Årsplan for blå gruppe 2012/2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan for blå gruppe 2012/2013"

Transkript

1 Årsplan for blå gruppe 2012/2013 Matematiske fenomener I barnehagen skal vi legge til rette for matematikklæring gjennom lek, undring og eksperimentering. Motivasjon og interesse for matematikk avhenger av at barnet får sjansen til å oppdage hva matematikk er og kan være. Tidlig stimulans er viktig. Det som skjer i barnehagen danner grunnlag for all senere matematikklæring.

2 Årsplan for blå gruppe 2012/2013 Når vi tenker på matematikk tenker vi ofte på den matematikken vi hadde når vi gikk på skolen. Vi tenker tall og regnestykker m.m. I blå gruppe i år vil vi ikke jobbe med dette, men jobbe med mattematikk på en hel annen måte. Mattematikk finnes overalt og barna interesserer seg naturlig for matematikk. Det er en naturlig del av livet vårt. Vår oppgave er der for å legge tilrette slik at barnet møter matematikk gjennom å gjøre aktiviteter og lek. Vi bør bygge på de erfaringer barnet har, når vi legger til rette for små barns matematikklæring. Når vi lager mat, dekker bord, rydder og sorterer, når vi skal finne ut hvor mange som er tilstede eller hvor mange dager det er igjen til jul, møter barna matematikk i en naturlig sammenheng. Barn liker å sortere, bygge og lage mønster. De måler, veier og sammenligner. De pusler og perler. Barn liker å utforske rommet og seg selv i forhold til rommet. De undrer seg over hva som skjer når de kaster ting ned fra bordet, de kryper under bordet og klatrer opp på stolen. De systematiserer, argumenterer og forklarer. Barn liker å telle og de må få gjøre det ofte. Telling er en av de beste måter å hjelpe barn til å utvikle tallforståelse og erfaringer med telling gir et godt grunnlag for senere addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon. Vi vil ha et bevisst fokus på tema, oppgaver, sanger, regler og samtaler som er med på å utvikle matematisk kompetanse. Målene våre er at barna skal oppleve glede ved å utforske, leke med tall og former.. Erfare, utforske og leke med form og mønster. Få erfaring med ulike typer størrelser, former og mål gjennom sortering og sammenligning, gjennom eventyr og matlaging. Få erfaring med plassering og orientering og på den måten utvikle sine evner til lokalisering. De andre 6 fagene i rammeplanen kommer naturlig inn i hverdagen vår, gjennom høytider og tradisjoner, gjennom bøker og sanger, gjennom samtaler og kommunikasjon. Gjennom formingsoppgaver, turer i skogen, dramatisering, samlingsstunder m.m I tillegg til tema vil vi gjennom hele året jobbe med sosial. Vi vil ha stor fokus på lekegrupper og frilek. Alle prosjektene våre vil skje med lek som metode. At alle i barnehagen har en venn og ser seg selv av betydning er viktig, og det er noe vi hele tiden jobber i mot. Barna må lære seg å løse konflikter, de må lære å behandle hverandre med respekt, og vise hverandre omsorg. Vi voksne vil prøve å være gode forbilder for at dette skal læres, vi vil være tilstede i barns lek, vi vil jobbe med vennekort i samlingsstunder og snakke om vennskap sammen med barna.

3 Matematiske fenomener Mål: At barna skal tilegne seg gode matematiske kunnskaper At alle barna skal ha en venn i barnehagen og møte hverandre med respekt Delmål: - Barna skal kunne telleremsen fra 1til Kunne mengden av tallene fra 1 til 6- - Få trening og kunnskaper om målforståelse, formgjenkjenning og romforståelse - Alle barna skal føle trygghet og omsorg- - Barna skal få tid og rom til å etablere vennskap- - Vi har fokus på lek og sosial kompetanse- Hva Hvordan Hvorfor August Tilvenning: Bli kjent med barna og de voksne Bli kjent med rutiner Bli kjent med regler Vi begynner året med tilvenning av nye barn og ny avdeling. Vi legger alle planer til side for å kun konsentrer oss om å bli kjent. Vi vil ha korte samlingsstunder når vi er inne før lunsj slik at barna blir kjent med rutinene våre. - Skape trygghet Får å kunne ta i mot omsorg og læring, for å kunne leke og etablere vennskap trenger barna å oppleve trygghet. De trenger et stabilt miljø, med kjente voksne og kjente rutiner. Det blir derfor viktig den første perioden å etablere trygt miljø før vi setter i gang med prosjekter og temaarbeid. Bli kjent med barnehagen September og oktober Venneuke Bli kjent med eventyr - Få erfaring med å fremføre for et publikum - Bli kjent med formingsaktivitete r gjennom å lage kulisser og Venneuke: Vi snakker om vennskap. Hva vil det si å ha en venn? Vi har samtaler, vi skal lage vennskapsbånd og vi maler en tegning om hva vi tenker på når vi hører ordet venn. Lek: Vi har lekegrupper slik at barna får utviklet sin sosiale kompetanse. Vi har fokus på vennskap, hvordan vi snakker med hverandre og det å kunne vise hverandre respekt. Eventyr: vi begynner i september med å bli kjent med ulike eventyr med matematiske begreper. Vi vil velge eventyr som inneholder begreper om tall og telling, størrelser, ordenstall, beskrivelse av former m. m Senere vil vi plukke ut et med Lek/ Vennskap: Barna trenger trening i å være sammen, løse konflikter, bli enige, vise hverandre respekt. De trenger å etablere vennskap og tilhørighet i gruppen. Vi jobber med eventyr for i eventyr er det mye matematikk. Eventyr kan også øke ordforråd og ordforståelse. Problemløsning er en viktig del av matematikklæring. Kort beskrevet er det utfordringer eller oppgaver som vi opplever og begynner å arbeide mot. Eventyr er også bygd opp på denne måten. I 3-4

4 kostymer. - Bli kjent matematiske begreper som: Måling, plasseringsord, tall og telling Lek/Vennskap: kompetanse, Lekegrupper, Kommunikasjon, Vennskap November - Tall og telling: kunne tallremsen opp til Kunne mengden av tall fra Måling - Spill Desember - Høytid og tradisjon mange roller og dramatiserer eventyret for de andre i barnehagen. Vi vil ha fokus på sanger og regler som inneholder tall, slik at barna blir kjent med tallremsen. Vi bruker bevisst matematiske begreper i samtaler. Telleremsen opp til 10: Vi teller barn og gjenstander. Vi har fokus på sanger og regler med tall og tallremsen. Vi har forskjellige leker slik at læring av tall blir spennende. F. eks at barna er med å teller i en tellesirkel. Vi laminerer tallene, ved siden av er det bilde av konkreter. Dette leker vi med ved at barna må finne igjen rett symbol. Talltull. Samlingstund: vi snakker om tallene og ukedagene. Dagens tall: f, eks 5. Hvor mange tær har en fot. Mengden av tallene 1-6: Barna er med og finner gjenstander. F. eks finne to kopper. Vi teller med konkreter. Vi bruker spill som metode (terning). Vi teller bevegelser, telle lyder. Vi leker kylle Rylle finne riktig mengde. Synge en elefant kom marsjerende. Måling: Vi måler når vi er i skogen. Vi måler hverandre. Hvem er lengst? Vi lager varmmat. Hver mandag vil vi ha en adventsamling med jul og advent års alderen er det viktig at barn tilegner seg kompetanse om å bruke ord som beskriver leker og at de kan følge instruksjoner knyttet til plassering. De skal kunne dele likt og hente gjenstander det trenger i aktivitet. Dette er noe vi jobber med gjennom å lese eventyr og vi trener på dette i samlingsstund. Vi får kunnskap om å dele og hente gjenstander i lek og hverdagssituasjoner. Forestilling: vi har fokus på de estetiske fagene, barna får brukt kreativitet og fantasi. Få trening i å fremføre noe. Tall brukes på ulike måter i dagligspråket, og barn møter dette tidlig i sin utvikling. Sentrale aspekter ved tall er kardinaltall og ordenstall: antall objekter og plasseringen i en rekke. Barna møter tall gjennom mange prosesser, og det er mange biter som må på plass før barnet har utviklet gode tallbegrep. Det er også store variasjoner mellom barn på samme alder. Vi har derfor satt mål at alle barna skal kunne telleremsen opp til 10 og mengden av tallene fra 1-6 i løpet av barnehageåret. Barna skal bli kjent med det kristne innholdet i julen.

5 markering som tema. Barna skal bli kjent med jul som tradisjon - Dramatisering Vi vil ha juleverksted i uke 49 og 50. Bli kjent med formingsaktiviteter - Formingsverksted Grøtfest/Nissefest Jul som innhold i samlingsstund, sanger, fortellinger, m.m Barna skal bli kjent med sanger og regler som har jul som tema. Januar og februar Tall og telling: - Tall og telling: kunne tallremsen opp til Kunne mengden av tall fra Ordenstall, Peketelling, Høretelling, Rekkefølge Tallforståelse: - Leke oppstilling. Kongen befaler. - Kalender i samlingsstund. - Spill: terning og kort. - Tellelotto - Sanger og regler - Bruke ord i samtaler og samlingsstunder (Se november) - Utvikle glede ved å utforske med tall - Tilegne seg gode og anvendbare matematiske begreper - Få erfaring i forhold til terning og mengder. - Bli kjent med nye sanger som trener på matematiske begreper og øker ordforråd. - Måling Sosial og vennskap Bli kjent med at samene er Norges urbefolkning - (se aktiviteter november) - Måling: Vi måler når vi er i skogen. Vi måler hverandre. Hvem er lengst? Vi lager varmmat. - Markere samefolketsdag som er den 6. februar. Denne vil bli markert i uke 6. Vi markerer den med bilder, joik og samtaler rundt tema. Bli kjent med samefolket gjennom samisk kultur og hverdagsliv for å utvikle respekt for andre folkegrupper.

6 Mars og april - Høytid og tradisjon markering - Formingsverksted - Måling - Vår Vi har påskeverksted med formingsaktiviteter. Vi snakker om påske som tradisjon i samlingsstund, og vi markerer påske med sang og pynt på avdelingen. Våren kommer. Ser vi blomster? Blomstersanger Måling: Vi måler når vi er i skogen. Vi måler hverandre. Hvem er lengst? Vi lager varmmat. Bli kjent med kristne høytiden påske. Bli kjent med kristne høytider og tradisjoner Bli kjent med nye sanger og fortellinger Få erfaring med forskjellige formingsaktiviteter Oppleve naturen, bli kjent med naturen og ferdes i naturen. April, mai og juni - Målforståelse - Formgjenkjenning - Romforståelse - Uteliv - Sommer - 17 mai markering Målforståelse: sammenligne størrelser (Spill:se hva jeg kan. Vi måler avstand, vekt, volum og tid). F. eks vi måler hvem som hoppet lengst, hvem er lengst, hva er lettest av bomull og stein? m.m. Vi har samtaler rundt er en ballong lettere enn en stein? Vise hva som er i midten? Hva er tyngst? Hva er størst? Formgjenkjenning: geometriske former. (Vi teiper opp geometriske former på gulvet, vi finner geometriske former i rommet, vi tar bilder av former og henger på veggen. Samtaler om former, vi lager flagg. Vi klipper og limer geometriske former) Formjakt. Vi pusler puslespill, vi tegner mennesker og kopierer figurer, vi lager mønster ved hjelp av perler og tegning. Mønser og orden: vi snakker om ukedager og faste rutiner. Vi ordner og sorterer etter størrelser og farge. Romforståelse: forståelse av rommet og seg selv i forhold til rommet. (vi snakker om retninger og avstander. Barna skal få trening i å bruke begreper som: rekkefølge, posisjon og lukkethet). Vi leker blindebukk og kongen befaler (gå et bestemt sted i rommet). Barna utvikler sansene sine og oppdager at gjenstander som de ser eller kjenner på har ulik form, størrelse, mønster m.m. De trener på å se detaljer og sammenhenger gjennom puslespill, lek, tegninger, m.m. Barn interesserer seg tidlig for mønster, at det gjentas etter bestemt regel. Ved å studere naturen finner vi mange mønster f. eks blader, blomster, dyr. Å lage mønster kan være å perle, lage smykker. Å oppfatte og å lage mønster er med på å skape orden innenfor ulike områder i matematikken. Med romforståelse menes forståelse av rommet og en selv i forhold til rommet. Det er alle begreper som betegner avstand, bredde, dybde, plassering, retning, bevegelse m.m Denne utvikler seg i takt med kroppens bevegelsesmuligheter og sanseapperatet, og den utvikles ved å erfare avstander ved å bruke kroppen, utforske, klatre, miste ting på gulvet. Romforståelse gjør f. eks slik at vi ikke kolliderer, den sier noe om høyder, den gjør at vi finner frem og kan bevege oss i forhold til noe.

Progresjonsplan: 3.7 antall, rom og form (januar 2011)

Progresjonsplan: 3.7 antall, rom og form (januar 2011) Progresjonsplan: 3.7 antall, rom og form (januar 2011) Barn er tidlig opptatt av tall og telling, de utforsker rom og form, de argumenterer og er på jakt etter sammenhenger. Gjennom lek, eksperimentering

Detaljer

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2

2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage. Del 2 2013 Årsplan for Lille-Børøya barnehage Del 2 1 Pedagogisk årsplan for avdelingene I år velger vi å jobbe med de sju fagområdene fordelt på hvert tema. Fagområdene er med i alt vi planlegger i de ulike

Detaljer

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015

Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Årsplan med læringsmål KIDSA Sølvberget 2014-2015 Innhold 1. Årsplanarbeid Årsplanens grunnlag Kidsa barnehager overordnede mål Kidsa barnehager pedagogiske grunnsyn 2. Om barnehagen Barnehagens mål Barnehagens

Detaljer

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015

ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 ÅRSPLAN Skaiå barnehage 2014-2015 2015 Iveland kommune: «et godt sted å bo» Skaiå barnehage: «et godt sted å være» SKAIÅ BARNEHAGE Innledning Årsplan 2014-2015 Målsetting: «I Iveland får alle barn og unge

Detaljer

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring.

ÅRSPLAN 2012-2013. RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. ÅRSPLAN 2012-2013 RUFUS FORELDRELAGSBARNEHAGE Glade barn og glade voksne, som bruker naturen til glede og undring. INNHOLD: Forord side 3 Barnehagens visjon side 3 Barnehagens mål. side 4 Rufus barnehage

Detaljer

ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA

ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA ÅRSPLAN 2014/2015 YTTERØY BARNEHAGE SKOGSTJERNA 1. Generelt om Ytterøy barnehage Høsten 2014 er det 32 barn i alderen 1-5 år som har tilhold i Ytterøy barnehage. Vi vokser stadig og det er jo flott. Vi

Detaljer

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE

ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE ÅRSPLAN DEL 1 2012 2015 BÆRUM KOMMUNE Forord Østerås barnehage åpnet høsten 2008. Vi er litt annerledes, en blanding av basebarnehage og tradisjonelle avdelinger. Barnetallet varierer fra 130 til 140 avhengig

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR RÅDHUSMARKA BARNEHAGE 2014 2015 Innhold PRESENTASJON AV BARNEHAGEN... 4 RÅDHUSMARKA BARNEHAGE SITT SATSINGSOMRÅDE... 4 SAMARBEID MED VITENFABRIKKEN... 4 SOSIAL KOMPETANSE... 4 BARNEHAGENS LEDELSE...

Detaljer

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET

PERSONALET PÅ KRABBESKJULET ÅRSPLAN FOR KRABBESKJULET 2014-2015 PERSONALET PÅ KRABBESKJULET Lena Nilsen: Jeg er 22år og er nylig utdannet førskolelærer ved NLA Høyskolen. Jeg er veldig glad i barn, og har alltid vært det. Det å få

Detaljer

Årsplan 2013-2014. Fredriksberg barnehage

Årsplan 2013-2014. Fredriksberg barnehage Årsplan 2013-2014 Fredriksberg barnehage INNHOLD Forord s.3 Barnehagens innledning s.4 Kap 1 Omsorg s.5 Kap 2 Danning s.5 Kap 3 Lek s.5 Kap 4 Læring s.6 Kap 5 Barns medvirkning s.6 Kap 6 Inkluderende fellesskap

Detaljer

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV

FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Stor-Elvdal kommune! FRA BARNEHAGEBARN TIL SKOLEELEV Handlingsplan for hva barnehagebarn i Stor-Elvdal skal ha med seg av grunnleggende kompetanse for best mulig å kunne tilegne seg kunnskap, ferdigheter

Detaljer

Maristua barnehages årsplan 2011/2012

Maristua barnehages årsplan 2011/2012 Maristua barnehages årsplan 2011/2012 1 Velkommen til oss i Maristua barnehage Maristua barnehage er en liten barnehage med 2 avdelinger med plass til 18 barn; Revehiet og Marihøna. Vi har et flott uteområde

Detaljer

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avdeling Fagerstrandveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 10.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING

VÅR VISJON: ETT GODT BARNEHAGELIV MED MYE LÆRING OG MESTRING F 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning side 2 Formål for barnehagen «3 De sju fagområdene «3 Progresjonsplan «3 7 Barns medvirkning «8 Førskolen «9 Overgang barnehage skole «9 En flerkulturell barnehage «10

Detaljer

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019)

SNEHVIT BARNEHAGE. Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) SNEHVIT BARNEHAGE Her får barn og voksne være seg selv, sammen med andre. (2014-2019) Vår visjon: Her får alle barn og voksne være seg selv, sammen med andre. Snehvit barnehage er en barnehage som setter

Detaljer

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene.

Praktiske opplysninger: Åpningstider Barnehagen har åpent fra kl.7.30 16.30. Vi ber dere å holde dere til disse tidene. Årsplan 2013/2014 1 Presentasjon av de ansatte: Laila Vevik Bierud er eier og daglig leder. Hun har kontordager i Drømmevika mandag, onsdag og fredag, samt at hun er på avdeling tirsdag og torsdag. Siv

Detaljer

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015

Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 ÅRSPLAN Avd. Festningsveien Vi skal gi barna en fantastisk start på barnehagelivet! 2014-2015 Revidert 14.11.14 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 HVA ER EN FAMILIEBARNEHAGE?... 4 EN FANTASTISK

Detaljer

Granvollen Familiebarnehage

Granvollen Familiebarnehage Granvollen Familiebarnehage ÅRSPLAN 2014-2015 Granvollen Familiebarnehage Gamle Drammens vei 61 B 1369 Stabekk Telefon: 67 12 10 19 INNLEDNING Granvollen Familiebarnehage drives etter Lov om barnehager

Detaljer

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler

Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Årsplan August 2010- august 2011 for Nørve barnehage Omsorg og læring, ja takk begge deler Bøgata 39, 6008 Ålesund Tlf: 70 16 24 95 1 Forord Hei alle sammen og velkommen til et nytt barnehageår her på

Detaljer

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13

ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 ÅRSPLAN MØLNBUKT BARNEHAGE 2012/-13 Godkjent i samarbeidsutvalget 27. september 2012 PLANVERKTØY SOM LEGGER FØRINGER FOR VÅRT ARBEID: LOV OM BARNEHAGER RAMMEPLAN FOR BARNEHAGEN BARNEHAGENS VEDTEKTER EVALUERING

Detaljer

ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89

ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 ÅS KOMMUNE Direktenummer til Barkus: 64 97 42 89 VINTERBRO BARNEHAGE Gråbeinstien 2 1407 Vinterbro Nå kommer vår og sommer! Nå er det slutt på kulde og snø, nå kommer våren med nytt liv og milde solfylte

Detaljer

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN:

SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: SLIK JOBBER VI I FORHOLD TIL RAMMEPLANEN I HVERDAGEN: Kommunikasjon, tekst og språk God språkstimulering er viktig i Tønnevoldskogen barnehage. Når vi snakker er vi bevisst ord og uttale. Vi er ikke redde

Detaljer

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager

2011-2014. Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager 2011-2014 Progresjonsplaner for Frelsesarmeens barnehager Innledning Våren 2011 har pedagogiske ledere i Frelsesarmeens barnehager utarbeidet progresjonsplaner for Rammeplanens 7 fagområder. Det er tatt

Detaljer

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009

ÅRSPLAN. August 2008 - juni 2009 ÅRSPLAN August 2008 - juni 2009 Innholdsfortegnelse Årsplansens funksjon.................................................................................side 3 Presentasjon av Knerten Barnehage...............................................................side

Detaljer

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage!

Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hei og velkommen til barnehageåret 2014/2015 i Hunsrød-Fevang barnehage! Hunsrød-Fevang barnehage (Tidligere Hunsrød Foreldrelagsbarnehage) åpnet 5. september 2000. Barnehagen har i dag seks avdelinger

Detaljer

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014

MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 MEBOND BARNEHAGE 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE Side 3 Styreren har ordet Side 5 Personalet Side 6 Telefon, e-post, hjemmeside Side 7 Formålsparagrafen Side 8 Rammeplanens fagområder Side 9 Visjon og grunnsynet

Detaljer

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no

ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET. www.sio.no ÅRSPLAN 2015 VI TAR VARE PÅ BARNDOMMENS MAGI! SiO BARNEHAGE LILLE BISLET www.sio.no Untitled-2 1 28.02.2014 12:07:11 INNHOLD 1. Presentasjon av barnehagen Særpreg Hva vi er gode på Studentspesifikke tilbud

Detaljer

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30

Å RSPLAN 2012/2013 K V E N N E H A U G E N. «Omsorg, lek og læring» BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder. Kontakt: 91 78 35 30 K V E N N E H A U G E N F A M I L I E B A R N E H A G E «Omsorg, lek og læring» Å RSPLAN 2012/2013 BARNEHAGEN: Harald Aanesland, Daglig leder Kontakt: 91 78 35 30 Kvennehaugen, 4760 BIRKELAND telefon:

Detaljer