Årsberetning 10// Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger"

Transkript

1 Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens tømrer og byggmester Lønns- og arbeidsvilkår Fagrådet for Våtrom 3. Aktiviteter Handlingsplan 2010 Landsmøte i Lillestrøm Formannskonferansen Voss Lokalforeninger Informasjon og markedsføring Rådgivning Byggmesterskolen Nytt kalkulasjonssystem Kalk 2010 Standardisering 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger i BNL-fellesskapet NHO 5. Styrets arbeid 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS 7. Tillitsvalgte og representasjon i råd, utvalg og komiteer Styret Styret BNL Representantskap BNL Hederstegnkomite Organisasjonskomiteen Tarifforhandlere for tømrerfaget Tariffutvalg i BNL for Fellesoverenskomsten for byggfag Valgkomiteen Øvrige tillitsvalgte og representasjon 8. Foreninger og medlemstall 9. Økonomi 10. Forbundets administrasjon Ansatte Arbeidsmiljø Likestilling

2 2 Årsberetning 10//11 1. Generelle betraktninger Finanskrisen som startet høsten 2008 slo i 2010 inn over nasjonaløkonomien i mange land i OECD-området. Særlig ble landene i Sør-Europa og de vestlige EU-land kraftig svekket, mens Tyskland og Nord-Europa så langt har kommet bedre ut av krisen. Arbeidsledigheten i de fleste EU-land er høy og særlig er ungdomskullene hard rammet. Norge med sin sterke økonomi har også i 2010 klart seg godt men påvirkes selvsagt av at man er en del av en verden med åpen økonomi og et Europa som er et åpent arbeidsmarked. Byggenæringen har generelt merket bedre konjunkturer i 2010, men særlig boligbyggingen har ikke tatt seg opp igjen til det nivået som er nødvendig for å dekke etterspørselen relatert til befolkningsutviklingen. Byggmesterforbundets medlemmer har også i 2010 gjennomgående klart seg godt i markedet. Imidlertid kommer det stadig klarere signaler fra medlemmer over hele landet på at svart arbeid og useriøse aktører i næringen, med sterkt utenlandsk innslag, har blitt en større utfordring for de seriøse bedriftene. Gjennom den betydelige andel av energibruk i Norge som går til oppvarming av bygningsmasse, er fokuset stort på energipolitikken. I tillegg til nybygging basert på nye tekniske forskrifter med skjerpede energikrav, er fokuset stort på effektivisering av eksisterende bygningsmasse. Landsmøtet vedtok en uttalelse som oppfordret til at det etableres støtteordninger til energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse. Så langt har dette ikke gitt resultater, men Byggmesterforbundet har gjennom hele perioden arbeidet for å vinne gjennomslag for dette. Dette arbeidet gjøres nå i samarbeid med andre organisasjoner og BNL. Styret er av den oppfatning at man ikke vil kunne nå de overordnede mål om energieffektivisering uten at tilskuddordninger som stimulerer til bedre isolering av bygningsmassen kommer på plass. av tømrerfaget, utvikling av medlemsbedriftene, medlemsservice og økt aktivitet ovenfor laug/lokalforeninger. 2. Aktuelle saker Byggmesterforbundet har også i denne perioden arbeidet med et stort antall saker som berører tømrerfaget og bransjen. Hovedsakene har vært ny Plan- og bygningslov med forskrifter, etikk, rammevilkår og kompetanse. 2.1 Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Etter Stortinget vedtok ny Plan- og bygningslov våren 2009 ble Teknisk forskrift og Byggesaksforskriften endelig vedtatt av departementet i april Styret registrerer at deler av de høringsinnspill som ble avgitt av Byggmesterforbundet høsten 2009 er blitt tatt til følge. Videre er man tilfreds med at den uavhengige kontroll som er lovbestemt er sterkt avgrenset til noen få fokusområder. En utfordring var at ny Byggesaksforskrift, med unntak av innføring av uavhengig kontroll, skulle tre i kraft allerede 1. juli. Byggmesterforbundet har i perioden drevet et betydelig informasjonsarbeid om Plan- og bygningsloven og de tilhørende forskrifter. Videre har Byggmesterforbundets Servicekontor avviklet en betydelig kursrekke over hele landet, og i perioden juni desember 2010 deltok over deltakere på kursene. I tillegg til at nytt regelverk generelt er en krevende utfordring for bedriftene har også myndighetssiden store utfordringer. Det konstanteres at veiledninger til forskrift er forsinket og at svært Yrkesutdanning og lærlinger til bedriftene har i 2010 blitt en mer synlig og krevende utfordring. Dette var hovedtema under den årlige formannskonferansen, som i 2010 ble avviklet på Voss. Styret vurderer det slik at kombinasjonen av svekket kvalitet på de som kommer ut fra videregående skole, og stor tilgang på utenlandsk arbeidskraft er blitt en stor utfordring for lærlingeordningen, og rekrutteringen til vårt fag. Byggmesterforbundet arbeider med disse utfordringene. Samtidig har Byggmesterforbundet satt i gang et prosjekt for å se hva som vil kreves av fremtidens tømrere og byggmestere. Dette vil bli en del av det forslag til strategiplan som skal fremlegges for landsmøte i I perioden har Byggmesterforbundet arbeidet i henhold til den strategiske plan som ble vedtatt i 2007, og er gjeldende for perioden Denne er tydelig spisset mot ivaretakelse Byggmesterskolen har i perioden kurset over 1300 deltakere i ny plan- og bygningslov. Bildet er fra kurs i Sandefjord 31. august med 112 deltakere.

3 Årsberetning 10//11 3 mange byggesaksbehandlere ikke har fått tilstrekkelig tid og anledning til å lære seg regelverket før dette skulle tas i bruk. Helt siden Byggesaksforskriften ble fastsatt har man avventet nærmere retningslinjer for de som skal godkjennes for å utøve kontrollen, og for gjennomføring av denne. Rundt årsskiftet ble det fra Standard Norge utsendt et forslag til Standard for kontroll. Det viste seg også at man fra myndighetssiden hadde lagt opp til at denne skulle regulere kontrollsiden knyttet til lov og forskrift. Etter en gjennomgang av forslaget anså Byggmesterforbundet sammen med andre organisasjoner fra bygghåndverksfagene, standarden for å være uegnet for bedriftene. Man stilte også spørsmål til hjemmelsgrunnlaget for etablering av en slik kontrollstandard. Arbeidet med å klargjøre grunnlaget for uavhengig kontroll og hva som kreves for å få sentral godkjenning for å utføre uavhengig kontroll pågår fortsatt. I den sammenheng har man fått bedre tid siden myndighetene i mars 2011 besluttet å utsette innføring av uavhengig kontroll til 1. juli Byggmesterforbundet er også med i Boligtvistnemnda, og hadde 8 av totalt 41 saker opp til behandling i Boligtvistnemnda har etter mønster fra Håndverkerklagenemnda, etablert egen hjemmeside og vil fra 2011 legge ut sine avgjørelser i anonymisert form på hjemmesiden. Avgjørelser fra Håndverkerklagenemnda og Boligtvistnemnda legges ut i anonymisert form på nettsidene. 2.2 Seriøsitet i byggenæringen I en næring hvor negative saker og eksempler på dårlig arbeid dominerer nyhetsbildet er det en betydelig utfordring å nå frem med budskapet om at det er mange gode bedrifter og håndverkere som leverer god service og kvalitet. Styret mener det er en utfordring at myndighetene ikke har satt grunnleggende kompetansekrav til alle foretak i næringen. Landsmøtet 2010 gjentok derfor i en uttalelse sitt krav ovenfor myndighetene i forhold til å etablere effektive godkjenningsordninger som sikrer at aktørene i næringen har den nødvendige kompetansen. Byggmesterforbundets syn får stadig sterkere gjennomslag og dette har også nå blitt et krav Byggenæringens Landsforening (BNL) fremmer på vegne av hele byggenæringen var andre hele driftsår for den forbrukerklagenemnd på håndverkertjenester som 10 bransjeorganisasjoner i næringen og Forbrukerrådet står bak. Håndverkerklagenemnda får stor oppmerksomhet og tydeliggjør forskjellen på organiserte og uorganiserte foretak. Som for 2009 dokumenterer statistikken for 2010 at de organiserte bedriftene gjennomgående leverer bedre produkter og tjenester enn generelt i næringen. Byggmesterforbundet ble registret med kun 7 nye saker av totalt 63 i Nemndas avgjørelser legges fortløpende ut i anonymisert form på Hensikten med dette er at både forbrukerkunder og bedrifter kan se igjennom sakene og dermed tilegne seg kunnskap om ulike problemstillinger som kan være aktuelle når det oppstår en tvist. Videre er det en positiv effekt av nemndas virksomhet at ca. 50 % av innmeldte saker løses mellom partene underveis før sakene kommer opp til nemndsbehandling. I 2010 har medlemmene gitt stadig sterkere signaler på at betingelsene for de som driver en lovlig virksomhet, blir stadig vanskeligere. Omfanget av svart arbeid synes å øke betydelig. Det foregår mer åpenlyst, og en stor andel av de som leverer svarte tjenester er utenlandske statsborgere. I tillegg til skatteog avgiftsunndragelser kommer også disse seg unna garantiforpliktelser, og stadig mer krevende bestemmelser fra forbrukermyndighetene. Styret er derfor tilfreds med at myndighetene nå har skjerpet regelverket, og gitt større utfordringer for både kjøpere og leverandører av svarte tjenester. Med virkning fra årsskiftet kom en ny bestemmelse hvor næringsdrivende taper retten for skattefradrag og fradrag for merverdiavgift ved kontant betaling over kr ,-. Videre registrerer styret at Høyesterett i 2010 med hjemmel i endret lovgivning avga en domsavsigelse som medførte inndragning av et større beløp og ubetinget fengselsstraff for en forbruker som hadde betalt svarte håndverkertjenester i forbindelse med bygging av ny fritidsbolig. Styret registrerer at man har fått et bedret regelverk i kampen mot svart arbeid og avgiftsunndragelser i byggenæringen. For å bedre rammevilkårene for de seriøse, arbeider Byggmesterforbundet for at myndighetene følger opp med stor grad av kontroll for å avdekke overtredelser og skape oppmerksomhet for å redusere omfanget av svart arbeid.

4 4 Årsberetning 10// Kompetanse fremtidens tømrer og byggmester De sentrale kompetansespørsmål for Byggmesterforbundet er knyttet til fagutdanning og mesterutdanning. I forbindelse med en fremtidsundersøkelse gjort i regi av BNL i februar 2011 svarer medlemsbedriftene at bare 11,8 % er mer fornøyd enn misfornøyd med kvaliteten på lærlingene som kommer rett fra videregående skole. Under 0,5 % karakteriserer kvaliteten som svært god. Dette bekrefter styrets oppfatning av at det er store utfordringer knyttet til den utvikling yrkesutdanningen er inne i. Under Formannskonferansen på Voss i november var utfordringer knyttet til rekruttering og yrkesutdanningen tema. Tilbakemeldingen fra laugsformennene og opplæringskontorene var entydig, og viste til store utfordringer, og at utviklingen må snus. I 2010 åpnet de politiske myndigheter for at det skal kunne foretas endringer i Reform 2005 (Kunnskapsløftet), som er det grunnlaget som er lagt til grunn for gjeldende yrkesutdanning. Styret mener at det må tas større grep enn den prosess rundt endringer innenfor Kunnskapsløftet åpner for. Man har prioritert dette fordi endringer her tross alt vil gi noen forbedringer. Mesterbrevnemnda har i perioden startet et arbeid for endringer av mesterutdanningen. Byggmesterforbundet vil følge opp dette, og da særlig i samarbeid med de øvrige bransjer i bygghåndverksfagene. Byggmesterforbundet har 24 opplæringskontorer tilsluttet som assosierte medlemmer. Av totalt tømrerlærlinger er ca lærlinger i tømrerfaget tilknyttet disse opplæringskontorene. Forbundet anser at et tett samarbeid med, og mellom opplæringskontorene er avgjørende i arbeidet med å holde tømrerfaget i hevd, og utvikle det videre. Byggmesterforbundet tilrettelegger for samling av opplæringskontorene i forbindelse med BNLs årlige opplæringskonferanse, og forbundets formannskonferanse. Opplæringskontorene tok i 2009 initiativ til en dialog med styret for ytterligere å styrke samarbeidet mellom forbund og opplæringskontor. Det er i den sammenheng nedsatt et utvalg som våren 2011 vil legge frem sin rapport til styret. Med basis i et forslag lagt frem i 2009 fra fem bedriftsrepresentanter som på oppdrag fra styret hadde utarbeidet en skisse til etterutdanning for tømrere, er det arbeidet videre med å fylle utdanningen med undervisningsinnhold. Arbeidet er noe forsinket, men styret vil ytterligere prioritere dette slik at endelig konsept foreligger i Styret har i perioden bevilget midler slik at Byggmesterforbundet tar ansvar for å lage felleskompendium for undervisningsmateriell til utdanning av tømrere i VG3. Første utgave skal være klart for utgivelse i august Rekrutteringen til mesterutdanningen er fortsatt stabil. Med ca bygg- og tømrermestere i Mesterbrevnemndas register, er dette faget den klart største grupperingen innen mesterbrevordningen. Mesterbrevnemnda har varslet at de ønsker å styrke utdanningen ved å tilføre mer faglig innhold i utdanningen. Styret har bevilget nødvendige midler for å etablere en fast ordning til kjøp av bladet Byggmesteren til de som tar mesterutdanningen. Formålet med dette er å gjøre nye mestere kjent med bladet, bransjen og Byggmesterforbundet. Saksforhold knyttet til kompetanse og utdanning er krevende spørsmål, og forbundets Utdanningsutvalg er styrets og administrasjonens støtte og redskap i arbeidet med dette saksfeltet. I tillegg til arbeid med de dagsaktuelle utfordringer har styret igangsatt et arbeid for å utrede hva som vil kreves av fremtidens tømrer og byggmester. Forslag i den forbindelse vil bli lagt frem for landsmøte i 2012 i forbindelse med plan for ny strategiperiode. 2.4 Lønns- og arbeidsvilkår For bedrifter i forbundet som er bundet av tariffavtale gjennom Fellesoverenskomsten for byggfag, er det Byggenæringens Landsforening som er forhandlingspart på arbeidsgiversiden. Fra Opplæringskontorenes egen samling under BNLs opplæringskonferanse i Haugesund i juni Byggmesterforbundet var i lønnsoppgjøret 2010 representert i BNLs forhandlingsdelegasjon med Eskil Ørdal. Forhandlingene og påfølgende mekling hos Riksmeglingsmannen førte ikke

5 Årsberetning 10//11 5 frem, og dette utløste streik 13. april. Allerede 17. april kom partene til enighet, og streiken ble avsluttet. 2.5 Fagrådet for Våtrom Gjennom flere år har det pågått diskusjoner om våtromsnormens utvikling, hvor særlig de medlemsorganisasjonene som representerer de utførende bransjer har uttrykt misnøye med normens form og innhold. I ekstraordinær generalforsamling i Fagrådet for Våtrom (FFV) 17. desember ble det fremlagt forslag til ny samarbeidsavtale. Dette avvek på vesentlige punkter fra de føringer som var gitt styret i en tidligere ekstraordinær generalforsamling. Dette medførte at tre organisasjoner fra utførende side, inkludert Byggmesterforbundet, stemte i mot det fremlagte avtaleforslaget. Styret var heller ikke tilfreds med at FFV ikke tok til etterretning at nye byggereglene fastsatt av myndighetene hvor også ombygging av våtrom er søknadspliktig tiltak, må få konsekvenser for FFV s godkjenningsordning for bedrifter. I januar 2011 besluttet styret å melde Byggmesterforbundet ut av Fagrådet for Våtrom (FFV) og dette innebærer at medlemskapet opphører Byggmesterforbundet vil gjennom Byggmesterskolen også i fremtiden tilby våtromskurs, men da i egen regi, og med fokus på utførelsen, kunde- og myndighetskrav. Byggmesterforbundets utmeldelse av Fagrådet for Våtrom fikk stor oppmerksomhet i fagpressen. 3. Aktiviteter 3.1 Handlingsplan 2010 For å sikre at forbundets strategi blir iverksatt og gjennomført innenfor tidsrammer, har styret lagt vekt på at strategiplanen brytes ned i årlige handlingsplaner med oppfølging av fremdrift i de ulike sakene. Styret konstaterer at det er høy gjennomføringsgrad og måloppnåelse i handlingsplanen for Man er særlig tilfreds med at administrasjonen er mye ute i lokalforeningene med faglige og bransjepolitiske temaer. 3.2 Landsmøte Lillestrøm Landsmøtet 2010 ble avviklet 28. mai på Thon Hotel Arena i Lillestrøm med 80 stemmeberettigede deltakere. Disse hadde, inkludert medbrakte fullmaktstemmer, til sammen 625 stemmer. Vidar Stokvik fra Byggmesterforbundet Romerike ønsket velkommen på vegne av lauget, og til Byggmesterforbundets første landsmøte avholdt i regionen. Varaordfører i Skedsmo kommune, Boye Bjerkholt holdt hilsningstale, og ønsket landsmøtedeltagerne velkommen til Lillestrøm og Romerike. I sin åpningstale berørte avtroppende styreleder Eskil Ørdal, Byggmesterforbundets aktuelle saker for byggmestere og tømrerfaget. Videre viste han til den økte aktiviteten, og positive utviklingen i Byggmesterforbundet de senere år. Han ga også uttrykk for tilfredshet med den positive utviklingen i datterselskapene Byggforlaget AS og Byggmesterforsikring AS, og det gode samarbeidet med administrasjonen. Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), Ketil Lyng deltok også under landsmøtet, og orienterte om BNLs virksomhet. I tillegg til ordinære saker vedtok landmøtet følgende tre uttalelser: Still kompetansekrav til foretak i byggebransjen Etterlyser tiltak fra statsråd Audun Lysbakken for å bedre forbrukernes tillit ved kjøp av håndverkertjenester Sett i verk energieffektiviseringstiltak i eksisterende bygningsmasse Byggmesterforbundet Romerike hadde som lokalt vertskap lagt ned et stort arbeid for at landsmøtedeltagere og øvrige deltagere skulle få et hyggelig og nyttig opphold på Romerike.

6 6 Årsberetning 10//11

7 Årsberetning 10//11 7 Fredagens arrangement var lagt til Gjelleråsen hvor lauget også samtidig markerte sitt 20 års jubileum. Ledsagerturen gikk til Eidsvollsbygningen og Losby Gods i Lørenskog. Fagdagen på lørdag hadde temaer som bandt sammen både fortid, nåtid og fremtid. Nåtiden ble vist gjennom leverandørmessen, fremtiden med presentasjon av prosjektering ved hjelp av bygningsinformasjonsmodellering (BIM), og fortiden ved å reise på befaring for å se en nylig restaurert oppgangssag i Sagdalen utenfor Lillestrøm. Under festmiddagen lørdag kveld overrakte avtroppende styreleder Eskil Ørdal formannskjede til den nyvalgte styreleder Kjell Skog, som den første styreleder fra Nord-Norge i forbundets historie. Kjell Skog takket Eskil Ørdal for hans store innsats som styreleder, og hedret han med en gave fra Byggmesterforbundet. Formannskonferansen på Voss 18. november Styremedlem Tormod Valde, Bergen gikk også ut av forbundsstyret etter hele åtte års tjenestetid. Valde ble hedret med tale og gave fra styreleder Kjell Skog. 3.3 Formannskonferansen Voss Formannskonferansen 2010 ble avviklet november på Park Hotel Vossevangen. Det var om lag 75 deltakere bestående av laugsformenn, styre, administrasjon og representanter fra opplæringskontorene. Programmet var en blanding av faglig-, organisasjonsmessig- og politiske temaer. Kalkulasjonsprogrammet Kalk2010 ble lansert av fagkonsulent Einar Grendal under konferansen. Videre drøftet man blant annet den nylig innførte vedtektsbestemmelsen i NHO som krever tilknytning til NHO for enmannsforetak. Hovedsaken under konferansen var rekrutteringen til byggenæringen hvor rammeverket rundt yrkesutdanning, og den store arbeidsinnvandringen var innfallsporten til gruppearbeider, og diskusjon i plenum. Opplæringskontorene hadde under deler av konferansen en parallellsesjon hvor man redegjorde fra aktuelle saker fra forbundets Utdanningsutvalg, drøftet samarbeid mellom Opplæringskontorene og Byggmesterforbundet, og behandlet en henvendelse om man skulle engasjere seg i Yrkes NM. Den årlige Formannskonferansen var også i 2010 en viktig møteplass for opplæringsmiljøene, forbundets administrasjon, tillitsvalgte i lokalforeningene, og forbundsstyret. 3.4 Lokalforeninger I strategisk plan for perioden er det lagt opp til økt aktivitet, og service ovenfor laug/lokalforeninger, og medlemmene. Det legges vekt på medlemsservice, og besøk i lokalforeningene hvor faglige temaer presenteres. Som i de senere år Det ble servert Kalk2010-kake i anledning lanseringen av programmet. ble det også 2010 gitt tilbud til lokalforeningene om temaer for kurs, og foredrag av faglig karakter. Dette blir godt mottatt, og bidrar til gode og nyttige medlemsmøter, og god kontakt mellom laugene og forbundets administrasjon. Styret registrerer god og økende aktivitet i de fleste laug. Aktiviteter med faglig innhold får best oppslutning. I 2010 var det et meget godt samarbeid med de fleste laug og Byggmesterskolen i forbindelse med kurs i nye forskrifter tilknyttet Plan- og bygningsloven. Gjennom dette bidro laugene til god medlemsservice, og fikk samtidig profilert seg for mange ikke-medlemmer i sitt nedslagsfelt. Denne samarbeidsmodellen var så vellykket at man fra Byggmesterskolen har invitert laugene til et generelt samarbeid om kurs rundt om i landet. Byggmesterforbundet Region Vest består av laugene Byggmesterforbundet Sogn og Fjordane, Voss og Hardanger Byggmesterlaug og Bergen Byggmesterlaug. Denne regionen har oppnådd gode resultater på grunn av organisering og samar-

8 8 Årsberetning 10//11 beid på tvers av laugsgrensene. Under Formannskonferansen på Voss i november, ble det gitt en presentasjon av regionens virksomhet. 3.5 Informasjon og markedsføring Byggeinformasjonen er i 2010 sendt ut i 5 utgaver. På har det vært god aktivitet med vektlegging på å synliggjøre forbundets virksomhet og aktiviteter. Sidene har i snitt i overkant av besøk pr. måned. Den enkeltsiden som er aller mest besøkt, foruten forsiden, er siden for medlemssøk som har vært vist mer enn ganger i hele perioden. I oktober 2010 ble det opprettet en offisiell side for Byggmesterforbundet på Facebook. Så langt er det 237 personer som liker siden, og som mottar statusoppdateringer. Facebook-siden brukes til å informere om hendelser og aktiviteter, gjerne med lenke og henvisning til Byggmesterforbundets egen hjemmeside for samtidig å få mer trafikk inn dit. Vi inviterer også til å bruke vår Facebook-side som arena for debatt og meningsutveksling om bransjen. Byggmesterforbundets ansatte og tillitsvalgte har også i denne perioden fokusert på å stille opp på henvendelser fra media. Dette har man lykkes godt med og forbundet har fått god eksponering gjennom en rekke presseoppslag. Det er sendt ut 8 pressemeldinger hvor noen av temaene har vært Kalk2010, utmelding av Fagrådet for våtrom og Uavhengig kontroll. Alle pressemeldingene har resultert i artikler i en eller flere medier. Nedenfor er en statistikk for perioden, med antall registrerte nyhetsartikler på nett hvor Byggmesterforbundet er nevnt (pr. mnd.). Artikler i trykte medier er ikke med her. Byggmesterforbundet statistikk - nyhetsartikler på nett Byggmesterforbundet statistikk nyhetsartikler på nett articles month

9 Årsberetning 10//11 9 Styret har besluttet at forbundet skal dekke abonnement på Byggmesteren for studenter som tar mesterutdanning i tømrerfaget (gjennom Folkeuniversitetet). Byggmesteren er en god ambassadør for faget og forbundet og styret mener at dette vil virke positivt på fremtidig rekruttering og forståelse for forbundets virksomhet. Byggmesterforbundet har utover dette hatt følgende aktiviteter i perioden for å markedsføre Byggmesterforbundet og tømrerfaget: Annonser i Byggmesteren, alle utgaver. Annonse i BO Bygg og Bolig. Annonsering i avisa ta utdanning.no landets største utdanningsavis, messeavis for utdanningsmesser rundt om i landet. Annonser på internett - finn.no, byggmesteren.as, dagbladet.no/bolig (3 mnd. kampanje), Google. Distribuering av brosjyren Velg Tømreryrket. Samlet all informasjon om medlemskap/innmelding etc. i en trykket informasjonsbrosjyre. Denne erstatter infomappe med løsark-system. Administrasjonen har også i perioden hatt en utstrakt kursvirksomhet og holdt en rekke eksterne foredrag, og gjennom dette profilert Byggmesterforbundet og våre saksfelt. 3.6 Rådgivning Gjennom Byggmesterforbundets posisjon i forhold til samarbeidende organisasjoner, og bred myndighetskontakt, er administrasjonen tett på aktuelle temaer, og saksfelt som er aktuelle for medlemmene. Dette gir de som arbeider med rådgivning innenfor faglige og tekniske spørsmål, samt jus ved Byggmesterforbundets servicekontor, gode rammevilkår i forhold til å gi råd i aktuelle saker for bransjen var preget av særlig høy aktivitet innenfor området for både juridisk avdeling og fagavdelingen. Bistand knyttet til generell juridisk rådgivning, bistand i tvistesaker, og veiledning i kontraktsspørsmål blir tatt vel i mot av medlemsbedriftene, og antall henvendelser er fortsatt økende. Tilbudet hvor forbundets jurister tilbyr seg å holde møter lokalt med medlemmer som på forhånd har bestilt tid for gjennomgang av saker har vært opprettholdt i perioden og særlig har Bergen vist stor interesse for dette. Juridisk avdeling har også i denne perioden holdt en rekke kurs for Byggmesterskolen, og deltar i arbeidet med utredning av ulike saker, og avgivelse av høringsuttalelser. Servicekontorets fagkonsulenter driver utstrakt rådgiving, og kursvirksomhet innenfor hele det brede spekteret i faget. Særlig legges det vekt på rådgivning basert på standarder, byggdetaljblader, og lover med tilhørende forskrifter. I 2010 har særlig de nye byggereglene, og bruk av styringssystem medført mye aktivitet. Medlemssøket på nettsidene er mye brukt. 3.7 Byggmesterskolen Byggmesterskolen er forbundets forlengede arm knyttet til kompetansetilbudet til medlemmer og andre aktører i bransjen. Dens virksomhet er lagt til servicekontoret, men hoveddelen av aktiviteten har sitt utspring i de aktiviteter som fremkommer av bransjeutviklingstrekk, og endringer som fremkommer av Byggmesterforbundets politiske virksomhet. Den største arbeidsoppgaven for Byggmesterskolen i perioden har vært kurs i de nye byggforskriftene som har samlet over deltagere. Det gode samarbeidet med laugene er hovedgrunnen til at det har vært mulig å gjennomføre en så stor aktivitet over hele landet. I tillegg til en rekke kurs innen fag og jus har også Byggmesterskolen gratis kurs for medlemmene. Arbeidsgiveropplæring i HMS iht. Arbeidsmiljølovens 3.5 har siden 2007 blitt tilbudt gratis av Byggmesterskolen til våre medlemmer. Det er fortsatt noe etterspørsel, og siden oppstarten har nå over bedriftsledere over hele landet blitt kurset. Byggmesterforbundet på Facebook. Kurs i Tillitsmanns- og styrearbeide ble lansert i 2008 som

10 10 Årsberetning 10//11 et gratis tilbud til tillitsvalgte i lokalforeningene. Dette er i perioden gjennomført for laugene i Hedmark og Østfold. Kurset legger særlig vekt på tillitsmannsarbeide i selskaper, og har derfor stor egenverdi for den enkelte som eier og bedriftsleder. Kursholdere er tidligere styreleder Eskil Ørdal, og daglig leder Frank Ivar Andersen. I tillegg til ovennevnte, har ytterligere 53 kurs blitt arrangert. Disse kursene fordeler seg på 30 pbl-kurs, 15 våtromskurs og 8 diverse andre kurs. Byggmesterskolen ønsker å fortsette samarbeidet med de ulike bransjene innenfor BNL- familien om relevante kurs. Om lag 1470 deltagere har deltatt på ett eller flere av Byggmesterskolens kurs i Det ble trykket egen kurskatalog for 2010, sammen med detaljert kursplan for våren og høsten. Videre er det lagt opp til en ny prispolitikk slik at det innrømmes rabatt ovenfor bedrifter med flere deltagere på samme kurs. Hovedmannen bak Kalk2010, fagkonsulent Einar Grendal i Byggmesterforbundet (foran med blomster), med resten av utiklingsteamet, Jens Morten Søreide fra Byggmesterforbundet, Brian Solli, Roy Fatland og Åge Martin Kranzmann fra Webstep AS. 3.9 Standardisering Pbl-kursene som har vært arrangert over hele landet har vært annonsert i lokalpressen på de ulike kursstedene. 3.8 Nytt kalkulasjonssystem Kalk 2010 Styret har tidligere vedtatt at det skal utvikles et enkelt kalkulasjonssystem som skal tilbys medlemmene. I perioden er det nye kalkulasjonssystemet ferdigstilt, og Kalk 2010 ble lansert under Formannskonferansen på Voss i november. Programmet har fått meget god mottagelse, og er også tatt i bruk i forbindelse med mesterutdanningen. Forbundet er aktivt med i standardiseringen, og har på de mest aktuelle områdene prioritert å delta i arbeidet innenfor Standard Norge. Da deltakelse i standardiseringsarbeid er meget ressurskrevende, foretas en streng vurdering av den rekken av invitasjoner som mottas fra Standard Norge. Forbundet har videre fortsatt med å frikjøpe kontraktsblanketter (Byggeblanketter). Disse legges ut på Medlemsnettet og i Bygg og Bolig Styringssystem (tidligere NyttBygg). I perioden er det også inngått avtale mellom bransjene og myndighetene slik at avtaleblanketter for forbrukeravtaler er frikjøpt, og stilles til disposisjon for alle forbrukere. Generelt har det vært problemer med de elektroniske utgaver av standardene da Standard Norge har hatt problemer med fremdrift og tekniske løsninger på sine elektroniske produkter. Etter initiativ fra Byggmesterforbundet har Standard Norge oppnevnt en komité for revidering av byggeblanketter 3501 og 3502, som er avtaleblanketter for arbeider som utføres i henhold til Lov om håndverkertjenester. Byggmesterforbundet er representert i komiteen ved adv. Bente W. Løveid. Grunnet uenighet mellom bransjene og Forbrukermyndighetene har man så langt ikke kommet frem til et nytt forslag. Ny standard for alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, NS 8407 ble sendt på høring i Formålet med NS 8407 er å foreta en totalrevisjon av NS 3431 (1994). I den forbindelse er det nedsatt en komité som skal utarbeide en egen standard for totalunderentrepriser, NS Byggmesterforbundet er representert i komiteen ved advokatfullmektig Camilla Stenumgård. NS 8417 forventes å trå i kraft samtidig som NS 8407 i løpet av 2011.

11 Årsberetning 10// Organisasjonsmessig samarbeid Byggmesterforbundets medlemsbedrifter er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon NHO og Byggenæringens Landsforening - BNL. ansatt meldt seg ut av Byggmesterforbundet, videre er det en tilsvarende tendens i andre håndverksbransjer i BNL, og også innenfor andre landsforeninger i NHO. NHOs styre har behandlet saken og har ikke imøtekommet Byggmesterforbundets syn, men valgt å opprettholde gjeldende bestemmelse. 4.1 Byggenæringens Landsforening BNL og bransjeforeninger i BNL-fellesskapet I 2010 innførte BNL en ny organisasjonsstruktur for tillitsvalgte organer. Det tidligere representantskapet på totalt 100 delegater er redusert til 50 og utgjør nå generalforsamlingen. Ordningen med representantskap fortsetter, men da som et betydelig mindre organ, og med oppgave å behandle prinsipielle saker. Styret c94 reduseres fra 19 til 8 medlemmer og i perioden har Eskil m23,5 Ørdal fra y0 k76 Byggmesterforbundet vært nestleder i BNLs styre, mens Kjetil c18,5 m0 y8,5 Eriksen har ledet BNLs valgkomitè. BNL er samlokalisert med de fleste av de tilsluttede bransjeorganisasjoner i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo, og har i perioden undersøkt alternative objekt for å sikre ytterligere effektivisering av det daglige samarbeidet. Etter en lengre prosess har man besluttet å videreføre leieforholdet i Næringslivets Hus. BNL har i perioden engasjert seg i en rekke saker som er viktig for medlemsbedriftene både på kort, og lang sikt. Nedenstående opplisting gir en oversikt over de viktigste sakene hvor Byggmesterforbundet har samarbeidet med BNL. Arbeidsgiverpolitikk hvor særlig tariffoppgjøret 2010 har hatt fokus. Utdanning og kompetanse Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Energieffektivisering Aktuelt lov- og regelverk 4.2 NHO Flere tillitsvalgte fra Byggmesterforbundet deltok under NHOs årskonferanse i januar. Styret registrerer et stort potensial for å skape en mer sammenfallende tilnærming til problemstillinger og saksfelt mellom Byggmesterbundet/ BNL og NHO. Men man ser samtidig at det også er store utfordringer for å få dette til. Med bakgrunn i en debatt under formannskonferansen på Voss i november, hvor man drøftet gjensidighetsbestemmelsene i NHOs vedtekter knyttet opp mot bedrifter med en ansatt, har styret rettet en henvendelse til NHOs styre. Etter at denne bestemmelsen ble innført har mange bedrifter med en k38 5. Styrets arbeid Styret avholder felles styremøter for Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundets Servicekontor. I perioden har styret avholdt 6 styremøter, et styreseminar samt et eiermøte med datterselskapet Byggmesterforsikring AS. Styret har behandlet ca. 89 saker perioden. 6. Selskaper Byggmesterforbundet er 100 % eier av Byggforlaget AS, og Byggmesterforsikring AS. Videre har forbundet 25 % eierandel i Bygg og Bolig AS som er utgiverselskapet til det nettbaserte styringssystemet Bygg og Bolig Styringssystem (tidligere Nytt- Bygg). 6.1 Byggforlaget AS Byggforlaget AS gir ut fagtidsskriftet Byggmesteren og nettstedet Byggmesterforbundet eier alle selskapets aksjer. Byggmesteren får god score i leserkretsundersøkelser, og har en god posisjon som nisjeblad i byggenæringen. Bladet hadde i 2010 et økt salg av annonser og abonnement. Nyhetsbrev som sendes ut pr e-post to ganger ukentlig, blir godt mottatt. En stor andel av abonnentene på denne gratistjenesten er medlemmer i forbundet. Byggforlaget er samlokalisert med Byggmesterforbundet og Servicekontoret. Per Bjørn Lotherington er daglig leder/redaktør og det er til sammen fire ansatte i selskapet. Styret har etter generalforsamlingen i juni 2010 bestått av Hans Olav Hasund som styreleder, Veslemøy Nestvold og Frank Ivar Andersen som styremedlemmer. Nyhetsbrev fra Byggmesteren.

12 12 Årsberetning 10// Byggmesterforsikring AS Byggmesterforsikring AS er agent for ulike forsikringsselskaper og tar ikke selv forsikringsrisiko. Selskapets inntekter og resultat er derfor ut fra provisjoner og suksessfee for agentvirksomheten av forbundets 1176 bedriftsmedlemmer har en eller flere forsikringer i selskapet. Forsikringsporteføljen er stabil og omtrent på samme nivå som for Byggmesterforsikring har også avtaler med Norske Murmestres Landsforening og Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund om forsikringer for deres medlemmer har vært preget av sterk konkurranse og noe nedgang i omsetning og antall ansatte. Gjennom aktivt salgsarbeid har selskapet allikevel nådd de målsettinger man hadde satt seg for året med god margin. Premieomsetning i 2010 ble kr ,-. Gjennom 2010 har selskapet drevet aktiv markedsføring ved tilstedeværelse og presentasjoner i forbindelse med kurs i regi av Byggmesterforbundet. Aktivitetene gjennomføres som samarbeidsprosjekt mellom forbund og forsikring og videreføres i Selskapet leverer temaartikler til Byggmesteren og besøker lokalforeninger/laug med foredrag om forsikringsspørsmål. 6.3 Bygg og Bolig AS Bygg og Bolig AS er ansvarlig selskap for drift og salg av det nettbaserte dataprogrammet Bygg og Bolig Styringssystem (tidligere NyttBygg). Selskapet eies av Byggmesterforbundet, Boligprodusentenes Forening, og dataselskapet Logiq AS. Programmet er innrettet for prosjektadministrasjon samt styring av kvalitet og HMS i byggmesterbedrifter og andre entreprenørforretninger. I perioden har man særlig lagt vekt på å tilpasse innholdet til de nye byggereglene. Videre er det fokus på forenklinger og reduksjon i antall rutiner og sjekklister, Med henvisning til nye myndighetskrav hvor krav til bruk av styringssystemer er viktig dokumentasjon knyttet til innføring av uavhengig kontroll, forventes Bygg og Bolig Styringssystem å bli et enda viktigere hjelpemiddel for våre medlemmer. I 2010 har også Norske Muremestres Landsforbund (NML) inngått avtale med Bygg og Bolig AS. Avtalen innebærer etablering av en egen plattform for murerbransjen, og bedriftene tegner abonnement tilsvarende bedrifter i øvrige bransjer. Daglig leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen er styremedlem i selskapet. Helge Guldbrandsen er daglig leder. Det er til sammen åtte ansatte i selskapet. Styret i selskapet har bestått av Ulf Larsen, - styreleder, Rolf Tollefsen, Frank Ivar Andersen og Magne Bratlie som styremedlemmer. Kursdeltaker på pbl-kurs på Gol 2. februar 2011 slår av en prat med Rino Memo fra Byggmesterforsikring AS.

13 Årsberetning 10// Tillitsvalgte, og representasjon i råd, utvalg og komiteer Ved pianoet styreleder Kjell Skog. Bak fra venstre: Harald Grayston, Bjørn Rune Markhus, Åsmund Østvold, Ulf Larsen, Hans Olav Hasund. Styret Kjell Skog Tromsø styreleder Ulf Larsen Moss nestleder Hans Olav Hasund Søre Sunnmøre styremedlem Harald Grayston Stavanger styremedlem Åsmund Østvold Oslo styremedlem Bjørn Rune Markhus Bergen styremedlem Svein Jarle Andresen Trondheim varamedlem Hederstegnkomiteen Harald Nævdal Bergen leder Kjetil Eriksen Oslo Karl W. Sandvig Stavanger Odd Rindalsholt Søre Sunnmøre Organisasjonskomiteen Erling Askautrud Oslo leder Eskil Ørdal Nord-Trøndelag Per Helland Bergen Oddmund Torjussen Stavanger Valgkomiteen Kjetil Eriksen Oslo leder Kjell Nilsen Tromsø Oddmund Magnar Sand Trondheim Tormod Valde Bergen Ole A. Langedrag Tønsberg Arild Andersen Fredrikstad Oddmund Torjussen Stavanger

14 14 Årsberetning 10//11 Utdanningsutvalg Bjørn Rune Markhus Bent Gabrielsen Anders Frøstrup Inge Bauge Arvid Søgaard Øivind Ørnevik leder sekretær Forhandlingsutvalg i BNL for Fellesoverenskomsten for byggfag Eskil Ørdal NHOs representantskap Eskil Ørdal Øvrige tillitsvalgte, og representasjon Styret BNL Eskil Ørdal, nestleder Representantskap BNL Kjell Skog Harald Grayston Varamedlemmer: Hans Olav Hasund Ulf Larsen Generalforsamling BNL Kjell Skog Ulf Larsen Hans Olav Hasund Harald Grayston Åsmund Østvold Bjørn Rune Markhus Varamedlemmer: Svein Jarle Andresen Erland Nordsetmoen Arild Andersen Jon Morten Allertsen Morten Andersen Rolf Eilerås Valgkomite BNL Kjetil Eriksen BNLs arbeidsgiverutvalg Eskil Ørdal NHOs Utvalg for mindre og mellomstore bedrifter Kjetil Eriksen Harald Grayston Representant fra NHO i Regjeringens ressursutvalg for SMB Kjetil Eriksen Dør- og vinduskontroll Jan Arne Heisholt, styremedlem Standard Norge Bente W. Løveid - komitemedlem revidering av byggeblanketter 3501 og 3502 Camilla Stenumgård komitemedlem NS standard for totalunderentrepriser Fagnemnda for tømrerfaget Øivind Ørnevik - nemndsmedlem Fagrådet for våtrom Frank Ivar Andersen valgkomite Terje Andresen teknisk utvalg Tor Ole Larsen opplæringsutvalget Boligtvistnemnda Eskil Ørdal varamedlem til nemnda Frank Ivar Andersen styremedlem Klagenemnd håndverkertjenesteloven Camilla Stenumgård nemndsmedlem Roy Skorstad - nemndsmedlem Frank Ivar Andersen styreleder i nemndas styre

15 Årsberetning 10// Foreninger og medlemstall Medlemsantallet er stabilt. Totalt har det vært en nedgang på 14 medlemmer fra forrige periode. Både lokalforeningene og forbundet sentralt får mange henvendelser om medlemskap, og informasjonsmapper sendes ut fortløpende. Dessverre er det en del som sier nei til medlemskap med henvisning til gjensidighetsbestemmelsen med NHO. Praksisen med at nye medlemmer blir kontaktet av administrasjonen i løpet av det første året etter innmelding er videreført. Vår erfaring er at denne oppfølgingen er nyttig for både forbundet og medlemmene. Omsetning, og antall ansatte i medlemsbedriftene holder seg også stabilt. Antall ansatte har gått ned fra til i perioden og omsetningen har gått ned fra 16 milliarder til vel 15,8 milliarder kroner. År Medlemstall År Medlemstall Bedrifter Personlige/passive/ assosierte Totalt Arendal Byggmesterlaug Bergen Byggmesterlaug Byggmesterforbundet Drammen Byggmesterforbundet Finnmark Byggmesterforbundet Hedmark Byggmesterforbundet Helgeland Byggmesterforbundet Horten Byggmesterforbundet Indre Østfold Byggmesterforbundet Larvik Byggmesterforbundet Moss

16 16 Årsberetning 10//11 Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Byggmesterforbundet Oslo Byggmesterforbundet Ringerike og omegn Byggmesterforbundet Romerike Byggmesterforbundet Salten Byggmesterforbundet Sarpsborg og Halden Byggmesterforbundet Sogn og Fjordane Byggmesterforbundet Telemark Byggmesterforbundet Tønsberg Byggmesterforbundet Ålesund Byggmestrenes Forening i Kristiansund Fredrikstad Byggmesterlaug Gudbrandsdal Byggmesterlaug Haugesund Byggmesterlaug Oppland Byggmesterlaug Stavanger Byggmesterlaug Søre Sunnmøre Byggmesterlaug Tromsø Byggmesterlaug Trondhjems Byggmesterlaug Voss og Hardanger Byggmesterlaug Medlemmer uten laug Til sammen Antallet i Økonomi Egenkapitalen i Norges Byggmesterforbund er god. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetning. Årsberetningen er fastsatt innenfor lovens frist. Byggmesterforbundets virksomhet tar utgangspunkt i organisasjonens formålsparagraf, vedtatte strategi, og den til enhver tid gjeldende handlingsplan. Handlingsplanen vedtas av styret for ett år av gangen, og bygger på strategiplanen for perioden , vedtatt av landsmøtet i Byggmesterforbundet har gjennom organisasjonens formålsparagraf som målsetting å være en sterk, og betydningsfull organisasjon i alle sammenhenger der premissene for tømrerfaget og næringsinteressene for byggmestrene, og byggefirmaer legges. Årets overskudd på kr ,- overføres til egenkapitalen. Etter styrets oppfatning, gir det fremlagte resultatregnskap, og balanse med tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om driften i året, og om stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold etter balansedagen som er av betydning for bedømmelsen av Byggmesterforbundet.

17 Årsberetning 10//11 17 Nøkkeltall SERVICEKONTOR FORBUNDET BEGGE ENHETER SUMMERT SUM INNTEKTER Personalkostnader Administrasjonskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT SKATTEKOSTNAD ÅRSRESULTAT Balanse Eiendeler Sum anleggsmidler Sum fordringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Sum egenkapital Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

18 18 Årsberetning 10// Forbundets administrasjon Administrasjonen leier lokaler i Næringslivets Hus på Majorstua. Som tidligere er forbundet samlokalisert med servicekontoret, Byggforlaget AS, bransjeforeninger i BNL og BNLs administrasjon. Kurskoordinator ved Byggmesterskolen Odd Thomas Hansen sluttet i stillingen juli Wenche Grini ble ansatt, og overtok stillingen fra 1. august. Markedssjef Mona Veslum kom høsten 2010 tilbake fra svangerskapspermisjon. I permisjonstiden var stillingen besatt av Lin Athea Chan som sluttet 1. september Einar Grendal gikk 28. februar 2011 av med pensjon, og sluttet dermed som fagkonsulent ved fagavdelingen etter 12 års tjenestetid. Ansatte i 50 % stilling i forbundet og 50% i servicekontoret Frank Ivar Andersen Daglig leder Mona Veslum Markeds- og informasjonsansvarlig Eva Andresen Kontormedarbeider Ansatte i servicekontoret Bente W. Løveid Advokat Camilla Stenumgård Advokatfullmektig Øivind Ørnevik Fagkonsulent Tor Ole Larsen Fagkonsulent Jens-Morten Søreide Fagkonsulent Wenche Grini Kurskoordinator Laila Hansen Regnskapsmedarbeider Birger Haugland Regionleder Region Nord

19 Årsberetning 10//11 19 Administrasjonen har i perioden avholdt et seminar i fellesskap med ansatte i lokalforeningene fra Stavanger, Østfold, Bergen, Trondheim og Oslo, samt daglig leder og ansatte i Byggforlaget AS og Byggmesterforsikring AS. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er godt, og virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Det har i løpet av året vært et sykefravær på ca 2,5 %. Dette fordelt ved egen sykdom på 1,5 %, og ved barns sykdom på 1 %. Likestilling Det er for tiden ingen kvinnelige byggmestere som er medlemmer i Byggmesterforbundet, og det er heller ingen kvinner i styret eller i utvalgene. I Byggmesterforbundets administrasjon er det ved utgangen av mars 2011 en kvinneandel på 67 %. Det har ikke vært noen skader eller ulykker. Oslo, 25. mars 2011 Kjell Skog Ulf Larsen Harald Grayston Styreleder Nestleder Styremedlem Bjørn Rune Markhus Hans Olav Hasund Åsmund Østvold Styremedlem Styremedlem Styremedlem Frank Ivar Andersen Daglig leder

20 10 gode grunner for medlemskap Design og produksjon: 1. Bli oppfattet som profesjonell og seriøs 2. Meldemsfordeler som gir deg mer igjen på bunnlinja 3. De beste forsikringene for din bedrift, deg selv og dine ansatte 4. Bransjerelaterte nyheter i fagbladet Byggmesteren 5. Rask tilgang til faglig stoff og nyttig informasjon på Medlemsnettet 6. Juridisk rådgivning og advokatvirksomhet 7. Fagavdeling som gir råd og veiledning i faglige spørsmål og problemstillinger 8. Bransjerelaterte kurs og foredrag 9. Styringssystem og kalkulasjonssystem 10. Nettverk og faglig tilhørighet Norges Byggmesterforbund // Postboks 5475 Majorstuen, 0305 Oslo // Besøksadresse: Middelthunsgate 27 Telefon: // Telefaks: //

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2014 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 MEFs organisasjon 4 -

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 God fart i 2011 2011 var første hele driftsår i Næringslivets Hus. Flyttingen fra Bilbransjens hus markerer ikke bare bytte av

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 The Norwegian Assosiation of Motor Car Dealers and Service Organisations 1 Innhold God fart i 2011 3 Forbundet i 2011 4 Markedet

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2013 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 Overordnet organisasjonsstruktur

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom

Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Arbeidsutvalget for håndverkertjenester på fast eiendom Forslag til tiltak som skal øke forbrukernes tillit til kjøp av håndverkertjenester og øke omdømmet til håndverkerbransjen 1 Forord Arbeidsutvalget

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014-2015

ÅRSBERETNING 2014-2015 ÅRSBERETNING 2014-2015 BERETNING 2014-2015 1 et å bruke Cambria som skrivefont og DIN i overskrifter, ingresser og andre tilleggskriblerier. lexo er logofonten - unngå å bruke Flexo tett opp til logo.

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor FORORD REKRUTTERING På grunn av den lange konjunkturoppgangen de siste 5 årene, har vår bransje i likhet med de fleste andre, hatt et stort behov for tilførsel

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer Norges Bilbransjeforbund Sammen om felles utfordringer Årsmelding 2013 0 Sammen om felles utfordringer 2013 har mer enn noe annet handlet om å samle bransjen. Sammen om felles utfordringer. Konsekvensen

Detaljer

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor ÅRSMELDING 2002 Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor 2002 Inngangen til 2003 vil være sterkt preget av markante utviklingstrekk i andre halvår av 2002. Rekordhøy bruktbilimport, synkende bruktbilverdier,

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR HUSEIERNES LANDSFORBUND

ÅRSBERETNING FOR HUSEIERNES LANDSFORBUND ÅRSBERETNING FOR HUSEIERNES LANDSFORBUND 2012 2 Kjære medlemmer, tillitsvalgte og ansatte i Huseiernes Landsforbund! Det er en stor glede for meg å signere årsberetningen for Huseiernes Landsforbund (HL)

Detaljer

Innhold. Innledning 5

Innhold. Innledning 5 Landsstyrets beretning 2003-2005 1 2 Innhold Innledning 5 Landsmøtet 2003 7 Arbeidet i landsstyret og arbeidsutvalget 7 NJs tiltaksplan for perioden 2003-2005 med kommentarer 8 1. Eierskap 8 2. Moms 8

Detaljer

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august.

Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Komikeren Robert Stoltenberg var blant de som deltok under jubileumsseminaret som Fellesforbundet arrangerte i Oslo Kongressenter i august. Foto: Håvard Sæbø, Magasinet for fagorganiserte 241 MILJØMERKET

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund

Norges Bilbransjeforbund Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2010 Innhold Milepæler Side 3 1. Organisasjon Side 4 2. Juridisk avdeling Side 5 3. Ettermarkedsavdelingen Side 8 4. Informasjonskanaler Side 15 5. Bilavgiftene Side

Detaljer

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no

Innhold. *Arbeidsgiverforeningen Spekter Telefon: (+47) 47 65 70 00 / E-post: post@spekter.no / www.spekter.no 2012 ÅRSRAPPORT * Innhold Spekters identitet 5 Styrets strategi 6 Arbeidslivspolitikken 8 Inntektspolitikken og overenskomstrevisjonen 2012 8 Arbeidstid 9 Pensjonsreformen 10 Fra IA til MOA 11 Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Årsmelding 2006. Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Årsmelding 2006. Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Årsmelding 2006 Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Forord Avgiftsomleggingen Mye av 2006 ble først og fremst dominert av avgiftsomleggingen på personbiler hvor CO2-utslipp erstattet motorvolum

Detaljer

Foto: Erlend Angelo 2

Foto: Erlend Angelo 2 Beretning 2011 Foto: Erlend Angelo 2 Forord og sammendrag Fellesforbundet er det største forbundet i LO innenfor privat sektor. Ved utgangen av 2011 hadde forbundet totalt 151 137 medlemmer, og herav 104

Detaljer

Forord og sammendrag

Forord og sammendrag Beretning 2014 Medlemmene sa nei i uravstemningen for Riksavtalen. Her er en del av medlemmene i forhandlingsdelegasjonen på vei ut fra Riksmeklerens kontor. Foto: Håvard Sæbø Forord og sammendrag LO-sekretariatet

Detaljer