Årsberetning 10// Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger"

Transkript

1 Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens tømrer og byggmester Lønns- og arbeidsvilkår Fagrådet for Våtrom 3. Aktiviteter Handlingsplan 2010 Landsmøte i Lillestrøm Formannskonferansen Voss Lokalforeninger Informasjon og markedsføring Rådgivning Byggmesterskolen Nytt kalkulasjonssystem Kalk 2010 Standardisering 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger i BNL-fellesskapet NHO 5. Styrets arbeid 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS 7. Tillitsvalgte og representasjon i råd, utvalg og komiteer Styret Styret BNL Representantskap BNL Hederstegnkomite Organisasjonskomiteen Tarifforhandlere for tømrerfaget Tariffutvalg i BNL for Fellesoverenskomsten for byggfag Valgkomiteen Øvrige tillitsvalgte og representasjon 8. Foreninger og medlemstall 9. Økonomi 10. Forbundets administrasjon Ansatte Arbeidsmiljø Likestilling

2 2 Årsberetning 10//11 1. Generelle betraktninger Finanskrisen som startet høsten 2008 slo i 2010 inn over nasjonaløkonomien i mange land i OECD-området. Særlig ble landene i Sør-Europa og de vestlige EU-land kraftig svekket, mens Tyskland og Nord-Europa så langt har kommet bedre ut av krisen. Arbeidsledigheten i de fleste EU-land er høy og særlig er ungdomskullene hard rammet. Norge med sin sterke økonomi har også i 2010 klart seg godt men påvirkes selvsagt av at man er en del av en verden med åpen økonomi og et Europa som er et åpent arbeidsmarked. Byggenæringen har generelt merket bedre konjunkturer i 2010, men særlig boligbyggingen har ikke tatt seg opp igjen til det nivået som er nødvendig for å dekke etterspørselen relatert til befolkningsutviklingen. Byggmesterforbundets medlemmer har også i 2010 gjennomgående klart seg godt i markedet. Imidlertid kommer det stadig klarere signaler fra medlemmer over hele landet på at svart arbeid og useriøse aktører i næringen, med sterkt utenlandsk innslag, har blitt en større utfordring for de seriøse bedriftene. Gjennom den betydelige andel av energibruk i Norge som går til oppvarming av bygningsmasse, er fokuset stort på energipolitikken. I tillegg til nybygging basert på nye tekniske forskrifter med skjerpede energikrav, er fokuset stort på effektivisering av eksisterende bygningsmasse. Landsmøtet vedtok en uttalelse som oppfordret til at det etableres støtteordninger til energieffektivisering av eksisterende bygningsmasse. Så langt har dette ikke gitt resultater, men Byggmesterforbundet har gjennom hele perioden arbeidet for å vinne gjennomslag for dette. Dette arbeidet gjøres nå i samarbeid med andre organisasjoner og BNL. Styret er av den oppfatning at man ikke vil kunne nå de overordnede mål om energieffektivisering uten at tilskuddordninger som stimulerer til bedre isolering av bygningsmassen kommer på plass. av tømrerfaget, utvikling av medlemsbedriftene, medlemsservice og økt aktivitet ovenfor laug/lokalforeninger. 2. Aktuelle saker Byggmesterforbundet har også i denne perioden arbeidet med et stort antall saker som berører tømrerfaget og bransjen. Hovedsakene har vært ny Plan- og bygningslov med forskrifter, etikk, rammevilkår og kompetanse. 2.1 Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Etter Stortinget vedtok ny Plan- og bygningslov våren 2009 ble Teknisk forskrift og Byggesaksforskriften endelig vedtatt av departementet i april Styret registrerer at deler av de høringsinnspill som ble avgitt av Byggmesterforbundet høsten 2009 er blitt tatt til følge. Videre er man tilfreds med at den uavhengige kontroll som er lovbestemt er sterkt avgrenset til noen få fokusområder. En utfordring var at ny Byggesaksforskrift, med unntak av innføring av uavhengig kontroll, skulle tre i kraft allerede 1. juli. Byggmesterforbundet har i perioden drevet et betydelig informasjonsarbeid om Plan- og bygningsloven og de tilhørende forskrifter. Videre har Byggmesterforbundets Servicekontor avviklet en betydelig kursrekke over hele landet, og i perioden juni desember 2010 deltok over deltakere på kursene. I tillegg til at nytt regelverk generelt er en krevende utfordring for bedriftene har også myndighetssiden store utfordringer. Det konstanteres at veiledninger til forskrift er forsinket og at svært Yrkesutdanning og lærlinger til bedriftene har i 2010 blitt en mer synlig og krevende utfordring. Dette var hovedtema under den årlige formannskonferansen, som i 2010 ble avviklet på Voss. Styret vurderer det slik at kombinasjonen av svekket kvalitet på de som kommer ut fra videregående skole, og stor tilgang på utenlandsk arbeidskraft er blitt en stor utfordring for lærlingeordningen, og rekrutteringen til vårt fag. Byggmesterforbundet arbeider med disse utfordringene. Samtidig har Byggmesterforbundet satt i gang et prosjekt for å se hva som vil kreves av fremtidens tømrere og byggmestere. Dette vil bli en del av det forslag til strategiplan som skal fremlegges for landsmøte i I perioden har Byggmesterforbundet arbeidet i henhold til den strategiske plan som ble vedtatt i 2007, og er gjeldende for perioden Denne er tydelig spisset mot ivaretakelse Byggmesterskolen har i perioden kurset over 1300 deltakere i ny plan- og bygningslov. Bildet er fra kurs i Sandefjord 31. august med 112 deltakere.

3 Årsberetning 10//11 3 mange byggesaksbehandlere ikke har fått tilstrekkelig tid og anledning til å lære seg regelverket før dette skulle tas i bruk. Helt siden Byggesaksforskriften ble fastsatt har man avventet nærmere retningslinjer for de som skal godkjennes for å utøve kontrollen, og for gjennomføring av denne. Rundt årsskiftet ble det fra Standard Norge utsendt et forslag til Standard for kontroll. Det viste seg også at man fra myndighetssiden hadde lagt opp til at denne skulle regulere kontrollsiden knyttet til lov og forskrift. Etter en gjennomgang av forslaget anså Byggmesterforbundet sammen med andre organisasjoner fra bygghåndverksfagene, standarden for å være uegnet for bedriftene. Man stilte også spørsmål til hjemmelsgrunnlaget for etablering av en slik kontrollstandard. Arbeidet med å klargjøre grunnlaget for uavhengig kontroll og hva som kreves for å få sentral godkjenning for å utføre uavhengig kontroll pågår fortsatt. I den sammenheng har man fått bedre tid siden myndighetene i mars 2011 besluttet å utsette innføring av uavhengig kontroll til 1. juli Byggmesterforbundet er også med i Boligtvistnemnda, og hadde 8 av totalt 41 saker opp til behandling i Boligtvistnemnda har etter mønster fra Håndverkerklagenemnda, etablert egen hjemmeside og vil fra 2011 legge ut sine avgjørelser i anonymisert form på hjemmesiden. Avgjørelser fra Håndverkerklagenemnda og Boligtvistnemnda legges ut i anonymisert form på nettsidene. 2.2 Seriøsitet i byggenæringen I en næring hvor negative saker og eksempler på dårlig arbeid dominerer nyhetsbildet er det en betydelig utfordring å nå frem med budskapet om at det er mange gode bedrifter og håndverkere som leverer god service og kvalitet. Styret mener det er en utfordring at myndighetene ikke har satt grunnleggende kompetansekrav til alle foretak i næringen. Landsmøtet 2010 gjentok derfor i en uttalelse sitt krav ovenfor myndighetene i forhold til å etablere effektive godkjenningsordninger som sikrer at aktørene i næringen har den nødvendige kompetansen. Byggmesterforbundets syn får stadig sterkere gjennomslag og dette har også nå blitt et krav Byggenæringens Landsforening (BNL) fremmer på vegne av hele byggenæringen var andre hele driftsår for den forbrukerklagenemnd på håndverkertjenester som 10 bransjeorganisasjoner i næringen og Forbrukerrådet står bak. Håndverkerklagenemnda får stor oppmerksomhet og tydeliggjør forskjellen på organiserte og uorganiserte foretak. Som for 2009 dokumenterer statistikken for 2010 at de organiserte bedriftene gjennomgående leverer bedre produkter og tjenester enn generelt i næringen. Byggmesterforbundet ble registret med kun 7 nye saker av totalt 63 i Nemndas avgjørelser legges fortløpende ut i anonymisert form på Hensikten med dette er at både forbrukerkunder og bedrifter kan se igjennom sakene og dermed tilegne seg kunnskap om ulike problemstillinger som kan være aktuelle når det oppstår en tvist. Videre er det en positiv effekt av nemndas virksomhet at ca. 50 % av innmeldte saker løses mellom partene underveis før sakene kommer opp til nemndsbehandling. I 2010 har medlemmene gitt stadig sterkere signaler på at betingelsene for de som driver en lovlig virksomhet, blir stadig vanskeligere. Omfanget av svart arbeid synes å øke betydelig. Det foregår mer åpenlyst, og en stor andel av de som leverer svarte tjenester er utenlandske statsborgere. I tillegg til skatteog avgiftsunndragelser kommer også disse seg unna garantiforpliktelser, og stadig mer krevende bestemmelser fra forbrukermyndighetene. Styret er derfor tilfreds med at myndighetene nå har skjerpet regelverket, og gitt større utfordringer for både kjøpere og leverandører av svarte tjenester. Med virkning fra årsskiftet kom en ny bestemmelse hvor næringsdrivende taper retten for skattefradrag og fradrag for merverdiavgift ved kontant betaling over kr ,-. Videre registrerer styret at Høyesterett i 2010 med hjemmel i endret lovgivning avga en domsavsigelse som medførte inndragning av et større beløp og ubetinget fengselsstraff for en forbruker som hadde betalt svarte håndverkertjenester i forbindelse med bygging av ny fritidsbolig. Styret registrerer at man har fått et bedret regelverk i kampen mot svart arbeid og avgiftsunndragelser i byggenæringen. For å bedre rammevilkårene for de seriøse, arbeider Byggmesterforbundet for at myndighetene følger opp med stor grad av kontroll for å avdekke overtredelser og skape oppmerksomhet for å redusere omfanget av svart arbeid.

4 4 Årsberetning 10// Kompetanse fremtidens tømrer og byggmester De sentrale kompetansespørsmål for Byggmesterforbundet er knyttet til fagutdanning og mesterutdanning. I forbindelse med en fremtidsundersøkelse gjort i regi av BNL i februar 2011 svarer medlemsbedriftene at bare 11,8 % er mer fornøyd enn misfornøyd med kvaliteten på lærlingene som kommer rett fra videregående skole. Under 0,5 % karakteriserer kvaliteten som svært god. Dette bekrefter styrets oppfatning av at det er store utfordringer knyttet til den utvikling yrkesutdanningen er inne i. Under Formannskonferansen på Voss i november var utfordringer knyttet til rekruttering og yrkesutdanningen tema. Tilbakemeldingen fra laugsformennene og opplæringskontorene var entydig, og viste til store utfordringer, og at utviklingen må snus. I 2010 åpnet de politiske myndigheter for at det skal kunne foretas endringer i Reform 2005 (Kunnskapsløftet), som er det grunnlaget som er lagt til grunn for gjeldende yrkesutdanning. Styret mener at det må tas større grep enn den prosess rundt endringer innenfor Kunnskapsløftet åpner for. Man har prioritert dette fordi endringer her tross alt vil gi noen forbedringer. Mesterbrevnemnda har i perioden startet et arbeid for endringer av mesterutdanningen. Byggmesterforbundet vil følge opp dette, og da særlig i samarbeid med de øvrige bransjer i bygghåndverksfagene. Byggmesterforbundet har 24 opplæringskontorer tilsluttet som assosierte medlemmer. Av totalt tømrerlærlinger er ca lærlinger i tømrerfaget tilknyttet disse opplæringskontorene. Forbundet anser at et tett samarbeid med, og mellom opplæringskontorene er avgjørende i arbeidet med å holde tømrerfaget i hevd, og utvikle det videre. Byggmesterforbundet tilrettelegger for samling av opplæringskontorene i forbindelse med BNLs årlige opplæringskonferanse, og forbundets formannskonferanse. Opplæringskontorene tok i 2009 initiativ til en dialog med styret for ytterligere å styrke samarbeidet mellom forbund og opplæringskontor. Det er i den sammenheng nedsatt et utvalg som våren 2011 vil legge frem sin rapport til styret. Med basis i et forslag lagt frem i 2009 fra fem bedriftsrepresentanter som på oppdrag fra styret hadde utarbeidet en skisse til etterutdanning for tømrere, er det arbeidet videre med å fylle utdanningen med undervisningsinnhold. Arbeidet er noe forsinket, men styret vil ytterligere prioritere dette slik at endelig konsept foreligger i Styret har i perioden bevilget midler slik at Byggmesterforbundet tar ansvar for å lage felleskompendium for undervisningsmateriell til utdanning av tømrere i VG3. Første utgave skal være klart for utgivelse i august Rekrutteringen til mesterutdanningen er fortsatt stabil. Med ca bygg- og tømrermestere i Mesterbrevnemndas register, er dette faget den klart største grupperingen innen mesterbrevordningen. Mesterbrevnemnda har varslet at de ønsker å styrke utdanningen ved å tilføre mer faglig innhold i utdanningen. Styret har bevilget nødvendige midler for å etablere en fast ordning til kjøp av bladet Byggmesteren til de som tar mesterutdanningen. Formålet med dette er å gjøre nye mestere kjent med bladet, bransjen og Byggmesterforbundet. Saksforhold knyttet til kompetanse og utdanning er krevende spørsmål, og forbundets Utdanningsutvalg er styrets og administrasjonens støtte og redskap i arbeidet med dette saksfeltet. I tillegg til arbeid med de dagsaktuelle utfordringer har styret igangsatt et arbeid for å utrede hva som vil kreves av fremtidens tømrer og byggmester. Forslag i den forbindelse vil bli lagt frem for landsmøte i 2012 i forbindelse med plan for ny strategiperiode. 2.4 Lønns- og arbeidsvilkår For bedrifter i forbundet som er bundet av tariffavtale gjennom Fellesoverenskomsten for byggfag, er det Byggenæringens Landsforening som er forhandlingspart på arbeidsgiversiden. Fra Opplæringskontorenes egen samling under BNLs opplæringskonferanse i Haugesund i juni Byggmesterforbundet var i lønnsoppgjøret 2010 representert i BNLs forhandlingsdelegasjon med Eskil Ørdal. Forhandlingene og påfølgende mekling hos Riksmeglingsmannen førte ikke

5 Årsberetning 10//11 5 frem, og dette utløste streik 13. april. Allerede 17. april kom partene til enighet, og streiken ble avsluttet. 2.5 Fagrådet for Våtrom Gjennom flere år har det pågått diskusjoner om våtromsnormens utvikling, hvor særlig de medlemsorganisasjonene som representerer de utførende bransjer har uttrykt misnøye med normens form og innhold. I ekstraordinær generalforsamling i Fagrådet for Våtrom (FFV) 17. desember ble det fremlagt forslag til ny samarbeidsavtale. Dette avvek på vesentlige punkter fra de føringer som var gitt styret i en tidligere ekstraordinær generalforsamling. Dette medførte at tre organisasjoner fra utførende side, inkludert Byggmesterforbundet, stemte i mot det fremlagte avtaleforslaget. Styret var heller ikke tilfreds med at FFV ikke tok til etterretning at nye byggereglene fastsatt av myndighetene hvor også ombygging av våtrom er søknadspliktig tiltak, må få konsekvenser for FFV s godkjenningsordning for bedrifter. I januar 2011 besluttet styret å melde Byggmesterforbundet ut av Fagrådet for Våtrom (FFV) og dette innebærer at medlemskapet opphører Byggmesterforbundet vil gjennom Byggmesterskolen også i fremtiden tilby våtromskurs, men da i egen regi, og med fokus på utførelsen, kunde- og myndighetskrav. Byggmesterforbundets utmeldelse av Fagrådet for Våtrom fikk stor oppmerksomhet i fagpressen. 3. Aktiviteter 3.1 Handlingsplan 2010 For å sikre at forbundets strategi blir iverksatt og gjennomført innenfor tidsrammer, har styret lagt vekt på at strategiplanen brytes ned i årlige handlingsplaner med oppfølging av fremdrift i de ulike sakene. Styret konstaterer at det er høy gjennomføringsgrad og måloppnåelse i handlingsplanen for Man er særlig tilfreds med at administrasjonen er mye ute i lokalforeningene med faglige og bransjepolitiske temaer. 3.2 Landsmøte Lillestrøm Landsmøtet 2010 ble avviklet 28. mai på Thon Hotel Arena i Lillestrøm med 80 stemmeberettigede deltakere. Disse hadde, inkludert medbrakte fullmaktstemmer, til sammen 625 stemmer. Vidar Stokvik fra Byggmesterforbundet Romerike ønsket velkommen på vegne av lauget, og til Byggmesterforbundets første landsmøte avholdt i regionen. Varaordfører i Skedsmo kommune, Boye Bjerkholt holdt hilsningstale, og ønsket landsmøtedeltagerne velkommen til Lillestrøm og Romerike. I sin åpningstale berørte avtroppende styreleder Eskil Ørdal, Byggmesterforbundets aktuelle saker for byggmestere og tømrerfaget. Videre viste han til den økte aktiviteten, og positive utviklingen i Byggmesterforbundet de senere år. Han ga også uttrykk for tilfredshet med den positive utviklingen i datterselskapene Byggforlaget AS og Byggmesterforsikring AS, og det gode samarbeidet med administrasjonen. Administrerende direktør i Byggenæringens Landsforening (BNL), Ketil Lyng deltok også under landsmøtet, og orienterte om BNLs virksomhet. I tillegg til ordinære saker vedtok landmøtet følgende tre uttalelser: Still kompetansekrav til foretak i byggebransjen Etterlyser tiltak fra statsråd Audun Lysbakken for å bedre forbrukernes tillit ved kjøp av håndverkertjenester Sett i verk energieffektiviseringstiltak i eksisterende bygningsmasse Byggmesterforbundet Romerike hadde som lokalt vertskap lagt ned et stort arbeid for at landsmøtedeltagere og øvrige deltagere skulle få et hyggelig og nyttig opphold på Romerike.

6 6 Årsberetning 10//11

7 Årsberetning 10//11 7 Fredagens arrangement var lagt til Gjelleråsen hvor lauget også samtidig markerte sitt 20 års jubileum. Ledsagerturen gikk til Eidsvollsbygningen og Losby Gods i Lørenskog. Fagdagen på lørdag hadde temaer som bandt sammen både fortid, nåtid og fremtid. Nåtiden ble vist gjennom leverandørmessen, fremtiden med presentasjon av prosjektering ved hjelp av bygningsinformasjonsmodellering (BIM), og fortiden ved å reise på befaring for å se en nylig restaurert oppgangssag i Sagdalen utenfor Lillestrøm. Under festmiddagen lørdag kveld overrakte avtroppende styreleder Eskil Ørdal formannskjede til den nyvalgte styreleder Kjell Skog, som den første styreleder fra Nord-Norge i forbundets historie. Kjell Skog takket Eskil Ørdal for hans store innsats som styreleder, og hedret han med en gave fra Byggmesterforbundet. Formannskonferansen på Voss 18. november Styremedlem Tormod Valde, Bergen gikk også ut av forbundsstyret etter hele åtte års tjenestetid. Valde ble hedret med tale og gave fra styreleder Kjell Skog. 3.3 Formannskonferansen Voss Formannskonferansen 2010 ble avviklet november på Park Hotel Vossevangen. Det var om lag 75 deltakere bestående av laugsformenn, styre, administrasjon og representanter fra opplæringskontorene. Programmet var en blanding av faglig-, organisasjonsmessig- og politiske temaer. Kalkulasjonsprogrammet Kalk2010 ble lansert av fagkonsulent Einar Grendal under konferansen. Videre drøftet man blant annet den nylig innførte vedtektsbestemmelsen i NHO som krever tilknytning til NHO for enmannsforetak. Hovedsaken under konferansen var rekrutteringen til byggenæringen hvor rammeverket rundt yrkesutdanning, og den store arbeidsinnvandringen var innfallsporten til gruppearbeider, og diskusjon i plenum. Opplæringskontorene hadde under deler av konferansen en parallellsesjon hvor man redegjorde fra aktuelle saker fra forbundets Utdanningsutvalg, drøftet samarbeid mellom Opplæringskontorene og Byggmesterforbundet, og behandlet en henvendelse om man skulle engasjere seg i Yrkes NM. Den årlige Formannskonferansen var også i 2010 en viktig møteplass for opplæringsmiljøene, forbundets administrasjon, tillitsvalgte i lokalforeningene, og forbundsstyret. 3.4 Lokalforeninger I strategisk plan for perioden er det lagt opp til økt aktivitet, og service ovenfor laug/lokalforeninger, og medlemmene. Det legges vekt på medlemsservice, og besøk i lokalforeningene hvor faglige temaer presenteres. Som i de senere år Det ble servert Kalk2010-kake i anledning lanseringen av programmet. ble det også 2010 gitt tilbud til lokalforeningene om temaer for kurs, og foredrag av faglig karakter. Dette blir godt mottatt, og bidrar til gode og nyttige medlemsmøter, og god kontakt mellom laugene og forbundets administrasjon. Styret registrerer god og økende aktivitet i de fleste laug. Aktiviteter med faglig innhold får best oppslutning. I 2010 var det et meget godt samarbeid med de fleste laug og Byggmesterskolen i forbindelse med kurs i nye forskrifter tilknyttet Plan- og bygningsloven. Gjennom dette bidro laugene til god medlemsservice, og fikk samtidig profilert seg for mange ikke-medlemmer i sitt nedslagsfelt. Denne samarbeidsmodellen var så vellykket at man fra Byggmesterskolen har invitert laugene til et generelt samarbeid om kurs rundt om i landet. Byggmesterforbundet Region Vest består av laugene Byggmesterforbundet Sogn og Fjordane, Voss og Hardanger Byggmesterlaug og Bergen Byggmesterlaug. Denne regionen har oppnådd gode resultater på grunn av organisering og samar-

8 8 Årsberetning 10//11 beid på tvers av laugsgrensene. Under Formannskonferansen på Voss i november, ble det gitt en presentasjon av regionens virksomhet. 3.5 Informasjon og markedsføring Byggeinformasjonen er i 2010 sendt ut i 5 utgaver. På har det vært god aktivitet med vektlegging på å synliggjøre forbundets virksomhet og aktiviteter. Sidene har i snitt i overkant av besøk pr. måned. Den enkeltsiden som er aller mest besøkt, foruten forsiden, er siden for medlemssøk som har vært vist mer enn ganger i hele perioden. I oktober 2010 ble det opprettet en offisiell side for Byggmesterforbundet på Facebook. Så langt er det 237 personer som liker siden, og som mottar statusoppdateringer. Facebook-siden brukes til å informere om hendelser og aktiviteter, gjerne med lenke og henvisning til Byggmesterforbundets egen hjemmeside for samtidig å få mer trafikk inn dit. Vi inviterer også til å bruke vår Facebook-side som arena for debatt og meningsutveksling om bransjen. Byggmesterforbundets ansatte og tillitsvalgte har også i denne perioden fokusert på å stille opp på henvendelser fra media. Dette har man lykkes godt med og forbundet har fått god eksponering gjennom en rekke presseoppslag. Det er sendt ut 8 pressemeldinger hvor noen av temaene har vært Kalk2010, utmelding av Fagrådet for våtrom og Uavhengig kontroll. Alle pressemeldingene har resultert i artikler i en eller flere medier. Nedenfor er en statistikk for perioden, med antall registrerte nyhetsartikler på nett hvor Byggmesterforbundet er nevnt (pr. mnd.). Artikler i trykte medier er ikke med her. Byggmesterforbundet statistikk - nyhetsartikler på nett Byggmesterforbundet statistikk nyhetsartikler på nett articles month

9 Årsberetning 10//11 9 Styret har besluttet at forbundet skal dekke abonnement på Byggmesteren for studenter som tar mesterutdanning i tømrerfaget (gjennom Folkeuniversitetet). Byggmesteren er en god ambassadør for faget og forbundet og styret mener at dette vil virke positivt på fremtidig rekruttering og forståelse for forbundets virksomhet. Byggmesterforbundet har utover dette hatt følgende aktiviteter i perioden for å markedsføre Byggmesterforbundet og tømrerfaget: Annonser i Byggmesteren, alle utgaver. Annonse i BO Bygg og Bolig. Annonsering i avisa ta utdanning.no landets største utdanningsavis, messeavis for utdanningsmesser rundt om i landet. Annonser på internett - finn.no, byggmesteren.as, dagbladet.no/bolig (3 mnd. kampanje), Google. Distribuering av brosjyren Velg Tømreryrket. Samlet all informasjon om medlemskap/innmelding etc. i en trykket informasjonsbrosjyre. Denne erstatter infomappe med løsark-system. Administrasjonen har også i perioden hatt en utstrakt kursvirksomhet og holdt en rekke eksterne foredrag, og gjennom dette profilert Byggmesterforbundet og våre saksfelt. 3.6 Rådgivning Gjennom Byggmesterforbundets posisjon i forhold til samarbeidende organisasjoner, og bred myndighetskontakt, er administrasjonen tett på aktuelle temaer, og saksfelt som er aktuelle for medlemmene. Dette gir de som arbeider med rådgivning innenfor faglige og tekniske spørsmål, samt jus ved Byggmesterforbundets servicekontor, gode rammevilkår i forhold til å gi råd i aktuelle saker for bransjen var preget av særlig høy aktivitet innenfor området for både juridisk avdeling og fagavdelingen. Bistand knyttet til generell juridisk rådgivning, bistand i tvistesaker, og veiledning i kontraktsspørsmål blir tatt vel i mot av medlemsbedriftene, og antall henvendelser er fortsatt økende. Tilbudet hvor forbundets jurister tilbyr seg å holde møter lokalt med medlemmer som på forhånd har bestilt tid for gjennomgang av saker har vært opprettholdt i perioden og særlig har Bergen vist stor interesse for dette. Juridisk avdeling har også i denne perioden holdt en rekke kurs for Byggmesterskolen, og deltar i arbeidet med utredning av ulike saker, og avgivelse av høringsuttalelser. Servicekontorets fagkonsulenter driver utstrakt rådgiving, og kursvirksomhet innenfor hele det brede spekteret i faget. Særlig legges det vekt på rådgivning basert på standarder, byggdetaljblader, og lover med tilhørende forskrifter. I 2010 har særlig de nye byggereglene, og bruk av styringssystem medført mye aktivitet. Medlemssøket på nettsidene er mye brukt. 3.7 Byggmesterskolen Byggmesterskolen er forbundets forlengede arm knyttet til kompetansetilbudet til medlemmer og andre aktører i bransjen. Dens virksomhet er lagt til servicekontoret, men hoveddelen av aktiviteten har sitt utspring i de aktiviteter som fremkommer av bransjeutviklingstrekk, og endringer som fremkommer av Byggmesterforbundets politiske virksomhet. Den største arbeidsoppgaven for Byggmesterskolen i perioden har vært kurs i de nye byggforskriftene som har samlet over deltagere. Det gode samarbeidet med laugene er hovedgrunnen til at det har vært mulig å gjennomføre en så stor aktivitet over hele landet. I tillegg til en rekke kurs innen fag og jus har også Byggmesterskolen gratis kurs for medlemmene. Arbeidsgiveropplæring i HMS iht. Arbeidsmiljølovens 3.5 har siden 2007 blitt tilbudt gratis av Byggmesterskolen til våre medlemmer. Det er fortsatt noe etterspørsel, og siden oppstarten har nå over bedriftsledere over hele landet blitt kurset. Byggmesterforbundet på Facebook. Kurs i Tillitsmanns- og styrearbeide ble lansert i 2008 som

10 10 Årsberetning 10//11 et gratis tilbud til tillitsvalgte i lokalforeningene. Dette er i perioden gjennomført for laugene i Hedmark og Østfold. Kurset legger særlig vekt på tillitsmannsarbeide i selskaper, og har derfor stor egenverdi for den enkelte som eier og bedriftsleder. Kursholdere er tidligere styreleder Eskil Ørdal, og daglig leder Frank Ivar Andersen. I tillegg til ovennevnte, har ytterligere 53 kurs blitt arrangert. Disse kursene fordeler seg på 30 pbl-kurs, 15 våtromskurs og 8 diverse andre kurs. Byggmesterskolen ønsker å fortsette samarbeidet med de ulike bransjene innenfor BNL- familien om relevante kurs. Om lag 1470 deltagere har deltatt på ett eller flere av Byggmesterskolens kurs i Det ble trykket egen kurskatalog for 2010, sammen med detaljert kursplan for våren og høsten. Videre er det lagt opp til en ny prispolitikk slik at det innrømmes rabatt ovenfor bedrifter med flere deltagere på samme kurs. Hovedmannen bak Kalk2010, fagkonsulent Einar Grendal i Byggmesterforbundet (foran med blomster), med resten av utiklingsteamet, Jens Morten Søreide fra Byggmesterforbundet, Brian Solli, Roy Fatland og Åge Martin Kranzmann fra Webstep AS. 3.9 Standardisering Pbl-kursene som har vært arrangert over hele landet har vært annonsert i lokalpressen på de ulike kursstedene. 3.8 Nytt kalkulasjonssystem Kalk 2010 Styret har tidligere vedtatt at det skal utvikles et enkelt kalkulasjonssystem som skal tilbys medlemmene. I perioden er det nye kalkulasjonssystemet ferdigstilt, og Kalk 2010 ble lansert under Formannskonferansen på Voss i november. Programmet har fått meget god mottagelse, og er også tatt i bruk i forbindelse med mesterutdanningen. Forbundet er aktivt med i standardiseringen, og har på de mest aktuelle områdene prioritert å delta i arbeidet innenfor Standard Norge. Da deltakelse i standardiseringsarbeid er meget ressurskrevende, foretas en streng vurdering av den rekken av invitasjoner som mottas fra Standard Norge. Forbundet har videre fortsatt med å frikjøpe kontraktsblanketter (Byggeblanketter). Disse legges ut på Medlemsnettet og i Bygg og Bolig Styringssystem (tidligere NyttBygg). I perioden er det også inngått avtale mellom bransjene og myndighetene slik at avtaleblanketter for forbrukeravtaler er frikjøpt, og stilles til disposisjon for alle forbrukere. Generelt har det vært problemer med de elektroniske utgaver av standardene da Standard Norge har hatt problemer med fremdrift og tekniske løsninger på sine elektroniske produkter. Etter initiativ fra Byggmesterforbundet har Standard Norge oppnevnt en komité for revidering av byggeblanketter 3501 og 3502, som er avtaleblanketter for arbeider som utføres i henhold til Lov om håndverkertjenester. Byggmesterforbundet er representert i komiteen ved adv. Bente W. Løveid. Grunnet uenighet mellom bransjene og Forbrukermyndighetene har man så langt ikke kommet frem til et nytt forslag. Ny standard for alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser, NS 8407 ble sendt på høring i Formålet med NS 8407 er å foreta en totalrevisjon av NS 3431 (1994). I den forbindelse er det nedsatt en komité som skal utarbeide en egen standard for totalunderentrepriser, NS Byggmesterforbundet er representert i komiteen ved advokatfullmektig Camilla Stenumgård. NS 8417 forventes å trå i kraft samtidig som NS 8407 i løpet av 2011.

11 Årsberetning 10// Organisasjonsmessig samarbeid Byggmesterforbundets medlemsbedrifter er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon NHO og Byggenæringens Landsforening - BNL. ansatt meldt seg ut av Byggmesterforbundet, videre er det en tilsvarende tendens i andre håndverksbransjer i BNL, og også innenfor andre landsforeninger i NHO. NHOs styre har behandlet saken og har ikke imøtekommet Byggmesterforbundets syn, men valgt å opprettholde gjeldende bestemmelse. 4.1 Byggenæringens Landsforening BNL og bransjeforeninger i BNL-fellesskapet I 2010 innførte BNL en ny organisasjonsstruktur for tillitsvalgte organer. Det tidligere representantskapet på totalt 100 delegater er redusert til 50 og utgjør nå generalforsamlingen. Ordningen med representantskap fortsetter, men da som et betydelig mindre organ, og med oppgave å behandle prinsipielle saker. Styret c94 reduseres fra 19 til 8 medlemmer og i perioden har Eskil m23,5 Ørdal fra y0 k76 Byggmesterforbundet vært nestleder i BNLs styre, mens Kjetil c18,5 m0 y8,5 Eriksen har ledet BNLs valgkomitè. BNL er samlokalisert med de fleste av de tilsluttede bransjeorganisasjoner i Næringslivets Hus på Majorstua i Oslo, og har i perioden undersøkt alternative objekt for å sikre ytterligere effektivisering av det daglige samarbeidet. Etter en lengre prosess har man besluttet å videreføre leieforholdet i Næringslivets Hus. BNL har i perioden engasjert seg i en rekke saker som er viktig for medlemsbedriftene både på kort, og lang sikt. Nedenstående opplisting gir en oversikt over de viktigste sakene hvor Byggmesterforbundet har samarbeidet med BNL. Arbeidsgiverpolitikk hvor særlig tariffoppgjøret 2010 har hatt fokus. Utdanning og kompetanse Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Energieffektivisering Aktuelt lov- og regelverk 4.2 NHO Flere tillitsvalgte fra Byggmesterforbundet deltok under NHOs årskonferanse i januar. Styret registrerer et stort potensial for å skape en mer sammenfallende tilnærming til problemstillinger og saksfelt mellom Byggmesterbundet/ BNL og NHO. Men man ser samtidig at det også er store utfordringer for å få dette til. Med bakgrunn i en debatt under formannskonferansen på Voss i november, hvor man drøftet gjensidighetsbestemmelsene i NHOs vedtekter knyttet opp mot bedrifter med en ansatt, har styret rettet en henvendelse til NHOs styre. Etter at denne bestemmelsen ble innført har mange bedrifter med en k38 5. Styrets arbeid Styret avholder felles styremøter for Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundets Servicekontor. I perioden har styret avholdt 6 styremøter, et styreseminar samt et eiermøte med datterselskapet Byggmesterforsikring AS. Styret har behandlet ca. 89 saker perioden. 6. Selskaper Byggmesterforbundet er 100 % eier av Byggforlaget AS, og Byggmesterforsikring AS. Videre har forbundet 25 % eierandel i Bygg og Bolig AS som er utgiverselskapet til det nettbaserte styringssystemet Bygg og Bolig Styringssystem (tidligere Nytt- Bygg). 6.1 Byggforlaget AS Byggforlaget AS gir ut fagtidsskriftet Byggmesteren og nettstedet Byggmesterforbundet eier alle selskapets aksjer. Byggmesteren får god score i leserkretsundersøkelser, og har en god posisjon som nisjeblad i byggenæringen. Bladet hadde i 2010 et økt salg av annonser og abonnement. Nyhetsbrev som sendes ut pr e-post to ganger ukentlig, blir godt mottatt. En stor andel av abonnentene på denne gratistjenesten er medlemmer i forbundet. Byggforlaget er samlokalisert med Byggmesterforbundet og Servicekontoret. Per Bjørn Lotherington er daglig leder/redaktør og det er til sammen fire ansatte i selskapet. Styret har etter generalforsamlingen i juni 2010 bestått av Hans Olav Hasund som styreleder, Veslemøy Nestvold og Frank Ivar Andersen som styremedlemmer. Nyhetsbrev fra Byggmesteren.

12 12 Årsberetning 10// Byggmesterforsikring AS Byggmesterforsikring AS er agent for ulike forsikringsselskaper og tar ikke selv forsikringsrisiko. Selskapets inntekter og resultat er derfor ut fra provisjoner og suksessfee for agentvirksomheten av forbundets 1176 bedriftsmedlemmer har en eller flere forsikringer i selskapet. Forsikringsporteføljen er stabil og omtrent på samme nivå som for Byggmesterforsikring har også avtaler med Norske Murmestres Landsforening og Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund om forsikringer for deres medlemmer har vært preget av sterk konkurranse og noe nedgang i omsetning og antall ansatte. Gjennom aktivt salgsarbeid har selskapet allikevel nådd de målsettinger man hadde satt seg for året med god margin. Premieomsetning i 2010 ble kr ,-. Gjennom 2010 har selskapet drevet aktiv markedsføring ved tilstedeværelse og presentasjoner i forbindelse med kurs i regi av Byggmesterforbundet. Aktivitetene gjennomføres som samarbeidsprosjekt mellom forbund og forsikring og videreføres i Selskapet leverer temaartikler til Byggmesteren og besøker lokalforeninger/laug med foredrag om forsikringsspørsmål. 6.3 Bygg og Bolig AS Bygg og Bolig AS er ansvarlig selskap for drift og salg av det nettbaserte dataprogrammet Bygg og Bolig Styringssystem (tidligere NyttBygg). Selskapet eies av Byggmesterforbundet, Boligprodusentenes Forening, og dataselskapet Logiq AS. Programmet er innrettet for prosjektadministrasjon samt styring av kvalitet og HMS i byggmesterbedrifter og andre entreprenørforretninger. I perioden har man særlig lagt vekt på å tilpasse innholdet til de nye byggereglene. Videre er det fokus på forenklinger og reduksjon i antall rutiner og sjekklister, Med henvisning til nye myndighetskrav hvor krav til bruk av styringssystemer er viktig dokumentasjon knyttet til innføring av uavhengig kontroll, forventes Bygg og Bolig Styringssystem å bli et enda viktigere hjelpemiddel for våre medlemmer. I 2010 har også Norske Muremestres Landsforbund (NML) inngått avtale med Bygg og Bolig AS. Avtalen innebærer etablering av en egen plattform for murerbransjen, og bedriftene tegner abonnement tilsvarende bedrifter i øvrige bransjer. Daglig leder i Byggmesterforbundet, Frank Ivar Andersen er styremedlem i selskapet. Helge Guldbrandsen er daglig leder. Det er til sammen åtte ansatte i selskapet. Styret i selskapet har bestått av Ulf Larsen, - styreleder, Rolf Tollefsen, Frank Ivar Andersen og Magne Bratlie som styremedlemmer. Kursdeltaker på pbl-kurs på Gol 2. februar 2011 slår av en prat med Rino Memo fra Byggmesterforsikring AS.

13 Årsberetning 10// Tillitsvalgte, og representasjon i råd, utvalg og komiteer Ved pianoet styreleder Kjell Skog. Bak fra venstre: Harald Grayston, Bjørn Rune Markhus, Åsmund Østvold, Ulf Larsen, Hans Olav Hasund. Styret Kjell Skog Tromsø styreleder Ulf Larsen Moss nestleder Hans Olav Hasund Søre Sunnmøre styremedlem Harald Grayston Stavanger styremedlem Åsmund Østvold Oslo styremedlem Bjørn Rune Markhus Bergen styremedlem Svein Jarle Andresen Trondheim varamedlem Hederstegnkomiteen Harald Nævdal Bergen leder Kjetil Eriksen Oslo Karl W. Sandvig Stavanger Odd Rindalsholt Søre Sunnmøre Organisasjonskomiteen Erling Askautrud Oslo leder Eskil Ørdal Nord-Trøndelag Per Helland Bergen Oddmund Torjussen Stavanger Valgkomiteen Kjetil Eriksen Oslo leder Kjell Nilsen Tromsø Oddmund Magnar Sand Trondheim Tormod Valde Bergen Ole A. Langedrag Tønsberg Arild Andersen Fredrikstad Oddmund Torjussen Stavanger

14 14 Årsberetning 10//11 Utdanningsutvalg Bjørn Rune Markhus Bent Gabrielsen Anders Frøstrup Inge Bauge Arvid Søgaard Øivind Ørnevik leder sekretær Forhandlingsutvalg i BNL for Fellesoverenskomsten for byggfag Eskil Ørdal NHOs representantskap Eskil Ørdal Øvrige tillitsvalgte, og representasjon Styret BNL Eskil Ørdal, nestleder Representantskap BNL Kjell Skog Harald Grayston Varamedlemmer: Hans Olav Hasund Ulf Larsen Generalforsamling BNL Kjell Skog Ulf Larsen Hans Olav Hasund Harald Grayston Åsmund Østvold Bjørn Rune Markhus Varamedlemmer: Svein Jarle Andresen Erland Nordsetmoen Arild Andersen Jon Morten Allertsen Morten Andersen Rolf Eilerås Valgkomite BNL Kjetil Eriksen BNLs arbeidsgiverutvalg Eskil Ørdal NHOs Utvalg for mindre og mellomstore bedrifter Kjetil Eriksen Harald Grayston Representant fra NHO i Regjeringens ressursutvalg for SMB Kjetil Eriksen Dør- og vinduskontroll Jan Arne Heisholt, styremedlem Standard Norge Bente W. Løveid - komitemedlem revidering av byggeblanketter 3501 og 3502 Camilla Stenumgård komitemedlem NS standard for totalunderentrepriser Fagnemnda for tømrerfaget Øivind Ørnevik - nemndsmedlem Fagrådet for våtrom Frank Ivar Andersen valgkomite Terje Andresen teknisk utvalg Tor Ole Larsen opplæringsutvalget Boligtvistnemnda Eskil Ørdal varamedlem til nemnda Frank Ivar Andersen styremedlem Klagenemnd håndverkertjenesteloven Camilla Stenumgård nemndsmedlem Roy Skorstad - nemndsmedlem Frank Ivar Andersen styreleder i nemndas styre

15 Årsberetning 10// Foreninger og medlemstall Medlemsantallet er stabilt. Totalt har det vært en nedgang på 14 medlemmer fra forrige periode. Både lokalforeningene og forbundet sentralt får mange henvendelser om medlemskap, og informasjonsmapper sendes ut fortløpende. Dessverre er det en del som sier nei til medlemskap med henvisning til gjensidighetsbestemmelsen med NHO. Praksisen med at nye medlemmer blir kontaktet av administrasjonen i løpet av det første året etter innmelding er videreført. Vår erfaring er at denne oppfølgingen er nyttig for både forbundet og medlemmene. Omsetning, og antall ansatte i medlemsbedriftene holder seg også stabilt. Antall ansatte har gått ned fra til i perioden og omsetningen har gått ned fra 16 milliarder til vel 15,8 milliarder kroner. År Medlemstall År Medlemstall Bedrifter Personlige/passive/ assosierte Totalt Arendal Byggmesterlaug Bergen Byggmesterlaug Byggmesterforbundet Drammen Byggmesterforbundet Finnmark Byggmesterforbundet Hedmark Byggmesterforbundet Helgeland Byggmesterforbundet Horten Byggmesterforbundet Indre Østfold Byggmesterforbundet Larvik Byggmesterforbundet Moss

16 16 Årsberetning 10//11 Byggmesterforbundet Nord-Trøndelag Byggmesterforbundet Oslo Byggmesterforbundet Ringerike og omegn Byggmesterforbundet Romerike Byggmesterforbundet Salten Byggmesterforbundet Sarpsborg og Halden Byggmesterforbundet Sogn og Fjordane Byggmesterforbundet Telemark Byggmesterforbundet Tønsberg Byggmesterforbundet Ålesund Byggmestrenes Forening i Kristiansund Fredrikstad Byggmesterlaug Gudbrandsdal Byggmesterlaug Haugesund Byggmesterlaug Oppland Byggmesterlaug Stavanger Byggmesterlaug Søre Sunnmøre Byggmesterlaug Tromsø Byggmesterlaug Trondhjems Byggmesterlaug Voss og Hardanger Byggmesterlaug Medlemmer uten laug Til sammen Antallet i Økonomi Egenkapitalen i Norges Byggmesterforbund er god. Forutsetningene for fortsatt drift er til stede, og årsregnskapet for 2010 er satt opp under denne forutsetning. Årsberetningen er fastsatt innenfor lovens frist. Byggmesterforbundets virksomhet tar utgangspunkt i organisasjonens formålsparagraf, vedtatte strategi, og den til enhver tid gjeldende handlingsplan. Handlingsplanen vedtas av styret for ett år av gangen, og bygger på strategiplanen for perioden , vedtatt av landsmøtet i Byggmesterforbundet har gjennom organisasjonens formålsparagraf som målsetting å være en sterk, og betydningsfull organisasjon i alle sammenhenger der premissene for tømrerfaget og næringsinteressene for byggmestrene, og byggefirmaer legges. Årets overskudd på kr ,- overføres til egenkapitalen. Etter styrets oppfatning, gir det fremlagte resultatregnskap, og balanse med tilhørende noter, fyllestgjørende informasjon om driften i året, og om stillingen ved årsskiftet. Det har ikke inntruffet forhold etter balansedagen som er av betydning for bedømmelsen av Byggmesterforbundet.

17 Årsberetning 10//11 17 Nøkkeltall SERVICEKONTOR FORBUNDET BEGGE ENHETER SUMMERT SUM INNTEKTER Personalkostnader Administrasjonskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT Finansinntekter Finanskostnader NETTO FINANSPOSTER RESULTAT SKATTEKOSTNAD ÅRSRESULTAT Balanse Eiendeler Sum anleggsmidler Sum fordringer Sum omløpsmidler Sum eiendeler Egenkapital og gjeld Sum egenkapital Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

18 18 Årsberetning 10// Forbundets administrasjon Administrasjonen leier lokaler i Næringslivets Hus på Majorstua. Som tidligere er forbundet samlokalisert med servicekontoret, Byggforlaget AS, bransjeforeninger i BNL og BNLs administrasjon. Kurskoordinator ved Byggmesterskolen Odd Thomas Hansen sluttet i stillingen juli Wenche Grini ble ansatt, og overtok stillingen fra 1. august. Markedssjef Mona Veslum kom høsten 2010 tilbake fra svangerskapspermisjon. I permisjonstiden var stillingen besatt av Lin Athea Chan som sluttet 1. september Einar Grendal gikk 28. februar 2011 av med pensjon, og sluttet dermed som fagkonsulent ved fagavdelingen etter 12 års tjenestetid. Ansatte i 50 % stilling i forbundet og 50% i servicekontoret Frank Ivar Andersen Daglig leder Mona Veslum Markeds- og informasjonsansvarlig Eva Andresen Kontormedarbeider Ansatte i servicekontoret Bente W. Løveid Advokat Camilla Stenumgård Advokatfullmektig Øivind Ørnevik Fagkonsulent Tor Ole Larsen Fagkonsulent Jens-Morten Søreide Fagkonsulent Wenche Grini Kurskoordinator Laila Hansen Regnskapsmedarbeider Birger Haugland Regionleder Region Nord

19 Årsberetning 10//11 19 Administrasjonen har i perioden avholdt et seminar i fellesskap med ansatte i lokalforeningene fra Stavanger, Østfold, Bergen, Trondheim og Oslo, samt daglig leder og ansatte i Byggforlaget AS og Byggmesterforsikring AS. Arbeidsmiljø Arbeidsmiljøet er godt, og virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Det har i løpet av året vært et sykefravær på ca 2,5 %. Dette fordelt ved egen sykdom på 1,5 %, og ved barns sykdom på 1 %. Likestilling Det er for tiden ingen kvinnelige byggmestere som er medlemmer i Byggmesterforbundet, og det er heller ingen kvinner i styret eller i utvalgene. I Byggmesterforbundets administrasjon er det ved utgangen av mars 2011 en kvinneandel på 67 %. Det har ikke vært noen skader eller ulykker. Oslo, 25. mars 2011 Kjell Skog Ulf Larsen Harald Grayston Styreleder Nestleder Styremedlem Bjørn Rune Markhus Hans Olav Hasund Åsmund Østvold Styremedlem Styremedlem Styremedlem Frank Ivar Andersen Daglig leder

20 10 gode grunner for medlemskap Design og produksjon: 1. Bli oppfattet som profesjonell og seriøs 2. Meldemsfordeler som gir deg mer igjen på bunnlinja 3. De beste forsikringene for din bedrift, deg selv og dine ansatte 4. Bransjerelaterte nyheter i fagbladet Byggmesteren 5. Rask tilgang til faglig stoff og nyttig informasjon på Medlemsnettet 6. Juridisk rådgivning og advokatvirksomhet 7. Fagavdeling som gir råd og veiledning i faglige spørsmål og problemstillinger 8. Bransjerelaterte kurs og foredrag 9. Styringssystem og kalkulasjonssystem 10. Nettverk og faglig tilhørighet Norges Byggmesterforbund // Postboks 5475 Majorstuen, 0305 Oslo // Besøksadresse: Middelthunsgate 27 Telefon: // Telefaks: //

Årsberetning 09//10. 4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNL-fellesskapet NHO

Årsberetning 09//10. 4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNL-fellesskapet NHO Årsberetning 09//10 for perioden 1.april 2009 til 31. mars 2010 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Plan- og bygningsloven Ny teknisk forskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse Lønns- og

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Årsberetning 2012 for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Innhold 1. Generelle betraktninger... 3 2. Aktuelle saker... 4 2.1 Byggeregler... 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen... 5 2.3 Kompetanse...

Detaljer

4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNLfellesskapet. 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS

4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNLfellesskapet. 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS for perioden 1. april 2008 til 31. mars 2009 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Plan- og bygningsloven Ny teknisk forskrift Etikk og omdømme Kompetanse Lønns- og arbeidsvilkår 3. Aktiviteter

Detaljer

Formannskonferansen 2013. Kragerø, 20. 22. november

Formannskonferansen 2013. Kragerø, 20. 22. november Formannskonferansen 2013 Kragerø, 20. 22. november Velkommen til Formannskonferansen 2013 Vi har gleden av å invitere til Formannskonferansen 2013 på Kragerø Resort. Formannskonferansen er en viktig møteplass

Detaljer

Vedtekter for Norges Byggmesterforbund

Vedtekter for Norges Byggmesterforbund Vedtekter for Norges Byggmesterforbund Vedtatt: 31.08.1991 Endret: 29.08.1992-28.08.1993-27.08.1994-31.08.1996-13.06.1997-30.08.1997-28.8.1998-20.08.1999-2.6.2000-7.6.2002 11.06.2004 27.05.2005 26.05.2006

Detaljer

Formannskonferansen 2014 RICA HELL, 27. 29. NOVEMBER

Formannskonferansen 2014 RICA HELL, 27. 29. NOVEMBER Formannskonferansen 2014 RICA HELL, 27. 29. NOVEMBER Velkommen til Formannskonferansen 2014 Vi har gleden av å invitere til Formannskonferansen 2014 på Rica Hell Hotel i Stjørdal. Formannskonferansen er

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011

VEDTEKTER FOR BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING (BNL) Vedtatt 10. juni 2011 Vedtatt 26.11.1997, endret 03.09.1999, endret 01.09.2000, endret 31.08.2001, endret 25.04.2003, endret 21.04.2005, endret 21.09.2006, endret 09.10.2009, endret 18.03.2010, endret 18.06.2010. Sist endret

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 5. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 5. juni 2013 SAMFO Vedtekter 1 Innhold Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo 1. Navn 4 2. Formål 4 3. Oppgaver 4 4. Medlemmer 5 5. Kontingent 5 6. Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S

VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S VEDTEKTER FOR VEST-NORGES BRUSSELKONTOR A/S 1 Selskapets firma skal være: Vest-Norges Brusselkontor AS 2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Bergen 3 Selskapets formål er å fremme Foreningen Vest-Norges

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2015 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2015 NFF-O årsmøte 2015 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2014 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2014 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2016 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

på topp byggenæringen 2013

på topp byggenæringen 2013 10 på topp byggenæringen 2013 Å sette spor Byggenæringen hadde høy aktivitet i 2013 og BNL har hatt godt gjennomslag for mange viktige saker dette året. Samferdsel er blitt høyt prioritert og ny Nasjonal

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service Endret ved årsmøte 16.10.03. Revidert 25.oktober 2006 og den 24. oktober 2007. 1 FORMÅL Formålet til Bemanningsbransjen i NHO Service er å: Ivareta medlemmenes

Detaljer

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS.

Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. Protokoll fra Generalforsamling i Trøndelag Reiseliv AS. 2 0 SEFi. t^,d^, Avholdt på Britannia Hotel, Trondheim, 06.06.2007 Ti Aksjonær Antall aksjer / stemmer Nord-Trøndelag Fylkeskommune 300 Sør-Trøndelag

Detaljer

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . GeoForum Hedmark og Oppland 2016 ÅRSMØTE i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 28. mars 2017 kl. 09:00 Årsmøtet avholdes i forbindelse med Geomatikkdagene 2017. Sted: Saksliste: Lillehammer Hotel,

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017

HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 HANDLINGSPLAN OG BUDSJETT FOR NFF REGION SØR-ØST 2017 Innhold Forord 1 Beskrivelse av regionen 2 Prioritering av aktiviteter 2017 3 Forord NFF Region Sør-Østs handlingsplan 2017 med økonomiske rammer for

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

SAMFO SAMFO. vedtekter. Sist endret på 26. ordinære generalforsamling den 9. juni 2011

SAMFO SAMFO. vedtekter. Sist endret på 26. ordinære generalforsamling den 9. juni 2011 vedtekter SAMFO vedtekter s SAMFO Sist endret på 26. ordinære generalforsamling den 9. juni 2011 vedtekter Innhold 1 Navn 3 2 Formål 3 3 Oppgaver 3 4 Medlemmer 4 5 Kontingent 4 6 Opplysnings- og oppgaveplikt

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015

Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Norsk Forening for Kollektivtrafikk - Generalforsamling 19. mars 2015 Sted: Tid: Ruter, Dronningens gate 40, Oslo Medlemsmøte kl. 11.00 15.00 (lunsj ved oppstart) Generalforsamling 15.00 16.00 Middag kl.

Detaljer

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O

NFF-O årsmøte Til medlemmer av NFF-O Til medlemmer av NFF-O NFF-O årsmøte 2016 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2015 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2015 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2017 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap

Detaljer

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening

Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Vedtekter for Norsk kommunikasjonsforening Stiftet 15. november 1999. Org. nr 981 310 950. Foreningen er selveiende. 1. Navn 1-1 Organisasjonens navn er Norsk kommunikasjonsforening. Navnet kan forkortes

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B

INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B INNKALLING TIL ÅRSMØTE TORSDAG 29 Januar 2015 KL 17:30 FFO LØRENSKOG, SOLHEIMVEIEN 62B Tirsdag. 1.desember 2014 DAGSORDEN Åpning, velkommen 1. Konstituering. Herunder godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi?

1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? VEDLEGG 1 Spørreskjema bedrifter Privatmarkedet 1. Er din bedrift medlem av Byggenæringens Landsforening (BNL) eller Norsk Teknologi? 1. BNL 2. Norsk Teknologi HVIS 1 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Hvilken bransjeforening

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte. onsdag kl 1900 Roan Hytteforening innkaller til årsmøte onsdag 16.03.2016 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling og valg av møteleder 2. Årsmelding for 2015 3.

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge

Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 1 FORENINGENS (FORUMETS) NAVN Norsk Algeforening 2. VISJON OG FORMÅL 2.1 Visjon: Norsk Algeforenings visjon er å utvikle en bærekraftig og robust algenæring i Norge 2.2. Formål: Norsk Algeforening skal

Detaljer

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap

Vedtekter for Norske Scenografer. 1 Formål m.v. 2 Medlemskap Vedtekter for Norske Scenografer (Rettet på generalforsamlingen: 27.04.95, 29.04.96, 26.05.99, 24.05.00, 22.05.01, 09.06.2010, 12.06.2013 og 27.05.2014) 1 Formål m.v. 1.1 Formål Norske Scenografer er en

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081

Handlingsplan Fagforbundet Helse Bergen. avd 081 Handlingsplan 2017 Fagforbundet Helse Bergen avd 081 Vedtatt på årsmøtet den 26.01.2017 Innledning Fagforeningens handlingsplan er årsmøtets oppdrag til fagforeningsstyret for kommende periode. Handlingsplanen

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte

Roan Hytteforening. innkaller til årsmøte Roan Hytteforening innkaller til årsmøte torsdag 30. mars 2017 kl 1900 Sted: Optimera, Ingvald Ystgaardsv 23, Trondheim SAKSLISTE: 1. Godkjenning av innkalling. Valg av møteleder og sekretær 2. Årsmelding

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2012

Mesterbrevnemnda 2012 Årsrapport 2012 Mesterbrevnemnda 2012 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

Innkalling til årsmøte

Innkalling til årsmøte Innkalling til årsmøte Det innkalles herved til årsmøte i Den Norske Dataforening, distrikt Nordvestlandet Dato, tid og sted: 15. februar kl 1800 hos NTNU Ålesund Dagsorden og saksliste 1. Valg av møteleder,

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland

Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Vedtekter for Matbransjens Opplæringskontor Hedmark og Oppland Sist revidert på årsmøtet 29.04.14. 1. Formål Matbransjens Opplæringskontor er opprettet i medhold av Opplæringslova og forskrifter, og har

Detaljer

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening

V E D T E K T E R. for Norske film, tv- og spillprodusenters forening Vedtatt på Generalforsamling 29. mai 2012 V E D T E K T E R for Norske film, tv- og spillprodusenters forening 1. NAVN Foreningens navn er Norske film, tv- og spillprodusenters forening (Produsentforeningen).

Detaljer

Vedtekter. Sist endret 4. juni SAMFO Vedtekter

Vedtekter. Sist endret 4. juni SAMFO Vedtekter Vedtekter Sist endret 4. juni 2015 SAMFO Vedtekter 1 Vedtekter SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo Tlf: 47 47 76 77 Faks: 22 83 07 01 E-post: samfo@samfo.no www.samfo.no 2 Vedtekter SAMFO Innhold 1. Navn 4

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø

Vedtekter for Forum for utvikling og miljø Vedtekter for Forum for utvikling og miljø (Vedtatt på årsmøte 6. april 2005, sist revidert på årsmøtet 29. april 2014), 1. NAVN Organisasjonens navn er Forum for utvikling og miljø. Engelsk navn er Norwegian

Detaljer

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rogaland Rideklubb. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Årsberetning 2015 Rogaland Rideklubb Adresse: Madlaveien 500, 4020 STAVANGER Org.nr: 974236400 MVA Virksomhetens

Detaljer

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering.

1 Formål Standard Norge er en nøytral og uavhengig medlemsorganisasjon for standardisering. 1 av 6 Vedtekter Vedtektene ble fastsatt på stiftelsesmøte i Standard Norge i juni 2003. De er senere endret på årsmøtene i 2006, 2012 og 2015. Følgende vedtekter vil gjelde fra årsmøtet 2016. 1 Formål

Detaljer

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening

Vedtekter. for. Transportbedriftenes Landsforening Vedtekter for Transportbedriftenes Landsforening Ajourført 8.6.2009 2 FORMÅL 1-1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet. Landsforeningen skal virke for at medlemsbedriftene

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2011

Mesterbrevnemnda 2011 Mesterbrevnemnda 2011 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet og

Detaljer

Møtereferat styremøte i Norsk Limousin 5. januar 2018

Møtereferat styremøte i Norsk Limousin 5. januar 2018 Møtereferat styremøte i Norsk Limousin 5. januar 2018 Sted: Nortura Malvik Tilstede: Torleif Susort, Ole Johnny Olden, Lars Henden, Eva Berger, Lars Erik Megarden, Tor-Erik Erzaas, Kristian Hovde, Halvor

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 / 2007

ÅRSBERETNING 2006 / 2007 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2006 / 2007 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder Nor-Cargo AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer Tess Bergen AS Marianne

Detaljer

MEF - din organisasjon

MEF - din organisasjon MEF - din organisasjon MEF fremmer bransjens faglige, økonomiske og ideelle interesser MEF hjelper deg når du trenger det MEF-medlemskap sikrer din bedrifts framtid HVA GJØR DU HVIS - oppdragsgiveren nekter

Detaljer

Styrets årsberetning 2015

Styrets årsberetning 2015 NORSK GROTTEDYKKERFORBUND Organisasjons nr.: 990310084 Ordinær generalforsamling 30.04.2016 e-post til styret: ngdf@ngdf.no Styrets årsberetning 2015 Virksomhetens art og hvor den drives, foreningens 1

Detaljer

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Byggenæringen i tall 2009 BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING totalmarkedet i Byggenæringen 300 Anlegg - Investeringer og vedlikehold 250 200 Bygg - Investeringer og vedlikehold 150 100 50 0 2001 2002 2003 2004

Detaljer

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering

Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering Vedtekter for Bransjeforeningen Bemanning og Rekruttering ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet

Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet Vedtekter for Kost- og ernæringsforbundet 1 Navn Forbundets navn er: Kost- og ernæringsforbundet The Norwegian Diet and Nutrition Association 2 Formål Kost- og ernæringsforbundet er en partipolitisk uavhengig

Detaljer

VEDTEKTER Vedtatt april 2009

VEDTEKTER Vedtatt april 2009 VEDTEKTER Vedtatt april 2009 1 NAVN Forbundets navn er Norges Parkinsonforbund (NPF). Felles logo for Norges Parkinsonforbund og alle fylkesforeninger/lokalforeninger fastsettes av landsmøtet. Kun godkjent

Detaljer

2014 på topp i byggenæringen

2014 på topp i byggenæringen 2014 på topp i byggenæringen En samlet næring 2014 har vært et svært spennende år hvor samarbeid på tvers av næringen og organisasjoner har gitt gode resultater. Et bredt sammensatt utvalg fra næringen

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt.

Styret kan stryke medlemmer som ikke har betalt serviceavgiften, etter at varsel om medlemsopphør er gitt. 1 FORMÅL & Visjon: Tvedestrand Næringsforening er en medlemsorganisasjon med hovedmål å være interesseorganisasjon, samarbeidsorgan og pådriver i utviklingen av et konkurransedyktig næringsliv og bysamfunn.

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Farmasiforbundet Strategiplan

Farmasiforbundet Strategiplan Farmasiforbundet Strategiplan 2016 2018 1 Innhold: Innhold:...2 DEL I...3 Visjon, faglig- og politisk profil og strategiske mål...3 1. Rekruttering og kompetanseutvikling...3 2. Evne til påvirkning/premissleverandør...4

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden

Årsmøte F2F Hordaland Innkalling og dagsorden Årsmøte F2F Hordaland 2017 Tidspunkt: tirsdag 31. januar 2017, klokken 19.00-21.00 Sted: Batteriet Vest Adresse: Kong Oscars gt. 7 Innkalling og dagsorden Foreningen 2 Foreldre, Hordaland ønsker med dette

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS

ÅRSBERETNING 2014. Vara: Petter Wendelborg Br. Hansen Eiendom AS ÅRSBERETNING 2014 Styret har i 2014 bestått av: Leder: Morten Christoffersen C. Christoffersen AS Nestleder: Morten Paulsen Grenland Data AS Styremedlem: Øystein Isaksen ByPost Grenland Erik Christian

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912

Årsregnskap 2013 for. Sparebankstiftelsen SMN. Foretaksnr. 897153912 Årsregnskap 2013 for Sparebankstiftelsen SMN Foretaksnr. 897153912 Årsberetning 2013 Styrets årsberetning 2013 Virksomhetens art Stiftelsens hovedformål er å forvalte de egenkapitalbevis som stiftelsen

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1. desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F. 1. desember NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE 2015 TIL MEDLEMMENE I NFF-F 1. desember 2015 NFF-Fs årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2014 2. Godkjenning av

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell

VEDTEKTER FOR. Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VEDTEKTER FOR VA OG VVS PRODUSENTENE VVP Foreningens navn er VA og VVS Produsentene VVP. Medlemmene er bedrifter som produserer og leverer VA- og VVS- materiell VA- og VVS produsentene VVP Telefon: (+47)

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag

Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Årsregnskap 2015 for Ungt Entreprenørskap Trøndelag Organisasjonsnr. 995556480 Utarbeidet av: Taraldsen Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Strandveien 20 7713 STEINKJER Regnskapsførernummer 38966

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening

Årsmelding og regnskap 2009. Norsk Havreforening Sak 4 Årsmelding og regnskap 2009 Norsk Havreforening Innhold: Styrets årsmeldning Resultat- og balanseregnskap Noter Utarbeidet i samarbeid med: SRT AS RegnskapsTjeneste Autorisert regnskapsførerselskap

Detaljer

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012

Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Protokoll fra møte i Sentralstyret, nr. 6/2012 Tid: Fredag den 21. september 2012 Sted: Haug gård, Haugsveien 29, Ålesund Til stede: Einar Georg Johannesen, Sigrun Bjerke Fosse, David Heyerdahl Meldt forfall:

Detaljer

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA

Vedtekter. for. Norske Boligbyggelags Landsforbund SA Vedtekter for Norske Boligbyggelags Landsforbund SA sist endret 11. juni 2014 Kapittel 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER 1-1 Foretaksform og formål (1) Norske Boligbyggelags Landsforbund SA (NBBL) er et samvirkeforetak

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

Årsmøte Foreningen arbeidshesten

Årsmøte Foreningen arbeidshesten Årsmøte Foreningen arbeidshesten Lørdag 9. november 2013 Kl 14:30 Mjonøy Telemark Saksliste 1 Valg av møteleder 2 Valg av referent 3 Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen 4 Årsberetning (vedlegg

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer