ÅRSMØTE NFF-A desember NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:"

Transkript

1 ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning Godkjenning av regnskap Godkjenning av budsjett for Godkjenning av foreløpig regnskap for Godkjenning av foreløpig årsberetning for Godkjenning av handlingsplan for 2015 Leder: Roar Sætrevik Vitusapotek Jobb: Vitusapotek Egersund Tlf.: Faks: Mobil: Styremedlem: Naz Isabella Lilan Apokjeden Jobb: Apotek 1 Hjorten Fredrikstad Tlf.: Faks: Mobil: Styremedlem: Karin Willoch Frittstående apotek Jobb: Lovisenberg sykehusapotek Tlf.: Faks: Mobil: Styremedlem: Apinya Lindås Hansen Boots apotek Jobb: Boots apotek Grorud Tlf.: Faks: Mobil:

2 Årsberetning 2013 Sak 1 NFF-A-styret: (f.v.) Apinya Lindås Hansen, Karin Willoch, Roar Sætrevik og Naz Isabella Lilan. Foto: Kai Hovden NFF-A seksjon for apotekansatte Styret i NFF-A 2013 Styret består av lederne for de hovedtillitsvalgte i kjedene og for de frittstående apotekene. Styret konstituerer seg selv. Leder: Nestleder: Sekretær: Roar Sætrevik Vitusapotek Naz Isabella Lilan Apokjeden Karin Willoch frittstående apotek Øko.ansvarlig: Apinya Lindås Hansen Boots apotek Det er avholdt seks styremøter i 2013 hvor leder og styremedlemmer har møtt. Det har i tillegg vært løpende kontakt mellom styremedlemmene per e-post og telefon. i løpet av 2013 har styret hatt et utvidet styreseminar med opplæring, deltatt på to seminarer om Poa (Pensjonsordningen for apotekvirksomhet), tariffkon feranse mars 2013, hovedtillitsvalgtsamling mai 2013, «årssamlingen» i Poa 29. mai 2013, og på tillitsvalgtkurset for apotekansatte farmasøyter. Leder Roar Sætrevik har deltatt som NFF-As representant på sentralstyremøtene. Per 31. desember 2013 hadde NFF-A 1800 medlemmer, inklusive apotekerne. Aktivitet NFF-A jobber kontinuerlig med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, herunder kollektive lønns- og arbeidsavtaler. I 2013 er det avholdt to samlinger med «utvidet NFF-A», det vil si alle de hovedtillitsvalgte i kjedene. Samlingen på våren dreier seg mest om tariffoppgjøret, mens hovedtillitsvalgtsamlingen på høsten tar opp andre aktuelle tema. På NFF-As styremøter diskuteres blant annet felles problemstillinger i forhold til kjedene, for eksempel bestemmelsen om spisepauser, seniorpolitikk og videre- og etterutdanning for farmasøytene. De hovedtillitsvalgte innenfor hver kjede jobber aktivt overfor sine kjeder med aktuelle problemstillinger i kjeden, og kan få innspill fra de andre i NFF-A og sekretariatet når det passer. De hovedtillitsvalgte tar også opp saker som kommer inn fra medlemmene, og det er viktig at medlemmene holder hovedtillitsvalgte orientert hvis det er noe som skjer ute på det enkelte apotek. Medlemmene har i løpet av året fått tilsendt informasjonsbrev fra de enkelte hovedtillitsvalgtgruppene. Det ble arrangert tillitsvalgtkurs for NFF-A september med 20 deltakere. Lønns- og tarifforhandlinger 2013 Private apotek For apotekkjedene ligger resultatet fra årets lønnsoppgjør på fra 3,4 % til 3,46 % i økonomisk ramme. Tilleggene er gitt fra 1. april, og varierer noe. Dette utgjør om lag det samme som den økonomiske rammen i andre oppgjør i De private apotekene er medlem av to forskjellige arbeidsgiverorganisasjoner, og forhandler etter to forskjellige modeller. 4 NORGES Farmaceutiske FORENING 19

3 Årsberetning 2013 Apotek 1, Boots og de fleste av de frittstående apotekene er medlem av hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH). Vitusapotek (NMD) er medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter, i likhet med sykehusapotekforetakene og andre helseforetak. Det finnes noen private apotek som ikke er medlem av noen arbeidsgiverorganisasjon, og her må de ansatte forhandle på egen hånd. Mange har likevel tradisjon for å følge en av kjedenes resultat i lønnsoppgjøret. Hovedorganisasjonen Virke I de sentrale forhandlingene med Virke, som gjelder for Apotek 1, Boots og frittstående apotek som er medlem av Virke, ble det avtalt et tillegg til alle på kr 0,75 per time fra 1. april. I tillegg ble det avtalt at det skal avholdes lokale forhandlinger. Lokale forhandlinger i kjedene medlem av Virke De lokale forhandlinger i Apotek 1 ga et lokalt tillegg på 2,62 % fra 1. april i tillegg til det sentrale tillegget på 0,75 kr per time. De lokale forhandlingene i Boots ga et lokalt tillegg på 2,645 %. Sett i sammenhengen med det sentrale tillegget på 0,75 kr per time, som tilsvarer 0,32 % (beregnet av gjennomsnittslønn for farmasøyter), gir det et samlet tillegg på 2,965 % fra 1. april. Den økonomiske rammen for oppgjørene tilsvarer 3,405 % i Apotek 1 og 3,424 % i Boots. Arbeidsgiverforeningen Spekter NFF er tilsluttet forhandlings organisasjon en san (Sammenslutningen av akademiker organisasjoner i Spekter). På sentralt nivå forhandler Spekter med san, mens de hovedtillitsvalgte i virksom hetene forhandler med sine virksomheter på lokalt nivå. Forhandlingene om den sentrale A-dels-overenskomsten mellom Spekter og san ble ført 9. april. san og Sspekter forhandler ikke om penger, det gjøres lokalt i virksomhetene. NMD (Vitusapotek) og helseforetakene, herunder sykehusapotekforetakene, er medlem av Spekter. Vitusapotek (NMD) NFFs hovedtillitsvalgte for Vitusapotek gjennomførte forhandlinger med NMD 18. april. Det ble oppnådd enighet om et generelt tillegg på 1,5 % og et individuelt tillegg på 1,51 % fra 1. april. Den individuelle fordelingen gjøres på hvert enkelt apotek. Det ble også inngått en tilleggsavtale for vaktapotek med åpningstid til og med 4 timer på søn-, hellig-, og høytidsdager. Lønnsoppgjøret i Vitusapotek har en økonomisk ramme på 3,46 %. < 20 NORGES Farmaceutiske FORENING

4 NFF-A Resultatregnskap Note DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Seksjonsbidrag Driftskostnader Annen driftskostnad 6540 Anskaffelser Lønnsrefusjoner Telefon, internett Reisekostnad, ikke oppg.pl Styremøter Andre kostnader Sum Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER Finansinntekter Annen renteinntekt Sum finansinntekter NETTO FINANSPOSTER DRIFTSRESULTAT Årsregnskap for NFF-A 2013

5 NFF-A Balanse pr Note EIENDELER OMLØPSMIDLER Fordringer Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Annen kortsiktig gjeld SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Oslo 24 april 2013 Årsregnskap for NFF-A 2013

6 Sak 2 NFF-A regnskap 2013 NFF-A fikk et seksjonsbidrag i 2013 på kr. Driftskostnadene var i hovedsak til lønnsrefusjon, styremøte og reise samt en PC. Samlete driftskostnader var kr. Seksjonsbidraget på kr inkludert renteinntektene fratrukket driftskostnadene ga et overskudd på kr for Per hadde de en egenkapital (bankinnskudd) inkludert overskuddet på kr mot kr per Edvin A. Aarnes gen.sekr

7 Norges Farmaceutiske Forening Sak 3/ 2014 NFF-A Budsjett 2015 INNTEKTER Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Seksjonsbidrag Renter SUM INNTEKTER UTGIFTER Regnskap 2013 Budsjett 2014 Budsjett 2015 Lønnsrefusjon Reiseutgifter Møtekostnader Kontorutgifter SUM UTGIFTER Overskudd/ underskudd Merknad: Se kommentarer til regnskap NFF-A 2013, sak 2/ november 2014 Apinya Lindås Hansen. Økonomiansvarlig

8 NFF-A Resultatregnskap Note jan-jun 14 jan-jun 13 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Seksjonsbidrag Driftskostnader Annen driftskostnad 6800 Lønnsrefusjoner Reisekostnad, ikke oppg.pl Styremøter Andre kostnader Differanser 0 0 Sum Annen driftskostnad Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT DRIFTSRESULTAT Hittilrapport for NFF-A Organisasjonsnr

9 NFF-A Balanse pr. 30. juni 2014 Note jan-jun 14 jan-jun 13 EIENDELER OMLØPSMIDLER Bankinnskudd, kontanter o.l SUM OMLØPSMIDLER SUM EIENDELER EGENKAPITAL OG GJELD EGENKAPITAL Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital SUM EGENKAPITAL GJELD KORTSIKTIG GJELD Gjeld til NFF SUM KORTSIKTIG GJELD SUM GJELD SUM EGENKAPITAL OG GJELD Underskrifter Hittilrapport for NFF-A Organisasjonsnr

10 Sak 5 NFF-A seksjon for apotekansatte Styret for NFF-A 2014 Styret består av lederne for de hovedtillitsvalgte i kjedene og for de frittstående apotekene Leder Nestleder Sekretær Økonomiansvarlig Roar Sætrevik, Vitusapotek Naz Isabella Lilan Apåokjeden Karin Willoch, frittstående apotek Apinya Lindås Hansen, Boots apotek Det er avholdt 5 styremøter foreløpig i Leder og styremedlemmer har møtt. Det har i tillegg vært løpende kontakt mellom styremedlemmene pr. e-post og telefon. Styret har deltatt på tariffkonferanse mars og på kurs for Hovedtillitsvalgte oktober. Leder Roar Sætrevik har deltatt som NFF-As representant på Sentralstyremøtene. Pr. 15. september 2014 hadde NFF-A 1840 medlemmer, inklusive apotekerne. Aktivitet NFF-A jobber kontinuerlig med medlemmenes lønns - og arbeidsvilkår, herunder kollektive lønns - og arbeidsavtaler. I 2014 er det avholdt tre samlinger med «utvidet NFF-A», dvs alle de hovedtillitsvalgte i kjedene. På NFF-As styremøter diskuteres bla felles problemstillinger i forhold til kjedene, for eksempel bestemmelsen om seniorpolitikk og videre - og etterutdanning for farmasøytene. De hovedtillitsvalgte innenfor hver kjede jobber aktivt overfor sine kjeder med aktuelle problemstillinger i kjeden, og kan få innspill fra de andre i NFF-A og sekretariatet når det passer. De hovedtillitsvalgte tar også opp saker som kommer inn fra medlemmene, og det er viktig at medlemmene holder hovedtillitsvalgte orientert hvis det er noe som skjer ute på det enkelte apotek. Medlemmene har i løpet av året fått tilsendt informasjonsbrev fra de enkelte hovedtillitsvalgtgruppene. I mars ble det arrangert en tariffkonferanse over to dager med deltakelse av alle de hovedtillitsvalgte (HTV) i NFF-A pluss NFFs leder og ansatte fra sekretariatet i NFF. I september ble det avholdt endags kurs for tillitsvalgte i apotek med medlemsmøte om kvelden, i Oslo, Trondheim, Bergen og Stavanger. I oktober ble det arrangert tillitsvalgtkurs for alle hovedtillitsvalgte i kjedene og frittstående apotek.

11 Representanter for NFF-A styret besøkte fire kretser i forkant av årets overenskomstforhandlinger / lønnsforhandlinger. NFF-A har deltatt med en representant i utvalget som vurderte e-resept i forbindelse med saken om «snoking» i e-resepter. Lønns- og tarifforhandlinger 2014 Private apotek De private apotekene er medlem av to forskjellige arbeidsgiverorganisasjoner, og forhandler etter to forskjellige modeller. Apotek 1, Boots og de fleste av de frittstående apotekene er medlem av hovedorganisasjonen Virke (tidligere HSH). Vitusapotek (NMD) er medlem av arbeidsgiverforeningen Spekter, i likhet med sykehusapotekforetakene og andre helseforetak. Det finnes noen private apotek som ikke er medlem av noen arbeidsgiverorganisasjon, og her må de ansatte forhandle på egen hånd. Mange har likevel tradisjon for å følge en av kjedenes resultat i lønnsoppgjøret. Hovedorganisasjonen Virke Apotek 1, Boots og frittstående apotek Virke Flertallet av de private apotekene, inklusive Apotek 1 og Bootsapotekene er organisert i Hovedorganisasjonen Virke. Forhandlingene mellom Farmaceutene og Virke ble gjennomført april uten at det ble oppnådd enighet. Dermed ble det mekling 13. og 14. mai. Det var også brudd mellom Parat/Farmasiforbundet og Virke, og det medførte at det ble sendt ut plassoppsigelse og plassfratredelse for både farmasøyter og teknikere, hvilket igjen medførte oppmerksomhet i pressen om mulighet for historisk apotekstreik. Det ble gjort et meget omfattende og tidkrevende arbeid med streikeberedskapen i forkant av meklingen. Samtidig ble det sendt ut mye informasjon til medlemmene, og etter hvert til de av medlemmene som det ble varslet plassfratredelse for. Tilbakemeldingene fra både tillitsvalgte og medlemmene har vært veldig positive, og vi mener at foreningen har kommet styrket ut av denne prosessen. Partene ble enige under meklingen, og resultatet ble et generelt tillegg på 1 % i tillegg til at det ble satt av en pott på 2,27 % til lokal fordeling. Dette skal tilsvare en lønnsøkning på kr 8,- per time fra 1. april. I lokale forhandlinger om fordelingen har de hovedtillitsvalgte og kjedene bitt enige om at det totalt gis et tillegg på kr. 8,- per time (inklusive 1 % generelt tillegg) til alle fra 1. april. Arbeidsgiverorganisasjonen Spekter NFF er tilsluttet forhandlingsorganisasjonen SAN (Sammenslutningen av akademikerorganisasjoner i Spekter). På sentralt nivå forhandler Spekter med SAN, mens de hovedtillitsvalgte i virksomhetene forhandler med sine virksomheter på lokalt nivå. Forhandlingene om den sentrale A-dels-overenskomsten mellom Spekter og SAN ble ført 10. april. SAN og Spekter forhandler ikke om penger, det gjøres lokalt i virksomhetene. NMD (Vitusapotek) og helseforetakene, herunder sykehusapotekforetakene, er medlem av Spekter.

12 Vitusapotek (NMD) NFFs hovedtillitsvalgte for Vitusapotek hadde forhandlinger med NMD 11. og 23. april uten å komme til enighet. Det ble bedt om bistand fra hovedorganisasjonene SAN/Spekter. Det ble avholdt bistandsforhandlinger 8.mai der det ble oppnådd enighet om et generelt tillegg på 1,5 % og et individuelt tillegg på 1,6 %, fra 1.april. I tillegg ble minstelønnssatsene hevet. Den individuelle fordelingen gjøres på hvert enkelt apotek. Det ble enighet om en protokolltilførsel som beskriver hvordan de individuelle lønnssamtalene skal gjennomføres ut på apotekene.

13 Sak 6 Handlingsplan for NFF-A 2015 Retningslinjene for seksjon for apotekansatte - NFF-A sier: 1. Formål: Norges Farmaceutiske Forening - Seksjon for apotekansatte, NFF-A, er en landsomfattende sammenslutning. Den skal i hovedsak arbeide med medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår og andre spørsmål som berører seksjonens medlemmer. Gjennomføre sentrale og lokale lønnsforhandlinger Gjennomgå konfliktberedskapen Arrangere tariffkonferanse i samarbeid med NFF Delta på NFFs kurs for tillitsvalgte i apotek Prøve å besøke kretsene i løpet av Kompetansebygging og rekruttering til tillitsverv Gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse Utarbeide retningslinjer for kompetanseheving for farmasøyter Følge opp muligheter for og innhold i nye farmasøytiske tjenester, faglig og økonomisk

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015

NFF-P årsmøte 2014. Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013. Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013. Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 NFF-P årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig regnskap 2014 Sak 5 Godkjenning

Detaljer

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Foto: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi uten

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015

NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015 2015 NORGES FARMACEUTISKE FORENING NFU 2015 Foto: Helse- og omsorgsdepartementet. Bildet er manipulert. 0 NFU-RAPPORT Hva har hendt siden sist Budsjettforhandlinger høsten 2014 I forbindelse med statsbudsjettforhandlinger

Detaljer

Tariffguide for nybegynnere

Tariffguide for nybegynnere Tariffguide for nybegynnere 2 Tariffguide for nybegynnere Tariffavtaler, lønnsramme, overheng, glidning og uravstemning? Du har hørt ordene, men hva ligger i begrepene? Denne brosjyren gir en kortfattet

Detaljer

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2012

Årsmelding. SAMFO Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 SAMFO Årsmelding 2012 1 Årsmelding 2012 SAMFO Bryggetorget 7 0250 Oslo Tlf: 47 47 76 77 Faks: 22 83 07 01 E-post: samfo@samfo.no www.samfo.no Design: Norgesdesign AS 2 Årsmelding 2012 SAMFO

Detaljer

OVERENSKOMST 2014 2016

OVERENSKOMST 2014 2016 OVERENSKOMST 2014 2016 Vitusapotek (NMD/Spekter Hovedorganisasjonen Virke / Farmaceutene/SAN NFF NORGES FARMACEUTISKE FORENING Cover overenskomst.indd 3 29/10/14 10:32 NFF-A (seksjon for apotekansatte)

Detaljer

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD.

INNHOLD. 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN. 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN. 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER. 7 VERVING. 8 HKS BRANSJERÅD. Årsrapport 2010 Innhold INNHOLD... 1 FORORD VED FORBUNDSLEDER STURE ARNTZEN... 2 MEDLEMSUTVIKLINGEN... 3 FORSIKRINGER OG ANDRE MEDLEMSFORDELER... 7 VERVING... 8 HKS BRANSJERÅD... 9 LANDSDEKKENDE KLUBBER/KONSERNKLUBBER/

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2008. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2008. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2008 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Visjon og handling... 3 Organisasjonsforhold... 5 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 18 Strategiske allianser, nettverkskontakter

Detaljer

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006

DAGSORDEN. Representantskapsmøte 2006 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2005... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2005 22.04.2006... 7 Nøkkeltall i 2005... 8 Diverse aktiviteter... 8 Sak

Detaljer

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt.

NOTAT. NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få konsernlagsstatus, jfr. NJs vedtekter 33 4. Søknaden følger vedlagt. NOTAT Til: NJs landsstyre Fra: Trond Idås Dato: 15.05.2015 Saksnummer: 15-393 Søknad om konsernlagsstatus for NJ i Mentor Media NJs tillitsvalgte i Mentor Media har søkt om at klubbene i konsert skal få

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER

ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER PROTOKOLL ÅRSMØTE 2012 UTDANNINGSFORBUNDET STEINKJER Tirsdag 27.mars 2012 kl. 19.00 Steinkjer videregående skole- kantina SAKSLISTE: SAK 1: ÅPNING SAK 2: KONSTITUERING, MØTE OG VALGREGLEMENT SAK 3: ÅRSMELDING,

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding08 Styrets melding 2008 Regnskap 2008 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Pr. dato har medlemmer innenfor

Detaljer

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I

årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I årsrapport 2009 I naturviterens årsrapport 2009 I MEDLEMME Naturviternes årsmelding 2009 Krise og endringer mulighetenes marked? Finn Roar BrUun Leder «Vi er med og gir trygghet for at arbeidslivets rettigheter

Detaljer

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 06.03.12 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta INNKALLING MED SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 11.april 2013 18.00-21.00 Sted: Rica Alta hotell Vedlagt følger

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding07 Styrets melding 2007 Regnskap 2007 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding07 Styrets melding 2007 Regnskap 2007 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding07 Styrets melding 2007 Regnskap 2007 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak som er tilknyttet fellesorganisasjonene

Detaljer

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand

13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Protokoll årsmøte 2014 13 mars 2014 kl. 1800-2200 Kløvertun, Kristiansand Årsmøte 2014 N O R S K F Y S I O T E R A P E U T F O R B U N D A V D E L I N G V E S T - A G D E R AGENDA FOR DAGEN: KL 1800 RYGGPASIENTER

Detaljer

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA

ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Vår dato 5.3.15 Til medlemmene i Utdanningsforbundet Alta ÅRSMØTE I UTDANNINGSFORBUNDET ALTA Tid: Torsdag 19.mars 2015 18.00-21.00 Sted: Thon hotell Vica, låven. Vedlagt følger innkallingen til årsmøtet

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening

Årsmelding og regnskap 2006. Landbrukets Arbeidsgiverforening Årsmelding og regnskap 2006 Landbrukets Arbeidsgiverforening Innhold Medlemmene i fokus... 3 Organisasjonsforhold... 4 Overenskomstforhold... 12 Medlemsservice... 17 Strategiske allianser, nettverkskontakter

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte

INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte Trondheim, 02.01.2009 Til alle medlemmene INNKALLING TIL ÅRSMØTET 2009 (2. innkalling) Styret i lokalavdelingen NPF Sør-Trøndelag kaller med dette inn til årsmøte Tid: mandag 2. februar 2009 kl 18.00 Sted:

Detaljer

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene

årsmelding SAMFO årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i SAMFO Virksomheten i samarbeidsorganene årsmelding årsmelding10 Styrets melding 2010 Regnskap 2010 Virksomheten i Virksomheten i samarbeidsorganene 2 Virksomhetsområde er arbeidsgiverforening for samvirkeforetak. Per 31. desember 2010 har 222

Detaljer

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS)

NSFLIS Generalforsamling 2015. Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Norsk Sykepleierforbunds Landsgruppe av Intensivsykepleiere (NSFLIS) Generalforsamling Drammen 23.september 2015 1 Velkommen til årets Generalforsamling! Det er en glede å invitere til Generalforsamling

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2006. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2007 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2006... 4 Nøkkelpersoner i NFF i perioden 23.04.2006 22.04.2006... 6 Nøkkeltall i 2006... 7 Diverse aktiviteter... 7 Sak

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening

Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid. Kurs for tillitsvalgte. Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Kompetanseutvikling gjennom tillitsvalgtarbeid Kurs for tillitsvalgte 2015 Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Fullstendig oversikt over alle kurs og arrangementer, samt program og påmelding finner

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr. Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 Til kontrollutvalget Bjørn Pedersen (leder), Martin Reinertsen

Detaljer

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1

Råd og tips. til. tillitsvalgte. Norsk Skolelederforbund. Tillitsvalgthåndbok Side 1 Råd og tips til tillitsvalgte i Norsk Skolelederforbund NSLF mars 2011 Tillitsvalgthåndbok Side 1 Innhold 1. Når du er blitt tillitsvalgt... s. 3 6.2 Søking på stilling s. 8 2. Ny som tillitsvalgt s. 3

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Avdeling Nordland REFERAT FRA ÅRSMØTE 2010 Thon Hotell Nordlys, Bodø, 12.03.2010 Deltagere: Heidi Mæland, Veronika K. Hansen, Anne-Lise Aurlund, Finn Richter Jensen, Rita Lanseth, Tonje T. Nordsveen, Anne

Detaljer