4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNLfellesskapet. 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNLfellesskapet. 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS"

Transkript

1 for perioden 1. april 2008 til 31. mars Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Plan- og bygningsloven Ny teknisk forskrift Etikk og omdømme Kompetanse Lønns- og arbeidsvilkår 3. Aktiviteter Handlingsplan 2008 Landsmøte Svalbard Laugsformannskonferansen Tønsberg Lokalforeninger Informasjon og markedsføring Rådgivning Byggmesterskolen Innovasjon Norge Nytt kalkulasjonssystem Standardisering 4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNLfellesskapet NHO 5. Styrets arbeid 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS 7. Tillitsvalgte og representasjon i råd, utvalg og komiteer Styret Styret BNL Representantskap BNL Hederstegnkomite Organisasjonskomiteen Valgkomiteen Tarifforhandlere for tømrerfaget Tariffutvalg i BNL for Fellesoverenskomsten for byggfag Øvrige tillitsvalgte og representasjon 8. Foreninger og medlemstall 9. Økonomi 10. Forbundets administrasjon Ansatte Arbeidsmiljø Likstilling

2 2 1. Generelle betraktninger spørselsvekst i byggenæringen ble 2008 preget av inter- ser for norsk økonomi, produksjon og sysselsetting. På tross av regionale forskjeller kan det slås fast at næringen over hele landet har opplevd tilbakegang og at det i enkelte regioner og markeder er betydelig ordresvikt med behov for permitteringer og oppsigelser. Med utgangspunkt i at byggenæringen er en av landets mest betydelige næringer målt i omsetning og sysselset- het når myndighetene fant det nødvendig å iverksette tiltak for å dempe de negative konsekvenser av nedgangen. I byggenæringen er det særlig boligmarkedet som gjennom året opplevde den sterkeste nedgangen. Dette sær- innenfor leilighetssegmentet, og store problemer med På tross av myndighetenes tiltakspakker vil næringen fremover bli rammet av tilbakegang preget av ordresvikt, mindre lønnsomhet og nedbemanning. Denne utviklingen forventes å fortsette fremover og vil ikke snu før den internasjonale økonomien stabiliseres. Også denne perioden har vært preget av mye negativ omtale og kritikk mot næringen knyttet til seriøsitet og kvalitet. Byggmesterforbundet har i en rekke sammenhenger reist krav ovenfor myndighetene i forhold til å etablere effektive godkjenningsordninger som sikrer at aktørene i næringen har den nødvendige kompetanse, samt å sørge for at disse etterleves. Miljø og energi preger vår tid og det er derfor naturlig at byggenæringen møter utfordringer knyttet til energieffektivisering, helse, miljø- og avfallsproblematikk. Byggmesterforbundet har i perioden forestått en bred aktivitet på disse områdene, både i forhold til informasjon ovenfor medlemmene og i å følge med og påvirke aktuelle rammevilkår innenfor feltet. 2. Aktuelle saker Byggmesterforbundet har også i denne perioden arbeidet med et stort antall saker som berører tømrerfaget og bransjen. Hovedsakene har vært ny Plan- og bygningslov, ny teknisk forskrift med fokus på energi, temaer knyttet til etikk og omdømme og kompetansespørsmål. 2.1 Plan- og bygningsloven Med utgangspunkt i Bygningslovutvalgets forslag har Kommunal- og regionaldepartementet over lengre tid arbeidet med forslag til ny Plan og bygningslov. I 2008 fremmet departementet to proposisjoner for Stortinget knyttet henholdsvis til plan- og bygningsdelen. Byggmesterforbundet har sett behovet for størst engasjement innenfor bygningsloven. De senere årene har byggefeil og manglende kompetanse i næringen vært et stort tema i den offentlige debatt, i det politiske miljø og i næringen selv. Mange har hevdet at ny bygningslov i stor grad vil kunne bidra til å skape forbedringer. Det kom over lengre tid synspunkter både fra politisk hold og deler av næringen selv om at tredjepartskontroll var det nye verktøyet for å få til endringer. Byggmesterforbundet var tidlig kritisk til dette veivalg da man var av den oppfatning at en tredjepartskontroll av arbeidsprosessene i så stor grad som vil være nødvendig, er inneffektivt og ikke gjennomførbart av ressursmessige hensyn. Forbundets landsmøte i 2008 fattet vedtak om at løsningen er kompetansekrav til alle foretak i næringen og dokumentasjon av egenkontrollen i foretaket. 2.2 Ny teknisk forskrift Et sentralt område for deler av forbundets engasjement i perioden har vært ny teknisk forskrift vedtatt i Forskriften skjerper inn kravene knyttet til isolering og tetthet og innebærer en betydelig innskjerping av tidligere regelverk når overgangsperioden utløper 1. august I perioden har Byggmesterforbundet lagt vekt på informasjon gjennom fagartikler, skriftlig informasjon i Byggeinformasjonen og foredrag i medlemsmøter rundt om i lokalforeningene. For 2009 er det lagt opp til en betydelig kursaktivitet rundt om i landet. I perioden har Byggmesterforbundet arbeidet i henhold til den strategiske plan som ble vedtatt i 2007 og er gjeldende for perioden Denne er tydelig spisset mot ivaretakelse av tømrerfaget, utvikling av medlemsbedriftene og økt aktivitet ovenfor laug/lokalforeninger. Fagkonsulent Øivind Ørnevik foreleser om ny TEK på kurs i Oslo.

3 3 2.3 Etikk og omdømme Byggenæringen er også i 2008 utsatt for betydelig kritikk knyttet til andre områder enn byggefeil. Saker relatert til mangelfull forretningsførsel, ulovlige ansettelsesforhold og brudd på Arbeidsmiljøloven har fått betydelig medieoppmerksomhet. Både myndigheter og næringens organisasjoner har derfor etikk, seriøsitet og omdømme som sentrale temaer. Byggmesterforbundet registrerer at hovedårsaken til mange av de sakene som reises er mangel på offentlige minimumskrav til foretakene. Det registreres at myndighetenes minimumskrav til å drive virksomhet i næringen ofte er mindre enn de krav bransjeorganisasjoner stiller av kriterier for oppfyllelse av medlemsvilkår. Styret har drøftet spørsmålet om det er behov for særskilte etiske regler utover de krav som er stadfestet i forbundets vedtekter. Konklusjonen er at dette ikke er nødvendig da gjeldende regelverk og praktiseringen av dette i lokalforeningene og forbundet sentralt, ivaretar kravene til seriøsitet hos medlemmene. Videre viser styret til Byggmesterforbundets tidligere landsmøtevedtak hvor det understrekes at det er kompetanse i foretakene og krav til kompetanse som gir seriøsitet og kvalitet. Som et tiltak for å synliggjøre fordelen av å bruke organiserte bedrifter lanserte Byggmesterforbundet sammen med 8 andre bransjeorganisasjoner i næringen og Forbrukerrådet, høsten 2008 en forbrukerklagenemnd på håndverkertjenester. Klagenemnda ble offentlig lansert av forbrukerstatsråd Anniken Huitfeldt. Byggmesterforbundet er i tillegg også med i Boligtvistnemnda og er dermed med i to klageordninger hvor Forbrukerrådet er medaktør. Høsten 2008 ble Byggmesterforbundet sammen med andre bransjeorganisasjoner og offentlige organer, invitert av Barne- og likestillingsdepartementet (ansvarlig departement for forbrukersaker) til å delta i et utvalg for å drøfte den lave status håndverksbransjene generelt har i forbrukermarkedet. Utvalgets mandat gir god anledning til å drøfte aktuelle rammevilkår for næringen. Arbeidet startet opp i begynnelsen av 2009 og utvalgets rapport vil bli overlevert i oktober. 2.4 Kompetanse I tillegg til generell etterutdanning og kompetanseheving i form av kurstilbud i regi av kursvirksomheten, prioriterer Byggmesterforbundet særlig spørsmål knyttet til fagutdanning og mesterutdanning. Forbundets utdanningsutvalg er styrets og administrasjonens sentrale redskap for å drøfte utdannings- og kompetansespørsmål. Utvalget har i perioden nedlagt et stort arbeid og særlig drøftet utfordringer knyttet til fagopplæringen og de utfordringer som man står ovenfor som følge av en svekkelse av denne, knyttet til kunnskapsløftet. Styret har, etter forslag fra Utdanningsutvalget, satt i gang et arbeid for å utrede et etterutdanningstilbud for tømrere i regi av forbundet. Rekrutteringen til tømrerfaget er stabil, men møter store utfordringer knyttet til aktivitetsnedgangen og den store usikkerheten som nå er gjeldende i byggenæringen. Byggmesterforbundet har i dag 23 opplæringskontorer tilsluttet som assosierte medlemmer. Det er ca 2000 lærlinger i tømrerfaget tilknyttet disse opplæringskontorene. Forbundet anser at et tett samarbeid med, og mellom opplæringskontorene, er avgjørende i arbeidet med å holde tømrerfaget i hevd og utvikle det videre. Det pågår et utredningsarbeid i regi av opplæringskontorene for om Under BNLs opplæringskonferanse på Gardermoen ble det som tidligere år avviklet en egen konferanse i forkant for opplæringskontorer tilknyttet forbundet. Videre ble det under årets formannskonferanse avholdt en egen samling for opplæringskontorene. Rekruttering til mesterutdanningen er fortsatt stabil. Det er ca bygg- og tømrermestere i Mesterbrevnemndens register. 2.5 Lønns- og arbeidsvilkår For de bedrifter i forbundet som er bundet av tariffavtale gjennom Fellesoverenskomsten for byggfag, er det Byggenæringens Landsforening som er forhandlingspart på arbeidsgiversiden. Forbundet deltar i dette gjennom til-

4 Svalbard invitasjon:tomt dokument :43 Side 3 4 N O R G E S B Y G G M E S T E R F O R B U N D S L A N D S M Ø T E 2008 litsvalgte som er særskilt valgt til oppdraget og disse inngår i BNLs arbeidsgiverutvalg/forhandlingsutvalg. Fjorårets oppgjør var preget av at det på det tidspunkt fortsatt var høy aktivitet i næringen med mangel på arbeidskraft og derav påfølgende stort lønnspress. I tariffoppgjøret i 2006 ble det enighet om å arbeide for å få frem en ny tariff for tømrerarbeider som skulle dekke alle bygningstyper. På tross av stor innsats og ressursbruk har man så langt ikke kommet frem til en avtale om ny tariff for tømrerfaget. Svalbard, 29. mai 1. juni Vertskap: Byggmesterforbundet Region Nord Styret registrerer tilbakegang i omfanget av tariffbinding. 3. Aktiviteter 3.1 Handlingsplan 2008 For å sikre at forbundets strategi blir iverksatt og gjennomført innenfor tidsrammer, har styret lagt vekt på at strategiplanen brytes ned i årlige handlingsplaner med oppfølging av fremdrift i de ulike sakene. Styret konstate- er gjennomført. 3.2 Landsmøte Svalbard Landsmøtet 2008 ble avviklet 30. mai på Radisson SAS Hotel Longyearbyen Svalbard, med 120 stemmeberettigede deltakere. Disse hadde, inkludert medbrakte fullmaktstemmer, til sammen 682 stemmer. Landsmøtets åpningsarrangement var lagt til forsamlingslokalet I tillegg til ordinære saker vedtok landmøtet nye vedtekter samt en uttalelse hvor myndighetene ble oppfordret til å stille minimumskrav til alle foretak i byggenæringen. Lokalt vertskap for landsmøtet var Byggmesterforbundet Region Nord med Tromsø Byggmesterlaug i spissen. De gjennom båtturer og andre tilbud. Fredag kveld arrangerte lauget en middag i Gruve 7 og dette ble en uforglemmelig opplevelse for alle tilstedeværende. Design & trykk: 3.3 Laugsformannskonferansen Tønsberg Formannskonferansen 2008 ble avviklet i Tønsberg 28. og 29. november på Quality Hotel Tønsberg. Det var 82 deltakere bestående av 27 laugsformenn, styre, administrasjon, samt meget godt fremmøte fra opplæringskontorene. Programmet besto i hovedsak av faglige temaer og organisasjonssaker. Under konferansen var det også lokale innslag hvor Byggmester Anders Frøstrup engasjerte hele salen med et spennende foredrag med tittelen Moderne og nyskapende tømrerhåndverk: Et praktisk og økonomisk umulig prosjekt?. Opplæringskontorene hadde under deler av konferansen parallellsesjoner ledet av Øivind Ørnevik, hvor man særlig drøftet utviklingen innenfor fagutdanningen og muligheter for nærmere samarbeid mellom opplæringskontorene. Den årlige formannskonferansen er en viktig møteplass for tillitsvalgte i lokalforeninger og forbundsstyre, opplæringsmiljøene og forbundets administrasjon. Fagdagen på lørdag 31.mai tok for seg utfordringer knyttet til bygging i arktiske strøk i tillegg til leverandørmesse. Under festmiddagen samme kveld ble avtroppende styremedlem Oddmund Torjussen Stavanger, takket av for sin innsats i forbundsstyret. Styreleder Eskil Ørdal hedret Torjussen med tale og gave. Foredrag med Anders Frøstrup på Formannskonferansen

5 5 Bilder fra landsmøtet Svalbard

6 6 3.4 Lokalforeninger Et viktig satsningsområde i strategisk plan er økt aktivitet ovenfor laug/lokalforeninger og medlemmene. Det legges mer vekt på medlemsservice og besøk i lokalforeningene hvor faglige temaer presenteres. I 2008 ble det gitt tilbud til lokalforeningene om temaer for kurs og foredrag av faglig karakter. Forbundets økte fokus på tilbud til lokalforeningene har blitt godt mottatt og det er registrert ca 70 treffpunkter lokalt mellom forbundets administrasjon og lokalforeningene. Forbundet har i sin handlingsplan foretatt en gjennomgang av lokalforeninger og laug for å vurdere tiltak knyttet opp mot de foreninger som ikke fungerer tilfredsstillende i forhold til krav i vedtektene. Styret har evaluert status og vil i forbindelse med handlingsplan for 2009 sørge for at det iverksettes konkrete tiltak for å bistå enkelte laug. Medlemsmøte i Byggmesterforbundet Hedmark med befaring på Jømna Bruk Byggmesterforbundet Sogn og Fjordane besluttet i 2008 å gå inn i Byggmesterforbundet Region Vest som tidligere bestod av Bergen Byggmesterlaug og Voss og Hardanger Byggmesterlaug. Under administrasjonens samling i juni deltok også ansatte fra laug og regioner hvor det er ansatte medarbeidere. Dette har stor nytteverdi og bidrar til bedre forståelse og samhandling i organisasjonen. I perioden har to lokalforeninger byttet navn, i tråd med merkevarebygging: mesterforbundet Nord-Trøndelag forbundet Larvik HMS-kurs på medlemsmøte i Oppland Byggmesterlaug Søre Sunnmøre Byggmesterlaug arrangerer fagdag i Ulsteinvik

7 Byggeinformasjon Nr. 1 // 2009 Inneholder viktig medlemsinformasjon som bør leses av alle medlemmer. Ta vare på medlemsinformasjonen i egen perm! 7 1. Elektronisk kjørebok ny medlemsavtale INNHOLD 1. Elektronisk kjørebok ny medlemsavtale 2. Revisjon av mesterutdanningen 3. Tilbud på BVN Figursamling 4. Nytt om NyttBygg 5. Endringer i ferieloven 6. Påminnelse rabatt på Byggforskserien 7. Bedre priser hos Dekkmann 8. Nye tema til lokale medlemsmøter VEDLEGG Mesterhus NorDan Norconsult Informasjonssystemer Stillasgruppen MEDLEMSNETTET Husk å bruke Medlemsnettet. Først ute med siste nytt! Ta kontakt for å få tilgang. Byggmesterforbundet har inngått en rabattavtale med Abax AS på Mtrack elektronisk kjørebok. Si farvel til kjørebok på papir, nå kan du få ført din kjørebok helelektronisk. Dette innebærer store besparelser både for den som skriver kjøreboken, attestasjonsansvarlig og økonomi/ regnskapsavdeling. Mtrack elektronisk kjørebok består av en enhet som enkelt monteres i bilen. Denne enheten har både GPS posisjonering og en GSM mobiltelefon integrert. GPS enheten registrerer posisjon, mens GSM enheten oversender denne informasjonen til en server. Systemet kan deles opp i tre hovedfunksjoner: 1. Automatisk kjørebok for den enkelte bil, som sparer den ansatte og bedriften for mye tid i forhold til utfylling, kontroll og bokføring. 2. Oversikt til bedriften over all bedriftsrelatert kjøring. Her kan man enkelt holde oversikt over den totale bilbruken i bedriften via eget grensesnitt. sikt over hvor bilparken er. På denne måten kan man enkelt gi et innkommet oppdrag til den medarbeider som er nærmest oppdragsstedet. Priser: Medlemsbedrifter får Mtrack elektronisk kjørebok til følgende rabatterte priser. Prisene er eks. mva. Veiledende pris Medlemspris Kjørebok enheten kr 3.690,- kr 2.700,- Månedlig abonnement kr 199,- kr 189,- Bestilling og mer informasjon: Ta kontakt med Victoria Schiøtz, tlf Henvis til avtale med Norges Byggmesterforbund. (forts. side 2) 3.5 Informasjon og markedsføring Byggeinformasjonen er blitt oppgradert med nytt design og økning til 8 sider per utgave. Det er i perioden sendt ut 6 utgaver av Byggeinformasjonen. Det har, spesielt i siste halvdel av perioden, vært god aktivitet på forbundets hjemmeside hvor man har lagt vekt på å bruke nyhetssiden mer aktivt for å synliggjøre forbundets aktiviteter ved å omtale kurs, laugsbesøk og annet som Byggmesterforbundet arrangerer eller deltar på. Nye medlemsavtaler etc. har blitt presentert fortløpende på Medlemsnettet. Nytt design for Byggmesterforbundets nettsider er utarbeidet i perioden, og dette er i ferd med å implementeres på sidene. For å avhjelpe lokalforeningene med informasjonsarbeidet ut til medlemmer, er det etablert avtale med Telefonkatalogen Bedrift om sending av gruppe-sms. Lokalforeningene kan benytte tjenesten for enkelt å sende møteinnkallinger/beskjeder etc. til sine medlemmer. Frank Ivar Andersen på Forbrukerinspektørene, NRK Byggmesterforbundet har videreført satsningen fra forrige periode mht. å være aktive og synlige i media. I løpet av perioden sendte forbundet ut 4 pressemeldinger. Sty- avgitt medieuttalelser og daglig leder i Byggmesterforbundet har deltatt i TV-program som Forbrukerinspektørene på NRK. I nettaviser har vi registrert ca. 55 oppslag hvor Byggmesterforbundet eller noen av laugene har vært omtalt og/eller har uttalt seg. I tillegg kommer omtale av Byggmesterforbundet i trykte medier hvor vi ikke har full oversikt på antall artikler. Kurs i 2009 Kurs i de nye energikravene i TEK De nye energikravene i Teknisk forskrift (TEK) trer i kraft 1. august 2009 og vil medføre en rekke nye utfordringer for alle som planlegger og oppfører nye boliger. I den forbindelse har Boligprodusentenes Forening og Norges Byggmesterforbund gått sammen om å utvikle et dagskurs. Kurset tar for seg: Hvorfor nye energikrav? Gjennomgang av de nye energikravene Valg av løsninger for å tilfredsstille kravene Lufttetting og tetthetsmåling Logistikkplanlegging og fuktkontroll Ansvarsfordeling i prosjektet (hvem får ansvaret når lekkasjetallet blir for høyt?) Kontroll av under- og sideentreprenører Kursene blir arrangert følgende steder: Tromsø 29. januar Oslo 10. mars Bergen 3. februar Ullsteinvik 17. mars Stavanger 3. mars Trondheim 16. april Pris: For medlemmer av Byggmesterforbundet, Boligprodusentene eller andre bransjer i BNL: kr ,-. For ikke-medlemmer: kr ,- Påmelding: faks: , e-post: Nærmere opplysninger om kurssted og tidspunkter vil bli sendt ut med bekreftelse etter påmelding. BOLIGPRODUSENTENE Byggmesterskolen Byggmesterforbundet 10 gode grunner til å bli medlem Byggmesterforbundet i dag: Bli oppfattet 1 som profesjonell og seriøs Benytt deg av Medlemsfordeler som gir deg mer 2 igjen på bunnlinja dine medlemsfordeler! De beste forsikringene for din bedrift, 3 deg selv og dine ansatte Rask orientering om bransjerelaterte 4 nyheter på Medlemsnett og Ring pr. post oss på Fagavdeling som gir råd og veiledning og spør oss 5 i faglige spørsmål og problemstillinger om jus, fag, gode medlemstilbud eller annet du lurer på. NyttBygg - nettbasert styringssystem 6 for din bedrift Nettverk og 7 faglig tilhørighet Juridisk bistand og 8 veiledning med kontrakter Frank Ivar Bente Camilla Øivind Andersen W. Løveid Stenumgård Ørnevik Daglig leder Advokat Advokatfullmektig Fagkonsulent Advokatbistand ved 9 rettstvister og forhandlinger Bransjerelaterte kurs 10 og foredrag Byggmesterforbundet Einar Grendal Fagkonsulent Telefon: Faks: E-post: Internett: Postadresse: Postboks 5475 Majorstuen, 0305 Oslo Tor Ole Larsen Eva Andresen Odd Thomas Fagkonsulent Kontormedarbeider Hansen Kurskoordinator Mona Veslum Laila Hansen Markedsansvarlig Regnskapsmedarbeider Birger Haugland Regionleder Nord Telefon: Faks: E-post: Internett: Postadresse: Postboks 5475 Majorstuen, 0305 Oslo Byggmesterforbundet har utover dette hatt følgende aktiviteter i perioden, for å markedsføre Byggmesterforbundet og tømrerfaget: personer som skal bygge nytt eller rehabilitere utdanningsavis, messeavis for 11 utdanningsmesser rundt om i landet og bilag i VG opptrykk av denne. Distribueres ut til skoler og opplæringskontorer via Byggenæringens Forlag og gjennom forbundet.

8 8 3.6 Rådgivning Gjennom Byggmesterforbundets posisjon i forhold til samarbeidende organisasjoner og bred myndighetskontakt, er administrasjonen tett på aktuelle temaer og saksfelt som er aktuelle for medlemmene. Dette gir de som arbeider med rådgivning innenfor faglige og tekniske spørsmål samt jus ved Byggmesterforbundets servicekontor, gode rammevilkår i forhold til å gi råd i aktuelle saker for bransjen. Bistand knyttet til generell juridisk rådgivning, bistand i tvistesaker og veiledning i kontraktsspørsmål blir tatt vel i mot av medlemsbedriftene og antall henvendelser er fortsatt økende. Det har i perioden også vært gjennomført en forsøksordning ved at forbundets advokat har reist til Bergen og avholdt møter med medlemmer som på forhånd har bestilt tid for gjennomgang av saker hvor de ønsker juridisk rådgivning. Dette er godt mottatt og det er besluttet at tilbudet fremover også gis til Tromsø, Trondheim, og Stavanger. I tillegg til ovennevnte kurs, har Byggeplasslederstudiet og Våtrom vært de kursene som har trukket mest deltakere, men også stillas, kalkulasjon, Bustadoppføringslova og grunnopplæring i arbeidsmiljø har blitt arrangert. Byggmesterskolen samarbeider med EBA om stillaskurs og grunnopplæring i arbeidsmiljø, og ønsker å fortsette samarbeidet med de ulike bransjene innenfor BNL familien. Også i år har det vært stor etterspørsel etter bedriftsinterne kurs, og etterspørselen har til tider vært større enn det vi har klart å levere, dette særlig på byggeplasslederstudiet, stillas og våtromskurs. terskolens kurs i Det ble trykket egen kurskatalog for 2008, sammen med detaljerte kursoversikter, - en for våren og en for høsten. Innholdet i kurskatalogen for 2008 er i likhet med katalogen for 2007 revidert i sterkere grad enn tidligere år. I den sammenheng er det spesielt lagt vekt på å fjerne kurs hvor det ikke er registrert tilstrekkelig interesse. Den økte aktiviteten ved juridisk avdeling har medført at det i fjor ble ansatt ytterligere en jurist ved avdelingen. Juridisk avdeling har også i denne perioden holdt en rekke kurs for Byggmesterskolen og deltar i arbeidet med utredning av ulike saker og ved avgivelse av høringsuttalelser. Servicekontorets fagkonsulenter driver utstrakt rådgiving innen hele det brede spekteret i faget. Særlig legges det vekt på rådgivning basert på standarder, byggdetaljblader og lover med tilhørende forskrifter. 3.7 Byggmesterskolen Byggmesterskolen er forbundets forlengede arm knyttet til kompetansetilbud til medlemmer og andre aktører i bransjen. Dens virksomhet er lagt til servicekontoret, men hoveddelen av aktiviteten har sitt utspring i de aktiviteter som fremkommer av de bransjeutviklingstrekk og endringer som fremkommer av Byggmesterforbundets politiske virksomhet. Byggmesterskolen har i 2008 hatt ett nytt kurs på programmet, Tillitsverv- og styrearbeid. Arbeidsgiveropplæring i HMS iht. Arbeidsmiljølovens 3.5 har siden 2007 blitt tilbudt gratis av Byggmesterskolen til medlemmer. Det er totalt siden oppstart gjennomført opplæring av hele 850 deltagere fordelt på hele landet Kursbeskrivelser Byggmesterskolen Trenger du påfyll?

9 9 3.8 Innovasjon Norge Etter initiativ fra Region Nord har Byggmesterforbundet også i 2008 søkt og mottatt utviklingstilskudd for Troms fra Innovasjon Norge. Dette bidrar til en fortsettelse av den brede aktiviteten på utviklingstiltak for bedriftene i regionen som drives gjennom servicekontoret, region Nord. 3.9 Nytt kalkulasjonssystem Styret har tidligere vedtatt at det skal utvikles et enkelt kalkulasjonssystem som skal tilbys medlemmene. Etter en lengre utredningsperiode besluttet styret å videreutvikle et kalkulasjonssystem i fellesskap med Mestergruppen. Da forhandlingene med aktuell leverandør ikke førte frem til de løsninger som forbundet ønsket er alternative løsninger fortsatt under utredning Standardisering Forbundet er aktivt med i standardiseringen og har på de mest aktuelle områder prioritert å delta i arbeidet innenfor Standard Norge. Da deltakelse i standardiseringsarbeid er meget ressurskrevende, foretas en streng vurdering av den rekken av invitasjoner som mottas fra Standard Norge. Forbundet har videre fortsatt med å frikjøpe kontraktsblanketter (Byggeblanketter). Disse legges ut på medlemsnettet og i NyttBygg. I tillegg er Byggmesterforbundet part i avtalen for hele BNL-fellesskapet om kjøp av standarder i papirformat og nettbutikk, til rabatterte priser. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggmesterforbundets medlemmer er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon NHO og forbundet er med alle sine medlemmer tilsluttet Byggenæringens Landsforening - BNL. 4.1 BNL og bransjeforeninger i BNL-fellesskapet Gjennom samlokalisering med BNL og bransjeforeningene på Majorstua i Oslo er det gode muligheter for samarbeid i saker og spørsmål av ulik art. Samarbeidet, både av formell og uformell karakter, fungerer i stor grad utmerket. Sverre A. Larssen som gikk av med pensjon. Ketil Lyng har med sin inkluderende arbeidsform fått en god start i BNL og både styret og daglig leder i Byggmesterforbundet har gode forventninger til et godt og konstruktivt samarbeid med den nye lederen i BNL. BNL og samarbeidende organisasjoner har gjennom året 2008 engasjert seg i en rekke saker som er viktig for medlemsbedriftene både på kort og lang sikt. Nedenstående opplisting gir en oversikt over de viktigste sakene hvor Byggmesterforbundet har samarbeidet med BNL og utnyttet felles slagkraft. i økonomien. c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Byggmesterforbundets styremedlemmer i BNL rapporterer tilbake til forbundsstyret i forbindelse med styremøtene. Ketil Lyng

10 10 6. Selskaper 08// NHO Styreleder Eskil Ørdal er via BNL valgt som medlem av NHOs hovedstyre og rapporterer tilbake til Byggmesterforbundets styre fra møtene i hovedstyret. Administrasjonen har gjennom sin samlokalisering med BNL og NHO- Styret registrerer stort potensial for å skape en mer sammenfallende tilnærming til problemstillinger og saksfelt mellom Byggmesterbundet/BNL og NHO. Det er viktig at NHO og bransje-/ landsforeninger har forståelse for at ulike bransjer og næringer rammes ulikt av samme regelverk. 4.2 NHO 5. Styrets arbeid Styreleder Eskil Ørdal er via BNL valgt som medlem av NHOs hovedstyre og rapporterer tilbake til Byggmesterforbundets styre fra møtene i hovedstyret. Administrasjo- Styret avholder felles styremøter for Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundets Servicekontor. I perioden nen har gjennom sin samlokalisering med BNL og NHOhar styret avholdt 10 styremøter og 1 styreseminar. Styret har behandlet ca. 100 saker. Styret registrerer stort potensial for å skape en mer sammenfallende tilnærming til problemstillinger og saksfelt Som en følge av endringer i forbundets vedtekter besluttet under landsmøte i 2008, fjernet man ordningen med mellom Byggmesterbundet/BNL og NHO. Det er viktig fast møtende varamedlem og økte styrets antall med ett at NHO og bransje-/ landsforeninger har forståelse for at medlem. ulike bransjer og næringer rammes ulikt av samme regelverk. 5. Styrets arbeid Styret avholder felles styremøter for Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundets Servicekontor. I perioden har styret avholdt 10 styremøter og 1 styreseminar. Styret har behandlet ca. 100 saker. Som en følge av endringer i forbundets vedtekter besluttet under landsmøte i 2008, fjernet man ordningen med fast møtende varamedlem og økte styrets antall med ett medlem. Styret på landsmøtet 2008 Byggmesterforbundet er 100 % eier av Byggforlaget AS og Byggmesterforsikring AS. Videre har forbundet 25 % eierandel i Bygg og Bolig AS som er utgiverselskapet til det nettbaserte styringssystemet NyttBygg. 6.1 Byggforlaget AS Byggforlaget AS gir ut fagtidsskriftet Byggmesteren for Byggmesterforbundet. Bladet har et opplag på ca eksemplarer. Aktivt abonnementssalg overfor abonnentenes ansatte og nye lesere har gitt positive resultater. 6. Selskaper Byggmesteren har nettstedet og sender ukentlig ut nyhetsbrev til interesserte. En stor Byggmesterforbundet andel av abonnentene er på 100 denne % eier gratistjenesten av Byggforlaget er AS medlemmer i Byggmesterforbundet. AS. Videre har forbundet 25 % eier- og Byggmesterforsikring andel i Bygg og Bolig AS som er utgiverselskapet til det Byggforlaget nettbaserte styringssystemet AS har ansvar for NyttBygg. det redaksjonelle og for annonsesalget for medlemsbladet Nitte n på oppdrag for Nittedal 6.1 Byggforlaget Boligbyggelag. AS Forlaget har også redaksjonelt ansvar Byggforlaget Mesterhusposten AS gir ut fagtidsskriftet for Mesterhus Byggmesteren Norge og for Proffnytt Byggmesterforbundet. som Byggeriet Bladet utgir. har et opplag på ca eksemplarer. Byggforlaget er samlokalisert med Byggmesterforbundet og Aktivt Servicekontoret. abonnementssalg overfor abonnentenes ansatte og nye lesere har gitt positive resultater. Byggmesterforbundet eier alle selskapets A-aksjer, og har nå Byggmesteren også overtatt har alle B-aksjene. nettstedet og sender ukentlig ut nyhetsbrev til interesserte. En stor Per andel Bjørn av abonnentene Lotherington på er daglig denne leder/redaktør gratistjenesten og er det medlemmer sammen i Byggmesterforbundet. fem ansatte i er til selskapet. Styret Byggforlaget har etter AS generalforsamlingen har ansvar det redaksjonelle i juni 2008 bestått og for av annonsesalget Christian Weltz for medlemsbladet som formann, Cato Nitte n Ove på Karlsen, oppdrag Hans for Olav Nittedal Hasund Boligbyggelag. og Lars Ørjasæter Forlaget som har styremedlemmer. også redaksjonelt ansvar for Mesterhusposten for Mesterhus Norge og for Proffnytt som Byggeriet utgir. Byggforlaget er samlokalisert med Byggmesterforbundet og Servicekontoret. Byggmesterforbundet eier alle selskapets A-aksjer, og har nå også overtatt alle B-aksjene. Per Bjørn Lotherington er daglig leder/redaktør og det er til sammen fem ansatte i selskapet. Styret har etter generalforsamlingen i juni 2008 bestått av Christian Weltz som formann, Cato Ove Karlsen, Hans Olav Hasund og Lars Ørjasæter som styremedlemmer.

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013

Årsberetning. for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Årsberetning 2013 for perioden 1. januar til 31. desember 2013 Innhold 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 2.1 Byggeregler 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen 5 2.3 Kompetanse 7 2.4 Lønns- og

Detaljer

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10

Innhold. Side. 1. MLFs visjon og virksomhet 3. 2. Markedet 4. 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5. 4. Prosjekter i bransjen 10 ÅRSBERETNING 2013 Innhold Side 1. MLFs visjon og virksomhet 3 2. Markedet 4 3. Arbeidet for seriøsitet i markedet 5 4. Prosjekter i bransjen 10 5. Rekruttering og kompetanse 14 6. MLFs medlemsfordeler

Detaljer

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1

Årsrapport 2005-2007 Norges Frisørmesterforbund og NFFs Servicekontor 1 1 ORgANisAsjONsUtViKLiNg har VæRt Et sentralt OMRÅDE FOR styret Og ADMiNistRAsjONEN i DENNE perioden. FOR Å KUNNE ha gjennomføringskraft MÅ NFF VæRE EN sterk Og troverdig ORgANisAsjON. DEt har DERFOR blitt

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2014. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2014 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 MEFs organisasjon 4 -

Detaljer

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene

Årsberetning og regnskap 2013. Tallene Turene Møtene Messene. Bedriftene Maskinene Økonomien. www.mef.no. Menneskene Konferansene Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Årsberetning og regnskap 2013 Maskinentreprenørenes Forbund & MEF Service AS 1 Innhold Leder 3 Overordnet organisasjonsstruktur

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 God fart i 2011 2011 var første hele driftsår i Næringslivets Hus. Flyttingen fra Bilbransjens hus markerer ikke bare bytte av

Detaljer

Årsberetning og regnskap

Årsberetning og regnskap Årsberetning og regnskap Tallene Turene Møtene Messene Bedriftene Maskinene Økonomien Menneskene Konferansene Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Innhold Leder

Detaljer

For fremtiden i norsk bilbransje

For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2011 The Norwegian Assosiation of Motor Car Dealers and Service Organisations 1 Innhold God fart i 2011 3 Forbundet i 2011 4 Markedet

Detaljer

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning

Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning 0 Rammebetingelser: forutsetningene for å drive forretning Norges Bilbransjeforbund skal sikre at foreningens medlemmer har de beste vilkår for å drive god og lønnsom virksomhet. Rammebetingelsene må være

Detaljer

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg

EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2014 2 EBA ÅRSRAPPORT 2013 STYRETS ÅRSBERETNING EBA»REGNSKAP OG NOTER EBA STYRETS ÅRSBERETNING SERVICEKONTORET REGNSKAP OG NOTER SERVICEKONTORET EBA

Detaljer

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM

Generalforsamling. Lørdag 27. april 2013. 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM Generalforsamling Lørdag 27. april 2013 99. driftsår INNKALLING MED MØTEPROGRAM» Dagsorden» Årsberetning 2012» Regnskap for 2012» Budsjettforslag for 2013 100 1913 2013 NELFO Foreningen for El og It Bedriftene

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. For fremtiden i norsk bilbransje

Norges Bilbransjeforbund. For fremtiden i norsk bilbransje Norges Bilbransjeforbund For fremtiden i norsk bilbransje Årsmelding 2012 0 TRØKK! 2011 handlet om modernisering. Arbeidet fortsatte inn i 2012. Men fjoråret var fremfor alt et år med trøkk. Medlemsrekruttering,

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer

Norges Bilbransjeforbund. Sammen om felles utfordringer Norges Bilbransjeforbund Sammen om felles utfordringer Årsmelding 2013 0 Sammen om felles utfordringer 2013 har mer enn noe annet handlet om å samle bransjen. Sammen om felles utfordringer. Konsekvensen

Detaljer

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013

Beretning 2012-2013. Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Beretning 2012-2013 Perioden 14. februar 2012 14. februar 2013 Boligmappa servicehefte for nordmenns bolig Varmenormen et populært verktøy Bekjempelse av svart arbeid ROT-fradrag Ny, kombinert fag- og

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Årsmelding 2009. Norges Bilbransjeforbund

Årsmelding 2009. Norges Bilbransjeforbund Årsmelding 2009 Norges Bilbransjeforbund Innhold 1. Milepæler i 2009 side 3 2. Organisasjon side 4 3. Bransjeseksjonen side 5 4. Arbeidsgiversaker/forhold side 10 5. Kompetanseseksjonen side 10 6. HMS

Detaljer

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor

ÅRSMELDING 2002. Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor ÅRSMELDING 2002 Norges Bilbransjeforbund og NBFs servicekontor 2002 Inngangen til 2003 vil være sterkt preget av markante utviklingstrekk i andre halvår av 2002. Rekordhøy bruktbilimport, synkende bruktbilverdier,

Detaljer

ÅRSBERETNING VÅR VISJON: «NORSK GODSTRANSPORT PÅ VEI FÅR FULL AKSEPT FOR SIN NYTTE FOR SAMFUNNET» NORGES LASTEBILEIER-FORBUND. www.lastebil.

ÅRSBERETNING VÅR VISJON: «NORSK GODSTRANSPORT PÅ VEI FÅR FULL AKSEPT FOR SIN NYTTE FOR SAMFUNNET» NORGES LASTEBILEIER-FORBUND. www.lastebil. www.lastebil.no NORGES LASTEBILEIER-FORBUND ÅRSBERETNING 2014 VÅR VISJON: «NORSK GODSTRANSPORT PÅ VEI FÅR FULL AKSEPT FOR SIN NYTTE FOR SAMFUNNET» Utgittt av Norges Lastebileier-Forbund juni 2015 ÅRSBERETNING

Detaljer

ÅRSRAPPORT for NHO Service

ÅRSRAPPORT for NHO Service 2008 ÅRSRAPPORT for NHO Service NHO Service Pb. 5473 Majorstuen 0305 Oslo Telefon: 23 08 86 50 Besøksadresse: Næringslivets Hus Middelthuns gt 27. 4 etg. www.nhoservice.no 02 Trykk: Akershus Reklameteam.

Detaljer

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300

INNHOLD. Mai 2011 Design: Signus Trykk: BK Grafisk Opplag: 300 Årsmelding 2011 INNHOLD Side 3 Forbundslederens kommentarer til virksomheten Side 4 Om Negotia Side 5 Hovedsatsingsområde i 2011 Side 5 Prosess med selgerforbundet Side 6 Vekst og rekruttering Side 7 Informasjon

Detaljer

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013

EBA. Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg Årsrapport 2013 EBA - en organisasjon som samler Entreprenørforeningen - Bygg og Anlegg (EBA) er en bransjeforening for entreprenører. Foreningen har omlag 220

Detaljer

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011

LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011. Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 LM-sak 3.3-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Innledning Hovedstyret vedtok i sak 54-11 Samfunnsviternes halvårsberetning 2011 Hovedstyrtes forslag til vedtak: Landsmøtet tar Samfunnsviternes halvårsberetning

Detaljer

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2011. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2011 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...8

Detaljer

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL

Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL Årsberetning og regnskap Maskinentreprenørenes Forbund og Maskinentreprenørenes Service- og innkjøpslag AL 2010 2 Innhold Næringspolitikk... s. 6 Flaggsaker og hovedsatsinger 2010 MEF som næringspolitisk

Detaljer

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon

Årsmelding 2009. Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Årsmelding 2009 Landsforeningen for bedrifter i matindustri og bioproduksjon Innhold Styrets beretning...1 Lønns- og arbeidsgiverspørsmål...4 Helse, miljø og sikkerhet (HMS)...6 Rekruttering og kompetanse...10

Detaljer

Årstalen 2013 4. Hovedstyret 6

Årstalen 2013 4. Hovedstyret 6 2 0 årsrapport 1 3 Innhold Årstalen 2013 4 Hovedstyret 6 Hovedstyrets beretning 2013 8 Hovedpunkter i året som er gått 8 Utdrag fra vår medlemsservice 9 Advokaters rammevilkår 11 Vårt arbeid for å styrke

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor

Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor Norges Bilbransjeforbund NBFs Servicekontor FORORD REKRUTTERING På grunn av den lange konjunkturoppgangen de siste 5 årene, har vår bransje i likhet med de fleste andre, hatt et stort behov for tilførsel

Detaljer