4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNLfellesskapet. 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNLfellesskapet. 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS"

Transkript

1 for perioden 1. april 2008 til 31. mars Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Plan- og bygningsloven Ny teknisk forskrift Etikk og omdømme Kompetanse Lønns- og arbeidsvilkår 3. Aktiviteter Handlingsplan 2008 Landsmøte Svalbard Laugsformannskonferansen Tønsberg Lokalforeninger Informasjon og markedsføring Rådgivning Byggmesterskolen Innovasjon Norge Nytt kalkulasjonssystem Standardisering 4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNLfellesskapet NHO 5. Styrets arbeid 6. Selskaper Byggforlaget AS Byggmesterforsikring AS Bygg og Bolig AS 7. Tillitsvalgte og representasjon i råd, utvalg og komiteer Styret Styret BNL Representantskap BNL Hederstegnkomite Organisasjonskomiteen Valgkomiteen Tarifforhandlere for tømrerfaget Tariffutvalg i BNL for Fellesoverenskomsten for byggfag Øvrige tillitsvalgte og representasjon 8. Foreninger og medlemstall 9. Økonomi 10. Forbundets administrasjon Ansatte Arbeidsmiljø Likstilling

2 2 1. Generelle betraktninger spørselsvekst i byggenæringen ble 2008 preget av inter- ser for norsk økonomi, produksjon og sysselsetting. På tross av regionale forskjeller kan det slås fast at næringen over hele landet har opplevd tilbakegang og at det i enkelte regioner og markeder er betydelig ordresvikt med behov for permitteringer og oppsigelser. Med utgangspunkt i at byggenæringen er en av landets mest betydelige næringer målt i omsetning og sysselset- het når myndighetene fant det nødvendig å iverksette tiltak for å dempe de negative konsekvenser av nedgangen. I byggenæringen er det særlig boligmarkedet som gjennom året opplevde den sterkeste nedgangen. Dette sær- innenfor leilighetssegmentet, og store problemer med På tross av myndighetenes tiltakspakker vil næringen fremover bli rammet av tilbakegang preget av ordresvikt, mindre lønnsomhet og nedbemanning. Denne utviklingen forventes å fortsette fremover og vil ikke snu før den internasjonale økonomien stabiliseres. Også denne perioden har vært preget av mye negativ omtale og kritikk mot næringen knyttet til seriøsitet og kvalitet. Byggmesterforbundet har i en rekke sammenhenger reist krav ovenfor myndighetene i forhold til å etablere effektive godkjenningsordninger som sikrer at aktørene i næringen har den nødvendige kompetanse, samt å sørge for at disse etterleves. Miljø og energi preger vår tid og det er derfor naturlig at byggenæringen møter utfordringer knyttet til energieffektivisering, helse, miljø- og avfallsproblematikk. Byggmesterforbundet har i perioden forestått en bred aktivitet på disse områdene, både i forhold til informasjon ovenfor medlemmene og i å følge med og påvirke aktuelle rammevilkår innenfor feltet. 2. Aktuelle saker Byggmesterforbundet har også i denne perioden arbeidet med et stort antall saker som berører tømrerfaget og bransjen. Hovedsakene har vært ny Plan- og bygningslov, ny teknisk forskrift med fokus på energi, temaer knyttet til etikk og omdømme og kompetansespørsmål. 2.1 Plan- og bygningsloven Med utgangspunkt i Bygningslovutvalgets forslag har Kommunal- og regionaldepartementet over lengre tid arbeidet med forslag til ny Plan og bygningslov. I 2008 fremmet departementet to proposisjoner for Stortinget knyttet henholdsvis til plan- og bygningsdelen. Byggmesterforbundet har sett behovet for størst engasjement innenfor bygningsloven. De senere årene har byggefeil og manglende kompetanse i næringen vært et stort tema i den offentlige debatt, i det politiske miljø og i næringen selv. Mange har hevdet at ny bygningslov i stor grad vil kunne bidra til å skape forbedringer. Det kom over lengre tid synspunkter både fra politisk hold og deler av næringen selv om at tredjepartskontroll var det nye verktøyet for å få til endringer. Byggmesterforbundet var tidlig kritisk til dette veivalg da man var av den oppfatning at en tredjepartskontroll av arbeidsprosessene i så stor grad som vil være nødvendig, er inneffektivt og ikke gjennomførbart av ressursmessige hensyn. Forbundets landsmøte i 2008 fattet vedtak om at løsningen er kompetansekrav til alle foretak i næringen og dokumentasjon av egenkontrollen i foretaket. 2.2 Ny teknisk forskrift Et sentralt område for deler av forbundets engasjement i perioden har vært ny teknisk forskrift vedtatt i Forskriften skjerper inn kravene knyttet til isolering og tetthet og innebærer en betydelig innskjerping av tidligere regelverk når overgangsperioden utløper 1. august I perioden har Byggmesterforbundet lagt vekt på informasjon gjennom fagartikler, skriftlig informasjon i Byggeinformasjonen og foredrag i medlemsmøter rundt om i lokalforeningene. For 2009 er det lagt opp til en betydelig kursaktivitet rundt om i landet. I perioden har Byggmesterforbundet arbeidet i henhold til den strategiske plan som ble vedtatt i 2007 og er gjeldende for perioden Denne er tydelig spisset mot ivaretakelse av tømrerfaget, utvikling av medlemsbedriftene og økt aktivitet ovenfor laug/lokalforeninger. Fagkonsulent Øivind Ørnevik foreleser om ny TEK på kurs i Oslo.

3 3 2.3 Etikk og omdømme Byggenæringen er også i 2008 utsatt for betydelig kritikk knyttet til andre områder enn byggefeil. Saker relatert til mangelfull forretningsførsel, ulovlige ansettelsesforhold og brudd på Arbeidsmiljøloven har fått betydelig medieoppmerksomhet. Både myndigheter og næringens organisasjoner har derfor etikk, seriøsitet og omdømme som sentrale temaer. Byggmesterforbundet registrerer at hovedårsaken til mange av de sakene som reises er mangel på offentlige minimumskrav til foretakene. Det registreres at myndighetenes minimumskrav til å drive virksomhet i næringen ofte er mindre enn de krav bransjeorganisasjoner stiller av kriterier for oppfyllelse av medlemsvilkår. Styret har drøftet spørsmålet om det er behov for særskilte etiske regler utover de krav som er stadfestet i forbundets vedtekter. Konklusjonen er at dette ikke er nødvendig da gjeldende regelverk og praktiseringen av dette i lokalforeningene og forbundet sentralt, ivaretar kravene til seriøsitet hos medlemmene. Videre viser styret til Byggmesterforbundets tidligere landsmøtevedtak hvor det understrekes at det er kompetanse i foretakene og krav til kompetanse som gir seriøsitet og kvalitet. Som et tiltak for å synliggjøre fordelen av å bruke organiserte bedrifter lanserte Byggmesterforbundet sammen med 8 andre bransjeorganisasjoner i næringen og Forbrukerrådet, høsten 2008 en forbrukerklagenemnd på håndverkertjenester. Klagenemnda ble offentlig lansert av forbrukerstatsråd Anniken Huitfeldt. Byggmesterforbundet er i tillegg også med i Boligtvistnemnda og er dermed med i to klageordninger hvor Forbrukerrådet er medaktør. Høsten 2008 ble Byggmesterforbundet sammen med andre bransjeorganisasjoner og offentlige organer, invitert av Barne- og likestillingsdepartementet (ansvarlig departement for forbrukersaker) til å delta i et utvalg for å drøfte den lave status håndverksbransjene generelt har i forbrukermarkedet. Utvalgets mandat gir god anledning til å drøfte aktuelle rammevilkår for næringen. Arbeidet startet opp i begynnelsen av 2009 og utvalgets rapport vil bli overlevert i oktober. 2.4 Kompetanse I tillegg til generell etterutdanning og kompetanseheving i form av kurstilbud i regi av kursvirksomheten, prioriterer Byggmesterforbundet særlig spørsmål knyttet til fagutdanning og mesterutdanning. Forbundets utdanningsutvalg er styrets og administrasjonens sentrale redskap for å drøfte utdannings- og kompetansespørsmål. Utvalget har i perioden nedlagt et stort arbeid og særlig drøftet utfordringer knyttet til fagopplæringen og de utfordringer som man står ovenfor som følge av en svekkelse av denne, knyttet til kunnskapsløftet. Styret har, etter forslag fra Utdanningsutvalget, satt i gang et arbeid for å utrede et etterutdanningstilbud for tømrere i regi av forbundet. Rekrutteringen til tømrerfaget er stabil, men møter store utfordringer knyttet til aktivitetsnedgangen og den store usikkerheten som nå er gjeldende i byggenæringen. Byggmesterforbundet har i dag 23 opplæringskontorer tilsluttet som assosierte medlemmer. Det er ca 2000 lærlinger i tømrerfaget tilknyttet disse opplæringskontorene. Forbundet anser at et tett samarbeid med, og mellom opplæringskontorene, er avgjørende i arbeidet med å holde tømrerfaget i hevd og utvikle det videre. Det pågår et utredningsarbeid i regi av opplæringskontorene for om Under BNLs opplæringskonferanse på Gardermoen ble det som tidligere år avviklet en egen konferanse i forkant for opplæringskontorer tilknyttet forbundet. Videre ble det under årets formannskonferanse avholdt en egen samling for opplæringskontorene. Rekruttering til mesterutdanningen er fortsatt stabil. Det er ca bygg- og tømrermestere i Mesterbrevnemndens register. 2.5 Lønns- og arbeidsvilkår For de bedrifter i forbundet som er bundet av tariffavtale gjennom Fellesoverenskomsten for byggfag, er det Byggenæringens Landsforening som er forhandlingspart på arbeidsgiversiden. Forbundet deltar i dette gjennom til-

4 Svalbard invitasjon:tomt dokument :43 Side 3 4 N O R G E S B Y G G M E S T E R F O R B U N D S L A N D S M Ø T E 2008 litsvalgte som er særskilt valgt til oppdraget og disse inngår i BNLs arbeidsgiverutvalg/forhandlingsutvalg. Fjorårets oppgjør var preget av at det på det tidspunkt fortsatt var høy aktivitet i næringen med mangel på arbeidskraft og derav påfølgende stort lønnspress. I tariffoppgjøret i 2006 ble det enighet om å arbeide for å få frem en ny tariff for tømrerarbeider som skulle dekke alle bygningstyper. På tross av stor innsats og ressursbruk har man så langt ikke kommet frem til en avtale om ny tariff for tømrerfaget. Svalbard, 29. mai 1. juni Vertskap: Byggmesterforbundet Region Nord Styret registrerer tilbakegang i omfanget av tariffbinding. 3. Aktiviteter 3.1 Handlingsplan 2008 For å sikre at forbundets strategi blir iverksatt og gjennomført innenfor tidsrammer, har styret lagt vekt på at strategiplanen brytes ned i årlige handlingsplaner med oppfølging av fremdrift i de ulike sakene. Styret konstate- er gjennomført. 3.2 Landsmøte Svalbard Landsmøtet 2008 ble avviklet 30. mai på Radisson SAS Hotel Longyearbyen Svalbard, med 120 stemmeberettigede deltakere. Disse hadde, inkludert medbrakte fullmaktstemmer, til sammen 682 stemmer. Landsmøtets åpningsarrangement var lagt til forsamlingslokalet I tillegg til ordinære saker vedtok landmøtet nye vedtekter samt en uttalelse hvor myndighetene ble oppfordret til å stille minimumskrav til alle foretak i byggenæringen. Lokalt vertskap for landsmøtet var Byggmesterforbundet Region Nord med Tromsø Byggmesterlaug i spissen. De gjennom båtturer og andre tilbud. Fredag kveld arrangerte lauget en middag i Gruve 7 og dette ble en uforglemmelig opplevelse for alle tilstedeværende. Design & trykk: 3.3 Laugsformannskonferansen Tønsberg Formannskonferansen 2008 ble avviklet i Tønsberg 28. og 29. november på Quality Hotel Tønsberg. Det var 82 deltakere bestående av 27 laugsformenn, styre, administrasjon, samt meget godt fremmøte fra opplæringskontorene. Programmet besto i hovedsak av faglige temaer og organisasjonssaker. Under konferansen var det også lokale innslag hvor Byggmester Anders Frøstrup engasjerte hele salen med et spennende foredrag med tittelen Moderne og nyskapende tømrerhåndverk: Et praktisk og økonomisk umulig prosjekt?. Opplæringskontorene hadde under deler av konferansen parallellsesjoner ledet av Øivind Ørnevik, hvor man særlig drøftet utviklingen innenfor fagutdanningen og muligheter for nærmere samarbeid mellom opplæringskontorene. Den årlige formannskonferansen er en viktig møteplass for tillitsvalgte i lokalforeninger og forbundsstyre, opplæringsmiljøene og forbundets administrasjon. Fagdagen på lørdag 31.mai tok for seg utfordringer knyttet til bygging i arktiske strøk i tillegg til leverandørmesse. Under festmiddagen samme kveld ble avtroppende styremedlem Oddmund Torjussen Stavanger, takket av for sin innsats i forbundsstyret. Styreleder Eskil Ørdal hedret Torjussen med tale og gave. Foredrag med Anders Frøstrup på Formannskonferansen

5 5 Bilder fra landsmøtet Svalbard

6 6 3.4 Lokalforeninger Et viktig satsningsområde i strategisk plan er økt aktivitet ovenfor laug/lokalforeninger og medlemmene. Det legges mer vekt på medlemsservice og besøk i lokalforeningene hvor faglige temaer presenteres. I 2008 ble det gitt tilbud til lokalforeningene om temaer for kurs og foredrag av faglig karakter. Forbundets økte fokus på tilbud til lokalforeningene har blitt godt mottatt og det er registrert ca 70 treffpunkter lokalt mellom forbundets administrasjon og lokalforeningene. Forbundet har i sin handlingsplan foretatt en gjennomgang av lokalforeninger og laug for å vurdere tiltak knyttet opp mot de foreninger som ikke fungerer tilfredsstillende i forhold til krav i vedtektene. Styret har evaluert status og vil i forbindelse med handlingsplan for 2009 sørge for at det iverksettes konkrete tiltak for å bistå enkelte laug. Medlemsmøte i Byggmesterforbundet Hedmark med befaring på Jømna Bruk Byggmesterforbundet Sogn og Fjordane besluttet i 2008 å gå inn i Byggmesterforbundet Region Vest som tidligere bestod av Bergen Byggmesterlaug og Voss og Hardanger Byggmesterlaug. Under administrasjonens samling i juni deltok også ansatte fra laug og regioner hvor det er ansatte medarbeidere. Dette har stor nytteverdi og bidrar til bedre forståelse og samhandling i organisasjonen. I perioden har to lokalforeninger byttet navn, i tråd med merkevarebygging: mesterforbundet Nord-Trøndelag forbundet Larvik HMS-kurs på medlemsmøte i Oppland Byggmesterlaug Søre Sunnmøre Byggmesterlaug arrangerer fagdag i Ulsteinvik

7 Byggeinformasjon Nr. 1 // 2009 Inneholder viktig medlemsinformasjon som bør leses av alle medlemmer. Ta vare på medlemsinformasjonen i egen perm! 7 1. Elektronisk kjørebok ny medlemsavtale INNHOLD 1. Elektronisk kjørebok ny medlemsavtale 2. Revisjon av mesterutdanningen 3. Tilbud på BVN Figursamling 4. Nytt om NyttBygg 5. Endringer i ferieloven 6. Påminnelse rabatt på Byggforskserien 7. Bedre priser hos Dekkmann 8. Nye tema til lokale medlemsmøter VEDLEGG Mesterhus NorDan Norconsult Informasjonssystemer Stillasgruppen MEDLEMSNETTET Husk å bruke Medlemsnettet. Først ute med siste nytt! Ta kontakt for å få tilgang. Byggmesterforbundet har inngått en rabattavtale med Abax AS på Mtrack elektronisk kjørebok. Si farvel til kjørebok på papir, nå kan du få ført din kjørebok helelektronisk. Dette innebærer store besparelser både for den som skriver kjøreboken, attestasjonsansvarlig og økonomi/ regnskapsavdeling. Mtrack elektronisk kjørebok består av en enhet som enkelt monteres i bilen. Denne enheten har både GPS posisjonering og en GSM mobiltelefon integrert. GPS enheten registrerer posisjon, mens GSM enheten oversender denne informasjonen til en server. Systemet kan deles opp i tre hovedfunksjoner: 1. Automatisk kjørebok for den enkelte bil, som sparer den ansatte og bedriften for mye tid i forhold til utfylling, kontroll og bokføring. 2. Oversikt til bedriften over all bedriftsrelatert kjøring. Her kan man enkelt holde oversikt over den totale bilbruken i bedriften via eget grensesnitt. sikt over hvor bilparken er. På denne måten kan man enkelt gi et innkommet oppdrag til den medarbeider som er nærmest oppdragsstedet. Priser: Medlemsbedrifter får Mtrack elektronisk kjørebok til følgende rabatterte priser. Prisene er eks. mva. Veiledende pris Medlemspris Kjørebok enheten kr 3.690,- kr 2.700,- Månedlig abonnement kr 199,- kr 189,- Bestilling og mer informasjon: Ta kontakt med Victoria Schiøtz, tlf Henvis til avtale med Norges Byggmesterforbund. (forts. side 2) 3.5 Informasjon og markedsføring Byggeinformasjonen er blitt oppgradert med nytt design og økning til 8 sider per utgave. Det er i perioden sendt ut 6 utgaver av Byggeinformasjonen. Det har, spesielt i siste halvdel av perioden, vært god aktivitet på forbundets hjemmeside hvor man har lagt vekt på å bruke nyhetssiden mer aktivt for å synliggjøre forbundets aktiviteter ved å omtale kurs, laugsbesøk og annet som Byggmesterforbundet arrangerer eller deltar på. Nye medlemsavtaler etc. har blitt presentert fortløpende på Medlemsnettet. Nytt design for Byggmesterforbundets nettsider er utarbeidet i perioden, og dette er i ferd med å implementeres på sidene. For å avhjelpe lokalforeningene med informasjonsarbeidet ut til medlemmer, er det etablert avtale med Telefonkatalogen Bedrift om sending av gruppe-sms. Lokalforeningene kan benytte tjenesten for enkelt å sende møteinnkallinger/beskjeder etc. til sine medlemmer. Frank Ivar Andersen på Forbrukerinspektørene, NRK Byggmesterforbundet har videreført satsningen fra forrige periode mht. å være aktive og synlige i media. I løpet av perioden sendte forbundet ut 4 pressemeldinger. Sty- avgitt medieuttalelser og daglig leder i Byggmesterforbundet har deltatt i TV-program som Forbrukerinspektørene på NRK. I nettaviser har vi registrert ca. 55 oppslag hvor Byggmesterforbundet eller noen av laugene har vært omtalt og/eller har uttalt seg. I tillegg kommer omtale av Byggmesterforbundet i trykte medier hvor vi ikke har full oversikt på antall artikler. Kurs i 2009 Kurs i de nye energikravene i TEK De nye energikravene i Teknisk forskrift (TEK) trer i kraft 1. august 2009 og vil medføre en rekke nye utfordringer for alle som planlegger og oppfører nye boliger. I den forbindelse har Boligprodusentenes Forening og Norges Byggmesterforbund gått sammen om å utvikle et dagskurs. Kurset tar for seg: Hvorfor nye energikrav? Gjennomgang av de nye energikravene Valg av løsninger for å tilfredsstille kravene Lufttetting og tetthetsmåling Logistikkplanlegging og fuktkontroll Ansvarsfordeling i prosjektet (hvem får ansvaret når lekkasjetallet blir for høyt?) Kontroll av under- og sideentreprenører Kursene blir arrangert følgende steder: Tromsø 29. januar Oslo 10. mars Bergen 3. februar Ullsteinvik 17. mars Stavanger 3. mars Trondheim 16. april Pris: For medlemmer av Byggmesterforbundet, Boligprodusentene eller andre bransjer i BNL: kr ,-. For ikke-medlemmer: kr ,- Påmelding: faks: , e-post: Nærmere opplysninger om kurssted og tidspunkter vil bli sendt ut med bekreftelse etter påmelding. BOLIGPRODUSENTENE Byggmesterskolen Byggmesterforbundet 10 gode grunner til å bli medlem Byggmesterforbundet i dag: Bli oppfattet 1 som profesjonell og seriøs Benytt deg av Medlemsfordeler som gir deg mer 2 igjen på bunnlinja dine medlemsfordeler! De beste forsikringene for din bedrift, 3 deg selv og dine ansatte Rask orientering om bransjerelaterte 4 nyheter på Medlemsnett og Ring pr. post oss på Fagavdeling som gir råd og veiledning og spør oss 5 i faglige spørsmål og problemstillinger om jus, fag, gode medlemstilbud eller annet du lurer på. NyttBygg - nettbasert styringssystem 6 for din bedrift Nettverk og 7 faglig tilhørighet Juridisk bistand og 8 veiledning med kontrakter Frank Ivar Bente Camilla Øivind Andersen W. Løveid Stenumgård Ørnevik Daglig leder Advokat Advokatfullmektig Fagkonsulent Advokatbistand ved 9 rettstvister og forhandlinger Bransjerelaterte kurs 10 og foredrag Byggmesterforbundet Einar Grendal Fagkonsulent Telefon: Faks: E-post: Internett: Postadresse: Postboks 5475 Majorstuen, 0305 Oslo Tor Ole Larsen Eva Andresen Odd Thomas Fagkonsulent Kontormedarbeider Hansen Kurskoordinator Mona Veslum Laila Hansen Markedsansvarlig Regnskapsmedarbeider Birger Haugland Regionleder Nord Telefon: Faks: E-post: Internett: Postadresse: Postboks 5475 Majorstuen, 0305 Oslo Byggmesterforbundet har utover dette hatt følgende aktiviteter i perioden, for å markedsføre Byggmesterforbundet og tømrerfaget: personer som skal bygge nytt eller rehabilitere utdanningsavis, messeavis for 11 utdanningsmesser rundt om i landet og bilag i VG opptrykk av denne. Distribueres ut til skoler og opplæringskontorer via Byggenæringens Forlag og gjennom forbundet.

8 8 3.6 Rådgivning Gjennom Byggmesterforbundets posisjon i forhold til samarbeidende organisasjoner og bred myndighetskontakt, er administrasjonen tett på aktuelle temaer og saksfelt som er aktuelle for medlemmene. Dette gir de som arbeider med rådgivning innenfor faglige og tekniske spørsmål samt jus ved Byggmesterforbundets servicekontor, gode rammevilkår i forhold til å gi råd i aktuelle saker for bransjen. Bistand knyttet til generell juridisk rådgivning, bistand i tvistesaker og veiledning i kontraktsspørsmål blir tatt vel i mot av medlemsbedriftene og antall henvendelser er fortsatt økende. Det har i perioden også vært gjennomført en forsøksordning ved at forbundets advokat har reist til Bergen og avholdt møter med medlemmer som på forhånd har bestilt tid for gjennomgang av saker hvor de ønsker juridisk rådgivning. Dette er godt mottatt og det er besluttet at tilbudet fremover også gis til Tromsø, Trondheim, og Stavanger. I tillegg til ovennevnte kurs, har Byggeplasslederstudiet og Våtrom vært de kursene som har trukket mest deltakere, men også stillas, kalkulasjon, Bustadoppføringslova og grunnopplæring i arbeidsmiljø har blitt arrangert. Byggmesterskolen samarbeider med EBA om stillaskurs og grunnopplæring i arbeidsmiljø, og ønsker å fortsette samarbeidet med de ulike bransjene innenfor BNL familien. Også i år har det vært stor etterspørsel etter bedriftsinterne kurs, og etterspørselen har til tider vært større enn det vi har klart å levere, dette særlig på byggeplasslederstudiet, stillas og våtromskurs. terskolens kurs i Det ble trykket egen kurskatalog for 2008, sammen med detaljerte kursoversikter, - en for våren og en for høsten. Innholdet i kurskatalogen for 2008 er i likhet med katalogen for 2007 revidert i sterkere grad enn tidligere år. I den sammenheng er det spesielt lagt vekt på å fjerne kurs hvor det ikke er registrert tilstrekkelig interesse. Den økte aktiviteten ved juridisk avdeling har medført at det i fjor ble ansatt ytterligere en jurist ved avdelingen. Juridisk avdeling har også i denne perioden holdt en rekke kurs for Byggmesterskolen og deltar i arbeidet med utredning av ulike saker og ved avgivelse av høringsuttalelser. Servicekontorets fagkonsulenter driver utstrakt rådgiving innen hele det brede spekteret i faget. Særlig legges det vekt på rådgivning basert på standarder, byggdetaljblader og lover med tilhørende forskrifter. 3.7 Byggmesterskolen Byggmesterskolen er forbundets forlengede arm knyttet til kompetansetilbud til medlemmer og andre aktører i bransjen. Dens virksomhet er lagt til servicekontoret, men hoveddelen av aktiviteten har sitt utspring i de aktiviteter som fremkommer av de bransjeutviklingstrekk og endringer som fremkommer av Byggmesterforbundets politiske virksomhet. Byggmesterskolen har i 2008 hatt ett nytt kurs på programmet, Tillitsverv- og styrearbeid. Arbeidsgiveropplæring i HMS iht. Arbeidsmiljølovens 3.5 har siden 2007 blitt tilbudt gratis av Byggmesterskolen til medlemmer. Det er totalt siden oppstart gjennomført opplæring av hele 850 deltagere fordelt på hele landet Kursbeskrivelser Byggmesterskolen Trenger du påfyll?

9 9 3.8 Innovasjon Norge Etter initiativ fra Region Nord har Byggmesterforbundet også i 2008 søkt og mottatt utviklingstilskudd for Troms fra Innovasjon Norge. Dette bidrar til en fortsettelse av den brede aktiviteten på utviklingstiltak for bedriftene i regionen som drives gjennom servicekontoret, region Nord. 3.9 Nytt kalkulasjonssystem Styret har tidligere vedtatt at det skal utvikles et enkelt kalkulasjonssystem som skal tilbys medlemmene. Etter en lengre utredningsperiode besluttet styret å videreutvikle et kalkulasjonssystem i fellesskap med Mestergruppen. Da forhandlingene med aktuell leverandør ikke førte frem til de løsninger som forbundet ønsket er alternative løsninger fortsatt under utredning Standardisering Forbundet er aktivt med i standardiseringen og har på de mest aktuelle områder prioritert å delta i arbeidet innenfor Standard Norge. Da deltakelse i standardiseringsarbeid er meget ressurskrevende, foretas en streng vurdering av den rekken av invitasjoner som mottas fra Standard Norge. Forbundet har videre fortsatt med å frikjøpe kontraktsblanketter (Byggeblanketter). Disse legges ut på medlemsnettet og i NyttBygg. I tillegg er Byggmesterforbundet part i avtalen for hele BNL-fellesskapet om kjøp av standarder i papirformat og nettbutikk, til rabatterte priser. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggmesterforbundets medlemmer er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon NHO og forbundet er med alle sine medlemmer tilsluttet Byggenæringens Landsforening - BNL. 4.1 BNL og bransjeforeninger i BNL-fellesskapet Gjennom samlokalisering med BNL og bransjeforeningene på Majorstua i Oslo er det gode muligheter for samarbeid i saker og spørsmål av ulik art. Samarbeidet, både av formell og uformell karakter, fungerer i stor grad utmerket. Sverre A. Larssen som gikk av med pensjon. Ketil Lyng har med sin inkluderende arbeidsform fått en god start i BNL og både styret og daglig leder i Byggmesterforbundet har gode forventninger til et godt og konstruktivt samarbeid med den nye lederen i BNL. BNL og samarbeidende organisasjoner har gjennom året 2008 engasjert seg i en rekke saker som er viktig for medlemsbedriftene både på kort og lang sikt. Nedenstående opplisting gir en oversikt over de viktigste sakene hvor Byggmesterforbundet har samarbeidet med BNL og utnyttet felles slagkraft. i økonomien. c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Byggmesterforbundets styremedlemmer i BNL rapporterer tilbake til forbundsstyret i forbindelse med styremøtene. Ketil Lyng

10 10 6. Selskaper 08// NHO Styreleder Eskil Ørdal er via BNL valgt som medlem av NHOs hovedstyre og rapporterer tilbake til Byggmesterforbundets styre fra møtene i hovedstyret. Administrasjonen har gjennom sin samlokalisering med BNL og NHO- Styret registrerer stort potensial for å skape en mer sammenfallende tilnærming til problemstillinger og saksfelt mellom Byggmesterbundet/BNL og NHO. Det er viktig at NHO og bransje-/ landsforeninger har forståelse for at ulike bransjer og næringer rammes ulikt av samme regelverk. 4.2 NHO 5. Styrets arbeid Styreleder Eskil Ørdal er via BNL valgt som medlem av NHOs hovedstyre og rapporterer tilbake til Byggmesterforbundets styre fra møtene i hovedstyret. Administrasjo- Styret avholder felles styremøter for Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundets Servicekontor. I perioden nen har gjennom sin samlokalisering med BNL og NHOhar styret avholdt 10 styremøter og 1 styreseminar. Styret har behandlet ca. 100 saker. Styret registrerer stort potensial for å skape en mer sammenfallende tilnærming til problemstillinger og saksfelt Som en følge av endringer i forbundets vedtekter besluttet under landsmøte i 2008, fjernet man ordningen med mellom Byggmesterbundet/BNL og NHO. Det er viktig fast møtende varamedlem og økte styrets antall med ett at NHO og bransje-/ landsforeninger har forståelse for at medlem. ulike bransjer og næringer rammes ulikt av samme regelverk. 5. Styrets arbeid Styret avholder felles styremøter for Byggmesterforbundet og Byggmesterforbundets Servicekontor. I perioden har styret avholdt 10 styremøter og 1 styreseminar. Styret har behandlet ca. 100 saker. Som en følge av endringer i forbundets vedtekter besluttet under landsmøte i 2008, fjernet man ordningen med fast møtende varamedlem og økte styrets antall med ett medlem. Styret på landsmøtet 2008 Byggmesterforbundet er 100 % eier av Byggforlaget AS og Byggmesterforsikring AS. Videre har forbundet 25 % eierandel i Bygg og Bolig AS som er utgiverselskapet til det nettbaserte styringssystemet NyttBygg. 6.1 Byggforlaget AS Byggforlaget AS gir ut fagtidsskriftet Byggmesteren for Byggmesterforbundet. Bladet har et opplag på ca eksemplarer. Aktivt abonnementssalg overfor abonnentenes ansatte og nye lesere har gitt positive resultater. 6. Selskaper Byggmesteren har nettstedet og sender ukentlig ut nyhetsbrev til interesserte. En stor Byggmesterforbundet andel av abonnentene er på 100 denne % eier gratistjenesten av Byggforlaget er AS medlemmer i Byggmesterforbundet. AS. Videre har forbundet 25 % eier- og Byggmesterforsikring andel i Bygg og Bolig AS som er utgiverselskapet til det Byggforlaget nettbaserte styringssystemet AS har ansvar for NyttBygg. det redaksjonelle og for annonsesalget for medlemsbladet Nitte n på oppdrag for Nittedal 6.1 Byggforlaget Boligbyggelag. AS Forlaget har også redaksjonelt ansvar Byggforlaget Mesterhusposten AS gir ut fagtidsskriftet for Mesterhus Byggmesteren Norge og for Proffnytt Byggmesterforbundet. som Byggeriet Bladet utgir. har et opplag på ca eksemplarer. Byggforlaget er samlokalisert med Byggmesterforbundet og Aktivt Servicekontoret. abonnementssalg overfor abonnentenes ansatte og nye lesere har gitt positive resultater. Byggmesterforbundet eier alle selskapets A-aksjer, og har nå Byggmesteren også overtatt har alle B-aksjene. nettstedet og sender ukentlig ut nyhetsbrev til interesserte. En stor Per andel Bjørn av abonnentene Lotherington på er daglig denne leder/redaktør gratistjenesten og er det medlemmer sammen i Byggmesterforbundet. fem ansatte i er til selskapet. Styret Byggforlaget har etter AS generalforsamlingen har ansvar det redaksjonelle i juni 2008 bestått og for av annonsesalget Christian Weltz for medlemsbladet som formann, Cato Nitte n Ove på Karlsen, oppdrag Hans for Olav Nittedal Hasund Boligbyggelag. og Lars Ørjasæter Forlaget som har styremedlemmer. også redaksjonelt ansvar for Mesterhusposten for Mesterhus Norge og for Proffnytt som Byggeriet utgir. Byggforlaget er samlokalisert med Byggmesterforbundet og Servicekontoret. Byggmesterforbundet eier alle selskapets A-aksjer, og har nå også overtatt alle B-aksjene. Per Bjørn Lotherington er daglig leder/redaktør og det er til sammen fem ansatte i selskapet. Styret har etter generalforsamlingen i juni 2008 bestått av Christian Weltz som formann, Cato Ove Karlsen, Hans Olav Hasund og Lars Ørjasæter som styremedlemmer.

Årsberetning 09//10. 4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNL-fellesskapet NHO

Årsberetning 09//10. 4. Organisasjonsmessig samarbeid BNL og bransjeforeninger i BNL-fellesskapet NHO Årsberetning 09//10 for perioden 1.april 2009 til 31. mars 2010 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Plan- og bygningsloven Ny teknisk forskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse Lønns- og

Detaljer

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger

Årsberetning 10//11. 4. Organisasjonsmessig samarbeid Byggenæringens Landsforening - BNL og bransjeforeninger Årsberetning 10//11 for perioden 1. april 2010 til 31. mars 2011 1. Generelle betraktninger 2. Aktuelle saker Ny teknisk forskrift og byggesaksforskrift Seriøsitet i byggenæringen Kompetanse fremtidens

Detaljer

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor

STRATEGI 2013-2017. for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor STRATEGI 2013-2017 for Norges Byggmesterforbund og Norges Byggmesterforbunds Servicekontor Strategi for 2013-2017 Strategien er inndelt i følgende 5 hovedområder: Visjon Kompetansenivå og krav til bedriftene

Detaljer

Formannskonferansen 2013. Kragerø, 20. 22. november

Formannskonferansen 2013. Kragerø, 20. 22. november Formannskonferansen 2013 Kragerø, 20. 22. november Velkommen til Formannskonferansen 2013 Vi har gleden av å invitere til Formannskonferansen 2013 på Kragerø Resort. Formannskonferansen er en viktig møteplass

Detaljer

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012

Årsberetning 11//12. for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 Årsberetning 11//12 for perioden 1. april 2011 til 31. mars 2012 2 Årsberetning 11//12 1. Generelle betraktninger 3 2. Aktuelle saker 4 3. Aktiviteter 8 4. Organisasjonsmessig samarbeid 15 5. Styrets arbeid

Detaljer

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012

Årsberetning 2012. for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Årsberetning 2012 for perioden 1. januar til 31. desember 2012 Innhold 1. Generelle betraktninger... 3 2. Aktuelle saker... 4 2.1 Byggeregler... 4 2.2 Seriøsitet i byggenæringen... 5 2.3 Kompetanse...

Detaljer

Formannskonferansen 2014 RICA HELL, 27. 29. NOVEMBER

Formannskonferansen 2014 RICA HELL, 27. 29. NOVEMBER Formannskonferansen 2014 RICA HELL, 27. 29. NOVEMBER Velkommen til Formannskonferansen 2014 Vi har gleden av å invitere til Formannskonferansen 2014 på Rica Hell Hotel i Stjørdal. Formannskonferansen er

Detaljer

Vedtekter for Norges Byggmesterforbund

Vedtekter for Norges Byggmesterforbund Vedtekter for Norges Byggmesterforbund Vedtatt: 31.08.1991 Endret: 29.08.1992-28.08.1993-27.08.1994-31.08.1996-13.06.1997-30.08.1997-28.8.1998-20.08.1999-2.6.2000-7.6.2002 11.06.2004 27.05.2005 26.05.2006

Detaljer

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007

Norsk Eltavleforening - Årsberetning 2006 2007 1 MEDLEMMER... 2 2 STYRET... 2 3 STYRETS VIRKSOMHET... 2 4 INFORMASJON... 3 5 ADMINISTRASJON... 4 6 PROSJEKTER/PROSJEKTGRUPPER... 4 7 KURS... 4 8 TAVLESKOLEN... 4 9 ELIADEN... 5 10 ØKONOMI... 5 11 FREMTIDEN...5

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2012-13 Innholdsfortegnelse 1. OM FORUMET... 3 MEDLEMSKAP... 3 LANDSMØTET... 3 STYRET... 3 DAGLIG DRIFT OG LEDELSE... 4 2. STRATEGIPLAN... 5 3.

Detaljer

Vedtekter for NHO Transport

Vedtekter for NHO Transport 1 Vedtekter Vedtekter for NHO Transport NAVN 1 1 Landsforeningens navn er NHO Transport. Den har forretningsadresse i Oslo. FORMÅL 2 1 Landsforeningens formål er å fremme kollektivtrafikken og annen transportvirksomhet.

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet LTL og NHO Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet LTL og NHO 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett Logistikk- og Transportindustriens Landsforening er din bransjeforening og bedriftens hovedtilknytning

Detaljer

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører

PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU. Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører PÅ JOBB UNDER VANN BLI MEDLEM AV NBU Norsk Bransjeforening for Undervannsentreprenører Trygghet for dine kunder! Medlemmer kan fritt bruke foreningens logo i sin forretningsvirksomhet. MEDLEMSKAP I NBU

Detaljer

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende:

ÅRSMØTE NFF-A 2014. 1. desember 2014. NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: ÅRSMØTE NFF-A 2014 TIL MEDLEMMENE I NFF-A 1. desember 2014 NFF-As årsmøte gjennomføres som uravstemning, uten fremmøte. Årsmøtet skal behandle følgende: 1. Godkjenning av årsberetning 2013 2. Godkjenning

Detaljer

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014

NFF-O årsmøte 2014. Til medlemmer av NFF-O. 1.desember 2014 Til medlemmer av NFF-O 1.desember 2014 NFF-O årsmøte 2014 Dagsorden: Sak 1 Godkjenning av årsberetning 2013 Sak 2 Godkjenning av regnskap 2013 Sak 3 Godkjenning av budsjett 2015 Sak 4 Godkjenning av foreløpig

Detaljer

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO

FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO FRAMTIDENS SAMFUNN FRAMTIDENS ARBEIDSPLASS BLI MEDLEM I ABELIA OG NHO 1 DET ER MANGE GRUNNER TIL Å BLI MEDLEM I ABELIA 1. BLI EN MER ATTRAKTIV ARBEIDSGIVER MED BISTAND I HMS, INDIVIDUELL OG KOLLEKTIV ARBEIDSRETT

Detaljer

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L

ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L ÅRSMELDING FOR RUNDVANNET BORETTSLAG A/L 2005 I. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og dets andelseiere i henhold til lover

Detaljer

Journalisten BA Årsberetning for 2001

Journalisten BA Årsberetning for 2001 Journalisten BA Årsberetning for 2001 Bedriften produserer Journalisten på papir og nett og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn for årsregnskapet.

Detaljer

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ENDRET VED: Vedtekter for Bemanningsbransjen i NHO Service ÅRSMØTE 16. OKTOBER 2003, REVIDERT 25. OKTOBER 2006, REVIDERT 24. OKTOBER 2007, REVIDERT 18. OKTOBER 2012, IKKE ENDRET 23. OKTOBER 2013, REVIDERT

Detaljer

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008

Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd. År 2008 Faglig årsrapport fra faggrupper, tilknyttede foreninger og fagråd År 2008 Navn: (gruppens navn) 66 Gruppe for Selvstendig Næringsdrivende Omtale av årets aktivitet: (prosa om gruppens aktivitet) 1: Om

Detaljer

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen

Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Regnskap for 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter 3002 Drammen Innhold: Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisor beretning Årsberetning 2013 Sameiet Ilsetra Leiligheter Virksomhetens art

Detaljer

Innkalling Årsmøte 2014

Innkalling Årsmøte 2014 Innkalling Årsmøte 2014 Tid og sted: mandag 7. april, kl 16.00, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen

Innkalling til Årsmøte i Tekna Fiskehelseforeningen Innkalling til Årsmøte i I forbindelse med Programkonferansen Havbruk på Radisson Blu i Tromsø 31. mars til 2. april, inviterer til årsmøte. Årsmøtet finner sted på onsdag 2. april, kl 14.30 til 15.30,

Detaljer

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport

Medlemsfordeler. for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport Medlemsfordeler for bedrifter tilknyttet NHO Logistikk og Transport 1 DIN BRANSJe Fri juridisk rådgivning i arbeidsrett NHO Logistikk og Transport er din bransjeforening og bedrift ens hovedtilknytning

Detaljer

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF

NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF NHF NORSK HELIKOPTERANSATTES FORBUND INFO OM NHF Vil du bli medlem i NHF eller ønsker du mer informasjon? Ta kontakt med NHF`s kontor som er betjent alle virkedager, mandag til fredag mellom klokken 08.00

Detaljer

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON

Kapittel 4 FORBUNDETS ORGANISASJON Forslag nr. 55: Administrasjonen foreslår: I kommende Landsmøteperiode skal det velges 9 politisk valgte i forbundet. Begrunnelse: Etter forrige Landsmøte var det 11 politisk valgte i NNN. Dette var en

Detaljer

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening

Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtekter NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening Vedtatt på Generalforsamlingen på Rica Parken, Ålesund 4. juni 2009 1. Innledning NORSK VVS Energi- og Miljøteknisk Forening (VVS-Foreningen) er en

Detaljer

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND

ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND . ÅRSMØTE 2014 i GeoForum HEDMARK OG OPPLAND Tid: Tirsdag 17.mars 2015 kl 09:00 Årsmøtet avholdes i forkant av sentrale Geomatikkdager på Lillehammer. Sted: Trollsalen på Radisson Blue hotel, Lillehammer

Detaljer

Innkalling årsmøte 2015

Innkalling årsmøte 2015 Innkalling årsmøte 2015 Tid og sted : mandag 15. april, kl 16.30, Senter for IKT i utdanningen (Killengreensgate 6. Tredje etg. Inngang ved Fiskecompagniet). Saksliste Årsmøtet behandler følgende saker:

Detaljer

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012

Retningslinjer for Negotia Ung. Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Retningslinjer for Negotia Ung Versjon 1.4 Sist endret av Ung-styret, 15.09.2012 Innhold Om Negotia Ung... 2 Styremøter... 3 Fast agenda på styremøte... 3 Roller i styret... 3 Leder... 3 Nestleder... 4

Detaljer

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297

Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock. Foretaksnr. 988689297 Årsregnskap 2009 for STAR-Stavanger Rock Foretaksnr. 988689297 Årsberetning 2009 Virksomhetens art STAR-Stavanger Rock er en åpen interesseorganisasjon for det rytmiske musikkmiljøet i Stavangerregionen.STAR

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE

INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015. Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim SAKSLISTE kommunerevisorforening INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2015 Dato: 28. januar 2015 kl. 16.00 Sted: Scandic Nidelven Hotell, Trondheim Styret innkaller herved til årsmøte i Midt-Norge kommunerevisorforening. SAKSLISTE

Detaljer

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990

LOVER NHO SJØFART. for. Vedtatt 31. mai 1990 LOVER for NHO SJØFART Vedtatt 31. mai 1990 med endringer av 8. juni 1991, 30. mai 1992, 24. mai 2003, 4. juni 2009, 3. juni 2010, 5. juni 2012 og 30. mai 2013 2 1 NAVN Foreningens navn er NHO Sjøfart.

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2006 Årsrapport 2006 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF

STIFTELSESPROTOKOLL. Sykehusbygg HF STIFTELSESPROTOKOLL FOR Sykehusbygg HF Gjennom likelydende vedtak i styrene i de regionale helseforetakene Helse Nord RHF, Helse Vest RHF, Helse Sør-Øst RHF og Helse Midt-Norge RHF ble Sykehusbygg HF stiftet.

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Innkalling til ordinær generalforsamling i Tekna Vestfold avdeling Onsdag 6. mars 2013 kl. 1800 Rica Park Hotel, Sandefjord Til alle medlemmer i Tekna Vestfold avdeling Tønsberg 20. februar 2013 I henhold

Detaljer

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002

JOURNALISTEN BA ÅRSBERETNING FOR 2002 BA ÅRSBERETNING FOR 2002 Bedriften produserer Journalisten på nett og papir og er lokalisert i Torggt 5 i Oslo. Forutsetningen om fortsatt drift er til stede og er lagt til grunn for årsregnskapet. Arbeidsmiljøet

Detaljer

Fellesforbundets Petroleumsforum

Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum Fellesforbundets Petroleumsforum er et samarbeidsorgan for reiseklubbene og avdelingene i Fellesforbundet, innen olje og gassrelatert virksomhet. 44 klubber og 17 avdelinger

Detaljer

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo

Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo Innkalling og agenda ordinær generalforsamling 2012 Hafslund ASA tirsdag 24. april 2012 kl. 17.00 Hafslunds hovedkontor, Drammensveien 144, Oslo TIL BEHANDLING FORELIGGER: 1. Åpning av møtet og valg av

Detaljer

Verdipapirfondenes forening - vedtekter

Verdipapirfondenes forening - vedtekter Verdipapirfondenes forening - vedtekter Sist revidert 15.april 2010 1 - Formål Verdipapirfondenes forening er en serviceorganisasjon for selskap som har konsesjon til å drive fondsforvaltning og/eller

Detaljer

Norges Bilbransjeforbund (NBF)

Norges Bilbransjeforbund (NBF) Dialogmøte Romerike 21.oktober 2014 NBF 2014 2017 Norges Bilbransjeforbund (NBF) Arbeidsgiver- og bransjeorganisasjon for bilforhandlere og verksteder, etablert 1928 Antall bedrifter/medlemmer > 1.250

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet.

Det tas sikte på et kort formelt årsmøte hvor hovedsak er valg. Årsmøtepapirene er av praktiske grunner samlet i dette dokumentet. 21. januar 2015 - Årsmøtepapirer VELKOMMEN TIL TEKNA FORSKERNES ÅRSMØTE 6. FEBRUAR 2015 Tekna Forskernes årsmøte avholdes fredag 6. februar kl. 11.00 12.00 på Radisson Blu Hotel Nydalen, i forbindelse

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2012 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2013 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år.

Innkomne forslag: Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Innkomne forslag: 1. Heving av honorarsatser til styret. Satsene har ikke vært justert de siste 8 år. Forslag: Satsene til faste styremedlemmer økes med kr. 2000, pr. år. Leder kr. 10.000, Nestleder, sekretær

Detaljer

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL

SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAMEIET ILSETRA LEILIGHETER - ÅRSMØTE FREDAG DEN 24. FEBRUAR 2012 kl 17.00 på ILSETRA HOTEL SAK 1. SAK 2. SAK 3. SAK 4. VELKOMMEN V/STYRELEDER DELTAKELSE GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN VALG AV MØTELEDER

Detaljer

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste

Årsmøte i. Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00. Saksliste Årsmøte i Klubb Relacom, avdeling Nord-Norge Amalie Hotell Tromsø 23.02.13 kl 15.00 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Godkjenning av saksliste Valg av møteleder og sekretær Årsberetning

Detaljer

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling

Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling Årsberetning for Tekna Nord-Trøndelag avdeling 2014 Innhold Styrets årsberetning for 2014... 3 Avdelingslederen har ordet... 3 Avdelingen... 4 Styret og tillitsvalgte... 4 Aktiviteter i 2014... 5 Partner

Detaljer

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen

Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Innkalling til årsmøte torsdag 26.3.2015 kl. 1800 på Kolonihagen Dagsorden: 1. Årsberetning 2. Regnskap 3. Budsjett 4. Valg 1. Formann på valg 1 år Espen Krogh 2. Viseformann på valg 2 år Olav Frang 3.

Detaljer

SL1 NBF s Nyttekjøretøykonferanse Radisson/SAS Scandinavia Hotel 14. oktober 2009 NBF's Nyttekjøretøykonferanse 14. oktober 2009 Administrerende direktør i NBF Syver Leivestad NBF's Nyttekjøretøykonferanse

Detaljer

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon

Vedtekter. Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Vedtekter for Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon 1 Navn, lokalisering og organisasjon Navn: Opplæringssenteret for visuell kommunikasjon Lokalisering: Oslo Foretaksnummer: 975 979 768 Organisasjonsform:

Detaljer

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden!

La oss sammen styrke bransjen og forme fremtiden! NFVBs måldokument 2013 til 2015 Styrker bransjen former fremtiden! NFVB gjør en svært viktig jobb for medlemsbedriftene. Lykkes vi med å styrke frisør- og velværebransjen, bidrar vi også til et økonomisk

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel

Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Årsregnskap 2013 for Ordet og Israel Organisasjonsnr. 980343391 Virksomhetens art Ordet og Israel er en bevegelse som ble stiftet i 1978 Den har som formål formidle budskap om bibelen og at jødene er Guds

Detaljer

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus

NORSK KENNEL KLUB Region Oslo og Akershus Årsberetning for 2014 for Norsk Kennel Klub region Oslo/Akershus Innledning Regionene ble 1. februar 2007 omstrukturert fra avdelinger til regioner med nye lover. Regionen besto ved etableringen av i alt

Detaljer

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011

Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Årsberetning, regnskap og revisjonsberetning for perioden 2010 2011 Innholdsfortegnelse 1. Om foreningen... 3 Medlemskap... 3 Landsmøtet... 3 Styret... 3 Daglig drift og ledelse... 5 2. Fokusområder...

Detaljer

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014

RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 RUNDVANNET BORETTSLAG ÅRSMELDING 2014 1. GENERELLE OPPLYSNINGER Borettslaget er lokalisert i Tromsø og har som formål å forvalte borettslagets bygningsmasse og andelseiernes boliger ihht. lover og vedtekter.

Detaljer

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service

Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service Vedtekter for Sikkerhetsbransjen i NHO Service LOVER FOR SIKKERHETSBRANSJEN I NHO SERVICE TILSLUTTET NHO SERVICE OG NÆRINGSLIVETS HOVEDORGANISASJON (NHO). VEDTATT 16. MARS 1993 SOM EN DIREKTE VIDEREFØRING

Detaljer

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport

Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1. Årsrapport Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 1 Årsrapport 2007 Årsrapport 2007 Skagerak Elektro AS side 2 STYRETS ÅRSBERETNING INNLEDNING Skagerak Elektro AS er et heleid datterselskap av Skagerak Energi AS.

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk

VEDTEKTER FOR. NHO Mat og Landbruk VEDTEKTER FOR NHO Mat og Landbruk - En landsforening for matindustrien og landbrukssektoren Vedtatt på konstituerende generalforsamling 10. april 1991. Med endringer vedtatt på generalforsamlingene 13.

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsmøte Oslo 21.02.2015

Årsmøte Oslo 21.02.2015 Årsmøte Oslo 21.02.2015 Saksliste 1. Konstituering av årsmøtet 2. Styrets årsmelding 3. Vedtektsendringer 4. Regnskap 5. Budsjett 6. Kontingent 7. Styrevalg Årsregnskap 2014 for Norsk Pokerforbund Foretaksnr.

Detaljer

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN

HANDLINGSPLAN. for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN HANDLINGSPLAN for AVDELING 108 LEVANGER ÅRSMØTEPERIODEN 2006 MED FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN UTFORDRINGER: FLT avdeling 108 vil i årsmøteperioden 2006 fortsette arbeidet for å etablere seg som et betydelig

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO)

Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtekter for Prostatakreftforeningen (PROFO) Vedtatt av representantskapet 22. mai 2003 Endret på representantskapet 07. mai 2004 Endret på representantskapet 22. april 2005 Endret på representantskapet

Detaljer

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014

Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Referat fra årsmøte i Bibliotekarforbundet, Østfold fylkeslag, 5. mars 2014 Sted: Kaffebaren, Høgskolen i Østfold, klokken 17.00 Tilstede: 23 medlemmer Foredragsholder: Embret T. Rognerød, prosjektmedarbeider

Detaljer

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styret Styret i Dataforeningen Sørlandet har i 2012 bestått av: Leder: Medlemmer: Frode S. Strandli, Avigo AS Fredrik Grindland, Bouvet Norge AS Vinh

Detaljer

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915.

Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk Vedtekter 1 Navn og formål Foreningens navn er Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk. Kortform er NIMA. Foreningen ble stiftet 20. mars 1915. NIMA en en frittstående

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF.

Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING, medlem av The Institute of Internal Auditors Inc. Navnet kan forkortes til NIRF. Vedtekter i NIRF VEDTEKTER NORGES INTERNE REVISORERS FORENING (NIRF) (Sist endret på ordinær generalforsamling 19. juni 2012) 1 Foreningens navn og sete Foreningens navn er NORGES INTERNE REVISORERS FORENING,

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2002-2005 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2002 nedsatt et eget utvalg som har til ansvar

Detaljer

Mikroflyseksjonens seksjonsmøte 2015 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 21. mars 2015

Mikroflyseksjonens seksjonsmøte 2015 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 21. mars 2015 Mikroflyseksjonens seksjonsmøte 2015 Clarion Hotel Oslo Airport, Gardermoen 21. mars 2015 Saksdokumenter Mikroflyseksjonens seksjonsmøte 2015 Side 1 PROGRAM Fredag 20. mars Ettermiddag/ kveld Ankomster

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD Til: Bedriftskunstforeningene (medlemmer av RBR) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I ROGALAND BEDRIFTSKUNSTFORENINGSRÅD RBR inviterer alle sine medlemmer til årsmøte for år 2008,

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET)

VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) VEDTEKTER FOR NLF ARBEIDSGIVER (TARIFFELLESKAPET) Vedtatt på årsmøtet til NLF Arbeidsgiver 2015 1. RETNINGSLINJER I HENHOLD TIL NLFS VEDTEKTER Disse vedtektene er ment å supplere og utdype NLFs vedtekter

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6

ÅRSTING. Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00. Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 ÅRSTING Norsk Hesteeierforbund Søndag 23. mars 2014 Kl 10.00 Sted: Quality hotell Olavsgaard, 2013 Sjetten ved E6 Påmelding til middag, overnatting og Årstinget til Anne-Guro Herregården innen 16. mars

Detaljer

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx

Den viktigste oppgaven til forbundet er og sikre gode lønns- og arbeidsvilkår for medlemmene. Arbeidere i alle land, foren dere - Karl Marx Fellesforbundet er det største forbundet i privat sektor. Medlemmene her jobber i bygg- og anleggsbransjen, grafisk, verksteder, hotell- og restaurant, skog-, landog havbruk, papir og bekledning. Den viktigste

Detaljer

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM

FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM AVDELING 108 LEVANGER FAGLIG REGNSKAP FOR PERIODEN 2005-2009 PÅ AVDELINGENS HANDLINGSPROGRAM KAP. 1 EGEN ORGANISASJON. 1.2.1. Avdelingen. Avdelingen har i 2005 til 2009 drevet aktivt for å øke antallet

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Postens Pensjonistforbund

Postens Pensjonistforbund Postens Pensjonistforbund BERETNING 2015 0 1. Innledning Landsstyret har frem til 1.7.2015 bestått av Leder Magne Furesund Oslo Nestleder Anne Marie Hide Oslo Kasserer Gunvald Dybvik Oslo Sekretær Tor

Detaljer

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr.

Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Foreningen er en bransjeforening for bedrifter tilknyttet utleie av maskiner og utstyr. Etablert 16. februar 2006 21 medlemsbedrifter Samlet omsetning for medlemmene: 3,4 mrd i 2010 Tilknyttet Byggenæringens

Detaljer

Årsmøte 2015. Regnskap

Årsmøte 2015. Regnskap 3. Regnskap 3. Årsregnskap 0 Saknr ÅM 3. Saksframlegg Saktittel Årsregnskap for 0 Saksansvarlig Terje Lerberg 3 4 5 6 7 8 9 0 3 4 5 6 7 8 Sammendrag: Fylkeslagets resultatregnskap viser et overskudd på

Detaljer

15. mars 2013. Side 1 av 7

15. mars 2013. Side 1 av 7 Årsrapport 2012 15. mars 2013 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2012 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Familiesamlingen ble lagt til Badeland Gjestegård på Raufoss og

Detaljer

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter

Samfunnsviterne Trøndelag fylkesavdeling. Årsmøte 2013. Årsmøtedokumenter Trøndelag fylkesavdeling Årsmøte 2013 Årsmøtedokumenter Medlemstallet i Trøndelag har fra januar 2005 til april 2013 økt fra 348 til 759. Dette er en økning på 411 medlemmer Årsmøte Trøndelag fylkesavdeling

Detaljer

Så enkelt er det å ta inn lærlinger!

Så enkelt er det å ta inn lærlinger! 1 Bli godkjent lærebedrift 2 Finn lærlingen du ønsker 3 Inngå kontrakt og start med en lærling Kulde- og varmepumpemontør Så enkelt er det å ta inn lærlinger! Kulde- og varmepumpebransjen trenger fler

Detaljer

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo

Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Innkalling ordinær generalforsamling 2004 Mandag 3. mai 2004 kl. 16.00 Hafslund ASA, Drammensveien 144, kantinen (5. etg), Oslo Til behandling foreligger: 1. Åpning av møtet og valg av møteleder. 2. Opprettelse

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

INNKALLING ordinær generalforsamling:

INNKALLING ordinær generalforsamling: INNKALLING ordinær generalforsamling: Sted: Park Hotell, Sandefjord Onsdag 07.03. 2012 kl. 18.00 1 Tekna Vestfold avdeling I henhold til foreningens lover innkalles alle medlemmer til ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Detaljer

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH)

ÅRSMELDING 2011. NORDMENN i HUA HIN (NiHH) Nordmenn i Hua Hin ÅRSMELDING 2011 NORDMENN i HUA HIN (NiHH) 1. Stiftelse Foreningen Nordmenn i Hua Hin ble stiftet 24. februar 2011 med 24 deltakere. Initiativet ble tatt i september 2010 og det ble avviklet

Detaljer

25. februar 2014. Side 1 av 7

25. februar 2014. Side 1 av 7 Årsrapport 2013 25. februar 2014 Side 1 av 7 1 Innledning 1.1 Generelt Vi gjennomførte i 2013 tradisjonelle aktiviteter for våre medlemmer. Både Familiesamlingen og ungdomssamlingen ble lagt til Quality

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

Mesterbrevnemnda 2011

Mesterbrevnemnda 2011 Mesterbrevnemnda 2011 Lov om mesterbrev i håndverk og annen næring av 20. juni 1986 gir de viktigste rammene for Mesterbrevnemndas virksomhet. Nemnda er oppnevnt av Nærings- og handelsdepartementet og

Detaljer

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800

NOTAT. Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 NOTAT Til: Generalforsamlingen i Journalisten (Landsstyret) Fra: Jahn-Arne Olsen Dato: 02.12.2014 Saksnummer: 14-800 Sammenslåing NJ og Journalisten Når Journalistens papirutgave legges ned, forsvinner

Detaljer