Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62"

Transkript

1

2 Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Lise Johansen, juridisk rådgiver ATNN Arbeidstilsynet

3 Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Arbeidstilsynet Indre Østland Arbeidstilsynet Sør-Norge Arbeidstilsynet Vestlandet Arbeidstilsynet Midt-Norge Arbeidstilsynet Nord-Norge Arbeidstilsynet

4 Arbeidstilsynet Nord-Norge; Organisering omfatter Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg hører Svalbard, Bjørnøya og Hopen inn under denne regionen. 1 regionskontor (Finnsnes) og 5 tilsynskontor (Mosjøen, Bodø, Sortland, Tromsø, Alta) Arbeidstilsynet

5 Vår innsats er viktig Sosial dumping Eksponering for kjemikalier Tidspress Tunge løft Ulykkesrisiko Vold og trusler Uverdige lønns- og arbeidsforhold Belastningsskader Utstøting Manglende tilrettelegging Stress Østfold fylkes billedarkiv Arbeidstilsynet

6 Arbeidstilsynets oppgave m.m. Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at virksomhetene etterlever AML fullt forsvarlig arbeidsmiljø Sanksjonsmuligheter: Treffe de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av AML, og evt sette vilkår Kan stanse virksomhet dersom fare for arbeidstakernes liv og helse Kan stanse virksomhet hvis frist for å utføre pålegg er oversittet Kan ilegge tvangsmulkt når frist for pålegg er oversittet Kan politianmelde Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

7 Samarbeid med andre Koordinering og samordning mellom HMS- etatene gir oss bedre oversikt og innsikt på et mer komplekst arbeidsliv Enklere for virksomhetene å forholde seg til tilsyn Koordinering av tilsyn Felles tilsynsaksjoner Arbeidstilsynet

8 Sekretariat for tvisteløsningsnemda Forøvig Koordineringsansvar for samordning av helse-, miljø- og sikkerhetsområde (HMS) jf kgl.res 17.september Gransking av ulykker Enkelthenvendelser kravet til anonymitet Svartjenesten svarer på generelle arbeidsmiljøspørsmål Tlf Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

9 Over unike brukere hver måned Ukentlig nyhetsbrev Arbeidstilsynet

10 Vi er på facebook Arbeidstilsynet

11 Vi svarer på spørsmål Arbeidstilsynets svartjeneste: arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet

12 Visste du at? - 51 personer døde på jobb i personer døde på jobb i personer døde på jobb i Hittil i år har 46 personer omkommet på jobb - Ca skader seg på jobb hvert år - Unge er mer utsatt for arbeidsulykker enn andre - Antall skader blant unge øker Arbeidstilsynet

13 Arbeidsmiljølov - Litt historikk 1892 Tilsyn med arbeid i fabrikker 1936 Alminnelig arbeidervernlov 1956 Ny arbeidervernlov 1977 Arbeidsmiljøloven særlig tilpassing til EU 2005 Ny Arbeidsmiljølov Overordnet mål: et arbeidsliv med plass for alle AML skal være et viktig redskap: For at HMS-arbeidet tas på alvor (HMS-mer enn en pliktøvelse) Godt arbeidsmiljø helse- og trivselsfremmende Godt arbeidsmiljø viktig premiss for et mer inkluderende arbeidsmiljø Arbeidstilsynet

14 Innholdet i loven Formål og generelle bestemmelser (kap 1) Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter (kap 2) Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet (kap 3) Krav til arbeidsmiljø (kap 4) Registrerings- og meldeplikt (kap 5) Verneombud og AMU (kap 6 og 7) Informasjon og drøfting (kap 8) Kontrolltiltak (kap 9) Arbeidstid (kap 10) Arbeid av barn og ungdom (kap 11) Rett til permisjon (kap 12) Vern mot diskriminering (kap 13) Ansettelse (kap 14) Opphør av arbeidsforhold (kap 15) Virksomhetsoverdragelse (kap 16) Tvister om arbeidsforhold (kap 17) Tilsynet med loven (kap 18) Straff (kap 19) Arbeidstilsynet

15 Lovens formål, jf 1-1 Full trygghet mot skader og sykdom Trygge ansettelsesforhold Lokal ivaretakelse og utvikling av arbeidsmiljøet Tilrettelegging for tilpasninger knyttet til den enkeltes forutsetninger og livssituasjon Likebehandling Helsefremmende arbeidsplasser Et inkluderende arbeidsliv Arbeidstilsynet

16 Parter Arbeidstaker: Enhver som utfører arbeid i annens tjeneste Arbeidsgiver: Enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Selvstendig oppdragstaker: En person som opptrer selvstendig og uavhengig utenfor andres kontroll. Helhetsvurdering Arbeidstilsynet

17 Arbeidsmiljøreglene Kap. 2 - Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kap. 3 - Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Kap. 4 - Arbeidsmiljøkravene Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

18 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter, kap 2 Arbeidsgivers plikter, 2-1: Arbeidsgiver har det overordnede ansvar Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt. Arbeidstakers medvirkningsplikt, 2-3: utforming, gjennomføring og oppfølging av HMS-arbeidet Arbeidstaker skal medvirke i HMS-arbeidet, delta i verne- og miljøarbeidet og aktivt delta i de tiltak som iverksettes NB! Varslingsplikt ved trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen (bokstav d) Arbeidstilsynet

19 Styringsretten Utgangspunkt: Arbeidsgiver har styringsrett; Retten til å organisere, lede og fordele arbeidet og til å ansette og si opp arbeidstaker Begrensninger: - Lov - Tariffavtale - Individuell arbeidsavtale - allmenne saklighetsnormer jf Rt-2001 s.418 Arbeidstilsynet

20 Rett til å varsle om kritikkverdige forhold, 2-4 Rett for arbeidstaker til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten Styrking av ytringsfriheten Gjelder alle typer virksomheter og alle ansatte Fremgangsmåten skal være forsvarlig Vern mot gjengjeldelse, 2-5 Krav til rutiner for intern varsling, 3-6 Arbeidstilsynet

21 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet, kap. 3 Krav til systematisk HMS-arbeid Bedriftshelsetjeneste Krav til HMS-opplæring for arbeidsgiver Vurdering av tiltak for fysisk aktivitet Varslingsrutiner Arbeidstilsynet

22 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet, kap. 3 Krav til systematisk HMS-arbeid, 3-1 Forholdet mellom lov og forskrift (internkontrollforskriften) Hva er systematisk HMS-arbeid/internkontroll Aml 3-1 Internkontrollforskriften 3 Hvorfor er det viktig med systematisk HMS-arbeid Forebygge Redusere tap, skader og kostbare driftstap Straffeansvar Arbeidstilsynet

23 Krav til systematisk HMS-arbeid Fastsette mål Ha oversikt over virksomhetens organisasjon Kartlegge farer og problemer. Vurdere risiko Iverksette nødvendige tiltak og rutiner Konsekvensvurdering ved (før) endringer Sykefraværsarbeid Løpende kontroll med arbeidsmiljø og helse når påkrevd Systematisk evaluering av internkontrollen Krav til dokumentasjon (IK-forskriften) Arbeidstilsynet

24 God HMS TILTAK RISIKOVURDERING God KARTLEGGING HMS Arbeidstilsynet

25 Arbeidsgiveren Roller i HMS-arbeidet Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og i samsvar med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven med forskrifter. Det at også andre har oppgaver i HMS-arbeidet - f.eks. verneombudet og arbeidsmiljøutvalget - endrer ikke dette. Arbeidstakeren Arbeidstakerne har også plikter i forhold til arbeidsmiljøet. De skal medvirke til gjennomføringen av HMS-tiltak som settes i verk og delta i det organiserte vernearbeidet. Arbeidstakerne har plikt til å følge de verneinstruksene og sikkerhetsrutinene som er fastsatt. Verneombudet Verneombudet er arbeidstakernes representant i HMS-spørsmål, og skal ivareta deres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. I utgangspunktet skal alle virksomheter ha verneombud, men dersom det er færre en 10 arbeidstakere, er det mulig å avtale en annen ordning. Arbeidstilsynet

26 Arbeidsmiljøutvalget Roller i HMS-arbeidet- forts Det skal finnes arbeidsmiljøutvalg (AMU) i alle virksomheter med minst 50 ansatte. Det skal også finnes AMU i vriksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, dersom en av partene i virksomheten krever det. Bedriftshelsetjenesten Noen bransjer har et tøffere arbeidsmiljø enn andre, med større sjanser for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Disse er pålagt å knytte til seg verne- og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste). Bedriftshelsetjenesten skal gi råd til arbeidsgiver og arbeidstaker, og må ha god kompetanse på arbeidsmiljø. De skal hjelpe bedriften med informasjon om arbeidsmiljøforhold, med å overvåke arbeidsmiljøet, og kan komme med forslag til forbedringer slik at sykdommer og skader kan unngås. Arbeidstilsynet Der hvor tilsynets inspektører finner feil og mangler, kan de gi virksomheten pålegg om utbedringer. Manglende oppfølging av pålegg kan medføre tvangsmulkt og - i ytterste konsekvens - politianmeldelse. Det er arbeidsgivers ansvar å følge opp tilsynets pålegg. Arbeidstilsynet

27 Suksessfaktorer - eksempel Et system tilpasset til lokale forhold Internkontrollsystemet er et rammeverk, en struktur for mange ulike prosesser som skal skje i bedriften. Utarbeidet i fellesskap av arbeidsgiver og arbeidstakere for å sikre lokal forankring. Avklarte ansvarsforhold Klare kommandolinjer Tid for å ivareta arbeidsmiljøet Tidsplaner, aktiviteter tilpasset for eksempel budsjettprosessene i bedriften Arbeidstilsynet

28 Suksessfaktorer - eksempel Kunnskap om systemet om arbeidsmiljøet i bedriften om lover og forskrifter som kommer til anvendelse på de ulike arbeidsplassene??? Arbeidstilsynet

29 Positive holdninger Suksessfaktorer - eksempel Engasjement fra arbeidsgiver og arbeidstakere Holdningene er produktet av om kunnskapene som utvikles, brukes til å gjøre systemet levende og velfungerende. Positive holdninger er avhengige av en opplevelse av at det nytter å drive et systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Arbeidstilsynet

30 Bedriftshelsetjeneste 3-3 Bedriftshelsetjeneste kreves hvis risikoforholdene tilsier det Se forskrift om bransjer: FOR nr 162: Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste Nytt kodeverk for bransjer, finnes hos SSB og heter SN2007 Standard for næringsgruppering (SN2007) Bistår ledelse, verneombud og arb.takere i HMS-arbeidet Pliktvirksomhetene skal ha godkjent BHT FOR nr 1173: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Generell informasjon Arbeidstilsynet

31 Lederopplæring Øverste leder skal gjennomgå HMS-opplæring Kan ikke delegeres Omfang? (se veileder) Kunnskap om syst. HMS-arbeid og konkrete krav til arb.miljøet Skal gis den kunnskap som er nødvendig for at han skal kunne ivareta sine plikter, stille de relevante spørsmål til linja, kunne evaluere systemer og instruere sine ledere Andre ledere aml 3-2 bokstav b Arbeidstilsynet

32 Krav til arbeidsmiljøet, kap 4 fullt forsvarlig arbeidsmiljø - rettslig standard ( 4-1) Presisering av at standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet Krav til generell og individuell tilrettelegging, psykososialt arbeidsmiljø, fysisk, oppfølging sykemeldte mm Arbeidstilsynet

33 En arbeidsmiljømodell til bruk ved tilsyn Virksomheten Menneskelige rammebetingelser 7 6 Samfunnsmessige rammebetingelser Politikk Lovverk Samfunnsøkonomi Arbeidsmarked Ergonomiske Krav til: - utforming og innredning av arbeidsplassen - disponering av nødvendige hjelpemidler - tilrettelegging for variasjon i arbeidet - å unngå tunge løft - å unngå ensformig gjentakelsesarbeid - å unngå uheldig vibrasjon - å unngå ubekvem arbeidsstilling Psykososiale Krav til: - ivaretakelse av integritet og verdighet - mulighet for kontakt og kommunikasjon ikke utsettes for: - trakassering og utilbørlig opptreden - vold, trusler og uheldige belastninger Krav til arbeidsmiljøet (Arbeidsbetingelser) 1 Organisatoriske Krav til: Arbeidets organisering Arbeidstilknytning Arbeidskontrakter Tilrettelegging (generell og individuell) Ledelse Arbeidstidsordninger Teknologi Omstilling Lønnssystemer Medvirkning Styringssystemer Faglig og personlig utvikling 2 Selvbestemmelse Variasjon Informasjon og opplæring Kjemiske og biologiske Krav til: - tilrettelegging ved håndtering av kjemikalier eller biologisk materiale - å erstatte kjemikalier/ biologisk materiale eller prosess hvis mulig ved helsefare - rutiner og utstyr for å hindre/ motvirke helseskader - stoffkartotek - bruk av verneutstyr Fysiske og mekaniske Krav til: - bygnings- og utstyrsmessige forhold - inneklima - lysforhold - støyforhold - strålingsforhold - maskiner og annet arbeidsutstyr - lokaler - bruk av verneutstyr 2 HMS-arbeid og HMS-ressurser Krav til: - systematisk HMSarbeid (internkontroll) på alle plan i virksomheten - bedriftshelsetjeneste i bestemte bransjer -HMS-opplæring for ledere - verneombud - arbeidsmiljøutvalg 3 Egenskaper ved arbeidsstokkens sammensetning 4 Arbeidsgivers og arbeidstakernes beskrivelser, vurderinger og opplevelser av 1 og 2 samt hvordan disse fungerer i praksis 5 Helse- og velferdsmessige registreringer Arbeidstilsynet Presentasjon av metodeprosjektet ved Solveig Gaupset 33

34 Valg av verneombud Hovedregel: Det skal velges verneombud Unntak: Kan avtales annen ordning ved virksomheter med mindre enn 10 ansatte Valg Velges av og blant arbeidstakere innenfor hvert verneområde jf forskriftens 2 Fagforening med flertall kan utpeke verneombud Ellers er det flertallsvalg Dersom ingen vil stille til valg utpeker arbeidsgiver VO, plikt da jf aml 2-3 AMU deler inn arbeidsplassen i verneområder Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

35 Opplæring Verneombudets rolle/oppgaver Arbeidsgiver skal sørge for at du får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte (aml 6-5 jf forskriften 12) Det skal være tid til å utføre VO sine oppgaver Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

36 VO sin rolle/oppgave VO sin oppgave: skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Særskilte oppgaver: at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare, at verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand, at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring, at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, at meldinger om arbeidsulykker m.v. i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljølovens 5-2 blir sendt. Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

37 Forts. VO sine oppgaver VO skal sette deg inn i de forskrifter og veiledninger som gjelder arbeidsfeltet og påse at de blir fulgt. VO skal delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner og følge opp at arbeidsgiveren oppfyller de pålegg og henstillinger som Arbeidstilsynet gir. VO skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder utøvelse av internkontroll og etablering og vedlikehold av internkontrollsystemet. Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

38 Rolleavklaringer VO X Arbeidsgiver Arbeidsgiver har det hele og fulle ansvaret for at AML m/tilhørende forskrifter blir fulgt (dvs sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø) VO skal overvåke arbeidsgiver, dvs føre kontroll med at arbeidsgiver oppfyller sine plikter etter loven jf se til i aml 6-2 VO har ikke ansvar for å rette opp kritikkverdige forhold, men skal varsle/orientere arbeidsgiver slik at forholdene kan rettes opp VO X tillitsvalgt VO representerer ALLE ansatte, TV representerer gjerne sine medlemmer og deres int. VO sitt arbeidsfelt grovt sett kap. 1-7 og TV kap. 8 og utover Fordel med rolleavkalring og godt samarbeid VO X andre arbeidstakere Skal ivareta deres int. i saker som angår arbeidsmiljøet (også psykososiale) VO bør være tydelig i forhold til ansatte hva som er VO sine oppgaver/rolle Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

39 HMS HMS-arbeidet Arbeidsgivers ansvar! VO skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmijøet innenfor eget verneområdet, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens HMS-arbeid (jf aml 6-2 (4)) Alle ansatte skal medvirke jf aml 2-3(1) Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

40 Retten til å stanse farlig arbeid Når skal VO stanse arbeidet? To vilkår: Umiddelbar fare for liv og helse Faren kan ikke straks avverges på annen måte Hva skjer: Varsle arbeidsgiver Kontakte Arbeidstilsynet, men ikke nødvendig dersom arb.giver har iverksatt tiltak Arbeidstilsynet opprettholder vedtak el. opphever Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

41 Hvordan skal VO gå frem VO bør være aktiv, systematisere sine oppgaver (eks ved vernerunder) Arbeidstaker kommer med et problem hva da: Eksempel: Konflikt arbeidstaker arbeidsleder (mellomleder). Verneombudet kontakte arbeidslederen - kommuniserer bedre? Ikke løst: arbeidsleder/verneombud gå videre neste ledd (verneombudet fortelle arbeidsleder at han kommer til å gjøre det) Ikke løst: verneombudet tar kontakte hovedverneombud som kan ta opp saken med arbeidsleder og/eller overordnet ledelse eller tar saken opp i AMU eller bedrifthelsetjeneste eller fagforening/tillitsvalgte Kontakte Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

42 Forts. hvordan VO går frem Underrett arbeidsgiver om kritikkverdige forhold, aml. 6-2 (3) Dokumenter det du gjør skriftlig ta kopier Sett frist verneombudet avgjør hva som er rimelig frist Følg opp meldingen Ta kontakt med AMU. Amu myndighet treffe å pålegge arbeidsgiver å iverksettelse konkrete tiltak 7-2 (5) eller Arbeidstilsynet saken må først søkes løst internt før Arbeidstilsynet kontaktes. Hva gjør VO dersom arbeidsgiver overser hans rolle Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

43 Opphør av verv som VO Funksjonstid 2 år av gangen Trekke seg Slutter i virksomheten eller går over i varig arbeid innen annet verneområdet, opphører vervet. Tolket uttømmende. Ingen andre grunner for opphør. Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

44 VO ikke alene om å tenke arbeidsmiljø Med arbeidsleder: det kan være lurt å få til regelmessig møte,for eksempel en gang per måned. Ikke bare hver gang det oppstår ett problem Med kollegaer: Vo er ikke alene om oppgaven om å tenke helse- miljø og sikkerhet. Andre verneombud: finnes det flere VO nyttig rådføre seg med dem. Faste møter mellom verneombudene har vist seg å være nyttig for å samordne arbeidet. Bedrifthelsetjeneste: naturlige medspillere Arbeidstilsynet: står alltid til verneombudet sin disposisjon så langt det er kapasitet Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

45 AMU Alle virksomheter som har minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg. Hvem skal være med i AMU: Arbeidsgiveren og arbeidstakerne med like mange representanter, Hovedverneombudet, bedriftshelsetjenesten. Medlemmene velges for to år av gangen. Oppgaver: Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Se kap 7 Arbeidstilsynet

46 Arbeidstid kap.10 Hensyn bak AML kap.10: Vern av arbeidstakernes helse, sikkerhet og velferd Virksomhetens behov Inkluderende arbeidsliv Trygghet og fleksibilitet Samfunnets behov Arbeidstilsynet

47 Arbeidstid Definisjoner: Arbeidstid Fritid Hvile Arbeidsplan Arbeid til ulike tider av døgnet Dobbeltstillinger Utgangspunkt: Innenfor en virksomhet Entreprise Barn og ungdom jf 11-2 Arbeidstilsynet

48 Arbeidstidsreglenes virkeområde jf Utg.pkt: arbeidstaker Unntak: ledende stilling el. særlig uavhengig stilling Naturhendelser Fagforening med innstillingsrett særegen art Arbeidstilsynet

49 Alminnelig arbeidstid: - inntil 9 timer pr dag, 40 timer pr uke Arbeidstid - Begrepene Gjennomsnittsberegning: - en annen fordeling av alminnelig arbeidstid (ikke økning) Overtid - Tillegg? Samlet arbeidstid: - alminnelig arbeidstid + overtid = samlet arbeidstid Daglig og ukentlig fritid - krav til minst 11 timer pr døgn, 35 timer pr uke Arbeidstilsynet

50 Hovedregel: Alminnelig arbeidstid timer daglig og 40 timer ukentlig Skift/turnusarbeid: 9 timer daglig og 38/36 timer ukentlig Trappemodell jf 10-4 sjette ledd (tredelt skift- og turnusarbeid) arbeid av passiv karakter beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet (hjemmevakt) Arbeidstilsynet

51 Gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid Arbeidstilsynet

52 Ukeskille Utgangspkt: 1 uke er mandag til søndag Men kan avtales annet ukeskille (arbeidsgiver styringsrett) Ukefri kan være først og sist i arbeidsperiode på 2 uker: 35 timer dager timer I dager i dager i Husk imidlertid 10-2 første ledd forsvarlig arbeidstidsordning! Arbeidstilsynet

53 Gjennomsnittsberegning jf aml 10-5 Avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver: 9 timer daglig, 48 timer ukentlig Avtale med tillitsvalgte i virksomhet bundet av tariffavtale: 10 timer daglig, 54 timer ukentlig (48t/ila 8 uker) Samtykke fra Arbeidstilsynet: 13 timer daglig, ukentlig kan variere noe Arbeidstilsynet

54 Søknad til Arbeidstilsynet For at Arbeidstilsynet skal vurdere å samtykke til gjennomsnittsberegning jf 10-5 tredje ledd, forutsettes at følgende dokumentasjon er fremlagt: Daglig arbeidstid Ukentlig arbeidstid Gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke Opplysninger om pauser, herunder pausens lengde samt hvorvidt arbeidstaker står til arbeidsgivers disposisjon i pausen Vaktenes innhold (aktive/passive perioder) Tidsperioden for gjennomsnittsberegningen Arbeidsplan og planens lengde. Planen bør også vise arbeids og avspaseringsperioder Arbeidstilsynet

55 Referat fra drøftingene med de tillitsvalgte dersom dette ikke allerede foreligger, alternativt underskrift fra tillitsvalgte på søknaden Evt. inngått avtale etter aml. 10-8, 3.ledd om kortere arbeidsfri periode, eller bekreftelse på at slik avtale er inngått. Det kreves da underskrift fra arbeidsgiver og tillitsvalgte. Beskrivelse av arbeidet Arbeidstilsynet

56 Daglig og ukentlig arbeidsfri, 10-8 Daglig: Minimum 11 timer sammenhengende i løpet av 24 timer Ukentlig: 35 timer sammenhengende i løpet av 7 dager Unntak - avtale med tillitsvalgte i virksomhet bundet av tariffavtale Forutsetter at arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder, evt. annet passende vern Nedre grense på 8 timer daglig og 28 timer ukentlig Arbeidsfri skal så langt mulig omfatte søndag Gjennomsnittsberegning av søndagsfri Arbeidstilsynet

57 Overtid, 10-6 Definisjon: ut over lovens grense for den alminnelige arbeidstid Vilkår: særlig og tidsavgrenset behov Utgangspunkt 10 timer pr. 7 dager, 200 timer pr. år (52 uker) Etter avtale med tillitsvalgte, for en periode på inntil 12 uker 15 timer pr. 7 dager, 300 timer pr. år Kun ift. arbeidstakere som i det enkelte tilfelle har sagt seg villig til det Etter tillatelse fra Arbeidstilsynet 20 timer pr. 7 dager, 200 timer pr. 26 uker Kun ift. arbeidstakere som i det enkelte tilfelle har sagt seg villig til det Arbeidstilsynet

58 Tillatelse til utvidet overtidsarbeid etter aml. 10-6, sjette ledd. Hva skal med i søknad til Arbeidstilsynet: En skriftlig begrunnelse på hvorfor det er nødvendig med overtidsarbeid Hvilken periode det søkes for Hvor mye overtid man søker Navn på ansatte det søkes for, eventuelt en konkret benevnelse på avdeling eller yrkesgruppe. Eksempel: Alle ansatte i monteringsavdelingen, alle våre regnskapsmedarbeidere osv Oversikt over den enkeltes overtidstimer hittil Referat fra drøftinger med tillitsvalgt. Dersom det ikke finnes tillitsvalgt i virksomheten, benyttes verneombudet/arbeidstakerrepresentant Arbeidstilsynet

59 Samlet arbeidstid jf aml 10-6 Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer ila 24 timer eller 48 timer ila 7 dager (gjennomsnittsberegnes over 8 uker) Ved tariffavtale: Grensen på 13 timer kan fravikes, men ikke over 16 timer Minimumsgrense for arbeidsfri periode; 8 timer jf 10-8 tredje ledd Arbeidstilsynet

60 Nattarbeid, Natt-tidspunktet: Lovens utgangspunkt: nattarbeid er ikke tillatt Vilkår: arbeidets art gjør det nødvendig Nattarbeid etter avtale med tillitsvalgte Arbeidstilsynet

61 Søndagsarbeid, Lovens utgangspunkt: søndagsarbeid er ikke tillatt Vilkår: arbeidets art gjør det nødvendig Søndagsarbeid etter avtale med tillitsvalgte Arbeidstilsynet

62 Hva styrer arbeidstiden til arbeidstaker Lov Forskrift Tariffavtale Arbeidsavtale Arbeidstid et organisatorisk forhold jf 4-1 og 3-1 Forsvarlighetsvurdering 10-2 jf 4-1 Arbeidstilsynet

63 Tvisteløsningsnemnd, 17 2 Hva slags tvister behandles av nemnda? Tvist om rett til redusert arbeidstid Tvist om rett til fleksibel arbeidstid Tvist om rett til fritak fra nattarbeid Tvist om rett til fritak fra overtidsarbeid og merarbeid Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte Tvist om rett til permisjon, herunder utdanningspermisjon og permisjon i tiknytning til fødsel Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for Tvisteløsningsnemnda. Saken må fremmes skriftlig. (se mer info: ) Arbeidstilsynet

64 Arbeidstilsynet Takk for oppmerksomheten

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg myndighet på arbeidsmiljøet 1893-2014. Gunnar Løvås Midt- Norge foredrag Steinkjer kommune verneombud 05.03.2014 2 Nøkkeltall

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune,

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller, ansvar

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven og vern Arbeidsmiljøloven er den viktigste av flere lover innenfor vernelovgivningen og individuell arbeidsrett Minste

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på

Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Arbeidstiden og arbeidstakeren Fordeler og ulemper ved ulike måter å gjøre tingene på Kari Birkeland Regiondirektør Vestlandet 07.11.2010 2 Litt om Vi er 550 ansatte som arbeider i hele landet med å forvalte

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser Kapittel 2 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Innhold Kapittel 1 Innledende bestemmelser.............................. 13 Innledning til kapittel 1: Innledende bestemmelser. Tillitsvalgtbegrepet og representativitetskravet..........................

Detaljer

Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs. HMS-rådgiver: Tove Martinsen

Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs. HMS-rådgiver: Tove Martinsen Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs HMS-rådgiver: Tove Martinsen Hva menes med arbeidsmiljø? Det miljø som omfattes av arbeidsplassen og dens nærmeste omgivelser Påvirkninger vi utsettes for på jobb, men

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

Arbeidstidsbestemmelsene

Arbeidstidsbestemmelsene Arbeidstidsbestemmelsene Partner Johan Hveding e-post: johv@grette.no, mob: 90 20 49 95 Fast advokat Hege G. Abrahamsen e-post: heab@grette.no, mob: 97 08 43 12 Arbeidstid - generelt Arbeidsmiljøloven

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Grunnkurs i arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven. Grunnkurs i arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven Grunnkurs i arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. Hva menes med arbeidsmiljø? Det miljø som omfattes av arbeidsplassen og dens nærmeste

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Lover som regulerer arbeidslivet

Lover som regulerer arbeidslivet Lover som regulerer arbeidslivet Modul I Radisson Blu Gardermoen 1. 2. september 2014 Advokatfullmektig/spesialrådgiver Avdeling for Jus og Arbeidsliv Foto: Colourbox L Lover som regulerer arbeidslivet

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Caseoppgave - Sykefravær og roller Kalle Krank jobber på din arbeidsplass og har vært sykemeldt til

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

IA-skolen. - pilot. Samling november 2014

IA-skolen. - pilot. Samling november 2014 IA-skolen - pilot Samling 1 12. november 2014 IA-skolen Pilot 2014 Mål for IA-skolen: Bidra til økt handlingskompetanse og motivasjon for å arbeide systematisk og målrettet med utvikling av inkluderende

Detaljer

Opplæring av verneombud.

Opplæring av verneombud. Opplæring av verneombud. Arbeidsgiver skal sørge for at verneombudet får den opplæring som er nødvendig for å utføre vervet på en forsvarlig måte. I utgangspunktet skal opplæringen være på minst 40 timer,

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold

Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Utdrag fra Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Innhold Innhold... 1 Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter... 2 2-1.Arbeidsgivers plikter... 2 2-3.Arbeidstakers medvirkningsplikt...

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen Roller i arbeidsmiljøet: Verneombudets rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker Case-oppgave Bedriftshelsetjenesten v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen 1 Verneombudets rolle Arbeidsmiljøloven kap.

Detaljer

Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim

Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim 21.10.2011 1 Arbeidstilsynet Direktoratet for Arbeidstilsynet, Trondheim ) - Arbeidstilsynet Oslo - Arbeidstilsynet Østfold og Akershus - Arbeidstilsynet Sør-Norge - Arbeidstilsynet Nord-Norge - Arbeidstilsynet

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Jan Norman Bjørkmo prosjektleder Arbeidstilsynet

Jan Norman Bjørkmo prosjektleder Arbeidstilsynet Jan Norman Bjørkmo prosjektleder Arbeidstilsynet 1 Høstkonferanse HMS - faglig forum 23.September 2011 Prosjekt Arbeid for helse v/ Jan Norman Bjørkmo, seniorinspektør/ prosjektleder, psykolog Jan Norman

Detaljer

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013

Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Roller i arbeidsmiljøarbeidet (HMS) Advokat Bjørn Saugstad 25.feb. 2013 Bruke HMS-begrepet istedenfor arbeidsmiljøarbeid Hva er HMS ( Helse-, miljø og sikkerhet )? Arbeidsmiljøloven (Aml) 3-1. For å sikre

Detaljer

ARBEIDSTILSYNETS OPPGAVER, DE JURIDISKE SIDER VED HMS- ARBEIDET

ARBEIDSTILSYNETS OPPGAVER, DE JURIDISKE SIDER VED HMS- ARBEIDET ARBEIDSTILSYNETS OPPGAVER, DE JURIDISKE SIDER VED HMS- ARBEIDET Lena Katrin Romestrand Rådgiver, Midt-Norge, Ålesund lena.romestrand@atil.no Stortinget Arbeids- og inkluderingsdepartementet Styring og

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (aml) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene

Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 1 Endringer i Arbeidsmiljøloven og betydningen for innarbeidingsordningene 2 Endringer i arbeidsmiljøloven (AML) og betydningen for godkjenning av innarbeidingsordninger Forbundene og LO har i mange år

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene

Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor. Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene Praktisk konflikthåndtering: Arbeidsmiljøloven som rettesnor Professor Ståle Einarsen Universitetet i Bergen Arbeidsmiljøspesialistene Håndbok i arbeids- og organisasjonspsykologi Hva jobben gir oss #

Detaljer

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de?

Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet. Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS. Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 1 Arbeidsmiljøopplæring - Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøopplæring Agder Arbeidsmiljø IKS Arbeidstilsynet hvem er de og hva gjør de? 25.9.2013 Gunn-Elise Lyngtveit Ramlet Seniorinspektør Arbeidstilsynet Sør-Norge

Detaljer

Kl. 11.45 12.15 Lunsj. Kl 12.15 13.45 Det systematiske HMS-arbeidet Kl 13.45 14.00 Pause. Kl. 14.00 14.30 Gjennomgang av oppgåve, oppsummering

Kl. 11.45 12.15 Lunsj. Kl 12.15 13.45 Det systematiske HMS-arbeidet Kl 13.45 14.00 Pause. Kl. 14.00 14.30 Gjennomgang av oppgåve, oppsummering HMS-dag for lærlingar 8. April 2010 Kl 10.00 10.15 Velkomen v. Siv Sandøy Kl 10.15 11.45 Arbeidsmiljølova og HMS Virkemidlar i arbeidsmiljøarbeidet Krav til arbeidsmiljøet; tilrettelegging, medverknad,

Detaljer

Hvilke rammer setter arbeidsmiljøloven til arbeidstidsordningene? Kjersti Marie - Gjerd Arbeidstilsynet Vestlandet

Hvilke rammer setter arbeidsmiljøloven til arbeidstidsordningene? Kjersti Marie - Gjerd Arbeidstilsynet Vestlandet Hvilke rammer setter arbeidsmiljøloven til arbeidstidsordningene? Kjersti Marie - Gjerd Vestlandet Arbeidstid Noen begreper Hvorfor har vi bestemmelser om arbeidstid? Hvem har ansvaret for arbeidstidsordningene?

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 28.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende:

Arbeidstilsynet har hjemmel i arbeidsmiljøloven 18-7 til å fastsette tvangsmulkt. Vi vurderer å gi dere tvangsmulkt for følgende: VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 6 06.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Jeg er verneombud i HFK

Jeg er verneombud i HFK Jeg er verneombud i HFK Arbeidsmiljøloven er utgangspunktet for verneombudets arbeid AML 1: : Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon,

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET NOU 2004: 5 NOU 2004:5 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGET ET ARBEIDSLIV FOR TRYGGHET INKLUDERING VEKST 20. FEBRUAR 2004 Ark 1 NOEN UTVIKLINGSTREKK Høy deltakelse i arbeidslivet (73 %) Høy yrkesdeltakelse blant kvinner

Detaljer

Jeg skal si litt om. Arbeidstilsynet 18.03.2015 2

Jeg skal si litt om. Arbeidstilsynet 18.03.2015 2 18.03.2015 1 Jeg skal si litt om s mandat, organisasjon, virkeområde, Arbeid og helse, historisk utvikling Regler om arbeidstid s nåværende rolle ifht arbeidstid Etablering av nasjonal enhet for arbeidstid

Detaljer

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie

Advokatfirma Ræder DA Nils Kristian Lie Advokatfirma Ræder DA 30.3.2017 Nils Kristian Lie 05.04.2017 Advokatfirma Ræder Advokatfirma Ræder Lokalisert sentralt i Oslo 80 ansatte, hvorav ca. 55 advokater Et fullservice advokatfirma som dekker

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Geir R. Karlsen, ISS, UiT Arbeidsmiljøets rettslige pilarer Arbeidsmiljøloven, sist revidert i 2006. Opprinnelig fra 1977 og ofte omtalt

Detaljer

Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010

Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet. v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010 Arbeidsgivers ansvar for arbeidsmiljøet v/ advokat (H) Trond Hatland Bergen Næringsråd, 14. april 2010 Del 1 Utgangspunkter Rammeveket Lovverket Arbeidsmiljøloven m/ forskrifter, herunder allmenngjorte

Detaljer

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie

Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett. 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Generell medvirkning vs. medbestemmelse og styringsrett 12. juni 2014 Verneombudseminar v/ Personaldirektør Irene Sandlie Godt arbeidsmiljø Tillitsvalgte Verneombud Medvirkning Medbestemmelse Arbeidsgiver

Detaljer

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere.

I brev med varsel om pålegg av fikk dere frist til for å komme med kommentarer. Vi har ikke mottatt kommentarer fra dere. 804812-2 -5 Arbeidstilsynet VARDATO VARREFERANSE 1 av 3 27.02.2015 2014/106344 DERESDATO DERESREFERANSE VARSAKSBEHANDLER Gunvor Steinkjer Solstad, tlf. 95741342 FOSEN BARNEVERNSTJENESTE c/o Rissa kommune

Detaljer

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 08.01.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Kirsti By Raaum, tlf. 97027352 MODUM KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmann Aud Norunn Strand Postboks 38 3371 VIKERSUND

Detaljer

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv.

2. Hva loven omfatter. 1-2. Hva loven omfatter 1-3. Petroleumsvirksomhet til havs 1-4. Virksomhet som ikke sysselsetter arbeidstaker mv. Lovspeil Oppdatert 10. januar 2006 Lesebeskrivelse Nedenfor finnes et lovspeil som tar utgangspunkt i arbeidsmiljøloven av 1977. Paralellt vises den tilsvarende bestemmelse i arbeidsmiljøloven av 2005.

Detaljer

Elverum, 1. desember 2016

Elverum, 1. desember 2016 Elverum, 1. desember 2016 Norsk Sykepleierforbunds arbeidstidskurs for ledere Program 09.00-09.10 Innledning og presentasjon 09.10-10.00 Forelesning 10.00-10.15 Kaffepause 10.15-12.00 Forelesning 12.00-13.00

Detaljer

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem

Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 571 Forskrift om Arbeid som utføres i arbeidstakers hjem Forskrift til arbeidsmiljøloven fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002, nr. 715. Endret ved

Detaljer

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119

8 innhold. kapittel 8 LØNN... 119 Innhold kapittel 1 INNLEDNING... 15 1.1 Arbeidsrett definisjon og avgrensninger... 15 1.2 Arbeidsrettens historikk og kilder... 16 1.3 Arbeidsmiljølovens formål og virkeområde... 18 1.4 Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning)

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Løten kommune, Sykehusvegen 2 (Lykkebo) og 12 (inkludert avlastning) VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 26.06.2017 2017/4745 DERES DATO 13.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Ingelin Gammersvik tlf. 99243849 DERES REFERANSE Løten kommune Postboks 113 2341 LØTEN Att. Marianne Eidem Samtykke

Detaljer

Verneombudets rolle og oppgaver. Gratulerer med valget som verneombud. Verneombudet er det grunnleggende leddet i vernetjenesten

Verneombudets rolle og oppgaver. Gratulerer med valget som verneombud. Verneombudet er det grunnleggende leddet i vernetjenesten Gratulerer med valget som verneombud. Verneombudet er det grunnleggende leddet i vernetjenesten Valg Opplæring Funksjonstid Verneområde Tid til oppgaven 3-2 Valg av verneombud Forskrift om organisering

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig?

Arbeidstilsynet som samarbeidspartner 9/11 2006 2. Er det mulig? som samarbeidspartner. Er det mulig? HMS-konferansen 2006 "Den viktigste møteplassen for HMS- og HR - engasjerte ledere og medarbeidere på Sør - Vestlandet" Direktør Ingrid Finboe Svendsen som samarbeidspartner

Detaljer

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING

ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Vedlegg 6 ARBEIDSLIVSLOVUTVALGETS INNSTILLING Kopi av lysarkene som Nina Sverdrup Svendsen brukte i sin innledning. Arbeidslivslovutvalget Nedsatt august 2001 Partssammensatt Ny arbeidslivslov som skal

Detaljer

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER

Tilsyn - BARNEVERNSTJENESTER /42rA Arbeidstilsynet VAR DATO VAR REFERANSE 16.09.2014 DERES DATO VAR SAKSBERANDLER Olaug Iren Fossbakk, tlf. 91889748 DERES REFERANSE 1 av 7 (1.3.)ct BALSFJORD KOMMUNE v/rådmann Rådhusgata 11 900 STORSTE1NNES

Detaljer

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø

Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Landsmøtet 2006 om arbeidsmiljø Utdanningsforbundet vil opptre som en synlig og sterk organisasjon som gir medlemmene styrke og trygghet til å ta opp forhold man oppfatter som brudd på lover,

Detaljer

Besl. O. nr. 96. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 96. Beriktiget. Jf. Innst. O. nr. 100 (2004-2005) og Ot.prp. nr.

Besl. O. nr. 96. (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 96. Beriktiget. Jf. Innst. O. nr. 100 (2004-2005) og Ot.prp. nr. Besl. O. nr. 96 (2004-2005) Odelstingsbeslutning nr. 96 Jf. Innst. O. nr. 100 (2004-2005) og Ot.prp. nr. 49 (2004-2005) År 2005 den 6. juni holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov om

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken

Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Tomrommet som oppstår ved manglende eller mislykket kommunikasjon, fylles raskt med rykter, sladder, vrøvl og gift. Henry Louis Mencken Verneombudets etiske retningslinjer Etikk skiller seg fra moral

Detaljer

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 10 05.02.2014 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Leif Thorbjørnsen, tlf. 95286982 ÅMLI KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON v/rådmannen Gata 5 4865 ÅMLI Tilsyn - ÅMLI KOMMUNE

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hilde Jappe Skjærmoen, Sidsel Dobak og Ingrid Kalfoss AV Arbeidslivssenter Oslo 06.12.11 Inkluderende arbeidsliv. Dette vet vi virker!

Detaljer

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken.

Vi har per dags dato ikke mottat noen form for dokumentasjon fra virksomheten og det blir derfor vedtatt tvangsmulkt i denne saken. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 7 26.09.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER WENCHE LILL PETTERSEN, TLF. 97588453 MR. WOK AS c/o Din Regnskapsfører Telemark AS Nybergvegen 19 3737 SKIEN Orgnr

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljøarbeid dag 1

Grunnopplæring i arbeidsmiljøarbeid dag 1 Grunnopplæring i arbeidsmiljøarbeid dag 1 Oppbygging av kurset - Lovverk -Historikk -Vernetjenesten i kommunen Dag 1 Dag 2 - Systematisk helse- miljø og sikkerhetsarbeid i praksis Refleksjon i plenum,

Detaljer

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP

Tilsyn - SELBU KOMMUNE NESTANSRINGEN BOFELLELSKAP VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 5 23.08.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER GUNVOR STEINKJER SOLSTAD, TLF. 95741342 SELBU KOMMUNE SEKTOR HELSE OG SOSIAL 7580 SELBU Orgnr 974777509 Tilsyn - SELBU

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid K. Bull AS/ Regjeringskvartalet i Oslo

Samtykke til gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid K. Bull AS/ Regjeringskvartalet i Oslo VÅR DATO VÅR REFERANSE 10.10.2017 2017/20013 DERES DATO 22.03.2017 DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ingeborg Sofie Hansen tlf 459 74 409 K. BULL AS Haavard Martinsens vei 29 0978 OSLO Att.: Glenn Trandum

Detaljer

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd

Tillatelse til utvidet bruk av overtid etter arbeidsmiljøloven 10-6 sjette ledd VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 22.12.2016 2016/43174 DERES DATO 18.10.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Kjersti Marie Gjerd tlf 476 42 023 DERES REFERANSE 2010/1402-21/GUKI Fet kommune Postboks 100 1901 FETSUND Att. Terje

Detaljer

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Grieg Seafood Finnmark AS, settefiskanlegg Landersfjord

Avslag på søknad om gjennomsnittsberegning av alminnelig arbeidstid Grieg Seafood Finnmark AS, settefiskanlegg Landersfjord VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 29.06.2016 2016/27561 DERES DATO 10.06.2016 VÅR SAKSBEHANDLER Hege Furebotn Tveit Tlf. 93032901 DERES REFERANSE GRIEG SEAFOOD FINNMARK AS Postboks 1053 9503 ALTA Avslag på søknad

Detaljer

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund

Samtykke til arbeidstidsordning JAG Assistanse AS - Haugesund VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 01.08.2017 2017/8939 DERES DATO 12.06.2017 VÅR SAKSBEHANDLER Vidar Heimset tlf 47458887 DERES REFERANSE JAG ASSISTANSE AS Postboks 9217 Grønland 0134 OSLO Att. Alette Reinholdt

Detaljer

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet

VISJONER OG MÅL FOR KRISTIANSUND KOMMUNE VERNETJENESTEN. Hovedverneombudet KRISTIANSUND KOMMUNE VISJONER OG MÅL FOR Hovedverneombudet Visjon og mål for vernetjenesten i Kristiansund kommune Visjoner: Vernetjenesten skal være en viktig aktør i kommunens HMS arbeid, med verneombudet

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken

Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken Norkorns fagdag 29.03.12. Arbeidstid og sesong V/ advokat Anne Løken De viktigste spørsmålene rundt arbeidstid i høysesong Norkorns styremøte 27.10.2011: ".. arbeidsmiljølovens regler i tilknytning til

Detaljer

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland

Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til? Bjarne Roland Fra kontrollordning til sertifisering?? Hva har vi å forholde oss til?. 1 2 3 4 Lover og forskrifter 5 1-1. Lovens formål er: a) Å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt

Detaljer

God Vakt! Resultater og tiltak

God Vakt! Resultater og tiltak God Vakt! Resultater og tiltak Helse Midt-Norge 13. juni v/ prosjektleder Målene i God Vakt God Vakt skal føre til reduksjon i de belastninger som bidrar mest til arbeidsrelaterte skader og sykdommer i

Detaljer

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM

Tilsyn - BLIDENSOL SYKEHJEM VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 av 8 28.02.2017 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER KARI GALAASEN, TLF. 97597895 Driftsstyret ved Blidensol sykehjem v/ Dagny H.H. Pedersen Welle Hundvågveien 80 4085

Detaljer

Arbeidsmiljø i helsesektoren - på helsa løs?

Arbeidsmiljø i helsesektoren - på helsa løs? Arbeidsmiljø i helsesektoren - på helsa løs? Hanne Kristiansen Seniorrådgiver/jurist Midt-Norge 1 Regional organisering Direktoratet i Trondheim Kommunikasjon Dokumentasjon og analyse Organisasjon Direktør

Detaljer

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser.

Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. Arbeidstakermedvirkning for ansatte hos entreprenører i forbindelse med anbudsprosesser. - Hvilke regler gjelder? Aml. 7-1 (1) 7-1. Plikt til å opprette arbeidsmiljøutvalg (1) I virksomhet hvor det jevnlig

Detaljer

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer.

Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009, hvor det ble gitt en frist for å komme med eventuelle kommentarer. Vi har ikke mottatt noen kommentarer. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Lasse Skjelbostad tlf 920 35 096 Ski kommune Postboks 3010 1400 SKI VEDTAK OM PÅLEGG Det vises til varsel om pålegg av 26.05.2009,

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport.

Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Forskrift om arbeidstid for sjåfører og andre innenfor vegtransport. Hjemmel: Fastsatt av Samferdselsdepartementet 10. juni 2005 med hjemmel i vegtrafikklov 18. juni 1965 nr. 4 21 annet ledd og lov 17.

Detaljer