Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62"

Transkript

1

2 Arbeidsmiljøloven av 17.juni 2005 nr.62 Lise Johansen, juridisk rådgiver ATNN Arbeidstilsynet

3 Direktoratet for Arbeidstilsynet (Trondheim) Arbeidstilsynet Oslo Arbeidstilsynet Østfold og Akershus Arbeidstilsynet Indre Østland Arbeidstilsynet Sør-Norge Arbeidstilsynet Vestlandet Arbeidstilsynet Midt-Norge Arbeidstilsynet Nord-Norge Arbeidstilsynet

4 Arbeidstilsynet Nord-Norge; Organisering omfatter Nordland, Troms og Finnmark. I tillegg hører Svalbard, Bjørnøya og Hopen inn under denne regionen. 1 regionskontor (Finnsnes) og 5 tilsynskontor (Mosjøen, Bodø, Sortland, Tromsø, Alta) Arbeidstilsynet

5 Vår innsats er viktig Sosial dumping Eksponering for kjemikalier Tidspress Tunge løft Ulykkesrisiko Vold og trusler Uverdige lønns- og arbeidsforhold Belastningsskader Utstøting Manglende tilrettelegging Stress Østfold fylkes billedarkiv Arbeidstilsynet

6 Arbeidstilsynets oppgave m.m. Arbeidstilsynet skal føre tilsyn med at virksomhetene etterlever AML fullt forsvarlig arbeidsmiljø Sanksjonsmuligheter: Treffe de pålegg som er nødvendige for gjennomføring av AML, og evt sette vilkår Kan stanse virksomhet dersom fare for arbeidstakernes liv og helse Kan stanse virksomhet hvis frist for å utføre pålegg er oversittet Kan ilegge tvangsmulkt når frist for pålegg er oversittet Kan politianmelde Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

7 Samarbeid med andre Koordinering og samordning mellom HMS- etatene gir oss bedre oversikt og innsikt på et mer komplekst arbeidsliv Enklere for virksomhetene å forholde seg til tilsyn Koordinering av tilsyn Felles tilsynsaksjoner Arbeidstilsynet

8 Sekretariat for tvisteløsningsnemda Forøvig Koordineringsansvar for samordning av helse-, miljø- og sikkerhetsområde (HMS) jf kgl.res 17.september Gransking av ulykker Enkelthenvendelser kravet til anonymitet Svartjenesten svarer på generelle arbeidsmiljøspørsmål Tlf Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

9 Over unike brukere hver måned Ukentlig nyhetsbrev Arbeidstilsynet

10 Vi er på facebook Arbeidstilsynet

11 Vi svarer på spørsmål Arbeidstilsynets svartjeneste: arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet

12 Visste du at? - 51 personer døde på jobb i personer døde på jobb i personer døde på jobb i Hittil i år har 46 personer omkommet på jobb - Ca skader seg på jobb hvert år - Unge er mer utsatt for arbeidsulykker enn andre - Antall skader blant unge øker Arbeidstilsynet

13 Arbeidsmiljølov - Litt historikk 1892 Tilsyn med arbeid i fabrikker 1936 Alminnelig arbeidervernlov 1956 Ny arbeidervernlov 1977 Arbeidsmiljøloven særlig tilpassing til EU 2005 Ny Arbeidsmiljølov Overordnet mål: et arbeidsliv med plass for alle AML skal være et viktig redskap: For at HMS-arbeidet tas på alvor (HMS-mer enn en pliktøvelse) Godt arbeidsmiljø helse- og trivselsfremmende Godt arbeidsmiljø viktig premiss for et mer inkluderende arbeidsmiljø Arbeidstilsynet

14 Innholdet i loven Formål og generelle bestemmelser (kap 1) Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter (kap 2) Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet (kap 3) Krav til arbeidsmiljø (kap 4) Registrerings- og meldeplikt (kap 5) Verneombud og AMU (kap 6 og 7) Informasjon og drøfting (kap 8) Kontrolltiltak (kap 9) Arbeidstid (kap 10) Arbeid av barn og ungdom (kap 11) Rett til permisjon (kap 12) Vern mot diskriminering (kap 13) Ansettelse (kap 14) Opphør av arbeidsforhold (kap 15) Virksomhetsoverdragelse (kap 16) Tvister om arbeidsforhold (kap 17) Tilsynet med loven (kap 18) Straff (kap 19) Arbeidstilsynet

15 Lovens formål, jf 1-1 Full trygghet mot skader og sykdom Trygge ansettelsesforhold Lokal ivaretakelse og utvikling av arbeidsmiljøet Tilrettelegging for tilpasninger knyttet til den enkeltes forutsetninger og livssituasjon Likebehandling Helsefremmende arbeidsplasser Et inkluderende arbeidsliv Arbeidstilsynet

16 Parter Arbeidstaker: Enhver som utfører arbeid i annens tjeneste Arbeidsgiver: Enhver som har ansatt arbeidstaker for å utføre arbeid i sin tjeneste. Selvstendig oppdragstaker: En person som opptrer selvstendig og uavhengig utenfor andres kontroll. Helhetsvurdering Arbeidstilsynet

17 Arbeidsmiljøreglene Kap. 2 - Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kap. 3 - Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet Kap. 4 - Arbeidsmiljøkravene Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

18 Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter, kap 2 Arbeidsgivers plikter, 2-1: Arbeidsgiver har det overordnede ansvar Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av denne lov blir overholdt. Arbeidstakers medvirkningsplikt, 2-3: utforming, gjennomføring og oppfølging av HMS-arbeidet Arbeidstaker skal medvirke i HMS-arbeidet, delta i verne- og miljøarbeidet og aktivt delta i de tiltak som iverksettes NB! Varslingsplikt ved trakassering eller diskriminering på arbeidsplassen (bokstav d) Arbeidstilsynet

19 Styringsretten Utgangspunkt: Arbeidsgiver har styringsrett; Retten til å organisere, lede og fordele arbeidet og til å ansette og si opp arbeidstaker Begrensninger: - Lov - Tariffavtale - Individuell arbeidsavtale - allmenne saklighetsnormer jf Rt-2001 s.418 Arbeidstilsynet

20 Rett til å varsle om kritikkverdige forhold, 2-4 Rett for arbeidstaker til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten Styrking av ytringsfriheten Gjelder alle typer virksomheter og alle ansatte Fremgangsmåten skal være forsvarlig Vern mot gjengjeldelse, 2-5 Krav til rutiner for intern varsling, 3-6 Arbeidstilsynet

21 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet, kap. 3 Krav til systematisk HMS-arbeid Bedriftshelsetjeneste Krav til HMS-opplæring for arbeidsgiver Vurdering av tiltak for fysisk aktivitet Varslingsrutiner Arbeidstilsynet

22 Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet, kap. 3 Krav til systematisk HMS-arbeid, 3-1 Forholdet mellom lov og forskrift (internkontrollforskriften) Hva er systematisk HMS-arbeid/internkontroll Aml 3-1 Internkontrollforskriften 3 Hvorfor er det viktig med systematisk HMS-arbeid Forebygge Redusere tap, skader og kostbare driftstap Straffeansvar Arbeidstilsynet

23 Krav til systematisk HMS-arbeid Fastsette mål Ha oversikt over virksomhetens organisasjon Kartlegge farer og problemer. Vurdere risiko Iverksette nødvendige tiltak og rutiner Konsekvensvurdering ved (før) endringer Sykefraværsarbeid Løpende kontroll med arbeidsmiljø og helse når påkrevd Systematisk evaluering av internkontrollen Krav til dokumentasjon (IK-forskriften) Arbeidstilsynet

24 God HMS TILTAK RISIKOVURDERING God KARTLEGGING HMS Arbeidstilsynet

25 Arbeidsgiveren Roller i HMS-arbeidet Det er arbeidsgiveren som har ansvaret for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og i samsvar med regelverket som er gitt i arbeidsmiljøloven med forskrifter. Det at også andre har oppgaver i HMS-arbeidet - f.eks. verneombudet og arbeidsmiljøutvalget - endrer ikke dette. Arbeidstakeren Arbeidstakerne har også plikter i forhold til arbeidsmiljøet. De skal medvirke til gjennomføringen av HMS-tiltak som settes i verk og delta i det organiserte vernearbeidet. Arbeidstakerne har plikt til å følge de verneinstruksene og sikkerhetsrutinene som er fastsatt. Verneombudet Verneombudet er arbeidstakernes representant i HMS-spørsmål, og skal ivareta deres interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. I utgangspunktet skal alle virksomheter ha verneombud, men dersom det er færre en 10 arbeidstakere, er det mulig å avtale en annen ordning. Arbeidstilsynet

26 Arbeidsmiljøutvalget Roller i HMS-arbeidet- forts Det skal finnes arbeidsmiljøutvalg (AMU) i alle virksomheter med minst 50 ansatte. Det skal også finnes AMU i vriksomheter med mellom 20 og 50 ansatte, dersom en av partene i virksomheten krever det. Bedriftshelsetjenesten Noen bransjer har et tøffere arbeidsmiljø enn andre, med større sjanser for sykdommer, skader og psykiske belastninger. Disse er pålagt å knytte til seg verne- og helsepersonale (bedriftshelsetjeneste). Bedriftshelsetjenesten skal gi råd til arbeidsgiver og arbeidstaker, og må ha god kompetanse på arbeidsmiljø. De skal hjelpe bedriften med informasjon om arbeidsmiljøforhold, med å overvåke arbeidsmiljøet, og kan komme med forslag til forbedringer slik at sykdommer og skader kan unngås. Arbeidstilsynet Der hvor tilsynets inspektører finner feil og mangler, kan de gi virksomheten pålegg om utbedringer. Manglende oppfølging av pålegg kan medføre tvangsmulkt og - i ytterste konsekvens - politianmeldelse. Det er arbeidsgivers ansvar å følge opp tilsynets pålegg. Arbeidstilsynet

27 Suksessfaktorer - eksempel Et system tilpasset til lokale forhold Internkontrollsystemet er et rammeverk, en struktur for mange ulike prosesser som skal skje i bedriften. Utarbeidet i fellesskap av arbeidsgiver og arbeidstakere for å sikre lokal forankring. Avklarte ansvarsforhold Klare kommandolinjer Tid for å ivareta arbeidsmiljøet Tidsplaner, aktiviteter tilpasset for eksempel budsjettprosessene i bedriften Arbeidstilsynet

28 Suksessfaktorer - eksempel Kunnskap om systemet om arbeidsmiljøet i bedriften om lover og forskrifter som kommer til anvendelse på de ulike arbeidsplassene??? Arbeidstilsynet

29 Positive holdninger Suksessfaktorer - eksempel Engasjement fra arbeidsgiver og arbeidstakere Holdningene er produktet av om kunnskapene som utvikles, brukes til å gjøre systemet levende og velfungerende. Positive holdninger er avhengige av en opplevelse av at det nytter å drive et systematisk helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Arbeidstilsynet

30 Bedriftshelsetjeneste 3-3 Bedriftshelsetjeneste kreves hvis risikoforholdene tilsier det Se forskrift om bransjer: FOR nr 162: Forskrift om at virksomheter innen visse bransjer skal ha godkjent bedriftshelsetjeneste Nytt kodeverk for bransjer, finnes hos SSB og heter SN2007 Standard for næringsgruppering (SN2007) Bistår ledelse, verneombud og arb.takere i HMS-arbeidet Pliktvirksomhetene skal ha godkjent BHT FOR nr 1173: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Generell informasjon Arbeidstilsynet

31 Lederopplæring Øverste leder skal gjennomgå HMS-opplæring Kan ikke delegeres Omfang? (se veileder) Kunnskap om syst. HMS-arbeid og konkrete krav til arb.miljøet Skal gis den kunnskap som er nødvendig for at han skal kunne ivareta sine plikter, stille de relevante spørsmål til linja, kunne evaluere systemer og instruere sine ledere Andre ledere aml 3-2 bokstav b Arbeidstilsynet

32 Krav til arbeidsmiljøet, kap 4 fullt forsvarlig arbeidsmiljø - rettslig standard ( 4-1) Presisering av at standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet Krav til generell og individuell tilrettelegging, psykososialt arbeidsmiljø, fysisk, oppfølging sykemeldte mm Arbeidstilsynet

33 En arbeidsmiljømodell til bruk ved tilsyn Virksomheten Menneskelige rammebetingelser 7 6 Samfunnsmessige rammebetingelser Politikk Lovverk Samfunnsøkonomi Arbeidsmarked Ergonomiske Krav til: - utforming og innredning av arbeidsplassen - disponering av nødvendige hjelpemidler - tilrettelegging for variasjon i arbeidet - å unngå tunge løft - å unngå ensformig gjentakelsesarbeid - å unngå uheldig vibrasjon - å unngå ubekvem arbeidsstilling Psykososiale Krav til: - ivaretakelse av integritet og verdighet - mulighet for kontakt og kommunikasjon ikke utsettes for: - trakassering og utilbørlig opptreden - vold, trusler og uheldige belastninger Krav til arbeidsmiljøet (Arbeidsbetingelser) 1 Organisatoriske Krav til: Arbeidets organisering Arbeidstilknytning Arbeidskontrakter Tilrettelegging (generell og individuell) Ledelse Arbeidstidsordninger Teknologi Omstilling Lønnssystemer Medvirkning Styringssystemer Faglig og personlig utvikling 2 Selvbestemmelse Variasjon Informasjon og opplæring Kjemiske og biologiske Krav til: - tilrettelegging ved håndtering av kjemikalier eller biologisk materiale - å erstatte kjemikalier/ biologisk materiale eller prosess hvis mulig ved helsefare - rutiner og utstyr for å hindre/ motvirke helseskader - stoffkartotek - bruk av verneutstyr Fysiske og mekaniske Krav til: - bygnings- og utstyrsmessige forhold - inneklima - lysforhold - støyforhold - strålingsforhold - maskiner og annet arbeidsutstyr - lokaler - bruk av verneutstyr 2 HMS-arbeid og HMS-ressurser Krav til: - systematisk HMSarbeid (internkontroll) på alle plan i virksomheten - bedriftshelsetjeneste i bestemte bransjer -HMS-opplæring for ledere - verneombud - arbeidsmiljøutvalg 3 Egenskaper ved arbeidsstokkens sammensetning 4 Arbeidsgivers og arbeidstakernes beskrivelser, vurderinger og opplevelser av 1 og 2 samt hvordan disse fungerer i praksis 5 Helse- og velferdsmessige registreringer Arbeidstilsynet Presentasjon av metodeprosjektet ved Solveig Gaupset 33

34 Valg av verneombud Hovedregel: Det skal velges verneombud Unntak: Kan avtales annen ordning ved virksomheter med mindre enn 10 ansatte Valg Velges av og blant arbeidstakere innenfor hvert verneområde jf forskriftens 2 Fagforening med flertall kan utpeke verneombud Ellers er det flertallsvalg Dersom ingen vil stille til valg utpeker arbeidsgiver VO, plikt da jf aml 2-3 AMU deler inn arbeidsplassen i verneområder Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

35 Opplæring Verneombudets rolle/oppgaver Arbeidsgiver skal sørge for at du får den opplæring som er nødvendig for å kunne utføre vervet på en forsvarlig måte (aml 6-5 jf forskriften 12) Det skal være tid til å utføre VO sine oppgaver Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

36 VO sin rolle/oppgave VO sin oppgave: skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd er ivaretatt i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Særskilte oppgaver: at maskiner, tekniske innretninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare, at verneinnretninger og personlig verneutstyr er til stede i passende antall, at det er lett tilgjengelig og i forsvarlig stand, at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring, at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, at meldinger om arbeidsulykker m.v. i samsvar med bestemmelsene i arbeidsmiljølovens 5-2 blir sendt. Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

37 Forts. VO sine oppgaver VO skal sette deg inn i de forskrifter og veiledninger som gjelder arbeidsfeltet og påse at de blir fulgt. VO skal delta ved Arbeidstilsynets inspeksjoner og følge opp at arbeidsgiveren oppfyller de pålegg og henstillinger som Arbeidstilsynet gir. VO skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmiljøet innenfor ombudets verneområde, herunder utøvelse av internkontroll og etablering og vedlikehold av internkontrollsystemet. Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

38 Rolleavklaringer VO X Arbeidsgiver Arbeidsgiver har det hele og fulle ansvaret for at AML m/tilhørende forskrifter blir fulgt (dvs sørge for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø) VO skal overvåke arbeidsgiver, dvs føre kontroll med at arbeidsgiver oppfyller sine plikter etter loven jf se til i aml 6-2 VO har ikke ansvar for å rette opp kritikkverdige forhold, men skal varsle/orientere arbeidsgiver slik at forholdene kan rettes opp VO X tillitsvalgt VO representerer ALLE ansatte, TV representerer gjerne sine medlemmer og deres int. VO sitt arbeidsfelt grovt sett kap. 1-7 og TV kap. 8 og utover Fordel med rolleavkalring og godt samarbeid VO X andre arbeidstakere Skal ivareta deres int. i saker som angår arbeidsmiljøet (også psykososiale) VO bør være tydelig i forhold til ansatte hva som er VO sine oppgaver/rolle Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

39 HMS HMS-arbeidet Arbeidsgivers ansvar! VO skal tas med på råd under planlegging og gjennomføring av tiltak som har betydning for arbeidsmijøet innenfor eget verneområdet, herunder etablering, utøvelse og vedlikehold av virksomhetens HMS-arbeid (jf aml 6-2 (4)) Alle ansatte skal medvirke jf aml 2-3(1) Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

40 Retten til å stanse farlig arbeid Når skal VO stanse arbeidet? To vilkår: Umiddelbar fare for liv og helse Faren kan ikke straks avverges på annen måte Hva skjer: Varsle arbeidsgiver Kontakte Arbeidstilsynet, men ikke nødvendig dersom arb.giver har iverksatt tiltak Arbeidstilsynet opprettholder vedtak el. opphever Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

41 Hvordan skal VO gå frem VO bør være aktiv, systematisere sine oppgaver (eks ved vernerunder) Arbeidstaker kommer med et problem hva da: Eksempel: Konflikt arbeidstaker arbeidsleder (mellomleder). Verneombudet kontakte arbeidslederen - kommuniserer bedre? Ikke løst: arbeidsleder/verneombud gå videre neste ledd (verneombudet fortelle arbeidsleder at han kommer til å gjøre det) Ikke løst: verneombudet tar kontakte hovedverneombud som kan ta opp saken med arbeidsleder og/eller overordnet ledelse eller tar saken opp i AMU eller bedrifthelsetjeneste eller fagforening/tillitsvalgte Kontakte Arbeidstilsynet Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

42 Forts. hvordan VO går frem Underrett arbeidsgiver om kritikkverdige forhold, aml. 6-2 (3) Dokumenter det du gjør skriftlig ta kopier Sett frist verneombudet avgjør hva som er rimelig frist Følg opp meldingen Ta kontakt med AMU. Amu myndighet treffe å pålegge arbeidsgiver å iverksettelse konkrete tiltak 7-2 (5) eller Arbeidstilsynet saken må først søkes løst internt før Arbeidstilsynet kontaktes. Hva gjør VO dersom arbeidsgiver overser hans rolle Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

43 Opphør av verv som VO Funksjonstid 2 år av gangen Trekke seg Slutter i virksomheten eller går over i varig arbeid innen annet verneområdet, opphører vervet. Tolket uttømmende. Ingen andre grunner for opphør. Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

44 VO ikke alene om å tenke arbeidsmiljø Med arbeidsleder: det kan være lurt å få til regelmessig møte,for eksempel en gang per måned. Ikke bare hver gang det oppstår ett problem Med kollegaer: Vo er ikke alene om oppgaven om å tenke helse- miljø og sikkerhet. Andre verneombud: finnes det flere VO nyttig rådføre seg med dem. Faste møter mellom verneombudene har vist seg å være nyttig for å samordne arbeidet. Bedrifthelsetjeneste: naturlige medspillere Arbeidstilsynet: står alltid til verneombudet sin disposisjon så langt det er kapasitet Arbeidstilsynet Lise Johansen 28. november 2011

45 AMU Alle virksomheter som har minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg. Hvem skal være med i AMU: Arbeidsgiveren og arbeidstakerne med like mange representanter, Hovedverneombudet, bedriftshelsetjenesten. Medlemmene velges for to år av gangen. Oppgaver: Arbeidsmiljøutvalget skal arbeide for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø i virksomheten. Se kap 7 Arbeidstilsynet

46 Arbeidstid kap.10 Hensyn bak AML kap.10: Vern av arbeidstakernes helse, sikkerhet og velferd Virksomhetens behov Inkluderende arbeidsliv Trygghet og fleksibilitet Samfunnets behov Arbeidstilsynet

47 Arbeidstid Definisjoner: Arbeidstid Fritid Hvile Arbeidsplan Arbeid til ulike tider av døgnet Dobbeltstillinger Utgangspunkt: Innenfor en virksomhet Entreprise Barn og ungdom jf 11-2 Arbeidstilsynet

48 Arbeidstidsreglenes virkeområde jf Utg.pkt: arbeidstaker Unntak: ledende stilling el. særlig uavhengig stilling Naturhendelser Fagforening med innstillingsrett særegen art Arbeidstilsynet

49 Alminnelig arbeidstid: - inntil 9 timer pr dag, 40 timer pr uke Arbeidstid - Begrepene Gjennomsnittsberegning: - en annen fordeling av alminnelig arbeidstid (ikke økning) Overtid - Tillegg? Samlet arbeidstid: - alminnelig arbeidstid + overtid = samlet arbeidstid Daglig og ukentlig fritid - krav til minst 11 timer pr døgn, 35 timer pr uke Arbeidstilsynet

50 Hovedregel: Alminnelig arbeidstid timer daglig og 40 timer ukentlig Skift/turnusarbeid: 9 timer daglig og 38/36 timer ukentlig Trappemodell jf 10-4 sjette ledd (tredelt skift- og turnusarbeid) arbeid av passiv karakter beredskapsvakt utenfor arbeidsstedet (hjemmevakt) Arbeidstilsynet

51 Gradvis kompensasjon for ubekvem arbeidstid Arbeidstilsynet

52 Ukeskille Utgangspkt: 1 uke er mandag til søndag Men kan avtales annet ukeskille (arbeidsgiver styringsrett) Ukefri kan være først og sist i arbeidsperiode på 2 uker: 35 timer dager timer I dager i dager i Husk imidlertid 10-2 første ledd forsvarlig arbeidstidsordning! Arbeidstilsynet

53 Gjennomsnittsberegning jf aml 10-5 Avtale mellom arbeidstaker og arbeidsgiver: 9 timer daglig, 48 timer ukentlig Avtale med tillitsvalgte i virksomhet bundet av tariffavtale: 10 timer daglig, 54 timer ukentlig (48t/ila 8 uker) Samtykke fra Arbeidstilsynet: 13 timer daglig, ukentlig kan variere noe Arbeidstilsynet

54 Søknad til Arbeidstilsynet For at Arbeidstilsynet skal vurdere å samtykke til gjennomsnittsberegning jf 10-5 tredje ledd, forutsettes at følgende dokumentasjon er fremlagt: Daglig arbeidstid Ukentlig arbeidstid Gjennomsnittlig arbeidstid pr. uke Opplysninger om pauser, herunder pausens lengde samt hvorvidt arbeidstaker står til arbeidsgivers disposisjon i pausen Vaktenes innhold (aktive/passive perioder) Tidsperioden for gjennomsnittsberegningen Arbeidsplan og planens lengde. Planen bør også vise arbeids og avspaseringsperioder Arbeidstilsynet

55 Referat fra drøftingene med de tillitsvalgte dersom dette ikke allerede foreligger, alternativt underskrift fra tillitsvalgte på søknaden Evt. inngått avtale etter aml. 10-8, 3.ledd om kortere arbeidsfri periode, eller bekreftelse på at slik avtale er inngått. Det kreves da underskrift fra arbeidsgiver og tillitsvalgte. Beskrivelse av arbeidet Arbeidstilsynet

56 Daglig og ukentlig arbeidsfri, 10-8 Daglig: Minimum 11 timer sammenhengende i løpet av 24 timer Ukentlig: 35 timer sammenhengende i løpet av 7 dager Unntak - avtale med tillitsvalgte i virksomhet bundet av tariffavtale Forutsetter at arbeidstaker sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder, evt. annet passende vern Nedre grense på 8 timer daglig og 28 timer ukentlig Arbeidsfri skal så langt mulig omfatte søndag Gjennomsnittsberegning av søndagsfri Arbeidstilsynet

57 Overtid, 10-6 Definisjon: ut over lovens grense for den alminnelige arbeidstid Vilkår: særlig og tidsavgrenset behov Utgangspunkt 10 timer pr. 7 dager, 200 timer pr. år (52 uker) Etter avtale med tillitsvalgte, for en periode på inntil 12 uker 15 timer pr. 7 dager, 300 timer pr. år Kun ift. arbeidstakere som i det enkelte tilfelle har sagt seg villig til det Etter tillatelse fra Arbeidstilsynet 20 timer pr. 7 dager, 200 timer pr. 26 uker Kun ift. arbeidstakere som i det enkelte tilfelle har sagt seg villig til det Arbeidstilsynet

58 Tillatelse til utvidet overtidsarbeid etter aml. 10-6, sjette ledd. Hva skal med i søknad til Arbeidstilsynet: En skriftlig begrunnelse på hvorfor det er nødvendig med overtidsarbeid Hvilken periode det søkes for Hvor mye overtid man søker Navn på ansatte det søkes for, eventuelt en konkret benevnelse på avdeling eller yrkesgruppe. Eksempel: Alle ansatte i monteringsavdelingen, alle våre regnskapsmedarbeidere osv Oversikt over den enkeltes overtidstimer hittil Referat fra drøftinger med tillitsvalgt. Dersom det ikke finnes tillitsvalgt i virksomheten, benyttes verneombudet/arbeidstakerrepresentant Arbeidstilsynet

59 Samlet arbeidstid jf aml 10-6 Samlet arbeidstid må ikke overstige 13 timer ila 24 timer eller 48 timer ila 7 dager (gjennomsnittsberegnes over 8 uker) Ved tariffavtale: Grensen på 13 timer kan fravikes, men ikke over 16 timer Minimumsgrense for arbeidsfri periode; 8 timer jf 10-8 tredje ledd Arbeidstilsynet

60 Nattarbeid, Natt-tidspunktet: Lovens utgangspunkt: nattarbeid er ikke tillatt Vilkår: arbeidets art gjør det nødvendig Nattarbeid etter avtale med tillitsvalgte Arbeidstilsynet

61 Søndagsarbeid, Lovens utgangspunkt: søndagsarbeid er ikke tillatt Vilkår: arbeidets art gjør det nødvendig Søndagsarbeid etter avtale med tillitsvalgte Arbeidstilsynet

62 Hva styrer arbeidstiden til arbeidstaker Lov Forskrift Tariffavtale Arbeidsavtale Arbeidstid et organisatorisk forhold jf 4-1 og 3-1 Forsvarlighetsvurdering 10-2 jf 4-1 Arbeidstilsynet

63 Tvisteløsningsnemnd, 17 2 Hva slags tvister behandles av nemnda? Tvist om rett til redusert arbeidstid Tvist om rett til fleksibel arbeidstid Tvist om rett til fritak fra nattarbeid Tvist om rett til fritak fra overtidsarbeid og merarbeid Tvist om fortrinnsrett for deltidsansatte Tvist om rett til permisjon, herunder utdanningspermisjon og permisjon i tiknytning til fødsel Både arbeidstaker og arbeidsgiver kan bringe en sak inn for Tvisteløsningsnemnda. Saken må fremmes skriftlig. (se mer info: ) Arbeidstilsynet

64 Arbeidstilsynet Takk for oppmerksomheten

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra...

file://g:\ks BHT 2010\FAGBIBLIOTEK\Lover og forskrifter\lover og forskrifter fra... LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeids... Page 1 of 29 HJEM RESSURSER TJENESTER HJELP LENKER OM LOVDATA KONTAKT OSS SØK LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø,

Detaljer

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling

Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling Risikovurdering av psykososialt arbeidsmiljø ved omstilling HMS-faglig forums konferanse 27.03.2014. Oslo Seniorinspektør Nenad Tomic og seniorinspektør Kristin Austad Tema Presentasjon av : organisering,

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884.

Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning. Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Arbeidstilsynet Forskrift, best.nr. 701 Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Fastsatt 6. desember 2011 nr. 1355. Sist endret ved forskrift av 22. desember 2014 nr. 1884. Utgitt januar 2013

Detaljer

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Side 1905 2049 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 14 2011 Utgitt 24. januar 2012 Innhold Side Forskrifter 2011 Des. 6. Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014

Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 Helse-, miljø- og sikkerhetsbok for Sør-Trøndelag fylkeskommune 2011-2014 2 Forord Sør-Trøndelag fylkeskommune vil gjennom en Helse-, miljø- og sikkerhetsbok sette fokus på HMS-arbeidet i hele organisasjonen.

Detaljer

Kapittel 10. Arbeidstid

Kapittel 10. Arbeidstid Kapittel 1. Arbeidstid 1-1.Definisjoner (1) Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. (2) Med arbeidsfri menes den tid arbeidstaker ikke står til disposisjon for

Detaljer

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS

TILSYNSRAPPORT FOR OSLO KOMMUNE SKOLEN SOM ARBEIDSPLASS VÅR DATO VÅR REFERANSE Side 1 av 22 08.09.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Grethe Barkve Fredriksen tlf 948 72 394 Oslo kommune v/byrådsavdeling for kultur og utdanning Byrådsavdeling

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret

Helse - Miljø - Sikkerhet i KIM-senteret Innhold: Målsetting for helse, miljø og sikkerhetsarbeidet... 4 Prinsipper:...4 Mål for inkluderende arbeidsliv...4 Lokale forbedringsområder ved enhetene...4 Merknader...4 1. Organisering av helse-, miljø

Detaljer

Verne- og miljøarbeid om bord på skip

Verne- og miljøarbeid om bord på skip FOR SJØSIKKERHET I ET RENT MILJØ Foto: Jörgen Språng, Fotokonkurransen for sjøfolk Foto i runding: Rune Kvamme, Fotokonkurransen for sjøfolk Verne- og miljøarbeid om bord på skip Kravene er fastsatt i

Detaljer

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no

Om arbeidsmiljøet. veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte. www.utdanningsforbundet.no Om arbeidsmiljøet veiledning for arbeidsplasstillitsvalgte www.utdanningsforbundet.no Innhold Forord 3 1. Ansvar og oppgaver 4 Hva er arbeidsmiljø? 4 Den tillitsvalgte 4 Verneombudet 5 Arbeidsgivers ansvar

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus

Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Arbeidstilsynet Prosjektrapport God Vakt! Arbeidsmiljø i sykehus Hovedprosjektrapport Del I Ekstern del God Vakt! arbeidsmiljø i sykehus Oppsummering etter tilsyn i landets sykehus 2005 Prosjektnummer:

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER

Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten EN VEILEDER 2 Arbeidsmiljø i hjemmetjenesten en veileder 3 INNHOLD 1 Forord 6 2 Innledning 7 3 Slik brukes veilederen 8 4 Ledelsens ansvar for arbeidsmiljøet 9 5 Brukerens

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer