RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 5 5. REVISORS VURDERING 8

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 5 5. REVISORS VURDERING 8"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG FORMÅLET MED PROSJEKTET REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 2. INNLEDNING BAKGRUNN HJEMMEL IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET HØRING 4 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER FORMÅL MÅL PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL METODE KILDER FAKTA OM DE TRE KOMMUNENE TJENESTETILBUDET INNEN PLEIE OG OMSORG RESSURSBRUK DEFINISJON AV TURNUS ORGANISERING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN OPPGAVER OG MÅLSETTINGER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN LOV OG REGELVERK PÅ OMRÅDET 7 5. REVISORS VURDERING REVISORS BESKRIVELSE AV FORETRUKKET PRAKSIS/REVISJONSKRITERIER VURDERE RESSURSBRUKEN INNEN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN PÅSE AT TURNUS/ARBEIDSTIDSPLAN OG GODTGJØRELSE ER I SAMSVAR MED GJELDENDE REGELVERK/AVTALEVERK GENERELLE VURDERINGER OG KOMMENTARER REVISORS KONKLUSJONER VURDERE OG ANALYSERE RESSURSBRUKEN INNEN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN PÅSE AT TURNUSER/ARBEIDSTIDSPLANER OG GODTGJØRELSER ER I SAMSVAR MED GJELDENDE REGEL- OG AVTALEVERK. 13 Orkanger, Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 1 av 14

2 1. SAMMENDRAG 1.1 Formålet med prosjektet Formålet med prosjektet er å undersøke om Hitra kommune har en fornuftig og kostnadseffektiv styring av personalressursene innen pleie- og omsorgstjenesten. I tillegg vurderer vi om turnusene/arbeidstidsplanene er innenfor gjeldende regelverk og om utlønningen er i samsvar med turnusene og gjeldende regelverk. Prosjektet har to mål: 1. Vurdere og analysere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten. 2. Påse at turnuser/arbeidstidsplaner og godtgjørelser er i samsvar med gjeldende lover og avtaleverk. 1.2 Revisors vurderinger og konklusjoner Vurdere og analysere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten Ressursbruken og bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten i Hitra kommune er høy i forhold til landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner. Det har sammenheng med hvilke tjenester som prioriteres og fagmiljøets definisjon av tjenestebehovet. Hitra kommune har et høyt antall institusjonsplasser som er en ressurskrevende tjeneste og mindre andel av hjelp i hjemmet. Antall institusjonsplasser i Hitra kommune tilsvarer nesten 30% av antall innbyggere over 80 år og er mye høyere enn landsgjennomsnittet og tallene for Hemne og Meldal. Likevel har Hitra kommune nå vedtatt å øke antall institusjonsplasser ytterligere. Bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten er stort sett i samsvar med kommunens vedtatte stillingsbudsjett. Pleie- og omsorgstjenesten i Hitra kommune har et høyt bruk av vikarer. Både budsjetterte og faktiske vikarkostnader er høyere i Hitra kommunen enn i Meldal og Hemne. Høy bemanning og ressursbruk totalt i pleie- og omsorgstjenesten i Hitra kommune kan ha sammenheng med organiseringen av pleie- og omsorgstjenesten med to geografiske distrikter som hver ledes av en distriktsleder som er direkte plassert under rådmann. Bemanning og ressursbruk pr. sengeplass ved både Helsehuset og Kvenvær Eldresenter er svært lav i forhold til andre sammenlignbare institusjoner. De to institusjonen har omtrent samme bemanningen pr. sengeplass selv om den ene er et sykehjem og den andre er et aldershjem. Det er en lav sykepleierdekning ved begge institusjonene. Det vi har sammenlignet i dette prosjektet er ressursbruk. I dette prosjektet er det ikke vurdert om så lav bemanning påvirker kvaliteten på tjenesten. Ressursbruk og kvalitet er ikke alltid sammenfallende. Kvalitet kan være betinget av mange andre forhold enn ressursbruk. Kvalitet innen pleie- og omsorgstjenesten kan vel nesten bare måles ved brukerundersøkelser. I dette prosjektet er det ikke gjort noe forsøk på å måle eller vurdere kvaliteten på tjenesteproduksjonen. Påse at turnuser/arbeidstidsplaner og godtgjørelser er i samsvar med gjeldende regel- og avtaleverk. Ut fra de kontroller og vurderinger som vi har foretatt kan vi med rimelig sikkerhet si at turnusene innen pleie og omsorgstjenesten i Hitra kommuner er innenfor gjeldende lover og avtaleverk. Lønn og godtgjørelser for turnusarbeidet er i alt vesentlig i samsvar med hovedtariffavtalen og oppsatt turnus, men avvik er avdekket. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 2 av 14

3 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Effektivitet, kvalitet, kostnadskutt og konkurranseutsetting av offentlig tjenesteproduksjon, er tema som til stadighet diskuteres. Pleie- og omsorgstjenestene representerer en vesentlig del av kommunens tjenesteproduksjon. Mange utredninger og forskningsprosjekter er laget rundt dette temaet. Etter henvendelse fra Meldal kommune har vi valgt å vurdere bemanning og lønnskostnader innen pleie- og omsorgstjenestene i tre kommuner. En stor del av kostnadene for pleieog omsorgstjenesten dreier seg om bemanning og lønnskostnader. En del av tjenesteproduksjonen skjer med bakgrunn av en arbeidstidsplan/turnus. Vi fant det interessant å sammenligne pleie- og omsorgstjenestene i Hitra med de samme tjenestene i Hemne og Meldal. Dette er tre kommuner som er noenlunde lik i størrelse, slik at sammenligning skulle være mulig. Vi har lagt mest vekt på å vurdere ressursbruken på institusjonene. I tillegg har vi vurdert om godtgjørelsen for turnusarbeidet er utbetalt i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk. Prosjektet er gjennomført av ass.rev.sjef/dipl.intern revisor Toril Ulfsnes. 2.2 Hjemmel Revisjonen skal i følge kommuneloven 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. 2.3 Identifikasjon av den reviderte enhet Pleie og omsorg i Hitra kommune består av: Hitra Helsehus Kvenvær Eldresenter Bolig-og omsorgstjenesten som er hjemmesykepleien, hjemmehjelp, eldresenter, omsorgs-/trygdeboliger PU-tjenester, særskilte tiltak for funksjonshemmede Rehabilitering I lønnsbudsjettet for 1999 utgjør bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten over 100 årsverk. I tillegg er den variable lønnen betydelig. Budsjettert lønn og sosialkostnader i pleieog omsorgstjenesten for 1999 er på nesten 35 mill. Halvparten av ressursene som brukes i pleie- og omsorgstjenesten går til institusjonene, Hitra Helsehus og Kvenvær Eldresenter. 2.4 Avgrensninger av prosjektet Vi har hovedsakelig vurdert bemanning og lønnskostnader i pleie- og omsorgstjenesten. Ressursbruken er i hovedsak vurdert ut fra budsjett, regnskap og offentlig statistikk. Det er ikke foretatt noen vurdering av kvaliteten av tjenestene. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 3 av 14

4 Vi har kartlagt rutinene rundt beregning og utbetaling av godtgjørelser i forbindelse med turnusarbeid. Vi har også tatt en del stikkprøver for å se om lønnen og turnusen er korrekt beregnet. Det er i hovedsak gruppen eldre, innbyggere over 67 år, som er brukere av pleie- og omsorgstjenestene. Andre grupper av innbyggere kan også være brukere av pleie- og omsorgstjenesten. Dette prosjekter belyser ikke andre grupper enn eldre sin behov og bruk av pleie- og omsorgstjenesten. Vi er kjent med at en omorganiseringsprosess er på gang uten at denne er vurdert i dette prosjektet. 2.5 Høring Foreløpig rapport er sendt til høring med svarfrist 10. mai Ingen skriftlig uttalelse er mottatt. Telefonisk tilbakemelding fra Ester Aune Kap. 4.7 i rapporten er korrigert etter telefonsamtale med Ester Aune. 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 3.1 Formål 3.2 Mål Formålet med prosjektet er å undersøke om Hitra kommune har en fornuftig og kostnadseffektiv styring av personalressursene innen pleie- og omsorgstjenesten. I tillegg vurderer vi om turnusene/arbeidstidsplanene er innenfor gjeldende regelverk og om utlønningen er i samsvar med turnusene og gjeldende regelverk. Prosjektet har to mål: 1. Vurdere og analysere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten. 2. Påse at turnuser/arbeidstidsplaner og godtgjørelser er i samsvar med gjeldende lover og avtaleverk. 3.3 Problemstillinger Ut fra målene med prosjektet har vi laget følgende problemstillinger: Problemstillinger til mål 1: Vurdere om turnusene/arbeidstidsplanene er i samsvar med kommunens planverk og stillingsbudsjett. Vurdere om reell arbeidstid er i samsvar med utlønnet stillingsprosent. Vurdere bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten. Vurdere bruken av vikarer. Problemstilling til mål 2: Vurdere om turnusene/arbeidstidsplanene er i samsvar med lover og avtaleverk. Vurdere om utlønning er i samsvar med turnusene. Vurdere om utlønningen er i samsvar med hovedtariffavtalen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 4 av 14

5 4. FAKTADEL 4.1 Metode Revisor sendte brev til rådmannen i Hitra kommune den med orientering om oppstart av prosjektet. Informasjonen er samlet inn ved samtaler med distriktsleder Ivar Andreasen, distriktsleder Gerd Larsson, avdelingssykepleier ved Helsehuset Jorun Børø og sekretær Solvor A. Dahlø. Ressursbruken i pleie- og omsorgstjenesten er analysert ut fra kommunens budsjett og regnskap samt opplysninger fra styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene, statistisk sentralbyrå (SSB), Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og fra Kommunal monitor. Vi har sammenlignet kommunens ressursbruk innen pleie- og omsorgstjenesten med tilsvarende bruk i Hemne og Meldal. Vi har også sammenlignet ulike nøkkeltall med gjennomsnitt for landet der vi har funnet tall for dette. Vurderingene er delvis gjort med bakgrunn i Stortingsmelding nr. 50, Handlingsplan for eldreomsorgen og årlig rundskriv fra Sosial- og helsedepartementet Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene" og Sosial- og helsedepartementet utredning om Sykehjemmenes rolle i fremtidens pleie- og omsorgstjeneste. I tillegg er rapporten fra stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, SNF, Effektivitet, kvalitet og organisering av pleie- og omsorgssektoren i norske kommuner og rapport fra Ressurssenter for Omsorgstjenester, sammenligning av driftskostnader ved 8 sykehjem bakgrunnsstoff for vurderingene. Rutinene rundt beregning og utbetaling av godtgjørelser for turnusarbeid er vurdert mot avtaleverk, stillingsbudsjett og turnus/arbeidstidsplanene. I tillegg har revisor foretatt regnskapsrettede kontrollhandlinger på et utvalg utbetalinger. Foreløpig rapport ble oversendt til rådmann for uttalelse med frist for uttalelse Kilder Se vedlegg 4.3 Fakta om de tre kommunene. Antall Plasser i Inst.plas 80 år og eldre år innbyggersjon institu- ser i % Antall Mottar Antall Mottar av de innbygge- hjelp innbyg- hjelp over 80 re hjemme gere hjemme Hitra ,9 % ,4 % 499 8,8% Hemne ,6 % ,6 % ,9% Meldal ,7 % ,1 % 588 9,6% Gj.snitt 22,9% 38,5 % 10,8 % for landet Tabell 4-1 (Tallene er i hovedsak hentet fra hjul-dataene for 1999 og er tall for 1998) Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 5 av 14

6 Tabell 4-1 viser antall innbyggere totalt og antall innbyggere som er 80 år og eldre og antall innbyggere i alderen år for de tre kommunene. Tabellen viser også antall institusjonsplasser for eldre i hver kommune og antall institusjonsplasser i prosent av innbyggere som er 80 år og eldre. Tabellen viser også hvor stor prosent av de over 80 år og de mellom 67 og 79 som mottar en eller annen form for hjelp i hjemmet. Kommunene er ganske lik i størrelse. Hitra har flere eldre innbyggere enn Hemne, men færre enn Meldal. Andel eldre i en kommunene påvirker selvfølgelig behovet for pleie- og omsorgstjenester. Hitra kommune har flest institusjonsplasser også i forhold til innbyggere over 80 år og ligger over landsgjennomsnittet. Tabellen viser antall personer som mottar hjelp hjemme, tabellen viser ikke omfanget av hjelp som hver enkelt mottar. Det er en mindre andel av eldre innbyggere som mottar hjelp i hjemmet i Hitra kommune enn i de to andre kommunene og landsgjennomsnittet. 4.4 Tjenestetilbudet innen pleie og omsorg Etterspørselen etter tjenester innen pleie og omsorg har vokst i de siste årene og den forventes også å øke i årene fremover. Tjenestetilbudet har endret seg litt over tid. Generelt for hele Norge er antall institusjonsplasser redusert mens omfanget av tjenestetilbud innen pleie og omsorg har økt på 90- tallet. Det tilbys mer hjemmetjenester og andre boalternativ med fast tilknyttet bemanning. Praktisk skille mellom omsorgsboliger og institusjoner reduseres, men de ulike alternativene styres av ulike regelverk. Utviklingen innen pleie- og omsorgstjenesten i Hitra kommune er kanskje ikke helt i samsvar med utviklingen i landet for øvrig eller i tråd med Stortingsmelding nr. 50, Handlingsplan for eldreomsorgen. Det ser ut som Hitra kommune fortsatt satser på institusjonsplasser fremfor hjelp i hjemmene. Et av hovedmålene i Stortingsmeldingen er at eldre kan bo i sine egne hjem så lenge som mulig. Hitra har to institusjoner, Hitra Helsehus med 44 godkjente plasser og Kvenvær eldresenter med 23 sengeplasser. Hitra har høyest antall plasser i institusjon også i forhold til innbyggere over 80-år og det er ofte overbelegg. Hemne som har lavest antall plasser har hatt ledig kapasitet ved institusjonen i lengre tid. 4.5 Ressursbruk driftsutg. til helse- Netto driftsutgifter pleie- og omsorgstjenesten og sosial (1.3) i forhold til komm. totale utgifter Totalt pr innbygger pr. innbygger over 67 år Hitra 39,8 % Hemne 32,8 % Meldal 36,1 % Gj.snitt for landet 32,0 % Tabell 4-2 (Tallene er tatt ut fra budsjett 1999 og Hjul-dataene) Tabell 4-2 viser hvor stor prosent av kommunens totale driftsutgifter hver kommune brukte til helse- og sosialformål i Det viser hvordan kommunene prioriterer helse- og sosiale formål sammenlignet med andre kommunale formål. Tabellen viser også kommunens netto driftsutgifter til pleie-og omsorgstjenesten som er netto driftsutgifter for formålene i budsjett Netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenesten er fordelt på antall innbyggere og på innbygger over 67 år. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 6 av 14

7 Hitra bruker 39,8% av kommunens totale utgifter til helse- og sosialformål. Det er en del over landsgjennomsnittet og de to sammenlignbare kommunene. Hitra kommune bruker kr til pleie- og omsorgstjenester pr. innbygger over 67 år og det er mest av de tre kommunene. 4.6 Definisjon av turnus Turnus er en arbeidstidsordning der arbeidstiden varer ut over vanlig dagtid. Arbeidstakerne arbeider etter en godkjent arbeidsplan med skiftende arbeidstid fra dag til dag og/eller fra uke til uke. For arbeid utover vanlig arbeidstid utbetales det et tillegg pr. time. Det beregnes et fast tillegg, T-trinn, som utbetales sammen med annen fastlønn. 4.7 Organisering av pleie- og omsorgstjenesten Enhetsleder for pleie og omsorg er Este Aune. Pleie- og omsorgstjenesten er inndelt i to distrikter, tidligere 3 distrikter. Hvert distrikt ledes av en distriktsleder. Distriktsleder 1 er i Fillan og har ansvar for hjemmetjenesten, PU og Helsehuset. Helsehuset fungerer nærmest som en egen enhet og ledes av avdelingssykepleier. Den andre distriktslederen er plassert i Kvenvær med ansvar for Kvenvær Eldresenter og hjemmetjenesten i det geografiske området. 4.8 Oppgaver og målsettinger i pleie- og omsorgstjenesten Kommunene har et stort planverk som de er pålagt av Staten. Det er kommuneplan, delplaner, handlingsplaner, økonomiplan og budsjett. Mange av målene som synliggjøres i planene er i større og mindre grad satt av Staten. Tjenestene skal styres etter målene og intensjonene som er satt i planene. Turnusplan/arbeidstidsplan må betraktes som en operativ plan for å nå målene i de overordna planene. I turnusene/arbeidstisplanen blir det gjort mange verdivalg og prioriteringer som bør ses i sammenheng med de overordna planene og skal bidra til måloppnåelsen. Turnusplanene/arbeidstidsplanene er et vesentlig redskap for at Hitra kommune kan levere rett tjeneste til rett tid på rett sted. 4.9 Lov og regelverk på området Lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenester i kommunene pålegger kommunene å tilby pleie- og omsorgstjenester. Forskrift for sykehjem og forskrift/retningslinjer om kvalitet i pleie og omsorgstjenestene spesifiserer tjenestetilbudet nærmere. Arbeidsmiljøloven angir de ytre rammene for arbeidstid og minimumskravene til fritid. Hovedtariffavtalen fastsetter hvilken godtgjørelse som skal utbetales. Kommuneloven og forvaltningsloven gjelder selvfølgelig også for pleie-og omsorgstjenestene. I tillegg er det flere andre lover og forskrifter som berører pleie-og omsorgstjenestene. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 7 av 14

8 5. REVISORS VURDERING 5.1 Revisors beskrivelse av foretrukket praksis/revisjonskriterier Forvaltningen av kommunale midler skal være kostnadseffektiv, det går fram av forarbeidet til kommuneloven (NOU 1990:13, kap. 16). Kommunene skal velge den løsningen som gir lavest ressursbruk for å nå det ønskede resultatet. Tjenestetilbudet skal være innefor lover og regelverk. Ressursbruken i de tre kommunene sammenlignes. Der det er mulig sammenlignes ressursbruken med andre eksterne kilde jfr. kildeliste Arbeidstidsplanene/turnusene skal være innenfor rammene til arbeidsmiljølov, hovedavtale og hovedtariffavtale. Arbeidstidsplanene/turnusene skal bidra til at kommunen når sine mål. Godtgjørelsen for turnusarbeidet skal være i samsvar med hovedtariffavtalen. 5.2 Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten Vurdere om turnusene/arbeidstidsplanene er i samsvar med kommunens planverk og stillingsbudsjett? Det er vanskelig å si i hvor stor grad overordna planer styrer turnuser/arbeidstidsplanene i Hitra kommune. Distriktslederne syntes ikke å være videre kjent med kommunenes overordna planverk. Det må være en klar indikasjon på at planene ikke styrer arbeidstidsplanleggingen i særlig grad. Turnusene/arbeidstidsplanene er i alt vesentlig innenfor stillingsbudsjettet. Avvik mellom turnus og stillingsbudsjett for 1999 er avdekket, men forholdene er opprettet i budsjett Vurdere om reell arbeidstid er i samsvar med utlønnet stillingsprosent? Ut fra de kontroller som er foretatt er det ikke avdekket noen vesentlige avvik mellom reell arbeidstid og utlønning Vurdere bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten Sammenligning av bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Hitra, Hemne og Meldal Årsverk i hele pleie- og omsorgstjenesten HITRA HEMNE MELDAL Sykehjem/ aldershjem 53,29 70 % 34,03 54 % 39,60 58 % Hjemmesykepleie 13,18 17 % 9,30 15 % 16,40 24 % Hjemmehjelp 7,54 7 % 19,69 31 % 11,26 17 % Administrasjon 2,00 2 % * - 1,00 1 % Sum institusjon og åpen omsorg 76, % 63, % 68, % PU 22,46 8,30 37,30 Rehabilitering 3,00 4,00 8,98 SUM 101,47 75,32 114,54 Tabell 5-1 Dataene er hentet fra stillingsbudsjett (*= Administrasjonen er for Hemne kommune inkludert i bemanningen på sykehjemmet.) Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 8 av 14

9 Tabell 5-1 viser antall årsverk i de forskjellige tjenesten i pleie og omsorg i hver kommune. Sum årsverk innen pleie- og omsorgstjenesten varierer i de tre kommunene. Ulikheter i befolkningsstruktur, geografi, politiske og administrative prioriteringer og organisering kan være årsaker til dette. Hitra har høyest bemanning av de tre kommunene når en summerer årsverkene i institusjon og åpen omsorg. Den administrative organiseringen med adskilte geografiske distrikter er kanskje ikke så kostnadseffektiv. Fordeling av årsverk innenfor de ulike tjenestene innen pleie og omsorg viser også store variasjoner mellom de tre kommunene. Hitra har mange årsverk knyttet til institusjonsdrift. Dette har sammenheng med et høyt antall av institusjonsplasser. Det er få årsverk i hjemmehjelpstjenesten, men forholdsvis flere i hjemmesykepleien. Antall institusjonsplasser i kommunen tilsvarer nesten 30% av antall innbyggere over 80 år. Gjennomsnittet for Sør-Trøndelag og i landet for øvrig er på ca 23%. Kommunestyret vedtok den å øke antall sykehjemsplasser til 56 i forbindelse med bygging av nytt Helsetun. Selv om det vanligvis er langt mer kostnadskrevende, ser det ut til at Hitra prioriterer opphold i institusjon fremfor hjemmebasert omsorg. Det er heller ikke sikkert at instutsjonsplass gir det best tilbudet til brukerne av pleie- og omsorgstjenester. Behovet for institusjonsplasser vil vel i stor grad defineres av fagpersonene i den enkelte kommune, men det er også et resultat av tilbudet og organiseringen av den hjemmebaserte omsorgen. Geografiske forhold vil påvirker muligheten for en kvalitativ og kostnadseffektiv hjemmebasert omsorg. Hitra kommune har lange avstander som vanskeliggjør hjemmebasert omsorg. Definisjon av om en tjenesten er hjemmehjelp eller hjemmesykepleie er nok forskjellig i de tre kommunene. Staten har bestemt at hjemmesykepleie er gratis for brukerne mens det betales egenandel for hjemmehjelp. Hjemmesykepleie utføres av sykepleiere og hjelpepleiere. Hjemmesykepleie blir derfor en mer kostnadskrevende tjeneste for kommunen enn hjemmehjelp. Hitra kommune har forholdsvis få stillinger som hjemmehjelp, men større bemanning innen hjemmesykepleien. Hjemmebasert omsorg i Hitra kommune er organisert i distrikter, for tiden er det to distrikter. I begge distriktene er det helkontinuerlig døgnvakt. I og med at Hitra kommune har så mange institusjonsplasser, kan man spørre seg om der er behov for et så stort omfang av sykepleie i hjemmene. Det kan også være grunnlag for å se nærmere på behovet for helkontinuerlig døgnvakt i hjemmesykepleien. Hjemmehjelp kunne kanskje i større grad ha utføre den hjemmebaserte omsorgen i Hitra kommune? Ut fra de opplysninger som er innhentet er det liten grad av samordning mellom hjemmehjelpen og hjemmesykepleien. Forskjellen i bemanningen innenfor PU-omsorgen i de tre kommunene har nok en klar sammenheng med at Hitra og Meldal hadde en institusjon hver før PU-reformen. PUomsorgen er ikke vurdert nærmer i dette prosjektet. Vi har heller ikke sett på rehabiliteringstjenesten i kommunene Sammenligning av årsverk i pleie- og omsorgstjenesten på befolkningsgrupper og stillingsgrupper Årsverk i pleie- og omsorgstjenesten fordelt på befolkningsgrupper og stillingsgrupper Årsverk pr. 100 innbygger over 80 år Årsverk pr % andel sykepl. Sykepleiere / Annet 100 innbygger av årsverk i hjelpepl. Personell Sum pleie og omsorg. Hitra ,49 8,89% Hemne ,65 21,07% Meldal ,84 13,64% landsgj.snitt ,86 18,79% Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 9 av 14

10 Tabell 5-2 (Dataene er hentet fra Styringshjulet til SHD og databasen til Kommunal monitor og kommunenes budsjett for 1999.) Tabell 5-2 viser hvor mange årsverk hver kommune har i pleie- og omsorgstjenesten pr. 100 innbygger over 80 år. Årsverkene er fordelt på sykepleiere og hjelpepleiere samt en gruppe med annet personell. Tabellen viser også årsverk pr. 100 innbygger. Siste kolonnen i tabellen viser hvor stor prosent sykepleiestillingene utgjør av alle årsverk i pleie- og omsorgs tjenesten. Hitra har betydelig flere årsverk i pleie- og omsorgstjenesten pr. innbygger som er 80 år og eldre enn Hemne og Meldal. Det har helt klart sammenheng med at det i Hitra kommune prioriteres institusjonsplasser fremfor andre mindre ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester. Hitra har 46% stilling i pleie- og omsorgstjenesten pr. innbygger som er 80 år og eldre, mens Hemne og Meldal har henholdsvis 37% og 38%. Landsgjennomsnittet er på 44%. Antall årsverk som er sykepleiere/hjelpepleiere i forhold til andel innbyggere som er 80 år og eldre er ganske lik i de tre kommunene. Andel sykepleiere av totale årsverk i pleie- og omsorgstjenesten viser en stor variasjon blant de tre kommunene. Ut fra stillingsbudsjettet skal i underkant av hver tiende ansatt i pleie- og omsorgstjenesten i Hitra kommune være sykepleier. I Hemne er hver femte ansatt en sykepleier. Hitra har i tillegg flere ledige sykepleiestillinger. Den reelle andel av sykepleiere er altså svært lav. Det er spesielt de to institusjonene som har en lav bemanning av sykepleiere. Når andelen av sykepleiere er såpass lav, bør Hitra kommune legge til rette slik at de får best mulig nytte av de sykepleierne de har. Kanskje burde sykepleierne i større grad være på institusjonene, i stedet for å kjøre rundt å se om forholdsvis friske mennesker som trenger praktisk bistand i sine hjem Sammenligning av bemanningen ved institusjonene for eldre i de tre kommunene BEMANNINGEN VED INSTITUSJONENE PR. GODKJENT PLASS HITRA MELDAL HEMNE Helsehuset Kvenvær Meldal Helsesenteret Eldresenter Helsetun Sykepleier 0,14 0,05 0,14 0,22 Hjelpepleier 0,47 0,11 0,40 0,43 Assistenter 0,45 0,12 Sum pleie pleiefaktor 0,61 0,61 0,66 0,65 Merkantil/leder 0,04 0,06 0,06 0,05 Assistent, vaskeri 0,05 0,02 0,01 0,01 Kjøkken 0,09 0,06 0,10 0,12 Aktivitør 0,03 SUM 0,82 0,75 0,83 0,83 Tabell 5-3 Tabell 5-3 viser årsverk ved institusjonene fordelt på godkjente sengeplasser. Pleiefaktoren skal vise hvor stor stillingsprosent kommunene bruker på hver pasient. Det er tatt utgangspunkt i stillingsbudsjett 1999 og antall godkjente sengeplasser. Endringer etter budsjettet for 1999 er ikke hensyntatt. Vi er kjent med at det ved Helsehuset på Hitra er opprettet en ny stilling som avdelingssykepleier. Ved Kvenvær Eldresenter Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 10 av 14

11 er det opprettet en stilling som aktivitør. En stilling som sykepleier er omgjort til hjelpepleier og en del assistentstillinger er omgjort til hjelpepleiere og omsorgsarbeidere. Bemanningen ved både Helsehuset og Kvenvær Eldresenter er derfor noe høyere. Også ved de to andre institusjonene er bemanningen endret. Helsehuset har over lengre tid hatt overbelegg slik at den faktiske bemanningen pr plass blir litt lavere. Mens det i Hemne kommune har vært ledig kapasitet og faktisk bemanning pr plass er derfor høyere enn tabellen viser. Det er flere forhold som påvirker bemanningen ved institusjonene og som gjør at tallene kanskje ikke er helt sammenlignbare. Hitra Helsehus har eget vaskeri som i tillegg vasker tøy for Kvenvær Eldresenter. Hemne og Meldal kjøper vaskeritjenesten. Graden av selvhjulpenhet til de som defineres som sykehjemspasienter vil påvirke behovet for bemanning. Færre plasser i forhold til folketall indikerer at pasienten må være dårligere før de blir definert som sykehjemspasienter. Fysiske forhold ved institusjonen vil også påvirke behovet for bemanning. Sum årsverk i direkte brukerrettet innsats pr. plass, pleiefaktoren, skal være sammenlignbar. Pleiefaktoren varierer fra 0,61 pr sengeplass til 0,66. Institusjonene i Hitra kommune har lavest pleiefaktor. Ressurssenteret for Omsorgstjenester har utarbeidet en sammenligning av 8 sykehjem. (Det er de 2 største sykehjemmene i Skien, Molde og Stavanger samt et privatdrevet sykehjem i Moss og ett i Asker.) Ved disse 8 sykehjemmene er pleiefaktoren fra 0,68 til 0,94. Ut fra Ressurssenterets sammenligning drives institusjonene i Hitra kommune svært kostnadseffektiv. Pleiefaktoren ved Helsehuset og Kvenvær Eldresenter er lik til tross for at det er to forskjellige institusjoner. Helsehuset er et sykehjem mens Kvenvær Eldresenter er et aldershjem. Et sykehjem er i utgangspunktet mer ressurskrevende enn et aldershjem, men dette er ikke tilfelle for Hitra kommune. I realiteten fungerer kanskje begge institusjonene som sykehjem? Pleiefaktoren ved Helsehuset som er definert som et sykehjem, er nok noe lav. Pleiefaktoren kan også relateres til kvalitet. Lav pleiefaktor kan indikere lav kvalitet. I dette prosjektet er ikke pleiefaktoren vurdert i forhold til kvalitet på tjenesten. Andel sykepleiestillinger pr sengeplass varierer ved de fire institusjonene. Hitra kommune sine to institusjoner har lavest andel sykepleiestillinger pr. sengeplass i følge budsjett. I tillegg er flere av sykepleierstillingene besatt av ufaglærte. Dette tilsier at den reelle andelen av sykepleiere ved Helsehuset og Kvenvær Eldresenter er svært lav Sammenligning av lønnskostnadene ved institusjonene for eldre i de tre kommunene Sum lønnskostnader pr. godkjent sengeplass pr. år R-1999 Bud -99 B R R-1998 Bud-98 B - R Hitra, Helsehuset Hitra, Kvenvær Eldr Hemne, Helsesent Meldal, Helsetun Tabell 5-4 Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 11 av 14

12 Tabell 5-4 viser omtrent det samme som tabell 5-3, men her er årsverk omgjort til lønnskostnader. Tallene i tabell 5-4 er inklusiv variabel lønn og sykepenger. Tallene er hentet rett ut fra kommunenes budsjett og regnskap og er ikke korrigert for ulik organisering og tjenestetilbud i de tre kommunene. Denne tabellen viser at det ikke er så stor forskjell på lønnskostnaden pr. sengeplass ved Helsehuset og Kvenvær eldresenter. Det var budsjettert med større avvik. Lønnskostnadene pr. sengeplass i Hitra kommune er betydelig lavere enn i Hemne og Meldal. Dette viser at institusjonsdriften i Hitra kommune er kostnadseffektiv. I dette prosjektet er det ikke vurdert om kostnadseffektivteten reduserer kvaliteten på tjenesten Vurdere bruken av vikarer HITRA MELDAL HEMNE Netto vikarlønn i % REGNSKAP ,7% 6,4% 8,7% av netto lønn BUDSJETT ,3% 4,9% 8,6% Brutto vikarlønn i % REGNSKAP ,4% 14,9% 12,9% av brutto lønn BUDSJETT ,6% 11,8% 8,6% Tabell 5-5 Tabell 5-5 viser hvor stor prosent vikarlønn utgjør av kommunens totale lønnskostnader for hele pleie og omsorg ( ). Vikarlønn omfatter sykevikarer, ferievikarer, ekstra hjelp og andre tilfeldige engasjement. Netto vikarlønn og nettolønn er lønnskostnadene redusert med sykepenger/refusjon fra arbeidskontoret. I pleie- og omsorgstjenesten må en i stor grad leie inn ferievikar slik at det må være et visst omfang av vikarer. Tabellen viser at Hitra kommune har størst utgifter på vikarer i forhold til totale lønnskostnader i de tre kommunene. Det budsjetteres også med høyere vikarkostnader i pleie- og omsorgstjenesten i Hitra kommune enn i de to andre kommunene. Det kan tyde på at Hitra kommune bruker vikarer for å opprettholde normal drift i perioder eller at det er mer fravær i pleie- og omsorgstjenesten i Hitra kommune enn i de to andre kommunene. 5.3 Påse at turnus/arbeidstidsplan og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk Vurdere om turnusene/arbeidstidsplanene er i samsvar med lover og avtaleverk. Ut fra de kontroller og vurderinger vi har foretatt kan vi med rimelig sikkerhet si at turnusene/arbeidstidsplanene innen pleie- og omsorgstjenesten i Hitra kommune er innenfor gjeldende lov- og avtaleverk Vurdere om utlønning er i samsvar med turnusene. Gjennom de kontroller som er foretatt er det ikke avdekket vesentlige avvik mellom utlønning og arbeidstidsplan/turnus Vurdere om utlønningen er i samsvar med hovedtariffavtalen. Lønn og godtgjørelser for turnusarbeidet som er kontrollert er i hovedsak i samsvar med hovedtariffavtalen. Det er likevel avdekket noen avvik på utlønning av godtgjørelse for særskilt arbeidstid, T- trinn, som ikke er i samsvar med turnus/arbeidstidsplaner eller lønnsmelding. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 12 av 14

13 5.4 Generelle vurderinger og kommentarer Eldreomsorgen har i de senere årene vært et statlig satsningsområde. Stortinget har vedtatt en fireårig handlingsplan for eldreomsorg, Staten benytter både juridiske og økonomiske virkemidler overfor kommunene for å gjennomføre satsingen på eldreomsorg. Flere stillinger innen pleie- og omsorgstjenesten er opprettet og finansiert med øremerkede tilskudd. Det er uklart hva som skjer med de øremerkede tilskuddene etter år Det er en pågående desentralisering av psykiatritjenesten slik at psykiatri også vil bli en del av oppgavene til pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. 6. REVISORS KONKLUSJONER 6.1 Vurdere og analysere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten Ressursbruken og bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten i Hitra kommune er høy i forhold til landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner. Det har sammenheng med hvilke tjenester som prioriteres og fagmiljøets definisjon av tjenestebehovet. Hitra kommune har et høyt antall institusjonsplasser som er en ressurskrevende tjeneste og mindre andel av hjelp i hjemmet. Antall institusjonsplasser i Hitra kommune tilsvarer nesten 30% av antall innbyggere over 80 år og er mye høyere enn landsgjennomsnittet og tallene for Hemne og Meldal. Likevel har Hitra kommune nå vedtatt å øke antall institusjonsplasser ytterligere. Bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten er stort sett i samsvar med kommunens vedtatte stillingsbudsjett. Pleie- og omsorgstjenesten i Hitra kommune har et høyt bruk av vikarer. Både budsjetterte og faktiske vikarkostnader er høyere i Hitra kommunen enn i Meldal og Hemne. Høy bemanning og ressursbruk totalt i pleie- og omsorgstjenesten i Hitra kommune kan ha sammenheng med organiseringen av pleie- og omsorgstjenesten med to geografiske distrikter som hver ledes av en distriktsleder som er direkte plassert under rådmann. Bemanning og ressursbruk pr. sengeplass ved både Helsehuset og Kvenvær Eldresenter er svært lav i forhold til andre sammenlignbare institusjoner. De to institusjonen har omtrent samme bemanningen pr. sengeplass selv om den ene er et sykehjem og den andre er et aldershjem. Det er en lav sykepleierdekning ved begge institusjonene. Det vi har sammenlignet i dette prosjektet er ressursbruk. I dette prosjektet er det ikke vurdert om så lav bemanning påvirker kvaliteten på tjenesten. Ressursbruk og kvalitet er ikke alltid sammenfallende. Kvalitet kan være betinget av mange andre forhold enn ressursbruk. Kvalitet innen pleie- og omsorgstjenesten kan vel nesten bare måles ved brukerundersøkelser. I dette prosjektet er det ikke gjort noe forsøk på å måle eller vurdere kvaliteten på tjenesteproduksjonen. 6.2 Påse at turnuser/arbeidstidsplaner og godtgjørelser er i samsvar med gjeldende regelog avtaleverk. Ut fra de kontroller og vurderinger som vi har foretatt kan vi med rimelig sikkerhet si at turnusene innen pleie og omsorgstjenesten i Hitra kommuner er innenfor gjeldende lover og avtaleverk. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 13 av 14

14 Lønn og godtgjørelser for turnusarbeidet er i alt vesentlig i samsvar med hovedtariffavtalen og oppsatt turnus, men avvik er avdekket. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 14 av 14

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4 FAKTADEL...4 5 REVISORS VURDERING...

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4 FAKTADEL...4 5 REVISORS VURDERING... Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS KONKLUSJON... 2 2 INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL... 3 2.3 IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET...

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 4 5. REVISORS VURDERING 7

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 4 5. REVISORS VURDERING 7 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN 3 2.2 HJEMMEL 3 2.3 IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Helse og sosial Saksmappe: 2008/4094-1 Saksbehandler: Kari Ø. Bakke Saksframlegg Avhjemling av institusjonsplasser Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Saksfremlegg Saksnr.: 09/2465-12 Arkiv: G27 Sakbeh.: Ingunn Torbergsen Sakstittel: FYSIOTERAPEUTENE - DIMENSJONERING AV FYSIOTERAPITJENESTEN Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Formannskapet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Seksjonsleder Per Morten Jørgensen

Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Seksjonsleder Per Morten Jørgensen Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre Seksjonsleder Per Morten Jørgensen Innhold Om riksrevisjonen, mandat, arbeid og rapporter Bakgrunn, mål og

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011 21/11 27.09.2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011 21/11 27.09.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201006048 : E: 027 F00 : Marianne Schwerdt m/flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV alle norske kommuner.

Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV alle norske kommuner. NOTAT Til: Fra: NHO Service Kopi: Dato: 26.10.10 Sak: Ressurs og effektivitetsanalyse av kommunale helse og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger, kommunale

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 3. PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER...

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 3. PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER... Nedre Gauldal Kommunerevisjonsdistrikt Rapport forvaltningsrevisjon Oppfølging av handlingsplan for eldre Skaun kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER...3 1.2

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Sissel Nergård Jensen Arkiv: F10 &34 Arkivsaksnr.: 12/2061 Økonomiske konsekvenser ved UHO`s vedtak om tiltak i sak 29/13... Sett inn saksutredningen under denne linja IKKE

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014

MØTEBOK. Arkivsaksnr.: 14/503-1. Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 MØTEBOK Arkivsaksnr.: 14/503-1 Ark.: Sak nr Styre/råd/utvalg: Møtedato: 39/14 Kommunestyret 27.03.2014 Saksbehandler: Bente Rudrud, kommunalsjef STATUS NYTT HELSE OG OMSORGSSENTER: VURDERING OM MANDATET

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200

Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 29.10.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/106 Anne Lorentse Onarheim 200 Saksgang Utvalg Møtedato Eldrerådet 10.11.2014 Helse- og sosialkomiteen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Arkivsaksnr: 12/1103-7 Arkiv: K1-231 Saksbehandler: Ola Sellie Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Driftsstyret 02.11.2015 007/15 Kommunestyret

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Dypdykk pleie- og omsorg 1. Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere

Dypdykk pleie- og omsorg 1. Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere Dypdykk pleie- og omsorg 1 Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere Sendt til dere, ba dere lese på forhånd Obs; fant en feil/taaakk Halden; Jeroen, ny versjon lagt ut Først noen muligheter

Detaljer

Finansiering av tiltak i R4

Finansiering av tiltak i R4 Saksframlegg Arkivnr. 153 Saksnr. 2014/1422-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Hege Almås Finansiering av tiltak i R4 Dokumenter i saken:

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Konsekvenser ved å ta ned sykehjemsplasser som et alternativ

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG

Saksframlegg. Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Saksframlegg Ark.: Lnr.: 4218/14 Arkivsaksnr.: 14/907-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren EVALUERING AV TILDELING AV TJENESTER I PLEIE OG OMSORG Vedlegg: Ingen Andre saksdokumenter (ikke utsendt): - Omsorgsplan

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE I DRAMMEN KOMMUNE â Innstilling til bystyrekomitè helse, sosial og omsorg /

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det samlede fraværet i kommunen var

Detaljer

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt

FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.166. Luster. nr.48 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt FORELØPIG ANALYSE PRESENTASJON nr.166 Luster nr.48 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er om trentsom forventetutfra disponibel inntekt Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet 05.06.2014 Kommunestyre 18.06.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet 05.06.2014 Kommunestyre 18.06. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet 05.06.2014 Kommunestyre 18.06.2014 Arkivsaksnr: 2014/4619 Klassering: 231/F21 Saksbehandler: Iren Hovstein

Detaljer

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid Norddal kommune Arbeidsgrunnlag /forarbeid Innholdet i dette dokumentet er basert på uttrekk fra Kostra, Iplos og SSB og presentasjonen er tilpasset en gjennomgang og refleksjon i kommunens arbeidsgruppe.

Detaljer

FORORD. Trondheim, januar 1999 Lars-Erik Borge og Ivar Pettersen

FORORD. Trondheim, januar 1999 Lars-Erik Borge og Ivar Pettersen FORORD Dette notatet presenterer nye tilleggsanalyser for prosjektet Likeverdig skoletilbud og kommunale inntekter. Tidligere er hovedprosjektet dokumentert i egen rapport og tilleggsanalyser i eget notat.

Detaljer

Sykehjemmet i Snillfjord kommune

Sykehjemmet i Snillfjord kommune i kommune I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon bestilte Kontrollutvalget i kommune (KU), i sak 02/17, en forvaltningsrevisjon med fokus på sykehjemmet i kommune. I bestillingen ble følgende nevnt

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: H01 &13 Arkivsaksnr.: 12/18509-2 Dato: 10.02.2013 HØRING UTVIDELSE AV PASIENTSKADELOVENS VIRKEOMRÅDE TIL Å OMFATTE BARNEBOLIGER, KOMMUNALE RUSINSTITUSJONER

Detaljer

ET SMARTERE HELSE-NORGE: OM VELFERDSTEKNOLOGI OG ELDREBØLGENS KONSEKVENSER FOR OMSORGEN I KOMMUNE-NORGE

ET SMARTERE HELSE-NORGE: OM VELFERDSTEKNOLOGI OG ELDREBØLGENS KONSEKVENSER FOR OMSORGEN I KOMMUNE-NORGE ET SMARTERE HELSE-NORGE: OM VELFERDSTEKNOLOGI OG ELDREBØLGENS KONSEKVENSER FOR OMSORGEN I KOMMUNE-NORGE Sjeføkonom Terje Strøm i NyAnalyse. Hjertesviktkonferansen, 10.mai 2016 AFTENPOSTEN 10.JANUAR I ÅR

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG EKSTERN VURDERING Presentasjon i kommunestyret 26. februar 2015 EN TJENESTE UNDER PRESS MEN INGEN KRISE Ressursbruk 2013 Indikator i KOSTRA, 2013-tall Frøya Snitt for kommunene

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

Hvordan unngå sykehjemskø?

Hvordan unngå sykehjemskø? Hvordan unngå sykehjemskø? Hans Knut Otterstad & Harald Tønseth Køer foran sykehjemmene er et av de største problemene i eldreomsorgen. Forfatterne peker på hvorfor de oppstår og hvordan de kan unngås.

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo 1. Beskrivelse av tjenesten Hjemmetjenesten i NLK er lokalisert i 2 soner. Dokka og Torpa. Hjemmetjenesten Dokka har et budsjett på 17 683 500,-, mens Torpa har budsjett på 13 050 400,- Lønn faste stillinger

Detaljer

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Verdal kommune Informasjon LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Tilbud til alvorlig syke og deres pårørende 1 Lindrende behandling vil si aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med kort forventet

Detaljer

Sluttrapport Inderøy Kommune

Sluttrapport Inderøy Kommune Sluttrapport Inderøy Kommune Innledning Inderøy kommune skiller seg ikke vesentlig fra andre kommuner når det gjelder demografiske utfordringer, med flere eldre som har behov for hjelp og færre hender

Detaljer

10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER

10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER 10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER 1 Sak 116/10 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/1426-2 Løpenr.: 8553/10 Arkivnr.:

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHB-15/11363-2 96544/15 21.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.11.2015 Innvandrerrådet 11.11.2015

Detaljer

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik Hva er KOSTRA? KOmmune-STat-RApportering Foreløpige tall 15. mars Endelige tall 15. juni Sier mye om produktiviteten, lite om etterspørselen De ordinære tallene sier lite eller ingenting om kvaliteten

Detaljer

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Alta kommune Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Mandat for oppdraget Oppgaven har vært å bistå kommunen med å gi et bilde av struktur og kostnadsdrivere i PLO som grunnlaget

Detaljer

Revisjonen er gjennomført av Elin Ingeborg Vassmo og Kari Wuttudal (prosjektleder). Magnar Andersen deltok i siste del av revisjonen.

Revisjonen er gjennomført av Elin Ingeborg Vassmo og Kari Wuttudal (prosjektleder). Magnar Andersen deltok i siste del av revisjonen. Forord I årene 1998 til 2001 foretok staten en satsing på eldreomsorgen for å gjøre kommunene i stand til å møte befolkningsutviklingen. Revisjonen gjennomførte i 2002 et forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Ressursinnsats i pleie og omsorgstjenesten En sammenlignende undersøkelse

REVISJONSRAPPORT. Ressursinnsats i pleie og omsorgstjenesten En sammenlignende undersøkelse REVISJONSRAPPORT Ressursinnsats i pleie og omsorgstjenesten En sammenlignende undersøkelse Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana, Båtsfjord, Lebesby og Gamvik kommuner Januar 2008 Forvaltningskontrollen IS Telefon

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Samlet saksfremstilling

Samlet saksfremstilling STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 144 Arkivsaksnr: 2009/2654-3 Saksbehandler: Lars Eirik Nordbotn Samlet saksfremstilling Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 34/10 18.03.2010 Kommunestyret 24/10 25.03.2010

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

Effektiviseringspotensial

Effektiviseringspotensial Effektiviseringspotensial Det er klart at en kommunesammenslåing også kan gi grunnlag for å hente ut stordriftsfordeler gjennom mer effektiv administrasjon og tjenesteproduksjon. Erfaringene fra tidligere

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi

ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON. nr.68. Fusa. nr.95 uten justering for inntektsnivå. Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi ENDELIG ANALYSE PRESENTASJON nr.68 Fusa nr.95 uten justering for inntektsnivå Nøkkeltallene er klartbedre enn disponibelinntektskulle tilsi Plasseringer O ppdatert til2015-barom eteret (sam m enliknbar

Detaljer

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015

ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 SAK FRA ÅS ELDRERÅD Saksnr. 11/3063 og 11/3068 ELDREPOLITISK PROGRAM FOR ÅS KOMMUNE 2011 2015 Behandlet og vedtatt: Ås eldreråd 03.05.2011 og 27.09.2011 Informasjon til: Referert i kommunestyret 12.10.2011

Detaljer

ETTER (og ikke videre?)

ETTER (og ikke videre?) ETTER (og ikke videre?) Kartlegging av tjenester innen pleie og omsorg Se håndboken for beskrivelse av utfylling av skjemaet og definisjoner. Tiltak/tjeneste Hvem utfører tjenesten? (hvem er inbyggeren/brukeren

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER...

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER... Nedre Gauldal Kommunerevisjonsdistrikt Rapport forvaltningsrevisjon Oppfølging av handlingsplan for eldre Melhus kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER...3 1.2

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Rådhuset Møtedato: 30.05.2016 Tid: 10:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune.

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Det er i sammenheng med høring hensiktsmessig å belyse noen momenter vedrørende ombygging av Tustna Sjukeheim til omsorgssenter og kjøkkentjenestens

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering

Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg. Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Velferdsteknologi i morgendagens helse- og omsorg Une Tangen, rådgiver KS Forskning, innovasjon og digitalisering Den beste omsorgen handler ikke bare om å hjelpe. Det handler også om å gjøre folk i stand

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER...

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER... Nedre Gauldal Kommunerevisjonsdistrikt Rapport forvaltningsrevisjon Oppfølging av handlingsplan for eldre Klæbu kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER...3 1.2

Detaljer