RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1 SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER FAKTADEL REVISORS VURDERING...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4 FAKTADEL...4 5 REVISORS VURDERING..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG FORMÅLET MED PROSJEKTET REVISORS KONKLUSJON INNLEDNING BAKGRUNN HJEMMEL IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET HØRING FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER FORMÅL MÅL PROBLEMSTILLINGER FAKTADEL METODE KILDER FAKTA OM DE TRE KOMMUNENE TJENESTETILBUDET INNEN PLEIE OG OMSORG RESSURSBRUK DEFINISJON AV TURNUS ORGANISERING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN OPPGAVER OG MÅLSETTINGER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN LOV OG REGELVERK PÅ OMRÅDET REVISORS VURDERING REVISORS BESKRIVELSE AV FORETRUKKET PRAKSIS/REVISJONSKRITERIER VURDERE RESSURSBRUKEN INNEN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN PÅSE AT TURNUS/ARBEIDSTIDSPLANER OG GODTGJØRELSE ER I SAMSVAR MED GJELDENDE REGELVERK/AVTALEVERK GENERELLE VURDERINGER OG KOMMENTARER REVISORS KONKLUSJONER VURDERE RESSURSBRUKEN INNEN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN PÅSE AT TURNUS OG GODTGJØRELSE ER I SAMSVAR MED GJELDENDE REGELVERK/AVTALEVERK...13 Orkanger, Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 1 av 1

2 1 SAMMENDRAG 1.1 Formålet med prosjektet Formålet med prosjektet er å undersøke om Hemne kommune har en fornuftig og kostnadseffektiv styring av personalressursene innen pleie- og omsorgstjenesten. I tillegg vurdere om turnusene/arbeidtidsplanene er innenfor gjeldende lov- og avtaleverk og om utlønningen er i samsvar med turnusene og gjeldende regelverk. Prosjektet har to mål: 1. Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten. 2. Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk. 1.2 Revisors konklusjon Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten Ressursbruken og bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten i Hemne kommune er lavere enn i de to kommunene det er sammenlignet med. Årsverk pr. innbygger over 80 år er også lavere enn gjennomsnitt for landet. Lav ressursbruk har sammenheng med hvilke tjenester som prioriteres og fagmiljøets definisjon av tjenestebehovet samt organiseringen av tjenesteproduksjon. Hemne kommune har prioritert hjemmebasert omsorg i stor grad fremfor institusjonsplasser. Hemne har et lavt antall institusjonsplasser mens en forholdsvis stor del av innbyggerne mottar hjelp i hjemmet. Hjemmebasert omsorg er vanligvis en mindre ressurskrevende tjeneste enn institusjonsplass. Alle pleie- og omsorgstjenestene organiseres og koordineres av et team bestående av tre soneledere og det er en effektiv styringsmodell. Bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten er i samsvar med kommunens vedtatte stillingsbudsjett. Bruk av vikarer er innenfor det som kan regnes som normalt og innen gitt ramme i budsjettet. Bemanningen og ressursbruken ved Helsesenteret pr. godkjent sengeplass er innenfor normalen selv om den er betydelig høyere enn ved institusjonene i Hitra kommune, men omtrent på samme nivå som sykehjemmet i Meldal kommune. Det vi har sammenlignet i dette prosjektet er ressursbruk. Ressursbruk og kvalitet er ikke alltid sammenfallende. Kvalitet kan være betinget av mange andre forhold enn ressursbruk. Kvalitet innen pleie- og omsorgstjenesten kan vel nesten bare måles ved brukerundersøkelser. Vi har ikke i dette prosjektet gjort noe forsøk på å måle eller vurdere kvaliteten på tjenesteproduksjonen. Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk. Ut fra de kontroller og vurderinger som vi har foretatt kan vi med rimelig sikkerhet si at turnusene/arbeidstidsplanene innen pleie- og omsorgstjenesten i Hemne kommuner er innenfor gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn og godtgjørelser for turnusarbeidet er i samsvar med hovedtariffavtalen og oppsatt turnus. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 2 av 2

3 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Effektivitet, kvalitet, kostnadskutt og konkurranseutsetting av offentlig tjenesteproduksjon, er tema som til stadighet diskuteres. Pleie- og omsorgstjenestene representerer en vesentlig del av kommunens tjenesteproduksjon. Mange utredninger og forskningsprosjekter er laget rundt dette temaet. Etter henvendelse fra Meldal kommunene har vi valgt å vurdere bemanning og lønnskostnader innen pleie og omsorgstjenestene i tre kommuner. En stor del av kostnadene for pleie- og omsorgstjenesten dreier seg om lønns- og personalkostnader. En del av tjenesteproduksjonen skjer med bakgrunn av en arbeidsplan/turnus. Turnus og godtgjørelse for turnus representerer helt klart et vanskelig område innen lønnsberegning og lønnsutbetaling. Vi fant det interessant å sammenligne pleie- og omsorgstjenestene i Hemne med de samme tjenestene i Hitra og Meldal. Dette er tre kommuner som er noenlunde lik i størrelse, slik at sammenligning skulle være mulig. Vi har lagt mest vekt på å vurdere ressursbruken på institusjonene. I tillegg har vi vurdert om godtgjørelsen for turnusarbeidet er utbetalt i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk. Prosjektet er gjennomført av ass.rev.sjef/dipl.intern revisor Toril Ulfsnes. 2.2 Hjemmel Revisjonen skal i følge kommuneloven 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. 2.3 Identifikasjon av den reviderte enhet Pleie og omsorg består av følgende enheter: Hemne Helsesenter Åpen omsorg, som består av hjemmesykepleien, hjemmehjelp, trygdepensjonatet, trygdebolig 1, avlastningsleilighet. Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TTF) Pleie- og omsorgstjenesten i Hemne kommune hadde i 1999 ca 75 årsverk og et lønnsbudsjett på nesten 24 mill. Pleie- og omsorgstjenesten representerer helt klart et vesentlig område. 2.4 Avgrensninger av prosjektet Vi har hovedsakelig vurdert bemanning og lønnskostnader i pleie- og omsorgstjenesten. Ressursbruken er i hovedsak vurdert ut fra budsjett, regnskap og offentlig statistikk. Det er ikke foretatt noen vurdering av kvaliteten av tjenestene. Vi har kartlagt rutinene rundt beregning og utbetaling av godtgjørelser i forbindelse med turnusarbeid. Vi har også tatt en del stikkprøver for å se om lønnen og turnusen er korrekt beregnet. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 3 av 3

4 Det er i hovedsak gruppen eldre, innbyggere over 67 år, som er brukere av pleie- og omsorgstjenestene. Andre grupper av innbyggere kan også være brukere av pleie- og omsorgstjenesten. Dette prosjekter belyser ikke andre grupper enn eldre sin behov/bruk av pleie- og omsorgstjenestene. 2.5 Høring Foreløpig rapport er sendt til høring til rådmannen Det fremkommer ingen vesentlige merknader til rapporten. 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 3.1 Formål 3.2 Mål Formålet med prosjektet er å undersøke om Hemne kommune har en fornuftig og kostnadseffektiv styring av personalressursene innen pleie- og omsorgstjenesten. I tillegg vurdere om turnusene/arbeidstidsplanene er innenfor gjeldende lov- og avtaleverk og om utlønningen er i samsvar med turnusene og gjeldende regelverk. Prosjektet har to mål: 1. Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten. 2. Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk. 3.3 Problemstillinger Ut fra målene med prosjektet har vi laget følgende problemstillinger: Problemstillinger til mål 1: Vurdere om turnusene/arbeidstidsplanene er i samsvar med kommunens planverk og stillingsbudsjett. Vurdere om reell arbeidstid er i samsvar med utlønnet stillingsprosent. Vurdere bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten. Vurdere bruken av vikarer. Problemstilling til mål 2: Vurdere om turnusene/arbeidstidsplanene er i samsvar med lover og avtaleverk. Vurdere om utlønning er i samsvar med turnusene. Vurdere om utlønningen er i samsvar med hovedtariffavtalen. 4 FAKTADEL 4.1 Metode Revisor sendte brev til rådmann i Hemne kommune med orientering om oppstart av prosjektet. Informasjonen er samlet inn ved intervju/møte med avdelingsleder Kari Lian og de tre sonelederne. Ressursbruken i pleie- og omsorgstjenesten er analysert ut fra kommunes budsjett og regnskap samt offentlig statistikk som styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene, statistisk sentralbyrå (SSB), fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), Kommunal monitor. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 4 av 4

5 Vi har sammenlignet kommunens ressursbruk innen pleie- og omsorgstjenesten med tilsvarende bruk i Hitra og Meldal. Vi har også sammenlignet ulike nøkkeltall med gjennomsnitt for landet der vi har funnet tall for dette. Vurderingen er delvis gjort med bakgrunn i St.melding 50, Handlingsplan for eldreomsorgen og årlig rundskriv fra Sosial- og helsedepartementet Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene og Sosial- og helsedepartementet utredning om Sykehjemmenes rolle i fremtidens pleie- og omsorgstjeneste. I tillegg er rapporten fra stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, SNF, Effektivitet, kvalitet og organisering av pleie- og omsorgssektoren i norske kommuner og rapport fra Ressurssenter for Omsorgstjenester, sammenligning av driftskostnader ved 8 sykehjem bakgrunnsstoff for vurderingene. Rutinene rundt beregning og utbetaling av godtgjørelser for turnusarbeid er vurdert mot avtaleverk, stillingsbudsjett og turnus/arbeidstidsplanene. I tillegg har revisor foretatt regnskapsrettede kontroller av et utvalg utbetalinger. 4.2 Kilder Foreløpig rapport ble oversendt til rådmann for uttalelse Se vedlegg 4.3 Fakta om de tre kommunene. Antall Plasser i Instit. 80 år og eldre år innbyggersjon institu- plasser i Antall inn- Mottar Antall innbyggere Mottar % av de byggere over 80 hjelp hjemme hjelp hjemme Hemne ,6% ,6% ,9% Hitra ,9% ,4% 499 8,8% Meldal ,7% ,1% 588 9,6% Gj.snitt 22,9% 38,5 % 10,8 % for landet Tabell 4-1 (Tallene er i hovedsak hentet fra hjul-dataene for 1999 og er tall for 1998) Tabell 4-1 viser antall innbyggere totalt og antall innbyggere som er 80 år og eldre og antall innbyggere som i alderen år for de tre kommunene. Tabellen viser også antall institusjonsplasser for eldre i hver kommune og antall institusjonsplasser i prosent av innbyggere som er 80 år og eldre. Tabellen viser også hvor stor prosent av de over 80 år og de mellom 67 og 79 som mottar en eller annen form for hjelp i hjemmet. Kommunene er ganske lik i størrelse. Hemne har en mindre andel eldre enn de to andre kommunene og det påvirker selvfølgelig behovet for pleie- og omsorgstjenester. Andel av befolkningen som er over 67 år i Hemne er nærheten av landsgjennomsnittet. Hemne kommune har færrest institusjonsplasser av de tre kommunene. Hemne tilbyr hjelp i hjemmet til en stor andel av den eldre befolkningen. 4.4 Tjenestetilbudet innen pleie og omsorg Etterspørselen etter tjenester innen pleie og omsorg har vokst i de siste årene og etterspørselen etter tjenestene forventes også å øke fremover. Tjenestetilbudet har endret seg litt over tid. Generelt for hele Norge er antall institusjonsplasser redusert mens omfanget av Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 5 av 5

6 tjenestetilbud innen pleie og omsorg har økt på 90- tallet. Et av hovedmålene i St.melding 50, Handlingsplan for eldreomsorgen, er at eldre kan bo i sine egne hjem så lenge som mulig. Det tilbys mer hjemmetjenester og andre boalternativ med fast tilknyttet bemanning. Praktisk skille mellom omsorgsboliger og institusjoner reduseres, men de ulike alternativene styres av svært ulike regelverk. Tjenestetilbudet i Hemne kommune er også endret seg i samsvar med den generelle utviklingen. Prioriteringen mellom hjelp i hjemmet og institusjonsplass er ganske forskjellig i de tre kommunene. Hemne tilbyr i større omfang hjelp i hjemmet enn de to andre kommunene og færre får tilbud om institusjonsplass. 44,6% av de over 80 år mottar hjelp i hjemmet. Det er stor forskjell på antall plasser for eldre i institusjon i de tre kommunene selv om en tar hensyn til antall eldre. Hemne har lavest antall plasser i institusjon. Når en sammenligner antall institusjonsplasser i forhold til antall eldre, er Hemne og Meldal på samme nivå, men det er lavere institusjonsplassdekning enn landsgjennomsnittet. Hemne kommune har hatt ledig kapasitet ved institusjonen i flere år. Andre boalternativer med heldøgnstjeneste er ikke vurdert i dette prosjektet. 4.5 Ressursbruk Utgifter til helse- og sosial (1.3) i forhold til komm. totale driftsutg. Netto driftsutgifter pleie- og omsorgstjenesten Totalt pr innbygger pr. innbygger over 67 år Hemne 32,8 % Hitra 39,8 % Meldal 36,1 % Gj.snitt for landet 32,0 % Tabell 4-2 (Tallene er tatt ut fra budsjett 1999 og Hjul-dataene) Tabell 4-2 viser hvor stor prosent av kommunens totale driftsutgifter hver kommune brukte til helse- og sosialformål i Det viser hvordan kommunene prioriterer helse- og sosiale formål. Tabellen viser kommunens netto driftsutgifter til pleie-og omsorgstjenesten som er netto driftsutgifter for formålene i budsjett Netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenesten er fordelt på antall innbyggere og på innbygger over 67 år. Hemne kommune budsjetterte i 1999 med å bruke 32,8 % av kommunens totale utgifter til helse- og sosiale formål og det er mindre enn de to andre kommunene. Men det er omtrent det samme som gjennomsnittet for alle kommuner i Norge. Hemne kommune brukte i 1999 kr pr. innbygger som er over 67 år til pleie- og omsorgstjenester og det er lavest av de tre kommunene. 4.6 Definisjon av turnus Turnus er en arbeidstidsordning der arbeidstiden varer ut over vanlig dagtid. Arbeidstakerne arbeider etter en godkjent arbeidsplan med skiftende arbeidstid fra dag til dag og/eller fra uke til uke. For arbeid utover vanlig arbeidstid utbetales det et tillegg pr. time. Det beregnes som et fast tillegg, T-trinn, som utbetales sammen med annen fastlønn. 4.7 Organisering av pleie- og omsorgstjenesten Administrasjonen av helse og sosial består av 5 enheter på linje direkte plassert under rådmann. Pleie- og omsorgstjenesten utgjør tre av disse enhetene og ledes av tre soneledere som således er direkte plassert under rådmann. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 6 av 6

7 Sonelederne har ansvar for hver sine enheter, men sonelederne i pleie- og omsorgstjenesten fungerer sammen som et team. I tillegg til sonelederne er det en merkantil avdelingsleder og sekretær i administrasjonen av pleie- og omsorgstjenesten. Hele administrasjonen av pleie- og omsorgstjenesten er lokalisert til Helsesenteret. Administrasjon av pleie- og omsorgstjenesten ble omorganisert i 1994 og litt endret i Oppgaver og målsettinger i pleie- og omsorgstjenesten Kommunene har et stort planverk som de er pålagt av Staten. Det er kommuneplan, delplaner, handlingsplaner, økonomiplan og budsjett. Mange av målene som synliggjøres i planene er i større og mindre grad satt av Staten. Tjenesten skal styres etter målene og intensjonene som er i planene. Turnusplan/arbeidtidsplan må betraktes som en operativ plan for å nå målene i de overordna planene. I turnusplanene/arbeidstidsplanen blir det gjort mange verdivalg og prioriteringer. Turnusplanene/arbeidstidsplanene må ses i sammenheng med de overordna planene og skal bidra til måloppnåelsen. Turnusplanene/arbeidstidsplanene er et vesentlig redskap for at Hemne kommune kan levere rett tjeneste til rett tid på rett sted. 4.9 Lov og regelverk på området Lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenester i kommunene pålegger kommunene å tilby pleie- og omsorgstjenester. Forskrift for sykehjem og forskrift/ retningslinjer om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester spesifiserer tjenestetilbudet nærmere. Arbeidsmiljøloven angir ytre rammer for arbeidstid og minimumskrav til fritid. Hovedtariffavtalen fastsetter hvilken godtgjørelse som skal utbetales. Kommuneloven gjelder selvfølgelig også for pleie- og omsorgstjenestene. 5 REVISORS VURDERING 5.1 Revisors beskrivelse av foretrukket praksis/revisjonskriterier Forvaltningen av kommunale midler skal være kostnadseffektiv, det går fram av forarbeidet til kommuneloven (NOU 1990:13, kap. 16). Kommunene skal velge den løsningen som gir lavest ressursbruk for å nå det ønskede resultatet. Tjenestetilbudet skal være innefor lover og regelverk. Ressursbruken i de tre kommunene sammenlignes. Der det er mulig sammenlignes ressursbruken med andre eksterne kilde som SSB, Kommunal monitor, styringshjulet fra SHD og andre utredninger som foreligger. Arbeidstidsplanene/turnusene skal være innenfor rammene til arbeidsmiljøloven og hovedavtale og hovedtariffavtale. Arbeidstidsplanene/turnusene skal bidra til at kommunens mål nås. Godtgjørelsen for turnusarbeidet skal være i samsvar med hovedtariffavtalen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 7 av 7

8 5.2 Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten Vurdere om turnusene/arbeidstidsplanene er i samsvar med kommunens planverk og stillingsbudsjett Turnusene/arbeidstidsplanene er ut fra revisors vurdering ikke i strid med kommunens planverk eller stillingsbudsjett Vurdere om reell arbeidstid er i samsvar med utlønnet stillingsprosent Ut fra de kontroller som er foretatt er det ikke avdekket noen vesentlige avvik mellom reell arbeidstid og avlønning Vurdere bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten Sammenligning av bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Hitra, Hemne og Meldal Årsverk i hele pleie- og omsorgstjenesten HEMNE HITRA MELDAL Sykehjem/ aldershjem 34,03 53,29 39,6 Hjemmesykepleie 9,3 13,18 16,4 Hjemmehjelp 19,69 7,54 11,26 Administrasjon Inkl. i sykehjem 2,0 1 sum institusjon og åpen omsorg 63,02 76,01 68,26 PU 8,3 22,46 37,3 Rehabilitering 4,0 3,0 8,98 SUM 75,32 101,47 114,54 Tabell 5-1 Dataene er hentet fra budsjett 1999 og er inkl. alle tre sonelederne og merkantilt personell i pleie- og omsorgstjenesten. Tabell 5-1 viser antall årsverk i de forskjellige tjenesten i pleie og omsorg i hver kommune. Sum årsverk innen pleie- og omsorgstjenesten i de tre kommunene varierer. Det kan være mange forhold som påvirker bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten i en kommune. Ulikheter i befolkningsstruktur, geografi, politiske og administrative prioriteringer og organisering kan være årsaker. Hemne har færre årsverk innen pleie- og omsorgstjenesten enn de to andre kommunene og det har nok sammenheng med at det er færre eldre i Hemne, men også organiseringen og koordinering av tjenestene vil påvirke bemanning. Alle pleie- og omsorgstjenesten i Hemne kommune koordineres og administreres av et samlet team med 3 soneledere. Denne organiseringsmodellen medvirker nok til en kostnadseffektiv pleie- og omsorgstjeneste. I tillegg er geografiske forhold som at Hemne kommune har et forholdsvis stort sentrum en medvirkende faktor. Fordeling av årsverk innenfor de ulike tjenestene innen pleie- og omsorg viser store variasjoner mellom de tre kommunene. I Hemne kommune har 19,7 årsverk i hjemmehjelpstjenesten og det er mye høyere enn i de to andre kommunene. Mens hjemmesykepleien har bare halvparten så mange årsverk som hjemmehjelpstjenesten. I de to andre kommunene har hjemmesykepleien flere årsverk enn hjemmehjelpstjenesten. Det er en klar indikasjon på at de tre kommunene har ulike definisjoner av hva som er hjemmehjelp og hva Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 8 av 8

9 som er hjemmesykepleie. Staten har bestemt at hjemmesykepleie er gratis mens det betales egenandel for hjemmehjelp. Hjemmesykepleie utføres hovedsakelig av sykepleiere og hjelpepleiere og er gratis for brukerne og blir således en mer kostnadskrevende tjeneste for kommunen enn hjemmehjelp. I dette prosjektet er det ikke vurdert om kvaliteten på tjenesten blir redusert når mer av tjenesten utføres av hjemmehjelp. Hemne har lavest antall årsverk tilknyttet institusjonsdrift og det har selvfølgelig sammenheng med et lavt antall institusjonsplasser. Institusjonsopphold er en ressurskrevende tjeneste i forhold til hjemmebasert omsorg. Bemanningen i PU-omsorgen i Hemne er mye lavere enn i de to andre kommunene. Det har nok en klar sammenheng med at Hitra og Meldal før PU-reformen hadde institusjoner slik at PU-tjenesten i Hitra og spesielt Meldal har en større omfang og det blir ikke så relevant å sammenligne bemanningen i denne tjenesten. Rehabiliteringstjenesten er også ulik i de tre kommunene, men er ikke nærmere vurdert her Sammenligning av årsverk i pleie- og omsorgstjenesten på befolkningsgrupper og stillingsgrupper Årsverk i pleie- og omsorgstjenesten fordelt på befolkningsgrupper og stillingsgrupper Årsverk pr. 100 innbygger over80 år % andel sykepl. Sykepleiere Annet Årsverk pr av årsverk i hele / hjelpepl. Personell Sum 100 innbygger pleie og omsorg. Hemne ,65 21,07% Hitra ,49 8,89% Meldal ,84 13,64% landsgj.snitt ,86 18,79% Tabell 5-2 (Dataene er hentet fra Styringshjulet til SHD og databasen til Kommunal monitor og kommunenes budsjett for 1999.) Tabell 5-2 viser hvor mange årsverk hver kommune har i pleie- og omsorgstjenesten pr. 100 innbygger over 80 år. Årsverkene er fordelt på sykepleiere og hjelpepleiere samt en gruppe med annet personell. Tabellen viser også årsverk pr. 100 innbygger. Siste kollonen i tabellen viser hvor stor prosent sykepleie-stillingene utgjør av alle årsverk i pleie- og omsorgs tjenesten. Hemne kommune har 37% stilling i pleie- og omsorgstjenesten pr. innbygger som er 80 år og eldre og det er lavere enn gjennomsnittet for landet og omtrent på samme nivå som Meldal. Antall årsverk i forhold til antall innbygger er Hemne kommune betydelig lavere enn de to andre kommunene og det kan ses i sammenheng med at befolkningen i Hemne er gjennomsnittlig yngre enn i de to andre kommunene og således ikke etterspør tjeneste fra pleie og omsorg i like stor grad. Antall årsverk som er sykepleiere/hjelpepleiere i forhold til antall innbyggere som er 80 år og eldre er ganske lik i de tre kommunene. Andel sykepleiere av totale årsverk i pleie- og omsorgstjenesten viser en stor variasjon blant de tre kommunene. Ut fra stillingsbudsjettet er hver 5. som arbeider innen pleie- og omsorgstjenesten i Hemne, sykepleiere mens i underkant av hver 10. årsverkene i Hitra kommune er sykepleiere. I gjennomsnitt for landet var sykepleierandelen i 1997 på 18,79%. Sykepleier andelene i Hemne er litt over landsgjennomsnittet. Høy andel av sykepleiere kan indikere høy kvalitet på tjenesten eller det kan indikere ressurs-sløsing. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 9 av 9

10 Sammenligning av bemanningen ved institusjonene for eldre i de tre kommunene BEMANNINGEN VED INSTITUSJONENE PR. GODKJENT PLASS HEMNE MELDAL HITRA Helsesenteret Helsetunet Helsehuset Kvenvær Eldresenter Sykepleier 0,22 0,14 0,14 0,05 Hjelpepleier 0,43 0,40 0,47 0,11 Assistenter 0,12 0,45 Sum pleie pleiefaktor 0,65 0,66 0,61 0,61 Merkantil/leder 0,05 0,06 0,04 0,06 Assistent, vaskeri 0,01 0,01 0,05 0,02 Kjøkken 0,12 0,10 0,09 0,06 Aktivitør 0,03 SUM 0,83 0,83 0,82 0,75 Tabell 5-3 Tabell 5-3 viser årsverk ved institusjonene fordelt på godkjente sengeplasser. Pleiefaktoren skal vise hvor stor stillingsprosent kommunene bruker på hver pasient. Renholdere og vaktmester er ikke med i denne tabellen. Det er tatt utgangspunkt i budsjett 1999 og antall godkjente sengeplasser. Ved Hemne Helsesenter har det vært ledig kapasitet over lang tid og det medfører selvfølgelig at stillingsandelen pr pasient er høyere enn tabellen viser. Endringer etter budsjett 1999 er ikke hensyntatt. Vi er kjent med at nye stillinger er opprettet ved alle institusjonene etter budsjett 1999 i forbindelse med øremerkede tilskudd fra staten. Ved Hemne Helsesenter er det 83% årsverk pr. plass. Det er mange forhold som påvirker bemanningen ved institusjonene. Kjøkkenet ved Hemne Helsesenteret produserer mye mer mat enn til pasientene ved Helsesenteret, det er utstrakt matombringing i hjemmetjenesten. De fleste institusjonene kjøper vaskeritjenesten mens Hitra Helsehus utfører tjenesten selv og det påvirker selvfølgelig bemanningen. Graden av selvhjulpenhet til de som defineres som sykehjemspasienter vil påvirke behovet for bemanning. Få plasser i forhold til folketall indikerer at pasienten må være dårligere før de blir definert som sykehjemspasienter enn når kommunene har et tilbud om flere plasser i forhold til i folketall. Fysiske forhold ved institusjonen vil også påvirke behovet for bemanning. Sum årsverk i direkte brukerrettet innsats pr. plass, pleiefaktoren, skal være sammenlignbar. Pleiefaktoren varierer fra 0,61 pr sengeplass til 0,66. Hemne og Meldal har nesten samme pleiefaktor mens Hitra har en betydelig lavere pleiefaktor. Ressurssenteret for Omsorgstjenester har utarbeidet en sammenligning av 8 sykehjem. (Det er de 2 største sykehjemmene i Skien, Molde og Stavanger samt et privatdrevet sykehjem i Moss og ett i Asker.) Ved disse 8 sykehjemmene er pleiefaktoren fra 0,68 til 0,94. Ut fra Ressurssenterets sammenligning er bemanningen ved Helsesenteret kostnadseffektiv. Hvis pleiefaktoren be- Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 10 av 10

11 regnes ut fra faktisk belegg ved Helsesenteret, vil pleiefaktoren bli betydelig høyere og i overkant av 0,90. Pleiefaktoren kan også relateres til kvalitet. Høy pleiefaktor kan indikere høy kvalitet. I dette prosjektet er ikke pleiefaktoren vurdert i forhold til kvalitet på tjenesten. Andel sykepleiere varierer ved de fire institusjonene. Hemne har høyest andel sykepleier pr. sengeplass. Ved Helsesenteret er det 22% stilling som sykepleier pr. bruker Sammenligning av lønnskostnadene ved institusjonene for eldre i de tre kommunene Sum lønnskostnader pr. godkjent sengeplass pr. år R-1999 Bud 99 B R R-1998 Bud-98 B - R Hemne, Helsesent Hitra, Helsehuset Hitra, Kvenvær Eldr Meldal, Helsetun Tabell 5-4 Tabell 5-4 viser omtrent det samme som tabell 5-3, men her er årsverk omgjort til lønnskostnader. Tallene i tabell 5-4 er inklusiv variabel lønn og sykepengerefusjon. Tallene er hentet rett ut fra kommunenes budsjett og regnskap og er ikke korrigert for ulik organisering og tjenestetilbud i de tre kommunene. Også i denne tabellen er lønnskostnadene fordelt på godkjente sengeplasser. I Hemne organiseres hele pleie- og omsorgstjenesten fra Helsesenteret slik at lønnskostnadene for Helsesenteret er inkl. lønn til alle tre sonelederne og alt merkantilt personell innen pleie- og omsorgstjenesten. Lønnskostnaden i tabellen for Hemne Helsesenteret blir således litt for høy. Helsesenteret i Hemne har brukt mindre lønnsmidler enn budsjettet forutsatte. Endringen fra 1998 til 1999 tilsvarer den generelle lønnsøkningen Vurdere bruken av vikarer HEMNE MELDAL HITRA Netto vikarlønn i % REGN ,7% 6,4% 11,7% av netto lønn BUD ,6% 4,9% 9,3% Brutto vikarlønn i % REGN ,9% 14,9% 16,4% av brutto lønn BUD ,6% 11,8% 12,6% Tabell 5-5 Tabell 5-5 viser hvor stor prosent vikarlønn utgjør av kommunens totale lønnskostnader for hele pleie og omsorg ( ). Vikarlønn omfatter sykevikarer, ferievikarer, ekstra hjelp og andre tilfeldige engasjement. Netto vikarlønn og nettolønn er lønnskostnadene redusert med sykepenger/refusjon fra arbeidskontoret. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 11 av 11

12 I pleie- og omsorgstjenesten må en i stor grad leie inn ferievikar slik at det må være et visst omfang av vikarer. Vikarlønn i pleie- og omsorgstjenesten i Hemne kommune er lavest av de tre kommunene og utgjør knapt 13 % av brutto lønnskostnader. Avvik mellom budsjett og regnskap ved beregning av brutto vikarlønn i % av brutto lønn har sammenheng med at det ikke budsjetteres med sykepengerefusjon og lønn til sykevikar i Hemne kommune. Vikarkostnadene er i realiteten innenfor budsjettet. 5.3 Påse at turnus/arbeidstidsplaner og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk Vurdere om turnusplanleggingen skjer i samsvar med lover og avtaleverk. Ut fra de kontroller og vurderinger som vi har foretatt kan vi med rimelig sikkerhet si at turnusene innen pleie- og omsorgstjenesten i Hemne kommuner er innenfor gjeldende lovog avtaleverk Vurdere om utlønning er i samsvar med turnusene. Gjennom de kontroller som er foretatt er det ikke avdekket vesentlige avvik mellom utlønning og turnus/arbeidstidsplan Vurdere om utlønningen er i samsvar med hovedtariffavtalen. Lønn og godtgjørelser for turnusarbeidet som er kontrollert er i samsvar med hovedtariffavtalen. 5.4 Generelle vurderinger og kommentarer Eldreomsorgen har i de senere årene vært et statlig satsningsområde. Stortinget har vedtatt en 4 årig handlingsplan for eldreomsorg, Staten benytter både juridiske og økonomiske virkemidler overfor kommunene for å gjennomføre satsingen på eldreomsorg. Flere stillinger innen pleie- og omsorgstjenesten er opprettet og finansiert med øremerkede tilskudd. Det er uklart hva som skjer med de øremerkede tilskuddene etter år Det er en pågående desentralisering av psykiatritjenesten slik at psykiatri også vil bli en del av oppgavene til pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. 6 REVISORS KONKLUSJONER 6.1 Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten Ressursbruken og bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten i Hemne kommune er lavere enn i de to kommunene det er sammenlignet med. Årsverk pr. innbygger over 80 år er også lavere enn gjennomsnitt for landet. Lav ressursbruk har sammenheng med hvilke tjenester som prioriteres og fagmiljøets definisjon av tjenestebehovet samt organiseringen av tjenesteproduksjon. Hemne kommune har prioritert hjemmebasert omsorg i stor grad fremfor institusjonsplasser. Hemne har et lavt antall institusjonsplasser mens en forholdsvis stor del av innbyggerne mottar hjelp i hjemmet. Hjemmebasert omsorg er vanligvis en mindre ressurskrevende tjeneste enn institusjonsplass. Alle pleie- og omsorgstjenestene organiseres og koordineres av et team bestående av tre soneledere og det er en effektiv styringsmodell. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 12 av 12

13 Bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten er i samsvar med kommunens vedtatte stillingsbudsjett. Bruk av vikarer er innenfor det som kan regnes som normalt og innen gitt ramme i budsjettet. Bemanningen og ressursbruken ved Helsesenteret pr. godkjent sengeplass er innenfor normalen selv om den er betydelig høyere enn ved institusjonene i Hitra kommune, men omtrent på samme nivå som sykehjemmet i Meldal kommune. Det vi har sammenlignet i dette prosjektet er ressursbruk. Ressursbruk og kvalitet er ikke alltid sammenfallende. Kvalitet kan være betinget av mange andre forhold enn ressursbruk. Kvalitet innen pleie- og omsorgstjenesten kan vel nesten bare måles ved brukerundersøkelser. Vi har ikke i dette prosjektet gjort noe forsøk på å måle eller vurdere kvaliteten på tjenesteproduksjonen. 6.2 Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk. Ut fra de kontroller og vurderinger som vi har foretatt kan vi med rimelig sikkerhet si at turnusene/arbeidstidsplanene innen pleie- og omsorgstjenesten i Hemne kommuner er innenfor gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn og godtgjørelser for turnusarbeidet er i samsvar med hovedtariffavtalen og oppsatt turnus. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 13 av 13

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 5 5. REVISORS VURDERING 8

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 5 5. REVISORS VURDERING 8 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN 3 2.2 HJEMMEL 3 2.3 IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 4 5. REVISORS VURDERING 7

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 4 5. REVISORS VURDERING 7 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN 3 2.2 HJEMMEL 3 2.3 IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 3. PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER...

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 3. PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER... Nedre Gauldal Kommunerevisjonsdistrikt Rapport forvaltningsrevisjon Oppfølging av handlingsplan for eldre Skaun kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER...3 1.2

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER...

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER... Nedre Gauldal Kommunerevisjonsdistrikt Rapport forvaltningsrevisjon Oppfølging av handlingsplan for eldre Klæbu kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER...3 1.2

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER

10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER 10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER 1 Sak 116/10 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/1426-2 Løpenr.: 8553/10 Arkivnr.:

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Helse og sosial Saksmappe: 2008/4094-1 Saksbehandler: Kari Ø. Bakke Saksframlegg Avhjemling av institusjonsplasser Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Alta kommune Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Mandat for oppdraget Oppgaven har vært å bistå kommunen med å gi et bilde av struktur og kostnadsdrivere i PLO som grunnlaget

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Seksjonsleder Per Morten Jørgensen

Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Seksjonsleder Per Morten Jørgensen Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre Seksjonsleder Per Morten Jørgensen Innhold Om riksrevisjonen, mandat, arbeid og rapporter Bakgrunn, mål og

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER...

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER... Nedre Gauldal Kommunerevisjonsdistrikt Rapport forvaltningsrevisjon Oppfølging av handlingsplan for eldre Melhus kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER...3 1.2

Detaljer

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo 1. Beskrivelse av tjenesten Hjemmetjenesten i NLK er lokalisert i 2 soner. Dokka og Torpa. Hjemmetjenesten Dokka har et budsjett på 17 683 500,-, mens Torpa har budsjett på 13 050 400,- Lønn faste stillinger

Detaljer

Felles avdelingsledermøte Sektor helse og omsorg 12. mai.

Felles avdelingsledermøte Sektor helse og omsorg 12. mai. Felles avdelingsledermøte Sektor helse og omsorg 12. mai Mål: Kommunen skal gi gode tjenester til innbyggerne, innenfor de økonomiske rammene vi har. Hva kommunen bruker pengene på 11 % 2 % Lønnsutgifter

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr..

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. Rapport A Behovsprofil Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. 2 1. Innledning 3 2. Befolkning 5 2. Økonomi 1 3. Prioritering 12 3 1. Innledning KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning.

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. KONTROLL/TILSYN/REVISJON En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. 1 Kommuneloven 1: Arena for funksjonsdyktig kommunalt selvstyre En rasjonell og effektiv forvaltning Mest

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Ressursinnsats i pleie og omsorgstjenesten En sammenlignende undersøkelse

REVISJONSRAPPORT. Ressursinnsats i pleie og omsorgstjenesten En sammenlignende undersøkelse REVISJONSRAPPORT Ressursinnsats i pleie og omsorgstjenesten En sammenlignende undersøkelse Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana, Båtsfjord, Lebesby og Gamvik kommuner Januar 2008 Forvaltningskontrollen IS Telefon

Detaljer

Hvordan unngå sykehjemskø?

Hvordan unngå sykehjemskø? Hvordan unngå sykehjemskø? Hans Knut Otterstad & Harald Tønseth Køer foran sykehjemmene er et av de største problemene i eldreomsorgen. Forfatterne peker på hvorfor de oppstår og hvordan de kan unngås.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

FORORD. Trondheim, januar 1999 Lars-Erik Borge og Ivar Pettersen

FORORD. Trondheim, januar 1999 Lars-Erik Borge og Ivar Pettersen FORORD Dette notatet presenterer nye tilleggsanalyser for prosjektet Likeverdig skoletilbud og kommunale inntekter. Tidligere er hovedprosjektet dokumentert i egen rapport og tilleggsanalyser i eget notat.

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: KOMMUNESTYRET RÅDMANNEN Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 NOTAT VEDR. LØNNSUTGIFTER

Detaljer

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik Hva er KOSTRA? KOmmune-STat-RApportering Foreløpige tall 15. mars Endelige tall 15. juni Sier mye om produktiviteten, lite om etterspørselen De ordinære tallene sier lite eller ingenting om kvaliteten

Detaljer

Helhetlig tjenestetilbud

Helhetlig tjenestetilbud tilbud BAKGRUNN I kontrollutvalgets møte den 15.2.2017, sak 3/17, ble det vedtatt å bestille en forvaltningsrevisjon av kommunens helhetlige tjenestetilbud. Den viste for øvrig til nærmere beskrivelse

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Analysekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.08.2017 45539/2017 2017/15460 Saksnummer Utvalg Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Møtedato Kostra analyse 2016 Rådmannens

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...9 7. REVISORS ANBEFALINGER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...9 7. REVISORS ANBEFALINGER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG EKSTERN VURDERING Presentasjon i kommunestyret 26. februar 2015 EN TJENESTE UNDER PRESS MEN INGEN KRISE Ressursbruk 2013 Indikator i KOSTRA, 2013-tall Frøya Snitt for kommunene

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Hverdagsrehabilitering HUHS 30.august 2016 Bakgrunn Økende andel eldre innbyggere For lite antall døgnbemannete omsorgsboliger Pasientene skrives tidligere ut fra sykehus etter Samhandlingsreformen, og

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Sykefravær Agdenes kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Sykefravær Agdenes kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Sykefravær Agdenes kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...3

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene 3. Barn og eldre er de to gruppene i samfunnet som har størst behov for tilsyn og hjelp, stell og pleie. Hovedkilden for støtte til omsorgstrengende familiemedlemmer er familien, først og fremst kvinnene.

Detaljer

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN

NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN NOTAT BRUK AV 24 NYE PLASSER - MODUMHEIMEN I hovedutvalg for helse- og sosialsektoren 14.11.2017, ble sak 44/17 - BRUK AV 24 NYE PLASSER ETTER OMBYGGING PÅ MODUMHEIMEN Følgende ble innstilt «1. Det igangsettes

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

Sektor helse og omsorg

Sektor helse og omsorg Sektor helse og omsorg Rapportering strukturendringer v/kommunalsjef Audun Amdahl Formannskap 20.6.2017 1. Økonomi 2016: ca 417 mill. kr. ble brukt på tjenester 11,9 mill. kr. mer enn budsjettert Enhetene

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Pleie- og omsorgstjenestene

Pleie- og omsorgstjenestene Helse- og omsorgstjenester Åsne Vigran Mange av oppslagene om pleie- og omsorgstjenester i aviser og tidsskrifter, kanskje særlig innenfor omsorg for eldre, har vært preget av oppslag som: "Kommunene er

Detaljer

Sykehjemmet i Snillfjord kommune

Sykehjemmet i Snillfjord kommune i kommune I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon bestilte Kontrollutvalget i kommune (KU), i sak 02/17, en forvaltningsrevisjon med fokus på sykehjemmet i kommune. I bestillingen ble følgende nevnt

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: 23.april 2012 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: F09&75 Arkivsaksnr.: 12/6522-1 Dato: 23.april 2012 DU KAN TRYGT BLI GAMMEL I DRAMMEN HØYRES 10-PUNKTSPLAN FOR BEDRING AV KOMMUNENS OMSORGSTILBUD I DRAMMEN

Detaljer

Pleie og omsorg Iplos og KOSTRA

Pleie og omsorg Iplos og KOSTRA Pleie og omsorg Iplos og KOSTRA KS-K rapport 16/212 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Pleie og omsorg - overordnet 4 Befolkningsprognose for eldre frem til 23 4 Pleie- og omsorgstjenesten samlet 4

Detaljer

Et heiltrøndersk prosjekt. Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune»

Et heiltrøndersk prosjekt. Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune» Et heiltrøndersk prosjekt Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune» Bakgrunn: Helse og omsorgstjenesten i kommunen: - Størst område i tjenesteyting - Reformer gir økte krav

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/ Dato: INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG / BYSTYRET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: Arkivsaksnr.: 07/5471-1 Dato: 29.05.2007 ELDREOMSORG I DRAMMEN 2008 2011 BEHOVSDEKNING I TJENESTETILBUDET INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE HELSE OG OMSORG /

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune -

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune - Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV - Sauherad kommune - Forprosjekt nr: 722012 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 KOSTRA... 1 1.3 Kommunegrupper i KOSTRA...

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten

Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 707 015 2013 ii Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2016 26. oktober 2016 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 2016/15059-5 I N N S T I L L I N G S a k 12/ 2 0 1 6 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

forts. Analyse pleie- og omsorg.

forts. Analyse pleie- og omsorg. 1:15 Dybdedykk i KOSTRA/Pleie og omsorg Kommunene får sett sin egen og andre kommuners ressursbruk og tjenesteprofil, hvilke muligheter og utfordringer finnes? Hvordan er eget handlingsrom? v/ Geir Halstensen,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon / Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN Kvalitet i pleie og omsorg Rissa kommune Forvaltningsrevisjon 2015 1 INNLEDNING - BAKGRUNN Kontrollutvalget i Rissa har satt forvaltningsrevisjon av kvalitet i

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Orkdal kommune 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE Nr 2 MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen, Meløy rådhus, Ørnes Møtedato: 22.06.2017 Tid: Kl. 08.00 kl. 09.00 Gruppemøte Kl. 09.00 - kl. 09.30 Informasjon Kl. 09.30 kl. 10.00 Orienteringer

Detaljer

Hvilken velferd leverer kommunene?

Hvilken velferd leverer kommunene? Hvilken velferd leverer kommunene? 1 Hvilken velferd leverer kommunene? Innbyggerne i norske kommuner mottar et bredt og mangfoldig tjenestetilbud. Kommunene sørger for en grunnpakke av tjenester til innbyggerne.

Detaljer

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12.

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Spørsmål til ordføreren fra Stein Aamdal: En trygg og verdig alderdom? Verdal er en typisk industriarbeiderkommune, ikke en typisk kommune. Planlegginga av

Detaljer

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Formål med undersøkelsen Kartlegge kommunenes kostnader til etablering og drift av tilbud for utskrivningsklare

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer