RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1 SAMMENDRAG INNLEDNING FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER FAKTADEL REVISORS VURDERING...

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4 FAKTADEL...4 5 REVISORS VURDERING..."

Transkript

1 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG FORMÅLET MED PROSJEKTET REVISORS KONKLUSJON INNLEDNING BAKGRUNN HJEMMEL IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET HØRING FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER FORMÅL MÅL PROBLEMSTILLINGER FAKTADEL METODE KILDER FAKTA OM DE TRE KOMMUNENE TJENESTETILBUDET INNEN PLEIE OG OMSORG RESSURSBRUK DEFINISJON AV TURNUS ORGANISERING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN OPPGAVER OG MÅLSETTINGER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN LOV OG REGELVERK PÅ OMRÅDET REVISORS VURDERING REVISORS BESKRIVELSE AV FORETRUKKET PRAKSIS/REVISJONSKRITERIER VURDERE RESSURSBRUKEN INNEN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN PÅSE AT TURNUS/ARBEIDSTIDSPLANER OG GODTGJØRELSE ER I SAMSVAR MED GJELDENDE REGELVERK/AVTALEVERK GENERELLE VURDERINGER OG KOMMENTARER REVISORS KONKLUSJONER VURDERE RESSURSBRUKEN INNEN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN PÅSE AT TURNUS OG GODTGJØRELSE ER I SAMSVAR MED GJELDENDE REGELVERK/AVTALEVERK...13 Orkanger, Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 1 av 1

2 1 SAMMENDRAG 1.1 Formålet med prosjektet Formålet med prosjektet er å undersøke om Hemne kommune har en fornuftig og kostnadseffektiv styring av personalressursene innen pleie- og omsorgstjenesten. I tillegg vurdere om turnusene/arbeidtidsplanene er innenfor gjeldende lov- og avtaleverk og om utlønningen er i samsvar med turnusene og gjeldende regelverk. Prosjektet har to mål: 1. Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten. 2. Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk. 1.2 Revisors konklusjon Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten Ressursbruken og bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten i Hemne kommune er lavere enn i de to kommunene det er sammenlignet med. Årsverk pr. innbygger over 80 år er også lavere enn gjennomsnitt for landet. Lav ressursbruk har sammenheng med hvilke tjenester som prioriteres og fagmiljøets definisjon av tjenestebehovet samt organiseringen av tjenesteproduksjon. Hemne kommune har prioritert hjemmebasert omsorg i stor grad fremfor institusjonsplasser. Hemne har et lavt antall institusjonsplasser mens en forholdsvis stor del av innbyggerne mottar hjelp i hjemmet. Hjemmebasert omsorg er vanligvis en mindre ressurskrevende tjeneste enn institusjonsplass. Alle pleie- og omsorgstjenestene organiseres og koordineres av et team bestående av tre soneledere og det er en effektiv styringsmodell. Bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten er i samsvar med kommunens vedtatte stillingsbudsjett. Bruk av vikarer er innenfor det som kan regnes som normalt og innen gitt ramme i budsjettet. Bemanningen og ressursbruken ved Helsesenteret pr. godkjent sengeplass er innenfor normalen selv om den er betydelig høyere enn ved institusjonene i Hitra kommune, men omtrent på samme nivå som sykehjemmet i Meldal kommune. Det vi har sammenlignet i dette prosjektet er ressursbruk. Ressursbruk og kvalitet er ikke alltid sammenfallende. Kvalitet kan være betinget av mange andre forhold enn ressursbruk. Kvalitet innen pleie- og omsorgstjenesten kan vel nesten bare måles ved brukerundersøkelser. Vi har ikke i dette prosjektet gjort noe forsøk på å måle eller vurdere kvaliteten på tjenesteproduksjonen. Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk. Ut fra de kontroller og vurderinger som vi har foretatt kan vi med rimelig sikkerhet si at turnusene/arbeidstidsplanene innen pleie- og omsorgstjenesten i Hemne kommuner er innenfor gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn og godtgjørelser for turnusarbeidet er i samsvar med hovedtariffavtalen og oppsatt turnus. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 2 av 2

3 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Effektivitet, kvalitet, kostnadskutt og konkurranseutsetting av offentlig tjenesteproduksjon, er tema som til stadighet diskuteres. Pleie- og omsorgstjenestene representerer en vesentlig del av kommunens tjenesteproduksjon. Mange utredninger og forskningsprosjekter er laget rundt dette temaet. Etter henvendelse fra Meldal kommunene har vi valgt å vurdere bemanning og lønnskostnader innen pleie og omsorgstjenestene i tre kommuner. En stor del av kostnadene for pleie- og omsorgstjenesten dreier seg om lønns- og personalkostnader. En del av tjenesteproduksjonen skjer med bakgrunn av en arbeidsplan/turnus. Turnus og godtgjørelse for turnus representerer helt klart et vanskelig område innen lønnsberegning og lønnsutbetaling. Vi fant det interessant å sammenligne pleie- og omsorgstjenestene i Hemne med de samme tjenestene i Hitra og Meldal. Dette er tre kommuner som er noenlunde lik i størrelse, slik at sammenligning skulle være mulig. Vi har lagt mest vekt på å vurdere ressursbruken på institusjonene. I tillegg har vi vurdert om godtgjørelsen for turnusarbeidet er utbetalt i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk. Prosjektet er gjennomført av ass.rev.sjef/dipl.intern revisor Toril Ulfsnes. 2.2 Hjemmel Revisjonen skal i følge kommuneloven 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. 2.3 Identifikasjon av den reviderte enhet Pleie og omsorg består av følgende enheter: Hemne Helsesenter Åpen omsorg, som består av hjemmesykepleien, hjemmehjelp, trygdepensjonatet, trygdebolig 1, avlastningsleilighet. Tiltak og tjenester for funksjonshemmede (TTF) Pleie- og omsorgstjenesten i Hemne kommune hadde i 1999 ca 75 årsverk og et lønnsbudsjett på nesten 24 mill. Pleie- og omsorgstjenesten representerer helt klart et vesentlig område. 2.4 Avgrensninger av prosjektet Vi har hovedsakelig vurdert bemanning og lønnskostnader i pleie- og omsorgstjenesten. Ressursbruken er i hovedsak vurdert ut fra budsjett, regnskap og offentlig statistikk. Det er ikke foretatt noen vurdering av kvaliteten av tjenestene. Vi har kartlagt rutinene rundt beregning og utbetaling av godtgjørelser i forbindelse med turnusarbeid. Vi har også tatt en del stikkprøver for å se om lønnen og turnusen er korrekt beregnet. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 3 av 3

4 Det er i hovedsak gruppen eldre, innbyggere over 67 år, som er brukere av pleie- og omsorgstjenestene. Andre grupper av innbyggere kan også være brukere av pleie- og omsorgstjenesten. Dette prosjekter belyser ikke andre grupper enn eldre sin behov/bruk av pleie- og omsorgstjenestene. 2.5 Høring Foreløpig rapport er sendt til høring til rådmannen Det fremkommer ingen vesentlige merknader til rapporten. 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 3.1 Formål 3.2 Mål Formålet med prosjektet er å undersøke om Hemne kommune har en fornuftig og kostnadseffektiv styring av personalressursene innen pleie- og omsorgstjenesten. I tillegg vurdere om turnusene/arbeidstidsplanene er innenfor gjeldende lov- og avtaleverk og om utlønningen er i samsvar med turnusene og gjeldende regelverk. Prosjektet har to mål: 1. Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten. 2. Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk. 3.3 Problemstillinger Ut fra målene med prosjektet har vi laget følgende problemstillinger: Problemstillinger til mål 1: Vurdere om turnusene/arbeidstidsplanene er i samsvar med kommunens planverk og stillingsbudsjett. Vurdere om reell arbeidstid er i samsvar med utlønnet stillingsprosent. Vurdere bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten. Vurdere bruken av vikarer. Problemstilling til mål 2: Vurdere om turnusene/arbeidstidsplanene er i samsvar med lover og avtaleverk. Vurdere om utlønning er i samsvar med turnusene. Vurdere om utlønningen er i samsvar med hovedtariffavtalen. 4 FAKTADEL 4.1 Metode Revisor sendte brev til rådmann i Hemne kommune med orientering om oppstart av prosjektet. Informasjonen er samlet inn ved intervju/møte med avdelingsleder Kari Lian og de tre sonelederne. Ressursbruken i pleie- og omsorgstjenesten er analysert ut fra kommunes budsjett og regnskap samt offentlig statistikk som styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene, statistisk sentralbyrå (SSB), fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), Kommunal monitor. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 4 av 4

5 Vi har sammenlignet kommunens ressursbruk innen pleie- og omsorgstjenesten med tilsvarende bruk i Hitra og Meldal. Vi har også sammenlignet ulike nøkkeltall med gjennomsnitt for landet der vi har funnet tall for dette. Vurderingen er delvis gjort med bakgrunn i St.melding 50, Handlingsplan for eldreomsorgen og årlig rundskriv fra Sosial- og helsedepartementet Styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene og Sosial- og helsedepartementet utredning om Sykehjemmenes rolle i fremtidens pleie- og omsorgstjeneste. I tillegg er rapporten fra stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning, SNF, Effektivitet, kvalitet og organisering av pleie- og omsorgssektoren i norske kommuner og rapport fra Ressurssenter for Omsorgstjenester, sammenligning av driftskostnader ved 8 sykehjem bakgrunnsstoff for vurderingene. Rutinene rundt beregning og utbetaling av godtgjørelser for turnusarbeid er vurdert mot avtaleverk, stillingsbudsjett og turnus/arbeidstidsplanene. I tillegg har revisor foretatt regnskapsrettede kontroller av et utvalg utbetalinger. 4.2 Kilder Foreløpig rapport ble oversendt til rådmann for uttalelse Se vedlegg 4.3 Fakta om de tre kommunene. Antall Plasser i Instit. 80 år og eldre år innbyggersjon institu- plasser i Antall inn- Mottar Antall innbyggere Mottar % av de byggere over 80 hjelp hjemme hjelp hjemme Hemne ,6% ,6% ,9% Hitra ,9% ,4% 499 8,8% Meldal ,7% ,1% 588 9,6% Gj.snitt 22,9% 38,5 % 10,8 % for landet Tabell 4-1 (Tallene er i hovedsak hentet fra hjul-dataene for 1999 og er tall for 1998) Tabell 4-1 viser antall innbyggere totalt og antall innbyggere som er 80 år og eldre og antall innbyggere som i alderen år for de tre kommunene. Tabellen viser også antall institusjonsplasser for eldre i hver kommune og antall institusjonsplasser i prosent av innbyggere som er 80 år og eldre. Tabellen viser også hvor stor prosent av de over 80 år og de mellom 67 og 79 som mottar en eller annen form for hjelp i hjemmet. Kommunene er ganske lik i størrelse. Hemne har en mindre andel eldre enn de to andre kommunene og det påvirker selvfølgelig behovet for pleie- og omsorgstjenester. Andel av befolkningen som er over 67 år i Hemne er nærheten av landsgjennomsnittet. Hemne kommune har færrest institusjonsplasser av de tre kommunene. Hemne tilbyr hjelp i hjemmet til en stor andel av den eldre befolkningen. 4.4 Tjenestetilbudet innen pleie og omsorg Etterspørselen etter tjenester innen pleie og omsorg har vokst i de siste årene og etterspørselen etter tjenestene forventes også å øke fremover. Tjenestetilbudet har endret seg litt over tid. Generelt for hele Norge er antall institusjonsplasser redusert mens omfanget av Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 5 av 5

6 tjenestetilbud innen pleie og omsorg har økt på 90- tallet. Et av hovedmålene i St.melding 50, Handlingsplan for eldreomsorgen, er at eldre kan bo i sine egne hjem så lenge som mulig. Det tilbys mer hjemmetjenester og andre boalternativ med fast tilknyttet bemanning. Praktisk skille mellom omsorgsboliger og institusjoner reduseres, men de ulike alternativene styres av svært ulike regelverk. Tjenestetilbudet i Hemne kommune er også endret seg i samsvar med den generelle utviklingen. Prioriteringen mellom hjelp i hjemmet og institusjonsplass er ganske forskjellig i de tre kommunene. Hemne tilbyr i større omfang hjelp i hjemmet enn de to andre kommunene og færre får tilbud om institusjonsplass. 44,6% av de over 80 år mottar hjelp i hjemmet. Det er stor forskjell på antall plasser for eldre i institusjon i de tre kommunene selv om en tar hensyn til antall eldre. Hemne har lavest antall plasser i institusjon. Når en sammenligner antall institusjonsplasser i forhold til antall eldre, er Hemne og Meldal på samme nivå, men det er lavere institusjonsplassdekning enn landsgjennomsnittet. Hemne kommune har hatt ledig kapasitet ved institusjonen i flere år. Andre boalternativer med heldøgnstjeneste er ikke vurdert i dette prosjektet. 4.5 Ressursbruk Utgifter til helse- og sosial (1.3) i forhold til komm. totale driftsutg. Netto driftsutgifter pleie- og omsorgstjenesten Totalt pr innbygger pr. innbygger over 67 år Hemne 32,8 % Hitra 39,8 % Meldal 36,1 % Gj.snitt for landet 32,0 % Tabell 4-2 (Tallene er tatt ut fra budsjett 1999 og Hjul-dataene) Tabell 4-2 viser hvor stor prosent av kommunens totale driftsutgifter hver kommune brukte til helse- og sosialformål i Det viser hvordan kommunene prioriterer helse- og sosiale formål. Tabellen viser kommunens netto driftsutgifter til pleie-og omsorgstjenesten som er netto driftsutgifter for formålene i budsjett Netto driftsutgifter til pleie- og omsorgstjenesten er fordelt på antall innbyggere og på innbygger over 67 år. Hemne kommune budsjetterte i 1999 med å bruke 32,8 % av kommunens totale utgifter til helse- og sosiale formål og det er mindre enn de to andre kommunene. Men det er omtrent det samme som gjennomsnittet for alle kommuner i Norge. Hemne kommune brukte i 1999 kr pr. innbygger som er over 67 år til pleie- og omsorgstjenester og det er lavest av de tre kommunene. 4.6 Definisjon av turnus Turnus er en arbeidstidsordning der arbeidstiden varer ut over vanlig dagtid. Arbeidstakerne arbeider etter en godkjent arbeidsplan med skiftende arbeidstid fra dag til dag og/eller fra uke til uke. For arbeid utover vanlig arbeidstid utbetales det et tillegg pr. time. Det beregnes som et fast tillegg, T-trinn, som utbetales sammen med annen fastlønn. 4.7 Organisering av pleie- og omsorgstjenesten Administrasjonen av helse og sosial består av 5 enheter på linje direkte plassert under rådmann. Pleie- og omsorgstjenesten utgjør tre av disse enhetene og ledes av tre soneledere som således er direkte plassert under rådmann. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 6 av 6

7 Sonelederne har ansvar for hver sine enheter, men sonelederne i pleie- og omsorgstjenesten fungerer sammen som et team. I tillegg til sonelederne er det en merkantil avdelingsleder og sekretær i administrasjonen av pleie- og omsorgstjenesten. Hele administrasjonen av pleie- og omsorgstjenesten er lokalisert til Helsesenteret. Administrasjon av pleie- og omsorgstjenesten ble omorganisert i 1994 og litt endret i Oppgaver og målsettinger i pleie- og omsorgstjenesten Kommunene har et stort planverk som de er pålagt av Staten. Det er kommuneplan, delplaner, handlingsplaner, økonomiplan og budsjett. Mange av målene som synliggjøres i planene er i større og mindre grad satt av Staten. Tjenesten skal styres etter målene og intensjonene som er i planene. Turnusplan/arbeidtidsplan må betraktes som en operativ plan for å nå målene i de overordna planene. I turnusplanene/arbeidstidsplanen blir det gjort mange verdivalg og prioriteringer. Turnusplanene/arbeidstidsplanene må ses i sammenheng med de overordna planene og skal bidra til måloppnåelsen. Turnusplanene/arbeidstidsplanene er et vesentlig redskap for at Hemne kommune kan levere rett tjeneste til rett tid på rett sted. 4.9 Lov og regelverk på området Lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenester i kommunene pålegger kommunene å tilby pleie- og omsorgstjenester. Forskrift for sykehjem og forskrift/ retningslinjer om kvalitet i pleie- og omsorgstjenester spesifiserer tjenestetilbudet nærmere. Arbeidsmiljøloven angir ytre rammer for arbeidstid og minimumskrav til fritid. Hovedtariffavtalen fastsetter hvilken godtgjørelse som skal utbetales. Kommuneloven gjelder selvfølgelig også for pleie- og omsorgstjenestene. 5 REVISORS VURDERING 5.1 Revisors beskrivelse av foretrukket praksis/revisjonskriterier Forvaltningen av kommunale midler skal være kostnadseffektiv, det går fram av forarbeidet til kommuneloven (NOU 1990:13, kap. 16). Kommunene skal velge den løsningen som gir lavest ressursbruk for å nå det ønskede resultatet. Tjenestetilbudet skal være innefor lover og regelverk. Ressursbruken i de tre kommunene sammenlignes. Der det er mulig sammenlignes ressursbruken med andre eksterne kilde som SSB, Kommunal monitor, styringshjulet fra SHD og andre utredninger som foreligger. Arbeidstidsplanene/turnusene skal være innenfor rammene til arbeidsmiljøloven og hovedavtale og hovedtariffavtale. Arbeidstidsplanene/turnusene skal bidra til at kommunens mål nås. Godtgjørelsen for turnusarbeidet skal være i samsvar med hovedtariffavtalen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 7 av 7

8 5.2 Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten Vurdere om turnusene/arbeidstidsplanene er i samsvar med kommunens planverk og stillingsbudsjett Turnusene/arbeidstidsplanene er ut fra revisors vurdering ikke i strid med kommunens planverk eller stillingsbudsjett Vurdere om reell arbeidstid er i samsvar med utlønnet stillingsprosent Ut fra de kontroller som er foretatt er det ikke avdekket noen vesentlige avvik mellom reell arbeidstid og avlønning Vurdere bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten Sammenligning av bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Hitra, Hemne og Meldal Årsverk i hele pleie- og omsorgstjenesten HEMNE HITRA MELDAL Sykehjem/ aldershjem 34,03 53,29 39,6 Hjemmesykepleie 9,3 13,18 16,4 Hjemmehjelp 19,69 7,54 11,26 Administrasjon Inkl. i sykehjem 2,0 1 sum institusjon og åpen omsorg 63,02 76,01 68,26 PU 8,3 22,46 37,3 Rehabilitering 4,0 3,0 8,98 SUM 75,32 101,47 114,54 Tabell 5-1 Dataene er hentet fra budsjett 1999 og er inkl. alle tre sonelederne og merkantilt personell i pleie- og omsorgstjenesten. Tabell 5-1 viser antall årsverk i de forskjellige tjenesten i pleie og omsorg i hver kommune. Sum årsverk innen pleie- og omsorgstjenesten i de tre kommunene varierer. Det kan være mange forhold som påvirker bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten i en kommune. Ulikheter i befolkningsstruktur, geografi, politiske og administrative prioriteringer og organisering kan være årsaker. Hemne har færre årsverk innen pleie- og omsorgstjenesten enn de to andre kommunene og det har nok sammenheng med at det er færre eldre i Hemne, men også organiseringen og koordinering av tjenestene vil påvirke bemanning. Alle pleie- og omsorgstjenesten i Hemne kommune koordineres og administreres av et samlet team med 3 soneledere. Denne organiseringsmodellen medvirker nok til en kostnadseffektiv pleie- og omsorgstjeneste. I tillegg er geografiske forhold som at Hemne kommune har et forholdsvis stort sentrum en medvirkende faktor. Fordeling av årsverk innenfor de ulike tjenestene innen pleie- og omsorg viser store variasjoner mellom de tre kommunene. I Hemne kommune har 19,7 årsverk i hjemmehjelpstjenesten og det er mye høyere enn i de to andre kommunene. Mens hjemmesykepleien har bare halvparten så mange årsverk som hjemmehjelpstjenesten. I de to andre kommunene har hjemmesykepleien flere årsverk enn hjemmehjelpstjenesten. Det er en klar indikasjon på at de tre kommunene har ulike definisjoner av hva som er hjemmehjelp og hva Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 8 av 8

9 som er hjemmesykepleie. Staten har bestemt at hjemmesykepleie er gratis mens det betales egenandel for hjemmehjelp. Hjemmesykepleie utføres hovedsakelig av sykepleiere og hjelpepleiere og er gratis for brukerne og blir således en mer kostnadskrevende tjeneste for kommunen enn hjemmehjelp. I dette prosjektet er det ikke vurdert om kvaliteten på tjenesten blir redusert når mer av tjenesten utføres av hjemmehjelp. Hemne har lavest antall årsverk tilknyttet institusjonsdrift og det har selvfølgelig sammenheng med et lavt antall institusjonsplasser. Institusjonsopphold er en ressurskrevende tjeneste i forhold til hjemmebasert omsorg. Bemanningen i PU-omsorgen i Hemne er mye lavere enn i de to andre kommunene. Det har nok en klar sammenheng med at Hitra og Meldal før PU-reformen hadde institusjoner slik at PU-tjenesten i Hitra og spesielt Meldal har en større omfang og det blir ikke så relevant å sammenligne bemanningen i denne tjenesten. Rehabiliteringstjenesten er også ulik i de tre kommunene, men er ikke nærmere vurdert her Sammenligning av årsverk i pleie- og omsorgstjenesten på befolkningsgrupper og stillingsgrupper Årsverk i pleie- og omsorgstjenesten fordelt på befolkningsgrupper og stillingsgrupper Årsverk pr. 100 innbygger over80 år % andel sykepl. Sykepleiere Annet Årsverk pr av årsverk i hele / hjelpepl. Personell Sum 100 innbygger pleie og omsorg. Hemne ,65 21,07% Hitra ,49 8,89% Meldal ,84 13,64% landsgj.snitt ,86 18,79% Tabell 5-2 (Dataene er hentet fra Styringshjulet til SHD og databasen til Kommunal monitor og kommunenes budsjett for 1999.) Tabell 5-2 viser hvor mange årsverk hver kommune har i pleie- og omsorgstjenesten pr. 100 innbygger over 80 år. Årsverkene er fordelt på sykepleiere og hjelpepleiere samt en gruppe med annet personell. Tabellen viser også årsverk pr. 100 innbygger. Siste kollonen i tabellen viser hvor stor prosent sykepleie-stillingene utgjør av alle årsverk i pleie- og omsorgs tjenesten. Hemne kommune har 37% stilling i pleie- og omsorgstjenesten pr. innbygger som er 80 år og eldre og det er lavere enn gjennomsnittet for landet og omtrent på samme nivå som Meldal. Antall årsverk i forhold til antall innbygger er Hemne kommune betydelig lavere enn de to andre kommunene og det kan ses i sammenheng med at befolkningen i Hemne er gjennomsnittlig yngre enn i de to andre kommunene og således ikke etterspør tjeneste fra pleie og omsorg i like stor grad. Antall årsverk som er sykepleiere/hjelpepleiere i forhold til antall innbyggere som er 80 år og eldre er ganske lik i de tre kommunene. Andel sykepleiere av totale årsverk i pleie- og omsorgstjenesten viser en stor variasjon blant de tre kommunene. Ut fra stillingsbudsjettet er hver 5. som arbeider innen pleie- og omsorgstjenesten i Hemne, sykepleiere mens i underkant av hver 10. årsverkene i Hitra kommune er sykepleiere. I gjennomsnitt for landet var sykepleierandelen i 1997 på 18,79%. Sykepleier andelene i Hemne er litt over landsgjennomsnittet. Høy andel av sykepleiere kan indikere høy kvalitet på tjenesten eller det kan indikere ressurs-sløsing. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 9 av 9

10 Sammenligning av bemanningen ved institusjonene for eldre i de tre kommunene BEMANNINGEN VED INSTITUSJONENE PR. GODKJENT PLASS HEMNE MELDAL HITRA Helsesenteret Helsetunet Helsehuset Kvenvær Eldresenter Sykepleier 0,22 0,14 0,14 0,05 Hjelpepleier 0,43 0,40 0,47 0,11 Assistenter 0,12 0,45 Sum pleie pleiefaktor 0,65 0,66 0,61 0,61 Merkantil/leder 0,05 0,06 0,04 0,06 Assistent, vaskeri 0,01 0,01 0,05 0,02 Kjøkken 0,12 0,10 0,09 0,06 Aktivitør 0,03 SUM 0,83 0,83 0,82 0,75 Tabell 5-3 Tabell 5-3 viser årsverk ved institusjonene fordelt på godkjente sengeplasser. Pleiefaktoren skal vise hvor stor stillingsprosent kommunene bruker på hver pasient. Renholdere og vaktmester er ikke med i denne tabellen. Det er tatt utgangspunkt i budsjett 1999 og antall godkjente sengeplasser. Ved Hemne Helsesenter har det vært ledig kapasitet over lang tid og det medfører selvfølgelig at stillingsandelen pr pasient er høyere enn tabellen viser. Endringer etter budsjett 1999 er ikke hensyntatt. Vi er kjent med at nye stillinger er opprettet ved alle institusjonene etter budsjett 1999 i forbindelse med øremerkede tilskudd fra staten. Ved Hemne Helsesenter er det 83% årsverk pr. plass. Det er mange forhold som påvirker bemanningen ved institusjonene. Kjøkkenet ved Hemne Helsesenteret produserer mye mer mat enn til pasientene ved Helsesenteret, det er utstrakt matombringing i hjemmetjenesten. De fleste institusjonene kjøper vaskeritjenesten mens Hitra Helsehus utfører tjenesten selv og det påvirker selvfølgelig bemanningen. Graden av selvhjulpenhet til de som defineres som sykehjemspasienter vil påvirke behovet for bemanning. Få plasser i forhold til folketall indikerer at pasienten må være dårligere før de blir definert som sykehjemspasienter enn når kommunene har et tilbud om flere plasser i forhold til i folketall. Fysiske forhold ved institusjonen vil også påvirke behovet for bemanning. Sum årsverk i direkte brukerrettet innsats pr. plass, pleiefaktoren, skal være sammenlignbar. Pleiefaktoren varierer fra 0,61 pr sengeplass til 0,66. Hemne og Meldal har nesten samme pleiefaktor mens Hitra har en betydelig lavere pleiefaktor. Ressurssenteret for Omsorgstjenester har utarbeidet en sammenligning av 8 sykehjem. (Det er de 2 største sykehjemmene i Skien, Molde og Stavanger samt et privatdrevet sykehjem i Moss og ett i Asker.) Ved disse 8 sykehjemmene er pleiefaktoren fra 0,68 til 0,94. Ut fra Ressurssenterets sammenligning er bemanningen ved Helsesenteret kostnadseffektiv. Hvis pleiefaktoren be- Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 10 av 10

11 regnes ut fra faktisk belegg ved Helsesenteret, vil pleiefaktoren bli betydelig høyere og i overkant av 0,90. Pleiefaktoren kan også relateres til kvalitet. Høy pleiefaktor kan indikere høy kvalitet. I dette prosjektet er ikke pleiefaktoren vurdert i forhold til kvalitet på tjenesten. Andel sykepleiere varierer ved de fire institusjonene. Hemne har høyest andel sykepleier pr. sengeplass. Ved Helsesenteret er det 22% stilling som sykepleier pr. bruker Sammenligning av lønnskostnadene ved institusjonene for eldre i de tre kommunene Sum lønnskostnader pr. godkjent sengeplass pr. år R-1999 Bud 99 B R R-1998 Bud-98 B - R Hemne, Helsesent Hitra, Helsehuset Hitra, Kvenvær Eldr Meldal, Helsetun Tabell 5-4 Tabell 5-4 viser omtrent det samme som tabell 5-3, men her er årsverk omgjort til lønnskostnader. Tallene i tabell 5-4 er inklusiv variabel lønn og sykepengerefusjon. Tallene er hentet rett ut fra kommunenes budsjett og regnskap og er ikke korrigert for ulik organisering og tjenestetilbud i de tre kommunene. Også i denne tabellen er lønnskostnadene fordelt på godkjente sengeplasser. I Hemne organiseres hele pleie- og omsorgstjenesten fra Helsesenteret slik at lønnskostnadene for Helsesenteret er inkl. lønn til alle tre sonelederne og alt merkantilt personell innen pleie- og omsorgstjenesten. Lønnskostnaden i tabellen for Hemne Helsesenteret blir således litt for høy. Helsesenteret i Hemne har brukt mindre lønnsmidler enn budsjettet forutsatte. Endringen fra 1998 til 1999 tilsvarer den generelle lønnsøkningen Vurdere bruken av vikarer HEMNE MELDAL HITRA Netto vikarlønn i % REGN ,7% 6,4% 11,7% av netto lønn BUD ,6% 4,9% 9,3% Brutto vikarlønn i % REGN ,9% 14,9% 16,4% av brutto lønn BUD ,6% 11,8% 12,6% Tabell 5-5 Tabell 5-5 viser hvor stor prosent vikarlønn utgjør av kommunens totale lønnskostnader for hele pleie og omsorg ( ). Vikarlønn omfatter sykevikarer, ferievikarer, ekstra hjelp og andre tilfeldige engasjement. Netto vikarlønn og nettolønn er lønnskostnadene redusert med sykepenger/refusjon fra arbeidskontoret. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 11 av 11

12 I pleie- og omsorgstjenesten må en i stor grad leie inn ferievikar slik at det må være et visst omfang av vikarer. Vikarlønn i pleie- og omsorgstjenesten i Hemne kommune er lavest av de tre kommunene og utgjør knapt 13 % av brutto lønnskostnader. Avvik mellom budsjett og regnskap ved beregning av brutto vikarlønn i % av brutto lønn har sammenheng med at det ikke budsjetteres med sykepengerefusjon og lønn til sykevikar i Hemne kommune. Vikarkostnadene er i realiteten innenfor budsjettet. 5.3 Påse at turnus/arbeidstidsplaner og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk Vurdere om turnusplanleggingen skjer i samsvar med lover og avtaleverk. Ut fra de kontroller og vurderinger som vi har foretatt kan vi med rimelig sikkerhet si at turnusene innen pleie- og omsorgstjenesten i Hemne kommuner er innenfor gjeldende lovog avtaleverk Vurdere om utlønning er i samsvar med turnusene. Gjennom de kontroller som er foretatt er det ikke avdekket vesentlige avvik mellom utlønning og turnus/arbeidstidsplan Vurdere om utlønningen er i samsvar med hovedtariffavtalen. Lønn og godtgjørelser for turnusarbeidet som er kontrollert er i samsvar med hovedtariffavtalen. 5.4 Generelle vurderinger og kommentarer Eldreomsorgen har i de senere årene vært et statlig satsningsområde. Stortinget har vedtatt en 4 årig handlingsplan for eldreomsorg, Staten benytter både juridiske og økonomiske virkemidler overfor kommunene for å gjennomføre satsingen på eldreomsorg. Flere stillinger innen pleie- og omsorgstjenesten er opprettet og finansiert med øremerkede tilskudd. Det er uklart hva som skjer med de øremerkede tilskuddene etter år Det er en pågående desentralisering av psykiatritjenesten slik at psykiatri også vil bli en del av oppgavene til pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. 6 REVISORS KONKLUSJONER 6.1 Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten Ressursbruken og bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten i Hemne kommune er lavere enn i de to kommunene det er sammenlignet med. Årsverk pr. innbygger over 80 år er også lavere enn gjennomsnitt for landet. Lav ressursbruk har sammenheng med hvilke tjenester som prioriteres og fagmiljøets definisjon av tjenestebehovet samt organiseringen av tjenesteproduksjon. Hemne kommune har prioritert hjemmebasert omsorg i stor grad fremfor institusjonsplasser. Hemne har et lavt antall institusjonsplasser mens en forholdsvis stor del av innbyggerne mottar hjelp i hjemmet. Hjemmebasert omsorg er vanligvis en mindre ressurskrevende tjeneste enn institusjonsplass. Alle pleie- og omsorgstjenestene organiseres og koordineres av et team bestående av tre soneledere og det er en effektiv styringsmodell. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 12 av 12

13 Bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten er i samsvar med kommunens vedtatte stillingsbudsjett. Bruk av vikarer er innenfor det som kan regnes som normalt og innen gitt ramme i budsjettet. Bemanningen og ressursbruken ved Helsesenteret pr. godkjent sengeplass er innenfor normalen selv om den er betydelig høyere enn ved institusjonene i Hitra kommune, men omtrent på samme nivå som sykehjemmet i Meldal kommune. Det vi har sammenlignet i dette prosjektet er ressursbruk. Ressursbruk og kvalitet er ikke alltid sammenfallende. Kvalitet kan være betinget av mange andre forhold enn ressursbruk. Kvalitet innen pleie- og omsorgstjenesten kan vel nesten bare måles ved brukerundersøkelser. Vi har ikke i dette prosjektet gjort noe forsøk på å måle eller vurdere kvaliteten på tjenesteproduksjonen. 6.2 Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk. Ut fra de kontroller og vurderinger som vi har foretatt kan vi med rimelig sikkerhet si at turnusene/arbeidstidsplanene innen pleie- og omsorgstjenesten i Hemne kommuner er innenfor gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn og godtgjørelser for turnusarbeidet er i samsvar med hovedtariffavtalen og oppsatt turnus. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 13 av 13

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 5 5. REVISORS VURDERING 8

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 5 5. REVISORS VURDERING 8 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN 3 2.2 HJEMMEL 3 2.3 IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 4 5. REVISORS VURDERING 7

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 4 5. REVISORS VURDERING 7 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN 3 2.2 HJEMMEL 3 2.3 IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 3. PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER...

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 3. PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER... Nedre Gauldal Kommunerevisjonsdistrikt Rapport forvaltningsrevisjon Oppfølging av handlingsplan for eldre Skaun kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER...3 1.2

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER...

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER... Nedre Gauldal Kommunerevisjonsdistrikt Rapport forvaltningsrevisjon Oppfølging av handlingsplan for eldre Klæbu kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER...3 1.2

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER

10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER 10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER 1 Sak 116/10 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/1426-2 Løpenr.: 8553/10 Arkivnr.:

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Alta kommune Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Mandat for oppdraget Oppgaven har vært å bistå kommunen med å gi et bilde av struktur og kostnadsdrivere i PLO som grunnlaget

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo 1. Beskrivelse av tjenesten Hjemmetjenesten i NLK er lokalisert i 2 soner. Dokka og Torpa. Hjemmetjenesten Dokka har et budsjett på 17 683 500,-, mens Torpa har budsjett på 13 050 400,- Lønn faste stillinger

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning.

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. KONTROLL/TILSYN/REVISJON En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. 1 Kommuneloven 1: Arena for funksjonsdyktig kommunalt selvstyre En rasjonell og effektiv forvaltning Mest

Detaljer

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik Hva er KOSTRA? KOmmune-STat-RApportering Foreløpige tall 15. mars Endelige tall 15. juni Sier mye om produktiviteten, lite om etterspørselen De ordinære tallene sier lite eller ingenting om kvaliteten

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Sykefravær Agdenes kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Sykefravær Agdenes kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Sykefravær Agdenes kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...3

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

REVISJONSRAPPORT. Ressursinnsats i pleie og omsorgstjenesten En sammenlignende undersøkelse

REVISJONSRAPPORT. Ressursinnsats i pleie og omsorgstjenesten En sammenlignende undersøkelse REVISJONSRAPPORT Ressursinnsats i pleie og omsorgstjenesten En sammenlignende undersøkelse Vardø, Vadsø, Nesseby, Tana, Båtsfjord, Lebesby og Gamvik kommuner Januar 2008 Forvaltningskontrollen IS Telefon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2012/4368 Klassering: H12 Saksbehandler: Iren Hovstein Haugen ØKONOMISKE KONSEKVENSER AV EKSTERNT KJØP AV SYKEHJEMSPLASSER

Detaljer

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx

UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx UTKAST TIL PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2016-2018 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret, sak xx/xx 1 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: KOMMUNESTYRET RÅDMANNEN Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 NOTAT VEDR. LØNNSUTGIFTER

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...9 7. REVISORS ANBEFALINGER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...9 7. REVISORS ANBEFALINGER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging

Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging Bruk av lokale data i kommunal styring og planlegging v/ Olaug Olsen og Kristine Asmervik Styringsdatarapport Malvik kommune 2013 Interkommunal satsning Bedre analyse av styringsdata Synliggjøre fordeler

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Hvordan unngå sykehjemskø?

Hvordan unngå sykehjemskø? Hvordan unngå sykehjemskø? Hans Knut Otterstad & Harald Tønseth Køer foran sykehjemmene er et av de største problemene i eldreomsorgen. Forfatterne peker på hvorfor de oppstår og hvordan de kan unngås.

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene

3. Omsorg. veksten vært større for de private barnehageplassene 3. Barn og eldre er de to gruppene i samfunnet som har størst behov for tilsyn og hjelp, stell og pleie. Hovedkilden for støtte til omsorgstrengende familiemedlemmer er familien, først og fremst kvinnene.

Detaljer

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune -

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune - Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV - Sauherad kommune - Forprosjekt nr: 722012 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 KOSTRA... 1 1.3 Kommunegrupper i KOSTRA...

Detaljer

Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten

Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 707 015 2013 ii Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger

Detaljer

Pleie og omsorg Iplos og KOSTRA

Pleie og omsorg Iplos og KOSTRA Pleie og omsorg Iplos og KOSTRA KS-K rapport 16/212 Innholdsfortegnelse 1. Innledning 3 2. Pleie og omsorg - overordnet 4 Befolkningsprognose for eldre frem til 23 4 Pleie- og omsorgstjenesten samlet 4

Detaljer

Folketall pr. kommune 1.1.2010

Folketall pr. kommune 1.1.2010 Folketall pr. kommune 1.1.2010 Mørk: Mer enn gjennomsnittet Lysest: Mindre enn gjennomsnittet Minst: Utsira, 218 innbyggere Størst: Oslo, 586 80 innbyggere Gjennomsnitt: 11 298 innbyggere Median: 4 479

Detaljer

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG EKSTERN VURDERING Presentasjon i kommunestyret 26. februar 2015 EN TJENESTE UNDER PRESS MEN INGEN KRISE Ressursbruk 2013 Indikator i KOSTRA, 2013-tall Frøya Snitt for kommunene

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon

Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN. Kvalitet i pleie og omsorg. Rissa kommune. Forvaltningsrevisjon / Fosen Kommunerevisjon IKS PROSJEKTPLAN Kvalitet i pleie og omsorg Rissa kommune Forvaltningsrevisjon 2015 1 INNLEDNING - BAKGRUNN Kontrollutvalget i Rissa har satt forvaltningsrevisjon av kvalitet i

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011 21/11 27.09.2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011 21/11 27.09.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201006048 : E: 027 F00 : Marianne Schwerdt m/flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet

Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Dimensjonering av pleie- og omsorgstilbudet Søndre Land Mandatet Dimensjonering av tilbudet som skal gis i pleieog omsorgstjenesten i institusjon og i hjemmebaserte tjenester som tar opp i seg de utfordringer

Detaljer

Fylkesmannen i Finnmark

Fylkesmannen i Finnmark Fylkesmannen i Finnmark Rapport fra tilsyn med Helsestasjonstjenester for barn 0 til 6 år i Vardø kommune Virksomhetens adresse: Kirkegata 4, 9951 Vardø Tidsrom for tilsynet: 16.10.2013 19.11.2013 Kontaktperson

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang.

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2046-3 Arkiv: 201 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: AGENDA KAUPANG - GJENNOMGANG AV KOSTNADSDRIVERE I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

Finansiering av tiltak i R4

Finansiering av tiltak i R4 Saksframlegg Arkivnr. 153 Saksnr. 2014/1422-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet Kommunestyret Saksbehandler: Hege Almås Finansiering av tiltak i R4 Dokumenter i saken:

Detaljer

Virkemidlene virker de? Sentrale føringer vs. lokal handlefrihet

Virkemidlene virker de? Sentrale føringer vs. lokal handlefrihet Torstein Dahle Virkemidlene virker de? Sentrale føringer vs. lokal handlefrihet Bra i livet Konferanse Oslo kongressenter 27. oktober 2016 Stiftelsen SOR NOU 2016:17 På lik linje Løft 1 Selvbestemmelse

Detaljer

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12.

Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Åpen spørretime Verdal kommunestyre 29.05.12. Spørsmål til ordføreren fra Stein Aamdal: En trygg og verdig alderdom? Verdal er en typisk industriarbeiderkommune, ikke en typisk kommune. Planlegginga av

Detaljer

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008)

KOSTRA 2008 Sammenlignbare data for kommunegruppe 13 (ajour per juni 2008) - 18 - A1. Korrigerte brutto driftsutgifter i kroner per innbygger, konsern 48945 Moss 48782 Hamar 4,7 Rana A1. Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern 4,3 Bærum 48441 Lillehammer

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10 NOTAT Til: Fra: Kopi: Dato: 22.09.10 Sak: NHO Service Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger)

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 3/12 12/387 BUDSJETT FORDELING AV BUDSJETT 4/12 12/359 REFERATSAKER 5/12 12/883 EVENTUELT MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen NB! Merk ukedag Møtedato: 08.02.2012 Tid: Kl. 18.00. Fremmøte kl. 17.00 på Helsestasjon for rus Eventuelle forfall må meldes

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking

Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter. v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Funn fra undersøkelse i Telemark Utskrivningsklare pasienter v/ Audun Thorstensen, Telemarksforsking Formål med undersøkelsen Kartlegge kommunenes kostnader til etablering og drift av tilbud for utskrivningsklare

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid

Norddal kommune. Arbeidsgrunnlag /forarbeid Norddal kommune Arbeidsgrunnlag /forarbeid Innholdet i dette dokumentet er basert på uttrekk fra Kostra, Iplos og SSB og presentasjonen er tilpasset en gjennomgang og refleksjon i kommunens arbeidsgruppe.

Detaljer

Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport

Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport Notat Til: Kopi: Fra: Dagfinn Aasen [Sett inn navn] Kaare Granheim / Hege Kristin Sunde Dato: 4.6.14 Emne: Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport Kommunebarometeret er en måling av alle kommuner, gjennomført

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011

NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Til: Kommunestyret i Stjørdal v/ ordfører Fra: KomRev Trøndelag IKS Utarbeidet av: Mali K.H. Østerås og Rikke Haave Dato: 01.07.11 NOTAT VEDRØRENDE KOMMUNALT TILSKUDD TIL PRIVATE BARNEHAGER 2011 Oppsummering

Detaljer

Revisjonen er gjennomført av Elin Ingeborg Vassmo og Kari Wuttudal (prosjektleder). Magnar Andersen deltok i siste del av revisjonen.

Revisjonen er gjennomført av Elin Ingeborg Vassmo og Kari Wuttudal (prosjektleder). Magnar Andersen deltok i siste del av revisjonen. Forord I årene 1998 til 2001 foretok staten en satsing på eldreomsorgen for å gjøre kommunene i stand til å møte befolkningsutviklingen. Revisjonen gjennomførte i 2002 et forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten

01.05.2012 17:56 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag - kommunehelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 21 respondenter (21 unike) 1. Hvilken kommune jobber du i? 1 Tromsø 60,0 % 12 2 Harstad 40,0 % 8 Total

Detaljer

Effektiviseringspotensial

Effektiviseringspotensial Effektiviseringspotensial Det er klart at en kommunesammenslåing også kan gi grunnlag for å hente ut stordriftsfordeler gjennom mer effektiv administrasjon og tjenesteproduksjon. Erfaringene fra tidligere

Detaljer

Tilsyn og kontroll. Kontrollutvalgets oppgaver

Tilsyn og kontroll. Kontrollutvalgets oppgaver Tilsyn og kontroll Kontrollutvalgets oppgaver Disposisjon Å være medlem av kontrollutvalget (KU) Kommunal sektor Styring og kontroll i kommunal sektor Rammeverk for tilsyn og kontroll Kontrollutvalgets

Detaljer

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015

Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 2015 Lindesnes kommune Vedlegg til Kommunedelplan for helse og omsorg 215-226 Utfordringer statistikker og analyser Utarbeidet av Agenda Kaupang, januar 215 1.1 Sammenlikning med sammenliknbare kommuner Lindesnes

Detaljer

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 ( ) Rådgiver Brit Bakken

Fem utfordringer. St.meld. Nr. 25 ( ) Rådgiver Brit Bakken Fem utfordringer Aldring Knapphet på omsorgsytere Nye brukergrupper Samhandling og medisinsk oppfølging Aktivitet, sosiale og kulturelle forhold, det vanlige livet St.meld. Nr. 25 (2005 2006) Brit Bakken

Detaljer

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens

Detaljer

Dypdykk pleie- og omsorg 1. Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere

Dypdykk pleie- og omsorg 1. Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere Dypdykk pleie- og omsorg 1 Beregning av enhetskostnader i plo Bruksverdi for oss/dere Sendt til dere, ba dere lese på forhånd Obs; fant en feil/taaakk Halden; Jeroen, ny versjon lagt ut Først noen muligheter

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE -

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Omfang av forvaltningsrevisjon i Bamble kommunen... 2 3 Forvaltningsrevisjon i Bamble kommune i perioden

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Oppfølging av Eldreplanen

Oppfølging av Eldreplanen Oppfølging av Eldreplanen 1998-2001 En felles forvaltningsrevisjon fra 123 kommuner mai 2003 Forord Denne rapporten er et resultat av at 30 revisjonsdistrikt i landet har gjennomført en felles forvaltningsrevisjon

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31.

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/ Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31. SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/2393 210 Jan Marcussen REGNSKAPSRAPPORT MED DRIFTSKOMMENTARER 31. OKTOBER 2008 RÅDMANNENS FORSLAG: Regnskapsrapport med driftskommentarer 31.

Detaljer

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007

Heltid/deltid. Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Heltid/deltid Statssekretær Rigmor Aasrud 27. november 2007 Kjære representantskap. Jeg takker for invitasjonen hit til Øyer for å snakke om heltid/deltid. 1 Deltid i kommunesektoren Stort omfang Viktig

Detaljer

2011 andel til PLO av tot.regn

2011 andel til PLO av tot.regn 2011 andel til PLO av tot.regn Ringerike Fr.stad Sarpsborg Serie1 Moss Halden 29 30 31 32 33 34 35 36 37 2. tertialrapport Prognose på 630 mkr mot budsjett på 601 mkr Brutto lønn viser pr 2. tertial et

Detaljer

Samhandlingsreformen - erfaringer så langt. Formannskapet 13.mars 2012

Samhandlingsreformen - erfaringer så langt. Formannskapet 13.mars 2012 Samhandlingsreformen - erfaringer så langt Formannskapet 13.mars I forkant av 1. januar Kommunehelsesamarbeid i Vestre Viken Samarbeid med kommunene i Drammensregionen, HiBu og VVHF vedr Samhandlingsreformen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00

MØTEINNKALLING. Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1. 13.10.2009 kl. 18.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Kommunalt råd for funksjonshemmede har møte i Moer sykehjem, 1. etg. møterom nr. 1 13.10.2009 kl. 18.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål

1 Generelt for alle enheter. 2 Enhetsovergripende mål 1 Generelt for alle enheter Årsplan er kommunens operative styringsdokument utarbeidet på grunnlag av kommunestyrets budsjettvedtak om drift og investeringer i 2015. Årsplanen iverksetter handlingsprogrammets

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 Forutsetninger for Randaberg Krf Randaberg Kommune er en bra kommune å bo i med gode kommunale tjenester Prioriterer de svakeste i samfunnet samt familier

Detaljer