RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 4 5. REVISORS VURDERING 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 4 5. REVISORS VURDERING 7"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG FORMÅLET MED PROSJEKTET REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 2. INNLEDNING BAKGRUNN HJEMMEL IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET HØRING 4 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER FORMÅL MÅL PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL METODE KILDER FAKTA OM DE TRE KOMMUNENE TJENESTETILBUDET INNEN PLEIE OG OMSORG RESSURSBRUK DEFINISJON AV TURNUS ORGANISERING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN OPPGAVER OG MÅLSETTINGER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTE LOV OG REGELVERK PÅ OMRÅDET 7 5. REVISORS VURDERING REVISORS BESKRIVELSE AV FORETRUKKET PRAKSIS/REVISJONSKRITERIER VURDERE RESSURSBRUKEN INNEN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN PÅSE AT TURNUS OG GODTGJØRELSE ER I SAMSVAR MED GJELDENDE REGELVERK/AVTALEVERK GENERELLE VURDERINGER OG KOMMENTARER HØRING REVISORS KONKLUSJONER VURDERE RESSURSBRUKEN INNEN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN PÅSE AT TURNUS OG GODTGJØRELSE ER I SAMSVAR MED GJELDENDE REGELVERK/AVTALEVERK. 12 Orkanger, 25 april 2000 Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 1 av 12

2 1. SAMMENDRAG 1.1 Formålet med prosjektet Formålet med prosjektet er å undersøke om Meldal kommune har en fornuftig og kostnadseffektiv styring av personalressursene innen pleie- og omsorgstjenesten. I tillegg vurderer vi om turnusene og arbeidstidsplanene er innenfor gjeldende regelverk. Vi kontrollerer også at utlønningen er i samsvar med turnusene og gjeldende regelverk. Prosjektet har to mål: 1. Vurdere ressursbruken innen pleie og omsorgstjenesten 2. Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regel- og avtaleverk. 1.2 Revisors vurderinger og konklusjoner Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten Netto driftsutgifter innen pleie og omsorg fordelt på antall innbyggere over 67 år er større i Meldal enn i Hemne, men lavere enn på Hitra. Lønnskostnadene pr. sengeplass på Meldal Helsetun er lavere enn de er på Helsesenteret i Hemne. De to institusjonene på Hitra har lavest lønnskostnader pr. sengeplass. Kommunen kan være tjent med å flytte en del oppgaver som dekkes av hjemmesykepleien over til hjemmehjelpen. Kanskje kan dette frigjøre ressurser som kan brukes mer effektivt på andre områder. Det kan derfor være lønnsomt å se nærmere på oppgavefordelingen mellom hjemmesykepleien og hjemmehjelpen. Det kan også være fornuftig å se nærmere på fordelingen av syke- og hjelpepleiere mellom Meldal Helsetun og åpen omsorg. Bemanningen av sykepleiere på helsetunet synes å være noe lav sammenlignet med Hemne. Bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten er i samsvar med kommunens stillingsbudsjett. Det er stor forskjell på brutto og netto kostnader til vikarer innen pleie- og omsorg. Dette tyder på at andelen av langtidsfravær er stort. Kommunen har intensjoner om å se på tiltak for å forbedre langtidsfraværet innen åpen omsorg Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk. Ut fra de kontroller og vurderinger som er foretatt kan vi med rimelig sikkerhet si at turnusene innen pleie og omsorgstjenesten i Meldal er innenfor gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn og godtgjørelser for turnusarbeidet er i alt vesentlig i samsvar med hovedtariffavtalen og oppsatt turnus, men avvik er avdekket. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 2 av 12

3 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Effektivitet, kvalitet, kostnadskutt og konkurranseutsetting av offentlig tjenesteproduksjon er tema som til stadighet diskuteres. Pleie- og omsorgstjenestene representerer en vesentlig del av kommunens tjenesteproduksjon. Mange utredninger og forskningsprosjekt er laget rundt dette temaet. Etter henvendelse fra Meldal kommune har vi valgt å vurdere bemanning og lønnskostnader innen pleie og omsorgstjenestene i tre kommuner. En stor del av kostnadene for pleie- og omsorgstjenesten dreier seg om lønns- og personalkostnader. En del av tjenesteproduksjonen skjer på bakgrunn av en arbeidsplan eller turnus. Turnus og godtgjørelse for turnus representerer helt klart et vanskelig område innen lønnsberegning og lønnsutbetaling. Vi fant det interessant å sammenligne pleie- og omsorgstjenestene i Meldal med de samme tjenestene i Hemne og Hitra. Dette er tre kommuner som er noenlunde lik i størrelse, slik at sammenligningen skulle være mulig. I tillegg har vi vurdert om godtgjørelsen for turnusarbeidet er utbetalt i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk. Prosjektet er gjennomført av førsterevisor/registrert revisor Morten Haugen. 2.2 Hjemmel Revisjonen skal i følge kommunelovens 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. 2.3 Identifikasjon av den reviderte enhet Pleie og omsorg i Meldal kommune består av: Meldal Helsetun med flere avdelinger. Bolig og omsorgstjenester som hjemmesykepleien, hjemmehjelp, trygdepensjonat og omsorgsboliger PU-tjenester og særskilte tiltak for funksjonshemmede Rehabilitering I lønnsbudsjettet for 1999 utgjør bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten over 115 årsverk. I tillegg er den variable lønnen betydelig. Budsjettert lønn og personalkostnader i pleie- og omsorgstjenesten for 1999 ligger i overkant av 40 mill. Rundt en tredjedel av ressursene som brukes i pleie- og omsorgstjenesten går til Meldal Helsetun. 2.4 Avgrensninger av prosjektet Vurderingen omfatter kun bemanning og lønnskostnader, og omfatter ikke andre kostnader innen pleie- og omsorgstjenesten. Ressursbruken er i hovedsak vurdert ut fra kommunens budsjett og regnskap. En del informasjon er også hentet fra offentlig statistikk. Vi har ikke vurdert kvaliteten på tjenestene. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 3 av 12

4 Vi har kartlagt en del av rutinene rundt beregning og utbetaling av godtgjørelser i forbindelse med turnusarbeid. Vi har også tatt en del stikkprøver for å se om lønnen og turnusen er korrekt beregnet. 2.5 Høring Foreløpig rapport er sendt til høring til rådmannen Det fremkommer ingen merknader som tilsier at rapporten bør endres. 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 3.1 Formål 3.2 Mål Formålet med prosjektet er å undersøke om Meldal kommune har en fornuftig og kostnadseffektiv styring av personalressursene innen pleie- og omsorgstjenesten. Vi vil ikke komme med klare anbefalinger i dette prosjektet, men heller forsøke å rette oppmerksomheten på de prioriteringer som bevisst eller ubevisst har gjort seg gjeldende innenfor denne sektoren. I tillegg vurderer vi om turnuser og arbeidstidsplaner er innenfor gjeldende regelverk. Vi vil også påse at utlønningen er i samsvar med turnusene og gjeldende regelverk. Prosjektet har to mål: 1. Analysere og vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten. 2. Påse at turnus og godtgjørelser er i samsvar med gjeldende regel- og avtaleverk. 3.3 Problemstillinger Målene brytes ned i problemstillinger. Problemstillinger til mål 1: Vurdere om turnusene og arbeidstidsplanene er i samsvar med kommunens stillingsbudsjett. Vurdere om reell arbeidstid er i samsvar med utlønnet stillingsprosent. Vurdere bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten Vurdere bruken av vikarer Problemstilling til mål 2: Vurdere om turnusene og arbeidstidsplanene er i samsvar med lover og avtaleverk. Vurdere om utlønning er i samsvar med turnusene. Vurdere om utlønningen er i samsvar med hovedtariffavtalen. 4. FAKTADEL 4.1 Metode Revisor sendte brev til rådmannen i Meldal kommune den , der han ble orientert om oppstart av prosjektet. Informasjonen er innsamlet gjennom samtaler med pleie- og omsorgsleder, avdelingsleder i åpen omsorg, avdelingsleder på helsesenteret, samt merkantilt personell innen pleie og omsorg. Vi har også hatt samtaler med lønns- og personalavdelingen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 4 av 12

5 Ressursbruken i pleie- og omsorgstjenesten er analysert ut fra kommunens budsjett og regnskap. Vi har også hentet opplysninger fra styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene, statistisk sentralbyrå (SSB), Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og fra Kommunal monitor. Vi har sammenlignet kommunens ressursbruk innen pleie- og omsorgstjenesten med tilsvarende bruk i Hemne og Hitra. Vi har også sammenlignet ulike nøkkeltall med gjennomsnitt for landet der vi har funnet tall for dette. Vurderingene er delvis gjort med bakgrunn i Stortingsmelding nr. 50, Handlingsplan for eldreomsorgen. Rutinene rundt beregning og utbetaling av godtgjørelser for turnusarbeid er vurdert mot avtaleverk, stillingsbudsjett og turnus/arbeidstidsplanene. I tillegg har vi foretatt regnskapsrettede kontrollhandlinger mot et utvalg utbetalinger. Foreløpig rapport ble oversendt til rådmann den Frist til uttalelse er satt til den Kilder Se vedlegg 4.3 Fakta om de tre kommunene. Antall innbyggere Plasser i institusjon Inst.plas ser i % av de over år og eldre år Mottar Antall hjelp innbyggere hjemme Antall innbyggere Mottar hjelp hjemme Meldal ,7 % ,1 % 588 9,6% Hitra ,9 % ,4 % 499 8,8% Hemne ,6 % ,6 % ,9% Gj.snitt 22,9% 38,5 % 10,8 % for landet Tabell 4.1 Tallene er i hovedsak hentet fra hjuldataene for 1999 og er tall for 1998 Selv om Meldal er noe mindre enn Hitra og Hemne, er ikke forskjellen større enn at vi kan sammenligne kommunen med de andre. Det som skiller Meldal fra de andre kommunene er den store andelen av antall eldre. Dette påvirker selvfølgelig behovet for pleie- og omsorgstjenester. Meldal er den av de tre kommunene som har minst antall institusjonsplasser pr. innbygger over 80 år. Tabellen viser også antall personer som mottar hjelp hjemme, men ikke omfanget av hjelp som hver enkelt mottar. I Meldal er andelen av de eldre som mottar hjelp i hjemmet ganske likt landsgjennomsnittet. 4.4 Tjenestetilbudet innen pleie og omsorg Etterspørselen etter tjenester innen pleie og omsorg har vokst i de siste årene. Meldal kan vel si å ha nådd toppen av eldrebølgen. Tjenestetilbudet har endret seg litt over tid. Et generelt utviklingstrekk i Norge er at antall institusjonsplasser er redusert. Samtidig har omfanget av tjenestetilbud innen pleie og omsorg økt på nittitallet. Det tilbys mer hjemmetjenester og andre boalternativ med fast tilknyttet bemanning. Praktisk skille mellom omsorgsboliger og institusjoner reduseres, men de ulike alternativene styres av ulike regelverk. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 5 av 12

6 Utviklingen innen pleie- og omsorgstjenesten i Meldal samsvarer godt med utviklingen i landet for øvrig og er i stor grad i tråd med Handlingsplan for eldreomsorgen (Stortingsmelding nr. 50). Et av hovedmålene i Stortingsmeldingen er at eldre kan bo i sine egne hjem så lenge som mulig. Meldal har en institusjon innenfor pleie og omsorg, Meldal Helsetun, med 52 godkjente sengeplasser. I tillegg til sykeheim består Meldal Helsetun av en avdeling for korttidsopphold administrert av åpen omsorg og en rehabiliteringsavdeling. Meldal Helsetun har i perioder av 1999 hatt to ekstrasenger i bruk ved sykehjemmet. 4.5 Ressursbruk Driftsutg. til helseog sosial (1.3) i forhold til komm. totale utgifter Netto driftsutgifter pleie- og omsorgstjenesten Totalt pr innbygger pr. innbygger over 67 år Meldal 36,1 % Hitra 39,8 % Hemne 32,8 % Gj.snitt for landet 32,0 % Tabell 4.2 Tallene er tatt ut fra budsjett 1999 og Hjuldataene Meldal bruker 36,1 % av kommunens totale utgifter til helse og sosiale formål. Dette er en andel som er noe større enn i Hemne. Hitra er den kommunen hvor den prosentvise andelen driftsutgifter benyttet på disse tjenestene er størst. Sammenligner vi med gjennomsnittet for landet kan vi se at andelen for ressursbruk innen helse og pleie er noe høyt i Meldal. Trolig er alderssammensetningen i kommunen en vesentlig årsak til dette. Kommunen bruker kr til pleie- og omsorgstjenester pr. innbygger over 67 år. Dette er noe høyere enn gjennomsnittet for de tre kommunene. 4.6 Definisjon av turnus Turnus er en ordning der arbeidstiden varer ut over vanlig dagtid. Arbeidstakerne arbeider etter en godkjent arbeidsplan med skiftende arbeidstid fra dag til dag og fra uke til uke. For arbeid utover vanlig arbeidstid utbetales det et tillegg pr. time. Det beregnes et fast tillegg, T-trinn, som utbetales sammen med annen fastlønn. 4.7 Organisering av pleie- og omsorgstjenesten I Meldal kommune er oppvekst og helse & omsorg samlet i samme sektor. Sektoren består av to seksjoner, en for oppvekst og en for helse & omsorg. Seksjonslederne er direkte underlagt sektorsjefen. Hver seksjon består av ulike avdelinger og enheter, med tilhørende enhetsledere. Sykehjemmet og rehabiliteringstjenesten styres av samme avdelingsleder. Åpen omsorg er inndelt i to geografiske soner med hver sin soneleder. Vi finner alle pleie og omsorgstjenestene under seksjonen for helse & omsorg. 4.8 Oppgaver og målsettinger i pleie- og omsorgstjeneste Kommunene har et stort planverk som er pålagt av Staten. Det er kommuneplan, delplaner, handlingsplaner, økonomiplan og budsjett. Mange av målene som synliggjøres i planene er i større eller mindre grad satt av Staten. Det er viktig at turnus- og arbeidsplanene ses i sammenheng med de overordnede planene og bidrar til måloppnåelse. Turnus- og arbeidstidsplanene er vesentlige redskap for at kommunen kan gjennomføre de prioriteringer og verdivalg som er nødvendig for å nå sine mål. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 6 av 12

7 4.9 Lov og regelverk på området Lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenester i kommunene pålegger kommunene å tilby pleie- og omsorgstjenester. Forskrift for sykehjem og forskrift/retningslinjer om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene spesifiserer tjenestetilbudet nærmere. Arbeidsmiljøloven angir de ytre rammene for arbeidstid og minimumskravene til fritid. Hovedtariffavtalen fastsetter hvilken godtgjørelse som skal utbetales. Kommuneloven gjelder selvfølgelig også for pleie- og omsorgstjenestene. 5. REVISORS VURDERING 5.1 Revisors beskrivelse av foretrukket praksis/revisjonskriterier Forvaltningen av kommunale midler skal være kostnadseffektiv. Dette fremgår av forarbeidet til kommuneloven (NOU 1990:13, kap. 16). Kommunene skal velge den løsningen som gir lavest ressursbruk for å nå det ønskede resultatet. Tjenestetilbudet skal være innefor lover og regelverk. Ressursbruken i de tre kommunene sammenlignes. Der det er mulig sammenlignes ressursbruken med andre eksterne kilder (Se kildeliste). Arbeidstidsplanene og turnusene skal være innenfor rammene til arbeidsmiljølov, hovedavtale og hovedtariffavtale. Arbeidstidsplanene og turnusene skal bidra til at kommunen når sine mål. Godtgjørelsen for turnusarbeidet skal være i samsvar med hovedtariffavtalen. 5.2 Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten Vurdere om turnusene/arbeidstidsplanene er i samsvar med kommunens stillingsbudsjett? Det er ikke avdekket vesentlige avvik mellom turnus-/arbeidstidsplaner og stillingsbudsjett Vurdere om reell arbeidstid er i samsvar med utlønnet stillingsprosent? Ut fra de kontroller som er foretatt er det ikke avdekket noen vesentlige avvik mellom reell arbeidstid og utlønning. Vurdere bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten Sammenligning av bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Meldal, Hemne og Hitra Årsverk i hele pleie- og omsorgstjenesten MELDAL HEMNE HITRA Sykehjem/ aldershjem 39,60 58 % 34,03 54 % 53,29 70 % Hjemmesykepleie 16,40 24 % 9,30 15 % 13,18 17 % Hjemmehjelp 11,26 17 % 19,69 31 % 7,54 7 % Administrasjon 1,00 1 % *1) - 2,00 2 % Sum institusjon og åpen omsorg 68, % 63, % 76, % PU 37,30 8,30 22,46 Rehabilitering 8,98 4,00 3,00 SUM 114,54 75,32 101,47 Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 7 av 12

8 Tabell 5.1 Dataene er hentet fra budsjett Prosentene viser andel av de totale årsverk innenfor pleie og omsorg. *1) Administrasjonen i Hemne kommune er inkludert i bemanningen på sykehjemmet. Sum årsverk innen pleie- og omsorgstjenester varierer i de tre kommunene. Ulikheter i befolkningsstruktur, geografi, politiske og administrative prioriteringer og organisering kan være årsaker til dette. Meldal har en klart større bemanning innenfor pleie- og omsorgstjenesten enn de to andre kommunene. Dette skyldes først og fremst den store bemanningen innenfor PU. I tillegg ser vi at rehabiliteringsavdelingen i Meldal er forholdsvis stor. Fordi Hitra bevisst velger å satse på institusjonsdrift, avviker de fra de andre kommunene når det gjelder fordeling av årsverk mellom institusjon og åpen omsorg. Vi finner det derfor mest naturlig å sammenligne Meldal med Hemne i denne sammenhengen. Vi ser at den totale andelen av årsverk innen åpen omsorg er noe større i Hemne enn i Meldal. Av tabell 5.1 kan vi se at hjemmesykepleien i Meldal legger beslag på 24 % av de totale årsverk på sykehjemmet og i åpen omsorg. De som jobber med hjemmehjelpstjenester utgjør ikke mer enn 17 % av det totale antall årsverk på 68,26. I Hemne er forholdet motsatt. Hvis vi tar utgangspunkt i antall årsverk, kan vi si at hjemmehjelpen i Hemne er over dobbelt så stor som hjemmesykepleien. Den prosentvise andelen av årsverk benyttet på pleie innenfor institusjon er også større i Meldal. Hvis definisjonen av hjemmesykepleie og hjemmehjelp er lik for de to kommunene, tyder dette på at Meldal prioriterer å bruke en større andel av de totale ressursene til pleie av syke pasienter. Med andre ord kan vi si at hjemmehjelpen ikke er prioritert like høyt i Meldal som i Hemne. Definisjonen på om en tjeneste er hjemmehjelp eller hjemmesykepleie kan nok være forskjellig i de to kommunene. Staten har bestemt at hjemmesykepleie er gratis for brukerne mens det betales egenandel for hjemmehjelp. Hjemmesykepleie utføres av sykepleiere og hjelpepleiere. Hjemmesykepleie blir derfor en mer kostnadskrevende tjenesteyting for kommunen enn hjemmehjelp. Det er mulig at Meldal kommune er tjent med å se på oppgavefordelingen mellom hjemmesykepleien og hjemmehjelpen. Det kan være hensiktsmessig å flytte en del av oppgavene fra hjemmesykepleien over til tjenestene for hjemmehjelp. Forskjellen i bemanningen innenfor PU-omsorgen i de tre kommunene har nok en klar sammenheng med at Meldal og Hitra hadde en institusjon hver før PU-reformen. PUtjenesten i de tre kommunene er ikke sammenlignbare. Den er følgelig ikke vurdert nærmere i dette prosjektet. Vi har heller ikke sett på rehabiliteringstjenesten i kommunene Sammenligning av årsverk i pleie- og omsorgstjenesten på befolkningsgrupper og stillingsgrupper Årsverk i pleie- og omsorgstjenesten fordelt på befolkningsgrupper og stillingsgrupper Årsverk pr. 100 innbygger over 80 år Årsverk pr % andel sykepl. Sykepleiere / Annet 100 innbygger av årsverk i hjelpepl. Personell Sum pleie og omsorg. Meldal ,84 13,64% Hitra ,49 8,89% Hemne ,65 21,07% landsgj.snitt ,86 18,79% Tabell 5.2. Dataene er hentet fra Styringshjulet til SHD og databasen til Kommunal monitor og kommunenes budsjett. Tall fra "Olavsgruppa " er holdt utenfor i våre beregninger. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 8 av 12

9 Hitra har betydelig flere årsverk i pleie- og omsorgstjenesten pr. innbygger som er 80 år og eldre enn Hemne og Meldal. Dette har helt klart sammenheng med at Hitra kommune prioriterer institusjonsplasser fremfor andre og mindre ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester. I Meldal er det 38 årsverk innenfor pleie- og omsorgstjenesten pr. 100 innbyggere som er 80 år og eldre, mens Hemne og Hitra har henholdsvis 37 og 46. Landsgjennomsnittet er på 44 årsverk. Antall årsverk besatt av syke- og hjelpepleiere i forhold til andel innbyggere som er 80 år og eldre er ganske lik i de tre kommunene. Andelen av årsverk innenfor pleie- og omsorg som er besatt av sykepleiere er lavere i Meldal enn i Hemne, men større enn på Hitra. Den ligger også noe lavere enn landsgjennomsnittet. Ut fra beregningene skal i underkant av hver sjuende ansatt i pleie- og omsorgstjenesten i Meldal kommune være sykepleier. I Hemne og Hitra er henholdsvis hver femte og tiende ansatt en sykepleier Sammenligning av bemanningen ved institusjonene for eldre i de tre kommunene BEMANNINGEN VED INSTITUSJONENE PR. GODKJENT PLASS MELDAL HITRA HEMNE Meldal Kvenvær Helsehuset Helsesenteret Helsetun eldresenter Sykepleier 0,14 0,05 0,14 0,22 Hjelpepleier 0,40 0,11 0,47 0,43 Assistenter 0,12 0,45 Sum pleie pleiefaktor 0,66 0,61 0,61 0,65 Merkantil/leder 0,06 0,06 0,04 0,05 Assistent, vaskeri 0,01 0,02 0,05 0,01 Kjøkken 0,10 0,06 0,09 0,12 Aktivitør 0,03 SUM 0,83 0,75 0,82 0,83 Tabell 5.3 Tabellen har sitt utgangspunkt i stillingsbudsjett 1999 og antall godkjente sengeplasser. Endringer etter budsjettet for 1999 er ikke hensyntatt. Korttidsopphold styrt av åpen omsorg samt avdelingen for rehabilitering er holdt utenfor. Helsetunet har over lengre tid hatt overbelegg slik at den faktiske bemanningen pr. plass blir litt lavere. I Hemne kommune har det vært ledig kapasitet. Bemanning pr. plass er derfor høyere i Hemne enn det tabellen viser. Det er flere forhold som påvirker bemanningen ved institusjonene og som gjør at tallene kanskje ikke er helt sammenlignbare. Hitra Helsehus har eget vaskeri som i tillegg vasker tøy for Kvenvær eldresenter. Meldal og Hemne kjøper vaskeritjenester. Graden av selvhjulpenhet til de som defineres som sykehjemspasienter vil påvirke behovet for bemanning. Færre plasser i forhold til folketall indikerer at pasientene må være dårligere før de blir definert som sykehjemspasienter. Fysiske forhold ved institusjonen vil også påvirke behovet for bemanning. Pleiefaktoren (sum årsverk i direkte pleie) varierer fra 0,61 pr sengeplass til 0,66. Ressurssenteret for Omsorgstjenester har utarbeidet en sammenligning av 8 sykehjem. (De 2 største sykehjemmene i Skien, Molde og Stavanger, samt et privat drevet sykehjem i Moss og ett i Asker.) Ved disse 8 sykehjemmene er pleiefaktoren fra 0,68 til 0,94. Ut fra Ressurssenterets sammenligning er bemanningen ved Meldal Helsesetun kostnadseffektiv. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 9 av 12

10 Andel sykepleierstillinger per sengeplass varierer også ved de fire institusjonene. Sammenlignet med Helsesenteret i Hemne har Meldal Helsetun et lavt antall sykepleiestillinger pr. sengeplass. Pleiefaktoren kan også relateres til kvalitet. Høy pleiefaktor kan indikere høy kvalitet. I dette prosjektet er ikke pleiefaktoren vurdert i forhold til kvalitet på tjenesten. Fordelingen av syke og hjelpepleiere mellom institusjon og åpen omsorg synes å være ganske forskjellig i de to kommunene. Det er derfor grunn til å spørre om fordelingen er optimal i forhold til de tjenester institusjonen og åpen omsorg er ment å skulle dekke Sammenligning av lønnskostnadene ved institusjonene for eldre i de tre kommunene Sum lønnskostnader pr. godkjent sengeplass pr. år R-1999 Bud -99 B R R-1998 Bud-98 B - R Meldal Helsetun Hemne, Helsesent Hitra, Helsehuset Hitra, Kvenvær Eldr Tabell 5.4 Denne tabellen viser omtrent det samme som den forrige tabellen, men her er variabel lønn og sykepenger inkludert. Både budsjettall og regnskapstall vises. Tallene er tatt rett ut fra regnskap og budsjett og er ikke korrigert for ulik organisering og tjenestetilbud i de tre kommunene. Denne tabellen viser at lønnskostnaden per sengeplass ved Meldal Helsetun er lavere enn i Hemne men høyere enn på Hitra. Dette gjenspeiler den lave bemanningen på Hitra, samt at andelen av utdannede sykepleiere ansatt i institusjon er størst i Hemne. Både i 1998 og i 1999 har Meldal Helsetun overskredet sine lønnsbudsjett. Overskridelsene er imidlertid redusert fra kr ,- i 1998 til kr ,- pr. sengepost i Vurdere bruken av vikarer HITRA MELDAL HEMNE Netto vikarlønn i % REGNSKAP ,7% 6,4% 8,7% av netto lønn BUDSJETT ,3% 4,9% 8,6% Brutto vikarlønn i % REGNSKAP ,4% 14,9% 12,9% av brutto lønn BUDSJETT ,6% 11,8% 8,6% Tabell 5.5 Tabellen viser vikarlønnens andel av de totale lønnskostnadene for hele pleie og omsorg ( ). Bruken av vikarer inntreffer ved eksempelvis ferieavvikling og sykemeldinger. I særlige hektiske perioder kan det også være aktuelt å sett inn vikarer for å avlaste de faste ansatte. Netto vikarlønn og nettolønn er variable lønnskostnader redusert med sykepenger og refusjon fra arbeidskontoret. Sammenligner vi med de andre kommunene ser vi at Meldal har lavere netto utgifter til vikarer i forhold til totale lønnskostnader. Dette gjelder også budsjetterte utgifter til vikarer. Den store forskjellen mellom netto- og bruttokostnader kan tyde på at en stor andel av vikarlønnen skyldes langtidsfravær. Fraværet er stigende i Meldal kommune. Særlig innen Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 10 av 12

11 åpen omsorg er dette en tendens. Derfor har kommunen intensjoner om å forbedre fraværsstatistikken innenfor avdelingene i åpen omsorg. Det vi har sammenlignet i dette prosjektet er ressursbruk. Ressursbruk og kvalitet er ikke alltid sammenfallende. Kvalitet kan være betinget av mange andre forhold enn ressursbruk. Kvalitet innen pleie- og omsorg kan vel nesten bare måles ved brukerundersøkelser. I dette prosjektet er det ikke gjort noe forsøk på å måle eller vurdere kvaliteten på tjenesteproduksjonen. 5.3 Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk Vurdere om turnusene/arbeidstidsplanene er i samsvar med lover og avtaleverk. Ut fra de kontroller og vurderinger vi har foretatt kan vi med rimelig sikkerhet si at turnusene innen pleie- og omsorgstjenesten i Meldal kommune er innenfor gjeldende lov- og avtaleverk Vurdere om utlønning er i samsvar med turnusene. Gjennom de kontroller som er foretatt er det ikke avdekket vesentlige avvik mellom utlønning og arbeidstidsplan og turnus Vurdere om utlønningen er i samsvar med hovedtariffavtalen. Lønn og godtgjørelser for turnusarbeidet som er kontrollert er i hovedsak i samsvar med hovedtariffavtalen. Det er likevel avdekket noen avvik på utlønning av godtgjørelse for særskilt arbeidstid, T- trinn, som ikke er i samsvar med turnus og arbeidstidsplaner eller lønnsmelding. 5.4 Generelle vurderinger og kommentarer Eldreomsorgen har i de senere årene vært et statlig satsningsområde. Stortinget har vedtatt en fireårig handlingsplan for eldreomsorg, Staten benytter både juridiske og økonomiske virkemidler overfor kommunene for å gjennomføre satsingen på eldreomsorg. Flere stillinger innen pleie- og omsorgstjenesten er opprettet og finansiert med øremerkede tilskudd. Det er uklart hva som skjer med de øremerkede tilskuddene etter år Det er en pågående desentralisering av psykiatritjenesten slik at psykiatri også vil bli en del av oppgavene til pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. 5.5 Høring Meldal kommune har gjennom svar på vår høring kommet med følgende innspill til vår rapport: "1.2.1.,3. avsnitt. Grenseoppgangen mellom hjemmesykepleie og hjemmehjelp er klargjort fra departementets side, slik at en del områder som tidligere ble gjort av hjemmehjelpere, ikke lenger tilligger deres ansvarsområde, eksempelvis bistand til personlig hygiene." "1.2.1.,4 avsnitt. For så vidt enig i påstanden, men det kan være like stor grunn til å se på funksjonsfordelingen mellom hjelpepleiere og sykepleiere, som fordelingen av sykepleiere mellom institusjon og åpen omsorg." " avsnitt. Institusjonsplasser. Vi hadde 52 plasser i bruk i hele -99, + 5 korttidsplasser som ble disponert av hjemmesykepleien." Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 11 av 12

12 "4.5 Meldal kommune er vertskommune for et betydelig antall utviklingshemmede, som gjør bruk av tjenester i åpen omsorg, på linje med andre innbyggere i kommunen. Selv om det i tabellen er sannsynliggjort et eget antall årsverk i tilknytning til omsorgen for utviklingshemmede, benyttes personalet fleksibelt også i åpen omsorg. Det er usikkert i hvilken grad det er tatt høyde for at også utviklingshemmede gjør bruk av hjemmehjelpstjenester." Etter vår mening gir ikke kommunens innspill noen grunn til å endre rapporten eller foreta ytterligere undersøkelser. Høringen er lagt med som vedlegg. 6. REVISORS KONKLUSJONER 6.1 Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten Netto driftsutgifter innen pleie og omsorg fordelt på antall innbyggere over 67 år er større i Meldal enn i Hemne, men lavere enn på Hitra. Lønnskostnadene pr. sengeplass på Meldal Helsetun er lavere enn de er på Helsesenteret i Hemne. De to institusjonene på Hitra har lavest lønnskostnader pr. sengeplass. Kommunen kan være tjent med å flytte en del oppgaver som dekkes av hjemmesykepleien over til hjemmehjelpen. Kanskje kan dette frigjøre ressurser som kan brukes mer effektivt på andre områder. Det kan derfor være lønnsomt å se nærmere på oppgavefordelingen mellom hjemmesykepleien og hjemmehjelpen. Det kan også være fornuftig å se nærmere på fordelingen av syke- og hjelpepleiere mellom Meldal Helsetun og åpen omsorg. Bemanningen av sykepleiere på helsetunet synes å være noe lav sammenlignet med Hemne. Bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten er i samsvar med kommunens stillingsbudsjett. Det er stor forskjell på brutto og netto kostnader til vikarer innen pleie- og omsorg. Dette tyder på at andelen av langtidsfravær er stort. Kommunen har intensjoner om å se på tiltak for å forbedre langtidsfraværet innen åpen omsorg. 6.2 Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk. Ut fra de kontroller og vurderinger som er foretatt kan vi med rimelig sikkerhet si at turnusene innen pleie og omsorgstjenesten i Meldal er innenfor gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn og godtgjørelser for turnusarbeidet er i alt vesentlig i samsvar med hovedtariffavtalen og oppsatt turnus, men avvik er avdekket. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 12 av 12

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4 FAKTADEL...4 5 REVISORS VURDERING...

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4 FAKTADEL...4 5 REVISORS VURDERING... Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS KONKLUSJON... 2 2 INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL... 3 2.3 IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET...

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg

Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg FORVALTNINGSREVISJON Dimensjonering og tilrettelegging innen pleie og omsorg Agdenes kommune Mai 2014 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Agdenes kommunes kontrollutvalg

Detaljer

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem

Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem Kostnader og kvalitet på tjenester ved Bamble sykehjem - Bamble kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 714017 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Avgrensing...1 2 Metode

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORSAND KOMMUNE AUGUST 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune

Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Budsjett- og økonomistyring i helse og omsorg Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 4. mai 2015 Østfold kommunerevisjon iks 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 4 2 INNLEDNING... 6 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene

Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Kompetansen på bo- og behandlingssentrene Forvaltningsrevisjonsrapport 16.08.10 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Vurderingskriterier... 1 1.1.1 Politiske vedtak... 1 1.1.2 Viktige lover og bestemmelser...

Detaljer

Kompetansen i hjemmetjenesten

Kompetansen i hjemmetjenesten Kompetansen i hjemmetjenesten Forvaltningsrevisjon 11.08.11 INNHOLD 1. INNLEDNING...3 1.1 Vurderingskriterier...3 1.2 Avgrensinger...3 1.3 Problemstillinger...4 1.4 Rådmannens kommentarer...4 1.5 Anvendte

Detaljer

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene

Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene FORELØPIG Levanger kommune Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Del 1: Ledelse og økonomistyring i Distrikt Nord FORELØPIG Levanger kommune Gjennomgang av pleie- og omsorgstjenestene Del 1: Ledelse

Detaljer

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet

Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet 1/2010 ASKER KOMMUNEREVISJON Forvaltningsrevisjonsrapport Forord Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Pleie, omsorg og hjelp i hjemmet. Forvaltningsrevisjon

Detaljer

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter

En undersøkelse av. beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av. Kvenvær omsorgssenter En undersøkelse av beslutningsgrunnlaget for nedleggelse av Kvenvær omsorgssenter Hitra kommune Desember 2008 Innholdsfortegnelse 1 BAKGRUNN... 4 2 PROBLEMSTILLING, METODE OG DATAINNSAMLING... 4 2.1 Problemstilling...

Detaljer

Overordnet analyse plan for forvaltningsrevisjon. Øksnes kommune

Overordnet analyse plan for forvaltningsrevisjon. Øksnes kommune Overordnet analyse plan for forvaltningsrevisjon 2009 2011 Øksnes kommune Ferdigstilt mai 2009 1 Innhold: 1. Bakgrunn 3 2. Forvaltningsrevisjon definisjon og formål. 3 3. Framgangsmåte og metode 4 4. Overordnet

Detaljer

Gjennomgang av pleiefaktor m.m. sykehjemmene i Alta. Rapport fra RO mars 2011

Gjennomgang av pleiefaktor m.m. sykehjemmene i Alta. Rapport fra RO mars 2011 Gjennomgang av pleiefaktor m.m. sykehjemmene i Alta Rapport fra RO mars 2011 Innholdsfortegnelse Innhold Oppdraget... 3 ROs løsning... 3 Ressursbruk og prioritering... 4 Kostnader og kvalitet i pleie-

Detaljer

Helse- og omsorgsetaten

Helse- og omsorgsetaten Helse- og omsorgsetaten - Nome kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 719 011 2009 Innholdsfortegnelse Sammendrag...iii 1 Innledning...1 1.1 Bakgrunn og bestilling...1 1.2 Problemstillinger...2 1.3

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG

FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG FORVALTNINGSREVISJON AV PLEIE OG OMSORG RANDABERG KOMMUNE AUGUST 2011 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE

Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Forvaltningsrevisjonsrapport BARNEVERNET KVALITET OG RESSURSBRUK TINGVOLL KOMMUNE Adresse: Kaibakken 1, 6509 Kristiansund N Telefon: 71 56 60 10 - Telefax: 71 56 60 11 Org.nr.: 974 780 240 - mva www.drn.no

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMESYKEPLEIE INTERNKONTROLL, DOKUMENTASJON OG KVALITET EIDSVOLL KOMMUNE MARS 2015 INNHOLD SAMMENDRAG I Formål med prosjektet i Revisjonens oppsummering i Revisjonens samlede

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester

Hjemmebaserte tjenester Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Hjemmebaserte tjenester Frogn kommune 19. FEBRUAR 2008 RAPPORT 4/08 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 FROGN KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMEBASERTE TJENESTER HERUNDER KOSTRADATA I RE KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMEBASERTE TJENESTER HERUNDER KOSTRADATA I RE KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT HJEMMEBASERTE TJENESTER HERUNDER KOSTRADATA I RE KOMMUNE 2008 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 2 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Økonomistyring Ås kommune Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Ås kommune 3. desember 2010 RAPPORT 5/10 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 ÅS KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Ås kommune

Detaljer

Gjennomgang helse og omsorg

Gjennomgang helse og omsorg Krødsherad kommune Gjennomgang helse og omsorg RAPPORT 21. mars 2014 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig konsulent: Kvalitetssikret av: Krødsherad kommune R8399 Ressursgjennomgang av

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Gjennomgang av Hjemmetjenesten i Vestby kommune Oslo, 26. november 2014

Forvaltningsrevisjon Gjennomgang av Hjemmetjenesten i Vestby kommune Oslo, 26. november 2014 Forvaltningsrevisjon Gjennomgang av Hjemmetjenesten i Oslo, 26. november 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All annen bruk og distribusjon

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BUDSJETT- OG ØKONOMISTYRING INNENFOR PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I HOF KOMMUNE 2013/2014 UTARBEIDET AV Innhold 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR ELDREOMSORGEN HASVIK KOMMUNE

HANDLINGSPLAN FOR ELDREOMSORGEN HASVIK KOMMUNE HANDLINGSPLAN FOR ELDREOMSORGEN HASVIK KOMMUNE DEL I - JANUAR 1998 HP eldreomsorgen del 1- januar 1998 2 INNHOLDSFORTEGNELSE side 1 INNLEDNING 3 1.1 Sammendrag av planen. 1.2 Hensikt og bakgrunn for planen

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Egenbetaling for opphold i institusjon

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Egenbetaling for opphold i institusjon Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Egenbetaling for opphold i institusjon Midtre Gauldal kommune Januar 2010 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Midtre

Detaljer

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet

Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Rapport Ekstern gjennomgang av Rygge kommunes tjenesteproduksjon med spesiell fokus på levekårsområdet Bø/Oslo, 6. august 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med

Detaljer

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET HAMMERFEST KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Hammerfest kommune v/ kommunestyret her Arkivkode 4/1 02 Journalnr. 2011/12020-18 Rett utskrift bekreftes. Hammerfest, den 27. mai 2011 SÆRUTSKRIFT Møte 24.mai 2011

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorg

Kvalitet i pleie- og omsorg Forvaltningsrevisjon Rapport Kvalitet i pleie- og omsorg November 2009 Strand kommune Innhold Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen og

Detaljer

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten

Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Evaluering av pleie- og omsorgstjenesten Volda kommune AUDUN THORSTENSEN/INGVILD VARDHEIM (TELEMARKSFORSKING) TOR ERIK BAKSÅS/GEIR IDAR HOLTE (ERNST & YOUNG), TF-notat nr. 38 2012 Tittel: Evaluering av

Detaljer

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune

Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune Eiendomsforvaltning Vedlikehold og vaktmestertjenestens organisering Forvaltningsrevisjon - Lardal kommune 2015 :: 701 010 Innhold Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Kontrollutvalgets bestilling...1

Detaljer