RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 4 5. REVISORS VURDERING 7

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 4 5. REVISORS VURDERING 7"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG FORMÅLET MED PROSJEKTET REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 2. INNLEDNING BAKGRUNN HJEMMEL IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET HØRING 4 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER FORMÅL MÅL PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL METODE KILDER FAKTA OM DE TRE KOMMUNENE TJENESTETILBUDET INNEN PLEIE OG OMSORG RESSURSBRUK DEFINISJON AV TURNUS ORGANISERING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN OPPGAVER OG MÅLSETTINGER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTE LOV OG REGELVERK PÅ OMRÅDET 7 5. REVISORS VURDERING REVISORS BESKRIVELSE AV FORETRUKKET PRAKSIS/REVISJONSKRITERIER VURDERE RESSURSBRUKEN INNEN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN PÅSE AT TURNUS OG GODTGJØRELSE ER I SAMSVAR MED GJELDENDE REGELVERK/AVTALEVERK GENERELLE VURDERINGER OG KOMMENTARER HØRING REVISORS KONKLUSJONER VURDERE RESSURSBRUKEN INNEN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN PÅSE AT TURNUS OG GODTGJØRELSE ER I SAMSVAR MED GJELDENDE REGELVERK/AVTALEVERK. 12 Orkanger, 25 april 2000 Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 1 av 12

2 1. SAMMENDRAG 1.1 Formålet med prosjektet Formålet med prosjektet er å undersøke om Meldal kommune har en fornuftig og kostnadseffektiv styring av personalressursene innen pleie- og omsorgstjenesten. I tillegg vurderer vi om turnusene og arbeidstidsplanene er innenfor gjeldende regelverk. Vi kontrollerer også at utlønningen er i samsvar med turnusene og gjeldende regelverk. Prosjektet har to mål: 1. Vurdere ressursbruken innen pleie og omsorgstjenesten 2. Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regel- og avtaleverk. 1.2 Revisors vurderinger og konklusjoner Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten Netto driftsutgifter innen pleie og omsorg fordelt på antall innbyggere over 67 år er større i Meldal enn i Hemne, men lavere enn på Hitra. Lønnskostnadene pr. sengeplass på Meldal Helsetun er lavere enn de er på Helsesenteret i Hemne. De to institusjonene på Hitra har lavest lønnskostnader pr. sengeplass. Kommunen kan være tjent med å flytte en del oppgaver som dekkes av hjemmesykepleien over til hjemmehjelpen. Kanskje kan dette frigjøre ressurser som kan brukes mer effektivt på andre områder. Det kan derfor være lønnsomt å se nærmere på oppgavefordelingen mellom hjemmesykepleien og hjemmehjelpen. Det kan også være fornuftig å se nærmere på fordelingen av syke- og hjelpepleiere mellom Meldal Helsetun og åpen omsorg. Bemanningen av sykepleiere på helsetunet synes å være noe lav sammenlignet med Hemne. Bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten er i samsvar med kommunens stillingsbudsjett. Det er stor forskjell på brutto og netto kostnader til vikarer innen pleie- og omsorg. Dette tyder på at andelen av langtidsfravær er stort. Kommunen har intensjoner om å se på tiltak for å forbedre langtidsfraværet innen åpen omsorg Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk. Ut fra de kontroller og vurderinger som er foretatt kan vi med rimelig sikkerhet si at turnusene innen pleie og omsorgstjenesten i Meldal er innenfor gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn og godtgjørelser for turnusarbeidet er i alt vesentlig i samsvar med hovedtariffavtalen og oppsatt turnus, men avvik er avdekket. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 2 av 12

3 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Effektivitet, kvalitet, kostnadskutt og konkurranseutsetting av offentlig tjenesteproduksjon er tema som til stadighet diskuteres. Pleie- og omsorgstjenestene representerer en vesentlig del av kommunens tjenesteproduksjon. Mange utredninger og forskningsprosjekt er laget rundt dette temaet. Etter henvendelse fra Meldal kommune har vi valgt å vurdere bemanning og lønnskostnader innen pleie og omsorgstjenestene i tre kommuner. En stor del av kostnadene for pleie- og omsorgstjenesten dreier seg om lønns- og personalkostnader. En del av tjenesteproduksjonen skjer på bakgrunn av en arbeidsplan eller turnus. Turnus og godtgjørelse for turnus representerer helt klart et vanskelig område innen lønnsberegning og lønnsutbetaling. Vi fant det interessant å sammenligne pleie- og omsorgstjenestene i Meldal med de samme tjenestene i Hemne og Hitra. Dette er tre kommuner som er noenlunde lik i størrelse, slik at sammenligningen skulle være mulig. I tillegg har vi vurdert om godtgjørelsen for turnusarbeidet er utbetalt i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk. Prosjektet er gjennomført av førsterevisor/registrert revisor Morten Haugen. 2.2 Hjemmel Revisjonen skal i følge kommunelovens 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. 2.3 Identifikasjon av den reviderte enhet Pleie og omsorg i Meldal kommune består av: Meldal Helsetun med flere avdelinger. Bolig og omsorgstjenester som hjemmesykepleien, hjemmehjelp, trygdepensjonat og omsorgsboliger PU-tjenester og særskilte tiltak for funksjonshemmede Rehabilitering I lønnsbudsjettet for 1999 utgjør bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten over 115 årsverk. I tillegg er den variable lønnen betydelig. Budsjettert lønn og personalkostnader i pleie- og omsorgstjenesten for 1999 ligger i overkant av 40 mill. Rundt en tredjedel av ressursene som brukes i pleie- og omsorgstjenesten går til Meldal Helsetun. 2.4 Avgrensninger av prosjektet Vurderingen omfatter kun bemanning og lønnskostnader, og omfatter ikke andre kostnader innen pleie- og omsorgstjenesten. Ressursbruken er i hovedsak vurdert ut fra kommunens budsjett og regnskap. En del informasjon er også hentet fra offentlig statistikk. Vi har ikke vurdert kvaliteten på tjenestene. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 3 av 12

4 Vi har kartlagt en del av rutinene rundt beregning og utbetaling av godtgjørelser i forbindelse med turnusarbeid. Vi har også tatt en del stikkprøver for å se om lønnen og turnusen er korrekt beregnet. 2.5 Høring Foreløpig rapport er sendt til høring til rådmannen Det fremkommer ingen merknader som tilsier at rapporten bør endres. 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 3.1 Formål 3.2 Mål Formålet med prosjektet er å undersøke om Meldal kommune har en fornuftig og kostnadseffektiv styring av personalressursene innen pleie- og omsorgstjenesten. Vi vil ikke komme med klare anbefalinger i dette prosjektet, men heller forsøke å rette oppmerksomheten på de prioriteringer som bevisst eller ubevisst har gjort seg gjeldende innenfor denne sektoren. I tillegg vurderer vi om turnuser og arbeidstidsplaner er innenfor gjeldende regelverk. Vi vil også påse at utlønningen er i samsvar med turnusene og gjeldende regelverk. Prosjektet har to mål: 1. Analysere og vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten. 2. Påse at turnus og godtgjørelser er i samsvar med gjeldende regel- og avtaleverk. 3.3 Problemstillinger Målene brytes ned i problemstillinger. Problemstillinger til mål 1: Vurdere om turnusene og arbeidstidsplanene er i samsvar med kommunens stillingsbudsjett. Vurdere om reell arbeidstid er i samsvar med utlønnet stillingsprosent. Vurdere bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten Vurdere bruken av vikarer Problemstilling til mål 2: Vurdere om turnusene og arbeidstidsplanene er i samsvar med lover og avtaleverk. Vurdere om utlønning er i samsvar med turnusene. Vurdere om utlønningen er i samsvar med hovedtariffavtalen. 4. FAKTADEL 4.1 Metode Revisor sendte brev til rådmannen i Meldal kommune den , der han ble orientert om oppstart av prosjektet. Informasjonen er innsamlet gjennom samtaler med pleie- og omsorgsleder, avdelingsleder i åpen omsorg, avdelingsleder på helsesenteret, samt merkantilt personell innen pleie og omsorg. Vi har også hatt samtaler med lønns- og personalavdelingen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 4 av 12

5 Ressursbruken i pleie- og omsorgstjenesten er analysert ut fra kommunens budsjett og regnskap. Vi har også hentet opplysninger fra styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene, statistisk sentralbyrå (SSB), Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og fra Kommunal monitor. Vi har sammenlignet kommunens ressursbruk innen pleie- og omsorgstjenesten med tilsvarende bruk i Hemne og Hitra. Vi har også sammenlignet ulike nøkkeltall med gjennomsnitt for landet der vi har funnet tall for dette. Vurderingene er delvis gjort med bakgrunn i Stortingsmelding nr. 50, Handlingsplan for eldreomsorgen. Rutinene rundt beregning og utbetaling av godtgjørelser for turnusarbeid er vurdert mot avtaleverk, stillingsbudsjett og turnus/arbeidstidsplanene. I tillegg har vi foretatt regnskapsrettede kontrollhandlinger mot et utvalg utbetalinger. Foreløpig rapport ble oversendt til rådmann den Frist til uttalelse er satt til den Kilder Se vedlegg 4.3 Fakta om de tre kommunene. Antall innbyggere Plasser i institusjon Inst.plas ser i % av de over år og eldre år Mottar Antall hjelp innbyggere hjemme Antall innbyggere Mottar hjelp hjemme Meldal ,7 % ,1 % 588 9,6% Hitra ,9 % ,4 % 499 8,8% Hemne ,6 % ,6 % ,9% Gj.snitt 22,9% 38,5 % 10,8 % for landet Tabell 4.1 Tallene er i hovedsak hentet fra hjuldataene for 1999 og er tall for 1998 Selv om Meldal er noe mindre enn Hitra og Hemne, er ikke forskjellen større enn at vi kan sammenligne kommunen med de andre. Det som skiller Meldal fra de andre kommunene er den store andelen av antall eldre. Dette påvirker selvfølgelig behovet for pleie- og omsorgstjenester. Meldal er den av de tre kommunene som har minst antall institusjonsplasser pr. innbygger over 80 år. Tabellen viser også antall personer som mottar hjelp hjemme, men ikke omfanget av hjelp som hver enkelt mottar. I Meldal er andelen av de eldre som mottar hjelp i hjemmet ganske likt landsgjennomsnittet. 4.4 Tjenestetilbudet innen pleie og omsorg Etterspørselen etter tjenester innen pleie og omsorg har vokst i de siste årene. Meldal kan vel si å ha nådd toppen av eldrebølgen. Tjenestetilbudet har endret seg litt over tid. Et generelt utviklingstrekk i Norge er at antall institusjonsplasser er redusert. Samtidig har omfanget av tjenestetilbud innen pleie og omsorg økt på nittitallet. Det tilbys mer hjemmetjenester og andre boalternativ med fast tilknyttet bemanning. Praktisk skille mellom omsorgsboliger og institusjoner reduseres, men de ulike alternativene styres av ulike regelverk. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 5 av 12

6 Utviklingen innen pleie- og omsorgstjenesten i Meldal samsvarer godt med utviklingen i landet for øvrig og er i stor grad i tråd med Handlingsplan for eldreomsorgen (Stortingsmelding nr. 50). Et av hovedmålene i Stortingsmeldingen er at eldre kan bo i sine egne hjem så lenge som mulig. Meldal har en institusjon innenfor pleie og omsorg, Meldal Helsetun, med 52 godkjente sengeplasser. I tillegg til sykeheim består Meldal Helsetun av en avdeling for korttidsopphold administrert av åpen omsorg og en rehabiliteringsavdeling. Meldal Helsetun har i perioder av 1999 hatt to ekstrasenger i bruk ved sykehjemmet. 4.5 Ressursbruk Driftsutg. til helseog sosial (1.3) i forhold til komm. totale utgifter Netto driftsutgifter pleie- og omsorgstjenesten Totalt pr innbygger pr. innbygger over 67 år Meldal 36,1 % Hitra 39,8 % Hemne 32,8 % Gj.snitt for landet 32,0 % Tabell 4.2 Tallene er tatt ut fra budsjett 1999 og Hjuldataene Meldal bruker 36,1 % av kommunens totale utgifter til helse og sosiale formål. Dette er en andel som er noe større enn i Hemne. Hitra er den kommunen hvor den prosentvise andelen driftsutgifter benyttet på disse tjenestene er størst. Sammenligner vi med gjennomsnittet for landet kan vi se at andelen for ressursbruk innen helse og pleie er noe høyt i Meldal. Trolig er alderssammensetningen i kommunen en vesentlig årsak til dette. Kommunen bruker kr til pleie- og omsorgstjenester pr. innbygger over 67 år. Dette er noe høyere enn gjennomsnittet for de tre kommunene. 4.6 Definisjon av turnus Turnus er en ordning der arbeidstiden varer ut over vanlig dagtid. Arbeidstakerne arbeider etter en godkjent arbeidsplan med skiftende arbeidstid fra dag til dag og fra uke til uke. For arbeid utover vanlig arbeidstid utbetales det et tillegg pr. time. Det beregnes et fast tillegg, T-trinn, som utbetales sammen med annen fastlønn. 4.7 Organisering av pleie- og omsorgstjenesten I Meldal kommune er oppvekst og helse & omsorg samlet i samme sektor. Sektoren består av to seksjoner, en for oppvekst og en for helse & omsorg. Seksjonslederne er direkte underlagt sektorsjefen. Hver seksjon består av ulike avdelinger og enheter, med tilhørende enhetsledere. Sykehjemmet og rehabiliteringstjenesten styres av samme avdelingsleder. Åpen omsorg er inndelt i to geografiske soner med hver sin soneleder. Vi finner alle pleie og omsorgstjenestene under seksjonen for helse & omsorg. 4.8 Oppgaver og målsettinger i pleie- og omsorgstjeneste Kommunene har et stort planverk som er pålagt av Staten. Det er kommuneplan, delplaner, handlingsplaner, økonomiplan og budsjett. Mange av målene som synliggjøres i planene er i større eller mindre grad satt av Staten. Det er viktig at turnus- og arbeidsplanene ses i sammenheng med de overordnede planene og bidrar til måloppnåelse. Turnus- og arbeidstidsplanene er vesentlige redskap for at kommunen kan gjennomføre de prioriteringer og verdivalg som er nødvendig for å nå sine mål. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 6 av 12

7 4.9 Lov og regelverk på området Lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenester i kommunene pålegger kommunene å tilby pleie- og omsorgstjenester. Forskrift for sykehjem og forskrift/retningslinjer om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene spesifiserer tjenestetilbudet nærmere. Arbeidsmiljøloven angir de ytre rammene for arbeidstid og minimumskravene til fritid. Hovedtariffavtalen fastsetter hvilken godtgjørelse som skal utbetales. Kommuneloven gjelder selvfølgelig også for pleie- og omsorgstjenestene. 5. REVISORS VURDERING 5.1 Revisors beskrivelse av foretrukket praksis/revisjonskriterier Forvaltningen av kommunale midler skal være kostnadseffektiv. Dette fremgår av forarbeidet til kommuneloven (NOU 1990:13, kap. 16). Kommunene skal velge den løsningen som gir lavest ressursbruk for å nå det ønskede resultatet. Tjenestetilbudet skal være innefor lover og regelverk. Ressursbruken i de tre kommunene sammenlignes. Der det er mulig sammenlignes ressursbruken med andre eksterne kilder (Se kildeliste). Arbeidstidsplanene og turnusene skal være innenfor rammene til arbeidsmiljølov, hovedavtale og hovedtariffavtale. Arbeidstidsplanene og turnusene skal bidra til at kommunen når sine mål. Godtgjørelsen for turnusarbeidet skal være i samsvar med hovedtariffavtalen. 5.2 Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten Vurdere om turnusene/arbeidstidsplanene er i samsvar med kommunens stillingsbudsjett? Det er ikke avdekket vesentlige avvik mellom turnus-/arbeidstidsplaner og stillingsbudsjett Vurdere om reell arbeidstid er i samsvar med utlønnet stillingsprosent? Ut fra de kontroller som er foretatt er det ikke avdekket noen vesentlige avvik mellom reell arbeidstid og utlønning. Vurdere bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten Sammenligning av bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Meldal, Hemne og Hitra Årsverk i hele pleie- og omsorgstjenesten MELDAL HEMNE HITRA Sykehjem/ aldershjem 39,60 58 % 34,03 54 % 53,29 70 % Hjemmesykepleie 16,40 24 % 9,30 15 % 13,18 17 % Hjemmehjelp 11,26 17 % 19,69 31 % 7,54 7 % Administrasjon 1,00 1 % *1) - 2,00 2 % Sum institusjon og åpen omsorg 68, % 63, % 76, % PU 37,30 8,30 22,46 Rehabilitering 8,98 4,00 3,00 SUM 114,54 75,32 101,47 Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 7 av 12

8 Tabell 5.1 Dataene er hentet fra budsjett Prosentene viser andel av de totale årsverk innenfor pleie og omsorg. *1) Administrasjonen i Hemne kommune er inkludert i bemanningen på sykehjemmet. Sum årsverk innen pleie- og omsorgstjenester varierer i de tre kommunene. Ulikheter i befolkningsstruktur, geografi, politiske og administrative prioriteringer og organisering kan være årsaker til dette. Meldal har en klart større bemanning innenfor pleie- og omsorgstjenesten enn de to andre kommunene. Dette skyldes først og fremst den store bemanningen innenfor PU. I tillegg ser vi at rehabiliteringsavdelingen i Meldal er forholdsvis stor. Fordi Hitra bevisst velger å satse på institusjonsdrift, avviker de fra de andre kommunene når det gjelder fordeling av årsverk mellom institusjon og åpen omsorg. Vi finner det derfor mest naturlig å sammenligne Meldal med Hemne i denne sammenhengen. Vi ser at den totale andelen av årsverk innen åpen omsorg er noe større i Hemne enn i Meldal. Av tabell 5.1 kan vi se at hjemmesykepleien i Meldal legger beslag på 24 % av de totale årsverk på sykehjemmet og i åpen omsorg. De som jobber med hjemmehjelpstjenester utgjør ikke mer enn 17 % av det totale antall årsverk på 68,26. I Hemne er forholdet motsatt. Hvis vi tar utgangspunkt i antall årsverk, kan vi si at hjemmehjelpen i Hemne er over dobbelt så stor som hjemmesykepleien. Den prosentvise andelen av årsverk benyttet på pleie innenfor institusjon er også større i Meldal. Hvis definisjonen av hjemmesykepleie og hjemmehjelp er lik for de to kommunene, tyder dette på at Meldal prioriterer å bruke en større andel av de totale ressursene til pleie av syke pasienter. Med andre ord kan vi si at hjemmehjelpen ikke er prioritert like høyt i Meldal som i Hemne. Definisjonen på om en tjeneste er hjemmehjelp eller hjemmesykepleie kan nok være forskjellig i de to kommunene. Staten har bestemt at hjemmesykepleie er gratis for brukerne mens det betales egenandel for hjemmehjelp. Hjemmesykepleie utføres av sykepleiere og hjelpepleiere. Hjemmesykepleie blir derfor en mer kostnadskrevende tjenesteyting for kommunen enn hjemmehjelp. Det er mulig at Meldal kommune er tjent med å se på oppgavefordelingen mellom hjemmesykepleien og hjemmehjelpen. Det kan være hensiktsmessig å flytte en del av oppgavene fra hjemmesykepleien over til tjenestene for hjemmehjelp. Forskjellen i bemanningen innenfor PU-omsorgen i de tre kommunene har nok en klar sammenheng med at Meldal og Hitra hadde en institusjon hver før PU-reformen. PUtjenesten i de tre kommunene er ikke sammenlignbare. Den er følgelig ikke vurdert nærmere i dette prosjektet. Vi har heller ikke sett på rehabiliteringstjenesten i kommunene Sammenligning av årsverk i pleie- og omsorgstjenesten på befolkningsgrupper og stillingsgrupper Årsverk i pleie- og omsorgstjenesten fordelt på befolkningsgrupper og stillingsgrupper Årsverk pr. 100 innbygger over 80 år Årsverk pr % andel sykepl. Sykepleiere / Annet 100 innbygger av årsverk i hjelpepl. Personell Sum pleie og omsorg. Meldal ,84 13,64% Hitra ,49 8,89% Hemne ,65 21,07% landsgj.snitt ,86 18,79% Tabell 5.2. Dataene er hentet fra Styringshjulet til SHD og databasen til Kommunal monitor og kommunenes budsjett. Tall fra "Olavsgruppa " er holdt utenfor i våre beregninger. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 8 av 12

9 Hitra har betydelig flere årsverk i pleie- og omsorgstjenesten pr. innbygger som er 80 år og eldre enn Hemne og Meldal. Dette har helt klart sammenheng med at Hitra kommune prioriterer institusjonsplasser fremfor andre og mindre ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester. I Meldal er det 38 årsverk innenfor pleie- og omsorgstjenesten pr. 100 innbyggere som er 80 år og eldre, mens Hemne og Hitra har henholdsvis 37 og 46. Landsgjennomsnittet er på 44 årsverk. Antall årsverk besatt av syke- og hjelpepleiere i forhold til andel innbyggere som er 80 år og eldre er ganske lik i de tre kommunene. Andelen av årsverk innenfor pleie- og omsorg som er besatt av sykepleiere er lavere i Meldal enn i Hemne, men større enn på Hitra. Den ligger også noe lavere enn landsgjennomsnittet. Ut fra beregningene skal i underkant av hver sjuende ansatt i pleie- og omsorgstjenesten i Meldal kommune være sykepleier. I Hemne og Hitra er henholdsvis hver femte og tiende ansatt en sykepleier Sammenligning av bemanningen ved institusjonene for eldre i de tre kommunene BEMANNINGEN VED INSTITUSJONENE PR. GODKJENT PLASS MELDAL HITRA HEMNE Meldal Kvenvær Helsehuset Helsesenteret Helsetun eldresenter Sykepleier 0,14 0,05 0,14 0,22 Hjelpepleier 0,40 0,11 0,47 0,43 Assistenter 0,12 0,45 Sum pleie pleiefaktor 0,66 0,61 0,61 0,65 Merkantil/leder 0,06 0,06 0,04 0,05 Assistent, vaskeri 0,01 0,02 0,05 0,01 Kjøkken 0,10 0,06 0,09 0,12 Aktivitør 0,03 SUM 0,83 0,75 0,82 0,83 Tabell 5.3 Tabellen har sitt utgangspunkt i stillingsbudsjett 1999 og antall godkjente sengeplasser. Endringer etter budsjettet for 1999 er ikke hensyntatt. Korttidsopphold styrt av åpen omsorg samt avdelingen for rehabilitering er holdt utenfor. Helsetunet har over lengre tid hatt overbelegg slik at den faktiske bemanningen pr. plass blir litt lavere. I Hemne kommune har det vært ledig kapasitet. Bemanning pr. plass er derfor høyere i Hemne enn det tabellen viser. Det er flere forhold som påvirker bemanningen ved institusjonene og som gjør at tallene kanskje ikke er helt sammenlignbare. Hitra Helsehus har eget vaskeri som i tillegg vasker tøy for Kvenvær eldresenter. Meldal og Hemne kjøper vaskeritjenester. Graden av selvhjulpenhet til de som defineres som sykehjemspasienter vil påvirke behovet for bemanning. Færre plasser i forhold til folketall indikerer at pasientene må være dårligere før de blir definert som sykehjemspasienter. Fysiske forhold ved institusjonen vil også påvirke behovet for bemanning. Pleiefaktoren (sum årsverk i direkte pleie) varierer fra 0,61 pr sengeplass til 0,66. Ressurssenteret for Omsorgstjenester har utarbeidet en sammenligning av 8 sykehjem. (De 2 største sykehjemmene i Skien, Molde og Stavanger, samt et privat drevet sykehjem i Moss og ett i Asker.) Ved disse 8 sykehjemmene er pleiefaktoren fra 0,68 til 0,94. Ut fra Ressurssenterets sammenligning er bemanningen ved Meldal Helsesetun kostnadseffektiv. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 9 av 12

10 Andel sykepleierstillinger per sengeplass varierer også ved de fire institusjonene. Sammenlignet med Helsesenteret i Hemne har Meldal Helsetun et lavt antall sykepleiestillinger pr. sengeplass. Pleiefaktoren kan også relateres til kvalitet. Høy pleiefaktor kan indikere høy kvalitet. I dette prosjektet er ikke pleiefaktoren vurdert i forhold til kvalitet på tjenesten. Fordelingen av syke og hjelpepleiere mellom institusjon og åpen omsorg synes å være ganske forskjellig i de to kommunene. Det er derfor grunn til å spørre om fordelingen er optimal i forhold til de tjenester institusjonen og åpen omsorg er ment å skulle dekke Sammenligning av lønnskostnadene ved institusjonene for eldre i de tre kommunene Sum lønnskostnader pr. godkjent sengeplass pr. år R-1999 Bud -99 B R R-1998 Bud-98 B - R Meldal Helsetun Hemne, Helsesent Hitra, Helsehuset Hitra, Kvenvær Eldr Tabell 5.4 Denne tabellen viser omtrent det samme som den forrige tabellen, men her er variabel lønn og sykepenger inkludert. Både budsjettall og regnskapstall vises. Tallene er tatt rett ut fra regnskap og budsjett og er ikke korrigert for ulik organisering og tjenestetilbud i de tre kommunene. Denne tabellen viser at lønnskostnaden per sengeplass ved Meldal Helsetun er lavere enn i Hemne men høyere enn på Hitra. Dette gjenspeiler den lave bemanningen på Hitra, samt at andelen av utdannede sykepleiere ansatt i institusjon er størst i Hemne. Både i 1998 og i 1999 har Meldal Helsetun overskredet sine lønnsbudsjett. Overskridelsene er imidlertid redusert fra kr ,- i 1998 til kr ,- pr. sengepost i Vurdere bruken av vikarer HITRA MELDAL HEMNE Netto vikarlønn i % REGNSKAP ,7% 6,4% 8,7% av netto lønn BUDSJETT ,3% 4,9% 8,6% Brutto vikarlønn i % REGNSKAP ,4% 14,9% 12,9% av brutto lønn BUDSJETT ,6% 11,8% 8,6% Tabell 5.5 Tabellen viser vikarlønnens andel av de totale lønnskostnadene for hele pleie og omsorg ( ). Bruken av vikarer inntreffer ved eksempelvis ferieavvikling og sykemeldinger. I særlige hektiske perioder kan det også være aktuelt å sett inn vikarer for å avlaste de faste ansatte. Netto vikarlønn og nettolønn er variable lønnskostnader redusert med sykepenger og refusjon fra arbeidskontoret. Sammenligner vi med de andre kommunene ser vi at Meldal har lavere netto utgifter til vikarer i forhold til totale lønnskostnader. Dette gjelder også budsjetterte utgifter til vikarer. Den store forskjellen mellom netto- og bruttokostnader kan tyde på at en stor andel av vikarlønnen skyldes langtidsfravær. Fraværet er stigende i Meldal kommune. Særlig innen Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 10 av 12

11 åpen omsorg er dette en tendens. Derfor har kommunen intensjoner om å forbedre fraværsstatistikken innenfor avdelingene i åpen omsorg. Det vi har sammenlignet i dette prosjektet er ressursbruk. Ressursbruk og kvalitet er ikke alltid sammenfallende. Kvalitet kan være betinget av mange andre forhold enn ressursbruk. Kvalitet innen pleie- og omsorg kan vel nesten bare måles ved brukerundersøkelser. I dette prosjektet er det ikke gjort noe forsøk på å måle eller vurdere kvaliteten på tjenesteproduksjonen. 5.3 Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk Vurdere om turnusene/arbeidstidsplanene er i samsvar med lover og avtaleverk. Ut fra de kontroller og vurderinger vi har foretatt kan vi med rimelig sikkerhet si at turnusene innen pleie- og omsorgstjenesten i Meldal kommune er innenfor gjeldende lov- og avtaleverk Vurdere om utlønning er i samsvar med turnusene. Gjennom de kontroller som er foretatt er det ikke avdekket vesentlige avvik mellom utlønning og arbeidstidsplan og turnus Vurdere om utlønningen er i samsvar med hovedtariffavtalen. Lønn og godtgjørelser for turnusarbeidet som er kontrollert er i hovedsak i samsvar med hovedtariffavtalen. Det er likevel avdekket noen avvik på utlønning av godtgjørelse for særskilt arbeidstid, T- trinn, som ikke er i samsvar med turnus og arbeidstidsplaner eller lønnsmelding. 5.4 Generelle vurderinger og kommentarer Eldreomsorgen har i de senere årene vært et statlig satsningsområde. Stortinget har vedtatt en fireårig handlingsplan for eldreomsorg, Staten benytter både juridiske og økonomiske virkemidler overfor kommunene for å gjennomføre satsingen på eldreomsorg. Flere stillinger innen pleie- og omsorgstjenesten er opprettet og finansiert med øremerkede tilskudd. Det er uklart hva som skjer med de øremerkede tilskuddene etter år Det er en pågående desentralisering av psykiatritjenesten slik at psykiatri også vil bli en del av oppgavene til pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. 5.5 Høring Meldal kommune har gjennom svar på vår høring kommet med følgende innspill til vår rapport: "1.2.1.,3. avsnitt. Grenseoppgangen mellom hjemmesykepleie og hjemmehjelp er klargjort fra departementets side, slik at en del områder som tidligere ble gjort av hjemmehjelpere, ikke lenger tilligger deres ansvarsområde, eksempelvis bistand til personlig hygiene." "1.2.1.,4 avsnitt. For så vidt enig i påstanden, men det kan være like stor grunn til å se på funksjonsfordelingen mellom hjelpepleiere og sykepleiere, som fordelingen av sykepleiere mellom institusjon og åpen omsorg." " avsnitt. Institusjonsplasser. Vi hadde 52 plasser i bruk i hele -99, + 5 korttidsplasser som ble disponert av hjemmesykepleien." Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 11 av 12

12 "4.5 Meldal kommune er vertskommune for et betydelig antall utviklingshemmede, som gjør bruk av tjenester i åpen omsorg, på linje med andre innbyggere i kommunen. Selv om det i tabellen er sannsynliggjort et eget antall årsverk i tilknytning til omsorgen for utviklingshemmede, benyttes personalet fleksibelt også i åpen omsorg. Det er usikkert i hvilken grad det er tatt høyde for at også utviklingshemmede gjør bruk av hjemmehjelpstjenester." Etter vår mening gir ikke kommunens innspill noen grunn til å endre rapporten eller foreta ytterligere undersøkelser. Høringen er lagt med som vedlegg. 6. REVISORS KONKLUSJONER 6.1 Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten Netto driftsutgifter innen pleie og omsorg fordelt på antall innbyggere over 67 år er større i Meldal enn i Hemne, men lavere enn på Hitra. Lønnskostnadene pr. sengeplass på Meldal Helsetun er lavere enn de er på Helsesenteret i Hemne. De to institusjonene på Hitra har lavest lønnskostnader pr. sengeplass. Kommunen kan være tjent med å flytte en del oppgaver som dekkes av hjemmesykepleien over til hjemmehjelpen. Kanskje kan dette frigjøre ressurser som kan brukes mer effektivt på andre områder. Det kan derfor være lønnsomt å se nærmere på oppgavefordelingen mellom hjemmesykepleien og hjemmehjelpen. Det kan også være fornuftig å se nærmere på fordelingen av syke- og hjelpepleiere mellom Meldal Helsetun og åpen omsorg. Bemanningen av sykepleiere på helsetunet synes å være noe lav sammenlignet med Hemne. Bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten er i samsvar med kommunens stillingsbudsjett. Det er stor forskjell på brutto og netto kostnader til vikarer innen pleie- og omsorg. Dette tyder på at andelen av langtidsfravær er stort. Kommunen har intensjoner om å se på tiltak for å forbedre langtidsfraværet innen åpen omsorg. 6.2 Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk. Ut fra de kontroller og vurderinger som er foretatt kan vi med rimelig sikkerhet si at turnusene innen pleie og omsorgstjenesten i Meldal er innenfor gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn og godtgjørelser for turnusarbeidet er i alt vesentlig i samsvar med hovedtariffavtalen og oppsatt turnus, men avvik er avdekket. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 12 av 12

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 5 5. REVISORS VURDERING 8

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 5 5. REVISORS VURDERING 8 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN 3 2.2 HJEMMEL 3 2.3 IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4 FAKTADEL...4 5 REVISORS VURDERING...

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4 FAKTADEL...4 5 REVISORS VURDERING... Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS KONKLUSJON... 2 2 INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL... 3 2.3 IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET...

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik Hva er KOSTRA? KOmmune-STat-RApportering Foreløpige tall 15. mars Endelige tall 15. juni Sier mye om produktiviteten, lite om etterspørselen De ordinære tallene sier lite eller ingenting om kvaliteten

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 3. PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER...

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 3. PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER... Nedre Gauldal Kommunerevisjonsdistrikt Rapport forvaltningsrevisjon Oppfølging av handlingsplan for eldre Skaun kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER...3 1.2

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang.

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2046-3 Arkiv: 201 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: AGENDA KAUPANG - GJENNOMGANG AV KOSTNADSDRIVERE I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Sykefravær Agdenes kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Sykefravær Agdenes kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Sykefravær Agdenes kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...3

Detaljer

Hvordan unngå sykehjemskø?

Hvordan unngå sykehjemskø? Hvordan unngå sykehjemskø? Hans Knut Otterstad & Harald Tønseth Køer foran sykehjemmene er et av de største problemene i eldreomsorgen. Forfatterne peker på hvorfor de oppstår og hvordan de kan unngås.

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo 1. Beskrivelse av tjenesten Hjemmetjenesten i NLK er lokalisert i 2 soner. Dokka og Torpa. Hjemmetjenesten Dokka har et budsjett på 17 683 500,-, mens Torpa har budsjett på 13 050 400,- Lønn faste stillinger

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang KOSTRA- basert tjenestebudsjett Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang Budsjett og økonomiplan: Kommunestyrets ansvar Rammene for drifts- og investeringsbudsjettet: Inntektene Størrelse

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 3 6. REVISORS KONKLUSJONER 6 7. REVISORS ANBEFALINGER 7 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 FORMÅL MED PROSJEKTET 2 1.2 KONKLUSJON 2 2. INNLEDNING 2 2.1 HJEMMEL OG FORMÅL 2 2.2 AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET 2 2.3 HØRING 2 3. PROBLEMSTILLING 3 3.1 PROBLEMSTILLING

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHB-15/11363-2 96544/15 21.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.11.2015 Innvandrerrådet 11.11.2015

Detaljer

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Konsekvenser ved å ta ned sykehjemsplasser som et alternativ

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE

GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Arkivsaknr: 2013/3763-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Håkon Jørgensen Dato: 19.05.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 36/14 Kåfjord Formannskap 26.05.2014 41/14

Detaljer

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune -

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune - Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV - Sauherad kommune - Forprosjekt nr: 722012 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 KOSTRA... 1 1.3 Kommunegrupper i KOSTRA...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - SNÅSA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00

MØTEINNKALLING. Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong. 12.09.2006 kl. kl. 14.00 ÅS KOMMUNE Ås Eldreråd Sak 13/06 MØTEINNKALLING Ås Eldreråd har møte i Ås rådhus, store salong 12.09.2006 kl. kl. 14.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra

Detaljer

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033

MØTEINNKALLING. Administrasjonsutvalget SAKSLISTE. Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 MØTEINNKALLING Administrasjonsutvalget Dato: 10.10.2013 kl 0800 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00012 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011 21/11 27.09.2011

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011 21/11 27.09.2011 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201006048 : E: 027 F00 : Marianne Schwerdt m/flere Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester 07.09.2011

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE I DRAMMEN KOMMUNE â Innstilling til bystyrekomitè helse, sosial og omsorg /

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Verdal kommune Informasjon LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Tilbud til alvorlig syke og deres pårørende 1 Lindrende behandling vil si aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med kort forventet

Detaljer

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10

NOTAT. Til: NHO Service. Kopi: Dato: 22.09.10 NOTAT Til: Fra: Kopi: Dato: 22.09.10 Sak: NHO Service Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger)

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Lorentsen Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 11/1225 BUDSJETT HELSE OG SOSIAL 2012 Rådmannens innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja 1. Det opprettes 2 nye stillinger

Detaljer

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen

Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Helse og velferd Økonomiseminar 2014 kommunalsjef Lars H Larsen Hvor er vi i dag? Veien videre - mulighet eller trussel? Diskusjon Knapp 3 helse og velferd Hvor er vi i dag? Befolkningsutvikling i Hvaler

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: H12 &41 Arkivsaksnr.: 09/831 OPPRETTELSE AV BARNEBOLIG OG EVENTUELL BYGGING AV NYE OMSORGSBOLIGER FUNKSJONSHEMMEDE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret

Detaljer

10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER

10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER 10/116 10/1426 PROTOKOLL KONTROLLUTVALGET 29.11.2010 10/117 10/1401 INTERPELLASJON - HJEMMEBASERTE TJENESTER 1 Sak 116/10 SIGDAL KOMMUNE Kommunestyret MØTEBOK Arkivsaknr.: 10/1426-2 Løpenr.: 8553/10 Arkivnr.:

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling:

Saksframlegg. Trondheim kommune. PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068. Forslag til innstilling: Saksframlegg PLAN FOR ELDREOMSORG I TRONDHEIM KOMMUNE Arkivsaksnr.: 06/40068 Forslag til innstilling: Bystyret vedtar følgende: A. Mål: 1) Alle 75-åringer tilbys råd og veiledning for å fremme helse og

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET

REGNSKAPSRAPPORT 2 TIL HELSE OG OMSORGSTYRET Utvalg: HELSE- OG OMSORGSTYRE Møtested: Møtedato: 26.06.2013 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985300 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG

FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG FRØYA KOMMUNE HELSE OG OMSORG EKSTERN VURDERING Presentasjon i kommunestyret 26. februar 2015 EN TJENESTE UNDER PRESS MEN INGEN KRISE Ressursbruk 2013 Indikator i KOSTRA, 2013-tall Frøya Snitt for kommunene

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV alle norske kommuner.

Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV alle norske kommuner. NOTAT Til: Fra: NHO Service Kopi: Dato: 26.10.10 Sak: Ressurs og effektivitetsanalyse av kommunale helse og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger, kommunale

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE

REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR OVERHALLA KOMMUNE REGNSKAPSRAPPORT 1. TERTIAL 212 FOR OVERHALLA KOMMUNE Vurderinger prognose Ansvar 1 Styrings-/kontrollorganer Tjeneste 1: Underbudsjettert på ordfører lønn. Ikke tatt høyde for lønn til vara ordfører.

Detaljer

"Prosjekt 3-3 turnus"

Prosjekt 3-3 turnus Sluttrapport for "Prosjekt 3-3 turnus" Nordreisa kommune Prosjektperiode: 01.10.2012-30.09.2014 Postadresse: Besøksadresse: Telefon: 77 77 07 Postboks 174, 9156 Storslett Sonjatunveien 21 00 Telefaks:

Detaljer

Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten

Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten Kvalitet og ressursbruk i hjemmetjenesten - Notodden kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr.: 707 015 2013 ii Innholdsfortegnelse Sammendrag... ii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 Problemstillinger

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Arkivsaksnr: 12/1103-7 Arkiv: K1-231 Saksbehandler: Ola Sellie Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Driftsstyret 02.11.2015 007/15 Kommunestyret

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter ligger middels høyt (169,7% i 2010), omtrent på linje med alle de grupperinger vi sammenlikner med.

Langsiktig gjeld i % av brutto driftsinntekter ligger middels høyt (169,7% i 2010), omtrent på linje med alle de grupperinger vi sammenlikner med. Trendanalyse for pleie- og omsorgstjenesten i Leka Trendanalysen bygger på Leka sine KOSTRA-tall, framskrivning av befolkningen og Rune Devold AS s nøkkeltallsdatabase for kostnader i pleie- og omsorg

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2011 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

1/5. Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.05.2012 N-011.7 12/3155 12/62920 Saksbehandler: Eirik Lindstrøm

1/5. Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.05.2012 N-011.7 12/3155 12/62920 Saksbehandler: Eirik Lindstrøm 1/5 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.05.2012 N-011.7 12/3155 12/62920 Saksbehandler: Eirik Lindstrøm Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune.

Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Høringsuttalelse til Tjenestestruktur 2014 Aure kommune. Det er i sammenheng med høring hensiktsmessig å belyse noen momenter vedrørende ombygging av Tustna Sjukeheim til omsorgssenter og kjøkkentjenestens

Detaljer

Effektiviseringspotensial

Effektiviseringspotensial Effektiviseringspotensial Det er klart at en kommunesammenslåing også kan gi grunnlag for å hente ut stordriftsfordeler gjennom mer effektiv administrasjon og tjenesteproduksjon. Erfaringene fra tidligere

Detaljer

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE

KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 VEDLEGG TIL ÅRSMELDING 2011 FOR RENNESØY KOMMUNE KOSTRA NØKKELTALL 2011 Nedenfor presenteres nøkkeltall fra KOSTRA-rapporteringen 1 fra 2011. Tallene er foreløpige, endelig tall

Detaljer

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016

Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424. Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Nora Olsen-Sund Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 16/1424 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg helse og omsorg 13.04.2016 TILTAK ØKONOMI 2016 - HELSE-OG OMSORGSETATEN Helse og omsorgssjefens

Detaljer

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold

Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Analyse av kartleggingsdata for bruk av IKT i Helse og omsorgssektoren i kommunene Jan-Are K. Johnsen Gunn-Hilde Rotvold Forord Dette dokumentet beskriver resultater fra en kartlegging av bruk av IKT

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2014 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2014 Tall i 1000 kr. 2013 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2013 forbr% 10 Grunnskole 143 010 141 867 1 143 257 148 55,6 % 5 010 55,9

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

Helse og omsorgstjenesten

Helse og omsorgstjenesten Helse og omsorgstjenesten Nøkkeltall for tjenestetildeling og helsetjenesten Utvikling og trender 2011 2014 - Hjemmebaserte tjenester - Institusjonstjenester - Samhandlingsreformen Bystyrekomitè Helse,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE -

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - BAMBLE KOMMUNE - 2012-2015 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 2 2 Omfang av forvaltningsrevisjon i Bamble kommunen... 2 3 Forvaltningsrevisjon i Bamble kommune i perioden

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Agdenes kommune Utvalg: Hovedutvalg oppvekst og levekår Møtested: Rådhuset Møtedato: 13.10.2015 Tid: 09:00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 eller e-post: postmottak@agdenes.kommune.no

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes

Vår dato: Vår ref: På Borkenes, Flesnes og Vik skoler samt Rå vgs etter oppsatt plan for skolehelsearbeid samt kontortid. Helsestasjon på Borkenes Kvæfjord kommune Notat Helse- omsorgssjefen Deres dato: Deres ref: Vår dato: Vår ref: 04.09.2015 2010/390-0 / G20 Marit Blekastad 77023336 Om helsetilbudet i Gullesfjordområdet Bakgrunn for notatet er

Detaljer

Velkommen til Pleie og omsorg

Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstad kommune Velkommen til Pleie og omsorg Trøgstadheimen bo- og servicesenter SYKEHJEMMET er en avdeling under virksomhet Pleie- og omsorg, og er delt inn i Sykehjem 1 og Sykehjem 2. Virksomhetsleder:

Detaljer

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år +

Befolkningsutviklingen i Sortland kommune år år 90 år + Befolkningsutviklingen i Sortland kommune 16 14 12 1 8 6 4 796 363 977 314 129 324 1426 48 1513 559 67-79 år 8-89 år 9 år + 2 85 11 86 83 89 211 215 22 225 23 Befolkningsutviklingen i Hadsel kommune 14

Detaljer

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015

Budsjettet i Randaberg 2015. KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 KrFs alternative budsjett for Randaberg Kommune 2015 Forutsetninger for Randaberg Krf Randaberg Kommune er en bra kommune å bo i med gode kommunale tjenester Prioriterer de svakeste i samfunnet samt familier

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015

Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 Tjenesteanalyse Eiendomsforvaltning 2015 1. Fakta om tjenesten Eiendomsforvaltningen er organisert som en av tre avdelinger i enheten Teknisk Drift og Eiendom, og ledes av avdelingsleder Eiendom. Avdelingens

Detaljer

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF

Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom Klepp kommune og Helse Stavanger HF Prosjekt samhandling - trygge helsetenester der folk tur OTT/`-\T 27FEB 2013 Helse Stavanger HF Særavtale til delavtale nr. 4 Særavtale om kommunens tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp mellom

Detaljer

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven.

- Det innføres behandlingsgebyr med hjemmel i plan- og bygningsloven. 103/08 BUDSJETT 2009 Innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning konsekvensen av statsbudsjettet for 2009 med de følger dette får for økonomien i Berg kommune. 2. Kommunestyret ser det som helt

Detaljer

Revisjonen er gjennomført av Elin Ingeborg Vassmo og Kari Wuttudal (prosjektleder). Magnar Andersen deltok i siste del av revisjonen.

Revisjonen er gjennomført av Elin Ingeborg Vassmo og Kari Wuttudal (prosjektleder). Magnar Andersen deltok i siste del av revisjonen. Forord I årene 1998 til 2001 foretok staten en satsing på eldreomsorgen for å gjøre kommunene i stand til å møte befolkningsutviklingen. Revisjonen gjennomførte i 2002 et forvaltningsrevisjonsprosjekt

Detaljer

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune

Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalget i Unjárgga gielda/nesseby kommune Kontrollutvalgan IS Kontrollutvalgets faste medlemmer Kopi: Kontrollutvalgets varamedlemmer Ordfører Rådmann Finnmark kommunerevisjon IKS MØTEINNKALLING

Detaljer

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013

Notat. Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 RINGERIKE KOMMUNE Notat Til: Fra: KOMMUNESTYRET RÅDMANNEN Kopi: Saknr. Løpenr. Arkivkode Dato 13/3641-37 30790/13 145 11.12.2013 ÅRSBUDSJETT 2014 - HANDLINGSPROGRAM 2014-2017 NOTAT VEDR. LØNNSUTGIFTER

Detaljer

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010

Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 Omsorgstjenester Bransjestatistikk 2010 NHO Service, Lasse Tenden august 2010 Statistikk I denne statistikken anvendes begrepet omsorgs tjenester om hjemmesykepleie, brukerstyrt personlig assistanse(bpa),

Detaljer

Hva er motivene for, og erfaringene med, innleie fra kommunens side?

Hva er motivene for, og erfaringene med, innleie fra kommunens side? Hva er motivene for, og erfaringene med, innleie fra kommunens side? Christine Jacobsen Skjælaaen Personalsjef i Byrådsavdeling for helse og omsorg, Bergen kommune. Sosiolog med doktorgrad om innleie av

Detaljer

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0

Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 22.08.2014 Saksmappe: Saksbehandler: Arkivkode: 2013/189 Atle Hillestad, tlf. 23 47 40 06 121.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 10.09.2014

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg

Årsrapport 2012. Bistand og omsorg Årsrapport 2012 Bistand og omsorg Inderøy kommune Årsrapport 2012 1. Om resultatenheten Bistand og omsorg Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Per Arne Olsen Institusjon Heidi

Detaljer

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland

Økonomi Plan og utvikling Budsjet Økonomi-drift Anska k f a e f l e se SK-Regnskap Kemner Stein Ivar Rødland Økonomiavdelingen 1 Dagens tema: Budsjett og økonomistyring 1. Økonomistyring 2. Budsjett 3. Handlings- og økonomiplanprosessen 4. Budsjettrammen til virksomhetsområdene og hver virksomhet 5. Budsjettoppfølgingen

Detaljer