RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 4 5. REVISORS VURDERING 7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 4 5. REVISORS VURDERING 7"

Transkript

1 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG FORMÅLET MED PROSJEKTET REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 2. INNLEDNING BAKGRUNN HJEMMEL IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET AVGRENSNINGER AV PROSJEKTET HØRING 4 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER FORMÅL MÅL PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL METODE KILDER FAKTA OM DE TRE KOMMUNENE TJENESTETILBUDET INNEN PLEIE OG OMSORG RESSURSBRUK DEFINISJON AV TURNUS ORGANISERING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN OPPGAVER OG MÅLSETTINGER I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTE LOV OG REGELVERK PÅ OMRÅDET 7 5. REVISORS VURDERING REVISORS BESKRIVELSE AV FORETRUKKET PRAKSIS/REVISJONSKRITERIER VURDERE RESSURSBRUKEN INNEN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN PÅSE AT TURNUS OG GODTGJØRELSE ER I SAMSVAR MED GJELDENDE REGELVERK/AVTALEVERK GENERELLE VURDERINGER OG KOMMENTARER HØRING REVISORS KONKLUSJONER VURDERE RESSURSBRUKEN INNEN PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN PÅSE AT TURNUS OG GODTGJØRELSE ER I SAMSVAR MED GJELDENDE REGELVERK/AVTALEVERK. 12 Orkanger, 25 april 2000 Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 1 av 12

2 1. SAMMENDRAG 1.1 Formålet med prosjektet Formålet med prosjektet er å undersøke om Meldal kommune har en fornuftig og kostnadseffektiv styring av personalressursene innen pleie- og omsorgstjenesten. I tillegg vurderer vi om turnusene og arbeidstidsplanene er innenfor gjeldende regelverk. Vi kontrollerer også at utlønningen er i samsvar med turnusene og gjeldende regelverk. Prosjektet har to mål: 1. Vurdere ressursbruken innen pleie og omsorgstjenesten 2. Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regel- og avtaleverk. 1.2 Revisors vurderinger og konklusjoner Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten Netto driftsutgifter innen pleie og omsorg fordelt på antall innbyggere over 67 år er større i Meldal enn i Hemne, men lavere enn på Hitra. Lønnskostnadene pr. sengeplass på Meldal Helsetun er lavere enn de er på Helsesenteret i Hemne. De to institusjonene på Hitra har lavest lønnskostnader pr. sengeplass. Kommunen kan være tjent med å flytte en del oppgaver som dekkes av hjemmesykepleien over til hjemmehjelpen. Kanskje kan dette frigjøre ressurser som kan brukes mer effektivt på andre områder. Det kan derfor være lønnsomt å se nærmere på oppgavefordelingen mellom hjemmesykepleien og hjemmehjelpen. Det kan også være fornuftig å se nærmere på fordelingen av syke- og hjelpepleiere mellom Meldal Helsetun og åpen omsorg. Bemanningen av sykepleiere på helsetunet synes å være noe lav sammenlignet med Hemne. Bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten er i samsvar med kommunens stillingsbudsjett. Det er stor forskjell på brutto og netto kostnader til vikarer innen pleie- og omsorg. Dette tyder på at andelen av langtidsfravær er stort. Kommunen har intensjoner om å se på tiltak for å forbedre langtidsfraværet innen åpen omsorg Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk. Ut fra de kontroller og vurderinger som er foretatt kan vi med rimelig sikkerhet si at turnusene innen pleie og omsorgstjenesten i Meldal er innenfor gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn og godtgjørelser for turnusarbeidet er i alt vesentlig i samsvar med hovedtariffavtalen og oppsatt turnus, men avvik er avdekket. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 2 av 12

3 2. INNLEDNING 2.1 Bakgrunn Effektivitet, kvalitet, kostnadskutt og konkurranseutsetting av offentlig tjenesteproduksjon er tema som til stadighet diskuteres. Pleie- og omsorgstjenestene representerer en vesentlig del av kommunens tjenesteproduksjon. Mange utredninger og forskningsprosjekt er laget rundt dette temaet. Etter henvendelse fra Meldal kommune har vi valgt å vurdere bemanning og lønnskostnader innen pleie og omsorgstjenestene i tre kommuner. En stor del av kostnadene for pleie- og omsorgstjenesten dreier seg om lønns- og personalkostnader. En del av tjenesteproduksjonen skjer på bakgrunn av en arbeidsplan eller turnus. Turnus og godtgjørelse for turnus representerer helt klart et vanskelig område innen lønnsberegning og lønnsutbetaling. Vi fant det interessant å sammenligne pleie- og omsorgstjenestene i Meldal med de samme tjenestene i Hemne og Hitra. Dette er tre kommuner som er noenlunde lik i størrelse, slik at sammenligningen skulle være mulig. I tillegg har vi vurdert om godtgjørelsen for turnusarbeidet er utbetalt i samsvar med gjeldende lov- og avtaleverk. Prosjektet er gjennomført av førsterevisor/registrert revisor Morten Haugen. 2.2 Hjemmel Revisjonen skal i følge kommunelovens 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. 2.3 Identifikasjon av den reviderte enhet Pleie og omsorg i Meldal kommune består av: Meldal Helsetun med flere avdelinger. Bolig og omsorgstjenester som hjemmesykepleien, hjemmehjelp, trygdepensjonat og omsorgsboliger PU-tjenester og særskilte tiltak for funksjonshemmede Rehabilitering I lønnsbudsjettet for 1999 utgjør bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten over 115 årsverk. I tillegg er den variable lønnen betydelig. Budsjettert lønn og personalkostnader i pleie- og omsorgstjenesten for 1999 ligger i overkant av 40 mill. Rundt en tredjedel av ressursene som brukes i pleie- og omsorgstjenesten går til Meldal Helsetun. 2.4 Avgrensninger av prosjektet Vurderingen omfatter kun bemanning og lønnskostnader, og omfatter ikke andre kostnader innen pleie- og omsorgstjenesten. Ressursbruken er i hovedsak vurdert ut fra kommunens budsjett og regnskap. En del informasjon er også hentet fra offentlig statistikk. Vi har ikke vurdert kvaliteten på tjenestene. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 3 av 12

4 Vi har kartlagt en del av rutinene rundt beregning og utbetaling av godtgjørelser i forbindelse med turnusarbeid. Vi har også tatt en del stikkprøver for å se om lønnen og turnusen er korrekt beregnet. 2.5 Høring Foreløpig rapport er sendt til høring til rådmannen Det fremkommer ingen merknader som tilsier at rapporten bør endres. 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 3.1 Formål 3.2 Mål Formålet med prosjektet er å undersøke om Meldal kommune har en fornuftig og kostnadseffektiv styring av personalressursene innen pleie- og omsorgstjenesten. Vi vil ikke komme med klare anbefalinger i dette prosjektet, men heller forsøke å rette oppmerksomheten på de prioriteringer som bevisst eller ubevisst har gjort seg gjeldende innenfor denne sektoren. I tillegg vurderer vi om turnuser og arbeidstidsplaner er innenfor gjeldende regelverk. Vi vil også påse at utlønningen er i samsvar med turnusene og gjeldende regelverk. Prosjektet har to mål: 1. Analysere og vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten. 2. Påse at turnus og godtgjørelser er i samsvar med gjeldende regel- og avtaleverk. 3.3 Problemstillinger Målene brytes ned i problemstillinger. Problemstillinger til mål 1: Vurdere om turnusene og arbeidstidsplanene er i samsvar med kommunens stillingsbudsjett. Vurdere om reell arbeidstid er i samsvar med utlønnet stillingsprosent. Vurdere bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten Vurdere bruken av vikarer Problemstilling til mål 2: Vurdere om turnusene og arbeidstidsplanene er i samsvar med lover og avtaleverk. Vurdere om utlønning er i samsvar med turnusene. Vurdere om utlønningen er i samsvar med hovedtariffavtalen. 4. FAKTADEL 4.1 Metode Revisor sendte brev til rådmannen i Meldal kommune den , der han ble orientert om oppstart av prosjektet. Informasjonen er innsamlet gjennom samtaler med pleie- og omsorgsleder, avdelingsleder i åpen omsorg, avdelingsleder på helsesenteret, samt merkantilt personell innen pleie og omsorg. Vi har også hatt samtaler med lønns- og personalavdelingen. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 4 av 12

5 Ressursbruken i pleie- og omsorgstjenesten er analysert ut fra kommunens budsjett og regnskap. Vi har også hentet opplysninger fra styrings- og informasjonshjulet for helse- og sosialtjenesten i kommunene, statistisk sentralbyrå (SSB), Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) og fra Kommunal monitor. Vi har sammenlignet kommunens ressursbruk innen pleie- og omsorgstjenesten med tilsvarende bruk i Hemne og Hitra. Vi har også sammenlignet ulike nøkkeltall med gjennomsnitt for landet der vi har funnet tall for dette. Vurderingene er delvis gjort med bakgrunn i Stortingsmelding nr. 50, Handlingsplan for eldreomsorgen. Rutinene rundt beregning og utbetaling av godtgjørelser for turnusarbeid er vurdert mot avtaleverk, stillingsbudsjett og turnus/arbeidstidsplanene. I tillegg har vi foretatt regnskapsrettede kontrollhandlinger mot et utvalg utbetalinger. Foreløpig rapport ble oversendt til rådmann den Frist til uttalelse er satt til den Kilder Se vedlegg 4.3 Fakta om de tre kommunene. Antall innbyggere Plasser i institusjon Inst.plas ser i % av de over år og eldre år Mottar Antall hjelp innbyggere hjemme Antall innbyggere Mottar hjelp hjemme Meldal ,7 % ,1 % 588 9,6% Hitra ,9 % ,4 % 499 8,8% Hemne ,6 % ,6 % ,9% Gj.snitt 22,9% 38,5 % 10,8 % for landet Tabell 4.1 Tallene er i hovedsak hentet fra hjuldataene for 1999 og er tall for 1998 Selv om Meldal er noe mindre enn Hitra og Hemne, er ikke forskjellen større enn at vi kan sammenligne kommunen med de andre. Det som skiller Meldal fra de andre kommunene er den store andelen av antall eldre. Dette påvirker selvfølgelig behovet for pleie- og omsorgstjenester. Meldal er den av de tre kommunene som har minst antall institusjonsplasser pr. innbygger over 80 år. Tabellen viser også antall personer som mottar hjelp hjemme, men ikke omfanget av hjelp som hver enkelt mottar. I Meldal er andelen av de eldre som mottar hjelp i hjemmet ganske likt landsgjennomsnittet. 4.4 Tjenestetilbudet innen pleie og omsorg Etterspørselen etter tjenester innen pleie og omsorg har vokst i de siste årene. Meldal kan vel si å ha nådd toppen av eldrebølgen. Tjenestetilbudet har endret seg litt over tid. Et generelt utviklingstrekk i Norge er at antall institusjonsplasser er redusert. Samtidig har omfanget av tjenestetilbud innen pleie og omsorg økt på nittitallet. Det tilbys mer hjemmetjenester og andre boalternativ med fast tilknyttet bemanning. Praktisk skille mellom omsorgsboliger og institusjoner reduseres, men de ulike alternativene styres av ulike regelverk. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 5 av 12

6 Utviklingen innen pleie- og omsorgstjenesten i Meldal samsvarer godt med utviklingen i landet for øvrig og er i stor grad i tråd med Handlingsplan for eldreomsorgen (Stortingsmelding nr. 50). Et av hovedmålene i Stortingsmeldingen er at eldre kan bo i sine egne hjem så lenge som mulig. Meldal har en institusjon innenfor pleie og omsorg, Meldal Helsetun, med 52 godkjente sengeplasser. I tillegg til sykeheim består Meldal Helsetun av en avdeling for korttidsopphold administrert av åpen omsorg og en rehabiliteringsavdeling. Meldal Helsetun har i perioder av 1999 hatt to ekstrasenger i bruk ved sykehjemmet. 4.5 Ressursbruk Driftsutg. til helseog sosial (1.3) i forhold til komm. totale utgifter Netto driftsutgifter pleie- og omsorgstjenesten Totalt pr innbygger pr. innbygger over 67 år Meldal 36,1 % Hitra 39,8 % Hemne 32,8 % Gj.snitt for landet 32,0 % Tabell 4.2 Tallene er tatt ut fra budsjett 1999 og Hjuldataene Meldal bruker 36,1 % av kommunens totale utgifter til helse og sosiale formål. Dette er en andel som er noe større enn i Hemne. Hitra er den kommunen hvor den prosentvise andelen driftsutgifter benyttet på disse tjenestene er størst. Sammenligner vi med gjennomsnittet for landet kan vi se at andelen for ressursbruk innen helse og pleie er noe høyt i Meldal. Trolig er alderssammensetningen i kommunen en vesentlig årsak til dette. Kommunen bruker kr til pleie- og omsorgstjenester pr. innbygger over 67 år. Dette er noe høyere enn gjennomsnittet for de tre kommunene. 4.6 Definisjon av turnus Turnus er en ordning der arbeidstiden varer ut over vanlig dagtid. Arbeidstakerne arbeider etter en godkjent arbeidsplan med skiftende arbeidstid fra dag til dag og fra uke til uke. For arbeid utover vanlig arbeidstid utbetales det et tillegg pr. time. Det beregnes et fast tillegg, T-trinn, som utbetales sammen med annen fastlønn. 4.7 Organisering av pleie- og omsorgstjenesten I Meldal kommune er oppvekst og helse & omsorg samlet i samme sektor. Sektoren består av to seksjoner, en for oppvekst og en for helse & omsorg. Seksjonslederne er direkte underlagt sektorsjefen. Hver seksjon består av ulike avdelinger og enheter, med tilhørende enhetsledere. Sykehjemmet og rehabiliteringstjenesten styres av samme avdelingsleder. Åpen omsorg er inndelt i to geografiske soner med hver sin soneleder. Vi finner alle pleie og omsorgstjenestene under seksjonen for helse & omsorg. 4.8 Oppgaver og målsettinger i pleie- og omsorgstjeneste Kommunene har et stort planverk som er pålagt av Staten. Det er kommuneplan, delplaner, handlingsplaner, økonomiplan og budsjett. Mange av målene som synliggjøres i planene er i større eller mindre grad satt av Staten. Det er viktig at turnus- og arbeidsplanene ses i sammenheng med de overordnede planene og bidrar til måloppnåelse. Turnus- og arbeidstidsplanene er vesentlige redskap for at kommunen kan gjennomføre de prioriteringer og verdivalg som er nødvendig for å nå sine mål. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 6 av 12

7 4.9 Lov og regelverk på området Lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenester i kommunene pålegger kommunene å tilby pleie- og omsorgstjenester. Forskrift for sykehjem og forskrift/retningslinjer om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene spesifiserer tjenestetilbudet nærmere. Arbeidsmiljøloven angir de ytre rammene for arbeidstid og minimumskravene til fritid. Hovedtariffavtalen fastsetter hvilken godtgjørelse som skal utbetales. Kommuneloven gjelder selvfølgelig også for pleie- og omsorgstjenestene. 5. REVISORS VURDERING 5.1 Revisors beskrivelse av foretrukket praksis/revisjonskriterier Forvaltningen av kommunale midler skal være kostnadseffektiv. Dette fremgår av forarbeidet til kommuneloven (NOU 1990:13, kap. 16). Kommunene skal velge den løsningen som gir lavest ressursbruk for å nå det ønskede resultatet. Tjenestetilbudet skal være innefor lover og regelverk. Ressursbruken i de tre kommunene sammenlignes. Der det er mulig sammenlignes ressursbruken med andre eksterne kilder (Se kildeliste). Arbeidstidsplanene og turnusene skal være innenfor rammene til arbeidsmiljølov, hovedavtale og hovedtariffavtale. Arbeidstidsplanene og turnusene skal bidra til at kommunen når sine mål. Godtgjørelsen for turnusarbeidet skal være i samsvar med hovedtariffavtalen. 5.2 Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten Vurdere om turnusene/arbeidstidsplanene er i samsvar med kommunens stillingsbudsjett? Det er ikke avdekket vesentlige avvik mellom turnus-/arbeidstidsplaner og stillingsbudsjett Vurdere om reell arbeidstid er i samsvar med utlønnet stillingsprosent? Ut fra de kontroller som er foretatt er det ikke avdekket noen vesentlige avvik mellom reell arbeidstid og utlønning. Vurdere bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten Sammenligning av bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten i kommunene Meldal, Hemne og Hitra Årsverk i hele pleie- og omsorgstjenesten MELDAL HEMNE HITRA Sykehjem/ aldershjem 39,60 58 % 34,03 54 % 53,29 70 % Hjemmesykepleie 16,40 24 % 9,30 15 % 13,18 17 % Hjemmehjelp 11,26 17 % 19,69 31 % 7,54 7 % Administrasjon 1,00 1 % *1) - 2,00 2 % Sum institusjon og åpen omsorg 68, % 63, % 76, % PU 37,30 8,30 22,46 Rehabilitering 8,98 4,00 3,00 SUM 114,54 75,32 101,47 Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 7 av 12

8 Tabell 5.1 Dataene er hentet fra budsjett Prosentene viser andel av de totale årsverk innenfor pleie og omsorg. *1) Administrasjonen i Hemne kommune er inkludert i bemanningen på sykehjemmet. Sum årsverk innen pleie- og omsorgstjenester varierer i de tre kommunene. Ulikheter i befolkningsstruktur, geografi, politiske og administrative prioriteringer og organisering kan være årsaker til dette. Meldal har en klart større bemanning innenfor pleie- og omsorgstjenesten enn de to andre kommunene. Dette skyldes først og fremst den store bemanningen innenfor PU. I tillegg ser vi at rehabiliteringsavdelingen i Meldal er forholdsvis stor. Fordi Hitra bevisst velger å satse på institusjonsdrift, avviker de fra de andre kommunene når det gjelder fordeling av årsverk mellom institusjon og åpen omsorg. Vi finner det derfor mest naturlig å sammenligne Meldal med Hemne i denne sammenhengen. Vi ser at den totale andelen av årsverk innen åpen omsorg er noe større i Hemne enn i Meldal. Av tabell 5.1 kan vi se at hjemmesykepleien i Meldal legger beslag på 24 % av de totale årsverk på sykehjemmet og i åpen omsorg. De som jobber med hjemmehjelpstjenester utgjør ikke mer enn 17 % av det totale antall årsverk på 68,26. I Hemne er forholdet motsatt. Hvis vi tar utgangspunkt i antall årsverk, kan vi si at hjemmehjelpen i Hemne er over dobbelt så stor som hjemmesykepleien. Den prosentvise andelen av årsverk benyttet på pleie innenfor institusjon er også større i Meldal. Hvis definisjonen av hjemmesykepleie og hjemmehjelp er lik for de to kommunene, tyder dette på at Meldal prioriterer å bruke en større andel av de totale ressursene til pleie av syke pasienter. Med andre ord kan vi si at hjemmehjelpen ikke er prioritert like høyt i Meldal som i Hemne. Definisjonen på om en tjeneste er hjemmehjelp eller hjemmesykepleie kan nok være forskjellig i de to kommunene. Staten har bestemt at hjemmesykepleie er gratis for brukerne mens det betales egenandel for hjemmehjelp. Hjemmesykepleie utføres av sykepleiere og hjelpepleiere. Hjemmesykepleie blir derfor en mer kostnadskrevende tjenesteyting for kommunen enn hjemmehjelp. Det er mulig at Meldal kommune er tjent med å se på oppgavefordelingen mellom hjemmesykepleien og hjemmehjelpen. Det kan være hensiktsmessig å flytte en del av oppgavene fra hjemmesykepleien over til tjenestene for hjemmehjelp. Forskjellen i bemanningen innenfor PU-omsorgen i de tre kommunene har nok en klar sammenheng med at Meldal og Hitra hadde en institusjon hver før PU-reformen. PUtjenesten i de tre kommunene er ikke sammenlignbare. Den er følgelig ikke vurdert nærmere i dette prosjektet. Vi har heller ikke sett på rehabiliteringstjenesten i kommunene Sammenligning av årsverk i pleie- og omsorgstjenesten på befolkningsgrupper og stillingsgrupper Årsverk i pleie- og omsorgstjenesten fordelt på befolkningsgrupper og stillingsgrupper Årsverk pr. 100 innbygger over 80 år Årsverk pr % andel sykepl. Sykepleiere / Annet 100 innbygger av årsverk i hjelpepl. Personell Sum pleie og omsorg. Meldal ,84 13,64% Hitra ,49 8,89% Hemne ,65 21,07% landsgj.snitt ,86 18,79% Tabell 5.2. Dataene er hentet fra Styringshjulet til SHD og databasen til Kommunal monitor og kommunenes budsjett. Tall fra "Olavsgruppa " er holdt utenfor i våre beregninger. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 8 av 12

9 Hitra har betydelig flere årsverk i pleie- og omsorgstjenesten pr. innbygger som er 80 år og eldre enn Hemne og Meldal. Dette har helt klart sammenheng med at Hitra kommune prioriterer institusjonsplasser fremfor andre og mindre ressurskrevende pleie- og omsorgstjenester. I Meldal er det 38 årsverk innenfor pleie- og omsorgstjenesten pr. 100 innbyggere som er 80 år og eldre, mens Hemne og Hitra har henholdsvis 37 og 46. Landsgjennomsnittet er på 44 årsverk. Antall årsverk besatt av syke- og hjelpepleiere i forhold til andel innbyggere som er 80 år og eldre er ganske lik i de tre kommunene. Andelen av årsverk innenfor pleie- og omsorg som er besatt av sykepleiere er lavere i Meldal enn i Hemne, men større enn på Hitra. Den ligger også noe lavere enn landsgjennomsnittet. Ut fra beregningene skal i underkant av hver sjuende ansatt i pleie- og omsorgstjenesten i Meldal kommune være sykepleier. I Hemne og Hitra er henholdsvis hver femte og tiende ansatt en sykepleier Sammenligning av bemanningen ved institusjonene for eldre i de tre kommunene BEMANNINGEN VED INSTITUSJONENE PR. GODKJENT PLASS MELDAL HITRA HEMNE Meldal Kvenvær Helsehuset Helsesenteret Helsetun eldresenter Sykepleier 0,14 0,05 0,14 0,22 Hjelpepleier 0,40 0,11 0,47 0,43 Assistenter 0,12 0,45 Sum pleie pleiefaktor 0,66 0,61 0,61 0,65 Merkantil/leder 0,06 0,06 0,04 0,05 Assistent, vaskeri 0,01 0,02 0,05 0,01 Kjøkken 0,10 0,06 0,09 0,12 Aktivitør 0,03 SUM 0,83 0,75 0,82 0,83 Tabell 5.3 Tabellen har sitt utgangspunkt i stillingsbudsjett 1999 og antall godkjente sengeplasser. Endringer etter budsjettet for 1999 er ikke hensyntatt. Korttidsopphold styrt av åpen omsorg samt avdelingen for rehabilitering er holdt utenfor. Helsetunet har over lengre tid hatt overbelegg slik at den faktiske bemanningen pr. plass blir litt lavere. I Hemne kommune har det vært ledig kapasitet. Bemanning pr. plass er derfor høyere i Hemne enn det tabellen viser. Det er flere forhold som påvirker bemanningen ved institusjonene og som gjør at tallene kanskje ikke er helt sammenlignbare. Hitra Helsehus har eget vaskeri som i tillegg vasker tøy for Kvenvær eldresenter. Meldal og Hemne kjøper vaskeritjenester. Graden av selvhjulpenhet til de som defineres som sykehjemspasienter vil påvirke behovet for bemanning. Færre plasser i forhold til folketall indikerer at pasientene må være dårligere før de blir definert som sykehjemspasienter. Fysiske forhold ved institusjonen vil også påvirke behovet for bemanning. Pleiefaktoren (sum årsverk i direkte pleie) varierer fra 0,61 pr sengeplass til 0,66. Ressurssenteret for Omsorgstjenester har utarbeidet en sammenligning av 8 sykehjem. (De 2 største sykehjemmene i Skien, Molde og Stavanger, samt et privat drevet sykehjem i Moss og ett i Asker.) Ved disse 8 sykehjemmene er pleiefaktoren fra 0,68 til 0,94. Ut fra Ressurssenterets sammenligning er bemanningen ved Meldal Helsesetun kostnadseffektiv. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 9 av 12

10 Andel sykepleierstillinger per sengeplass varierer også ved de fire institusjonene. Sammenlignet med Helsesenteret i Hemne har Meldal Helsetun et lavt antall sykepleiestillinger pr. sengeplass. Pleiefaktoren kan også relateres til kvalitet. Høy pleiefaktor kan indikere høy kvalitet. I dette prosjektet er ikke pleiefaktoren vurdert i forhold til kvalitet på tjenesten. Fordelingen av syke og hjelpepleiere mellom institusjon og åpen omsorg synes å være ganske forskjellig i de to kommunene. Det er derfor grunn til å spørre om fordelingen er optimal i forhold til de tjenester institusjonen og åpen omsorg er ment å skulle dekke Sammenligning av lønnskostnadene ved institusjonene for eldre i de tre kommunene Sum lønnskostnader pr. godkjent sengeplass pr. år R-1999 Bud -99 B R R-1998 Bud-98 B - R Meldal Helsetun Hemne, Helsesent Hitra, Helsehuset Hitra, Kvenvær Eldr Tabell 5.4 Denne tabellen viser omtrent det samme som den forrige tabellen, men her er variabel lønn og sykepenger inkludert. Både budsjettall og regnskapstall vises. Tallene er tatt rett ut fra regnskap og budsjett og er ikke korrigert for ulik organisering og tjenestetilbud i de tre kommunene. Denne tabellen viser at lønnskostnaden per sengeplass ved Meldal Helsetun er lavere enn i Hemne men høyere enn på Hitra. Dette gjenspeiler den lave bemanningen på Hitra, samt at andelen av utdannede sykepleiere ansatt i institusjon er størst i Hemne. Både i 1998 og i 1999 har Meldal Helsetun overskredet sine lønnsbudsjett. Overskridelsene er imidlertid redusert fra kr ,- i 1998 til kr ,- pr. sengepost i Vurdere bruken av vikarer HITRA MELDAL HEMNE Netto vikarlønn i % REGNSKAP ,7% 6,4% 8,7% av netto lønn BUDSJETT ,3% 4,9% 8,6% Brutto vikarlønn i % REGNSKAP ,4% 14,9% 12,9% av brutto lønn BUDSJETT ,6% 11,8% 8,6% Tabell 5.5 Tabellen viser vikarlønnens andel av de totale lønnskostnadene for hele pleie og omsorg ( ). Bruken av vikarer inntreffer ved eksempelvis ferieavvikling og sykemeldinger. I særlige hektiske perioder kan det også være aktuelt å sett inn vikarer for å avlaste de faste ansatte. Netto vikarlønn og nettolønn er variable lønnskostnader redusert med sykepenger og refusjon fra arbeidskontoret. Sammenligner vi med de andre kommunene ser vi at Meldal har lavere netto utgifter til vikarer i forhold til totale lønnskostnader. Dette gjelder også budsjetterte utgifter til vikarer. Den store forskjellen mellom netto- og bruttokostnader kan tyde på at en stor andel av vikarlønnen skyldes langtidsfravær. Fraværet er stigende i Meldal kommune. Særlig innen Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 10 av 12

11 åpen omsorg er dette en tendens. Derfor har kommunen intensjoner om å forbedre fraværsstatistikken innenfor avdelingene i åpen omsorg. Det vi har sammenlignet i dette prosjektet er ressursbruk. Ressursbruk og kvalitet er ikke alltid sammenfallende. Kvalitet kan være betinget av mange andre forhold enn ressursbruk. Kvalitet innen pleie- og omsorg kan vel nesten bare måles ved brukerundersøkelser. I dette prosjektet er det ikke gjort noe forsøk på å måle eller vurdere kvaliteten på tjenesteproduksjonen. 5.3 Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk Vurdere om turnusene/arbeidstidsplanene er i samsvar med lover og avtaleverk. Ut fra de kontroller og vurderinger vi har foretatt kan vi med rimelig sikkerhet si at turnusene innen pleie- og omsorgstjenesten i Meldal kommune er innenfor gjeldende lov- og avtaleverk Vurdere om utlønning er i samsvar med turnusene. Gjennom de kontroller som er foretatt er det ikke avdekket vesentlige avvik mellom utlønning og arbeidstidsplan og turnus Vurdere om utlønningen er i samsvar med hovedtariffavtalen. Lønn og godtgjørelser for turnusarbeidet som er kontrollert er i hovedsak i samsvar med hovedtariffavtalen. Det er likevel avdekket noen avvik på utlønning av godtgjørelse for særskilt arbeidstid, T- trinn, som ikke er i samsvar med turnus og arbeidstidsplaner eller lønnsmelding. 5.4 Generelle vurderinger og kommentarer Eldreomsorgen har i de senere årene vært et statlig satsningsområde. Stortinget har vedtatt en fireårig handlingsplan for eldreomsorg, Staten benytter både juridiske og økonomiske virkemidler overfor kommunene for å gjennomføre satsingen på eldreomsorg. Flere stillinger innen pleie- og omsorgstjenesten er opprettet og finansiert med øremerkede tilskudd. Det er uklart hva som skjer med de øremerkede tilskuddene etter år Det er en pågående desentralisering av psykiatritjenesten slik at psykiatri også vil bli en del av oppgavene til pleie- og omsorgstjenesten i kommunene. 5.5 Høring Meldal kommune har gjennom svar på vår høring kommet med følgende innspill til vår rapport: "1.2.1.,3. avsnitt. Grenseoppgangen mellom hjemmesykepleie og hjemmehjelp er klargjort fra departementets side, slik at en del områder som tidligere ble gjort av hjemmehjelpere, ikke lenger tilligger deres ansvarsområde, eksempelvis bistand til personlig hygiene." "1.2.1.,4 avsnitt. For så vidt enig i påstanden, men det kan være like stor grunn til å se på funksjonsfordelingen mellom hjelpepleiere og sykepleiere, som fordelingen av sykepleiere mellom institusjon og åpen omsorg." " avsnitt. Institusjonsplasser. Vi hadde 52 plasser i bruk i hele -99, + 5 korttidsplasser som ble disponert av hjemmesykepleien." Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 11 av 12

12 "4.5 Meldal kommune er vertskommune for et betydelig antall utviklingshemmede, som gjør bruk av tjenester i åpen omsorg, på linje med andre innbyggere i kommunen. Selv om det i tabellen er sannsynliggjort et eget antall årsverk i tilknytning til omsorgen for utviklingshemmede, benyttes personalet fleksibelt også i åpen omsorg. Det er usikkert i hvilken grad det er tatt høyde for at også utviklingshemmede gjør bruk av hjemmehjelpstjenester." Etter vår mening gir ikke kommunens innspill noen grunn til å endre rapporten eller foreta ytterligere undersøkelser. Høringen er lagt med som vedlegg. 6. REVISORS KONKLUSJONER 6.1 Vurdere ressursbruken innen pleie- og omsorgstjenesten Netto driftsutgifter innen pleie og omsorg fordelt på antall innbyggere over 67 år er større i Meldal enn i Hemne, men lavere enn på Hitra. Lønnskostnadene pr. sengeplass på Meldal Helsetun er lavere enn de er på Helsesenteret i Hemne. De to institusjonene på Hitra har lavest lønnskostnader pr. sengeplass. Kommunen kan være tjent med å flytte en del oppgaver som dekkes av hjemmesykepleien over til hjemmehjelpen. Kanskje kan dette frigjøre ressurser som kan brukes mer effektivt på andre områder. Det kan derfor være lønnsomt å se nærmere på oppgavefordelingen mellom hjemmesykepleien og hjemmehjelpen. Det kan også være fornuftig å se nærmere på fordelingen av syke- og hjelpepleiere mellom Meldal Helsetun og åpen omsorg. Bemanningen av sykepleiere på helsetunet synes å være noe lav sammenlignet med Hemne. Bemanningen i pleie- og omsorgstjenesten er i samsvar med kommunens stillingsbudsjett. Det er stor forskjell på brutto og netto kostnader til vikarer innen pleie- og omsorg. Dette tyder på at andelen av langtidsfravær er stort. Kommunen har intensjoner om å se på tiltak for å forbedre langtidsfraværet innen åpen omsorg. 6.2 Påse at turnus og godtgjørelse er i samsvar med gjeldende regelverk/avtaleverk. Ut fra de kontroller og vurderinger som er foretatt kan vi med rimelig sikkerhet si at turnusene innen pleie og omsorgstjenesten i Meldal er innenfor gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn og godtgjørelser for turnusarbeidet er i alt vesentlig i samsvar med hovedtariffavtalen og oppsatt turnus, men avvik er avdekket. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 12 av 12

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 5 5. REVISORS VURDERING 8

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER 4 4. FAKTADEL 5 5. REVISORS VURDERING 8 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN 3 2.2 HJEMMEL 3 2.3 IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4 FAKTADEL...4 5 REVISORS VURDERING...

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 1 SAMMENDRAG...2 2 INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅL/PROBLEMSTILLINGER...4 4 FAKTADEL...4 5 REVISORS VURDERING... Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS KONKLUSJON... 2 2 INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL... 3 2.3 IDENTIFIKASJON AV DEN REVIDERTE ENHET...

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014

Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg. 5. november 2014 Åpent informasjonsmøte om fremtidens eldreomsorg 5. november 2014 Fremtidens eldreomsorg er i endring. I omsorgsplanen vår har vi et mål om å vri våre tjenester fra å være institusjonstunge til å styrke

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014. Formålet med rapporten er å analysere kostnadsutviklingen i enhet bistand og omsorg. Arkivsak. Nr.: 2013/988-16 Saksbehandler: Per Arne Olsen Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg Folk 08.04.2014 Økonomi Bistand og omsorg - orienteringssak Rådmannens forslag til vedtak Saken

Detaljer

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor»

Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg. «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Dypdykk KOSTRA for pleie og omsorg «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» Bestillingen, klippet fra e-post Vi ønsker fokus på analyse av KOSTRA-tallene for PLO for kommunene i Troms. Hvordan er bildet

Detaljer

Helse- og sosialetaten

Helse- og sosialetaten Helse- og sosialetaten Informasjon om etatens ressurser, tjenester og oppgaver. Etatens tjenester: Tjenestene er delt inn i hovedområder: Kommunehelsetjenesten, pleie- og omsorgstjenesten, barneverntjenesten,

Detaljer

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik

Hva er KOSTRA? Rådgiver Arvid Ekremsvik Hva er KOSTRA? KOmmune-STat-RApportering Foreløpige tall 15. mars Endelige tall 15. juni Sier mye om produktiviteten, lite om etterspørselen De ordinære tallene sier lite eller ingenting om kvaliteten

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2011-2013 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun

Kvalitet i eldreomsorg Orkdal helsetun Kvalitet i eldreomsorg helsetun BAKGRUNN 1 Revisjon Midt-Norge har fått i oppdrag å gjennomføre en forvaltningsrevisjon av kvalitet i eldreomsorg og hjemmetjenesten. I Plan for forvaltningsrevisjon er

Detaljer

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche

Helse- og omsorgsplan Østre Toten. Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Helse- og omsorgsplan Østre Toten Åpent møte tirsdag 27. september 2011 Innledning ved Per Schanche Spørsmål til deltakerne på møte Hva er ditt beste råd til kommunen for den videre utviklingen av tilbudet

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 3. PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER...

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG... 3 2. INNLEDNING... 4 3. PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER... Nedre Gauldal Kommunerevisjonsdistrikt Rapport forvaltningsrevisjon Oppfølging av handlingsplan for eldre Skaun kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER...3 1.2

Detaljer

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014

Pleie og omsorg. Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme. Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 2014 Fylkesvise diagrammer fra nøkkeltallsrapport Pleie og omsorg Kommunene i Vestfold Pleie og omsorg Færre bor på institusjon - flere mottar hjelp hjemme Kommunene og norsk økonomi Nøkkeltallsrapport 214

Detaljer

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013

Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial. Foreløpige innspill 02.05.2013 Foreløpige rammer 2014-2017 Utfordringer i helse og sosial Foreløpige innspill 02.05.2013 1. Investeringer forslag til tidsplan 2. Drift regneark 3. Kommentarer Kommentarer Forventninger til ny budsjettmal

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE 12/1733-7 053 &14 PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2009-2011 Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2011 2010 2009 Økonomi Ansatte Interne prosesser

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan i perioden 2014-2015 Rygge kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE PLEIE OG OMSORG Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Økonomi Ansatte Interne prosesser Brukere God økonomistyring Relevant

Detaljer

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester

Alta kommune. Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Alta kommune Gjennomgang av kostnadsdrivere i kommunens pleie- og omsorgstjenester Mandat for oppdraget Oppgaven har vært å bistå kommunen med å gi et bilde av struktur og kostnadsdrivere i PLO som grunnlaget

Detaljer

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE

KOSTRA 2016 VERDAL KOMMUNE KOSTRA 216 VERDAL KOMMUNE Vedlegg til økonomirapport pr. 3.4.17 Alle tabeller i dette vedlegget er basert på foreløpige Kostratall for 216, offentliggjort 15. mars 217. Det er i alle tabeller tatt med

Detaljer

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo

NLK Gausdal Nord-Aurdal Oppland 37,7 34,6 41,4 35,4. Tjenester til hjemmeboende, andel av netto driftsutgifter til plo 1. Beskrivelse av tjenesten Hjemmetjenesten i NLK er lokalisert i 2 soner. Dokka og Torpa. Hjemmetjenesten Dokka har et budsjett på 17 683 500,-, mens Torpa har budsjett på 13 050 400,- Lønn faste stillinger

Detaljer

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger

Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Arkivsaksnr.: 17/1992 Lnr.: 17856/17 Ark.: 0 Saksbehandler: kommunalsjef helse og omsorg Solveig Olerud Kriterier for tildeling av heldøgns bemannede omsorgsboliger Lovhjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Seksjonsleder Per Morten Jørgensen

Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre. Seksjonsleder Per Morten Jørgensen Riksrevisjonens undersøkelse av kvalitet og samarbeid i pleie- og omsorgstjenestene til eldre Seksjonsleder Per Morten Jørgensen Innhold Om riksrevisjonen, mandat, arbeid og rapporter Bakgrunn, mål og

Detaljer

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015

Halden kommune. Agenda Kaupang AS 13.02.2015 Halden kommune Agenda Kaupang AS 13.02.2015 1 Samlet utgiftsbehov: som normalt 2 Samlede justerte utgifter: som snitt i gruppen 3 Kostnadsforskjeller pr. tjeneste 4 Samlede netto utgifter-konklusjon Samlede

Detaljer

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur:

Hjemmebaserte tjenester og hjemmesykepleie, vurdere struktur: NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: Eldrerådet, Råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Hovedutvalg for oppvekst, omsorg og kultur, Formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Aud Palm Dato: 23. februar

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKTER 2008-2011 - FOSNES KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2018 Orkdal kommune 1 Om forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens regnskaper blir revidert på en betryggende måte. Kontrollutvalget skal

Detaljer

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Fosnes kommune. Saksframlegg. Helse og sosial. Avhjemling av institusjonsplasser. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Helse og sosial Saksmappe: 2008/4094-1 Saksbehandler: Kari Ø. Bakke Saksframlegg Avhjemling av institusjonsplasser Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Rådmannens

Detaljer

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G

HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G HELSE OG OMSORG S TAT U S, E VA L U E R I N G O G U T V I K L I N G Måltabell MÅLTABELL - HELSE OG OMSORG FOKUSOMRÅDER: Status Mål MÅL 2016 / 2016-2019: 2014 2015 2016 2016 2019 ØKONOMI: Budsjettavvik

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger.

Brukerundersøkelse for sykehjemmene er nå gjennomført og resultat foreligger. Dato: 16. august 2004 Byrådsak /04 Byrådet Brukerundersøkelse i sykehjem KJMO BHOS-4430-200410514-1 Hva saken gjelder: Byrådet gjorde i møte 18.02.04 sak 1106-04, vedtak om at det skulle gjennomføres en

Detaljer

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune

Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Ny kommunestruktur - faktagrunnlag Helse- og sosialsektoren Skedsmo kommune Februar 2016 26.02.2016 Skedsmo Kommune, Helse- og sosialsektoren 1 ORGANISASJONSKART HELSE- OG SEKTOREN 26.02.2016 Skedsmo Kommune,

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Snillfjord kommune PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2017-2020 Snillfjord kommune Vedtatt i kommunestyre, sak 2/2017 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse at kommunens

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER...

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER... Nedre Gauldal Kommunerevisjonsdistrikt Rapport forvaltningsrevisjon Oppfølging av handlingsplan for eldre Melhus kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER...3 1.2

Detaljer

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Saksfremlegg Arkivsak: 09/772 Sakstittel: TILLEGGSBEVILGNING HJEMMETJENESTEN K-kode: 153 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Budsjettrammen for hjemmetjenesten økes med kr 2 millioner i

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 EIDSBERG KOMMUNE Råd for funksjonshemmede MØTEINNKALLING 13.03.2014/MSL Møtested: Heggin 3 Møtedato: 24.03.2014 Tid: 18.00 Eventuelle forfall meldes til Mimi Slevigen innen torsdag 20.03.14 kl. 13.00 tlf.

Detaljer

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen? 18. februar 2005 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren 25. februar 2005 om statsbudsjettet 2006. Hvordan påvirkes kommunesektorens utgifter av den demografiske utviklingen?

Detaljer

Hvordan unngå sykehjemskø?

Hvordan unngå sykehjemskø? Hvordan unngå sykehjemskø? Hans Knut Otterstad & Harald Tønseth Køer foran sykehjemmene er et av de største problemene i eldreomsorgen. Forfatterne peker på hvorfor de oppstår og hvordan de kan unngås.

Detaljer

PROGNOSE 2017 Regnskap Prognose Rødøya omsorgssenter 370 2014 2015 2016 bud 17 akk jul. 2017 Diff Ramme, total netto kost drift 14 823 13 184 14 177 13 837 8 324 15 123 1 286 Lønn og personal, 10000-10990

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 SØR-VARANGER KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE VARDØ KOMMUNE VARDØ KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: PLEIE OG OMSORG/HELSE OG SOSIAL Møtested: Stort møterom 2 etg helsesenteret Møtedato: 01.10.2015 Tid: 14:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78 94 33 00 Varamedlemmer

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang.

SAKSFREMLEGG. Saksutredning: Vedlegg: Gjennomgang av kostnadsrivere i PLO fra Agenda Kaupang. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2046-3 Arkiv: 201 Sakbeh.: Per Prebensen Sakstittel: AGENDA KAUPANG - GJENNOMGANG AV KOSTNADSDRIVERE I PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet 05.06.2014 Kommunestyre 18.06.

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet 05.06.2014 Kommunestyre 18.06. SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Formannskapet 05.06.2014 Kommunestyre 18.06.2014 Arkivsaksnr: 2014/4619 Klassering: 231/F21 Saksbehandler: Iren Hovstein

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009

Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 Oppdragsnotat 23. mai 2011 Bjørn Gabrielsen og Berit Otnes Brukerstyrt personlig assistanse (BPA) Statistikk om mottakerne på grunnlag av IPLOS-data for 2009 1 2 Forord Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER...

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON. Innholdsfortegnelse 1. SAMMENDRAG INNLEDNING PROBLEMSTILLINGER OG VURDERINGSKRITERIER... Nedre Gauldal Kommunerevisjonsdistrikt Rapport forvaltningsrevisjon Oppfølging av handlingsplan for eldre Klæbu kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 PROBLEMSTILLINGER...3 1.2

Detaljer

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning.

KONTROLL/TILSYN/REVISJON. En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. KONTROLL/TILSYN/REVISJON En kort innføring om kontroll/tilsyn og revisjon i kommunal forvaltning. 1 Kommuneloven 1: Arena for funksjonsdyktig kommunalt selvstyre En rasjonell og effektiv forvaltning Mest

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Mars 2017 Regnskap pr. mars -tall i 1000 kr. MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Mars 2017 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik Bud. inkl. endr. Forbr,% 2016 2016 forbr% 10 Grunnskole 77 012 73 435 3 577 288 835

Detaljer

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m

Forslag til regler for egenbetaling og betalingssatser innen helse/velferd gjeldende f.o.m Arkiv: 205 Arkivsaksnr: 2014/3074-1 Saksbehandler: Helge Holtskog Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 18/14 16.10.2014 Kommunestyret Forslag til regler for egenbetaling

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Sykefravær Agdenes kommune År 2001

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Sykefravær Agdenes kommune År 2001 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Sykefravær Agdenes kommune År 2001 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER...3

Detaljer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer

Ringerike. 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg. Resultater og utfordringer Ringerike 3 år med økonomisk snuoperasjon og innsparinger i Pleie og omsorg Resultater og utfordringer Hva er spørsmålet? Har kommunen klart å redusere utgiftene? Hvor mye er PLO redusert? Nye områder

Detaljer

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg

Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Oslo kommune Bydel Østensjø Bydelsadministrasjonen Saksframlegg Arkivsak: 00160 Arkivkode: 120.2 Saksbeh: Margret Sørensen Saksgang Møtedato Bydelsutvalget 15.12. 214/ RAPPORT ØKONOMI OG TJENESTEPRODUKSJON

Detaljer

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr..

Rapport A. Behovsprofil. Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. Rapport A Behovsprofil Vedtatt av Hemne kommunestyre den.. i sak nr.. 2 1. Innledning 3 2. Befolkning 5 2. Økonomi 1 3. Prioritering 12 3 1. Innledning KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er et nasjonalt

Detaljer

forts. Analyse pleie- og omsorg.

forts. Analyse pleie- og omsorg. 1:15 Dybdedykk i KOSTRA/Pleie og omsorg Kommunene får sett sin egen og andre kommuners ressursbruk og tjenesteprofil, hvilke muligheter og utfordringer finnes? Hvordan er eget handlingsrom? v/ Geir Halstensen,

Detaljer

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015

Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Tilleggsnotat til behandling av Styringsdokument 2015, Handlingsprogram og Økonomiplan 2015-2018 med budsjett 2015 Til: Fra: Formannskapet Rådmannen Konsekvenser ved å ta ned sykehjemsplasser som et alternativ

Detaljer

Arbeidet med Økonomiplan

Arbeidet med Økonomiplan Arbeidet med Økonomiplan 2011-2014 Formannskapet 14.4.2010 Bakgrunnsmateriale Kommuneplanen 2008 2020 Kommunedelplanene Økonomiplan 2010-2013 Budsjett 2010 Statlige reformer KOSTRA-tallene for 2009 Kommuneproposisjonen

Detaljer

I N N S T I L L I N G

I N N S T I L L I N G Kontrollutvalget i Kautokeino kommune Guovdageainnu suohkana dárkkistanlávdegoddi Møte nr. 2/2016 26. oktober 2016 Arkivkode 4/1 05 Journalnr. 2016/15059-5 I N N S T I L L I N G S a k 12/ 2 0 1 6 FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

Detaljer

Et heiltrøndersk prosjekt. Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune»

Et heiltrøndersk prosjekt. Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune» Et heiltrøndersk prosjekt Prosjekt «Analyse og planlegging av helse og omsorgstjenesten i kommune» Bakgrunn: Helse og omsorgstjenesten i kommunen: - Størst område i tjenesteyting - Reformer gir økte krav

Detaljer

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang

KOSTRA- basert tjenestebudsjett. Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang KOSTRA- basert tjenestebudsjett Erfaringer fra Bergen kommune Økonomidirektør Kristin Ulvang Budsjett og økonomiplan: Kommunestyrets ansvar Rammene for drifts- og investeringsbudsjettet: Inntektene Størrelse

Detaljer

FORORD. Trondheim, januar 1999 Lars-Erik Borge og Ivar Pettersen

FORORD. Trondheim, januar 1999 Lars-Erik Borge og Ivar Pettersen FORORD Dette notatet presenterer nye tilleggsanalyser for prosjektet Likeverdig skoletilbud og kommunale inntekter. Tidligere er hovedprosjektet dokumentert i egen rapport og tilleggsanalyser i eget notat.

Detaljer

Noen tall fra KOSTRA 2013

Noen tall fra KOSTRA 2013 Vedlegg 7: Styringsgruppen Larvik Lardal Noen tall fra KOSTRA 2013 Larvik og Lardal Utarbeidet av Kurt Orre 10. september 2014 Kommunaløkonomi Noen momenter kommuneøkonomi Kommunene har omtrent samme

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Saksfremlegg Saksnr.: 12/1055-1 Arkiv: 223 Sakbeh.: Siri Isaksen Sakstittel: FERIEREISER FOR UTVIKLINGSHEMMEDE/FUNKSJONSHEMMEDE Planlagt behandling: Hovedutvalg for helse- og sosial Rådmannens innstilling:

Detaljer

Svar på interpellasjon fra FRP ved repr Tor Flagestad til kommunestyret 27 jan 2014.

Svar på interpellasjon fra FRP ved repr Tor Flagestad til kommunestyret 27 jan 2014. Svar på interpellasjon fra FRP ved repr Tor Flagestad til kommunestyret 27 jan 2014. Interpellasjonen tar opp tema som er viktig å ha fokus på i forhold til politisk styring og kontroll. Befolkningsutvikling

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING

LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Verdal kommune Informasjon LINDRENDE (PALLIATIV) BEHANDLING Tilbud til alvorlig syke og deres pårørende 1 Lindrende behandling vil si aktiv behandling, pleie og omsorg for pasienter med kort forventet

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. September 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE September 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 203 449 201 305 2 144 278 428 73,1 % 3 391

Detaljer

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN

Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/ H &25 DRAMMEN ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR SAKEN Notat Til : Bystyrekomite helse og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Saksnr./Arkivkode Sted Dato 04/00443-031 H &25 DRAMMEN 23.11.2004 ORIENTERING OM REHABILITERINGSTILBUDET I PLEIE OG OMSORG BAKGRUNN FOR

Detaljer

Konsulenttjenester Bærum kommunerevisjon Gjennomført: febr.- mars fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Konsulenttjenester Bærum kommunerevisjon Gjennomført: febr.- mars fagansvarlig forvaltningsrevisjon Arkivkode: 011.72 A/ Rapport om Konsulenttjenester 1998-1999 Bærum kommunerevisjon 2000 Gjennomført: febr.- mars 2000 Per-Martin Svendsen revisjonssjef Morten Mjølsnes fagansvarlig forvaltningsrevisjon

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: OMSORGSTJENESTEN SPØRSMÅL OM DELTAGELSE I FORSØK MED STATLIG FINANSIERING Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO IHB-15/11363-2 96544/15 21.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 10.11.2015 Innvandrerrådet 11.11.2015

Detaljer

Flere med brukerstyrt personlig assistent

Flere med brukerstyrt personlig assistent Flere med brukerstyrt personlig assistent Brukerstyrt personlig assistanse er en tjeneste til personer med nedsatt funksjonsevne hvor tjenestemottaker i stor grad selv bestemmer hvordan hjelpen skal ytes.

Detaljer

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09

Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Overhalla kommune Revidert økonomiplan 2010-2013 Kommunestyrets vedtak, sak 96/09 den 22/12-09 Innhold INNLEDNING 3 1 ØKONOMISK STATUSBESKRIVELSE 3 1.1 Driftsinntekter 3 1.2 Driftsutgifter 4 1.3 Brutto

Detaljer

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister

Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester Utkast! Kriterier og ventelister Kristiansen Bente Innholdsfortegnelse Bakgrunn for ny forskrift

Detaljer

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139

Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sigurd Gjerdevik Arkiv: 151 Arkivsaksnr.: 15/139 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 27.01.2015 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 27.01.2015 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter

1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1 Demografisk utvikling og kommunesektorens utgifter 1. mars 2017 Notat fra TBU til 1. konsultasjonsmøte mellom staten og kommunesektoren om statsbudsjettet 2018 1 Sammendrag I forbindelse med 1. konsultasjonsmøte

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON PLANPERIODE 2017 2020 VADSØ KOMMUNE INNHOLD 1. FORMÅLET MED FORVALTNINGSREVISJON... 1 2. SENTRALE BESTEMMELSER OM FORVALTNINGSREVISJON... 1 3. PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON

Detaljer

Budsjett 2016 Helse og velferd

Budsjett 2016 Helse og velferd Budsjett 2016 Helse og velferd Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Kommunalsjef fellestjenester: Tildelingskontor, koordinerende enhet, cosdocansvarlig

Detaljer

Felles avdelingsledermøte Sektor helse og omsorg 12. mai.

Felles avdelingsledermøte Sektor helse og omsorg 12. mai. Felles avdelingsledermøte Sektor helse og omsorg 12. mai Mål: Kommunen skal gi gode tjenester til innbyggerne, innenfor de økonomiske rammene vi har. Hva kommunen bruker pengene på 11 % 2 % Lønnsutgifter

Detaljer

1/5. Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.05.2012 N-011.7 12/3155 12/62920 Saksbehandler: Eirik Lindstrøm

1/5. Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.05.2012 N-011.7 12/3155 12/62920 Saksbehandler: Eirik Lindstrøm 1/5 BÆRUM KOMMUNE KOMMUNEREVISJONEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 21.05.2012 N-011.7 12/3155 12/62920 Saksbehandler: Eirik Lindstrøm Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Kontrollutvalget

Detaljer

Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV alle norske kommuner.

Ressurs- og effektivitetsanalyse av kommunale helse- og omsorgstjenester, renhold og FDV alle norske kommuner. NOTAT Til: Fra: NHO Service Kopi: Dato: 26.10.10 Sak: Ressurs og effektivitetsanalyse av kommunale helse og omsorgstjenester, renhold og FDV (forvaltning, drift og vedlikehold av kommunale bygninger, kommunale

Detaljer

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune -

Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV. - Sauherad kommune - Ressursanalyse av sosialadministrasjonen i NAV - Sauherad kommune - Forprosjekt nr: 722012 2013 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2 KOSTRA... 1 1.3 Kommunegrupper i KOSTRA...

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/ Saksbehandler: Frode Gundersen Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: 216 Arkivsaksnr: 2016/2806-0 Saksbehandler: Frode Gundersen Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret 15.12.2016 Plan for forvaltningsrevisjon 2017-2020 Vedlegg

Detaljer

Gjennomføring av enkeltvedtak i hjemmetjenesten

Gjennomføring av enkeltvedtak i hjemmetjenesten Fosen Kommunerevisjon Gjennomføring av enkeltvedtak i hjemmetjenesten Leksvik kommune Forvaltningsrevisjon 2005 Fosen Kommunerevisjon Hovedkontor Bjugn Avd.kontor Åfjord Avd. kontor Rissa 7160 BJUGN 7170

Detaljer

Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport

Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport Notat Til: Kopi: Fra: Dagfinn Aasen [Sett inn navn] Kaare Granheim / Hege Kristin Sunde Dato: 4.6.14 Emne: Kvalitetsbarometeret Kommunal Rapport Kommunebarometeret er en måling av alle kommuner, gjennomført

Detaljer

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10

Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Valset Arkiv: 020 H22 Arkivsaksnr.: 10/12068-2 Dato: 17.11.10 BRUKERVALG HJEMMESYKEPLEIE I DRAMMEN KOMMUNE â Innstilling til bystyrekomitè helse, sosial og omsorg /

Detaljer

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr

Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr Innherred samkommune BUDSJETTSITUASJONEN pr. 31. 03.07 Verdal, 25.04 2007. 1. INNLEDNING OG ADMINISTRASJONSSJEFENS KOMMENTAR. 3 1.1 Oppsummering av økonomisk status etter 1. kvartal. 3 2. SYKEFRAVÆR. 4

Detaljer

EKSEMPLER PÅ HVORDAN STRUKTURANALYSENE KAN PRESENTERES

EKSEMPLER PÅ HVORDAN STRUKTURANALYSENE KAN PRESENTERES VEDLEGG 2 EKSEMPLER PÅ HVORDAN STRUKTURANALYSENE KAN PRESENTERES Nedenfor viser vi hvordan man kan sammenstille de ulike analysene. På denne måten kan politikerne få en samlet vurdering av kommunens situasjon

Detaljer

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder

Strategi for nedtak av sykehjemsplasser. Informasjon til kommunestyret v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Strategi for nedtak av sykehjemsplasser Informasjon til kommunestyret 20.06.2013 v/ Gitte Christine Korvann Helse- og omsorgsleder Bakgrunnen for orienteringen Kommunestyret ber rådmannen komme tilbake

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Sykehjemmet i Snillfjord kommune

Sykehjemmet i Snillfjord kommune i kommune I medhold av Plan for forvaltningsrevisjon bestilte Kontrollutvalget i kommune (KU), i sak 02/17, en forvaltningsrevisjon med fokus på sykehjemmet i kommune. I bestillingen ble følgende nevnt

Detaljer

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret

Kostra analyse Saksframlegg. Rådmannens forslag til innstilling. Sammendrag. Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Analysekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 15.08.2017 45539/2017 2017/15460 Saksnummer Utvalg Komite for Helse, omsorg og sosial Formannskapet Bystyret Møtedato Kostra analyse 2016 Rådmannens

Detaljer

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010.

KOSTRA 2010. En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. KOSTRA 2010 En sammenligning av tjenesteproduksjonen i Lillehammer og andre lignende kommuner basert på endelige KOSTRA tall for 2010. Oransje: Større enn Lillehammer Turkis: Mindre enn Lillehammer Befolkning

Detaljer

Sektor helse og omsorg

Sektor helse og omsorg Sektor helse og omsorg Rapportering strukturendringer v/kommunalsjef Audun Amdahl Formannskap 20.6.2017 1. Økonomi 2016: ca 417 mill. kr. ble brukt på tjenester 11,9 mill. kr. mer enn budsjettert Enhetene

Detaljer

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015

MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE. Juli 2015 MÅNEDSRAPPORT ØKONOMI - LIER KOMMUNE Juli 2015 Tall i 1000 kr. Bud. inkl. 2014 Gruppering Regnskap Per. budsj Avvik endr. Forbr,% 2014 forbr% 10 Grunnskole 153 456 151 841 1 615 278 186 55,2 % 1 143 55,6

Detaljer

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune

Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for. Marker kommune Revisjonsplan forvaltningsrevisjon for Revisjonsplan Marker kommune Forvaltningsrevisjon Aremark kommune 2010 2014 2013-2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING 3 1.1. Hjemmel for forvaltningsrevisjon 3

Detaljer