Rapport fra Arbeidsgruppa. Brannvernsamarbeid mellom 13 kommuner i Namdal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rapport fra Arbeidsgruppa. Brannvernsamarbeid mellom 13 kommuner i Namdal"

Transkript

1 Rapport fra Arbeidsgruppa Brannvernsamarbeid mellom 13 kommuner i Namdal

2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning. Side 4 2. Anbefalinger, selskapsform, demokratisk innsyn og kontroll Side 4 3. Personalhåndtering. Side 7 4. Kostnadsfordeling og budsjett i nytt IKS Side 7 5. Gjennomføringsplan. Side 9 6. Konklusjon fra arbeidsgruppa Side 1 Vedlagt: Konsulentens rapport datert Arbeidsgruppa (AG) sine medlemmer: Ståle Ruud, Kjell Brauten, Hans Petter Haukø, Roger Bratland, Terje Strømmen, Trond Vold. 2

3 1. Innledning. Region Namdal, bestående av 14 ordførere i Namdalen, behandlet i møte den sak om utredning av et felles brann- og redningsvesen i Namdalen. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe (AG) bestående av 4 brannsjefer, tillitsvalgt og verneombud som fikk i oppgave å fremme prosjektplan for utredning av et felles brann- og redningsvesen. Prosjektplanen ble utarbeidet og godkjent av Region Namdal som grunnlag for en formell henvendelse til alle kommunene om å ta del i videre utredning. 13 kommuner vedtok å ta del i utredningen. Etter en åpen anbudsrunde ble konsulentoppdraget tildelt firma "Brannvern- og beredskapsrådgiver 1" v/magne Eikanger, Sandnes. Konsulentens utredning følger som vedlegg. Bakgrunnen for at det foreslås et felles brann- og redningsvesen i Namdalen kan sammenfattes slik: Brann- redningsberedskap og brannmyndighet er et offentlig ansvar med kommunene som sentrale aktører. Det betyr at kommunene må kunne dokumentere god kompetanse og god kvalitet innen alle deler av fagfeltet. Små og mellomstore kommuner har problemer med å innfri disse kravene. Brannloven og tilhørende forskrifter presiserer at kommuner skal søke samarbeide om forebyggende og beredskapsmessige oppgaver. Pr. februar 213 har ca. 16 norske kommuner gått sammen i interkommunale brannvesen. Brann- og redning har blitt tilført en rekke nye oppgaver de seinere årene som krever samordning. Nevnes kan beredskap mot akutt forurensing, sjø og elveredning, økte krav til branntilsyn, fokus på flyktninger og mottak, kunne håndtere større hendelser, økt fokus på eldre og pleietrengende, ivareta krav om godkjent utdanning for ansatte, flere klimarelaterte hendelser, kunne samordne innsatser opp mot helse og politi, kompensere for sentralisering av politiet samt kunne dokumentere gode og realistiske øvelser. Følgende målsettinger er satt opp i prosjektet om å etablere et felles brann- og redningsvesen i Namdalen: Å innfri sentrale myndigheters krav til kompetanse og kvalitet innen alle deler av brann- og redning. Å oppnå et tjenestenivå innen brann- og redning som gir alle innbyggere i Namdalen større trygghet. Å yte en tjeneste som skal gi kommunene en effektiv og forutsigbar økonomisk ramme. Å etablere en brann- redningsberedskap og brannmyndighet med engasjerte, kunnskapsrike og motiverte ansatte som skal arbeide innenfor et godt arbeidsmiljø. Underveis i prosessen og gjennom det tette samarbeidet med konsulenten mener AG å ha lagt et godt grunnlag for å innfri prosjektets målsettinger i et nytt felles brann- og redningsvesen. AG slutter seg til konsulentens anbefaling om etablering og organisering av et felles brann- og redningsvesen for Namdalen. Forslag til modell for kostnadsfordeling mellom kommunene avviker noe fra konsulentens anbefaling. Mens utredningsprosessen har pågått har Lierne og Røyrvik kommuner vedtatt tilknytning til Inn-Trøndelag Brannvesen IKS. Flatanger evt. annen kommune kan om det er behov innlemmes i fase I, dvs. fra

4 2. Anbefalinger, selskapsform, demokratisk innsyn og kontroll Oppstilling over konsulentens anbefalinger framgår detaljert i rapportens kap. 23 og i hovedpunkter i sammendraget kap. 2. Med helheten i forslagene og grundig dokumentasjon av status, utfordringer og lovkrav, mener AG at det i forslagene legges et bra grunnlag for videre arbeid med prosjektets målsettinger innenfor rammene av ny samarbeidsordning. Konsulenten anbefaler at kommuner som ikke har gjennomført opplæring av sine mannskaper i hht. forskriftskrav fra skal overføre midler tilsvarende kostnadene med den nødvendige kompetansehevingen. Tilsvarende stilles det krav til personlig verneutstyr. Det foreslås en modell for taksering, overføring og finansiering av kjøretøyer og materiell som sikrer likebehandling av kommunene. Kommuner med evt. for «lave inngangsverdier» på sitt utstyr får en ekstraordinær utgift ved inntreden i samarbeidet om foreslått modell velges. De foreslåtte tiltakene i utredningen ivaretar etablering av et økonomisk fundament for å kunne gjennomføre lovpålagt kompetanseheving, sikre kvalitet på materiell (med den lånefullmakt som er foreslått) og en tilpasset driftsorganisasjon (slik AG nå har kunnskap om forholdene). Det er lagt godt til rette for å kunne innfri myndighetskrav til kompetanse, kvalitet på tjenestenivå, - og gjennom drift og videre utvikling internt og sammen med kommuner og innbyggere kunne videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap (les trygghet) i regionen. Det må i ettertid utarbeides en grundig risiko- og sårbarhetsanalyse for hele dekningsområdet for å sikre best mulig kunnskap om regionale og lokale behov, og på den måten tilpasse kvalitet, nivå og omfang av tjenester på beste måte for lokalsamfunnet innenfor virksomhetens rammebetingelser. I arbeidet er dokumentert kommunenes krav til tjenesten i dag og kostnadsvurdert kommunenes virksomhet i dag etter et sett like kriterier. AG har, - både sammen med konsulenten og etter dennes endte oppdrag, jobbet mye med grunnlaget for budsjett for et felles brann- og redningsvesen og modell for kostnadsfordeling. I vårt arbeid har vi vektlagt at det skal være økonomisk grunnlag for å innfri lovkrav til tjenesten, krav til effektiv organisering og drift og sett på kommunevise ulikheter/særegenheter i noen grad. Kommunenes utgiftsnivå ved dagens ordning, - utenfor et samarbeid, tar opp i seg enkeltkommunenes fordeler og særegenheter med folketall (som stigende utløser krav til vaktordninger), demografi, bosettingsmønster, geografi, antallet særskilte objekter, næringsvirksomhet etc.. I AG sin foreslåtte modell for kostnadsfordeling er kommunenes noe ulike utgangspunkt (dagens situasjon og gjeldende lovkrav) vektlagt med forutsigbare og dokumenterte kriterier. Vi mener dette er riktig for å få en så rettferdig modell som mulig og at den tar inn i seg at forutsetningene endres over tid (f.eks. krav om vaktordninger). AG anser modellen å være forutsigbar for kommunene og ligger nærmest mest realistisk det nivå kommunene må bruke på disse tjenestene. Modellen bygger på modell 3 i konsulentrapporten, - som også er konsulentens anbefaling, men er utviklet for å kunne tallfeste kommunenes bidrag ved oppstart av samarbeidet. Etter som en høster erfaring i driftsfase vil en kunne forbedre modellen og forutsigbarheten for kommunene ytterligere. AG slutter seg enstemmig til konsulentens anbefaling om å velge interkommunalt selskap (IKS) som samarbeidsform. IKS som samarbeidsform har en egen lov som er skreddersydd til denne type virksomhet. Et IKS vil ha en selvstendig stilling som eget rettssubjekt. 4

5 Selskapets øverste organ er representantskapet. De 11 deltakende kommuners ordførere utgjør representantskapet. Representantene har følgende stemmevekt ved avstemminger: Bindal 7 Namsos 25 Flatanger 6 Namsskogan 5 Fosnes 5 Nærøy 12 Grong 8 Overhalla 1 Høylandet 6 Vikna 11 Leka 5 Sum 1 Fordelingen fremkommer slik: Hver av de 11 kommunene har 4 stemmer. De øvrige 56 stemmene fordeles etter folketallet i kommunene. Hver av representantene skal ha personlig vararepresentant, valgt av og blant kommunestyrets medlemmer. Representantskapets leder velges av og blant representantene. IKS som samarbeidsform velges av de aller fleste når det samarbeides innen brann- og redningstjeneste. Det vises til nærmere omtale av alternativer og begrunnelser i rapportens kapittel 14. Konsulenten i Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 hadde i oppdrag å utrede ulike samarbeidsformer. Disse er omtalt i kapittel 14 i utredningen hvor følgende former for samarbeid er belyst: Interkommunalt selskap (IKS) jfr lov om interkommunale selskap Interkommunalt samarbeid etter kommuneloven 27 Vertskommunemodellen Aksjeselskap Formål med et felles brann- og redningsvesen er overordnet å ivareta lovkrav og fremme politiske målsettinger om samfunnssikkerhet og beredskap til innbyggerne. Det er ikke (primær) krav til oppbygging av stor egenkapital og avkastning på kapitalen. Virksomheter tilpasser organisatorisk struktur og regelverk til egne målsettinger med aktiviteten. Eieres behov for innflytelse, styring og kontroll er også forhold som påvirker disse valgene. Hvordan sikre balanse versus egne styringsbehov? - Samarbeid = innflytelse overgis til fellesskapet - Samarbeid = skal miste innflytelse og kontroll En rekke rapporter og utredninger de senere år peker på at konsekvensene av interkommunalt samarbeid for norske kommuner er at det er fordelaktig for kommunene både når det gjelder økonomi og tjenestekvalitet, men gir noen utfordringer når det gjelder styring og kontroll. Mindre kommuner kan høste de største gevinstene både økonomisk og når det gjelder tjenestekvalitet, men har også de største utfordringene når det gjelder styring og kontroll. En problemstilling som ofte reises er forholdet mellom selskapsetableringer og lokaldemokratiet (ref. Maktugreiinga NOU 26:7). Ved å etablere et IKS gir kommunepolitikerne fra seg den direkte kontrollen over et saksområde man før hadde full råderett over. Kommunene kan ikke enkeltvis gripe inn i selskapet, men kan instruere sine representanter. For å ivareta lokalpolitisk innflytelse, - demokratisk innsyn og kontroll, foreslås at det gjøres et arbeid med å fastlegge en eierstrategi for selskapet og at denne evalueres og utvikles minst en gang pr. valgperiode. Det foreslås videre at selskapet årlig skal levere en eiermelding. De aktuelle kommunene deltar allerede i dag i et stort antall samarbeidsordninger så en vil derfor anta at utøvelse av en aktiv eierrolle er på dagsorden. Brann- og redning er veldig regelstyrte tjenester som er pålagt kommunene å sørge for. Det kan tilsi at handlingsrommet for folkevalgt styring og påvirkning i utgangspunktet er 5

6 innskrenket. AG mener en etablering i IKS er en effektiv måte å organisere samarbeidet på med et rasjonelt beslutningshierarki, og det gir mulighet til å konsentrere den interne ressursbruken om tjenesteytingen. Mindre rasjonelle styringsmodeller krever at mere administrative ressurser rettes mot eierne. Interkommunalt selskap er den vanlige samarbeidsmodellen når kommuner samarbeider om brann- og redningstjeneste. 3. Personalhåndtering. Personalmessig håndtering ved etablering av felles Brann- og Redningsvesen i Namdal Arbeidsgruppen foreslår at det nedsettes et partssammensatt utvalg som får i oppgave å komme med anbefalinger knyttet til den personalmessige håndteringen ved etablering av felles brann- og redningsvesen. Utvalget skal representere de 11 Namdalskommunene og bør bestå av 7 personer: Personalsjefene i de 4 største Namdalskommunene etter folketall. (Namsos, Nærøy, Vikna og Overhalla). To tillitsvalgte fra Fagforbundet, derav en HTV. En felles representant for verneombudene. Utvalget velger selv leder blant en av de fire personalsjefene. Utvalgets mandat: Utrede og vurdere alle forhold knyttet til den personalmessige håndteringen ved overgangen til nytt felles brann- og redningsvesen. Oppsummere med en anbefaling prosessen med å bemanne felles brann- og redningsvesen og håndteringen av overtallighet. Utvalgets utredning med anbefaling oversendes Region Namdal innen 1.oktober 213. Utvalgets saksutredning og anbefalinger blir en del av saken om etablering av felles brann- og redningsvesen. AG anbefaling om å velge ut personalsjefene i de fire største kommunene etter folketall til å utrede personalhåndteringa, er basert på at det er disse kommunene som har de største prosentvise stillingene i dagens brannvesen og er mest berørt ved en sammenslåing til felles brann og redningsvesen. 4. Kostnadsfordeling og budsjett i nytt IKS. Den samlede kostnaden for å drive et felles brannvesen har vært vanskelig å beregne. Grunnlaget har vært driften i213 for alle kommunene korrigert for AG`s forslag til budsjett. Arbeidsgruppa (AG) har så tatt inn sine vurderinger og endringer, og beregnet årskostnader fra 215 og fram til 221. Med at både konsulenten og arbeidsgruppa foreslår en todelt oppstart med 6 kommuner i215 og resterende kommuner i 217,så blir kostnadsoppsettet og ikke minst fordelingsmodellen vanskelig å beskrive. Under utredningen har Lierne og Røyrvik kommuner valgt å tiltre Inntrøndelag Brannvesen lks, og er således ikke med budsjettforslag og fordelingsnøkkel. Med forslaget om oppstart for 6 kommuner i 215 og resterende 5 kommuner i 217,er det laget budsjettforslag som vist under. 6

7 Utredningen fra konsulenten angir følgende modeller: Modell 1: Fordeling etter folketall i hver kommune. Modell 2: Fordeling etter rapporterte KOSTRA-tall for hver kommune. Modell 3: Fordeling etter rapporterte KOSTRA-tall for hver kommune + faktiske endringer de 3 siste årene opp mot brannberedskap + kjente endringer i brannberedskapen som vil komme. Modell 4: Avtalte fordelingsnøkler til grunn Etterfakturering av faktiske kostnader Modell 5: En lik prosentfordeling i bunn + resten etter folketall. MODELLVURDERING: Modell1og 5 gir svært lave kostnader til de små kommunene. Dimensjoneringsforskriften for brannvesen angir en minstestandard for alle brannvesen med 16 mannskap, krav til ledelse for beredskap og forebyggende, samarbeid om varsling og akutt forurensing, samt krav til øvelser, bekledning osv. Dette gjør at modell 5 vurderes å få en feilfordeling og tilrås ikke brukt. Modell 2 med KOSTRA-tall som grunnlag har vært en ideell modell. Men på grunn av betydelige rapporteringsforskjeller i kommunene og at KOSTRA ikke får fram forskjellene mellom hvert enkelt brannvesen, så kan ikke denne modellen tilrås brukt. Modell4 gir ikke forutsigbarhet og krever etterfakturering. Den bør ikke velges. Modell 3 gjenstår som den eneste aktuelle fordelingen. Den er anbefalt av konsulenten. Arbeidsgruppa tilrår også modell 3 som grunnlag for fordelingen, men foreslår å omtale kostnadene som grunnkostnader, aktivitetskostnader, vaktkostnader og øvrige kostnader. KOSTRA-elementet i fordelingen bortfaller. I aktivitetsparameteren avspeiles antall særskilte brannobjekter antallet utrykninger for hele styrken, samt gruppeutrykninger for Namsos. I tillegg hjemmevaktkostnad for Namsos og Vikna, samt dagvaktkostnad for N amsos som belastes respektive kommuner. Øvrige kostnader fordeles mellom etter folketall. GENERELL KOMMENTAR TIL KOSTNADSBILDET: Brannutredningen er et omfattende dokument som viser hvordan kommunene sammen løser alle oppgavene som sentrale myndigheter har krevd gjennom lover, forskrifter og veiledninger. Alle kommuner i fase I får en økning iårskostnadene for drift av brannvesenet. I tillegg til de skisserte driftskostnadene vil også andre elementer berøre kommunene: Takseringen av materiellet som kommunene bringer inn i fellesbrannvesenet vil føre til enten krav om innbetaling av et beløp eller at kommunen får utbetalt et beløp. 7

8 Kostnadene vedrørende manglende formell kompetanse til brannmannskapet vil kreves inn fra kommunene etter hvert som det kan tilbys plasser for brannutdanning. Kr.5.,- pr. mannskap og kr.8.,- pr. utrykningsleder. Innføringen av nytt nødnett faller sammen med etableringen av felles brannvesen. Dette vil gi kostnadsøkning for alle kommunene. Kommuner som ønsker å gå inn i fase 1 eller fase 2 betaler kr.4-, pr. innbygger i214 for oppstart av fellesbrannvesenet. For kommuner som skal inn ifase 2 betales et beløp på kr. 25,- pr. innbygger for 215 og 216. Den enkelte kommune stiller hensiktsmessige brannstasjoner og depot vederlagsfritt til disposisjon til det nye fellesbrannvesenet. Det vil påføre den enkelte kommune kostnader. AG sitt forslag til budsjett og kostnadsfordelingsmodell Konsulenten og AG foreslår etableringen i to faser, med hhv. oppstart med seks kommuner og de øvrige tilknyttet i løpet av to påfølgende år. Det er utarbeidet utkast til budsjett for begge faser. Budsjettår 215 og 216 gjelder for 6 kommuner. Fra 217 er alle kommuner inntatt. Kostnader for kommunene i 214: Hver av kommunene som ønsker å være med i det felles brann- og redningsvesenet enten fra 215 eller 217, betaler i 214 inn kr. 4,- per innbygger pr til dekning av oppstartskostnader, i hovedsak til lønn m.v. til ledelsen som skal tiltre allerede fra sommeren 214. Dersom ikke alle 13 kommunene ønsker å bli med i det felles brann- og redningsvesenet, kan beløpet per innbygger bli litt høyere. Bidrag til oppstart: Finansiering av oppstartskostnader og tilrettelegging for utvidelse fra 217. AG foreslår at de kommuner som ikke er med fra oppstart i 215 bidrar med 25 kroner pr. innbygger i 215 og 216. Dette begrunnes med at mye tid vil medgå til forberedelser og tilrettelegging for å utvide organisasjonen fra 217. Dette bidrag er inntektsført i vedlagte forslag til budsjett. Finansiering manglende opplæring: Det er den enkelte kommunes ansvar at de brannkonstablene og utrykningslederne som overføres til det felles brann- og redningsvesenet har den kompetansen som er forskriftskrav fra Dersom de aktuelle mannskapene ikke har denne kompetansen, skal vedkommende kommune overføre kr. 5.,- per aktuell brannkonstabel og kr. 8.,- per aktuell utrykningsleder. Innbetaling fra kommunene skjer i takt med gjennomføring av opplæringen av mannskapene i respektive kommuner. Det forslås ikke å opprette utdanningsfond i selskapet. 8

9 Budsjett for nytt brannvesen i Namdal Kons. Oppst. Nr Inntekter Beløp 6 komm. 6 komm. 11 komm 11 komm 11 komm 11 komm 11 komm. 1Div. inntekter Lønn og personalkostnader 2Fast lønn til heltidsansatte Fast lønn til deltidsansatte (årlige øvelser) Vaktgodtgjørelser Overbefalsvakt Tillegg for kveld, natt, helg, høytid Overtid, utrykninger Lønn vikarer Personsøkergodtgjørelser Godtgjørelse for vedlikehold materiell Pensjonskostnader Arbeidsgiveravgift Kostnader til representantskap og styre Driftskostnader 14 Arbeidstøy og verneutstyr Forbruksmateriell Renter og avdrag på lån til brannbiler Energi, brensel Kurs og opplæring Leasing / leie av maskiner o.l Verktøy, inventar og annet driftsmateriale Reparasjon og vedlikehold av kjøretøyer Kjøp eksterne tjenester, kontorfunksjoner Kontorrekvisita, faglitteratur Kjøp av renholdstjenester Telefon, porto o.l Drift av transportmidler Reiser, diett, kjøregodtgjørelse o.l Representasjon, bevertning o.l Forsikringspremier, garanti og service Alarmsentral Oljevern / IUA Andre kostnader Sum Nye krav til kommunene 33 Nytt Nødnett Engangskostnad Nytt Nødnett Økte kostnader internt Nytt Nødnett Økte kostnader fra alarmsentral 36 Endret Pensjonsavtale AG har vurdert en basis for et brannvesen og definert dette som grunnkostnader for kommunene. Dvs. minimumsstandard til brannvesenet i kommunen uansett hvor liten og hvor lavt folketallet er. Fastekostnader for drift av brannstasjon kr. 2. Årskostnad for brannmenn kr. 37.5, a`16 stk kr. 6. Årskostnad for ledelse, varsling med mer kr. 1. «Grunnkostnad» kr. 9. 9

10 I tabellene under er det kommuner som har noe større grunnkostander. Det skyldes at vi har priset mannskaper (mer enn 16) og lokaler der kommuner har flere brannstasjoner og/eller depoter. Kostnadsfordeling mellom de 6 første kommuner i 215 og 216: Sum Tekst/ Kommune Folketall Grunn kostnader Sum Aktivitets kostnad Hjemme-vakt mannskap Dag Vakt Øvrig driftskostnader fordelt etter folketall Årlig Sum i 1 kroner pr. kommune Folketall i % brukes til Kostn.deling Kostnad pr innbygger Enhetspris tall i 1kr tall i 1kr tall i 1kr tall i 1kr % i hele kr. Bindal Flatanger Fosnes Grong Høylandet Leka Lierne Namsos Namsskogan Nærøy Overhalla Røyrvik Vikna 1 4, , ,, 3,4 11,22 5,75, 59,1 4,1, 16,78,, Tot. Innb , 1282 Gj.snitt 2653 Budsjett Grunnkostnad for 16 mann 234 Akt.kostnad, foreb. og utr 26 Hjemmevakt 2134 Dagvakt = 7615 Øvrig driftskostnader 1

11 Kostnadsfordeling alle kommuner fra 217: Sum Tekst/ Kommune Folketall Grunn kostnader Sum Aktivitets kostnad Hjemme-vakt mannskap Dag Vakt Øvrig driftskostnader fordelt etter folketall Årlig Sum i 1 kroner for hver kommune Folketall i % brukes til Kostn.deling Kostnad pr innbygger Enhetspris tall i 1kr tall i 1kr tall i 1kr tall i 1kr % i hele kr. Bindal Flatanger Fosnes Grong Høylandet Leka Lierne Namsos Namsskogan Nærøy Overhalla Røyrvik Vikna 1 4, , ,46 3,34 1,93 7,11 3,65 1,66, 37,48 2,6 14,71 1,64 12, Tot. Innb , 1233 Gj.snitt 386 Budsjett Grunnkostnad for 16 mann 3936 Akt.kostnad, foreb. og utr 375 Hjemmevakt 2134 Dagvakt = 9635 Øvrig driftskostnader Den enkelte kommune stiller hensiktsmessige brannstasjoner og depot i egen kommune, inkl. nødvendige kontorlokaler, vederlagsfritt til disposisjon for det felles brann- og redningsvesenet, og betaler for forsikring, vedlikehold, nødvendige nybygg, nødvendige utvidelser, fornyinger, oppgraderinger. Det felles brann- og redningsvesenet dekker driftsutgiftene som renhold og strøm, men ikke avskrivninger, rentekostnader og kommunale avgifter. Dersom det kommer krav om at brannstasjoner skal oppgraderes for å tilfredsstille krav i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, blir det den enkelte kommunes ansvar å følge opp dette. 11

12 Alle kommunene overfører sine kjøretøyer og materiell i brannvesenet, til det felles brann- og redningsvesenet. Alle kjøretøyer og alt materiell som overføres og som enkeltvis har en verdi på minst kr. 5.,- skal takseres av to uavhengige takstmenn. Hver kommune skal overføre kjøretøyer og materiell for en verdi som tilsvarer den andelen av det felles brann- og redningsvesenets drifts- og investeringskostnader som fremgår av selskapsavtalen. De kommunene som overfører for lave verdier skal betale inn differansen, og de kommunene som overfører for en høyere verdi får utbetalt differansen. Eventuelle fond som overføres inngår i den samme utregningen. Fordeling i prosent etter folketall som vist i tabell. Ved sammenslåingen skal alle mannskapene være utstyrt med tilstrekkelig personlig verneutstyr. Det er den enkelte kommunes ansvar at slikt utstyr finnes ved oppstarten av det felles brann- og redningsvesenet. 5. Gjennomføringsplan. Gjennomføringsplanen er vist i utredningens kapittel 22. Den viser forslag til framdrift fra juni 213 fram til januar 217 hvor alle kommunene har sluttet seg til et felles brannvesen. Arbeidsgruppa ser behov etter arbeidet med detaljutredningen for å foreslå justeringer i fase IV og V. juni 213: okt. 213: nov. 213: nov feb. 214: mars 214: AG avgir sin anbefaling til Namdal Region. Namdal Region ber Kommunene om å nedsette et utvalg som skal utrede personalhåndteringen, - se kap. 4 (side 6). Innen 1. oktober leverer «personalutvalget» sin rapport med anbefalinger til Namdal Region. Denne rapporten inngår som del av saksgrunnlaget til kommunenes behandling av sak om felles brann- og redningsvesen. Namdal Region behandler AG og personalutvalget sine forslag. Namdal Region sin anbefaling oversendes kommunene til behandling. Kommunene behandler sak om deltagelse i felles brann- og redningsvesen. Opprettelse av selskapet, valg av representantskap og styre. vår 214: Ansettelse av ledere som er operative fra : Oppstart med de første 6-8 kommunene. Konsulenten og arbeidsgruppa er av den klare oppfatning at det blir for omfattende å inngå et samarbeid for alle kommunene fra denne dato. Det tilrås 6-8 kommuner i oppstartsfase-1 fra En trinnvis innføring tilrås gjennomført grunnet kommunikasjonsmessige forhold, utfordringer på ledelsesnivå og det faktum at det her er mange ansatte og ulike kulturer som skal knyttes sammen. I en beredskapsorganisasjon må virksomheten være operativt «trimmet» samme dag som iverksettelse. AG foreslår oppstart fra i disse kommunene: Alternativ 1: Namsos, Fosnes, Overhalla, Grong, Høylandet og Namsskogan. Flatanger evt. annen kommune kan om det er behov innlemmes i fase I, dvs. fra

13 Som alternativ 2 foreslås: Namsos, Fosnes, Overhalla, Vikna, Leka, Nærøy og Bindal : De øvrige kommunene slutter seg til IKS-et. Representantskapet kan vurdere andre tidspunkter for utvidelse. 6. Konklusjon fra arbeidsgruppa. Overordnet: 1. Det etableres et felles brann- og redningsvesen for Namsos, Fosnes, Overhalla, Grong, Høylandet, Lierne og Namsskogan kommuner fra De øvrige kommunene som ønsker å delta i det felles brann- og redningsvesenet trer inn fra eller fra det tidspunkt som representantskapet beslutter at utvidelsen skal gjennomføres fra. 2. IKS velges som samarbeidsform, med stemmefordeling som vist i kap AG sin fordelingsmodell for kostnader (se kap. 4 foran) velges. Denne forutsettes evaluert og utviklet videre av styret ettersom en høster erfaringer med løpende drift. 4. Det felles brann- og redningsvesenet kjøper tjenester innen regnskap, lønn, IKT mv. fra en av deltakerkommunene. 5. Hver av kommunene som ønsker å være med i det felles brann- og redningsvesenet betaler i 214 inn kr. 4,- per innbygger. AG foreslår at de kommuner som ikke er med fra oppstart i 215 bidrar med 25 kroner pr. innbygger i 215 og 216. Dette begrunnes med at mye tid vil medgå til forberedelser og tilrettelegging for å utvide organisasjonen fra 217. Ledelse og administrasjon: 6. Det felles brann- og redningsvesenet skal ha følgende fulle stillinger i ledelse / støttefunksjon: a. Brannsjef, b. Leder beredskap, c. Leder forebyggende, d. Medarbeider med ansvar for øvelser, vedlikehold og HMS. Det blir behov for en stilling som skal ha overordnet ansvar for øvelser og materiell ved alle brannstasjonene og depotene. Denne stillingen tillegges også ansvar for internkontroll og HMS. 7. Brannsjefen, leder beredskap og leder forebyggende ansettes med virkning fra Medarbeideren med hovedansvar for øvelser, vedlikehold og HMS ansettes med virkning fra Alle kommunene delegerer sin myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven til representantskapet, med automatisk videredelegering til brann- og redningssjefen. Forebyggende arbeid inkl. feiing.: 9. Det skal være 4 forebyggende personell i det felles brann- og redningsvesenet, i tillegg til leder forebyggende. 1. Forebyggende avdeling får kontorsted på 2 steder av hensyn til de store avstandene i regionen. 11. De kommunene som har kommunalt ansatte feiere i dag, fortsetter med feiere som overføres til det felles brann- og redningsvesenet. De kommunene som har feiing på entreprise fortsetter med det i startfasen. Etter at det felles brann og redningsvesenet er etablert, vurderes organiseringen av feietjenesten i alle kommunene. 12. Feierformann i Namsos brann- og redningsvesen fristilles som leder. 13. Feiertjenesten får oppmøtested på flere steder, av hensyn til de store avstandene i regionen. 13

14 Brannstasjoner: 14. Alle brannstasjoner og depot ved etableringen av det felles brann- og redningsvesenet beholdes inntil det er gjennomført en ny felles ROS-analyse for alle kommunene, og det evt. som følge av denne ROS-analysen er behov for eller mulig å gjøre endringer i brannstasjons- og depotstrukturen. 15. Den enkelte kommune stiller hensiktsmessige brannstasjoner og depot i egen kommune. 16. Det felles brann- og redningsvesenet dekker driftsutgiftene som renhold og strøm, men ikke avskrivninger, rentekostnader og kommunale avgifter. 17. Dersom det kommer krav om at brannstasjoner skal oppgraderes for å tilfredsstille krav i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, blir det den enkelte kommunes ansvar å følge opp dette. Materiell m.v.: 18. Vedlikeholdet av kjøretøyer og materiell er det felles brann- og redningsvesenets ansvar, men det praktiske arbeidet gjennomføres på samme måte som i dag. Taksering gjennomføres for de første kommunene i 214. Aktuelle kommuner skal finansiere takseringskostnader som tilsvarer den andelen av det felles brann- og redningsvesenets drifts- og investeringskostnader som fremgår av kostnadsfordelingsnøkkelen. 19. Alle kommunene overfører sine kjøretøyer og materiell i brannvesenet, til det felles brann- og redningsvesenet. Hver kommune skal overføre kjøretøyer og materiell for en verdi som tilsvarer den andelen av det felles brann- og redningsvesenets drifts- og investeringskostnader som fremgår av selskapsavtalen. Fordeling i prosent etter folketall som i tabell i kapittel 2 foran. 2. Etter at det felles brann- og redningsvesenet er etablert, har det ansvaret for innkjøp av kjøretøyer og materiell til alle brannstasjoner / depot. 21. Ved sammenslåingen skal alle mannskapene være utstyrt med tilstrekkelig personlig verneutstyr. Det er den enkelte kommunes ansvar at slikt utstyr finnes ved oppstarten av det felles brann- og redningsvesenet. Mannskaper og vaktordninger.: 22. Det inngås en trygghetsavtale som gjelder de medarbeiderne som ikke får fortsette i sine stillinger som brannsjef, leder forebyggende, leder beredskap, forebyggende personell og leder feiing. 23. Overbefalsvakt i Namsos og Vikna endres til å dekke hele regionen. Antallet mannskaper og vaktordninger ved de enkelte brannstasjoner og depot, videreføres som i dag inntil en felles ROS-analyse eventuelt tilsier at det må eller kan gjennomføres endringer. 24. Det er den enkelte kommunes ansvar at de brannkonstablene og utrykningslederne som overføres til det felles brann- og redningsvesenet har den kompetansen som er forskriftskrav fra Dersom de aktuelle mannskapene ikke har denne kompetansen, skal vedkommende kommune overføre kr. 5.,- per aktuell brannkonstabel og kr. 8.,- per aktuell utrykningsleder når opplæringen skjer for mannskapene i respektive kommune. Alarmsentral brann og IUA.: 25. Alarmsentral brann og IUA fortsetter som nå. 26. Etter at det er avklart hvilke kommuner som ønsker å bli med i det felles brann- og redningsvesenet enten fra 215 eller 217, gjennomføres det en felles ROS-analyse for disse kommunene. Denne analysen gjennomføres i 214. Harmonisering senest i løpet av første driftsår. 27. Det foretas en harmonisering av godtgjørelsen for bæring av varslingsutstyr mellom sammenlignbare brannstasjoner, godtgjørelsen for deltakelse på oppsatte øvelser, dvs. stillingsbrøk, for sammenlignbare stillinger og brannstasjoner / depot. Kravene for å få full godtgjørelse for oppsatte øvelser harmoniseres. Det foretas en harmonisering av antallet øvelsestimer ved sammenlignbare brannstasjoner / depot. 28. Feie- og tilsynsavgiftene i kommunene harmoniseres. 29. Tilleggsoppgaver ved sammenlignbare brannstasjoner forsøkes harmonisert. Diverse.: 3. Vedlikehold og drift, inkl. snørydding, av brannkummer og hydranter blir fortsatt den enkelte kommunes ansvar. 14

15 15

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Framtidig organisering av Flatanger brann og redningstjeneste

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Framtidig organisering av Flatanger brann og redningstjeneste l Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2014/3871-7 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Framtidig organisering av Flatanger brann og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Ny brannordning - felles brann- og redningsvesen Overhalla, Høylandet og Grong kommuner. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 09.02.

Ny brannordning - felles brann- og redningsvesen Overhalla, Høylandet og Grong kommuner. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 09.02. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-12 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning - felles brann- og redningsvesen Overhalla, Høylandet

Detaljer

PROSJEKTPLAN. UTREDNING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN HALD-regionen

PROSJEKTPLAN. UTREDNING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN HALD-regionen PROSJEKTPLAN UTREDNING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN HALD-regionen Nov 2016 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og mål 1.1. Bakgrunn 1.2. Mål 2. Omfang og avgrensing 2.1. Mandat 2.2. Lovgrunnlag 2.3. Viktige

Detaljer

Drammensregionens brannvesen. Sigdal kommunes inntreden som ny deltaker/eierkommune. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Drammensregionens brannvesen. Sigdal kommunes inntreden som ny deltaker/eierkommune. Saksordfører: Inger Lise Lunde ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Knut Thorsby Saksmappe: 2009/7553-24296/2009 Arkiv: Drammensregionens brannvesen. Sigdal kommunes inntreden som ny deltaker/eierkommune. Saksordfører: Inger Lise Lunde Utvalgssaksnr

Detaljer

Utredning av felles brann- og redningsvesen for 13 kommuner i Namdalen

Utredning av felles brann- og redningsvesen for 13 kommuner i Namdalen Utredning av felles brann- og redningsvesen for 13 kommuner i Namdalen Mai 2013 Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES 1 Kommunene

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/5 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 31.01.2014 N-99.1 14/3528 14/18585 Saksbehandler: Jan Willy Mundal Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Sektorutvalg miljø klima

Detaljer

MØTEBOK Saksgang. Økonomiplan 2014-2017 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS

MØTEBOK Saksgang. Økonomiplan 2014-2017 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS Inn-Trøndelag Brannvesen IKS MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret 07.10.13 25/13 Representantskapet 25.10.13 15/13 Saksbehandler: Håvard Bye ØKONOMIPLAN 2014-2017 INN-TRØNDELAG BRANNVESEN

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: M /3642

Ørland kommune Arkiv: M /3642 Ørland kommune Arkiv: M70-2007/3642 Dato: 12.11.2007 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johan Uthus Saksnr Utvalg Møtedato 08/1 Komite for næring og drift - Ørland kommune 14.01.2008 Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015 Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland Møte 11.mars 2015 1 Tilbakeblikk - fareid - opprinnelig liste - 38 hendelser Brann i farlig stoff/avfall -Brann i kjemikalielager med påfølgende

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2466 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Saksbeh.: Anita Hekne Arkivkode: M80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: 3. november 2005 UTVIDELSE AV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: 3. november 2005 UTVIDELSE AV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/01691-033 Dato: 3. november 2005 UTVIDELSE AV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET / BYSTYRET: Administrasjonens

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Suzanne Hauge Norvang, tlf. 33 41 26 06 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Arkivkode 320 Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Etablering

Detaljer

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 3698/2014 Arkivnr.: M70/&13 Saksnr.: 2014/611 Utvalgssak Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som

Detaljer

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune

Hurdal kommune. Eidsvoll kommune. Nes kommune. Nannestad kommune. Gjerdrum kommune. Ullensaker kommune Hurdal kommune Eidsvoll kommune Nannestad kommune Nes kommune Gjerdrum kommune Ullensaker kommune Brannvesenene før 01.05.2013 ØVRE ROMERIKE BRANN OG REDNING IKS Etablert 2013 102 000 innbyggere 2056 km

Detaljer

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS

Eieravtale vedtatt i representantskapsmøtet 26.10.2011. Eieravtale for IKA Finnmark IKS Eieravtale for IKA Finnmark IKS Innhold 1. Avtalens formål... 3 2. Formålet med IKA Finnmark IKS... 3 3. Styringsdokumenter... 3 4. Styringsorganer i selskapet... 4 4.1. Organer etter loven... 5 4.1.1.

Detaljer

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse

Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Tiltak 12.2: Økonomisk analyse Fakta: Arendal kommune har lavere inntekter enn snittet for Gruppe 13 (sammenlikningsgruppen) Rådmannen legger frem forlag om reduksjoner i driftsrammen for enhetene i 2013

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Overhalla kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011. Overhalla kommune OVERHALLA KOMMUNE Kontrollutvalget PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2008-2011 Overhalla kommune Behandlet i kontrollutvalget den 5.juni 2008, sak 018/08 Vedtatt av kommunestyret den 24.6.2008, sak 52/08 Fylkets

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18. Ibestad kommune Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 026 M80 Arkivsaksnr.: 13/1294. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Formannskapet Kommunestyret

Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 026 M80 Arkivsaksnr.: 13/1294. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Formannskapet Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 026 M80 Arkivsaksnr.: 13/1294 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Formannskapet Kommunestyret INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I NORD-ROGALAND

Detaljer

ETABLERING AV LEDELSE

ETABLERING AV LEDELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av ledelsesnivået i Haugaland brann og redning iks. ETABLERING AV Dag Botnen brannsjef LEDELSE Haugaland brann og redning

Detaljer

Brannstudien. Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014. Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB

Brannstudien. Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014. Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB Brannstudien Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB 1 De nasjonale målene ligger fast Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige

Detaljer

Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Bjørn Arne Laugen, Tove Kvaløy. Ole Annfinn Holand, Inge Olai Nilsen, Silje Fjellseth, Jostein Reppen

Else M. Nordaune Garnes, Leif Rune Jensen, Bjørn Arne Laugen, Tove Kvaløy. Ole Annfinn Holand, Inge Olai Nilsen, Silje Fjellseth, Jostein Reppen LEKA KOMMUNE MØTEBOK KOMMUNESTYRE Møtested: Dato: Tid: Lekatun 26.04.12 1100 1530 Til stede: Per Helge Johansen, Sindre Helmersen, Ole Kr. Holand, Kjetil Bjørnstad, Trond C. Hiller, Tore Tore Hagen, Karen

Detaljer

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 HØRINGSUTTALELSE OM RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN- OG REDNINGSVESENETS ORGANISERING

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPE NY SELSKAPSAVTALE OG EIERBRØK TBRT IKS

RAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPE NY SELSKAPSAVTALE OG EIERBRØK TBRT IKS RAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPE NY SELSKAPSAVTALE OG EIERBRØK TBRT IKS TBRT IKS Side 1 PROSJEKTGRUPPE NY SELSKAPSAVTALE OG EIERBRØK TBRT IKS Innhold PROSJEKTGRUPPE NY SELSKAPSAVTALE OG EIERBRØK TBRT IKS...

Detaljer

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet

KOMMUNEREFORMEN - kortversjon. Karlsøy som egen kommune i framtida. Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet KOMMUNEREFORMEN - kortversjon Karlsøy som egen kommune i framtida Rådmannens utredning av Karlsøy-alternativet April 2016 vvv Et levende øyrike Til deg som bor i Karlsøy kommune Den 22. juni skal kommunestyret

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

Arkivnr. 026 Saksnr. 2012/1530-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane

Arkivnr. 026 Saksnr. 2012/1530-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Saksframlegg Arkivnr. 026 Saksnr. 2012/1530-3 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Vurdering av utredning av samarbeid mellom Gauldal brann og redning IKS og Trøndelag brann-

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen

Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Saknr. 14/1782-1 Saksbehandler: Gro Merete Lindgren Utredning av eventuelle endringer i kommunestrukturen i Glåmdalsregionen Innstilling til vedtak: Saken legges fram uten innstilling. Kongsvinger, 13.02.2014

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Forprosjekt Brannsamarbeid - Drøftingssak

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE. Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2013-2016 VESTBY KOMMUNE Planen ble vedtatt av kommunestyret 11. februar 2013, jf sak 1/13 Vestby kommune Plan for selskapskontroll 2013-2016 Plan for selskapskontroll Bakgrunn

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TNI-14/2668-2 13854/14 18.02.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 11.03.2014 Stavanger

Detaljer

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks

GRUNNKRAV. Dimensjonering av. Hallingdal brann- og redningsteneste iks GRUNNKRAV Dimensjonering av Hallingdal brann- og redningsteneste iks A GENERELT Minstekrav til organisering og dimensjonering av brannvesen er sett i forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 7243/11 Arkivsaksnr.: 11/ FELLES BRANN- OG FEIERTJENESTE FOR GAUSDAL, ØYER OG LILLEHAMMER

Ark.: M80 &85 Lnr.: 7243/11 Arkivsaksnr.: 11/ FELLES BRANN- OG FEIERTJENESTE FOR GAUSDAL, ØYER OG LILLEHAMMER Ark.: M80 &85 Lnr.: 7243/11 Arkivsaksnr.: 11/264-13 Saksbehandler: Gudbrand Aanstad FELLES BRANN- OG FEIERTJENESTE FOR GAUSDAL, ØYER OG LILLEHAMMER Vedlegg: 1. Vedtekter - forslag 2. Samarbeidsavtale -

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: M80 &10 Arkivsaksnr.: 11/1133

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: M80 &10 Arkivsaksnr.: 11/1133 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: M80 &10 Arkivsaksnr.: 11/1133 DRBV - KRØDSHERAD, SAK OM UTVIDELSE AV DRBV Rådmannens forslag til vedtak: Kommunestyret går inn for at Krødsherad kommune

Detaljer

Økonomi og administrasjon. Framtidig organisering av Flatanger brann og redningstjeneste

Økonomi og administrasjon. Framtidig organisering av Flatanger brann og redningstjeneste Flatanger kommune Økonomi og administrasjon Flatanger Fosnes kommune Servicekontoret 7856 Jøa Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2014/3871-15 Hans Petter Haukø 74221140 19.09.2014

Detaljer

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING KAP. 1. SAMARBEIDETS FIRMA/RETTSLIGE STATUS 1.1 Innherred kommunesamarbeid, brann og redning (heretter kalt Innherred brann og redning) er et

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppe beredskap - brannsamarbeid

Referat fra møte i arbeidsgruppe beredskap - brannsamarbeid Referat fra møte i arbeidsgruppe beredskap - brannsamarbeid Sted: Sauda rådhus Tid: Torsdag 03.10.13 kl 09.00-12.00 Til stede: Solveig Hortman (vara for O. Krakk) Vindafjord ordstyrer/leder Kjetil Staveland

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/495-2 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Brannvern og samfunnssikkerhet i Midtre Namdal samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal

Detaljer

Innherred samkommune Administrasjonssjefen

Innherred samkommune Administrasjonssjefen Innherred samkommune Administrasjonssjefen Inderøy kommune v/rådmannen, 7670 INDERØY Frosta kommune v/rådmannen, 7633 FROSTA Levanger kommune v/rådmannen, 7600 LEVANGER Verdal kommune v/rådmannen, 7650

Detaljer

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens

INFORMASJONS SKRIV. Kilder og konsekvens INFORMASJONS SKRIV Forurensingsloven. Akutt forurensning defineres i Forurensningsloven som: Forurensning av betydning, som inntrer plutselig, og som ikke er tillatt etter bestemmelse i eller i medhold

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS- FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS- FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5320-1 Dato: DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS- FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen

Detaljer

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2009/4347-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO BRANNVESEN IKS KAP. 1 SELSKAPETS FIRMA 1.1 Follo Brannvesen IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov av 29. januar 1999

Detaljer

KS Bedrift organiserer over 500 selskaper med kommunalt eierskap innen ulike sektorer som havner, avfall, revisjon osv.

KS Bedrift organiserer over 500 selskaper med kommunalt eierskap innen ulike sektorer som havner, avfall, revisjon osv. KS Bedrift Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Vår referanse: Arkivkode: Saksbehandler: Deres referanse: Dato: 16 HB 1014 13/02013-9 M80 Kjell-Olav Gammelsæter 14.02.2014

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL Flatanger kommune PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2012-2015 Flatanger kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...3 2. Ressurser...4 3. Prioritering 4 4. Gjennomføring..5 5. Rapportering..5 Vedlegg 6 2 1. Innledning Flatanger

Detaljer

Drammensregionens Brannvesen IKS - endringer i selskapsavtale og fordelingsnøkkel. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Drammensregionens Brannvesen IKS - endringer i selskapsavtale og fordelingsnøkkel. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2014/5388-20577/2014 Arkiv: M80 Drammensregionens Brannvesen IKS - endringer i selskapsavtale og fordelingsnøkkel. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 14/13 Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato 14/13 Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.01.2014 2013/5150-1736/2014 / M74 Saksbehandler: Torleiv Momrak Saksnr. Utvalg Møtedato 14/13 Fylkesutvalget 11.02.2014 HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT

Detaljer

TJENESTE / LEVERANSEAVTALE

TJENESTE / LEVERANSEAVTALE TJENESTE / LEVERANSEAVTALE MELLOM FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS OG...KOMMUNE INNHOLD 1.0 Avtalens omfang og formål:... 2 2.0 Grunnlagsdokumenter... 2 3.0 Generell hjemmel... 2 4.0 Ytelser iht lovpålagte

Detaljer

Brannsamarbeid Namsos kommune - Kjøp av tjenester. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Brannsamarbeid Namsos kommune - Kjøp av tjenester. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes plan og utvikling Saksmappe: 2010/1528-3 Saksbehandler: Stig Bjøru Saksframlegg Brannsamarbeid Namsos kommune - Kjøp av tjenester Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes

Detaljer

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Nils-Erik Haagenrud Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 1 Vil ny organisering av landets brannvesen sikre bedre vern av kulturarven? Nils-Erik Haagenrud, Midt-Hedmark brann og redningsvesen

Detaljer

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK:

KOMMUNESTYRE 12.12.13. 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS VEDTAK: LEKA KOMMUNE Dato: SAKSFRAMLEGG Referanse Vår saksbehandler Beathe Mårvik Saksgang: Utvalg Møtedato KOMMUNESTYRE 12.12.13 Saknr. Tittel: 82/13 Godkjenning av selskapsavtale Nord-Trøndelag krisesenter IKS

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no

SAKLISTE. kontrollsekretær Telefon: 74 11 14 73 Mobil: 41 68 99 12 E-post: per.helge.genberg@komsek.no STEINKJER KOMMUNE Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Tirsdag 28. august 2012 Møtetid: Kl. 09.00 Møtested: Fylkets Hus, møterom Kvenna (1.et.) De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Martin Grønås Arkiv: A10 Arkivsaksnr.: 15/996 TILSKUDDSSATSER BARNEHAGE 2016 Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar å bruke kommunale beregninger for tilskudd til drift

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet,

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS. Anbefalt av nedsatt styringsgruppe Vedtatt av representantskapet, SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Anbefalt av nedsatt styringsgruppe 00.00.2005. Vedtatt av representantskapet, 00.00.2005. IKRAFTTREDELSE 01.01.2006 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens

Detaljer

Trøndelag brann og redningstjeneste

Trøndelag brann og redningstjeneste Trøndelag brann og redningstjeneste Torbjørn Mæhlumsveen Brann og redningssjef TBRT Kort om TBRT Problemstillinger knyttet til omsorgboliger Endring av fokus for Brannvesen TBRT - Kort informasjon 195

Detaljer

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS

Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS Vedlegg 5 selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS Selskapsavtale for Øst 110-sentral IKS 1. Selskapets navn Øst 110-sentral IKS, heretter kalt selskapet, er et interkommunalt selskap, opprettet i medhold

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9

Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Frosta kommune Arkivsak: 2013/2978-9 Arkiv: G00 Saksbehandler: Arne Ketil Auran Dato: 05.02.2014 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 10.02.2014 Kommunestyret 25.02.2014 Etablering

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Felles brannvesen for Gran kommune Lunner kommune

Felles brannvesen for Gran kommune Lunner kommune 30.04.07 1 Felles brannvesen for Gran kommune Lunner kommune Evt. overgang til kasernert brannstasjon April 2007 Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Elvegaten 20

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 10.11.2015 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget

Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget Selskapsavtale for Valdres brannvesen IKS Forslag fra rådmannsutvalget 10.03.17 1 SELSKAPETS NAVN Selskapets navn er Valdres brannvesen IKS. 2 SELSKAPSFORM/EIERANDEL Selskapet er et interkommunalt selskap

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300

Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Referat: ØRU styremøte 19. juni 2009 kl 09.00-1300 Dagsorden: Sak nr. 58/09 Godkjenning av saksliste Sak nr. 59/09 Referat fra siste styremøte 15. mai 2009 Sak nr. 60/09 Referat siste rådmannsmøte 5. juni

Detaljer

På grunnlag av vedtatt brannordning, er det utarbeidet budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden

På grunnlag av vedtatt brannordning, er det utarbeidet budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden Budsjett 2015 og økonomiplan 2015 2018. 1. Generelt: På grunnlag av vedtatt brannordning, er det utarbeidet budsjett for 2015 og økonomiplan for perioden 2015 2018. Budsjett og økonomiplan for feiervesen

Detaljer

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor

2 Rettslig status. 3 Hovedkontor SELSKAPSAVTALE FOR INNHERRED RENOVASJON IKS Alle lovhenvisninger til Lov om interkommunale selskap. 1 Innherred Renovasjon IKS Innherred Renovasjon IKS er et interkommunalt selskap som er opprettet med

Detaljer

Erfaringslæring et statlig ansvar? Hva gjør DSB. Una Kleppe og Morten Støldal

Erfaringslæring et statlig ansvar? Hva gjør DSB. Una Kleppe og Morten Støldal Erfaringslæring et statlig ansvar? Hva gjør DSB Una Kleppe og Morten Støldal Innnhold Kort om organisering av redningstjenesten i Norge Bakgrunn og historikk om erfaringslæring i Norge Eksempler på systemtiltak

Detaljer

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og

*cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og 1 av 5 *cls odoirrofekot000raotsei t foorrhot og beredskap Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Vera Lisa Opsahl, tlf. 33412607 16.01.2012 Innherred samkommune, administrasjonssjefen

Detaljer

Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: 16.09.08 Sak 10/08. Saksbehandler: Eierskap EVA senteret

Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: 16.09.08 Sak 10/08. Saksbehandler: Eierskap EVA senteret Knutepunkt Sørlandet - representantskapet Møtedato: 16.09.08 Sak 10/08 Saksbehandler: Eierskap EVA senteret Kjell A Kristiansen Innledning EVA-senteret gir hvert år råd og arrangerer kurs for svært mange

Detaljer

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS

Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K2-K23, K3-&01 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 IUA Vestfolds medlemskommuner INNKALLING

Detaljer

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI

SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Arkivsaksnr.: 11/375-2 Arkivnr.: MPROT Saksbehandler: Fagleder, Jenny Eide Hemstad SAMLOKALISERING AV NØDETATER - AMBULANSE, BRANN OG POLITI Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret gir sin tilslutning

Detaljer

Utvidelse av Drammensregionens brannvesen (DRBV). Saksordfører: Gard Firing. 93/11 Formannskapet Kommunestyret

Utvidelse av Drammensregionens brannvesen (DRBV). Saksordfører: Gard Firing. 93/11 Formannskapet Kommunestyret ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Knut Thorsby Saksmappe: 2011/10694-34190/2011 Arkiv: M80 Utvidelse av Drammensregionens brannvesen (DRBV). Saksordfører: Gard Firing Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev

Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS Rev Vedtatt Selskapsavtale Salten Brann IKS 12.10.2005 Rev. 23.02.2006 1 av 8 SELSKAPSAVTALE FOR Salten Brann IKS KAPITTEL 1. ALMINNELIGE BESTEMMELSER 1. Navn og deltakere Selskapets navn er Salten Brann IKS.

Detaljer

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1

Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Ark.: Lnr.: 10552/08 Arkivsaksnr.: 08/2033-1 Saksbehandler: Rannveig Mogren UTARBEIDELSE AV EIERSKAPSMELDING FOR KOMMUNENE LILLEHAMMER, ØYER OG GAUSDAL Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Hovedpunkt i en eiermelding

Detaljer

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN

Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Asker og Bærum brannvesen IKS ASKER OG BÆRUM BRANNVESEN Nøkkeltall ABBV 2010 (2009) Samlede utgifter 115 (120) millioner * Overføringer 67 (67) millioner Salgsinntekter 24 (22) millioner Bruk av fond 8

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side I av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/337 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - BRANN- OG REDNINGSTJENESTENS ORGANISERING OG RESSURSBRUK Saksbehandler: Magne Johannessen Arkiv: M82 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030?

Eller: Hvordan ser Innherred ut i 2030? Innherred samkommune Videre samarbeid mellom Levanger og Verdal på bakgrunn av erfaringer fra samkommune-forsøkene, lovfesting av modellen og forventede rammebetingelser og styringssignal fra sentralt

Detaljer

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering

1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes hovedmål i prosjektet 3.1 Prosjektorganisering Fokuskommuneprosjekt Vestvågøy kommune. Prosjekt i samarbeid med Husbanken og 7 andre kommuner. Innholdsfortegnelse: 1. Sammendrag 2. Innledning 3. Nærmere beskrivelse av prosjektet: Vestvågøy kommunes

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3692-5 Arkiv: 064 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: INTERKOMMUNALT ARKIV FINNMARK- IKAF/IKS

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/3692-5 Arkiv: 064 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: INTERKOMMUNALT ARKIV FINNMARK- IKAF/IKS Saksfremlegg Saksnr.: 09/3692-5 Arkiv: 064 Sakbeh.: Målfrid Kristoffersen Sakstittel: INTERKOMMUNALT ARKIV FINNMARK- IKAF/IKS Planlagt behandling: Formannskapet Adm. utvalget Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. februar 2015.

VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA. Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag 25. februar 2015. Tvisteløsningsnemnda etter arbeidsmiljøloven Vedtaksdato: 02.03.2015 Ref. nr.: 14/88726 Saksbehandler: Helene Nødset Lang VEDTAK NR 12/15 I TVISTELØSNINGSNEMNDA Tvisteløsningsnemnda avholdt møte onsdag

Detaljer

Samarbeidsavtale. f DONNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen. Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna

Samarbeidsavtale. f DONNA KOMMUNE. Sentraladministrasjonen. Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna Samarbeidsavtale Saksnr.: f DONNA KOMMUNE Sentraladministrasjonen - Herøy Alstahaug Leirfjord Dønna Etter vertskommunemodellen med Alstahaug som vertskommune 1. januar 2012 5(111. DATO ' L E i 05 LJUK,

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg:

Møteprotokoll. Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45. Utvalg: Møteprotokoll Utvalg: Namdalseid formannskap Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 13.09.2012 Tidspunkt: Fra 10:00 til 14:45 Faste medlemmer som møtte: Navn Steinar Lyngstad Tone Beate Fossli Nils Johan

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN

INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Arkivsaksnr.: 12/295-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan INTERKOMMUNALT LEGEVAKTSAMARBEID LUNNER OG GRAN Hjemmel: Kommuneloven Rådmannens innstilling: 1. Med bakgrunn i kommunestyrevedtak

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE

SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE SELSKAPSAVTALE FOR DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS IKRAFTTREDELSE 01.01.2012 1 Navn Selskapets navn er Drammensregionens brannvesen IKS. Drammen kommune, Krødsherad kommune, Lier kommune, Nedre Eiker

Detaljer

Brannvesenet under lupen

Brannvesenet under lupen Brannvesenet under lupen Kvaliteten i brannvesenets forebyggende arbeid Behovet for utdanning i brannvesenet Anne Steen-Hansen og Herbjørg M. Ishol, 1 Vurdering av brannvesenet Et prosjekt på oppdrag fra

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 KLÆBU KOMMUNE PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON - 2009 (Behandlet i kontrollutvalgets møte 29.04.2009 i sak 13/2009 Plan for forvaltningsrevisjon for 2009 ). (Endret og vedtatt i kommunestyrets møte 28.05.2009

Detaljer

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA

BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA BUDSJETT HALDDE MONTESSORISKOLE SA Inntekter Note Høst oppstart 1.budsjett år Fullt utbygd Starter med 25 elever høst 201 Statstilskudd 1 1 513 000 3 328 600 4 841 600 Skolepenger 2 140 000 378 000 160

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt

Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS. IKSKostnadsberegning og vurdering opp mot oppgardert egen legevakt Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Kommunelegetjenesten Saksbehandler: Einar Braaten L.nr.: 21305/2010 Arkivnr.: G21 Saksnr.: 2008/6360 Utredning av samarbeid med Legevakta Drammensregionen IKS Kostnadsberegning

Detaljer

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010

Drammensregionens brannvesen IKS. Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 Drammensregionens brannvesen IKS Formannskapet, Drammen kommune 08.06.2010 AGENDA 1. Om DRBV 2. Regnskap 2009 3. Aktiviteten i 2009 4. Spesielle saker fra siste året 5. Fremtidige utfordringer Drammensregionens

Detaljer