Saksfremlegg. Saksnr.: 10/ Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN"

Transkript

1 Saksfremlegg Saksnr.: 10/ Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& 1: Alta kommune vurderer at dagens samarbeidsformer på en god nok måte ivaretar kommunens behov for å kunne samhandle med andre kommuner / andre organer og ser ikke behovet for å lovfeste en samkommunemodell. Alternativet til en samkommunemodell vurderes å være en kommunesammenslåing. 2: Dersom samkommunemodellen lovfestes bør det ikke åpnes for samkommuner der både kommuner og fylkeskommuner deltar. Kommunene og fylkeskommunene har ulike lovpålagte oppgaver. Å blande disse sammen i en samkommune vil lett kunne bli uoversiktlig. Dersom en kommune vedtar å gå inn i en samkommune bør dette gjøres ved et kvalifisert flertallsvedtak dvs. 2/3 flertall fordi beslutningen om å inngå i en samkommune er et valg som medfører store konsekvenser for den enkelte kommune. En samkommune bør ikke kunne eie AS og interkommunale selskap mv. Eier- og driftsstrukturer blir mer komplekse og dette vil kunne gjøre det vanskelig både for innbyggerne og de folkevalgte å vite hvem som er hvem og gjør hva. ::: &&& Sett inn innstillingen over IKKE RØR LINJA&&& Saksopplysninger:... &&& Sett inn saksopplysninger under IKKE RØR LINJA&&& Vedlegg: Høringsnotat fra Kommunal og regionaldepartementet, kapittel 1 : Bakgrunn for departementets lovforslag og kapittel 9: Lovforslag Andre saksdok.: Høringsnotat om forslag til lovfesting av samkommunemodellen.se:

2 Bakgrunn: Kommunal- og regionaldepartementet har sendt ut et forslag om å lovfeste samkommunemodellen. Høringsfrist er satt til 1. oktober d.å. Høringsnotatet er på 123 sider og tas ikke med som trykt vedlegg, med unntak av kapittel 1 Bakgrunn for departementets forslag og kapittel 9 Lovforslag. Komplett oversikt over høringsnotatet finnes ved å gå inn på linken ovenfor. Samkommune er en ny modell for interkommunalt samarbeid. Modellen har vært forsøkt i to tilfeller: Innherred Samkommune ( samarbeid ml kommunene Levanger og Verdal etablert i 2004 ) og Midtre Namdal Samkommune ( samarbeid mellom kommunene Namsos, Namdalseid, Fosnes, Overhalla og Flatanger etablert i 2005 ) Litt om dagens former for interkommunalt samarbeid: Dagens regelverk åpner for at det kan etableres flere typer samarbeid mellom kommuner (og fylkeskommuner). Slikt samarbeid kan etableres med hjemmel i flere lover. Formålet med samarbeidet vil oftest danne grunnlag for hvilken samarbeidsmodell som velges: Aksjeselskap: Hjemmel: Aksjeloven Formål: Utviklet for virksomhet med økonomisk formål. Øverste organ : Generalforsamling Kommunens styringsrett: Aksjeeierne utøver sin styringsrett gjennom vedtak i generalforsamlingen Interkommunalt selskap: Hjemmel: Lov om interkommunale selskap. Formål: Utviklet primært for virksomhet med forretningsmessig preg eller næringsvirksomhet Øverste organ: Representantskapet. Kommunens styringsrett: Det enkelte kommunestyre har instruksjonsrett overfor sine egne medlemmer i representantskapet Interkommunalt samarbeid eget styre : Hjemmel: Kommuneloven 27 Formål: Utviklet med tanke på driftsmessig og administrativt samarbeid for å løse felles oppgaver Øverste organ: Styret Kommunens styringsrett: Det enkelte kommunestyre kan ikke instruere styret, men må styre gjennom sine representanter

3 Interkommunalt samarbeid vertskommunesamarbeid ( med el uten folkevalgt nemnd ) Hjemmel: Kommuneloven 28 a-f ( ny ordning kom i 2007 ) Formål: Utviklet for samarbeid om lovpålagte oppgaver og utøvelse av offentlig myndighet Øverste organ: Myndigheten delegeres fra den ( de ) samarbeidende kommunen (e) til vertskommunen Kommunens styringsrett: Samarbeidsavtaler ligger til grunn for samarbeidet. Den enkelte deltakerkommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelse av den delegerte myndigheten i saker som alene gjelder deltakerkommunen eller dens innbyggere. Interkommunalt plansamarbeid: Hjemmel: Plan og bygningsloven Formål: Utviklet for å samarbeide rundt det å samordne planleggingen som berører to eller flere kommuner. Øverste organ: Planarbeidet ledes av et eget styre med like mange representanter fra hver av de samarbeidende kommunene. Kommunens styringsrett: Kommunestyret treffer det endelige planvedtaket for sitt område. Samkommunemodellen En ny form for interkommunalt samarbeid: Samkommunemodellen: Samkommunemodellen kommer i tillegg til de samarbeidsformene som er beskrevet ovenfor. Departementet foreslår at samkommunemodellen hjemles i et nytt kap. 13 i kommuneloven, se lovforslaget i kap 9 i vedlegget. I høringsnotatet fra departementet er samkomunemodellen i hovedtrekk beskrevet slik: Hjemmel: kommunelovens kap 13 Formål: Utviklet for samarbeid om innbyggerretta tjenesteyting og utøving av myndighet. ( likt vertskommunemodellen i komml 28 a-f) - Samarbeidskommunene overfører sine oppgaver og sin myndighet til samkommunen. - Er en frivillig modell som bygger på avtale mellom deltakerkommunene ( likt de andre samarbeidsformene ) - Er et nytt interkommunalt forvaltningsorgan som får sin myndighet overført fra deltakerkommunene - Er en egen juridisk person ( likt AS og IKS ) Øverste organ/ Kommunens styringsrett: - Har felles overordnet styringsorgan, samkommunestyret, valgt av og blant kommunestyrene i deltakerkommunene ( ulikt de andre samarbeidsformene ) - Samkommunestyret kan opprette underliggende organer/ utvalg ( ulikt de andre samarbeidsformene ) - Skal ha en egen administrasjonssjef og egne ansatte ( likt AS og IKS ) - Er indirekte finansiert av deltakerkommunene - Deltakerkommunene hefter proratorisk for sin del av kommunens forpliktelser

4 Departementet ønsker særlig innspill på følgende rundt samkommunemodellen: - Om det bør åpnes for samkommuner der både kommuner og fylkeskommuner er deltakere - Om det bør stilles et særlig krav til kommunens vedtak om å delta i en samkommune - Om det bør åpnes for at en samkommune kan eie AS, IKS mv. Vurdering: Det er i hovedsak to hovedgrunner til at kommuner velger å etablere et interkommunalt samarbeid : 1) Et ønske om å oppnå stordriftsfordeler, og/ eller 2) En erkjennelse av at kommunen ikke har tilstrekkelige ressurser ( faglig, personellmessig, økonomisk ) til alene å utføre de oppgaver og plikter som er lagt til kommunen. Ofte vil et interkommunalt samarbeid være begrenset til et eller noen få saksområder. Mange kommuner har i dag et samarbeid på enkeltområder som for eksempel barnevrn, legevakt, pp-tjeneste, revisjon og renovasjon. Samkommunemodellen har en del likhetstrekk med vertskommunemodellen ved at den særlig er utformet med tanke på innbyggerettede tjenester og utøving av myndighet. Samkommunemodellen legger imidlertid opp til et mye bredere og mer sektorovergripende samarbeid der det i betydelig grad overføres myndighet / lovpålagte oppgaver til samkommunen fra den enkelte kommune. Innherred samkommune har i dag følgende oppgaveportefølje: Landbruk og naturforvaltning, plan-og bygg, brann og redning, It- og økonomiforvaltning. Skole og helse er pr. i dag holdt utenfor. En samkommune vil bli et helt nytt forvaltningsorgan som skiller seg sterkt ut fra de andre samarbeidsmodellene. Samkommunen vil få et eget kommunestyre, en egen administrasjon og en egen økonomi. Den vil i stor grad opptre likt med øvrige kommuner. Innbyggerne vil måtte forholde seg til to kommuner: For noen tjenester må de gå til samkommunen, for andre må de gå til primærkommunen. Dersom man etablerer samkommuner og kanskje i tillegg etablerer AS og IKS, vil grunnlaget for primærkommunen forvitre. KS sitt hovedstye har nylig gått i mot samkommunemodellen med begrunnelse at den svekker lokaldemokratiet. Den enkelte kommune blir tømt for funksjoner og de som sitter i kommunestyret får færre oppgaver å bestemme over. KS fremhever også at de små partiene kan bli taperne i evt. samkommuner, da styrene i samkommunene velges ved indirekte valg slik at man risikerer å miste bredden i representasjonen. Rådmannen vurderer at dagens samarbeidsformer på en god nok måte ivaretar kommunens behov for å kunne samhandle med andre kommuner / andre organer og ser ikke behovet for å lovfeste en samkommunemodell. Alternativet til en samkommunemodell vurderes å være en kommunesammenslåing. Dersom samkommunemodellen lovfestes er rådmannen av den oppfatning at det ikke bør åpnes for samkommuner der både kommuner og fylkeskommuner deltar. Kommunene og fylkeskommunene har ulike lovpålagte oppgaver. Å blande disse i en samkommune vil lett kunne bli uoversiktlig.

5 Rådmannen vurderer videre at dersom en kommune vedtar å gå inn i en samkommune så bør dette gjøres ved et kvalifisert flertallsvedtak dvs. 2/3 flertall fordi beslutningen om å inngå i en samkommune er et valg som medfører store konsekvenser for den enkelte kommune. En samkommune bør ikke kunne eie AS og interkommunale selskap mv. Eier- og driftsstrukturer blir mer komplekse og dette vil kunne gjøre det ytterligere vanskelig for innbyggerne, og også de folkevalgte, å vite hvem som er hvem og gjør hva.... &&& Sett inn saksopplysninger over IKKE RØR LINJA&&& Bjørn Atle Hansen Rådmann Kari Jørgensen Kommuneadvokat

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket?

Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? Hvor er handlingsrommet i anskaffelsesregelverket? - en kort veileder 1 Anskaffelsesregelverket 2 gir offentlige myndigheter mange utfordringer. Noen av dem skyldes detaljeringsgraden i regelverket, andre

Detaljer

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund

Eldrerådet i arbeid. Håndbok for medlemmer i eldreråd. Norsk Pensjonistforbund. Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd Eldrerådet i arbeid Fagforbundet info januar 2008 trykk: Reprografisk Industr Opplag 3 000 Norsk Pensjonistforbund Norsk Pensjonistforbund Håndbok for medlemmer i eldreråd

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Samhandlingsreformen -

Samhandlingsreformen - Samhandlingsreformen - Lovpålagte samarbeidsavtaler mellom kommuner og regionale helseforetak/helseforetak Nasjonal veileder Helse- og omsorgsdepartementet 1 2 I n n h old Innledning 3 1 Lovgrunnlaget

Detaljer

Bruk av styrer i staten

Bruk av styrer i staten Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Veileder Bruk av styrer i staten Juni 2006 Forord............................................................. 4 Innledning.........................................................

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Sluttrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Desember 2014 Innholdsfortegnelse 1 Utvalgets mandat og arbeid... 4 1.1 Mandat og sammensetning av ekspertutvalget... 4 1.2 Utvalgets forståelse

Detaljer

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune

Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune Retningslinjer for samhandling mellom kommunale foretak og basisorganisasjonen i Drammen kommune 08.05.07 1. Bakgrunn Drammen kommune har p.t. seks kommunale foretak (KF): Drammen Eiendom KF Drammen Drift

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Veileder. Tilsyn med barnehager

Veileder. Tilsyn med barnehager Veileder Tilsyn med barnehager Innhold Innhold...1 1. Innledning...3 2. Lovgrunnlaget...5 2.1 Bestemmelser i barnehageloven...5 2.2 Kommunens utøvelse av skjønn...6 3. Kommunens roller og ansvarsforhold...9

Detaljer

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer?

Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? NIVI Rapport 2009:4 Regionrådene et verktøy for å møte kommunenes utfordringer? Følgeevaluering av fire regionråd Utarbeidet på oppdrag av KS Av Jørund K Nilsen og Geir Vinsand 1 Forord På oppdrag av KS

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI

SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Arkivsaksnr.: 10/2138-24 Arkivnr.: 100 Saksbehandler: Kommunalsjef, Frode Holst SAMHANDLINGSREFORMEN IGANGSETTING AV HOVEDPROSJEKT SOM INTERKOMMUNALT SAMARBEID ELLER I EGEN REGI Hjemmel: Rådmannens innstilling:

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato Desember 2012 SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET SLUTTRAPPORT UNDERSØKELSE OM KOMMUNER SOM BARNEHAGEMYNDIGHET

Detaljer

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida?

Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Spørsmål 1: Det forutsettes at Fet kommune også i framtida er egen kommune. Hvilke sterke og svake sider har kommunen som tjenesteutøver i framtida? Sterkt lokaldemokrati Bestemme selv Sterkere involvering

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Styringsnettverk på norsk

Styringsnettverk på norsk 4 Nordisk Administrativt Tidsskrift nr. 1/2012, 89. årgang Styringsnettverk på norsk Regionrådenes rolle i det norske politiske systemet Av professor Dag Ingvar Jacobsen,Universitetet i Agder, Institutt

Detaljer

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid

Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid Oppsummering av landsomfattende tilsyn i 2008 med kommunale helse-, sosialog Utsatte barn og unge behov for bedre samarbeid tilsyn med sosial og helse Rapport fra Helsetilsynet 5/2009 Mars 2009 Rapport

Detaljer

Etablering av nye menigheter i Den norske kirke

Etablering av nye menigheter i Den norske kirke Etablering av nye menigheter i Den norske kirke Et kirkerettslig perspektiv AV GUNNAR RØNNESTAD gunnar.ronnestad@lyse.net Innledning Den norske kirke skal være til stede i alle lokalsamfunn. Dette gjenspeiles

Detaljer

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS

Veileder. Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Veileder Om statens arbeid med konsultasjonsordningen mellom regjeringen og KS Innhold Forord... 3 1. Om konsultasjonsordningen...

Detaljer

Modernisering av den norske departements-direktoratsmodellen

Modernisering av den norske departements-direktoratsmodellen Notat 2002:6 Modernisering av den norske departements-direktoratsmodellen Et forprosjekt Forord I Bondevik II-regjeringens redegjørelse om modernisering, effektivisering og forenkling i offentlig sektor,

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 3 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Åpne dører i kontrollutvalgene // Revisjonskriterier i eierskapskontroll // Hvordan bli en effektiv vokter av skattebetalernes

Detaljer

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet

Nr. 2004:10. Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Nr. 2004:10 Virkninger av ulik regional inndeling av statlig virksomhet Forord Statskonsult har belyst virkningene av at regionaliseringen av statlig virksomhet er gjort etter ulike geografiske prinsipper.

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II. Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ØKONOMISTYRING DEL II Økonomisk intern kontroll STEINKJER KOMMUNE FEBRUAR 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget

Detaljer

Staten og Den norske kirke et tydelig skille

Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsfrist 1. november 2014 Høringsnotat 2. september 2014 Staten og Den norske kirke et tydelig skille Høringsfrist 1. november

Detaljer

Kriterier for god kommunestruktur

Kriterier for god kommunestruktur Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 Delrapport fra ekspertutvalg Kriterier for god kommunestruktur Mars 2014 1 UTVALGETS MANDAT OG ARBEID 7 1.1 Mandat og sammensetning

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene

Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene Sak 8/15 Oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene 20.februar: Frist for innsending av endringsforslag til post@sp.no 5. mars: Sentralstyret behandler innkomne endringsforslag og innstiller overfor landsmøtet

Detaljer