Organisasjonsmodeller for fremtidig it-organisasjon. Utredning. Knutepunkt Sørlandet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Organisasjonsmodeller for fremtidig it-organisasjon. Utredning. Knutepunkt Sørlandet"

Transkript

1 Organisasjonsmodeller for fremtidig it-organisasjon Utredning Knutepunkt Sørlandet 2008, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE1

2 Innhold 1 Vertskommune Hjemmel Formål Karakteristiske trekk ved lovhjemmelen Opprettelse av samarbeidet Samarbeidsavtale Selvstendig rettssubjekt Sammensetning av felles folkevalgt nemnd Økonomi og finansieringsmodeller Saksbehandlingsregler De ansattes rettigheter Kommunens påvirkningsmuligheter i administrativt vertskommunesamarbeid Kommunens påvirkningsmuligheter i vertskommunesamarbeid med felles nemnd Kontroll Uttreden/oppløsning , the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE2

3 1 Vertskommune 1.1 Hjemmel Kommuneloven 28 a flg. regulerer vertskommunesamarbeid om lovpålagte oppgaver. Vertskommunemodellene er ikke utformet primært med sikte på frivillige oppgaver som for eksempel ulike administrative støttefunksjoner. Men dersom kommunen finner det hensiktsmessig, så kan de også bruke vertskommunemodellene for et samarbeid om slike oppgaver. For vertskommunesamarbeid har kommuneloven bestemmelser om: - Overføring av myndighet - Opprettelse av administrativ vertskommunesamarbeid - Opprettelse av vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd - Samarbeidsavtale - Klage ved administrativ vertskommunesamarbeid - Klage ved ertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd - Lovlighetskontroll - Oppløsning og uttreden - Kontrollutvalgets myndighet i vertskommune - Statlig tilsyn med vertskommune Formål Formålet med vertskommuner er at en eller flere kommuner overlater utførelsen av lovpålagte oppgaver til en annen kommune (vertskommunen). Både faktiske oppgaver og avgjørelser som gjelder den lovpålagte oppgaven kan overlates/delegeres til en vertskommune. For eksempel samarbeid om oppgaver innenfor barnevern. I tilknytning til dette vil samarbeidet kunne omfatte drift av administrative systemet og it- systemer, som brukes, for eksempel for saksbehandling og arkivering i barnevernssaker. Også vedtak som innebærer utøvelse av offentlig myndighet slik det er definert i forvaltningslova 2 (vedtak) kan delegeres til en vertskommune. For eksempel myndighet til å fatte enkeltvedtak i barnevernssaker. Vertskommunene kan m.a.o. brukes både på tjenester som de er pålagt å utføre, typisk tjenester rettet mot innbyggerne, og på tjenester som kommunen trenger for sin egen organisasjon, typisk IKT, innkjøp, administrative støttefunksjoner. Det ansvaret som i lov er lagt på kommunar ligger fremdeles hos kommunen selv om oppgaver og avgjørelsesmyndighet er delegert til en vertskommune. 2008, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE3

4 For kommunal virksomhet der kommunen ikke er pålagt et ansvar i lov, trengs ikke egen lovhjemmel for overføring av oppgaver og myndighet. Dette kan skje på rent privatrettslig grunnlag (ved avtale). Bakgrunnen for bruk av vertskommuner kan være ønske om en rasjonaliseringsgevinst, å dekke et behov ved å få særlig tilgang til kompetanse som det er vanskelig å rekruttere, bedre kvaliteten på tjenestetilbud m.m. Det er to former for vertskommunesamarbeid. Felles for disse er at samarbeidet bygger på avtale og at det ikke er noen egen organisatorisk overbygging. Forskjellen er at ved vertskommuner med felles politisk folkevalgt nemnd skal verstkommunesamarbeidet også skal kunne ta prinsipielle avgjørelser. I administrative vertskommunesamarbeid er ikke dette en mulighet. Hva som saker av prinsipiell betydning må fastsettes konkret. I vurderingen kan bl.a. ses på vedtakets karakter og konsekvenser, vertskommunesamarbeidets formål og omfang, og i hvilken utstrekning de viktige skjønnsmessige sider av den aktuelle avgjørelsen må anses klarlagt gjennom samarbeidsavtalen, tidligere praksis, politiske vedtak. Vertskommunene kan ha ulike oppfatninger om kva som er en prinsipiell sak. Vertskommunen har et selvstendig ansvar for å vurdere og fange opp saker som er prinsipielle etter kommuneloven Karakteristiske trekk ved lovhjemmelen Omfang Vertskommunesamarbeid innebærer ikke utbyggingen av en ny organisasjon, men i vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd må det etableres et nytt folkevalgt organ. Kommunelovens bestemmelser er rammebestemmelser, og kommunene kan i relativt stor grad selv regulerer omfang og innhold i samarbeidet. Lovens regler bærer og preg av å være tilpasset et samarbeid om lovpålagte oppgaver, herunder om saker hvor det fattes enkeltvedtak. Loven har en klar regulering av kommunenes adgang til å instruere og omgjøre avgjørelser i vertskommunen. Lovens regler gir naturlig nok lite veiledning på hvordan samarbeid om administrative støttefunksjoner skal utformes. Reglene tar ikke primært sikte på å oppstille en modell for interkommunalt samarbeid om slike oppgaver. Dermed gis heller ikke veiledning i loven om hvilken påvirkningsmulighet kommunene har på avgjørelser som er delegert til vertskommunen. Forarbeidene uttaler at dette må avgjøres på annet grunnlag; ulovfestet rett eller alminnelig forvaltningsrett og gjennom samarbeidsavtalen. Fleksibilitet 2008, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE4

5 I vertskommunesamarbeid er det ingen grenser for hvor mange kommunar som kan inngå i et samarbeid, eller for hvor mange vertskommunesamarbeid hver kommune kan delta i. Oppgavefordelingen mellom kommunen trenger ikke være lik i et administrativt vertskommunesamarbeid. Det kan avtales en gradvis overgang av oppgaver eller myndighet, for eksempel innenfor en oppsatt tidsplan. Kommuner som er med i et samarbeid med en vertskommune trenger ikke alle å overføre de samme oppgavene til vertskommunen. I et vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd må derimot alle deltakerkommunene som er med overføre de samme oppgavene og den samme myndigheten fra samme tidspunktet til vertskommunen. Stabilitet Reglene trådte i kraft i Det er ikke varslet evaluering eller gjennomgang av reglene fra myndighetens side. Reglene er så pass nye at det er ventelig at de får være i bruk noen år, slik at erfaring vinnes før eventuelle justeringer eller tilføyelser gjøres. 1.2 Opprettelse av samarbeidet Et vertskommunesamarbeid krever enighet og avtale mellom kommunene. Administrativt vertskommunesamarbeid Konkret opprettes vertskommunesamarbeidet ved at kommunestyret instruerer sin egen administrasjonssjef om å delegere myndighet til administrasjonssjefen i vertskommunen. Dette er viktig, fordi det forankrer saksområdet hos administrasjonssjefene i samarbeidskommunene og gir kommunene som delegerende instans den instruksjonsmyndigheten og omgjøringsmyndigheten, som følger av de særlige reglene for administrativt vertskommunesamarbeid i kommuneloven. Man skal derfor ikke gå fram på noen annen måte når slikt samarbeid skal etableres. Delegasjon via administrasjonssjefen bereder grunnlaget for en enhetlig ledelse på området, klare kommandolinjer og mulighet til å følge enkeltsaker. Prinsipielle saker kan ikke delegeres til vertskommunen. Forbudet mot å delegere saker av prinsipiell betydning er ikke til hinder for at vertskommunen kan forberede saker for samarbeidskommunene, og at vedtak blir gjorde av kompetent organ i den samarbeidskommunen det gjelder. Dette kan skje ved at vertskommunen utreder en prinsipiell sak for behandling i folkevalgt organ i en samarbeidskommune. I slike tilfelle vil likevel administrasjonssjefen i vedkommende samarbeidskommune være formelt ansvarlig for utredning og tilråding til egne folkevalgte, jf. kommuneloven 23 nr , the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE5

6 Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd Konkret opprettes vertskommunesamarbeidet ved at kommunestyret delegerer myndighet til én felles nemnd til å treffe vedtak i saker av prinsipiell betydning. I delegasjonsvedtaket til hver samarbeidskommune kan det faststettes retningslinjer for hva som blir vurdert å være saker av prinsipiell betydning. Nemnden kan delegere myndighet til vertskommunens administrasjon til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning. Det skal kun være én folkevalgt nemnd, ikke flere. Nemnden skal ligge i vertskommunen. 2008, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE6

7 1.2.1 Samarbeidsavtale Det må lages en skriftlig samarbeidsavtale, som vedtas av kommunestyret. Vedtakelsesmyndigheten kan ikke delegeres. Det er minstekrav til avtalens innehold. Det er ikke noe i veien for at samarbeidsavtalen regulerer andre forhold enn de som er obligatoriske etter loven. Avtalen må inneholde: - Angivelse av deltakerne og hvilken av disse som er vertskommunen. Det må i avtalen komme fram hvem som er avtalepartene, og hvem som skal være vertskommunen. Vertskommune er den kommunen som skal stå for utførelsen av de overførte oppgavene og som en eventuell felles nemnd hører inn under. - Hvilke oppgaver og hvilken avgjørelsesmyndighet som skal legges til vertskommunen. I avtalen skal det stå hvilke oppgaver og hvilken beslutningsmakt som vertskommunen skal ha på vegne av hver enkelt samarbeidskommune i samarbeidet. Det må gå klart fram hvilke oppgaver og hvilken myndighet som er lagt til vertskommunen. Tidspunkt for overføring av oppgaver og avgjørelsesmyndighet. Det er ikkje nødvendig at alle oppgaver og all beslutningsmyndighet blir overlatt til vertskommunen på et felles tidspunkt. Det kan avtales en gradvis overgang av oppgaver eller myndighet, for eksempel innenfor en oppsatt tidsplan. Men, i et vertskommunesamarbeid med felles nemnd må alle deltakerkommunene overføre de samme oppgavene og den samme myndigheten fra samme tidspunktet. - Underretning til deltakerne om vedtak som treffes i vertskommunen. Avtalen skal ha bestemmelser om hvordan vertskommunen skal underrette deltakerkommunene om vedtak som blir gjorde i vertskommunen, og som er viktige for deltakerne. Dette er viktig for å sikre samarbeidskommunene reell innflytelse på avgjørelser som vertskommunen tar. - Det økonomiske oppgjøret mellom samarbeidskommunene og vertskommunen. Normalt vil samarbeidskommunen avtale et økonomisk vederlag med vertskommunen som motytelse for at denne tar på seg oppgaver for samarbeidskommunen. Størrelsen på vederlaget kan ses i sammenheng med omfanget av samarbeidet, kostnader for vertskommunene og ev besparelser for samarbeidskommunene. - Nærmere regler for uttreden og avvikling av samarbeidet. Kommunene må regulere ulike forhold som er aktuelle i tilfelle en av samarbeidskommunene trekker seg ut eller hele samarbeidet avvikles. For eksempel prosedyrer for avvikling av enkeltsaker som er under behandling, forholdet til innbyggerne og deres behovet for informasjon, økonomisk oppgjør m.m. 2008, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE7

8 - Annet som etter lov krever avtale. F. eks. at lederverv i felles nemnd skal gå på omgang mellom deltakerne. I tillegg bestemmelser om en rekke andre forhold; informasjon til innbyggerne i deltakerkommunen om hva det har å si for de at det er etablert et vertskommunesamarbeid, hvor den enkelte skal henvende seg osv. For vertskommune med felles folkevalgt nemnd må avtalen også inneholde: - bestemmelser om antall representanter i nemnda fra den enkelte deltaker Det kan være et ulikt antall representanter for hver kommune i nemnden, og stemmene kan være fordelt ulikt mellom kommunene. Endringer i avtalen på disse punktene må vedtas av kommunestyret. Andre vedtak eller retningslinjer for samarbeidet kan kommunestyrene på ordinær måte delegere til andre å forme, for eksempel felles nemnd eller vertskommuneadministrasjonen. Det er ikke lovfestede krav til vedtekter. Vedtekter kan avtales Selvstendig rettssubjekt Et administrativt vertskommunesamarbeid er ikke et selvstendig rettssubjekt. Et vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd er heller ikke et selvstendig rettssubjekt. Nemnden hører til organisasjonen i vertskommunen. I dette ligger at et vertskommunesamarbeid ikke innebærer at det blir etablert en ny juridisk person. Nemnden vil være en del av vertskommunen som rettssubjekt. Men nemnden vil ikke være del av samarbeidskommunen. 1.3 Sammensetning av felles folkevalgt nemnd. Hver av kommunedeltakerne skal være representert med to eller flere representanter i nemnden. Kommunene kan altså ha ulik representasjon i nemnda, og dermed ulik innflytelse i nemnden og på samarbeidet. Hver kommune kan fritt velge nye representantar til nemnda, når kommunen selv måtte mene at dette er hensiktsmessig. Kommunestyret kan instruere sine representanter i nemnden. Nemnden velger selv blant sine medlemmer leder og nestleder, ved flertallsvalg jf. kommuneloven 35 nr. 4 og 38 nr. 1. Det kan avtales at ledervervet skal gå på omgang mellom deltakerne. Nærmere regulering av dette skal fremgå av avtalen. 2008, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE8

9 For øvrig gjelder bestemmelsene for faste utvalg ( 10) i kommuneloven så langt de passer. Medlemmene får godtgjørelse fra sine kommuner, jf. 41 og at ordfører fra deltakerkommunene har møte- og talerett i nemnden, jf. 9 nr Økonomi og finansieringsmodeller Reglene i kommuneloven om økonomiforvaltningen vil gjelde for kommunene på vanlig måte. Det er opp til samarbeidskommunene selv å regulere finansiering, kostnadskontroll og økonomistyring som er knyttet til vertskommunesamarbeidet innanfor gjeldende regelverk. Det økonomiske mellomværet og vederlagsbetaling fra samarbeidskommunen til vertskommunen må reguleres gjennom vertskommuneavtalen. Mulige finansieringsmodeller Finansieringen kan skje ved at kommunene i fellesskap utarbeider egne budsjett for de områdene de skal samarbeide om. Budsjettframlegget med den kommunevise fordelinga av utgiftene inngår da i den årlige budsjettbehandlinga i hver enkelt kommune. Kommunene kan innta i avtalen kva budsjettet spesifikt skal omfatte, og hvordan finansieringen skal skje, for eksempel dekning av administrasjonskostnader, utgifter til tiltak på samarbeidsområdene osv. Dette kan gjøres ved at det settes opp spesifiserte kriterier for hvilke typer utgifter som skal dekkes, og ved at utgiftene blir fordelte kommunevis ut fra prosentdelen innbyggere på de tjenesteområdene det skal samarbeides om. Det kan også avtales at oppgjør etter en eventuell refusjonsordning skal skje en eller flere ganger i året. Finansiering og regulering av budsjettfordelingen mellom kommunene reguleres i vertskommuneavtalen som kommunestyrene vedtar. Dette er opp til kommunene å avtale, ut fra hva de finner er den mest hensiktsmessige lokale løsningen. Eventuelle problem som måtte dukke opp må løses innenfor for allmenn avtalerett Saksbehandlingsregler Det skal ikke fastsettes egne saksbehandlingsregler for vertskommunesamarbeid. Dette har bl.a. sammenheng med at vertskommunesamarbeid ikke forutsetter en egen organisasjon. De saker som er gjenstand for samarbeidet skal gå etter de reglene som ellers gjelder. Dette vil bl.a. være kommunelovens saksbehandlingsregler i folkevalgte organer og for administrasjonen saksforberedelse og forvaltningslovens saksbehandlingsregler. 2008, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE9

10 1.5 De ansattes rettigheter Påvirkes ikke av administrativt vertskommunesamarbeid eller vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd. 1.6 Kommunens påvirkningsmuligheter i administrativt vertskommunesamarbeid Samarbeidskommunen: Samarbeidskommunen kan instruere administrasjonssjefen i vertskommunen i utøvelsen av den delegerte myndighet i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere. Instruksene kan være generelle, i form av retningslinjer for utføring av oppgavene. Instruksene kan gjelde konkret saker og går ut på hvilke avgjørelse som skal treffes. Samarbeidskommunen kan selv treffe vedtak i saker som er delegert til vertskommunen. Samarbeidskommunen kan ikke instruere vertskommunen i saker som gjelder vertskommunens innbyggere. Merk imidlertid at samarbeidskommunen kan omgjøre saker vertskommunen har truffet, men at man her kun har samme omgjøringsmyndighet som følger av forvaltningsloven 35 (1) og at omgjøringsadgangen da også kun gjelder enkeltvedtak. Dette er en innskrenkning i kommunens adgang til å omgjøre saker, sammenlignet med hva som ville ha vært tilfelle dersom kommunen behandlet sakene selv. Når det gjelder samarbeidskommunen sin adgang til å gjøre om avgjørelser som ikke er enkeltvedtak (for eksempel valg av leverandør ved innkjøp, administrative beslutninger osv.) løses på ulovfestet grunnlag. Dette bør søkes avklart i avtalen mellom kommunene for å sikre forutsigbarhet. Oppsummert betyr dette at samarbeidskommunen(e) har samme instruksjonsmyndighet i sakene som er overlatt til vertskommunen som de ville hatt dersom sakene ikke var overført til vertskommunen. Vertskommunemodellen svekker imidlertid muligheten til å øve innflytelse på sakene ved bruk av omgjøring. Denne adgangen er begrenset for enkeltvedtak, og for frivillige oppgaver er den ikke lovregulert. Det er praktiske utfordringer knyttet til det å følge med på vertskommunens arbeid i og med den økt avstanden mellom samarbeidskommunen og sakene/saksbehandlerne i vertskommunen. Dette vil gi utfordringer mht. å holde seg orientert om vertskommunens arbeid og avgjørelser, og svekke muligheten til å øve innflytelse på saksgang og avgjørelser. Det er nærliggende å anta, at en samarbeidskommune som ikke gjennom avtalen er sikret god innsikt i hvilke saker vertskommunen har til avgjørelse i regelen vil være henvist til å påvirke avgjørelser som man er uenig i først i etterkant av at avgjørelse er tatt. Da er det omgjøringsmyndigheten som må brukes. Denne myndigheten er imidlertid begrenset for enkeltvedtak, og den er vil være uklar for kommunene viss den ikke reguleres i avtalen. 2008, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE10

11 Generelt er det unntaket og ikke hovedregelen innenfor kommunalforvaltningen at det instrueres eller omgjøres. Det er neppe heller en god løsning å bygge/baseres styringen på instrukser i enkeltsaker og omgjøringsretten. Vertskommunen Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet i sakene som kommunens egen administrasjon behandler. (Når delegasjon er skjedd etter 28 b nr. 3. ) Dette betyr at vertskommunen ikke får noen innflytelse på sakene som samarbeidet omfatter. Det har heller ikke behov for det, da vertskommunen ikke er ansvarlig for tjenestene til samarbeidskommunens innbyggere. Påvirking gjennom klagebehandlingen etter forvaltningsloven 28 (1) Administrasjonen i vertskommunen er underinstans etter forvaltningsloven 33 annet ledd ved behandling av klager. Det betyr at ved klage skal vertskommunen i først omgang se på saken på nytt. Det er samarbeidskommunen som behandler klage på vedtak fattet av vertskommunen. Samarbeidskommunene kan dermed påvirke avgjørelsen i en klage. 1.7 Kommunens påvirkningsmuligheter i vertskommunesamarbeid med felles nemnd Kommunene kan avtale ulik representasjon i nemnda, og dermed ulik innflytelse i nemnda. Men alle kommuner må være representert i nemnden. Vertskommunen Folkevalgte organer i vertskommunen har ikke instruksjons- eller omgjøringsmyndighet i saker av prinsipielle betydning som deltakerkommunene har delegert til nemnda. Heller ikke i saker som nemnda har delegert til vertskommunens administrasjon å avgjøre. Samarbeidskommunen En samarbeidskommune kan gi vertskommunen instruks om utøvelsen av den delegerte myndigheten i saker som alene gjelder samarbeidskommunen eller berørte innbyggere. Dette må også gjelde saker som behandles av nemnden, altså prinsipielle saker som gjelder samarbeidskommunen og i saker som nemnden har delegert videre til vertskommunens administrasjon. Samarbeidskommunen har samme omgjøringsmyndighet som etter forvaltningsloven 35 første ledd i saker hvor det treffes enkeltvedtak. 2008, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE11

12 Oppsummert er samarbeidskommunens innflytelse på sakene ved bruka av instruks like vid som i administrativt vertskommunesamarbeid. Omgjøringsadgangen er begrenset til forvaltningsloven 35(1), og snevrere enn utenfor et vertskommunesamarbeid. Nemnden Gjennom nemnden kan innflytelse øves på vertskommunens administrasjon innenfor samarbeidsområdet. Nemnden kan delegere saker til administrasjonen i vertskommunen som ikke er av prinsipiell karakter, og kan etter alminnelige forvaltningsrettslige prinsipper instruere denne innenfor samarbeidsområdet. En instruksjon må ha støtte i nemnden ( enstemmig eller flertall?). Nemnden kan kun gjøre om administrasjonens vedtak etter forvaltningsloven 35 (1), dvs. i samme utstrekning som administrasjonen selv kan omgjøre egne vedtak. Nemnden har mao ikke større omgjøringsmyndighet enn vertskommunens administrasjon innenfor samarbeidsområdet. Klagebehandling Felles nemnd er underinstans ved klage og skal behandle klagen først. Det skal være en eller flere særskilte klagenemnder oppnevnt av kommunestyrene i deltakerkommunene. Hver av deltakerkommunene skal være representert i klagenemnden. Klagenemnda velger selv sin leder og nestleder. For øvrig gjelder bestemmelsene om faste utvalg i kommuneloven 10 så langt de passer. Klageinstansen har ikke omgjøringsrett etter forvaltningsloven 35 annet og tredje ledd Kontroll Innsyn med vertskommunens arbeid kan utøves gjennom å avtale rutiner for informasjonsdeling i sakene som er delegert vertskommunen. Kontrollutvalg kommunens eget tilsyn Kontrollutvalgene kan avdekke kritikkvertige og ulovlige forhold, samt rapportere dette til kommunestyret og foreslå tiltak. Kontrollutvalget i vertskommunen fører løpende tilsyn med hele virksomheten til vertskommunen, også de deler av virksomheten som gjelder saker der myndighet er delegert fra andre kommunar. Lovlighetskontroll statlig kontroll med avgjørelsene Tre eller flere medlemmer i samarbeidskommunens kommunestyre kan bringe avgjørelser som er truffet av vertskommunens organer på vegne av en samarbeidskommune inn for departementet til kontroll av avgjørelsens lovlighet etter kommuneloven 59. Departementet kan oppheve avgjørelsen dersom den er ugyldig. Lovlighetskontroll kan ikke brukes for å endre avgjørelser som er rettslig gyldige, men som kommunestyrerepresentanter i kommunen ikke er enig i. 2008, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE12

13 Medlemmer av kommunestyret i vertskommunen kan ikke kreve slik kontroll av avgjørelser. 1.8 Uttreden/oppløsning Uttreden Den enkelte deltaker kan med ett års varsel si opp sitt deltakerforhold i et vertskommunesamarbeid. Annen oppsigelsesfrist kan avtales. Oppløsning Dersom deltakerne er enige om det, kan samarbeidet oppløses med øyeblikkelig virkning. Det er viktig å avtalefeste hvordan oppløsning skal skje. 2008, the Norwegian member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. SIDE13

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid.

Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. Lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven). Kapittel 5. Interkommunalt samarbeid. 27. Interkommunalt og interfylkeskommunalt samarbeid. 1. To eller flere kommuner, to eller flere fylkeskommuner,

Detaljer

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning Kort orientering om regelverk Kommunen er etter forskrift om forvaltning av hjortevilt tillagt en del av forvaltningen. Det skal vedtas kommunale målsettinger. Dette

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/699 H43 Hege Fåsen VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/699 H43 Hege Fåsen VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 11/699 H43 Hege Fåsen VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET RÅDMANNENS FORSLAG: 1. Kommunestyret slutter seg prinsipielt

Detaljer

Etablering av interkommunalt tilsynssamarbeid. Juridisk rådgiver Tommy Haugan

Etablering av interkommunalt tilsynssamarbeid. Juridisk rådgiver Tommy Haugan Etablering av interkommunalt tilsynssamarbeid Juridisk rådgiver Tommy Haugan Aktuelle tema Vårt tilsynssamarbeid Vertskommunemodellen Generelt Samarbeidsavtalen Delegasjonen Klage, omgjøring og kontrollutvalg

Detaljer

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for Interkommunalt samarbeid Elen Schmedling Gimnæs Stavanger 29.05.13 Innhold 1. Innledning 2. Kommunal organisasjonsfrihet, rettslig skranker mv. 3. 27 samarbeid, IKS og AS 4. Vertskommunemodellen

Detaljer

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Seniorrådgiver Oddny Ruud Nordvik 29. August 2011 Innhold Forelesningen er inndelt i følgende tema: o I Innledning o II Organisasjonsfrihet o III 27 samarbeid,

Detaljer

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET.

VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Arkivsaksnr.: 11/268-2 Arkivnr.: 026 H43 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold VALG AV INTERKOMMUNAL SAMARBEIDSMODELL FOR DRIFT AV KRISESENTERET. Hjemmel: Kommuneloven Lov om kommunale

Detaljer

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune)

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune) Side 1 av 5 Saksnr: 201600036-6 Saksbehandler: SANO Delarkiv: ESARK-4530 Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) mellom deltakerkommunene Bergen kommune (vertskommune) og Samnanger kommune

Detaljer

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen

Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen Vertskommuneavtale (KL`s 28c - felles folkevalgt nemnd) om Pedagogisk-psykologisk tjeneste i Værnesregionen mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta kommune og Stjørdal kommune (vertskommune)

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gerd-Solveig Bastesen Arkiv: A24 Arkivsaksnr.: 11/1068 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND - NY SAMARBEIDSAVTALE. Rådmannens innstilling: Dønna kommunestyre vedtar

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Kjell Theting SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: x Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig x Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Berglund Arkiv: 026 B20 Arkivsaksnr.: 12/592-2 Klageadgang: Nei OMORGANISERING AV PP-TJENESTEN - OVERGANG TIL VERTSKOMMUNEMODELL Rådmannens innstilling:

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Geir Berglund Arkiv: B20 Arkivsaksnr.: 11/573 EVALUERING AV PP-TJENESTEN FOR YTRE HELGELAND NY SAMARBEIDSAVTALE Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret vedtar

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

Ulike kommunale samarbeidsformer i samhandlingsreformen

Ulike kommunale samarbeidsformer i samhandlingsreformen FAKTANOTAT Ulike kommunale samarbeidsformer i samhandlingsreformen Samhandlingsreformen krever at kommunene i stadig større grad samarbeider om å løse helseoppgavene både med helseforetak men ikke minst

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Opphør av interkommunalt samarbeid. Ordførersamling Molde, 11.11.15

Opphør av interkommunalt samarbeid. Ordførersamling Molde, 11.11.15 Opphør av interkommunalt samarbeid Ordførersamling Molde, 11.11.15 Bakgrunn Sundvolden-erklæringen fra 2013: «Fremveksten av interkommunale selskaper og samarbeid viser at dagens oppgaver allerede er for

Detaljer

Vertskommuneavtale. NAV Værnes

Vertskommuneavtale. NAV Værnes Vertskommuneavtale (KL s 28-1 b. Administrativt vertskommunesamarbeid) om NAV Værnes mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråker kommune Frosta Kommune og Stjørdal kommune (vertskommune) Vedtatt i: Tydal

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Modumheimen kafeteriaen

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Modumheimen kafeteriaen Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 13.12.2011 kl. 18.00 Sted: Modumheimen kafeteriaen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Instruksjonsmyndighet og delegasjon

Instruksjonsmyndighet og delegasjon Kirsten Sandberg Alminnelig forvaltningsrett, JUS 2211, våren 2015 Instruksjonsmyndighet og delegasjon Personell kompetanse to temaer Instruksjonsmyndighet Delegasjon Læringskrav: Studenten skal ha god

Detaljer

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere

Saksframlegg. Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende norskopplæring for nyankomne innvandrere Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2009/1391-25800/2013 Saksbehandler: Gustav Skretting Dato: 13.08.2013 Saksframlegg Ny avtale mellom Søgne og Songdalen kommuner om felles interkommunal ordning for grunnleggende

Detaljer

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna

Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna Vertskommuneavtale om pedagogisk-psykologisk tjeneste for kommunene Herøy, Alstahaug, Leirfjord, Dønna, Lurøy og Træna 1. Partene i avtalen Den pedagogisk-psykologiske tjenesten for Herøy, Alstahaug, Leirfjord,

Detaljer

Vertskommuneavtale Rammeavtale om felles barneverntjeneste på Fosen

Vertskommuneavtale Rammeavtale om felles barneverntjeneste på Fosen Vertskommuneavtale Rammeavtale om felles barneverntjeneste på Fosen Opprinnelig avtale av 01.10.2011, sist endret XX.XX.2016 Avtalen bygger på prinsippvedtak i kommunestyrene om å organisere samarbeid

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE Vedtatt i Verdal kommunestyre 30.11. 2009, sak 78/09 og Levanger kommunestyre 18.11. 2009, sak 62/09 I Allmenne bestemmelser 1 Navn og medlemskommuner Innherred

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato /MKS

Deres ref Vår ref Dato /MKS Landets kommuner og landets fylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 200602851-/MKS 27.09.2007 Vedrørende barnevernets organisatoriske plassering Lov om arbeids- og velferdsforvaltningen trådte i kraft 1. juli

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle.

VEDTEKTER for Setesdal IKT. Setesdal IKT er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Iveland og Valle. VEDTEKTER for Setesdal IKT gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og vedtatt av kommunene Bygland 08.12.10, Bykle 28.10.10, Evje og Hornnes 15.10.10 og Valle 15.12.10. Iveland kommune inn som ny deltaker driftsåret

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Røst rådhus kommunestyresalen. Dato: Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Dato: 29.08.2017 Tidspunkt: 09:00 Røst rådhus kommunestyresalen Forfall med angivelse av forfallsgrunn bes meddelt så tidlig at varamedlem kan innkalles med

Detaljer

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune

Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Delegasjonsreglement for Midtre Namdal samkommune Dette delegasjonsreglement er vedtatt av Samkommunestyret i møte 02.10.2009, sak nr. 11/09. 1 Generelle bestemmelser 1.1 Delegasjon Samkommunestyret fastsetter

Detaljer

Kommunelovens regler om delegasjon av avgjørelsesmyndighet , Øyvind Heimlund-Lahn, seniorrådgiver

Kommunelovens regler om delegasjon av avgjørelsesmyndighet , Øyvind Heimlund-Lahn, seniorrådgiver Kommunelovens regler om delegasjon av avgjørelsesmyndighet 25.2.2016, Øyvind Heimlund-Lahn, seniorrådgiver 1 Kommuneloven 39 nr. 2 39. Reglement. Arkiv. 1. Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv

Detaljer

Folkevalgtprogrammet :

Folkevalgtprogrammet : Folkevalgtprogrammet : Saksbehandling og praktisk opptreden i kommunestyret Gran kommune Folkevalgtrollen i endring? Fra detaljkunnskap kunnskap til overordnet kunnskap? Fra detaljstyring til mål og rammestyring?

Detaljer

Lovvedtak 51. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 266 L ( ), jf. Prop. 49 L ( )

Lovvedtak 51. ( ) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 266 L ( ), jf. Prop. 49 L ( ) Lovvedtak 51 (2011 2012) (Første gangs behandling av lovvedtak) Innst. 266 L (2011 2012), jf. Prop. 49 L (2011 2012) I Stortingets møte 3. mai 2012 ble det gjort slikt vedtak til lov om endringar i kommunelova

Detaljer

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene

VEDTEKTER. for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene VEDTEKTER for Drammensregionens interkommunale krisesenter gitt med hjemmel i kommuneloven 27 og etter vedtak fra kommunene Drammen, bystyrets vedtak av Hurum, kommunestyrets vedtak av Nedre Eiker, kommunestyrets

Detaljer

Ullensaker kommune Rådmannens stab

Ullensaker kommune Rådmannens stab Ullensaker kommune Rådmannens stab SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 144/10 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.06.2010 SAMKOMMUNE - FORSLAG OM LOVREGULERING HØRINGSUTTALELSE Vedtak Ullensaker

Detaljer

Den kommunale organisasjonsstruktur Delegering

Den kommunale organisasjonsstruktur Delegering Jan Fridthjof Bernt Den kommunale organisasjonsstruktur Delegering Faglig Forum for Formannskapssekretærer Bergen, Clarion Hotel, Bergen airport 12. januar 2 De kommunale og fylkeskommunale organene Kjerneorganene

Detaljer

FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE - SAMKOMMUNEMODELLEN

FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE - SAMKOMMUNEMODELLEN Dato: Arkivref: 20.09.2010 2010/1646-20977/2010 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Anne Kristin Lindseth Saksnr. Utvalg Møtedato 10/144 Fylkesutvalget 05.10.2010 FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE - SAMKOMMUNEMODELLEN

Detaljer

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering

Ringerike kommune. Driftsformer. Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Driftsformer Kort gjennomgang av ulike driftsformer og aspekter knyttet til endring og etablering Karl Erik Steinbakk 21.Mars 2013 Disposisjon 4-delt gjennomgang av listen fra komiteens formålsbeskrivelse

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling

Fylkesrådets myndighet etter lov og delegasjon fra fylkestinget. Saksbehandling Dok.id.: 1.1.1.4 Reglement for Fylkesrådet i Troms Utgave: 2.01 Skrevet av: Kjell Meløe Gjelder fra: 13.12.2016 Godkjent av: Fylkestinget Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 5 Reglement for fylkesrådet

Detaljer

Vertskommuneavtale. Værnesregionen DMS

Vertskommuneavtale. Værnesregionen DMS 011" 111001 elele 1 VÆRNESREGIONEN -Fra hordtilfiell Vertskommuneavtale (KL's 28 c felles folkevalgt nemnd) Om Værnesregionen DMS mellom Tydal kommune Selbu kommune Meråkerkommune og Stjørdalkommune (vertskommune)

Detaljer

Samarbeidsavtale. for. RegionData

Samarbeidsavtale. for. RegionData Samarbeidsavtale for RegionData 1 Partene i avtalen 1. RegionData er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom og Skjåk. 2. Hovedkontoret skal ligge på Otta. 2 Bakgrunn

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F47 Arkivsaksnr: 2012/499-1 Saksbehandler: Kari Lindseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Revidert avtale for interkommunalt

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE OM SYKEHJEMSLEGETJENESTER MELLOM SVELVIK OG DRAMMEN KOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE OM SYKEHJEMSLEGETJENESTER MELLOM SVELVIK OG DRAMMEN KOMMUNE Vår referanse Arkivkode Sted Dato 13/11066-2 DRAMMEN 14.10.2013 SAMARBEIDSAVTALE OM SYKEHJEMSLEGETJENESTER MELLOM SVELVIK OG DRAMMEN KOMMUNE Samhandling er utrykk for helse- og sosialtjenestens evne til

Detaljer

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE, SIGDAL KOMMUNE OG MODUM KOMMUNE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Allmenne bestemmelser Parter Partene i denne avtalen er: Modum kommune, heretter

Detaljer

Avtale om vertskommunesamarbeid

Avtale om vertskommunesamarbeid Avtale om vertskommunesamarbeid Barnevernsvakt 1. Allmenne bestemmelser 1.1 Parter Partene i denne avtalen er: a. Ringerike kommune (heretter kalt vertskommunen), organisasjonsnummer: 949 199 925 b. Jevnaker

Detaljer

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune) barnevernvakt

Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) Bergen kommune (vertskommune) Samnanger kommune (samarbeidskommune) barnevernvakt Saksnr: 201204099-19 Saksbehandler: ROBR Delarkiv: ESARK-03 Samarbeidsavtale (administrativt vertskommunesamarbeid) mellom deltakerkommunene Bergen kommune (vertskommune) og Samnanger kommune (samarbeidskommune)

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD)

SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD) .. SAMARBEIDSAVTALE INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM ENGERDAL KOMMUNE OG TRYSIL KOMMUNE VERTSKOMMUNESAMARBEID OM KOMMUNAL AKUTT DØGNENHET (KAD) Vertskommunesamarbeidet ble vedtatt av: Trysil kommune i KS

Detaljer

Det opprettes en felles folkevalgt nemnd (nemnda) i vertskommunen. Nemnda opprettes med følgende sammensetning: OK

Det opprettes en felles folkevalgt nemnd (nemnda) i vertskommunen. Nemnda opprettes med følgende sammensetning: OK Vertskommuneavtale (avtalen) Mellom Inderøy kommune Snåsa kommune Verran kommune (kommunene/deltakerkommunene) og Steinkjer kommune (kommune/vertskommune) tll DMS Inn-Trøndelag 01.01.2012 1. Bakgrunn og

Detaljer

Vertskommunesamarbeid med Røst kommune IKT

Vertskommunesamarbeid med Røst kommune IKT IKT-kontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 07.04.2017 27879/2017 2017/2464 060 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 27.04.2017 Bystyret 11.05.2017 Vertskommunesamarbeid med Røst kommune

Detaljer

Organisasjonsmodeller for fremtidig it-organisasjon. Utredning. Knutepunkt Sørlandet

Organisasjonsmodeller for fremtidig it-organisasjon. Utredning. Knutepunkt Sørlandet Organisasjonsmodeller for fremtidig it-organisasjon Utredning Knutepunkt Sørlandet Innhold 1 Innledning... 2 2 Interkommunalt styre... 2 2.1 Hjemmel... 2 2.1.1 Formål... 3 2.1.2 Karakteristiske trekk ved

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

Reglement tilsyn og kontroll

Reglement tilsyn og kontroll EVENES KOMMUNE Reglement tilsyn og kontroll 1: Rådmannens rolle og plassering i kommuneorganisasjonen 1.1 Rådmannen er øverste leder for hele kommuneorganisasjonen og ansatt av kommunestyret. Rådmannen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bjørn Hagen, Arkiv: 044 Arkivsaksnr.: 12/145-1 OPPNEVNING AV KOMITÉ MED SIKTE PÅ REVISJON AV KRAGERØ KOMMUNES DELEGASJONSREGLEMENT Rådmannens forslag til vedtak: ::: Sett inn

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Delegasjon

Dosent Ingun Sletnes Delegasjon Dosent Ingun Sletnes Delegasjon 14. februar 2017 1 Delegasjon Ha vil delegasjon si? Primærkompetanse Subdelegasjon/videredelegasjon Intern delegasjon Ekstern delegasjon 2 Delegasjon i staten 1 Regjeringens

Detaljer

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret med hjemmel i lov 26. juni 1992 nr. 87 om forsøk i offentlig forvaltning.

Detaljer

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r 2 0 1 6 Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen Kommunens ansvar Barnehageloven 8 første ledd Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen

Detaljer

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF

Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Saksnr./dok.nr.: 2011/316 Vedtekter for Longyearbyen lokalstyre Bydrift KF Vedtatt av lokalstyret 27.10.2008, sak PS 064/08 Endret av lokalstyret 17.11.2009, sak PS 56/09 Endret

Detaljer

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes

Delegering og delegeringsreglementer. Tone Hau Steinnes Delegering og delegeringsreglementer Tone Hau Steinnes Tema Generelt om delegering Prosjektet i Buskerud Generelt om delegering Kommuneloven 6: Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS

SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1 SELSKAPSAVTALE FOR FOLLO DISTRIKTSREVISJON IKS 1. Navn Navnet på selskapet er Follo distriktsrevisjon IKS. 2. Deltakerne i selskapet Deltakere i selskapet er: Enebakk kommune, org.nr. 964 949 581, Prestegårdsvn.

Detaljer

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr:

Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr og Levanger kommune org.nr: Samarbeidsavtale - Innherred samkommune mellom Verdal kommune org.nr. 938 587 418 og Levanger kommune org.nr: 938 587 051 Vedtatt i Verdal kommunestyre XX.XX. 2012, sak XX/XX Vedtatt i Levanger kommunestyre

Detaljer

Løsningsforslag/sensorveiledning

Løsningsforslag/sensorveiledning Løsningsforslag/sensorveiledning Vekting av oppgavene. Det er ikke angitt vekting av oppgavene i oppgaveteksten. Vektingen er gjort ut fra en totalvurdering av innlevert besvarelse. Har den praktiske oppgaven

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN

VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN VESTVÅGØY KOMMUNE REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN REGLEMENT FOR UTØVELSE AV DELEGERT MYNDIGHET VIDEREDELEGERING AV MYNDIGHET FRA RÅDMANNEN 1. Generelle

Detaljer

Delegasjon, organisasjons- og instruksjonsmyndighet

Delegasjon, organisasjons- og instruksjonsmyndighet Forvaltningsrett JUS 2211 Delegasjon, organisasjons- og instruksjonsmyndighet Inger-Johanne Sand, IOR Våren 2017 Personell kompetanse : Organisasjons- og instruksjonsmyndighet Delegasjon Læringskrav: Studenten

Detaljer

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen

Kapittel 2 Alminnelige bestemmelser om organiseringen av samkommunen Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Levanger og Verdal Vedtatt av kommunestyret i Levanger kommune 18. november 2009 og i Verdal kommune 30. november

Detaljer

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet Finansdepartementet Postboks 8008 - Dep. 0030 OSLO Dato: 25.06.2014 Vår ref.: 14-796/HH Deres ref.: 13/3244 SL UR/KR Høringsuttalelse - forslag om ny nemndsstruktur på skatte- og merverdiavgiftsområdet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold

VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE Innhold Saksnr.: 15/1487-24 VEDTEKTER FOR SOLA TOMTESELSKAP KF VEDTATT AV KOMMUNESTYRET I SOLA KOMMUNE 04.02.16 Innhold Kapittel 1. Foretaket...2 1-1 Navn og forretningskontor...2 1-2 Formål...2 Kapittel 2. Ansvarsforhold

Detaljer

VEDTEKTER FOR ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN (ÅRH)

VEDTEKTER FOR ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN (ÅRH) VEDTEKTER FOR ÅLESUNDREGIONENS HAVNEVESEN (ÅRH) Kapittel : Etablering, rettigheter og plikter - Organisasjonsform Ålesundregionens Havnevesen (ÅRH) er et interkommunalt havnefellesskap opprettet av kommunene

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet

Møteinnkalling. Formannskapet Nes Kommune Møteinnkalling Formannskapet Dato: 04.01.2017 kl. 16:00 Sted: Nes kommunehus, Veslesalen Arkivsak: 15/01241 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF

VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF VEDTEKTER FOR MOSJØEN OG OMEGN NÆRINGSSELSKAP KF Fastsatt av Vefsn kommunestyre den 22.11.2006 i medhold av Lov av 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner 62 Revidert 17.03.2010 Kommunestyret

Detaljer

Innkalling for Tjenesteutvalget

Innkalling for Tjenesteutvalget Birkenes kommune Innkalling for Tjenesteutvalget Møtedato: Mandag 26.08.2014 Møtested: Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtetid: 18:00-20:00 Informasjon om endringer i organisasjonen v/ltone Røinesdal,

Detaljer

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste

Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Smaalenene Bedriftshelsetjeneste Vedtekter Versjon 3.0 18.09.2013 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor... 2

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Endring av organisasjonsmodell for Gjøvik krisesenter - ny behandling etter høring

Saksframlegg. Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret. Endring av organisasjonsmodell for Gjøvik krisesenter - ny behandling etter høring Arkiv: FE-030, TI-&85, HIST- ESA-16/3931 JournalpostID: 17/21236 Saksbehandler: Aasbjørn Pålshaugen Dato: 19.05.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato Formannskapet Kommunestyret Endring av organisasjonsmodell

Detaljer

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS

Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Indre Østfold Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets

Detaljer

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla.

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla. Justert forslag til forskrift MNR 25.05.09 Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla. Vedtatt av kommunestyret i

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS

SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS SELSKAPSAVTALE FOR KRISESENTERET I FOLLO IKS KAP. 1. SELSKAPETS FIRMA 1.1 Krisesenteret i Follo IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper av 29. januar 1999

Detaljer

Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner

Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner KBU 22.09.2016 Delegasjonsregler og saksbehandlingsrutiner Byplansjef Anne Skare Kommuneloven 39 nr 2 Kommunestyret og fylkestinget fastsetter selv ved reglement nærmere regler for saksbehandlingen i folkevalgte

Detaljer

Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet Kapittel 2 Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen

Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet Kapittel 2 Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen Innhold Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet........................... 17 1.1 Offentlig forvaltning «utøvende makt».................... 17 1.2 Forvaltningsvirksomhet.................................

Detaljer

Avlastningshjemmet IKS

Avlastningshjemmet IKS Avlastningshjemmet IKS Selskapsavtale Representantskapet 24.10.2014 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn... 2 1.2. Deltakere i selskapet... 2 1.3. Selskapets hovedkontor...

Detaljer

Saksframlegg. Samarbeidsavtale interkommunalt barnevern mellom Songdalen/ Søgne, Lillesand/ Birkenes og Kristiansand kommune.

Saksframlegg. Samarbeidsavtale interkommunalt barnevern mellom Songdalen/ Søgne, Lillesand/ Birkenes og Kristiansand kommune. Søgne kommune Arkiv: 026 Saksmappe: 2014/1203-20643/2015 Saksbehandler: Jon Wergeland Dato: 26.05.2015 Saksframlegg Samarbeidsavtale interkommunalt barnevern mellom Songdalen/ Søgne, Lillesand/ Birkenes

Detaljer

Mandat for et lovutvalg til å revidere forvaltningsloven. 1. Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget

Mandat for et lovutvalg til å revidere forvaltningsloven. 1. Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget Mandat for et lovutvalg til å revidere forvaltningsloven 1. Bakgrunnen for oppnevningen av utvalget Forvaltningsloven var ved sin vedtakelse den første norske loven med alminnelige krav til forvaltningens

Detaljer

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS

Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Indre Østfold Kommunerevisjon IKS Selskapsavtale Vedtatt i representantskapet i IØKR IKS 14.11.2013, og korrigert 24.04.2013 og 27.08.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

Indre Østfold Data IKS

Indre Østfold Data IKS Indre Østfold Data IKS Selskapsavtale Utabeidet av Prosjekt Eierskap v/ Åsmund Kobbevik 26.09.2014 VEDTATT AV REPRESENTANTSKAPET 24.10.2014 1 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets

Detaljer

Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon

Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon Jan Fridthjof Bernt: Forholdet mellom folkevalgt ledelse og tilsatt administrasjon Foredrag Januarmøtet 2013 Fylkesmannen i Troms Tromsø 9. januar 2013 Utgangspunktet: Kommunaldemokrati som legmannsstyre

Detaljer

Åpne høringer - regelverk

Åpne høringer - regelverk Åpne høringer - regelverk Studietur for kontrollutvalgene på Vestlandet Oslo 18. mars 2013 v/ advokat Jostein Selle KS Advokatene Hva er en høring? Ingen definisjon i kommuneloven Definisjonen i Stortingets

Detaljer

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING KAP. 1. SAMARBEIDETS FIRMA/RETTSLIGE STATUS 1.1 Innherred kommunesamarbeid, brann og redning (heretter kalt Innherred brann og redning) er et

Detaljer

Administrasjonen i formannskapsformen Åremålsansettelser og partssammensatt utvalg. Lovpålagte stillinger i særlov 19. januar 2017

Administrasjonen i formannskapsformen Åremålsansettelser og partssammensatt utvalg. Lovpålagte stillinger i særlov 19. januar 2017 Dosent Ingun Sletnes Administrasjonen i formannskapsformen Åremålsansettelser og partssammensatt utvalg. Lovpålagte stillinger i særlov 19. januar 2017 Forholdet politikk og administrasjon Grunnleggende

Detaljer

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE /

REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE / MANDAL KOMMUNE REGLEMENT FOR SAKSBEHANDLING MV. I FOLKEVALGTE ORGANER I MANDAL KOMMUNE 1 2007/3603-61 1 VALG OG SAMMENSETNING Utvalg og råd med folkevalgt representasjon i Mandal kommune, velges av bystyret,

Detaljer

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET

FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET FORSKRIFT OM KONTROLLUTVALGET - UTFYLLENDE REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET Kap. 1. Virkeområde 1.Virkeområde Lov og forskrift omfatter kommunens og fylkeskommunens kontrollutvalg, og gjelder utvalgets ansvar

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE ALVDAL KOMMUNE Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 02.10.2015 Tid: 1200 14.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 50/15 15/748 GODKJENNING AV VALGOPPGJØRET 2015 51/15 15/749

Detaljer

Må politikere vite noe om saksbehandling?

Må politikere vite noe om saksbehandling? Folkevalgtopplæring 22. mars 2012 Må politikere vite noe om saksbehandling? Spesialrådgiver Tore Gullichsen Svaret er: JA! Skal se nærmere på: Delegasjon Habilitet Taushetsplikt Åpenhet og offentlighet

Detaljer

Reglement for kontrollutvalg

Reglement for kontrollutvalg Reglement for kontrollutvalg Kontrollutvalget forestår på vegne av kommunestyret det løpende tilsyn med forvaltningen i kommunen Kontrollutvalget er valgt av kommunestyret og rapporterer til kommunestyret

Detaljer

Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen

Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen Revidert 3. juli 2012 Sivert Dombu Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen Opprinnelig lagt fram av arbeidsgruppa for folkevalgt styring, 09.03.2012. (Nye vedtekter må vedtas av kommunestyrene) 1. Medlemmer

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer

Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Grunnleggende forvaltningsrett -noen utvalgte temaer Forvaltningsretten i et innbyggerperspektiv 2 Hva er forvaltningsrett? Offentlig myndighetsutøvelse Forvaltningsretten styrer den offentlige myndighetsutøvelsen

Detaljer

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS

Selskapsavtale. for. Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Selskapsavtale for Haugaland Kontrollutvalgssekretariat IKS Org.nr. 987 635 460 Oversikt over endringer i selskapsavtalen foretatt etter registrering av selskapet 2 endret av representantskapet i møte

Detaljer

Indre Østfold Utvikling IKS

Indre Østfold Utvikling IKS Indre Østfold Utvikling IKS Revidert selskapsavtale til behandling i representantskapet 28.04.2015 Bjørn Winther Johansen 20.04.2015 INNHOLD Kapittel I. Selskapsinformasjon... 2 1.1. Selskapets navn...

Detaljer

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3

1. KAP. VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL Virkeområde og formal... 3 ØKONOMI- OG ADMINISTRASJONSSTABEN Tema Kontrollområde Reglement Folkevalgt Vedtatt av fylkestinget i møte 7.12.2004 (sak 66/04) og i møte 12.10.11 sak 62 og 66) Ansvarlig for oppdatering Økonomi- og administrasjonsstaben

Detaljer