Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Ny samarbeidsmodell i MNR. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Namsos kommune. Saksframlegg. Rådmannen. Ny samarbeidsmodell i MNR. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre"

Transkript

1 Namsos kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/ Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Ny samarbeidsmodell i MNR Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Regionrådets forslag legges frem som rådmannens innstilling: Forslag til vedtak alternativ 1: (Vertskommuneløsning) Intensjonserklæring for videreføring av dagens styringsmodell 1. Kommunene ønsker å videreføre hovedprinsippene som gjelder for dagens MNR-samarbeid. Det betyr at regionrådet skal være et initierende organ for frittstående interkommunale samarbeidsordninger og et felles samordningsorgan for drøfting av viktige spørsmål mellom kommunene. Regionrådet skal fortsatt ivareta styrefunksjoner der det er hensiktsmessig med en felles samordning. 2. For å sikre god forankring og en mer representativ sammensetning utvides regionrådet til 23 representanter. Disse velges med varamedlemmer av og blant kommunestyrene i Midtre Namdal. Fra Namsos velges 8 representanter, fra Overhalla 5, Namdalseid 4, Flatanger 3 og Fosnes For å styrke regionrådets administrative kapasitet ansettes en regionrådssekretær i 100 prosent stilling. Rådmannsgruppen videreføres og en av rådmennene skal fortsatt fungere som leder av regionrådets sekretariat. 4. Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal videreføres etter forsøksperiodens utløp Tjenesten organiseres etter kommunelovens 28c vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemnd. Nemnda skal bestå av 2 representanter fra hver kommune som velges av kommunestyrene i eierkommunene. Kommunestyrene delegerer dagens oppgaver og myndighet til nemnda som kan delegere ansvar for administrative oppgaver til administrasjonen i vertskommunen. Overhalla skal være vertskommune for tjenesten og avdelingskontoret i Namdalseid skal videreføres. De ansatte vil ha sitt arbeidsgiverforhold til Overhalla kommune. 5. Barneverntjenesten i Midtre Namdal videreføres etter forsøksperiodens utløp Tjenesten organiseres etter kommunelovens 28b administrativt vertskommunesamarbeid.

2 Namsos skal være vertskommune for tjenesten. Dagens oppgaver og myndighet delegeres til administrasjonen i vertskommunen og felles barnevernleder. De ansatte vil ha sitt arbeidsgiverforhold til Namsos kommune. 6. Endringer som er omtalt i pkt.2-5 gjennomføres før Forslag til samarbeidsavtaler etter kommunelovens bestemmelser for miljø og landbruk og barnevern legges fram for endelig vedtak i kommunestyrene. Forslag til vedtak alternativ 2: (Samkommuneløsning) Intensjonserklæring for etablering av et helhetlig regionsamarbeid i MNR 1. Kommunene mener det er behov for å meisle ut en sterkere, mer langsiktig og mer robust samarbeidsstrategi i Midtre Namdal. Det er nødvendig som svar på dokumenterte utfordringer knyttet til styring og effektivitet i dagens samarbeid og for å møte framtidige utfordringer for kommunene. 2. Kommunene mener MNR-samarbeidet bør organiseres ut fra følgende prinsipper: Interkommunalt samarbeid betraktes som en selvstendig strategi for oppgaveløsning der utgangspunktet er at kommunene skal bestå. Det betyr at MNR skal kunne ivareta totalansvar for oppgaver innenfor kommunale kjerneområder, inkludert offentlig myndighetsutøvelse dersom det er nødvendig for å sikre et effektivt samarbeid og dersom det gir bedre resultater for innbyggerne enn enhetskommunale løsninger. Helhetlige løsninger underlagt en felles politisk styring på regionalt nivå er ønskelig framfor en oppdeling av samarbeidet i ulike organisasjoner. Det betyr at regionrådet bør etableres som et felles politisk styringsorgan for alle kjerneordninger innenfor MNR. Organiseringen og styringen av det regionale samarbeidet bør i størst mulig grad tilpasses ordinære prinsipper som gjelder for kommunene. Det betyr bl.a. overgang til en mer demokratisk og representativ sammensetning av regionrådet og innføring av en fast administrativ ledelse som bindeledd mellom fagenhetene i MNR og regionrådet som beslutningsorgan. Samarbeidet bør gis et innhold og en organisering som bidrar til interessante roller for politikere og ansatte. Det er ønskelig at framtidige politikere i regionrådet har høy sektorpolitisk kompetanse og samhandlingskompetanse som kan gi styrke til et felles politisk styringsorgan. Rådmannsgruppen bør utvikles til en strategisk ressurs i det samlede MNR-samarbeidet og avlastes for løpende drift. Det bør tilstrebes å utvikle attraktive stillinger for ledere og fagpersonell innenfor MNR. Samarbeidet bør bidra til fordeling av kompetanse og arbeidsplasser til alle kommunene i MNR. I dette ligger en intensjon om at alle kommunene skal ivareta regionale oppgaver i den kommende fireårsperioden. Ved utvidelse av samarbeidet skal det tilstrebes lokalisering av MNR-funksjoner også i Fosnes og Flatanger. 3. Formålet med samarbeidet vil dels være å sikre god kvalitet, effektiv ressursbruk og utviklingskraft til beste for innbyggere og brukere i Midtre Namdal, dels prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid basert på prinsippene ovenfor. Som hovedmål for den kommende fireårsperioden forslås: Bedre kvalitet på service til innbyggerne gjennom videreføring og videreutvikling av dagens MNR-samarbeid Bedre ressursbruk og uttak av økonomiske stordriftsfordeler der det er politisk ønskelig

3 Bedre organisering av regionens politiske, administrative og faglige kompetanseressurser Bedre forutsetninger for forpliktende regional samhandling og aktiv mobilisering mot andre kommuner, fylkeskommunen og staten Etablering av et mottaksapparat og en beredskap for ivaretakelse av nye oppgaver og virkemidler Økt påvirkningskraft i forhold til fylkeskommunen, staten og andre aktører 4. Den kommende styringsmodellen skal bidra til følgende mål: Forenkling av det samlede interkommunale styringssystemet i retning av færre aktører, tydeligere ansvarsplassering og mer effektive samhandlingsprosesser Demokratisering av samarbeidet gjennom overgang til mer rettferdige representasjonsordninger og bedre dialog mellom MNR og kommunestyrene Vitalisering av regionrådets politiske roller som strategisk organ og styreorgan Effektivisering av den administrative styringen Utvikling av samarbeidets innhold, inkludert tilføring av nye oppgaveområder 5. Etablering av et helhetlig og representativ regionsamarbeid vil innebære at regionrådet overtar alle styreoppgaver og overført myndighet til styrer i nåværende MNR-ordninger, inkludert styrene for barnevern og miljø og landbruk. Regionrådet får dermed ansvar for følgende kjerneordninger: Barneverntjenesten i Midtre Namdal Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal Utviklingskontoret i Midtre Namdal Skatteoppkreveren i MNR Kommuneoverlegen i MNR Legevakttjenesten i MNR 6. Det foreslås at regionrådet og regionrådets administrasjon også tildeles ansvar for løpende samordning og oppfølging av følgende MNR-ordninger: IT MNR Jordmortjenesten i MNR MNR Helse MNR Oppvekst PP-tjenesten Det er behov for å foreta en nærmere avgrensning av regionrådets ansvar for disse ordningene i forhold til kommunestyrene og rådmennene i den enkelte kommune. 7. Ny styringsmodell forutsetter følgende endringer i organiseringen: Regionrådet utvides til 26 representanter som velges med varamedlemmer av og blant kommunestyrene i Midtre Namdal. Fra Namsos velges 11 representanter, fra Overhalla 5, Namdalseid 4, Flatanger 3 og Fosnes 3. Dersom en av kommunene velger å stå utenfor den felles styringsløsningen, reduseres antall medlemmer i styringsorganet tilsvarende denne kommunens representanter. Valg til nytt felles styringsorgan avholdes før Valget gjelder fram til kommunevalget i 2011 da nytt regionråd med

4 funksjonstid fram til velges fra de nye kommunestyrene. Det felles styringsorganet benevnes Midtre Namdal Regionstyre. Regionstyret ledes av en av ordførerne og en nestleder. Leder velges etter en turnusordning mellom kommunene. Nestleder skal velges blant representantene fra Namsos, når Namsos ikke har leder. Ellers velges nestleder etter en turnusordning mellom de øvrige kommunene. Styrefunksjoner for miljø og landbruk videreføres i et eget politisk utvalg under regionrådet. Regionstyret står fritt til å vurdere opprettelse av andre politiske utvalg. Regionstyrets administrasjon ledes av en administrasjonssjef. Administrasjonssjef er en av rådmennene i deltakerkommunene etter turnusordning. Dette kombineres med tilsetting av fast administrasjonssekretær. Regionstyret vil være arbeidsgiver for vedkommende. Administrasjonssjefen vil være ansvarlig for løpende saksutredning for regionstyret, inkludert økonomistyring og budsjett. Rådmannsgruppen videreføres med strategiske oppgaver, ansvar for samordning mot kommunene og som støtteressurs for administrativ leder. Ansatte i MNR-ordningene viderefører sitt arbeidsgiverforhold som de har i dag (Namsos og Overhalla som vertskommuner), men er underlagt regionstyrets faglige og administrative styring. Kommunene vil være ansvarlig for finansiering av regionstyret. Budsjett for det første driftsåret fastlegges ut fra dagens prinsipper for fastsettelse av budsjett for den enkelte ordning. Regionstyret og regionstyrets organer kan samarbeide med andre kommuner gjennom kjøp og salg av tjenester eller ved at regionstyret er vertskommune for andre kommuner. Regionstyret bestemmer omfang og innretning på avtalebasert samarbeid. Delvis deltakelse med begrenset stemmerett i regionstyret vil ikke være mulig. Regionstyret kan fritt tildele utvalgte kommuner, fylkeskommunen, fylkesmannen eller andre aktører en observatørrolle. 8. Den nye styringsmodellen forutsetter at det søkes om et 4-årig forsøk med mulighet for 2 års forlengelse. Forsøksperioden vil være fra til Søknad må utarbeides og være vedtatt i alle kommunestyrene før årsskiftet dersom KRD skal rekke saksbehandling før Sammen med søknaden må det foreligge en forsøksforskrift etter forsøksloven som definerer overordnede rammer for forsøket og juridiske avvik fra kommuneloven og særlovgivningen. Det må også utarbeides en grunnavtale med vedtekter som beskriver organisering og rutiner nærmere. Et konkret forslag til søknad, inkludert utkast til grunnavtale og forsøksforskrift vil legges fram for behandling i kommunestyrene i desember, gitt at kommunestyrene gir sin tilslutning til prinsippene ovenfor.

5 Dokumenter i saken Type Dato Tittel Adressat S Ny samarbeidsmodell i MNR Saksopplysninger fra rådmannen i Namsos: Regionrådets forslag i alternativ 2 samkommunemodellen, kap. 7, kulepkt. 1 og 2 om sammensetting og ledelse, er endret til i tråd med Regionrådets behandling i sitt møte den I alternativ 2 samkommunemodellen, kap. 6, er følgende tjenester listet opp som MNRordninger og hvor ansvar for løpende samordning og oppfølging er foreslått overført til samkommunen: o Jordmortjenesten i MNR. o MNR Helse. o MNR Oppvekst. o PP-tjenesten. Jordmortjenesten er ingen MNR-tjeneste, men en felles avtale hvor MNRkommunene kjøper jordmortjenester av Helse Nord-Trøndelag. MNR-helse og MNR-oppvekst er ingen egne tjenester. På fagområdene er det naturlig kontakt mellom fagmiljøene gjennom møter og faglig nettverk. Dette fungerer uavhengig av organisering. PP-tjenesten var tidligere en MNR-tjeneste, men ble så sent som i 2007 reorganisert og lagt inn som en avdeling under rådmannen i Namsos med salg av tjenester til andre kommuner etter avtale. Dette ble vurdert som den mest hensiktsmessige organiseringen. Saksopplysninger, felles for alle MNR-kommuner: Formålet med saken er at kommunestyrene fatter vedtak som avklarer framtidig samarbeidsstrategi og styringsmodell for MNR. Regionrådet har forutsatt at dette må skje i november av hensyn til nye løsninger for forsøksordningene som må avvikles innen (barnevern og miljø- og landbruk). Det er videre lagt opp til at regionrådet fremmer forslag på konkrete løsninger for den modellen som velges, slik at dette fastsettes av kommunestyrene i desember. Regionrådet har i 2008 gjennomført en omfattende prosess for å evaluere erfaringene med dagens interkommunale samarbeid og utvikle forslag til framtidig samarbeidsstrategi og styringsmodell for MNR. Arbeidet er utført med bakgrunn i bestilling fra kommunestyrene. Prosesen er gjennomført med bistand fra Nivi Analyse AS som hovedkonsulent og Trøndelag Forskning og Utvikling AS som konsulent for sluttevaluering av forsøksordningene. Evalueringene av regionrådet og MNR-ordningene er oppsummert i 3 rapporter: Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller, NIVIrapport nr Forsøk med felles barneverntjeneste i Midtre Namdal, sluttevaluering, TFU Evaluering av forsøk med felles Miljø- og Landbruksforvaltning, TFU Evalueringene ble presentert i felles kommunestyremøte

6 Parallelt med evalueringene i MNR er det gjennomført en omfattende kartlegging og evaluering av det interkommunale samarbeidet i Nord-Trøndelag med hovedvekt på omfang og erfaringer med det etablerte samarbeidet i fylkets delregioner. Resultater fra dette prosjektet ble presentert på et seminar i regi av fylkesmannen og KS på Steinkjer og sluttrapport vil foreligge i slutten av oktober. På grunnlag av dette har regionrådet gjennomført en arbeidsprosess som har munnet ut i foreliggende forslag til framtidig styringsløsning for samarbeidet i Midtre Namdal. Regionrådet avklarte premisser for det endelige løsningsforlaget Det vises til protokoll fra regionrådets sak 17/08 (vedlegg 2) og notat om valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell (vedlegg 3). Premisser, hovedspørsmål og alternative løsninger ble deretter presentert og debattert i felles kommunestyremøte Regionrådet har avklart 2 alternative løsningsforslag: 1. Dagens modell videreføres med evt. justeringer i representasjonsordning og administrativ løsning for regionrådet. Forsøkene organiseres etter nytt regelverk for vertskommuner. Alternativ løsning for politisk representasjon foreligger. Kommuner som ikke ønsker myndighetsoverføring, står utenfor de aktuelle ordningene og kan evt kjøpe tjenester. 2. Overgang til helhetlig og representativt regionsamarbeid der alle kjerneordninger i MNR-samarbeidet underlegges et felles politisk styringsorgan, inkludert de to forsøkene. Alternativer for administrativ løsning og navn på det felles styringsorganet foreligger. Kommuner som ikke ønsker å delta, kan evt. inngå avtaler om kjøp og salg av tjenester fra det felles styringsorganet. Det legges nå fram alternative forslag til vedtak i samsvar med dette. Nærmere redegjørelse og begrunnelse for alternativene framgår av vedlegg 1. Under debatten på felles kommunestyremøte i Namsos framkom mange argumenter for å velge forsøk fra alle kommunene med unntak for representanter fra Flatanger som ga uttrykk for at alternativ 1 antakelig vil være tilstrekkelig. Representanter fra Namsos ga uttrykk for synspunkter i litt ulike retninger og ba om forståelse for mer tid til drøfting av de to alternativene. Alternative forslag til vedtak i kommunestyrene Forslag til vedtak alternativ 1: Intensjonserklæring for videreføring av dagens styringsmodell 1. Kommunene ønsker å videreføre hovedprinsippene som gjelder for dagens MNR-samarbeid. Det betyr at regionrådet skal være et initierende organ for frittstående interkommunale samarbeidsordninger og et felles samordningsorgan for drøfting av viktige spørsmål mellom kommunene. Regionrådet skal fortsatt ivareta styrefunksjoner der det er hensiktsmessig med en felles samordning. 2. For å sikre god forankring og en mer representativ sammensetning utvides regionrådet til 23 representanter. Disse velges med varamedlemmer av og blant kommunestyrene i Midtre Namdal. Fra Namsos velges 8 representanter, fra Overhalla 5, Namdalseid 4, Flatanger 3 og Fosnes 3.

7 3. For å styrke regionrådets administrative kapasitet ansettes en regionrådssekretær i 100 prosent stilling. Rådmannsgruppen videreføres og en av rådmennene skal fortsatt fungere som leder av regionrådets sekretariat. 4. Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal videreføres etter forsøksperiodens utløp Tjenesten organiseres etter kommunelovens 28c vertskommunesamarbeid med folkevalgt nemnd. Nemnda skal bestå av 2 representanter fra hver kommune som velges av kommunestyrene i eierkommunene. Kommunestyrene delegerer dagens oppgaver og myndighet til nemnda som kan delegere ansvar for administrative oppgaver til administrasjonen i vertskommunen. Overhalla skal være vertskommune for tjenesten og avdelingskontoret i Namdalseid skal videreføres. De ansatte vil ha sitt arbeidsgiverforhold til Overhalla kommune. 5. Barneverntjenesten i Midtre Namdal videreføres etter forsøksperiodens utløp Tjenesten organiseres etter kommunelovens 28b administrativt vertskommunesamarbeid. Namsos skal være vertskommune for tjenesten. Dagens oppgaver og myndighet delegeres til administrasjonen i vertskommunen og felles barnevernleder. De ansatte vil ha sitt arbeidsgiverforhold til Namsos kommune. 6. Endringer som er omtalt i pkt.2-5 gjennomføres før Forslag til samarbeidsavtaler etter kommunelovens bestemmelser for miljø og landbruk og barnevern legges fram for endelig vedtak i kommunestyrene. Alternativ løsning for politisk representasjon: - dagens representasjonsordning med to representanter fra hver kommune videreføres. Forslag til vedtak alternativ 2: Intensjonserklæring for etablering av et helhetlig regionsamarbeid i MNR 1. Kommunene mener det er behov for å meisle ut en sterkere, mer langsiktig og mer robust samarbeidsstrategi i Midtre Namdal. Det er nødvendig som svar på dokumenterte utfordringer knyttet til styring og effektivitet i dagens samarbeid og for å møte framtidige utfordringer for kommunene. 2. Kommunene mener MNR-samarbeidet bør organiseres ut fra følgende prinsipper: Interkommunalt samarbeid betraktes som en selvstendig strategi for oppgaveløsning der utgangspunktet er at kommunene skal bestå. Det betyr at MNR skal kunne ivareta totalansvar for oppgaver innenfor kommunale kjerneområder, inkludert offentlig myndighetsutøvelse dersom det er nødvendig for å sikre et effektivt samarbeid og dersom det gir bedre resultater for innbyggerne enn enhetskommunale løsninger. Helhetlige løsninger underlagt en felles politisk styring på regionalt nivå er ønskelig framfor en oppdeling av samarbeidet i ulike organisasjoner. Det betyr at regionrådet bør etableres som et felles politisk styringsorgan for alle kjerneordninger innenfor MNR. Organiseringen og styringen av det regionale samarbeidet bør i størst mulig grad tilpasses ordinære prinsipper som gjelder for kommunene. Det betyr bl.a. overgang til en mer demokratisk og representativ sammensetning av regionrådet og innføring av en fast administrativ ledelse som bindeledd mellom fagenhetene i MNR og regionrådet som beslutningsorgan. Samarbeidet bør gis et innhold og en organisering som bidrar til interessante roller for politikere og ansatte. Det er ønskelig at framtidige politikere i regionrådet har høy sektorpolitisk kompetanse og samhandlingskompetanse som kan gi styrke til et felles politisk styringsorgan. Rådmannsgruppen bør utvikles til en strategisk ressurs i det

8 samlede MNR-samarbeidet og avlastes for løpende drift. Det bør tilstrebes å utvikle attraktive stillinger for ledere og fagpersonell innenfor MNR. Samarbeidet bør bidra til fordeling av kompetanse og arbeidsplasser til alle kommunene i MNR. I dette ligger en intensjon om at alle kommunene skal ivareta regionale oppgaver i den kommende fireårsperioden. Ved utvidelse av samarbeidet skal det tilstrebes lokalisering av MNR-funksjoner også i Fosnes og Flatanger. 3. Formålet med samarbeidet vil dels være å sikre god kvalitet, effektiv ressursbruk og utviklingskraft til beste for innbyggere og brukere i Midtre Namdal, dels prøve ut en helhetlig og forpliktende styringsmodell for interkommunalt samarbeid basert på prinsippene ovenfor. Som hovedmål for den kommende fireårsperioden forslås: Bedre kvalitet på service til innbyggerne gjennom videreføring og videreutvikling av dagens MNR-samarbeid Bedre ressursbruk og uttak av økonomiske stordriftsfordeler der det er politisk ønskelig Bedre organisering av regionens politiske, administrative og faglige kompetanseressurser Bedre forutsetninger for forpliktende regional samhandling og aktiv mobilisering mot andre kommuner, fylkeskommunen og staten Etablering av et mottaksapparat og en beredskap for ivaretakelse av nye oppgaver og virkemidler Økt påvirkningskraft i forhold til fylkeskommunen, staten og andre aktører 4. Den kommende styringsmodellen skal bidra til følgende mål: Forenkling av det samlede interkommunale styringssystemet i retning av færre aktører, tydeligere ansvarsplassering og mer effektive samhandlingsprosesser Demokratisering av samarbeidet gjennom overgang til mer rettferdige representasjonsordninger og bedre dialog mellom MNR og kommunestyrene Vitalisering av regionrådets politiske roller som strategisk organ og styreorgan Effektivisering av den administrative styringen Utvikling av samarbeidets innhold, inkludert tilføring av nye oppgaveområder 5. Etablering av et helhetlig og representativ regionsamarbeid vil innebære at regionrådet overtar alle styreoppgaver og overført myndighet til styrer i nåværende MNR-ordninger, inkludert styrene for barnevern og miljø og landbruk. Regionrådet får dermed ansvar for følgende kjerneordninger: Barneverntjenesten i Midtre Namdal Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal Utviklingskontoret i Midtre Namdal Skatteoppkreveren i MNR Kommuneoverlegen i MNR Legevakttjenesten i MNR 6. Det foreslås at regionrådet og regionrådets administrasjon også tildeles ansvar for løpende samordning og oppfølging av følgende MNR-ordninger: IT MNR Jordmortjenesten i MNR

9 MNR Helse MNR Oppvekst PP-tjenesten Det er behov for å foreta en nærmere avgrensning av regionrådets ansvar for disse ordningene i forhold til kommunestyrene og rådmennene i den enkelte kommune. 7. Ny styringsmodell forutsetter følgende endringer i organiseringen: Regionrådet utvides til 23 representanter som velges med varamedlemmer av og blant kommunestyrene i Midtre Namdal. Fra Namsos velges 8 representanter, fra Overhalla 5, Namdalseid 4, Flatanger 3 og Fosnes 3. Valg til nytt felles styringsorgan avholdes før Valget gjelder fram til kommunevalget i 2011 da nytt regionråd med funksjonstid fram til velges fra de nye kommunestyrene. Som navn på det felles styringsorganet foreslås Midtre Namdal Regionråd som i dag. Regionrådet ledes av en av ordførerne og en nestleder som velges etter en turnusordning. Styrefunksjoner for miljø og landbruk videreføres i et eget politisk utvalg under regionrådet. Regionrådet står fritt til å vurdere opprettelse av andre politiske utvalg. Regionrådets administrasjon ledes av en fast tilsatt administrasjonssjef. Regionrådet vil være arbeidsgiver for vedkommende. Administrasjonssjefen vil være ansvarlig for løpende saksutredning for regionrådet, inkludert økonomistyring og budsjett. Rådmannsgruppen videreføres med strategiske oppgaver, ansvar for samordning mot kommunene og som støtteressurs for administrativ leder. Ansatte i MNR-ordningene viderefører sitt arbeidsgiverforhold som de har i dag (Namsos og Overhalla som vertskommuner), men er underlagt regionrådets faglige og administrative styring. Kommunene vil være ansvarlig for finansiering av regionrådet. Budsjett for det første driftsåret fastlegges ut fra dagens prinsipper for fastsette budsjett for den enkelte ordning. Regionrådet og regionrådets organer kan samarbeide med andre kommuner gjennom kjøp og salg av tjenester eller ved at regionrådet er vertskommune for andre kommuner. Regionrådet bestemmer omfang og innretning på avtalebasert samarbeid. Delvis deltakelse med begrenset stemmerett i regionrådet vil ikke være mulig. Regionrådet kan fritt tildele utvalgte kommuner, fylkeskommunen, fylkesmannen eller andre aktører en observatørrolle. 8. Den nye styringsmodellen forutsetter at det søkes om et 4-årig forsøk med mulighet for 2 års forlengelse. Forsøksperioden vil være fra til Søknad må utarbeides og være vedtatt i alle kommunestyrene før årsskiftet dersom KRD skal rekke saksbehandling før Sammen med søknaden må det foreligge en forsøksforskrift etter forsøksloven som definerer overordnede rammer for forsøket og juridiske avvik fra kommuneloven og særlovgivningen. Det må også utarbeides en grunnavtale med vedtekter som beskriver organisering og rutiner nærmere. Et konkret forslag til søknad, inkludert utkast til grunnavtale og forsøksforskrift vil legges fram for behandling i kommunestyrene i desember, gitt at kommunestyrene gir sin tilslutning til prinsippene ovenfor.

10 Alternativt navneforslag: Midtre Namdal Samkommune (MNS) eller Midtre Namdal Regionstyre (MNR) Alternativ administrativ løsning: Turnusordning mellom rådmennene kombinert med tilsetting av sekretær. Vurdering Det vises til vedlegg. Miljømessig vurderinger Ingen

Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell for Midtre Namdal

Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell for Midtre Namdal Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2008/9409-1 Saksbehandler: Knut O. Dypvik Saksframlegg Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell for Midtre Namdal Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Forslag til Samarbeidsavtale for Midtre Namdal Regionstyre

Forslag til Samarbeidsavtale for Midtre Namdal Regionstyre Dato: 28.05.2009 Forslag til Samarbeidsavtale for Midtre Namdal Regionstyre Vedtatt i Fosnes kommunestyre xx/xx. 2009, sak xx/xx Vedtatt i Namdalseid kommunestyre xx.xx. 2009, sak xx/xx Vedtatt i Namsos

Detaljer

Søknad om forsøk med Midtre Namdal Regionstyre

Søknad om forsøk med Midtre Namdal Regionstyre Fosnes kommune Namdalseid kommune Namsos kommune Overhalla kommune Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 Oslo Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2008/8395-15 Roar Pedersen 22.12.2008

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Søknad om forlengelse av samarbeidsordning felles Miljø- og landbruksforvaltning og felles Barnevern i to år fra 2008.

Søknad om forlengelse av samarbeidsordning felles Miljø- og landbruksforvaltning og felles Barnevern i to år fra 2008. Namsos kommune Rådmannen Saksmappe: 2008/5327-1 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Søknad om forlengelse av samarbeidsordning felles Miljø- og landbruksforvaltning og felles Barnevern i to år fra

Detaljer

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik

Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/ Knut O. Dypvik Fosnes kommune Fellesfunksjoner Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Strandveien 38 7734 Steinkjer Att. Snorre Aurstad Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2007/9643-3 Knut O. Dypvik 74286470 15.01.2008 Interkommunalt

Detaljer

Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell i Midtre Namdal

Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell i Midtre Namdal NIVI-notat 2008:4 Valg av samarbeidsstrategi og samarbeidsmodell i Midtre Namdal Saksunderlag for møte i regionrådet 16.september og underlag for felles kommunestyremøte 2.oktober 2008 Utarbeidet på oppdrag

Detaljer

Regionrådenes plass i forvaltningsstrukturen - aktuelle samarbeidsstrategier

Regionrådenes plass i forvaltningsstrukturen - aktuelle samarbeidsstrategier Regionrådenes plass i forvaltningsstrukturen - aktuelle samarbeidsstrategier Landskonferansen for regionråd 2. september 2008 Jørund K Nilsen Dagens temaer Sammensatt forvaltningsstruktur Kort om omfanget

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2473-2 Saksbehandler: Per Tvete Saksframlegg Midtre Namdal som pilot i samhandlingsreformen - forslag til prinsipper og mandat for utredning

Detaljer

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur

Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur Sluttrapport Framtidig politisk styringsstruktur i Værnesregionen Innholdsfortegnelse Prosessen om framtidig politisk styringsstruktur Modellene som er vurdert Valgt modell Framtidig organisering med politisk

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN

Saksfremlegg. Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Saksfremlegg Saksnr.: 10/2246-2 Arkiv: 026 Sakbeh.: Kari Jørgensen Sakstittel: HØRING - NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID SAMKOMMUNEMODELLEN Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

NIVI-rapport 2008:3 Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i Midtre Namdal

NIVI-rapport 2008:3 Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i Midtre Namdal NIVI-rapport 2008:3 Erfaringer med dagens samarbeid og vurdering av alternative styringsmodeller i Midtre Namdal Utarbeidet på oppdrag av Midtre Namdal Regionråd 1 Forord Denne rapporten inneholder en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00

MØTEINNKALLING. Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: Tid: 17.00 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 14.06.2012/TOA Møtested: Ungdomsskolen Møtedato: 21.06.2012 Tid: 17.00 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 19.06.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Møteinnkalling. Fosnes kommune. Fosnes formannskap. Fellesfunksjoner. Utvalg: Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: Tidspunkt: 12:15

Møteinnkalling. Fosnes kommune. Fosnes formannskap. Fellesfunksjoner. Utvalg: Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: Tidspunkt: 12:15 Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes formannskap Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 09.05.2007 Tidspunkt: 12:15 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE

SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE SAMARBEIDSAVTALE FOR INNHERRED SAMKOMMUNE Vedtatt i Verdal kommunestyre 30.11. 2009, sak 78/09 og Levanger kommunestyre 18.11. 2009, sak 62/09 I Allmenne bestemmelser 1 Navn og medlemskommuner Innherred

Detaljer

Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2011/320-25 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap 18.09.2012

Detaljer

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

- ECON Analyse - Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Sammendrag Resymé Organisering av kommunale oppgaver gjennom samkommunemodellen kan være et alternativ til kommunesammenslutning og tradisjonell organisering av kommunesamarbeid. Samkommunen er aktuell

Detaljer

Modeller for samarbeid om lovpålagte oppgaver. Egenskaper, likheter og forskjeller mellom vertskommune og samkommune

Modeller for samarbeid om lovpålagte oppgaver. Egenskaper, likheter og forskjeller mellom vertskommune og samkommune Modeller for samarbeid om lovpålagte oppgaver Egenskaper, likheter og forskjeller mellom vertskommune og samkommune Orientering for Stjørdal kommunestyre, 3. februar 2011 Seniorrådgiver Alf-Petter Tenfjord

Detaljer

Midtre Namdal Region. Saksframlegg. Midtre Namdal Regionstyre. Regional løsning for den kommunale sosialtjenesten som del av NAV i Midtre Namdal

Midtre Namdal Region. Saksframlegg. Midtre Namdal Regionstyre. Regional løsning for den kommunale sosialtjenesten som del av NAV i Midtre Namdal Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionstyre Saksmappe: 2008/6581-10 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Regional løsning for den kommunale sosialtjenesten som del av NAV i Midtre Namdal Utvalg

Detaljer

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan , Midtre Namdal Samkommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/3457-3 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Høringsuttalelse - Sosialpolitisk plan 2016-2019, Midtre Namdal Samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune

Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Flatanger kommune Rådmann Flatanger Saksmappe: 2009/5931-1 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Samarbeidsavtale mellom Flatanger kommune og Midtre Namdal samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: F47 Arkivsaksnr: 2012/499-1 Saksbehandler: Kari Lindseth Øfsti Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret Revidert avtale for interkommunalt

Detaljer

Kommunereformen - viktige utfordringer ved opprettholdelse av Fosnes kommune som egen kommune (selvstendighetsalternativet)

Kommunereformen - viktige utfordringer ved opprettholdelse av Fosnes kommune som egen kommune (selvstendighetsalternativet) Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2016/2362-1 Saksbehandler: Rønnaug Aaring Saksframlegg Kommunereformen - viktige utfordringer ved opprettholdelse av Fosnes kommune som egen kommune (selvstendighetsalternativet)

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: /2080

Ørland kommune Arkiv: /2080 Ørland kommune Arkiv: 026-2008/2080 Dato: 13.04.2010 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Gunn Røstad Saksnr Utvalg Møtedato Kommunestyret - Ørland kommune Intensjon om et sterke regionsamarbeid med utvidet demokratisk

Detaljer

Status arbeidet med søknad om ISK 3 Orientering kommunestyret

Status arbeidet med søknad om ISK 3 Orientering kommunestyret Innherred samkommune Status arbeidet med søknad om ISK 3 Orientering kommunestyret 29.9.2008 1 Rådmann Rudolf Holmvik 2www.innherred-samkommune.no Vedtak i samkommunestyret 15. mai 08 1. Samkommunemodellen

Detaljer

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen

Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen Arkivsak. Nr.: 2013/1065-60 Saksbehandler: Peter Ardon Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Diskusjonsnotat - styringsdokument for inn-trøndelagregionen 2017-2019 Rådmannens forslag til

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Saksmappe: 2007/2790-1 Saksbehandler: Kjellrun Gjeset Moan Saksframlegg Innføring av miljøledelse i Fosnes kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Detaljer

Samarbeidsavtale for Midtre Namdal samkommune

Samarbeidsavtale for Midtre Namdal samkommune Samarbeidsavtale for Midtre Namdal samkommune Samarbeidsavtale mellom Fosnes kommune, Namdalseid kommune, Namsos kommune og Overhalla kommune Samarbeidsavtalen vedtatt av Fosnes kommunestyre 19.12.2013,

Detaljer

Kommunereformen. Godkjenning av intensjonsavtalen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunereformen. Godkjenning av intensjonsavtalen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/3074 Saksbehandler: Kjell Einvik Saksframlegg Kommunereformen. Godkjenning av intensjonsavtalen. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: HØRING FORSLAG TIL OPPHEVING AV KOMMUNELOVEN KAPITTEL 5 B. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HGU-15/448-2 5570/15 23.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 03.02.2015 Stavanger

Detaljer

Namdalseid ungdomsråd

Namdalseid ungdomsråd Møteinnkalling Utvalg: Namdalseid ungdomsråd Møtested: Dåapma, Kommunehuset Dato: 27.01.2015 Tidspunkt: 18:15 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig forfall, eller ønsker

Detaljer

Juridiske samarbeidsformer

Juridiske samarbeidsformer Juridiske samarbeidsformer Administrativt vertskommunesamarbeid ( 28b) Vertskommunesamarbeid med felles folkevalgt nemnd ( 28c) Interkommunalt samarbeid etter kommunelovens 27 Samarbeid etter lov om interkommunale

Detaljer

Ullensaker kommune Rådmannens stab

Ullensaker kommune Rådmannens stab Ullensaker kommune Rådmannens stab SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 144/10 Hovedutvalg for overordnet planlegging 21.06.2010 SAMKOMMUNE - FORSLAG OM LOVREGULERING HØRINGSUTTALELSE Vedtak Ullensaker

Detaljer

Økt omfang av interkommunalt samarbeid hva med folkevalgt styring og kontroll?

Økt omfang av interkommunalt samarbeid hva med folkevalgt styring og kontroll? Økt omfang av interkommunalt samarbeid hva med folkevalgt styring og kontroll? Med utgangspunkt i prosessen i Værnesregionen direktør Alf-Petter Tenfjord Landskonferansen for regionråd 29-30. august 2011

Detaljer

Demokratiske utfordringer med forpliktende interkommunalt samarbeid.

Demokratiske utfordringer med forpliktende interkommunalt samarbeid. Demokratiske utfordringer med forpliktende interkommunalt samarbeid. VÅR VISJON I VÆRNESREGIONEN. regional partner i utvikling av velferdsstjenester og attraktivitet for innbyggere og næringsliv 29.08.2011

Detaljer

Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen

Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen Revidert 3. juli 2012 Sivert Dombu Utkast til vedtekter for Orkdalsregionen Opprinnelig lagt fram av arbeidsgruppa for folkevalgt styring, 09.03.2012. (Nye vedtekter må vedtas av kommunestyrene) 1. Medlemmer

Detaljer

Sentraladministrasjonen i Overhalla. deltakelse i Newton-rom - Samarbeid med Olav Duun vg s

Sentraladministrasjonen i Overhalla. deltakelse i Newton-rom - Samarbeid med Olav Duun vg s Overhalla kommune Sentraladministrasjonen i Overhalla Saksmappe: 2009/8855-1 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg deltakelse i Newton-rom - Samarbeid med Olav Duun vg s Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - arbeidsmiljøutvalg Møtested: Kamme Greiff, Namdalshagen Dato: 20.05.2015 Tidspunkt: 08:30 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

Godkjenning av reglement for Otterøyrådet gjeldende fra Utvalg Utvalgssak Møtedato Otterøyrådet Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Godkjenning av reglement for Otterøyrådet gjeldende fra Utvalg Utvalgssak Møtedato Otterøyrådet Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Rådmann i Namsos Saksmappe: 2013/7970-1 Saksbehandler: Ketil Sørvig Saksframlegg Godkjenning av reglement for gjeldende fra 01.11.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Midtre Namdal samkommune - kontaktutvalg

Midtre Namdal samkommune - kontaktutvalg Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - kontaktutvalg Møtested: Høihjelle, Namdalshagen Dato: 22.01.2015 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har gyldig

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

Samarbeidet mellom Levanger og Verdal fra 2010 (ISK3?)

Samarbeidet mellom Levanger og Verdal fra 2010 (ISK3?) Innherred samkommune Samarbeidet mellom Levanger og Verdal fra 2010 (ISK3?) Hva har skjedd siden sist? Administrasjonssjef Ola Stene 1 2www.innherred-samkommune.no Bakgrunn Ettersom samkommunen bare fikk

Detaljer

Notat om interkommunalt samarbeid med fokus på 28 i kommuneloven (vertskommunesamarbeid)

Notat om interkommunalt samarbeid med fokus på 28 i kommuneloven (vertskommunesamarbeid) Notat om interkommunalt samarbeid med fokus på 28 i kommuneloven (vertskommunesamarbeid) Innledning: Det finnes i dag 4 hovedtyper interkommunalt samarbeid: Vertskommunesamarbeid (KL 28A K) Samarbeid etter

Detaljer

FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE - SAMKOMMUNEMODELLEN

FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE - SAMKOMMUNEMODELLEN Dato: Arkivref: 20.09.2010 2010/1646-20977/2010 / 026 Saksframlegg Saksbehandler: Anne Kristin Lindseth Saksnr. Utvalg Møtedato 10/144 Fylkesutvalget 05.10.2010 FORSLAG TIL HØRINGSUTTALELSE - SAMKOMMUNEMODELLEN

Detaljer

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for interkommunalt samarbeid Seniorrådgiver Oddny Ruud Nordvik 29. August 2011 Innhold Forelesningen er inndelt i følgende tema: o I Innledning o II Organisasjonsfrihet o III 27 samarbeid,

Detaljer

Høringsuttalelse til høringsnotat om samkommunemodellen.

Høringsuttalelse til høringsnotat om samkommunemodellen. Kommunal- og regionaldepartementet Postboks 8112 Dep 0032 OSLO NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Anette Bastnes Direkte tlf.: 32 23 26 23 Dato: 30.09.2010 L.nr. 27215/2010 Arkiv: 2010/3501-026/&13

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet Kommunestyret STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: G21 Arkivsaksnr: 2012/1306-1 Saksbehandler: Trine Nesheim Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Eldrerådet Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Komite Levekår Formannskapet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/ FOLKEVALGT STYRING - TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/ FOLKEVALGT STYRING - TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Rådmann Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/1970-2 FOLKEVALGT STYRING - TJENESTESAMARBEIDET I ORKDALSREGIONEN Ferdigbehandles i: Kommunestyret Saksdokumenter: Sluttrapport folkevalgt

Detaljer

Sammensetning i Trafikksikkerhetsutvalget i Namsos kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos kommunestyre

Sammensetning i Trafikksikkerhetsutvalget i Namsos kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos kommunestyre Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2007/9088-2 Saksbehandler: Monica Grindberg Saksframlegg Sammensetning i Trafikksikkerhetsutvalget i Namsos kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos

Detaljer

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen

Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen side 1 Forprosjektplan: Evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen Ekstern evaluering av styring og ledelse i Værnesregionen med mål om å skape strukturer som gjør regionsamarbeidet til et effektivt

Detaljer

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Kommunalt øyeblikkelig hjelp døgntilbud - videre prosess. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2013/228-22 Saksbehandler: Tore Brønstad Saksframlegg Kommunalt døgntilbud - videre prosess Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Eventuell deltakelse fra Namdalseid kommune

Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Eventuell deltakelse fra Namdalseid kommune Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/8241-2 Saksbehandler: Bodil Lie Saksframlegg Etablering av Oppvekstforum Nord-Trøndelag. Eventuell deltakelse fra Namdalseid kommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid

Detaljer

Framtidig styringsstruktur i KS. Forslag til høringsuttalelse til bruk for kommunene i Buskerud.

Framtidig styringsstruktur i KS. Forslag til høringsuttalelse til bruk for kommunene i Buskerud. Framtidig styringsstruktur i KS. Forslag til høringsuttalelse til bruk for kommunene i Buskerud. Svar på spørsmål til diskusjon/uttalelse 1. Kjennetegn på et framtidig KS - Hva bør være ønskete kjennetegn

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen

Saksfremlegg. HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Arkivsak: 10/2692-4 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - MULIG NY MODELL FOR INTERKOMMUNALT SAMARBEID - SAMKOMMUNEMODELLEN K-kode: 020 &13 Saksbehandler: Stein Kristian Andersen Innstilling: Sørum kommune

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN FOLLDAL KOMMUNE Møtested: Kommunehuset Nyberg Møtedato: 01.10.2015 Tid: kl. 19.00 MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET SAKLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 45/15 15/680 GODKJENNING AV KOMMUNESTYREVALGET FOR PERIODEN

Detaljer

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk

Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning. Kort orientering om regelverk Kommunalt samarbeid i hjorteforvaltning Kort orientering om regelverk Kommunen er etter forskrift om forvaltning av hjortevilt tillagt en del av forvaltningen. Det skal vedtas kommunale målsettinger. Dette

Detaljer

Ulike kommunale samarbeidsformer i samhandlingsreformen

Ulike kommunale samarbeidsformer i samhandlingsreformen FAKTANOTAT Ulike kommunale samarbeidsformer i samhandlingsreformen Samhandlingsreformen krever at kommunene i stadig større grad samarbeider om å løse helseoppgavene både med helseforetak men ikke minst

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lektun Dato: Tidspunkt: 10:30

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lektun Dato: Tidspunkt: 10:30 Leka kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Lektun Dato: 04.04.2017 Tidspunkt: 10:30 Administrasjonsutvalg Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 46/ Overhalla formannskap

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 46/ Overhalla formannskap Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2016/3457-4 Saksbehandler: Bente Eidesmo Saksframlegg Høringsuttalelse Sosialpolitisk plan 2016-2019 Utvalg Utvalgssak

Detaljer

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos formannskap Namsos kommunestyre Namsos kommune Personalavdelingen Namsos Saksmappe: 2009/4347-1 Saksbehandler: Egill Vatne Saksframlegg Medlemskap i Opplæringskontoret for fag i kommunal sektor (OKS) Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Pål Bleka Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 08/446 OPPRETTELSE AV INTERKOMMUNAL BARNEVERNTJENESTE. Rådmannens innstilling: 1. Dønna kommune vedtar å delta i interkommunal barneverntjeneste

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2010/495-2 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Brannvern og samfunnssikkerhet i Midtre Namdal samkommune Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi 10.11.2014 Midtre Namdal samkommunestyre 14.11.2014 Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2014/4603-6 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Budsjettkontroll 2. tertial Utvalg Utvalgssak Møtedato Midtre Namdal samkommune - Komite plan

Detaljer

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner

Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner FF200803, sak 002/03 Vedlegg: Forskrift om forsøk med interkommunalt samarbeid mellom Frosta, Levanger og Verdal kommuner Vedtatt i Levanger kommunestyre 27. august 2003, Verdal kommunestyre 8. september

Detaljer

Vedtektsendringer for trondheimsregionen - Endringsforslag

Vedtektsendringer for trondheimsregionen - Endringsforslag Saksframlegg Arkivnr. Saksnr. 2011/769-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Kommunestyret Saksbehandler: Knut Dukane Vedtektsendringer for trondheimsregionen - Endringsforslag Dokumenter i saken: 1 S Vedtektsendringer

Detaljer

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid Saksmappe: 2010/3320-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Internasjonal koordinator - 3-årig prosjekt - Delfinansiering Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid styre

Detaljer

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn

Saksframlegg. Kommuneadvokat - interkommunalt samarbeid. Rådmannens forslag til vedtak. Bakgrunn Arkivsak. Nr.: 2016/1812-2 Saksbehandler: Renate Trøan Bjørshol Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 21/17 08.03.2017 Administrasjonsutvalget Kommunestyret Kommuneadvokat - interkommunalt

Detaljer

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde

Flatanger kommune. Saksframlegg. Rådmann i Flatanger. Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Flatanger kommune Rådmann i Flatanger Saksmappe: 2011/6099-2 Saksbehandler: Rune Strøm Saksframlegg Deltakelse i Ytre Namsen vannområde Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Formannskap Flatanger Kommunestyre

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre. 1. Namsos kommune oppretter et eget havnestyre fra

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre. 1. Namsos kommune oppretter et eget havnestyre fra Namsos kommune Namsos bydrift Saksmappe: 2012/7341-1 Saksbehandler: Nils Hallvard Brørs Saksframlegg Etablering av havnestyre Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Drift Namsos formannskap Namsos kommunestyre

Detaljer

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 11:00

Leka kommune. Administrasjonsutvalg. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: Tidspunkt: 10:30 11:00 Leka kommune Møteinnkalling Administrasjonsutvalg Utvalg: Møtested: Lekatun Dato: 07.02.2017 Tidspunkt: 10:30 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 951 09 887. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Innherred Samkommune. Avvikling av Innherred samkommune. Mulige scenarioer og konsekvenser av disse

Innherred Samkommune. Avvikling av Innherred samkommune. Mulige scenarioer og konsekvenser av disse Innherred Samkommune Avvikling av Innherred samkommune Mulige scenarioer og konsekvenser av disse Administrasjonssjefen i Innherred samkommune 05.02.2016 1 Innledning Denne rapporten er utarbeidet på bakgrunn

Detaljer

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre

Namdalseid kommune. Saksframlegg. Kommuneplan - planstrategi Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Namdalseid kommune Saksmappe: 2016/8443-18 Saksbehandler: Torgeir Skevik Saksframlegg Kommuneplan - planstrategi 2017-2020 Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap Namdalseid kommunestyre Rådmannens

Detaljer

Fosnes kommune. Fosnes kommunestyre

Fosnes kommune. Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fellesfunksjoner Møteinnkalling Utvalg: Fosnes kommunestyre Møtested: Kantina, Kommunehuset, Dun Dato: 31.05.2007 Tidspunkt: 19:15 Medlemmer som ikke kan møte og har gyldig forfall, melder

Detaljer

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla.

Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla. Justert forslag til forskrift MNR 25.05.09 Forskrift om vedtekt til forsøk med interkommunalt samarbeid (samkommune) mellom kommunene Fosnes, Namdalseid, Namsos og Overhalla. Vedtatt av kommunestyret i

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 19.30 EIDSBERG KOMMUNE Formannskapet MØTEINNKALLING 31.08.2012/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 06.09.2012 Tid: 19.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen tirsdag 04.09.12 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra lokalisering, organisering og finansiering

Tilpasning av krisesenterdriften i Glåmdal til nye lovkrav fra lokalisering, organisering og finansiering KONGSVINGER KOMMUNE SKAL BEHANDLES I Utvalg Møtedato Saksnr Saksbehandler Kommunestyret KAMO Formannskap KAMO Formannskap 11.09.2012 048/12 KAMO Formannskap 25.09.2012 052/12 KAMO Saksansv.: Torleif Lindahl

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/4595-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg:

Møteinnkalling. Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi. Sakliste. Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Midtre Namdal samkommune - Komite plan og økonomi Møtested: Dahlslett, Namdalshagen Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: 09:00 De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har

Detaljer

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE

AVTALE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE AVTALE OM INTERKOMMUNALT SAMARBEID MELLOM KRØDSHERAD KOMMUNE, SIGDAL KOMMUNE OG MODUM KOMMUNE MIDT- BUSKERUD BARNEVERNTJENESTE Allmenne bestemmelser Parter Partene i denne avtalen er: Modum kommune, heretter

Detaljer

Innherred samkommune Sakspapir

Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune Sakspapir Innherred samkommune - Videreføring av forsøket i perioden 2008-2011 (ISK 2) Saksbehandler: E-post: Tlf.: Rudolf Holmvik rudolf.holmvik@verdal.kommune.no 74048259 Arkivref:

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS

Utvalg Utvalgssak Møtedato. Vertskommuneavtale for interkommunalt samarbeid om Værnesregionen DMS TYDAL KOMMUNE Arkiv: F00 Arkivsaksnr: 2012/21-35 Saksbehandler: Ragnhild Wesche Kvål Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse, oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret Vertskommuneavtale

Detaljer

Saksframlegg. Grunnlagsdokumenter: - HOL sak 42/2012. Interkommunalt barnevernsamarbeid - Utredning fra arbeidsgruppen av

Saksframlegg. Grunnlagsdokumenter: - HOL sak 42/2012. Interkommunalt barnevernsamarbeid - Utredning fra arbeidsgruppen av Saksframlegg Arkivsak: 12/1461-3 Sakstittel: INTERKOMMUNALT BARNEVERNSAMARBEID K-kode: 026 F47 &10 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for oppvekst og levekår Kommunestyret Rådmannens tilråding til vedtak:

Detaljer

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2010/505-3 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel

SAKLISTE Sak nr. Sakstittel Kontrollutvalget MØTEINNKALLING Møtedato: Torsdag 19. mai 2011 Møtetid: Kl. 10.00 Møtested: Namsos Samfunnshus, Hudiksvall De faste medlemmene innkalles med dette til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kommunene Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral

Kommunene Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral Forslag fra DDV Styring 27.4.17 (vedtatt sak 5/2017): STYRINGSDOKUMENT Kommunene Audnedal, Farsund, Flekkefjord, Hægebostad, Kvinesdal, Lindesnes, Mandal, Marnardal og Åseral Side 2 av 8 Innholdsfortegnelse:

Detaljer

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER

NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Saknr. 11/6983-4 Ark.nr. 000 Saksbehandler: Bjarne H. Christiansen NY ORGANISERING AV REGIONRÅDSARBEIDET I HAMARREGIONEN - NYE VEDTEKTER OG VALG AV REPRESENTANTER Fylkesrådets innstilling til vedtak: :::

Detaljer

Følgeevaluering av Midtre Namdal samkommune Resultater halveis i forsøksperioden Roald Sand Sigrid Hynne Notat 2011:19

Følgeevaluering av Midtre Namdal samkommune Resultater halveis i forsøksperioden Roald Sand Sigrid Hynne Notat 2011:19 www.tfou.no Notat 2011:19 Følgeevaluering av Midtre Namdal samkommune Resultater halveis i forsøksperioden Roald Sand Sigrid Hynne Notat 2011:19 Postboks 2501, 7729 Steinkjer Tlf.: (+47) 74 13 46 60 E-post:

Detaljer

Helse og omsorg Flatanger. Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp

Helse og omsorg Flatanger. Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp Flatanger kommune Helse og omsorg Flatanger Saksmappe: 2013/188-2 Saksbehandler: Liv Ingeborg Brønstad Saksframlegg Etablering av interkommunal enhet for øyeblikkelig hjelp Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger

Detaljer

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid

Lovfestede modeller for. Interkommunalt samarbeid Lovfestede modeller for Interkommunalt samarbeid Elen Schmedling Gimnæs Stavanger 29.05.13 Innhold 1. Innledning 2. Kommunal organisasjonsfrihet, rettslig skranker mv. 3. 27 samarbeid, IKS og AS 4. Vertskommunemodellen

Detaljer

Namsos s kommune. Saksframlegg. omsorgssjef i Namsos. Felles sykeheimsleger i Midtre Namdal

Namsos s kommune. Saksframlegg. omsorgssjef i Namsos. Felles sykeheimsleger i Midtre Namdal Namsos s kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe:2013/1961-19 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Felles sykeheimsleger i Midtre Utvalg Namsos Oppvekst, omsorg og kultur Namsos kommunestyre

Detaljer

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Modumheimen kafeteriaen

Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN. innkalles til møte kl Sted: Modumheimen kafeteriaen Modum kommune MØTEINNKALLING HOVEDUTVALG FOR HELSE- OG SOSIALSEKTOREN innkalles til møte 13.12.2011 kl. 18.00 Sted: Modumheimen kafeteriaen Møteleder: Forfall: Varamedlemmer: Andre møtende: SAKSLISTE FOR

Detaljer

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad

Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/ Astri Christine Bævre Istad Averøy kommune Nordmøre næringsråd Melding om vedtak Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 2015/1080-5 Astri Christine Bævre Istad 16.06.2015 Forslag til vedtektsendringer ORKide Vedlagt følger sakspapirer

Detaljer

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal»

«Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» «Helhetlige helsetjenester i Midtre Namdal» http://www.midtre namdal.no 09.12.10 1 Fakta om Midtre Namdal samkommune Samkommunen ble formelt opprettet 09.09.09 Styres av et samkommunestyre valgt av og

Detaljer

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005

Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Elin Onsøyen Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 05/02881-001 Dato: 08.06.05 EVALUERING AV ARBEIDSFORMER OG POLITISK STYRINGSSTRUKTUR 2005 INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET / BYSTYRET: Ordførers

Detaljer

«HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL»

«HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» «HELHETLIGE HELSETJENESTER I MIDTRE NAMDAL» Flatanger kommune Osen kommune H T T P : / / WW W. M I D T R E - N A M D A L. N O 1 Eva Fiskum prosjektleder samhandlingsreformen Midtre Namdal samkommune MIDTRE

Detaljer

Vertskommunesystem eller samkommune?

Vertskommunesystem eller samkommune? NIVI-notat 2010-5 Vertskommunesystem eller samkommune? Egenskaper ved hovedmodeller for interkommunalt samarbeid om lovpålagte oppgaver Utarbeidet på oppdrag fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 17.desember

Detaljer

Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.

Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale. Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr. Ås kommune Felles landbrukskontor for Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski, Vestby og Ås - Ny samarbeidsavtale Saksbehandler: Trine Christensen Saksnr.: 14/00472-2 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg

Detaljer