Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 026 M80 Arkivsaksnr.: 13/1294. Hovedutvalg teknisk Formannskapet Kommunestyret

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 026 M80 Arkivsaksnr.: 13/1294. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Formannskapet Kommunestyret"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 026 M80 Arkivsaksnr.: 13/1294 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk Formannskapet Kommunestyret INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre viser til saksutredningen med vedlagt innstilling fra Styringsgruppen for utredning av felles brannvesen for Nord- Rogaland og Sunnhordland datert Med dette som bakgrunn vedtar kommunestyret følgende: 1. Karmøy kommune er i utgangspunktet positiv til etableringen av et felles brann- og redningsvesen i vår region. Kommunestyret legger til grunn at de gjennomførte prosesser og utredninger med styringsgruppens innstilling gir et godt grunnlag for å føre prosessen videre. 2. Kommunen ønsker på dette grunnlag å delta i det videre arbeidet med utredning av en felles ROS- analyse. Kommunen vil bidra med sin andel av finansieringen til dette utredningsarbeidet. 3. Karmøy kommune ønsker å basere en deltakelse i et interkommunalt brann- og redningsvesen på et bredest mulig kunnskapsgrunnlag. Kommunestyret tar forbehold om at vedtak om endelig deltakelse i et felles brann- og redningsvesen også vil legge resultatet av ROS- analysen til grunn, i tillegg til det gjennomførte utredningsarbeidet og styringsgruppens innstilling. 4. Kommunestyret ber om at det framlegges egen sak for endelig vedtak om kommunens eventuelle deltakelse i et interkommunalt brann- og redningsvesen når ROS- analysen foreligger. I denne saken skal både beredskapsmessige, økonomiske og organisatoriske spørsmål belyses.

2 5. Kommunestyret slutter seg til at rådmannskollegiet på Haugalandet organiserer og gjennomfører det videre arbeidet fram til vedtak i nytt saksframlegg som er omtalt i punkt 4, herunder at rådmannskollegiet oppretter en administrativ styringsgruppe og tar ansvaret for gjennomføring av ROS- analysen

3 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken. I Norge er brann- og redningsvesen et kommunalt ansvar som ivaretas av kommunale eller interkommunale enheter, men med sterke sentrale føringer og krav knyttet til organisering, bemanning, utstyr, kompetanse med mer. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap- DSB fører tilsyn med at kommunene oppfyller disse kravene. Samfunnsutviklingen med økt fokus på risiko og beredskap har ført til at mange kommuner har funnet det hensiktsmessig eller nødvendig å etablere samarbeid om større enheter for å kunne oppfylle kravene til en god samfunnssikkerhet. Interkommunale løsninger knyttet til brann- og redningsvesen er således etter hvert blitt vanlig i store deler av landet. De fleste av disse interkommunale sammenslutningene er formelt organisert som interkommunale selskaper- IKS. I vår region har også dette spørsmålet kommet opp med visse mellomrom og arbeidet fikk sterk fokus da det på slutten av 2012 ble besluttet å starte en utredning om et eventuelt felles brann- og redningsvesen. Det ble da vedtatt opprettet en styringsgruppe for arbeidet som leverte sin innstilling til Haugaland Vekst IKS ved representanskapet Innstillingen fra styringsgruppen vedlegges denne saksutredningen i sin helhet. Neste trinn i prosessen er politisk behandling i de ulike kommunene og denne saken omhandler rådmannens innstilling til vedtak om videre saksgang. Rådmannen finner det naturlig å knytte store deler av saksutredningen direkte opp mot styringsgruppens utredning og innstilling, men vil samtidig også understreke at det på enkelte punkter vil være noe avvik mellom styringsgruppens innstilling og det forslaget til vedtak som kommunestyret inviteres til å fatte i foreliggende sak. Kort historikk. Styringsgruppen har i sin innstilling til Representantskapet i Haugaland Vekst gitt en god oversikt over historikken i denne saken og følgende avsnitt siteres direkte:. I september 2012 ble det avholdt et møte i Haugesund der alle de 13 kommunene som er tilknyttet 110-sentralen i Haugesund var invitert, og der det ble informert om forstudien som ble laget for de fem kommunene Haugesund, Sveio, Stord, Bømlo og Fitjar. På møtet ble det konkludert med at en ville anbefale at Ordfører- og rådmannskollegiet på Haugalandet (ORK) setter i gang en utredning for alle kommunene innen 110-sentralens område. I møte i ORK den ble det vedtatt at en ønsket å gå i gang med en utredning om felles brannvesen for alle kommunene innen 110-sentralens område. Det ble samtidig valgt en styringsgruppe for prosjektet, og denne besto av Helge Thorheim (Karmøy kommune), Sven Olsen (Haugesund kommune) og Ole Johan Vierdal (Vindafjord kommune). Ved konstituering av styringsgruppen ble Helge Thorheim valgt til styringsgruppens leder. Brann- og beredskapsrådgiver1 v/siv.ing./bedriftsøkonom Magne Eikanger, ble engasjert som konsulent for utredningsarbeidet. Mandat for utredningen er tatt med videre fra den tidligere forstudien og hadde følgende ordlyd:

4 «Gruppa får som mandat å vurdera grunnlaget for eit interkommunalt brannvesen i regionen. Utgreiinga skal omfatta brannfaglege spørsmål så vel som beredskaps-messige sider. Utgreiinga skal omfatta feiarvesenet. Utgreiinga skal vurdera selskapsform og juridiske, økonomiske og administrative konsekvensar av eit mogeleg interkommunalt brannsamarbeid.» Forstudien som ble utarbeidet i 2012 for de 5 ovennevnte kommunene ble supplert med informasjon fra resten av kommunene innen 110-området, og samlet forstudierapport ble fremlagt mai Før oppstart av selve utredningsarbeidet for forprosjektet, trakk Stord, Bømlo og Fitjar seg frå deltakelse i selve utredningsarbeidet, men har likevel etter invitasjon deltatt som observatører. I ettertid har Tysnes trukket seg frå videre deltakelse da de anser de ligger slik til geografisk at det av denne grunn er unaturlig å delta.. Styringsgruppens innstilling: Styringsgruppen har relativt detaljert beskrevet hvordan en tenker seg at den videre prosessen bør være. Rådmannen viser her til vedlagte innstilling frå styringsgruppen for å se innholdet i sin helhet, men skal kort trekke ut hovedpunktene. Styringsgruppen foreslår i hovedtrekk at: 1. Det etableres et felles brann- og redningsvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordland fra for de kommuner som i mai 2014 beslutter å delta i det felles brann- og redningsvesen. 2. Felles brann- og redningsvesen organiseres etter Lov om Interkommunale Selskaper (IKS). 3. Alle deltakende kommuner delegerer sin myndighet etter brann- og eksplosjonsvern-loven til representantskapet, med automatisk videredelegering til brann- og redningssjefen. 4. Det gjennomføres Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) for det felles brann- og redningsvesen som utgjøres av de kommuner som beslutter å delta i slikt felles brannvesen. ROS-analysen gjennomføres i 2014, og forventes gjennomført innen Alle brannstasjoner og depot man har i dag beholdes inntil det er gjennomført en ny felles ROS-analyse for alle kommunene, 6. Den sentrale ledelsen av felles brann- og redningsvesen ansettes innen , og har som oppgave å forberede rutiner m.v. for det nye brannvesen slik at dette kan iverksettes pr Fordeling av kostnader til drift av det fremtidige brann- og redningsvesen forutsettes dekket av de deltakende kommuner etter en modell 3 som fremgår av Forprosjektrapporten 8. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse reguleres av Kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven. Styringsgruppen har også detaljert foreslått slik videre saksgang og forslag til felles vedtak i de ulike kommunene:

5 1. Alle kommunene som har deltatt i utredningsarbeidet av forprosjektet forbereder sak til sine respektive kommunestyrer for vedtak om tilslutning til felles brann- og redningsvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordland i mai 2014 eller tidligere. 2. Det gjennomføres felles ROS-analyse i 2014 for de kommunene som slutter seg til felles brannvesen. 3. Haugaland Vekst søker på vegne av de deltakende kommunene om skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Rogaland til dekning av kostnader til ROS-analyse, oppstartkostnader mm. 4. Det oppnevnes styringsgruppe for utredningsarbeid som skal foretas etter kommunal behandling i mai og frem til iverksetting av nytt brann- og redningsvesen Nytt styre for det nye brann- og redningsvesen velges av representantskapet i Haugaland Vekst etter kommunevalget i 2015, og som tiltrer pr Parallelt med ROS-analysen foretas utredning av pensjonsforhold, lønnsforhold m.v. etter reglene i Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Den enkelte kommune gjennomfører drøftinger med Hovedtillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen. 6. Det ansettes sentrale deler av den fremtidige ledelse innen for å forberede oppstart av felles brann- og redningsvesen pr For gjennomføring av analyser for det enkelte brannvesens regnskap for årene , jfr kap 11, pkt 2 i forprosjektet, foreslår styringsgruppen at dette utredes av brannsjef og kommunens økonomisjef i fellesskap etter kriterier som er utarbeidet på forhånd. De samlede rapportene gjennomgås av økonomisjefene fra 3 ulike kommuner for en felles verifisering av resultatet. Dette legges så til grunn for utgangspunkt for utregning av endelig fordeling. 8. Felles brann- og redningsvesen startes opp Styringsgruppens forslag til vedtak i bystyre / kommunestyre: 1. N.N. kommune vedtar å slutte seg til interkommunalt brann- og redningsvesen for Nord- Rogaland og Sunnhordland i henhold til innstilling fra styringsgruppen for utredning av felles brann- og redningsvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordland, datert N.N. kommune viser til at det i 2014 skal gjennomføres en samlet ROS-analyse for de kommunene som slutter seg til et felles brann- og redningsvesen, og tar forbehold om endelig deltakelse basert på resultatet fra ROS-analysen. Rådmannens vurdering: I henhold til styringsgruppen sin innstilling om at saken nå skal fremmes for kommunestyrene i de ulike kommunene, så er rådmennene i de enkelte kommunene ansvarlig for neste etappe i saksgangen. Rådmannskollegiet på Haugalandet drøftet med dette som utgangspunkt saken på møte den 28. februar Siden saken nå er oversendt kommunene for saksframstilling og behandling i de respektive kommunestyrene, så ble det ansett som hensiktsmessig å samkjøre saksutredning og

6 innstilling til vedtak. Rådmannskollegiet registrerer at styringsgruppen har formulert både videre saksgang og vedtak i de ulike kommunestyrene. Rådmennene har imidlertid vurdert det slik at det kan være naturlig å legge en noe annen innstilling til grunn i kommunenes saksframlegg. Hovedforskjellen knytter seg til at det foreslås en klarere definert todeling av den videre prosessen der ROS- analysens innhold blir et definert grunnlag for å avgjøre de ulike kommunenes endelige vedtak om eventuell om deltakelse i et interkommunalt brann-og redningsvesen. En ønsker også entydig å definere at denne avgjørelsen skal fattes av kommunestyrene. Resultatet av en slik vurdering blir at det foreslås følgende: 1. Det fremmes en saksutredning for kommunestyret der hovedhensikten er å klargjøre om kommunene vil delta i den videre prosessen knyttet til ROS- analysen. Den foreliggende saksutredningen har dette formålet 2. Når ROS- analysen foreligger får kommunestyret en ny sak der både innholdet i denne analysen og mer detaljert behandling av ulike emner knyttet til beredskap, organisering, økonomi, personalpolitikk med mer omhandles. Denne nye saken danner grunnlag for den enkelte kommunes endelige vedtak om en ønsker å delta i et formelt interkommunalt brann- og redningssamarbeid eller ikke. Ved å velge en slik framgangsmåte vil flere av de mer detaljerte forslagene fra styringsgruppen knyttet opp til emner som ansettelsesforhold, økonomi og regnskap, framtidig ledelse med mer naturlig kunne knyttes opp til den siste saksutredningen som er beskrevet i punkt 2 ovenfor og de kommenteres derfor ikke i foreliggende saksutredning. Dette forhindrer ikke at det kan arbeides med disse spørsmålene parallellt med ROS- analysen. Omstillingsprosesser er krevende og denne saken er i så måte intet unntak. Saken omhandler en omfattende endring som vil få innvirkning på brann- og redningsvesenets organisasjon, rutiner, stillingsstruktur med mer i alle kommunene. Rådmannen har registrert at det underveis i prosessen er kommet kritiske innspill fra flere hold der hovedankepunktet synes å ha vært knyttet til den såkalte ROS- analysen. Ved å velge en slik todelt framgangsmåte som er skissert ovenfor vil en forhåpentligvis ha lagt grunnlag for å imøtekomme vesentlige innvendinger og å etablere en konstruktiv innfallsvinkel til den videre prosessen. Rådmannen vil imidlertid understreke at det arbeidet som er utført av både styringsgruppen og opprettede arbeidsgrupper med administrative fagpersoner, samt konsulentens rapporter gir et godt grunnlag for å føre saken videre. Videre organisering: Styringsgruppens oppgave er nå avsluttet og det er behov for et nytt styringsorgan for det videre utredningsarbeidet og ROS- analysen. Dette samsvarer også med styringsgruppens innstilling.

7 Rådmannen foreslår at kommunestyret gir sin tilslutning til at rådmannskollegiet på Haugalandet påtar seg denne oppgaven og oppnevner en administrativ styringsgruppe for dette arbeidet. Tidsplanen som angis fra styringsgruppen for den videre saksgangen er meget stram. Allerede punktet om kommunestyrebehandling senest i mai 2014 synes å bli vanskelig i noen kommuner på grunn av vedtatte møteplaner. Rådmannen ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å fravike ambisjonen om å kjøre et stramt løp fram mot en eventuell etablering av et interkommunalt selskap, men vil samtidig understreke at hvis det skulle bli vanskelig å holde det skisserte tidsskjemaet så vil en måtte komme tilbake til dette. Et naturlig tidspunkt for å angi en mer detaljert tidsplan vil være i forbindelse med framlegging av den nye saksutredningen etter at ROS- analysen er sluttført. Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler at Karmøy kommune deltar i den videre prosessen og deltakelse i arbeidet med den forestående ROS- analysen, samt at kommunestyret gir sin tilslutning til de øvrige punkter som framgår av forslag til vedtak.

8 Vedlegg

9 HAUGALAND VEKST IKS v/ Representantskapet Karmsundgaten HAUGESUND Haugesund, Utredning av felles brannvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordland Innstilling fra Styringsgruppen Innledning: I september 2012 ble det avholdt et møte i Haugesund der alle de 13 kommunene som er tilknyttet 110-sentralen i Haugesund var invitert, og der det ble informert om forstudien som ble laget for de fem kommunene Haugesund, Sveio, Stord, Bømlo og Fitjar. På møtet ble det konkludert med at en ville anbefale at Ordfører- og rådmannskollegiet på Haugalandet (ORK) setter i gang en utredning for alle kommunene innen 110-sentralens område. I møte i ORK den ble det vedtatt at en ønsket å gå i gang med en utredning om felles brannvesen for alle kommunene innen 110-sentralens område. Det ble samtidig valgt en styringsgruppe for prosjektet, og denne besto av Helge Thorheim (Karmøy kommune), Sven Olsen (Haugesund kommune) og Ole Johan Vierdal (Vindafjord kommune). Ved konstituering av styringsgruppen ble Helge Thorheim valgt til styringsgruppens leder. Brann- og beredskapsrådgiver1 v/siv.ing./bedriftsøkonom Magne Eikanger, ble engasjert som konsulent for utredningsarbeidet. Mandat for utredningen er tatt med videre fra den tidligere forstudien og hadde følgende ordlyd: «Gruppa får som mandat å vurdera grunnlaget for eit interkommunalt brannvesen i regionen. Utgreiinga skal omfatta brannfaglege spørsmål så vel som beredskaps-messige sider. Utgreiinga skal omfatta feiarvesenet. Utgreiinga skal vurdera selskapsform og juridiske, økonomiske og administrative konsekvensar av eit mogeleg interkommunalt brannsamarbeid.» Forstudien som ble utarbeidet i 2012 for de 5 ovennevnte kommunene ble supplert med informasjon fra resten av kommunene innen 110-området, og samlet forstudierapport ble fremlagt mai Før oppstart av selve utredningsarbeidet for forprosjektet, trakk Stord, Bømlo og Fitjar seg frå deltakelse i selve utredningsarbeidet, men har likevel etter invitasjon deltatt som observatører. I ettertid har Tysnes trukket seg frå videre deltakelse da de anser de ligger slik til geografisk at det av denne grunn er unaturlig å delta.

10 Forhold til Brannstudien, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB): Regjeringen har nylig sendt ut til høring den såkalte Brannstudien. Arbeidsgruppa som har utarbeidet studien sentralt konkluderer med «at det er behov for kompetanse/kompetanse-miljøer, mannskap og utstyr som ikke kan ivaretas lokalt i hver kommune slik kommunestrukturen er i dag». Dette samsvarer med Kapittel 3 i forprosjektet som er utarbeidet lokalt som også inneholder mange begrunnelser for å etablere en større enhet. I del IV kommer arbeidsgruppa til DSB med sine vurderinger, anbefalinger og konsekvenser. Arbeidsgruppa har vurdert tre ulike modeller for framtidig organisering der modell1 innebærer en fylkesvis inndeling med totalt brannvesen, modell2 som innebærer en organisering som dekker minst innbyggere (som da ikke nødvendigvis må følge fylkesgrenser), denne gir brannvesen og en modell 3 som stiller krav om at brann- og redningsvesenet skal dekke minst innnbyggere. Den vil gi 100 til 150 brannvesen. Arbeidsgruppa (DSB) mener i en samlet vurdering at modell1 er den beste men gir også modell2 god omtale. Det fremheves at modell2 gir større lokal fleksibilitet ved utforming av grensene. Modell2 er også anbefalt av Oslo Economics som ble engasjert av arbeidsgruppen til å foreta en samfunnsøkonomisk analyse. Arbeidsgruppen påpeker at en Modell1 må åpne for justeringer der organisering etter fylkesgrensen blir unaturlig geografisk. Modell2 samsvarer veldig bra med den modellen vi har utredet. Den gir fleksibilitet med hensyn til fylkesgrensen. Og den dekker over innbyggere. Haugesund kommune har for sin del i sitt høringssvar anbefalt denne modellen. Forprosjektet: Forprosjektet ble ferdigstilt i henhold til fremdriftsplanen og ble oversendt styringsgruppen innen som avtalt. Forprosjektet følger vedlagt styringsgruppens innstilling i vedlegg 1. Styringsgruppen gjør oppmerksom på konsulentens presisering at forprosjektet er konsulentens rapport, og at medlemmene i de ulike grupper som har deltatt i arbeidet ikke nødvendigvis står bak alle synspunktet og konklusjoner som kommer frem i forprosjektet. Av denne grunn har Styringsgruppen utarbeidet eget notat med merknader til konsulentens anbefaling. Stryringsgruppens merknader til Forprosjektrapporten: I vedlegg 2 til denne innstillingen fremår styringsgruppens kommentarer til konsulentens anbefalinger i Forprosjektrapporten. Konsulentens anbefalinger, med styringsgruppens merknader, er å anse som supplerende del av styringsgruppens innstilling. Prosjektgruppens uttalelser til Forprosjektrapporten: I vedlegg 4 til denne innstillingen fremgår uttalelse frå prosjektgruppen til Forprosjektrapporten. (Prosjektgruppen består av alle brannsjefene i de kommunene som prosjektet ar omfattet av samt representanter for de tillitsvalgte og verneombudene, og denne gruppen har fulgt prosjektet hele tiden). Styringsgruppens kommentarer til prosjektgruppens uttalelser følger som vedlegg 5.

11 Uttalelser frå Hovedtillitsvalgte: Styringsgruppen avholdt informasjonsmøte med Hovedtillitsvalgte , jfr referat fra møtet, vedlegg 6. I ettertid har HTV meddelt at de forutsetter at drøftinger/forhandlinger vedr overgang til felles brann- og redningsvesen skjer mellom partene i de enkelte kommuner, jfr vedlegg 7. Uttalelse frå HTVKarmøy til Forprosjektet er vedlagt i vedlegg 8. Uttalelse frå andre HTV vil bli ettersendt. Hovedbegrunnelse for Styringsgruppens innstilling: Styringsgruppen viser til de sentrale utfordringene brannvesenet vil ha i framtiden, slik det er beskrevet i kapittel 3 i forprosjektet. Kravene til kompetanse, spisskompetanse, spesialutstyr, kvalitetssikring og internkontroll vil øke. Behovet for innsats på kort varsel vil øke. Det vil bli økt sannsynlighet for større ulykker, klimarelaterte hendelser og behov for innsats i lange tunneler. Det vil bli økt behov for kapasitet og kvalitet på tilsyn. Dette gjør det nødvendig å organisere brann- og redningstjenesten på en mer slagkraftig og effektiv måte. Brannstudien som nylig ble sendt ut på høring til kommunene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), konkluderer med det samme. Det anbefales å organisere tjenestene i langt større og robuste enheter enn i dag. Forprosjektet foreslår et nytt interkommunalt brannvesen som i stor grad samsvarer med modell2 i Brannstudien fra DSB, dvs. et brannvesen som dekker minst innbyggere. I mandatet for Brannstudien (DSB), går det fram at det er de samlede ressursene som benyttes i dag som skal være førende. I dette ligger det at det ikke er noe krav om økonomisk effektivisering av tjenesten. De økonomiske konsekvensene av et interkommunalt samarbeide i vår region er beskrevet i Kapittel 9.4 i forprosjektet. Det vil alt i alt ikke kunne påregnes noen økonomisk gevinst vet et brannvernsamarbeide. Styringsgruppen vil peke på at det må forventes kostnadssøkninger for de enkelte kommuner, enten en etablerer et interkommunalt brannvesen eller ikke. Dette er gjennomgått i kapittel Videre vil styringsgruppen påpeke at etablering av et felles brannvesen vil synliggjøre en del skjulte kostnader, reelle kostnader kommunene har, uansett organisering. Som eksempel på dette vil vi trekke fram administrative/merkantile tjenester som den enkelte kommuner yter uten å fakturere. Stryringsgruppens innstilling: 1. Det etableres et felles brann- og redningsvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordland fra for de kommuner som i mai 2014 beslutter å delta i det felles brann- og redningsvesen. Det forutsettes at vedtak i 2014 om deltakelse i felles brann- og redningsvesen er forpliktende for den enkelte kommune, med mindre felles ROS-analyse som nevnt i pkt 5 gir et slikt resultat at det gir grunnlag for å trekke seg fra samarbeidet etter gjennomført analyse.

12 2. Felles brann- og redningsvesen organiseres etter Lov om Interkommunale Selskaper (IKS). 3. Alle deltakende kommuner delegerer sin myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven til representantskapet, med automatisk videredelegering til brann- og redningssjefen. 4. Det gjennomføres Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) for det felles brann- og redningsvesen som utgjøres av de kommuner som beslutter å delta i slikt felles brannvesen. ROS-analysen gjennomføres i 2014, og forventes gjennomført innen Kostnadene med gjennomføring av ROS-analysen forutsettes dekket av de deltakende kommuner, jfr. forprosjektrapporten, kapittel 11, pkt 6. Det vises videre til vedlegg 3 med nærmere detaljer vedr utregning av fordelingsnøkkel. 5. Alle brannstasjoner og depot man har i dag beholdes inntil det er gjennomført en ny felles ROS-analyse for alle kommunene, og det evt som følge av denne ROS-analysen er behov for eller mulig å gjøre endringer i brannstasjons- og depotstrukturen. 6. Den sentrale ledelsen av felles brann- og redningsvesen ansettes innen , og har som oppgave å forberede rutiner m.v. for det nye brannvesen slik at dette kan iverksettes pr Oppstartskostnader forutsettes fordelt mellom kommunene slik det fremgår fra anbefalingene i forprosjektrapporten, kapittel 11, pkt Fordeling av kostnader til drift av det fremtidige brann- og redningsvesen forutsettes dekket av de deltakende kommuner etter modell 3 som fremgår av Forprosjektrapporten i avsnitt Se ellers kommentarer i konsulentens anbefaling, kapittel 11, pkt Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse reguleres av Kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven. Eget utdrag av Arbeidsmiljølovens bestemmelser på dette punktet følger saken videre til politisk behandling i mai 2014, jfr vedlegg 9. Styringsgruppens forslag til vedtak i bystyre / kommunestyre: 1. N.N. kommune vedtar å slutte seg til interkommunalt brann- og redningsvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordland i henhold til innstilling fra styringsgruppen for utredning av felles brann- og redningsvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordland, datert N.N. kommune viser til at det i 2014 skal gjennomføres en samlet ROS-analyse for de kommunene som slutter seg til et felles brann- og redningsvesen, og tar

13 forbehold om endelig deltakelse basert på resultatet fra ROS-analysen. Styringsgruppens forslag til videre saksgang: 1. Alle kommunene som har deltatt i utredningsarbeidet av forprosjektet forbereder sak til sine respektive kommunestyrer for vedtak om tilslutning til felles brann- og redningsvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordland i mai 2014 eller tidligere. 2. Det gjennomføres felles ROS-analyse i 2014 for de kommunene som slutter seg til felles brannvesen. 3. Haugaland Vekst søker på vegne av de deltakende kommunene om skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Rogaland til dekning av kostnader til ROS-analyse, oppstartkostnader mm. 4. Det oppnevnes styringsgruppe for utredningsarbeid som skal foretas etter kommunal behandling i mai og frem til iverksetting av nytt brann- og redningsvesen Nytt styre for det nye brann- og redningsvesen velges av representantskapet i Haugaland Vekst etter kommunevalget i 2015, og som tiltrer pr Parallelt med ROS-analysen foretas utredning av pensjonsforhold, lønnsforhold m.v. etter reglene i Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Den enkelte kommune gjennomfører drøftinger med Hovedtillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen. 6. Det ansettes sentrale deler av den fremtidige ledelse innen for å forberede oppstart av felles brann- og redningsvesen pr For gjennomføring av analyser for det enkelte brannvesens regnskap for årene , jfr kap 11, pkt 2 i forprosjektet, foreslår styringsgruppen at dette utredes av brannsjef og kommunens økonomisjef i fellesskap etter kriterier som er utarbeidet på forhånd. De samlede rapportene gjennomgås av økonomisjefene fra 3 ulike kommuner for en felles verifisering av resultatet. Dette legges så til grunn for utgangspunkt for utregning av endelig fordeling. 8. Felles brann- og redningsvesen startes opp

14 Haugesund, Styringsgruppen, Sign. Sven Olsen Helge Thorheim Ole Johan Vierdal Leder Dokumenter: Vedlegg 1: Forprosjekt, datert november 2013 Vedlegg 2: Styringsgruppens kommentarer til Forprosjektrapporten Vedlegg 3: Fordeling av kostnader ROS-analyse konsulentens vurdering Vedlegg 4: Prosjektgruppens uttalelser til Forprosjektrapporten Vedlegg 5: Styringsgruppens kommentarer til prosjektgruppens uttalelser Vedlegg 6: Referat fra informasjonsmøte mellom Styringsgruppen og HTV Vedlegg 7: Tilbakemelding fra HTV vedr. drøfting-part Vedlegg 8: Uttalelse fra Hovedtillitsvalgte (HTV) fra Karmøy til Forprosjektet Vedlegg 9: Arbeidstakernes rettigheter i forbindelse med virksomhetsoverdragelse

15 Forprosjekt Nord-Rogaland - Sunnhordland VEDLEGG 2 Kommentarer til konsulentens anbefaling (Kapittel 11 i Forprosjektet) fra Styringsgruppen. Styringsgruppen har også referert til kommentarer fra prosjektgruppen. Styringsgruppens kommentarer er skrevet med kursiv skrift. OVERORDNET 1. Det etableres et felles brann- og redningsvesen fra for de 11 kommunene som er med i forprosjektet. Slutter seg til konsulentens anbefaling. (Det er nå 10 kommuner da Tysnes har trukket seg) 2. IKS velges som samarbeidsform. Slutter seg til konsulentens anbefaling. 3. Modell 3, se avsnitt 10.4, velges som fordelingsmodell for kostnader. Dette innebærer at det må gjennomføres grundige analyser av det enkelte brannvesens regnskap for årene og endringer som er gjort i løpet av disse årene eller vil bli gjennomført før eller i forbindelse med overgangen til felles brann- og redningsvesen. Slutter seg til konsulentens anbefaling. Prosjektgruppen slutter seg også til konsulentens anbefaling. 4. Det må foretas valg når det gjelder hvilken pensjonskasse det felles brann- og redningsvesenet skal knytte seg til. Dette bør skje i kommunestyrevedtakene våren Valg av pensjonskasse forutsettes vurdert og konkludert sammen med de hovedtillitsvalgte i egen prosess parallelt med gjennomføring av ROS-analyse for de kommunene som går videre i prosessen med opprettelse av felles brannvesen. Prosjektgruppen for sin del forutsetter at dette blir en politisk vurdering, noe styringsgruppen slutter seg til. 5. Hver av kommunene som ønsker å være med i det felles brann- og redningsvesenet, betaler i 2015 inn kr. 50,- per innbygger per til dekning av oppstartkostnader, i hovedsak til lønn m.v. til ledelsen m.v. som skal tiltre allerede fra våren / sommeren Dersom ikke alle 10 kommunene ønsker å bli med i det felles brann- og redningsvesenet, kan beløpet per innbygger bli litt høyere. Styringsgruppen slutter seg i utgangspunktet til konsulentens anbefaling, men mener at tiltredelse av ledelsen våren / sommeren er for upresist. Ledelsen bør ha rimelig god tid til å forberede iverksettelsen av det nye brann- og redningsvesenet. Styringsgruppen foreslår å tidfeste tiltredelse av ledelsen innen Prosjektgruppen har kommentert konsulentens tidfesting våren / sommeren med om mulig nærmere mht tiltredelse for ledelsen. Med tidfesting av tiltredelse av ledelsen til innen , vil en gi ledelsen en tid på 9 måneder til å forberede det nye brann- og redningsvesenet, og dette anses for å være en rimelig tid for det forberedende arbeidet. 1

16 Forprosjekt Nord-Rogaland - Sunnhordland VEDLEGG 2 6. De kommunene som ønsker å være med i fase 3 må forplikte seg til å betale sin andel av kostnadene til å utarbeide en felles risiko- og sårbarhetsanalyse for brannog redningsvesenet, med tilstrekkelig antall underliggende scenarier. Samlet kostnad blir i størrelsesorden 1,0 MNOK. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. Styringsgruppen anbefaler at Haugaland Vekst forbereder anbudsutlysning for gjennomføring av ROS-analyse for et felles brannvesen basert på de kommuner som går videre i prosessen. 7. Brannvesenets ledelse (se punkt 6), forebyggende avdeling, administrasjons-avdeling og heltidsansatte i stabs- og støttefunksjoner i beredskapsavdelingen samlokaliseres på ett sted. Personlige ordninger for oppmøte for enkelte medarbeidere kan inngås. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. Det vurderes evt flere desentrale oppmøtesteder for feiere og forebyggende personell i forbindelse med etablering av rutiner og organisasjon i LEDELSEN 8. Det felles brann- og redningsvesenet skal ha følgende fulle stillinger i ledelse / støttefunksjon: a. Brannsjef b. Leder beredskap c. Leder forebyggende d. Leder administrasjonsavdeling e. Leder alarmsentral Styringsgruppen slutter seg i utgangspunktet til konsulentens anbefaling. Når det gjelder leder alarmsentral blir dette å beslutte endelig etter at sentrale føringer for lokalisering av 110-sentral foreligger. I likhet med prosjektgruppen mener styringsgruppen det skal innføres et eget HMS-element. Plassering av HMS-elementet (egen avdeling eller stabselement) forutsettes utredet nærmere parallelt med ROSanalysen slik som spørsmålet om pensjonskasse-tilhørighet, jfr pkt Brannsjefen, leder beredskap, leder forebyggende og leder administrasjons-avdeling ansettes med virkning fra Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. I tillegg ansettes HMSmedarbeider fra samme tidspunkt. Dette samsvarer med kommentar fra prosjektgruppen. 10. Alle kommunene delegerer sin myndighet etter brann- og eksplosjonsvern-loven til representantskapet, med automatisk videredelegering til brann- og redningssjefen. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. 2

17 Forprosjekt Nord-Rogaland - Sunnhordland VEDLEGG 2 FOREBYGGENDE ARBEID INKL. FEIING 11. Det skal være 12 forebyggende personell i det felles brann- og redningsvesenet, i tillegg til leder forebyggende. Etter rapporten var ferdigstilt har Tysnes trukket seg fra videre deltakelse i utredningsarbeidet ettersom de har kommet fra at det er unaturlig å delta pga bl.a. sin geografisk lokalisering. Antall forebyggende personell vil avhenge av hvor mange kommuner som slutter seg til iverksettelsen av felles brann- og redningsvesen. 12. De kommunene som har kommunalt ansatte feiere i dag, fortsetter med feiere som overføres til det felles brann- og redningsvesenet. Den kommunen som har feiing på entreprise fortsetter med det i startfasen. Etter at det felles brann- og redningsvesenet er etablert, vurderes organiseringen av feietjenesten i alle kommunene. Alle kommunalt ansatte feiere overføres til det nye felles brann- og redningsvesen. Det nye brann- og redningsvesen overtar kontraktsforpliktelsene for feier på entreprise for den kommunen som ha slikt opplegg i dag. Det nye brann- og redningsvesen vurderer den fremtidige organiseringen av feiervesenet. 13. Feiertjenesten får oppmøtested på minst 2 steder, av hensyn til de store avstandene i regionen. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. BRANNSTASJONER 14. Alle brannstasjoner og depot man har i dag beholdes inntil det er gjennomført en ny felles ROS-analyse for alle kommunene, og det evt. som følge av denne ROSanalysen er behov for eller mulig å gjøre endringer i brannstasjons- og depotstrukturen. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. 15. Den enkelte kommune har ansvar for å stille hensiktsmessige brannstasjoner og depot i egen kommune, inkl. nødvendige kontorlokaler, vederlagsfritt til disposisjon for det felles brann- og redningsvesenet, og betaler for forsikring, vedlikehold, nødvendige nybygg, nødvendige utvidelser, fornyinger, oppgraderinger. Ved behov for ny(e) brannstasjon(er), blir det også den enkelte kommunes ansvar å finansiere disse. Dersom brannstasjonen dekker mere enn 1 kommune, må finansieringen avtales mellom kommunene. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. 3

18 Forprosjekt Nord-Rogaland - Sunnhordland VEDLEGG Det felles brann- og redningsvesenet dekker driftsutgiftene som renhold og strøm / energi, men ikke avskrivninger, rentekostnader og kommunale avgifter. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. 17. Dersom det kommer krav ut fra lovverket om at brannstasjoner skal oppgraderes for å tilfredsstille krav i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, blir det den enkelte kommunes ansvar å følge opp dette. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. MATERIELL, VERNEUTSTYR M.V. 18. Det anbefales at det blir fellesbrannvesenets ansvar å vedlikeholde brannbiler og andre kjøretøyer, samt øvrig materiell samme hvilken samarbeidsform man velger. Det løpende ettersynet av materiellet ute på den enkelte brannstasjon / det enkelte depot kan med fordel fortsette som i dag dersom det vil fungere tilfredsstillende. Hvis ikke, må man finne nye måter å utføre disse oppgavene på. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. Prosjektgruppen mener en bør vurdere å opprette eget bilverksted tilknyttet hovedbrannstasjonen for lettere service, dekkskift og bilpleie. Styringsgruppen mener opplegg for vedlikehold m.v. blir å vurdere av det nye felles brann- og redningsvesen. 19. Alle kommunene overfører sine kjøretøyer og materiell i brannvesenet, til det felles brann- og redningsvesenet. Alle kjøretøyer og alt materiell som overføres og som enkeltvis har en verdi på minst kr ,- skal takseres av to uavhengige takstmenn. Hver kommune skal overføre kjøretøyer og materiell for en verdi som tilsvarer den andelen av det felles brann- og rednings-vesenets drifts- og investeringskostnader som fremgår av selskapsavtalen. De kommunene som overfører for lave verdier skal betale inn differansen, og de kommunene som overfører for en høyere verdi får utbetalt differansen. Eventuelle fond som overføres inngår i den samme utregningen. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. Styringsgruppen slutter seg til prosjektgruppens kommentar: Kommunene er ansvarlig for å ha et oppegående bilmateriell inntil IKS er etablert. IKSèt bør vurdere mulighet for standardisering av bilparken over tid, evt. ved at påbygget til nye biler har en felles kravspesifikasjon. 20. Etter at det felles brann- og redningsvesenet er etablert, har det ansvaret for innkjøp av kjøretøyer og materiell til alle brannstasjoner / depot. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. 4

19 Forprosjekt Nord-Rogaland - Sunnhordland VEDLEGG Ved sammenslåingen skal alle mannskapene være utstyrt med tilstrekkelig og godkjent personlig verneutstyr, jf. lovverket. Det er den enkelte kommunes ansvar at slikt utstyr finnes ved oppstarten av det felles brann- og redningsvesenet. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. Da det er ulik grad av etablering av godkjent personlig utstyr i de ulike kommunene, bør det være en forutsetning at de kommunene som mangler slik anskaffelse, foretar dette før etablering av nytt brann- og redningsvesen eller garanterer for kostnadene til å supplere slikt utstyr i etterkant. MANNSKAPER OG VAKTORDNINGER. 22. Det anbefales at det vedtas en trygghetsgaranti for de ansatte som etter etableringen av et felles brann- og redningsvesen ikke lenger er sikret en stilling tilsvarende den stillingen eller de stillingene de har i dag. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsovertakelse reguleres av Kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven. Eget utdrag av Arbeidsmiljølovens bestemmelser på dette punkt følger saken videre før politisk behandling i mai Dersom man velger IKS eller samarbeid etter kommunelovens 27 som samarbeidsform, må de øverste lederstillingene lyses ut blant ansatte i de 11 brannvesenene, evt. lyses noen av stillingene ut i det åpne markedet. Det vises til arbeidsmiljøloven 16. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. I prosess parallelt med ROSutredningen, vurderes det nærmere hvilke stillinger som skal lyses ut på det åpne markedet samt hvem som skal besørge utlysningen. 24. Antallet mannskaper og vaktordninger ved de enkelte brannstasjoner og depot, samt vaktordninger for overordnet vakt, videreføres som i dag inntil en felles ROS-analyse eventuelt tilsier at det må eller kan gjennomføres endringer. Styringsgruppen forutsetter at den nye ledelsen, som tilsettes innen , bruker tiden frem til bl.a. til å vurdere nærmere antall mannskaper og vaktordninger, herunder overordnet vakt, ved de enkelte brannstasjoner og depot bl.a. på bakgrunn av ROS-analysen og dimensjoneringsforskriften fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 25. Det er den enkelte kommunes ansvar at de brannkonstablene og utryknings-lederne som overføres til det felles brann- og redningsvesenet har den kompetansen som er forskriftskrav fra den Dersom de aktuelle mannskapene ikke har denne kompetansen, skal vedkommende kommune forplikte seg til å dekke fellesbrannvesenets kostnader til opplæring av disse mannskapene til forskriftsmessig kompetanse. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. Styringsgruppen forutsetter at det nye felles brannvesen har ansvar for at nye mannskaper som rekrutteres etter har eller vil få den kompetanse som forskriftskravet til enhver tid setter. 5

20 Forprosjekt Nord-Rogaland - Sunnhordland VEDLEGG Det foreslås at det ved hver brannstasjon, unntatt brannstasjoner med kasernerte vaktmannskaper, skal være en «stasjonsmester» i deltidsstilling. Vedkommende skal ha ansvar for at kjøretøyer og materiell ved denne stasjonen og eventuelle depot i kommunen blir kontrollert og vedlikeholdt i samsvar med vedtatte rutiner. Dersom man lokalt ønsker å fordele kontroll- og vedlikeholdsoppgavene på flere av de deltidsansatte ved den enkelte stasjon, avtales det ut fra lokale ønsker og behov. Styringsgruppen slutter seg i utgangspunktet til konsulentens anbefaling. Prosjektgruppen anbefaler at stasjonsmester bør være hel stilling men kan ha ansvar for flere stasjoner innenfor et naturlig geografisk område. Det tas endelig stilling til dette spørsmålet i utredning parallelt med ROS-analysen, jfr for øvrig pkt 23. ALARMSENTRAL BRANN OG IUA 27. Alarmsentral brann overføres fra Haugesund brannvesen til det interkommunale brann- og redningsvesenet. IUA fortsetter som nå. Det tas nærmere stilling til lokalisering av alarmsentral for brann når sentrale føringer for lokalisering av 110-sentral er besluttet. Dersom 110-sentral skal fortsette som nå, slutter styringsgruppen seg til konsulentens vurdering om å legge denne til det nye felles brannvesen. IUA (Interkommunalt Utvalg mot akutt foruresning) fortsetter som nå. FELLES ROS-ANALYSE 28. Etter at det er avklart hvilke kommuner som ønsker å bli med i det felles brann- og redningsvesenet, gjennomføres det en felles ROS-analyse for disse kommunene. Denne analysen gjennomføres i Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. Styringsgruppen har bedt konsulenten lage et forslag til kostnadsfordeling av kostnadene med å gjennomføre ROS-analysen der det hensyntas hvor oppdatert ROS-analysen er for de enkelte kommunene. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens vurderinger på dette punkt, og forslaget fra konsulenten er lagt ved som vedlegg 3. I forslaget er listet opp hvilke punkt ROS-analysen skal omfattes av samt hva som er kriteriene for utregning av kostnadsfordelingen. INTERNKONTROLL / HMS. 29. Det må utarbeides en felles internkontroll / HMS for det felles brann- og redningsvesenet. Denne må være på plass fra oppstarten av det felles brann- og redningsvesenet. Det må derfor settes av tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet før etableringstidspunktet for det felles brann- og rednings-vesenet. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. Jfr også kommentarer under pkt 8 samt kommentarer fra prosjektgruppen under dette punktet. Styringsgruppen mener det er viktig at utarbeidelse av dokumenter vedr. HMS foretas løpende fra sammen med øvrig dokumentasjon. 6

Felles brannvesen for

Felles brannvesen for 31.05.07 1 Felles brannvesen for Flesberg kommune Hjartdal kommune Hof kommune Kongsberg kommune Lardal kommune Nore og Uvdal kommune Notodden kommune Rollag kommune Tinn kommune Mai 2007 Brannvern- og

Detaljer

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Beredskapsmessig organisering i brann- og redningskorpset Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 6. september 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn...

Detaljer

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna

Formannskapet. Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Birkenes kommune Formannskapet Innkalles til møte onsdag 23.10.2013, kl. 16:00 i Kommunehuset, møterom Himmelsyna Møtet er åpent for publikum. Avd.leder plan og utvikling Arild R Syvertsen orienterer om

Detaljer

Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011

Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011 Utredning av brannsamarbeid mellom kommunene på Øvre Romerike Utkast: Oppdatert per 11.07.2011 Innhold Innhold... 2 Innledning... 4 Prosjektgruppens sammensetning... 5 Bakgrunn og mandat... 5 ROS-analyse...

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune

Sluttrapport. Prosjekt : Felles brann- og feiervesen. Innherred Samkommune Sluttrapport Prosjekt : Felles brann- og feiervesen Innherred Samkommune Deltakere prosjektgruppe: Arnstein Kvelstad Prosjektleder / Brannsjef Verdal kommune Idar P Lundamo Brannsjef Levanger kommune Terje

Detaljer

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen

Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Veiledning til forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Tønsberg, september 2003 Grafisk produksjon: Capella Media, Tønsberg Innhold Forskrift

Detaljer

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport

RISIKOANALYSE 2012. Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport RISIKOANALYSE 2012 Brannvesenet Sør - Rogaland IKS Hovedrapport Tittel: Risikoanalyse 2012 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS hovedrapport Forfattere: Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (BVSR) ved Lise Peterson.

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

Prosjekt Felles brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland REFERAT

Prosjekt Felles brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland REFERAT REFERAT fra møte i prosjektgruppen for etablering av felles interkommunalt brannvesen i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Tid: Mandag 11. mai 2015 Sted: Teknologisk Institutt Til stede: Fra prosjektgruppen:

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Klæbu kommune MØTEINNKALLING KOMMUNESTYRET Møtested: Klæbu rådhus - kommunestyresalen Møtedato: 25.03.2010 Tid: 16.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd

Møteinnkalling KLÆBU KOMMUNE. Utvalg/styre/råd Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget Klæbu kommune Møtedato/tid : Torsdag 18. februar 2010 kl 16.00 Møtested/lokaler : Klæbu rådhus, møterom 241 Arkivsak : 046/2010 Deltagere KLÆBU

Detaljer

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND Forslag til ny brann stasjonsstruktur i Sør-Rogaland 2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) Rapporten redegjør for forslag

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE

KRISTIANSUND KOMMUNE KRISTIANSUND KOMMUNE 1 av 7 MØTE NR.: 04/14 TID: 07.09.2004 13:00 STED: FORMANNSKAPSSALEN Eventuelle forfall meldes til tlf. 71 58 61 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING FOR Driftsutvalget

Detaljer

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS

Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Selskapskontroll Ikomm AS Innlandet Revisjon IKS Rapport 5-2014 2014-561/KL FORORD Denne rapporten er et resultat av selskapskontroll i Ikomm AS som er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i kommunene

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012

Rapport. Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 Kartlegging og vurdering av Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS (Temark) Bø/Oslo, 26. juni. 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Sammendrag og forslag til tiltak... 3 1.1. Avgrensninger i prosjektets mandat...

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 16.10.2013 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING

TYSFJORD KOMMUNE MØTEINNKALLING TYSFJORD KOMMUNE Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Musken skole Møtedato: 06.05.2009 Tid: 09.30 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall eller inhabilitet meldes snarest til tlf.: 75 77 55 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 10.12.2002 Tidspunkt: 12:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13

Sak 2/14 vil bli behandlet i lukket møte, jf. koml. 31.2 og fvl. 13 MERÅKER KOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Onsdag 2. april 2014 Tid: Kl. 10:00 Sted: Meråker rådhus, Møterom Fjergen Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig forfall,

Detaljer

Kommunestyrets sakliste 25.03.03

Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Page 1 of 44 Kommunestyrets sakliste 25.03.03 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 25.03.03Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon

Detaljer

Forvaltning av kommunens bygg

Forvaltning av kommunens bygg Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Forvaltning av kommunens bygg Oppegård kommune Desember 2014 Rapport 3/14 FOLLO DISTRIKTSREVISJON Side 2 OPPEGÅRD KOMMUNE Forord Forvaltningsrevisjon

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30

Møteinnkalling. Kvænangen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Møteinnkalling Kvænangen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 28.01.2015 Tidspunkt: 08:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 77 88 00. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet

Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer. Prosjekt Innlandsuniversitetet www.pwc.no Økonomi og styringskraft analyse av utvalgte risikoer Prosjekt Innlandsuniversitetet Sluttrapport 23. mars 2012. Denne rapporten er utarbeidet av PwC for Prosjekt Innlandsuniversitetet i samsvar

Detaljer