Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 026 M80 Arkivsaksnr.: 13/1294. Hovedutvalg teknisk Formannskapet Kommunestyret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 026 M80 Arkivsaksnr.: 13/1294. Hovedutvalg teknisk 24.04.2014 Formannskapet Kommunestyret"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Ove Røys Arkiv: 026 M80 Arkivsaksnr.: 13/1294 Sign: Dato: Utvalg: Hovedutvalg teknisk Formannskapet Kommunestyret INTERKOMMUNALT BRANNVERNSAMARBEID I NORD-ROGALAND OG SUNNHORDLAND Forslag til vedtak: Karmøy kommunestyre viser til saksutredningen med vedlagt innstilling fra Styringsgruppen for utredning av felles brannvesen for Nord- Rogaland og Sunnhordland datert Med dette som bakgrunn vedtar kommunestyret følgende: 1. Karmøy kommune er i utgangspunktet positiv til etableringen av et felles brann- og redningsvesen i vår region. Kommunestyret legger til grunn at de gjennomførte prosesser og utredninger med styringsgruppens innstilling gir et godt grunnlag for å føre prosessen videre. 2. Kommunen ønsker på dette grunnlag å delta i det videre arbeidet med utredning av en felles ROS- analyse. Kommunen vil bidra med sin andel av finansieringen til dette utredningsarbeidet. 3. Karmøy kommune ønsker å basere en deltakelse i et interkommunalt brann- og redningsvesen på et bredest mulig kunnskapsgrunnlag. Kommunestyret tar forbehold om at vedtak om endelig deltakelse i et felles brann- og redningsvesen også vil legge resultatet av ROS- analysen til grunn, i tillegg til det gjennomførte utredningsarbeidet og styringsgruppens innstilling. 4. Kommunestyret ber om at det framlegges egen sak for endelig vedtak om kommunens eventuelle deltakelse i et interkommunalt brann- og redningsvesen når ROS- analysen foreligger. I denne saken skal både beredskapsmessige, økonomiske og organisatoriske spørsmål belyses.

2 5. Kommunestyret slutter seg til at rådmannskollegiet på Haugalandet organiserer og gjennomfører det videre arbeidet fram til vedtak i nytt saksframlegg som er omtalt i punkt 4, herunder at rådmannskollegiet oppretter en administrativ styringsgruppe og tar ansvaret for gjennomføring av ROS- analysen

3 SAKSFRAMSTILLING Bakgrunn for saken. I Norge er brann- og redningsvesen et kommunalt ansvar som ivaretas av kommunale eller interkommunale enheter, men med sterke sentrale føringer og krav knyttet til organisering, bemanning, utstyr, kompetanse med mer. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap- DSB fører tilsyn med at kommunene oppfyller disse kravene. Samfunnsutviklingen med økt fokus på risiko og beredskap har ført til at mange kommuner har funnet det hensiktsmessig eller nødvendig å etablere samarbeid om større enheter for å kunne oppfylle kravene til en god samfunnssikkerhet. Interkommunale løsninger knyttet til brann- og redningsvesen er således etter hvert blitt vanlig i store deler av landet. De fleste av disse interkommunale sammenslutningene er formelt organisert som interkommunale selskaper- IKS. I vår region har også dette spørsmålet kommet opp med visse mellomrom og arbeidet fikk sterk fokus da det på slutten av 2012 ble besluttet å starte en utredning om et eventuelt felles brann- og redningsvesen. Det ble da vedtatt opprettet en styringsgruppe for arbeidet som leverte sin innstilling til Haugaland Vekst IKS ved representanskapet Innstillingen fra styringsgruppen vedlegges denne saksutredningen i sin helhet. Neste trinn i prosessen er politisk behandling i de ulike kommunene og denne saken omhandler rådmannens innstilling til vedtak om videre saksgang. Rådmannen finner det naturlig å knytte store deler av saksutredningen direkte opp mot styringsgruppens utredning og innstilling, men vil samtidig også understreke at det på enkelte punkter vil være noe avvik mellom styringsgruppens innstilling og det forslaget til vedtak som kommunestyret inviteres til å fatte i foreliggende sak. Kort historikk. Styringsgruppen har i sin innstilling til Representantskapet i Haugaland Vekst gitt en god oversikt over historikken i denne saken og følgende avsnitt siteres direkte:. I september 2012 ble det avholdt et møte i Haugesund der alle de 13 kommunene som er tilknyttet 110-sentralen i Haugesund var invitert, og der det ble informert om forstudien som ble laget for de fem kommunene Haugesund, Sveio, Stord, Bømlo og Fitjar. På møtet ble det konkludert med at en ville anbefale at Ordfører- og rådmannskollegiet på Haugalandet (ORK) setter i gang en utredning for alle kommunene innen 110-sentralens område. I møte i ORK den ble det vedtatt at en ønsket å gå i gang med en utredning om felles brannvesen for alle kommunene innen 110-sentralens område. Det ble samtidig valgt en styringsgruppe for prosjektet, og denne besto av Helge Thorheim (Karmøy kommune), Sven Olsen (Haugesund kommune) og Ole Johan Vierdal (Vindafjord kommune). Ved konstituering av styringsgruppen ble Helge Thorheim valgt til styringsgruppens leder. Brann- og beredskapsrådgiver1 v/siv.ing./bedriftsøkonom Magne Eikanger, ble engasjert som konsulent for utredningsarbeidet. Mandat for utredningen er tatt med videre fra den tidligere forstudien og hadde følgende ordlyd:

4 «Gruppa får som mandat å vurdera grunnlaget for eit interkommunalt brannvesen i regionen. Utgreiinga skal omfatta brannfaglege spørsmål så vel som beredskaps-messige sider. Utgreiinga skal omfatta feiarvesenet. Utgreiinga skal vurdera selskapsform og juridiske, økonomiske og administrative konsekvensar av eit mogeleg interkommunalt brannsamarbeid.» Forstudien som ble utarbeidet i 2012 for de 5 ovennevnte kommunene ble supplert med informasjon fra resten av kommunene innen 110-området, og samlet forstudierapport ble fremlagt mai Før oppstart av selve utredningsarbeidet for forprosjektet, trakk Stord, Bømlo og Fitjar seg frå deltakelse i selve utredningsarbeidet, men har likevel etter invitasjon deltatt som observatører. I ettertid har Tysnes trukket seg frå videre deltakelse da de anser de ligger slik til geografisk at det av denne grunn er unaturlig å delta.. Styringsgruppens innstilling: Styringsgruppen har relativt detaljert beskrevet hvordan en tenker seg at den videre prosessen bør være. Rådmannen viser her til vedlagte innstilling frå styringsgruppen for å se innholdet i sin helhet, men skal kort trekke ut hovedpunktene. Styringsgruppen foreslår i hovedtrekk at: 1. Det etableres et felles brann- og redningsvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordland fra for de kommuner som i mai 2014 beslutter å delta i det felles brann- og redningsvesen. 2. Felles brann- og redningsvesen organiseres etter Lov om Interkommunale Selskaper (IKS). 3. Alle deltakende kommuner delegerer sin myndighet etter brann- og eksplosjonsvern-loven til representantskapet, med automatisk videredelegering til brann- og redningssjefen. 4. Det gjennomføres Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) for det felles brann- og redningsvesen som utgjøres av de kommuner som beslutter å delta i slikt felles brannvesen. ROS-analysen gjennomføres i 2014, og forventes gjennomført innen Alle brannstasjoner og depot man har i dag beholdes inntil det er gjennomført en ny felles ROS-analyse for alle kommunene, 6. Den sentrale ledelsen av felles brann- og redningsvesen ansettes innen , og har som oppgave å forberede rutiner m.v. for det nye brannvesen slik at dette kan iverksettes pr Fordeling av kostnader til drift av det fremtidige brann- og redningsvesen forutsettes dekket av de deltakende kommuner etter en modell 3 som fremgår av Forprosjektrapporten 8. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse reguleres av Kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven. Styringsgruppen har også detaljert foreslått slik videre saksgang og forslag til felles vedtak i de ulike kommunene:

5 1. Alle kommunene som har deltatt i utredningsarbeidet av forprosjektet forbereder sak til sine respektive kommunestyrer for vedtak om tilslutning til felles brann- og redningsvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordland i mai 2014 eller tidligere. 2. Det gjennomføres felles ROS-analyse i 2014 for de kommunene som slutter seg til felles brannvesen. 3. Haugaland Vekst søker på vegne av de deltakende kommunene om skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Rogaland til dekning av kostnader til ROS-analyse, oppstartkostnader mm. 4. Det oppnevnes styringsgruppe for utredningsarbeid som skal foretas etter kommunal behandling i mai og frem til iverksetting av nytt brann- og redningsvesen Nytt styre for det nye brann- og redningsvesen velges av representantskapet i Haugaland Vekst etter kommunevalget i 2015, og som tiltrer pr Parallelt med ROS-analysen foretas utredning av pensjonsforhold, lønnsforhold m.v. etter reglene i Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Den enkelte kommune gjennomfører drøftinger med Hovedtillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen. 6. Det ansettes sentrale deler av den fremtidige ledelse innen for å forberede oppstart av felles brann- og redningsvesen pr For gjennomføring av analyser for det enkelte brannvesens regnskap for årene , jfr kap 11, pkt 2 i forprosjektet, foreslår styringsgruppen at dette utredes av brannsjef og kommunens økonomisjef i fellesskap etter kriterier som er utarbeidet på forhånd. De samlede rapportene gjennomgås av økonomisjefene fra 3 ulike kommuner for en felles verifisering av resultatet. Dette legges så til grunn for utgangspunkt for utregning av endelig fordeling. 8. Felles brann- og redningsvesen startes opp Styringsgruppens forslag til vedtak i bystyre / kommunestyre: 1. N.N. kommune vedtar å slutte seg til interkommunalt brann- og redningsvesen for Nord- Rogaland og Sunnhordland i henhold til innstilling fra styringsgruppen for utredning av felles brann- og redningsvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordland, datert N.N. kommune viser til at det i 2014 skal gjennomføres en samlet ROS-analyse for de kommunene som slutter seg til et felles brann- og redningsvesen, og tar forbehold om endelig deltakelse basert på resultatet fra ROS-analysen. Rådmannens vurdering: I henhold til styringsgruppen sin innstilling om at saken nå skal fremmes for kommunestyrene i de ulike kommunene, så er rådmennene i de enkelte kommunene ansvarlig for neste etappe i saksgangen. Rådmannskollegiet på Haugalandet drøftet med dette som utgangspunkt saken på møte den 28. februar Siden saken nå er oversendt kommunene for saksframstilling og behandling i de respektive kommunestyrene, så ble det ansett som hensiktsmessig å samkjøre saksutredning og

6 innstilling til vedtak. Rådmannskollegiet registrerer at styringsgruppen har formulert både videre saksgang og vedtak i de ulike kommunestyrene. Rådmennene har imidlertid vurdert det slik at det kan være naturlig å legge en noe annen innstilling til grunn i kommunenes saksframlegg. Hovedforskjellen knytter seg til at det foreslås en klarere definert todeling av den videre prosessen der ROS- analysens innhold blir et definert grunnlag for å avgjøre de ulike kommunenes endelige vedtak om eventuell om deltakelse i et interkommunalt brann-og redningsvesen. En ønsker også entydig å definere at denne avgjørelsen skal fattes av kommunestyrene. Resultatet av en slik vurdering blir at det foreslås følgende: 1. Det fremmes en saksutredning for kommunestyret der hovedhensikten er å klargjøre om kommunene vil delta i den videre prosessen knyttet til ROS- analysen. Den foreliggende saksutredningen har dette formålet 2. Når ROS- analysen foreligger får kommunestyret en ny sak der både innholdet i denne analysen og mer detaljert behandling av ulike emner knyttet til beredskap, organisering, økonomi, personalpolitikk med mer omhandles. Denne nye saken danner grunnlag for den enkelte kommunes endelige vedtak om en ønsker å delta i et formelt interkommunalt brann- og redningssamarbeid eller ikke. Ved å velge en slik framgangsmåte vil flere av de mer detaljerte forslagene fra styringsgruppen knyttet opp til emner som ansettelsesforhold, økonomi og regnskap, framtidig ledelse med mer naturlig kunne knyttes opp til den siste saksutredningen som er beskrevet i punkt 2 ovenfor og de kommenteres derfor ikke i foreliggende saksutredning. Dette forhindrer ikke at det kan arbeides med disse spørsmålene parallellt med ROS- analysen. Omstillingsprosesser er krevende og denne saken er i så måte intet unntak. Saken omhandler en omfattende endring som vil få innvirkning på brann- og redningsvesenets organisasjon, rutiner, stillingsstruktur med mer i alle kommunene. Rådmannen har registrert at det underveis i prosessen er kommet kritiske innspill fra flere hold der hovedankepunktet synes å ha vært knyttet til den såkalte ROS- analysen. Ved å velge en slik todelt framgangsmåte som er skissert ovenfor vil en forhåpentligvis ha lagt grunnlag for å imøtekomme vesentlige innvendinger og å etablere en konstruktiv innfallsvinkel til den videre prosessen. Rådmannen vil imidlertid understreke at det arbeidet som er utført av både styringsgruppen og opprettede arbeidsgrupper med administrative fagpersoner, samt konsulentens rapporter gir et godt grunnlag for å føre saken videre. Videre organisering: Styringsgruppens oppgave er nå avsluttet og det er behov for et nytt styringsorgan for det videre utredningsarbeidet og ROS- analysen. Dette samsvarer også med styringsgruppens innstilling.

7 Rådmannen foreslår at kommunestyret gir sin tilslutning til at rådmannskollegiet på Haugalandet påtar seg denne oppgaven og oppnevner en administrativ styringsgruppe for dette arbeidet. Tidsplanen som angis fra styringsgruppen for den videre saksgangen er meget stram. Allerede punktet om kommunestyrebehandling senest i mai 2014 synes å bli vanskelig i noen kommuner på grunn av vedtatte møteplaner. Rådmannen ønsker ikke på det nåværende tidspunkt å fravike ambisjonen om å kjøre et stramt løp fram mot en eventuell etablering av et interkommunalt selskap, men vil samtidig understreke at hvis det skulle bli vanskelig å holde det skisserte tidsskjemaet så vil en måtte komme tilbake til dette. Et naturlig tidspunkt for å angi en mer detaljert tidsplan vil være i forbindelse med framlegging av den nye saksutredningen etter at ROS- analysen er sluttført. Rådmannens konklusjon: Rådmannen anbefaler at Karmøy kommune deltar i den videre prosessen og deltakelse i arbeidet med den forestående ROS- analysen, samt at kommunestyret gir sin tilslutning til de øvrige punkter som framgår av forslag til vedtak.

8 Vedlegg

9 HAUGALAND VEKST IKS v/ Representantskapet Karmsundgaten HAUGESUND Haugesund, Utredning av felles brannvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordland Innstilling fra Styringsgruppen Innledning: I september 2012 ble det avholdt et møte i Haugesund der alle de 13 kommunene som er tilknyttet 110-sentralen i Haugesund var invitert, og der det ble informert om forstudien som ble laget for de fem kommunene Haugesund, Sveio, Stord, Bømlo og Fitjar. På møtet ble det konkludert med at en ville anbefale at Ordfører- og rådmannskollegiet på Haugalandet (ORK) setter i gang en utredning for alle kommunene innen 110-sentralens område. I møte i ORK den ble det vedtatt at en ønsket å gå i gang med en utredning om felles brannvesen for alle kommunene innen 110-sentralens område. Det ble samtidig valgt en styringsgruppe for prosjektet, og denne besto av Helge Thorheim (Karmøy kommune), Sven Olsen (Haugesund kommune) og Ole Johan Vierdal (Vindafjord kommune). Ved konstituering av styringsgruppen ble Helge Thorheim valgt til styringsgruppens leder. Brann- og beredskapsrådgiver1 v/siv.ing./bedriftsøkonom Magne Eikanger, ble engasjert som konsulent for utredningsarbeidet. Mandat for utredningen er tatt med videre fra den tidligere forstudien og hadde følgende ordlyd: «Gruppa får som mandat å vurdera grunnlaget for eit interkommunalt brannvesen i regionen. Utgreiinga skal omfatta brannfaglege spørsmål så vel som beredskaps-messige sider. Utgreiinga skal omfatta feiarvesenet. Utgreiinga skal vurdera selskapsform og juridiske, økonomiske og administrative konsekvensar av eit mogeleg interkommunalt brannsamarbeid.» Forstudien som ble utarbeidet i 2012 for de 5 ovennevnte kommunene ble supplert med informasjon fra resten av kommunene innen 110-området, og samlet forstudierapport ble fremlagt mai Før oppstart av selve utredningsarbeidet for forprosjektet, trakk Stord, Bømlo og Fitjar seg frå deltakelse i selve utredningsarbeidet, men har likevel etter invitasjon deltatt som observatører. I ettertid har Tysnes trukket seg frå videre deltakelse da de anser de ligger slik til geografisk at det av denne grunn er unaturlig å delta.

10 Forhold til Brannstudien, Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB): Regjeringen har nylig sendt ut til høring den såkalte Brannstudien. Arbeidsgruppa som har utarbeidet studien sentralt konkluderer med «at det er behov for kompetanse/kompetanse-miljøer, mannskap og utstyr som ikke kan ivaretas lokalt i hver kommune slik kommunestrukturen er i dag». Dette samsvarer med Kapittel 3 i forprosjektet som er utarbeidet lokalt som også inneholder mange begrunnelser for å etablere en større enhet. I del IV kommer arbeidsgruppa til DSB med sine vurderinger, anbefalinger og konsekvenser. Arbeidsgruppa har vurdert tre ulike modeller for framtidig organisering der modell1 innebærer en fylkesvis inndeling med totalt brannvesen, modell2 som innebærer en organisering som dekker minst innbyggere (som da ikke nødvendigvis må følge fylkesgrenser), denne gir brannvesen og en modell 3 som stiller krav om at brann- og redningsvesenet skal dekke minst innnbyggere. Den vil gi 100 til 150 brannvesen. Arbeidsgruppa (DSB) mener i en samlet vurdering at modell1 er den beste men gir også modell2 god omtale. Det fremheves at modell2 gir større lokal fleksibilitet ved utforming av grensene. Modell2 er også anbefalt av Oslo Economics som ble engasjert av arbeidsgruppen til å foreta en samfunnsøkonomisk analyse. Arbeidsgruppen påpeker at en Modell1 må åpne for justeringer der organisering etter fylkesgrensen blir unaturlig geografisk. Modell2 samsvarer veldig bra med den modellen vi har utredet. Den gir fleksibilitet med hensyn til fylkesgrensen. Og den dekker over innbyggere. Haugesund kommune har for sin del i sitt høringssvar anbefalt denne modellen. Forprosjektet: Forprosjektet ble ferdigstilt i henhold til fremdriftsplanen og ble oversendt styringsgruppen innen som avtalt. Forprosjektet følger vedlagt styringsgruppens innstilling i vedlegg 1. Styringsgruppen gjør oppmerksom på konsulentens presisering at forprosjektet er konsulentens rapport, og at medlemmene i de ulike grupper som har deltatt i arbeidet ikke nødvendigvis står bak alle synspunktet og konklusjoner som kommer frem i forprosjektet. Av denne grunn har Styringsgruppen utarbeidet eget notat med merknader til konsulentens anbefaling. Stryringsgruppens merknader til Forprosjektrapporten: I vedlegg 2 til denne innstillingen fremår styringsgruppens kommentarer til konsulentens anbefalinger i Forprosjektrapporten. Konsulentens anbefalinger, med styringsgruppens merknader, er å anse som supplerende del av styringsgruppens innstilling. Prosjektgruppens uttalelser til Forprosjektrapporten: I vedlegg 4 til denne innstillingen fremgår uttalelse frå prosjektgruppen til Forprosjektrapporten. (Prosjektgruppen består av alle brannsjefene i de kommunene som prosjektet ar omfattet av samt representanter for de tillitsvalgte og verneombudene, og denne gruppen har fulgt prosjektet hele tiden). Styringsgruppens kommentarer til prosjektgruppens uttalelser følger som vedlegg 5.

11 Uttalelser frå Hovedtillitsvalgte: Styringsgruppen avholdt informasjonsmøte med Hovedtillitsvalgte , jfr referat fra møtet, vedlegg 6. I ettertid har HTV meddelt at de forutsetter at drøftinger/forhandlinger vedr overgang til felles brann- og redningsvesen skjer mellom partene i de enkelte kommuner, jfr vedlegg 7. Uttalelse frå HTVKarmøy til Forprosjektet er vedlagt i vedlegg 8. Uttalelse frå andre HTV vil bli ettersendt. Hovedbegrunnelse for Styringsgruppens innstilling: Styringsgruppen viser til de sentrale utfordringene brannvesenet vil ha i framtiden, slik det er beskrevet i kapittel 3 i forprosjektet. Kravene til kompetanse, spisskompetanse, spesialutstyr, kvalitetssikring og internkontroll vil øke. Behovet for innsats på kort varsel vil øke. Det vil bli økt sannsynlighet for større ulykker, klimarelaterte hendelser og behov for innsats i lange tunneler. Det vil bli økt behov for kapasitet og kvalitet på tilsyn. Dette gjør det nødvendig å organisere brann- og redningstjenesten på en mer slagkraftig og effektiv måte. Brannstudien som nylig ble sendt ut på høring til kommunene fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), konkluderer med det samme. Det anbefales å organisere tjenestene i langt større og robuste enheter enn i dag. Forprosjektet foreslår et nytt interkommunalt brannvesen som i stor grad samsvarer med modell2 i Brannstudien fra DSB, dvs. et brannvesen som dekker minst innbyggere. I mandatet for Brannstudien (DSB), går det fram at det er de samlede ressursene som benyttes i dag som skal være førende. I dette ligger det at det ikke er noe krav om økonomisk effektivisering av tjenesten. De økonomiske konsekvensene av et interkommunalt samarbeide i vår region er beskrevet i Kapittel 9.4 i forprosjektet. Det vil alt i alt ikke kunne påregnes noen økonomisk gevinst vet et brannvernsamarbeide. Styringsgruppen vil peke på at det må forventes kostnadssøkninger for de enkelte kommuner, enten en etablerer et interkommunalt brannvesen eller ikke. Dette er gjennomgått i kapittel Videre vil styringsgruppen påpeke at etablering av et felles brannvesen vil synliggjøre en del skjulte kostnader, reelle kostnader kommunene har, uansett organisering. Som eksempel på dette vil vi trekke fram administrative/merkantile tjenester som den enkelte kommuner yter uten å fakturere. Stryringsgruppens innstilling: 1. Det etableres et felles brann- og redningsvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordland fra for de kommuner som i mai 2014 beslutter å delta i det felles brann- og redningsvesen. Det forutsettes at vedtak i 2014 om deltakelse i felles brann- og redningsvesen er forpliktende for den enkelte kommune, med mindre felles ROS-analyse som nevnt i pkt 5 gir et slikt resultat at det gir grunnlag for å trekke seg fra samarbeidet etter gjennomført analyse.

12 2. Felles brann- og redningsvesen organiseres etter Lov om Interkommunale Selskaper (IKS). 3. Alle deltakende kommuner delegerer sin myndighet etter brann- og eksplosjonsvernloven til representantskapet, med automatisk videredelegering til brann- og redningssjefen. 4. Det gjennomføres Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS) for det felles brann- og redningsvesen som utgjøres av de kommuner som beslutter å delta i slikt felles brannvesen. ROS-analysen gjennomføres i 2014, og forventes gjennomført innen Kostnadene med gjennomføring av ROS-analysen forutsettes dekket av de deltakende kommuner, jfr. forprosjektrapporten, kapittel 11, pkt 6. Det vises videre til vedlegg 3 med nærmere detaljer vedr utregning av fordelingsnøkkel. 5. Alle brannstasjoner og depot man har i dag beholdes inntil det er gjennomført en ny felles ROS-analyse for alle kommunene, og det evt som følge av denne ROS-analysen er behov for eller mulig å gjøre endringer i brannstasjons- og depotstrukturen. 6. Den sentrale ledelsen av felles brann- og redningsvesen ansettes innen , og har som oppgave å forberede rutiner m.v. for det nye brannvesen slik at dette kan iverksettes pr Oppstartskostnader forutsettes fordelt mellom kommunene slik det fremgår fra anbefalingene i forprosjektrapporten, kapittel 11, pkt Fordeling av kostnader til drift av det fremtidige brann- og redningsvesen forutsettes dekket av de deltakende kommuner etter modell 3 som fremgår av Forprosjektrapporten i avsnitt Se ellers kommentarer i konsulentens anbefaling, kapittel 11, pkt Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsoverdragelse reguleres av Kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven. Eget utdrag av Arbeidsmiljølovens bestemmelser på dette punktet følger saken videre til politisk behandling i mai 2014, jfr vedlegg 9. Styringsgruppens forslag til vedtak i bystyre / kommunestyre: 1. N.N. kommune vedtar å slutte seg til interkommunalt brann- og redningsvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordland i henhold til innstilling fra styringsgruppen for utredning av felles brann- og redningsvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordland, datert N.N. kommune viser til at det i 2014 skal gjennomføres en samlet ROS-analyse for de kommunene som slutter seg til et felles brann- og redningsvesen, og tar

13 forbehold om endelig deltakelse basert på resultatet fra ROS-analysen. Styringsgruppens forslag til videre saksgang: 1. Alle kommunene som har deltatt i utredningsarbeidet av forprosjektet forbereder sak til sine respektive kommunestyrer for vedtak om tilslutning til felles brann- og redningsvesen for Nord-Rogaland og Sunnhordland i mai 2014 eller tidligere. 2. Det gjennomføres felles ROS-analyse i 2014 for de kommunene som slutter seg til felles brannvesen. 3. Haugaland Vekst søker på vegne av de deltakende kommunene om skjønnsmidler fra Fylkesmannen i Rogaland til dekning av kostnader til ROS-analyse, oppstartkostnader mm. 4. Det oppnevnes styringsgruppe for utredningsarbeid som skal foretas etter kommunal behandling i mai og frem til iverksetting av nytt brann- og redningsvesen Nytt styre for det nye brann- og redningsvesen velges av representantskapet i Haugaland Vekst etter kommunevalget i 2015, og som tiltrer pr Parallelt med ROS-analysen foretas utredning av pensjonsforhold, lønnsforhold m.v. etter reglene i Arbeidsmiljøloven, Hovedavtalen og Hovedtariffavtalen. Den enkelte kommune gjennomfører drøftinger med Hovedtillitsvalgte i henhold til Hovedavtalen. 6. Det ansettes sentrale deler av den fremtidige ledelse innen for å forberede oppstart av felles brann- og redningsvesen pr For gjennomføring av analyser for det enkelte brannvesens regnskap for årene , jfr kap 11, pkt 2 i forprosjektet, foreslår styringsgruppen at dette utredes av brannsjef og kommunens økonomisjef i fellesskap etter kriterier som er utarbeidet på forhånd. De samlede rapportene gjennomgås av økonomisjefene fra 3 ulike kommuner for en felles verifisering av resultatet. Dette legges så til grunn for utgangspunkt for utregning av endelig fordeling. 8. Felles brann- og redningsvesen startes opp

14 Haugesund, Styringsgruppen, Sign. Sven Olsen Helge Thorheim Ole Johan Vierdal Leder Dokumenter: Vedlegg 1: Forprosjekt, datert november 2013 Vedlegg 2: Styringsgruppens kommentarer til Forprosjektrapporten Vedlegg 3: Fordeling av kostnader ROS-analyse konsulentens vurdering Vedlegg 4: Prosjektgruppens uttalelser til Forprosjektrapporten Vedlegg 5: Styringsgruppens kommentarer til prosjektgruppens uttalelser Vedlegg 6: Referat fra informasjonsmøte mellom Styringsgruppen og HTV Vedlegg 7: Tilbakemelding fra HTV vedr. drøfting-part Vedlegg 8: Uttalelse fra Hovedtillitsvalgte (HTV) fra Karmøy til Forprosjektet Vedlegg 9: Arbeidstakernes rettigheter i forbindelse med virksomhetsoverdragelse

15 Forprosjekt Nord-Rogaland - Sunnhordland VEDLEGG 2 Kommentarer til konsulentens anbefaling (Kapittel 11 i Forprosjektet) fra Styringsgruppen. Styringsgruppen har også referert til kommentarer fra prosjektgruppen. Styringsgruppens kommentarer er skrevet med kursiv skrift. OVERORDNET 1. Det etableres et felles brann- og redningsvesen fra for de 11 kommunene som er med i forprosjektet. Slutter seg til konsulentens anbefaling. (Det er nå 10 kommuner da Tysnes har trukket seg) 2. IKS velges som samarbeidsform. Slutter seg til konsulentens anbefaling. 3. Modell 3, se avsnitt 10.4, velges som fordelingsmodell for kostnader. Dette innebærer at det må gjennomføres grundige analyser av det enkelte brannvesens regnskap for årene og endringer som er gjort i løpet av disse årene eller vil bli gjennomført før eller i forbindelse med overgangen til felles brann- og redningsvesen. Slutter seg til konsulentens anbefaling. Prosjektgruppen slutter seg også til konsulentens anbefaling. 4. Det må foretas valg når det gjelder hvilken pensjonskasse det felles brann- og redningsvesenet skal knytte seg til. Dette bør skje i kommunestyrevedtakene våren Valg av pensjonskasse forutsettes vurdert og konkludert sammen med de hovedtillitsvalgte i egen prosess parallelt med gjennomføring av ROS-analyse for de kommunene som går videre i prosessen med opprettelse av felles brannvesen. Prosjektgruppen for sin del forutsetter at dette blir en politisk vurdering, noe styringsgruppen slutter seg til. 5. Hver av kommunene som ønsker å være med i det felles brann- og redningsvesenet, betaler i 2015 inn kr. 50,- per innbygger per til dekning av oppstartkostnader, i hovedsak til lønn m.v. til ledelsen m.v. som skal tiltre allerede fra våren / sommeren Dersom ikke alle 10 kommunene ønsker å bli med i det felles brann- og redningsvesenet, kan beløpet per innbygger bli litt høyere. Styringsgruppen slutter seg i utgangspunktet til konsulentens anbefaling, men mener at tiltredelse av ledelsen våren / sommeren er for upresist. Ledelsen bør ha rimelig god tid til å forberede iverksettelsen av det nye brann- og redningsvesenet. Styringsgruppen foreslår å tidfeste tiltredelse av ledelsen innen Prosjektgruppen har kommentert konsulentens tidfesting våren / sommeren med om mulig nærmere mht tiltredelse for ledelsen. Med tidfesting av tiltredelse av ledelsen til innen , vil en gi ledelsen en tid på 9 måneder til å forberede det nye brann- og redningsvesenet, og dette anses for å være en rimelig tid for det forberedende arbeidet. 1

16 Forprosjekt Nord-Rogaland - Sunnhordland VEDLEGG 2 6. De kommunene som ønsker å være med i fase 3 må forplikte seg til å betale sin andel av kostnadene til å utarbeide en felles risiko- og sårbarhetsanalyse for brannog redningsvesenet, med tilstrekkelig antall underliggende scenarier. Samlet kostnad blir i størrelsesorden 1,0 MNOK. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. Styringsgruppen anbefaler at Haugaland Vekst forbereder anbudsutlysning for gjennomføring av ROS-analyse for et felles brannvesen basert på de kommuner som går videre i prosessen. 7. Brannvesenets ledelse (se punkt 6), forebyggende avdeling, administrasjons-avdeling og heltidsansatte i stabs- og støttefunksjoner i beredskapsavdelingen samlokaliseres på ett sted. Personlige ordninger for oppmøte for enkelte medarbeidere kan inngås. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. Det vurderes evt flere desentrale oppmøtesteder for feiere og forebyggende personell i forbindelse med etablering av rutiner og organisasjon i LEDELSEN 8. Det felles brann- og redningsvesenet skal ha følgende fulle stillinger i ledelse / støttefunksjon: a. Brannsjef b. Leder beredskap c. Leder forebyggende d. Leder administrasjonsavdeling e. Leder alarmsentral Styringsgruppen slutter seg i utgangspunktet til konsulentens anbefaling. Når det gjelder leder alarmsentral blir dette å beslutte endelig etter at sentrale føringer for lokalisering av 110-sentral foreligger. I likhet med prosjektgruppen mener styringsgruppen det skal innføres et eget HMS-element. Plassering av HMS-elementet (egen avdeling eller stabselement) forutsettes utredet nærmere parallelt med ROSanalysen slik som spørsmålet om pensjonskasse-tilhørighet, jfr pkt Brannsjefen, leder beredskap, leder forebyggende og leder administrasjons-avdeling ansettes med virkning fra Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. I tillegg ansettes HMSmedarbeider fra samme tidspunkt. Dette samsvarer med kommentar fra prosjektgruppen. 10. Alle kommunene delegerer sin myndighet etter brann- og eksplosjonsvern-loven til representantskapet, med automatisk videredelegering til brann- og redningssjefen. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. 2

17 Forprosjekt Nord-Rogaland - Sunnhordland VEDLEGG 2 FOREBYGGENDE ARBEID INKL. FEIING 11. Det skal være 12 forebyggende personell i det felles brann- og redningsvesenet, i tillegg til leder forebyggende. Etter rapporten var ferdigstilt har Tysnes trukket seg fra videre deltakelse i utredningsarbeidet ettersom de har kommet fra at det er unaturlig å delta pga bl.a. sin geografisk lokalisering. Antall forebyggende personell vil avhenge av hvor mange kommuner som slutter seg til iverksettelsen av felles brann- og redningsvesen. 12. De kommunene som har kommunalt ansatte feiere i dag, fortsetter med feiere som overføres til det felles brann- og redningsvesenet. Den kommunen som har feiing på entreprise fortsetter med det i startfasen. Etter at det felles brann- og redningsvesenet er etablert, vurderes organiseringen av feietjenesten i alle kommunene. Alle kommunalt ansatte feiere overføres til det nye felles brann- og redningsvesen. Det nye brann- og redningsvesen overtar kontraktsforpliktelsene for feier på entreprise for den kommunen som ha slikt opplegg i dag. Det nye brann- og redningsvesen vurderer den fremtidige organiseringen av feiervesenet. 13. Feiertjenesten får oppmøtested på minst 2 steder, av hensyn til de store avstandene i regionen. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. BRANNSTASJONER 14. Alle brannstasjoner og depot man har i dag beholdes inntil det er gjennomført en ny felles ROS-analyse for alle kommunene, og det evt. som følge av denne ROSanalysen er behov for eller mulig å gjøre endringer i brannstasjons- og depotstrukturen. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. 15. Den enkelte kommune har ansvar for å stille hensiktsmessige brannstasjoner og depot i egen kommune, inkl. nødvendige kontorlokaler, vederlagsfritt til disposisjon for det felles brann- og redningsvesenet, og betaler for forsikring, vedlikehold, nødvendige nybygg, nødvendige utvidelser, fornyinger, oppgraderinger. Ved behov for ny(e) brannstasjon(er), blir det også den enkelte kommunes ansvar å finansiere disse. Dersom brannstasjonen dekker mere enn 1 kommune, må finansieringen avtales mellom kommunene. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. 3

18 Forprosjekt Nord-Rogaland - Sunnhordland VEDLEGG Det felles brann- og redningsvesenet dekker driftsutgiftene som renhold og strøm / energi, men ikke avskrivninger, rentekostnader og kommunale avgifter. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. 17. Dersom det kommer krav ut fra lovverket om at brannstasjoner skal oppgraderes for å tilfredsstille krav i arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, blir det den enkelte kommunes ansvar å følge opp dette. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. MATERIELL, VERNEUTSTYR M.V. 18. Det anbefales at det blir fellesbrannvesenets ansvar å vedlikeholde brannbiler og andre kjøretøyer, samt øvrig materiell samme hvilken samarbeidsform man velger. Det løpende ettersynet av materiellet ute på den enkelte brannstasjon / det enkelte depot kan med fordel fortsette som i dag dersom det vil fungere tilfredsstillende. Hvis ikke, må man finne nye måter å utføre disse oppgavene på. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. Prosjektgruppen mener en bør vurdere å opprette eget bilverksted tilknyttet hovedbrannstasjonen for lettere service, dekkskift og bilpleie. Styringsgruppen mener opplegg for vedlikehold m.v. blir å vurdere av det nye felles brann- og redningsvesen. 19. Alle kommunene overfører sine kjøretøyer og materiell i brannvesenet, til det felles brann- og redningsvesenet. Alle kjøretøyer og alt materiell som overføres og som enkeltvis har en verdi på minst kr ,- skal takseres av to uavhengige takstmenn. Hver kommune skal overføre kjøretøyer og materiell for en verdi som tilsvarer den andelen av det felles brann- og rednings-vesenets drifts- og investeringskostnader som fremgår av selskapsavtalen. De kommunene som overfører for lave verdier skal betale inn differansen, og de kommunene som overfører for en høyere verdi får utbetalt differansen. Eventuelle fond som overføres inngår i den samme utregningen. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. Styringsgruppen slutter seg til prosjektgruppens kommentar: Kommunene er ansvarlig for å ha et oppegående bilmateriell inntil IKS er etablert. IKSèt bør vurdere mulighet for standardisering av bilparken over tid, evt. ved at påbygget til nye biler har en felles kravspesifikasjon. 20. Etter at det felles brann- og redningsvesenet er etablert, har det ansvaret for innkjøp av kjøretøyer og materiell til alle brannstasjoner / depot. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. 4

19 Forprosjekt Nord-Rogaland - Sunnhordland VEDLEGG Ved sammenslåingen skal alle mannskapene være utstyrt med tilstrekkelig og godkjent personlig verneutstyr, jf. lovverket. Det er den enkelte kommunes ansvar at slikt utstyr finnes ved oppstarten av det felles brann- og redningsvesenet. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. Da det er ulik grad av etablering av godkjent personlig utstyr i de ulike kommunene, bør det være en forutsetning at de kommunene som mangler slik anskaffelse, foretar dette før etablering av nytt brann- og redningsvesen eller garanterer for kostnadene til å supplere slikt utstyr i etterkant. MANNSKAPER OG VAKTORDNINGER. 22. Det anbefales at det vedtas en trygghetsgaranti for de ansatte som etter etableringen av et felles brann- og redningsvesen ikke lenger er sikret en stilling tilsvarende den stillingen eller de stillingene de har i dag. Arbeidstakernes rettigheter ved virksomhetsovertakelse reguleres av Kapittel 16 i Arbeidsmiljøloven. Eget utdrag av Arbeidsmiljølovens bestemmelser på dette punkt følger saken videre før politisk behandling i mai Dersom man velger IKS eller samarbeid etter kommunelovens 27 som samarbeidsform, må de øverste lederstillingene lyses ut blant ansatte i de 11 brannvesenene, evt. lyses noen av stillingene ut i det åpne markedet. Det vises til arbeidsmiljøloven 16. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. I prosess parallelt med ROSutredningen, vurderes det nærmere hvilke stillinger som skal lyses ut på det åpne markedet samt hvem som skal besørge utlysningen. 24. Antallet mannskaper og vaktordninger ved de enkelte brannstasjoner og depot, samt vaktordninger for overordnet vakt, videreføres som i dag inntil en felles ROS-analyse eventuelt tilsier at det må eller kan gjennomføres endringer. Styringsgruppen forutsetter at den nye ledelsen, som tilsettes innen , bruker tiden frem til bl.a. til å vurdere nærmere antall mannskaper og vaktordninger, herunder overordnet vakt, ved de enkelte brannstasjoner og depot bl.a. på bakgrunn av ROS-analysen og dimensjoneringsforskriften fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). 25. Det er den enkelte kommunes ansvar at de brannkonstablene og utryknings-lederne som overføres til det felles brann- og redningsvesenet har den kompetansen som er forskriftskrav fra den Dersom de aktuelle mannskapene ikke har denne kompetansen, skal vedkommende kommune forplikte seg til å dekke fellesbrannvesenets kostnader til opplæring av disse mannskapene til forskriftsmessig kompetanse. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. Styringsgruppen forutsetter at det nye felles brannvesen har ansvar for at nye mannskaper som rekrutteres etter har eller vil få den kompetanse som forskriftskravet til enhver tid setter. 5

20 Forprosjekt Nord-Rogaland - Sunnhordland VEDLEGG Det foreslås at det ved hver brannstasjon, unntatt brannstasjoner med kasernerte vaktmannskaper, skal være en «stasjonsmester» i deltidsstilling. Vedkommende skal ha ansvar for at kjøretøyer og materiell ved denne stasjonen og eventuelle depot i kommunen blir kontrollert og vedlikeholdt i samsvar med vedtatte rutiner. Dersom man lokalt ønsker å fordele kontroll- og vedlikeholdsoppgavene på flere av de deltidsansatte ved den enkelte stasjon, avtales det ut fra lokale ønsker og behov. Styringsgruppen slutter seg i utgangspunktet til konsulentens anbefaling. Prosjektgruppen anbefaler at stasjonsmester bør være hel stilling men kan ha ansvar for flere stasjoner innenfor et naturlig geografisk område. Det tas endelig stilling til dette spørsmålet i utredning parallelt med ROS-analysen, jfr for øvrig pkt 23. ALARMSENTRAL BRANN OG IUA 27. Alarmsentral brann overføres fra Haugesund brannvesen til det interkommunale brann- og redningsvesenet. IUA fortsetter som nå. Det tas nærmere stilling til lokalisering av alarmsentral for brann når sentrale føringer for lokalisering av 110-sentral er besluttet. Dersom 110-sentral skal fortsette som nå, slutter styringsgruppen seg til konsulentens vurdering om å legge denne til det nye felles brannvesen. IUA (Interkommunalt Utvalg mot akutt foruresning) fortsetter som nå. FELLES ROS-ANALYSE 28. Etter at det er avklart hvilke kommuner som ønsker å bli med i det felles brann- og redningsvesenet, gjennomføres det en felles ROS-analyse for disse kommunene. Denne analysen gjennomføres i Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. Styringsgruppen har bedt konsulenten lage et forslag til kostnadsfordeling av kostnadene med å gjennomføre ROS-analysen der det hensyntas hvor oppdatert ROS-analysen er for de enkelte kommunene. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens vurderinger på dette punkt, og forslaget fra konsulenten er lagt ved som vedlegg 3. I forslaget er listet opp hvilke punkt ROS-analysen skal omfattes av samt hva som er kriteriene for utregning av kostnadsfordelingen. INTERNKONTROLL / HMS. 29. Det må utarbeides en felles internkontroll / HMS for det felles brann- og redningsvesenet. Denne må være på plass fra oppstarten av det felles brann- og redningsvesenet. Det må derfor settes av tilstrekkelig med ressurser til dette arbeidet før etableringstidspunktet for det felles brann- og rednings-vesenet. Styringsgruppen slutter seg til konsulentens anbefaling. Jfr også kommentarer under pkt 8 samt kommentarer fra prosjektgruppen under dette punktet. Styringsgruppen mener det er viktig at utarbeidelse av dokumenter vedr. HMS foretas løpende fra sammen med øvrig dokumentasjon. 6

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015

Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland. Møte 11.mars 2015 Nytt brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordaland Møte 11.mars 2015 1 Tilbakeblikk - fareid - opprinnelig liste - 38 hendelser Brann i farlig stoff/avfall -Brann i kjemikalielager med påfølgende

Detaljer

Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe Klovning. Her møtte fungerende varaordfører Frode Skare.

Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe Klovning. Her møtte fungerende varaordfører Frode Skare. RÅDSMØTE 01/14 - HAUGALAND VEKST Tid: Fredag 21.02.14, kl. 10.00 14.00 Sted: Hemmingstad Kultursenter, Spannaveien 135, Haugesund Forfall: Ole Johan Vierdal. Her møtte varaordfører Steinar Skartland Marthe

Detaljer

Rapport fra Arbeidsgruppa. Brannvernsamarbeid mellom 13 kommuner i Namdal

Rapport fra Arbeidsgruppa. Brannvernsamarbeid mellom 13 kommuner i Namdal Rapport fra Arbeidsgruppa Brannvernsamarbeid mellom 13 kommuner i Namdal 1.9. 213 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning. Side 4 2. Anbefalinger, selskapsform, demokratisk innsyn og kontroll Side 4 3. Personalhåndtering.

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2466 SAMLET SAKSFRAMSTILLING VURDERING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN FOR KOMMUNENE I FOLLO Saksbeh.: Anita Hekne Arkivkode: M80 Saksnr.: Utvalg Møtedato 93/11 Formannskapet

Detaljer

Referat fra møte i arbeidsgruppe beredskap - brannsamarbeid

Referat fra møte i arbeidsgruppe beredskap - brannsamarbeid Referat fra møte i arbeidsgruppe beredskap - brannsamarbeid Sted: Sauda rådhus Tid: Torsdag 03.10.13 kl 09.00-12.00 Til stede: Solveig Hortman (vara for O. Krakk) Vindafjord ordstyrer/leder Kjetil Staveland

Detaljer

MØTEREFERAT Utredning om felles brannvesen - Arbeidsgruppe forebyggende

MØTEREFERAT Utredning om felles brannvesen - Arbeidsgruppe forebyggende MØTEREFERAT Utredning om felles brannvesen - Arbeidsgruppe forebyggende 04.11.13 Sted : Kopervik brannstasjon Tid : 4. november 2013, kl. 09.00 13.30 Til stede: Ole Martin Nordstrand Bokn og Tysvær Solveig

Detaljer

Suldal kommune. Konkurransegrunnlag

Suldal kommune. Konkurransegrunnlag 1 Suldal kommune Konkurransegrunnlag Anskaffelse av konsulenttjeneste for utarbeidelse av felles risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) for et felles brann- og redningsvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: M /3642

Ørland kommune Arkiv: M /3642 Ørland kommune Arkiv: M70-2007/3642 Dato: 12.11.2007 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Johan Uthus Saksnr Utvalg Møtedato 08/1 Komite for næring og drift - Ørland kommune 14.01.2008 Kommunestyret - Ørland kommune

Detaljer

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk

Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som har vurdert brann- og redningsvesenets organisering og ressursbruk NEDRE EIKER KOMMUNE Etat Oppvekst og kultur Saksbehandler: Tor Kristian Eriksen L.nr.: 3698/2014 Arkivnr.: M70/&13 Saksnr.: 2014/611 Utvalgssak Justisdepartementet høring: Rapport fra arbeidsgruppe som

Detaljer

Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland. Forprosjekt. November 2013

Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland. Forprosjekt. November 2013 Utredning av Interkommunalt brannsamarbeid Nord-Rogaland / Sunnhordland Forprosjekt November 2013 Brannvern- og beredskapsrådgiver 1 Siv.ing. / bedriftsøkonom Magne Eikanger Edvard Griegsvei 114 4318 SANDNES

Detaljer

Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen

Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen Byrådssak 222/15 Deltakelse i prosjekt for mulig samarbeid innen brann- og redningstjenesten i regionen PÅLB ESARK-6504-201517235-4 Hva saken gjelder: Bergensalliansen, som er en politisk møteplass for

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side I av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/337 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - BRANN- OG REDNINGSTJENESTENS ORGANISERING OG RESSURSBRUK Saksbehandler: Magne Johannessen Arkiv: M82 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN 1/5 BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 31.01.2014 N-99.1 14/3528 14/18585 Saksbehandler: Jan Willy Mundal Behandlingsutvalg Møtedato Saksnr. Sektorutvalg miljø klima

Detaljer

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre

Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap Overhalla kommunestyre Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-22 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning for Namdal brann- og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER

SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN IKS ETTER LOV OM INTERKOMMUNALE SELSKAPER Vestfold Interkommunale Brannvesen IKS Vår dato Vår referanse /K1-033 Deres dato Deres referanse Vår saksbehandler: Per Olav Pettersen, tlf 98 26 30 05 SELSKAPSAVTALE FOR VESTFOLD INTERKOMMUNALE BRANNVESEN

Detaljer

Prosjekt Felles brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland REFERAT

Prosjekt Felles brannvesen for 9 kommuner i Nord-Rogaland og Sunnhordland REFERAT REFERAT fra møte i prosjektgruppen for etablering av felles interkommunalt brannvesen i Nord-Rogaland og Sunnhordland. Tid: Mandag 11. mai 2015 Sted: Teknologisk Institutt Til stede: Fra prosjektgruppen:

Detaljer

Organisering av brann- og redningstjenesten i Folloog Mosseregionen (FMBR)

Organisering av brann- og redningstjenesten i Folloog Mosseregionen (FMBR) 1 Organisering av brann- og redningstjenesten i Folloog Mosseregionen (FMBR) Styringsgruppens anbefalinger, 2. juli 2014. Saksopplysninger: Follorådet besluttet høsten 2011 å utrede mulig sammenslåing

Detaljer

ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner

ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner ROS-analyse - brann Bokn, Etne, Haugesund, Karmøy, Suldal, Sveio, Tysvær, Utsira og Vindafjord kommuner Oppstartsmøte - 2. oktober 2014 Helge H. Wiberg og Tore Andre Hermansen, Norconsult AS Formål og

Detaljer

TJENESTE / LEVERANSEAVTALE

TJENESTE / LEVERANSEAVTALE TJENESTE / LEVERANSEAVTALE MELLOM FOSEN BRANN OG REDNINGSTJENESTE IKS OG...KOMMUNE INNHOLD 1.0 Avtalens omfang og formål:... 2 2.0 Grunnlagsdokumenter... 2 3.0 Generell hjemmel... 2 4.0 Ytelser iht lovpålagte

Detaljer

Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet

Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet Nytt felles Brann-IKS Presentasjon for Midt-Norsk forum for brannsikkerhet Onsdag 14.11.2007 Leif-Erik Steen Brannvernsamarbeid Midt-Norge Bakgrunn Forprosjektrapport høsten 2004 Brannsjefene i Trondheim,

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Samlet saksfremstilling Arkivsak 4962/15 KOMMUNEREFORMEN Veien videre Saksansvarlig Katrine Lereggen Kommunestyret 10.11.2015 PS 98/15 Innstilling 1. Melhus kommune vil ikke søke om kommunesammenslåing

Detaljer

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen

Etablering av pilotprosjekt for ny organisering av brann- og redningsvesen Dokument dato Vår referanse Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse Suzanne Hauge Norvang, tlf. 33 41 26 06 1 av 5 Justis- og beredskapsdepartementet Arkivkode 320 Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Etablering

Detaljer

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Nils-Erik Haagenrud. Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS Nils-Erik Haagenrud Brannsjef i Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS 1 Vil ny organisering av landets brannvesen sikre bedre vern av kulturarven? Nils-Erik Haagenrud, Midt-Hedmark brann og redningsvesen

Detaljer

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT

Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Forprosjekt Brannsamarbeid - Drøftingssak

Detaljer

HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN OG REDNINGVESENETS ORGANISERING OG RESSURSBRUK

HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN OG REDNINGVESENETS ORGANISERING OG RESSURSBRUK ArkivsakID.: 14/46 Arkivkode: FA-M74, TI-&13 Saksnummer Utvalg/komite Møtedato 007/14 Næring-, miljø- og teknikkomiteen 29.01.2014 003/14 Formannskapet 05.02.2014 HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Klæbu kommune MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtested: Klæbu rådhus, kommunestyresalen Møtedato: 12.04.2016 Tid: 16:00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse, telefon, e-post) meldes

Detaljer

Midtre Namdal Region

Midtre Namdal Region Midtre Namdal Region Midtre Namdal Regionråd Saksmappe: 2009/2453-1 Saksbehandler: Roar Pedersen Saksframlegg Mandat og framgangsmåte for utredning av forslag til helhetlig samfunnssikkerhetsfunksjon i

Detaljer

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR)

Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Felles Brann og Redningsvesen for Follo- og Mosse-regionen (FMBR) Utdrag fra dimensjoneringsforskriften Vedlegg 2 til rapporten 11.6. 2013 Laget av Dag Christian Holte Prosjektleder Ole Johan Dahl, DNV

Detaljer

Sammenslått brann- og redningsvesen i Follo og Mosseregionen - styringsgruppens utredning og anbefaling

Sammenslått brann- og redningsvesen i Follo og Mosseregionen - styringsgruppens utredning og anbefaling Ås kommune Sammenslått brann- og redningsvesen i Follo og Mosseregionen - styringsgruppens utredning og anbefaling Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 13/04958-6 Behandlingsrekkefølge Møtedato Formannskapet

Detaljer

Drammensregionens brannvesen. Sigdal kommunes inntreden som ny deltaker/eierkommune. Saksordfører: Inger Lise Lunde

Drammensregionens brannvesen. Sigdal kommunes inntreden som ny deltaker/eierkommune. Saksordfører: Inger Lise Lunde ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Knut Thorsby Saksmappe: 2009/7553-24296/2009 Arkiv: Drammensregionens brannvesen. Sigdal kommunes inntreden som ny deltaker/eierkommune. Saksordfører: Inger Lise Lunde Utvalgssaksnr

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 13/419 NY REVISJONSORDNING FOR DØNNA KOMMUNE. Kontrollutvalgets innstilling: 1. Dønna kommune ønsker å inngå i en ny revisjonsordning slik

Detaljer

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014

Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tone Therese Nyhus Arkiv: M82 &13 Arkivsaksnr.: 13/15428-2 Dato: 31.01.2014 HØRINGSUTTALELSE OM RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT BRANN- OG REDNINGSVESENETS ORGANISERING

Detaljer

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen

Varsel om kritikkverdige forhold i Skaun brann- og redningsvesen Fra Mannskapet i Skaun brann- og redningstjeneste ved tillitsvalgt og verneombud Til Brannsjef Leif Harald Bremnes Børsa, 9. november 2016 Teknisk sjef Frøydis Aarnseth Aalbu Rådmann Jan-Yngvar Kiel Kopi:

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 14/13 Fylkesutvalget

Saksnr. Utvalg Møtedato 14/13 Fylkesutvalget 1 Saksframlegg Dato: Arkivref: 17.01.2014 2013/5150-1736/2014 / M74 Saksbehandler: Torleiv Momrak Saksnr. Utvalg Møtedato 14/13 Fylkesutvalget 11.02.2014 HØRING - RAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPE SOM HAR VURDERT

Detaljer

Arkivsaksnr.: 05/

Arkivsaksnr.: 05/ Arkivsaksnr.: 05/00244-001 Arkivnr.: Saksbehandler: Rådmann, Tore Molstad Andresen FELLES SKATTEOPPKREVER FOR HADELAND Rådmannens innstilling: 1. Felles skatteoppkreverfunksjon for Gran, Jevnaker og Lunner

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/524 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - KOMMUNESTRUKTUR - FREMDRIFT OG INVOLVERING Saksbehandler: Gisle Dahn Arkiv: 026 Saksnr.: Utvalg Møtedato 124/14 Formannskapet

Detaljer

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: 3. november 2005 UTVIDELSE AV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS

Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: 3. november 2005 UTVIDELSE AV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Karianne L. Husemoen Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 05/01691-033 Dato: 3. november 2005 UTVIDELSE AV DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS INNSTILLING TIL FORMANNSKAPET / BYSTYRET: Administrasjonens

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 12.03.2015 Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/5376 Klassering: 000 Saksbehandler: Torunn Austheim KOMMUNEREFORMEN - PROSESS OG MANDAT Trykte vedlegg:

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5

A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 D. FOREBYGGENDE AVDELING 5 E. BEREDSKAPSAVDELING 5 A. FORMÅL 2 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN 2 1. Oppgaver 2 2. Grunnlag for organisering og dimensjonering etter standardkravene: 2 3. Vurdering av risikoforholdene 2 C. ADMINISTRASJON OG LEDELSE 3 1. Administrasjon

Detaljer

Rådmannens innstilling: 1. Søndre og Nordre Follo brannvesen samles i ett interkommunalt selskap Follo Brannvesen med virkning fra 1. juli 2015.

Rådmannens innstilling: 1. Søndre og Nordre Follo brannvesen samles i ett interkommunalt selskap Follo Brannvesen med virkning fra 1. juli 2015. Ås Organisering av Brann- og redningstjenesten i Follo Saksbehandler: Nils Erik Pedersen Saksnr.: 13/04958-9 Behandlingsrekkefølge Møtedato Hovedutvalg for teknikk og miljø 22.01.2015 Formannskapet 28.01.2015

Detaljer

Rapport fra tilsyn:

Rapport fra tilsyn: Dokumentdato Vår referanse Tilsynsid 9323 326 Arkivkode Rapport fra tilsyn: 26.10.2016 Informasjon om tilsynsobjekt Klient Foretaksnr (Orgnr 1) Bedriftsnr (Orgnr 2) BALSFJORD KOMMUNE BRANN OG 940208580

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE.

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: X20 Arkivsaksnr.: 15/765 HELHETLIGE RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE FOR DØNNA KOMMUNE. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar rapport av 13.05.15 fra Fylkesmannens

Detaljer

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen

Brann og redning i endring NFKK Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen Brann og redning i endring NFKK 07.11.17 Fagsjef Øistein Gjølberg Karlsen www.ks-bedrift.no Medlemmer, brann og redning 24 interkommunale brannog redningsvesen 3 stk 110 sentraler Dekker ca 1,5 mill innbygger

Detaljer

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører

MØTEINNKALLING TILLEGG SAKSLISTE 11/15 13/911 FELLES BARNEVERNTJENESTE I SØNDRE LAND OG NORDRE LAND. Hov, 6.februar 2015. Terje Odden Ordfører SØNDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING Side 1 Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Møtedato: 16.02.2015 Tid: 17:00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt forfall

Detaljer

Referat/oppsummering møte 9 i styringsgruppen BjugnØrland

Referat/oppsummering møte 9 i styringsgruppen BjugnØrland Referat/oppsummering møte 9 i styringsgruppen BjugnØrland 22.10. 2013. Sted: Ørland Kultursenter/Balsnes. Tid: 22. oktober 2013, kl. 1600-1900. Tilstede: Forfall: Odd Inge Mjøen, Arnfinn Astad, Tor Langvold,

Detaljer

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE

BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE 1 BRANNORDNING FOR SKÅNLAND KOMMUNE A. FORMÅL Denne brannordningen beskriver Skånland kommunes brann og feiervesen og dokumenterer at brann og feiervesenet er organisert og dimensjonert slik at både lovpålagte

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: M70 &00. Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 17/ Arkiv: M70 &00. Lokal forskrift - Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven RINGERIKE KOMMUNE Hovedutvalget for miljø og arealforvaltning SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnr.: 17/22163 Arkiv: M70 &00 Lokal forskrift Avgift etter brann og eksplosjonsvernloven Forslag til vedtak: Lokal forskrift

Detaljer

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING

VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE OG HARMONISERING VIRKSOMHETS- OVERDRAGELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av en harmoniseringsmodell i Haugaland brann og redning iks. Dag Botnen brannsjef OG HARMONISERING

Detaljer

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift

Møteprotokoll. Kåfjord Hovedutvalg for Drift Møteprotokoll Kåfjord Hovedutvalg for Drift Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Britt Pedersen Leder

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret

Saksnr Utval Møtedato Formannskapet Kommunestyret TYSVÆR KOMMUNE Saksframlegg Dato: 02.06.2016 Saksnr.: 2014/1154 Løpenr.: 17941/2016 Arkiv: 002 Saksbehandler: LCO, TLH, ASV KOMMUNEREFORM 2020 - ENDELIG VEDTAK Saksnr Utval Møtedato Formannskapet 14.06.2016

Detaljer

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner

Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner Referat fra politisk møte mellom Sandefjord, Andebu og Stokke kommuner Sted: Stokke ungdomsskole Tid: 25. juni 2014 kl 09.00 12.00 Til stede fra Andebu kommune: Bjarne Sommerstad, ordfører Jan Tore Rui-Haugerød,

Detaljer

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS- FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN

DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS- FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Lien Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5320-1 Dato: DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS- FORSLAG TIL ENDRINGER I SELSKAPSAVTALEN INNSTILLING TIL: Rådmannens forslag til vedtak: 1. Drammen

Detaljer

Interkommunale samarbeidsordninger - eierstrategi - 2.gangs behandling

Interkommunale samarbeidsordninger - eierstrategi - 2.gangs behandling Nærings- og utviklingsavdelingen stab Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.11.2015 81122/2015 2014/5977 Saksnummer Utvalg Møtedato Formannskapet 25.11.2015 Bystyret 10.12.2015 Interkommunale samarbeidsordninger

Detaljer

Styremedlemmer mfl i Østre Agder

Styremedlemmer mfl i Østre Agder Til Styremedlemmer mfl i Østre Agder Arendal 15.september 2017 Innkalling til styremøte i Østre Agder fredag 22.september 2017 i Tvedestrand kommunehus Styremøtet fredag 22.september 2017 kl.09.00-13.00

Detaljer

PROSJEKTPLAN. UTREDNING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN HALD-regionen

PROSJEKTPLAN. UTREDNING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN HALD-regionen PROSJEKTPLAN UTREDNING AV FELLES BRANN- OG REDNINGSVESEN HALD-regionen Nov 2016 Innholdsfortegnelse 1. Bakgrunn og mål 1.1. Bakgrunn 1.2. Mål 2. Omfang og avgrensing 2.1. Mandat 2.2. Lovgrunnlag 2.3. Viktige

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/617 Kommunereformen i Østfold Saksbehandler: Espen Jaavall Arkiv: 034 &23 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 31/14 Formannskapet 25.09.2014 PS 55/14 Kommunestyret

Detaljer

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139

HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 HERØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Roy Skogsholm Arkiv: 026 V10 Arkivsaksnr.: 10/139 INTERKOMMUNALT SAMARBEID OM LANDBRUKSFORVALTNINGEN I HALD-KOMMUNENE Rådmannens innstilling: 1. Herøy kommunestyre

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Framtidig organisering av Flatanger brann og redningstjeneste

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Framtidig organisering av Flatanger brann og redningstjeneste l Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2014/3871-7 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg Framtidig organisering av Flatanger brann og redningstjeneste Utvalg Utvalgssak

Detaljer

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING

VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING VEDTEKTER FOR INNHERRED KOMMUNESAMARBEID, BRANN OG REDNING KAP. 1. SAMARBEIDETS FIRMA/RETTSLIGE STATUS 1.1 Innherred kommunesamarbeid, brann og redning (heretter kalt Innherred brann og redning) er et

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 16/ Saksbehandler: Knut Evald Suhr LOKALISERING AV 110 SENTRALEN SAKSFREMLEGG Saksnummer: 16/4164-1 Arkiv: M75 Saksbehandler: Knut Evald Suhr Sakstittel: LOKALISERING AV 110 SENTRALEN Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for næring,drift og miljø

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 08/31

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 08/31 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Steinar Strøm Arkiv: 231 Arkivsaksnr.: 08/31 HARMONISERING AV GEBYR FOR FEIING OG TILSYN MED FYRINGSANLEGG. SIGDAL - DRAMMENSREGIONENS BRANNVESEN IKS Rådmannens forslag til

Detaljer

Midtre Namdal samkommune

Midtre Namdal samkommune Midtre Namdal samkommune Administrasjonssjefen Saksmappe: 2011/320-16 Saksbehandler: Tor Brenne Saksframlegg Samkommunal organisering av lønn, regnskap, post/arkiv og sentralbord Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

ETABLERING AV LEDELSE

ETABLERING AV LEDELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av ledelsesnivået i Haugaland brann og redning iks. ETABLERING AV Dag Botnen brannsjef LEDELSE Haugaland brann og redning

Detaljer

Møtebok. Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/

Møtebok. Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/ Møtebok Saksbehandler: Hege Walør Fagertun Arkiv: 000 Arkivsaksnr.: 14/1055-33 Kommunestruktur Innstilling: Organisering og gjennomføring av utredning knyttet til kommunereformen i Bardu kommune gjøres

Detaljer

Sak 6/15 Rogaland brann og redning IKS

Sak 6/15 Rogaland brann og redning IKS Sak 6/15 Rogaland brann og redning IKS 1. Eierskap i selskapet 2. Økonomiplanprosessen 3. Nye oppgaver og utvikling Eiermøte - 2. okt. 2013 Forslag til ny brannstasjonsstruktur Forslag til modell for eierskap

Detaljer

Eventuell sammenslåing av DDØ og IKT Agder

Eventuell sammenslåing av DDØ og IKT Agder Eventuell sammenslåing av DDØ og IKT Agder Status og videre prosess Rådmannsmøtet Østre Agder 11/1-2017 Overordnet status Utredning av sammenslåing er behandlet av følgende organer: Representantskapet

Detaljer

MØTEBOK Saksgang. Økonomiplan 2014-2017 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS

MØTEBOK Saksgang. Økonomiplan 2014-2017 Inn-Trøndelag Brannvesen IKS Inn-Trøndelag Brannvesen IKS MØTEBOK Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Styret 07.10.13 25/13 Representantskapet 25.10.13 15/13 Saksbehandler: Håvard Bye ØKONOMIPLAN 2014-2017 INN-TRØNDELAG BRANNVESEN

Detaljer

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget

INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget INNHERRED SAMKOMMUNE Kontrollutvalget Møteinnkalling Dato: Tirsdag 4. juni 2013 Tid: Kl. 10:00 Sted: Herredshuset Verdal møterom 3. etg. NB! MERK TID OG STED Møteinnkallingen sendes kontrollutvalgets medlemmer,

Detaljer

ETABLERING AV LEDELSE

ETABLERING AV LEDELSE SAMMENDRAG Dokumentet beskriver bakgrunn, behov og gjennomføring for etableringen av ledelsesnivået i Haugaland brann og redning iks. ETABLERING AV Dag Botnen brannsjef LEDELSE Haugaland brann og redning

Detaljer

Brannstudien. Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014. Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB

Brannstudien. Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014. Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB Brannstudien Samfunnssikkerhetskonferansen Oslo 4.2.2014 Anne Rygh Pedersen avdelingsdirektør Brann- og redningsavdelingen DSB 1 De nasjonale målene ligger fast Færre omkomne i brann Unngå tap av uerstattelige

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - UTRYKNINGSKJØRETØY - BEREDSKAP, SALG/REINVESTERING BEFALSBILER

SAKSPROTOKOLL - UTRYKNINGSKJØRETØY - BEREDSKAP, SALG/REINVESTERING BEFALSBILER SAKSPROTOKOLL - UTRYKNINGSKJØRETØY - BEREDSKAP, SALG/REINVESTERING BEFALSBILER Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 27.08.2015, saksnr. 89/15 Behandling: Albertsen (KrF) fremmet følgende forslag: Hovedutvalg

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - UTRYKNINGSKJØRETØY - BEREDSKAP - SALG/REINVESTERING BEFALSBILER

SAKSPROTOKOLL - UTRYKNINGSKJØRETØY - BEREDSKAP - SALG/REINVESTERING BEFALSBILER SAKSPROTOKOLL - UTRYKNINGSKJØRETØY - BEREDSKAP - SALG/REINVESTERING BEFALSBILER Hovedutvalg teknisk behandlet saken den 15.10.2015, saksnr. 129/15 Behandling: Brannsjef Onar Walland redegjorde kort i saken.

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen

Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen KTRU /14 Kontrollutvalget Forvaltningsrevisjon av internkontroll i Bergen kommune - Bergen brannvesen GYSP EKTRU-1266-201212887-245 Bakgrunn Kontrollutvalget vedtok høsten 2012 å prioritere forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg

Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Samfunnskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.01.2014 2245/2014 2013/2911 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/1 Formannskapet 29.01.2014 Samlokalisering alarmsentraler - forprosjekt bygg Forslag

Detaljer

Ny brannordning - felles brann- og redningsvesen Overhalla, Høylandet og Grong kommuner. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 09.02.

Ny brannordning - felles brann- og redningsvesen Overhalla, Høylandet og Grong kommuner. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla kommunestyre 09.02. Overhalla kommune - Positiv, frisk og framsynt - Rådmann i Overhalla Saksmappe: 2012/5663-12 Saksbehandler: Trond Stenvik Saksframlegg Ny brannordning - felles brann- og redningsvesen Overhalla, Høylandet

Detaljer

Fra: Rådmann Til: Kommunestyret 25. november 2015

Fra: Rådmann Til: Kommunestyret 25. november 2015 NOTAT Fra: Rådmann Til: Kommunestyret 25. november 2015 Konsekvenser for Karmøy kommune av budsjettforliket på Stortinget Rådmannens budsjettforslag bygger på regjeringens forslag til statsbudsjett. Siden

Detaljer

Ski kontrollutvalg ( ) - 18/ Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg : Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg 22.0

Ski kontrollutvalg ( ) - 18/ Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg : Korrigert Møteinnkalling Ski kontrollutvalg 22.0 Kontrollutvalget i Ski kommune MØTEINNKALLING MØTE NR.: 1/18 DATO: 22.01.2018 kl.18:00 STED: Kommunestyresalen, Ski rådhus Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet.

Detaljer

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til:

Fagnotat. BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen. Saksnr.: Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: BERGEN KOMMUNE Byrådsleders avdeling/bergen brannvesen Fagnotat Saksnr.: 201403003-6 Emnekode: ESARK-650 Saksbeh: JOBR Til: Byrådsleders avdeling - Felles Kopi til: Fra: Bergen brannvesen Dato: 23. februar

Detaljer

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012

Innherred samkommune. Brann og redning. Årsmelding 2012 Innherred samkommune Brann og redning Årsmelding 2012 Med plan for brannvernarbeidet 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG.... 2 BEREDSKAP:... 2 FOREBYGGENDE:... 2 2. MELDING OM BRANNVERNET I 2012....

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN

Saksfremlegg. Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Saksfremlegg Saksnr.: 07/365-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Tor Inge Henriksen Sakstittel: MELDING OM BRANNVERN Planlagt behandling: Hovedutvalg for drift- og utbygging Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012

Saksfremlegg. Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Saksfremlegg Saksnr.: 12/181-1 Arkiv: M70 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: DOKUMENTASJON AV BRANNVESENET 2012 Planlagt behandling: Hovedutvalg for Næring, drift og miljø Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune.

Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune. Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2008/4061-14 Saksbehandler: Stig Moum Saksframlegg Plan og ROS - analyse for skogbrann i Overhalla kommune. Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla

Detaljer

Drammensregionens Brannvesen IKS - endringer i selskapsavtale og fordelingsnøkkel. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Drammensregionens Brannvesen IKS - endringer i selskapsavtale og fordelingsnøkkel. Saksordfører: Elisabeth Uggen ØVRE EIKER KOMMUNE Saksbeh.: Toril V Sakshaug Saksmappe: 2014/5388-20577/2014 Arkiv: M80 Drammensregionens Brannvesen IKS - endringer i selskapsavtale og fordelingsnøkkel. Saksordfører: Elisabeth Uggen

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1517. Formannskapet

Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1517. Formannskapet SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Tveit Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 15/1517 Sign: Dato: Utvalg: Formannskapet 12.05.2015 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE I FORMANNSKAPET DEN 27.04.2015. Forslag til vedtak:

Detaljer

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN

Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Ark.: M80 &85 Lnr.: 4114/11 Arkivsaksnr.: 11/264-6 Saksbehandler: Rannveig Mogren SAMARBEID OM BRANN- OG BEREDSKAP I LILLEHAMMER-REGIONEN Vedlegg: o Utredning av 4. mai 2011 oppdatert 11. august 2011,

Detaljer

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER

Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/ Dato: KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Frode Herlung Arkiv: 027 Arkivsaksnr.: 05/05055-001 Dato: 06.09.05 KONKURRANSEUTSETTING AV FJELL BO- OG SERVICESENTER INNSTILLING TIL: Eldreomsorgsutvalget/Bystyret Administrasjonens

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TNI-14/2668-2 13854/14 18.02.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 11.03.2014 Stavanger

Detaljer

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3.

Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. SFS 2404 BRANN- OG REDNINGSTJENESTE 1 Del I - Innledning 1.1 Hjemmelsgrunnlag mv. Særavtalen er inngått med hjemmel i arbeidsmiljøloven 10-12(4) og Hovedavtalen del A 4-3. HTAs bestemmelser og aktuelle

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013

SAKSFREMLEGG. Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 SAKSFREMLEGG Saksnr.: 14/2146-1 Arkiv: M84 Sakbeh.: Knut Evald Suhr Sakstittel: ÅRSRAPPORT BRANN 2013 Planlagt behandling: Hovedutvalg for næring,drift og miljø Administrasjonens innstilling: Hovedutvalget

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Ibestad kommune. Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18. Ibestad kommune Utvalg: Formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Hamnvik Møtedato: 10.12.2008 Tid: Kl 18.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 09 90 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret

Møteinnkalling. Kommunestyret Nes Kommune Møteinnkalling Kommunestyret Dato: 27.12.2017 kl. 12:00 Sted: Nes kommunehus, kommunestyresalen Arkivsak: 15/01209 Arkivkode: 033 Forfall meldes snarest på tlf 32 06 83 00 eller til postmottak@nes-bu.kommune.no

Detaljer

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE

BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE Revidert: Vedtatt av kommunestyret 17.11.08. Godkjent av DSB 2 INNHOLD: INNHOLD:... 2 BRANNORDNING FOR OVERHALLA KOMMUNE... 3 A. FORMÅL... 3 B. GRUNNLAG FOR BRANNORDNINGEN...

Detaljer

MØTEINNKALLING Formannskapet

MØTEINNKALLING Formannskapet Ås kommune MØTEINNKALLING Formannskapet Møtetid: 22.10.2014 kl. 16:30 Møtested: Ås kulturhus, Lille sal Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller møtet lukkes

Detaljer

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende)

PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) PLAN FOR BRANNVERNARBEID 2015 Forebyggende avdeling (Seksjon brannforebyggende) SØNDRE FOLLO BRANNVESEN IKS INNLEDNING: I henhold til Forskrift om brannforebyggende tiltak og tilsyn 5-2 skal brannsjefen

Detaljer

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre

Saksframlegg. Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS PS Kommunestyre Saksframlegg Feie- og gebyrforskrift Spydeberg kommune Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Erik Flobakk FA - M79 17/41 Saksnr Utvalg Type Dato 05/2017 Utvalg for miljø og teknikk PS 24.01.2017 PS Kommunestyre

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/322 KOMMUNEREFORMEN STATUS/FELLES UTREDNING Saksbehandler: John Ola Selbekk Arkiv: 002 Saksnr.: Utvalg Møtedato 57/15 Formannskapet 09.12.2015 Side 2 av

Detaljer

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1.

Tilsynsrapport. 1 Innledning. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Enhet for Forebygging /4305/0PVE. 1. samfunnssikkerhet og beredskap 2 av 5 Tilsynsrapport 1 Innledning 1.1 Generelt Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) gjennomførte tilsyn med brann- og redningsvesenets forebyggende arbeid

Detaljer

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Fremskutt enhet en ny tanke å organisere beredskap på mer fleksibel organisering av beredskap CTIF Flekkefjord 14.5.2014 Hans Kristian Madsen Avdelingsleder DSB 1 Brannstudien levert og hørt Oppfølgingen

Detaljer

KS Bedrift organiserer over 500 selskaper med kommunalt eierskap innen ulike sektorer som havner, avfall, revisjon osv.

KS Bedrift organiserer over 500 selskaper med kommunalt eierskap innen ulike sektorer som havner, avfall, revisjon osv. KS Bedrift Justis- og beredskapsdepartementet (JD) Postboks 8005 Dep. 0030 OSLO Vår referanse: Arkivkode: Saksbehandler: Deres referanse: Dato: 16 HB 1014 13/02013-9 M80 Kjell-Olav Gammelsæter 14.02.2014

Detaljer