Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/ /2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: SAKSDOKUMENT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/2539-21620/2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: 09.10.2014 SAKSDOKUMENT"

Transkript

1 Fjell kommune Arkiv: 550 Saksmappe: 2009/ /2014 Sakshandsamar: Lillian Torsvik Dato: SAKSDOKUMENT Utvalsaksnr Utval Møtedato Formannskapet Forprosjekt Brannsamarbeid - Drøftingssak Samandrag av saka: Etter eit arbeid med ein felles brannteknisk ros-analyse for brannvesena på Askøy, Fjell, Sund og Øygarden vart det tilrådd at ein starta eit prosjekt for nærare utgreiing av eit tettare samarbeid mellom dei ulike brannvesena. Ei arbeidsgruppe har gjennomført eit forprosjekt og utarbeidd ein rapport som tilrår at brannvesena slår seg saman og blir eit felles brannvesen. For Fjell og Sund sin del er forprosjektet forankra i Sotra Brannstyre , for Øygarden sin del er forprosjektet forankra i Øygarden formannskap og for Askøy er forprosjektet forankra i kommunen sitt Utvalg for teknikk og miljø Rapporten frå forprosjektet går til dei respektive kommunane til behandling. Rapporten har vore til behandling i Øygarden kommunestyre , i Sund kommunestyre og i Askøy kommune Arbeidsgruppa sin rapport frå forprosjektet vert med dette lagt fram for Formannskapet til drøfting i møte Innstilling: Straume, den Steinar Nesse Rådmann Lillian Torsvik servicetorgsjef

2 Dokument vedlagt saka: Saksdokument Sotra Brannvern IKS Rapport frå Forprosjekt Vest-Hordaland brann & redning er lagt ut på denne lenka: https://www.fjell.kommune.no/politikk/for-folkevalde/ Saksopplysningar: Fjell kommunestyre hadde sak 67/11 «Framtidig brannvernsamarbeid Sotra og Bergen», til behandling og gjorde då slikt vedtak: Kommunestyret i Fjell vil vidareføra dagens løysing som modell for organisering av brannvernet i Fjell og Sund kommunar. Kommunestyret meiner at det i framtida bør leggjast til grunn at brannvernet kan utvida samarbeidet i regionen hadde kommunestyret sak 104/12 «Godkjenning av branndokumentasjon for Fjell og Sund kommunar, Sotra Brannvern IKS» til behandling. Kommunestyret gjorde slikt vedtak i saka: Fjell kommunestyre sluttar seg til Sotra brannstyre si innstilling i saka om godkjenning av branndokumentasjon for Fjell og Sund kommunar; Sotra Brannvern IKS, og rår representantskapet til å godkjenna dokumentet slik det ligg føre datert Fjell kommunestyre føreset at ny branndokumentasjon ikkje fører til auka utgifter for kommunen. Brannsjefane i Askøy brann & redning, Sotra Brannvern IKS og Øygarden brannvesen gjennomførte i april 2012 januar 2013, ei felles brann- og redningsteknisk risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Hovudkonklusjonane i denne utgreiinga var at det burde vurderast om ei felles brann- og redningsteneste kunne vere ei framtidsretta løysing for Region Vestkommunane. Det vart utarbeida ei felles sak til aktuelle politiske organ for å få forankring for eit forprosjekt. Sotra Brannstyre handsama saka , Øygarden formannskap handsama saka og Utvalg for teknikk og miljø i Askøy kommune behandla saka Alle organ gav sin tilslutnad til at det skulle gjennomførast eit forprosjekt som omtalt. Forprosjektet har hatt som målsetting å gje svar på følgjande fem moment, som kom fram i den brann- og redningstekniske risiko- og sårbarhetsanalysen: Økonomiske vinstar Forbetra førebyggjande arbeid Styrka beredskap Tydeleggjering av drifta Styringsmuligheiter og ønskje Arbeidsgruppa sine svar på dei einskilde punkta går fram av rapporten frå Forprosjektet. Arbeidsgruppa si anbefaling og føresetnader er lista opp i rapporten i desse 19 punkta:

3 1. Det etableres en felles brann- og redningstjeneste for kommune Askøy, Fjell, Sund og Øygarden som får navnet Vest-Hordaland brann & redning. 2. Samarbeidet organiseres som et interkommunalt selskap etter lov om interkommunale selskaper. Selskapet etableres av praktiske årsaker på plattformen til Sotra Brannvern IKS. En slipper da større etableringskostnader i Brønnøysundregistrene. Selskapet utvides til å få fire deltakerkommuner, nytt styre og representantskap. De ansattes rettigheter bl.a. vedrørende ansiennitet, sikret gjennom at prosessen blir sett på som en virksomhetsoverdragelse etter Aml.kap Det etableres et interimsstyre som får i oppgave å gjennomføre etableringen gjennom et prosjekt, som skal lede fram til en felles brann- og redningstjeneste i løpet av Styret bør bestå av representanter fra Askøy kommune (2), Fjell (2), Sund (1) og Øygarden (1), og representanter for de ansatte ihht 10 i lov om interkommunale selskaper. 4. Etablering av det nye brannvesenet blir organisert som et prosjekt. Prosjektet ledes av person med nødvendig kompetanse, slik at alle viktige forhold avklares på en ryddig måte. I særlig grad gjelder dette forhold for de ansatte. Det kan være hensiktsmessig at prosjektet ledes av en person som ikke har direkte tilknytning til noen av de tre brann- og redningstjenestene, og at en fellestillitsvalgt for de ansatte med bred erfaring får en sentral rolle i prosjektet. 5. Den økonomiske fordelingsmodellen baseres på Harmoniseringsmodellen omtalt i kap. 11, sekundært Utjevningsmodellen med grunnsats. 6. Arbeidsgruppen anbefaler at it-, økonomi- og regnskapstjenester kjøpes av eierkommunene 7. Arbeidsgruppens forslag til organisasjonsplan er en anbefaling. Andre løsninger i fht oppbygging av brann- og redningsvesenet, som f.eks. hensiktsmessig plassering av skjærgårdstjenesten i forhold til primærinnsatsområde, kan vurderes innenfor gitte rammer. 8. Det må påregnes noe kostnad med etableringen (logo, merking av biler, utstyr og bekledning, felles it-løsninger o.a) 9. Interimsstyret tar, i samråd med arbeidstakerorganisasjonene, stilling til prosessen rundt rekruttering av brann- og redningssjef (intern vs. ekstern utlysning). Andre stillinger lyses ut internt. Styret skal stå for utlysning og ansettelse av brann- og redningssjef(daglig leder) i det nye fellesbrannvesenet. Det opprettes så et ansettelsesutvalg som skal stå for alle andre ansettelser. Utvalget består av styreleder, brann- og redningssjefen og fellestillitsvalgt for de ansatte. 10. Arbeidsgruppen anbefaler at ny struktur (døgnkasernert ordning og ny brannstasjon) i Askøy Brann & Redning er etablert før iverksettelse av VHBR. Dette med bakgrunn i arbeidsmiljøbelastning for ansatte. 11. Arbeidsgruppen anbefaler avgivende kommune beholder sitt ansvar ved eventuelt behov for omplasseringer av arbeidstakere som overføres til det nye selskapet. Gjelder ikke nyansatte som rekrutteres via en ekstern utlysningsprosess. seksjonsledere, feiermester, avdelingsledere og brannsjefer, fristilles alle andre stillinger tilbys direkte tilsetting i tilsvarende stillinger som i dag. alle ansatte med funksjon vakthavende brannsjef skal være heltidsansatte i VHBR for ansatte i Øygarden kommune med funksjon som vakthavende brannsjef (gjelder ikke heltidsansatte i Øygarden brannvesen), anbefales personlige ordninger/tilbud om stilling som utrykningsleder om dette er mulig 12. En selskapsavtale må inneholde og regulere ev. tilleggstjenester som ønskes av deltakerkommunene.

4 13. Det blir utarbeidet en felles sak via Komité for teknikk (Øygarden), Sotra Brannstyre (Fjell og Sund) og Utvalg for teknikk og miljø (Askøy), til de respektive kommunestyrer. 14. Det er hensiktsmessig at selskapet utarbeider en eierstrategi for VHBR. Eierstrategien skal være forankret i aktuelt nasjonalt regelverk, og lokale ambisjoner og føringer. 15. Det utarbeides ny felles branndokumentasjon i prosjektet. Branndokumentasjonen skal ta utgangspunkt i fellesros utarbeidet av brannsjefene, samt konklusjoner for organisering av administrative, beredskapsmessig og forebyggende tjenester i dette forprosjektet. 16. Arbeidsgruppen anbefaler at pensjonsordninger samkjøres, og at VHBR kjøper pensjonstjenester gjennom en pensjonsleverandør som eierkommunene har i dag. 17. Alle avvik knyttet til bemanning jf. forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen, forutsettes lukket ved etablering av VHBR 18. Ved etablering av VHBR opprettes drifts- og investeringsfond der eierne årlig setter av avtalt beløp for å dekke svingninger i driften (driftsfond kr ) og framtidige investeringer (investeringsfond kr ). Avsetningene indeksjusteres i samsvar med den årlige deflatoren. Fordeling går fram i selskapsavtalen. 19. Arbeidsgruppen anbefaler at forprosjektet sendes på høring til de respektive brannvesen etter det er presentert for styringsgruppen. Det gis en høringsfrist på 14 dager. Høringer skal gå via de rette kanaler (tillitsvalgtsystemet) og behandles i aktuelle politiske system. Rapporten frå forprosjektet har allereie vore behandla i Representantskapet for Sotra Brannvern IKS og i kommunestyra i Sund, Øygarden og Askøy. Representantskapet for Sotra Brannvern IKS gjorde slikt vedtak i møtet : Representantskapet takker for godt utført arbeid og tek saka til orientering. Representantskapet sender saka over til eigarkommunane for politisk behandling. Øygarden kommunestyre handsama saka i møte og gjorde då slikt vedtak: 1. Askøy brann & redning, Sotra Brannvern IKS og Øygarden brannvesen vert eit felles brann- og redningsvesen med namnet Vest-Hordaland brann & redning (VHBR). 2. Det nye brannvesenet vert organisert som eit interkommunalt selskap. 3. Selskapet skal etablerast innan Prosessen med etablering av selskapet vert gjennomført som et prosjekt med eigen prosjektleiar. 5. Det blir vald eit interimstyre som skal være ansvarleg for etableringa. Styret blir sett saman med 2 representantar frå Askøy, 2 frå Fjell, 1 frå Sund og 1 frå Øygarden. I tillegg vel dei tilsette to-tre representantar for dei tre brannvesena. Totalt 8-9 personar. 6. Ein føresetnad vil vera at det må avtalast reglar for oppløysing av eit eventuelt selskap, slik at Øygarden brannvesen kan vera operativ snarast ved ei eventuell oppløysing. Ved ein slik eventuell situasjon må verdiar som Øygarden kommune har tilført selskapet førast tilbake til kommunen. Askøy kommune gjorde slikt vedtak i kommunestyret : 1. Henviser til tidligere vedtak hvor Askøy skal ha eget brannvern. Kommunestyret fastholder dette vedtaket. 2. Utredningen angående en sammenslåing med Sotra regionen taes til etterretning og må sees i sammenheng med en eventuell fremtidig organisering. Dette må en i så fall komme tilbake til om og når det skulle bli aktuelt. 3. Kommunestyret er også kjent med Bergensalliansens utredninger og tar disse til orientering.

5 Sund kommune gjorde slikt vedtak i kommunestyret : 1. Sotra Brannvern IKS og Øygarden brannvesen blir ei felles brann- og redningsteneste med namnet Vesthordland brann & redning (VHBR). 2. Det nye selskapet blir organisert som eit interkommunalt selskap. 3. Selskapet skal vere etablert innan Prosessen med etablering av selskapet blir gjennomført som eit prosjekt med eigen prosjektleiar. 5. Det blir valt eit interimstyre som skal vere ansvarleg for etableringa. Styret blir sett saman med 2 representantar frå Fjell, 1 frå Sund og 1 frå Øygarden. I tillegg vel dei tilsette 2 representantar frå dei to brannverna. Totalt 6 personar. 6. Askøy kommune vert invitert til å vere med i det nye samarbeidet. 7. Kommunestyret må få tilbake ei sak som presenterer prosjektet under dei nye føresetnadene så snart det er gjort vedtak i dei aktuelle samarbeidskommunane. Vurdering: Rådmannen legg i denne omgang saka fram for Formannskapet til drøfting, men viser til at Askøy kommune sitt vedtak om å ikkje delta i samarbeidet, fører til at føresetnadane arbeidsgruppa har lagt til grunn i Forprosjektet vert endra. Mellom anna bør dei økonomiske konsekvensane av eit samarbeid mellom Fjell, Sund og Øygarden vurderast på nytt før kommunestyret tek endeleg stilling i saka. Det er og viktig å vurdera om det på noverande tidspunkt er lurt å endra organisering av brannvesena, eller om ein heller bør venta med dette spørsmålet til framtidig kommunestruktur i regionen er nærare avklara.

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen

MØTEINNKALLING SAKLISTE: 11/12 11/893 Søknad om bygging av landbruksveg - Baukasengvegen Utval: FORMANNSKAPET Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 15.02.2012 Tid: 08.30 MØTEINNKALLING Event. forfall må meldast til tlf. 57 65 56 00. Varamedlemer møter etter nærare varsel. Saksdokumenta er

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014

Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Aukra kommune Arkivsak: 2013/490-12 Arkiv: 026 Saksbeh: Geir J. Göncz Dato: 20.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utval Møtedato 134/14 Formannskapet 01.12.2014 125/14 Kommunestyret 11.12.2014 Kommunereforma

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.

Radøy kommune. Saksframlegg. Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12. Radøy kommune Saksframlegg Saknr Utval Type Dato 086/2014 Formannskapet i Radøy PS 20.11.2014 048/2014 Kommunestyret i Radøy PS 11.12.2014 Sakshandsamar Arkivsaknr.: Dokumentnr.: Jarle Landås 14/250 14/12508

Detaljer

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune.

Kommunesammenslåing / samarbeid - Bjerkreim, Eigersund, Lund og Sokndal kommune. Eigersund kommune Saksframlegg politisk sak Dato: 03.02.2010 Arkiv: :FE-000 Arkivsaksnr.: 09/3097 Journalpostløpenr.: 10/3285 Avdeling: Enhet: Saksbehandler: Stilling: Telefon: E-post: Sentraladministrasjonen

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument

Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Interkommunalt samarbeid mellom Inderøy, Verran og Steinkjer kommune Styringsdokument Utarbeidet av rådmennene i INVEST samarbeidet 8.4. 2008 1 1. Bakgrunn Bakgrunnen for INVEST samarbeidet var det press

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00

Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 HAREID KOMMUNE Ordførar MØTEINNKALLING Kommunestyret Møtestad: Hareid rådhus KST sal Dato: torsdag, 20.11.2014 Tid:18:00 Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar

Detaljer

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform

Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Merknader fra Kommunal og forvaltningskomitéen til del i Kommuneproposisjonen 2015 om kommunereform Generelle merknader Fleirtalet i komiteen, medlemene frå Høgre, Framstegspartiet, Kristeleg Folkeparti

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010

Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 6. mai 2010 SAK NR 029-2010 ETABLERING AV FELLESTJENESTER FOR ØKONOMI/REGNSKAP I SYKEHUSPARTNER Forslag til vedtak: 1. Styret viser til vedtatt

Detaljer

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS NEDRE ROMERIKE DISTRIKTSREVISJON REVISJONSRAPPORT Kommersiell virksomhet i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS LØRENSKOG KOMMUNE RÆLINGEN KOMMUNE SKEDSMO KOMMUNE Februar 2008 INNHOLD SAMMENDRAG,

Detaljer

Utarbeidelse av intensjonsplan1

Utarbeidelse av intensjonsplan1 Utarbeidelse av intensjonsplan1 I forbindelse med flere av de sammenslåingene som er gjennomført under frivillighetslinja, har det vært utarbeidet en intensjonsplan som grunnlag for folkeavstemningene.

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory April 2010 Innhald NK fååäéááåö=kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk=p

Detaljer

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder

Utredning av ny. sekretariatsordning. for kontrollutvalg. på Agder KS Agder Utredning av ny sekretariatsordning for kontrollutvalg på Agder 14 kommuner 2 fylkeskommuner Versjon endelig 1. SAMMENDRAG... 3 2. BAKGRUNN FOR NY ORGANISERING... 3 3. ARBEIDET MED RAPPORTEN OM

Detaljer

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder

Verdal, 5. februar 2014. Kristin J. Hildrum /sign./ leder Verdal kommune Møteinnkalling Komité mennesker og livskvalitet. Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Komité mennesker og livskvalitet Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 12.02.2014

Detaljer

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF

Styresak. Framlegg til vedtak. Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Førde HF Dato: 15.01.2015 Sakhandsamar: Saka gjeld: Halfdan Brandtzæg Etablering av Helse Vest Innkjøp HF Arkivsak 2015/185/ Styresak 008/2015 A Styremøte

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND

FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND FORSLAG TIL NY BRANNSTASJONSSTRUKTUR I SØR-ROGALAND Forslag til ny brann stasjonsstruktur i Sør-Rogaland 2014 Brannvesenet Sør-Rogaland IKS (Rogaland brann og redning IKS) Rapporten redegjør for forslag

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00

STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Sakliste Gausdal kommune STYRE/RÅD/UTVALG: MØTESTED: MØTEDATO: KL. Formannskapet FORMANNSKAPSSALEN 12.02.2008 09.00 Det innkalles til møte i formannskapet. SAKER TIL BEHANDLING: Sak 0007/08 REFERATSAKER

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. 116/13 13/5194 Elablering av IKTndriftssamarbeid i Kongsbergregionen Kongsberg kommune Utvalg: Kongsberg kommunestyre Møtested: Betania MØTEINNKALLING Møtedato: 4.12.213 Tid: 16: (Merk tiden) SAKSLISTE Protokoll fra møtet 14.11.213 Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 116/13 13/5194

Detaljer

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.:

UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: Åseral kommune UTBYGGING AV HYTTEOMRÅDE I ÅSERAL - FRAMTIDIG ORGANISERING ARKIVKODE: SAKSNR.: SAKSHANDSAMAR: SIGN.: L89 2010/406 Rune Stokke UTV.SAKSNR.: UTVAL: MØTEDATO: 11/54 Kommunalutvalet 28.06.2011

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess

Veien mot en ny kommune. Veileder for utredning og prosess Veien mot en ny kommune Veileder for utredning og prosess Innhold Forord... 2 Innledning... 3 Sentrale mål og føringer... 4 Status... 6 Et felles framtidig mulighetsbilde... 11 Tilråding, informasjon og

Detaljer

Kommunestyrets medlemmer

Kommunestyrets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Kommunestyrets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 02.04.2013 Tid: 18:00 Evt.

Detaljer