Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: SAKSFRAMLEGG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG"

Transkript

1 VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum RØRVIK E-post: Saksnr.: 2012/843-9 Arkiv: A00 SAKSFRAMLEGG Dato: Saksbehandler/Tlf: Monica Nilssen / Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for Oppvekst Formannskap Kommunestyre Intensjonsavtale for det 13-årige læringsløpet - statusrapport skoleåret 2015/16. Vedlagte dokumenter: - Ingen Dokumenter ikke vedlagt: Ingen RÅDMANNENS FORSLAG TIL VEDTAK: Kommunestyret vedtar: Kommunestyret tar rådmannens statusrapport for arbeidet med det 13-årige læringsløpet i skoleåret 2013/2014 til orientering.

2 SAKSGRUNNLAG Saksframlegget. SAKSOPPLYSNINGER Fylkestinget vedtok den 27. februar 2008, sak nr. 5 bl.a.: "Fylkestinget ønsker å se det13-årige skoleløpet i en sammenheng. Nord-Trøndelag fylkeskommune bes å ta initiativ ovenfor KS Nord-Trøndelag for å inngå en intensjonsavtale for å bedre samarbeidet mellom kommunene og NTFK". Styret i KS Nord-Trøndelag vedtok følgende den 18. juni 2008, sak 14: "Fylkesstyret ber administrasjonen fremforhandle og bistå kommunene i å lage et avtaleutkast som kan brukes av kommunene og fylkeskommunen i arbeidet med å se det 13-årige skoleløpet (barnehage - høgskole/universitet) i sammenheng ". I intensjonsavtalen er følgende aktuelle samarbeidsområder og oppgaver trukket fram: Faget utdanningsvalg. Ordningen med valg av fag i videregående skole for grunnskoleelever. Rådgivning/karriereveiledning. Skolehelsetjeneste. Etter- og videreutdanning for lærere og ledere, i et samarbeid med Høgskolen i Nord- Trøndelag (HINT) der dette er naturlig. Gode informasjons- og overgangsrutiner mellom grunnskole og videregående skole i god tid før skoleskifte. Kontakt med bedrifter/næringsliv i forbindelse med utplassering av elever og opplæring i bedrift. God oversikt over framtidige rekrutteringsbehov i arbeidslivet. Kontinuitet i digital kompetanse og e-læringsplattform for å lette overgangen mellom grunnskole og videregående skole. Rekruttering av lærere og ledere til skolene i Nord-Trøndelag, i et samarbeid med Høgskolen i Nord-Trøndelag (HINT), der det er naturlig. Lærlingplasser i kommunal sektor, slik at ungdommene kan få avsluttet fagutdanningen sin. Felles omdømmebygging for skolen i Nord-Trøndelag. Formannskapet behandlet i møte i PS 45/09 intensjonsavtalen mellom Nord- Trøndelag fylkeskommune og Vikna kommune om det 13-årige læringsløpet, og fattet følgende vedtak: 1. Formannskapet tar underskrevet intensjonsavtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune og Vikna kommune om det 13-årige læringsløpet, og samarbeidsavtale mellom Nord-Trøndelag fylkeskommune, NAV Nord-Trøndelag og KS Nord-Trøndelag på vegne av kommunene i Nord-Trøndelag om styrket karriereveiledning og drift av regionalt karrieresenter til etterretning, og ber rådmannen aktivt følge opp avtalen og rapportere tilbake til formannskapet innen hvert år i avtaleperioden RÅDMANNENS VURDERING I sitt vedtak ber formannskapet rådmannen om å følge opp avtalen og rapportere tilbake til formannskapet innen hvert år i avtaleperioden. Det bes om at det spesielt legges vekt på overgangen mellom grunnskole og videregående skole. Rapport for skoleåret 2015/16 legges derfor fram som politisk sak til kommunestyret. Skole og barnehagenettverket i Nord-Trøndelag Oppvekstsjef har deltatt på møter i Skole- og barnehagenettverket i Nord-Trøndelag der det blant annet har vært satt fokus på det 13-årige læringsløpet og Oppvekstkommisjonen i Nord- 2

3 Trøndelag. Fra og med 2012 er også barnehage tatt med som en viktig del av nettverkets arbeidsområde etter påtrykk fra kommunene. Skole- og barnehagenettverket i Nord-Trøndelag er et fagnettverk for skoleledere/oppvekstledere i Nord-Trøndelag i samarbeid med KS. Dette nettverket fungerer godt og har i tillegg til nettverkssamlingene blant annet utarbeidet felles høringsuttalelser i forhold til mange tunge saker innenfor oppvekstområdet. Regional koordinatorfunksjon Opprettelse og drift av faglige nettverk har lenge vært et fokusområde i regionen. Viljen til å få på plass slike nettverk er også stor hos alle aktuelle parter. Oppvekstsektoren i Ytre-Namdal har over år arbeidet for å få på plass en felles skolefaglig koordinator, og fra er 100 % stilling. Stillingen finansieres i samarbeid mellom kommunene og de videregående skolene i Ytre-Namdal. Koordinator arbeider med oppgaver bl.a. innenfor oppfølging av fokusområdene: intensjonsavtalen om det 13-årige skoleløpet skoleutvikling tilrettelegging for etter- og videreutdanning opprettelse av og tilrettelegging for faglige nettverk utarbeiding av felles høringsuttalelser oppfølging og koordinering av nasjonale og fylkeskommunale satsinger Lærlingplasser i kommunen Vikna kommune har lagt til rette for lærlingplasser innenfor helsearbeider og barne og ungdomsarbeiderfaget i perioden. Etter- og videreutdanning for lærere og ledere Samarbeid med NORD universitet, Levanger, om etter- og videreutdanning av lærere er en viktig målsetting for Vikna kommune. Det er også viktig med et desentralisert tilbud for lærerutdanning i Ytre Namdal. Det har over tid vært jobbet med å få til et desentralisert tilbud i Ytre Namdal, og dette arbeidet har resultert i at høsten 2016 vil NORD universitet, Levanger, tilby en desentralisert Grunnskolelærerutdanning 1-7, med studiested Rørvik. Det er pr. i dag så mange søkere til studiet, slik at NORD universitet, Levanger, forbereder oppstart av studiet. Slik systemet for etter- og videreutdanning er lagt opp er ansvaret fordelt på ulike utdanningsinstitusjoner over hele landet innenfor de forskjellige fagfeltene noe som har gjort det vanskelig å bruke NORD universitet, Levanger. Prosjekt pedagogisk veileder Vikna kommune har i 2015/16 hatt pedagogisk veileder i barnehagesektoren i 100 % stilling. Stillingen er direkte underlagt oppvekstsjefen. Hovedfokuset for stillingen er identifisering av og tiltak for barn med nedsatt funksjonsevne, men det forventes også at denne funksjonen vil bidra til en kvalitetsforbedring i arbeidet med overgangen mellom barnehage og skole generelt. Kvalitetsarbeid kjennetegnes av langsiktighet og prosessorientering, og de første årene har det vært viktig å få innpass i barnehagene og skape forståelse for ulike måter å løse disse på til beste for barna. Veileder har jobbet tett og godt med samtlige barnehager i Vikna i tillegg til skolenes småtrinn. Det er jobbet frem en felles fagplan for skolestarterne i barnehagen, samt et årshjul med rutiner for overgangen fra barnehage til skole. Arbeidet som gjøres i Vikna på området er banebrytende og nyskapende på sitt felt, og sees som en viktig byggestein i strategiarbeidet framover. Ungdomstrinnssatsingen Ungdomstrinn i utvikling er en nasjonal satsing med tilbud om støtte til lokalt utviklingsarbeid i klasseledelse, regning, lesing og skriving. For 1-10 skoler vil programmet få ringvirkninger også for barnetrinnet. Satsingen har tre sentrale virkemidler - skolebasert kompetanseutvikling, 3

4 lærende nettverk og pedagogiske ressurser. Alle skoler med ungdomstrinn får i perioden tilbud om å delta. Vikna kommune er i pulje 2 i denne satsingen, med oppstart høsten En pulje varer i tre semestre, og samarbeidet opp mot HINT (nå NORD universitet, Levanger) ble for Vikna kommunes del avsluttet ved utløp av Vikna kommune hadde sammen med de øvrige kommunene i Ytre Namdal valgt å fokusere på klasseledelse og lesing i dette kompetanseutviklingsprosjektet. Dette er tema som skolene fortsatt fokuserer på selv om satsingen er gått over i en annen fase. Overgangsrutiner i Vikna kommune Formannskapet ber i sitt vedtak rådmannen om spesielt å sette fokus på overgangen mellom grunnskole og videregående skole i statusrapporten. I arbeidet med det 13-årige læringsløpet er det i Vikna lagt vekt på alle overganger gjennom skoleløpet fra overgangen mellom barnehage og skole til overgangen mellom grunnskole og videregående skole. Under vil arbeidet med de ulike overgangene bli presentert punktvis. I skoleåret 2013/14 ble det utarbeidet ett eget årshjul for overgang barnehage skole. Dette ble vedtatt i kommunestyret i I forhold til årshjul for overgang barnehage-skole og vedtatte utviklingsmål for skolene i Vikna er følgende tiltak gjennomført i løpet av skoleåret 2015/16: Rørvik skole Overgangen barnehage skole Møte mellom barnehage inspektør småtrinnet Alle barnehagene har vært på besøk på Rørvik skole i perioden mars mai. De møter da med to voksne, slik at inspektør kan samtale med pedagogen først og treffe elevene etterpå. Barna blir kjent med skolen, og inspektør får info om den enkelte. Uformelle besøk Barnehagene kommer på uformelle eller avtalte besøk med skolen. Barnehagene blir oppfordret til å komme på skolens område, og gjerne avtale besøk hos en førsteklasse. Møte mellom skole, barnehage og helsestasjon Helsestasjon kaller inn til et møte der barnehagen, helsesøster og skole er til stede. Skolen er representert med inspektør og kontaktlærer. Foreldremøte i barnehagen Inspektør på småtrinnet er rundt i barnehagene og informerer om hva skolen gjør i forhold til skolestarten, forventninger til de voksne og generell info. Foreldremøte for skolestarterne Skolen holder et felles møte for foreldrene, der inspektør, leder for SFO og kontaktlærerne er til stede. Førskole Skolestarterne møter til en egen førskoledag i mai/juni. Her møter de skolens personale som også skal ha de samme elevgruppene til høsten. Overgangen småtrinn mellomtrinn Krav og forventninger til en 5.trinnselev. Møte med kollegiet på småtrinn: 4

5 Inspektør på mellomtrinn informerer om nasjonale prøver som blir gjennomført på 5.trinn Resultatene gjennomgås og evalueres. Tiltak/grep som må tas identifiseres og innarbeides i det faglige opplegget. Besøk på 5.trinn: 4.trinn gjennomfører besøk på nyskolen, der de får undervisning på basene. Det gjennomføres cirka 4 besøk for hele trinnet, der kantine og friminutt også er lagt inn. Foreldremøte: Skolen arrangerer ekstra foreldremøte på 4. trinn hvor foresatte informeres om overgangen til 5. trinn. Bevisstgjøring med å tenke trinn: Trinnet har flere samkjørte aktiviteter og det kjøres mest mulig like planer i gruppene. Det er ett mål at en av lærerne som arbeider på 4. trinn følger elevgruppen til 5. trinn. Dette sikrer at en av pedagogene på 5. trinn kjenner elevgruppen godt. Overføringsmøte Skolen arrangerer møte mellom lærerne som har undervist på 4. trinn og de lærerne som skal ha ansvaret for opplæringen på 5. trinn. Elever som har særlige behov blir ekstra vektlagt. Overgangen mellomtrinn ungdomstrinn Elevene på 7. trinn kjenner skolen godt da mye av arealene er fellesarealer. De forholder seg ofte til elevene på ungdomstrinnet, så de fysiske endringene er godt tilpasset over tid. Bevisstgjøring med å tenke trinn: Det er ett mål at en av lærerne som arbeider på 7. trinn følger elevgruppen til 8. trinn. Dette sikrer at en av pedagogene på 8. trinn kjenner elevgruppen godt. Overføringsmøte Skolen arrangerer møte mellom lærerne som har undervist på 7. trinn og de lærerne som skal ha ansvaret for opplæringen på 8. trinn. Elever som har særlige behov blir ekstra vektlagt. Foreldremøte Skolen arrangerer ekstra foreldremøte på 7. trinn hvor foresatte informeres om overgangen til 8. trinn. En av lærerne som arbeider på 7. trinn følger elevgruppen til 8. trinn. Dette sikrer at en av pedagogene på 8. trinn kjenner elevgruppen godt. Overgang grunnskole videregående skole Rutiner for å skape et godt grunnlag for en god overgang for elevene ved Rørvik skole, gjennomført i 2015/ og 10. trinn har faget Utdanningsvalg, til sammen 113 timer, som blir brukt for å forberede elevene til å velge riktig utdanningsprogram i videregående skole. I tillegg brukes rådgiverressursen til å veilede elevene og til overføringsmøter med videregående skoler. Innhold i faget Utdanningsvalg : Orientering om de forskjellige utdanningsprogrammene - Hvilke yrker fører de til - Hvilke videregående skoler som tilbyr de ulike utdanningsprogrammene. Rettigheter og plikter i videregående skole 5

6 - Deltakelse på utdanningsmesse på videregående skole hvor YNVS, Val og Olav Duun deltar. Her blir altså alle utdanningsprogrammene presentert, og næringslivet blir også invitert til å delta. Elevene både på 9. og 10.trinn deltar på messa, og det er foreldremøte på kveldstid. Hospitering i videregående skole - 9.trinns elever hospiterer to dager på ett utdanningsprogram om våren. De kan da velge mellom utdanningsprogram på YNVS og Val trinns elever får tilbud om hospitering to dager på ett utdanningsprogram på høsten. Da kan elevene velge mellom utdanningsprogram på YNVS, Val og Olav Duun. - Elever som har spesielle interesser, får muligheten til å besøke andre videregående skoler i Trøndelag som har de ønskede tilbudene. De må selv ordne med reise, men får fri fra skolen. Gjennomføring av selve søknaden til videregående skole - Individuelle samtaler(rådgiver) med hver elev på 10.trinn (á 45 min.) Tilbud om eventuelle oppfølgingssamtaler. Tilgjengelig for spørsmål og veiledning. - Bistå ved søkeprosessen Foreldremøter - Rådgiver orienterer om Utdanningsvalg og om videregående skole på Foreldremøtet på 9.trinn. - Foreldremøte høsten på 10.trinn, hvor det blir orientert om videregående skole: utdanningsprogram, elevenes rettigheter og plikter, og hvordan vi jobber for å forberede elevene. Møter internt på skolen: Høst 10.trinn: Internt møte på skolen med kontaktlærere, koordinator i spesialpedagogikk og rådgiver hvor det arbeides med: - Elever som skal søke opptak som særskiltsøkere (elever som har krav på oppfølging og spesialundervisning i videregående skole) - Elever som har behov for ekstra tilrettelegging i videregående skole - Fremmedspråklige elever - Orientere PPT om hvilke elever som er aktuelle særskiltsøkere. - Møte med eventuelle fremmedspråklige elever og deres foreldre for å orientere om videregående skole Desember 10.trinn: Overføringsmøter grunnskole videregående skoler - Særskiltsøkere. Her deltar kontaktlærere, rådgiver, PPT og aktuelle representanter fra videregående skole. Det er møter med YNVS og Val, alt etter hvilke utdanningsprogram som er aktuelt for den enkelte søker. - Fremmedspråklige elever. Her deltar kontaktlærer, elev, foreldre, rådgiver og aktuelle representanter fra videregående skole. Januar 10.trinn: Møte med rådgiver, særskiltsøker og foreldre hvor selve søkingen til videregående skole skjer. 6

7 Vår 10.trinn: Sender informasjon til aktuelle videregående skoler om elever som har behov for tilrettelegging. Austafjord oppvekstsenter Overgangen barnehage skole 5-åringene har samarbeid med småskoletrinnet om faglige tema og leik, og har en periode i mai/juni sammen i vanlig undervisning. Det blir gjennomført foreldremøte i etterkant av denne perioden Har fadderordning mellom 1.klasse og 5.klasse som bør videreutvikles til å gjelde mer enn ved skolestart. Prosjekt for overgang mellom skolen og barnehagen er videreført i skoleåret 2013/14. Det arbeides videre med en tettere integrering mellom barnehagen og skolen med tanke på å utnytte de fordelene et oppvekstsenter gir på dette området. Nye muligheter ligger i farvannet etter flytting av en avdeling inn i skolens lokaler. Et felles uteområde vil bli bedre utnyttet i tiden framover. (jmf KS-vedtak om uteområde Austafjord oppvekstsenter og arbeidet med søknad om spillemidler til ulike nærmiljøanlegg). Foreldremøte i barnehagen Rektor/ansvarlig lærer på småskoletrinnet er med på møte i barnehagen på våren og informerer om hva skolen gjør i forhold til skolestarten, forventninger til de voksne og generell info. Førskole Skolestarterne møter til førskoledager i mai/juni. Her møter de skolens personale som også skal ha de samme elevgruppene til høsten. De har undervisning sammen med 1-2.klasse. Det vises for øvrig til årshjul for overgang barnehage skole vedtatt av kommunestyret i Overgangen småtrinn mellomtrinn I forhold til vedtatte utviklingsmål for skolene i Vikna er følgende tiltak gjennomført i løpet av skoleåret 2014/2015: Krav og forventninger til en 5.trinnselev. Møte i kollegiet Rektor informerer om nasjonale prøver som blir gjennomført på 5.trinn Resultatene gjennomgås og evalueres. Tiltak/grep som må tas identifiseres og innarbeides i det faglige opplegget. Heimen får informasjon på foreldremøtet på høsten. Nye kartleggingsprøver og bruk av Pageturner er gjennomført. Overgangen mellomtrinn ungdomstrinn. Elevene på 7. trinn kjenner skolen godt og de bruker det samme arealet som ungdomsskolen. I perioder har de og praktiske fag sammen med ungdomsskolen. I forhold til vedtatte utviklingsmål for skolene i Vikna er følgende tiltak gjennomført i løpet av skoleåret 2014/2015: Overføringsmøte Skolen arrangerer møte mellom lærerne som har undervist på 7. trinn og de lærerne som skal ha ansvaret for opplæringen på 8. trinn. Elever som har særlige behov blir ekstra vektlagt, og en elev har fått spesifikk tilvenning når det gjelder karaktersystemet på ungdomstrinnet. Foreldremøte På foreldremøtet om våren i 7.kl informeres de foresatte om 7

8 overgangen til 8. trinn. 7. trinn har prøvetentamen i slutten av mai sammen med 8-10.trinn. De får orientering om fremmedspråk (fordypningsfag) og valgfag i mai og velger i samråd med sine foresatte og rådgiver veien videre. Informasjon til elever og foresatte fra Pedlex Norsk skoleinformasjon om God skolestart på ungdomstrinnet deles ut og gjennomgås på foreldremøtet i mai. Flere av lærerne arbeider videre med 7.trinn når de kommer i 8.trinn. Overgangen grunnskole - videregående skole Samarbeid mellom rådgiver på grunnskolen og rådgiver på videregående skoler. Her må det vektlegges mye hvilken kultur videregående skole har i forhold til arbeidsmetoder, lekser og oppfølging av dette. Arbeid med planer og ansvar for egen læring må poengteres. Hospitering for 9. og 10.trinn på videregående skole gjennom programfag i skolen og besøk ved de videregående skolene. Samarbeidsmøte mellom foreldre elev lærere - rådgiver YNVS. Gjelder elever som søker på særskilt grunnlag, Ny-Giv elever og flerspråklige elever KONKLUSJON/TILRÅDING Det er mange interessante og helhetlige prosesser i gang både nasjonalt, regionalt i Nord- Trøndelag og Ytre Namdal og kommunalt i Vikna på oppvekstområdet. Arbeidet med det 13- årige læringsløpet følges godt opp i Vikna kommune. Arbeidet med det 13-årige læringsløpet er en kontinuerlig prosess. Rådmannen rår kommunestyret til å ta tilbakemeldingen om arbeidet med det 13-årige læringsløpet i skoleåret 2015/16 til orientering. Rørvik, Roy H. Ottesen rådmann 8

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/843-4 Roger Andersen, A

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/843-4 Roger Andersen, A VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Oppveksetaten her 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/843-4 Roger Andersen, 74 39 33 13 A00 12.08.2013 Intensjonsavtale om det 13-årige

Detaljer

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018

Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 Strategiplan for utvikling av Mosseskolen 2014-2018 1 1.0 Innledning Strategiplan er en plan som beskriver hva kommunen vil utvikle for å realisere kommunens visjon og hvordan. Strategier er litt forenklet

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/375-7 Roger Andersen, 74 39 33 13 B06 03.04.2012

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/375-7 Roger Andersen, 74 39 33 13 B06 03.04.2012 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Oppvekst her 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2012/375-7 Roger Andersen, 74 39 33 13 B06 03.04.2012 Skolerute for Vikna kommune 2012-2013

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE I SUNNDAL KOMMUNE Rutiner for overgang fra barnehage til skole i Sunndal kommune 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at overgangen fra

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018 Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016

RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 RUTINER FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Villabyen og Holten barnehager Sande skole 2015-2016 Rutiner for overgang fra barnehage til skole 1. Mål og begrunnelse 1.1 Målsetting Rutinene skal sikre at

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013 VIKNA KOMMUNE Rådmannen «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2012/699-6 Solgunn Normann, 74 39 33 16 082 03.01.2013

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge

PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge PLAN FOR OVERGANGER for barn og unge (oppdatert 21.05.13) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/481 Tilstandsrapport 2014/2015 Saksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A20 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 29/15 Oppvekst og omsorgsutvalget 06.10.2015 PS 71/15

Detaljer

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal

Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Overhalla kommune Sentraladministrasjonen Saksmappe: 2010/505-3 Saksbehandler: Anders Bjøru Saksframlegg Fra prosjekt til fast ordning for skoleutvikling i Indre og Midtre Namdal Utvalg Utvalgssak Møtedato

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune

Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune Samarbeid om overgangene mellom barnehage, barneskole og ungdomsskole i Øvre Eiker kommune Revidert juni 2014 Innledning Barnehagen og skolen er pedagogiske institusjoner for omsorg, danning, lek og læring.

Detaljer

TILTAKSPLAN 2011-2012

TILTAKSPLAN 2011-2012 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2011-2012 Svart uthevet skrift - overordnede målsettinger Rød skrift - hovedmålsettinger Blå skrift - ønskelige målsettinger Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap,

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING PLAN FOR OVERGANGENE BARNEHAGE GRUNNSKOLE VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 Innholdsfortegnelse Forord:... 3 Mål:... 3 Livslang læring... 4 Tverrfaglig samarbeid... 4 Tilpassa opplæring... 4 Barn med særlige behov...

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01

;-) PLAN FOR OVERGANGER. for barn og unge. KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no. (pr. 26.03.14) T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 PLAN FOR OVERGANGER ;-) for barn og unge (pr. 26.03.14) KONGSVINGER KOMMUNE www.kongsvinger.kommune.no T: 62 80 80 00 F: 62 80 00 01 A: Postmottak, 2226 Kongsvinger E: postmottak@kongsvinger.kommune.no

Detaljer

PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM

PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM April 2007 videregående opplæring Hvor vil jeg? Valg av utdanningsprogram Hva finnes? Utdanninger, yrker, næringsliv Hvem er jeg? Ressurser, interesser, verdier 2 UNGDOMSSKOLEN

Detaljer

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø

Overgang mellom grunnskole og videregående. Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom grunnskole og videregående Rutiner for grunnskolene i Vadsø Overgang mellom Plan for overgang grunnskole- Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolen

Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapport for grunnskolen Tilstandsrapporten for grunnskolen 2013/14 Eide Kommune Innhold 1.0 Innledning... 2 2.0 Sammendrag... 2 3.0 Årstimer til undervisning og spesialundervisning... 3 4.0 Læringsmiljø...

Detaljer

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO

ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO ÅS KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR OPPVEKST- OG KULTURETATEN PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO PLAN FOR OVERGANG BARNEHAGE- SKOLE/SFO Ved å ha en plan for overgang barnehage- skole/sfo, ønsker Ås kommune

Detaljer

Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet Kompetanse for kvalitet Strategi for etter- og videreutdanning for grunnskolen i Aure kommune 2012-2015 2015/2016 Vedtatt av hovedutvalg for helse og oppvekst 12.05.15 Innhold 1. Forord... 3 2. Bakgrunn...

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal. 18.04.2013 kl. 18.30 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås kulturhus, Store sal 18.04.2013 kl. 18.30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller

Detaljer

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE

FRA BARNEHAGE TIL SKOLE PLAN FOR OVERGANG FRA BARNEHAGE TIL SKOLE Nes kommune Plan for overgang barnehage skole i Nes kommune Side 1 Innhold FRA BARNEHAGE TIL SKOLE... 1 GOD SAMMENHENG OG OVERGANG FOR BARN I BARNEHAGENE PÅ NES...

Detaljer

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for arbeid med realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Tiltaket Realfagskommuner inngår i den nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune

Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Formål med rutinen: Rutine for overgang fra barnehage til skole Gjerdrum kommune Ved overgangen fra barnehage til skole skal alle barn og foresatte sikres en trygg og inkluderende prosess gjennom gode

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/323-13 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q03 29.09.2015

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/323-13 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q03 29.09.2015 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat her 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/323-13 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q03 29.09.2015 Melding om vedtak - Vikna

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2014-2016 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: BARNE- OG UNGDOMSRÅDET Møtested: Rådhuset Møtedato: 08.10.2012 Tid: Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag

Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Møtereferat samarbeidsmøte regionledere, regionkonsulenter, Trondheim kommune og Fylkesmannen i Sør - Trøndelag Tidspunkt: 10.november 2015 kl. 10:00 14:00 Sted: Til stede: Formannskapssalen, Klæbu rådhus

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6

Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Adresseliste Vår dato: 16.12.2014 Deres dato: Vår ref.: 2014/7317 Arkivkode:633.1 Deres ref.: Invitasjon til deltakelse i den nasjonale videreføringen av satsingen Vurdering for læring - pulje 6 Kommunale

Detaljer

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14

SØRREISA KOMMUNE. Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN. Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14 SØRREISA KOMMUNE Saksframlegg ORGANISERING AV SKOLEUKE 1.-4. TRINN Saksbehandler: Truls Meyer Arkivsaksnr.: 13/256 Arkiv: A20 Saksnr. Utvalg Møtedato OKU 14.02.14...Sett inn saksutredningen under denne

Detaljer

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen

Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen Kommunal tiltaksplan for kompetanseutvikling i skolen 2014 og 2015 Innhold 1 Innledning 3 1.1 Om etter- og videreutdanning og kommunale mål og føringer 3 2 Matematikk 5 2.1 Etterutdanning i matematikk

Detaljer

Plan for overgang grunnskole - videregående skole

Plan for overgang grunnskole - videregående skole Plan for overgang grunnskole - Mål: Sikre god overgang fra grunnskole til Unngå omvalg /frafall Opprettholde og videreutvikle godt samarbeid mellom grunnskole og Del 1: Rutiner i ungdomskolen før skolestart

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune

Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune Vågsøy kommune Fra eldst til yngst i Vågsøy kommune En plan for overgangene mellom barnehage og skole, og mellom barneskole og ungdomsskole 2009 Innholdsfortegnelse... 1 INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 1. BAKGRUNN

Detaljer

PLAN FOR OVERGANGER. Barnehage/skole Barnetrinn/mellomtrinn Mellomtrinn/u-trinn Ungdomskole/videregående

PLAN FOR OVERGANGER. Barnehage/skole Barnetrinn/mellomtrinn Mellomtrinn/u-trinn Ungdomskole/videregående PLAN FOR OVERGANGER Barnehage/skole Barnetrinn/mellomtrinn Mellomtrinn/u-trinn Ungdomskole/videregående 2013 Overganger Aktuelle overganger: Barnehage / skole Barnetrinn / mellomtrinn Mellomtrinn / u-trinn

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Audun Norbotten Liland MEDL V Cicilie Sivertsen MEDL FRP

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Audun Norbotten Liland MEDL V Cicilie Sivertsen MEDL FRP Hitra kommune Møteprotokoll Utvalg: Oppvekstkomiteen 2011-2015 Møtested: Møterom1, Hitra Rådhus Dato: 06.03.2013 Tidspunkt: 15:00 19:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Jan Morten

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1419 B43 Jan Samuelsen

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1419 B43 Jan Samuelsen SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 10/1419 B43 Jan Samuelsen FORELDREVEILEDNING RÅDMANNENS FORSLAG: Saken tas til orientering. Vedlegg: Opplegg i 8. klasse som eksempel Saksopplysninger:

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» «KONTAKT» MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: «REF» 2014/39-6 Roger Andersen, 74 39 33 13 614 24.04.2014

Detaljer

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2015

KORT BESKRIVELSE AV VIRKSOMHETEN I 2015 1 OM PLANEN Utviklingsplanen er en skriftlig framstilling av ønsket praksis og angir mål for skolen. Den er ledd i kommunens plansystem, viser prioriterte mål og gir retningslinjer for det daglige arbeidet

Detaljer

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14

Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vurdering for læring i Vadsø kommune Plan for prosjektdeltakelse 2013-14 Vadsø kommune deltar i den nasjonale satsingen Vurdering for læring, i regi av Utdanningsdirektoratet. Vi deltar i Pulje 4 som gjennomfører

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kari Anita Brendskag Arkiv: 026 Arkivsaksnr.: 12/242 MOBBEPROBLEMATIKK Rådmannens forslag til vedtak: Skolene i Sigdal fortsetter arbeidet for målsettingen om at alle elever

Detaljer

Skolens årsmelding for 2012

Skolens årsmelding for 2012 Årsmelding 2012 Skolens årsmelding for 2012 a) Personalområdet: Antall ansatte 93 Antall årsverk 73,07 Årsverk kvinner 37,05 Årsverk menn 36,02 Gjennomsnittsalder 47 Fravær dagsverk 998 Fraværsprosent

Detaljer

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019

Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for perioden 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 Handlingsprogram for 2015-2019 Regional kompetanseplan for Østfold mot 2050 0 Innholdsfortegnelse HANDLINGSPROGRAM 2015-2019... 2 4.1 Kultur/holdninger... 2

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016

Oppvekstprogrammets framtid. Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Oppvekstprogrammets framtid Anne Marit Mevassvik og Marit Voll 12.Mai 2016 Historikk Oppvekstprogrammet Fylkestinget sluttet seg i 2010 til Oppvekstkommisjonens sluttdokument I samme sak fikk fylkesrådet

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

1. Overgang barnehage skole side Overgang mellom 4. og 5. klasse side Overgang barnetrinn ungdomstrinn side 5

1. Overgang barnehage skole side Overgang mellom 4. og 5. klasse side Overgang barnetrinn ungdomstrinn side 5 PLAN FOR OVERGANGER Sokndal kommune Målsetting Skape trygghet Styrke samarbeidet mellom ulike avdelinger for å skape sammenheng i barns oppvekstmiljø. Ha en tydelig overgang fra barnehage til 1.klasse,

Detaljer

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune

Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune Førsteklasses forberedt Overgangsplan fra barnehage til skole i Kongsberg kommune 2016-2021 2 Innholdsfortegnelse Side Kap. 1 Førsteklasses forberedt 4 Kap. 2 Føringer for overgang barnehage skole 4 Kap.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyre Arkivsaksnr: 2014/6485 Klassering: B15/&13 Saksbehandler: Eva Hermann Haugseth FORSKRIFT OM FAG-

Detaljer

Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole

Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole Plan for samarbeid og sammenheng barnehage - skole Mål: Barn og foreldre opplever en god overgang mellom barnehage og skole. Barnet gleder seg til. Ivareta barns og foreldres behov i forhold til Skape

Detaljer

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET:

Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anne Sofie Portaas Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/8105-1 Dato: 11.08.2014 FYSISK AKTIVITET I SKOLEN â INNSTILLING TIL BYSTYREKOMITE OPPVEKST OG UTDANNING/BYSTYRET: Rådmannens forslag

Detaljer

OVERGANGER BARNETRINN- UNGDOMSTRINN-VIDEREGÅENDE SKOLE FOR UNGDOM MED SÆRSKILTE OPPLÆRINGSBEHOV

OVERGANGER BARNETRINN- UNGDOMSTRINN-VIDEREGÅENDE SKOLE FOR UNGDOM MED SÆRSKILTE OPPLÆRINGSBEHOV HVORDAN ARBEIDE FOR INKLUDERENDE SKOLE? OVERGANGER BARNETRINN- UNGDOMSTRINN-VIDEREGÅENDE SKOLE FOR UNGDOM MED SÆRSKILTE OPPLÆRINGSBEHOV Erfaringer fra Lindesnes ungdomsskole Paula O. Pedersen, rektor 27.08.2014

Detaljer

Fylkesnettverk karriereveiledning

Fylkesnettverk karriereveiledning Fylkesnettverk karriereveiledning UTDANNINGSVALG 25.04 2012 BAKGRUNN Intensjonsavtalen mellom primærkommunene og fylkeskommunen om det 13-årige opplæringsløpet Fylkestingssak 09/25 Karriereveiledning i

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN. Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Vedtatt av kommunestyret i Gran 15.11.12 sak 117/12 GRAN KOMMUNE 2 KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling

Læringsmiljø, herunder trivsel og mobbing tiltak og ansvarsfordeling Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 04.04.2014 22817/2014 2013/6187 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/9 Komitè for levekår 24.04.2014 14/65 Bystyret 07.05.2014 Læringsmiljø, herunder

Detaljer

OBS! Overgang barnehage-skole

OBS! Overgang barnehage-skole OBS! Overgang barnehage-skole FORORD Kommunen har et overordnet ansvar for at barn får en god overgang fra barnehage til skole. Barnehage er første del av utdanningsløpet, og kompetansen barnet har tilegnet

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013

Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013 Ny GIV i Akershus - reisen så langt, og veien fram mot målet. Prosjektsamling 8. mars 2013 Ny GIV i Akershusskolen Hvorfor har Ny GIV slått an? Hvilke valg har vi gjort? Hvor er vi nå? Hva tenker vi videre?

Detaljer

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1

Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Berit Kirksæther, Rådgiver, Rådmannens fagstab, Trondheim kommune Ingfrid Thowsen, Studieleder/Førsteamanuensis HiST Samarbeid mellom Trondheim kommune og HiST, pulje 1 Foto: Geir Hageskal Hva har vi lyktes

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 01. juni 2016 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. 01. juni 2016 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE 01. juni 2016 «Nye» 8. trinn Vormsund ungdomsskole Møtets formål: Klassesammensetting Fellesorientering for alle klasser Kort møte i den enkelte klasse Referat: www.nes.-ak.kommune.no

Detaljer

ÅRSMELDING FOR PPT FOR NAMSOS-REGIONEN SKOLEÅRET 2006/2007

ÅRSMELDING FOR PPT FOR NAMSOS-REGIONEN SKOLEÅRET 2006/2007 ÅRSMELDING FOR PPT FOR NAMSOS-REGIONEN SKOLEÅRET 2006/2007 PERSONALSITUASJONEN I PPT Kontoret har 9,7 stillinger. Det er 8,2 fagstillinger. 0,5 administrativ stilling og 1/1 sekretærstilling. Ansettelser

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008

KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 KUNNSKAPSLØFTET PLAN FOR KOMPETANSEUTVIKLING I VERDAL OG LEVANGER KOMMUNER MÅLGRUPPE PERSONALE I GRUNNSKOLEN 2007-2008 side 1 av 11 1. Innledning Planen for kompetanseutvikling omfatter prioriterte opplæringstiltak

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 1 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2010 Opplæringsloven: Skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. Tilstandsrapporten skal omhandle læringsresultater,

Detaljer

pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE

pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE 1 pulje 3 SLUTTRAPPORT -MELØY KOMMUNE Organisering og lokal forankring Ressursperson i Meløy Meløy kommune Marit Buvik Marit.Buvik@meloy.kommune.no Ekstern ressurs i nettverket Universitetet i Nordland

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2016-17 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i satsingen Vurdering for læring - pulje 2

Invitasjon til deltakelse i satsingen Vurdering for læring - pulje 2 e Utdanningsdirektoratet vår saksbeha ndler: Trude Saltvedt Direkte tlf: 23 30 27 49 E-post: trude.saltvedt@utdann lngsdirektoratet.no vår dato: 1S.10.2010 Deres dato: vår referanse: 2010/4387 Deres referanse:

Detaljer

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst

Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier. Barnehagesektoren i Orkdal har vært, og er i stadig vekst Spørsmål fra Utdanningsforbundet Orkdal til de politiske partier I forbindelse med det forestående kommunevalget ønsker Utdanningsforbundet Orkdal å få belyst viktige sider ved utdanningspolitikken i kommunen.

Detaljer

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016 VISJON Verden er min mulighet prepared for the world DET UNIKE Grunnskolens satsning på realfag i samhandling med næringslivet Læring: Lærere: Læringsmiljøer: Kongsberg skal være foregangskommune i satsingen

Detaljer

Budsjettforslag 2016 Skole. 17. november 2015 - Bryne Jenny E. Nilssen

Budsjettforslag 2016 Skole. 17. november 2015 - Bryne Jenny E. Nilssen Budsjettforslag 2016 Skole 17. november 2015 - Bryne Jenny E. Nilssen Randabergskolen Skole felles. Alle skolene er kombinerte barne- og ungdomsskoler. Alle skolene har SFO. Fellestilbud for alle skolene:

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2011/119-2 Arkiv: A20 SAKSFRAMLEGG Dato: 22.02.2011 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune Rådmannsgruppen Notat Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12 Til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Fra Saksbehandler Rådmannen Kari Veidahl

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) 82018/16o RF13.50 NTFK Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2015-0332 Søknadsår 2015 Arkivsak Prosjektnavn Kvalifisering for lærerutdanning - Ytre Namdal Kort beskrivelse Vikna kommune

Detaljer

Analyseverktøy for status for realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden.

Analyseverktøy for status for realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Analyseverktøy for status for realfagene i kommunen Dette analyseverktøyet skal fylles ut og legges ved søknaden. Innledning Ordningen med realfagskommuner inngår i den nye nasjonale realfagsstrategien

Detaljer

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST

SEKTORPLAN FOR OPPVEKST SEKTORPLAN FOR OPPVEKST Visjon: Hoved: God oppvekst felles ansvar Sektorens hoved er å skape et godt oppvekstmiljø hvor barn og unge får muligheter til å utvikle sine evner. I nært samarbeid med foreldre

Detaljer

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING

STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING STRATEGI FOR SPRÅK, LESING OG SKRIVING Malvik kommune, 12.12.2016 Å gi tilgang til språket Det er lett å ta noe for gitt Du tenker kanskje ikke alltid over det, men språk betyr mye Språk kan være begynnelsen

Detaljer

- Strategi for ungdomstrinnet

- Strategi for ungdomstrinnet - Strategi for ungdomstrinnet Aktuelle tiltak/milepæler i strategien NY GIV 6. skoleringsdag 26. november 2012 v/prosjektleder i GNIST Kirsti E. Grinaker tlf:61266233 GNIST ble etablert i 2009 som et partnerskap

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

Årsmelding for skoleåret 2012 2013

Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Selvik skole ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Side: 1 Innholdsfortegnelse: 1. God oppvekst Side 3 a. Tidlig

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2009-2010

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2009-2010 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2009-2010 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT Kommunene Kristne Friskolers Forbund (KFF) Norske Fag- og Friskolers Landsforbund (NFFL) Norsk Montessoriforbund Steinerskoleforbundet Private skoler med ungdomstrinn(etter

Detaljer

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742 ÅRSMELDING 2008 2 Skole Innledning/økonomi Skoletilbudet er forankret i Opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06) Skolene har ansvar for å gi barn og unge de beste muligheter til å utvikle

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling. Skoleeiersamling Sør Trøndelag Scandic Lerkendal 05.05.15

Ungdomstrinn i utvikling. Skoleeiersamling Sør Trøndelag Scandic Lerkendal 05.05.15 Ungdomstrinn i utvikling Skoleeiersamling Sør Trøndelag Scandic Lerkendal 05.05.15 Sør-Trøndelag To UH-institusjoner Pulje 1: 18 skoler Pulje 2: 20 (+ 2) skoler Pulje 3 : 24 skoler 25 kommuner Så, hva

Detaljer

Evalueringen av Kunnskapsløftet - og veien videre. Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder Oppland fylkeskommune, 13. mars 2013

Evalueringen av Kunnskapsløftet - og veien videre. Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder Oppland fylkeskommune, 13. mars 2013 Evalueringen av Kunnskapsløftet - og veien videre Torgeir Nyen og Anna Hagen Tønder Oppland fylkeskommune, 13. mars 2013 Evalueringen av Kunnskapsløftet fag- og yrkesopplæringen NIFU Tilbudsstruktur og

Detaljer

Opplæring av minoritetsspråklige elever

Opplæring av minoritetsspråklige elever Opplæring av minoritetsspråklige elever Evaluering av prosjekt ved Olav Duun Videregående skole Målsettinger for vårt prosjekt 1. Få på plass rutiner for samarbeid rundt overgang grunnskolevideregående

Detaljer

15-16 YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 03.06.2015/erho. Virksomhetsplan 2015 2016 1

15-16 YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE V I R K S O M H E T S P L A N. Oppdatert: 03.06.2015/erho. Virksomhetsplan 2015 2016 1 V I R K S O M H E T S P L A N 15-16 YTTERØY BARNE- OG UNGDOMSSKOLE Oppdatert: 03.06.2015/erho Virksomhetsplan 2015 2016 1 Presentasjon av skolen Ytterøy barne- og ungdomsskole er en 1 10-skole med 58 elever.

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Kvalitetsoppfølgingen 2015. Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole

Kvalitetsoppfølgingen 2015. Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Kvalitetsoppfølgingen 2015 Orientering på områdemøter 10.09.2015 og 17.09.2015 Bergen kommune, Fagavdeling barnehage og skole Hel- og halvdagsmøtene Tidsplan for gjennomføringen Gjennomføring av møtene

Detaljer

BEDRE LÆRING. Strategiplan 2014-2018

BEDRE LÆRING. Strategiplan 2014-2018 BEDRE LÆRING Strategiplan 2014-2018 INNHOLD 1. Forord 2. Skoleeierrollen 3. Skolen i samfunnet 4. Profesjonell skoleledelse 5. Profesjonell undervisning 6. Profesjonell fag- og yrkesopplæring 7. Videreføring

Detaljer

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015

Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] [Skriv inn tekst] RINGERIKE KOMMUNE Oppvekst og kultur Handlingsplan for grunnskolen 2013-2015 Alle skal oppleve mestring hver dag Ringerike kommune: «Best for barn!»

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP. i Rissa-skolen

RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP. i Rissa-skolen RETNINGSLINJER FOR LEKSER OG LEKSEHJELP i Rissa-skolen Vedtatt av HOK 19.11.2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 1 Innledning... 3 2 Lekser og leksehjelp... 3 3 Retningslinjer for lekser...

Detaljer

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring

KUNNSKAPSLØFTET. reformen i grunnskole og videregående opplæring KUNNSKAPSLØFTET reformen i grunnskole og videregående opplæring Hva er Kunnskapsløftet? Kunnskapsløftet er den nye reformen i grunnskole og videregående opplæring. Stortinget ga i juni 2004 sin tilslutning

Detaljer