PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM"

Transkript

1 PROGRAMFAG TIL VALG ASKER OG BÆRUM April 2007

2 videregående opplæring Hvor vil jeg? Valg av utdanningsprogram Hva finnes? Utdanninger, yrker, næringsliv Hvem er jeg? Ressurser, interesser, verdier 2 UNGDOMSSKOLEN

3 FORORD Innføringen av det nye faget i Kunnskapsløftet, programfag til valg, stiller kommunene i Asker og Bærum overfor nye utfordringer, særlig i forbindelse med organisering og samarbeid på tvers av kommunegrensene. Ungdomsskolene i Asker og Bærum avgir elever til alle de videregående skolene. Dette foregår ofte på tvers av kommunegrensene fordi noen av tilbudene i videregående skole finnes bare i en av kommunene. Målet er å få til et best mulig programfag til valg for alle elevene i Asker og Bærum. Det ble derfor besluttet å etablere en rektorgruppe som besto av rektorer fra begge kommuner. Denne gruppen skulle se på rammer og forslag til organiserning av arbeidet med programfag til valg. Deretter ble det opprettet læreplangrupper innenfor hvert av utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Disse læreplangruppene besto av lærere fra ungdomsskolene i Asker og Bærum og en representant fra det aktuelle utdanningsprogrammet på videregående skole. Læreplangruppenes mandat var å levere et forslag til hvilke kompetansemål fra videregående opplæring elevene i grunnskolen skulle få smakebiter av, og forslag til hvordan dette kunne organiseres. Dette har vært et unikt samarbeid. For første gang har vi hatt et samarbeidsprosjekt som har omfattet alle skolene i Asker og Bærum, både de 19 ungdomsskolene og de 12 videregående skolene. Vi har høstet nyttige erfaringer og lært av hverandre. Vi ser fram til det videre samarbeidet om programfag til valg, og mener vi har gjort erfaringer gjennom arbeidet med dette prosjektet som vil være nyttig også i framtidige samarbeidsprosjekter. Det er utarbeidet en felles læreplan for programfag til valg i Asker og Bærum. I denne planen er det blant annet utarbeidet kompetansemål etter 10. trinn. Det er nå opp til hver enkelt skole å konkretisere målene og utforme sitt skolelokale programfag til valg for 8., 9. og 10. trinn. Det er også utarbeidet et felles opplegg der alle elever på 9. trinn kan få smakebiter av utdanningsprogram fra de videregående skolene. Tore Isaksen Direktør i Asker Wenche Grinderud Kommunalsjef i Bærum 3

4 INNHOLDFORTEGNELSE 3 Forord 5 Begreper 6 Overordnede mål og rammer 10 Lokal læreplan Vedlegg 15 Mal for å lage årsplan i programfag til valg 16 Eksempel på treårsplan for programfag til valg Se med eksempler på planer for de ulike utdanningsprogram 4

5 BEGREPER Karriereveiledning: Karriere defineres som den veien enhver går gjennom livet med hensyn til utdanning og arbeid. Den enkeltes vei kan gå både opp og ned, ut og inn av utdanning og arbeid og i ulike retninger, men er likevel en del av karrieren. Begrepet brukes om den veiledning som gis om utdanning og yrkesvalg. En del av denne veiledningen gis i programfag til valg. 3-årig plan for programfag til valg: Skolene lager selv en 3-årig plan for arbeidet med programfag til valg (PTV). For hvert skoleår beskrives: kompetansemål og innhold for forberedelsesfasen kompetansemål, innhold og organisering for gjennomføringsfasen kompetansemål og innhold for vurderingsfasen Digital karrieremappe/ portefølje for eleven: Det opprettes en digital mappe for alle elever hvor elevene fortløpende kan legge inn arbeid de gjør i forbindelse med faget programfag til valg. Mappen oppsummeres hvert år og arbeidet her vil danne grunnlag for vurdering og dialog med foresatte, kontaktlærer og rådgiver. Den vil også være utgangspunkt for individuell veiledning i 10.klasse og munne ut i en individuell karriereplan for eleven. (En idébank til bruk i arbeidet er under utvikling). Individuell karriereplan for eleven: Her vil elevenes oppsummeringer, refleksjoner og begrunnede valg for valgt utdanningsprogram i 10. klasse ligge. Denne kan oversendes den videregående skolen. (Forslag til mal kommer fra Utdanningsdirektoratet før sommeren). Ansvar, tidsangivelse, timebruk, organisering og praktiske opplegg bør synliggjøres i planen. Planen skal også integreres i skolens planer. (Eksempel på en mal for en treårig plan, finnes i vedlegget). 5

6 OVERORDNEDE MÅL OG RAMMER FOR PROGRAMFAG TIL VALG I ASKER OG BÆRUM Mål Planer Programfag til valg skal: gi elevene muligheter for valg, som skal kunne bidra til økt engasjement og bedre forutsetninger for senere ut - danningsvalg gi elevene erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike utdanningsprogrammene gi elevene bedre tilpasset opplæring og mulighet for mer praktisk aktivitet eller fordypning Asker og Bærum har en felles rammeplan for programfag til valg Skolene bestemmer selv årstimebruk i faget på 8., 9., og 10. trinn Skolene utarbeider lokale, konkrete årsplaner for programfag til valg på linje med andre fag. Utgangspunktet er den kommunale læreplanen. Denne skal være forankret i skolens ledelse og innarbeides i skolens planer Alle elever på 9.trinn skal få tilbud om minst en smakebit av minst ett utdanningsprogram fra videregående skole på ca. 12 timer 6

7 Ansvar Skoleeier (kommunen) og ungdomsskolene har hovedansvaret for gjennomføringen av programfag til valg Videregående skole har medansvar for det faglige innholdet i kursene innenfor de ulike utdanningsprogram. (Kompetansemål og eventuelt praktiske smakebiter) Kontaktlærer/team har ansvaret for innholdet i faget (planlegging, gjennomføring og vurdering), og timeressursen legges til kontaktlærerne / lærerteamet. I praksis vil det som regel være kontaktlæreren som får timeressursen i faget, har hovedansvaret for det pedagogiske innholdet, karrieremappen og for karaktersettingen. Kontaktlærer må samarbeide tett med rådgiver Rådgiver vil kunne bidra på systemnivå med informasjon til elever, lærere og foreldre, knytte nettverk og ha oversikt over kontaktpersoner. I tillegg kan rådgiver gi individuell veiledning Ulike fag, prosjekter, tverrfaglighet, utflukter, bedriftsbesøk og lignende, kan trekkes inn i arbeidet med programfag til valg der det er relevant Det er viktig med regelmessig samarbeid mellom ledelse, rådgiver og kontaktlærere i arbeidet med programfag til valg Aktuelle samarbeidspartnere Videregående skoler i Asker og Bærum Lokale bedrifter, organisasjoner, lag og klubber Foresatte Næringsråd Pensjonister Frivillige 7

8 Arbeidsmåter og læringsaktiviteter Heftet Min framtid (Pedlex) er meget godt egnet til elevenes arbeid i forberedelses - fasen, både for 8., 9. og 10 trinn I tillegg vil det utarbeides en idébank med tester, oppgaver og diskusjons- refleksjonsstoff på et interkommunalt digitalt nettsted I arbeidet med programfag til valg vil utprøving av entrepenørskap egne seg godt Det legges vekt på varierte og praktiske arbeidsmåter i faget 8

9 Organisering Alle elever skal i utgangspunktet få tilbud om å få minst en smakebit av et utdanningsprogram fra en videregående skole, i en partnerskapsbedrift eller ved en annen organisering som ivaretar fagets intensjon Det er ønskelig at utprøvingen primært foregår på en videregående skole i løpet av definerte uker for alle elever på 9. trinn, slik at utprøving kan innarbeides i planene til ungdomsskolene og de videregående skolene Det må avtales på forhånd hvor store elev grupper de videregående skolene kan ta imot Smakebitene av et utdanningsprogram på 9. trinn bør ha et omfang på 12 klokketimer i gjennomsnitt, avhengig av programfagets karakter Kommunene samarbeider om å opprette et felles, digitalt nettsted Utprøving av et utdanningsprogram må koordineres både på den enkelte ungdomsskole og i regionen. Rådgiver koordinerer valgene på ungdomsskolenivå (Til hjelp i arbeidet kan programmet brukes) Det anbefales en interkommunal koordinator for arbeidet med å organisere utprøving mot videregående skoler Kontakt med lokalt nærings- og arbeidsliv overlates til den enkelte skole Økonomi Kommunene / ungdomsskolene betaler utlegg til ekstra materialer og skyss De videregående skolene skaffer utstyr i forhold til HMS for ungdomskoleelever og vanlige materialer Annen kompensasjon avtales mellom kommunene og de videregående skolene i regionen 9

10 Lokal læreplan i programfag til valg for asker og bærum Formål med faget Programfag til valg er et nytt fag på ungdomstrinnet. Gjennom arbeidet med faget skal ungdomsskoleelever gjøres bedre i stand til å foreta framtidige yrkes- og utdanningsvalg. Programfag til valg skal gi eleven en plattform for videre studie- og yrkesvalg, og legge til rette for utvikling av en forståelse av strukturen i videregående opplæring gjennom kunnskap, refleksjon, utprøving og vurdering. Programfag til valg kan også skape et bedre samarbeid mellom lokalt næringsliv og skolen. Dette samarbeidet kan gi elever nyttig innsikt og god erfaring i forhold til framtidige utdannings- og yrkesvalg. sin egen framtid. Det er eleven selv som gjennom veiledning, samtaler og refleksjon må finne ut hva som er det riktige valget. Det er et mål at grunnskolen og videregående opplæring knyttes tettere sammen. Det skal skapes et helhetlig opplæringsløp. Det er i denne sammenheng viktig at elever på ungdomstrinnet gjøres kjent med hvilke valgmuligheter de har på videregående skole, og gjennom dette arbeidet gjøres i stand til å foreta så riktige valg som mulig. Elevene skal få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som er karakteristiske for de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring. Programfag til valg kan også gi elevene bedre tilpasset opplæring, og mulighet for mer praktisk aktivitet eller fordypning. Målet for faget er å øke elevenes kunnskaper og bevissthet om valg av utdanningsprogram og dermed øke gjennomføringen i videregående opplæring. Faget skal ta utgangspunkt i og videreutvikle elevenes forutsetninger og interesser. Gjennom programfag til valg skal elever få smakebiter av ulike yrker og forskjellige utdanningsveier. De skal bli mer bevisst sine ressurser og kunne foreta riktigere valg. Det er viktig å gi elever tro på seg selv og 10

11 hovedområder i faget Faget er strukturert i hovedområder som det er formulert kompetansemål for. Hovedområdene utfyller hverandre og må ses i sammenheng. Oversikt over hovedområder: Årstrinn Kjennskap til seg selv Hovedområder Kunnskap om yrker og arbeidsliv Kunnskap om utdanning Kjennskap til seg selv Hovedområdet kjennskap til seg selv dreier seg om å kartlegge egne mål, drømmer, interesser, ferdigheter og evner. Eleven skal blant annet gjennom interessetester bli bevisst sine styrker og forutsetninger, og reflektere rundt hvilken betydning dette kan ha for valg av utdanning og yrke. Eleven skal også forklare hvilke faktorer som er med på å påvirke utdannings- og yrkesvalg. Kunnskap om yrker og arbeidsliv Hovedområdet dreier seg om kunnskap om yrker og arbeidsliv. Eleven skal ha kunnskap om det som kjennetegner det lokale arbeidslivet, og undersøke hvilke fremtidsutsikter som finnes. Gjennom ulike tiltak som bedriftsbesøk, jobbskygging, utplassering eller entreprenørskap kan eleven få praktisk erfaring fra og kunnskap om arbeidslivet. Eleven skal også vite noe om hvilke lover og regler som gjelder. Eleven skal skrive CV og jobbsøknad, vite hva som foregår i jobbintervju og reflektere over muligheter og begrensinger i fremtidens arbeidsmarked, regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Kunnskap om utdanning Hovedområdet kunnskap om utdanning dreier seg om kunnskap om videregående opplæring og hvilke studier eller yrker de ulike utdanningsprogrammene kan føre til. Eleven skal kunne innhente opplysninger om utdanning og yrker fra messer, nettsteder og ved besøk på skoler og i bedrifter. Eleven skal kunne presentere minst ett utdanningsprogram fra videregående skole og gjøre rede for hvilke yrker utdanningsprogrammet kan føre til. Refleksjon over valg av studier og yrker og hvilke trender i tiden som påvirker ungdommens valg, vil også være aktuelt. Timetall i faget Timetall er oppgitt i 60-minutters enheter årstrinn: 113 timer 11

12 GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER I FAGET Grunnleggende ferdigheter er integrert i kompetansemålene der de bidrar til utvikling av og er en del av fagkompetansen. I programfag til valg forstås grunnleggende ferdigheter slik: Å kunne uttrykke seg muntlig i programfag til valg innebærer samtaler i grupper og mellom lærer og elev hvor eleven reflekterer over egne ferdigheter, interesser og ressurser i forhold til videre skolegang og mulige yrkesvalg. Eksempler kan være å legge fram oppgaver eller prosjekter om yrker, og å gjennomføre et jobbintervju. Det å ringe til ukjente mennesker for å søke informasjon eller komme med en forespørsel, er også en viktig muntlig ferdighet. Å kunne uttrykke seg skriftlig i programfag til valg betyr å kunne lage sin egen CV og å kunne skrive en søknad. Det er også å kunne skrive logg og rapporter i forbindelse med ulike prosjekter og besøk, og gjennom dette reflektere over egne valgmuligheter. Å kunne lese i programfag til valg vil si å innhente og forstå informasjon fra Internett, kataloger, læreplaner, brosjyrer, oppskrifter, instruksjoner og annet informasjonsmateriell for å gjøre egne, bevisste valg angående videre skolegang. Å kunne regne i programfag til valg betyr å tolke og bruke informasjon fra statistikk, kalkyler, tabeller og andre grafiske fremstillinger. Å kunne regne i dette faget innebærer også å beregne kostnader knyttet til valg av utdanning. Å kunne bruke digitale verktøy i programfag til valg innebærer å utforske nettsteder om utdanningsprogram og yrker, og velge ut relevant informasjon. Kunnskap om kildekritikk og opphavsrett er sentralt. Bruken av digitale verktøy er også nødvendig for å ta interessetester, jobbe med karrieremappen og lage sin egen karriereplan. Ved presentasjon av eget arbeid, vil bruk av digitale verktøy være naturlig. 12

13 Kompetansemål i faget kompetansemål etter 10. årstrinn Kjennskap til seg selv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: bruke verktøy for å kartlegge egne interesser og ferdigheter presentere seg selv i forhold til talenter, interesser, ferdigheter og verdier reflektere over hvilke faktorer som er med på å påvirke utdanning og yrkesvalg utarbeide sin egen karriereplan Kunnskap om yrker og arbeidsliv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: bruke digitale verktøy til informasjonsinnhenting og arbeid med egen karrieremappe presentere ett eller flere yrker som valgt utdanningsprogram kan føre til kartlegge relevante bedrifter og virksomheter i lokalmiljøet gjøre rede for sentrale lover og regler i arbeidslivet gjøre rede for holdninger og forventninger arbeidslivet har til arbeidstakere skrive egen CV og jobbsøknad og kunne presentere seg selv i et intervju Kunnskap om utdanning Mål for opplæringen er at eleven skal kunne: beskrive strukturen i videregående opplæring og de 12 utdanningsprogrammene gjøre rede for innholdet i minst tre utdanningsprogram forberede, gjennomføre og vurdere utprøving av minst ett utdanningsprogram presentere erfaringer fra minst ett utdanningsprogram for andre innhente informasjon om og vise til hvilke muligheter for videre utdanning de tre valgte utdanningsprogrammene gir velge ut og sette opp tre utdanningsprogram i prioritert rekkefølge til søknad om opptak til videregående opplæring drøfte konsekvensene av feilvalg i videregående opplæringen 13

14 Vurdering Eleven skal ha standpunktkarakter i faget. Utfordringen for skolene i prøveperioden ligger i å utvikle kriterier som også legger vekt på de praktiske sidene ved programfag til valg. Vurdering knyttes opp mot kompetansemålene. (Se egne kompetansemål for utprøving av utdanningsprogram fra videregående opplæring) Bruk av karrieremappe 8-10.trinn Arbeidene og oppgavene som gjøres underveis, legges i en arbeidsmappe i karrieremappen. Elevene plukker selv ut innholdet som skal ligge i visningsmappen for hvert år. (Veiledninger for dette arbeidet vil foreligge innen høstferien). Innholdet i visningsmappen danner grunnlag for samtaler og vurdering. 14

15 Vedlegg 1: Eksempel på mal for årsplaner i programfag til valg Kompetansemål Innhold Hva? Organisering Hvordan? Ansvar Hvem? Trinn Faser Timer Tid 8. trinn 9. trinn 10. trinn Forberedelse Gjennomføring Vurdering Forberedelse Gjennomføring Vurdering Forberedelse Gjennomføring Vurdering Entrepenørskap er mulig å få til på alle trinn ved å lage små bedrifter med enkle produkter og tjenester knyttet til ett eller flere utdanningsprogram. Elevene vil da få innsikt i og erfaring med søknader, jobbintervjuer, ansettelser og fasene med planlegging, gjennomføring og vurdering av en forretningsidé. Programfag til valg er også godt egnet når det gjelder tverrfaglighet. Når?

16 EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN FOR PROGRAMFAG TIL VALG PÅ 8. TRINN PTV Timer mål og innhold Innhold Organisering Ansvar Tid elevene skal: Hva? Hvordan? Hvem? Når? opprette en digital karrieremappe / portefolio for 8.trinn (videreføres i på 9. og 10. trinn) få utdelt og jobbe med heftet Min framtid og bruke digitale verktøy til informasjonsinnhenting og arbeid med faget bli kjent med programfag til valg faget, innhold og vurderingsmåter kartlegge og reflektere over egne evner, interesser og ferdigheter, f. eks ved bruk av heftet Min framtid eller oppgaver i den elektroniske mappen diskutere hvilke faktorer som er med på å påvirke valg av utdanning og yrker gjøre seg kjent med lokalt arbeidsliv (f. eks kjenne til to forskjellige yrker i en eller to lokale bedrifter) kjenne til noen sentrale lover og regler i arbeidslivet planlegge et opplegg som gir erfaring fra arbeidslivet (besøk på en arbeidsplass lokalt eller en via familie/bekjente, jobbskygging, bruk av entrepenørskap/ elevbedrift eller lignende) Video, f.eks Hva vil jeg bli (AFK) få arbeidslivskompetanse / bli kjent med praktiske sider ved et arbeid (se over) gjennomføre intervjuer og kartlegginger fra arbeidslivet (eller bruke bekjente) lage oversikt over strukturen i videregående opplæring og kjenne godt til minst ett utdanningsprogram Forberedelsesfasen Gjennomføringsfasen Vurderingsfasen Etterarbeid: dokumentere arbeidet de har gjort (gjennom video, foto, rollespill, intervjuer, skriftlige arbeider og lignende) utveksle erfaringer i grupper dersom de har jobbet med bedrift; framlegge og vurdere produkt/tjeneste lage karriereplan fram mot minst ett utdanningsprogram reflektere over det de har erfart så langt plukke ut det de vil ha i karrieremappen

17 EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN FOR PROGRAMFAG TIL VALG PÅ 9. TRINN PTV Timer mål og innhold Innhold Organisering Ansvar Tid elevene skal: Hva? Hvordan? Hvem? Når? opprette digital karrieremappe/ portefolio for 9.trinn ( videreføres fra 8.trinn) arbeide med heftet Min Framtid og bruke digitale verktøy til informasjonsinnhenting og arbeid med faget utføre en interesse-/ferdighetstest (eks. ha innsikt i og reflektere over egne ressurser, sterke sider og hva de trives med bli kjent med de 12 utdanningsprogrammene finne fram i digitale nettsteder for utdanning og yrker, for eksempel / velge et utdanningsprogram og skrive en begrunnet søknad om å få prøve ut dette finne fram til utdanningsveier og yrker dette utdanningsprogrammet kan føre til Video; Hva vil jeg bli (AFK) Det finnes videoer for flere utdanningsprogram også få praktisk erfaring i forhold til minst ett utdanningsprogram, fortrinnsvis i samarbeid med en videregående skole dele erfaringer og opplevelser som de har hatt i forhold til valgte utdanningsprogram med andre på skolen hospitere et visst antall dager på en arbeideplass. ( Denne må gjerne velges ut fra elevens evner og interesser) jobbe med egen karrieremappe Forberedelsesfasen Gjennomføringsfasen Vurderingsfasen Etterarbeid: sørge for å samle logg/ dokumentasjon fra arbeidet de har gjennomført så langt ( se eksempler plan for 8. trinn) reflektere over erfaringer og valg så langt utforme egen karriereplan fram mot minst et yrke utforme egen karriereplan fram mot minst ett yrke og skrive en CV

18 EKSEMPEL PÅ ÅRSPLAN FOR PROGRAMFAG TIL VALG PÅ 10. TRINN PTV Timer mål og innhold Innhold Organisering Ansvar Tid elevene skal: Hva? Hvordan? Hvem? Når? opprette karrieremappe/ portefolio for 10.trinn jobbe med heftet Min Framtid (10. trinn) og bruke digitale verktøy til informasjonsinnhenting og arbeid med faget gi en god oversikt over strukturen i videregående opplæring og de 12 utdanningsprogrammene redegjøre for tre utdanningsprogram og de utdanningsveier og yrker disse kan føre til besøke yrkesmesser med for- og etterarbeid besøke videregående skoler på Åpen dag og få grundig informasjon om minst ett utdanningsprogram få besøk av rådgivere fra videregående skole få individuell-/gruppeveiledning av rådgiver foreta nytt besøk/ny hospitering på videregående skole/i arbeidsliv dersom eleven er usikker på videre valg bidra til, sammen med skolen, at foresatte får god informasjon om videregående opplæring, utdanningsveier og yrker Forberedelsesfasen Gjennomføringsfasen Vurderingsfasen Etterarbeid: reflektere over egne styrker og ressurser og viktigheten av å foreta egne, selvstendige valg plukke ut og legge stoff i karrieremappen for vurdering og samtaler oppsummere visningsmappene fra de tre årene, reflektere og lage en realistisk karriereplan for veien videre fylle ut individuell karriereplan velge ut og sette opp tre alternativer på søknaden til videregående opplæring

videregående opplæring

videregående opplæring videregående opplæring Hvor vil jeg? Valg av utdanningsprogram Hva finnes? Utdanninger, yrker, næringsliv Hvem er jeg? Ressurser, interesser, verdier UNGDOMSSKOLEN 2 Innholdsfortegnelse 1. forord 4 2.

Detaljer

Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 %

Om videregående opplæring og arbeidsliv 20 % Utprøving av utdanningsprogram 60 % Om egne valg 20 % Formål Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve ut interesser og bli bevisst egne evner og anlegg

Detaljer

Programfag til valg / PTV

Programfag til valg / PTV Programfag til valg / PTV Studie- og yrkesveiledning Lokal læreplan for ungdomstrinnet, 2006-2007 Kjenn skole Programfag til valg skal : 1. Gi elevene muligheter for valg som skal bidra til økt engasjement

Detaljer

UTDANNINGSVALG 8.-9.- 10. klassetrinn

UTDANNINGSVALG 8.-9.- 10. klassetrinn UTDANNINGSVALG 8.-9.- 10. klassetrinn Navn: Fagertun ungdomsskole 2011-2012 Til eleven! Dette opplegget i Utdanningsvalg skal bli din karriereplan. Alt arbeid som du gjør skal du samle i en perm som skal

Detaljer

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR Programfag til valg 8. - 10 TRINN Fra nasjonal fagplan Læreplanene i programfag til valg skal angi: mål og innhold for forberedelsesfasen, der elevene gis mulighet til å skaffe

Detaljer

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn

Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Utdanningsvalg og Olweus Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Formål med faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående

Detaljer

Utdanningfag Lokal læreplan for Vadsø kommune og Vadsø videregående skole

Utdanningfag Lokal læreplan for Vadsø kommune og Vadsø videregående skole Utdanningfag Lokal læreplan for Vadsø kommune og Vadsø videregående skole juni 2008 1 Innhold: Utdanningfag... 1 Lokal læreplan for Vadsø kommune og Vadsø videregående skole... 1 Innhold:... 2 Formål:...

Detaljer

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN

LOKALT UTARBEIDET FAGPLAN FOR. Programfag til valg 8. - 10 TRINN LOALT UTABEIDET FAGPLAN FO Programfag til valg 8. - 10 TINN 1 Fra nasjonal fagplan Læreplanene i programfag til valg skal angi: mål og innhold for forberedelsesfasen, der elevene gis mulighet til å skaffe

Detaljer

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg

Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Grimstad kommune Kommunal læreplan i Utdanningsvalg Utarbeidet av: Nere Kiland Jan Terje Nilsen Ragnhild Tønnesøl Blom Grimstad, 2008 Revidert av Nere Kiland, Jan Arve Søfteland og Ragnhild Tønnesøl Blom

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) 1 Innhold i karrieremappen s. 3 Kjære elev s. 4 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 5 Sjekkliste 8. trinn s. 6 Sluttvurdering

Detaljer

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE

SANDEFJORD KOMMUNE BREIDABLIKK UNGDOMSSKOLE UTDANNINGSVALG, 1. Læreplan for utdanningsvalg Formål: Utdanningsvalg (UV) skal bidra til å skape sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående opplæring bedre sammen. Å få prøve

Detaljer

Regional rammeplan for karrierearbeidet på Sør-Helgeland 2007/2008. Karrierearbeid i grunnskole og videregående skole

Regional rammeplan for karrierearbeidet på Sør-Helgeland 2007/2008. Karrierearbeid i grunnskole og videregående skole Regional rammeplan for karrierearbeidet på Sør-Helgeland 2007/2008 Karrierearbeid i grunnskole og videregående skole Bakgrunn Regional plan for karrierearbeid bygger på følgende formulering i læreplanen

Detaljer

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2013/2014. Innledning

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2013/2014. Innledning UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2013/2014 Innledning Ut fra retningslinjer gitt gjennom Kunnskapsløftet har skolen utarbeidet en lokal læreplan for faget Utdanningsvalg. Planen er 3-årig

Detaljer

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet

Utdanningsvalg Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg 2014 Utdanningsvalg kan ses i sammenheng med den helhetlige satsningen på ungdomstrinnet Utdanningsvalg Fagplaner kom i 2008 Ny giv i 2010 - Intensivopplæringen startet 2011 Valgfag oppstart

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2009-2010

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2009-2010 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2009-2010 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG. Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune

LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG. Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune LÆREPLAN I PROGRAMFAG TIL VALG Ringerike, Hole, Sigdal, Krødsherad og Modum kommune skoleåret 2007/2008 Forord Programfag til valg er et fag som skal styrke det 13-årige skoleløpet, og legger opp til et

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan trinn Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2018-19 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan trinn Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2018-19 9. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert

Detaljer

Programfag til valg Karrieremappe

Programfag til valg Karrieremappe Programfag til valg Karrieremappe 8.-10. trinn Navn: (Lim inn bilde av deg selv) Innhold i karrieremappen s. 1 Kjære elev s. 2 Formål med faget Mål for 8. trinn s. 3 Mål for 9.trinn Mål for 10.trinn s.

Detaljer

UTDANNINGSVALG FLATÅSEN SKOLE

UTDANNINGSVALG FLATÅSEN SKOLE UTDANNINGSVALG FLATÅSEN SKOLE Kompetansemål Etter 10. årstrinn: Om videregående opplæring og arbeidsliv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Læreplan i utdanningsvalg med årsplan 2015-16 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert

Detaljer

Lokal læreplan i Utdanningsvalg

Lokal læreplan i Utdanningsvalg Lokal læreplan i Utdanningsvalg Bakgrunn for utarbeidelse av ny lokal l æreplan: Den nye lokale læreplanen for faget utdanningsvalg på ungdomstrinnet baserer seg på kompetansemålene fra den sentrale læreplanen,

Detaljer

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan trinn

Læreplan i utdanningsvalg med årsplan trinn Læreplan i utdannings med årsplan 2016-17 10. trinn Faglærer: Katrine Sletten Haraldsen Formål Faget utdannings skal bidra til at elevene oppnår kompetanse i å treffe karriere som er basert på elevenes

Detaljer

Læreplan i fremmedspråk

Læreplan i fremmedspråk Læreplan i fremmedspråk Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/fsp1-01 Formål Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer,

Detaljer

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN. Gausdal ungdomsskole

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN. Gausdal ungdomsskole UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN Gausdal ungdomsskole 2013/2014 INNLEDNING Ut fra retningslinjer gitt gjennom Kunnskapsløftet har skolen utarbeidet en skisse til lokal læreplan for faget Utdanningsvalg. Planen

Detaljer

Utdanningsvalg Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn

Utdanningsvalg Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Utdanningsvalg Lokal læreplan for Breimyra skole 8., 9. og 10.trinn Formål med faget Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskolen og videregående

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 10. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt MINE MERKNADER: Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: MITT NETTVERK KOMPETANSE EN VERDEN AV YRKER HAUGALANDET 1 Velkommen

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2014/2015 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innhold Bakgrunn og ansvar... 2 Styringsdokumenter... 2 Yrkes og utdanningsorientering...

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 PT01 Elektrofag 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK INTERIØR OG UTSTILLINGSDESIGN 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Utdanningsvalg revidert læreplan

Utdanningsvalg revidert læreplan Utdanningsvalg revidert læreplan Skal de unge velge utdanning etter samfunnets behov? Om faget Utdanningsvalg Faget kom på plass i etter en utprøving gjennom «Programfag til valg» St.meld. nr. 30 (2003-2004)

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2011-2012 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Service og samferdsel

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Service og samferdsel Minilæreplan i Service og samferdsel Utprøving av Utdanningsprogram Fra læreplan i Utdanningsvalg: Formålet er Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole

Detaljer

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011

Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Randaberg kommune LÆREPLAN FOR UTDANNINGSVALG (UTV) 8. - 10. KLASSE 2010-2011 Alle grunnskoleelever i Randaberg skal få en omfattende og god utdanningsog yrkesveiledning som gjør at de blir i stand til

Detaljer

BEGREPSAVKLARING / DEFINISJONER...

BEGREPSAVKLARING / DEFINISJONER... Revidering 2011 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. MÅL... 5 3. BEGREPSAVKLARING / DEFINISJONER... 7 3.1. UTDANNINGSVALG... 7 3.2. ARBEIDSLIVSKUNNSKAP... 7 3.3. PROSJEKT TIL FORDYPNING... 8 3.4. KARRIEREVEILEDNING...

Detaljer

Karriereveiledning hele skolens ansvar. Innledning ved Brit Helle, Studie- og karriereveileder, Frogn vgs Grevlingen 9.

Karriereveiledning hele skolens ansvar. Innledning ved Brit Helle, Studie- og karriereveileder, Frogn vgs Grevlingen 9. Karriereveiledning hele skolens ansvar Innledning ved Brit Helle, Studie- og karriereveileder, Frogn vgs Grevlingen 9.oktober 2008 Få karriereveiledningen ut av rådgivers lukkede kontor og inn i hele organisasjonen!

Detaljer

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/2015

UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/2015 UTDANNINGSVALG LOKAL LÆREPLAN ØYER UNGDOMSSKOLE 2014/2015 Innledning Ut fra retningslinjer gitt gjennom Kunnskapsløftet har skolen utarbeidet en lokal læreplan for faget Utdanningsvalg. Planen er 3-årig

Detaljer

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole med 4S et unikt opplæringstilbud

Detaljer

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse

Oppdatert utgave 14. januar 2016. 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Oppdatert utgave 14. januar 2016 4S studiehåndbok Service og samferdsel med studiekompetanse Introduksjon til 4S Et unikt tilbud! I nært samarbeid med lokalt næringsliv tilbyr Elverum videregående skole

Detaljer

UTDANNINGSVAL. Lokal læreplan FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND. Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan.

UTDANNINGSVAL. Lokal læreplan FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND. Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan. FORUM FOR OPPVEKST I SUNNHORDLAND O S F UTDANNINGSVAL Lokal læreplan Planen er revidert og oppdatert i samsvar med ny sentral læreplan. Vedtatt i Styringsgruppa 24.6.16. 0 INNHALD 1 FORMÅL... 1 2 SÆRPREG

Detaljer

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10.

Tilhører: HAUGALANDET SKOLE ARBEIDSLIV. Utdanningsvalg i praksis. Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. Tilhører: HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg 10. trinn Velkommen til faget utdanningsvalg I løpet av dine år på ungdomsskolen skal faget utdanningsvalg være

Detaljer

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015

Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV. Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen. Lillestrøm 22.oktober 2015 Ny læreplan i faget utdanningsvalg- UTV Hva er nytt? Konsekvenser og utfordringer i undervisningen Lillestrøm 22.oktober 2015 Kjersti Holm Johansen Karriereenhetene i Oslo -Kuben NYTT i forhold til HVA?

Detaljer

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn:

Ka ska æ vælg? Elevperm. Utdanningsvalg. - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen. Navn: Ka ska æ vælg? Elevperm Utdanningsvalg - hjelp til studie/yrkesvalg - for 8., 9. og 10. trinn i grunnskolen Navn: rev. 2008 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Kjære elev... 3 Elevpermen... 4

Detaljer

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i engelsk - programfag i utdanningsprogram for Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31. mars 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn

Utdanningsvalg KURS 2015/2016. i videregående skole på Østre Romerike. 9. trinn Utdanningsvalg KURS i videregående skole på Østre Romerike 2015/2016 9. trinn VELKOMMEN TIL KURS! Velkommen til kurs i faget utdanningsvalg. Det er ikke lenge til du skal ta en av dine første valg for

Detaljer

Utdanningsvalg i praksis

Utdanningsvalg i praksis 8. trinn HAUGALANDET Utdanningsvalg i praksis med utgangspunkt Lokalt arbeidshefte i faget utdanningsvalg Tilhører: HAUGALANDET Alle kopirettigheter på tekst innhold tilhører UE Rogaland og HSA 1 HAUGALANDET

Detaljer

Veiledning i utdanningsvalg

Veiledning i utdanningsvalg Veiledning i utdanningsvalg Innhold 1 Innledning.... 4 2 Fagets egenart... 5 3 Praktisk gjennomføring av utdanningsvalg... 7 Organisering av utdanningsvalg... 7 Ansvarsfordeling i utdanningsvalg.... 8

Detaljer

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg

Jobbskygging og Kunnskapsløftet. Læringsplakaten. Formål for faget Utdanningsvalg Jobbskygging og Kunnskapsløftet Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene i hvert enkelt

Detaljer

Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i næringsdrift i naturbruk - valgfritt programfag

Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i næringsdrift i naturbruk - valgfritt programfag Programområde for studieforberedende Vg3 innen naturbruk - Læreplan i næringsdrift i naturbruk - valgfritt programfag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 8. februar 2008 etter delegasjon i

Detaljer

PLAN FOR YRKES OG UTDANNINGSVALG 8.- 10.trinn

PLAN FOR YRKES OG UTDANNINGSVALG 8.- 10.trinn PLAN FOR YRKES OG UTDANNINGSVALG 8.- 10.trinn Vuku oppvekstsenter 2010 /2011 8. TRINN HØST TEMA AKTIVITET ANSVAR September Ev. om våren 7. trinn Presentasjon av faget Utdanningsvalg for foresatte Foreldremøte

Detaljer

Kompetansemål LK-06. Jobbskygging og Kunnskapsløftet

Kompetansemål LK-06. Jobbskygging og Kunnskapsløftet Jobbskygging og Kunnskapsløftet Kompetansemål LK-06 Læringsplakaten Læringsplakaten består av elleve punkter som er førende for hvordan man skal organisere læring for elevene slik at de når kompetansemålene

Detaljer

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006?

Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? Informasjon til elever og foresatte: Hva er nytt i grunnskole og videregående opplæring fra høsten 2006? KJÆRE FORELDRE HVA ER KUNNSKAPSLØFTET? Du er ditt barns første og viktigste lærer! Er du engasjert,

Detaljer

Utdanningsvalg veiledning til læreplan

Utdanningsvalg veiledning til læreplan Utdanningsvalg veiledning til læreplan Artikkel Publisert: 06.11.2015 Utskriftsversjon Utdanningsvalg veiledning Innhold 1 Innledning 2 Fagets egenart 3 Praktisk gjennomføring av utdanningsvalg Ansvarsfordeling

Detaljer

FAG: Utdanningsvalg. Lokal rammeplan for Moldeskolen. Kompetansemål. beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring

FAG: Utdanningsvalg. Lokal rammeplan for Moldeskolen. Kompetansemål. beskrive de ulike utdanningsprogrammene i videregående opplæring Lokal rammeplan for Moldeskolen FAG: Utdanningsvalg Kompetansemål Etter 10. årstrinn Om og arbeidsliv Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beskrive de ulike utdanningsprogrammene i forklare forskjellen

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTROFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTROFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 ELEKTROFAG Data og Elektronikk, Dataelektronikker. 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere

Detaljer

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Restaurant- og matfag

Utdanningsvalg. Minilæreplan i Restaurant- og matfag Minilæreplan i Restaurant- og matfag Utprøving av Utdanningsprogram Fra læreplan i Utdanningsvalg: Formålet er Utdanningsvalg skal bidra til å skape helhet og sammenheng i grunnopplæringen og knytte grunnskole

Detaljer

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av fire modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Gi deltagere økt kompetansen om det

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 DESIGN OG HÅNDVERK DESIGN OG TEKSTIL 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av

Detaljer

Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i reiseliv og språk - programfag i studiespesialiserende Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 27. mars 2008 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018

Den gode overgangen. Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa 2015-2018 Den gode overgangen 2015-2018 Plan for overgangen grunnskole videregående skole i Rissa skape helhetlige opplæringsløp styrke tilpasset opplæring og økt læringsutbytte for alle hindre frafall i videregående

Detaljer

ÅRSPLAN I UTDANNINGSVALG (UTV)

ÅRSPLAN I UTDANNINGSVALG (UTV) Balsfjord kommune for framtida Storsteinnes skole Mulighetenes skole med trygghet, ansvar og respekt former vi framtida. Skoleåret: 2017-2018 Faglærer: Mona Irene Kjosvatn ÅRSPLAN I S (UTV) Emne/ tema

Detaljer

27. september Års- og vurderingsplan Utdanningsvalg Selsbakk skole 8.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn

27. september Års- og vurderingsplan Utdanningsvalg Selsbakk skole 8.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn 27. september 2017 Års- og vurderingsplan Utdanningsvalg Selsbakk skole 8.trinn Kompetansemål etter 10.årstrinn Side 2 av 7 Formål med faget Faget utdanningsvalg skal bidra til at elevene oppnår kompetanse

Detaljer

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016

TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 TILVALGSFAG OG VALGFAG VED HALSEN UNGDOMSSKOLE 2015-2016 EN KORT PRESENTASJON GENERELT FOR ALLE TILVALGSFAG Valget er for 3 år Alle elevene fra 8. årstrinn og ut ungdomsskolen skal ha 227 timer (a 60 min)

Detaljer

Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag. Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet

Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag. Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet Retningslinjer for utforming av læreplaner for fag Til bruk for læreplangrupper oppnevnt av Utdanningsdirektoratet RETNINGSLINJER FOR UTFORMING AV LÆREPLANER FOR FAG Fastsatt av Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Lokal læreplan. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING. Lister videregående skole, studiested Flekkefjord

Lokal læreplan. 1. Skolens felles mål for prosjekt til fordypning FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING. Lister videregående skole, studiested Flekkefjord Lokal læreplan FOR PROSJEKT TIL FORDYPNING Skolens navn Lister videregående skole, studiested Flekkefjord Skoleår: 2012/ 2013 Utdanningsprogram Bygg og anleggsteknikk Underskrift rektor/ avdelingsleder

Detaljer

VG1 Når Tiltak Ansvar August / September

VG1 Når Tiltak Ansvar August / September Plan for karriere og sosialpedagogisk rådgiving 1. Karriereveiledning 1.1 Yrkesfaglige utdanningsprogram: VG1 August / September Forberedelsesfase Startsamtale med alle elever Avklare muligheter for elever

Detaljer

Gjennomgående plan i utdanningsvalg for trinn ved Atlanten ungdomsskole

Gjennomgående plan i utdanningsvalg for trinn ved Atlanten ungdomsskole Gjennomgående plan i utdanningsvalg for 8. -10.trinn ved Atlanten ungdomsskole 1 Innholdsfortegnelse: s. 2 Læreplan for faget utdanningsvalg s. 3 Kunnskapsløftets kompetansemål etter 10. årstrinn s. 5

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 design og håndverk

Læreplan i felles programfag i Vg1 design og håndverk Læreplan i felles programfag i Vg1 design og håndverk Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK

LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK LÆREPLAN I FREMMEDSPRÅK Formål med faget Språk åpner dører. Når vi lærer andre språk, får vi mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker og kulturer, og dette kan øke vår forståelse for hvordan

Detaljer

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Klassesamtale, individuelle presentasjoner

ÅRSPLAN Arbeidsmåter ( forelesing, individuelt elevarbeid, gruppearbeid, forsøk, ekskursjoner ) Klassesamtale, individuelle presentasjoner Øyslebø oppvekstsenter ÅRSPLAN 2016-2017 Fag: Utdanningsvalg Trinn: 10 Lærer: Berit Andreassen Tidsrom (Datoer/ ukenr, perioder..) Tema Lærestoff / læremidler (lærebok kap./ s, bøker, filmer, annet stoff..)

Detaljer

Foreldremøte 8. trinn. 3. september 2015.

Foreldremøte 8. trinn. 3. september 2015. Foreldremøte 8. trinn. 3. september 2015. Utdanningsvalg ved Østersund ungdomsskole / Hvordan forbereder vi elevene for videre utdannelse http://fetskolene.net/ Leif Johannessen, rådgiver/karriereveileder.

Detaljer

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer.

Motvind er til for å seile i. Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Motvind er til for å seile i Et prosjekt for bedrifter som vil noe mer. Vi snur nedturer til oppturer Enter Kompetanse AS etablert i 1960 Buskeruds største attføringsbedrift Moderne produksjons- og salgsbedrift

Detaljer

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk

Velkommen til Galterud skole. 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Velkommen til Galterud skole 44 ansatte 292 elever fordelt på tre trinn 64 % av elevgruppa har annet morsmål enn norsk Hvem jobber på Galterud skole? Lederteam: Rektor Avdlingsleder 8. trinn Avdelingsleder

Detaljer

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk.

Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Her finner du utdrag fra læreplanen i engelsk. Hele læreplanen kan du lese på Utdanningsdirektoratets nettsider: http://www.udir.no/lareplaner/grep/modul/?gmid=0&gmi=155925 Formål med faget Det engelske

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013. Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Gardermoen, 29.januar 2013 Anna Hagen Tønder Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet Bredere

Detaljer

Kompetanseutvikling gjennom hospitering

Kompetanseutvikling gjennom hospitering Kompetanseutvikling gjennom hospitering Om grunnlaget for en hospiteringsordning for lærere og instruktører i bygg- og anleggsfag Presentasjon på Fafo-seminar 22. april 2010 Rolf K. Andersen, Anna Hagen

Detaljer

Lokal læreplan i utdanningsvalg

Lokal læreplan i utdanningsvalg Lokal læreplan i utdanningsvalg Trinn: 9. og 10. Faglærer: Ole Geir Uthaug Timetall: Til sammen på 9. og 10. trinn 113 timer Fagstoff: Diverse ressurser på nett Timer Emne Merknad 10 Egne valg Presentere

Detaljer

Utdanningsvalg v/lus. Lokal Læreplan. Ø 1. Utviklingsplan https://utviklingsplan.no. Innholdet oversiktlig fordelt på fire faner

Utdanningsvalg v/lus. Lokal Læreplan. Ø 1. Utviklingsplan https://utviklingsplan.no. Innholdet oversiktlig fordelt på fire faner MÅL for faget: Elevene skal oppnå kompetanse i å treffe karrierevalg som er basert på elevenes ønsker og forutsetninger gi forståelse for betydningen av utdanning, arbeidsdeltakelse og livslang læring.

Detaljer

Plan for karriereveiledning

Plan for karriereveiledning Plan for karriereveiledning 2009/2010 Hemnes sentralskole Entreprenørskap og Yrkes og utdanningsorientering sett i en sammenheng. Innføring av karriereperm i skolen. Bakgrunn og ansvar Entreprenørskap

Detaljer

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER

Arbeidslivsfag 1 FORMÅL 1.1 HOVEDOMRÅDER Arbeidslivsfag 1 FORMÅL Dagens arbeidsliv har et stort behov for arbeidskraft innenfor ulike sektorer. Endringer i jobbinnhold og muligheter for yrkesvalg skjer i raskt tempo. Av den enkelte arbeidstaker

Detaljer

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning.

Formålet beskrevet i læreplanen for programfagene gjelder også for Prosjekt til fordypning. LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 TEKNIKK OG INDUSTRIEL PRODUKSJON KJEMI OG PROSESSFAG 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller

Detaljer

GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM

GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM GEOFAG PROGRAMFAG I STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 6. februar 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Læreplan i dekk, valgfritt programfag Vg2 programområde for maritime fag

Læreplan i dekk, valgfritt programfag Vg2 programområde for maritime fag Læreplan i dekk, valgfritt programfag programområde for maritime fag Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet (dato) etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings- og forskningsdepartementet

Detaljer

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011

Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Utdanningsvalg. Fagdag for lærere og rådgivere 1. febr 2011 Plan for foredrag ved Hege Jansen, Karrieresenteret i NT: Karrieresenterets rolle i forhold til skolens rådgivning og faget UV UV- eget fag med

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse

Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Beskrivelse av modeller for kvalifisering av elever som søker læreplass eller Vg3 påbygging til generell studiekompetanse Modell 1 «Veien til læreplass» Formål Modellen består av et kort kurs som skal

Detaljer

Læreplan i lederutvikling - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag

Læreplan i lederutvikling - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Læreplan i lederutvikling - valgfrie programfag i utdanningsprogram for idrettsfag Gjelder fra 01.08.2006 http://www.udir.no/kl06/idr8-01 Formål Gode trenere og ledere er gode tilretteleggere og miljøskapere

Detaljer

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER DEL 1. INFORMASJON Elev: Har gjennomført opplæring hos: Skoleår: Antall timer per uke: 7,5 Termin: ROLLEAVKLARERING I PRAKSIS

Detaljer

Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering

Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Læreplan i næringslivsøkonomi - programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 23. mai 2008 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk

Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk Læreplan i felles programfag i Vg1 naturbruk Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 16. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26.september 2005 fra utdannings- og forskningsdepartementet med

Detaljer

Leseutviklingen fortsetter

Leseutviklingen fortsetter Leseutviklingen fortsetter De første skoleårene lærte barnet ditt å lese. Men leseferdighet utvikles ikke en gang for alle. Den må både holdes ved like og videreutvikles. Fremdeles er det viktig at hjem

Detaljer

Kjennetegn på måloppnåelse for Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3028

Kjennetegn på måloppnåelse for Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1 SAM3028 RAMMER FOR MUNTLIG-PRAKTISK EKSAMEN I ENTREPRENØRSKAP OG BEDRIFTSUTVIKLING 1 OG 2 ELEVER 2016 Utdanningsprogram: Studiespesialisering Fagkoder: SAM3028, SAM3030 Årstrinn: Vg2, Vg3 Programområde: Språk,

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 MEDIER OG KOMMUNIKASJON FOTOGRAFI 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i informasjonsteknologi - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 3. april 2006 etter delegasjon i brev 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Fagsamling 2013. Karriererådgivning i prosjekt til fordypning. Merete Leming/Merethe Schjem

Fagsamling 2013. Karriererådgivning i prosjekt til fordypning. Merete Leming/Merethe Schjem Fagsamling 2013 Karriererådgivning i prosjekt til fordypning Merete Leming/Merethe Schjem Vesterålen 9 Karrieresentre Lofoten Fylkesdekkende tilbud i 2012 Ofoten Oppgaver: Individuell karriereveiledning

Detaljer

Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO)

Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FASTSATT SOM FORSØK AV KOMPETANSE NORGE 01.05.2017 GJELDER FRA 01.08.2017 TIL 31.07.2020 Forsøkslæreplan i engelsk for forberedende voksenopplæring (FVO) FORSØKSLÆREPLAN I ENGELSK FOR FORBEREDENDE VOKSENOPPLÆRING

Detaljer

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2

Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Programområde for fotterapi og ortopediteknikk - Læreplan i felles programfag Vg2 Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 5. januar 2006 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016

PLANLEGGINGSARBEID. VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 VURDERINGSKRITERIER OG KJENNETEGN PÅ MÅLOPPNÅELSE Barne - og ungdomsarbeiderfaget Vest Agder 2016 PLANLEGGINGSARBEID Vurdringsskala Bestått meget godt Bestått Ikke bestått Vurderingskriterier Mål Kandidaten

Detaljer