VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012"

Transkript

1 1 VIRKSOMHETSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2012 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre. Hit skal vi. Forpliktende tiltak Mål 2012 Ansvarlig for gjennomføring og oppfølging Styringsparameter Tydelig og forutsigbar klasseledelse. De voksne er som beskrevet i skolens visjon: Vi er tydelige og forutsigbare voksne som har en felles holdning til grensesetting og regler. Vi ser og tar hver enkelt elev på alvor, viser omsorg og respekt og gir dem tro på seg selv. Vi er profesjonelle samarbeidspartnere som deler på Alle trinn og SFO skal i løpet av de første 4 ukene etter oppstart i august, jobbe ut kjøreregler for trinnet. (Jfr. I. Bergkastet Lærer som lagleder og veiviser ). Ledelsen skolevandrer for å følge opp tiltaket uke 41 og 9. Trinntid i august settes av til å utarbeide arbeidslagets samarbeidsregler (Jfr. I. Bergkastet Lærer som lagleder og veiviser ) trinn analyserer resultater av Elevundersøkelsen i desember og april, og setter i verk nødvendige tiltak. Klar struktur på trinnene skal synliggjøres i alle klasserom og SFO før høstferien. Alle arbeidslag har gode kjøreregler for samarbeidet. Resultatene fra Elevundersøkelsen analyseres og brukes aktivt til å forbedre elevenes sosiale og faglige utvikling. Alle som jobber på trinnet. Strukturen skal hele tiden evalueres. Refleksjonssamtale trinn/sfo og ledelse uke og Trinn presenterer sitt opplegg på påfølgende teammøte. Alle som jobber på trinnet. Kjørereglene klare ved utgang aug Ledelsen jobber for å få I. Bergkastet til skolen. Trinnene ansvarlige for å analysere resultatene. Refleksjonssamtale med ledelsen om resultat og aktuelle tiltak. Elevundersøkelsen gjennomføres for trinn i desember og april. Miljøundersøkelse trinn gjennomføres i desember. Brukerundersøkelse vår 2012 Kartleggingsprøver Nasjonale prøver Elevsamtalen Medarbeidersamtalen Bedre resultater på kartleggingsprøver og

2 2 kunnskap, utfordrer og støtter hverandre. Vi har godt humør og trives på jobb. Romslighet og fleksibilitet er kjennetegn. Aksjonslæring brukes som arbeidsform når vi skal diskutere egen ledelse. Personalet beskriver individuelle mål knyttet til Visjonen i forkant av egen utviklingssamtale med rektor/sfo-leder. De voksne fremstår som kompetente ledere. Høyere grad av refleksjon og forbedring av egen praksis. Aksjonslæring 1 mandag/mnd. (skole/sfo) Personalet beskriver mål og rektor følger opp. nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk enn i Personalet (Visjonen): Godt kvalifiserte og kunnskapsrike voksne som har kompetanse til å bruke ulike metoder og læringsverktøy. Vi begeistrer, motiverer, engasjerer, er inkluderende og skaper trygghet for elevene. VAKT-gruppe utarbeider læringsmateriell i norsk, matematikk og engelsk og tar det i bruk. De lager oversikt over materiellet, og gruppen skal skolere resten av personalet i bruken. Gruppen møtes en onsdag/mnd. Utarbeide system for oppbevaring av skolens læringsverktøy. Bruk av variert læringsmateriell er en integrert del av undervisningen, og materiellet er lett tilgjengelig. Systemet skal være på plass før påske slik at materiellet er lett tilgjengelig. VAKT-gruppen er ansvarlig for å lage læringsmateriell og skolering av resten av personalet. Ledelsen skal følge opp gruppens arbeid. Ledelsen er ansvarlig for at SFO får innføring i bruk av VAKT. Ryddegruppe utarbeider system, og hele personalet bidrar i ryddingen.

3 3 Vi er alle engasjert i å legge forholdene til rette for et stimulerende læringsmiljø. Foreldrene (Visjonen): Vi formidler positive holdninger til læring, og følger opp barnas skolearbeid. Elevene (Visjonen): Vi er aktive, gjør vårt beste for å lære vi setter oss mål. Vi synes det er spennende og morsomt å lære. De som har Level 1 i P4C har timeplanfestet minutter i uka til denne metoden. Timene annonseres på ukeoversikten slik at andre kan komme og se på. P4Cgruppa møtes en onsdag/mnd. Kurs P4C Level 1 og 2 høst Ressursene fordeles og brukes til elevenes beste. Alle trinn følger skolens progresjonsplan for læringsstrategier. De enkelte trinn lærer opp resten av personalet på onsdagstid i mars/april. P4C er en innarbeidet metode. Trinnets ressurser brukes slik at vi tilpasser undervisningen best mulig for elevene. Alle trinn bruker de strategiene som er beskrevet i planen. P4C-gruppens deltakere er ansvarlige for egen utvikling. Ledelsen følger opp gruppens arbeid. Ledelsen følger opp dette. på trinnene er ansvarlige for at strategiene er i bruk. Leseveiledere følger opp. Alle lærere setter seg inn i den reviderte utgaven av Ta ordet. Skolens lese- og skriveopplæring er i tråd med råd fra den reviderte Ta ordetpermen. Alle lærerne er selv ansvarlige for å sette seg inn i innholdet. Leseveilederne følger opp lærernes arbeid.

4 4 Leseveilederne følger opp trinnenes lese- og skriveopplæring på trinntid. Resultater fra kartlegginger gjennomgås med trinnet, og nødvendige tiltak settes i verk. Styrkingstiltak i forhold til lesing skal prioriteres og settes raskt inn, fra etter jul på 1. trinn (Jfr. Tidlig innsats). Høsten 2012 starter arbeidet med å utarbeide en felles plan for skolens lese- og skriveopplæring. Lokal fagplan i norsk revideres i denne sammenheng. Planen skal være ferdig til å tas i bruk januar Leseveilederne og lærerne samarbeider tett om lese- og skriveopplæring. Resultatene på kartlegginger skal ligge godt over 2011-nivå. Etter jul på 2. trinn skal alle elevene være på forventet nivå (Jfr. Kunnskapsløftet) Skolen har utarbeidet en felles plan for lese- og skriveopplæringen. er ansvarlige for å drive lese- og skriveopplæring i tråd med Ta ordet. Ledelsen og leseveiledere tilrettelegger og veileder. på trinnet, leseveilederne og spes.ped.koordinator samarbeider om iverksetting av tiltak. Leseveilederne Utvidet plangruppe

5 5 Økt fokus på den grunnleggende ferdigheten å kunne regne : - fagdidaktiske møter - variert undervisning - godt konkretiseringsmateriell - praktisk matematikk - ta i bruk nytt kartleggingsverktøy - tett oppfølging av resultater - lokal fagplan revideres Økt fokus på faget engelsk: - fagdidaktiske møter - variert undervisning - godt læringsmateriell - ta i bruk nytt kartleggingsverktøy - tett oppfølging av resultater - lokal fagplan revideres Økt fokus på den grunnleggende ferdigheten å kunne bruke digitale verktøy : Skolen bruker kommunens plan for IKT. driver bedre undervisning og elevene har synlig bedre resultater på kartlegginger og nasjonale prøver. driver bedre undervisning og elevene har synlig bedre resultater på kartlegginger og nasjonale prøver. Elevene har forventede grunnleggende ferdigheter i IKT. For å nå målet forutsettes det at skolen har bedre utstyr og nettilgang. på trinnet er ansvarlige for undervisningen. og ledelsen samarbeider om resultatoppfølging. på trinnet er ansvarlige for undervisningen. og ledelsen samarbeider om resultatoppfølging. Den enkelte lærer er ansvarlig for å bruke IKTplanen. Skolens og kommunens IKT-veileder veileder ved behov.

6 6 Vurdering for læring gjennomføres etter oppsatt plan. Foreldrene (Visjonen): Vi formidler positive holdninger til læring, og følger opp barnas skolearbeid. Elevene (Visjonen): Vi er aktive, gjør vårt beste for å lære vi setter oss mål. Vi synes det er spennende og morsomt å lære. Intern prosedyre for gjennomføring av vurdering for læring skriftliggjøres. Denne skal være i tråd med statlige og kommunale føringer. Elevsamtaler, utviklingssamtaler og mappevurdering er en del av dette. Evaluering av alle mappeoppgavene og vurderingene i medio mai hvert år. Skolen skal i større grad formidle tydelige forventninger til elevene i fagene, og ha klare mål for opplæringen. Dette er tema på fagdidaktiske møter. Elevsamtalen som del av vurdering for læring gjennomføres med en time/uke. Hovedfokus er elevens faglige utvikling. Samtalen skal være planlagt, og både lærer og elev skal være forberedt. Lærerens vurderingspraksis skal fremme elevenes læring. Prosedyren følges av alle slik at Åsgård har en helhetlig og samstemt vurderingskultur. Mappeoppgavene og vurderingene skal fremme elevenes læring. Godt læringsutbytte for elevene. Elevene får bedre faglig veiledning og oppfølging. Plangruppa utarbeider prosedyren, og den er ferdig februar /SFO-ansatte ansvarlige for å følge prosedyren. Ledelsen ansvarlig for at denne gjennomgangen blir gjort. Foreldre skal følge opp på trinnet ansvarlig for at alle får gjennomført dette.

7 7 Personalet jobber for å forbedre elevsamtalen - innhold og praktisk gjennomføring. Onsdagstid brukes til dette. To ganger hvert semester har SFO-leder møte med trinn Godt system for innhold og oppfølging av elevsamtalene. SFO og skole samarbeider bedre rundt enkeltelever og grupper av elever slik at eventuelle tiltak kan settes inn tidligere. Alle lærerne. Ledelsen ansvarlig. Tema: Arbeids- og læringsmiljøet til elevene Strategisk mål: Sikre det fysiske og psykososiale arbeids- og læringsmiljøet. Åsgård en mobbefri skole Hit skal vi.. Forpliktende tiltak Mål 2012 Ansvarlig evaluering Styringsparameter

8 8 Tydelig og forutsigbar klasseledelse. Personalet (Visjonen): Vi er tydelige og forutsigbare voksne som har en felles holdning til grensesetting og regler. Vi ser og tar hver enkelt elev på alvor, viser omsorg og respekt og gir dem tro på seg selv. Mobbefri skole Elevene (Visjonen): Vi er trygge og trives på skolen. En Åsgårdelev er en god venn. Personalet (Visjonen): Vi er tydelige og forutsigbare voksne Alle trinn og SFO skal i løpet av de første 4 ukene etter oppstart i august, jobbe ut kjøreregler for trinnet. (Jfr. I. Bergkastet Lærer som lagleder og veiviser ). Ledelsen skolevandrer for å følge opp tiltaket uke 41 og 9. har satt av en time til elevsamtaler pr. uke. Tiltak i Plan for positivt skolemiljø gjennomgås hver høst. Vi jobber med skolens kjerneverdier i personalet og på alle trinn. Ulike opplegg som fremmer sosiale ferdigheter samles i en temakasse. Innholdet gjennomgås på teammøter og på SFO. Klar struktur på trinnene skal synliggjøres i alle klasserom og SFO før høstferien. bruker en time pr. uke til elevsamtaler der tema er faglig og sosial utvikling. Planen er kjent for og brukes av alle i personalet. Skolens kjerneverdier er godt kjent for alle i skolen Aktiviteter som fremmer sosiale ferdigheter gjennomføres på alle trinn og SFO Alle som jobber på trinnet. Strukturen skal hele tiden evalueres. Refleksjonssamtale trinn/sfo og ledelse uke og Trinn presenterer sitt opplegg på påfølgende teammøte. på trinnet ansvarlig for at alle får gjennomført dette. Evaluering av alle CDEtiltak første onsdag/mnd. Ledelsen ansvarlig for gjennomgang. ansvarlige for å gjennomføre tiltakene. Ledelsen leder arbeidet med personalet og lærerne leder arbeidet på trinnet. Plangruppa er ansvarlig for å lage temakassen. Elevundersøkelsen Miljøundersøkelsen Elevsamtaler Lite klager fra elevene.

9 9 som har en felles holdning til grensesetting og regler. Vi ser og tar hver enkelt elev på alvor, viser omsorg og respekt og gir dem tro på seg selv. De voksne er engasjert i midttimeordningen, og tilretteleggingen er god. Personalet (Visjonen): Vi begeistrer barna! Temadager høsten 2012 der tema er sosiale ferdigheter. Innblikk som kartleggingsverktøy av skolemiljøet er kjent som metode blant personalet, og brukes ved behov fra høsten Alle lærerne besøker 1. trinn og presenterer seg selv før høstferien. på trinn skal besøke SFO. Fortsetter med midttimeordning og utlån av leker. Nye lånekort skal være ferdige til skolestart til elevene på trinn. Nye trivselsledere kurses og følges opp. Øke elevenes sosiale kompetanse, og ta vare på skolemiljøet som helhet. Sikre elevenes psykososiale miljø, og legge til rette for godt læringsmiljø for alle. De nye 1. trinnselevene vet hvem de voksne på skolen er. Styrke samarbeidet mellom skole/sfo rundt elevene. Bidra til gode relasjoner til elevene. Opprettholde både det høye aktivitetsnivået/tilbudet av aktiviteter, og et godt miljø blant elevene. Trivselsledere bidrar positivt til aktiviteter og miljøet ute i midttimen. Egen komité har regien på dagene. Ledelsen ansvarlig for å få tilført kompetansen. Alle lærerne. SFO-leder ansvarlig for å legge til rette. Ordningen evalueres ved slutten av hvert semester. Elevrådsrepresentanter ansvarlig for utlån og innkjøp. ansvarlige for å lage lånekort. Trivselslederansvarlig.

10 10 Vi har godt humør og trives på jobb. Inspeksjonsordningen fortsetter i samme form. God voksenoppdekning ute. Personalet ansvarlig for å følge inspeksjonsplan. Elevene: Vi hører på de voksen og følger skolens regler. Vi er trygge og trives på skolen. En Åsgårdelev er en god venn. Den voksne skal gå aktivt inn for å bli kjent med nye elever når man er ute på inspeksjon i midttimen. Det er synlig at de voksne engasjerer seg i elevene ute i midttimen, og elevene føler større grad av trygghet og trivsel. Hele personalet. Voksenrollen ute diskuteres på trinn, team og SFO-personalmøte. Tid til trinn-timen prioriteres på alle trinn. Elevdemokrati Trinntime timeplanlegges trinn. En av lærerne på trinnet er ansvarlig. Elevrådsrepresentanter besøker 1. trinn både for å informere og for å høre hva de mener. Trinn-timen gjennomføres 30 min/uke og elevrådsrepresentanter møter forberedt til møtene. 1. trinnselevene blir hørt i Elevrådet. Elevrådsansvarlig på trinnet Elevrådsrepresentanter Elevrådskontakt Elevråd og elevrådskontakt ansvarlig for dette. Tema: Hjem- skolesamarbeid Strategisk mål: Legge til rette for samarbeid med hjemmet og sikre foreldres medansvar i skolen.

11 11 Hit skal vi Forpliktende tiltak Mål 2012 Ansvarlig evaluering Styringsparameter Foreldreutvalget (FAU) er aktivt og har godt oppmøte. God håndbok for foreldrekontaktene som brukes aktivt. Nye foreldrekontakter velges på vårens trinnforeldremøter; to representanter + to vararepresentanter. Nye foreldrekontakter innkalles til det siste FAUmøtet før sommerferien. Årshjul for alle FAU-møter og temamøter gjennomgås hver høst og følges opp. FAU konstituerer seg og velger styre innen 15. september Kontinuitet i FAUs arbeid. Alle trinn skal være representert på alle møtene i FAU. Avtroppende styre kaller inn til første FAU-møte høst FAU-styret ansvarlig for å innkalle. FAU Fremmøtestatistikk FUGs (Foreldreutvalget for grunnopplæringen) retningslinjer for foreldrekontakter og FAU gjennomgås på høstens første FAU-møte. Innholdet i håndboken for foreldrekontakter legges fra høsten 2012 på skolenes hjemmeside, og gjennomgås på høstens første FAU-møte. Foreldrekontakter og FAU har klart definerte roller. Det gjennomføres tiltak beskrevet i Håndboka. Ledelsen FAU-styre FAU Ledelsen ansvarlig for oppdatering av innhold i håndboka, legge det på skolens hjemmeside, og for å gjennomgå håndboka med FAU.

12 12 Prosedyre for mottak av nye foreldre er godt kjent av foreldrekontaktene og lærerne. Foreldre (Visjonen): Vi følger opp trinnets sosiale plan og gjør oss kjent med andre foreldre og elever på trinnet. Vi bidrar til et trygt og inkluderende skolemiljø der ingen holdes utenfor. God faglig utvikling for alle elevene. Foreldre (Visjonen) Vi formidler positive holdninger til læring og følger opp barnas skolearbeid. God informasjonsflyt hjem-skole. Personalet (Visjonen): Vi møter foreldrene med åpenhet og respekt. Foreldre (Visjonen): informerer foreldrekontakter når det kommer nye elever på trinnet, slik at de kan kontakte de nye foreldrene. Nye foreldre har en samtale med rektor og får en informasjonsbrosjyre om skolen. Skolen skal være tydelige på forventninger til foreldrene i forhold til å bidra i barnas læringsprosess. Foreldremøtene er i større grad preget av dialog og innhold/tema hentes fra Innhold på foreldremøter. Alle trinn har elevunderholdning på vårens foreldremøte. Alle nye foreldre blir kontaktet av foreldrekontaktene, blir ønsket velkommen og får informasjon om trinnet. Alle nye foreldre er godt informert om skolen. Bedre resultater på ulike kartlegginger og prøver enn i Foreldremøter oppleves som meningsfylte, og minimum 80 % av elevene er representert på møtene. Minimum 80 % oppmøte av foreldre på foreldremøtet. Foreldrekontakter Skolens ledelse Ledelsen Ledelsen og lærernes ansvar å være tydelige. Foreldres ansvar å følge opp. Foreldrekontakter og lærerne planlegger møtene i fellesskap. Foreldre Brukerundersøkelse vår 2012 Elevundersøkelsen Brukerundersøkelse vår 2012 Resultater på kartlegginger og nasjonale prøver. Fremmøtestatistikk Brukerundersøkelse vår 2012

13 13 Vi snakker pent om skolen og bidrar til et godt samarbeid. Vi tar raskt kontakt med skolen dersom det er noe det må gripes fatt i. og SFO-leder er tilgjengelige på e-post og telefon. Alle trinn skal sende informasjon på e-post. Alle trinn setter av minimum 3 uker til foreldrebesøk i skolen èn gang pr. skoleår. Foreldre, SFO og lærerne tar raskt kontakt med hverandre når det er noe det må gripes fatt i. All informasjon fra skolen skal komme fram til hjemmet. Foreldre skal få bedre innsikt i skolehverdagen, og samarbeidet mellom hjem og skole blir bedre. Foreldre SFO Foreldre ansvarlig for å lese informasjon, og holde skolen oppdatert om egen e-postadresse. Foreldre ansvarlig for å benytte muligheten. Flere foreldre besøker skolen enn i 2011 Brukerundersøkelse vår 2012 Godt miljø på alle trinn. Foreldre (Visjonen): Vi bidrar til et trygt og inkluderende skolemiljø der ingen holdes utenfor. Vi følger opp trinnets sosiale plan og gjør oss kjent med andre foreldre og elever på trinnet. Det utarbeides plan for sosiale tiltak på trinnene på høstens foreldremøte. Tiltak i sosial plan gjennomføres til oppsatt tid. Foreldre Foreldrekontakter Elevundersøkelsen trinn Miljøundersøkelsen trinn Elevsamtaler

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011

ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 ÅRSPLAN ÅSGÅRD SKOLE 2011 Tema: God faglig og sosial utvikling for alle elevene. Strategisk mål: Gi alle elever like muligheter til å utvikle sine evner og talenter individuelt og i samarbeid med andre.

Detaljer

ÅRSPLAN Visjon for stjerneskolen Åsgård. Åsgård en CDE skole Community Designed Education. Årsplan har som tema:

ÅRSPLAN Visjon for stjerneskolen Åsgård. Åsgård en CDE skole Community Designed Education. Årsplan har som tema: ÅRSPLAN 2011 Visjon for stjerneskolen Åsgård * Åsgård en CDE skole Community Designed Education * Årsplan - 2011 har som tema: Arbeids- og læringsmiljøet til elevene God faglig og sosial utvikling for

Detaljer

ÅRSPLAN Visjon for stjerneskolen Åsgård * Åsgård en CDE skole Community Designed Education * Årsplan har som tema:

ÅRSPLAN Visjon for stjerneskolen Åsgård * Åsgård en CDE skole Community Designed Education * Årsplan har som tema: ÅRSPLAN 2011 Visjon for stjerneskolen Åsgård * Åsgård en CDE skole Community Designed Education * Årsplan - 2011 har som tema: Arbeids- og læringsmiljøet til elevene God faglig og sosial utvikling for

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013

VIRKSOMHETSPLAN 2013 VIRKSOMHETSPLAN 2013 Visjon for stjerneskolen Åsgård Faste tiltak Årsplan 2013 har som tema God faglig og sosial utvikling for alle elevene Arbeids- og læringsmiljøet til elevene. Åsgård - en mobbefri

Detaljer

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme

Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Plan for positivt skolemiljø Tiltaksplan mot mobbing, vold og rasisme Innhold 0. Skolens visjon Mobbing, definisjon og mål for skolens arbeid mot mobbing 1. Forebygging 1.1 Skolestart 1.2 Oppstart på trinnene

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14

Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Årsmelding for Selvik skole skoleåret 2013-14 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

Virksomhetspla n 2008-2012

Virksomhetspla n 2008-2012 Virksomhetspla n 2008-2012 Tiltaksplan 2011 VIRKSOMHETSPLAN FOR SVEBERG SKOLE, I MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet

Detaljer

Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014

Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014 Virksomhetsplan, Prestrud skole 2012 2014 Vår visjon er: Gripe gleden møte mennesket - speile skjønnheten utvikle undringen Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN KROER SKOLE 2011 Alle elever får et fleksibelt og tilpasset opplæringstilbud Ansvarlig Kritisk suksessfaktor Strategisk initiativ Konkrete tiltak Alle Systematisk bruk av vurderingsverktøyet

Detaljer

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring

Fjellsdalen skole. Strategisk plan 2012/ /2016. Fjellsdalen skole sin visjon: Læring Fjellsdalen skole Strategisk plan 2012/2013-2015/2016 Fjellsdalen skole sin visjon: mestring trygghet Læring motivasjon samspill 1 Motivasjon: Vi ønsker å motivere hvert enkelt barn til faglig og sosial

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2015/16 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter Kommunale satsingsområder:

Detaljer

Plan for samarbeid hjem skole

Plan for samarbeid hjem skole Plan for samarbeid hjem skole Moen skole, Askim Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt skolemiljø er det avgjørende

Detaljer

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske

1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske 1. 1. En skole der hver enkelte elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske Innhold 1. Virksomhetsplan... 3 2. Serviceerklæring... 5 1. Tilbudet bygger på:... 5

Detaljer

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn.

STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017. Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. STRATEGISK PLANDOKUMENT FOR FURUSET SKOLE 2014-2017 Furuset skole skal være en skole i utvikling, tilpasset den enkelte elev uansett bakgrunn. 1.1 Brukerperspektivet: På Furuset skole er elevenes grunnleggende

Detaljer

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE

06.05.2016 SELSBAKK ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SKOLE 06.05.2016 SELSBAKK SKOLE ET GODT SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Side 2 av 8 Hvorfor er det viktig at hjem og skole samarbeider godt? Et godt samarbeid mellom hjem og skole, der også foreldrene har en

Detaljer

Årsmelding for skoleåret 2012 2013

Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Årsmelding for skoleåret 2012 2013 Selvik skole ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Side: 1 Innholdsfortegnelse: 1. God oppvekst Side 3 a. Tidlig

Detaljer

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole.

PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR. Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. PLAN FOR SKOLE - HJEM SAMARBEID FOR Tilpassa Åsen barne- og ungdomskole etter modell fra Brønnøysund barne- og ungdomsskole. Om skole-hjem samarbeid Samarbeidet mellom skole og hjem er viktig i hele grunnopplæringen.

Detaljer

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE

På lag med framtida. Virksomhetsplan. for. Lindesnes ungdomsskole LINDESNES KOMMUNE Virksomhetsplan for Lindesnes ungdomsskole 2015 2019 LINDESNES KOMMUNE Innhold: 1. Bakgrunn 2. Kommuneplanens mål og verdier 3. Etatsplanens føringer 4. Enhetens fokusområder 5. Handlingsprogram 2 1. Bakgrunn

Detaljer

SKOLENS VERDIGRUNNLAG. Visjon for vår skole

SKOLENS VERDIGRUNNLAG. Visjon for vår skole 2012-2016 Strategisk plan Rå skole Side 1 Den strategiske planen bygger på nasjonale føringer gjennom Stortingsmelding 31 "Kvalitet i skolen", Stortingsmelding 30 "Kultur for læring", Kunnskapsløftet,

Detaljer

RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017

RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017 RAMMEPLAN FOR SFO 2014-2017 HOLE KOMMUNE OVERORDNEDE MÅL: Det overordnede målet for SFO er å sikre trygge og stimulerende oppvekstsvilkår i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Gjennom sin virksomhet

Detaljer

Plan for samarbeidet mellom skole/heim Orkanger barneskole

Plan for samarbeidet mellom skole/heim Orkanger barneskole Plan for samarbeidet mellom skole/heim "Samarbeidet mellom skole og heim er viktig i hele grunnopplæringen. For at elevene skal få sin læring i et utviklende, godt og trygt skolemiljø er det avgjørende

Detaljer

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten

Østensjøstandard. Østensjø Skole. Oslo kommune Utdanningsetaten Østensjøstandard Østensjø Skole Oslo kommune Utdanningsetaten FORORD Kjære foresatte ved Østensjø skole. Samarbeidet mellom hjem og skole er helt nødvendig for å skape gode læringsvilkår for den enkelte

Detaljer

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016

Lokal kvalitetsutviklingsplan for Raumyrskole 2014 2015 og 2015-2016 VISJON Verden er min mulighet prepared for the world DET UNIKE Grunnskolens satsning på realfag i samhandling med næringslivet Læring: Lærere: Læringsmiljøer: Kongsberg skal være foregangskommune i satsingen

Detaljer

Kvalitetsplan for Grøtvedt skole 2013

Kvalitetsplan for Grøtvedt skole 2013 Kvalitetsplan for Grøtvedt skole 2013 med bakgrunn i kvalitetsplan for Askim-skolen og resultater fra ståstedsanalyse, organisasjonsanalyse, kartlegginger, nasjonale prøver, eksamen, elev- og foreldreundersøkelser

Detaljer

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE

VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE VIRKSOMHETSPLANEN skoleåret 2012/2013 ALSTAD BARNESKOLE Læring og trivsel et felles ansvar Alstad barneskoles visjon Læring og trivsel et felles ansvar Alstad skole, varm og nær, Dær vi leka, dær vi lær

Detaljer

Virksomhetsplanlegging

Virksomhetsplanlegging Virksomhetsplanlegging Hva skal hver og en iverksette for å lukke gapene mellom der vi er og dit vi vil? Hva skal vi begynne med og hva skal vi slutte med? Vi skal gå i samme retning, men kan velge ulike

Detaljer

Virksomhetsplan for Varden SFO

Virksomhetsplan for Varden SFO Virksomhetsplan for Varden SFO «Skolefritidsordningen i Bergen kommune. Håndbok og vedtekter» er kommunens føringer for virksomheten i Skolefritidsordningen ved den enkelte skole, og ligger til grunn for

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR SFO.

KVALITETSPLAN FOR SFO. KVALITETSPLAN FOR SFO. 1. Bakgrunn for planen. Visjonen for drammensskolen ble vedtatt i bystyret 19. juni 2007. Arbeidet med visjonen ble initiert av formannskapet og har som intensjon å bidra til at

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN

PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN PEDAGOGISK UTVIKLINGSPLAN 2017 2018 SAMARBEID OMSORG LÆRING VERDIER ANSVAR NYTENKNING GLEDE Innledning På Solvang skole skal alle elever oppleve et godt og inkluderende læringsmiljø. Dette sikres gjennom

Detaljer

ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE

ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE ÅRSMELDING 2014/2015 GALLEBERG SKOLE GOD OPPVEKST Gode overganger God overgang barnehage/ skole Fulgt rutiner for overgang God overgang barneskole/ u.sk Fulgt rutiner for overgang God overgang for nye

Detaljer

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform

Marianne Gudem Barn av regnbuen. Solvang skole Pedagogisk plattform Marianne Gudem Barn av regnbuen Solvang skole Pedagogisk plattform Samarbeid Omsorg Læring Verdier Ansvar Nysgjerrighet Glede På Solvang jobber vi sammen og i forståelse med hjemmet for å hjelpe elevene

Detaljer

STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017

STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017 Oslo kommune Utdanningsetaten Lindeberg skole STRATEGISK PLAN LINDEBERG SKOLE 2014-2017 Lindebergveien 33 1069 Oslo Tlf: 23 46 52 00 Faks: 22 30 12 11 E-post: Lindeberg@ude.oslo.kommune.no Hjemmeside:

Detaljer

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN

ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN ØSTGÅRD- STANDARDEN FORVENTNINGER TIL SKOLEN HJEMMET ELEVEN LEDELSEN Kjære foresatte ved Østgård skole «Forskning viser at foresatte som omtaler skolen positivt, og som har forventninger til barnas innsats

Detaljer

Trivsel + læring = sant

Trivsel + læring = sant Trivsel + læring = sant 1 En liten film fra hverdagen 2 Visjonen til Gran Ungdomsskole ALLE SOM HAR SITT VIRKE VED GRAN UNGDOMSSKOLE SKAL KUNNE GÅ HJEM HVER DAG MED MINST EN OPPLEVELSE AV MESTRING. 3 Skolekultur

Detaljer

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 52 SØRVIK OPPVEKSTSENTER

Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 52 SØRVIK OPPVEKSTSENTER side 1 Harstad kommune DRIFTSPLAN 2015 52 SØRVIK OPPVEKSTSENTER side 2 1. VISJON OG HOVEDMÅL... 3 2. ENHETSPRESENTASJON, RESSURSRAMMER OG NØKKELTALL. 3 2.1 Enhetspresentasjon... 3 2.1.1 Informasjon om

Detaljer

Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO)

Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO) Strategiplan for kvalitetsutvikling i Eideskolen sine skolefritidsordninger (SFO) 2014-2019 Forord: Saken om strategiplan for skolefritidsordningene i Eide kommune ble fremmet politisk høsten 2013. Arbeidet

Detaljer

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2015-2019

SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2015-2019 SELFORS BARNESKOLE PLAN FOR SKOLE OG KVALITETSUTVIKLING 2015-2019 VISJON - Alt det vi som voksne gjør i vårt arbeid i skolen skal sette elevens læring i sentrum. - Vårt fremste mål skal være å gi elevene

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013

Handlingsplan for skoleåret 2012-2013 Handlingsplan for skoleåret 2012-201 Harestad skole «Vi ønsker å bli distriktets beste skole når det gjelder elevmiljø, grunnleggende ferdigheter og trivsel for både voksne og barn.» Skolens visjon og

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Skolens satsingsområder Elevenes læring SIKT (Skoleplattform Oslo) FAU Annet

Detaljer

Skolebilde skoleåret 2013 2014

Skolebilde skoleåret 2013 2014 Skolebilde skoleåret 2013 2014 Del I Side 1 Del I (Fylles ut av skolen før skolevurderingsbesøket.) Skole: Jaren Elever 2011 151 2012 154 2013 146 Årsverk undervisningspersonale med godkjent utdanning.

Detaljer

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017

Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Handlingsplan for Skolefritidsordningen i Sande 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag! SFO er et fritidstilbud til alle skoleelever i Sande kommune på 1.-4.trinn og barn med spesielle

Detaljer

Strategisk plan for Ellingsrud skole 2015-2018

Strategisk plan for Ellingsrud skole 2015-2018 Strategisk plan for Ellingsrud skole 2015-2018 Læring i dag muligheter i morgen! På Ellingsrud skole skal hver skoledag og hver undervisningsøkt bidra til god læring som gir den enkelte elev muligheter

Detaljer

Årsplan Hjelteryggen sfo

Årsplan Hjelteryggen sfo Årsplan Hjelteryggen sfo 2014-2015 Årsplanen er ment å være et arbeidsverktøy for personalet ved skolefritidsordningen og en plan som skal sikre kvalitet ved ordningen for barn og foresatte. SFO er et

Detaljer

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING

ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ØSTGÅRD SKOLES HANDLINGSPLAN MOT MOBBING ELEVENES ARBEIDSMILJØLOV: Kapittel 9a i opplæringsloven om elevenes skolemiljø slår fast at alle elever i grunnskoler og videregående skoler har rett til et godt

Detaljer

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø

SAMHANDLINGSPLAN. Nygård skole Grunnskole for voksne. Skolens mål for elevene. Et godt skolemiljø Nygård skole Grunnskole for voksne SAMHANDLINGSPLAN Denne planen gjelder for avdeling grunnskole for voksne. Den tar for seg tilpasninger som må gjøres for å sikre god samhandling for elevene og lærerne

Detaljer

STRATEGISK PLAN JERIKO SKOLE 2015-2018

STRATEGISK PLAN JERIKO SKOLE 2015-2018 STRATEGISK PLAN JERIKO SKOLE 2015-2018 SKOLENS VISJON - Alle skal med! Jeriko skole er en inkluderende skole med høyt læringstrykk, hvor elever og voksne trives. 1 Oppsummering Skolen er i en situasjon

Detaljer

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø:

Oppdatert utgave: Skolens verdigrunnlag. Visjon for vår skole: Vår skoles læringssyn: Vårt læringsmiljø: Strategisk plan for Hordvik skole 2012-2016. 1. Skolens verdigrunnlag Visjon for vår skole: En inkluderende skole med vekt på faglig og personlig utvikling, hvor trygghet, tillit og trivsel er sentralt.

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan 2016. Tonsenhagen skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk Plan 2016. Tonsenhagen skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk Plan 2016 Tonsenhagen Innhold Skolens profil... 3 Alle skal lære mer - Elevenes grunnleggende ferdigheter og kunnskaper i basisfag er betydelig forbedret...4 Flere

Detaljer

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID

Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Ullevål skoles standard for SKOLE/HJEM SAMARBEID Forord Samarbeidet mellom hjem og skole er en forutsetning for å skape et trygt læringsmiljø for eleven. Denne brosjyren er ment som et bidrag til et godt,

Detaljer

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling.

Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. FORELDREUTVALGET FOR GRUNNOPPLÆRINGEN, FUG FUG MENER OG ARBEIDER ETTER FØLGENDE: Alle foreldre anerkjennes som ressurs i samarbeidet med skolen om barns læring og utvikling. 1 OM FORELDRE I GRUNNOPPLÆRINGEN

Detaljer

VI VIL SE STJERNER. Apeltun skole. Møte med trinnkontaktene 11.03.2015

VI VIL SE STJERNER. Apeltun skole. Møte med trinnkontaktene 11.03.2015 VI VIL SE STJERNER Apeltun skole Møte med trinnkontaktene 11.03.2015 Mestring Den viktigste av alle pedagogiske oppgaver er å formidle til meg at jeg er i stadig utvikling, slik at jeg får tillit til mine

Detaljer

Strategisk plan Bjørnholt skole 2010

Strategisk plan Bjørnholt skole 2010 Strategisk plan Bjørnholt skole 2010 Forelagt driftsstyret 19.01.2010 sist endret 19.01.2010 side 1 av 7 Brukerperspektiv 1.1 Strategisk mål: Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig bedre enn i

Detaljer

TEMAPLAN SKOLE 2015-2019. Mål og satsingsområder

TEMAPLAN SKOLE 2015-2019. Mål og satsingsområder TEMAPLAN SKOLE 2015-2019 Mål og satsingsområder 1 Mål for Askøyskolen I Askøyskolen skal alle elevene ha et positivt læringsmiljø. Gjennom grunnleggende ferdigheter og vurdering for læring, skal de utvikle

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Velkommen til førskoledag!

Velkommen til førskoledag! Velkommen til førskoledag! Lærere på 1. trinn Linn Pedersen Espen Vindheim Monika Angelvik (SFO) Velkommen til foreldremøte! Rektor: Siv Nyegaard Avdelingsleder 1. 4. trinn: Tina Teigland Avdelingsleder

Detaljer

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet»

Strategisk plan Midtun skole «Sammen for kvalitet» Strategisk plan Midtun skole 2012-16 «Sammen for kvalitet» Strategisk plan for Midtun skole er en langsiktig plan som bygger på kommunens 4-årige plan for kvalitetsutvikling, «Sammen for kvalitet». Skolens

Detaljer

Virksomhetsplan 2011-2012

Virksomhetsplan 2011-2012 Virksomhetsplan 2011-2012 Sammen om mestring, mangfold og miljø Mestring Vi skal hver dag utvikle kunnskaper, ferdigheter og holdninger som styrker og utvikler den enkeltes faglige og sosiale kompetanse.

Detaljer

Virksomhetsplan. Skoleåret 2014/2015. Grønnåsen skole Et godt sted å være et godt sted å lære

Virksomhetsplan. Skoleåret 2014/2015. Grønnåsen skole Et godt sted å være et godt sted å lære Virksomhetsplan Skoleåret 2014/2015 Grønnåsen skole Et godt sted å være et godt sted å lære INNHOLD 1. Innledning... 2 2. Visjon for Bodøskolene 2016 Skolestrategi 2012 2015... 3 3. Skolens satsningsområder

Detaljer

Messenlia skoles virksomhetsplan 2015/2016

Messenlia skoles virksomhetsplan 2015/2016 Messenlia skoles virksomhetsplan 2015/2016 Side Skoleleder har ordet 2 Fakta om skolen 3 Skolens visjon pedagogiske plattform 4-6 Messenlia skoles satsingsområder 7 Plan for skolevurdering 7-11 Organisering

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Strategisk plan 2012 2015. Klemetsrud skole

Strategisk plan 2012 2015. Klemetsrud skole Strategisk plan 2012 2015 Klemetsrud skole 1 Strategisk mål 1.1 (Brukerperspektivet): Elevenes grunnleggende ferdigheter er betydelig forbedret. Ansv. Avd Skolens pedager Kritisk suksessfaktor = Hva skal

Detaljer

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell)

VELKOMMEN TIL VIK SKOLE. Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) VELKOMMEN TIL VIK SKOLE Det sies at det er to varige ting vi må gi våre barn -det ene er røtter -det andre er vinger (Lee Ezell) Samarbeidspartnere KPPT Helsestasjonen Barnevernet Kulturskolen 1. linje

Detaljer

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring.

STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE. MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. STANDARD FOR LÆRINGSMILJØET PÅ NORDPOLEN SKOLE OG AKTIVITETSSKOLE MÅL: Formålet med standarden er å skape et læringsmiljø som fremmer trygghet, trivsel og god læring. INNHOLD: Ordensregler Mobbing Fellestiltak

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Refstad skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Refstad skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Elevenes grunnleggende ferdigheter og dybdekompetanse i fag og evne til å

Detaljer

KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

KUNNSKAP GIR MULIGHETER! STRATEGI FOR ØKT LÆRINGSUTBYTTE Prinsipper for klasseledelse og vurdering Øvre Eiker kommune KUNNSKAP GIR MULIGHETER! Grunnskolen i Øvre Eiker 1 Visjon og mål for skolen i Øvre Eiker: KUNNSKAP GIR MULIGHETER!

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Apalløkka skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Apalløkka skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Apalløkka skole Innhold Skolens profil... 3 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...4 Elevenes grunnleggende

Detaljer

«Glød og go fot Hele dagen!»

«Glød og go fot Hele dagen!» «Glød og go fot Hele dagen!» KVALITETSPLAN FOR SKOLEFRITIDSORDNINGEN i Orkdal kommune FORMÅL FORMÅLET MED KVALITETSPLANEN: Styringsredskap for skoleeier, rektorer, skolefritidsleder og ansatte Sikre alle

Detaljer

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike!

Kvalitetsutviklingsplan. for. Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Kvalitetsutviklingsplan for 2011 2013 Alle på Raumyr skole skal arbeide sammen for å bli trygge, ansvarlige og kunnskapsrike! Grunnleggende ferdigheter Kongsbergskolen: Elevene skal gjennom hele grunnskoleløpet

Detaljer

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret

Årsmelding for Selvik skole Skoleåret Årsmelding for Selvik skole Skoleåret 2016-17 Selvik skole; ET STED HVOR ALLE ER TRYGGE OG TRIVES, SÅ DET SKAPES GROBUNN FOR PERSONLIG OG FAGLIG VEKST Sandeskolen har følgende visjon: «Alle skal ha minst

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Roligheten 3, 3029 Drammen Roligheten 3, 3029 Drammen HANDLINGSPLAN MOT MOBBING OG KRENKENDE ATFERD Aronsløkka skole Opplæringsloven 9a-1 og 9a-3. Det psykososiale miljøet Skolen skal

Detaljer

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016

Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 Kvalitet og utviklingsplan for Mathopen SFO 2015-2016 1 Bakgrunn for Kvalitet og utviklingsplanen Mathopen SFO sin kvalitets og utviklingsplan har bakgrunn i Bergen kommunes håndbok og vedtekter revidert

Detaljer

Krokeide skolefritidsordning Virksomhetsplan 2014/2015

Krokeide skolefritidsordning Virksomhetsplan 2014/2015 Krokeide skolefritidsordning Virksomhetsplan 2014/2015 1.0 Pedagogisk plattform Barnet skal møte det samme verdisynet og de samme grunnholdningene i SFO som i skolen for øvrig. SFOs viktigste oppgave er

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR BLINDHEIM BARNESKOLE Visjon: Læring og trivsel hånd i hånd Samarbeid og glede gir kreativ ånd HANDLINGSPLAN 2008/09 FORORD Kvalitetsutviklingsplanen for Blindheim barneskole

Detaljer

En skole for alle, med blikk for den enkelte. Samarbeid hjem-skole. Elverum kommune. Bilde: www.forskningsradet.no

En skole for alle, med blikk for den enkelte. Samarbeid hjem-skole. Elverum kommune. Bilde: www.forskningsradet.no En skole for alle, med blikk for den enkelte Elverum kommune Bilde: www.forskningsradet.no FORORD Skole er viktig for alle Dette heftet beskriver hvilke forventninger det er mellom skole og hjem i Elverum.

Detaljer

Foreldremøte 5.trinn 26.08.15 VELKOMMEN

Foreldremøte 5.trinn 26.08.15 VELKOMMEN Foreldremøte 5.trinn 26.08.15 VELKOMMEN Trinnets voksne Birgitt Jensen Chris Tommy Johansen Kamilla Pedersen Bera Skorpen Liv Bentzen Bente Ebbesen Innhold Skolens visjon. Elevenes arbeidsmiljø 9A Organisering

Detaljer

Årsplan Hvittingfoss barnehage

Årsplan Hvittingfoss barnehage Årsplan 2 Forord De åtte kommunale barnehagene har utarbeidet en felles mal for Årsplan. Denne malen er utgangspunktet for innholdet i vår årsplan. Hver enkelt barnehage lager sin Årsplan for det enkelte

Detaljer

Strategisk plan for Fridalen skole

Strategisk plan for Fridalen skole Strategisk plan for Fridalen skole I. Skolens verdigrunnlag A. Visjon for vår skole: 2012-2016 Oppdatert utgave: 22.01.2013 Fridalen skole skal være en trygg arena for læring av faglige, sosiale og kulturelle

Detaljer

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu

Skolemiljøutvalget. Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu Skolemiljøutvalget Verktøy og virkemidler for et bedre skolemiljø? Nina Bøhnsdalen Sekretariatsleder Kfu 1 Skolens elever utgjør 20 % av befolkningen, men de representerer 100 % av fremtiden. Staten gir

Detaljer

Eltonåsen skole Virksomhetsplan for. Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede. Satsningsområder : REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG

Eltonåsen skole Virksomhetsplan for. Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede. Satsningsområder : REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG Virksomhetsplan for Skolen i skogen gir: Kunnskap Omsorg Glede Satsningsområder - 2017: REGNING I ALLE FAG LESING I ALLE FAG HJEM- SKOLESAMARBEID KLASSELEDELSE 1 Eltonåsen skoles plattform Ved Eltonåsen

Detaljer

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON

HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON HANDLINGSPLAN MOT MOBBING KORTVERSJON KODAL SKOLE 2012/2013 September 2012 Kodal skole september 2012 1 1. Avdekking av mobbing 1.1 Årlig undersøkelse av omfanget av mobbing ved skolen. Tiltak Elevundersøkelse,

Detaljer

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel

Velkommen til foreldremøte. Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Velkommen til foreldremøte Med blikk for alle! Samarbeid Læring Trivsel Agenda Velkommen ved skolens ledelse Felles informasjon Elevenes læring Skolens satsingsområder Datoer, talentsatsing, valgfag, fravær

Detaljer

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole

Utviklingsplan skoleåret Maudland skole Utviklingsplan skoleåret 2017 2018 Maudland skole Læringsresultater og læringsmiljø Emne Resultat Kommentarer 2014-2015 2015-2016 2016-2017 Nasjonale prøver Regning Lesing 2,4 2,3 54, 66 50, 67 53 56 Resultatene

Detaljer

Hei og velkommen til et nytt SFO år!

Hei og velkommen til et nytt SFO år! Neverdal SFO 2015-2016 Hei og velkommen til et nytt SFO år! På Neverdal SFO har vi fra høsten barn fra 1-4 trinn. Vi er i år 5 ansatte i varierte stillingsstørrelser, som på sin måte bidrar til god oversikt,

Detaljer

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune

Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune Vedtekter for FAU ved Volsdalen skole Ålesund kommune (Vedtatt i FAU-styret 30/1-2013) 1 Foreldrerådet Alle foreldre, som har barn ved skolen, er medlem av foreldrerådet. Foreldrerådet skal arbeide for

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing og krenkelser Handlingsplan mot mobbing og krenkelser 01.08.2017 ble det foretatt endringer i Opplæringslova 9A. Skolens handlingsplan mot mobbing og krenkelser er revidert i tråd med nytt regelverk. Opplæringsloven

Detaljer

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015

Tiltaksplan Varden skole 2014 2015 splan Varden skole 2014 2015 KUNNSKAP OG VENNSKAP HÅND I HÅND Elevene på Varden er aktive og utvikler sin kunnskap i samhandling med andre i et stimulerende og tilrettelagt læringsmiljø. Grunnleggende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012

VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 VIRKSOMHETSPLAN FOR VIKHAMMER UNGDOMSSKOLE, MALVIK KOMMUNE PERIODEN 2008-2012 HVOR VIL VI? Innledning 1. OLD Denne virksomhetsplanen beskriver hva som skal være utgangspunktet for arbeidet ved Vikhammer

Detaljer

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling

Drammen kommune. Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Drammen kommune Skoleeiers bruk av ulike data for kvalitetsutvikling Skoleeier (rådmann) Skole (rektor) Presentasjonen Del 1: Gi en oversikt over systematikken for oppfølgningen av skolene Del 2: Innføring

Detaljer

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016. Algarheim skole vi gjør hverandre gode

Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016. Algarheim skole vi gjør hverandre gode Algarheim skole STRATEGISKE MÅL 2016-2019 TILTAK OG VIRKSOMHETSPLAN 2016 Algarheim skole vi gjør hverandre gode Ullensakerskolen står «RAK» - Rettvendt, Ambisiøs, Kompetent virksomhetsplan 2016 og strategisk

Detaljer

Verdier og mål i rammeplanene

Verdier og mål i rammeplanene Verdier og mål i rammeplanene ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.10.2015 Utdrag fra Rammeplan for SFO i Bodø Mål "SFO skal: Ivareta småskolebarnas behov for variert lek og aktivitet I samarbeid med hjem og skole

Detaljer

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016

Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 Enhet for Li skole VIRKSOMHETSPLAN 2016 1 Nittedal kommunes strategiske styringsmål 2 Enhetsleders innledning Li skole har ca 500 elever i ordinært opplæringstilbud. Vi har Young Mentors (YouMe). YouMe-elevene

Detaljer

Virksomhetsplan august 2008 juni 2009

Virksomhetsplan august 2008 juni 2009 Virksomhetsplan august 2008 juni 2009 Nesset ungdomsskole Levanger kommune 1. INNLEDNING Nesset ungdomsskole ligger på Nesset i Levanger kommune. Elevene kommer fra to barneskoler, Nesheim og Halsan. Det

Detaljer

Vedlegg 3. Kategorisering 1 Informanter Skoleledere 1,2,4,8,9,12,13,14,15,17,18,19,30,36,37. Lærere 3,5,7,16,26,27,29,33,38,39,40,41,42,43,44

Vedlegg 3. Kategorisering 1 Informanter Skoleledere 1,2,4,8,9,12,13,14,15,17,18,19,30,36,37. Lærere 3,5,7,16,26,27,29,33,38,39,40,41,42,43,44 Kategorisering 1 Informanter Skoleledere 1,2,4,8,9,12,13,14,15,17,18,19,30,36,37 Lærere 3,5,7,16,26,27,29,33,38,39,40,41,42,43,44 Foreldre 6,10,11,20,21,22,23,24,25,28,31,32,34,35,45 1.Ideologi /ideal

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Klæbu kommune. Sørborgen skole og SFO

Klæbu kommune. Sørborgen skole og SFO Klæbu kommune Sørborgen skole og SFO I samarbeid med Sørborgen skole og Sørborgen SFO, er Klæbu kommunes målsetting for prosjektet: Utvikle og fornye personalets handlingskompetanse for å bedre læringsmiljøet

Detaljer

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15

Halmstad barne- og ungdomsskole. Dette er HBUS. Skoleåret 2014/15 Halmstad barne- og ungdomsskole Dette er HBUS Skoleåret 2014/15 Innledning Dokumentet er utarbeidet ved Halmstad barne- og ungdomsskole. Dokumentet er et forpliktende dokument og styringsredskap for skolens

Detaljer