Status og utfordringer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status og utfordringer"

Transkript

1 Norges VA-ledningsnett Status og utfordringer 360 o Vedlikehold Vårt felles ansvar Brødrene Dahl AS 29.februar 2012 Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, N-3014 Drammen

2 Rør vi har lagt etter 1975 er ødelagt av korrosjon! Sulfatreduserende bakterier: 1. Anaerobe forhold ikke tilgang på luft 2. Organisk materiale, f.eks matjord 3. Leire med sulfat helt vanlig leire Rør uten korrosjonsbeskyttelse

3 Tyskland: Hamburg: Alle vannstikkledninger ligger i varerør. Vanntap <3% Innen 2015 skal alle ledninger, også private stikkledninger, være tetthetsprøvet! Deretter tetthetsprøving hvert 20.år Norge: 40-60% lekkasjetap Store inn- og utlekkinger i avløpsnettet 3

4 ADVARSEL! Dette foredraget er ikke for de mange kommuner og VA-selskap som gjør en utmerket jobb med mange glimrende og gode eksempler på kompetanse, innovasjon, effektivitet og stor innsats i ledningsfornyelser! Slapp av jeg skryter av dere ofte! Dette foredraget er for de mange mellomstore og små kommunene (samt noen store også) som aldri får «hue over vann»: Kommunalteknisk landhandler: Bygningssjef om morran, renovasjonssjef midt på dagen, vannverkssjef på ettermiddagen, i kommunestyret om kvelden og brannsjef om natta! Jobber i kommuner som forsøker, men som ikke klare å rekruttere fagfolk De har ikke tid til å være her!!!! Har problemer, utfordringer og penger Mangler fagfolk og vettug organisering 4

5 En del gledelige konklusjoner 1. Økt standard og sikkerhet i de store vannverkene og i avløpsrenseanleggene. 2. Ledningsfornyelsene øker, - lekkasjetap reduseres - fremmedvann i avløp i fokus 0,5 0,8% fornyes årlig. Mange fornyer 1-2% pr år 3. Helhetstankegangen styrkes: - Drikkevannkvaliteten helt fram til forbrukerne - Fjorder og vassdrag forbedres 4. Norsk Vann blitt sterk, profesjonell og slagkraftig

6 Alt går jo så bra! Hvorfor mase om vedlikehold? Det er alltid vann i krana og det er godt å drikke Kloakken blir borte Ingen estetiske problemer Badevannet er for kaldt, men. Fosfor. noe for forskerne EU-krav Ingen andre land har råd til å bry seg! VA-tjeneste er gode, pålitelige og billige! «Ikke plag meg med pirkete detaljer!» Det er skole, helse og omsorg som er utfordringene våre for ikke å forglemme SMØR!!! 6

7 Hovedutfordring - vann på avveie Kilde: Godt Vann Drammensregionen GVD

8 Graving for kabler og rør kan medføre skader og ulemper for veien - Bedre kvalitet og avslutning på anlegg i veien 8

9 VA er del av en komplisert infrastruktur Krysset Karl Johans gate x Skippergata i Oslo Vi bygger i gatene! Enorme verdier! 9

10 Samarbeidsprosjekt I veien for hverandre Samordning av rør og kabler i veigrunnen 10

11 Samlet lengde (km) Andel i eller langs vei (km) Gjenanskaffels es-kostnad (mrd kr) for anlegg i veigrunnen Elektrisitet Vannforsyning Avløp inkl overvann (VA i felles grøft) 350 Telenor Annen telekom (BaneTele, energiselskap mm) Fjernvarme ,5 Gass 500 Totalt Ca km Ca km Ca. 430 mrd kr 11

12 Utfordringer og problemer Antall infrastrukturanlegg øker - Gass, fjernvarme, bredbånd, avfallsug osv Hver sektor ( også kommunene?) er seg selv nok - Sektorene foran helheten Ingen ivaretar fellesskapet og samordningen - Hvor er kommunen som samordner? - Ingen departementer ser helheten 12

13 For å opprettholde dagens standard på teknisk infrastruktur i verden trengs det milliarder kroner inntil kroner Time Magazine 14.mai

14 Problemfritt javel! Hvem sitt problem er dette?: Vannledningsnettet lekker 50% Utette vannledninger ligger tett innpå utette kloakkrør Kommuner med 100% separatsystem mener at kloakken skulle gå i det ene røret og regnvannet overvannet i det andre. Hvorfor kommer det da 3 ganger så mye avløp til renseanlegget når det regner? 6000 smittet av giardia i Bergen 2004 pga utett avløpsrør syke i Østersund 2010 pga parasitter i drikkevannet Tarmbakterier i badevannet og ved jordvanning fra elver Hyppigere og mer dramatiske ledningsbrudd 14

15 Forfallet fortsetter.. altfor få reagerer! Men krav og forventninger fra «samfunnet» øker Samfunnssikkerheten er mer i fokus Trygghet er en del av en høy levestandard Vann- og avløpstjenester er en selvsagt del av dette Varmere, våtere, villere Forebygging funker ikke byene og Maldivene drukner 100-årsregnet kommer snart hvert år! Vann i by --- stadig hyppigere Gravingen blir stadig vanskeligere med mer enn 10 rør- og kabelsystemer i undergrunnen Forfallet fortsetter! 15

16 Kloakk fra boligblokk feilkoblet til overvannsledning Drikkevannsinntak 38 m dyp, 350 m fra land Mangelfull vannbehandling, med klorresistente parasitter (cryptosporidium) Én syk person skiller ut parasittcyster pr døgn Renseanlegg utslipp Vanninntak -38 m 350 m fra land Overvannsledning med kloakk 16

17 Utette VA-ledninger gir risiko for sykdom! Tar vi sjansen? Hvis du synes at KVALITET KOSTER, ************ Prøv en EPIDEMI! 17

18 Klima>lpasningsutvalget 15.nov Overvannsmyndighet må utpekes (NVE!) 2. Stort kompetansebehov: ~ 200 mill kr til øremerket planlegging av klimatilpasning i kommunene 3. Nye dimensjoneringsregler også for veier 4. Nye regler for finansiering av overvannshåndtering i VA-gebyrregelverket 5. Avklare kommunes rett til å frasi seg ansvar for skader pga for små avløpsledninger. 18

19 Ingen eier problemene Forbrukerne / abonnentene er fornøyde Tjenestene er gode, pålitelige og billige Staten bryr seg ikke Ansvaret spredt på omkring 10 departementer De lovfestede kravene er i hovedsak oppfylt Politikerne kan prioritere andre oppgaver og det gjør de! Bransjen selv er fraksjonert i 429 kommuner, mer og mer underbemannet De daglige «brannslokkingene» stjeler oppmerksomheten, tiden og kronene Mange dyktige ledere gjør en god jobb, men det trengs mye mer --- av alt! 19

20 Staten forsinker vedlikeholdet og fornyelsen av det dårlige avløpsnettet! Utfordringene er «uendelige». Vi klarer ikke alt samtidig! Forskning viser at landbrukstiltak er mest kostnadseffektive, men «bønda er freda»! Forskning viser også at utbedring av ledningsnett er mer effektivt enn utvidet rensing Men EU-krav (Vannforskriften) følges lojalt av staten (eneste i Europa!!) så derfor pålegges utvidet rensing. Dermed må ledningsfornyelsen vente! 1. Heldigvis finnes fylkesmenn med fornuft, som nyanserer dette 2. Staten må inn med statstilskudd for å unngå tredobling av avløpsgebyrene,. Som likevel må heves! 20

21 Et eksempel: Sørum kommune, sør for Gardermoen innbyggere, ca har kommunalt avløp til 4 renseanlegg Avløpsgebyret 2011 var 5068 kr inkl mva, 24% høyere enn landsgjennomsnittet Skal sammen med Fet og Gjerdrum investere ca 420 mill kr i nytt renseanlegg, der halvparten er overføringsledninger Har 28 pumpestasjoner og 220 km avløpsnett, gj.snitt alder ca 20 år. UNGT! Hele avløpsnettet er separatsystem, likevel mer enn dobles vannføringen til hovedrenseanlegget når det regner. «Vi måler ikke nøyaktig fordi målerenna oversvømmes ved kraftig regn!» Vil investere 120 mill kr i 41 prosjekter med dårlig private avløpsanlegg som heller bør tilknyttes kommunen Mange andre utfordringer mht fornyelser og vedlikehold Sørum er en STOR kommune, og har en dyktig stab både inne og ute. Hvis alt skal gjennomføres, må avløpsgebyret tredobles de neste 5 årene! 21

22 Problem 1 Organiseringen mange små kommuner Løsning 1: Lag interkommunale VA-selskap med totalansvar helt ut til abonnentene Så å si alle IKS (InterKommunale Selskaper) i norsk VA er kun engrosvirksomheter, som kun selger til eierkommunene sine. 22

23 Myte eller virkelighet: Et VA-selskap er mye bedre enn en kommunal etat. 1.Veldefinert og forutsigbart ansvarsområde / resultatkrav - Eierstyringsdokumenter - Selskapsavtale og øvrige prosedyrer for oppgaver - Rett på sak. Kostnadseffektivt. 3. Klare rammevilkår for øvrig - IKS-lov / Aksjelov osv 4. Godt omdømme - Positive eksponeringer i media - Kommunene har et betydelig imageproblem 5. Mye lettere rekruttering - Kommunene har store problemer. - Selskapene opplever ikke rekruttering som noe stort problem 6. Bedre lønn / større forhandlingsfrihet mht.lønn - Sannsynligvis riktig, men kanskje ikke dramatiske forskjeller - Mange kommuner fristiller seg fra lønnsregulativet Bør all VA-virksomhet organiseres i selskaper, som i Danmark 2009? Hva har VA i kommunestyret å gjøre? 23

24 Sju kloka kommuner

25 Roslagsvatten AB Totalansvar helt ut til abonnentene Dannet Eies av 6 kommuner nord for Stockholm Totalansvar VA til personer i 4 kommuner Kundeservice for 3 kommuner i tillegg Omsetning 125 mill SEK pr år (2008) Kjøper vann fra interkommunale Norrvatten Renser avløp i 19 egne renseanlegg 65 ansatte Datterselskap for eierskap til hver kommunes ledningsnett och anläggningar (ingen ansatte) 25

26 Problem 2 Rekruttering av ingeniører og andre VA-fagfolk Oljen stikker av med alle ingeniørene Løsning 2: Fokuser mer på omdømmet Organisering er mye av nøkkelen Lag «VA-skolen» som supplement til ingeniørutdanningen 26

27 Roslagsvatten 2009: 70-75% av de 63 ansatte har begynt i selskapet etter 2003 Er rekrutteringsproblemet i VA reelt?

28 Problem 3 Vi har ikke råd til økt fornyelse og vedlikehold Løsning 3: Påstanden er bare tøys VA er i en luksussituasjon med egen «seddelpresse» i de selvkostbaserte VA-gebyrene. 28

29 Problemene er store og erkjente: VA-rørene lekker, fordi de forfaller Vi har penger: Egne selvkostbaserte VA-gebyrer Vi får stort sett det vi ber om fra politikerne 29

30 «Vårt hovedmål må være : Ordførerens prioritering Tilfredsstillende VA-tjenester til lavest mulig kostnad.» Nøkkelen er: Stordrift Redusert bemanning Effektiv ledelse Høyere kompetanse Bedre utnyttelse av utstyr og mannskaper Bedre tekniske løsninger Dagens organisasjon er da en for dårlig løsning! 30

31 i G!n n n o v v i G G a n i i i o! 31

32 Noen sentrale nøkkeltall for norsk VA-sektor vannverk km hovedvannledninger avløpsanlegg km hovedavløpsledninger og overvannsledninger tonn slamprodukt per år Gjenanskaffelsesverdi 500 mrd. kroner Årlig omsetning 10 mrd. kroner ansatte 32

33 Samspill mellom teknologi og eierspørsel! Teknologien er ikke en begrensende faktor! 33

34 34

I veien for hverandre

I veien for hverandre I veien for hverandre Samordning av rør og kabler i veigrunnen Februar 2008 Page 1 of 31 Innholdsfortegnelse Sammendrag.3 Forord med bakgrunn...5 1. Infrastrukturens viktighet og omfang...6 1.1 Vi kan

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

(2) Hva er våre utfordringer?

(2) Hva er våre utfordringer? Infrastrukturdagene 2011 9.-10.februar 2011 Rørledninger, kabler og asfalt i veigrunnen (2) Hva er våre utfordringer? Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen rastad @ online.no 917

Detaljer

11-2013. Jæren vannområde. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Bedre skogsveier Torgtale Idédugnad

11-2013. Jæren vannområde. Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Bedre skogsveier Torgtale Idédugnad 11-2013 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Jæren vannområde Bedre skogsveier Torgtale Idédugnad Kunnskapsdeling for et bedre samfunn VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED

Detaljer

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS VANNBRANSJEN LIVSVIKTIG TEKNOLOGI

VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS VANNBRANSJEN LIVSVIKTIG TEKNOLOGI VANN VERDENS VIKTIGSTE RESSURS VANNBRANSJEN LIVSVIKTIG TEKNOLOGI 1 INNHOLD Verdens viktigste ressurs 1 Visste du at... 4 Vann styrer verden 6 Rent vann - ikke så selvsagt som du tror 9 Morgendagens store

Detaljer

MÅ BYTTE RØR FOR MILLIARDER

MÅ BYTTE RØR FOR MILLIARDER Forsidefoto: Dag Nordsveen < SEKSJON HELSE OG SOSIAL Nr. 5-2012 MÅ BYTTE RØR FOR MILLIARDER SIDE 8 13 www.fagbladet.no Norge er kloakkversting For medlemmer i Fagforbundet I flyktningers fotspor SIDE 14

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn

Spylekurs avløp. Steinar Nilo og Robert Nilsen. Bakgrunn Spylekurs avløp Steinar Nilo og Robert Nilsen Bakgrunn Spylekurs avløp er kommet i stand som et spleiselagsprosjekt mellom kommuner og firma som er medlemmer av Rørinspeksjon Norge (RIN). Norsk Vann`s

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE?

SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE? REHAB Nr. 1 2014 SLUTT PÅ GRAVING OVER VEIENE? TØRKETIDEN FORBI I FROGNERPARKEN PÅ JAKT ETTER DE BESTE LØSNINGENE REKRUTTERER I BARNEHAGENE JOBBER FRAM VA-FAGET SSTT FEIRER 25 I KØBENHAVN Av Tor-Erik Olimb

Detaljer

REN Info. Narvik VAR - hver dag. Juni 2011. Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet. www.narvikvar.no

REN Info. Narvik VAR - hver dag. Juni 2011. Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet. www.narvikvar.no REN Info Et informasjonsmagasin fra Narvik VAR Juni 011 Narvik VAR - hver dag www.narvikvar.no Norges beste drikkevann kommer fra Isvatnet og Forsnesvatnet VI GJØR NARVIK RENERE INNHOLD I frontlinjen...................................

Detaljer

magasinet Wow, vannet tar solarium! Sjarmerende «skitjobb» Søker i natten Utgis dann og vann denne gang i 2010

magasinet Wow, vannet tar solarium! Sjarmerende «skitjobb» Søker i natten Utgis dann og vann denne gang i 2010 Flyktningfamilien: Søler aldri med vannet Side 20-21 vann magasinet Utgis dann og vann denne gang i 2010 Wow, vannet tar solarium! Side 8-11 Sjarmerende «skitjobb» Side 28-29 Søker i natten Side 26-27

Detaljer

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag

4-2015. Norges beste drikkevann? Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag 4-2015 Norsk Kommunalteknisk Forening www.kommunalteknikk.no Norges beste drikkevann? Østre Agder brannvesen På besøk hos KMD NKF Trøndelag Kunnskapsdeling for et bedre samfunn utleiepumper 3 gode grunner

Detaljer

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen

Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014. Godtfolk, kjære alle sammen Utfordringer i folkehelsearbeidet Et regionalt perspektiv. Nordisk folkehelsekonferanse 27.8.2014 Godtfolk, kjære alle sammen Først vil jeg si tusen takk for at jeg har fått denne anledningen til å dele

Detaljer

Vi ønsker alle våre lesere en God Jul!

Vi ønsker alle våre lesere en God Jul! 12 2012 Vi ønsker alle våre lesere en God Jul! NKF Kunnskapsdeling for et bedre samfunn www. kommunalteknikk.no NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING VELKOMMEN TIL FREMTIDEN: FLYGT EXPERIOR INSPIRED BY YOU. ENGINEERED

Detaljer

11.12.2013. Infrastrukturens blodårer forvitrer skal vi akseptere det? Vannforsyning diskutert siden 1600-tallet

11.12.2013. Infrastrukturens blodårer forvitrer skal vi akseptere det? Vannforsyning diskutert siden 1600-tallet Infrastrukturens blodårer forvitrer skal vi akseptere det? Anders Anundsen, Stortingsrepresentant FrP, leder Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité Vannforsyning med røtter Vannforsyning diskutert

Detaljer

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008)

Klimatilpasninger Veiledning om mulige tiltak i avløpsanlegg (TA-2317/2008) Klimatilpasninger VEILEDNING OM MULIGE TILTAK I AVLØPSANLEGG 2317 2007 Forord Veiledningens formål er å hindre økt forurensning fra overløpsutslipp og avløpsrenseanlegg, slik at god vanntilstand kan nås

Detaljer

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling

i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling i Akershus Et viktig redskap for samfunnsutvikling Foto: Frode Aga Ansatte direkte i byggenæringens over 29000 bedrifter Sogn og Fjordane 5055 Møre og Romsdal 12418 Nordland 11070 Troms 6411 Finnmark 3775

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter Synlig for et bedre omdømme VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter februar 2008 innledning Denne veilederen

Detaljer

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010

1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 1A - VA dagene 2010 i Midt Norge- 26-27 Oktober 2010 DAG 2: Sanering/rehabilitering av ledningsnett Tittel: Akseptabel utskiftingstakt på ledningsnettet Steinkjer kommune, avd for plan og natur v/arne

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nr 1 mars 2015 water management

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Nr 1 mars 2015 water management denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet les mer på nett! www.watermanagement.no Nr 1 mars 2015 water management Les om Tørre kontinenter Hva kan vannrike Norge lære? Vannlekkasjer Skader for milliarder

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION

NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION RÅDGIVENDE INGENIØRERS FORENING NORGES TILSTAND 2015 STATE OF THE NATION State of the Nation 2015 INNHOLD Forord Norges ryggrad s. 3 Metode s. 6 Scenarier for Norge 2050 s. 9 Sammendrag s. 12 Kommunale

Detaljer

Innst. 504 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:109 S (2012 2013)

Innst. 504 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:109 S (2012 2013) Innst. 504 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:109 S (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer