Hvorledes møter vi kravene til kompetanse og effektivitet i VA-Norge? Organisasjonsalternativer med vekt på interkommunalt samarbeid.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvorledes møter vi kravene til kompetanse og effektivitet i VA-Norge? Organisasjonsalternativer med vekt på interkommunalt samarbeid."

Transkript

1 Hvorledes møter vi kravene til kompetanse og effektivitet i VA-Norge? Organisasjonsalternativer med vekt på interkommunalt samarbeid. VA-dagene på Voss 23.september 2009 Sivilingeniør Christen Ræstad Strøtvetveien 2 B, 3014 Drammen online.no tel

2 VA-sektoren i Norge V: Forsyner befolkningen med vårt viktigste næringsmiddel 1700 vannverk > 50 personer km kommunale hovedvannledninger A: Verner vannmiljøet ved en trygg avløpshåndtering og forsvarlig slambruk 2600 avløpsanlegg > 50 PE tonn slamtørrstoff km hovedavløpsledninger (inkl. overvann) mindre avløpsanlegg (< 50 PE) Stipulert gjenanskaffelsesverdi: 500 mrd. kr Omsetter årlig for ~10 mrd. kr Ca ansatte (+ mange tusen i entreprenørbransjen) 2

3 Norges Vannforsyning Landets største selvbetjeningsbutikk! En vare du må ha daglig Vi holder åpent hele døgnet! Vi bringer varen helt hjem til deg! Ta så mye du vil! Vil du ha mer, så er dette som regel gratis! Varen leveres i trygg emballasje og er nøye kontrollert! Du er medeier i samvirkelaget! Verdiene vil vare i flere hundre år!

4 En del gledelige konklusjoner 1. Økt standard og sikkerhet i de store vannverkene og i avløpsrenseanleggene. 2. Ledningsfornyelsene øker, - lekkasjetap reduseres - fremmedvann i avløp i fokus 0,5% fornyes årlig 3. Helhetstankegangen styrkes: - Drikkevannkvaliteten helt fram til forbrukerne - Fjorder og vassdrag forbedres 4. Norsk Vann blitt sterk, profesjonell og slagkraftig

5 Det negative bildet Særlig for mindre kommuner. 1. VA-virksomheten er en del av den kommunaltekniske landhandelen. - Sterkt press på kommunens totaløkonomi rammer også VA - Knapp bemanning, både i antall og kompetanse 2. Handlefriheten ofte begrenset (store variasjoner) - Kortsiktige hensyn prioriteres foran systematiske langsiktige tiltak - Uklar politisk styring --- ofte detaljstyring 3. Usikre og mangelfulle anlegg - Tvilsomme hygieniske barrierer - Lekkasjetap, fremmedvann, utlekking og overløp - Ledningsfornyelser lavt prioritert 5

6 Usikre vannkilder, manglende barrierer og utette VA-ledninger gir risiko for sykdom! Tar vi sjansen? Hvis du synes at KVALITET KOSTER, ************ Prøv en EPIDEMI!

7 Abonnentenes / kundenes tillit 1. Åpenhet gir tillit a) Offentlighetsloven / forvaltningsloven b) Journalister og media c) Hjemmesider 2. Offentliggjøring av feil og avvik a) Avvik må forklares, ikke bortforklares b) Vannverket må styre informasjonen c) Kommunikasjonen med Mattilsynet må være god d) Vannverksregisteret må være korrekt 3. Dilemma: Kan informasjon skape utrygghet?. kanskje, men alternativet er verre! a) Mottakers kompetanse og evne til å skille alvorsgrad b) Medias behov for krisemaksimering

8 Vannforsyningskriser krever kapteiner! Kriseledere som handler selvstendig, med kompetanse, makt og kommandolinjer Kriseledere som handler i tide, ofte basert på ufullstendig informasjon og oversikt Kriseledere som er robuste og tåler å gjøre feil Kriseledere som avviser ekstern innblanding når dette forstyrrer mer enn det gavner Kriseledere som vet hvordan de skal skaffe seg bedre informasjon og oversikt Kriseledere som gjennom sin autoritet, trygghet, adferd og sine utsagn får tillit og troverdighet

9 9

10 Graving i Drammen - Kompleksitet Telenor EB DK Bypro. VNI Byplan Get VA Glitre D-IKT SVV Større arbeider > 100 m (Byprosj.) Prosjektgruppe Byggesaksbehandling Større arbeider > 100 m Overordnet plankoord. Intern plankoordinering Private utbyggings prosjekter Planbehandling Utbygg.- avtaler/ avtaler GRAVING II DRAMMEN Mindre arbeider < 100 m (VNI) Kontroll/ Oppfølging Kompetanse heving Eksternt EB Telenor Get Entrepr. Politisk behandling Graveinstruks Internt VA VNI Byprosj. Større arbeider > 100 m (Byprosj.) Mindre arbeider < 100 m (VNI) 10

11 Samspill mellom teknologi og etterspørsel! Teknologien er ikke en begrensende faktor! 11

12 Rekruttering er en hovedutfordring Vi kan ikke lenger velge: Stordriftsløsninger med langt færre 900 Gjenværende siv.ing. i VA-bransjen organisasjoner tvinger seg fram Antall personer Rest med 22 nye/år-bare pensjoner Rest med 22 nye/år- Pensjoner+ frafall 1% pr. år Rest med 15 nye/år- Pensjoner+ frafall 1% pr. år Rest med 15 nye/år. Bare pensjoner År 12

13 Norge er et lite land! Norge: 430 kommuner med 4,7 mill innbyggere 240 kommuner mindre enn 5000 innbyggere Interkommunalt: Kun engros-leddet Danmark: Fra 271 til 98 kommuner (1.jan 2007) for 5,5 mill innbyggere Ny lov: VA-virksomheten skal drives som selskap fra 2010 Sverige: 290 kommuner med 9,7 mill innbyggere Flere interkommunale VA-selskap med totalansvar Norge: Færrest innbyggere, flest kommune! 13

14 Hva slags VA-samarbeid skal vi ha i Hordaland? 33 kommuner innbyggere 3 kommuner > Bergen Askøy Fjell kommuner kommuner kommuner < 5000 innb

15 Barrierer og problemer Mange kommuner er uprofesjonelle Fragmentert i 434 kommuner, 18 fylker, små bedrifter osv. 250 kommuner har mindre enn 5000 innbyggere. Mange og uklare ansvars- og beslutnings-nivåer Økende spesialisering. Mangelfull kompetanse For lite ledermakt til problemløsning Ingen «eier» problemene Belønningssystemer mangler Prosedyrer truer selvstendighet og ansvar Status quo er så behagelig! 15

16 Hvorfor må kommunene samarbeide? Geografiske og vassdragsgitte betingelser: - Store felles drikkevannskilder og resipienter - Tekniske fellesløsninger Utfordringene går på tvers av kommunegrensene: - Vassdragsorienterte løsninger (rammedirektivet) - Økte krav til spesialisering, vanskelig tilgang på spesialister Effektivisering blir et økende krav

17 Stordrift viktig for VA-effektivisering Å levere 50% mer av tjenesten medfører bare 20% høyere kostnad: Felles vakt og beredskap Felles lagerhold, logistikk, serviceavtaler Spesialkompetanse 3 eksperter som dekker 3 kommuner er bedre enn 3 generalister for hver sin kommune IT-systemer / kartverk osv Regional optimalisering 17

18 Stordriftmuligheter Interkommunale selskaper - Totalansvar fram til kundene Interkommunale driftssamarbeid - Spleiselag på spesialoppgaver Multi Utility: stordrift særlig på kundeservice og adm. + forvaltning av infrastruktur - VA + Energi + Vei + Bredbånd osv Konkurranseutsetting - Deloppgaver (som i dag) - All drift og vedlikehold ( Ingen privatisering ) 18

19 Interkommunalt samarbeid De minste kommunene trenger hjelp først! Gå trinnvis fram? La etterspørsel fra kundene og samarbeid styre utviklingen, ikke pådytting av nye løsninger. Mangelvare: Handlekraft! Vi er verdensmester i tilløp uten hopp. Bøttevis med utredninger, altfor få resultater 19

20 Antall vannverkselskap i Holland mill innbyggere -Fra 130 til 15 vannselskap på 30 år ansatte -Forbud mot privatisering (men ikke mot konkurranseutsetting) -Overskudd og utbytteutdeling tillatt -Nøkkeltall / benchmarking på effektivitet 20

21 Hvordan kan kommunene samarbeide? 1. Eierskap til anlegg - De interkommunale VA-selskapene engrosleverandører 2. Finansiering - Spleiselag på hovedledninger, basseng osv 3. Drift - Beredskap, spesialkompetanse, effektivisering osv 4. Administrasjon - Vertskommuneordning. Myndighet engros 5. Regionalpolitisk - Rammedirektivet og vassdragsorientert fellesinnsats 6. Faglige nettverk - Driftsassistanse, spleiselag i prosjekter osv

22 En god organisasjon: Høy faglig dyktighet Kompetanse, kjenner problemstillingene Lokalkunnskap / nærhet Samkjørt lagarbeid, høy lojalitet i alle ledd God ledelse og styring. Handlekraft! Handlefrihet innen rammer Høy utnyttelsesgrad på mannskaper og maskiner --- rett mann på rett plass 22

23 Er et VA-selskap er mye bedre enn en kommunal etat? SELSKAPET: 1. Identitet, autoritet og handlekraft - Klare rammevilkår fra eierne - IKS-lov og annet lovverk 2. Veldefinert og forutsigbart ansvarsområde / resultatkrav - Eierstyringsdokumenter - Selskapsavtale og øvrige prosedyrer for oppgaver - Rett på sak. Kostnadseffektivt. 3. Godt omdømme - Positive eksponeringer i media - Kommunene har et betydelig imageproblem MEDARBEIDERNE: 4. Bedre lønn / større forhandlingsfrihet mht.lønn - Sannsynligvis riktig, men kanskje ikke dramatiske forskjeller - Mange kommuner fristiller seg fra lønnsregulativet 5. Mye lettere rekruttering - Kommunene har store rekrutteringsproblemer. - Selskapene opplever ikke rekruttering som noe stort problem Bør all VA-virksomhet organiseres i selskaper, som i Danmark 2009? 23

24 Nasjonalt samarbeid om vannforsyningsberedskap. Modell fra VAKA i Sverige: Nasjonal Vannkatastrofegruppe Rykker ut som kompetansestøtte til kommunene Ikke noe linjeansvar. Kun kompetanse Samler erfaringer fra hendelser i andre land 24

25 Roslagsvatten AB Dannet Eies av 6 kommuner nord for Stockholm Totalansvar VA til personer i 4 kommuner Kundeservice for 3 kommuner i tillegg Omsetning 121 mill SEK pr år Kjøper vann fra interkommunale Norrvatten Renser avløp i 19 egne renseanlegg 63 ansatte Datterselskap for eierskap til hver kommunes ledningsnett och anläggningar (ingen ansatte) 25

26 Svenske interkommunale VA-virksomheter Roslagsvatten AB: Østeråker, Vaxholm m.fl 4 kommuner ( innb)+ 3 kommuner (kundeservice). Gästrike Vatten AB: Gävle, Älv Karleby m.fl 4 kommuner ( innb) Varberg Falkenberg VA-Syd (kommunforbund): Malmø + Lund. Flere nye selskap i støpeskjeen Hovedpoeng: Felles administrasjon og bemanning Hver kommune bestemmer virksomhetsområdet, investeringer, fornyelser og VA-gebyrsatsene 26

27 Multi Utility. Infrastrukturtjenester. Drift av energinett, VA-system og andre infrastrukturtjenester i samme selskap Energiverkene ikke underlagt selvkost-regime Eierne sultne på overskudd og utbytte Drivkraft for effektivisering Spennende eksempler: Sykkylven Energi AS Sydkraft AB: VA for pers i Norrköping (avsluttet 2006) Sollentuna og flere andre svenske kommuner 27

28 GVD Godt Vann Drammensregionen Et spleiselag mellom 9 kommuner og Glitrevannverket. Start 2006 etter hovedplan Eksempler på prosjekter: Lekkasjekontroll med biler og folk Vertskommune for utslippskontroll i spredt bosetting Leveringsbetingelser og gebyrregelverk Slokkevannsbestemmelser Sikkerhet og beredskap Felles hovedplan for VA for 9 kommuner 28

29 Effektivitetsutfordringer i interkommunalt prosjektsamarbeid Medvirkning og styringsrett må veies opp mot effektivitet i prosjektarbeidet. Eksempler på utfordringer: Vertskommune gir en kommune styringsrett / myndighet i en annen kommune. - Skal den ene kommunen dermed melde seg ut? Administrative prosjektutfordringer med 9 kommuner - Skal alle kommuner være med på alt? - Hva er rettferdig kostnadsfordeling? Konkurransen mellom interkommunale og kommunale oppgaver - Forventninger i de interkommunale delprosjektene pisker de kommunale ingeniørene 29

30 Vi ønsker forbedringer, men motsetter oss forandringer! Arbeidstakerorganisasjonene er imot endringer, men mange medarbeidere ønsker forbedringer Bemanningsreduksjon og fjerning av «opparbeidede goder» som avspasering ved vakt, overkapasitet i bemanningen, osv Politiske og administrative «motkrefter» er sterkere enn presset for effektivisering. Hvem er forbedringens talsmann??? 30

31 Til debatten! Handlekraft og politisk detaljstyring lar seg ikke kombinere! Politikerne bør fokusere på bestillingen. Driften må dekke flere kommuner. Viktigst for de mindre kommunene. Vi trenger et mangfold av eksempler: Tjenestebytte / tjenestesalg over kommunegrensene Interkommunale selskap fra engros til totalansvar Interkommunale selskap med totalansvar Multi Utility Konkurranseutsetting av drift Offentlig / privat samarbeid OPS Effektiviteten må måles, virksomhetene evalueres Nøkkeltall Benchmarking 31

32 Kommunalpolitiske oppgaver. 1. Arealplanen / kommuneplanen / hovedplaner: - Hvor skal det være offentlige VA-tjenester? - Beskyttelse av drikkevannskilder - Miljømål / brukermål for vannforekomstene 2. Eie anleggene: - Beslutte og bevilge til utvidelser og fornyelser - Ansvaret for anleggenes standard / sikkerhet 3. Avgjøre sikkerhetsnivå, der dette ikke er regulert i lov eller forskrift, for eksempel: - Reservevannkilde / standard for reserveforsyning - Avløpsnettets sårbarhet ved ekstremnedbør 4. Fastsette gebyrnivået overfor abonnentene 32

33 Politisk styring eller effektivitet? Bestilleren: Kundenes krav Lovverkets minimumskrav + Politikken: Politiske avveininger, særlig mht. sikkerhet og beredskap Ivareta eierskap (ikke alltid!) til anlegg (fornyelser osv.) Hovedplaner sentralt bestillingsdokument Vedta totalbudsjett og gebyrnivå Bestille: Resultatkrav / kontrakt Kontrollere: Resultatvurderinger og regnskap Utføreren: Oppfylle kontraktsvilkår Effektivitet Stordrift Incitamenter nødvendig Politisk styring unødvendig! Privat eller offentlig eid organisasjon 33

34 Erkjennelse: Å starte med en utredning gir ikke resultater! 34

35 Vilje-grunnlaget! Ta grunnlagsdebatten FØR dere utreder! 1. Visjonen. Drømmen og bildet av forbedringene. 2. Erkjennelsen av svakhetene i dagens ordninger! Trenger vi virkelig forbedringene? 3. Identifisering av ofrene! Hvem mister makt og innflytelse? Medvirkning. Se mulighetene! 4. Mot og vilje til å håndtere motgang! Vær tydelig særlig når det gjelder konflikter! 5. Evne og vilje til å handle..robust og utholdende. Du må ut i vannet for å lære å svømme! 35

36 En god og kompetent VA-organisasjon: Etterspør mer kompetanse - Engasjerer dyktige konsulenter - Initierer og deltar i FOU-prosjekter - Stimulerer intern faglig utvikling - Er en utfordrende og god arbeidsplass Har handlefriheten - Enkle beslutningsrutiner / rammestyring - God økonomi - Frihet under ansvar Det er disse organisasjonene som må løfte VA-faget videre, ikke primært myndighetene! 36

37 Scenario 2015 Vi trenger nytenking! IKS med totalansvar fram til kundene - Modell Roslagsvatten og GIVAS Store infrastrukturselskap Multi Utility - 1 stor by og 3 mellomstore kommuner samt 1 region med 6 kommuner - Kundeservice, drift, vedlikehold og beredskap for VA + elektrisistet + fiberbredbånd + vei Konkurranseutsatte drifts- og vedlikeholdskontrakter - 1 stor kommune og 5 mellomstore kommunekontrakter Regionale spleiselag mellom kommuner - Modell GVD i Drammen 37

38 Konklusjoner: Stordriftsfordelene må utnyttes bedre - Mange ulike organisasjonsalternativer - Offentlige og private aktører er begge aktuelle Rammeavtaler og teknologisamarbeid mellom VA-virksomhetene og produsentene Dyktige og profesjonelle aktører vil lykkes! 38

39 Vann, avløp og nye rettsregler Gardermoen november 2009 Ekstremvær, hjemler for overvannshåndtering Infrastruktur i veigrunnen VA-utbygging i hytteområder - Organisering og avtaler ift. kommunen Offentlige anskaffelser - Tildelt enerett - Rammeavtaler, monopoliseringstendenser Vannforsyningskonferansen 2009 Stavanger juni 2009 Kom med programforslag!

Kommunalteknisk samarbeid

Kommunalteknisk samarbeid Kommunalteknisk samarbeid 2013 PROSJEKTRAPPORT Kommunalteknisk samarbeidsutredning (KSU) Lier kommune Røyken kommune Hurum kommune Utarbeidet med bistand fra: Forord Kommunene Lier, Røyken og Hurum har

Detaljer

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP

INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP INTERKOMMUNALT SAMARBEID VANN OG AVLØP Utredning 2: Nord Odal kommune GIVAS Behandlet i Kommunestyret i Nord Odal *.*.2012 Behandlet i Representantskapet i GIVAS *.*.2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING...

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS

G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS G ODT VANN! Felles hovedplan 2005-2020 for vannforsyning i Drammen, Lier, Nedre Eiker og Røyken i samarbeid med Glitrevannverket IKS FORORD Internasjonale, nasjonale, regionale og lokale hensyn tilsier

Detaljer

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering

Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering 2013 Rapport Nordland Revisjon Grunnlag for etablering Arbeidsgruppen Nordland revisjon 08.05.2013 Innhold 1. MANDAT OG OPPDRAG... 3 BEHANDLINGEN AV UTREDNINGEN... 5 SAMMENDRAG... 6 LESEVEILEDNING... 11

Detaljer

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester

Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Resultater 2010 Tilstandsvurdering av kommunale vann og avløpstjenester www.bedreva.no Foto: Nina Østergaard Norsk Vanns tilstandsvurdering av VA-tjenestene Vurdering av 61 kommuner

Detaljer

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF

Rapport 2008-011. Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Rapport 2008-011 Modeller for organisering av eiendommer i Helse Sør-Øst RHF Econ-rapport nr. 2008-011, Prosjekt nr. 56060 ISSN: 0803-5113 JHO/GHA/pil, ODN, 21. januar 2008 Ikke offentlig Modeller for

Detaljer

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003

Håndbok ved konkurranseutsetting. Oktober 2003 Håndbok ved konkurranseutsetting Oktober 2003 : Forord Konkurranseutsetting og annen omstilling snur stadig oftere rundt på forholdene på våre arbeidsplasser. Det skaper usikkerhet og nye utfordringer

Detaljer

I veien for hverandre

I veien for hverandre I veien for hverandre Samordning av rør og kabler i veigrunnen Februar 2008 Page 1 of 31 Innholdsfortegnelse Sammendrag.3 Forord med bakgrunn...5 1. Infrastrukturens viktighet og omfang...6 1.1 Vi kan

Detaljer

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen

KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015. Hoveddelen KOMMUNEPLAN FOR OPPEGÅRD 2003-2015 Hoveddelen 4 KOMMUNEPLANENS HOVEDGREP Gjennom kommuneplanen har Oppegård kommune lagt opp til en > Bærekraftig utvikling med respekt for grønne verdier > Moderat vekst

Detaljer

Strategiplan 2012-15

Strategiplan 2012-15 Vedtatt på årsmøtet 8. november 2011 1. Innledning 2 2. DiH s vedtekter 2 3. DiH s virksomhet. Medlemmenes behov for tjenester. 2 Generelt 2 Direkte assistanse til de enkelte medlemmer 3 Fellesprosjekter

Detaljer

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG

Kommunerevisoren LES MER OM: NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG Kommunerevisoren NKRF TIDSSKRIFT // 4 // 2014 // 69. ÅRGANG LES MER OM: // Hvem frykter for at de Røde Flagg etter misligheter og korrupsjon blir avdekket? // Hvorfor er de så gode? // Regnskapsregler

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017

BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 BÆRUM KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017 Desember 2007 INNHOLD. 1. OM HOVEDPLAN AVLØP 2008-2017... 3 2. RAMMEBETINGELSER... 4 2.1. STATLIG REGELVERK...4 2.2. KOMMUNALT REGELVERK...4 2.3. KOMMUNENS ORGANISERING

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter Synlig for et bedre omdømme VEILEDER I MEDIEkontakt for mindre og mellomstore energibedrifter februar 2008 innledning Denne veilederen

Detaljer

VEILEDER I MEDIEkontakt

VEILEDER I MEDIEkontakt VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet Å gjøre de usynlige tjenestene synlige VEILEDER I MEDIEkontakt for bedrifter i det offentlige markedet februar 2008 Innledning Denne veilederen

Detaljer

Økonomi Hurum Drift. Driftsenheten. Økonomisjef Prosjektet

Økonomi Hurum Drift. Driftsenheten. Økonomisjef Prosjektet KSU Lier- - Hurum REFERAT FRA GRUPPE-ARBEIDENE PÅ WORKSHOP 070503 Referent: Svein Aannestad, Kinei Formål med workshopen Formålet med workshopen var å drøfte alternativee samarbeidsmodeller som Kinei har

Detaljer

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017

KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 KOU 2013:2 Vann og avløp 2014-2017 Mai 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE 1.0 Sammendrag... 3 2.0 Bakgrunn/begrunnelse for utredningen... 4 3.0 Status og fakta... 5 3.1 Nøkkelinformasjon vannforsyning... 5 3.2.

Detaljer

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS.

KOMMUNALT EIERSKAP. Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Interkomm. Selskap (IKS) Dalane Kraft AS. Vikeså Kraftverk AS. VEDLEGG 1 KOMMUNALT EIERSKAP Eigersund kommunestyre (konsern Eigersund kommune) Rådmann Levekår Miljø Stab Adm. tj. Kommunale Foretak (KF) Interkomm. Samarb. ( 27) Interkomm. Selskap (IKS) Aksjeselskaper

Detaljer

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest

Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest FORPROSJEKTRAPPORT til høring Forprosjekt forpliktende IKT-samarbeid i Region Vest Versjon 1.0 Prosjektets eier/ oppdragsgiver: Styret i Regionrådet Vest www.regionradetvest.no Godkjent dato: Innhold 0

Detaljer

Sykehusreformen noen eierperspektiv

Sykehusreformen noen eierperspektiv Mer informasjon om sykehusreformen? www.dep.no/shd/sykehusreformen Rapport Norsk utgave Utgitt av: Sosial- og helsedepartementet Offentlig institusjoner kan bestille flere eksemplarer fra Statens forvaltningstjeneste

Detaljer

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015

KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG. EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 KONGSBERG KOMMUNE ÅPEN, FORUTSIGBAR OG LANGSIKTIG EIERSKAPSMELDING revidert kommunestyrets vedtak sak 101/14, 14. januar 2015 Innholdsfortegnelse 1.Innledning... 4 1.1Hensikten med en eierskapsmelding...

Detaljer

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12

Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Beskrivelse av dagens og fremtidens utfordringer til planstrategien i Svelvik kommune 2011-12 Den lille byen Svelvik, og dens evige kamp med å bli satt på kartet... Svelvik kommune Juni 2011 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Vurdering av interkommunalt samarbeid

Vurdering av interkommunalt samarbeid Vurdering av interkommunalt samarbeid Malvik kommune Mars 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av kontrollutvalget i Malvik kommune i perioden september-februar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER.

VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. VEILEDER OM HUSLEIEORDNINGER. Veileder utarbeidet av Norsk Kommunalteknisk Forening (NKF) Forum for Offentlige Bygg og Eiendommer FOBE for Kommunal- og regionaldepartementet Porsgrunn 2. juli 2008 Denne

Detaljer

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Evaluering av kommunale foretak i Hammerfest kommune uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui 5. juni

Detaljer

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet

Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Prosjektrapport nr. 47/2002 Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder for Knutepunkt Sørlandet Liv Bente H. Friestad og Helge Hernes Tittel Forfattere Jo mer vi er sammen? Mulige samarbeidsområder

Detaljer

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen

Norges offentlige utredninger NOU 2013:9. Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer. Politianalysen Norges offentlige utredninger NOU 2013:9 Ett politi rustet til å møte fremtidens utfordringer Politianalysen Utredning fra et utvalg oppnevnt av Justis- og beredskapsdepartementet 8. november 2012. Avgitt

Detaljer

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010.

Mål Hovedmål Et Regionalt kompetansesenter i odontologi skal være etablert og i drift innen 01.01 2010. Sak: Valg av organisasjonsmodell for Regionalt odontologisk kompetansesenter i Midt-Norge Sammendrag Forprosjekt Forprosjektet ble gjennomført i perioden januar juli 2007. Sentral problemstilling for arbeidet

Detaljer

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF

Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF Utredning i forhold til konsekvenser ved eventuelt å konkurranseeksponere KKE KF 1 av 26 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Bakgrunn... 5 2.1 Konkurranseeksponering i offentlig sektor... 6 2.2 Offentlig vs privat

Detaljer

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE

EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE EIERSKAPSMELDING FOR MANDAL KOMMUNE 2008/3445-8 Vedtatt av Mandal bystyre 12. mars 2009 INNHOLD Del 1: Bakgrunn og mål for eierskapsmeldingen. side 3 Del 2: Oversikt over selskaps- og samarbeidsformer.

Detaljer