Årsmelding Del 2 Resultatenhetene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene"

Transkript

1 Årsmelding Del 2 enhetene

2

3 Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan Servicekontor Opplæring og oppvekst Barnehage Kultur Pleie og omsorg Eiendom Levekår og folkehelse Nav Barn og familie Byggesak og oppmåling Teknisk drift og anlegg Interkommunalt samarbeid Avviksanalyse økonomi KOSTRA

4 Politisk Dette er en del av rådmannens årsmelding til kommunestyret, det tas her ikke høyde for en omfattende rapportering fra politisk hold. Det politiske ansvarsområdet blir dermed begrenset til en faktadel, med en oppramsing av aktiviteter i ulike politiske møtefora. Ordfører: Einar Busterud Varaordfører: Christel Meyer Avviksbeskrivelse drift Budsjettet er justert med i overkant av 1,0 mill kroner i løpet av og samsvarer nå godt med faktisk forbruk. Til resultatet skal det tillegges at det erfaringsmessig fortsatt vil komme krav om tapt arbeidsfortjeneste, fra arbeidsgivere gjeldende for, som vil bli belastet Medarbeidere Følgende ressurser ligger til politisk område: Ordfører, 100 % Varaordfører 100 % Antall politiske møter og saker Hamar kommunestyre : By- og bygdelista: 16 Arbeiderpartiet: 10 Høyre: 3 Fremskrittspartiet: 3 Venstre: 2 Sos. Venstreparti: 2 Kristelig folkeparti: 2 Pensjonistpartiet: 1 Kommunestyret Formannskapet Org. - og personalstyret Klagenemda* Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Medhold (hvorav 1 delvis medhold) * Sakene i klagenemnda har vært driftsavtale fysioterapi, klage på vedtak om tidsbegrenset opphold og avslag på langtidsopphold. Søknad om utslippstillatelse Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

5 Politisk Antall møter i utvalg, råd og komiteer samt viktige utredninger/ saker Utvalg Utredninger/ viktige saker Arbeidsutvalget for Ant. møter økonomisaker Arbeidsutvalget for plansaker Ant. møter Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel, økonomiplanen, skoleutbygging i Hamar - arealdel. Komité for velferd Ant. møter Boligsosialt utviklingsprogram. Komité for kommuneutvikling Komité for næring og kultur Ant. møter 10 7 inkl. studietur 8 Strategier for videreutvikling av Hamar sentrum. Ant. møter Strategisk næringplan, tilskuddsordninger for idretten og anleggsorganisering innen idretten i Hamar, kulturhus - status planlegging, studietur til Larvik, Hamar kulturskole - rapport fra prosjektleder Kari Høistad. Komité barn og unge Ant møter Kommuneplanen, arbeid blant barn og unge i Hamar, helhetlig barne- og ungdomspolitikk, mandat til komiteen for barn og unge. Mangfoldsutvalget Ant. møter Ant. saker Mangfoldsplan og integreringsmelding. Alkoholkontrollutvalg Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ant. møter Ant. saker Møte m/ bransjen Ant. møter Tilgjengelighet, brukermedvirkning, universell utforming. Midtøstenkomitéen Antall møter 12 9 Besøk av ordfører i Khan Younis. Ship to Gaza - demonstrasjon mot Israel. Internasjonal uke - foredrag og billedutstilling. Prosjekt Strømforsyning Khan Younis. Plan- og byggekomitéen Antall møter Kulturhus. Ankerskogen svømmehall. Lovisenberg skole. Sykehjem. Omsorgsboliger. Rådet for eldre Antall møter Eldrebølgen og møter med alle sykehjemmene. Ungdomsrådet Antall møter stemmerett for 16-åringer - jobb til ungdom - Koigen - nytt stupetårn - møtesteder for ungdom - kunst på Stortorget - storbymidler - fokusområder vedtatt på høstseminar: oppdatering kulturhus og idrettsanlegg, søppel på Koigen, busstilbud i Vang, liv i sentrum, profilering av Ungdomsrådet

6 Politisk Antall faste skjenke- og salgsbevillinger pr Skjenkebevillinger Salgsbevillinger Antall skjenkekontroller hvorav 84 av kontrollene ble utført med to kontrollører * 123 hvorav 76 ble utført med to kontrollører 133 hvorav 87 utført med to kontrollører Antall salgskontroller 30 alle med en kontrollør 40 alle med en kontrollør 73 alle med en kontrollør Totalt: * 30. april ble det utført 11 salgskontroller med henblikk på salg til mindreårige og langing. Det ble ikke avdekket langing ved kontrollene. Oversikt over vedtak Vedtak fattet av formannskapet: Søknad om skjenke- og salgsbevilling Administrative vedtak Søknad om skjenke - og salgsbevilling 0 skjenkebevillinger 9 14 Administrative vedtak Søknad om serveringsbevilling 0 salgsbevillinger 2 Gjelder ikke Kunnskapsprøven om alkoholloven og etablererprøver om serveringsloven - antall avlagte prøver År Kunnskapsprøve - skjenke Kunnskapsprøve - salg Etablererprøve - serveringsloven

7 Rådmannens stab Mål og tiltak fra kommuneplanen Hamar et godt sted for barn og unge Planlegging av forsøk med 16 års aldersgrense ved kommunevalget i 2011 ble satt i gang i. Medvirkning Mandat for utredningsarbeidet om politikernes arbeidsvilkår ble vedtatt i. Arbeidet blir satt i gang i Servicekontoret overtok ansvaret for kommunikasjons- og informasjonsarbeidet i. Arbeidet med ny kommunikasjonspolitikk ble igangsatt i, se Servicekontoret sine kommentarer. Miljø og livskvalitet Arbeidet med oppfølging av Klimahandlingsplan ble satt i gang i, bl.a. ble handlingsplan for miljøsertifisering av rådhuset utarbeidet (rådhuset ble miljøsertifisert i februar 2011), 2 barnehager ble miljøsertifisert, måling av luftkvalitet i byen startet opp i november (avsluttes våren 2011), Hamar kommune deltar i et el-buss-prosjekt, vurdering av kjøp/leie kommunale el-biler ble satt i gang, 30 ladepunkter for el-biler ble etablert (kommunale og private punkter). Se også enhetenes rapporter. Arbeidet med en handlingsplan for oppfølging av Veg- og transportplan ble startet opp i. Sluttbehandling i mars Arbeidet med å skape oppmerksomhet om universell utforming i kommuneorganisasjonen og hos andre viktige aktører fortsatte i, bl.a. gjennom aktiv deltakelse i byggeprosjektet Lovisenberg skole og Ankerskogen. I tillegg deltar Hamar kommune i et pilotprosjekt sammen med Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 5 andre kommuner. Se også kommentarene i del 1. Gode botilbud og tjenester Arbeidet med oppfølging av boligplanen og boligsosial handlingsplan ble i gjennomført i henhold til vedtatt framdriftsplan. Analysere levekårene for eldre og funksjonshemmede i Hamar ble ikke igangsatt i, men tas fatt på i Kommuneorganisasjonen Vedtatt kommuneplan og handlings- og økonomiplan retter fokus mot viktigheten av å ha en organisasjon som klarer å utvikle seg i takt med de endrede krav og behov i samfunnet (Hamar kommune 2020), se bl. a. punktene nedenfor. Med bakgrunn i kommuneplan og handlings- og økonomiplan ble det vedtatt å ta i bruk LEAN i 2 pilotprosjekter i Hamar kommune (innen barnevern og økonomi (sykepenger) ). Hensikten med LEAN er å etablere arbeidsmetoder som skal hjelpe til med å etablere mer effektive arbeidsrutiner. Det vises til informasjon som ble gitt i kommunestyremøte i mars Lean skal nå tas i bruk i hele organisasjonen (vedtatt i 2011). Med bakgrunn i gjennomført lederutviklingsprogram og på grunnlag av arbeidsgiverpolitikken er det igangsatt program med grunnopplæring for alle nye ledere. Prosjekt kompetansekartlegging er gjennomført. Rapport foreligger. Nesten 2000 ansatte har registrert sin kompetanse i Agresso kompetansemodul. Det er utarbeidet en rekrutteringsstrategi som behandles politisk i mars Rådmann: Svein M. Skaaraas Avdelinger: Organisasjon og personal - stab Administrasjon - stab - arkiv - kantine - renhold - vaktmester Økonomi - stab - regnskap - lønn - innfordring - skatt Strategi IKT-forvaltning Årsverk, inkl vikarer: 72,6 Suksesshistorier: Ny boligplan og oppfølgingen av Boligsosialt utviklingsprogram gjennom delprosjekter og økte rammer i vedtatt handlings- og økonomiplan. Det ble i satt i gang 2 piloter med vellykket resultat, i barnevern og innenfor økonomi, ift bruk av LEAN-metodikk. Etablering av en kursportal for effektiv administrasjon av påmelding kurs og konferanser. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

8 Rådmannens stab Livsfasepolitikken ble vedtatt våren og er nå implementert. Ekstern bedriftshelsetjeneste ble utredet i og etablert med virkning Avtale er inngått med HMS FRISK. Tilrettelegging for utvikling av næringslivet Strategisk næringsplan ble fremmet til politisk sluttbehandling i desember. Behandlingen ble utsatt i påvente av en tilleggsutredning fra komiteen. Komitéutredningen Mulige strategier for utvikling av Hamar sentrum ble vedtatt i september. Tydeliggjøre funksjonen som Innlandets hovedstad Planlegging av folkemøtene om Hamar sentrum ble igangsatt i. Spesielle utfordringer Rolle og forventningsavklaring, med tydeligere prioriteringer, se kommentarene nedenfor. Omstilling og endring Utvidet samarbeid med andre kommuner i regionen ble utredet i. Sluttrapport for områdene lønn, regnskap, skatt, fakturering og innkjøp ble framlagt i januar Flere interkommunale samarbeidsløsninger er under vurdering. Se kommentarene under Teknisk drift og anlegg og Levekår /folkehelse. Utredningene skal sluttbehandles 1. halvår Opplæring i prosjektarbeid og implementering av prosjektrutiner ble utsatt fra til For å sikre effektivitet i utredningsarbeid så er notatet Struktur og arbeidsform i gjennomføring av utredningsarbeid, utarbeidet. Livsfasepolitikken er vedtatt og implementert. Grunnopplæring for nye ledere er ferdig planlagt og vil bli gjennomført fortløpende. Ansvaret for kommunens informasjonsarbeid er overført Servicekontoret. Ny kommunikasjonspolitikk er utarbeidet og vil bli endelig besluttet i mars 2011, se Servicekontorets kommentarer. Ekstern Bedriftshelsetjeneste er etablert. En rekrutteringsstrategi er utarbeidet. LEAN tatt i bruk. Se også prosjektlista og tekst ovenfor. Styringsark - måloppnåelse Samfunn Mål Omdømme/informasjon Bidra til at det gis et godt inntrykk av Hamar kommune. Miljø og klima Klargjøre roller og ansvar for å gjennomføre tiltakene i klimahandlingsplan. Miljøsertifisere Hamar rådhus. Hensynta Grønn IT i handlingsplan for IKT. Ansvaret for kommunikasjons- og informasjonsarbeidet ble overført Servicekontoret i. Staben deltar fortsatt aktivt i arbeidet med etablering og tilrettelegging av arbeidet. Roller og ansvar klargjøres fortløpende ifm gjennomføring av klimatiltakene. Hamar rådhus er miljøsertifisert. Grønn IT er hensyn tatt i Handlingsplan IKT og vil også bli beskrevet i ny IKT strategi som utarbeides i

9 Rådmannens stab Brukere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) mål God kvalitet Politikertilfredshet totalt * 4,2 4,5 * * enhetens tilfredshet * 4,2 4,5 * * med staben totalt Selskapstilfredshet hos HIB, IKT, KF og Kirken (veiledning og oppfølging) * Ikke spurt i ,5 * * Helhet og samordning God medvirkning God informasjon Internettevaluering norge.no 66 % 81 % 70 % 58 % tilgjengelighet Internettevaluering norge.no brukertilpasning 65 % 67 % 70 % 53 % enhetenes tilfredshet * 4,1 4,6 * * med samordning enhetenes tilfredshet * 4,0 4,6 * * med medvirkning enhetenes tilfredshet * 4,1 4,3 * * med informasjon Internettevaluering norge.no, 73 % 77 % 75 % 78 % nyttig innhold av informasjon og tjenester * Organisasjonen gjennomfører brukerundersøkelser annet hvert år. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2008 og. Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Medarbeidertilfredshet totalt * 4,6 * 4,8 4,5 Sykefravær egenmeldt 0,8 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % 1,1 % Sykefravær legemeldt 5,0 % 5,5 % 7,4 % 5,0 % 4,8 % Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * 4,5 * 4,6 4,5 * 4,5 * 4,5 4,5 * 4,4 * 4,7 4,7 * 1 1** 2 * Organisasjonen gjennomfører medarbeiderundersøkelser annet hvert år. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007 og ** I samarbeid med Servicekontoret. Kompetanseheving Staben deltar på nødvendige kurs og konferanser knyttet til de fagområdene staben arbeider med. Det har ikke i vært satset på spesifikke kompetansehevingstiltak utover dette. 9

10 Rådmannens stab Økonomi Mål Måleindikator mål God økonomi- Avvik i % av vedtatt netto +0,2 % +2,1 % >/=0,0 % +2,0 % styring driftsramme Ansvarsområdene innenfor 210 har et regnskapsresultat som balanserer mot budsjett med et mindreforbruk stort kr ,-. Det er imidlertid noe avvik mellom de enkelte ansvarsområder. Nøkkeltall Hamar 2008 Hamar 2009 Hamar Gr. 13 Antall møter i kommunestyret Antall møter i formannskap Antall skjenkebevillinger Antall lønns- og trekksoppgaver (Hamar kommune) Restanser utgående faktura ved utgangen av året i prosent 6,7 6,2 Antall regnskapsbilag (Hamar kommune) Antall attføringssaker Andel av driftskostnader på art som er kjøpt over rammeavtaler 58,8 % av totalt 160,8 mill. kr. 54,0 % av totalt 211,7 mill. kr. 60 % Prosjekter Prosjektets navn og mål Samordning Framdrift, start/ slutt Kvalitetsprosjektet Implementere EQS som et kvalitetsstyringssystem i Hamar kommune gjennom tre piloter. Kvalitetssystemet skal tilrettelegge en struktur for å styre kvalitetsarbeidet både for lokale og overordnede behov. «ODF Og Det Fungerer!» Praktisk bruk av åpne standarder og fri kontorprogramvare. Utarbeide handlingsplan IKT - iverksette tiltak som vedtas. Videreutvikling av Agressoløsningen Ta i bruk nye muligheter som effektiviserer arbeidsprosesser gjennom budsjettmodul, e-faktura inn, matching av faktura gjennom e-handel. Iverksette tiltak fra Rapport fra gevinstkartlegging våren Gjennomgå rutiner og kvalitetssikre opplysninger i Agresso. Samarbeide med Stange, Ringsaker og Hedmarken IKT der det er hensiktsmessig. Alle bruker samme tekniske løsning. Prosjekt mellom kommunene Asker, Hamar, Stange, Løten, Trysil, Åmot, Engerdal og Stor Elvdal og fylkeskommunene Akershus og Møre og Romsdal. Hamar, Stange og Løten. Hamar, Stange og Løten. Prosjektet ble noe utsatt pga manglende personalressurser. Kickoff for pilotenhetene var i september og evaluering av pilotprosjektet er våren Start høsten 2009 og avslutning våren Prosjektet har støtt på problemer med å få svar fra leverandører av fagsystemer om de støtter ODF som standard. Arbeidet med handlingsplan er startet. Hedmark IKT tok høsten over drift av løsningen. Integrasjon mellom GAT (ressurstyringsløsning) og Agresso lønn er blitt implementert. Arbeidet med gjennomgang av rutiner for å kvalitetssikre personalopplysninger er ikke igangsatt i. Internfaktureringsløsning ble tatt i bruk. 10

11 Rådmannens stab Prosjektstyring Vedta nye prosedyrer for oppstart og gjennomføring av prosjekter. Utarbeide ny prosjektmetodikk og dokumentasjon. Opplæring i prosjektarbeid. Kommuneplanrevidering. Revidering av boligplan. Næringsutvikling evaluering av strategisk næringsplan og revidering av regional næringsplan. Klimahandlingsplan. Sentrumsstrategier for Hamar sentrum. Mangfoldsplanen Boligsosialt utviklingsprogram. Hamar kommunes identitet og omdømme. Strandsonen. Kompetansekartlegging pålagt gjennom sentral Hovedtariffavtale. Innføring av pilot på nytt Ressurstyring. Vurdering av kommunens strategi, ledelse og oppgaver fram til Prosjekt post/arkiv. Politisk styrt av AUplansaker. Egen administrativ prosjektorganisasjon (Strategi- og Arealplanavdelingen). Politisk styrt prosess av Velferdskomiteen. Berører ulike resultatenheter. Politisk styrt prosess av Næringsog kulturkomiteen samordnet med kommuneplan-revisjonen. Politisk styrt prosess av Kommuneutviklingskomiteen. Politisk styrt prosess av Mangfoldsutvalget Arbeidstittel er Krafttak for boligtilbud til vankeligstilte Statlig finansiert med kommunal egenandel. Berører flere enheter. Det er avholdt bl. a. interkommunale treff om temaet. Fra plan til prosjekt KDF Strandsonen. Staben er ansvarlig og Pleie og omsorg gjennomfører. Politisk styrt prosess av org.pers. styret. Internt styrt proses for å sikre arkivverdi dokumenter og effektivisere saksbehandlingen. Arbeidet skulle etter opprinnelig plan starte i 2009 og gjennomføres i. På grunn av kapasitetsmangel ble arbeidet nedprioritert. Oppstart er nå planlagt til 1. halvår Samfunnsdelen med langsiktig arealdel ble sluttbehandlet av kommunestyret i oktober. Ferdigredigert/ trykt plan distribueres februar Planen ble sluttbehandlet av kommunestyret i mai. Planen implementeres gjennom bl.a. vedtatt økonomiplan/handlingsplan og gjennomføring av Boligsosialt utviklingsprogram. Planen ble fremmet for kommunestyret i desember. Sluttbehandling ble utsatt med ønske om noe tilleggsutredning. Planen fremmes på nytt i løpet av våren Ble sluttbehandlet i kommunestyret i sept Implementering startet opp i. Bl. a. miljøsertifisering av kommunens avdelinger er igangsatt og skal avsluttes innen Strategidokumentet ble vedtatt i september. Mangfoldsplanen ble vedtatt i juni. Oppstart i. Prosjektperiode 3 år. Handlingsplan ble vedtatt i vedtatt i og 4 delprosjekter er satt i gang. Det er lagt inn betydelig ressurser i økonomiplan som sikrer gjennomføring av deler av boligplan. Arbeidet ble satt på vent i 2009/. Hovedansvaret for kommunikasjon og informasjon ble overført Servicekontoret i. Arbeidet med identitet og omdømme vil bli fulgt opp i etterkant av at kommunikasjonspolitikken er vedtatt (blir fremmet 1. halvår 2011). Oppfølging av KF Strandsonen og reguleringsprosessen på Espern og Hamjern/gods-området. ble preget av relativt lite framdrift pga manglende avklaringer. Høsten startet arbeidet med å overføre ansvaret for utbyggingsavtaler til arealavdelingen. Prosjektet leverte sin sluttrapport våren og videre oppfølging er overlatt til linjen. Lønnsforhandlinger etter kompetansekartleggingen er sluttført. Prosjektet har vært ledet av Pleie og omsorg. Første fase av innføring er blitt gjennomført i. Oppstart. Avsluttes i Ved utgangen av er det teknologisk tilrettelagt for skanning og elektronisk håndtering av post. Prosedyrer utarbeidet. Oppgradering av programvare planlagt. Reopplæring igangsatt. Prosjektet har tidvis gått noe tungt, men er ved årsskiftet i god framdrift og avslutning medio 2011 påregnes. 11

12 Rådmannens stab Drift Stabsavdelingene har i hatt tilfredsstillende stabilitet hvor oppgaver har blitt ivaretatt uten vesentlige omprioriteringer mellom avdelingene. D.v.s at en i i større grad har kunnet konsentrere seg om egne planlagte oppgaver og kommunalutvikling. Det henvises her til ovennevnte prosjektoversikt som anviser en betydelig aktivitet og utvikling innenfor en rekke områder både av betydning for så vel samfunnsutvikling som for kommunens tjenesteutvikling. Til tross for redusert bemanning innenfor IKT-utvikling er det nedlagt et betydelig arbeid med å tilrettelegge for oppstart av kvalitetssystemet. Hedmark IKT blir utvidet med 3 nye kommuner fra 2011 og planlegging av det utvidete interkommunale samarbeidet startet høsten. Kursportal er tatt i bruk. Hamar kommune har fortsatt som et aktivt medlem i Trainee Innlandet. Den årlige trainee-rekrutteringen var i for 3. gang på Hamar rådhus. Det har vært ytt betydelig juridisk bistand i tilknytning til tunge sakskomplekser hvor kommunen har hatt eierinteresser eller på annen måte hatt politiske interesser. Staben utfører betydelige service-/driftsoppgaver i forhold til lønn, regnskap, skatt og tilrettelegging av politiske møter m.v. Innenfor disse tjenester er det foretatt midlertidige tilpasninger i påvente av permanent resultat som følge av pågående organisasjonsprosesser. Lønningsavdelingen har også deltatt i kommunens LEAN-pilot. Klagenemnda er i forelagt 9 klagesaker. Det samlede kontorbehovet i rådhuset har økt siden innflyttingen i 2001 og det vurderes pt ulike løsninger på dette. Utflytting av HIKT har åpnet for ulike kontoriseringsløsninger som vil bli vurdert i lys av andre organisasjonsprosesser som har pågått i. Skader som har oppstått i huset siden 2001 er utbedret og kontinuerlig vedlikehold er utført innenfor tildelte rammer. Universell utforming Staben har sekretæransvar for ei tverrfaglig sammensatt ressursgruppe for universell utforming som fungerer som støtte for linjeledelsen som har ansvaret for sine saksområder. I samarbeid med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgjengelighet på rådhuset blitt kartlagt og forbedringstiltak er gjennomført. HMS Staben har jevnlig møter med verneombudene. Innspill følges opp fortløpende. En del av de ansatte plages av støy i kantina. Ulike tiltak er under utredning. Det avholdes møter i KAMU. Tilsyn og kontroll I 2007 ble det gjennomført tilsyn på arkivet som resulterte i avvik. De mest kritiske avvikene har blitt lukket. Det jobbes planmessig med å lukke resterende avvik. Gjennomført branntilsyn på rådhuset den 21. april resulterte ikke i vesentlige merknader. Interkommunalt samarbeid Utvidet samarbeid med andre kommuner i regionen ble utredet i. Sluttrapport for områdene lønn, regnskap, skatt, fakturering og innkjøp blir framlagt i januar

13 Arealplan og status i forhold til kommuneplan enhetens kjerneoppgaver er å levere reguleringsplaner og kommunedelplaner, å være faglig ressurs i byutviklingsspørsmål og å yte plan- og arkitekturfaglig bistand til andre avdelinger. En attraktiv by er et tydelig implementert mål i avdelingen. Reguleringsplan for Martodden ble sluttført i med samtidig vedtak av reguleringsplan og utbyggingsavtale den Planen legger til rette for inntil 700 nye boenheter, barnehage m.m. nær mjøsstranda i en avstand av ca 2 km fra bykjernen. Reguleringsplan for Ankerskogen er vedtatt i. Planen legger til rette for utbygging av eksisterende svømmehall til et moderne badeanlegg. Reguleringsplan for Børstad idrettspark ble vedtatt i. Planen legger til rette for utbygging av friidrettsbane, nærmiljøanlegg, tennis, fotball og idrettsbygg/ klubblokaler. Reguleringsplan for kulturhuset er revidert i i takt med prosjekteringen av bygget. Planvedtak forventes i mars Byggestart forventes Reguleringsplan for Stortorget er utarbeidet i og forventes vedtatt i mars Videre prosess vedr. detaljutforming av torget med kunstprosjekt forventes vedtatt våren 2011 og bygging må koordineres med kulturhuset og bygging av ny strandgate. Planprosessene i Strandsonen har pågått i hele. Miljøverndepartementet ga i juli sin uttalelse til planprogrammet for ny bydel i Strandsonen og Hamar stasjon. Status pr er som forventet. Områderegulering og detaljregulering for Vold og Lund ble ikke helt ferdig i, bl.a. på grunn av endringer i private avtaleforhold i området. Arbeidet med utbyggingsavtale ble påbegynt i. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer ble ikke vedtatt i, men tas gjennom en politisk prosess våren 2011 før den legges fram for vedtakelse. Næringsområder er under planavklaring både gjennom pågående kommuneplanlegging og ved sluttføring av bl.a. planprosess for Vendkvern næringsområde. Planlegging for nye boligområder på Ingeberg er ikke oppstartet i. Campusutvikling er bl.a. satt på dagsorden gjennom utarbeidelse av forprosjekt for byrommet Midtbyen skole Grønnegata med regionbusstopp. Neste fase er gjennomføring av prosjektet. Spesielle utfordringer Arealplans største utfordring har vært å prioritere mellom planoppgaver og å effektivisere utredningskapasiteten innenfor vedtatte rammer. Mengden av initierte prosjekter både fra private og fra politikerne viser et stort engasjement og interesse for å investere i byen. Avdelingens utfordring er å tilrettelegge for gode og effektive prosesser som koordinerer kommunens ulike mål og faglige hensyn samtidig som innbygger og utbygger ivaretas på beste måte. Arealplan i Hamar er en faglig kompetent og engasjert avdeling. Utfordringen er å utnytte den tilgjengelige kompetansen og initiativet på optimal måte. enhetsleder: Kari Nilssen Årsverk, inkl vikarer: 9,2 Suksesshistorier: En viktig milepæl ble nådd da utbyggingsavtalen for Martodden ble signert i. Kommunen /arealplan fikk ros fra partene for profesjonell håndtering av prosessen. Hamar har i hatt konferanse for Næring i verneverdige byområder, Riksantikvarens nettverk for å belyse næringslivets vilkår i byer med bevaringsverdige bykjerner. Nettverket omfatter 7 byer. Oppslutningen var god og tilbakemeldingene positive. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme * *) Avvik skyldes at bevilget tilskudd til BRA-tiltak Campus Hamar ikke er innbetalt til kommunen i. Innbetales i

14 Arealplan Omstilling og endring Hamar kommune har bidratt som ressurskommune i utviklingsarbeid med Miljøverndepartementet og Statens kartverk med spisskompetanse på GIS i arealplansammenheng, og er pilot i utvikling av digitalt planarkiv iht. ny planlov. Hamar har status som sykkelby og Hamar er pilotkommune i universell utforming. Arealplan er dessuten pilot i å utvikle og ta i bruk e-sak i kommunens arkivprosjekt. Arealplan oppnår i større grad enn før tidligfase-dialog med eiendomsutviklere i Hamar om utviklingsprosjekter. Dette er etter vår erfaring tilfredsstillende for begge parter fordi det i større grad sikrer at kommunens overordnede planer og retningslinjer blir kjent og tas hensyn til samtidig som tidlig faglig kontakt kan avdekke muligheter som forslagsstiller ikke har sett på forhånd. Administrasjons-interne arbeidsformer og kontakt vedr. plan- og utviklingsarbeid har vært på dagsorden i og dette vil fortsette. Styringsark - måloppnåelse Samfunn Mål Omdømme/informasjon Arealplan skal bidra til å gi Hamar kommune et godt omdømme ved å være gode til å kommunisere på vårt saksfelt, og å være serviceorienterte og faglig dyktige innen planfagene. Aktiv bruk av internett, GIS og 3-D verktøy videreutvikles. Arealplan har forsøkt å bedre kommunens omdømme ved forbedringer i kjerneoppgavene saksutredninger med økt bruk av illustrasjoner å være en kvalifisert dialogpartner for utbyggere med økt vekt på tidligfasekommunikasjon opprettet egen hjemmeside for planfaget: i større grad respondere på innlegg i media for å informere i saker som diskuteres delta aktivt i fagsammenhenger ute, bl.a. som foredragsholdere på flere seminarer Miljø og klima Arealplan vil bidra til å videreføre målene i SMAT-planen til kommunens nivå og generelt bidra til å nå kommunens klima- og miljømål. Miljø- og klimamålene promoteres i alle relevante plansaker inkl. kommuneplanens arealdel som er under utarbeidelse. Brukere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) God kvalitet Politikertilfredshet totalt 4,2 4,5 mål Helhet og samordning Antall klager som gis medhold av fylkesmannen grunnlagt i kommunens saksbehandling Antall avvik i behandlingsfrister i plansaker slik at saksbehandlingsgebyr må frafalles (ny indikator) Rutiner er etabl. God medvirkning RE- tilfredshet medvirkning * God informasjon RE- tilfredshet informasjon * *Arealplan var en del av staben da målene og indikatorene ble utarbeidet, derfor er de ikke lenger aktuelle. 14

15 Arealplan Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator mål (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet totalt * 4,7 * 5,0 4,7 Sykefravær egenmeldt 1,3 % 1,3 % Sykefravær legemeldt 3,8 % 4,2 % Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse * 4,5 * 4,7 4,6 * 4,4 * 4,6 4,3 * 4,8 * 4,9 4,7 * * 0? Antall språk- og * arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * Organisasjonen gjennomfører medarbeiderundersøkelser annet hvert år. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007 og Kompetanseheving Arealplan har deltatt på to studiereiser i. I Barcelona så vi på byutviklingsprosjekter, strandsoneutbygging, torg og byrom med universell utforming og shared space løsninger, infill-bebyggelse i eksisterende bystruktur og sykkelbyløsninger. Turen ble arrangert som en lavkostreise av avdelingen selv ved hjelp av en meget dyktig lokal arkitekt. Ordføreren deltok på turen. I rundturen Lund Malmø Vejle sammen med strategiavdelingen og rådmannen så vi på utviklingen av kompetansebyen Lund, store grep for ny samfunnsutvikling basert på viktige kompetansebedrifter, samferdselsplanlegging, sjøfront og nye byområder i Malmø. I Vejle besøkte vi Bylab, kulturbedrifter lokalisert i et nedlagt fabrikkanlegg og gågaten med satsing på tilrettelegging av møteplasser og uterom i sentrum. Økonomi Mål God økonomistyring Måleindikator Avvik i % av vedtatt netto driftsramme mål X -0,2 % >/= 0,0-1,4 % 15

16 Arealplan Nøkkeltall Hamar 2008 Hamar 2009 Hamar Gr. 13 Behandling av arealplansaker (type sak) Regulerings- og bebyggelsesplaner private planforslag kommunale planforslag Klagesaker sendt videre til Fylkesmannen fra formannskapet klager ikke gitt medhold av Fylkesmannen Prosjekter Prosjektets navn og mål Samordning Framdrift, start/ slutt Kommuneplanens arealdel , revisjon med KDP grønnstruktur (FSsak 306/04) og utredning av høyhus innarbeidet. Fra kommunedelplan til prosjekt i Strandsonen, inkl konsekvensutredning og koordinering av prosesser fram mot vedtak med utbyggingsavtaler. KDP kulturminner og kulturmiljøer, politisk realitetsbehandling. Oppfølging av KDP Stavsberg-området, prosess fram mot reguleringsplan med utbyggingsavtaler. Utsatt på grunn av omdisponering av ressurser til samfunnsdelen. Forventes vedtak Framdrift som forventet. Mulig vedtak i Utsatt pga adm. kapasitetsproblemer og behov for politisk prosess. Politisk prosess lagt til kommuneutviklingskomiteen Forventet vedtak Prosessen har tatt noe lenger tid enn antatt, bl.a. pga endring i private avtaleforhold. Forventet vedtak i Formingsveileder for byutvikling langs Vangsvegen (FS-sak 169/05). Innarbeides i kommuneplanens arealdel. Hamar stadion, videre planlegging. Centrumsgården har varslet oppstart i august. Planforslag ikke innlevert ved årsskiftet. Forventer vedtak i Reguleringsplan for Martodden, med utbyggingsavtale. Reguleringsplan for Midtstranda. Planarbeid Hjellum. Reguleringsplan for Børstad idrettspark. Detaljregulering for Stortorget. Reguleringsprosess for Nestlekvartalene, Vestre torg med mer, avklaring av parkering og byutvikling for bydelen. Planarbeid Ingeberg ihht til SMAT. Ikke oppstartet i. Vedtatt like etter årsskiftet i Finansiering vedtatt i økonomiplan Oppstart avventer fortsatt vedtak om E6. Håper på vedtak i MD i Startet opp som forventet i. Prosjektet er tatt inn i fylkeskommunens LUK-satsing og prosjektleder finansiert i 3 år. Ansatt fra januar Stedsutvikling og kommunedelplan. Vedtatt 2011, noe senere enn stipulert i handlings- og økonomiplanen. Reguleringsprosessen fullført etter planen i. Vedtak forventes i kommunestyret mars Områdereguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn i februar Avklarer parkering som inngår i rekkefølgebestemmelse for kulturhuset. Privat detaljregulering av de fire Nestle-kvartalene forventes innsendt i

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Årsmelding for Drammen kommune 2010

Årsmelding for Drammen kommune 2010 Årsmelding for Drammen kommune 2010 Forsidebilde: Marienlyst skole, Norges første skole bygget med passivhusstandard. ÅRSMELDING 2010 DRAMMEN KOMMUNE INNHOLD side 3 Leseveiledning side 4 Innledning side

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

14 Tertialrapport nr. 2 1

14 Tertialrapport nr. 2 1 14 Tertialrapport nr. 2 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Rådmannens kommentarer... 3 2.1 Overordnet vurdering av status per 2. tertial 2014... 3 2.2 Nøkkeltall... 5 2.3 Tvistesaker... 9 3 Samfunn... 10 3.1

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE

TILSTANDSRAPPORT 1. TERTIAL 2014 SARPSBORG KOMMUNE Tilstandsrapport 1. tertial 2014 Innhold Økonomisk resultat... 3 Frie inntekter og finansielle poster... 3 Økonomisk resultat per kommuneområde... 4 Medarbeiderresultater... 5 Måltavle... 5 Omstilling

Detaljer

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008

1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Ås kommune 1. tertialrapport 2008 Perioden 1/1 30/4 2008 Det pågår et interkommunalt samarbeid om oppfølging av forskrift om rammer for vannforvaltningen. Målsettingen er bl a å skape god kjemisk og økologisk

Detaljer

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s.

INNHOLD. Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9. Avdeling for oppvekst s. INNHOLD Innledning x) s. 2 Tilbakeblikk på året 2013 s. 3 Politisk organisering s. 8 Organisasjon og medarbeidere s. 9 Årsverksutvikling Rekruttering HMS / sykefravær Lærlingeordningen 2013 Redegjørelse

Detaljer

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009

GRUE KOMMUNE BUDSJETT. Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 GRUE KOMMUNE BUDSJETT 2010 Versjon: 03.11.2009 Behandling: Formannskapet: 02.11.2009 Høring: 03.-17.11.2009 Kommunestyret: 23.11.2009 2 BUDSJETT 2010 Innholdsfortegnelse: RÅDMANNENS INNLEDNING... 4 1.

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune

Årsmelding 2011. Årsmelding 2011. Hurum kommune Side 1 Innholdsfortegnelse 1 Rapport fra tjenesteområdene måloppnåelse 2011...5 1.1 Administrasjon og politisk styring...5 1.2 Skoler...9 1.3 Barnehage...11 1.4 Helse, omsorg, rehabilitering- og habiliteringstjenester...13

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

FAKTA OM NES KOMMUNE

FAKTA OM NES KOMMUNE FAKTA OM NES KOMMUNE... 1 Folketall 2009 2013... 2 Politisk organisering i Nes kommune... 2 Administrativ organisering I Nes kommune... 4 Likestilling i Nes kommune... 5 Fremtidsutsikter... 7 RÅDMANNENS

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2011 2. tertial 2011 1 Innholdsfortegnelse: Overordna styringskort side 3 Bruk av overtid side 4 Nærvær side 4 Planområde 1 Administrative fellestjenester side 5 Planområde

Detaljer

Økonomiplan 20112010-2013

Økonomiplan 20112010-2013 Økonomiplan 20112010-2013 - 2014 Budsjett 2010 Adm. forslag Budsjett 2011 Administrasjons forslag Innholdsfortegnelse 1 VEDTAK I KOMMUNESTYRET 20.12.2010... 5 2 RÅDMANNENS INNLEDNING... 6 3 ORGANISASJON

Detaljer

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no

ÅRSMELDING 2013. lyngdal.kommune.no ÅRSMELDING 2013 lyngdal.kommune.no 2 Innhold Rådmannens kommentar...4 VI VIL VI VÅGER... 4 Kommuneøkonomi... 4 Medarbeiderdag... 4 Anti korrupsjonsarbeid... 5 Lyngdal ungdomsskole... 5 Ordførerskifte...

Detaljer

Årsmelding 2014 31. mars 2015

Årsmelding 2014 31. mars 2015 31. mars 2015 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER... 5 1.1 ØKONOMI... 5 1.2 SAMFUNN... 5 1.3 TJENESTER OG BRUKERE... 6 1.4 MEDARBEIDERE... 7 1.5 KOMMUNIKASJON OG INTERNE SYSTEMER... 7 2. ÅRSBERETNING

Detaljer

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune

Overordnet analyse 2012. Nannestad kommune Overordnet analyse 2012 Nannestad kommune Innholdsfortegnelse 1 INNLEDNING 5 1.1 Metode 5 1.2 Analyse av folketall, næringsutvikling og sysselsetning 6 1.2.1 Folketallsutviklingen 6 1.2.2 Næringsstruktur

Detaljer

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune

Lucy Tofterå. Rådmannens forslag 4. november 2010. Verbaldel. Rygge kommune Lucy Tofterå Rådmannens forslag 4. november 2010 Verbaldel Rygge kommune 1. RÅDMANNENS HELHETLIGE VURDERING Rådmannen legger med dette fram sitt budsjettgrunnlag for budsjettåret 2011, og økonomiplanperioden

Detaljer

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid

Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013. NAV Oppegård Styring og samarbeid Forvaltningsrevisjonsrapport Januar 2013 NAV Oppegård Styring og samarbeid Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Oppegård kommune etter Kommuneloven av 25. september 1992 med endringer

Detaljer

Virksomhetsplan 2011-2014

Virksomhetsplan 2011-2014 Bedriftsnavn: Harstad kommune Virksomhetsplan 2011-2014 Vedtatt i kommunestyret 16.12.2010 i sak 10/139-1 - Innholdsfortegnelse Side 1. DEL I: Kommuneplanens fokusområder... 4 2. DEL II: Servicestrategi

Detaljer

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014

ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 ÅRSMELDING FOR GRENLANDSSAMARBEIDET 2014 Innholdsfortegnelse I 1 INNLEDNING... 1 2 MÅLSETTING FOR DET INTERKOMMUNALE SAMARBEIDET... 3 3 ORGANISERING AV GRENLANDSSAMARBEIDET... 4 4. STYRENDE ORGAN AKTIVITETER

Detaljer

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013

FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING 2013 FLÅ KOMMUNE ÅRSMELDING MARS 2014 1 INNHOLD RÅDMANNENS RESUTATVURDERINGER... 3 REGNSKAP OG ØKONOMISKE ANALYSER... 10 PERSONAL... 19 RESULTATENHET SKOLE OG FRITIDSORDNING... 25 RESULTATENHET PLEIE OG OMSORG

Detaljer

Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Løten kommune

Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Løten kommune Å R S M E L D I N G 2 0 0 6 Løten kommune 2 Forsiden: Prydepletreet på Helsetunet i vårblomstring Utarbeidelse og trykk: Grafisk produksjon: Sigrid Friis Ruud, Løten kommune Grafisk tilrettelegging: Ingvoldstad,

Detaljer