Årsmelding Del 2 Resultatenhetene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene"

Transkript

1 Årsmelding Del 2 enhetene

2

3 Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan Servicekontor Opplæring og oppvekst Barnehage Kultur Pleie og omsorg Eiendom Levekår og folkehelse Nav Barn og familie Byggesak og oppmåling Teknisk drift og anlegg Interkommunalt samarbeid Avviksanalyse økonomi KOSTRA

4 Politisk Dette er en del av rådmannens årsmelding til kommunestyret, det tas her ikke høyde for en omfattende rapportering fra politisk hold. Det politiske ansvarsområdet blir dermed begrenset til en faktadel, med en oppramsing av aktiviteter i ulike politiske møtefora. Ordfører: Einar Busterud Varaordfører: Christel Meyer Avviksbeskrivelse drift Budsjettet er justert med i overkant av 1,0 mill kroner i løpet av og samsvarer nå godt med faktisk forbruk. Til resultatet skal det tillegges at det erfaringsmessig fortsatt vil komme krav om tapt arbeidsfortjeneste, fra arbeidsgivere gjeldende for, som vil bli belastet Medarbeidere Følgende ressurser ligger til politisk område: Ordfører, 100 % Varaordfører 100 % Antall politiske møter og saker Hamar kommunestyre : By- og bygdelista: 16 Arbeiderpartiet: 10 Høyre: 3 Fremskrittspartiet: 3 Venstre: 2 Sos. Venstreparti: 2 Kristelig folkeparti: 2 Pensjonistpartiet: 1 Kommunestyret Formannskapet Org. - og personalstyret Klagenemda* Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Medhold (hvorav 1 delvis medhold) * Sakene i klagenemnda har vært driftsavtale fysioterapi, klage på vedtak om tidsbegrenset opphold og avslag på langtidsopphold. Søknad om utslippstillatelse Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

5 Politisk Antall møter i utvalg, råd og komiteer samt viktige utredninger/ saker Utvalg Utredninger/ viktige saker Arbeidsutvalget for Ant. møter økonomisaker Arbeidsutvalget for plansaker Ant. møter Kommuneplanens samfunnsdel, arealdel, økonomiplanen, skoleutbygging i Hamar - arealdel. Komité for velferd Ant. møter Boligsosialt utviklingsprogram. Komité for kommuneutvikling Komité for næring og kultur Ant. møter 10 7 inkl. studietur 8 Strategier for videreutvikling av Hamar sentrum. Ant. møter Strategisk næringplan, tilskuddsordninger for idretten og anleggsorganisering innen idretten i Hamar, kulturhus - status planlegging, studietur til Larvik, Hamar kulturskole - rapport fra prosjektleder Kari Høistad. Komité barn og unge Ant møter Kommuneplanen, arbeid blant barn og unge i Hamar, helhetlig barne- og ungdomspolitikk, mandat til komiteen for barn og unge. Mangfoldsutvalget Ant. møter Ant. saker Mangfoldsplan og integreringsmelding. Alkoholkontrollutvalg Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ant. møter Ant. saker Møte m/ bransjen Ant. møter Tilgjengelighet, brukermedvirkning, universell utforming. Midtøstenkomitéen Antall møter 12 9 Besøk av ordfører i Khan Younis. Ship to Gaza - demonstrasjon mot Israel. Internasjonal uke - foredrag og billedutstilling. Prosjekt Strømforsyning Khan Younis. Plan- og byggekomitéen Antall møter Kulturhus. Ankerskogen svømmehall. Lovisenberg skole. Sykehjem. Omsorgsboliger. Rådet for eldre Antall møter Eldrebølgen og møter med alle sykehjemmene. Ungdomsrådet Antall møter stemmerett for 16-åringer - jobb til ungdom - Koigen - nytt stupetårn - møtesteder for ungdom - kunst på Stortorget - storbymidler - fokusområder vedtatt på høstseminar: oppdatering kulturhus og idrettsanlegg, søppel på Koigen, busstilbud i Vang, liv i sentrum, profilering av Ungdomsrådet

6 Politisk Antall faste skjenke- og salgsbevillinger pr Skjenkebevillinger Salgsbevillinger Antall skjenkekontroller hvorav 84 av kontrollene ble utført med to kontrollører * 123 hvorav 76 ble utført med to kontrollører 133 hvorav 87 utført med to kontrollører Antall salgskontroller 30 alle med en kontrollør 40 alle med en kontrollør 73 alle med en kontrollør Totalt: * 30. april ble det utført 11 salgskontroller med henblikk på salg til mindreårige og langing. Det ble ikke avdekket langing ved kontrollene. Oversikt over vedtak Vedtak fattet av formannskapet: Søknad om skjenke- og salgsbevilling Administrative vedtak Søknad om skjenke - og salgsbevilling 0 skjenkebevillinger 9 14 Administrative vedtak Søknad om serveringsbevilling 0 salgsbevillinger 2 Gjelder ikke Kunnskapsprøven om alkoholloven og etablererprøver om serveringsloven - antall avlagte prøver År Kunnskapsprøve - skjenke Kunnskapsprøve - salg Etablererprøve - serveringsloven

7 Rådmannens stab Mål og tiltak fra kommuneplanen Hamar et godt sted for barn og unge Planlegging av forsøk med 16 års aldersgrense ved kommunevalget i 2011 ble satt i gang i. Medvirkning Mandat for utredningsarbeidet om politikernes arbeidsvilkår ble vedtatt i. Arbeidet blir satt i gang i Servicekontoret overtok ansvaret for kommunikasjons- og informasjonsarbeidet i. Arbeidet med ny kommunikasjonspolitikk ble igangsatt i, se Servicekontoret sine kommentarer. Miljø og livskvalitet Arbeidet med oppfølging av Klimahandlingsplan ble satt i gang i, bl.a. ble handlingsplan for miljøsertifisering av rådhuset utarbeidet (rådhuset ble miljøsertifisert i februar 2011), 2 barnehager ble miljøsertifisert, måling av luftkvalitet i byen startet opp i november (avsluttes våren 2011), Hamar kommune deltar i et el-buss-prosjekt, vurdering av kjøp/leie kommunale el-biler ble satt i gang, 30 ladepunkter for el-biler ble etablert (kommunale og private punkter). Se også enhetenes rapporter. Arbeidet med en handlingsplan for oppfølging av Veg- og transportplan ble startet opp i. Sluttbehandling i mars Arbeidet med å skape oppmerksomhet om universell utforming i kommuneorganisasjonen og hos andre viktige aktører fortsatte i, bl.a. gjennom aktiv deltakelse i byggeprosjektet Lovisenberg skole og Ankerskogen. I tillegg deltar Hamar kommune i et pilotprosjekt sammen med Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 5 andre kommuner. Se også kommentarene i del 1. Gode botilbud og tjenester Arbeidet med oppfølging av boligplanen og boligsosial handlingsplan ble i gjennomført i henhold til vedtatt framdriftsplan. Analysere levekårene for eldre og funksjonshemmede i Hamar ble ikke igangsatt i, men tas fatt på i Kommuneorganisasjonen Vedtatt kommuneplan og handlings- og økonomiplan retter fokus mot viktigheten av å ha en organisasjon som klarer å utvikle seg i takt med de endrede krav og behov i samfunnet (Hamar kommune 2020), se bl. a. punktene nedenfor. Med bakgrunn i kommuneplan og handlings- og økonomiplan ble det vedtatt å ta i bruk LEAN i 2 pilotprosjekter i Hamar kommune (innen barnevern og økonomi (sykepenger) ). Hensikten med LEAN er å etablere arbeidsmetoder som skal hjelpe til med å etablere mer effektive arbeidsrutiner. Det vises til informasjon som ble gitt i kommunestyremøte i mars Lean skal nå tas i bruk i hele organisasjonen (vedtatt i 2011). Med bakgrunn i gjennomført lederutviklingsprogram og på grunnlag av arbeidsgiverpolitikken er det igangsatt program med grunnopplæring for alle nye ledere. Prosjekt kompetansekartlegging er gjennomført. Rapport foreligger. Nesten 2000 ansatte har registrert sin kompetanse i Agresso kompetansemodul. Det er utarbeidet en rekrutteringsstrategi som behandles politisk i mars Rådmann: Svein M. Skaaraas Avdelinger: Organisasjon og personal - stab Administrasjon - stab - arkiv - kantine - renhold - vaktmester Økonomi - stab - regnskap - lønn - innfordring - skatt Strategi IKT-forvaltning Årsverk, inkl vikarer: 72,6 Suksesshistorier: Ny boligplan og oppfølgingen av Boligsosialt utviklingsprogram gjennom delprosjekter og økte rammer i vedtatt handlings- og økonomiplan. Det ble i satt i gang 2 piloter med vellykket resultat, i barnevern og innenfor økonomi, ift bruk av LEAN-metodikk. Etablering av en kursportal for effektiv administrasjon av påmelding kurs og konferanser. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

8 Rådmannens stab Livsfasepolitikken ble vedtatt våren og er nå implementert. Ekstern bedriftshelsetjeneste ble utredet i og etablert med virkning Avtale er inngått med HMS FRISK. Tilrettelegging for utvikling av næringslivet Strategisk næringsplan ble fremmet til politisk sluttbehandling i desember. Behandlingen ble utsatt i påvente av en tilleggsutredning fra komiteen. Komitéutredningen Mulige strategier for utvikling av Hamar sentrum ble vedtatt i september. Tydeliggjøre funksjonen som Innlandets hovedstad Planlegging av folkemøtene om Hamar sentrum ble igangsatt i. Spesielle utfordringer Rolle og forventningsavklaring, med tydeligere prioriteringer, se kommentarene nedenfor. Omstilling og endring Utvidet samarbeid med andre kommuner i regionen ble utredet i. Sluttrapport for områdene lønn, regnskap, skatt, fakturering og innkjøp ble framlagt i januar Flere interkommunale samarbeidsløsninger er under vurdering. Se kommentarene under Teknisk drift og anlegg og Levekår /folkehelse. Utredningene skal sluttbehandles 1. halvår Opplæring i prosjektarbeid og implementering av prosjektrutiner ble utsatt fra til For å sikre effektivitet i utredningsarbeid så er notatet Struktur og arbeidsform i gjennomføring av utredningsarbeid, utarbeidet. Livsfasepolitikken er vedtatt og implementert. Grunnopplæring for nye ledere er ferdig planlagt og vil bli gjennomført fortløpende. Ansvaret for kommunens informasjonsarbeid er overført Servicekontoret. Ny kommunikasjonspolitikk er utarbeidet og vil bli endelig besluttet i mars 2011, se Servicekontorets kommentarer. Ekstern Bedriftshelsetjeneste er etablert. En rekrutteringsstrategi er utarbeidet. LEAN tatt i bruk. Se også prosjektlista og tekst ovenfor. Styringsark - måloppnåelse Samfunn Mål Omdømme/informasjon Bidra til at det gis et godt inntrykk av Hamar kommune. Miljø og klima Klargjøre roller og ansvar for å gjennomføre tiltakene i klimahandlingsplan. Miljøsertifisere Hamar rådhus. Hensynta Grønn IT i handlingsplan for IKT. Ansvaret for kommunikasjons- og informasjonsarbeidet ble overført Servicekontoret i. Staben deltar fortsatt aktivt i arbeidet med etablering og tilrettelegging av arbeidet. Roller og ansvar klargjøres fortløpende ifm gjennomføring av klimatiltakene. Hamar rådhus er miljøsertifisert. Grønn IT er hensyn tatt i Handlingsplan IKT og vil også bli beskrevet i ny IKT strategi som utarbeides i

9 Rådmannens stab Brukere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) mål God kvalitet Politikertilfredshet totalt * 4,2 4,5 * * enhetens tilfredshet * 4,2 4,5 * * med staben totalt Selskapstilfredshet hos HIB, IKT, KF og Kirken (veiledning og oppfølging) * Ikke spurt i ,5 * * Helhet og samordning God medvirkning God informasjon Internettevaluering norge.no 66 % 81 % 70 % 58 % tilgjengelighet Internettevaluering norge.no brukertilpasning 65 % 67 % 70 % 53 % enhetenes tilfredshet * 4,1 4,6 * * med samordning enhetenes tilfredshet * 4,0 4,6 * * med medvirkning enhetenes tilfredshet * 4,1 4,3 * * med informasjon Internettevaluering norge.no, 73 % 77 % 75 % 78 % nyttig innhold av informasjon og tjenester * Organisasjonen gjennomfører brukerundersøkelser annet hvert år. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2008 og. Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Medarbeidertilfredshet totalt * 4,6 * 4,8 4,5 Sykefravær egenmeldt 0,8 % 0,9 % 0,9 % 1,0 % 1,1 % Sykefravær legemeldt 5,0 % 5,5 % 7,4 % 5,0 % 4,8 % Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * 4,5 * 4,6 4,5 * 4,5 * 4,5 4,5 * 4,4 * 4,7 4,7 * 1 1** 2 * Organisasjonen gjennomfører medarbeiderundersøkelser annet hvert år. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007 og ** I samarbeid med Servicekontoret. Kompetanseheving Staben deltar på nødvendige kurs og konferanser knyttet til de fagområdene staben arbeider med. Det har ikke i vært satset på spesifikke kompetansehevingstiltak utover dette. 9

10 Rådmannens stab Økonomi Mål Måleindikator mål God økonomi- Avvik i % av vedtatt netto +0,2 % +2,1 % >/=0,0 % +2,0 % styring driftsramme Ansvarsområdene innenfor 210 har et regnskapsresultat som balanserer mot budsjett med et mindreforbruk stort kr ,-. Det er imidlertid noe avvik mellom de enkelte ansvarsområder. Nøkkeltall Hamar 2008 Hamar 2009 Hamar Gr. 13 Antall møter i kommunestyret Antall møter i formannskap Antall skjenkebevillinger Antall lønns- og trekksoppgaver (Hamar kommune) Restanser utgående faktura ved utgangen av året i prosent 6,7 6,2 Antall regnskapsbilag (Hamar kommune) Antall attføringssaker Andel av driftskostnader på art som er kjøpt over rammeavtaler 58,8 % av totalt 160,8 mill. kr. 54,0 % av totalt 211,7 mill. kr. 60 % Prosjekter Prosjektets navn og mål Samordning Framdrift, start/ slutt Kvalitetsprosjektet Implementere EQS som et kvalitetsstyringssystem i Hamar kommune gjennom tre piloter. Kvalitetssystemet skal tilrettelegge en struktur for å styre kvalitetsarbeidet både for lokale og overordnede behov. «ODF Og Det Fungerer!» Praktisk bruk av åpne standarder og fri kontorprogramvare. Utarbeide handlingsplan IKT - iverksette tiltak som vedtas. Videreutvikling av Agressoløsningen Ta i bruk nye muligheter som effektiviserer arbeidsprosesser gjennom budsjettmodul, e-faktura inn, matching av faktura gjennom e-handel. Iverksette tiltak fra Rapport fra gevinstkartlegging våren Gjennomgå rutiner og kvalitetssikre opplysninger i Agresso. Samarbeide med Stange, Ringsaker og Hedmarken IKT der det er hensiktsmessig. Alle bruker samme tekniske løsning. Prosjekt mellom kommunene Asker, Hamar, Stange, Løten, Trysil, Åmot, Engerdal og Stor Elvdal og fylkeskommunene Akershus og Møre og Romsdal. Hamar, Stange og Løten. Hamar, Stange og Løten. Prosjektet ble noe utsatt pga manglende personalressurser. Kickoff for pilotenhetene var i september og evaluering av pilotprosjektet er våren Start høsten 2009 og avslutning våren Prosjektet har støtt på problemer med å få svar fra leverandører av fagsystemer om de støtter ODF som standard. Arbeidet med handlingsplan er startet. Hedmark IKT tok høsten over drift av løsningen. Integrasjon mellom GAT (ressurstyringsløsning) og Agresso lønn er blitt implementert. Arbeidet med gjennomgang av rutiner for å kvalitetssikre personalopplysninger er ikke igangsatt i. Internfaktureringsløsning ble tatt i bruk. 10

11 Rådmannens stab Prosjektstyring Vedta nye prosedyrer for oppstart og gjennomføring av prosjekter. Utarbeide ny prosjektmetodikk og dokumentasjon. Opplæring i prosjektarbeid. Kommuneplanrevidering. Revidering av boligplan. Næringsutvikling evaluering av strategisk næringsplan og revidering av regional næringsplan. Klimahandlingsplan. Sentrumsstrategier for Hamar sentrum. Mangfoldsplanen Boligsosialt utviklingsprogram. Hamar kommunes identitet og omdømme. Strandsonen. Kompetansekartlegging pålagt gjennom sentral Hovedtariffavtale. Innføring av pilot på nytt Ressurstyring. Vurdering av kommunens strategi, ledelse og oppgaver fram til Prosjekt post/arkiv. Politisk styrt av AUplansaker. Egen administrativ prosjektorganisasjon (Strategi- og Arealplanavdelingen). Politisk styrt prosess av Velferdskomiteen. Berører ulike resultatenheter. Politisk styrt prosess av Næringsog kulturkomiteen samordnet med kommuneplan-revisjonen. Politisk styrt prosess av Kommuneutviklingskomiteen. Politisk styrt prosess av Mangfoldsutvalget Arbeidstittel er Krafttak for boligtilbud til vankeligstilte Statlig finansiert med kommunal egenandel. Berører flere enheter. Det er avholdt bl. a. interkommunale treff om temaet. Fra plan til prosjekt KDF Strandsonen. Staben er ansvarlig og Pleie og omsorg gjennomfører. Politisk styrt prosess av org.pers. styret. Internt styrt proses for å sikre arkivverdi dokumenter og effektivisere saksbehandlingen. Arbeidet skulle etter opprinnelig plan starte i 2009 og gjennomføres i. På grunn av kapasitetsmangel ble arbeidet nedprioritert. Oppstart er nå planlagt til 1. halvår Samfunnsdelen med langsiktig arealdel ble sluttbehandlet av kommunestyret i oktober. Ferdigredigert/ trykt plan distribueres februar Planen ble sluttbehandlet av kommunestyret i mai. Planen implementeres gjennom bl.a. vedtatt økonomiplan/handlingsplan og gjennomføring av Boligsosialt utviklingsprogram. Planen ble fremmet for kommunestyret i desember. Sluttbehandling ble utsatt med ønske om noe tilleggsutredning. Planen fremmes på nytt i løpet av våren Ble sluttbehandlet i kommunestyret i sept Implementering startet opp i. Bl. a. miljøsertifisering av kommunens avdelinger er igangsatt og skal avsluttes innen Strategidokumentet ble vedtatt i september. Mangfoldsplanen ble vedtatt i juni. Oppstart i. Prosjektperiode 3 år. Handlingsplan ble vedtatt i vedtatt i og 4 delprosjekter er satt i gang. Det er lagt inn betydelig ressurser i økonomiplan som sikrer gjennomføring av deler av boligplan. Arbeidet ble satt på vent i 2009/. Hovedansvaret for kommunikasjon og informasjon ble overført Servicekontoret i. Arbeidet med identitet og omdømme vil bli fulgt opp i etterkant av at kommunikasjonspolitikken er vedtatt (blir fremmet 1. halvår 2011). Oppfølging av KF Strandsonen og reguleringsprosessen på Espern og Hamjern/gods-området. ble preget av relativt lite framdrift pga manglende avklaringer. Høsten startet arbeidet med å overføre ansvaret for utbyggingsavtaler til arealavdelingen. Prosjektet leverte sin sluttrapport våren og videre oppfølging er overlatt til linjen. Lønnsforhandlinger etter kompetansekartleggingen er sluttført. Prosjektet har vært ledet av Pleie og omsorg. Første fase av innføring er blitt gjennomført i. Oppstart. Avsluttes i Ved utgangen av er det teknologisk tilrettelagt for skanning og elektronisk håndtering av post. Prosedyrer utarbeidet. Oppgradering av programvare planlagt. Reopplæring igangsatt. Prosjektet har tidvis gått noe tungt, men er ved årsskiftet i god framdrift og avslutning medio 2011 påregnes. 11

12 Rådmannens stab Drift Stabsavdelingene har i hatt tilfredsstillende stabilitet hvor oppgaver har blitt ivaretatt uten vesentlige omprioriteringer mellom avdelingene. D.v.s at en i i større grad har kunnet konsentrere seg om egne planlagte oppgaver og kommunalutvikling. Det henvises her til ovennevnte prosjektoversikt som anviser en betydelig aktivitet og utvikling innenfor en rekke områder både av betydning for så vel samfunnsutvikling som for kommunens tjenesteutvikling. Til tross for redusert bemanning innenfor IKT-utvikling er det nedlagt et betydelig arbeid med å tilrettelegge for oppstart av kvalitetssystemet. Hedmark IKT blir utvidet med 3 nye kommuner fra 2011 og planlegging av det utvidete interkommunale samarbeidet startet høsten. Kursportal er tatt i bruk. Hamar kommune har fortsatt som et aktivt medlem i Trainee Innlandet. Den årlige trainee-rekrutteringen var i for 3. gang på Hamar rådhus. Det har vært ytt betydelig juridisk bistand i tilknytning til tunge sakskomplekser hvor kommunen har hatt eierinteresser eller på annen måte hatt politiske interesser. Staben utfører betydelige service-/driftsoppgaver i forhold til lønn, regnskap, skatt og tilrettelegging av politiske møter m.v. Innenfor disse tjenester er det foretatt midlertidige tilpasninger i påvente av permanent resultat som følge av pågående organisasjonsprosesser. Lønningsavdelingen har også deltatt i kommunens LEAN-pilot. Klagenemnda er i forelagt 9 klagesaker. Det samlede kontorbehovet i rådhuset har økt siden innflyttingen i 2001 og det vurderes pt ulike løsninger på dette. Utflytting av HIKT har åpnet for ulike kontoriseringsløsninger som vil bli vurdert i lys av andre organisasjonsprosesser som har pågått i. Skader som har oppstått i huset siden 2001 er utbedret og kontinuerlig vedlikehold er utført innenfor tildelte rammer. Universell utforming Staben har sekretæransvar for ei tverrfaglig sammensatt ressursgruppe for universell utforming som fungerer som støtte for linjeledelsen som har ansvaret for sine saksområder. I samarbeid med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne har tilgjengelighet på rådhuset blitt kartlagt og forbedringstiltak er gjennomført. HMS Staben har jevnlig møter med verneombudene. Innspill følges opp fortløpende. En del av de ansatte plages av støy i kantina. Ulike tiltak er under utredning. Det avholdes møter i KAMU. Tilsyn og kontroll I 2007 ble det gjennomført tilsyn på arkivet som resulterte i avvik. De mest kritiske avvikene har blitt lukket. Det jobbes planmessig med å lukke resterende avvik. Gjennomført branntilsyn på rådhuset den 21. april resulterte ikke i vesentlige merknader. Interkommunalt samarbeid Utvidet samarbeid med andre kommuner i regionen ble utredet i. Sluttrapport for områdene lønn, regnskap, skatt, fakturering og innkjøp blir framlagt i januar

13 Arealplan og status i forhold til kommuneplan enhetens kjerneoppgaver er å levere reguleringsplaner og kommunedelplaner, å være faglig ressurs i byutviklingsspørsmål og å yte plan- og arkitekturfaglig bistand til andre avdelinger. En attraktiv by er et tydelig implementert mål i avdelingen. Reguleringsplan for Martodden ble sluttført i med samtidig vedtak av reguleringsplan og utbyggingsavtale den Planen legger til rette for inntil 700 nye boenheter, barnehage m.m. nær mjøsstranda i en avstand av ca 2 km fra bykjernen. Reguleringsplan for Ankerskogen er vedtatt i. Planen legger til rette for utbygging av eksisterende svømmehall til et moderne badeanlegg. Reguleringsplan for Børstad idrettspark ble vedtatt i. Planen legger til rette for utbygging av friidrettsbane, nærmiljøanlegg, tennis, fotball og idrettsbygg/ klubblokaler. Reguleringsplan for kulturhuset er revidert i i takt med prosjekteringen av bygget. Planvedtak forventes i mars Byggestart forventes Reguleringsplan for Stortorget er utarbeidet i og forventes vedtatt i mars Videre prosess vedr. detaljutforming av torget med kunstprosjekt forventes vedtatt våren 2011 og bygging må koordineres med kulturhuset og bygging av ny strandgate. Planprosessene i Strandsonen har pågått i hele. Miljøverndepartementet ga i juli sin uttalelse til planprogrammet for ny bydel i Strandsonen og Hamar stasjon. Status pr er som forventet. Områderegulering og detaljregulering for Vold og Lund ble ikke helt ferdig i, bl.a. på grunn av endringer i private avtaleforhold i området. Arbeidet med utbyggingsavtale ble påbegynt i. Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer ble ikke vedtatt i, men tas gjennom en politisk prosess våren 2011 før den legges fram for vedtakelse. Næringsområder er under planavklaring både gjennom pågående kommuneplanlegging og ved sluttføring av bl.a. planprosess for Vendkvern næringsområde. Planlegging for nye boligområder på Ingeberg er ikke oppstartet i. Campusutvikling er bl.a. satt på dagsorden gjennom utarbeidelse av forprosjekt for byrommet Midtbyen skole Grønnegata med regionbusstopp. Neste fase er gjennomføring av prosjektet. Spesielle utfordringer Arealplans største utfordring har vært å prioritere mellom planoppgaver og å effektivisere utredningskapasiteten innenfor vedtatte rammer. Mengden av initierte prosjekter både fra private og fra politikerne viser et stort engasjement og interesse for å investere i byen. Avdelingens utfordring er å tilrettelegge for gode og effektive prosesser som koordinerer kommunens ulike mål og faglige hensyn samtidig som innbygger og utbygger ivaretas på beste måte. Arealplan i Hamar er en faglig kompetent og engasjert avdeling. Utfordringen er å utnytte den tilgjengelige kompetansen og initiativet på optimal måte. enhetsleder: Kari Nilssen Årsverk, inkl vikarer: 9,2 Suksesshistorier: En viktig milepæl ble nådd da utbyggingsavtalen for Martodden ble signert i. Kommunen /arealplan fikk ros fra partene for profesjonell håndtering av prosessen. Hamar har i hatt konferanse for Næring i verneverdige byområder, Riksantikvarens nettverk for å belyse næringslivets vilkår i byer med bevaringsverdige bykjerner. Nettverket omfatter 7 byer. Oppslutningen var god og tilbakemeldingene positive. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme * *) Avvik skyldes at bevilget tilskudd til BRA-tiltak Campus Hamar ikke er innbetalt til kommunen i. Innbetales i

14 Arealplan Omstilling og endring Hamar kommune har bidratt som ressurskommune i utviklingsarbeid med Miljøverndepartementet og Statens kartverk med spisskompetanse på GIS i arealplansammenheng, og er pilot i utvikling av digitalt planarkiv iht. ny planlov. Hamar har status som sykkelby og Hamar er pilotkommune i universell utforming. Arealplan er dessuten pilot i å utvikle og ta i bruk e-sak i kommunens arkivprosjekt. Arealplan oppnår i større grad enn før tidligfase-dialog med eiendomsutviklere i Hamar om utviklingsprosjekter. Dette er etter vår erfaring tilfredsstillende for begge parter fordi det i større grad sikrer at kommunens overordnede planer og retningslinjer blir kjent og tas hensyn til samtidig som tidlig faglig kontakt kan avdekke muligheter som forslagsstiller ikke har sett på forhånd. Administrasjons-interne arbeidsformer og kontakt vedr. plan- og utviklingsarbeid har vært på dagsorden i og dette vil fortsette. Styringsark - måloppnåelse Samfunn Mål Omdømme/informasjon Arealplan skal bidra til å gi Hamar kommune et godt omdømme ved å være gode til å kommunisere på vårt saksfelt, og å være serviceorienterte og faglig dyktige innen planfagene. Aktiv bruk av internett, GIS og 3-D verktøy videreutvikles. Arealplan har forsøkt å bedre kommunens omdømme ved forbedringer i kjerneoppgavene saksutredninger med økt bruk av illustrasjoner å være en kvalifisert dialogpartner for utbyggere med økt vekt på tidligfasekommunikasjon opprettet egen hjemmeside for planfaget: i større grad respondere på innlegg i media for å informere i saker som diskuteres delta aktivt i fagsammenhenger ute, bl.a. som foredragsholdere på flere seminarer Miljø og klima Arealplan vil bidra til å videreføre målene i SMAT-planen til kommunens nivå og generelt bidra til å nå kommunens klima- og miljømål. Miljø- og klimamålene promoteres i alle relevante plansaker inkl. kommuneplanens arealdel som er under utarbeidelse. Brukere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) God kvalitet Politikertilfredshet totalt 4,2 4,5 mål Helhet og samordning Antall klager som gis medhold av fylkesmannen grunnlagt i kommunens saksbehandling Antall avvik i behandlingsfrister i plansaker slik at saksbehandlingsgebyr må frafalles (ny indikator) Rutiner er etabl. God medvirkning RE- tilfredshet medvirkning * God informasjon RE- tilfredshet informasjon * *Arealplan var en del av staben da målene og indikatorene ble utarbeidet, derfor er de ikke lenger aktuelle. 14

15 Arealplan Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator mål (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet totalt * 4,7 * 5,0 4,7 Sykefravær egenmeldt 1,3 % 1,3 % Sykefravær legemeldt 3,8 % 4,2 % Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse * 4,5 * 4,7 4,6 * 4,4 * 4,6 4,3 * 4,8 * 4,9 4,7 * * 0? Antall språk- og * arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * Organisasjonen gjennomfører medarbeiderundersøkelser annet hvert år. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007 og Kompetanseheving Arealplan har deltatt på to studiereiser i. I Barcelona så vi på byutviklingsprosjekter, strandsoneutbygging, torg og byrom med universell utforming og shared space løsninger, infill-bebyggelse i eksisterende bystruktur og sykkelbyløsninger. Turen ble arrangert som en lavkostreise av avdelingen selv ved hjelp av en meget dyktig lokal arkitekt. Ordføreren deltok på turen. I rundturen Lund Malmø Vejle sammen med strategiavdelingen og rådmannen så vi på utviklingen av kompetansebyen Lund, store grep for ny samfunnsutvikling basert på viktige kompetansebedrifter, samferdselsplanlegging, sjøfront og nye byområder i Malmø. I Vejle besøkte vi Bylab, kulturbedrifter lokalisert i et nedlagt fabrikkanlegg og gågaten med satsing på tilrettelegging av møteplasser og uterom i sentrum. Økonomi Mål God økonomistyring Måleindikator Avvik i % av vedtatt netto driftsramme mål X -0,2 % >/= 0,0-1,4 % 15

16 Arealplan Nøkkeltall Hamar 2008 Hamar 2009 Hamar Gr. 13 Behandling av arealplansaker (type sak) Regulerings- og bebyggelsesplaner private planforslag kommunale planforslag Klagesaker sendt videre til Fylkesmannen fra formannskapet klager ikke gitt medhold av Fylkesmannen Prosjekter Prosjektets navn og mål Samordning Framdrift, start/ slutt Kommuneplanens arealdel , revisjon med KDP grønnstruktur (FSsak 306/04) og utredning av høyhus innarbeidet. Fra kommunedelplan til prosjekt i Strandsonen, inkl konsekvensutredning og koordinering av prosesser fram mot vedtak med utbyggingsavtaler. KDP kulturminner og kulturmiljøer, politisk realitetsbehandling. Oppfølging av KDP Stavsberg-området, prosess fram mot reguleringsplan med utbyggingsavtaler. Utsatt på grunn av omdisponering av ressurser til samfunnsdelen. Forventes vedtak Framdrift som forventet. Mulig vedtak i Utsatt pga adm. kapasitetsproblemer og behov for politisk prosess. Politisk prosess lagt til kommuneutviklingskomiteen Forventet vedtak Prosessen har tatt noe lenger tid enn antatt, bl.a. pga endring i private avtaleforhold. Forventet vedtak i Formingsveileder for byutvikling langs Vangsvegen (FS-sak 169/05). Innarbeides i kommuneplanens arealdel. Hamar stadion, videre planlegging. Centrumsgården har varslet oppstart i august. Planforslag ikke innlevert ved årsskiftet. Forventer vedtak i Reguleringsplan for Martodden, med utbyggingsavtale. Reguleringsplan for Midtstranda. Planarbeid Hjellum. Reguleringsplan for Børstad idrettspark. Detaljregulering for Stortorget. Reguleringsprosess for Nestlekvartalene, Vestre torg med mer, avklaring av parkering og byutvikling for bydelen. Planarbeid Ingeberg ihht til SMAT. Ikke oppstartet i. Vedtatt like etter årsskiftet i Finansiering vedtatt i økonomiplan Oppstart avventer fortsatt vedtak om E6. Håper på vedtak i MD i Startet opp som forventet i. Prosjektet er tatt inn i fylkeskommunens LUK-satsing og prosjektleder finansiert i 3 år. Ansatt fra januar Stedsutvikling og kommunedelplan. Vedtatt 2011, noe senere enn stipulert i handlings- og økonomiplanen. Reguleringsprosessen fullført etter planen i. Vedtak forventes i kommunestyret mars Områdereguleringsplan legges ut til offentlig ettersyn i februar Avklarer parkering som inngår i rekkefølgebestemmelse for kulturhuset. Privat detaljregulering av de fire Nestle-kvartalene forventes innsendt i

17 Arealplan Drift Arealplans kapasitet er for tiden i stor grad bundet opp i større og langvarige utredningsoppgaver. Flere store planprosesser ble sluttført i løpet av. Det brukes mindre ressurser på kontorstøtte enn tidligere, og avdelingen har knyttet til seg nye arkitekter på engasjementbasis. Kontorstøttefunksjoner hentes i andre avdelinger. Erfaringer vil vise om dette er tilstrekkelig eller om det igjen må omdisponeres ressurser fra fag til støttefunksjoner. enheten har i større grad enn tidligere tatt på seg koordineringen av større planprosesser der flere private aktører må samordnes og statlige interesser er tunge. Oppfølging av kommunedelplan for Strandsonen er en slik oppgave. Erfaringen så langt er god og indikerer at dette er en måte å arbeide på for framtiden framfor å kjøpe konsulentbistand til prosessledelse. Rammeavtale om konsulenttjenester fra juni 2009 har vært i bruk i hele i flere prosjekter. Arealplan yter arkitekturfaglige tjenester til Byggesak og oppmåling og planfaglige vurderinger til Strategiavdelingen i forbindelse med kommuneplanens samfunnsdel. Anslagsvis 1 årsverk brukes på ekstern bistand. Arealplan ønsker å ha en god tverrfaglig kontaktflate og har i flere ulike fora drøftet styrking av samarbeidet med andre resultatenheter. Nye rutiner for samarbeid har blitt utprøvd i og det er større oppmerksomhet på dette feltet enn før, men det gjenstår å lage gode kvalitetssystemer for intern samhandling. Avdelingenes rolleforståelse og samhandlingskultur er vesentlige elementer i dette. Pilotarbeidet i kommunens arkivprosjekt med overgang til elektroniske dokument har pågått i hele, men det gjenstår ennå en del før fullelektroniske arkivrutiner kan implementeres i plansaker. Arealplan har økt sin aktivitet på internett og har en aktiv holdning til å profilere kommunens planlegging på nettet. Universell utforming Arealplan vurderer krav om universell utforming i alle plansaker. Arealplan har bidratt i kommunens tverrfaglige ressursgruppe for universell utforming. 17

18 Servicekontor enhetsleder: Hilde Huse Årsverk, inkl vikarer: 11,6 Suksesshistorier: Over 100 nye bostøttemottakere. 13,6 % økning i startlån som innvilges. Informasjonsrådgiver til Servicekontoret. og status i forhold til kommuneplan Servicekontoret har i arbeidet aktivt med å forbedre og videreutvikle informasjonsog kommunikasjonsarbeidet. Dette gjelder selvsagt i forhold til de som kontakter oss via telefon, epost eller besøk, men også i forhold til hvordan kommunen framstår gjennom publikasjoner, brosjyrer, på nettsidene og i sosiale medier. Tilbakemeldinger fra testing av Forbrukerrådet, Difi og brukerundersøkelser har vært viktige hjelpemidler i utviklingsarbeidet, og disse viser at vi gjør mye riktig og mye bra. Husbankens låne- og tilskuddsordninger er en viktig del av servicekontorets arbeid. Det er flere som søker om bostøtte og startlån i enn tidligere og flere som får søknadene sine innvilget. Men vi erfarer at det fortsatt er innbyggere som ikke kjenner godt nok til låne- og tilskuddsmulighetene. Det er derfor nødvendig med fortsatt og gjentakende informasjon om ordningene. Spesielle utfordringer Avdelingen har i hatt en pågang i henvendelser om startlån og tilskudd, og det er flere kompliserte refinansieringssaker. Det er en utfordring i forhold til saksbehandlingen at rammen for tilskudd ikke står i forhold til utlånsrammen. Mange av lånesøkerne har stort behov for å få tilskudd for å ha en mulighet til å eie egen bolig. Antall innvilgede lån som omsettes i et boligkjøp er på 76 %, noe lavere enn for Målet er at lånetilsagn som effektueres i en bolig skal være tilnærmet 100 %. Årsakene til hvorfor dette ikke skjer kan være mange, og vi har ingen god analyse av årsaksforholdene. Dette vil bli sett videre på i forbindelse med det boligsosiale utviklingsprogrammet. Omstilling og endring Servicekontoret har fått et større ansvar for kommunens informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet fra og med. Dette innebærer at informasjonsrådgiveren er flyttet fra administrasjonsavdelingen til servicekontoret. Flyttingen har vært meget vellykket og har vært et viktig bidrag til økt kvalitet på kommunikasjonsarbeid både i servicekontoret og ellers i organisasjonen. I forbindelse med handlings- og økonomiplan er avdelingen blitt ytterligere styrket med en rådgiverstilling. Tilsetting i denne stillingen vil skje i løpet av våren Høsten startet arbeidet med revidering av kommunens informasjons- og kommunikasjonspolitikk. Denne vil være klar primo 2011 og vil ha betydning for avdelingens videre arbeid. Hensikten er å profesjonalisere informasjons- og kommunikasjonsarbeidet slik at det støtter opp under målene i kommuneplanen, og sikre at kommunikasjonen går i samme retning internt og eksternt. Servicekontoret vil ha en svært viktig rolle i gjennomføringen av politikken. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

19 Servicekontor Styringsark - måloppnåelse Samfunn Mål Omdømme/ informasjon Bidra til at kommunens innbyggere har et godt inntrykk av kommunen ift informasjon til innbyggerne. Miljø og klima Bidra til at kommunens informasjon har en miljøprofil. Dette handler om å bruke miljøvennlig informasjonsmateriell og informere om kommunens miljøsatsning. Hensynta Grønn IT i handlingsplan for IKT. Vi har som målsetting at informasjon skal gis så raskt som mulig og med en språkdrakt som mottakeren forstår. Innholdet skal gi et godt og riktig bilde av kommunen, både gjennom tekst og bilder. Det kan være vanskelig å måle eksakt hvor godt vi lykkes, men Difis tester av nettsidene gir oss gode score på nyttig informasjon (tilsvarende 5 av 6 stjerner) og beste score ift lesbarhet på utvalgte tekster. (Liks) Å bruke nett-informasjon sparer miljøet i form av at vi bruker mindre papir. Her har vi sikkert enda mer å gå på, men fortsatt er det mange som vil ha et dokument i hånda. Brosjyrer fra Hamar kommune blir ikke trykket på glanset papir. Brukere Mål God kvalitet Helhet og samordning Måleindikator (verdiskala 1-6) Tilgjengelighet på sentralbordet Tilgjengelighet på Servicekontoret (telefonnummer 210) Brukertilfredshet fysiske omgivelser Plassering i forbrukerrådets test av kommunal service % av innvilgede lån omsatt i boligkjøp Brukertilfredshet tilgjengelighet på telefon mål 17 sek. 13 sek. 13 sek. 12 sek. 10 sek. 10 sek. 10 sek. 11 sek. * 5,3 4,6** * * * Gjelds-rådgivertj: nr 249 av 444 SFO: maks score Teknisk sektor: 7. plass 20. plass Prisinformasjon på nettet, godkjent 79 % 79 % 90 % 76 % * 5,3 5,1** * * God medvirkning God informasjon Brukertilfredshet 5,1** troverdighet 5,7 Brukertilfredshet * 5,1 5,1** * * medvirkning Brukertilfredshet informasjon * Ikke målt i ,1 * * * Organisasjonen gjennomfører brukerundersøkelser annet hvert år. Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2008 og. ** Målet ble satt før resultatet for 2009 var klart og baserer seg på resultatene fra 2007-undersøkelsen. 19

20 Servicekontor Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Medarbeidertilfredshet totalt * 5,2 * 5,2 4,9 Sykefravær egenmeldt 1,0 % 1,1 % 0,6 % 1,1 % 1,3 % Sykefravær legemeldt 13,3 % 9,0 % 3,2 % 5,0 % 9,0 % Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk - og arbeidspraksisplasser i introduksjonsordningen * 5,1 * 5,1 4,7 * 4,9 * 5,0 5,0 * 5,4 * 5,4 5,3 * * 1? * Organisasjonen gjennomfører medarbeiderundersøkelser annet hvert år. Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2007 og Sykefraværstallene viser en negativ utvikling i forhold til resultatet for Det er imidlertid viktig å ha med i betraktning at Servicekontoret er en liten avdeling slik at små endringer både i positiv og negativ retning i forhold til sykefraværet får stort prosentvis utslag. Dette gjelder også i forhold til medarbeidertilfredshet-undersøkelsen. Kompetanseheving Servicekontoret har arrangert to interne kompetansedager hvor arbeidsmiljø, fysisk aktivitet og sosiale medier har hatt fokus. I tillegg til at alle har deltatt i opplæring i forhold til fagsystem og flere har deltatt i kompetansetiltak i regi av Husbanken. Økonomi Mål God økonomistyring God produktivitet og effektivitet Måleindikator Avvik i % av vedtatt netto driftsramme Antall nye søknader om bostøtte til Husbanken mål ,1 0,0 >/=0,0 % +10, Antall innvilgede søknader om bostøtte Det positive avviket vil bli korrigert ved disponering av mindreforbruk i, da kr er bundet i forhåndstilsagn om boligtilskudd. 20

Årsmelding 2011. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2011. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk...4 Rådmannens stab...7 Arealplan... 14 Service og kommunikasjon... 18 Opplæring og oppvekst... 22 Barnehage... 27 Kultur... 33

Detaljer

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012 Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Hvem er jeg? Min erfaring: 4 år som lærer i barneskolen 9 år som lærer i ungdomsskolen 7 år som rektor på en mindre

Detaljer

Årsmelding 2009 Del 2 - Resultatenhetene

Årsmelding 2009 Del 2 - Resultatenhetene Årsmelding Del 2 - enhetene 1 Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk 4 Rådmannens stab 7 Arealplan 13 Servicekontor 18 Opplæring og oppvekst 23 Barnehage 30 Kultur 35 Pleie og omsorg 44 Eiendom 53 Levekår

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 Innhold Politisk 4 Rådmannens stab 5 Arealplan 11 Service og kommunikasjon 15 Opplæring og oppvekst 19 Barnehage 24 Kultur 28 Pleie og omsorg 33 Levekår og helse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver

Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg. Martin S. Krane Rådgiver Utarbeidelse av overordnet analyse metodevalg Martin S. Krane Rådgiver Overordnet analyse bakgrunn Plan for forvaltningsrevisjon skal utarbeides av kontrollutvalget minst én gang per kommunestyreperiode

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål.

Rådmannen har tiltro til, og en klar forventning om, at alle ansatte i Verran kommune bidrar til at vi når våre mål. Til ansatte i Verran kommune Rådmannen ønsker å tydeliggjøre sine forventninger til det arbeidet som skal gjøres i 2012. Dette blant annet gjennom et forventningsbrev. Forventningsbrevet er innrettet slik

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015. Lyngstad skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2012-2015 Lyngstad skole og barnehage 1. Om resultatenheten Lyngstad skole og barnehage ansvar 215 Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Olaug Vang (inntil K.

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Områderegulering utfordring for kommune-norge?

Områderegulering utfordring for kommune-norge? Erfaringer etter 4 år med ny planlov Områderegulering utfordring for kommune-norge? Wenche Ø. Clarke Bakgrunn for lovendring Odelstings proposisjonen nr 32 Kampen om arealene Utbyggingsformål i mellom

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal»

Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Utredning «Mulig sammenslutning av Larvik og Lardal» Status pr.24. februar 2015 fra prosjektgruppa Rådmann Mette Hvål- leder Rådmann Inger Anne Speilberg Kurt Orre -utreder Levert tidligere til styringsgruppa

Detaljer

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet:

Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende vedtak ble fattet: Fylkesmannen i Buskerud Postboks 1604 3007 DRAMMEN Arkivsak Arkivkode Etat/Avd/Saksb Dato 15/3760 151 SADM/STO/GA 10.12.2015 MELDING OM VEDTAK Kommunestyret behandlet i møte 04.12.2015 sak 95/15. Følgende

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene

Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene Innhold Resultatenhetenes årsmeldinger: Politisk 03 Rådmannens stab 05 Plan og utvikling 10 Servicekontor 16 Opplæring og oppvekst 20 Barnehage 28 Kultur 33 Pleie

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Grunnskolesjef Anne-Grete Melby. Delpris 2014 Ledelse av og i skoler

Grunnskolesjef Anne-Grete Melby. Delpris 2014 Ledelse av og i skoler Grunnskolesjef Anne-Grete Melby Delpris 2014 Ledelse av og i skoler Hamar Åpen Modig Pålitelig Helhetlig KRITERIER Hvordan bidrar ledelsen til kommunens og skolenes utvikling og måloppnåelse? Hvilken retning

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT

SKJEMA FOR STATUSRAPPORT SKJEMA FOR STATUSRAPPORT Tittel på tiltak/prosjekt: Prosjekt Link Lyngen 2005004435 Budsjettår: 2007 Budsjettkapittel og post: statsbudsjett kapittel 0743.70 Frist: 31.mars 2008 Rapporten sendes til: SHdir

Detaljer

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene

Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene Ny plandel og jordvernhensyn i planprosessene KOLA VIKEN 21 oktober 2009 Erik Plathe Asplan Viak AS Innhold Kjennetegn ved den praktiske arealplanleggingen hvordan kan sektormyndigheter påvirke? Ny plandel

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2013. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2013. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr SFO Thomas

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN

SEKTORDEL SOSIAL OG BARNEVERN SOSIAL OG BARNEVERN 1. ORGANISERING/OPPGAVER kommune Sosial- og barneverntjenesten og Vedtekter, samarbeidsavtale, styringsgruppe Åpen 3 dager i uken Avdelingskontor kommune Sosial- og barnevernleder og

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune

Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune Årsrapport 2011 Boligsosialt utviklingsprogram Drammen kommune 1 1. Formalia Kommunens navn: Drammen kommune Prosjektleder: Glenny Jelstad Programstart: November 2010 Rapporteringsdato: 15.1.2012 Behandlet

Detaljer

Arbeid med boligplan i Hamar kommune

Arbeid med boligplan i Hamar kommune Arbeid med boligplan i Hamar kommune Erfaringer med boligsosial planlegging Miguel da Luz rådgiver Strategiavdelingen Husbanken Region Øst, 6. mai 2011 Hvorfor boligplan? Boligpolitikk: All offentlig aktivitet

Detaljer

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl

Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl LOKALT MÅLEKART 2011 Virksomhet: Familierelaterte tjenester Leder: Hilde Dybedahl Kort beskrivelse av virksomhetens tjenesteområde: Virksomheten består av følgende avdelinger: Pedagogisk psykologisk tjeneste

Detaljer

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver

Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver Vurdering av ikke lovpålagte oppgaver = ikke lovpålagt, L-IN = lovpålagt men uten angivelse av nivå eller omfang NB: Liste uten å ha sjekket med de tjenesteområdene Kommunedelplan Samfunnsutvikling Ressurser

Detaljer

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske.

En skole der hver enkelt elev oppfyller sitt fulle faglige potensial og blir et trygt og selvstendig menneske. Programområde: Skole Virksomhetens navn: Frydenhaug skole Ansvarlig kommunaldirektør: Tore Isaksen Virksomhetsleder: Else Kristin Tobiassen 1. Visjoner Drammenssamfunnet: Miljø- og kompetansebyen Drammen.

Detaljer

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato:

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: Virksomhetsplan for Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: 2011 1. Kort beskrivelse av virksomheten er en 1-7 skole. Skolen har 270 elever og 40 ansatte inkl. lærere, assistenter og andre ansatte. Skolen

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Virksomhetsplan HIPPT 2011 Oppdatert 24.01.11

Virksomhetsplan HIPPT 2011 Oppdatert 24.01.11 HAMARREGIONENS INTERKOMMUNALE PEDAGOGISK PSYKOLOGISK TJENESTE HAMAR, LØTEN, STANGE KOMMUNER. HEDMARK FYLKESKOMMUNE. Virksomhetsplan HIPPT 2011 Oppdatert 24.01.11 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal

Detaljer

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel:

Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN. Hjemmel: Arkivsaksnr.: 11/135-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Tjenesteleder, Janicke Brechan SATSING PÅ KOMMUNALT BARNEVERN Hjemmel: Rådmannens innstilling: Kommunestyret godkjenner og stiller seg bak søknad sendt av

Detaljer

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020

Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Omdømme- og kommunikasjonsprogram 2015-2020 Fredrikstad Næringsforening og Fredrikstad kommune Fredrikstads vei inn i et nasjonalt landskap Fredrikstad er i en nasjonal konkurranse som næringsdestinasjon,

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Littebittegrann om Bærum

Littebittegrann om Bærum Landskonferanse - Vellenes fellesorganisasjon 10. mars 2012 Muligheter og begrensninger i den nye plan og bygningsloven Kjell Seberg reguleringssjef i Bærum kommune Skal si litt om: Utviklingen i Bærum

Detaljer

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009

Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Handlingsplan 2009 2012 Budsjett 2009 Framdrift Handlingsplan 2009 2012 og budsjett 2009 Orientering og drøfting i utvalgene om rådmannens forslag til revidert Handlingsplan/budsjett - siste del av september

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune

Forslag til Planprogram. Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020. Hvaler kommune Forslag til Planprogram Kommunedelplan næringsutvikling og kultur 2016 2020 Hvaler kommune Innhold 1. Bakgrunn... 2 1.1 Innledning og lovhjemmel... 2 2. Føringer for planarbeidet... 2 2.1 Nasjonale føringer...

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR RESULTATENHETENS NAVN INDERØY KOMMUNE Virksomhetsplan 2011 (- 2014) Dette er en gjennomgående mal for presentasjon av virksomhetsplaner for enhetsnivået og overliggende

Detaljer

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste

Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget. Saksliste Trøgstad kommune Møtedato: 28.10.2014 Møtested: Møterom Havnås Møtetid: 14:00 Møteinnkalling for Arbeidsmiljøutvalget Forfall meldes til telefon 69681616. Varamedlemmer møter bare etter nærmere innkalling.

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011

KOSTRA 2011. ureviderte tall. Link til SSB KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 KOSTRA 2011 ureviderte tall KOSTRA FORELØPIGE TALL 2011 Link til SSB Økonomi - finans Link til SSB Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter, konsern Frie inntekter i kroner per innbygger,

Detaljer

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033

TILLEGGSSAKSLISTE. Formannskapet. Tilleggssak. Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 TILLEGGSSAKSLISTE Formannskapet Dato: 07.03.2013 kl. 9:00 Sted: Gran rådhus, møterom Granavollen Arkivsak: 13/00006 Arkivkode: 033 Eventuelt forfall skal godkjennes av ordfører Knut Lehre, og meldes via

Detaljer

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune

Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Velkommen til deg som er ny i Rennesøy kommune Informasjon om barnehage, skole og voksenopplæring for flerkulturelle innbyggere i Rennesøy kommune Innhold Rettigheter/plikter etter alder... 2 Generelt

Detaljer

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling

Årsrapport 2013. Plan, byggesak og oppmåling Årsrapport 2013 Plan, byggesak og oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN 2011 (-2014) FOR LYNGSTAD SKOLE OG BARNEHAGE INDERØY KOMMUNE 1. Om resultatenheten 414 Lyngstad skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Kåre

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Årsmelding 2013. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2013. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...15 Service og kommunikasjon...19 Opplæring og oppvekst...23 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Virksomhetsplan 2015

Virksomhetsplan 2015 Virksomhetsplan 2015 Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål...2 2 Oppfølging av overordnede kommunale mål...2 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...3 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte utviklingsmål...5

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann

ARENDAL KOMMUNE. Eiendom. Søknad om deltagelse i BASIS (Boligsosialt arbeid - satsning i Sør) 4809 ARENDAL. Rådmann ARENDAL KOMMUNE Eiendom Husbanken Region Sør Serviceboks 626 4809 ARENDAL Dato: 26.03.2010 Vår ref 20) 0/6203-1 Deres ref: Arkivkode: F17/&40 Saksbeh.: Gøril Onarheim Christiansen Tlf: 91 78 63 67 Søknad

Detaljer

Boligsosial handlingsplan utkast

Boligsosial handlingsplan utkast Agenda 1. Status på arbeidet med Boligsosial handlingsplan 2. Status på delprosjektene Boligtjenesten og Leie til eie 3. Forslag til prioriterte innsatsområder i 2012 4. Økonomi 5. Eventuelt Boligsosial

Detaljer

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram

Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020. Planprogram Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2017-2020 Planprogram Innhold Hovedrullering av Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet... 1 1 Innledning... 3 1.2 Plankrav... 3 1.3

Detaljer

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017

KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 KOMMUNEPLANENS HANDLINGSDEL 2014 2017 Budsjett 2014 Rådmannens forslag 05.11.13 BUDSJETTSAKEN PÅ NETT Saksframlegg m/vedlegg: Kommuneplanens handlingsdel 2014 2017 Budsjett 2014. m/vedlegg: Tjenestebeskrivelser

Detaljer

Byplan - Byggesaksbehandling

Byplan - Byggesaksbehandling Byplan - Byggesaksbehandling Organisering Rolle/funksjon Statistikk / status: Saksbehandlingstid overholdelse frister Klager på vedtak Dispensasjoner Pågående arbeid med organisasjonsutvikling Byplan Hilde

Detaljer

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 6 Arealplan...14 Service og kommunikasjon...18 Opplæring og oppvekst...22 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...44 Levekår

Detaljer

Strategidokument 2014-2017

Strategidokument 2014-2017 Rådmannens forslag Strategidokument 2014-2017 Inger Anne Speilberg Rådmann Strategidokument 2014 2017 Rullering av Strategidokument 2013 2016 Sentralt styringsdokument for 4 årsperioden Helhetlig prioritering

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester

KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester KONGSVINGER KOMMUNE Presentasjon 17. september Optimale stabs- og støttetjenester Veiledning til PPT en Denne PPT en er ment som et hjelpemiddel / verktøy i forbindelse med presentasjon den 17. september.

Detaljer

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet Grunnskolekontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 05.11.2012 64415/2012 2012/7552 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/55 Komitè for levekår 22.11.2012 Kvalitetsportal: Orientering om status for arbeidet

Detaljer

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010

Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009. Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 Tilstandsrapport for grunnskolene i Verdal kommune 2009 Presentasjon for Verdal kommunestyre 30.08.2010 1 Endring i opplæringslova aug 2009 - skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

NOTAT TIL POLITISK UTVALG

NOTAT TIL POLITISK UTVALG NOTAT TIL POLITISK UTVALG Til: formannskapet Fra: rådmannen Saksbehandler: Kristoffer Ramskjell Dato: 15.1.2015 Rapportering på økonomi og nøkkeltall per 31.12.2014 Rapportering på status økonomi, 1 000

Detaljer

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK I FORBEDRING OG UTVIKLING AV TJENESTEYTING I KONGSBERG KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Aud Sperle Arkiv: 030 Arkivsaksnr.: 09/5772 Saken behandles i følgende utvalg: Utvalg: Dato: Formannskapet Kommunestyret 02.12. 2009 INNBYGGER- OG BRUKERMEDVIRKNING FOR BRUK

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

SAMHANDLING FYLKE OG KOMMUNER FOR Å OPPNÅ UU

SAMHANDLING FYLKE OG KOMMUNER FOR Å OPPNÅ UU SAMHANDLING FYLKE OG KOMMUNER FOR Å OPPNÅ UU Strategier og erfaringer fra pilotfylket Østfold, fra Fylkesmannens ståsted Tormod Lund, FMØ 80-åra, økonomisjef kommune 90-åra, rådmann, KS 2000-åra, regionnivået,

Detaljer

Trygg økonomisk styring

Trygg økonomisk styring Trygg økonomisk styring God kostnadskontroll har ikke gått med underskudd på ti år. Norges minst byråkratiske storby. Styrket driftsfinansiering av investeringer Byrådet vil føre en fortsatt ansvarlig

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV 2013-2016 MANDAL KOMMUNE Dato: 15. november 2012 PLANPROGRAM - I FORBINDELSE MED HOVEDRULLERING AV KOMMUNEDELPLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Saksfremlegg Saksnr.: 09/912-1 Arkiv: A20 &14 Sakbeh.: Per Hindenes Sakstittel: ÅRSMELDING BARN OG UNGE SEKTOREN Planlagt behandling: Hovedutvalg for barn og unge Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Kommuneplan for Vadsø

Kommuneplan for Vadsø Kommuneplan for Vadsø 2006-2017 STRATEGIDEL Visjon, mål og strategier PÅ HØYDE MED TIDEN STRATEGI 1 Vadsø er et naturlig senter i Varangerregionen 1.1. Kompetanseutvikling Vadsø kommune skal være det sterkeste

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing

Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Økt bosetting av vanskeligstilte på boligmarkedet gjennom Husbankens kommunesatsing Nasjonal konferanse om kommunal boligforvaltning, NKF, 14.02.2012 Karin Lindgård,ass.regiondirektør Husbanken Region

Detaljer

www.lillehammer.kommune.no

www.lillehammer.kommune.no Kontinuerlig forbedring bdi med LEAN Sidsel Brath Fagenhetsleder Økonomi, Informasjon og service Lillehammer kommune Fellesenheten Økonomi Samarbeid på lønns- og regnskapstjenester mellom Gausdal, Øyer

Detaljer