Årsmelding Del 2 Resultatenhetene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Del 2 Resultatenhetene"

Transkript

1 Årsmelding Del 2 enhetene

2

3 Innhold Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk...4 Rådmannens stab...7 Arealplan Service og kommunikasjon Opplæring og oppvekst Barnehage Kultur Pleie og omsorg Levekår og helse Nav Barn og familie Byggesak og oppmåling Teknisk drift og anlegg Interkommunalt samarbeid enhetenes resultat KOSTRA KOSTRA - Finansielle nøkkeltall KOSTRA - Prioritering Kostra - Dekningsgrad Kostra - Dekningsgrad Kostra - Produktivitet / enhetskostnader Kostra - Produktivitet / enhetskostnader Kostra - Produktivitet / enhetskostnader

4 Politisk Dette er en del av rådmannens årsmelding til kommunestyret. Det tas her ikke høyde for en omfattende rapportering fra politisk hold. Det politiske ansvarsområdet blir dermed begrenset til en faktadel, med en oppramsing av aktiviteter i ulike politiske møtefora. Ordfører: Morten Aspeli Varaordfører: Geir Byberg Avviksbeskrivelse drift Det er gjennom året foretatt budsjettjustering for i underkant av Kr ,- hvorav nærmere halvparten er knyttet til gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget. Likevel ble resultatet innenfor området negativt med om lag 1,0 mill kroner. Avviket har sammenheng med to hovedforhold. Gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget ble vesentlig dyrere enn forhåndskalkulert. Økte utbetalinger innenfor lønn/godtgjøring til politisk styring økt honorar/økt aktivitet. Hamar kommunestyre -2015: Arbeiderpartiet: 15 By- og bygdelista: 7 Høyre: 7 Fremskrittspartiet: 2 Kristelig folkeparti: 2 Pensjonistpartiet: 2 Senterpartiet: 1 Sos. Venstreparti: 1 Venstre: 2 Medarbeidere Følgende ressurser ligger til politisk område: Ordfører 100 % Varaordfører 100 % tom Varaordfører 60 % fom Oppgaveløsning Antall politiske møter og saker (Tall fram til konstituering ) Kommunestyret Formannskapet Org- og personalstyret Klagenemda * Ant. Møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Medhold (hvorav 1delvis medhold) * Klage på avslag om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - 9 saker. Klage på avslag på søknad om langtidsplan - 1 sak. Klage på søknad om reduksjon av VA-avgift -1 sak. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

5 Politisk Antall møter i utvalg, råd og komiteer samt viktige utredninger/ saker: (Tall fram til konstituering ) Utvalg Utredninger / viktige saker Arbeidsutvalget for Ant. møter økonomisaker Arbeidsutvalget for Ant. møter plansaker Komité for velferd Ant. møter Helse- og omsorgsplanen Komité for kommuneutvikling Komité for næring og kultur Ant. møter 7 Inkl. studietur 8 6 Kulturminne og kulturmiljø Flerbruksplan Furuberget og Frøbergsberget Ant. møter Strategisk næringsplan. Driftsorg. av inndrettsanleggene Kulturhus Tilskuddordninger Idrettsmeldingen Komité barn og unge Ant møter Barn og unges levekår Div orienteringer Mangfoldsutvalget Ant. møter Analyse av HK integreringsarbeid Alkoholkontrollutvalg Ant. møter Ant. saker Møte m/ bransjen Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ant. møter Uttalelser i forhold til universell utforming Midtøstenkomiteen Kulturhus i Khan Younis Strømforsyningi Gaza Plan- og Endret funksjon i byggekomiteen Rådet for eldre Uttalelser og arbeid med saker som vedrører eldre Ungdomsrådet Orienteringer Økonomisk støtte Samhandlingsreformen Vennskapsbytreff Antall faste skjenke- og salgsbevillinger pr Skjenkebevillinger Salgsbevillinger Antall skjenkekontroller hvorav 76 ble utført med to kontrollører 133 hvorav 87 utført med to kontrollører Antall salgskontroller 40 alle med 1 kontrollør 73 alle med 1 kontrollør 146 hvorav 84 utført med to kontrollører 79 hvorav 7 utført med 2 kontrollører Totalt:

6 Politisk Oversikt over vedtak Vedtak fattet av formannskapet: Søknad om skjenke- og salgsbevilling Administrative vedtak: Søknad om skjenke- og salgsbevilling Administrative vedtak: Søknad om serveringsbevilling skjenkebevillinger salgsbevilling 2 1 Kunnskapsprøven om alkoholloven og etablererprøver om serveringsloven - antall avlagte prøver År Kunnskapsprøve skjenke Kunnskapsprøve salg Etablererprøve serveringsloven

7 Rådmannens stab oppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hamar for barn og unge Barn og unges interesser ble i ivaretatt gjennom bl.a. deltakelse i kommunal planlegging og eget avsnitt i alle saker som fremmes politisk. Det ble gjennomført et forsøk med 16 års aldergrense ved kommunevalget. Hamar er medvirkning: Aktiv samfunnsdebatt sikres gjennom bl.a. god informasjon til innbyggerne, se Service og kommunikasjon sin rapport. Ny interkommunal IKT-strategi har målsettinger som støtter opp under medvirkning. Kvalitetssikring av støtten til politiske prosesser i råd og utvalg ble gjort gjennom bl.a. bruk av ny utredningsmal (inkl. økt fokus på fastsetting av mandat) og gjennomføring av folkevalgtopplæringen. Godt miljø og livskvalitet for alle: Oppfølging av Klimahandlingsplan skjedde bl.a. gjennom miljøsertifisering av mange av virksomhetens enheter (motivere/sikre at klimaperspektivet er førende i det løpende arbeid). Miljøsertifiseringen av rådhuset er avsluttet. Nedsatt ressursgruppe for universell utforming jobbet også i for å skape oppmerksomhet om universell utforming og mangfold i kommuneorganisasjonen og hos andre viktige aktører, i tilegg til løpende rådgiving til linjeorganisasjonen. Et næringsliv i vekst: Næringsplanen ble først og fremst fulgt opp gjennom bedre rolleavklaring med Hamarregionen Utvikling, samt at det gjennom året ble etablert et tettere og bedre samarbeid. Det ble etablert et eiersekretariat i for bl.a. å sikre god eierstyring av våre næringsselskaper og andre selskaper. Gode botilbud og tjenester: Implementering av boligplan skjer bl.a. gjennom boligsosial handlingsplan og deltakelse i langsiktige arealstrategiutforming. Det regionale fokuset ble ikke prioritert i. Se også prosjektoversikten. Arbeidet med Kommunedelplan for helse- og omsorgstjenestene, sett i lys av blant annet samhandlingsreformen og stor vekst i den eldste aldersgruppen på lang sikt., ble satt i gang i. Senter for kompetanse og utdanning Samarbeidet med Høgskolen i Hedmark, Studentsamskipnaden og Statsbygg om utviklingen av Campus Hamar i et byutviklingsperspektiv fortsatte i. Utvikling av kompetanseinstitusjonen fra høgskole til universitet gikk i inn i en viktig fase. Innlandets hovedstad Oppfølging av vedtatte strategier for Hamar sentrum skjer gjennom vedtatte/ igangsatte investeringer i sentrum, folkemøtene og samarbeid med næringslivet. Rådmann: Svein M. Skaaraas Avdelinger: Organisasjon og personal - stab Administrasjon - stab - arkiv - kantine - renhold - vaktmester Økonomi - stab - regnskap - lønn - innfordring - skatt Strategi - stab IKT-forvaltning - stab Årsverk, inkl vikarer: 79,6 Suksesshistorier: Stort oppmøte og engasjement ved folkemøte med tema byutvikling og medvirkning HMS i EQS fungerer effektivt og godt. Kommunens rutiner og prosedyrer for HMS- og IA-arbeid er beskrevet godt og er tilgjengelige i kvalitetssystemet (EQS). Dette gir god hjelp og aktiv bruk hos ledere og medarbeidere. Ei svært vellykket medarbeideruke med god oppslutning ble gjennomført i mai. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

8 Rådmannens stab En internasjonal kommune Fokus i har vært kontakt med vennskapsbyene, kontakt med Oslo-regionens Europakontor og indirekte deltakelse i prosjekter gjennom bl.a. Hamarregionen Utvikling. Kommuneorganisasjonen: Arbeidet med utviklingstiltak knyttet til Hamar 2020 har vært intensivert, jf del 1 Medarbeidere og organisasjon. Spesielle utfordringer Det arbeides med å etablere sterkere bevissthet på prioritering, gjennomføringsevne og avslutning av prosesser. Det er en utfordring å få nok tid til ledelse og oppfølging / etterspørselledelse. Det arbeides med å standardisere / organisere / strukturere arbeidet. Omstilling og endring Tiltak på kort sikt (): Det ble i vedtatt å etablere et felles skattekontor for Hamar og Stange med geografisk plassering i Hamar. Felles kontor starter opp våren Stabsmedarbeidere har vært rådgivere og deltatt aktivt i ulike organiserings- og endringsprosesser i kommune organisasjonen jf del 1. Likeledes er arbeidet med implementering av rekrutteringsstrategien i godt gjenge, dvs kvalitetssikring og videreutvikling av kommunens rekrutteringsarbeid. Det er gjennomført en runde med grunnopplæring for nye ledere ut fra kommunens konsept for lederopplæring. Opplæring i prosjektarbeid ble ikke gjennomført som forutsatt. Implementering av elektronisk sak og arkiv. Tiltak på lengre sikt (- 2014): Følge opp målsettingene i boligplanen gjennom bl.a. å implementere Boligsosialt handlingsprogram Hamar 2020 Kvalitetsstyring Styringsark - måloppnåelse Samfunn For å understøtte kommunens politiske og administrative ledelse i arbeidet med å bygge kreative partnerskap for samfunnsbygging lokalt, regionalt og nasjonalt har staben bl.a. lagt til rette for folkemøter, samarbeidsmøter med næringslivet, kontakt med enkeltaktører i næringslivet (konkrete prosjekter), økt fokus på næringsarbeidet gjennom tettere kontakt med Hamarregionen utvikling og økt samarbeid/kontakt med Fylkeskommunen. Det vises for øvrig til prosjektlista. Brukere eindikator (verdiskala 1-6) mål Politikertilfredshet totalt 4,2 * 4,5 * oppnåelse enhetens tilfredshet med staben totalt 4,2 * 4,5 * God kvalitet Selskapstilfredshet hos HIB, IKT, KF og Kirken (veiledning og oppfølging) Ikke spurt i 2009 * 4,5 * Internettevaluering norge.no tilgjengelighet Internettevaluering norge. no brukertilpasning 81 % 67 % Se rapport for servicekontoret 8

9 Rådmannens stab eindikator (verdiskala 1-6) mål oppnåelse Helhet og samordning God medvirkning God informasjon enhetenes tilfredshet med samordning enhetenes tilfredshet med medvirkning enhetenes tilfredshet med informasjon Internettevaluering norge. no, nyttig innhold av informasjon og tjenester 4,1 * 4,6 * 4,0 * 4,6 * 4,1 * 4,3 * 77 % Se rapport for servicekontoret * Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2010 og. Medarbeidere Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold eindikator (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet totalt mål 4,6 * 4, 5 4,8 * Sykefravær egenmeldt 0,9 % 0,9 % 1,1 % 1,0 % 0,7 % Sykefravær legemeldt 5,5 % 7,4 % 4,8 % 5,0 % 6,9 % Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen 4,5 * 4,5 4,6 * 4,4 * 4,5 4,5 * 4,6 * 4,7 5,0 * 1 plass oppnåelse * Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2009 og. Det har i vært flere langtidssykmeldinger i staben. I den grad disse sykemeldingene har vært arbeidsrelatert, har det vært grepet fatt i dette. Kompetanseheving Staben deltar på nødvendige kurs og konferanser knyttet til de fagområdene staben arbeider med. Økonomi God økonomistyring eindikator Avvik i % av vedtatt netto driftsramme mål +2,1 +2,0 >/=0,0 % +1,2 oppnåelse Samlet har staben et mindreforbruk på ca kr. Det er overforbruk på enkelte enheter og mindreforbruk på andre enheter. På hovedpostnivå kan en lese at det er mindreforbruk på lønn med årsak i vakanser. På bunnlinja er det mindreforbruk på driftsutgifter, men her registreres store svingninger mellom ansvarsområdene. Innkjøp av tjenester er høyere enn budsjettert, mens sykepengerefusjon utgjør i overkant av 2,0 mill kroner. 9

10 Rådmannens stab Nøkkeltall Hamar 2009 Hamar 2010 Hamar Gr. 13 Antall møter i kommunestyret * Antall møter i formannskap * Antall skjenkebevillinger Antall lønns og trekksoppgaver (Hamar kommune) Restanser utgående faktura ved utgangen av året i prosent 6,2 Antall regnskapsbilag (Hamar kommune) Antall attføringssaker ** Andel av driftskostnader på art som er kjøpt over rammeavtaler 54 % av totalt 211,7 mill 60 % 65 % * Tall fram til og med Nytt kommunestyre ble konstituert ** Oppdaterte tall mangler. Prosjekter Prosjektets navn og mål Samordning Framdrift, start/ slutt Kvalitetsprosjektet implementere EQS som et kvalitetstyringssystem i Hamar kommune ut i fra anbefaling fra pilotprosjektet Teste ut LEAN som arbeidsmetode for å vurdere om Lean skal implementeres i resten av organisasjonen Samarbeide med aktuelle kommuner der det er hensiktsmessig. Org.pers, Barn og familie, Levekår og helse, Økonomi og TDA. Piloten ble avsluttet våren og det ble vedtatt innføring av kvalitetssystem i hele kommunen. Systemet er tilgjengelig for alle ansatte. Pilotene ble avsluttet med godt resultat våren, og det ble vedtatt å videreføre satsingen med bruk av LEAN. «ODF Og Det Fungerer!» Praktisk bruk av åpne standarder og fri kontorprogramvare Prosjekt mellom kommunene Asker, Hamar, Stange, Løten, Trysil, Åmot, Engerdal og Stor Elvdal, samt fylkeskommunene Akershus og Møre og Romsdal Prosjektet ble avsluttet med konklusjon å ikke ta i bruk fri kontorprogramvare pga tekniske problemer ift fagsystemer. Revidere IKT-strategi Videreutvikling av Agressoløsningen ta i bruk nye muligheter som effektiviserer arbeidsprosesser gjennom budsjettmodul, e-faktura inn, matching av faktura gjennom e-handel. Iverksette tiltak fra Rapport fra gevinstkartlegging våren 2009 Gjennomgå rutiner og kvalitetssikre opplysninger i Agresso Prosjektstyring Vedta nye prosedyrer for oppstart og gjennomføring av prosjekter Utarbeide ny prosjektmetodikk og dokumentasjon Opplæring i prosjektarbeid Hamar, Stange, Løten og evt. Kongsvinger, Nord-Odal og Grue Hamar, Stange og Løten Interkommunal IKT strategi for kommunene Hamar, Stange, Løten, Kongsvinger, Nord-Odal og Grue ble klar til politisk behandling fra jan Det er lagt til rette for å kunne motta efaktura på Elektronisk handel format. Oppslag mot folkeregisteret, foretaksregisteret og eiendomsregister direkte fra Agresso ble tatt i bruk. Ikke startet opp pga manglende kapasitet. 10

11 Rådmannens stab Prosjektets navn og mål Samordning Framdrift, start/ slutt Oppfølging av næringsplan Boligsosialt utviklingsprogram Organisering av funksjoner innenfor eiendomsforvaltningen og det boligsosiale arbeidet Hamar kommunes identitet og omdømme Politisk styrt prosess av Nærings- og kulturkomiteen Arbeidstittel er Krafttak for boligtilbud til vankeligstilte Statlig finansiert med kommunal egenandel. Berører flere enheter. Org. pers, Strategi, Eiendom, TDA, Pleie og omsorg, Servicekontoret, Stab, Levekår og helse, NAV Det er avholdt bl.a. interkommunale treff om tema. Administrativt ansvar er overført Servicekontoret. Fordele ansvar og roller i forbindelse med oppfølging av planen. Næringsplanen ble vedtatt våren. Siste halvår har det blitt jobbet med bl.a. rolleavklaring opp mot Hamarregionen utvikling, samt etablering av et tettere samarbeid. På slutten av året ble det etablert en tettere kontakt med noen av de største utviklingsaktørene i byen. Arbeidet med evaluering av Hamarregionen utvikling er startet opp. Oppstart i Prosjektperiode 3 år. Arbeidet følges opp i henhold til vedtatt handlingsplan. Det ble opprettet en egen boligsosial avdeling i Levekår og helse i 2. halvår i. Programmet/ enkeltprosjektene overtas gradvis av Levekår og helse, se enhetens rapport. Org-pers har deltatt i arbeidet med organisering og endring ved disse organisasjonsprosessene. Tema inngår i arbeidet med kommunens kommunikasjons- og informasjonsstrategi som har startet opp 2. halvår Se Service og kommunikasjon sin rapport. Strandsonen Fra plan til prosjekt KDF Strandsonen Oppfølging av KF Strandsonen og reguleringsprosessen på Espern og Hamjern/godsområdet. I var framdriften preget av at det ikke fattes beslutning på statlig nivå. På slutten av året ble arbeidet med risikovurdering, kontraktsanalyser m.v. opprioritert. Timeregistreringssystem for ansatte som ikke arbeider i turnus med integrasjon mot Agresso lønn og fravær. Oppstart desember, avsluttes i løpet av Innen 2012 foreta en vurdering av kommuneorganisasjonens strategier for ledelse og oppgaveløsning fram mot 2020 Politisk styrt prosess av org.pers.styret Det framlegges et eget notat om saken i løpet av våren Prosjekt elektronisk post og arkiv. Administrativ styrt prosess Oppstart Avsluttet i. Papirløse møter Politisk ønske Formannskapet fikk opplæring i bruk av lesebrett og løsningen tas i bruk fra første møte Fremskaffe og tilgjengeliggjøre fakta om barn og unges levekår Synliggjøre kommunens helhetlige barneog ungdomspolitikk Gjennomføre undersøkelser for å skaffe bedre oversikt over innbyggernes tilfredshet med kommunens tjenester Komiteen for barn og unge har startet opp arbeidet Komité for barn og unge Forrige innbyggerundersøkelse ble gjennomført i 2008 Komité for barn og unge har avsluttet sitt arbeid i. Grunnlagsdokument for å utarbeide en helhetlig plan. Oppstart etter valget. Arbeidet skal være avsluttet i Arbeidet ble ikke startet opp i, men settes i gang av den nye komiteen På grunn av kapasitetsproblemer er innbyggerundersøkelsen utsatt til

12 Rådmannens stab Prosjektets navn og mål Samordning Framdrift, start/ slutt Utvikle og gjennomføre en inkluderingsplan med mål og tiltak for tjenestetilbudet for minoritetsspråklige som gir innvandrerne mulighet for å bidra med sine ressurser i arbeidslivet og samfunnet for øvrig Pilotkommune universell utforming Innen 2012 utarbeide utviklings- og strategiplan for barnehagesektoren fram mot 2015 Innen 2012 vedtas ny utviklings- og handlingsplan for barnevernstjenesten, der tjenesten settes inn i en helhetlig sammenheng i samsvar med nasjonale føringer Gjennomføre politiske prosesser med tema Levekår for mennesker med redusert funksjonsevne som trenger tjenester fram mot 2020 Innen utgangen av vedta utviklings- og handlingsplan for helse- og omsorgstjenester i Hamar Oppdraget er gitt til Mangfoldsutvalget. Arbeidet er delt i 2 faser. I fase 1 gjennomføres en analyse. Deretter skal det fattes en beslutning om det skal utarbeides en egen plan eller at oppfølgingen skal inkluderes i andre planer. Partnerskapsavtale inngått mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Hamar kommune. Plan for programmet blir vedtatt våren Programmet skal være i minimum tre år. Programmet finansieres av IMDi og Hamar kommune iht. avtalen. Sammen med Oppland og Hedmark Fylkeskommune, Løten, Stange, Tynset og Gran kommuner Komitésak Komitésak Komité for velferd vil arrangere et framtidsverksted som bl.a. vil komme med innspill til utviklings- og handlingsplan for helse- og omsorgstjenesten. Komitésak. Arbeidet med samhandlingsreformen og arbeidet med utviklings- og handlingsplan vil berøre hverandre. Prosessene kan kjøres parallelt. Gjennomføres i perioden Delvis finansiert av fylkeskommunene. Gjennomføres i henhold til planen. Arbeidet blir startet opp i 2012 og skal være avsluttet etter foreløpig plan Komitésak. Ikke igangsatt. Dialogmøte med lag og foreninger ble gjennomført i juni. Planen skal være klar for sluttbehandling i Arbeidet ble satt i gang i. Komiteen skal ha avsluttet sitt arbeid i Politisk sluttbehandling 1. kv Drift Hamar kommune har fortsatt som et aktivt medlem i Trainee Innlandet. Den årlige trainee-rekrutteringen var i for 4. gang på Hamar rådhus. Briskebygranskningen ble en ressursmessig belastning for staben både av hensyn til sakens omfang og tidshorisont. Sakens oppfølging - læringssaken - har på sin side lagt føringer i forhold til kommunens næringsinteresser og behovet for å etablere et kommunalt eiersekretariat. Tilpasning av kontorer for eksisterende, tilpasset og ny/utvidet virksomhet er en kontinuerlig prosess. Vesentlige tilpasninger har blitt gjort etter utflytting av Hedmark IKT. Det utføres kontinuerlig vedlikehold innenfor tildelte økonomiske rammer. Vedlikeholdsbehovet øker i takt med byggets alder. Rådhuset er miljøsertifisert og det er foretatt nødvendige registreringer i løpet av året for å forsvare sertifiseringen. Hamar kommune kom på 12. plass i KS sin ekommune kåring i. Kommune og fylkestingsvalget ble gjennomført på en god måte. Hamar kommune organiserte i likhet med tidligere valg fintelling for nabokommuner og fylket. 12

13 Rådmannens stab KAMU drøftet i sitt møte den hvordan arbeidssituasjonen oppleves med hensyn til rammeforutsetninger, forventninger og arbeidspress. Med bakgrunn i dette sendte KAMU brev til HAMU. Saken har vært forelagt rådmannen og stabslederne er bedt om å komme med forslag til tydeligere prioritering. HMS Staben har jevnlige møter med verneombudene. Det avholdes møter i KAMU, og innspill følges opp fortløpende. En del ansatte har vært plaget av støy i kantina, og ulike tiltak er iverksatt for forbedring. På vegne av rådmannen har staben v/org/pers-avdelingen både leder- og sekretærrollen i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU). Tilsvarende gjelder for Forum for Tillitsvalgte. Tilsyn og kontroll Gjennomført branntilsyn på rådhuset i resulterte ikke i vesentlige merknader/avvik. Hedmark Revisjon IKS har etter oppdrag fra kommunens kontrollutvalget gjennomført en omfattende forvaltningsrevisjon på området innkjøp. Rapporten ble behandlet av kommunestyret i møte 18 10, sak 124/11. Kommunestyrets vedtak er tatt til etterretning og nødvendig oppfølging er igangsatt. Interkommunalt samarbeid Det ble i vedtatt å etablere et felles skattekontor for Hamar og Stange. Hedmark IKT ble utvidet med 3 nye kommuner og det interkommunale arbeidet på IKT-området har tatt form. Det har blitt utarbeidet en felles IKT-strategi og nesten 20 interkommunale IKT-prosjekter er igangsatt og Hamar deltar i mange av disse. IKT-utvikling har interkommunal prosjektleder på videreutvikling av WEB sidene til Hamar, Stange og Løten. Unversell utforming I 2010 ble det gjennomført flere tiltak. I ble det bl. a. etablert teleslynge i Kommunestyresalen og i Servicekontoret, skilting og flere automatiske døråpnere. 13

14 Arealplan enhetsleder Kari Nilssen Årsverk, inkl. vikarer: 11,3 Suksesshistorier: Regulering av Stortorget er vedtatt og kreativ medvirkningspross, DreamHamar, gjennomført høsten med mye positiv ekstern interesse, men også en del kritikk lokalt. Kommuneplanens arealdel ble fullført et godt planprodukt. Hamar kommune og hjellumbefolkningen er godt i gang med stedsutvikling på Hjellum. Planer for nye boligområder er vedtatt snart vil utbygginger starte. Kvartal 54 ikke ofte vi vedtar planer for sanering og utvikling av hele bykvartaler. oppnåelse og status i forhold til kommuneplan enhetens kjerneoppgaver er å levere reguleringsplaner og kommunedelplaner, å være faglig ressurs i byutviklingsspørsmål internt og eksternt, å veilede og inspirere eiendomsutviklere til å bidra best mulig i byutviklingen og å yte plan- og arkitekturfaglig bistand til andre avdelinger. Sentrum har hatt stor oppmerksomhet i med utarbeidelse av områderegulering for Vestbyen bl.a. Nestlekvartalene og Vestre torg, detaljreguleringsplan for Stortorget og kreativ medvirkningsprosess, detaljregulering av kvartal 54, områderegulering av Hamar skysstasjon og pågående detaljregulering av Hamar stadion. Volumstudier for sentrum er utarbeidet i en første versjon men skal ytterligere bearbeides i Håndbok for utforming av av sentrumsbyrommene er ikke startet opp, men en må anta at ny veileder for universell utforming i Hamar og kommende prosjekt med byromsplan vil avløse dette Martodden nærmer seg utbygging. De to første detaljreguleringsplanene er under behandling ved utgangen av. Barnehagetomta er under utvilkling. Det er gledelig at Hamar nærmer seg resultater av flere års reguleringsarbeid. Forventet byggestart er i Reguleringsplan for Stortorget ble vedtatt og det har blitt gjennomført en bred kreativ medvirkningsprosess høsten som del av arbeidet med å utforme torget i en fellesskapsorientert ånd. Prosjektet er overført TDA for gjennomføring. Prosessene med områdereguleringsplaner i Strandsonen er sluttført i Hamar kommune i. Planene er oversendt miljøverndepartementet for avgjørelse etter at Riksantikvaren og Jernbaneverket fremmet innsigelse og mekling ikke førte fram. Foreløpig kan bare Hamar skysstasjon kan føres inn i en detaljreguleringsfase. Områderegulering og detaljregulering med utbyggingsavtale for Vold og Lund ble så å si fullført i 2010 sammen med, bl.a. på grunn av endringer i private avtaleforhold i området. Forventet byggestart er i Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer ble vedtatt i. Næringsområder har vært behandlet i kommuneplanens arealdel og gjennom bl.a. regulering på Vendkvern. Steintak på Gjørsli ble konkludert i med at det ikke blir noe av planene fordi man ikke finner tilfredsstillende adkomst. Regulering av Midtstranda må avvente vedtak om E6 i departementet. Planlegging for nye boligområder på Ingeberg er ikke oppstartet i, men på Hjellum har vi kommet godt i gang med både stedsutvikling og kommunedelplan. Campusutvikling er bl.a. satt på dagsorden gjennom utarbeidelse av forprosjekt for byrommet Midtbyen skole Grønnegata med regionbusstopp. Neste fase er gjennomføring av prosjektet, som kan gjennomføres i Hovedsakelig for statlige midler. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i. Omstilling og endring Arbeidet med rutinebeskrivelser og kvalitetsarbeid i avdelingen pågår fortsatt og gjennomgår i 2012 en lean-prosess. Prioritering av oppgaver skjer primært i dialog med assisterende rådmann. Styring av ressursbruken er en kontinuerlig utfordring og må tilpasses tilgangen på saker fra eiendomsutviklere og andre behov for ikke planleggbar innsats. Samarbeidskultur med andre avdelinger anses forbedret i. Arealplans utviklerrolle har vært under diskusjon i. Ansvarsavklaring og oppgavefordeling mellom areaplan og strategi er et nytt tema utløst av at strategi har tatt en sterkere helhetlig Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

15 Arealplan byutviklerrolle enn tidligere. Ellers merker arealplan at TDA har styrket kommunens utbyggerrolle og profesjonalisert sine funksjoner i prosjekter på en måte som også kommer arealplan til gode. Informasjonssiden er styrket, og det oppleves positivt for arealplan både i enkeltsaker og generelt. Arealplan bidrar i ByggHamar og ser dette som en positiv mulighet for avdelingens informasjonsarbeid på lengre sikt. Spesielle utfordringer Arealplan har i vært uten merkantil støttefunksjon med unntak av noe bistand fra TDA. Dette har vist seg å føre til uheldig merbelastning både på saksbehandlere som må hjelpe seg selv med det merkantile, og på leder som får betydelig mindre tid og krefter til god ledelse. Styringsark - måloppnåelse Samfunn Omdømme/informasjon Økt bruk av mulighetsstudier og visuelle framstillinger i plan- og utviklingsarbeid Miljø og klima Energi- og transportvurderinger og universell utforming i alle plansaker. Bolig og sentrumsutvikling: Utvikle potensialet for boligbygging i sentrum og eneboliger lenger ut. Fortetting, Hjellum, Ingeberg o.a. oppnåelse I den grad tiden tillater inngår visualiseringer og illustrasjoner i sakene. Utført rutinemessig. Kontinuerlig pågående arbeid både gjennom saksbehandling og kommunens egne utredninger. oppnåelse ihht. plan. Brukere God kvalitet Helhet og samordning God medvirkning God informasjon eindikator (verdiskala 1-6) mål Politikertilfredshet totalt 4,2 4,5 ikke målt Antall klager som gis medhold av fylkesmannen grunnlagt i kommunens saksbehandling Antall avvik i behandlingsfrister i plansaker slik at saksbehandlingsgebyr må frafalles (ny indikator) RE- tilfredshet medvirkning * RE- tilfredshet informasjon * Rutiner er etablert oppnåelse *Arealplan var en del av staben da målene og indikatorene ble utarbeidet Universell utforming Arealplan vurderer krav om universell utforming i alle plansaker. Arealplan har bidratt i kommunens tverrfaglige ressursgruppe for universell utforming. 15

16 Arealplan Medarbeidere Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold eindikator (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet totalt mål 4,7 * 4,7 5,0 * Sykefravær egenmeldt 2,3 % 2,0 % 0,8 % Sykefravær legemeldt 0,7 % 3,5 % 2.3 % Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen 4,5 * 4,6 4,7 * 4,4 * 4,3 4,6 * 4,8 * 4,7 4,9 * * oppnåelse * Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2009 og Prosjekter Prosjektets navn og mål Kommuneplanens arealdel , revisjon med KDP grønnstruktur (FS-sak 306/04) og utredning av høyhus innarbeidet Fra kommunedelplan til prosjekt i Strandsonen, inkl konsekvensutredning og koordinering av prosesser fram mot vedtak med utbyggingsavtaler KDP kulturminner og kulturmiljøer, politisk realitetsbehandling Oppfølging av KDP Stavsberg-området, prosess fram mot reguleringsplan med utbyggingsavtaler Formingsveileder for byutvikling langs Vangsvegen (FS-sak 169/05) Hamar stadion, videre planlegging Reguleringsplan for Martodden, med utbyggingsavtale oppnåelse Vedtatt. Kommunedelplan (KDP) for grønnstruktur er ikke eget plandokument, men inngår som tema i kommuneplanen. Ferdigbehandlet i kommunestyret. Avventer avgjørelse i miljøverndepartementet. Vedtatt. Vedtas tidlig i Ikke innarbeidet i kommuneplanen som forutsatt, men legges fram som egen sak i Planforslag har vært på høring i, men endringer etter høringen fører til nytt offentlig ettersyn i Antar sluttbehandling i Vedtatt like etter årsskiftet i. Finansiering vedtatt i økonomiplan Detaljreguleringsplaner er under behandling i og fortsetter i Reguleringsplan for Midtstranda Oppstart avventer fortsatt vedtak om E6. Planarbeid Hjellum Reguleringsplan for Børstad idrettspark Vedtatt. Detaljregulering for Stortorget Reguleringsprosess for Nestlekvartalene, Vestre torg med mer, avklaring av parkering og byutvikling for bydelen Prosjektleder ansatt fra januar. Prosjektet god i gang og KDP er påbegynt. Stedsutvikling del av fylkeskommunens LUK-satsing. Detaljregulering vedtatt. Kreativ medvirkning i torgutformingen pågått høsten. Områdereguleringsplan vedtatt. Planarbeid Ingeberg ihht til SMAT Ikke oppstartet i. Ihht vedtak i handlings- og økonomiplan vil oppstart komme lenger ut, men det er åpnet for å fremme privat detaljregulering for del av området slik at planlegging kan komme i gang. 16

17 Arealplan Kompetanseheving To medarbeidere har deltatt i kommunikologiutdanning i. Det har ikke vært store studiereiser i, men nye medarbeidere har bidratt med ny kompetanse til alles beste. Økonomi eindikator mål oppnåelse God økonomi- Styring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme -0,2 % -1,4 % >/= 0,0 0 % Nøkkeltall Hamar 2009 Hamar 2010 Hamar Gr. 13 Behandling av arealplansaker (type sak) Reguleringsplaner Ikke tall - private planforslag Ikke tall - kommunale planforslag Ikke tall Klagesaker Ikke tall - sendt videre til Fylkesmannen fra formannskapet Ikke tall - klager ikke gitt medhold av Fylkesmannen 1 0 0*) Ikke tall *) 2 av klagene ikke ferdigbehandlet Drift Arealplans kapasitet er i stor grad bundet opp i større og langvarige utredningsoppgaver. Det brukes mindre ressurser på kontorstøtte enn tidligere, og avdelingen har knyttet til seg nye medarbeidere på engasjementbasis. Arealplan har i vært uten merkantil støttefunksjon med unntak av noe bistand fra TDA. Dette har vist seg å føre til uheldig merbelastning både på saksbehandlere som må hjelpe seg selv med det merkantile, og på leder som får betydelig mindre tid og krefter til god ledelse. Overgang til elektroniske dokumenter har ikke blitt iverksatt som forventet. Elektronisk plandialog har heller ikke blitt implementert. Arealplan har økt sin aktivitet på internett. I tilegg til rutinemessig informasjon i plansaker drifter avdelingen en Planblogg for Hamar kommune, og det er etablert hjemmeside og elektronisk nyhetsbrev for Hjellumprosjektet. Tilsyn og kontroll - Avvik og klager Arealplan har ikke hatt tilsyn. 17

18 Service og kommunikasjon oppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hovedfokus i har vært informasjons- og kommunikasjonstiltak som støtter opp under målene i kommuneplanen. enhetsleder Hilde Huse Årsverk, inkl. vikarer: 10,9 Suksesshistorier: Revidert kommunikasjonspolitikk på plass Godt gjennomført forhåndsvalg Økt kapasitet og kompetanse på kommunikasjonsområdet I mars ble kommunens kommunikasjonspolitikk ferdigstilt. Den gir retning og føringer for kommunens informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet, og inneholder sentrale mål og prinsipper for kommunens dialog med samfunnet rundt seg og innad i egen virksomhet. I august ble enheten styrket med en kommunikasjonsrådgiver i 100 % stilling. Erfaringene fra viser at organisasjonen har stort behov for bistand og veiledning innen kommunikasjonsområdet, og det har vært stor etterspørsel etter enhetens kompetanse og ressurser. Flere enheter ønsker bistand til strategisk kommunikasjonsarbeid og utvikling av kommunikasjonsplaner for enkeltprosjekter. Det har vært spesielt stor aktivitet rundt igangsatte byggeprosjekter, først og fremst byggestart av det nye kulturhuset og medvirkningsprosessen på Stortorget, Drøm Hamar. Avdelingen deltok aktivt i beredskapsarbeidet i forbindelse med flommen i Mjøsa og Utøya. Videre har vi bidratt med informasjonstiltak for ordningen med stemmerett for 16- og 17-åringer. Servicekontoret hadde ansvar for forhåndstemmingen ved årets kommune- og fylkestingsvalg. Mange i Hamar valgte å forhåndsstemme. Fra avdelingens side har det vært nedlagt et omfattende arbeid for å gjennomføre forhåndstemmingen i kommunen på en god måte. Alle tilbakemeldinger viser at avdelingen har tilrettelagt og gjennomført forhåndstemmegivningen svært godt. Omstilling og endring I har vi tatt i bruk lean som metode for å øke kvalitet og servicenivå. I høst startet vi opp et prosjekt hvor vi ser på telefonhenvendelser rundt kommunale avgifter. et er å redusere tidsbruk på telefonhenvendelser og gi økt grad av service og kvalitet på svarene vi gir. Fra statlig hold er det forventninger om at kommunene skal ha gode digitale løsninger for selvbetjening og for kommunikasjon med innbyggerne. Det blir viktig å etablere muligheten for digitalt førstevalg. Høsten startet vi opp arbeidet med å videreutvikle kommunens webløsning, fornye design og utvikle nye hensiktsmessige selvbetjeningsløsninger. Arbeidet sluttføres i Husbankens låne- og tilskuddsordninger har vært en viktig del av servicekontorets arbeid. Fra oktober ble oppgavene flyttet over til den nyopprettede boligsosiale avdelingen. En del avklaringer i forhold til samarbeidet har falt på plass og det må gjøres ytterligere avklaringen i første halvår av Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

19 Service og kommunikasjon Styringsark - måloppnåelse Samfunn oppnåelse Omdømme/informasjon Gjennom kommunens informasjons- og kommunikasjonsstrategi medvirke til at kommunen driver et aktivt omdømmearbeid I startet vi et mer systematisk arbeid med omdømmebygging enn vi har gjort tidligere. I vårhalvåret utarbeidet vi ny kommunikasjonspolitikk, og på høsten startet arbeidet med å utarbeide en handlingsplan for kommunikasjon som skal følge opp kommunikasjonspolitikken. Her identifiseres tydelig kommunikasjonsaktiviteter som bidrar i omdømmebygging, og det legges planer både på kort og lang sikt. Brukere/tjenester eindikator (verdiskala 1-6) Tilgjengelighet på sentralbordet Tilgjengelighet på Servicekontoret (telefonnummer 210) Brukertilfredshet fysiske omgivelser God kvalitet Plassering i forbrukerrådets test av kommunal service Internettevaluering norge.no tilgjengelighet Internettevaluering norge.no brukertilpassing % av innvilgede lån omsatt i boligkjøp mål 13 sek 12 sek 13 sek 14 sek 10 sek 11 sek 10 sek 13 sek 5,3 * 5,7 Ikke målt i Gjeldsrådgivertj: nr 249 av 444 SFO: maks score Teknisk sektor: 7. plass Prisinformasjon på nettet, godkjent 10 eller bedre 81 % 70 % 54 % 67 % 70 % 50 % 79 % 76 % 85 % 100 % Kommune-test, nr 38 av av 100 poeng =godkjent 0-67=ikke godkjent oppnåelse Helhet og samordning God medvirkning God informasjon Brukertilfredshet tilgjengelighet på telefon Brukertilfredshet troverdighet Brukertilfredshet medvirkning Internettevaluering norge.no nyttig innhold 5,3 5,3 4,8 * 5,7 5,7 5,5 5,1 * 5,7 Ikke målt i 75 % 86 % * Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i I forhold til internettevalueringene varierer kriteriene for evalueringen fra år til år. Hamar kommune har en eldre løsning som i løpet av 2012 vil bli endret. 19

20 Service og kommunikasjon Medarbeidere Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere eindikator (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet totalt mål 5,2 * * 5,2 * Sykefravær egenmeldt 1,1 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 1,0 % Sykefravær legemeldt 9,0 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 6,6 % oppnåelse Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse 5,1 * * 5,1 * 4,9 * * 5,0 * 5,4 * * 5,4 * * Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2009 og Sykefraværstallene viser en negativ utvikling i forhold til Det er imidlertid viktig å ha med i betraktning at Servicekontoret er en liten avdeling, slik at små endringer både i positiv og negativ retning i forhold til sykefraværet får stort prosentvis utslag. I har det vært flere langtidssykemeldinger i enheten. Kompetanseheving Service og kommunikasjon var våren på studietur til Danmark for å lære mer om lean og digital kommunikasjon med innbyggerne. Videre har flere medarbeidere deltatt på kompetansehevingstiltak i forhold til sosiale medier og nettpublisering. Økonomi eindikator mål oppnåelse God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme 0,0 9,6% >/=0,0 % -6,3 % God produktivitet og effektivitet Antall nye søknader om bostøtte til Husbanken Antall innvilgede søknader om bostøtte % videreformidling av startlån* ,8 * Utlånsrammen inkluderer innlån for inneværende år pluss ubrukte midler fra året før. Det negative avviket skyldes en føring mot Husbanken som skal reverseres i Avdelingen legger frem et regnskap i balanse. 20

21 Service og kommunikasjon Nøkkeltall Antall besøk til Servicekontoret pr. dag i gjennomsnitt (inkluderer ikke besøk i skranken) Antall inngående telefonhenvendelser til Servicekontoret pr dag i gjennomsnitt Hamar 2009 Hamar 2010 Hamar Gr Antall tapte anrop på sentralbordet 3,5 % 3,0 % 3,5 % - Antall inngående tlf. i gjennomsnitt pr dag på sentralbordet Opplysninger til eiendomsmeglere Drift Vi ser en liten økning i antall henvendelser både telefonisk og fysisk til servicekontoret. Vi har også en økning i antall treff på nettsidene våre. Service og kommunikasjon har ansvaret for å sende ut velkomstpakker til nye innbyggere. I sendte vi ut pakker til totalt innbyggere. Pakkene sendes ut hvert kvartal og inneholder et velkomstbrev fra ordføreren, brosjyren Hamarregionen og informasjon fra kommunen om tjenester og tilbud som finnes, ofte relatert til årstida. I tillegg inneholder pakkene en liten gave til husstanden. Vi prøver at gaven skal være noe som oppfordrer ny-innflytterne til å bruke nærområdet og kulturtilbudet i Hamar kommune. I har det vært gaver fra Vang skiløperforening, alpingruppa, Teater innlandet, Ham Kam og Storhamar Dragons. Vi takker for bidraget. 21

22 Opplæring og oppvekst oppnåelse og status i forhold til kommuneplan enhetsleder Anne-Grete Melby Årsverk, inkl. vikarer: 464,1 Avdelinger: Administrasjon 9 barneskoler 3 ungdomsskoler Naturskolen Suksesshistorier: NY GIV 3-årig overgangsprosjekt i samarbeid med Løten, Ringsaker, og Fylkeskommunen for å gi lavt presterende elever på 10.trinn ekstra tilpasset opplæring i regning, lesing og skriving. Gode karakterer til eksamen. Etablering av ny mottaksklasse på Ridabu skole Treklang nordisk poesifestival 10 skoler 600 elever i Hamar, Lund og Viborg. et er blant annet en flott diktantologi. Hamar for barn og unge: Skolene arbeider meget bevisst for å bedre både det faglige og det sosiale læringsmiljøet. Hamarskolen har mange gode resultater og årets grunnskolepoeng er hyggelig lesning. Vi registrerer en økning av antall elever. Godt miljø og livskvalitet for alle: Skolene er aktive for å øke sykkelbruken sykle til skolen. Prosessen med å miljøsertifisere skolene startet høsten. Gode tjenester og opplevelsestilbud: Vi får mange gode tilbakemeldinger på programmet for Den kulturelle skolesekken, bl.a. i forbindelse med prosjektet på Stortorget Dream Hamar. Utredningen Hamarskolen som merkevare er vårt viktigste strategidokument. De aller fleste sider av skoledriften er tatt med her. Økt læringsutbytte er hovedsatsingsområdet, og gjennom har de ulike tiltakene i planen blitt fulgt opp og videreutviklet. Hamarskolen har i løpet av gjennomført flere prosjekter og kompetansegivende tiltak innenfor lesing og regning som er de grunnleggende ferdigheter vi skal fokusere mest på. Vår satsing på fagnettverk i norsk, matematikk og regning, hvor alle skolene er representert, er vår viktigste kompetansearena og oppfølging av ØLU Økt Læringsutbytte. Vi har gått i dybden på våre satsingsområder over tid og ser at resultatene er forbedret. Vi trenger tilsvarende tid for å få til dette i matematikkfaget. Hamar Naturskole er vel etablert i det tidligere Speiderhuset i Aluveien, samlokalisert med Hamar og Hedemarken Turistforening. Dette åpner for et spennende samarbeid og videre satsing innenfor natur og miljø i Hamarskolen. I tillegg blir Naturskolen benyttet som alternativ læringsarena. Ingeberg, Børstad og Rollsløkken skoler er i gang med rehabiliteringsplaner. Samarbeidet med Ringsaker kommune er ift utbygging / rehabilitering av Stavsberg skole har hatt liten framdrift i. Det er stor mobilitet i elevmassen; mange elever flytter ut, men flere flytter inn. Det er hyggelig, men trykket på enkelte skoler og klassetrinn er stort. Dette gjelder spesielt Solvang, Greveløkka og Storhamar barneskoler, samt Ajer ungdomsskole. Totalt er det en økning i løpet av året med 24 elever. Mange søker om å gå på annen skole enn den de i utgangspunktet tilhører. Det er ikke mulig å innfri alle søknadene. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

23 Opplæring og oppvekst Omstilling og endring Hamarskolen er stadig i endring ift å få til en helhetlig skoledag på barnetrinnet. Leksehjelpordningen ble innført fra skolestart 2010 for elever på 1.-4.trinn og med noe ulike tilbud ved de enkelte skolene. Ordningen er gratis og frivillig. Dette betyr at barnetrinnet nå har tre tilbud: ordinær skoledrift, leksehjelpordning og SFOordning. I skoleåret har 8 av 9 skoler gitt leksehjelptilbud fra 2.-5.trinn som en forsøksordning. Skolen har høye krav og forventninger om bedre prestasjoner og resultater (Økt læringsutbytte), og i en skole som skal være et godt tilbud for alle kategorier elever kan dette være en stor utfordring. Tilpasset opplæring og mangfold i skolen kan være stikkord. Fra høsten prøver vi ut et opplegg med Hamar Naturskole som en alternativ læringsarena. Grunnskolens bidrag til å øke gjennomføringen av videregående opplæring det 13 årige skoleløpet. Det er etablert mange samarbeidsarenaer for å styrke dette arbeidet, og NY GIV har vært et satsingsområde. Spesielle utfordringer En av våre store utfordringer er ressurskrevende brukere. Prestrud skole og Børstad ungdomsskole er ressursskoler ift. minoritetsspråklige elever, og de senere årene har det vært en sterk økning av antall elever. Fra høsten er det etablert mottaksklasse også ved Ridabu skole. Selv om vi får noe statlige overføringer i tillegg til de kommunale, er behovet for oppfølging av disse elevene mye større. Det handler om å bygge opp et heldagstilbud i egnede lokaler med personer som innehar riktig kompetanse for de oppgaver som skal løses. Det handler også om å ha forutsigbare ressurser. Fra og med budsjettåret 2012 har vi fått økt ressurstilgangen fra integreringsfondet. En annen stor utfordring er økningen av barn med spesielle behov og kanskje spesielt økningen i den enkeltes behov. Også i denne gruppen finner vi en stor andel minoritetsspråklige elever. Ca. 5% av elevene forbruker 17% av skolenes undervisningsressurser. Det er den spesialpedagogiske avdelingen ved Lunden og Ener skoler som bidrar til dette utslaget. Flere ressurskrevende brukere vil kreve en omfordeling / prioritering av ressursene og et utvidet tverrfaglig samarbeid. Alternative læringsarenaer er ressurskrevende tiltak, men viktige for å gi elevene et tilpasset opplegg. Skolenes budsjett for driftsutgifter strekker ikke til. Det er bl.a. økt krav om tilgjengelige PC er i læringssituasjonen som fører til økte kostnader for skolene. Vårt måltall er lavere enn sammenlignbare kommuner. Mye er gjort ift rehabilitering av skolene, men det gjenstår fremdeles utbedringstiltak ved en del av skolene. Styringsark - måloppnåelse Samfunn oppnåelse Omdømme/informasjon God informasjon og dialog mellom skolene og elever/foresatte i møter, ved aktiv bruk av elektronisk læringsplattform og via avdelingenes og skolens nettsteder: Profilering av Hamarskolen som merkevare på ulike arenaer Aktiv bruk av lokalmedia for å markedsføre gode tiltak ute på skolene Deltagelse i nasjonale og internasjonale prosjekter Miljø og klima Skolene følger opp generell del og faglige kompetansemål i Kunnskapsløftet. Skolene skal ha klimavennlige tiltak knyttet til rutiner for gjenbruk, søppelsortering, miljøvennlige innkjøp og forbruk av energi. Avdelingen forbereder arbeidet med miljøsertifisering av skolene. Avdelingen jobber bevisst med å utvide bruken av It s Learning vår elektroniske læringsplattform; spesielt med fokus på vurdering og kommunikasjon med hjemmet. Skolene prøver å være aktive på oppdatering av sine nettsider, og vi har hatt omdømmebygging som tema på rektormøter og arbeidet spesielt med dette ift ungdomstrinnet. Hamarskolen som merkevare blir brukt som eksempel på gode strategidokumenter. I løpet av har det vært mange positive oppslag i lokalavisen om Hamarskolen. Flere av skolene er engasjert i større prosjekter også internasjonale som Comenius ( Storhamar og Børstad ). Å gjennomføre undervisningsopplegg om miljø er en del av årssyklusen ved den enkelte skole. Det er mange kompetansemål i læreplanen som viser det. Skolene er gode bidragsytere ift tiltak som påvirker hverdagen til å bli mest mulig klimavennlig. Det betyr å ha gode rutiner for gjenbruk, søppelsortering, miljøvennlige innkjøp og forbruk av energi. Hamar Naturskole er en viktig brikke i dette arbeidet. Høsten startet arbeidet med miljøsertifisering av skolene. Det er planlagt ferdig i løpet av skoleåret

24 Opplæring og oppvekst Brukere God kvalitet Helhet og samordning God medvirkning God informasjon Medarbeidere Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold eindikator (verdiskala 1-5 for elev og foreldreundersøkelsen) Elevtilfredshet Foreldretilfredshet ,3 4, ,4 4,4 mål 4,4 4,5 skriftlig eksamen 10. trinn 3,5 3,5 3,6 3,6 muntlig eksamen 10. trinn 4,4 4,3 4,5 4,3 Antall resultater under landssnitt på nasjonale prøver 6 av 15 0 av 15 4 av 15 5 av 15 Tilfredshet: Støtte og hjelp til barna under skolegang. 3,7 3,7 3,8 3,8 Foreldretilfredshet: Medvirkning Elevtilfredshet: Foreldretilfredshet: Informasjon til hjemmet Elevtilfredshet: Foreldretilfredshet: eindikator (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet totalt 3,2 4,0 3,3 4, ,3 3,9 3,4 4, ,3 4,0 3,4 4, ,4 4,5 3,3 3,9 3,5 4,5 mål 4,7 * 4,8 5,0 * Sykefravær egenmeldt 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 1,1 Sykefravær legemeldt 5,8 % 8,1 % 6,9 % 5,8 % 6,1 Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall mannlige medarbeidere Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen 4,3 * 4,5 4,6 * 4,2 * 4,4 4,5 * 4,7 * 4,9 4,9 * 155 av 594 = 26 % 141 = 24 % 30 % av 540 = 27 % oppnåelse oppnåelse *Det var ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2009 og. Opplæring og oppvekst hadde meget gode resultater på medarbeiderundersøkelsen i Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplaner for oppfølging innenfor dette området fram mot ny medarbeiderundersøkelse våren Det er også fin utvikling på sykefraværet. Avdelingen har en utfordring ift. antall mannlige medarbeidere. Kompetanseheving Hamarskolen har i løpet av gjennomført flere prosjekter og kompetansegivende tiltak innen lesing og regning som er de grunnleggende ferdigheter vi skal fokusere mest på. Vi har gjennomført lesekurs ved skolene i Hamar, og har gitt flere lærere muligheter for både etter- og videreutdanning i lesing og matematikk. Skoleåret ble startet med en felles kompetansedag for alle ansatte med tema matematikk for pedagogene og gruppeledelse for SFO-ansatte. 24

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan... 13 Servicekontor... 18 Opplæring og oppvekst... 22 Barnehage... 28 Kultur... 33 Pleie og omsorg...

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 Innhold Politisk 4 Rådmannens stab 5 Arealplan 11 Service og kommunikasjon 15 Opplæring og oppvekst 19 Barnehage 24 Kultur 28 Pleie og omsorg 33 Levekår og helse

Detaljer

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012 Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Hvem er jeg? Min erfaring: 4 år som lærer i barneskolen 9 år som lærer i ungdomsskolen 7 år som rektor på en mindre

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

Årsmelding 2009 Del 2 - Resultatenhetene

Årsmelding 2009 Del 2 - Resultatenhetene Årsmelding Del 2 - enhetene 1 Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk 4 Rådmannens stab 7 Arealplan 13 Servicekontor 18 Opplæring og oppvekst 23 Barnehage 30 Kultur 35 Pleie og omsorg 44 Eiendom 53 Levekår

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2011-2014 DEL 2 Innhold Politisk 4 Rådmannens stab 5 Arealplan 11 Servicekontoret 15 Opplæring og oppvekst 19 Barnehage 24 Kultur 27 Pleie og omsorg 32 Eiendom 38 Levekår og

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 60/13 - vedtatt i kommunestyret 17.9.13 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Siden gjeldende kommuneplan er under rullering, og Vegårshei kommunestyre skal vedta

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken:

Møteinnkalling. Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden. Dato: Klokken: Møteinnkalling Sted: Fylkeshuset, Møterom Femunden Dato: 22.10.2013 Klokken: 0900-1300 Sak 09/13 Valg av leder og nestleder av Regionrådet for Hamarregionen Innstilling til vedtak: Ordføreren i Løten kommune,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Gevinstrealisering i Andebu kommune

Gevinstrealisering i Andebu kommune Gevinstrealisering i Andebu kommune Kommuneplan Organisasjonssjef og prosjektleder Eirin Farmen Andebu kommune Prosjektlederkonferanse Trondheim 2.september 2014 Andebu kommune - 1 av 14 kommuner i Vestfold

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Leirfjord kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Leirfjord kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av

Detaljer

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen

PSN 14. oktober Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune og planprogram for revisjon av kommuneplanen PSN 14. oktober 2016 Forslag til Kommunal planstrategi for Asker kommune 2016-2019 og planprogram for revisjon av kommuneplanen 1. gangsbehandling Formannskapet behandlet saken 21.06.2016, sak 107/16 med

Detaljer

Årsmelding 2013. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2013. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...15 Service og kommunikasjon...19 Opplæring og oppvekst...23 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi

Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune. Planstrategi Kommuneplan for Hattfjelldal Kommune Planstrategi 2013-2015 Vedtatt i Hattfjelldal kommunestyre 19.02.2014 Visjon/ mål Arealplan Retningslinjer Økonomiplan Temaplan Budsjett Regnskap Årsmelding Telefon:

Detaljer

Demokratiprogram for barn og unge

Demokratiprogram for barn og unge Demokratiprogram for barn og unge Vedtatt av bystyret 27. mai 2014 FORORD Demokratiprogrammet skal styrke barn og unges deltakelse samt innflytelse i saker som påvirker deres oppvekst og levekår. Gjennom

Detaljer

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan

Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Kommuneplanen som styringsinstrument og prosessen for ny plan Planstrategi Kommuneplanen Arealdelen Samfunnsdelen Av Tore Rolf Lund, Møte AP 11.januar 2012 Kommunal planlegging Omfatter Kommunal planstrategi

Detaljer

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE

SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE SIGDAL KOMMUNE SYSTEM FOR KVALITETSUTVIKLING AV SKOLENE I SIGDAL KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal sak 08/45 20.6 2008 Revidert av Kommunestyret i Sigdal i sak 11/76 2011 Innledning Arbeidet med kvalitetsutvikling

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole

VIRKSOMHETSPLAN Mosvik barnehage og skole VIRKSOMHETSPLAN 2013 Mosvik barnehage og skole 1. Om resultatenheten Mosvik barnehage og skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Mosvik barnehage Toril Alstad Damås Rita

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget

VIRKSOMHETSPLAN Sakshaug skole Behandles i samarbeidsutvalget VIRKSOMHETSPLAN 2017 Sakshaug skole 16.09.2016 Behandles i samarbeidsutvalget 17.11.16 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai

Detaljer

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken

SIKT setter brukerne i sentrum. v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken SIKT setter brukerne i sentrum v/grete Orderud, avdelingsdirektør i Husbanken .på nett 2 3 Ø Etablert i 1946 Ø Regjeringens gjennomfører av boligpolitikken. Ø Supplerer markedet for å bidra til at alle

Detaljer

Årsmelding med årsregnskap 2016

Årsmelding med årsregnskap 2016 Årsmelding med årsregnskap 2016 Presentasjon for formannskapet 10.5.2017 Agenda Prosess Økonomiske nøkkeltall Oppfølging innsatsområder Innstilling til vedtak Formannskapet 10.05.2017 2 Prosess Årsregnskapet

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN I STAVANGER KOMMUNE 2014 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO HEM-15/7562-3 46901/15 08.05.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 26.05.2015 INTERNBRUKERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Forvaltningsrevisjon er et verktøy som kommunestyret og kontrollutvalget skal bruke for å sikre at kommunen drives på en måte som ivaretar innbyggernes behov og rettigheter best mulig. Plan for kontroll

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 6 Arealplan...14 Service og kommunikasjon...18 Opplæring og oppvekst...22 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...44 Levekår

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2015 PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT PS 71/14 - vedtatt i kommunestyret 09.09.14 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2. Rask og sikker

Detaljer

Årsplan Plan og økonomi. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten.

Årsplan Plan og økonomi. Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplan 2016 Plan og økonomi Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2016. Årsplanen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017

Frogn kommune Handlingsprogram Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Frogn kommune Handlingsprogram 2018-2021 Rådmannens forslag 19. oktober 2017 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

Grunnskolesjef Anne-Grete Melby. Delpris 2014 Ledelse av og i skoler

Grunnskolesjef Anne-Grete Melby. Delpris 2014 Ledelse av og i skoler Grunnskolesjef Anne-Grete Melby Delpris 2014 Ledelse av og i skoler Hamar Åpen Modig Pålitelig Helhetlig KRITERIER Hvordan bidrar ledelsen til kommunens og skolenes utvikling og måloppnåelse? Hvilken retning

Detaljer

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling

Årsrapport Plan, byggesak, oppmåling Årsrapport 2014 Plan, byggesak, oppmåling 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Plan byggesak oppmåling Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Herøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Herøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Årsrapport «Mosvik barnehage og skole»

Årsrapport «Mosvik barnehage og skole» Årsrapport 2013 «Mosvik barnehage og skole» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Mosvik barnehage og skole Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17. Fremdriftsplan for handlingsprogram Utfordringer og utviklingsområder

HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17. Fremdriftsplan for handlingsprogram Utfordringer og utviklingsområder HP-seminar Komite for oppvekst 21. mars -17 Fremdriftsplan for handlingsprogram 2018-2021 Utfordringer og utviklingsområder Utfordringer for Asker kommune Vekst i antall eldre Behov for et grønt skifte

Detaljer

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole

Virksomhetsplan 2015 Hovinhøgda skole Virksomhetsplan 015 Hovinhøgda skole Innholdsfortegnelse 1 Overordnede kommunale mål... Oppfølging av overordnede kommunale mål... 3 Kommunalt vedtatte utviklingsmål...4 4 Oppfølging av kommunalt vedtatte

Detaljer

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal

Dato. Sigdal kommune. Den gode skole. Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal. Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Sigdal kommune Dato Den gode skole Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 2012 2016 Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 22.03.2012 Sigdal kommune har som skoleeier gjennomført en prosess for å fastsette

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

"Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring

Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere. Barnehage. M ålstyrt Balansert Undring "Jakte på Hadeland, - etter god praksis til det beste for våre innbyggere." Barnehage M ålstyrt Balansert Undring Innledning Målstyrt Balansert Undring De tre Hadelandskommunene startet opp i 2004 et arbeid

Detaljer

Enhet for Støttefunksjoner

Enhet for Støttefunksjoner VIRKSOMHETSPLAN 2012 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 8. feb. 2012 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Ansvarsområde og organisering...

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - LEKA KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017.

Årsplan Berge barneskole. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplan 2017 Berge barneskole Årsplanen inneholder noen faktaopplysninger om enheten. Årsplanen beskriver hvilke utfordringer og overordnede målsettinger som er særlig viktige for enheten i 2017. Årsplanen

Detaljer

Hvordan utvikle denne byen?

Hvordan utvikle denne byen? Hvordan utvikle denne byen? Hamar Bevaring Forandring Utvikling Rammebetingelsene Konkurranse om bosetting og arbeidskraft Sterk statlig styring av arealbruk (SMAT) E-6 og to-spors jernbane (infrastruktur)

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole

Oslo kommune Utdanningsetaten. Strategisk plan Ila skole Oslo kommune Utdanningsetaten Strategisk plan 2017 Ila skole Innhold Skolens profil... 3 Oppsummering Strategisk plan... 4 Alle elever skal ha grunnleggende lese-, skrive og regneferdigheter tidlig i skoleløpet...5

Detaljer

Frogn kommune Handlingsprogram

Frogn kommune Handlingsprogram Frogn kommune Handlingsprogram 2017-2020 Rådmannens forslag 27. oktober 2016 Økte inntekter Netto driftsresultat Høye ambisjoner Effektivisering Tjenester omfang og kvalitet Disposisjonsfond Strukturendringer

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - NAMSOS KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/ Kommunestyret 85/ 1 Meråker kommune Arkiv: 140 Arkivsaksnr: 2012/604-2 Saksbehandler: Bård Øyvind Solberg Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 80/12 06.09.2012 Kommunestyret 85/12 01.10.2012 Forslag til utarbeidelse

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE

VIRKSOMHETSPLAN Sist revidert: 1. nov RISØR KOMMUNE VIRKSOMHETSPLAN 2011 Enhet for Støttefunksjoner Sist revidert: 1. nov. 2010 RISØR KOMMUNE INNHOLD 1 Risør kommunes hovedmålsetting... 3 2 Risør kommunes verdier... 4 3 Enhetens ansvarsområde og organisering...

Detaljer

Sektorplan for effektiv forvaltning

Sektorplan for effektiv forvaltning Sektorplan for effektiv forvaltning for kommunestyreperioden 2 5 Vedtatt av kommunestyret i møte den 18. mars 4, i sak 2/14 Herøy kommune - Et hav av muligheter 1 INNHOLD OVERSENDELSESBREV...4 DEFINISJONER...5

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN

PROSJEKTPLAN FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Ås kommune www.as.kommune.no Rullering av kommuneplan 2007-2019 FOR KOMMUNEPLANRULLERINGEN Vedtatt av Kommunestyre 28/9-05 Innholdsfortegnelse 1 VIKTIGE FORUTSETNINGER FOR PLANARBEIDET... 4 1.1 KOMMUNEPLANENS

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK

YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON. Rødøy kommune. Plan for forvaltningsrevisjon YHK YTRE HELGELAND KOMMUNEREVISJON Rødøy kommune Plan for forvaltningsrevisjon 2016-2019 YHK 01.11.2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Planstrategi for Spydeberg kommune

Planstrategi for Spydeberg kommune Planstrategi for Spydeberg kommune Kommunestyreperiode 2015-2019 Formannskapets innstilling Vedtatt av Kommunestyret 22.06.16 i sak 48/2016. Innholdsfortegnelse 1.0 BAKGRUNN OG PROSESS... 3 2.0 KOMMUNENS

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012-2016 DEL B INNLEDNING Bakgrunn Strategiplan for Lillehammerskolen er et plan- og styringsverktøy for skolene i Lillehammer. Her tydeliggjøres visjonene og strategiene

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon

Plan for kontroll og tilsyn. Plan for forvaltningsrevisjon Kontrollutvalget skal påse at det føres kontroll med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og at det blir gjennomført systematiske vurderinger av økonomi,

Detaljer

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner

Kl. Nr. Tema / Sak Ansvarlig Velkommen - åpning av møtet - Opprop / sette møtet 12:00. Komitéleder - Godkjenning av saksliste - Permisjoner HITRA KOMMUNE Fillan den 16. oktober 2014 Medlemmer og varamedlemmer av Oppvekstkomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Oppvekstkomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte i Hitra Rådhus

Detaljer

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!»

«Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» «Rom for å vokse, tid til å lære og frihet til å leve vi skaper digitale muligheter!» Den digitale agenda for kommune-norge er satt https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/nhh-konferansedigitalisering-og-omstilling-av-norge/id2554891/

Detaljer

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret

OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret OVERORDNET STYRINGSKORT 2017 PS 75/16 - vedtatt i kommunestyret 06.09.16 PRIORITERTE HOVEDMÅL FRA KOMMUNEPLANEN: OPPDRAG FOR 2017 Samfunn: 1. Legge til rette for trivsel og god folkehelse i kommunen 2.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering.

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Resultatene av medarbeiderundersøkelsen 2015 tas til orientering. Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO RIH-14/18948-7 58590/15 08.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN

Detaljer

Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune

Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune Orientering fra prosjektleder Nye Steinkjer kommune Orienteringen inneholder Status nå Informasjon/kommunikasjon Prosjektplan og budsjett Økonomiske virkemidler fra KMD Status nå Prosjekt "Arkiv nye Steinkjer"

Detaljer

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020

Budsjett ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 Budsjett 2017-2020 ØKONOMIPLAN OG HANDLINGSPLAN 2017 TIL 2020 1 INNLEDNING Røyken kommune skal være en kommune der innbyggerne opplever at de får de tjenestene som er viktige for dem. Arbeiderpartiet bygger

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal.03.01 Utviklingsmål for grunnskolen i Sigdal 01-016 gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode sko Utviklingsmål

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-12 Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtested: Kommunehuset, kommunestyresalen Dato: 18.05.2011 Tidspunkt: 09:30 Tema: Hovedvernombudets 5 minutter. Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn

Detaljer

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18

Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Å bygge en ny kommune Informasjonsmøte 22 juni 2017 kl. 18 Informasjon v/forhandlingsutvalget Ordfører Johnny Greibesland Varaordfører Jan Erik Tønnesland Kommunestyrerepresentant Ida Grødum. Stortingsvedtak

Detaljer

Klæbu kommune. Planstrategi

Klæbu kommune. Planstrategi Klæbu kommune Planstrategi 2012-2015 Vedtatt av kommunestyret 25.10.2012 Innhold 1. Innledning 2. Statlige og regionale forventninger 3. Utviklingstrekk og utfordringer 4. Planstatus 5. Vurdering av planbehov

Detaljer

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017

Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Oppdragsbrev for de nasjonale sentrene 2017 Innhold 1. Innledning... 2 2. Overordnede mål og målgrupper... 2 Udirs mål for 2017... 2 Målgrupper for sentrene... 3 3. Hovedoppgaver for sentrene... 3 Rammeplan-

Detaljer

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den

PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON Orkdal kommune. Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den PLAN FOR FORVALTNINGSREVISJON 2015-2016 Orkdal kommune Vedtatt i kommunestyret i sak 79/14 den 17.12.14. 1 Om forvaltningsrevisjon I henhold til kommuneloven 77 er kontrollutvalget ansvarlig for å påse

Detaljer

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017

Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Virksomhetsplan kommunalomra de oppvekst 2017 Innledning Virksomhetsplanen for kommunalområde oppvekst bygger på kommuneplanens samfunnsdel og økonomiplanen for perioden 2017 2020. Med utgangspunkt i mål

Detaljer

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016

AREALPLAN-ID Reguleringsplan Otta sentrum øst. Oppstartsvarsel 17. juni 2016 AREALPLAN-ID 05170221 Reguleringsplan Otta sentrum øst Oppstartsvarsel 17. juni 2016 INNHOLD 1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET... 3 2. PLANOMRÅDET... 4 3. RAMMER OG RETNINGSLINJER FOR PLANARBEIDET... 5 5. KRAV

Detaljer

Planprogram. Oppvekstplan

Planprogram. Oppvekstplan Planprogram Oppvekstplan 2017-2029 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeidet 2. Formål 3. Føringer for planarbeidet 4. Organisering av planarbeidet 5. Planprosess og medvirkning 6. Framdrift 7. Visjon 8. Fokusområder

Detaljer

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune Rådmannsgruppen Notat Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12 Til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Fra Saksbehandler Rådmannen Kari Veidahl

Detaljer

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen.

Fylkesdirektøren rapporterer til fylkesrådet for bruken av udisponerte midler i forkant av disponeringen. Saknr. 12/60-96 Saksbehandler: Svein Risbakken Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Innenfor den nasjonale satsningen Ny GIV er det utarbeidet egne målsettinger

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SVANEM SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2010-2012 Fokusområde Suksessfaktor Indikator Mål 2012 2012 2011 2010 1. Andel elever med enkeltvedtak spesialundervisning

Detaljer

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE

ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE ØKONOMIPLAN RØMSKOG KOMMUNE 3.3.16 God kobling mellom samfunnsdel og økonomiplan To prinsipielt forskjellige måter å bygge opp handlingsdel med økonomiplan i forhold til samfunnsdelens satsingsområder

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE TID: 15.04.2015 kl. 08.30 STED: DOKKA UNGDOMSKOLE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak:

Saknr. 12/ Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken. Tilsagn Ny GIV / Fylkesrådets innstilling til vedtak: Saknr. 12/60-47 Ark.nr. A40 &01 Saksbehandler: Svein Risbakken Tilsagn Ny GIV - 2011 / 2012 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen under denne linja Fylkesrådet gir fylkesjefen

Detaljer

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015

Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan og årsbudsjett 2015 Arkivsaksnr.: 14/1398-1 Arkivnr.: Saksbehandler: controller, Rosenberg Maria Forslag til prosess for Handlingsprogram, økonomiplan 2015-2018 og årsbudsjett 2015 Hjemmel: Arbeidet med Handlingsprogram og

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta

Oversikt. Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon. Styringsdokumenter - Økonomi. Strategi for Værnesregionen - Kommunal behandling Frosta Oversikt Overordna styringsinstrumenter plan og organisasjon Kommunelov Plan- og bygningslov Kommuneplan Samfunnsdel/strategidel, Frosta 2020 12 år langsiktig Vedlegg 1 Vedlegg 2 Arealdel Handlingsprogram

Detaljer

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE

TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE TJENESTERAPPORT TIL KOMMUNESTYRET I HEMNE SODIN SKOLE Data fra enhetens styringskort for 2011-2013. Mål Nasjon Fokusområde Suksessfaktor Indikator 2013 2012 2011 2013 Andel elever med enkeltvedtak 8,6

Detaljer

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017

Temaplan klima. Tjenestekomiteen 18. april 2017 Temaplan klima Tjenestekomiteen 18. april 2017 Tidligere plan Kommunedelplan for energi og klima. Vedtatt i kommunestyret 28. mars 2009. Status: gått ut på dato. Ny plan Kommunal planstrategi: vedtak om

Detaljer