Årsmelding Del 2 Resultatenhetene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2011. Del 2 Resultatenhetene"

Transkript

1 Årsmelding Del 2 enhetene

2

3 Innhold Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk...4 Rådmannens stab...7 Arealplan Service og kommunikasjon Opplæring og oppvekst Barnehage Kultur Pleie og omsorg Levekår og helse Nav Barn og familie Byggesak og oppmåling Teknisk drift og anlegg Interkommunalt samarbeid enhetenes resultat KOSTRA KOSTRA - Finansielle nøkkeltall KOSTRA - Prioritering Kostra - Dekningsgrad Kostra - Dekningsgrad Kostra - Produktivitet / enhetskostnader Kostra - Produktivitet / enhetskostnader Kostra - Produktivitet / enhetskostnader

4 Politisk Dette er en del av rådmannens årsmelding til kommunestyret. Det tas her ikke høyde for en omfattende rapportering fra politisk hold. Det politiske ansvarsområdet blir dermed begrenset til en faktadel, med en oppramsing av aktiviteter i ulike politiske møtefora. Ordfører: Morten Aspeli Varaordfører: Geir Byberg Avviksbeskrivelse drift Det er gjennom året foretatt budsjettjustering for i underkant av Kr ,- hvorav nærmere halvparten er knyttet til gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget. Likevel ble resultatet innenfor området negativt med om lag 1,0 mill kroner. Avviket har sammenheng med to hovedforhold. Gjennomføring av kommune- og fylkestingsvalget ble vesentlig dyrere enn forhåndskalkulert. Økte utbetalinger innenfor lønn/godtgjøring til politisk styring økt honorar/økt aktivitet. Hamar kommunestyre -2015: Arbeiderpartiet: 15 By- og bygdelista: 7 Høyre: 7 Fremskrittspartiet: 2 Kristelig folkeparti: 2 Pensjonistpartiet: 2 Senterpartiet: 1 Sos. Venstreparti: 1 Venstre: 2 Medarbeidere Følgende ressurser ligger til politisk område: Ordfører 100 % Varaordfører 100 % tom Varaordfører 60 % fom Oppgaveløsning Antall politiske møter og saker (Tall fram til konstituering ) Kommunestyret Formannskapet Org- og personalstyret Klagenemda * Ant. Møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Medhold (hvorav 1delvis medhold) * Klage på avslag om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - 9 saker. Klage på avslag på søknad om langtidsplan - 1 sak. Klage på søknad om reduksjon av VA-avgift -1 sak. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

5 Politisk Antall møter i utvalg, råd og komiteer samt viktige utredninger/ saker: (Tall fram til konstituering ) Utvalg Utredninger / viktige saker Arbeidsutvalget for Ant. møter økonomisaker Arbeidsutvalget for Ant. møter plansaker Komité for velferd Ant. møter Helse- og omsorgsplanen Komité for kommuneutvikling Komité for næring og kultur Ant. møter 7 Inkl. studietur 8 6 Kulturminne og kulturmiljø Flerbruksplan Furuberget og Frøbergsberget Ant. møter Strategisk næringsplan. Driftsorg. av inndrettsanleggene Kulturhus Tilskuddordninger Idrettsmeldingen Komité barn og unge Ant møter Barn og unges levekår Div orienteringer Mangfoldsutvalget Ant. møter Analyse av HK integreringsarbeid Alkoholkontrollutvalg Ant. møter Ant. saker Møte m/ bransjen Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ant. møter Uttalelser i forhold til universell utforming Midtøstenkomiteen Kulturhus i Khan Younis Strømforsyningi Gaza Plan- og Endret funksjon i byggekomiteen Rådet for eldre Uttalelser og arbeid med saker som vedrører eldre Ungdomsrådet Orienteringer Økonomisk støtte Samhandlingsreformen Vennskapsbytreff Antall faste skjenke- og salgsbevillinger pr Skjenkebevillinger Salgsbevillinger Antall skjenkekontroller hvorav 76 ble utført med to kontrollører 133 hvorav 87 utført med to kontrollører Antall salgskontroller 40 alle med 1 kontrollør 73 alle med 1 kontrollør 146 hvorav 84 utført med to kontrollører 79 hvorav 7 utført med 2 kontrollører Totalt:

6 Politisk Oversikt over vedtak Vedtak fattet av formannskapet: Søknad om skjenke- og salgsbevilling Administrative vedtak: Søknad om skjenke- og salgsbevilling Administrative vedtak: Søknad om serveringsbevilling skjenkebevillinger salgsbevilling 2 1 Kunnskapsprøven om alkoholloven og etablererprøver om serveringsloven - antall avlagte prøver År Kunnskapsprøve skjenke Kunnskapsprøve salg Etablererprøve serveringsloven

7 Rådmannens stab oppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hamar for barn og unge Barn og unges interesser ble i ivaretatt gjennom bl.a. deltakelse i kommunal planlegging og eget avsnitt i alle saker som fremmes politisk. Det ble gjennomført et forsøk med 16 års aldergrense ved kommunevalget. Hamar er medvirkning: Aktiv samfunnsdebatt sikres gjennom bl.a. god informasjon til innbyggerne, se Service og kommunikasjon sin rapport. Ny interkommunal IKT-strategi har målsettinger som støtter opp under medvirkning. Kvalitetssikring av støtten til politiske prosesser i råd og utvalg ble gjort gjennom bl.a. bruk av ny utredningsmal (inkl. økt fokus på fastsetting av mandat) og gjennomføring av folkevalgtopplæringen. Godt miljø og livskvalitet for alle: Oppfølging av Klimahandlingsplan skjedde bl.a. gjennom miljøsertifisering av mange av virksomhetens enheter (motivere/sikre at klimaperspektivet er førende i det løpende arbeid). Miljøsertifiseringen av rådhuset er avsluttet. Nedsatt ressursgruppe for universell utforming jobbet også i for å skape oppmerksomhet om universell utforming og mangfold i kommuneorganisasjonen og hos andre viktige aktører, i tilegg til løpende rådgiving til linjeorganisasjonen. Et næringsliv i vekst: Næringsplanen ble først og fremst fulgt opp gjennom bedre rolleavklaring med Hamarregionen Utvikling, samt at det gjennom året ble etablert et tettere og bedre samarbeid. Det ble etablert et eiersekretariat i for bl.a. å sikre god eierstyring av våre næringsselskaper og andre selskaper. Gode botilbud og tjenester: Implementering av boligplan skjer bl.a. gjennom boligsosial handlingsplan og deltakelse i langsiktige arealstrategiutforming. Det regionale fokuset ble ikke prioritert i. Se også prosjektoversikten. Arbeidet med Kommunedelplan for helse- og omsorgstjenestene, sett i lys av blant annet samhandlingsreformen og stor vekst i den eldste aldersgruppen på lang sikt., ble satt i gang i. Senter for kompetanse og utdanning Samarbeidet med Høgskolen i Hedmark, Studentsamskipnaden og Statsbygg om utviklingen av Campus Hamar i et byutviklingsperspektiv fortsatte i. Utvikling av kompetanseinstitusjonen fra høgskole til universitet gikk i inn i en viktig fase. Innlandets hovedstad Oppfølging av vedtatte strategier for Hamar sentrum skjer gjennom vedtatte/ igangsatte investeringer i sentrum, folkemøtene og samarbeid med næringslivet. Rådmann: Svein M. Skaaraas Avdelinger: Organisasjon og personal - stab Administrasjon - stab - arkiv - kantine - renhold - vaktmester Økonomi - stab - regnskap - lønn - innfordring - skatt Strategi - stab IKT-forvaltning - stab Årsverk, inkl vikarer: 79,6 Suksesshistorier: Stort oppmøte og engasjement ved folkemøte med tema byutvikling og medvirkning HMS i EQS fungerer effektivt og godt. Kommunens rutiner og prosedyrer for HMS- og IA-arbeid er beskrevet godt og er tilgjengelige i kvalitetssystemet (EQS). Dette gir god hjelp og aktiv bruk hos ledere og medarbeidere. Ei svært vellykket medarbeideruke med god oppslutning ble gjennomført i mai. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

8 Rådmannens stab En internasjonal kommune Fokus i har vært kontakt med vennskapsbyene, kontakt med Oslo-regionens Europakontor og indirekte deltakelse i prosjekter gjennom bl.a. Hamarregionen Utvikling. Kommuneorganisasjonen: Arbeidet med utviklingstiltak knyttet til Hamar 2020 har vært intensivert, jf del 1 Medarbeidere og organisasjon. Spesielle utfordringer Det arbeides med å etablere sterkere bevissthet på prioritering, gjennomføringsevne og avslutning av prosesser. Det er en utfordring å få nok tid til ledelse og oppfølging / etterspørselledelse. Det arbeides med å standardisere / organisere / strukturere arbeidet. Omstilling og endring Tiltak på kort sikt (): Det ble i vedtatt å etablere et felles skattekontor for Hamar og Stange med geografisk plassering i Hamar. Felles kontor starter opp våren Stabsmedarbeidere har vært rådgivere og deltatt aktivt i ulike organiserings- og endringsprosesser i kommune organisasjonen jf del 1. Likeledes er arbeidet med implementering av rekrutteringsstrategien i godt gjenge, dvs kvalitetssikring og videreutvikling av kommunens rekrutteringsarbeid. Det er gjennomført en runde med grunnopplæring for nye ledere ut fra kommunens konsept for lederopplæring. Opplæring i prosjektarbeid ble ikke gjennomført som forutsatt. Implementering av elektronisk sak og arkiv. Tiltak på lengre sikt (- 2014): Følge opp målsettingene i boligplanen gjennom bl.a. å implementere Boligsosialt handlingsprogram Hamar 2020 Kvalitetsstyring Styringsark - måloppnåelse Samfunn For å understøtte kommunens politiske og administrative ledelse i arbeidet med å bygge kreative partnerskap for samfunnsbygging lokalt, regionalt og nasjonalt har staben bl.a. lagt til rette for folkemøter, samarbeidsmøter med næringslivet, kontakt med enkeltaktører i næringslivet (konkrete prosjekter), økt fokus på næringsarbeidet gjennom tettere kontakt med Hamarregionen utvikling og økt samarbeid/kontakt med Fylkeskommunen. Det vises for øvrig til prosjektlista. Brukere eindikator (verdiskala 1-6) mål Politikertilfredshet totalt 4,2 * 4,5 * oppnåelse enhetens tilfredshet med staben totalt 4,2 * 4,5 * God kvalitet Selskapstilfredshet hos HIB, IKT, KF og Kirken (veiledning og oppfølging) Ikke spurt i 2009 * 4,5 * Internettevaluering norge.no tilgjengelighet Internettevaluering norge. no brukertilpasning 81 % 67 % Se rapport for servicekontoret 8

9 Rådmannens stab eindikator (verdiskala 1-6) mål oppnåelse Helhet og samordning God medvirkning God informasjon enhetenes tilfredshet med samordning enhetenes tilfredshet med medvirkning enhetenes tilfredshet med informasjon Internettevaluering norge. no, nyttig innhold av informasjon og tjenester 4,1 * 4,6 * 4,0 * 4,6 * 4,1 * 4,3 * 77 % Se rapport for servicekontoret * Det er ikke gjennomført brukerundersøkelser i 2010 og. Medarbeidere Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold eindikator (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet totalt mål 4,6 * 4, 5 4,8 * Sykefravær egenmeldt 0,9 % 0,9 % 1,1 % 1,0 % 0,7 % Sykefravær legemeldt 5,5 % 7,4 % 4,8 % 5,0 % 6,9 % Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen 4,5 * 4,5 4,6 * 4,4 * 4,5 4,5 * 4,6 * 4,7 5,0 * 1 plass oppnåelse * Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2009 og. Det har i vært flere langtidssykmeldinger i staben. I den grad disse sykemeldingene har vært arbeidsrelatert, har det vært grepet fatt i dette. Kompetanseheving Staben deltar på nødvendige kurs og konferanser knyttet til de fagområdene staben arbeider med. Økonomi God økonomistyring eindikator Avvik i % av vedtatt netto driftsramme mål +2,1 +2,0 >/=0,0 % +1,2 oppnåelse Samlet har staben et mindreforbruk på ca kr. Det er overforbruk på enkelte enheter og mindreforbruk på andre enheter. På hovedpostnivå kan en lese at det er mindreforbruk på lønn med årsak i vakanser. På bunnlinja er det mindreforbruk på driftsutgifter, men her registreres store svingninger mellom ansvarsområdene. Innkjøp av tjenester er høyere enn budsjettert, mens sykepengerefusjon utgjør i overkant av 2,0 mill kroner. 9

10 Rådmannens stab Nøkkeltall Hamar 2009 Hamar 2010 Hamar Gr. 13 Antall møter i kommunestyret * Antall møter i formannskap * Antall skjenkebevillinger Antall lønns og trekksoppgaver (Hamar kommune) Restanser utgående faktura ved utgangen av året i prosent 6,2 Antall regnskapsbilag (Hamar kommune) Antall attføringssaker ** Andel av driftskostnader på art som er kjøpt over rammeavtaler 54 % av totalt 211,7 mill 60 % 65 % * Tall fram til og med Nytt kommunestyre ble konstituert ** Oppdaterte tall mangler. Prosjekter Prosjektets navn og mål Samordning Framdrift, start/ slutt Kvalitetsprosjektet implementere EQS som et kvalitetstyringssystem i Hamar kommune ut i fra anbefaling fra pilotprosjektet Teste ut LEAN som arbeidsmetode for å vurdere om Lean skal implementeres i resten av organisasjonen Samarbeide med aktuelle kommuner der det er hensiktsmessig. Org.pers, Barn og familie, Levekår og helse, Økonomi og TDA. Piloten ble avsluttet våren og det ble vedtatt innføring av kvalitetssystem i hele kommunen. Systemet er tilgjengelig for alle ansatte. Pilotene ble avsluttet med godt resultat våren, og det ble vedtatt å videreføre satsingen med bruk av LEAN. «ODF Og Det Fungerer!» Praktisk bruk av åpne standarder og fri kontorprogramvare Prosjekt mellom kommunene Asker, Hamar, Stange, Løten, Trysil, Åmot, Engerdal og Stor Elvdal, samt fylkeskommunene Akershus og Møre og Romsdal Prosjektet ble avsluttet med konklusjon å ikke ta i bruk fri kontorprogramvare pga tekniske problemer ift fagsystemer. Revidere IKT-strategi Videreutvikling av Agressoløsningen ta i bruk nye muligheter som effektiviserer arbeidsprosesser gjennom budsjettmodul, e-faktura inn, matching av faktura gjennom e-handel. Iverksette tiltak fra Rapport fra gevinstkartlegging våren 2009 Gjennomgå rutiner og kvalitetssikre opplysninger i Agresso Prosjektstyring Vedta nye prosedyrer for oppstart og gjennomføring av prosjekter Utarbeide ny prosjektmetodikk og dokumentasjon Opplæring i prosjektarbeid Hamar, Stange, Løten og evt. Kongsvinger, Nord-Odal og Grue Hamar, Stange og Løten Interkommunal IKT strategi for kommunene Hamar, Stange, Løten, Kongsvinger, Nord-Odal og Grue ble klar til politisk behandling fra jan Det er lagt til rette for å kunne motta efaktura på Elektronisk handel format. Oppslag mot folkeregisteret, foretaksregisteret og eiendomsregister direkte fra Agresso ble tatt i bruk. Ikke startet opp pga manglende kapasitet. 10

11 Rådmannens stab Prosjektets navn og mål Samordning Framdrift, start/ slutt Oppfølging av næringsplan Boligsosialt utviklingsprogram Organisering av funksjoner innenfor eiendomsforvaltningen og det boligsosiale arbeidet Hamar kommunes identitet og omdømme Politisk styrt prosess av Nærings- og kulturkomiteen Arbeidstittel er Krafttak for boligtilbud til vankeligstilte Statlig finansiert med kommunal egenandel. Berører flere enheter. Org. pers, Strategi, Eiendom, TDA, Pleie og omsorg, Servicekontoret, Stab, Levekår og helse, NAV Det er avholdt bl.a. interkommunale treff om tema. Administrativt ansvar er overført Servicekontoret. Fordele ansvar og roller i forbindelse med oppfølging av planen. Næringsplanen ble vedtatt våren. Siste halvår har det blitt jobbet med bl.a. rolleavklaring opp mot Hamarregionen utvikling, samt etablering av et tettere samarbeid. På slutten av året ble det etablert en tettere kontakt med noen av de største utviklingsaktørene i byen. Arbeidet med evaluering av Hamarregionen utvikling er startet opp. Oppstart i Prosjektperiode 3 år. Arbeidet følges opp i henhold til vedtatt handlingsplan. Det ble opprettet en egen boligsosial avdeling i Levekår og helse i 2. halvår i. Programmet/ enkeltprosjektene overtas gradvis av Levekår og helse, se enhetens rapport. Org-pers har deltatt i arbeidet med organisering og endring ved disse organisasjonsprosessene. Tema inngår i arbeidet med kommunens kommunikasjons- og informasjonsstrategi som har startet opp 2. halvår Se Service og kommunikasjon sin rapport. Strandsonen Fra plan til prosjekt KDF Strandsonen Oppfølging av KF Strandsonen og reguleringsprosessen på Espern og Hamjern/godsområdet. I var framdriften preget av at det ikke fattes beslutning på statlig nivå. På slutten av året ble arbeidet med risikovurdering, kontraktsanalyser m.v. opprioritert. Timeregistreringssystem for ansatte som ikke arbeider i turnus med integrasjon mot Agresso lønn og fravær. Oppstart desember, avsluttes i løpet av Innen 2012 foreta en vurdering av kommuneorganisasjonens strategier for ledelse og oppgaveløsning fram mot 2020 Politisk styrt prosess av org.pers.styret Det framlegges et eget notat om saken i løpet av våren Prosjekt elektronisk post og arkiv. Administrativ styrt prosess Oppstart Avsluttet i. Papirløse møter Politisk ønske Formannskapet fikk opplæring i bruk av lesebrett og løsningen tas i bruk fra første møte Fremskaffe og tilgjengeliggjøre fakta om barn og unges levekår Synliggjøre kommunens helhetlige barneog ungdomspolitikk Gjennomføre undersøkelser for å skaffe bedre oversikt over innbyggernes tilfredshet med kommunens tjenester Komiteen for barn og unge har startet opp arbeidet Komité for barn og unge Forrige innbyggerundersøkelse ble gjennomført i 2008 Komité for barn og unge har avsluttet sitt arbeid i. Grunnlagsdokument for å utarbeide en helhetlig plan. Oppstart etter valget. Arbeidet skal være avsluttet i Arbeidet ble ikke startet opp i, men settes i gang av den nye komiteen På grunn av kapasitetsproblemer er innbyggerundersøkelsen utsatt til

12 Rådmannens stab Prosjektets navn og mål Samordning Framdrift, start/ slutt Utvikle og gjennomføre en inkluderingsplan med mål og tiltak for tjenestetilbudet for minoritetsspråklige som gir innvandrerne mulighet for å bidra med sine ressurser i arbeidslivet og samfunnet for øvrig Pilotkommune universell utforming Innen 2012 utarbeide utviklings- og strategiplan for barnehagesektoren fram mot 2015 Innen 2012 vedtas ny utviklings- og handlingsplan for barnevernstjenesten, der tjenesten settes inn i en helhetlig sammenheng i samsvar med nasjonale føringer Gjennomføre politiske prosesser med tema Levekår for mennesker med redusert funksjonsevne som trenger tjenester fram mot 2020 Innen utgangen av vedta utviklings- og handlingsplan for helse- og omsorgstjenester i Hamar Oppdraget er gitt til Mangfoldsutvalget. Arbeidet er delt i 2 faser. I fase 1 gjennomføres en analyse. Deretter skal det fattes en beslutning om det skal utarbeides en egen plan eller at oppfølgingen skal inkluderes i andre planer. Partnerskapsavtale inngått mellom Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Hamar kommune. Plan for programmet blir vedtatt våren Programmet skal være i minimum tre år. Programmet finansieres av IMDi og Hamar kommune iht. avtalen. Sammen med Oppland og Hedmark Fylkeskommune, Løten, Stange, Tynset og Gran kommuner Komitésak Komitésak Komité for velferd vil arrangere et framtidsverksted som bl.a. vil komme med innspill til utviklings- og handlingsplan for helse- og omsorgstjenesten. Komitésak. Arbeidet med samhandlingsreformen og arbeidet med utviklings- og handlingsplan vil berøre hverandre. Prosessene kan kjøres parallelt. Gjennomføres i perioden Delvis finansiert av fylkeskommunene. Gjennomføres i henhold til planen. Arbeidet blir startet opp i 2012 og skal være avsluttet etter foreløpig plan Komitésak. Ikke igangsatt. Dialogmøte med lag og foreninger ble gjennomført i juni. Planen skal være klar for sluttbehandling i Arbeidet ble satt i gang i. Komiteen skal ha avsluttet sitt arbeid i Politisk sluttbehandling 1. kv Drift Hamar kommune har fortsatt som et aktivt medlem i Trainee Innlandet. Den årlige trainee-rekrutteringen var i for 4. gang på Hamar rådhus. Briskebygranskningen ble en ressursmessig belastning for staben både av hensyn til sakens omfang og tidshorisont. Sakens oppfølging - læringssaken - har på sin side lagt føringer i forhold til kommunens næringsinteresser og behovet for å etablere et kommunalt eiersekretariat. Tilpasning av kontorer for eksisterende, tilpasset og ny/utvidet virksomhet er en kontinuerlig prosess. Vesentlige tilpasninger har blitt gjort etter utflytting av Hedmark IKT. Det utføres kontinuerlig vedlikehold innenfor tildelte økonomiske rammer. Vedlikeholdsbehovet øker i takt med byggets alder. Rådhuset er miljøsertifisert og det er foretatt nødvendige registreringer i løpet av året for å forsvare sertifiseringen. Hamar kommune kom på 12. plass i KS sin ekommune kåring i. Kommune og fylkestingsvalget ble gjennomført på en god måte. Hamar kommune organiserte i likhet med tidligere valg fintelling for nabokommuner og fylket. 12

13 Rådmannens stab KAMU drøftet i sitt møte den hvordan arbeidssituasjonen oppleves med hensyn til rammeforutsetninger, forventninger og arbeidspress. Med bakgrunn i dette sendte KAMU brev til HAMU. Saken har vært forelagt rådmannen og stabslederne er bedt om å komme med forslag til tydeligere prioritering. HMS Staben har jevnlige møter med verneombudene. Det avholdes møter i KAMU, og innspill følges opp fortløpende. En del ansatte har vært plaget av støy i kantina, og ulike tiltak er iverksatt for forbedring. På vegne av rådmannen har staben v/org/pers-avdelingen både leder- og sekretærrollen i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU). Tilsvarende gjelder for Forum for Tillitsvalgte. Tilsyn og kontroll Gjennomført branntilsyn på rådhuset i resulterte ikke i vesentlige merknader/avvik. Hedmark Revisjon IKS har etter oppdrag fra kommunens kontrollutvalget gjennomført en omfattende forvaltningsrevisjon på området innkjøp. Rapporten ble behandlet av kommunestyret i møte 18 10, sak 124/11. Kommunestyrets vedtak er tatt til etterretning og nødvendig oppfølging er igangsatt. Interkommunalt samarbeid Det ble i vedtatt å etablere et felles skattekontor for Hamar og Stange. Hedmark IKT ble utvidet med 3 nye kommuner og det interkommunale arbeidet på IKT-området har tatt form. Det har blitt utarbeidet en felles IKT-strategi og nesten 20 interkommunale IKT-prosjekter er igangsatt og Hamar deltar i mange av disse. IKT-utvikling har interkommunal prosjektleder på videreutvikling av WEB sidene til Hamar, Stange og Løten. Unversell utforming I 2010 ble det gjennomført flere tiltak. I ble det bl. a. etablert teleslynge i Kommunestyresalen og i Servicekontoret, skilting og flere automatiske døråpnere. 13

14 Arealplan enhetsleder Kari Nilssen Årsverk, inkl. vikarer: 11,3 Suksesshistorier: Regulering av Stortorget er vedtatt og kreativ medvirkningspross, DreamHamar, gjennomført høsten med mye positiv ekstern interesse, men også en del kritikk lokalt. Kommuneplanens arealdel ble fullført et godt planprodukt. Hamar kommune og hjellumbefolkningen er godt i gang med stedsutvikling på Hjellum. Planer for nye boligområder er vedtatt snart vil utbygginger starte. Kvartal 54 ikke ofte vi vedtar planer for sanering og utvikling av hele bykvartaler. oppnåelse og status i forhold til kommuneplan enhetens kjerneoppgaver er å levere reguleringsplaner og kommunedelplaner, å være faglig ressurs i byutviklingsspørsmål internt og eksternt, å veilede og inspirere eiendomsutviklere til å bidra best mulig i byutviklingen og å yte plan- og arkitekturfaglig bistand til andre avdelinger. Sentrum har hatt stor oppmerksomhet i med utarbeidelse av områderegulering for Vestbyen bl.a. Nestlekvartalene og Vestre torg, detaljreguleringsplan for Stortorget og kreativ medvirkningsprosess, detaljregulering av kvartal 54, områderegulering av Hamar skysstasjon og pågående detaljregulering av Hamar stadion. Volumstudier for sentrum er utarbeidet i en første versjon men skal ytterligere bearbeides i Håndbok for utforming av av sentrumsbyrommene er ikke startet opp, men en må anta at ny veileder for universell utforming i Hamar og kommende prosjekt med byromsplan vil avløse dette Martodden nærmer seg utbygging. De to første detaljreguleringsplanene er under behandling ved utgangen av. Barnehagetomta er under utvilkling. Det er gledelig at Hamar nærmer seg resultater av flere års reguleringsarbeid. Forventet byggestart er i Reguleringsplan for Stortorget ble vedtatt og det har blitt gjennomført en bred kreativ medvirkningsprosess høsten som del av arbeidet med å utforme torget i en fellesskapsorientert ånd. Prosjektet er overført TDA for gjennomføring. Prosessene med områdereguleringsplaner i Strandsonen er sluttført i Hamar kommune i. Planene er oversendt miljøverndepartementet for avgjørelse etter at Riksantikvaren og Jernbaneverket fremmet innsigelse og mekling ikke førte fram. Foreløpig kan bare Hamar skysstasjon kan føres inn i en detaljreguleringsfase. Områderegulering og detaljregulering med utbyggingsavtale for Vold og Lund ble så å si fullført i 2010 sammen med, bl.a. på grunn av endringer i private avtaleforhold i området. Forventet byggestart er i Kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer ble vedtatt i. Næringsområder har vært behandlet i kommuneplanens arealdel og gjennom bl.a. regulering på Vendkvern. Steintak på Gjørsli ble konkludert i med at det ikke blir noe av planene fordi man ikke finner tilfredsstillende adkomst. Regulering av Midtstranda må avvente vedtak om E6 i departementet. Planlegging for nye boligområder på Ingeberg er ikke oppstartet i, men på Hjellum har vi kommet godt i gang med både stedsutvikling og kommunedelplan. Campusutvikling er bl.a. satt på dagsorden gjennom utarbeidelse av forprosjekt for byrommet Midtbyen skole Grønnegata med regionbusstopp. Neste fase er gjennomføring av prosjektet, som kan gjennomføres i Hovedsakelig for statlige midler. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i. Omstilling og endring Arbeidet med rutinebeskrivelser og kvalitetsarbeid i avdelingen pågår fortsatt og gjennomgår i 2012 en lean-prosess. Prioritering av oppgaver skjer primært i dialog med assisterende rådmann. Styring av ressursbruken er en kontinuerlig utfordring og må tilpasses tilgangen på saker fra eiendomsutviklere og andre behov for ikke planleggbar innsats. Samarbeidskultur med andre avdelinger anses forbedret i. Arealplans utviklerrolle har vært under diskusjon i. Ansvarsavklaring og oppgavefordeling mellom areaplan og strategi er et nytt tema utløst av at strategi har tatt en sterkere helhetlig Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

15 Arealplan byutviklerrolle enn tidligere. Ellers merker arealplan at TDA har styrket kommunens utbyggerrolle og profesjonalisert sine funksjoner i prosjekter på en måte som også kommer arealplan til gode. Informasjonssiden er styrket, og det oppleves positivt for arealplan både i enkeltsaker og generelt. Arealplan bidrar i ByggHamar og ser dette som en positiv mulighet for avdelingens informasjonsarbeid på lengre sikt. Spesielle utfordringer Arealplan har i vært uten merkantil støttefunksjon med unntak av noe bistand fra TDA. Dette har vist seg å føre til uheldig merbelastning både på saksbehandlere som må hjelpe seg selv med det merkantile, og på leder som får betydelig mindre tid og krefter til god ledelse. Styringsark - måloppnåelse Samfunn Omdømme/informasjon Økt bruk av mulighetsstudier og visuelle framstillinger i plan- og utviklingsarbeid Miljø og klima Energi- og transportvurderinger og universell utforming i alle plansaker. Bolig og sentrumsutvikling: Utvikle potensialet for boligbygging i sentrum og eneboliger lenger ut. Fortetting, Hjellum, Ingeberg o.a. oppnåelse I den grad tiden tillater inngår visualiseringer og illustrasjoner i sakene. Utført rutinemessig. Kontinuerlig pågående arbeid både gjennom saksbehandling og kommunens egne utredninger. oppnåelse ihht. plan. Brukere God kvalitet Helhet og samordning God medvirkning God informasjon eindikator (verdiskala 1-6) mål Politikertilfredshet totalt 4,2 4,5 ikke målt Antall klager som gis medhold av fylkesmannen grunnlagt i kommunens saksbehandling Antall avvik i behandlingsfrister i plansaker slik at saksbehandlingsgebyr må frafalles (ny indikator) RE- tilfredshet medvirkning * RE- tilfredshet informasjon * Rutiner er etablert oppnåelse *Arealplan var en del av staben da målene og indikatorene ble utarbeidet Universell utforming Arealplan vurderer krav om universell utforming i alle plansaker. Arealplan har bidratt i kommunens tverrfaglige ressursgruppe for universell utforming. 15

16 Arealplan Medarbeidere Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold eindikator (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet totalt mål 4,7 * 4,7 5,0 * Sykefravær egenmeldt 2,3 % 2,0 % 0,8 % Sykefravær legemeldt 0,7 % 3,5 % 2.3 % Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen 4,5 * 4,6 4,7 * 4,4 * 4,3 4,6 * 4,8 * 4,7 4,9 * * oppnåelse * Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2009 og Prosjekter Prosjektets navn og mål Kommuneplanens arealdel , revisjon med KDP grønnstruktur (FS-sak 306/04) og utredning av høyhus innarbeidet Fra kommunedelplan til prosjekt i Strandsonen, inkl konsekvensutredning og koordinering av prosesser fram mot vedtak med utbyggingsavtaler KDP kulturminner og kulturmiljøer, politisk realitetsbehandling Oppfølging av KDP Stavsberg-området, prosess fram mot reguleringsplan med utbyggingsavtaler Formingsveileder for byutvikling langs Vangsvegen (FS-sak 169/05) Hamar stadion, videre planlegging Reguleringsplan for Martodden, med utbyggingsavtale oppnåelse Vedtatt. Kommunedelplan (KDP) for grønnstruktur er ikke eget plandokument, men inngår som tema i kommuneplanen. Ferdigbehandlet i kommunestyret. Avventer avgjørelse i miljøverndepartementet. Vedtatt. Vedtas tidlig i Ikke innarbeidet i kommuneplanen som forutsatt, men legges fram som egen sak i Planforslag har vært på høring i, men endringer etter høringen fører til nytt offentlig ettersyn i Antar sluttbehandling i Vedtatt like etter årsskiftet i. Finansiering vedtatt i økonomiplan Detaljreguleringsplaner er under behandling i og fortsetter i Reguleringsplan for Midtstranda Oppstart avventer fortsatt vedtak om E6. Planarbeid Hjellum Reguleringsplan for Børstad idrettspark Vedtatt. Detaljregulering for Stortorget Reguleringsprosess for Nestlekvartalene, Vestre torg med mer, avklaring av parkering og byutvikling for bydelen Prosjektleder ansatt fra januar. Prosjektet god i gang og KDP er påbegynt. Stedsutvikling del av fylkeskommunens LUK-satsing. Detaljregulering vedtatt. Kreativ medvirkning i torgutformingen pågått høsten. Områdereguleringsplan vedtatt. Planarbeid Ingeberg ihht til SMAT Ikke oppstartet i. Ihht vedtak i handlings- og økonomiplan vil oppstart komme lenger ut, men det er åpnet for å fremme privat detaljregulering for del av området slik at planlegging kan komme i gang. 16

17 Arealplan Kompetanseheving To medarbeidere har deltatt i kommunikologiutdanning i. Det har ikke vært store studiereiser i, men nye medarbeidere har bidratt med ny kompetanse til alles beste. Økonomi eindikator mål oppnåelse God økonomi- Styring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme -0,2 % -1,4 % >/= 0,0 0 % Nøkkeltall Hamar 2009 Hamar 2010 Hamar Gr. 13 Behandling av arealplansaker (type sak) Reguleringsplaner Ikke tall - private planforslag Ikke tall - kommunale planforslag Ikke tall Klagesaker Ikke tall - sendt videre til Fylkesmannen fra formannskapet Ikke tall - klager ikke gitt medhold av Fylkesmannen 1 0 0*) Ikke tall *) 2 av klagene ikke ferdigbehandlet Drift Arealplans kapasitet er i stor grad bundet opp i større og langvarige utredningsoppgaver. Det brukes mindre ressurser på kontorstøtte enn tidligere, og avdelingen har knyttet til seg nye medarbeidere på engasjementbasis. Arealplan har i vært uten merkantil støttefunksjon med unntak av noe bistand fra TDA. Dette har vist seg å føre til uheldig merbelastning både på saksbehandlere som må hjelpe seg selv med det merkantile, og på leder som får betydelig mindre tid og krefter til god ledelse. Overgang til elektroniske dokumenter har ikke blitt iverksatt som forventet. Elektronisk plandialog har heller ikke blitt implementert. Arealplan har økt sin aktivitet på internett. I tilegg til rutinemessig informasjon i plansaker drifter avdelingen en Planblogg for Hamar kommune, og det er etablert hjemmeside og elektronisk nyhetsbrev for Hjellumprosjektet. Tilsyn og kontroll - Avvik og klager Arealplan har ikke hatt tilsyn. 17

18 Service og kommunikasjon oppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hovedfokus i har vært informasjons- og kommunikasjonstiltak som støtter opp under målene i kommuneplanen. enhetsleder Hilde Huse Årsverk, inkl. vikarer: 10,9 Suksesshistorier: Revidert kommunikasjonspolitikk på plass Godt gjennomført forhåndsvalg Økt kapasitet og kompetanse på kommunikasjonsområdet I mars ble kommunens kommunikasjonspolitikk ferdigstilt. Den gir retning og føringer for kommunens informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet, og inneholder sentrale mål og prinsipper for kommunens dialog med samfunnet rundt seg og innad i egen virksomhet. I august ble enheten styrket med en kommunikasjonsrådgiver i 100 % stilling. Erfaringene fra viser at organisasjonen har stort behov for bistand og veiledning innen kommunikasjonsområdet, og det har vært stor etterspørsel etter enhetens kompetanse og ressurser. Flere enheter ønsker bistand til strategisk kommunikasjonsarbeid og utvikling av kommunikasjonsplaner for enkeltprosjekter. Det har vært spesielt stor aktivitet rundt igangsatte byggeprosjekter, først og fremst byggestart av det nye kulturhuset og medvirkningsprosessen på Stortorget, Drøm Hamar. Avdelingen deltok aktivt i beredskapsarbeidet i forbindelse med flommen i Mjøsa og Utøya. Videre har vi bidratt med informasjonstiltak for ordningen med stemmerett for 16- og 17-åringer. Servicekontoret hadde ansvar for forhåndstemmingen ved årets kommune- og fylkestingsvalg. Mange i Hamar valgte å forhåndsstemme. Fra avdelingens side har det vært nedlagt et omfattende arbeid for å gjennomføre forhåndstemmingen i kommunen på en god måte. Alle tilbakemeldinger viser at avdelingen har tilrettelagt og gjennomført forhåndstemmegivningen svært godt. Omstilling og endring I har vi tatt i bruk lean som metode for å øke kvalitet og servicenivå. I høst startet vi opp et prosjekt hvor vi ser på telefonhenvendelser rundt kommunale avgifter. et er å redusere tidsbruk på telefonhenvendelser og gi økt grad av service og kvalitet på svarene vi gir. Fra statlig hold er det forventninger om at kommunene skal ha gode digitale løsninger for selvbetjening og for kommunikasjon med innbyggerne. Det blir viktig å etablere muligheten for digitalt førstevalg. Høsten startet vi opp arbeidet med å videreutvikle kommunens webløsning, fornye design og utvikle nye hensiktsmessige selvbetjeningsløsninger. Arbeidet sluttføres i Husbankens låne- og tilskuddsordninger har vært en viktig del av servicekontorets arbeid. Fra oktober ble oppgavene flyttet over til den nyopprettede boligsosiale avdelingen. En del avklaringer i forhold til samarbeidet har falt på plass og det må gjøres ytterligere avklaringen i første halvår av Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

19 Service og kommunikasjon Styringsark - måloppnåelse Samfunn oppnåelse Omdømme/informasjon Gjennom kommunens informasjons- og kommunikasjonsstrategi medvirke til at kommunen driver et aktivt omdømmearbeid I startet vi et mer systematisk arbeid med omdømmebygging enn vi har gjort tidligere. I vårhalvåret utarbeidet vi ny kommunikasjonspolitikk, og på høsten startet arbeidet med å utarbeide en handlingsplan for kommunikasjon som skal følge opp kommunikasjonspolitikken. Her identifiseres tydelig kommunikasjonsaktiviteter som bidrar i omdømmebygging, og det legges planer både på kort og lang sikt. Brukere/tjenester eindikator (verdiskala 1-6) Tilgjengelighet på sentralbordet Tilgjengelighet på Servicekontoret (telefonnummer 210) Brukertilfredshet fysiske omgivelser God kvalitet Plassering i forbrukerrådets test av kommunal service Internettevaluering norge.no tilgjengelighet Internettevaluering norge.no brukertilpassing % av innvilgede lån omsatt i boligkjøp mål 13 sek 12 sek 13 sek 14 sek 10 sek 11 sek 10 sek 13 sek 5,3 * 5,7 Ikke målt i Gjeldsrådgivertj: nr 249 av 444 SFO: maks score Teknisk sektor: 7. plass Prisinformasjon på nettet, godkjent 10 eller bedre 81 % 70 % 54 % 67 % 70 % 50 % 79 % 76 % 85 % 100 % Kommune-test, nr 38 av av 100 poeng =godkjent 0-67=ikke godkjent oppnåelse Helhet og samordning God medvirkning God informasjon Brukertilfredshet tilgjengelighet på telefon Brukertilfredshet troverdighet Brukertilfredshet medvirkning Internettevaluering norge.no nyttig innhold 5,3 5,3 4,8 * 5,7 5,7 5,5 5,1 * 5,7 Ikke målt i 75 % 86 % * Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i I forhold til internettevalueringene varierer kriteriene for evalueringen fra år til år. Hamar kommune har en eldre løsning som i løpet av 2012 vil bli endret. 19

20 Service og kommunikasjon Medarbeidere Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere eindikator (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet totalt mål 5,2 * * 5,2 * Sykefravær egenmeldt 1,1 % 0,6 % 0,6 % 0,6 % 1,0 % Sykefravær legemeldt 9,0 % 3,2 % 3,2 % 3,2 % 6,6 % oppnåelse Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse 5,1 * * 5,1 * 4,9 * * 5,0 * 5,4 * * 5,4 * * Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2009 og Sykefraværstallene viser en negativ utvikling i forhold til Det er imidlertid viktig å ha med i betraktning at Servicekontoret er en liten avdeling, slik at små endringer både i positiv og negativ retning i forhold til sykefraværet får stort prosentvis utslag. I har det vært flere langtidssykemeldinger i enheten. Kompetanseheving Service og kommunikasjon var våren på studietur til Danmark for å lære mer om lean og digital kommunikasjon med innbyggerne. Videre har flere medarbeidere deltatt på kompetansehevingstiltak i forhold til sosiale medier og nettpublisering. Økonomi eindikator mål oppnåelse God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme 0,0 9,6% >/=0,0 % -6,3 % God produktivitet og effektivitet Antall nye søknader om bostøtte til Husbanken Antall innvilgede søknader om bostøtte % videreformidling av startlån* ,8 * Utlånsrammen inkluderer innlån for inneværende år pluss ubrukte midler fra året før. Det negative avviket skyldes en føring mot Husbanken som skal reverseres i Avdelingen legger frem et regnskap i balanse. 20

21 Service og kommunikasjon Nøkkeltall Antall besøk til Servicekontoret pr. dag i gjennomsnitt (inkluderer ikke besøk i skranken) Antall inngående telefonhenvendelser til Servicekontoret pr dag i gjennomsnitt Hamar 2009 Hamar 2010 Hamar Gr Antall tapte anrop på sentralbordet 3,5 % 3,0 % 3,5 % - Antall inngående tlf. i gjennomsnitt pr dag på sentralbordet Opplysninger til eiendomsmeglere Drift Vi ser en liten økning i antall henvendelser både telefonisk og fysisk til servicekontoret. Vi har også en økning i antall treff på nettsidene våre. Service og kommunikasjon har ansvaret for å sende ut velkomstpakker til nye innbyggere. I sendte vi ut pakker til totalt innbyggere. Pakkene sendes ut hvert kvartal og inneholder et velkomstbrev fra ordføreren, brosjyren Hamarregionen og informasjon fra kommunen om tjenester og tilbud som finnes, ofte relatert til årstida. I tillegg inneholder pakkene en liten gave til husstanden. Vi prøver at gaven skal være noe som oppfordrer ny-innflytterne til å bruke nærområdet og kulturtilbudet i Hamar kommune. I har det vært gaver fra Vang skiløperforening, alpingruppa, Teater innlandet, Ham Kam og Storhamar Dragons. Vi takker for bidraget. 21

22 Opplæring og oppvekst oppnåelse og status i forhold til kommuneplan enhetsleder Anne-Grete Melby Årsverk, inkl. vikarer: 464,1 Avdelinger: Administrasjon 9 barneskoler 3 ungdomsskoler Naturskolen Suksesshistorier: NY GIV 3-årig overgangsprosjekt i samarbeid med Løten, Ringsaker, og Fylkeskommunen for å gi lavt presterende elever på 10.trinn ekstra tilpasset opplæring i regning, lesing og skriving. Gode karakterer til eksamen. Etablering av ny mottaksklasse på Ridabu skole Treklang nordisk poesifestival 10 skoler 600 elever i Hamar, Lund og Viborg. et er blant annet en flott diktantologi. Hamar for barn og unge: Skolene arbeider meget bevisst for å bedre både det faglige og det sosiale læringsmiljøet. Hamarskolen har mange gode resultater og årets grunnskolepoeng er hyggelig lesning. Vi registrerer en økning av antall elever. Godt miljø og livskvalitet for alle: Skolene er aktive for å øke sykkelbruken sykle til skolen. Prosessen med å miljøsertifisere skolene startet høsten. Gode tjenester og opplevelsestilbud: Vi får mange gode tilbakemeldinger på programmet for Den kulturelle skolesekken, bl.a. i forbindelse med prosjektet på Stortorget Dream Hamar. Utredningen Hamarskolen som merkevare er vårt viktigste strategidokument. De aller fleste sider av skoledriften er tatt med her. Økt læringsutbytte er hovedsatsingsområdet, og gjennom har de ulike tiltakene i planen blitt fulgt opp og videreutviklet. Hamarskolen har i løpet av gjennomført flere prosjekter og kompetansegivende tiltak innenfor lesing og regning som er de grunnleggende ferdigheter vi skal fokusere mest på. Vår satsing på fagnettverk i norsk, matematikk og regning, hvor alle skolene er representert, er vår viktigste kompetansearena og oppfølging av ØLU Økt Læringsutbytte. Vi har gått i dybden på våre satsingsområder over tid og ser at resultatene er forbedret. Vi trenger tilsvarende tid for å få til dette i matematikkfaget. Hamar Naturskole er vel etablert i det tidligere Speiderhuset i Aluveien, samlokalisert med Hamar og Hedemarken Turistforening. Dette åpner for et spennende samarbeid og videre satsing innenfor natur og miljø i Hamarskolen. I tillegg blir Naturskolen benyttet som alternativ læringsarena. Ingeberg, Børstad og Rollsløkken skoler er i gang med rehabiliteringsplaner. Samarbeidet med Ringsaker kommune er ift utbygging / rehabilitering av Stavsberg skole har hatt liten framdrift i. Det er stor mobilitet i elevmassen; mange elever flytter ut, men flere flytter inn. Det er hyggelig, men trykket på enkelte skoler og klassetrinn er stort. Dette gjelder spesielt Solvang, Greveløkka og Storhamar barneskoler, samt Ajer ungdomsskole. Totalt er det en økning i løpet av året med 24 elever. Mange søker om å gå på annen skole enn den de i utgangspunktet tilhører. Det er ikke mulig å innfri alle søknadene. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

23 Opplæring og oppvekst Omstilling og endring Hamarskolen er stadig i endring ift å få til en helhetlig skoledag på barnetrinnet. Leksehjelpordningen ble innført fra skolestart 2010 for elever på 1.-4.trinn og med noe ulike tilbud ved de enkelte skolene. Ordningen er gratis og frivillig. Dette betyr at barnetrinnet nå har tre tilbud: ordinær skoledrift, leksehjelpordning og SFOordning. I skoleåret har 8 av 9 skoler gitt leksehjelptilbud fra 2.-5.trinn som en forsøksordning. Skolen har høye krav og forventninger om bedre prestasjoner og resultater (Økt læringsutbytte), og i en skole som skal være et godt tilbud for alle kategorier elever kan dette være en stor utfordring. Tilpasset opplæring og mangfold i skolen kan være stikkord. Fra høsten prøver vi ut et opplegg med Hamar Naturskole som en alternativ læringsarena. Grunnskolens bidrag til å øke gjennomføringen av videregående opplæring det 13 årige skoleløpet. Det er etablert mange samarbeidsarenaer for å styrke dette arbeidet, og NY GIV har vært et satsingsområde. Spesielle utfordringer En av våre store utfordringer er ressurskrevende brukere. Prestrud skole og Børstad ungdomsskole er ressursskoler ift. minoritetsspråklige elever, og de senere årene har det vært en sterk økning av antall elever. Fra høsten er det etablert mottaksklasse også ved Ridabu skole. Selv om vi får noe statlige overføringer i tillegg til de kommunale, er behovet for oppfølging av disse elevene mye større. Det handler om å bygge opp et heldagstilbud i egnede lokaler med personer som innehar riktig kompetanse for de oppgaver som skal løses. Det handler også om å ha forutsigbare ressurser. Fra og med budsjettåret 2012 har vi fått økt ressurstilgangen fra integreringsfondet. En annen stor utfordring er økningen av barn med spesielle behov og kanskje spesielt økningen i den enkeltes behov. Også i denne gruppen finner vi en stor andel minoritetsspråklige elever. Ca. 5% av elevene forbruker 17% av skolenes undervisningsressurser. Det er den spesialpedagogiske avdelingen ved Lunden og Ener skoler som bidrar til dette utslaget. Flere ressurskrevende brukere vil kreve en omfordeling / prioritering av ressursene og et utvidet tverrfaglig samarbeid. Alternative læringsarenaer er ressurskrevende tiltak, men viktige for å gi elevene et tilpasset opplegg. Skolenes budsjett for driftsutgifter strekker ikke til. Det er bl.a. økt krav om tilgjengelige PC er i læringssituasjonen som fører til økte kostnader for skolene. Vårt måltall er lavere enn sammenlignbare kommuner. Mye er gjort ift rehabilitering av skolene, men det gjenstår fremdeles utbedringstiltak ved en del av skolene. Styringsark - måloppnåelse Samfunn oppnåelse Omdømme/informasjon God informasjon og dialog mellom skolene og elever/foresatte i møter, ved aktiv bruk av elektronisk læringsplattform og via avdelingenes og skolens nettsteder: Profilering av Hamarskolen som merkevare på ulike arenaer Aktiv bruk av lokalmedia for å markedsføre gode tiltak ute på skolene Deltagelse i nasjonale og internasjonale prosjekter Miljø og klima Skolene følger opp generell del og faglige kompetansemål i Kunnskapsløftet. Skolene skal ha klimavennlige tiltak knyttet til rutiner for gjenbruk, søppelsortering, miljøvennlige innkjøp og forbruk av energi. Avdelingen forbereder arbeidet med miljøsertifisering av skolene. Avdelingen jobber bevisst med å utvide bruken av It s Learning vår elektroniske læringsplattform; spesielt med fokus på vurdering og kommunikasjon med hjemmet. Skolene prøver å være aktive på oppdatering av sine nettsider, og vi har hatt omdømmebygging som tema på rektormøter og arbeidet spesielt med dette ift ungdomstrinnet. Hamarskolen som merkevare blir brukt som eksempel på gode strategidokumenter. I løpet av har det vært mange positive oppslag i lokalavisen om Hamarskolen. Flere av skolene er engasjert i større prosjekter også internasjonale som Comenius ( Storhamar og Børstad ). Å gjennomføre undervisningsopplegg om miljø er en del av årssyklusen ved den enkelte skole. Det er mange kompetansemål i læreplanen som viser det. Skolene er gode bidragsytere ift tiltak som påvirker hverdagen til å bli mest mulig klimavennlig. Det betyr å ha gode rutiner for gjenbruk, søppelsortering, miljøvennlige innkjøp og forbruk av energi. Hamar Naturskole er en viktig brikke i dette arbeidet. Høsten startet arbeidet med miljøsertifisering av skolene. Det er planlagt ferdig i løpet av skoleåret

24 Opplæring og oppvekst Brukere God kvalitet Helhet og samordning God medvirkning God informasjon Medarbeidere Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold eindikator (verdiskala 1-5 for elev og foreldreundersøkelsen) Elevtilfredshet Foreldretilfredshet ,3 4, ,4 4,4 mål 4,4 4,5 skriftlig eksamen 10. trinn 3,5 3,5 3,6 3,6 muntlig eksamen 10. trinn 4,4 4,3 4,5 4,3 Antall resultater under landssnitt på nasjonale prøver 6 av 15 0 av 15 4 av 15 5 av 15 Tilfredshet: Støtte og hjelp til barna under skolegang. 3,7 3,7 3,8 3,8 Foreldretilfredshet: Medvirkning Elevtilfredshet: Foreldretilfredshet: Informasjon til hjemmet Elevtilfredshet: Foreldretilfredshet: eindikator (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet totalt 3,2 4,0 3,3 4, ,3 3,9 3,4 4, ,3 4,0 3,4 4, ,4 4,5 3,3 3,9 3,5 4,5 mål 4,7 * 4,8 5,0 * Sykefravær egenmeldt 0,9 % 1,0 % 0,9 % 0,9 % 1,1 Sykefravær legemeldt 5,8 % 8,1 % 6,9 % 5,8 % 6,1 Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall mannlige medarbeidere Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen 4,3 * 4,5 4,6 * 4,2 * 4,4 4,5 * 4,7 * 4,9 4,9 * 155 av 594 = 26 % 141 = 24 % 30 % av 540 = 27 % oppnåelse oppnåelse *Det var ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i 2009 og. Opplæring og oppvekst hadde meget gode resultater på medarbeiderundersøkelsen i Alle virksomheter har utarbeidet handlingsplaner for oppfølging innenfor dette området fram mot ny medarbeiderundersøkelse våren Det er også fin utvikling på sykefraværet. Avdelingen har en utfordring ift. antall mannlige medarbeidere. Kompetanseheving Hamarskolen har i løpet av gjennomført flere prosjekter og kompetansegivende tiltak innen lesing og regning som er de grunnleggende ferdigheter vi skal fokusere mest på. Vi har gjennomført lesekurs ved skolene i Hamar, og har gitt flere lærere muligheter for både etter- og videreutdanning i lesing og matematikk. Skoleåret ble startet med en felles kompetansedag for alle ansatte med tema matematikk for pedagogene og gruppeledelse for SFO-ansatte. 24

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan... 13 Servicekontor... 18 Opplæring og oppvekst... 22 Barnehage... 28 Kultur... 33 Pleie og omsorg...

Detaljer

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 6 Arealplan...14 Service og kommunikasjon...18 Opplæring og oppvekst...22 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...44 Levekår

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene

Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene Årsmelding 2008 Del 2 - Resultatenhetene Innhold Resultatenhetenes årsmeldinger: Politisk 03 Rådmannens stab 05 Plan og utvikling 10 Servicekontor 16 Opplæring og oppvekst 20 Barnehage 28 Kultur 33 Pleie

Detaljer

Rullering. Hamarskolen som merkevare. Høringsdokument

Rullering. Hamarskolen som merkevare. Høringsdokument Rullering av Hamarskolen som merkevare Høringsdokument 1 Forord Komiteen for barn og unge er en av 4 komiteer opprettet av Hamar kommunestyre. Komiteenes utredninger skal gi formannskapet og kommunestyret

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER

VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER VIRKSOMHETENES ÅRSMELDINGER 2008 INNHOLDSFORTEGNELSE Side Politisk virksomhet...1 Ressursenheten...3 Administrasjonsenheten...4 Kjøp av tjenester m. m....6 Økonomienheten...7 Utviklingsenheten...10 Servicetorget...14

Detaljer

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette.

Rådmannens forord. Ny rådmann tiltrådte 13.08.2014. Kommunestyret vedtok for 2014 et netto driftsresultat på -2 %, og rådmannen styrer mot dette. Rådmannens forord Rådmannen legger med dette frem 2. tertialrapport for 2014. Rapporten avlegges i henhold til økonomireglement for Sørum kommune. Tertialrapporten er kommunens tilstandsrapport per 31.08.2014.

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2013. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT Østre Toten kommune Utgave pr. 14 april 2014 1 Innhold Innhold Innhold... 2 Rådmannens innledning... 4 Politiske organer:... 6 Administrativ organisering... 7 Samfunnsutvikling - fokusområder...

Detaljer

PROFIL OG PRIORITERINGER...

PROFIL OG PRIORITERINGER... Innholdsfortegnelse 1 PROFIL OG PRIORITERINGER... 5 1.01 Hovedutfordringer...7 1.02 Fire målområder... 11 1.03 Effektmål... 15 1.04 Styring og utvikling... 16 1.05 Planstrategi 2014-2017... 18 2 RAPPORTERINGSOMRÅDER...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2009 FOR FROSTA KOMMUNE RÅDMANNEN MARS 2010 Årsrapport for Frosta kommune 2009 2 Innhold FORORD... 5 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 7 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 8 1.2 DRIFTSUTGIFTER...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune

ÅRSRAPPORT 2014. Østre Toten kommune ÅRSRAPPORT 2014 Østre Toten kommune Behandlet i kommunestyret 19 mai 2015 Innledning Gjennom et eget lederutviklingsprogram har det blitt større fokus på betydningen av god ledelse, samarbeid og utvikling

Detaljer

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021

Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Gjerdrum kommune Rådmannens forslag til Budsjett 2015 Økonomiplan 2016 2021 Innholdsfortegnelse Gjerdrum kommune 1 Budsjett 2015 1 Rådmannens kommentarer 1 2. Overordnet del 3 2.1Gjerdrum kommunes organisering

Detaljer

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune

Årsmelding 2011. Rådmannens forslag. Spydeberg Kommune Rådmannens forslag Spydeberg Kommune Innholdsfortegnelse Rådmannen har ordet!... 2 Fokusområder... 3 Fokusområde 1: Brukere (B)... 3 Fokusområde 2: Medarbeidere (M)... 4 Fokusområde 3: Økonomi (Ø)... 8

Detaljer

Rapportering på Strategidokument 2013-2016 2. tertial 2013

Rapportering på Strategidokument 2013-2016 2. tertial 2013 Rapportering på Strategidokument 2013-2016 2. tertial 2013 Tertialrapportene er delt opp i følgende: 1. tertial som omfatter perioden januar - april 2. tertial som omfatter perioden mai - august 3. tertial

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter

Ås kommune. Årsmelding 2007. Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007. Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter Ås kommune Årsmelding 2007 Moer sykehjem ble ferdigstilt i desember 2007 Ås kommune - Miljø, mangfold og muligheter INNHOLD 1 INNLEDNING...3 2 FELLES FORUTSETNINGER OG UTFORDRINGER...5 2.1 Økonomisk analyse...5

Detaljer

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10

1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 Årsmelding 2012 1 Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens innledning... 4 2. Mål og resultater... 6 2.1 Kommentarer til måloppnåelsen:... 10 3. Kommunen som organisasjon... 15 4. Områdene... 20 4.1 Sentral stab...

Detaljer

Årsmelding 2012 31. mars 2013

Årsmelding 2012 31. mars 2013 31. mars 2013 Innhold: 1. SAMMENDRAG - RÅDMANNENS KOMMENTARER...5 2. ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...8 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...8 2.2 ENHETENES RAMMER OG FORBRUK 2011 I 1000 KRONER... 10 2.3 INVESTERINGSREGNSKAPET...

Detaljer

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012

Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ås kommune www.as.kommune.no Årsmelding 2011 BEHANDLES I KOMMUNESTYRET 23. MAI 2012 Ordfører Johan Alnes og varaordfører Marianne Røed ble gjenvalgt ved kommunstyrevalget Brannsikring og innvendig renovering

Detaljer

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell

6.2.7 Helse og omsorg... 48 6.2.4 Plan og samfunn... 49 6.2.5 Ansvar 170 overordnet økonomi... 50 6.3 Finans... 50 6.3.1 Nøkkeltall for finansiell ÅRSMELDING 2013 Innhold 1 Rådmannens innledning... 4 2 Mål og resultater... 7 2.1 Kommentar til måloppnåelsen... 14 3 Kommunen som organisasjon... 18 4 Områdene... 22 4.1 Sentral stab... 22 4.2 Oppvekst

Detaljer

VIRKSOMHETENES ÅRSRAPPORTER

VIRKSOMHETENES ÅRSRAPPORTER VIRKSOMHETENES ÅRSRAPPORTER 2007 I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Side Politisk virksomhet 3 Ressursenheten 5 Administrasjonsenheten 6 Kjøp av tjenester m.m. 9 Økonomienheten 10 Utviklingsenheten

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014

FLESBERG KOMMUNE. Blefjell. Rådmannens årsrapport 2014 FLESBERG KOMMUNE Blefjell Rådmannens årsrapport 2014 Mars 2015 INNHOLD Rådmannens innledning... 3 Sentrale utviklingstrekk... 4 Oversikt planarbeider... 6 Internkontroll og kvalitet... 7 Økonomisk analyse

Detaljer

Årsberetning 2013 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014

Årsberetning 2013 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 Vedtatt i kommunestyret 18.06.2014 2 Innholdsfortegnelse Innledning... 5 Samfunn... 8 Tjenester og brukere... 13 Organisasjon... 18... 25 Kommunedelplaner... 41 Interkommunale samarbeid... 46 Enhetssider...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 FOR FROSTA KOMMUNE

ÅRSRAPPORT 2008 FOR FROSTA KOMMUNE ÅRSRAPPORT 2008 FOR FROSTA KOMMUNE Frostatunet RÅDMANNEN MARS 2009 Årsrapport for Frosta kommune 2008 Innhold FORORD... 3 1 ÅRSBERETNING - HOVEDTALLENE FRA REGNSKAPET... 4 1.1 DRIFTSINNTEKTER... 5 1.2

Detaljer

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering...

Kongsvinger kommune... 3. Ordførers kommentar... 4. Rådmanns kommentar... 5. Politisk organisering... 7. Administrativ organisering... 1 Årsrapport 2013 INNHOLDSFORTEGNELSE Kongsvinger kommune... 3 Ordførers kommentar... 4 Rådmanns kommentar... 5 Politisk organisering... 7 Administrativ organisering... 8 Kommunens styringssystem... 9

Detaljer

1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

1. Tertial. FOTO, OMSLAG Larvik kommune. ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com. PAPIR Multidesign. DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune 1. Tertial 2015 1. Tertial 2015 FOTO, OMSLAG Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune TRYKKERI Arbeid og Kvalifisering, Larvik

Detaljer

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign

årsrapport FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign årsrapport 2014 årsrapport 2014 FOTO AV ORDFØRER Svein André Svendsen FOTO AV RÅDMANN Larvik kommune ILLUSTRASJONSBILDER Shutterstock.com PAPIR Multidesign DESIGN Arbeid og Kvalifisering, Larvik kommune

Detaljer

Tertialrapport nr 1 2008 - Frogn kommune RAPPORT 1. TERTIAL 2008

Tertialrapport nr 1 2008 - Frogn kommune RAPPORT 1. TERTIAL 2008 RAPPORT 1. TERTIAL 2008 1 Innhold: 1. RÅDMANNENS KOMMENTARER... 3 STYRINGSSYSTEMET... 3 REVIDERT NASJONALBUDSJETT 2008... 3 KOMMUNEPROPOSISJONEN 2009... 3 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL

Detaljer

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2

ASKIM KOMMUNE ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 BUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SIDE 2 INNHOLD RÅDMANNENS FORORD... 4 OVERORDNET MÅLKART FOR 2012... 6 UTVIKLINGSTREKK OG STRATEGISKE GREP... 8 GENERELL DEL... 8 SAMFUNN... 13 BRUKERE... 14 MEDARBEIDERE...

Detaljer