Årsmelding Del 2 Resultatenhetene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene"

Transkript

1 Årsmelding Del 2 enhetene

2

3 Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår og helse...50 Nav...58 Barn og familie...62 Byggesak og oppmåling...69 Teknisk drift og anlegg...74 Interkommunalt samarbeid...84 KOSTRA...87 KOSTRA - Finansielle nøkkeltall...88 KOSTRA - Prioritering...89 KOSTRA - Dekningsgrad...91 KOSTRA - Dekningsgrad...92 KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader...93 KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader

4 Politisk Dette er en del av rådmannens årsmelding til kommunestyret, det tas her ikke høyde for en omfattende rapportering fra politisk hold. Det politiske ansvarsområdet blir dermed begrenset til en faktadel, med en oppramsing av aktiviteter i ulike politiske møtefora. Ordfører: Morten Aspeli Varaordfører: Geir Byberg Hamar kommunestyre : Arbeiderpartiet: 15 By- og bygdelista: 7 Høyre: 7 Fremskrittspartiet: 2 (en av representantene har i meldt overgang til Høyre) Kristelig folkeparti: 2 Pensjonistpartiet: 2 Senterpartiet: 1 Sos. Venstreparti: 1 Venstre: 2 (en av representantene har i møtt som uavhengig) Avviksbeskrivelse drift I forhold til budsjett er det et merforbruk stort kr ,. I forbindelse med regnskapet kan gjøres følgende noter: Økt aktivitet i forbindelse med å forberede avvikling av kommunalt ansvar for overformynderiet. Generelt stor politisk aktivitet gir økte uttellinger av møtegodtgjøring og frikjøp. Ordfører har brukt kr ,- av sin fullmaktssum på Kr ,-. Medarbeidere Følgende ressurser ligger til politisk område: Ordfører 100 % Varaordfører 50 % Varaordfører 50 % (pt frigjort) Oppgaveløsning Antall politiske møter og saker (Tall fram til konstituering ) Kommunestyret Formannskapet Org- og personalstyret Klagenemda * Ant. Møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Medhold (hvorav 1delvis medhold) (inkl. opplæring) * Klage på avslag om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - 9 saker. Klage på avslag på søknad om langtidsplan - 1 sak. Klage på søknad om reduksjon av VA-avgift -1 sak. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

5 Politisk Antall møter i utvalg, råd og komiteer samt viktige utredninger/ saker: (Tall fram til konstituering ) Utvalg Utredninger / viktige saker 2011 Formannskapets arbeidsmøter 14 Arbeidsutvalget for økonomisaker Ant. møter Arbeidsutvalget for plansaker Ant. møter Se formannskapets arbeidsmøter Se formannskapets arbeidsmøter Komité for velferd Ant. møter Kommuneplan for helse&omsorg Komité for kommuneutvikling Ant. møter 7 Inkl. studietur Parkering, klimakulturminner og strandsone Komité for næring og kultur Ant. møter Næringspolitikk HRU Ant. møter Orienteringer Ant. møter Komité barn og unge Ant møter Mangfoldsutvalget Ant. møter Barn og unges levekår Div orienteringer 8 6 Analyse av HK integreringsarbeid Alkoholkontrollutvalg Ant. møter Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ant. møter Rådet for eldre Ungdomsrådet Universell utforming i ulike prosjekter Uttalelser og arbeid med saker som vedrører eldre. Antall møter i utvalg, råd og komiteer samt viktige utredninger/saker: (Tall fra konstituering ) Antall faste skjenke- og salgsbevillinger pr Skjenkebevillinger Salgsbevillinger Enkeltanledninger 47 Ambulerende bevillinger Antall skjenkekontroller Antall salgskontroller Totalt:

6 Politisk Oversikt over vedtak Vedtak fattet av formannskapet: Søknad om skjenke- og salgsbevilling Administrative vedtak: Søknad om skjenke- og salgsbevilling Administrative vedtak: Søknad om serveringsbevilling skjenkebevillinger salgsbevilling 1 21 Kunnskapsprøven om alkoholloven og etablererprøver om serveringsloven - antall avlagte prøver År Kunnskapsprøve skjenke Kunnskapsprøve salg Etablererprøve serveringsloven Investering År Regnskap Revidert Budsjett 1012 Opprinnelig budsjett 20 - Politisk ledelse

7 Rådmannens stab Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hamar for barn og unge Barn og unges interesser ivaretas bl.a. gjennom deltakelse i planarbeidet og informasjon/ enkeltsaker i ungdomsrådet. Ungdomsrådet har hatt egen presentasjon i kommunestyret. Hamar er medvirkning For å sikre god medvirkning har det i vært et økende/sterkt fokus på god informasjon og kommunikasjon med omgivelsene. IKT-strategien for 2015 ble vedtatt. Det har vært økt fokus på oppstartfasen i planarbeidet, bl.a. utarbeidelse av planprogram med fokus på bl.a. medvirkning. Godt miljø og livskvalitet for alle Arbeidet med revidering av miljøplan og samordning med klimaplan ble satt i gang i. Miljøsertifisering av alle kommunale enheter ligger noe foran vedtatt framdriftsplan. Det er etablert økt bevissthet på universell utforming i byggeprosjektene og tilrettelegging i eksisterende bygg, se suksesshistorier. Et næringsliv i vekst Kommunene Løten, Stange og Hamar vedtok i desember å organisere HRU etter vertskommunemodellen styrt av ei nemnd bestående av representanter fra de folkevalgte og næringslivet. Hamar er vertskommune. Det er etablert et tettere samarbeid med HRU hvor rolleavklaring er et viktig stikkord. Eiersekretariat er etablert og i god funksjon. Arbeidet med revisjon av eierstrategien er igangsatt. Kommuneplanens arealdel er vedtatt hvor næringsareal har fokus. Plansamarbeid med Ringsaker om utvikling av området Nydalen, Olrud og Trehjøringen er etablert. Gode botilbud og tjenester Arbeidet med helse og sosialplan pågikk i hele. Frist for sluttbehandling av planen ble utvidet til 2. halvår Boligsosial handlingsprogram ble videreført i. Opprinnelig sluttdato for programmet er Hamar kommune har blitt oppfordret til å søke om å bli med i ytterligere 2 år. Senter for kompetanse og utdanning Hamar kommune har sammen med HRU arbeidet om å formidle god informasjon på Hamars nettsider om nyttig informasjon til studenter. Bla. deler kommunen ut velkomstpakke til alle studenter. Det er også arbeidet med etablering av Midtbyen plass, forlengelse av Østregate med trapp/rampe opp til Campus. Innlandets hovedstad Arbeid med byromsanalyse og byromsplan for Hamar sentrum har pågått gjennom hele året. Det er etablert partnerskap med eiendomsaktører i byen for finansiering og gjennomføring av prosjektet. Det er blant annet avholdt to folkemøter. Byromsplanen for sentrum vil bli ferdigstilt i april Hamar kommune har i bidratt til å etablere Hamar Gårdeierselskap AS. Selskapet er et resultat av et langvaring og omfattende samarbeid mellom Hamar Gårdeierforening og Hamar kommune om utvikling av sentrum. Selskapet skal arbeide for å skaffe gode lokaler og flere gode leietakere med gode handels- og servicetilbud til innbyggerne og besøkende. Rådmann: Martin W. Kulild Avdelinger: Organisasjon og personal - stab Administrasjon - stab - arkiv - kantine - renhold - vaktmester Økonomi - stab - regnskap - lønn - fakturering - innfordring - skatt Strategi - stab IKT-utvikling og bestiller - stab Årsverk, inkl vikarer: 79,6 Suksesshistorier: Stor oppslutning på kurs i forbindelse med ny IKTløsning, 58 kurs med ca 1000 deltakere. Lesebrett og innføring av elektronisk sakskart for kommunestyret. Økt bevissthet på viktigheten av universell utforming som følge av bl.a. målrettet arbeid i etablert ressursgruppe og rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming. Etablering av interkommunalt skattekontor sammen Stange kommune. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

8 Rådmannens stab En internasjonal kommune Planlagt nordisk Vennskapsbystevne i Hamar i 2013 ble utsatt foreløpig til 2014 etter at Viborg trakk seg fra det politiske vennskapsbyarbeidet i Norden. Formannskapets arbeidsutvalg for internasjonalt samarbeid har tatt initiativ til en videreføring av samarbeidet i noe endret form. Medlemskap og deltagelse i Osloregionens Europakontor er videreført. Hamar formannskap besøkte Brussel 2 dager i mars, to medlemmer av formannskapets arbeidsutvalg deltok i EUs Open Days og kommunen har hatt hospitant på Oslokontoret. Barnehageassistenter fra Hamar-regionen avsluttet i et utvekslingsprogram med danske og engelske barnehager under Leonardo da Vinci (fag- og yrkesopplæring). Ungdomsskoler i Hamar deltar regelmessig i Comenius-prosjekter (grunnskolen). HRU er Interreg lead-partner for prosjekt Nordens beste innlandsregioner sammen med Värmland og Dalarna. Hamar kommune får løpende forespørsler fra bl.a. KS om kommunalfaglig og politisk orientering til gjestende delegasjoner fra utviklingsregioner i og utenfor Europa. Kommuneorganisasjonen: Arbeidet med utviklingstiltak knyttet til Hamar kommune 2020 er i godt gjenge jf Del 1 Medarbeidere og organisasjon. Kommunens jurister ble i omorganisert til et kommuneadvoktatkontor. Kommuneadvokaten er organisert som en egen enhet i administrasjonsavdelingen. Formålet er å håndtere en større del av de saker som krever advokatkompetanse i egne regi, og ved det redusere behovet for kjøp av advokattjenester. Dette vil særlig være aktuelt innenfor barnevern. Spesielle utfordringer Løpende tilleggsbestillinger kommer ofte i konflikt med planlagt arbeidsoppdrag og planprosesser. Omstilling og endring Tiltak på kort sikt (): Opplæring i prosjektarbeid er utsatt, jf prosjektlisten. Effektivisering ved hjelp av IKT, mottak av e-faktura er igangsatt og tilrettelegging for nye løsning gjennom implementering av ny basisløsning. Implementering av kvalitetssystemet EQS pågår med stadig flere RE Tiltak på lengre sikt (- 2015): Følge opp målsettingene i boligplanen gjennom bl.a. å implementere Boligsosialt handlingsprogram Hamar 2020 Kvalitetsstyring Styringsark - måloppnåelse Samfunn For å understøtte kommunens politiske og administrative ledelse i arbeidet med å bygge kreative partnerskap for samfunnsbygging lokalt, regionalt og nasjonalt har staben bl.a. lagt til rette for folkemøter, samarbeidsmøter med næringslivet, kontakt med enkeltaktører i næringslivet (konkrete prosjekter), økt fokus på næringsarbeidet gjennom tettere kontakt med Hamarregionen utvikling og økt samarbeid/kontakt med Fylkeskommunen. Det vises for øvrig til prosjektlista. 8

9 Rådmannens stab Brukere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Politikertilfredshet totalt * * 4,6 * Måloppnåelse God kvalitet Helhet og samordning God medvirkning God informasjon enhetens tilfredshet med staben totalt Selskapstilfredshet hos HIB, IKT, KF og Kirken (veiledning og oppfølging) enhetenes tilfredshet med samordning enhetenes tilfredshet med medvirkning enhetenes tilfredshet med informasjon * * 4,6 * * * 4,5 * * * 4,6 * * * 4,6 * * * 4,6 * * Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse. Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet totalt mål * 4, 5 * 4,8 * Sykefravær egenmeldt 0,9 % 1,1 % 0,7 % 1,0 % 0,9% Sykefravær legemeldt 7,4 % 4,8 % 6,9 % 5,0 % 4,5% Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * 4,5 * 4,6 * 4,4 * 4,5 4,5 * 4,6 * 4,7 5,0 * 1 plass Måloppnåelse * Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser. Legemeldt sykefravær ligger under resultatmålet og er det laveste i registreringsperioden. Målt i forhold til 2011 utgjør reduksjonen om lag 1,75 årsverk. Kompetanseheving Staben deltar på nødvendige kurs og konferanser knyttet til aktuelle fagområder. Økonomi Mål God økonomistyring Måleindikator Avvik i % av vedtatt netto driftsramme mål ,0 +1,2 >/=0,0 % +5,7 Måloppnåelse 2011 Ansvarsområdene innenfor 21xxx har et regnskapsresultat som balanserer mot budsjett med et mindreforebruk i underkant av Kr. 4,0 mill. Det er til dels betydelig avvik mellom avdelingene. Mindreforbruket har sammenheng med vakanser og budsjettrammer som nå er korrigert inn mot

10 Rådmannens stab Nøkkeltall Hamar 2010 Hamar 2011 Hamar Gr. 13 Antall møter i kommunestyret 12 10* 20*** - Antall møter i formannskap 28 19* 26 - Antall skjenkebevillinger Antall lønns og trekksoppgaver (Hamar kommune) Restanser utgående faktura ved utgangen av året i prosent - Antall regnskapsbilag (Hamar kommune) Antall attføringssaker 48 ** - Andel av driftskostnader på art som er kjøpt over rammeavtaler 60 % 65 % - * Tall fram til og med Nytt kommunestyre ble konstituert ** Oppdaterte tall mangler. *** Inkludert opplæringsmøter Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status IKT-strategi og handlingsplan Ny interkommunal IKT strategi for perioden Interkommunal IKT-strategi for perioden ble vedtatt i alle 6 kommunene. Ny programvare for e-post/kalender og ny versjon av kontorstøtte (Office) for alle ansatte som bruker disse verktøyene. Videreutvikling av Agresso-løsningen ta i bruk nye muligheter som effektiviserer arbeidsprosesser gjennom budsjettmodul, e-faktura inn, matching av faktura gjennom e-handel. Iverksette tiltak fra Rapport fra gevinstkartlegging våren 2009 Gjennomgå rutiner og kvalitetssikre opplysninger i Agresso Prosjektstyring Vedta nye prosedyrer for oppstart og gjennomføring av prosjekter Utarbeide ny prosjektmetodikk og dokumentasjon Opplæring i prosjektarbeid Innføring av nytt ressursstyringssystem. Beredskap Hamar kommune 2020 Oppgradere MS office til en nyere versjon som støttes av leverandør i forhold til bl.a. sikkerhet og ny e-postløsning som enklere lar seg integrere med andre systemer deriblant telefoni. Opplæring er en del av prosjektet. Målsettingen er at IKT-systemene / verktøyene skal effektivisere og kvalitetssikre arbeidsprosessene. Øke effektiviteten i det kommunale prosjektarbeidet. Best mulig ressursutnyttelse og tydelige og trygge arbeidsforhold. Oppdatering i forhold til ny beredskapslov. Jf Del 1 Medarbeidere og organisasjon Pilotene ble avsluttet med godt resultat våren 2011, og det ble vedtatt å videreføre satsingen med bruk av LEAN. Det er nå 7 leverandører som sender e-faktura inn og det arbeides med å få flere på plass. Ikke gjennomført. Løsningen er nå i drift. Nytt verdigrunnlag Jf Del 1 Medarbeidere og organisasjon 10

11 Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Utarbeide en kommunal planstrategi for perioden Gjennomføre innbyggerundersøkelse. Boligsosial utviklingsprogram. Fremskaffe og tilgjengeliggjøre fakta om barn og unges levekår. Synliggjøre kommunens helhetlige barne- og ungdomspolitikk. Utarbeide en utviklings- og strategiplan for barnehagesektoren fram mot 2015 i løpet av. Utarbeide en utviklings- og handlingsplan for barnevernstjenesten i løpet av, der tjenesten settes inn i en helhetlig sammenheng i samsvar med nasjonale føringer. Revidering av 2 kapitler i strategi- og utviklingsplanen Hamarskolen som merkevare. Utvikle og gjennomføre en inkluderingsplan med mål og tiltak for tjenestetilbudet for minoritetsspråklige som gir innvandrerne mulighet for å bidra med sine ressurser i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Utviklingsprogram for integrering. Pilotkommune universell utforming. Et krav i plan og bygningsloven. Øke bevisstheten om hvilke planer som bør utarbeidet sett i lys av de langsiktige utviklingstrekk. Skaffe kommunen en god oversikt over innbyggernes tilfredshet med kommunens tjenester, opplevelser og muligheter. Arbeidstittel er Krafttak for boligtilbud til vanskeligstilte. En oppfølging av vedtatt boligplan. Øke kunnskapen om barn og unges levekår i Hamar. Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Godt barnehagetilbud. Gode barnevernstjenester. Utvikle kompetanse, bevissthet og gode løsninger. Planstrategien blir sluttbehandlet 1 kv Prosessen ble igangsatt på slutten av. Anbudskonkurransen igangsatt med frist Programledelse er tillagt Strategiavdelingen. Driften av programmet (enkelttiltakene) ligger i Boligsosialavdelingen. Eksisterende avtaleperioden med Husbanken avsluttes i Programmet blir etter forespørsel fra Husbanken videreført med ny samarbeidsavtale gjeldende til Er avsluttet. Vedtatt i formannskapet 12/ Legges som grunnlag i komiteens videre arbeid, jf. punktet under. Opprinnelig planlagt oppstart i. Komité for barn og unge vedtok i å forskyve oppstart til vinter/vår 2013 pga arbeidet med barnehageplan. Planprogram på høring. Parallelt jobbes det med selve planen. Vedtatt fremdriftsplan følges. Avventes til arbeidet med helhetlig barneog ungdomspolitikk. Komité for barn og unge sammen med velferdskomiteen anbefalte at plan for barneverntjenesten ble lagt til helhetlig barne- og ungdomspolitikk (på et overordnet nivå). Er avsluttet. Vedtatt i kommunestyret 26/9-. Program for integrering og strategier og mål for integrering er vedtatt i formannskapet. Prosjekter og tiltakene gjennomføres i henhold til handlingsplanen som operasjonaliseres fra Se ovenfor. Pilotkommuneperioden ble avsluttet i. Oppfølging av pilotprosjektene Strandgata og Ankerskogen fortsetter i samarbeid med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Formingsveileder for universell utforming i sentrum vedtatt. Kompetansehevning, bl.a. gjennom MDs nettverk og fagseminar arrangert i samarbeid med Stange og Løten med 120 deltakere. 11

12 Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Innen utgangen av vedta en kommunedelplan for helse og omsorg i Hamar kommune. Revidering av miljøplan inkludert samordning med klimaplan. Miljøsertifisering av alle avdelinger i Hamar kommune ( ). Målet/hensikten er å møte framtidens utfordringer på best mulig måte. Arbeidet med samhandlingsreformen og arbeidet med en kommunedelplan for helse og omsorg vil berøre hverandre. Komitésak Etablere miljøforståelse og miljøvennlig produksjon. Formannskapet vedtok høsten ny framdriftsplan. Planutkastet sendes på høring før sommeren Sluttbehandles 2. halvår Følger opprinnelig framdriftsplan Følger opprinnelig framdriftsplan Revidering av smittvernplan Administrativt prosjekt Utarbeidelsen av planen er utsatt til 2014 Samlet plan for helsemessig og sosialberedskap Samhandlingsreformen Administrativt. Lovpålagt. Planarbeidet gjennomføres i 2013 Komité for velferd vil arrangere et framtidsverksted som bl.a. vil komme med innspill til utviklings- og handlingsplan for helse- og omsorgstjenesten. Helse- og sosialplan, se overfor. Regionalt prosjekt ble avsluttet i tråd med prosjektplanen som gikk ut. Det kommunale programmet jobbes det med fortløpende. Drift Hamar kommune er fortsatt aktivt medlem i Trainee Innlandet. Den årlige rekrutteringsdagen var i for 5. gang på Hamar rådhus. Hamar kommune deltok i nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. Likestilling Stabslederne har deltatt på mangfoldsopplæring. Universell utforming HMS Staben har benyttet Bedriftshelsetjenesten til å gjennomføre kurs i risikovurdering i HMS området for alle ledere høsten. Dette følges opp videre. Det er i samarbeid med hovedverneombud og bedriftshelsetjenesten gjennomført verneombudsopplæring med 25 deltagere, og det er gjennomført vernerunde med oppfølgende tiltak. KAMU har ikke vært i drift i. Dette skyldes at det har vært vanskelig å få oppnevnt representanter fra ansatte. På vegne av rådmannen har staben ved org.pers.avdelingen både leder- og sekretærrollen i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU). Tilsvarende gjelder for Forum for tillitsvalgte. Alle stabsavdelingene har HMS-fokus i det daglige. Interkommunalt samarbeid Gjennom Hedmark IKT deltar nå kommunen i 7 interkommunale forvaltningsteam som blant annet har som oppgave å arbeide med utvikling av fagsystemer. I har Hamar deltatt i 9 interkommunale IKT-prosjekter. Kommunene Hamar, Stange og Løten har arbeidet med å få på plass nye internettsider. Ny profil og løsning som er tilpasset lesebrett og mobiler har vært en del av arbeidet. Felles telefoniløsning basert på IP, hvor over halvparten av kommunens virksomheter er på plass i den nye løsningen. Hedmark IKT har laget en ny teknisk plattform og Hamar var 3. kommune over på denne. Ny interkommunal avtale på bredbånd gir lavere kostnader /økt kapasitet. Investering År Regnskap Revidert Budsjett 1012 Opprinnelig budsjett 21 - Rådmannens staber og fellesutgifter Det ble investert i følgende i : Ny telefoniløsning, ny webportal og oppstart på telemedisin. Alle er prosjekter som forsetter i I tillegg er det regnskapsført 15 mill kr til forhøyet aksjekapital i HOA. 12

13 Arealplan Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Byen preges i av byggeprosjekter, og det er meningsfylt for arealplan å se bygg reise seg etter reguleringsarbeider som har pågått i årene før. Kulturhuset, Ankerskogen badeanlegg, Tårnhagen, Hamar stadion, Strandgata, Martodden. Nye planer som er igangsatt eller underveis i er: områderegulering for Ingeberg med betydelige tomtearealer for boligbygging kommunedelplan for Hjellum med 2-3 nye utbyggingsfelter og tiltak i lokalsamfunnet som følge av stedsutviklingsprosjektet konstruktivt samarbeid om utbedring av Hamar stasjon/skysstasjonen med 6 andre offentlige etater innledende samarbeid om dobbeltspor intercitybane samarbeid med vegvesenet om regulering av Ringgatas forlengelse plan for Midtbyen plass som del av samarbeid om Campus Hamar bidrag i utviklingen av planer for Stortorget og i etablering og drift av Infopaviljongen ByggHamar parkeringspolitikk for Hamar med kommuneutviklingskomiteen prosesser med spørsmål om høyhus Hamar stadion, utvikling av Vangsvegen 73, også med høyhus, videreutvikling av Maxi o.a. Omstilling og endring Kommunikasjonsseminar for hele avdelingen, to medarbeidere på kommunikologikurs og hele avdelingen har vært involvert i LEAN-prosess for utvikling av rutinebeskrivelser for planarbeid til internt og ekstern bruk. Prioritering av oppgaver: har vært et år med mange krevende private reguleringsforslag og planinitiativ og mye tid medgått i planprosessen for Stortorget og til ByggHamar. Dette har gått ut over framdriften i øvrig kommunal planlegging, særlig vedr. sentrumsutvikling. I framtiden må det vurderes enten å kutte ned på utredningsarbeidet, yte mindre planfaglig bistand eller å øke bruken av konsulenter eller engasjement. Vedtak av kommunal planstrategi i februar 2013 har tatt noen grep vedr. prioritering. Samarbeidet med andre avdelinger har vært i positiv prosess i. Bl.a. har felles styringssamtale med rådmannen og fellesmøter med rolleavklaring Arealplans utviklerrolle har vært under diskusjon også i. Kompetanseutvikling gjennomført på internasjonalt arbeid, og innovativ ledelse av byutvikling. merkantil støtte i 30% har bedret situasjonen for leder og medarbeidere forøvrig. enhetsleder Kari Nilssen Årsverk, inkl. vikarer: 11,3 Suksesshistorier: Reguleringsplaner for strandsonen: Beslutning i miljøverndepartementet som legger godt grunnlag for å gå videre! Kommunen har drevet et godt informasjonsarbeid i saken! Endelig i Brussel! Interessant rapport fra studieoppholdet:??? DreamHamar - medvirkningsprosjektet på Stortorget i 2011 har blitt kjent utover i verden og var det spanske bidraget på arkitekturbiennalen i Venezia sist høst. Videre ble det stilt ut i Nasjonalmuseet i Oslo i desember. Spesielle utfordringer Arealplan ligger etter tidsskjema med forberedelser til revisjon av sentrumsplanen. Til gjengjeld har det blitt brukt mye tid på å støtte pågående prosjekter i sentrum, og å støtte arbeidet med byromsplan som har kommet i stand utenom prosjektlista. Det er behov for å komme videre med både formelle planer for sentrum og ikke minst legge grunnlag for og ta initiativ til flere boligprosjekter i sentrum. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

14 Arealplan Styringsark - måloppnåelse Samfunn Mål Omdømme/informasjon Arealplan skal bidra til å gi Hamar kommune et godt omdømme ved å være gode til å kommunisere på vårt saksfelt, og å være serviceorienterte og faglig dyktige innen planlegging og byutvikling. Aktiv bruk av internett, GIS og 3-D verktøy videreutvikles. Miljø og klima Arealplan vil bidra til å videreføre målene i SMATplanen til kommunens nivå og generelt bidra til å nå kommunens klima- og miljømål. Måloppnåelse Arealplans egenvurdering er at bruk av internett, 3D og GIS fungerer bra. PlanDialog har åpnet i og tilgjengeligheten til arealplanprosessene på nett er betydelig forbedret med dette. Det er potensial for ytterligere forbedring ved å utvikle samarbeidet med informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Kommunikasjon med forslagsstillere oppleves som en utfordring å få til slik at alle blir fornøyde, særlig når det er høyt konfliktnivå i saken. Effekt på miljø og klima er fast vurderingskriterium i forbindelse med arealplansaker. Brukere og tjenester Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Politikertilfredshet totalt * * 4,2 * Måloppnåelse God kvalitet Antall klager som gis medhold av fylkesmannen grunnlagt i kommunens saksbehandling Antall avvik i behandlingsfrister i plansaker slik at saksbehandlingsgebyr må frafalles (ny indikator) ? *Arealplan var en del av staben da målene og indikatorene ble utarbeidet Universell utforming Arealplan vurderer krav om universell utforming i alle plansaker. Arealplan har bidratt i kommunens tverrfaglige ressursgruppe for universell utforming. Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet totalt mål * 4,7 5,0 * * Sykefravær egenmeldt 2,3 % 2,0 % 0,8 % 0,4% Sykefravær legemeldt 0,7 % 3,5 % 2.3 % 2.4% Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2009, 2011 og. * 4,6 4,7 * * * 4,3 4,6 * * * 4,7 4,9 * * * Måloppnåelse 14

15 Arealplan Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Fra kommunedelplan til prosjekt i Strandsonen, inkl konsekvensutredning og koordinering av prosesser fram mot vedtak med utbyggingsavtaler. Oppfølging av KDP Stavsberg-området, prosess fram mot reguleringsplan med utbyggingsavtaler Formingsveileder for byutvikling langs Vangsvegen (FS-sak 169/05) Detaljegulering Hamar stadion Reguleringsplan for Midtstranda Kommunedelplan og stedsutvikling Hjellum Områderegulering Ingeberg NY: Planarbeid Ringgatas forlengelse med Utstillingsplassen Evaluering og revisjon av kommunedelplan for sentrum Omformulert: Designprogram og eiendomsutvikling i Hamar sentrum. By aksen Hamar stadion Østre torg Stortorget Koigen. Mulighetsstudier for utvikling av Fuglsethtomta Planarbeid for næringsområdene Trehørningen Olrud Nydal. Planarbeid for områdene rundt Åkersvika i samarbeid med Stange kommune. NY: Kommunedelplan for Rv 25 fra Torshov til Ringgata. Jernbaneutredninger gjennom Hamar Utvikle ny bydel som rommer 30-40% av prognosert boligutvikling i 30-årsperspektiv. Fortetting ihht SMAT. Boligbygging, ca 350 boliger i fase 1 som reguleres nå i Hamar og Ringsaker i samarbeid. Samlet potensial på ca 800 boliger. Fortetting ihht. SMAT. Gi retningslinjer for byutvikling langs Vangsvegen. Utbygging av m2 kjøpesenter samt boliger, kontorer og friområde sentrumsnært i Hamar. Håp om at det skal styrke sentrum som møteplass. Sikre revidert vegsystem i området ihht til ny adkomst og legge grunnlag for videreutvikling av næringseiendommene ihht kommuneplanens arealdel. Videreutvikle Hjellum som sted og samfunn og finne nye arealer for boligbygging. Stedsutviklingsprosjekt over 3-5 år og kommunedelplan for fysisk utvikling. Videreutvikle Ingeberg med nye boligarealer ihht SMAT og kommuneplan. Framskaffe tilbud om boliger i rekke og eneboliger. Gjennomføre hovedvegstruktur ihht kommunedelplan for sørøstre bydeler og i sammenheng med planer for strandsonen. Skape fornyet grunnlag for utvikling av Hamar sentrum ihht vedtatte sentrumsstrategier Skape fornyet grunnlag for utvikling av Hamar sentrum ihht. vedtatte sentrumsstrategier 2010 og tilrådinger fra prosessen Alle mann til pumpene våren Skape felles visjoner for utvikling av to kvartaler ihht kommuneplanen. Se utvikling av næringsarealer og infrastruktur i sammenheng over kommunegrensen Ihht SMAT. Vurdere helhetlige grep om byutviklingen gjennom 2 kommuner med en lengre tidshorisont. Ihht SMAT. Oppfølging av veg og transportplanens ambisjon om å styrke hovedadkomsten til Hamar. Skape forutsigbarhet for utviklingen på strekningen. Sikre best mulige løsninger for Hamar og regionen. Prosessen stilt i bero til avklaring i miljøverndepartementet forelå november Videre prosess i Vedtatt reguleringsplan og utbyggingsavtale i februar. Ingen framdrift i. Vedtatt detaljreguleringsplan mai. Bygging påbegynt sommeren. Forutsetningen for oppstart har vært at vedtak om E6 med ny adkomst kommer på plass i miljøverndepartementet. Det har ikke skjedd. I henhold til plan. Forventes vedtak av kdp i Forberedelse i i henhold til plan. Forventning om vedtak i Skogsrud og Jevne fremmes som privat forslag i Gjennomført i henhold til plan. Forventning om vedtak Liten framdrift i. Byromsplan og volumanalyse under arbeid. Evaluering av gjeldende plan ikke påbegynt. Svares opp gjennom byromplan i samarbeid med eiendomsutviklere i sentrum (strategi / arealplan). Samt veileder for universell utforming (TDA) I henhold til avtale i gjennomføres denne i Oppstartet ved felles grunnlagsanlyse med Ringsaker utløst av IKEAetableringen i Nydal. Ikke oppstartet, og muligens ikke aktuell før scenariearbeid for langsiktig utvikling settes i gang ihht vedtatt planstrategi. Ikke igangsatt. Ikke prekær. Pro-aktiv i henhold til plan. 15

16 Arealplan Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Utviklingsplaner for den sentrumsnære sjøfronten, Brygga E6 Langsiktige planer basert på resultat av overordnet planlegging og evt. konseptvalgsutreding for framtidig jernbane. Tiltaksplaner er TDA sitt ansvar. Sikre snarest mulig og best mulig resultat for E6. Prioritere ressurser til å følge opp planlegginga og være proaktive. Ikke igangsatt i men aktuelt med nye samlende grep for kortsiktige tiltak og langsiktige utviklingsstrategier i Se utvikling av Tjuvholmen og urban sjøfront i sammenheng. Sak framlegges primo Avventer vedtak i miljøverndepartementet. Parkering Parkeringshus Parkeringspolitikk Stedsutvikling Briskebyen Områderegulering Kirkeby Mål om bedre styring av parkeringspolitikken og finansiering av parkeringsanlegg. Mål om å styrke bokvaliteter og samhold til Briskebyen og evt. Østbyen. Sikre balansert utvikling av området for reiselv, friluftsliv, hytter og boliger. Gjennomføres som komitearbeid, kommuneutviklingskomiteen. Ikke oppstartet, ihht plan. Ikke oppstartet, ihht plan. Kompetanseheving To medarbeidere har fullført kommunikologi-utdanning i. En har begynt på videreutdanning i Samspill og ledelse i by og stedsutvikling i regi av UMB og Husbanken. En har hospitert i Osloregionens europakontor i Brussel. Hele avdelingen har hatt kommunikasjonsseminar og arbeidet med LEAN-prosess. Noen har deltatt på studietur til Helsingborg - området. Noen har deltatt på lekeplass-seminar i København i regi av av Hedmark fylkeskommune. Økonomi Mål Måleindikator God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme mål -1,4 % 0 % >/= 0,0 0,3 Måloppnåelse Nøkkeltall Hamar 2010 Hamar 2011 Hamar Gr. 13 Behandling av arealplansaker (type sak) Reguleringsplaner private planforslag kommunale planforslag Klagesaker Ikke tall - sendt videre til Fylkesmannen fra formannskapet Ikke tall - klager ikke gitt medhold av Fylkesmannen 0 0*) 9 Ikke tall *) 1 klage ikke ferdigbehandlet. et antas. Drift Bemanningsvolum i hovedsak uendret. Merkantil ressurs tilsatt i 30% av vakant stilling. All time high på klagesaker i forbindelse med kontroversielle reguleringsplaner har krevd uvanlig mye ressurser til saksbehandling. Tilsyn og kontroll - Avvik og klager Arealplan har ikke hatt tilsyn. 16

17 Service og kommunikasjon Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan ByggHamar Infosenter 21. april åpnet ByggHamar infosenter på Østre torg hvor vi profilerer bygge- og byutviklingsprosjekter i Hamar. Målet med infosentret er å øke kunnskap og interesse for byutviklingen. Sentret fungerer som en møteplass mellom innbyggere og kommunen. Prosjektene presenteres med animasjoner og presentasjoner på en storskjerm, ved oppslag og bilder på veggene samt annen skriftlig informasjon. Det private næringsliv har også blitt invitert inn med sine prosjekter. I hadde sentret drøye 4000 besøkende. Blant disse var 500 til stede på åpningsdagen og 900 elever fra Hamar-skolene som brukte sentret i forbindelse med den kulturelle skolesekken og medvirkningsprosessen på Stortorget. Infosentret bemannes på turnus av tre avdelinger i kommunen pluss ressurser fra Hamarregionen Utvikling. Sentret er åpent for publikum tre dager i uka og blir i tillegg brukt i forbindelse med arrangementer på torget og til møter med presse og samarbeidspartnere innen byutvikling. Prosjekt for sosiale medier Høsten deltok vi et prosjekt for kommunikasjon i sosiale medier. 10 kommuner og èn fylkeskommune var med i prosjektet. Programvaren som er utviklet, gir to funksjonaliteter: den ene er en nettportal for å koordinere kommunes aktivitet i sosiale medier, den andre er Facebook-applikasjoner skreddersydd for kommunesektoren. I desember var vi på lufta med en kommunal Facebook-profil som pr utgangen av 2013 har over 430 likes. enhetsleder Hilde Huse Årsverk, inkl. vikarer: 12,05 Suksesshistorier: ByggHamar infosenter Vel gjennomført leanprosess kommunale eiendomsavgifter Interkommunalt samarbeid om fornyelse av nettsidene og velkomstpakker til våre nye innbyggere. Web Kommunens nettside er en av våre viktigste kanaler for å nå innbyggerne. Gjennom hele året har vi forberedt lanseringen av nye websider hvor fokus er at innbyggeren skal finne informasjon om tjenester på en enkel og oversiktelig måte, ha tidsriktig design og være universelt utformet. De nye nettsidene ble lansert i februar Kommunikasjon i krisesituasjoner Kommunikasjon i krisesituasjoner hadde stort fokus gjennom året, da Øvelse Hamar ble avholdt i oktober. Kommunikasjonsplaner Gjennom har vi jobbet videre med å innlemme kommunikasjon i prosjektplaner i ulike avdelinger. Vi har jobbet med bevisstgjøring og kompetanseheving i organisasjonen. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

18 Service og kommunikasjon Omstilling og endring Avdelingen har tatt i bruk lean som metode for å øke kvalitet og servicenivå og våren gjennomførte vi en lean-prosess i forbindelse med utsendelsen av kommunale eiendomsavgifter. Målet var blant annet å redusere behandlingstiden for henvendelser på telefon og å redusere antall viderekoblinger. Antall viderekoblinger ble redusert med 44,7% i forhold til Kompetansen er forbedret i avdelingen og publikum får raskere svar på henvendelser. Informasjonen om kommunale eiendomsavgifter på nettsidene våre ble forbedret. Sidene har vært godt besøkt, og vil utvikles videre. Lean-prosessen har involvert alle i avdelingen og medarbeidertilfredsheten har vært god. Vi ønsker å fortsette med lean-arbeidet i avdelingen både ved å ta i bruk nye lean-verktøy og se på nye arbeidsprosesser. Styringsark - måloppnåelse Samfunn Mål Omdømme/informasjon Gjennom kommunens kommunikasjonspolitikk medvirke til at kommunen driver et aktivt omdømmearbeid Måloppnåelse var et år med stor aktivitet. De mange bygge- og utviklingsprosjektene sto i fokus for mye av kommunikasjonsarbeidet vårt, både lokalt og utenfor Hamars grenser. Kommunen er i vekst og må posisjonere seg for å sikre fortsatt stor tilflytting. Vi jobber derfor med strategier for å sette Hamar på kartet. Høsten forberedte vi hvordan kommunen skulle markere at ski- NM og skøyte-vm ble arrangert i Hamar vinteren Brukere/tjenester Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) Tilgjengelighet på sentralbordet Tilgjengelighet på Servicekontoret (telefonnummer 210) Brukertilfredshet tilgjengelighet på telefon mål 12 sek 14 sek 13 sek 13 sek 11 sek 13 sek 11 sek 13 sek * 4,8 5,0 * Måloppnåelse God kvalitet Brukertilfredshet troverdighet Plassering i forbrukerrådets test av kommunal service Internettevaluering norge. no tilgjengelighet * 5,5 5,7 * Prisinformasjon på nettet, godkjent Kommunetest, nr 38 av av 100 poeng =godkjent 0-67=ikke godkjent 10 eller bedre 54 % 70 % *** Internettevaluering norge. no brukertilpassing 50 % 70 % God informasjon Internettevaluering norge. no nyttig innhold 78 % 86 % 80 % *** * Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i ** Forbrukerrådet har ikke gjennomført testing av kommunal service i *** Difi og Norge.no har utsatt testing av offentlige nettsteder til april

19 Service og kommunikasjon Medarbeidere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Måloppnåelse Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Medarbeidertilfredshet totalt * * 5,2 * Sykefravær egenmeldt 0,6 % 1,0 % 0,6 % 2,0 % Sykefravær legemeldt 3,2 % 6,6 % 3,2 % 2,9 % Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse * * 5,1 * * * 5,0 * * * 5,4 * * Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i. Sykefraværstallene viser en negativ utvikling i forhold egenmeldt mens det er positiv utvikling i forhold legemeldt fravær. Det er imidlertid viktig å ha med i betraktning at Servicekontoret er en liten avdeling, slik at små endringer både i positiv og negativ retning i forhold til sykefraværet får stort prosentvis utslag. Kompetanseheving Det har i vært gjennomført kompetansehevende tiltak innen for områdene krisekommunikasjon, telefonstøttesystem, sosiale medier og nettpublisering. Økonomi Mål God økonomistyring Måleindikator Avvik i % av vedtatt netto driftsramme mål 0,0 9,6% >/=0,0 % -6,3 % Måloppnåelse * Utlånsrammen inkluderer innlån for inneværende år pluss ubrukte midler fra året før. Det negative avviket skyldes et merforbruk som i all hovedsak har årsakssammenheng i annonsering og kunngjøringsutgifter. Merforbruket må ses i sammenheng med stabens budsjett og økonomiske resultat. Nøkkeltall Antall besøk til Servicekontoret pr. dag i gjennomsnitt (inkluderer ikke besøk i skranken) Antall inngående telefonhenvendelser til Servicekontoret pr dag i gjennomsnitt Hamar 2010 Hamar 2011 Hamar Gr Antall tapte anrop på sentralbordet 3,0 % 3,5 % 4,2 % - Antall inngående tlf. i gjennomsnitt pr dag på sentralbordet Opplysninger til eiendomsmeglere

20 Service og kommunikasjon Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Web funksjonalitet/design og selvbetjeningsløsninger Telefoniløsning Digitalt førstevalg med hovedfokus på kvalitet og brukertilfredshet (interkommunalt) Sikre bedre telefoniløsninger Fase 1 vedr. funksjonalitet/design sluttføres februar Det jobbes videre med tilrettelegging for mobile sider. Fase 1 gjennomført våren. Fase 2 våren 2013 Drift Det har vært et ønske å få en mer oppdatert teknisk løsning innen telefoni. En sentral løsning er kostnadsbesparende, forenkler driften, gir framtidig funksjonalitet og åpner for et utvidet samarbeid mellom kommunene i HIKTsamarbeidet. I mars fikk store deler av kommunen ny telefoniløsning og nye telefonnummer. Fullstendig, integrert løsning var først på plass i begynnelsen av desember, og dette kan være en av årsakene til at antall tapte anrop hadde en prosentvis økning i. Informasjonsmessig har omlegging til nye telefonnummer blitt gjennomført på en god måte. I etterkant av etableringen av ny telefoniløsning er det i samarbeid med HIKT, Stange og Løten kommuner etablert et eget forvaltningsteam for telefoni, hvor vi deltar. Hensikten med forvaltningsteamet er å styrke koordineringen mellom eierkommunene og HIKT. Målet er å sikre en mer robust og mindre sårbar forvaltning av den sentrale telefonløsningen. Service og kommunikasjon har ansvaret for å sende ut velkomstpakker til nye innbyggere. I sendte vi ut pakker til totalt innbyggere. Pakkene ble sendt ut hvert kvartal fram til juni, etter juni sender vi ut pakker månedsvis. Sammen med Hamaregionen utvikling og nabokommunene er det blitt laget et fordelskort som gir innbyggerne en smakebit på hva regionen har å tilby og et velkomstbrev fra alle ordførerne i fellesskap. HMS Leder av avdelingen har gjennomført opplæring i risikovurdering og vi har utarbeidet risikoanalyse. Det er vedtatt at avdelingen skal ha felles KAMU med stabene, men dette er ikke satt i drift ennå. Inntil videre fungerer avdelingsmøtet som KAMU. 20

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2012-2015 DEL 2 Innhold Politisk 4 Rådmannens stab 5 Arealplan 11 Service og kommunikasjon 15 Opplæring og oppvekst 19 Barnehage 24 Kultur 28 Pleie og omsorg 33 Levekår og helse

Detaljer

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune

Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Den gode skoleeigar samling 2 18.april 2012 Anne-Grete Melby Grunnskolesjef Hamar kommune Hvem er jeg? Min erfaring: 4 år som lærer i barneskolen 9 år som lærer i ungdomsskolen 7 år som rektor på en mindre

Detaljer

Årsmelding 2011. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2011. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk...4 Rådmannens stab...7 Arealplan... 14 Service og kommunikasjon... 18 Opplæring og oppvekst... 22 Barnehage... 27 Kultur... 33

Detaljer

Årsmelding 2013. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2013. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...15 Service og kommunikasjon...19 Opplæring og oppvekst...23 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...42 Levekår

Detaljer

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2010. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan... 13 Servicekontor... 18 Opplæring og oppvekst... 22 Barnehage... 28 Kultur... 33 Pleie og omsorg...

Detaljer

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN

Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN Rullering av kommuneplanens samfunnsdel 2013 2025 PLAN FOR INFORMASJON OG MEDVIRKNING I KOMMUNEPLANRULLERINGEN 1 INNHOLD 1. HVORFOR MEDVIRKNING? 2. HVA ER KOMMUNEPLANEN OG KOMMUNEPLANENS SAMFUNNSDEL? 3.

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016

STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 STRATEGIPLAN FOR LILLEHAMMERSKOLEN 2012 2016 DEL A: SKOLEEIERS STRATEGIPLAN INNLEDNING Bakgrunn Kommunestyret er Jfr. Opplæringsloven 13-10 den formelle skoleeieren og ansvarlig for at kravene i opplæringsloven

Detaljer

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.

Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14. Digitaliseringsstrategi for Buskerud fylkeskommune 2015-2017 Buskerud fylkeskommune Vedtatt av administrasjonsutvalget 14.april 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. GJENNOMFØRING... 4 3. SATSINGSOMRÅDER...

Detaljer

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring

Årsrapport 2013. Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring Årsrapport 2013 Inderøy ungdomsskole og voksenopplæring 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage

Årsrapport 2013. Sandvollan skole og barnehage Årsrapport 2013 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn: Sandvollan skole og barnhage. Enhetsleder Tjenester Tjenesteleder Brukere

Detaljer

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene

Årsmelding 2014. Del 2 Resultatenhetene Årsmelding Del 2 enhetene Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 6 Arealplan...14 Service og kommunikasjon...18 Opplæring og oppvekst...22 Barnehage...30 Kultur...36 Pleie og omsorg...44 Levekår

Detaljer

Grunnskolesjef Anne-Grete Melby. Delpris 2014 Ledelse av og i skoler

Grunnskolesjef Anne-Grete Melby. Delpris 2014 Ledelse av og i skoler Grunnskolesjef Anne-Grete Melby Delpris 2014 Ledelse av og i skoler Hamar Åpen Modig Pålitelig Helhetlig KRITERIER Hvordan bidrar ledelsen til kommunens og skolenes utvikling og måloppnåelse? Hvilken retning

Detaljer

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.

Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse. Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12. Erfaringer fra pilotprosjekt i Hamarskolen Skolebasert kompetanseheving i klasseledelse Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 12.mars 2013 Hamar kommune Opplæring og oppvekst Leder: Grunnskolesjef Anne-Grete

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sandvollan skole og barnehage VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sandvollan skole og barnehage 1. Om resultatenheten Sandvollan skole og barnehage Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Thomas Herstad Barnehage Bodil Myhr

Detaljer

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12

VIRKSOMHE. SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12 .12 VIRKSOMHE SOMHETSPLAN HIPPT 2012 oppdatert 02.03.12.12 PPT er en lovpålagt kommunal og fylkeskommunal tjeneste som reguleres av opplæringslova 5-6. PPT skal hjelpe skolene med kompetanseheving og organisasjonsutvikling

Detaljer

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013

Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Dialogkonferanse Ungdomstrinn i utvikling Kompetansebasert skoleutvikling Anne-Grete Melby Grunnskolesjef 26.04.2013 Hamar kommune Ca. 30.000 innb. 1 Opplæring og oppvekst Satsing på ungdomstrinnet Vurdering

Detaljer

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste

BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER. Slik arbeider de beste BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER Slik arbeider de beste Innholdsfortegnelse BEST PÅ SERVICE BLANT NORSKE KOMMUNER SLIK ARBEIDER DE BESTE... 3 1.1 Innledning... 3 1.2 Kommunene... 3 1.3 Spørsmålene...

Detaljer

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3

PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING. Pulje 3 PLAN 2012-2013 VURDERING FOR LÆRING Pulje 3 Hamar kommune v/ grunnskolesjef Anne-Grete Melby Organisering. I denne forbindelse viser vi til vedlagte organisasjonskartet for prosjektet i Hamarskolen, vedlegg

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE Styre/råd/utvalg: Hovedutvalget for oppvekst og kultur Møtested: Herredshuset Møtedato: 13.11.2013 Tid: 12.00 Det innkalles med dette til møte i Hovedutvalget for oppvekst og kultur

Detaljer

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014

Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Kommunikasjonspolitikk for Hamar kommune 2011 2014 Utarbeidet av Servicekontoret 2010/2011 Orienteringssak i formannskapet 30.03.2011 Innhold 1. Innledning...3 Målgrupper... 4 2. Mål for kommunikasjonspolitikken...5

Detaljer

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås.

Lederavtale. inngått mellom: (navn) (navn) Dato. Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. Lederavtale inngått mellom: (navn) (navn) Dato Enhetsleder (enhetsnavn) Overordnet leder Denne avtalen erstatter tidligere inngått avtale og gjelder inntil ny inngås. LEDERE SOM LYKKES HAR EVNE TIL: å

Detaljer

LOKAL PLAN. Vang skole

LOKAL PLAN. Vang skole LOKAL PLAN Vang skole 2010 1 FORORD Denne planen er på sitt vis en del av et historisk vendepunkt i Ryggeskolen. Siden 2002 har skolene fungert som selvstendige driftsenheter. Fra skolesjefen sluttet i

Detaljer

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011

BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 BIBSYS kommunikasjonsstrategi 2010-2011 Innledning BIBSYS Kommunikasjonsstrategi gir de overordnede føringene for hvordan forvaltningsorganet skal utøve sin kommunikasjonsvirksomhet. Målgruppen for BIBSYS

Detaljer

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016

Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Plan for kvalitetsutvikling i skole og barnehage 2016-2019 Rindal kommune 2016 Vedtatt i driftsstyret den 12.4.2016 DS-038/16 Side 1 Innhold FORORD... 3 1. RAPPORTERING FOR 2015... 4 2. STRATEGISK PLAN

Detaljer

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn»

Årsrapport 2013. «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» Årsrapport 2013 «Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten - Enhetens navn - Enhetsleder - Følgende tjenestesteder inngår i enheten - Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune

Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune RANDABERG KOMMUNE VEDTATT I KOMMUNESTYRET 19.12.2013, SAK 76/13. PLANSTRATEGI RANDABERG KOMMUNE Kommunal planstrategi 2012-2015 Randaberg kommune 1. FORMÅL Formålet med kommunal planstrategi er å klargjøre

Detaljer

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012

Notat. Øyvind Hauken. Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Notat Fra: Til: Sak: Øyvind Hauken Kommunestyret VEDRØRENDE OPPFØLGING AV VEDTATTE BUDSJETTKOMMENTARER TIL ØKONOMIPLAN 2012 2015 OG ÅRSBUDSJETT FOR 2012 Jeg viser til vedtak i kommunestyret 15.12.2011,

Detaljer

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011

Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Tilstandsrapport for Hamarskolen 2011 Det er fastsatt i opplæringsloven og privatskoleloven at skoleeiere plikter å utarbeide en årlig rapport om tilstanden i opplæringen. I St.meld.nr 31 (2007-2008) fremgår

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tom Lassen Havnsund Arkiv: A20 &34 Arkivsaksnr.: 14/3885 KVALITETSSYSTEM FOR SKOLENE I MODUM Rådmannens innstilling: Saken tas til orientering Saksopplysninger: Rådmannen viser

Detaljer

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI

POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI POLITISK PLATTFORM HADSEL ARBEIDERPARTI, SENTERPARTI OG SOSIALISTISK VENSTREPARTI Innledning Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti er enige om å samarbeide om den politiske styringen

Detaljer

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage

Årsrapport 2014. Utøy skole og barnehage Årsrapport 2014 Utøy skole og barnehage 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen

Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12. Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Frogn kommune Rådmannsgruppen Notat Dato 05.08.2015 Vår ref. 14/03829-12 Til Hovedutvalget for oppvekst, omsorg og kultur, Kommunalt foreldreutvalg for grunnskolen Fra Saksbehandler Rådmannen Kari Veidahl

Detaljer

Skolebasert kompetanseutvikling. Grunnskolesjef i Hamar kommune Anne-Grete Melby

Skolebasert kompetanseutvikling. Grunnskolesjef i Hamar kommune Anne-Grete Melby Skolebasert kompetanseutvikling Grunnskolesjef i Hamar kommune Anne-Grete Melby Hamar Åpen Modig På Hel Hamarskolen som merkevare Framoverlent i Hamarskolen Hamarskolens kvalitetsvurderingssystem Utviklingsplaner

Detaljer

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017

Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen i Vestre Toten 2016 2017 Kompetanseplan for grunnskolen 2016 2017 med utgangpunkt i mål og satsingsområder for grunnskolen i Vestre Toten 2014-2018 Strategi for kompetanseutvikling

Detaljer

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE

KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE KOMMUNENS INNSATS FOR Å ØKE GJENNOMFØRING I VIDEREGÅENDE SKOLE Arkivsaksnr.: 13/3262 Arkiv: A40 Saksnr.: Utvalg Møtedato 37/13 Hovedkomiteen for oppvekst og kultur 09.10.2013 131/13 Formannskapet 15.10.2013

Detaljer

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1

Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Ark.: Lnr.: 8735/11 Arkivsaksnr.: 11/1591-1 Saksbehandler: Brit-Olli Nordtømme TILSTANDSRAPPORT SKOLE 2011 Vedlegg: Tilstandsrapport 2010 SAMMENDRAG: Det stilles sentrale krav om at det skal utarbeides

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann

STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI 2008-2011. Arkivsak 07/1220. Saksordfører: Inger Cathrine Kann STRATEGIPLAN FOR SKOLEVERKET I SKI -2011 Arkivsak 07/1220 Saksordfører: Inger Cathrine Kann Forslag til vedtak: Brukerutvalget tar strategiplanen til orientering. Saksopplysninger: Skolene i Ski skal:

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen

Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter. Strategiplanen for ungdomsskolen Meld. St. 22 Motivasjon-Mestring-Muligheter Strategiplanen for ungdomsskolen Hvorfor fornye ungdomstrinnet? Elevenes motivasjon i grunnskolen faller med alderen, og er lavest på 10. trinn Elever lærer

Detaljer

TILTAKSPLAN 2013-2014

TILTAKSPLAN 2013-2014 Prioriteringer TILTAKSPLAN 2013-2014 Ekstra fokus 2013-2014 Kontinuerlige og lovpålagte prosesser Fagerlia videregående skole Vår visjon Kunnskap, mangfold, trivsel Vårt verdigrunnlag Fagerlia videregående

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Årsmelding 2009 Del 2 - Resultatenhetene

Årsmelding 2009 Del 2 - Resultatenhetene Årsmelding Del 2 - enhetene 1 Innhold enhetenes årsmeldinger Politisk 4 Rådmannens stab 7 Arealplan 13 Servicekontor 18 Opplæring og oppvekst 23 Barnehage 30 Kultur 35 Pleie og omsorg 44 Eiendom 53 Levekår

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/607 Tilstandsrapport for Marker skole 2011-2012 ksbehandler: Ragnar Olsen Arkiv: A00 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato PS 54/12 Oppvekst og omsorgsutvalget 13.11.2012 PS

Detaljer

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage»

Årsrapport 2013. «Utøy skole og barnehage» Årsrapport 2013 «Utøy skole og barnehage» 1. Om resultatenheten 1.1 Kort om hvilke oppgaver som er tillagt enheten Enhetens navn Enhetsleder* Følgende tjenestesteder inngår i enheten Tjenesteenhetsleder*

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5

KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 KOMPETANSEUTVIKLINGSPLAN FOR OPPVEKSTSEKTOREN 2006-2009 06/145-5 Innholdsfortegnelse 1 Målgrupper / kommunale kontaktpersoner... 4 2 Plan for gjennomføring... 4 2.1 Ledere på kommunalt nivå... 4 2.2 Kompetanseutvikling

Detaljer

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT

OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT RINGSAKER KOMMUNE HAMAR KOMMUNE OPPLEGG FOR UTREDNING AV NYE NÆRINGSAREALER I OMRÅDET OLRUD, NYDAL OG TREHØRNINGEN HØRINGSDOKUMENT 1. Bakgrunn Målsetting Utredningen skal i utgangspunktet gi grunnlag for

Detaljer

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune

Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.2011. System. for kvalitetsutvikling. av skolene i Sigdal kommune Vedtatt av Kommunestyret i Sigdal 08.09.011 System for kvalitetsutvikling av skolene i Sigdal kommune n gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode skole i sigdal den gode

Detaljer

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109

Arkivsaknr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb htv Deres ref. Dato: 021109 Type møte REFERAT samarbeidsutvalget, Grødem skole Dato/tidspunkt Onsdag 28.10.09 kl. 18.00 19.30 Innkalt Forfall Møteleder Referent Leder SU, Kristine Enger FAU: Kathrine Edland, nestleder FAU: Alf Helge

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2014-17 Planprogram vedtatt av kommunestyret 23. april 2013 Planprogrammet inneholder tema som belyses i planarbeidet, planprosessen med frister

Detaljer

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere

Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Plan for kompetanseutvikling for pedagogisk personalet og skoleledere Foto: Erlend Haarberg i Dønna kommune 2015-2018 Forslag 1.0 Bakgrunn En viktig forutsetning for elevens læring er lærere med høy faglig

Detaljer

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013

KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KVALITETSUTVIKLINGSPLAN FOR GRUNNSKOLEN I KONGSBERG 2009-2013 KONGSBERG KOMMUNES VISJON Vi skaper verdier - i samspillet mellom teknologi, natur og kultur. HOVEDMÅL 2009-2013: Kongsbergskolen - høyt kunnskapsnivå

Detaljer

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus

Kommunalt plansystem. Nes kommune Akershus Kommunalt plansystem Nes kommune Akershus VEDATT I NES KOMMUNSTYRE 14.10. 2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Plansystemet... 3 2.1. Sammenhengen mellom planene... 3 2.2. Planlegging... 4 2.2.1 Planstrategien...

Detaljer

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010

Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for undervisningspersonalet i grunnskolen i Røyken Tiltak 2009-2010 Kompetanseplan for lærere og skoleledere i grunnskolen skal ivareta nasjonale og kommunale satsingsområder i den hensikt

Detaljer

Arbeid med boligplan i Hamar kommune

Arbeid med boligplan i Hamar kommune Arbeid med boligplan i Hamar kommune Erfaringer med boligsosial planlegging Miguel da Luz rådgiver Strategiavdelingen Husbanken Region Øst, 6. mai 2011 Hvorfor boligplan? Boligpolitikk: All offentlig aktivitet

Detaljer

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019

Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Planprogram for Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ullensaker kommune 2015-2019 Forslag, datert 02.03.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Bakgrunn... 3 2. Medvirkning... 4 3. Utredningsbehov... 4

Detaljer

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015

Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 Kommunikasjonsstrategi revidering våren 2015 «Kommuner og fylkeskommuner skal drive aktiv informasjon om sin virksomhet. Forholdene skal legges best mulig til rette for offentlig innsyn i den kommunale

Detaljer

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN

PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN PLANPROGRAM - NY KOMMUNEPLAN ENEBAKK KOMMUNE 2013 Sist endret: 08.04.2013 Vedtatt av kommunestyret: 13.05.2013 1. Innledning... 3 1.1 Planprogram i lovverket... 3 2. Planprosessen... 4 2.1 Kommunal planstrategi

Detaljer

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune

Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger. Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Kommuneplanverket som verktøy for å framskaffe boliger Hans Petter Wollebæk, rådgiver i rådmannens fagstab, organisasjon, Trondheim kommune Trondheim kommune Formålet med presentasjonen? du skal være mer

Detaljer

Kristiansund kommune

Kristiansund kommune Kristiansund kommune Målsetninger for programperioden 2013 2016 Planlegging og organisering Boligsosial arbeidsgruppe er kommunens ressursteam i forbindelse med gjennomføring av programarbeidet. Kommunen

Detaljer

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler

Harstad kommune. Kommune i Troms med. 24.500 innbyggere. Vel 2800 elever. 333 lærerårsverk. 13 skoler Harstad kommune Kommune i Troms med 24.500 innbyggere Vel 2800 elever 333 lærerårsverk 13 skoler Hva nå? Strategisk plan for oppvekst skal revideres. Ny plan skal utarbeides og fremmes til k- styrebehandling

Detaljer

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot

Kommuneplanens samfunnsdel 2013-2025. Med glød og go fot Kommuneplanens samfunnsdel Med glød og go fot 2013-2025 Kommuneplanen viser kommunestyrets visjoner om strategier for utvikling av Orkdal kommune. Kommuneplanens langsiktige del består av denne samfunnsdelen

Detaljer

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune

Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune Plan 2011 Plan- og planprosess i Gjerdrum kommune 16.nov. 2011 Ole Magnus Huser kommunalsjef Hvorfor planlegge? Kommuneplanen skal samordne samfunnsutviklingen, økonomi og tjenesteutviklingen i et langsiktig

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Læringsutbytte i grunnskolen Saksbehandler: E-post: Tlf.: Arvid Vada arvid.vada@verdal.kommune.no 74048290 Arkivref: 2007/9376 - / Saksordfører: (Ingen) Utvalg Møtedato Saksnr.

Detaljer

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG

Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no SAKSFRAMLEGG VIKNA KOMMUNE Postadresse Telefon Telefaks Postboks 133, Sentrum 74 39 33 00 74 39 00 70 7901 RØRVIK E-post: vikna@vikna.kommune.no Saksnr.: 2012/843-9 Arkiv: A00 SAKSFRAMLEGG Dato: 22.05.2016 Saksbehandler/Tlf:

Detaljer

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009)

Handlingsprogram for Drammensregionen. (vedtatt av Rådet for Drammensregionen 9. februar 2009) Handlingsprogram for 2009 2011 (vedtatt av Rådet for 9. februar 2009) 1 1. INNLEDNING Dette handlingsprogrammet beskriver s prioriteringer og tiltak i perioden 2009 2011. Programmet bygger på Strategisk

Detaljer

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE

Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Verran kommune: Sjekkliste opplæringsloven, del 1 SKOLE Tema Kontrollområde God praksis/ dokumentasjon Lover og forskrifter Vurdering Oppfølging/tiltak Rett og plikt til opplæring Innholdet i opplæringen

Detaljer

Vedtatt av Kommuneutviklingskomiteèn 3. mars 2005

Vedtatt av Kommuneutviklingskomiteèn 3. mars 2005 Veg- og trafikkplan for Hamar Planprogram Vedtatt av Kommuneutviklingskomiteèn 3. mars 2005 K:\felles\VTP\2008_06_Offentlig_ettersyn\Planprogram.doc 1 INNHOLD INNHOLD... 2 1. BAKGRUNN OG MANDAT... 3 1.2

Detaljer

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring

Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Kvalitetsutvikling og implementering av standard for vurdering for læring Jo Fiske og Torgunn Skaaland Asker kommune i Utdanningsdirektoratet 26. januar 2015 Asker kommune i tall > Ca 58 000 innbyggere

Detaljer

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Handlingsprogram 2015-2018

Handlingsprogram 2015-2018 Handlingsprogram 2015-2018 HP-seminar for komiteene April 2014 Agenda 1. Foreløpige rammebetingelser og økonomisk opplegg 2. Status og sentrale utfordringer for tjenesteområdet 3. Fremdriftsplan for HP-prosessen

Detaljer

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING

Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING Årsrapport 2012/ 2013 NOTODDEN VOKSENOPPLÆRING 1. SAMFUNN: VÅRE MÅL: Notodden voksenopplæring skal kvalifisere våre deltakere til å bli aktive samfunnsborgere. I dette arbeidet skal vi delta i kommunens

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole

VIRKSOMHETSPLAN 2014. Sakshaug skole VIRKSOMHETSPLAN 2014 Sakshaug skole 1. Om resultatenheten Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole, 1.-7. trinn Ingrid Stai Skjesol

Detaljer

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015

SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 SOLVANG SKOLES PEDAGOGISKE UTVIKLINGSPLAN 2014/2015 Vår visjon: Nasjonale satsingsområder: Kommunale satsingsområder: Hamarskolen som merkevare Kunnskap til styrke Økt læringsutbytte og grunnleggende ferdigheter

Detaljer

Strategisk plattform 2014

Strategisk plattform 2014 Strategisk plattform 2014 De politiske føringene fra Stortinget, regjeringen og Kommunal- og moderniseringsdepartementet i statsbudsjett og tildelingsbrev gir rammene for Husbankens strategiske plattform.

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID

MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR OPPVEKST, KULTUR, IDRETT OG FRITID Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 07.03.2012 Tid: 16:30 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen

Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Kvalitetsplan for Balsfjordskolen Høst 2013 Vår 2017 1 Innholdsfortegnelse VISJON... 3 FORORD... 4 INNLEDNING... 5 FOKUSOMRÅDE 1: KLASSELEDELSE varme og tydelighet... 7 FOKUSOMRÅDE 2: TILPASSET OPPLÆRING

Detaljer

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009

Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Økonomi,- tjeneste- og kvalitetsstyring Kommunen som samfunn, tjenesteyter og organisasjon Månedsbrev: Oktober 2009 Delrapport 2 Behandlet i Andebu kommunestyre 20. oktober 2009 Andebu 2010 Månedsbrev

Detaljer

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann

Innledning. Audun Fiskvik Rådmann Ski kommunes kommunikasjonsstrategi 2015-2018 Innledning Kommunikasjonsstrategien er et viktig styringsdokument for Ski kommune. Innholdet i strategien skal gjenspeiles og preges i overordnede planarbeider,

Detaljer

KF Brukerkonferanse 2013

KF Brukerkonferanse 2013 KF Brukerkonferanse 2013 Tromsø 18.03.2013 Kommuneforlagets ledelsesprodukter Bedrekommune.no - KF BedreStyring- KF Kvalitetsstyring Program Sesjon 1 [10.00 10.55] Målstyring, tjenestekvalitet og internkontroll

Detaljer

Hamarskolen som merkevare. Strategi for skoleutviklingen 2013-2016. - Utarbeidet av Komité for barn og unge 2012

Hamarskolen som merkevare. Strategi for skoleutviklingen 2013-2016. - Utarbeidet av Komité for barn og unge 2012 Hamarskolen som merkevare Strategi for skoleutviklingen 2013-2016 - Utarbeidet av Komité for barn og unge 2012 - Vedtatt av Hamar kommunestyre 26.09.2012 Innhold Forord.3 Mandat for utredningen...3 Politisk

Detaljer

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16

KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Sigdal kommune Skolesjef KOMPETANSEUTVIKLING I SIGDALSKOLEN 2015-16 Vedtatt i Hovedutvalg for oppvekst og kultur (dato) 1. Føringer for kompetanseutvikling i skolen Følgende dokumenter legger føringer

Detaljer

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14

Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Kommunedelplan helse og omsorg, «Mestring for alle». Høringsforslag. Driftskomiteen 20.08.14 Bakgrunn OU-prosess i kommunen i 2012 Prosjektplan vedtatt i Driftskomiteen 2.10.13: Det foreslåtte mandatet

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars

VIRKSOMHETSPLAN 2015. Sakshaug skole. Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars VIRKSOMHETSPLAN 2015 Sakshaug skole Behandles i Samarbeidsutvalget 16. mars 1. Om resultatenheten «Enhetens navn» Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug

Detaljer

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato:

Virksomhetsplan for Vettre skole. Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: Virksomhetsplan for Dato: 28. januar 2011 Revidert dato: 2011 1. Kort beskrivelse av virksomheten er en 1-7 skole. Skolen har 270 elever og 40 ansatte inkl. lærere, assistenter og andre ansatte. Skolen

Detaljer

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN

KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN KVALITETSPLAN FOR GRUNNSKOLEN 2013 2016 Høringsutkast INNLEDNING BAKGRUNN Grunnskolen i Gran har siden 2001 hatt sin egen kvalitetsplan for grunnskolen. Kvalitetsplanen for grunnskolen er en plan hvor

Detaljer

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap

Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Læring og sunn utvikling i et trygt fellesskap Strategisk plan for Ytteren skole 2014-2017 Innhold 1. Innledning 2. Forankring og faglige begrunnelser for valg av prioriterte områder 3. Framdriftsplan

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015

VIRKSOMHETSPLAN 2016. 210 Sakshaug skole. pr. 15.10.2015 VIRKSOMHETSPLAN 2016 210 Sakshaug skole pr. 15.10.2015 1. Om resultatenheten 210 Sakshaug skole Enhetsleder Følgende tjenestesteder inngår i enhet Tjenesteleder Ingrid Stai Skjesol Sakshaug skole Ingrid

Detaljer

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet

Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014. Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Revisjon av mal for tilstandsrapport Fagsamling Møre og Romsdal 25. november 2014 Guro Karstensen, Utdanningsdirektoratet Mal for tilstandsrapport I 2009 ble 13-10 i Opplæringsloven endret slik at det

Detaljer

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742

Skole. Samla budsjett i 2008 var kr. 103 742 ÅRSMELDING 2008 2 Skole Innledning/økonomi Skoletilbudet er forankret i Opplæringsloven og læreplanverket Kunnskapsløftet (LK06) Skolene har ansvar for å gi barn og unge de beste muligheter til å utvikle

Detaljer

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines

Ledersamling Øvre Eiker kommune 20.januar 2015. KS KommIT. Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Tenke digitalt Jobbe nasjonalt Gjennomføre lokalt KS KommIT Velferdsteknologikonferansen Lillestrøm 22.09.15 Aleksander Øines Hovedoppgaver KommIT Effektmål Samordning i kommunesektoren (428 kommuner,

Detaljer

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner.

A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Hurum kommune Arkiv: 141 Saksmappe: 2012/942 Saksbehandler: Sverre Wittrup Dato: 08.10.2012 A-sak. Forslag til Kommunal planstrategi med tilhørende forslag om å oppheve 5 eldre reguleringsplaner. Saksnr

Detaljer

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016

Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Strategi for Sørholtet andelslag SA - Sørholtet barnehage, 2012-2016 Formål Sørholtet andelslag SA skal drive Sørholtet barnehage med et ideelt formål, og gi andelshaverne et kvalitetsmessig godt barnehagetilbud

Detaljer

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016

Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Løpsmark skole Utviklingsplan 2012-2016 Grunnleggende ferdigheter Elevvurdering Klasseledelse Elevaktiv læring Foreldresamarbeid Innhold Visjon for Bodøskolene 2012-2016... 3 Utviklingsområde 1: GRUNNLEGGENDE

Detaljer

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX

Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole. Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE. Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Vedlegg 3: Mal tilstandsrapport skole Skolens visjon! TILSTANDSRAPPORT FOR XXX SKOLE Bilde SKOLEÅRET XXXX-XXXX Innhold 1. Sammendrag... 4 2. Hovedområder og indikatorer... 5 2.1. Elever og undervisningspersonale...

Detaljer

Søknad til Skoleeierprisen for 2016

Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Søknad til Skoleeierprisen for 2016 Haugesund kommune søker herved på Skoleeierprisen 2016. Haugesund kommune har de senere år gjennom flere ulike prosesser skapt et aktivt skoleeierskap som synliggjør

Detaljer

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak

Nord-Aurdal kommune Utvalgssak Nord-Aurdal kommune Utvalgssak JournalID: 16/428 Behandlet av Møtedato Saksnr. Saksbehandler Formannskapet 28.01.2016 001/16 KAMKAT Formannskapet 07.04.2016 006/16 KAMKAT Kommunestyret 18.04.2016 024/16

Detaljer

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14

LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 LEDERAVTALE OG RESULTATAVTALE MELØY KOMMUNE SEKSJON UNDERVISNING Skoleåret 2013/14 Enhet: Enhetsleder: Seksjonsleder: Meløy voksenopplæringssenter Rektor Line Maruhn Elfrid Boine Ørnes, dato: 180613..

Detaljer

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015

SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 SORTLAND: ÅRSBUDSJETT 2012 ØKONOMIPLAN 2012-2015 Fellesforslag Høyre og Fremskrittspartiet EIENDOMSSKATT Årsbudsjettet 2012: Endring: 1. Skattesatsen for boliger reduseres fra 4,1 promille til 3,5 promille.

Detaljer

Virksomhetsplan 2013

Virksomhetsplan 2013 Virksomhetsplan 2013 SKISTUA SKOLE Narvik kommune 1 Innholdsfortegnelse 1. Formål med virksomhetplanen 2. Beskrivelse av tjenesten 3. Enhetens organisering 4. Målområder 4.1 Økonomi 4.1.1 Mål for Narvik

Detaljer