Årsmelding Del 2 Resultatenhetene

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2012. Del 2 Resultatenhetene"

Transkript

1 Årsmelding Del 2 enhetene

2

3 Innhold Innhold Politisk... 4 Rådmannens stab... 7 Arealplan...13 Service og kommunikasjon...17 Opplæring og oppvekst...21 Barnehage...28 Kultur...35 Pleie og omsorg...42 Levekår og helse...50 Nav...58 Barn og familie...62 Byggesak og oppmåling...69 Teknisk drift og anlegg...74 Interkommunalt samarbeid...84 KOSTRA...87 KOSTRA - Finansielle nøkkeltall...88 KOSTRA - Prioritering...89 KOSTRA - Dekningsgrad...91 KOSTRA - Dekningsgrad...92 KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader...93 KOSTRA - Produktivitet / enhetskostnader

4 Politisk Dette er en del av rådmannens årsmelding til kommunestyret, det tas her ikke høyde for en omfattende rapportering fra politisk hold. Det politiske ansvarsområdet blir dermed begrenset til en faktadel, med en oppramsing av aktiviteter i ulike politiske møtefora. Ordfører: Morten Aspeli Varaordfører: Geir Byberg Hamar kommunestyre : Arbeiderpartiet: 15 By- og bygdelista: 7 Høyre: 7 Fremskrittspartiet: 2 (en av representantene har i meldt overgang til Høyre) Kristelig folkeparti: 2 Pensjonistpartiet: 2 Senterpartiet: 1 Sos. Venstreparti: 1 Venstre: 2 (en av representantene har i møtt som uavhengig) Avviksbeskrivelse drift I forhold til budsjett er det et merforbruk stort kr ,. I forbindelse med regnskapet kan gjøres følgende noter: Økt aktivitet i forbindelse med å forberede avvikling av kommunalt ansvar for overformynderiet. Generelt stor politisk aktivitet gir økte uttellinger av møtegodtgjøring og frikjøp. Ordfører har brukt kr ,- av sin fullmaktssum på Kr ,-. Medarbeidere Følgende ressurser ligger til politisk område: Ordfører 100 % Varaordfører 50 % Varaordfører 50 % (pt frigjort) Oppgaveløsning Antall politiske møter og saker (Tall fram til konstituering ) Kommunestyret Formannskapet Org- og personalstyret Klagenemda * Ant. Møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Ant. møter Ant. saker Medhold (hvorav 1delvis medhold) (inkl. opplæring) * Klage på avslag om parkeringstillatelse for forflytningshemmede - 9 saker. Klage på avslag på søknad om langtidsplan - 1 sak. Klage på søknad om reduksjon av VA-avgift -1 sak. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

5 Politisk Antall møter i utvalg, råd og komiteer samt viktige utredninger/ saker: (Tall fram til konstituering ) Utvalg Utredninger / viktige saker 2011 Formannskapets arbeidsmøter 14 Arbeidsutvalget for økonomisaker Ant. møter Arbeidsutvalget for plansaker Ant. møter Se formannskapets arbeidsmøter Se formannskapets arbeidsmøter Komité for velferd Ant. møter Kommuneplan for helse&omsorg Komité for kommuneutvikling Ant. møter 7 Inkl. studietur Parkering, klimakulturminner og strandsone Komité for næring og kultur Ant. møter Næringspolitikk HRU Ant. møter Orienteringer Ant. møter Komité barn og unge Ant møter Mangfoldsutvalget Ant. møter Barn og unges levekår Div orienteringer 8 6 Analyse av HK integreringsarbeid Alkoholkontrollutvalg Ant. møter Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne Ant. møter Rådet for eldre Ungdomsrådet Universell utforming i ulike prosjekter Uttalelser og arbeid med saker som vedrører eldre. Antall møter i utvalg, råd og komiteer samt viktige utredninger/saker: (Tall fra konstituering ) Antall faste skjenke- og salgsbevillinger pr Skjenkebevillinger Salgsbevillinger Enkeltanledninger 47 Ambulerende bevillinger Antall skjenkekontroller Antall salgskontroller Totalt:

6 Politisk Oversikt over vedtak Vedtak fattet av formannskapet: Søknad om skjenke- og salgsbevilling Administrative vedtak: Søknad om skjenke- og salgsbevilling Administrative vedtak: Søknad om serveringsbevilling skjenkebevillinger salgsbevilling 1 21 Kunnskapsprøven om alkoholloven og etablererprøver om serveringsloven - antall avlagte prøver År Kunnskapsprøve skjenke Kunnskapsprøve salg Etablererprøve serveringsloven Investering År Regnskap Revidert Budsjett 1012 Opprinnelig budsjett 20 - Politisk ledelse

7 Rådmannens stab Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Hamar for barn og unge Barn og unges interesser ivaretas bl.a. gjennom deltakelse i planarbeidet og informasjon/ enkeltsaker i ungdomsrådet. Ungdomsrådet har hatt egen presentasjon i kommunestyret. Hamar er medvirkning For å sikre god medvirkning har det i vært et økende/sterkt fokus på god informasjon og kommunikasjon med omgivelsene. IKT-strategien for 2015 ble vedtatt. Det har vært økt fokus på oppstartfasen i planarbeidet, bl.a. utarbeidelse av planprogram med fokus på bl.a. medvirkning. Godt miljø og livskvalitet for alle Arbeidet med revidering av miljøplan og samordning med klimaplan ble satt i gang i. Miljøsertifisering av alle kommunale enheter ligger noe foran vedtatt framdriftsplan. Det er etablert økt bevissthet på universell utforming i byggeprosjektene og tilrettelegging i eksisterende bygg, se suksesshistorier. Et næringsliv i vekst Kommunene Løten, Stange og Hamar vedtok i desember å organisere HRU etter vertskommunemodellen styrt av ei nemnd bestående av representanter fra de folkevalgte og næringslivet. Hamar er vertskommune. Det er etablert et tettere samarbeid med HRU hvor rolleavklaring er et viktig stikkord. Eiersekretariat er etablert og i god funksjon. Arbeidet med revisjon av eierstrategien er igangsatt. Kommuneplanens arealdel er vedtatt hvor næringsareal har fokus. Plansamarbeid med Ringsaker om utvikling av området Nydalen, Olrud og Trehjøringen er etablert. Gode botilbud og tjenester Arbeidet med helse og sosialplan pågikk i hele. Frist for sluttbehandling av planen ble utvidet til 2. halvår Boligsosial handlingsprogram ble videreført i. Opprinnelig sluttdato for programmet er Hamar kommune har blitt oppfordret til å søke om å bli med i ytterligere 2 år. Senter for kompetanse og utdanning Hamar kommune har sammen med HRU arbeidet om å formidle god informasjon på Hamars nettsider om nyttig informasjon til studenter. Bla. deler kommunen ut velkomstpakke til alle studenter. Det er også arbeidet med etablering av Midtbyen plass, forlengelse av Østregate med trapp/rampe opp til Campus. Innlandets hovedstad Arbeid med byromsanalyse og byromsplan for Hamar sentrum har pågått gjennom hele året. Det er etablert partnerskap med eiendomsaktører i byen for finansiering og gjennomføring av prosjektet. Det er blant annet avholdt to folkemøter. Byromsplanen for sentrum vil bli ferdigstilt i april Hamar kommune har i bidratt til å etablere Hamar Gårdeierselskap AS. Selskapet er et resultat av et langvaring og omfattende samarbeid mellom Hamar Gårdeierforening og Hamar kommune om utvikling av sentrum. Selskapet skal arbeide for å skaffe gode lokaler og flere gode leietakere med gode handels- og servicetilbud til innbyggerne og besøkende. Rådmann: Martin W. Kulild Avdelinger: Organisasjon og personal - stab Administrasjon - stab - arkiv - kantine - renhold - vaktmester Økonomi - stab - regnskap - lønn - fakturering - innfordring - skatt Strategi - stab IKT-utvikling og bestiller - stab Årsverk, inkl vikarer: 79,6 Suksesshistorier: Stor oppslutning på kurs i forbindelse med ny IKTløsning, 58 kurs med ca 1000 deltakere. Lesebrett og innføring av elektronisk sakskart for kommunestyret. Økt bevissthet på viktigheten av universell utforming som følge av bl.a. målrettet arbeid i etablert ressursgruppe og rådet for mennesker med nedsatt funksjonshemming. Etablering av interkommunalt skattekontor sammen Stange kommune. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

8 Rådmannens stab En internasjonal kommune Planlagt nordisk Vennskapsbystevne i Hamar i 2013 ble utsatt foreløpig til 2014 etter at Viborg trakk seg fra det politiske vennskapsbyarbeidet i Norden. Formannskapets arbeidsutvalg for internasjonalt samarbeid har tatt initiativ til en videreføring av samarbeidet i noe endret form. Medlemskap og deltagelse i Osloregionens Europakontor er videreført. Hamar formannskap besøkte Brussel 2 dager i mars, to medlemmer av formannskapets arbeidsutvalg deltok i EUs Open Days og kommunen har hatt hospitant på Oslokontoret. Barnehageassistenter fra Hamar-regionen avsluttet i et utvekslingsprogram med danske og engelske barnehager under Leonardo da Vinci (fag- og yrkesopplæring). Ungdomsskoler i Hamar deltar regelmessig i Comenius-prosjekter (grunnskolen). HRU er Interreg lead-partner for prosjekt Nordens beste innlandsregioner sammen med Värmland og Dalarna. Hamar kommune får løpende forespørsler fra bl.a. KS om kommunalfaglig og politisk orientering til gjestende delegasjoner fra utviklingsregioner i og utenfor Europa. Kommuneorganisasjonen: Arbeidet med utviklingstiltak knyttet til Hamar kommune 2020 er i godt gjenge jf Del 1 Medarbeidere og organisasjon. Kommunens jurister ble i omorganisert til et kommuneadvoktatkontor. Kommuneadvokaten er organisert som en egen enhet i administrasjonsavdelingen. Formålet er å håndtere en større del av de saker som krever advokatkompetanse i egne regi, og ved det redusere behovet for kjøp av advokattjenester. Dette vil særlig være aktuelt innenfor barnevern. Spesielle utfordringer Løpende tilleggsbestillinger kommer ofte i konflikt med planlagt arbeidsoppdrag og planprosesser. Omstilling og endring Tiltak på kort sikt (): Opplæring i prosjektarbeid er utsatt, jf prosjektlisten. Effektivisering ved hjelp av IKT, mottak av e-faktura er igangsatt og tilrettelegging for nye løsning gjennom implementering av ny basisløsning. Implementering av kvalitetssystemet EQS pågår med stadig flere RE Tiltak på lengre sikt (- 2015): Følge opp målsettingene i boligplanen gjennom bl.a. å implementere Boligsosialt handlingsprogram Hamar 2020 Kvalitetsstyring Styringsark - måloppnåelse Samfunn For å understøtte kommunens politiske og administrative ledelse i arbeidet med å bygge kreative partnerskap for samfunnsbygging lokalt, regionalt og nasjonalt har staben bl.a. lagt til rette for folkemøter, samarbeidsmøter med næringslivet, kontakt med enkeltaktører i næringslivet (konkrete prosjekter), økt fokus på næringsarbeidet gjennom tettere kontakt med Hamarregionen utvikling og økt samarbeid/kontakt med Fylkeskommunen. Det vises for øvrig til prosjektlista. 8

9 Rådmannens stab Brukere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Politikertilfredshet totalt * * 4,6 * Måloppnåelse God kvalitet Helhet og samordning God medvirkning God informasjon enhetens tilfredshet med staben totalt Selskapstilfredshet hos HIB, IKT, KF og Kirken (veiledning og oppfølging) enhetenes tilfredshet med samordning enhetenes tilfredshet med medvirkning enhetenes tilfredshet med informasjon * * 4,6 * * * 4,5 * * * 4,6 * * * 4,6 * * * 4,6 * * Det er ikke gjennomført brukerundersøkelse. Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet totalt mål * 4, 5 * 4,8 * Sykefravær egenmeldt 0,9 % 1,1 % 0,7 % 1,0 % 0,9% Sykefravær legemeldt 7,4 % 4,8 % 6,9 % 5,0 % 4,5% Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * 4,5 * 4,6 * 4,4 * 4,5 4,5 * 4,6 * 4,7 5,0 * 1 plass Måloppnåelse * Det er ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser. Legemeldt sykefravær ligger under resultatmålet og er det laveste i registreringsperioden. Målt i forhold til 2011 utgjør reduksjonen om lag 1,75 årsverk. Kompetanseheving Staben deltar på nødvendige kurs og konferanser knyttet til aktuelle fagområder. Økonomi Mål God økonomistyring Måleindikator Avvik i % av vedtatt netto driftsramme mål ,0 +1,2 >/=0,0 % +5,7 Måloppnåelse 2011 Ansvarsområdene innenfor 21xxx har et regnskapsresultat som balanserer mot budsjett med et mindreforebruk i underkant av Kr. 4,0 mill. Det er til dels betydelig avvik mellom avdelingene. Mindreforbruket har sammenheng med vakanser og budsjettrammer som nå er korrigert inn mot

10 Rådmannens stab Nøkkeltall Hamar 2010 Hamar 2011 Hamar Gr. 13 Antall møter i kommunestyret 12 10* 20*** - Antall møter i formannskap 28 19* 26 - Antall skjenkebevillinger Antall lønns og trekksoppgaver (Hamar kommune) Restanser utgående faktura ved utgangen av året i prosent - Antall regnskapsbilag (Hamar kommune) Antall attføringssaker 48 ** - Andel av driftskostnader på art som er kjøpt over rammeavtaler 60 % 65 % - * Tall fram til og med Nytt kommunestyre ble konstituert ** Oppdaterte tall mangler. *** Inkludert opplæringsmøter Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status IKT-strategi og handlingsplan Ny interkommunal IKT strategi for perioden Interkommunal IKT-strategi for perioden ble vedtatt i alle 6 kommunene. Ny programvare for e-post/kalender og ny versjon av kontorstøtte (Office) for alle ansatte som bruker disse verktøyene. Videreutvikling av Agresso-løsningen ta i bruk nye muligheter som effektiviserer arbeidsprosesser gjennom budsjettmodul, e-faktura inn, matching av faktura gjennom e-handel. Iverksette tiltak fra Rapport fra gevinstkartlegging våren 2009 Gjennomgå rutiner og kvalitetssikre opplysninger i Agresso Prosjektstyring Vedta nye prosedyrer for oppstart og gjennomføring av prosjekter Utarbeide ny prosjektmetodikk og dokumentasjon Opplæring i prosjektarbeid Innføring av nytt ressursstyringssystem. Beredskap Hamar kommune 2020 Oppgradere MS office til en nyere versjon som støttes av leverandør i forhold til bl.a. sikkerhet og ny e-postløsning som enklere lar seg integrere med andre systemer deriblant telefoni. Opplæring er en del av prosjektet. Målsettingen er at IKT-systemene / verktøyene skal effektivisere og kvalitetssikre arbeidsprosessene. Øke effektiviteten i det kommunale prosjektarbeidet. Best mulig ressursutnyttelse og tydelige og trygge arbeidsforhold. Oppdatering i forhold til ny beredskapslov. Jf Del 1 Medarbeidere og organisasjon Pilotene ble avsluttet med godt resultat våren 2011, og det ble vedtatt å videreføre satsingen med bruk av LEAN. Det er nå 7 leverandører som sender e-faktura inn og det arbeides med å få flere på plass. Ikke gjennomført. Løsningen er nå i drift. Nytt verdigrunnlag Jf Del 1 Medarbeidere og organisasjon 10

11 Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Utarbeide en kommunal planstrategi for perioden Gjennomføre innbyggerundersøkelse. Boligsosial utviklingsprogram. Fremskaffe og tilgjengeliggjøre fakta om barn og unges levekår. Synliggjøre kommunens helhetlige barne- og ungdomspolitikk. Utarbeide en utviklings- og strategiplan for barnehagesektoren fram mot 2015 i løpet av. Utarbeide en utviklings- og handlingsplan for barnevernstjenesten i løpet av, der tjenesten settes inn i en helhetlig sammenheng i samsvar med nasjonale føringer. Revidering av 2 kapitler i strategi- og utviklingsplanen Hamarskolen som merkevare. Utvikle og gjennomføre en inkluderingsplan med mål og tiltak for tjenestetilbudet for minoritetsspråklige som gir innvandrerne mulighet for å bidra med sine ressurser i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Utviklingsprogram for integrering. Pilotkommune universell utforming. Et krav i plan og bygningsloven. Øke bevisstheten om hvilke planer som bør utarbeidet sett i lys av de langsiktige utviklingstrekk. Skaffe kommunen en god oversikt over innbyggernes tilfredshet med kommunens tjenester, opplevelser og muligheter. Arbeidstittel er Krafttak for boligtilbud til vanskeligstilte. En oppfølging av vedtatt boligplan. Øke kunnskapen om barn og unges levekår i Hamar. Gode oppvekstvilkår for barn og unge. Godt barnehagetilbud. Gode barnevernstjenester. Utvikle kompetanse, bevissthet og gode løsninger. Planstrategien blir sluttbehandlet 1 kv Prosessen ble igangsatt på slutten av. Anbudskonkurransen igangsatt med frist Programledelse er tillagt Strategiavdelingen. Driften av programmet (enkelttiltakene) ligger i Boligsosialavdelingen. Eksisterende avtaleperioden med Husbanken avsluttes i Programmet blir etter forespørsel fra Husbanken videreført med ny samarbeidsavtale gjeldende til Er avsluttet. Vedtatt i formannskapet 12/ Legges som grunnlag i komiteens videre arbeid, jf. punktet under. Opprinnelig planlagt oppstart i. Komité for barn og unge vedtok i å forskyve oppstart til vinter/vår 2013 pga arbeidet med barnehageplan. Planprogram på høring. Parallelt jobbes det med selve planen. Vedtatt fremdriftsplan følges. Avventes til arbeidet med helhetlig barneog ungdomspolitikk. Komité for barn og unge sammen med velferdskomiteen anbefalte at plan for barneverntjenesten ble lagt til helhetlig barne- og ungdomspolitikk (på et overordnet nivå). Er avsluttet. Vedtatt i kommunestyret 26/9-. Program for integrering og strategier og mål for integrering er vedtatt i formannskapet. Prosjekter og tiltakene gjennomføres i henhold til handlingsplanen som operasjonaliseres fra Se ovenfor. Pilotkommuneperioden ble avsluttet i. Oppfølging av pilotprosjektene Strandgata og Ankerskogen fortsetter i samarbeid med Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Formingsveileder for universell utforming i sentrum vedtatt. Kompetansehevning, bl.a. gjennom MDs nettverk og fagseminar arrangert i samarbeid med Stange og Løten med 120 deltakere. 11

12 Rådmannens stab Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Innen utgangen av vedta en kommunedelplan for helse og omsorg i Hamar kommune. Revidering av miljøplan inkludert samordning med klimaplan. Miljøsertifisering av alle avdelinger i Hamar kommune ( ). Målet/hensikten er å møte framtidens utfordringer på best mulig måte. Arbeidet med samhandlingsreformen og arbeidet med en kommunedelplan for helse og omsorg vil berøre hverandre. Komitésak Etablere miljøforståelse og miljøvennlig produksjon. Formannskapet vedtok høsten ny framdriftsplan. Planutkastet sendes på høring før sommeren Sluttbehandles 2. halvår Følger opprinnelig framdriftsplan Følger opprinnelig framdriftsplan Revidering av smittvernplan Administrativt prosjekt Utarbeidelsen av planen er utsatt til 2014 Samlet plan for helsemessig og sosialberedskap Samhandlingsreformen Administrativt. Lovpålagt. Planarbeidet gjennomføres i 2013 Komité for velferd vil arrangere et framtidsverksted som bl.a. vil komme med innspill til utviklings- og handlingsplan for helse- og omsorgstjenesten. Helse- og sosialplan, se overfor. Regionalt prosjekt ble avsluttet i tråd med prosjektplanen som gikk ut. Det kommunale programmet jobbes det med fortløpende. Drift Hamar kommune er fortsatt aktivt medlem i Trainee Innlandet. Den årlige rekrutteringsdagen var i for 5. gang på Hamar rådhus. Hamar kommune deltok i nasjonal sikkerhetsmåned i oktober. Likestilling Stabslederne har deltatt på mangfoldsopplæring. Universell utforming HMS Staben har benyttet Bedriftshelsetjenesten til å gjennomføre kurs i risikovurdering i HMS området for alle ledere høsten. Dette følges opp videre. Det er i samarbeid med hovedverneombud og bedriftshelsetjenesten gjennomført verneombudsopplæring med 25 deltagere, og det er gjennomført vernerunde med oppfølgende tiltak. KAMU har ikke vært i drift i. Dette skyldes at det har vært vanskelig å få oppnevnt representanter fra ansatte. På vegne av rådmannen har staben ved org.pers.avdelingen både leder- og sekretærrollen i Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU). Tilsvarende gjelder for Forum for tillitsvalgte. Alle stabsavdelingene har HMS-fokus i det daglige. Interkommunalt samarbeid Gjennom Hedmark IKT deltar nå kommunen i 7 interkommunale forvaltningsteam som blant annet har som oppgave å arbeide med utvikling av fagsystemer. I har Hamar deltatt i 9 interkommunale IKT-prosjekter. Kommunene Hamar, Stange og Løten har arbeidet med å få på plass nye internettsider. Ny profil og løsning som er tilpasset lesebrett og mobiler har vært en del av arbeidet. Felles telefoniløsning basert på IP, hvor over halvparten av kommunens virksomheter er på plass i den nye løsningen. Hedmark IKT har laget en ny teknisk plattform og Hamar var 3. kommune over på denne. Ny interkommunal avtale på bredbånd gir lavere kostnader /økt kapasitet. Investering År Regnskap Revidert Budsjett 1012 Opprinnelig budsjett 21 - Rådmannens staber og fellesutgifter Det ble investert i følgende i : Ny telefoniløsning, ny webportal og oppstart på telemedisin. Alle er prosjekter som forsetter i I tillegg er det regnskapsført 15 mill kr til forhøyet aksjekapital i HOA. 12

13 Arealplan Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan Byen preges i av byggeprosjekter, og det er meningsfylt for arealplan å se bygg reise seg etter reguleringsarbeider som har pågått i årene før. Kulturhuset, Ankerskogen badeanlegg, Tårnhagen, Hamar stadion, Strandgata, Martodden. Nye planer som er igangsatt eller underveis i er: områderegulering for Ingeberg med betydelige tomtearealer for boligbygging kommunedelplan for Hjellum med 2-3 nye utbyggingsfelter og tiltak i lokalsamfunnet som følge av stedsutviklingsprosjektet konstruktivt samarbeid om utbedring av Hamar stasjon/skysstasjonen med 6 andre offentlige etater innledende samarbeid om dobbeltspor intercitybane samarbeid med vegvesenet om regulering av Ringgatas forlengelse plan for Midtbyen plass som del av samarbeid om Campus Hamar bidrag i utviklingen av planer for Stortorget og i etablering og drift av Infopaviljongen ByggHamar parkeringspolitikk for Hamar med kommuneutviklingskomiteen prosesser med spørsmål om høyhus Hamar stadion, utvikling av Vangsvegen 73, også med høyhus, videreutvikling av Maxi o.a. Omstilling og endring Kommunikasjonsseminar for hele avdelingen, to medarbeidere på kommunikologikurs og hele avdelingen har vært involvert i LEAN-prosess for utvikling av rutinebeskrivelser for planarbeid til internt og ekstern bruk. Prioritering av oppgaver: har vært et år med mange krevende private reguleringsforslag og planinitiativ og mye tid medgått i planprosessen for Stortorget og til ByggHamar. Dette har gått ut over framdriften i øvrig kommunal planlegging, særlig vedr. sentrumsutvikling. I framtiden må det vurderes enten å kutte ned på utredningsarbeidet, yte mindre planfaglig bistand eller å øke bruken av konsulenter eller engasjement. Vedtak av kommunal planstrategi i februar 2013 har tatt noen grep vedr. prioritering. Samarbeidet med andre avdelinger har vært i positiv prosess i. Bl.a. har felles styringssamtale med rådmannen og fellesmøter med rolleavklaring Arealplans utviklerrolle har vært under diskusjon også i. Kompetanseutvikling gjennomført på internasjonalt arbeid, og innovativ ledelse av byutvikling. merkantil støtte i 30% har bedret situasjonen for leder og medarbeidere forøvrig. enhetsleder Kari Nilssen Årsverk, inkl. vikarer: 11,3 Suksesshistorier: Reguleringsplaner for strandsonen: Beslutning i miljøverndepartementet som legger godt grunnlag for å gå videre! Kommunen har drevet et godt informasjonsarbeid i saken! Endelig i Brussel! Interessant rapport fra studieoppholdet:??? DreamHamar - medvirkningsprosjektet på Stortorget i 2011 har blitt kjent utover i verden og var det spanske bidraget på arkitekturbiennalen i Venezia sist høst. Videre ble det stilt ut i Nasjonalmuseet i Oslo i desember. Spesielle utfordringer Arealplan ligger etter tidsskjema med forberedelser til revisjon av sentrumsplanen. Til gjengjeld har det blitt brukt mye tid på å støtte pågående prosjekter i sentrum, og å støtte arbeidet med byromsplan som har kommet i stand utenom prosjektlista. Det er behov for å komme videre med både formelle planer for sentrum og ikke minst legge grunnlag for og ta initiativ til flere boligprosjekter i sentrum. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

14 Arealplan Styringsark - måloppnåelse Samfunn Mål Omdømme/informasjon Arealplan skal bidra til å gi Hamar kommune et godt omdømme ved å være gode til å kommunisere på vårt saksfelt, og å være serviceorienterte og faglig dyktige innen planlegging og byutvikling. Aktiv bruk av internett, GIS og 3-D verktøy videreutvikles. Miljø og klima Arealplan vil bidra til å videreføre målene i SMATplanen til kommunens nivå og generelt bidra til å nå kommunens klima- og miljømål. Måloppnåelse Arealplans egenvurdering er at bruk av internett, 3D og GIS fungerer bra. PlanDialog har åpnet i og tilgjengeligheten til arealplanprosessene på nett er betydelig forbedret med dette. Det er potensial for ytterligere forbedring ved å utvikle samarbeidet med informasjons- og kommunikasjonsavdelingen. Kommunikasjon med forslagsstillere oppleves som en utfordring å få til slik at alle blir fornøyde, særlig når det er høyt konfliktnivå i saken. Effekt på miljø og klima er fast vurderingskriterium i forbindelse med arealplansaker. Brukere og tjenester Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Politikertilfredshet totalt * * 4,2 * Måloppnåelse God kvalitet Antall klager som gis medhold av fylkesmannen grunnlagt i kommunens saksbehandling Antall avvik i behandlingsfrister i plansaker slik at saksbehandlingsgebyr må frafalles (ny indikator) ? *Arealplan var en del av staben da målene og indikatorene ble utarbeidet Universell utforming Arealplan vurderer krav om universell utforming i alle plansaker. Arealplan har bidratt i kommunens tverrfaglige ressursgruppe for universell utforming. Medarbeidere Mål Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Likestilling og mangfold Måleindikator (verdiskala 1-6) Medarbeidertilfredshet totalt mål * 4,7 5,0 * * Sykefravær egenmeldt 2,3 % 2,0 % 0,8 % 0,4% Sykefravær legemeldt 0,7 % 3,5 % 2.3 % 2.4% Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse Antall språk- og arbeidspraksisplasser for flyktninger i introduksjonsordningen * Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelse i 2009, 2011 og. * 4,6 4,7 * * * 4,3 4,6 * * * 4,7 4,9 * * * Måloppnåelse 14

15 Arealplan Prosjekter Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Fra kommunedelplan til prosjekt i Strandsonen, inkl konsekvensutredning og koordinering av prosesser fram mot vedtak med utbyggingsavtaler. Oppfølging av KDP Stavsberg-området, prosess fram mot reguleringsplan med utbyggingsavtaler Formingsveileder for byutvikling langs Vangsvegen (FS-sak 169/05) Detaljegulering Hamar stadion Reguleringsplan for Midtstranda Kommunedelplan og stedsutvikling Hjellum Områderegulering Ingeberg NY: Planarbeid Ringgatas forlengelse med Utstillingsplassen Evaluering og revisjon av kommunedelplan for sentrum Omformulert: Designprogram og eiendomsutvikling i Hamar sentrum. By aksen Hamar stadion Østre torg Stortorget Koigen. Mulighetsstudier for utvikling av Fuglsethtomta Planarbeid for næringsområdene Trehørningen Olrud Nydal. Planarbeid for områdene rundt Åkersvika i samarbeid med Stange kommune. NY: Kommunedelplan for Rv 25 fra Torshov til Ringgata. Jernbaneutredninger gjennom Hamar Utvikle ny bydel som rommer 30-40% av prognosert boligutvikling i 30-årsperspektiv. Fortetting ihht SMAT. Boligbygging, ca 350 boliger i fase 1 som reguleres nå i Hamar og Ringsaker i samarbeid. Samlet potensial på ca 800 boliger. Fortetting ihht. SMAT. Gi retningslinjer for byutvikling langs Vangsvegen. Utbygging av m2 kjøpesenter samt boliger, kontorer og friområde sentrumsnært i Hamar. Håp om at det skal styrke sentrum som møteplass. Sikre revidert vegsystem i området ihht til ny adkomst og legge grunnlag for videreutvikling av næringseiendommene ihht kommuneplanens arealdel. Videreutvikle Hjellum som sted og samfunn og finne nye arealer for boligbygging. Stedsutviklingsprosjekt over 3-5 år og kommunedelplan for fysisk utvikling. Videreutvikle Ingeberg med nye boligarealer ihht SMAT og kommuneplan. Framskaffe tilbud om boliger i rekke og eneboliger. Gjennomføre hovedvegstruktur ihht kommunedelplan for sørøstre bydeler og i sammenheng med planer for strandsonen. Skape fornyet grunnlag for utvikling av Hamar sentrum ihht vedtatte sentrumsstrategier Skape fornyet grunnlag for utvikling av Hamar sentrum ihht. vedtatte sentrumsstrategier 2010 og tilrådinger fra prosessen Alle mann til pumpene våren Skape felles visjoner for utvikling av to kvartaler ihht kommuneplanen. Se utvikling av næringsarealer og infrastruktur i sammenheng over kommunegrensen Ihht SMAT. Vurdere helhetlige grep om byutviklingen gjennom 2 kommuner med en lengre tidshorisont. Ihht SMAT. Oppfølging av veg og transportplanens ambisjon om å styrke hovedadkomsten til Hamar. Skape forutsigbarhet for utviklingen på strekningen. Sikre best mulige løsninger for Hamar og regionen. Prosessen stilt i bero til avklaring i miljøverndepartementet forelå november Videre prosess i Vedtatt reguleringsplan og utbyggingsavtale i februar. Ingen framdrift i. Vedtatt detaljreguleringsplan mai. Bygging påbegynt sommeren. Forutsetningen for oppstart har vært at vedtak om E6 med ny adkomst kommer på plass i miljøverndepartementet. Det har ikke skjedd. I henhold til plan. Forventes vedtak av kdp i Forberedelse i i henhold til plan. Forventning om vedtak i Skogsrud og Jevne fremmes som privat forslag i Gjennomført i henhold til plan. Forventning om vedtak Liten framdrift i. Byromsplan og volumanalyse under arbeid. Evaluering av gjeldende plan ikke påbegynt. Svares opp gjennom byromplan i samarbeid med eiendomsutviklere i sentrum (strategi / arealplan). Samt veileder for universell utforming (TDA) I henhold til avtale i gjennomføres denne i Oppstartet ved felles grunnlagsanlyse med Ringsaker utløst av IKEAetableringen i Nydal. Ikke oppstartet, og muligens ikke aktuell før scenariearbeid for langsiktig utvikling settes i gang ihht vedtatt planstrategi. Ikke igangsatt. Ikke prekær. Pro-aktiv i henhold til plan. 15

16 Arealplan Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Utviklingsplaner for den sentrumsnære sjøfronten, Brygga E6 Langsiktige planer basert på resultat av overordnet planlegging og evt. konseptvalgsutreding for framtidig jernbane. Tiltaksplaner er TDA sitt ansvar. Sikre snarest mulig og best mulig resultat for E6. Prioritere ressurser til å følge opp planlegginga og være proaktive. Ikke igangsatt i men aktuelt med nye samlende grep for kortsiktige tiltak og langsiktige utviklingsstrategier i Se utvikling av Tjuvholmen og urban sjøfront i sammenheng. Sak framlegges primo Avventer vedtak i miljøverndepartementet. Parkering Parkeringshus Parkeringspolitikk Stedsutvikling Briskebyen Områderegulering Kirkeby Mål om bedre styring av parkeringspolitikken og finansiering av parkeringsanlegg. Mål om å styrke bokvaliteter og samhold til Briskebyen og evt. Østbyen. Sikre balansert utvikling av området for reiselv, friluftsliv, hytter og boliger. Gjennomføres som komitearbeid, kommuneutviklingskomiteen. Ikke oppstartet, ihht plan. Ikke oppstartet, ihht plan. Kompetanseheving To medarbeidere har fullført kommunikologi-utdanning i. En har begynt på videreutdanning i Samspill og ledelse i by og stedsutvikling i regi av UMB og Husbanken. En har hospitert i Osloregionens europakontor i Brussel. Hele avdelingen har hatt kommunikasjonsseminar og arbeidet med LEAN-prosess. Noen har deltatt på studietur til Helsingborg - området. Noen har deltatt på lekeplass-seminar i København i regi av av Hedmark fylkeskommune. Økonomi Mål Måleindikator God økonomistyring Avvik i % av vedtatt netto driftsramme mål -1,4 % 0 % >/= 0,0 0,3 Måloppnåelse Nøkkeltall Hamar 2010 Hamar 2011 Hamar Gr. 13 Behandling av arealplansaker (type sak) Reguleringsplaner private planforslag kommunale planforslag Klagesaker Ikke tall - sendt videre til Fylkesmannen fra formannskapet Ikke tall - klager ikke gitt medhold av Fylkesmannen 0 0*) 9 Ikke tall *) 1 klage ikke ferdigbehandlet. et antas. Drift Bemanningsvolum i hovedsak uendret. Merkantil ressurs tilsatt i 30% av vakant stilling. All time high på klagesaker i forbindelse med kontroversielle reguleringsplaner har krevd uvanlig mye ressurser til saksbehandling. Tilsyn og kontroll - Avvik og klager Arealplan har ikke hatt tilsyn. 16

17 Service og kommunikasjon Måloppnåelse og status i forhold til kommuneplan ByggHamar Infosenter 21. april åpnet ByggHamar infosenter på Østre torg hvor vi profilerer bygge- og byutviklingsprosjekter i Hamar. Målet med infosentret er å øke kunnskap og interesse for byutviklingen. Sentret fungerer som en møteplass mellom innbyggere og kommunen. Prosjektene presenteres med animasjoner og presentasjoner på en storskjerm, ved oppslag og bilder på veggene samt annen skriftlig informasjon. Det private næringsliv har også blitt invitert inn med sine prosjekter. I hadde sentret drøye 4000 besøkende. Blant disse var 500 til stede på åpningsdagen og 900 elever fra Hamar-skolene som brukte sentret i forbindelse med den kulturelle skolesekken og medvirkningsprosessen på Stortorget. Infosentret bemannes på turnus av tre avdelinger i kommunen pluss ressurser fra Hamarregionen Utvikling. Sentret er åpent for publikum tre dager i uka og blir i tillegg brukt i forbindelse med arrangementer på torget og til møter med presse og samarbeidspartnere innen byutvikling. Prosjekt for sosiale medier Høsten deltok vi et prosjekt for kommunikasjon i sosiale medier. 10 kommuner og èn fylkeskommune var med i prosjektet. Programvaren som er utviklet, gir to funksjonaliteter: den ene er en nettportal for å koordinere kommunes aktivitet i sosiale medier, den andre er Facebook-applikasjoner skreddersydd for kommunesektoren. I desember var vi på lufta med en kommunal Facebook-profil som pr utgangen av 2013 har over 430 likes. enhetsleder Hilde Huse Årsverk, inkl. vikarer: 12,05 Suksesshistorier: ByggHamar infosenter Vel gjennomført leanprosess kommunale eiendomsavgifter Interkommunalt samarbeid om fornyelse av nettsidene og velkomstpakker til våre nye innbyggere. Web Kommunens nettside er en av våre viktigste kanaler for å nå innbyggerne. Gjennom hele året har vi forberedt lanseringen av nye websider hvor fokus er at innbyggeren skal finne informasjon om tjenester på en enkel og oversiktelig måte, ha tidsriktig design og være universelt utformet. De nye nettsidene ble lansert i februar Kommunikasjon i krisesituasjoner Kommunikasjon i krisesituasjoner hadde stort fokus gjennom året, da Øvelse Hamar ble avholdt i oktober. Kommunikasjonsplaner Gjennom har vi jobbet videre med å innlemme kommunikasjon i prosjektplaner i ulike avdelinger. Vi har jobbet med bevisstgjøring og kompetanseheving i organisasjonen. Økonomi Budsjett (justert) Regnskap Netto driftsramme Netto driftsramme

18 Service og kommunikasjon Omstilling og endring Avdelingen har tatt i bruk lean som metode for å øke kvalitet og servicenivå og våren gjennomførte vi en lean-prosess i forbindelse med utsendelsen av kommunale eiendomsavgifter. Målet var blant annet å redusere behandlingstiden for henvendelser på telefon og å redusere antall viderekoblinger. Antall viderekoblinger ble redusert med 44,7% i forhold til Kompetansen er forbedret i avdelingen og publikum får raskere svar på henvendelser. Informasjonen om kommunale eiendomsavgifter på nettsidene våre ble forbedret. Sidene har vært godt besøkt, og vil utvikles videre. Lean-prosessen har involvert alle i avdelingen og medarbeidertilfredsheten har vært god. Vi ønsker å fortsette med lean-arbeidet i avdelingen både ved å ta i bruk nye lean-verktøy og se på nye arbeidsprosesser. Styringsark - måloppnåelse Samfunn Mål Omdømme/informasjon Gjennom kommunens kommunikasjonspolitikk medvirke til at kommunen driver et aktivt omdømmearbeid Måloppnåelse var et år med stor aktivitet. De mange bygge- og utviklingsprosjektene sto i fokus for mye av kommunikasjonsarbeidet vårt, både lokalt og utenfor Hamars grenser. Kommunen er i vekst og må posisjonere seg for å sikre fortsatt stor tilflytting. Vi jobber derfor med strategier for å sette Hamar på kartet. Høsten forberedte vi hvordan kommunen skulle markere at ski- NM og skøyte-vm ble arrangert i Hamar vinteren Brukere/tjenester Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) Tilgjengelighet på sentralbordet Tilgjengelighet på Servicekontoret (telefonnummer 210) Brukertilfredshet tilgjengelighet på telefon mål 12 sek 14 sek 13 sek 13 sek 11 sek 13 sek 11 sek 13 sek * 4,8 5,0 * Måloppnåelse God kvalitet Brukertilfredshet troverdighet Plassering i forbrukerrådets test av kommunal service Internettevaluering norge. no tilgjengelighet * 5,5 5,7 * Prisinformasjon på nettet, godkjent Kommunetest, nr 38 av av 100 poeng =godkjent 0-67=ikke godkjent 10 eller bedre 54 % 70 % *** Internettevaluering norge. no brukertilpassing 50 % 70 % God informasjon Internettevaluering norge. no nyttig innhold 78 % 86 % 80 % *** * Det ble ikke gjennomført brukerundersøkelser i ** Forbrukerrådet har ikke gjennomført testing av kommunal service i *** Difi og Norge.no har utsatt testing av offentlige nettsteder til april

19 Service og kommunikasjon Medarbeidere Mål Måleindikator (verdiskala 1-6) mål Måloppnåelse Godt arbeidsmiljø og tilfredse medarbeidere Medarbeidertilfredshet totalt * * 5,2 * Sykefravær egenmeldt 0,6 % 1,0 % 0,6 % 2,0 % Sykefravær legemeldt 3,2 % 6,6 % 3,2 % 2,9 % Læring og utvikling Helhetlige og samordnende tjenester God ledelse Medarbeidertilfredshet: Læring og utvikling Medarbeidertilfredshet: Helhetlige og samordnende tjenester Medarbeidertilfredshet: Ledelse * * 5,1 * * * 5,0 * * * 5,4 * * Det ble ikke gjennomført medarbeiderundersøkelser i. Sykefraværstallene viser en negativ utvikling i forhold egenmeldt mens det er positiv utvikling i forhold legemeldt fravær. Det er imidlertid viktig å ha med i betraktning at Servicekontoret er en liten avdeling, slik at små endringer både i positiv og negativ retning i forhold til sykefraværet får stort prosentvis utslag. Kompetanseheving Det har i vært gjennomført kompetansehevende tiltak innen for områdene krisekommunikasjon, telefonstøttesystem, sosiale medier og nettpublisering. Økonomi Mål God økonomistyring Måleindikator Avvik i % av vedtatt netto driftsramme mål 0,0 9,6% >/=0,0 % -6,3 % Måloppnåelse * Utlånsrammen inkluderer innlån for inneværende år pluss ubrukte midler fra året før. Det negative avviket skyldes et merforbruk som i all hovedsak har årsakssammenheng i annonsering og kunngjøringsutgifter. Merforbruket må ses i sammenheng med stabens budsjett og økonomiske resultat. Nøkkeltall Antall besøk til Servicekontoret pr. dag i gjennomsnitt (inkluderer ikke besøk i skranken) Antall inngående telefonhenvendelser til Servicekontoret pr dag i gjennomsnitt Hamar 2010 Hamar 2011 Hamar Gr Antall tapte anrop på sentralbordet 3,0 % 3,5 % 4,2 % - Antall inngående tlf. i gjennomsnitt pr dag på sentralbordet Opplysninger til eiendomsmeglere

20 Service og kommunikasjon Prosjektbeskrivelse Mål / hensikt Framdrift / status Web funksjonalitet/design og selvbetjeningsløsninger Telefoniløsning Digitalt førstevalg med hovedfokus på kvalitet og brukertilfredshet (interkommunalt) Sikre bedre telefoniløsninger Fase 1 vedr. funksjonalitet/design sluttføres februar Det jobbes videre med tilrettelegging for mobile sider. Fase 1 gjennomført våren. Fase 2 våren 2013 Drift Det har vært et ønske å få en mer oppdatert teknisk løsning innen telefoni. En sentral løsning er kostnadsbesparende, forenkler driften, gir framtidig funksjonalitet og åpner for et utvidet samarbeid mellom kommunene i HIKTsamarbeidet. I mars fikk store deler av kommunen ny telefoniløsning og nye telefonnummer. Fullstendig, integrert løsning var først på plass i begynnelsen av desember, og dette kan være en av årsakene til at antall tapte anrop hadde en prosentvis økning i. Informasjonsmessig har omlegging til nye telefonnummer blitt gjennomført på en god måte. I etterkant av etableringen av ny telefoniløsning er det i samarbeid med HIKT, Stange og Løten kommuner etablert et eget forvaltningsteam for telefoni, hvor vi deltar. Hensikten med forvaltningsteamet er å styrke koordineringen mellom eierkommunene og HIKT. Målet er å sikre en mer robust og mindre sårbar forvaltning av den sentrale telefonløsningen. Service og kommunikasjon har ansvaret for å sende ut velkomstpakker til nye innbyggere. I sendte vi ut pakker til totalt innbyggere. Pakkene ble sendt ut hvert kvartal fram til juni, etter juni sender vi ut pakker månedsvis. Sammen med Hamaregionen utvikling og nabokommunene er det blitt laget et fordelskort som gir innbyggerne en smakebit på hva regionen har å tilby og et velkomstbrev fra alle ordførerne i fellesskap. HMS Leder av avdelingen har gjennomført opplæring i risikovurdering og vi har utarbeidet risikoanalyse. Det er vedtatt at avdelingen skal ha felles KAMU med stabene, men dette er ikke satt i drift ennå. Inntil videre fungerer avdelingsmøtet som KAMU. 20

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2

HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 HANDLINGS- OG ØKONOMIPLAN 2014-2017 DEL 2 Innhold 20 Politisk... 4 21 Rådmannens stab... 5 22 Arealplan... 10 23 Service og kommunikasjon... 15 30 Opplæring og oppvekst... 18 31 Barnehage... 24 32 Kultur...

Detaljer

Årsmelding Lenvik kommune 2014

Årsmelding Lenvik kommune 2014 Årsmelding Lenvik kommune 2014 1 Lenvik kommune Behandles i: Kommunestyret 25. juni 2 Innhold 1. Rådmannens kommentar... 4 2. Overordnede økonomiske mål og resultater... 4 A. Økonomiske resultater og hovedtrekk

Detaljer

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012

ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 ØKONOMI OG AKTIVITETSRAPPORT 2012 2. tertial 2012 Administrasjonens forslag 1 Innholdsfortegnelse Overordna styringskort side 3 Nærvær side 4 Bruk av overtid side 4 Oppsummering økonomi Planområde 1 Administrative

Detaljer

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE

Årsrapport 2013 ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Årsrapport ASKER MULIGHETENES KOMMUNE Innhold 1 ORGANISERING...6 1.1 Politisk struktur...6 1.2 Administrativ struktur...7 1.3 Eierstyring...7 2 VIRKSOMHETSSTYRING...8 2.1 Prinsipper for virksomhetsstyring...8

Detaljer

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune

Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN. Rygge kommune Rådmannens forslag 31. oktober 2013 VERBALDELEN Rygge kommune Innholdsfortegnelse 1. Rådmannens helhetlige vurdering 1 2. Planforutsetninger 3 2.1 Planer og styringssystem 3 2.2 Kommuneplan 3 2.3 Prioriteringer

Detaljer

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1

Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Årsberetning 2014 VEKST OG UTVIKLING ÅRSBERETNING 2014 1 Innholdsfortegnelse I Oversikt og analyser 1.1 Innledning................................................... 5 1.2 Om virksomheten............................................

Detaljer

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse

Årsrapport 2014. Innholdsfortegnelse Årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse Glimt fra 2014 Organisasjonskart 1 En handlekraftig samfunnsutvikler 2 Sammen for en levende by 3 Økonomisk resultat 4 Oppvekst og levekår 5 Bymiljø og utbygging 6 Kultur

Detaljer

RAPPORT 1. TERTIAL 2010

RAPPORT 1. TERTIAL 2010 RAPPORT 1. TERTIAL 2010 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER... 4 1.1 STYRINGSSYSTEMET... 4 1.2 OVERORDNET VURDERING AV STATUS PER 1. TERTIAL 2010... 4 2 SAMFUNN, TJENESTER OG BRUKERE... 6

Detaljer

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER

ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER 11. 7. 2014 LØTEN KOMMUNE ØKT LÆRINGSUTBYTTE OG SATSING PÅ GRUNNLEGGENDE FERDIGHETER Revidering av strategiplan 2013-2015 Innholdsfortegnelse 1.1 Forord... 3 1.2 Innledning... 4 1.3 Skolenes kapasitet

Detaljer

Budsjettdokument 2011

Budsjettdokument 2011 dokument 2011 Årsbudsjett 2011 Økonomiplan 2011-2014 Ny badeplass for alle på Lillebanken Kulturhuset reiser seg på Malmø Rød løper for sykkelbyen Mandal Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 1 RÅDMANNENS

Detaljer

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12

Lardal kommune. Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016. Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Lardal kommune Handlingsprogram 2013 2016 Budsjett 2013 Økonomiplan 2013 2016 Vedtatt av Lardal Kommunestyre 13/12-2012, sak 104/12 Innholdsfortegnelse Kap side 1 Sammendrag 3 1.1 Kommunestyrets vedtak

Detaljer

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune

Et løft i Nes-skolen. Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018. Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Et løft i Nes-skolen Handlingsplan for kvalitetsutvikling 2014-2018 Vedtatt av kommunestyret 17.09.2013 Nes kommune Kapt. 1: Innledning Innhold INNHOLD... 2 1. INNLEDNING... 3 1.1 FØRENDE PRINSIPPER FOR

Detaljer

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007

Årsmelding 2007. Frogn kommune. Årsmelding 2007 Frogn kommune 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 2 ÅRSBERETNING - HOVEDTALL I REGNSKAPET...9 2.1 DRIFTSREGNSKAPET...9 2.2 ENHETENES

Detaljer

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013

Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Økt læringsutbytte Informasjonsskriv 4.6.2013 Innhold Situasjonsbeskrivelse... 3 Tettere oppfølging og støtte til bedre praksis... 4 Forsøk med utvidet skoledag og leksehjelp... 4 Kartlegging og oppfølging...

Detaljer

Årsmelding 2006. Frogn kommune

Årsmelding 2006. Frogn kommune Frogn kommune Frogn kommune 2. mai 2007 1 Innhold: 1 RÅDMANNENS KOMMENTARER...4 1.1 OM STRUKTUREN PÅ ÅRSMELDINGEN...4 1.2 SENTRALE TALL OG HENDELSER...4 1.3 DEKNINGSGRADER, PRODUKTIVITET, BRUKERTILFREDSHET,

Detaljer

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15

Årsberetning 2014. Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 Årsberetning 2014 Vedtatt i samkommunestyret 12.06.15 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Sammendrag... 3 2 Midtre Namdal Samkommune... 4 2.1 Hovedmålsettinger... 4 2.2 Organisering... 4 2.3 Administrativ organisering...

Detaljer

3. KVARTALSRAPPORT 2013

3. KVARTALSRAPPORT 2013 3. KVARTALSRAPPORT 2013 Grimstad kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag... 2 2. Økonomisk hovedoversikt... 3 3. Sektorene... 6 4. Driftsrisiko... 7 5. Medarbeidere... 9 6. Organisering... 12 7. Prosjekter...

Detaljer

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE -

Handlingsprogram. for perioden 2011-2014. Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - Handlingsprogram for perioden 2011-2014 Strategiske mål og økonomiske rammer vedtatt av kommunestyret 7. desember 2010 - MULIGHETENES KOMMUNE - enkelte skole. Det er gledelig at det også er satt av midler

Detaljer

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT...

Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... Årsmelding 2014 Innholdsfortegnelse ÅRSBERETNING... 4 ØKONOMISKE NØKKELTALL OG ANALYSER... 7 ANSVARSOMRÅDER MED VESENTLIGE AVVIK, STØRRE ENN 200.000 - DRIFT... 16 INVESTERINGSANSVAR MED VESENTLIGE AVVIK,

Detaljer

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1

Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årsrapport ÅRSRAPPORT 2010 1 Årets rapport Rapporteringen til kommunestyret for 2010 skjer gjennom to dokumenter: Regnskapet med detaljerte talloppstillinger over kommunens økonomiske virksomhet. Budsjett

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune

FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID. Hitra kommune FORVALTNINGSREVISJON INTERKOMMUNALT SAMARBEID Hitra kommune Januar 2015 Interkommunalt samarbeid 2 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hitra kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune

Årsrapport 2010. Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for. Meløy kommune M e l ø y k o m m u n e p l a n Årsregnskap, årsberetning og årsmelding for INNHOLD Rådmannens kommentar 3 Årsr e g n s k a p o g å r s beretning 4 P o l i t i s k v i r k s o m h e t 1 7 H e l s e, m

Detaljer

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859

St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006. Utgiftskapitler: 800 868, 2530. Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 St.prp. nr. 1 (2005 2006) FOR BUDSJETTÅRET 2006 Utgiftskapitler: 800 868, 2530 Inntektskapitler: 3830, 3854, 3855, 3859 Særskilt vedlegg: Q-1092 B Fordelingen av økonomiske ressurser mellom kvinner og

Detaljer

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00

SAKSLISTE Sak nr. Sak Ca. tid for behandling 12/2014 Regnskap og årsberetning 2013 for Nittedal kommune. 16:00 KONTROLLUTVALGET I NITTEDAL KOMMUNE Kontrollutvalgets medlemmer Arne Sømhovd (leder) Arvid Ruus (nestleder) Erland Vestli Gunvor A. Olsen Arne Olsen Kopi av innkallingen sendes: Ordfører Rådmann Revisor

Detaljer

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del

Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Dato... 26.02.2013 Vår Ref... KÅB-2167/13 Arkiv... 141 Saksnr... 13/69 Deres Ref... Planprogram. Kommuneplanens langsiktige del Høringsutkast Vedtatt av formannskapet 6. mars 2013 Innhold 1. Innledning...

Detaljer

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE

ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE ÅRSMELDING 2010 HVALER KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 1 RÅDMANNENS INNLEDNING... 3 1.1 INNLEDNING... 3 1.2 PRESENTASJON AV REGNSKAPET... 6 1.3 VIRKSOMHETENES HOVEDRESULTATER 2010 - FORKLARINGER... 10 2 STYRINGSVERKTØYET...

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013

HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 HANDLINGSPROGRAM 2010-2013 Samfunn Medarbeidere Tjenester Økonomi Vedtatt i kommunestyret 15-12-2009 Lier kommune UTSKRIFT AV MØTEBOK KOMMUNESTYRET Sak nr. 89 Saksmappe nr: 2009/4366 Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER

OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER OPPFØLGING AV VEDTAK I SENTRALE POLITISKE ORGANER FORMANNSKAPET Sak Vedtak/oppfølging Utsatt I prosess 1/10 GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA MØTE 16.12.09 Ansvar (enhet) ADM/Rita Kristiansen Protokoll fra

Detaljer

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune

Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1. Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge 6 16 år i Verdal kommune 1 Verdal kommune Tidlig og samordnet innsats overfor barn og unge i alderen 6 16 år i perioden 2008 2012. Tidlig og samordnet innsats

Detaljer