Kontrovers ved MS. Er MS-rehabilitering en kostbar, kortvarig placebobehandling? Overlege dr.med. Rune Midgard Nevrologisk avdeling Molde sjukehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kontrovers ved MS. Er MS-rehabilitering en kostbar, kortvarig placebobehandling? Overlege dr.med. Rune Midgard Nevrologisk avdeling Molde sjukehus"

Transkript

1 Kontrovers ved MS Er MS-rehabilitering en kostbar, kortvarig placebobehandling? Overlege dr.med. Rune Midgard Nevrologisk avdeling Molde sjukehus

2 Hva er multippel sklerose? CNS-spesifikk tilstand Inflammatorisk, demyeliniserende sykdom Debut i års alder Initialt svingende forløp Akkumulasjon av funksjonssvikt over tid Vanlig årsak til kronisk nevrologisk funksjonssvikt hos unge voksne

3

4 Estimated national incidence and prevalence Population (N=10 counties) Incidence Prevalence 2,436,924 5,9/100,000/ yr 165/ 100,000

5 Spesifikke faktorer relatert til MS Største enkeltgruppe under 65 år som trenger spesialisert nevrologisk rehabilitering Uforutsigbar, fluktuerende, men generelt progressiv sykdom av natur skiller MS fra de fleste andre tilstander Personer med MS viser også fluktuasjon fra dag til dag/ time til time Sykdommen starter i ung voksen alder

6 RCT Randomised Clinical Trial

7

8 Mads Ravnborg, Odense, Danmark Vi vil alle våre pasienter det beste! WHO «Rehabilitering av mennesker med uførhet er en prosess med det siktemål å nå og vedlikeholde et optimalt fysisk, sensorisk, intellektuelt, psykologisk og sosialt funksjonsnivå. Rehabilitering sørger for at uføre mennesker har de nødvendige redskaper for å oppnå uavhengighet og selvbestemmelse» Tradisjonelt, men ikke eksplisitt sagt, er sykdomsmodifiserende behandling ikke sett på som rehabilitering, mens symptomatisk, farmakologisk behandling er vanligvis akseptert innenfor definisjonens grenser.

9 WHO International Classification of Functioning (ICF) Rammeverk for moderne rehabilitering Omfattende, mangefasettert prosess på grunn av den vidtfavnende definisjonen og de mangeartede behov hos personer med MS To innfallsvinkler for forskning 1. Altomfattende modell der det helhetlig tas høyde for samtlige individuelle behov (multidisiplinær rehabilitering) høystandard MS omsorg 2. En prosess orientert mot spesifikke, veldefinerte helseproblemer

10 Forskning publisert og katalogisert i PubMed (søkeord MS og rehabilitering) 218 publikasjoner publikasjoner (søkeord MS + rehabilitering + randomiserte kliniske studier) 51 publikasjoner

11 Metodologiske utfordringer Bruk av venteliste-kontroller Mangel på dobbelt-blind design Mangel på forhåndsdefinerte endepunkter Svakt definerte intervensjoner Mangel på statistisk korreksjon for multiple målinger

12 To sentrale studier som hyppig refereres Freeman JA et al. The impact of inpatient rehabilitation on progressive MS Ann Neurol 1997; 42: Solari A et al. Physical rehabilitation has a positive effect on disability in multiple sclerosis patients Neurology 1999; 52: 57-62

13 Freeman JA et al. The impact of inpatient rehabilitation on progressive MS Ann Neurol 1997; 42: pasienter evaluert. Inkludert 66 pasienter; Behandling = 32; Kontroll = 34 Gjennomsnittlig 20 dager behandling; 2 x 45 min fysio + en økt med ergo dgl (+nevropsykolog, logoped, sosionom) Ventelistekontroller; 6 uker venting uten terapi Målemetoder: Expanded Disability Status Scale Functional Independence Measurement (motorisk domene) - London Handicap Scale Uendret EDSS; bedring i tre motoriske domener av FIM, men ikke mobilitet; bedring målt med LHS Totalt sett en svak behandlingseffekt ( FIM = 0.21; LHS = 0.23)

14 Solari A et al. Physical rehabilitation has a positive effect on disability in multiple sclerosis patients Neurology 1999; 52: pasienter evaluert. Inkludert 50 pasienter; Behandling = 27; Kontroll = 23 Tre uker behandling; 2 x 45 min + hjemmeøvelser Kontroll kun hjemmeøvelser etter en dags instruksjon Målemetoder: Expanded Disability Status Scale Functional Independence Measurement (motorisk domene) Short Form 36 (SF-36) Uendret EDSS; bedring i tre motoriske domener av FIM, men ikke mobilitet etter 15 uker; bedring målt med SF-36 (mental funksjon) Totalt sett svak behandlingseffekt som varte 6 uker, men var borte etter 12 uker

15 Storr LK et al. The efficacy of multidisciplinary rehabilitation in stable multiple sclerosis patients Multiple Sclerosis 2006; 12:

16 Storr LK et al. The efficacy of multidisciplinary rehabilitation in stable multiple sclerosis patients Multiple Sclerosis 2006; 12: pasienter evaluert. Inkludert 90 pasienter; Behandling = 38; Kontroll = 52 Dobbelt blind, randomisert parallellgruppe design 35.5 dagers behandling (22-47d) innlagt ved Haslev; multidisiplinær tilnærming (fysio, ergo, psykolog, sosionom, sykepleier, nevrolog) Individuell fysio 45 min 4-5 x uke; ergo 30 min 3 x uke; egentrening min dgl Kontroll ingen spesifikk behandling Målemetoder: MSIS, EDSS, Guy s Neurological Disability Scale, 9HPT, TW10, Functional Assessment in MS (FAMS), Life Appreciation and Satisfaction Questionnaire (LASQ) Ingen enkeltskala eller subskala nådde signifikant endring Distinksjon rehabilitering vs rekreasjon

17 Smedal T et al. The influence of warm versus cold climate on the effect of physiotherapy in multiple sclerosis Acta Neurol Scand 2011; 124: Varmt: (seint september og tidlig november) Tenerife, Spania gjennomsnittlig morgentemperatur 22.8 C ( C) Relativ fuktighet: 74.5% Kaldt: (seint september og tidlig november) Hakadal, Østlandet gjennomsnittlig morgentemperatur 3.0 C ( C) Relativ fuktighet: 77.0%

18 Smedal T et al. The influence of warm versus cold climate on the effect of physiotherapy in multiple sclerosis Acta Neurol Scand 2011; 124: pasienter (To grupper à 30 personer) Randomisert cross-over studie; 4 uker individualisert fysioterapi i varmt og kaldt klima; 60 min dgl 5 dager ukentlig i fire uker (Bobath konsept) + frivillig egenaktivitet ca. 1 time dgl. Ikke multidisiplinær rehabilitering, kun fysioterapi for å bedre motorisk kontroll Primært endepunkt 6-minutters gangtest (6MWT) Sekundære endepunkter TUG, 10MTW, Berg Balanseskala, Trunk Impairment Scale, Borg Rating of Perceived Exertion Scale, MSIS-29, FSS, Modified Health Assessment Questionnaire, 11-pkt Numerical Rating Scale 6MWT økt gangdistanse etter 4 uker: Spania 70m; Norge 49m; Måned 3: Spania 45m; Norge 33m. Måned 6: Spania 43m; Norge 20m: p = 0.048)

19 Jennifer A Freeman, E Diane Playford, Plymouth og London, UK Fra det øyeblikk diagnosen MS er stilt, blir personen forvandlet til «en person som lever med MS»! Flertallet av pasienter erfarer et mangfold av sammenvevde fysiske, kognitive og psykososiale problemer som typisk progredierer med tiden og som uten unntak har en negativ effekt på pasient og pasientens familie Hvilken støtte ville vi trenge fra helse- og sosialvesenet for med noen grad av suksess å kunne tilpasse oss de stadig endrete krav MSsykdommen stiller til oss?

20 Bak mange slike spørsmål ligger konseptet rehabilitering som i følge WHO er «en problemløsende utdanningsprosess som gjør dem som er uføre på grunn av skade eller sykdom i stand til å erkjenne sitt optimale fysiske, mentale og sosiale potensiale og gjør det mulig å bli integrert i det best tilrettelagte fysiske og sosiale miljø»

21 Rehabilitering er ikke en spesifikk behandling av et enkeltstående, distinkt symptom Rehabilitering er fortrinnsvis et konsept der uførhet i alle sine avskygninger behandles på en koordinert måte av de ulike medlemmer i det multidisiplinære team Tung utdanningsmessig vekting som en integrert del av rehabiliteringen tar sikte på å utstyre pasienten med mestringsferdigheter som gjør dem i stand til å håndtere funksjonsutfall og finne løsninger på ulike utfordringer

22

23 Khan F et al. Multidisciplinary rehabilitation in adults with multiple sclerosis. Cochrane Library 2011, Issue 12 (Ti studier; ca pasienter) Multidiplinære rehabiliteringsprogram ved MS endrer ikke nivået av funksjonsutfall, men kan forbedre erfaringen personer med MS har når det gjelder deltakelse og aktivitet Regelmessig evaluering og vurdering med tanke på rehabilitering anbefales Videre forskning knyttet til endepunkter, optimal intensitet, hyppighet og kostnadseffektivitet vurdert under en lengre tidshorisont er nødvendig Videre forskning må konsentrere seg om metodologisk og vitenskapelig robusthet i framtidige kliniske studier

24 Rietberg MB et al. Exercise therapy for multiple sclerosis. Cochrane Library 2011, Issue 1 (Ni studier; 260 pasienter) Resultatene antyder at øvelsesbehandling kan være fordelaktig for personer med MS som er utenfor en attakkepisode Det er et presserende behov å komme til enighet om et kjernesett av endepunkter til bruk i kliniske studier ved øvelsesbehandling Framtidige studier må inneholde Eksperimentell kontroll over «dosering» av intervensjon/ øvelse MS-type (grad av invaliditet og forløpsform) Bør inneholde tilstrekkelig kontrast mellom gruppene for intervensjon og kontroll Ingen skadelig effekt av øvelsesbehandling er beskrevet i noen av de vurderte studiene

25 Rosti-Otajärvi EM et al. Neuropsychological rehabilitation for multiple sclerosis. Cochrane Library 2011, Issue 11 (Fjorten studier; 770 pasienter) Kognitiv svikt er vanlig ved MS; opptrer hos 50-60% av pasienter når sykdomsforløpet ses som et hele Nevropsykologisk rehabilitering tar sikte på: Redusere kognitiv svikt Redusere de skadelige effekter av kognitive funksjonsutfall Støtte pasientens oppmerksomhet og evne til å ta hensyn til kognitive funksjonsutfall i hverdagen Svake holdepunkter for at nevropsykologisk rehabilitering reduserer kognitive symptomer ved MS Kognitiv trening kan i enkeltstudier antyde en viss bedring av korttidshukommelse, arbeidshukommelse og umiddelbar visuell hukommelse Små studier og metodologiske svakheter reduserer kvaliteten av den foreliggende kunnskap/ evidens

26 Er rehabiliteringsintervensjoner kostnadseffektive? Spørsmålet lar seg ikke besvare på grunn av manglende studier Studier viser at indirekte kostnader klart overstiger direkte kostnader ved MS Direkte kostnader (25-30%) = Sykehusopphold, polikliniske tjenester, sykehjem, legemidler Indirekte kostnader (70-75%) = Korttidsfravær og tapt produksjon, uførepensjon, tapte produksjonsinntekter grunnet tidlig pensjon, tapte produksjonsinntekter grunnet tidlig død, omsorg og pleie fra familie og venner Studiene gir tross alt holdepunkter for bedring i aktivitet, deltakelse, symptomatisk bedring på mange punkter og bedre mestring i hjem og på arbeid og helhetlig bedret helserelatert livskvalitet Rehabilitering tilsvarer derfor ikke placebo!

27 Det er et påtrengende behov for vel utførte langtidsstudier av rehabilitering ved MS for å etablere effekten av ulike former for rehabiliteringsintervensjoner Klinisk relevante endepunkter Ulike MS-typer Ulike nivå av uførhet Hovedprioritet: Hvem har størst nytte av og bør få spesialisert/ spesifikkrehabiliteringsintervensjon? Manglende evidens er ikke det samme som evidens mot den foreliggende prosedyre

28

29 Nevrologisk ledet spesialistteam i rehabilitering Nevrolog, fysikalsk medisiner, sykepleier, fysioterapeut, psykolog, sosionom, ergoterapeut, logoped (nevroplastisitet) Samarbeid mot et felles mål kortsiktig og langsiktig Målsettingene skal evalueres kontinuerlig Initialt, tidlig, seinere og ved framskreden sykdom Informasjon effekter og konsekvenser Individ, familie og sosiale omgivelser Egenomsorg Emosjonell støtte og informerte råd Symptomlindring og uførhetshåndtering Eliminere barrierer arbeid, utdanning, transport Adekvate og tilpassede samfunnsmessige tilbud Adekvate pleieinstitusjoner Intern integrasjon i helsetilbudet (sykehus, poliklinikk, primærhelsetjeneste) Høy kvalitet, fleksibel, til tiden og evidens-/ erfaringsbasert Hjemmebasert og regionalt rettferdig/ like tilbud

30

31 Rehabilitering diagnostisk fase, initiale symptomer og diagnose; immunmodulerende behandling Vedlikehold minimal uførhet, RR-MS med attakker med delvis eller komplett remisjon; noe uførhet; gradert uførepensjon; noe avhengighet av andre når det gjelder sosiale og hjemlige aktiviteter Forebygging moderat uførhet; progressiv økning i begrensninger i aktivitet; avhengig av andre når det gjelder personlige ADLaktiviteter Palliasjon alvorlig uførhet; mer eller mindre totalt avhengig av andre; pleieinstitusjon; høyere rate av kompliserende medisinske tilstander

32 Spissformulert konklusjon «Hvis du konfronteres med virkeligheten og skal mestre en myriade av symptomer som har avgjørende innvirkning på livskvaliteten uten at det foreligger noen kur mot tilstanden, hvilken intervensjon vil du velge: rehabilitering eller en likeverdig sukkerpille?»

33 Kliniken Valens, Sveits

34 Komponenter i omfattende rehabilitering Individualisert pasientsentrert behandlingsplan med aktiv pasientdeltakelse Prioritert målsetting gjennom en interdisiplinær prosess Aktiv pasientdeltakelse for å oppnå målsettingen Målene bør resultere i forbedring av pasientens personlige potensiale De målte endepunkter bør vise redusert funksjonstap og forbedring i aktivitet og deltakelse

35 NHMRC = National Health and Medical Research Council

36

37

38

39

40 Michael Hutchinson, Dublin, Ireland Å være kritisk til verdien av multidisiplinær rehabilitering ved MS er nesten som å benekte betydningen av mødre og eplekake En viktig kontinuerlig oppgave er å bidra til økt aksept for rehabilitering som verdifullt behandlingsvalg Rehabilitering er kostbart MS-samfunnet ser behovet for regelmessig tilgang til øvelsesprogrammer og vedlikeholdsbehandling som sekundært gir gevinst i form av bedre humør og mindre sosial isolasjon Det er urovekkende at vår kunnskapsbase er så dårlig at temaet kan være kontroversielt Vi trenger færre oversikter og mer evidens fra fagfolk innen rehabilitering

41 Spørsmål?

Forskningsprosjekt og fagutviklingsarbeid 2010 ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

Forskningsprosjekt og fagutviklingsarbeid 2010 ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus Forskningsprosjekt og fagutviklingsarbeid 2010 ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus Slagbehandlingskjeden Bergen Ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering pågår et større

Detaljer

Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling

Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Rapport nr. 7/2004 Effekt av fysioterapi ved kneleddsartrose, begrenset til elektroterapi og øvelsesbehandling Medisinsk metodevurdering basert på internasjonal

Detaljer

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen

IS-2285. Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen IS-2285 Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen 1 Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram for palliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 03/2015 Bestillingsnummer: IS-2285 ISBN 978-82-8081-368-8

Detaljer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer

Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer Veileder i rehabilitering av mennesker med progredierende nevrologiske sykdommer IK-2716 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes

Detaljer

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati

Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati vitenskap Fysisk aktivitet som behandling ved Myalgisk Encefalopati Summary Objective: To assess the effects of physical activity on fatigue and physical functioning in adults with chronic fatigue syndrome

Detaljer

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1

Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Rapportserie fra Senter for helsefremmende forskning HiST/NTNU Rapport 2011/2 Oldervoll LM & Lillefjell M Fysisk aktivitet, folkehelse og samhandling Innherredsmodellen - Trinn 1 Kunnskapsoversikt Trondheim,

Detaljer

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser

Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser IS-1160 Rapport Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser Anbefalinger Heftets tittel: Fysisk aktivitet for mennesker med funksjonsnedsettelser - Anbefalinger Utgitt: 06/2004 Bestillingsnummer:

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten

Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten IS-1561 Nasjonale retningslinjer Nasjonale retningslinjer for diagnostisering og behandling av voksne med depresjon i primær- og spesialisthelsetjenesten Forord Forekomsten av depressive lidelser i befolkningen

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Lillebeth Larun Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 2011 Dato for disputas: 29. september 2011 2 3

Detaljer

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap

John Henry Strupstad. Masteroppgave i helsevitenskap. Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap Uspesifikke kroniske smertetilstander satt i en biopsykososial sammenheng og Forskjeller mellom Hernes Institutt og Attføringssenteret i Rauland, to institusjoner innen arbeidsrettet rehabilitering (ARR).

Detaljer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer

Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Bruk av IKT-verktøy som støtte til klinisk arbeid med kronisk syke pasienter - muligheter og utfordringer Lars Gunnar Landrø Torbjørn Øvreness Helseinformatikk Innlevert: desember 2013 Hovedveileder: Eric

Detaljer

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre

Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Liv Wergeland Sørbye, Else Vengnes Grue, Einar Vetvik RAPPORT 2009/5 Kunnskap om svikt i tjenester til skrøpelige eldre Nyere norsk forskning relatert til helse- og sosialtjenesten 1 Denne rapporten er

Detaljer

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene

Tilbudet om rehabilitering til kreftpasienter i Norge har vært begrenset og står i sterk kontrast til rehabiliteringstilbudene Rehabilitering Hjelper mennesker Kreftrammede lærer om kosthold og mosjon og de får gode samtaler. Målet er å hjelpe dem til økt livskvalitet, skriver Mette Rønning og Line Oldervoll som jobber ved Røros

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen

IS-1529. Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen IS-1529 Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for palliasjon i kreftomsorgen Heftets tittel: Nasjonalt handlingsprogram med retningslinjer for pallliasjon i kreftomsorgen Utgitt: 08/2012 IS-nummer:

Detaljer

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011

Veileder. Demensutredning i kommunehelsetjenesten. www.aldringoghelse.no. Revidert 2011 Veileder Revidert 2011 Demensutredning i kommunehelsetjenesten www.aldringoghelse.no Forord I forbindelse med Demensplan 2015 er utredning og diagnostisering av demens et satsingsområde. Målet er alle

Detaljer

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428

Historikk. 2 av 16 VERSJON DATO VERSJONSBESKRIVELSE 1 2014 06 02 RAPPORTNR F26144 VERSJON 1 PROSJEKTNR 102007428 Historikk DATO SBESKRIVELSE 204 06 02 2 av 6 Innholdsfortegnelse Innledning... 4. Definisjoner... 4.. Revmatiske sykdommer... 4..2 Revmatologi... 5..3 Rehabilitering... 5..4 Rehabiliteringsforløp... 6

Detaljer

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov

Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid mellom helse- og omsorgstjenesten og utdanningssektoren om barn og unge med habiliteringsbehov Samarbeid om barn og unge som trenger samordnet bistand fra helse og utdanning Veileder - utkast

Detaljer

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon

Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon Trening for eldre mennesker som har gjennomgått en femuramputasjon En studie om treningens betydning for mobilitet og tillit til egen mestring Jette Schack Masteroppgave, Masterstudium i rehabilitering,

Detaljer

Fleksible tjenester for et aktivt liv

Fleksible tjenester for et aktivt liv Fleksible tjenester for et aktivt liv IS-1875 Fagrapport om tjenestetilbudet til personer med nevrologiske skader og sykdommer Heftets tittel: Fleksible tjenester for et aktivt liv Fagrapport om tjenestetilbudet

Detaljer

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag

Behandling og rehabilitering ved hjerneslag Behandling og rehabilitering ved hjerneslag IS-1688 Nasjonale faglige retningslinjer Heftets tittel: Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Utgitt: 04/2010 Bestillingsnummer:

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene

Rapport IS-2278. Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene Rapport IS-2278 Rapport om tilbudet til personer med behov for lindrende behandling og omsorg mot livets slutt å skape liv til dagene 2 // Publikasjonens tittel: Rapport om tilbudet til personer med behov

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer

Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer Veileder i habilitering og rehabilitering av mennesker med lungesykdommer IK-2710 Saksområdet som denne trykksaken handler om forvaltes av Sosial- og helsedirektoratet. Spørsmål om innholdet rettes til

Detaljer

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten

Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten Forebyggende tiltak i forhold til barn og unges psykiske helse som kan benyttes av skolehelsetjenesten - eller hvor skolehelsetjenesten er en viktig samarbeidspartner for skolene. Av Siv Skotheim, Helene

Detaljer