Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie."

Transkript

1 Kommer traumatiserte flyktninger for sent i behandling? Resultater fra en langtidsstudie. Sverre Varvin og Marianne Opaas NKVTS JUBILEUMSSEMINAR, 19. november 2014: Et bedre liv for flyktninger i Norge Hva vet vi? Hva bør gjøres? 1

2 Traumatiserte flyktninger i poliklinisk behandling (Presentasjonen inneholder data som er foreløpige/ ufullstendige/ikke publiserte) (Publikasjoner: Opaas & Hartmann, JPA, Under review-prosess: Opaas & Varvin, JMND; og Opaas, Hartmann, Wentzel-Larsen, & Varvin, JPA; publiseres antakelig i 2015.) Hvem er de, hvilke erfaringer har de fra sine hjemland, og hvordan har deres eksiltilværelse vært? Endring gjennom 3 år, i og etter behandling. Marianne Opaas 2

3 I januar 2014 var det personer med flyktningbakgrunn i Norge - 3.5% av den norske befolkning, og 28.4% av immigrantbefolkningen 3

4 - Denne studien forteller noe om de flyktningene som (fortsatt) har alvorlige psykiske plager, ofte etter mange år i Norge - Den viser ikke generelt hvordan det går med flyktninger i Norge 4

5 Våre informanter, ved behandlingsstart: 54 personer fra 15 land gj.sn.alder 39 år 65 % menn 67 % var gift 83 % hadde barn Skolegang i opprinnelseslandet: gjen.sn. 9.7 år (SD = 4.4) Bare 2 personer hadde klart å ta mer utdanning i Norge, og de fleste hadde ikke klart å gjennomføre Introduksjonsprogrammet for flyktninger! 5

6 Pasienter med flyktning- og traumebakgrunn, ved behandlingsstart. Potensielt traumatiserende hendelser Hver person hadde gjennomsnittlig opplevd 17 ulike typer sterkt belastende hendelser relatert til krig, forfølgelse og menneskerettighetsbrudd. Bl.a.: 61 % hadde vært fengslet (noen fra 15-årsalder) 53 % hadde vært utsatt for tortur 22 % hadde blitt voldtatt 75 % hadde sett andre bli drept 75 % hadde vært nær ved å bli drept selv % hadde opplevd militære angrep, tvungen evakuering, og at familie eller nære venner var blitt drept 6

7 Informantenes liv i Norge Botid i Norge: Gjennomsnittlig 11 år 14 % hadde bodd 0 til 3 år i Norge (i snitt 1.5 år) 26 % hadde bodd 3 til 8 år i Norge (i snitt 6 år) 61% hadde bodd mer enn 8 år i Norge (i snitt 15 år) Fungering i dagligliv språk og arbeid: 51 % kommuniserte (mer eller mindre) med oss på norsk 45 % var avhengige av tolk 4 % kunne snakke med oss på engelsk 61 % hadde prøvd seg i arbeid i Norge på et eller annet tidspunkt 22 % hadde arbeid (som de var sykmeldt fra) ved behandlingsstart 78 % var på arbeidsavklaring eller sosial stønad 7

8 Symptomer og plager ved behandlingsstart 78 % Posttraumatisk stresslidelse (PTSD) eller Vedvarende personlighetsendringer etter katastrofale opplevelser 94 % Klinisk signifikant angst 96 % Depresjon I tillegg ofte: Dissossiative episoder Alvorlige søvnproblemer Hukommelses- og innlæringsproblemer Vedvarende hodepine, smerter i kroppen, og somatiske sykdommer Sosial isolasjon og tilbaketrekking Instrumenter og kilder: Harvard Trauma Questionnaire (HTQ), Hopkin s Symptom Checklist-25 (HSCL-25), kvalitative intervjuer med pasient og med terapeut, journalopplysninger. 8

9 Livskvalitet ved behandlingsstart Verdens helseorganisasjons livskvalitetsmål, WHO QOL-bref (skala: veldig dårlig til veldig bra), 26 spørsmål Livskvalitet fysisk helse: 28.2 (64.8*) Livskvalitet psykisk helse: 25.3 (60.0*) Livskvalitet sosiale relasjoner: 35.0 (57.2*) Livskvalitet omgivelser/livsbetingelser: 45.0 (54.0*) *Gjennomsnittsverdier i en stor internasjonal undersøkelse /field trial: Skevington, S. M., Lotfy, M., & O'Connell, K. A. (2004). The World Health Organization's WHOQOL-BREF quality of life assessment: Psychometric Properties and results of the international field trial. A report from the WHOQOL Group. Quality of Life Research, 13,

10 Behandling Tidligere behandling % hadde vært i kortere eller lengre behandling tidligere Behandlingssted ved inntak i studien 61 % begynte i behandling i psykiatrisk poliklinikk 39 % hos privatpraktiserende psykologer og psykiatere Behandling under studien: 37 % av terapiene ble avsluttet innen et år Etter tre år var 29 % fortsatt i behandling 10

11 Bedring 3 år etter behandlingsstart, varierende behandlingslengde (upubliserte data) Statistisk signifikant bedring på gruppenivå i symptomer på - Angst (medium effektstørrelse, r =.33, p =.029) Depresjon (medium effektstørrelse, r =.38, p =.010) PTSD (medium effektstørrelse, r =.31, p =.048) Statistisk signifikant bedring på gruppenivå i livskvalitet mht. Fysisk helse (stor effektstørrelse, r =.55, p <.001) psykisk helse (stor effektstørrelse, r =.48, p =.001) sosiale relasjoner (medium effektstørrelse, r =.34, p =.030) r =.10 (liten effekt) forklarer 1 % av den totale variansen, r =.30 (medium effekt), forklarer 9 % av den totale variansen r =.50 (stor effekt), forklarer 25 % av den totale variansen; (Cohen, 1988, 1992) Effektstørrelser på.20 til.30 er ofte vanlig i samfunnsfagene. 11

12 Bedring på individnivå 3 år etter behandlingsstart, varierende behandlingslengde (foreløpige data) Signifikant bedring i symptomer på - PTSD: ca. 1/3 av pasientene Depresjon: ca. 1/5 av pasientene Angst: ca. 1/3 av pasientene Signifikant bedring i opplevd livskvalitet når det gjelder - Fysisk helse: ca. 1/3 av pasientene Psykisk helse: ca. 1/5 av pasientene Sosiale relasjoner: ca. 1/10 av pasientene Ytre omgivelser, praktiske forhold, økonomi: ca. 1/10 av pasientene 12

13 Bedring i funksjon på individnivå 3 år etter behandlingsstart, varierende behandlingslengde Signifikant økning i andel informanter/pasienter som - kunne kommunisere med oss på norsk (økning fra 51% til 70%) - begynte å studere (økning fra 2% til 17%) Også økning (ikke-signifikant) i antall informanter som - begynte å jobbe i løpet av de tre årene (økning fra 22% til 34%) 13

14 Fortsatt mange med dårlig Psykisk helse og Livskvalitet 3 år etter behandlingsstart (data i publiseringsprosess) Andel informanter med symptombelastning som fortsatt kvalifiserer for diagnose PTSD: 66 % (82% ved behandlingsstart) Depresjon: 91 % (98% ved behandlingsstart) Angst: 87 % (96% ved behandlingsstart) Livskvalitet (skala 1 til 100) Fysisk helse: 38 (28 ved behandlingsstart) (gjennomsn. Verden: 65) Psykisk helse 34 (25 ved behandlingsstart) (gjennomsn. Verden: 60) Sosiale relasjoner 42 (35 ved behandlingsstart) (gjennomsn. Verden: 57) Omgivelser mm. 49 (45 ved behandlingsstart) (gjennomsn. Verden: 54)» Lotfy et al

15 Språk og Arbeid/Studier 3 år etter behandlingsstart (data i publiseringsprosess, N = 54/49) Gjennomsnittlig botid i Norge: 14.3 år (SD = 6.5 år) 30% kommuniserer ikke på norsk, 50% er menn gjen.sn. alder: 45.5 år (SD = 6.9 år, max alder 56.3, min 33.8) gjen.sn. botid i Norge: 12.0 år (SD = 4.9; max botid 19.4, min 4.0) 65% er ikke i arbeid og/eller studier, 64% er menn gjen.sn. alder: 44.0 år (SD = 8.6; max alder 61.2, min 24.3) gjen.sn. botid i Norge: 13.9 år (SD = 5.6; max botid 23.3, min 4.0) 70% kommuniserer på norsk, 69% er menn gjen.sn. alder: 41.5 år (SD = 8.8; max alder 61.2, min 24.3) gjen.sn. botid i Norge: 15.5 år (SD = 6.9; max botid 30.4, min 3.8) 35% er i arbeid og/eller studier, 65% er menn gjen.sn. alder: 40.5 år (SD = 7.5; max alder 51.4, min 25.1) gjen.sn. botid i Norge: 15.2 år (SD = 8.0; max botid 30.4, min 3.8) 15

16 PSYKOTERAPIFORSKNING: Data fra en metastudie i USA (N > 6000 pasienter) 16

17 Psykoterapi: Forholdet mellom dose og effekt Data fra en metastudie i USA (N > 6000 pasienter): I USA er gjennomsnittlig antall terapitimer per pasient < 5! Kun 20% ble signifikant bedret etter behandlingen. 50 % var signifikant bedret etter terapitimer (Hansen, Lambert, & Forman, 2002) 75 % var signifikant bedret etter terapitimer Lengre behandling (> 45 timer) trengtes for personer med dårlig psykosoial fungering, komorbide tilstander eller personlighetsforstyrrelser (Michael Lambert, 2007) 17

18 Psykoterapi dose respons effekten Patients, on average, do not get adequate exposure to psychotherapy, nor do they recover from illness at rates observed in clinical trials research (Hansen, Lambert, & Forman, 2002) 18

19 Behandlings dose i vår studie og bedring - hypotetisk beregning ut fra Lamberts studie (N = 54; 34 behandlet i poliklinikk, i privat avtalepraksis) (basert på estimater 3 år etter behandlingsstart ) Gjen.sn timeantall på poliklinikker: M = 20.6 (SD = 18.5) Gjen.sn. timeantall i privat avtalepraksis: M = 70.0 (SD = 44.5 ) 35,3 % hadde mindre enn 11 timer dvs. minst 35 % uten (15 % av disse hadde 1 3 timer) tilstrekkelig dose terapi (Lambert, 2007) 35,3 % hadde timer dvs. 50 % sjanse for bedring 29,4 % hadde 25 timer eller mer dvs. 75 % sjanse for bedring 12 % totalt hadde mer enn 45 timer, dvs. sjanse for bedring av kompliserte tilstander 19

20 Behandling til nå - hva sier tallene? Varighet, sum all kjent behandling : M = 36,9 måneder (SD=30.8) Timeantall, sum all kjent behandling: M = 58.2 timer (SD=54.5) Gjennomsnitt varighet i poliklinikk, beh. 1: 15.6 MND. (SD=10.6) Gjennomsnitt timeantall poliklinikk, beh. 1: 20.6 (SD=18.5) Gjennomsnitt varighet i privatpraksis, beh. 1: 40.4 mnd. (SD=25.7) Gjennomsnitt timeantall privatpraksis, beh. 1: 82.0 (SD=58.8) Menn og kvinner samme fordeling i poliklinikk og privatpraksis, aldersgjennomsnitt likt 20

21 Virksomhetsfaktorer for Utfall av Psykoterapi Teoretisk retning/ metode Terapeuten Livet utenfor terapien Faktorer utenfor terapien Pasientfaktorer Terapeutfaktorer Teoretisk retning / Metode Pasienten 21

22 22

23 Takk for oppmerksomheten! 23

HVILKE BELASTNINGER HAR DE UNGE I KOMPASSET?

HVILKE BELASTNINGER HAR DE UNGE I KOMPASSET? HVILKE BELASTNINGER HAR DE UNGE I KOMPASSET? I perioden november 212 april 213 har 132 unge som har fått hjelp av KOMPASSETavdelinger i Bergen, Sandnes, Trondheim og Oslo utfylt en anonym spørreundersøkelse

Detaljer

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE

SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE SOSIALE NETTVERK, MESTRING OG PSYKISK HELSE BLANT BARN OG UNGE SOM KOM TIL NORGE SOM ENSLIGE MINDREÅRIGE ASYLSØKERE Sentrale funn og forslag til tiltak Brit Oppedal I samarbeid med Karoline B. Seglem,

Detaljer

Hilde Sofie Kongelf Galgerud

Hilde Sofie Kongelf Galgerud Hilde Sofie Kongelf Galgerud Affektfokus, alvorlighet av personlighetsproblematikk og deres interaksjon som prediktorer for behandlingseffekt ved cluster C personlighetsforstyrrelser. Hovedoppgave i Psykologi

Detaljer

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner

Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Rapport 4 / 2012 Ingunn Rangul Askeland, Bente Lømo, John-Filip Strandmoen, Trond Heir og Odd Arne Tjersland Kjennetegn hos menn som har oppsøkt Alternativ til Vold (ATV) for vold i nære relasjoner Nasjonalt

Detaljer

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller

«Er det hjelp du har savnet etter terroranslaget på Utøya?» Foreldrene forteller Fagartikkel Kristin Alve Glad 1, Tine K. Jensen 1, 2, Grete Dyb 1, 3 1 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) 2 Psykologisk Institutt, Universitetet i Oslo. 3 Institutt for klinisk

Detaljer

tortur, overgrep eller har odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak

tortur, overgrep eller har odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak IS-1855 Tilrettelagte tannhelsetilbud for mennesker som er blitt utsatt for tortur, overgrep eller har odontofobi Vurdering av omfang og behov samt forslag til tannhelsetiltak Heftets tittel: Tilrettelagte

Detaljer

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012

Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester. Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Undersøkelse om pasientsikkerhet og kvalitet i norske helsetjenester Befolkningsundersøkelse gjennomført april 2012 Utvalg og metode Bakgrunn og formål På oppdrag fra Forbrukerrådet og Nasjonalt kunnskapssenter

Detaljer

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas

rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas rapport 2011:2 Psykisk helse i Norge Tilstandsrapport med internasjonale sammenligninger Ragnhild Bang Nes Jocelyne Clench-Aas Rapport 2011: Innledning 2 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Psykisk helse

Detaljer

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling

A woman left lonely. En studie av kvinner og alkohol, avhengighet og relasjon i behandling Sonja Mellingen A woman left lonely Heftet A woman left lonely, er et samarbeidsprosjekt mellom Høgskolen i Bergen og Kompetansesenteret. Psykologspesialist Sonja Mellingen, er for tiden i permisjon fra

Detaljer

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet

rapport 2008:4 Utvikling i psykisk helse Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet rapport 2008:4 Levekårsundersøkelsene 1998, 2002 og 2005 Utvikling i psykisk helse Rune Johansen Marit Rognerud Jon Martin Sundet Rapport 2008:4 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Levekårsundersøkelsene

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

Jorun Ramm. På like vilkår? Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger

Jorun Ramm. På like vilkår? Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser Statistical Analyses Jorun Ramm Helse og levekår blant personer med nedsatt funksjonsevne Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Statistiske analyser I denne serien

Detaljer

Pårørendes utfordringer

Pårørendes utfordringer Tema: Pårørende Pårørendes utfordringer Pårørende til pasienter med kreft møter en rekke utfordringer som helsepersonell kan hjelpe dem til å håndtere, ved blant annet å gi informasjon, støtte og avlastning.

Detaljer

7. Helse. Berit Otnes

7. Helse. Berit Otnes Berit Otnes 7. Sunnere levevaner, som mindre røyking og mer mosjon, bidrar trolig til at eldres helse er noe bedre enn før. Flere seniorer mener selv de har god helse, selv om det samtidig fortsatt er

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser

Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser ØF - notat nr.08/2005 Omfanget av vold og overgrep mot kvinner med fysiske funksjonsnedsettelser En sammenlignende spørreundersøkelse om vold og overgrep mot kvinner med og uten fysiske funksjonsnedsettelser

Detaljer

Gjennom 10 år En oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling

Gjennom 10 år En oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling Grete Lauritzen, Edle Ravndal og Jonas Larsson Gjennom 10 år En oppfølgingsstudie av narkotikabrukere i behandling SIRUS-rapport nr. 6/2012 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2012 Statens institutt

Detaljer

Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv?

Barn og unge som pårørende ved kreft. Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Barn og unge som pårørende ved kreft Hvordan kan barns situasjon og foreldres omsorgskapasitet styrkes i et rehabiliteringsperspektiv? Et samarbeidsprosjekt mellom Kreftforeningen, Montebellosenteret og

Detaljer

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen

rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen rapport 2009:11 Avhengig og Selvstendig Enslige mindreårige flyktningers stemmer i tall og tale Brit Oppedal Karoline B. Seglem Laila Jensen Rapport 2009:11 Nasjonalt folkehelseinstitutt Tittel: Avhengig

Detaljer

Boligens sosiale betydning for barnevernsbarn

Boligens sosiale betydning for barnevernsbarn NF-notat nr. 1014/2013 Boligens sosiale betydning for barnevernsbarn Del 1 Willy Lichtwarck Graham Clifford 30 år 1979 2009 Postboks 1490, N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner

Detaljer

Med rus uten ord? Oslo, 15.05.2013. En norsk studie av aleksitymi blant rusavhengige i behandling. Masterstudent: Hanne Lorimer Aamodt

Med rus uten ord? Oslo, 15.05.2013. En norsk studie av aleksitymi blant rusavhengige i behandling. Masterstudent: Hanne Lorimer Aamodt Oslo, 15.05.2013 Med rus uten ord? En norsk studie av aleksitymi blant rusavhengige i behandling. Masterstudent: Hanne Lorimer Aamodt Veileder: Per Nerdrum Master i psykisk helsearbeid, Institutt for sykepleie,

Detaljer

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major

rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major rapport 2011:1 Bedre føre var... Psykisk helse: Helsefremmende og forebyggende tiltak og anbefalinger Ellinor F. Major Odd Steffen Dalgard Kristin Schjelderup Mathisen Erik Nord Solveig Ose Marit Rognerud

Detaljer

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder.

Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. Cognitive behavioral therapy for obsessive-compulsive disorder. Kandidatavhandling i psykologi Kognitiv atferdsterapi ved obsessiv-kompulsiv lidelse. En gjennomgang av studier og sammenligning av kognitiv atferdsterapi i gruppe og individuell kognitiv atferdsterapi.

Detaljer

Mestring, hjelp og støtte

Mestring, hjelp og støtte Mette Ystgaard, Nils Petter Reinholdt, Lars Mehlum Mestring, hjelp og støtte Resultater fra videregående skole i Oppland Delrapport fra forskningsprosjektet Child and Adolescent Self-harm i Europe (CASE)

Detaljer

SALK-39 et mål på livskvalitet

SALK-39 et mål på livskvalitet SALK-39 et mål på livskvalitet hos personer med afasi Kan man måle det gode liv? Og hva er egentlig livskvalitet? Dette er spørsmål det er vanskelig å svare på. Men at det å bli rammet av afasi påvirker

Detaljer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer

Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Kronisk utmattelsessyndrom Kunnskap, aktivitet og utfordringer Lillebeth Larun Avhandling for graden philosophiae doctor (PhD) ved Universitetet i Bergen 2011 Dato for disputas: 29. september 2011 2 3

Detaljer

Psykologisk behandling av kroniske smerter

Psykologisk behandling av kroniske smerter Psykologisk behandling av kroniske smerter Linn-Heidi Lunde førsteamanuensis/psykologspesialist Universitetet i Bergen/Haukeland universitetssykehus Hvilke erfaringer har dere med smerte og smerteproblematikk

Detaljer

Håndtering av whiplashskader i år 2002

Håndtering av whiplashskader i år 2002 NFT Håndtering 4/2002 av whiplashskader i år 2002 Håndtering av whiplashskader i år 2002 av Monica Drottning Rønne Monica Drottning Rønne monica.drottning@ioks.uio.no Whiplashskader er ikke et entydig

Detaljer

Bruker spør bruker om ACT

Bruker spør bruker om ACT Kristin Sverdvik Heiervang, Heidi Westerlund, Dagfinn Bjørgen, Ann-Mari Lofthus, Arnhild Lauveng, Torleif Ruud Bruker spør bruker om ACT En undersøkelse om brukeres erfaringer med tilbudet fra ACT-team

Detaljer

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø

Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner. 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved. Universitetet i Tromsø 5.årsoppgave i stadium IV. Medisinstudiet ved Universitetet i Tromsø Karoline Skogmo og Elin Rydheim Thomassen, Kull-03 2008 Diabetes type 2 og livsstilsintervensjoner Veileder: Johan Svartberg, Seksjonsoverlege

Detaljer