Forskningsprosjekt og fagutviklingsarbeid 2010 ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskningsprosjekt og fagutviklingsarbeid 2010 ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus"

Transkript

1 Forskningsprosjekt og fagutviklingsarbeid 2010 ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus Slagbehandlingskjeden Bergen Ved Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering pågår et større prosjekt med tittel: Slagbehandlingskjeden Bergen. Dette er et samarbeidsprosjekt mellom 1. og 2. linjetjenesten, hvor Bergen kommune er med i prosjektet. Hensikt: Å evaluere om tidlig utskriving fra slagenhet i sykehus kombinert med tilrettelagte kommunale tiltak, vil gi bedre effekt sammenlignet med behandling etter dagens prinsipper og rutiner. Prosjektet startet opp 2. kvartal Materiale: Pasienter som blir innlagt med hjerneslag på Slagenheten, Nevrologisk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus. Metode: Prospektiv randomisert kontrollert studie. Pasientene randomiseres til tre ulike behandlingsalternativ: 1. Tidlig utskrivning fra slagenhet, kommunal oppfølging med behandling på dagsenter. 2. Tidlig utskrivning fra slagenhet, kommunal oppfølging med behandling i hjemmet. 3. Oppfølging og behandling ved rehabiliteringsavdeling på sykehus. Tidsaspekt: Pilot ble gjennomført høsten 2008, selve prosjektet ble startet opp i desember Inklusjon vil fortsette ut Finansiering: Helse Vest, Norsk Forskningsråd, Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Kontaktperson: I dette prosjektet har Fysioterapiavdelingen knyttet seg til hovedstudien med et delprosjekt hvor: Hensikten er å undersøke pasientenes fysiske funksjonsevne mer inngående. Hensikten er å undersøke om trunkal funksjon, balanse og gange endrer seg forskjellig innen de tre behandlingsforløpene, og om sammenhengen mellom disse funksjonsaspektene påvirkes av de ulike behandlingsforløpene. Dette kan gi videre kunnskap om forhold som kan påvirke funksjonsutviklingen hos pasienter med hjerneslag, for eksempel om vektlegging av trunkal balanse innvirker på gange og balanse i daglige aktiviteter. Problemstillinger for fysioterapeutenes delprosjekt: 1. Skjer det endring i trunkal funksjon, balanse og gange innenfor hvert av de tre skisserte behandlingsforløpene? 2. Er endringen i trunkal funksjon, balanse og gange forskjellig mellom pasienter innen de tre skisserte behandlingsforløpene? 3. Vil endring i trunkal funksjon korrelere med endring i balanse og gange? Materiale: 60 pasienter innlagt ved Slagenheten, Nevrologisk avdeling. Metode: som i hovedstudien Finansiering: Helse Vest, Norsk Forskningsråd, Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter, og korttidsstipend på 3 måneder fra Helse Bergen. Kontaktperson: 1

2 Vektavlastet gange på tredemølle hos pasienter etter hjerneslag Studien er et doktorgradsprosjekt. Hensikt: Hovedmålet med studien er å øke kunnskapen om påvirkningen av vektavlastet tredemøllegange på gangfunksjon hos pasienter etter hjerneslag. Spesielt er det et mål å utforske gangfunksjon ved bruk av forskjellige hastigheter og forskjellig mengde vektavlastning under treningen på pasienter etter slag med forskjellig nivå av funksjonshemming. Hypotese: Gangfunksjon vil bli påvirket av valgt hastighet og valgt mengde vektavlastning når pasienter etter slag går på tredemølle med vektavlastning. Metode: Et tverrsnittsdesign vil brukes der subjektene vil bli innkalt en gang for måling av gangfunksjon på gulv og på tredemølle med forskjellig mengde vektavlastning og i forskjellige hastigheter. Utvalg: Et bekvemmelighetsutvalg på 60 pasienter som har hatt slag og som har lette til moderate gangproblemer (kan gå minimum 10 meter med eller uten hjelpemidler) vil rekrutteres. Pasientene har tidligere vært eller vil på undersøkelsestidspunktet være innlagt ved Nevrologisk avdeling eller Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Helse Bergen, og vil rekrutteres på bakgrunn av dette. Det kan også være aktuelt å få kontakt med aktuelle forsøkspersoner via Landsforeningen for slagrammede for også å inkludere pasienter etter slag i en senere fase. Data innsamling: Kroppsbårne kinematiske sensorer festet i et belte over nedre og øvre del av ryggen vil bli brukt for å måle orientering, akselerasjon og forflytning under gange på gulv og på tredemølle. Fotoceller vil registrere hastighet ved gange på gulvet. Informasjonen fra sensorene og fotocellene vil bli sendt trådløst til en bærbar PC. "Functional Ambulation Catergories" (FAC) vil brukes for å kategorisere pasientens gangfunksjon. Tidsaspekt: Testingen vil foregå fra februar 2008 og til utgangen av Prosjektet i sin helhet vil etter planen sluttføres i løpet av Midler: Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Kontaktperson: Climate Influence On Physiotherapy In Multiple Sclerosis (CIOPIMS); Klimaets innvirkning på effekt av fysioterapi ved multippel sklerose (MS) Studien er et doktorgradsprosjekt. Hensikt: Seksjon for Behandlingsreiser, Oslo Universitetssykehus HF fikk i 2005 i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å gjennomføre et prøveprosjekt for pasienter med MS. Nasjonalt kompetansesenter for MS ble bedt om å gjennomføre studien. Hensikten med studien er å se på klimaets innvirkning på effekt av treningsopphold med fokus på fysioterapi. En ønsker å sammenligne effekt av behandlingsopphold i Syden (Clinica Vintersol på Tenerife) med behandlingsopphold i Norge (MS-senteret Hakadal). Andre samarbeidspartnere i prosjektet: Nevrologisk poliklinikk, Akershus Universitetssykehus (AHUS); Nevrologisk poliklinikk og Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus (HUS); Institutt for samfunnsmedisinske fag - forskningsgruppe i fysioterapi og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen. Materiale: Det er rekruttert 60 pasienter med MS i stabil fase og med gang- og balanseproblemer som følge av sykdommen. Deltagere er rekruttert fra de nevrologiske avdelinger ved HUS og AHUS. Metode: Studien er basert på et randomisert cross-over design med to grupper, hver på 30 deltagere. Begge grupper har mottatt daglig behandling i fire uker, både i Spania (Tenerife) og i 2

3 Norge, med ett års mellomrom og med bytte til motsatt sted påfølgende år. Effektmålene baserer seg på ulike tester av gange og balanse (6-minute walk test, Timed Up&Go, 10 m- timed walk, Trunk Impairment Scale, Berg Balanseskala), nevrologisk status (Expanded Disability Status Scale), opplevelse av utmattelse (Fatigue Severity Scale), grad av problem knyttet til gange, balanse og smerte, (Numerical Rating Scale) samt ulike skjema for helserelatert livskvalitet (The Multiple Sclerosis Impact Scale, Modified Health Assessment Questionnaire) og opplevd grad av endring (Patient Global Impression of Change). Testing ble gjort ved oppstart av behandling, like etter behandling, samt 3 og 6 måneder etter avsluttet behandling. Intervensjon: Daglig fysioterapi i 4 uker, ca 1 time pr dag. I tillegg hadde deltakerne mulighet til å delta på andre frivillige tilbud ved begge sentrene. Behandlende fysioterapeuter har gjennomgått et kurs basert på Bobath-konseptet på 32 timer i forkant av behandlingsstart. Tidsaspekt: Innsamling av data startet juni 2006 og ble avsluttet i mai Rapport ble sendt høsten 2009 og resultater fra studien ble publisert i juli Finansiering: Seksjon for Behandlingsreiser, Oslo Universitetssykehus HF; Nasjonalt Kompetansesenter for Multippel Sklerose, Haukeland Universitetssjukehus og Helse Vest. Kontaktperson: Fysiske funksjonstester som effektmål ved behandling av pasienter med ryggplager. Hvilke tester er mest sensitive for klinisk viktig endring? Hensikten med studien er: 1. Undersøke hvilke fysiske tester som synes best egnet til å fange opp kliniske viktig endring hos pasienter med langvarige ryggplager. 2. Undersøke om det er sammenheng/samvariasjon mellom skårer på Patient Global Impression of Change (PGIC) og utførelse av funksjonstester hos pasienter med ryggplager. 3. Validering av kjernesettet i WHO s International Classification of Functioning (ICF) for pasienter med ryggplager ut fra pasientenes egenrapportering av funksjonsplager. 4. Validering av norsk utgave av Hannover-skjema. Studien er et samarbeidsprosjekt mellom Fysioterapiavdelingen, Institutt for samfunnsmedisinske fag; forskningsgruppe i fysioterapi, Universitetet i Bergen og Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Bergen. Materiale: Totalt 100 pasienter med langvarige ryggsmerter ryggplager (> 3 mnd.) som primær diagnose som kom til behandling ved Nakke- og ryggpoliklinikken, Haukeland Universitetssjukehus (HUS) ble rekruttert til studien. Aldersgruppe år. Metode: Evaluering av målemetoders egenskaper. Fysiske tester samt utfylling av spørreskjema ble gjort før intervensjon. Intervensjonen var ryggtrening i gruppe over 3 ½ uke v/nakke- og ryggpoliklinikken. I etterkant av rehabiliteringsopplegget ble alle pasienter testet på nytt. Tidsaspekt: Datainnsamling foregikk i hele 2007 og 1.kvartal 2008, og bearbeiding i tidsperioden Midler: Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter bevilget kr ,- til prosjektet Kontaktperson: 3

4 Et samarbeidsprosjekt med Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Bergen; Avdeling for ergoterapi og fysioterapi, Haraldsplass Diakonale Sykehus og Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus: Kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere Hensikten med prosjektet er å sammenligne kunnskaper, ferdigheter, holdninger og atferd relatert til kunnskapsbasert praksis hos praksisveiledere som deltar i intervensjonen Kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere og praksisveiledere som ikke deltar i intervensjonen. Hos praksisveiledere som får kurset, skal det også, i løpet av og etter gjennomføring av kurset undersøkes erfaringer og opplevelser med undervisningsopplegget i Kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere, samt tilfredshet med undervisningsopplegget. Design: Kontrollert før - etter studie Intervensjon: 14 praksisveiledere ved Avdeling for ergoterapi og fysioterapi, Haraldsplass Diakonale Sykehus (2 stk), og Fysioterapiavdelingen, HUS (12 stk) deltar i intervensjonen Kunnskapsbasert praksis for praksisveiledere. Det gjennomføres 4 samlinger høsten Deltakerne leverer inn 3 arbeidsnotat i forbindelse med samlingene, og skal mens de har studenter i perioden januar-mars 2009, levere inn ytterligere 2 notater. Intervensjonen avsluttes i mars Tidsaspekt: Høst 2008 og vår Analyser og artikkelskriving pågår fra høst Midler: Utviklingsmidler fra Høgskolen i Bergen. Kontaktperson: Et samarbeidsprosjekt med Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Bergen; Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus og Doctor of Physical Therapy Program, Department of Community and Family Medicine, Duke University School of Medicine, North Carolina, USA: Development of a model for peer learning in clinical placement in an international perspective Hensikten med prosjektet er å utvikle en modell for peer-learning i klinisk praksis satt i et internasjonalt perspektiv. En ønsker å undersøke nærmere hvordan fysioterapeutstudenter med ulik faglig og kulturell bakgrunn påvirker hverandre i klinisk praksis og hvordan de selv oppfatter denne gjensidige påvirkningen som viktig for deres læring. Prosjektet er tenkt gjennomført i to trinn; Trinn 1 er en pilot hvor en norsk og en utenlandsk student samarbeider i klinisk praksis i tre dager. De skal ha en felles veileder. Hensikten med trinn 1 er å utvikle en modell for studentutveksling mellom norske og utenlandske studenter. Samarbeidspartner i dette prosjektet er Duke University, USA. I Trinn 2 skal to norske og to amerikanske studenter samarbeide i klinisk praksis i 10 uker ved Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus. Hensikten med trinn 2 er å teste ut og evaluere en modell for peer-learning, samt undersøke hvordan et slikt samarbeid kan påvirke studentens faglige utvikling i klinisk praksis. Tidsperspektiv: Samarbeidspartnere: Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus; Institutt for fysioterapi, Høgskolen i Bergen og Doctor of Physical Therapy Program, Department of Community and Family Medicine, Duke University School of Medicine, North Carolina, USA Kontaktperson: 4

5 Intertan- studien Ved Ortopedisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus, startet de i 2008 opp med en multisenter studie hvor de skal sammenligne plate/glideskrue med Intertan margnagle som behandling ved trochantære og subtrochantære femurfrakturer. Hovedstudien skal bekrefte eller avkrefte følgende hypotese: Pasienter behandlet med Intertan margnagle får mindre postoperative smerter og mobiliseres raskere enn pasienter behandlet med plate/glideskrue. Dette er en randomisert kontrollert klinisk studie. Fysioterapeutene ved Ortopedisk avdeling er tilknyttet multisenter studien ved at de behandler og tester pasientene postoperativt, og tester de ved 3 og 12 måneders oppfølging. Fysioterapeutene ved OT har knyttet seg opp til denne studien med et delprosjekt. Hensikten med delstudien er: Å sikre gode overføringer mellom spesialist- og kommunehelsetjeneste, slik at den enkelte pasient postoperativt får den fysioterapioppfølging som er nødvendig for å gjenvinne sitt funksjonsnivå. For å kunne gjøre noe med dette ønsker man svar på følgende: 1. Kartlegge dagens praksis i forhold til fysioterapioppfølging etter utskrivelse fra sykehus for pasienter med lårhalsbrudd. 2. Er det sammenheng mellom fysioterapioppfølging og oppnådd grad av funksjonsnivå 3 og 12 måneder postoperativt? 3. Kan TUG- testen være en indikator for hva som er hensiktsmessig fysioterapioppfølging for den enkelte pasient? Kontaktperson: Seriegipsing for pasienter med alvorlig hjerneskade, et kvalitetsutviklingsprosjekt ved Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering (AFMR)/Regional eining for traumatiske hovudskader (RETH) i samarbeid med Fysioterapiavdelingen. Hensikt: Fysioterapeutene ved Regional Eining for Traumatiske Hovudskader (RETH) ønsker å tilegne seg kunnskap om seriegipsing for å kunne gi pasientene med alvorlig hodeskade bedre kvalitet og et bredere spekter av behandlingstilbud. Materiale: Pasienter med alvorlig hjerneskade med behov for seriegipsing. Metode: Litteratursøk og gjennomgang. 3 dagers kurs i seriegipsing av pasienter med alvorlig hjerneskade i Hammel Neurocenter, Danmark. Utarbeidelse av prosedyrer for seriegipsing. Innsamling samt evaluering av erfaringer ved seriegipsing. Utarbeidelse av retningslinjer for seriegipsing av pasienter med alvorlig hjerneskade. Tidsaspekt: September 2010 desember

6 Finansiering: Prosjektet er finansiert gjennom såkornmidler tildelt av Helse Vest til lokale kvalitetsutviklings prosjekter. Kontaktperson: Helene Christiansen Vestibulær rehabilitering ved vestibularisnevritt Dette prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom St Olavs hospital i Trondheim og Haukeland universitetssjukehus. Hensikt: Undersøke om tidlig igangsatt vestibulær rehabilitering på pasienter med akutt vestibularisnevritt kan bidra til raskere reduksjon av svimmelhetssymptomer, færre tilbakefall og bedre funksjon i dagliglivet. Materiale: Pasienter med nydiagnostisert vestibularisnevritt (innen 7 dager etter diagnose) i alderen år. Metode: Randomisert kontrollert studie (RCT) der en gruppe mottar trening i tidlig fase, mens den andre gruppen får generelle råd om trening og aktivitet. Tidsaspekt: Datainnsamling startet i Trondheim i 2007 og i Bergen i Pasienter vil inkluderes ut Bearbeiding av data vil foregå i etterkant av dette i et samarbeid mellom balanselaboratoriet ved Haukeland universitetssjukehus og St Olavs hospital i Trondheim. Finansiering: Midler fra Fond til etter- og videreutdanning av fysioterapeuter. Kontaktperson ved Haukeland universitetssjukehus: Brukerevaluering av gruppetilbud for pasienter med svimmelhetsplager Samarbeidsprosjekt med Høgskolen i Bergen. Hensikt med studien: Beskrive brukernes erfaringer med et gruppetreningstilbud for vestibulær rehabilitering. Dette presenteres gjennom to problemstillinger; Den første går på hvilke synspunkter og erfaringer deltagerne har med det vestibulære rehabiliteringstilbudet med hensyn til organisering og innhold. Den andre ser på om rehabiliteringsopplegget har hatt effekt på opplevelsen av svimmelhet og mestring? Materiale: Personer som har deltatt på gruppetrening i perioden Metode: Spørreundersøkelse, som er utført i ettertid etter gjennomført gruppebehandling. Tidsaspekt: Data ble samlet inn i våren Artikkel planlegges ferdigstilt i løpet av året. Finansiering: Midler fra Kjersti Wilhelmsens prosjekt til utsending av spørreskjema, og korttidsstipend på 3 måneder fra Helse Bergen. Kontaktperson: Annet fagutviklingsarbeid: Det arbeides kontinuerlig med utarbeidelse og redigering/revidering av retningslinjer for behandling. I tillegg til å utarbeide retningslinjer ved de enkelte kliniske avdelinger, arbeides det også på tvers av de kliniske avdelingene med å utarbeide felles retningslinjer. 6

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.

Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1. Sammenfatning... 3 DEL 1 INNLEDNING... 4 1.0 BAKGRUNN... 4 1.1 Forebygging som satsningsområde... 4 1.2 Eldre og fall... 4 1.3 Ergo- og fysioterapitjenesten i Bergen... 5 DEL 2 PRESENTASJON AV TRYGG PÅ

Detaljer

Utviklingsmidler 2008-2010

Utviklingsmidler 2008-2010 Utviklingsmidler 2008-2010 Faglig rapportering 2011 Et samarbeid mellom høyskolene og sykehusene i Bergen. 1 Forord Utviklingsmidlene er et samarbeid mellom høgskolene og sykehusene i Bergen. Midlene skal

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom,

Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, Prosjekt «Mestring av hverdagen» en styrking av kompetanse og kvalitet på kommunens arbeid med brukere med ervervet nevrologisk skade eller sykdom, og evaluering av effekt av tverrfaglig gruppebasert mestringsmodell.

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Prosjekt HjemRehabilitering 1

Prosjekt HjemRehabilitering 1 1 Forord Dette utviklingsprosjektet som beskrives i rapporten ble gjennomført i Sandvika område i Bærum kommune i tidsrommet mars 2000 desember 2002. Prosjektet er fullfinansiert av Bærum kommune. Siktemålet

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Aktiv hverdag og endring av livsstil

Aktiv hverdag og endring av livsstil Lifestyle Redesign til personer med kognitiv svikt Aktiv hverdag og endring av livsstil Rehabilitering av personer med kognitive problemer etter ervervet hjerneskade har vært mitt arbeidsområde i mange

Detaljer

- HVORDAN OPPRETTE, ORGANISERE OG DRIVE TRENINGSGRUPPER?

- HVORDAN OPPRETTE, ORGANISERE OG DRIVE TRENINGSGRUPPER? PROSEDYREBOK FOREBYGGING AV FUNKSJONSSVIKT OG FALL HOS ELDRE - HVORDAN OPPRETTE, ORGANISERE OG DRIVE TRENINGSGRUPPER? Et samarbeidsprosjekt mellom kommune, sykehus, universitet, høgskole og frivillige

Detaljer

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering

Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Rapport fra prosjektgruppa rygg Områdeplan for rehabilitering Kristiansand 03.09.2010 Overlege Dag Soldal Sørlandet sykehus HF Rapport fra prosjektgruppa rygg - Områdeplan for rehabilitering Side 2 av

Detaljer

Abstracts til sesjonsprogram

Abstracts til sesjonsprogram Abstracts til sesjonsprogram organisert etter program Onsdag 18.9 kl 1600-1730 A2 BIDRAR ERGOTERAPEUTER TIL ARBEID FOR ALLE? Har oppfølging på arbeidsplass betydning for tilbakeføring i jobb? En skreddersydd

Detaljer

«God Start veien fram»

«God Start veien fram» «God Start veien fram» Evaluering av habiliteringsmodell for oppfølging til foreldre/barn etter påvist hørselstap ved neonatal hørselsscreening. Sluttrapport STATPED SKRIFTSERIE NR. 104 1 Sluttrapport

Detaljer

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF

SUNNAAS SYKEHUS HF. Årlig melding 2014. til Helse Sør-Øst RHF SUNNAAS SYKEHUS HF Årlig melding 2014 til Helse Sør-Øst RHF Nesodden 5. februar 2015 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 1 1. Innledning... 1 1.1. Om Sunnaas sykehus HF oppgaver og organisering...

Detaljer

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien

Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien Forskningsrapport Fysisk funksjon og daglig aktivitet for beboere i sykehjem - Trondheimsstudien - En del av en nordisk multisenterstudie PROSJEKTORGANISASJON Prosjektledere i Trondheim Jorunn Lægdheim

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre

Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre 2014 Prosjektrapport Oppfølging av helsetilstand og legemiddelbehandling hos multisyke eldre -implementering av modell for samhandling mellom fastleger og hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Sandefjord

Detaljer

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM

ÅRSMELDING. Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret STAVANGER PTØ-Senteret SKI PTØ-Senteret TRONDHEIM ÅRSMELDING 2014 Pedagogisk Trening og Øving Norge Hedmark Næringspark bygg 8 2312 Ottestad Tlf: 62 58 82 04 Faks: 62 58 82 06 Org. nr. 976 724 895 Årsmelding 2014 for: PTØ NORGE PTØ-Senteret HAMAR PTØ-Senteret

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger

Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger Universitetet i Stavanger Styret ved Universitetet i Stavanger US 48/15 Etablering av eksternt finansiert studium: Erfaringsbasert master i relasjonsbehandling Saksnr: 15/02461-1 Saksansvarlig: Bjarte

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

SYSTEMATISK SYMPTOMREGISTRERING I LINDRENDE BEHANDLING VED HJELP AV ESAS

SYSTEMATISK SYMPTOMREGISTRERING I LINDRENDE BEHANDLING VED HJELP AV ESAS SYSTEMATISK SYMPTOMREGISTRERING I LINDRENDE BEHANDLING VED HJELP AV ESAS Et driftsmessig utviklingsprosjekt i Helseregion Vest Kompetansesenter i lindrende behandling Helseregion Vest 2006 Rapport utarbeidet

Detaljer

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF

TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF TANNHELSETJENESTEN I BUSKERUD FKF Rapport 2013: "SYKE BARN FRISKE TENNER" Samarbeidsprosjekt mellom Barneavdelingen og Habiliteringssenteret Vestre Viken HF og Buskerud fylkeskommune [Tannhelsetjenesten]

Detaljer

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25

Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Direktøren Styresak 44-2015 Høringsuttalelse utkast til regional plan for øyefaget i Helse Nord 2015-25 Saksbehandler: Tonje E Hansen Saksnr.: 2015/802 Dato: 15.04.2015 Dokumenter i saken: Trykt vedlegg:

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

UTKAST pr. 25.6.12 Referat fra møte 10. mai 2012

UTKAST pr. 25.6.12 Referat fra møte 10. mai 2012 RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning Kontakt May Britt Kjelsaas may.kjelsaas@ntnu.no RHF-enes nasjonale strategigruppe for forskning UTKAST pr. 25.6.12 Referat fra møte 10. mai 2012 Tid: 10.05.2012,

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

Sprenge noen grenser, sette noen grenser

Sprenge noen grenser, sette noen grenser Prosjektrapport Sprenge noen grenser, sette noen grenser Tilpasset rehabilitering for unge voksne med kronisk lungesykdom Tverrfaglig utviklingsprosjekt 2011-2013 LHL Helse AS, Glittreklinikken Frederik

Detaljer

Lungesyk men frisk nok for arbeid

Lungesyk men frisk nok for arbeid Lungesyk men frisk nok for arbeid Gir bedre utholdenhet mer aktivitet og mindre sykefravær hos pasienter med astma og kols En prospektiv intervensjonsstudie Ulla Dagrun Pedersen Masteroppgave ved Institutt

Detaljer