RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4."

Transkript

1 RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 4. oktober 2013 Nr. 72 Årgang 87 Laussal kr 20,- Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Overtar sjefsrolla Leiar...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4 Meir nettskule Eit einstemmig opplæringsutval har vedtatt at Nettskolen Rogaland, med leiar Margoth Sundsbø i spissen, skal vidareutviklast. Side 2 3 Vurderer mottak Formannskapet har gitt rådmann Wictor Juul i oppdrag å førebu ei asylmottak-sak til kommunestyret. Side 7 Ber om endring SIDE8 Ole Reidar Ljung har kjøpt seg inn i røyrleggarbedrifta Sauda Varme & Bad i Saudasjøen. 25-åringen overtar aksjane og dagleg leiar-rolla etter suldølen Svein Klungtveit. Med dette er firmaet nå hundre prosent eigd av familien Ljung. Far Rolf Arild Ljung har vore medeigar sidan oppstarten i (Foto: Ingvil Bakka) Fylkesmannen i Rogaland ber politikarane i Sauda endra vedtaket sitt der dei gir ein utbyggar dispensasjon til å bygga leiligheter i Saudasjøen. Side 5

2 2 - Fredag 4. oktober 2013 RYFYLKE Ja til hyblar Eit einstemmig formannskap vedtok tysdag at May Stangeland Baardsen as får tildelt tomt til bygging av hybelhus og at utbyggar får tomta i Åbøbyen gratis på visse vilkår. Politikarane krev at bygginga skal vera starta innan eitt år etter vedtaksdato og blir fortsett utan ugrunna opphald. Viss ikkje desse vilkåra innfris, skal tomta tilbakeførast til kommunen. Planen til utbyggar er å bygga 90 hyblar fordelt på tre byggetrinn. Rådmannen føreslår at dersom kun delar av arealet er nytta i løpet av fem år kan kommunen kreva det ikkje-utbygde arealet tilbake. Det blir også stilt krav om at det er elevar ved Sauda vidaregåande skule som skal ha prioritet ved tildeling av hyblar, at tomta ikkje kan selgast vidare og at det er utbyggar som skal dekka kostnader for oppmåling, dokumentavgift og tinglysing. Wenche Hoftun, Ap, la fram eit tilleggspunkt om at tildelinga ikkje må vera i strid med EØS-reglementet. Vurderte habilitet Då saka om tildeling av tomt til bygging av hybelhus skulle diskuterast i formannskapet tysdag bad Høgres Ivar Tangeraas om at hans habilitet i saka blei vurdert. Tangeraas har privat relasjon til ekteparet som ønsker å bygga hyblar, Geir Baardsen og May Stangeland Baardsen, og forlot salen medan formannskapet diskuterte habiliteten hans. Formannskapet vedtok deretter at Ivar Tangeraas er habil i saka. Fylkesmannen støttar kommunen Fylkesmannen i Rogaland opprettheld Sauda kommune sitt vedtak i ei byggesak på Birkeland. Kommunen gav i september i fjor Berge Sag og Trelast as dispensajon til oppføring av eit bustadbygg. Utbyggar har blant anna fått dispensajon til endring av takform, avstand til vegkant, høgare gesims og plassering av carport. Vedtaket blei påklaga av fleire naboar. Fylkesmannen i Rogaland har nå valt å ikkje ta klaga til følge. Vedtaket er endeleg. Nettskolen Rogaland Fleire får høve til å auke kompetansen sin der dei bur. LINDA MERETHE LIE Ei skikkeleg gladsak, meiner leiar i Nettskolen Rogaland, Margoth Sundsbø. Etter eit treårig prøveprosjekt med nettskule, der skulane i Strand, Ølen, Dalane og Sauda var med, vedtok Rogaland fylkesting i mai 2010 at Rogaland nettskule skulle leggast til Sauda. Opplæringa starta på Sauda vidaregåande skule i august same år. Nå har opplæringsutvalet i Rogaland Fylkesting bestemt at tilbodet skal utvidast. Målet med nettskulen har vore at distriktskulane skal få eit betre tilbod. Det har vi fått til og nettskulen må så langt seiast å vere ein suksess. Men vi vil også at endå fleire skal få høve til å nytte tilbodet, kommenterer Sundsbø. Fleire målgrupper Rogaland nettskule har per i dag eit tredelt tilbod. Yrkesfagelevar får høve til å ta påbygg på nett og såleis skaffe seg generell studiekompetanse. Den digitaliserte skulen tilbyr ein såkalla 23-timarspakke som inkluderer undervisning i norsk, matematikk, naturfag og historie. I dag er 24 elevar knytt til dette tilbodet. I tillegg får elevar ved skulane i dei fire samarbeidskommunane tilbod om eit nettfag i andre og tredje år. Dei kan velge mellom marknadsføring og leiing, rettslære, geofag, psykologi, reiseliv og språk og teknologi og forsking. Dette er fag vi ikkje kunne ha tilbode i Sauda om vi ikkje hadde vore ein del av nettskulen, forklarer Margoth Sundsbø, og legg til at tysk-opplæring for elevar som går idrettsfag og studiespesialiserande også er ein del av nettskulen. Dette er obligatorisk for elevar som ikke har hatt dette på ungdomsskulen. Dei må jobbe sjølvstendig, men det sett krav til oss om å følge dei opp på ulike måtar, seier skuleleiaren. Nettbasert Tanken bak nettskulen er at ein kan lære kor ein vil, når ein vil. Undervisninga føregår hovudsakleg på nettet, i tillegg til at elevane møter til eit par samlingar i året. Nettskulen gir i stor grad deltakarane fridom til å styre opplegget sjølv, då dei ikkje må følge klasseromsundervisning og timeplanar. Dette betyr at elevane har ein unik mulegheit til å kombinere skule og jobb. Samstundes kan den store fridommen vere ei utfordring, kanskje særleg for ordinære skuleelevar. Det krev struktur, når ein i stor grad må jobbe på eiga hand. Det er viktig at dei som tar fag ved nettskulen passar på at dette ikkje går utover den ordinære timeplanen deira. Men elevane blir standpunktvurdert og må levere inn oppgåvar nesten kvar veke, og må slik sett prestere jamnt sjølv om dei har det fritt, forklarer Margoth Sundsbø. Rosar samarbeidet Sauda vidaregåande skule har hatt det administrative ansvaret for nettskulen, medan kvar av skulane som er med har ein eigen kontaktperson. Lærarar ved kvar av dei vidaregåande skulane i kommunane som er ein del av Nettskolen Rogaland legg opp undervisinga i eit nettprogram. Samarbeidet mellom skulane i Sauda, Ølen, Dalane og Strand har fungert godt, noko Sundsbø meiner nærmast er ei bragd. Fire skular gjer naturleg nok ting på ulike måtar. Slik sett skulle det vere ei utfordring å samkøyre desse. Men det har gått veldig fint. Nå har vi eit system som fungerer og då blir det lettare å kople på fleire skular viss vi skal utvide, meiner Sundsbø. Fleire skal med Og ei utviding av Nettskolen Rogaland kan bli ein realitet i nær framtid. Opplæringsutvalet var denne veka einige om at ein skal opne for at fleire grupper og elevar i fylket kan få tilbod i nettskulen. Det finst elevar ved større skular som har eit ønske om smalare fag, som mellom anna latin. Nettskulen kan også vere aktuelt som opplæringstilbod til dei som sit i fengsel. Poenget er at det finst grupper med ulike behov, som det er muleg at nettskulen kan dekke. Men distriktsskulane skal uansett ha ei aksje i dette, kommenterer seksjonssjef for utdanning i Rogaland fylkeskommune, Randi Hummervoll. Også for private I vedtaket som denne veka blei gjort i Opplæringsutvalet føreslo Kristeleg Folkeparti at tilbodet også skulle utvidast til å også gjelde private vidaregåande skular. Her må vi finne ei ordning og ein betalingssats, men dette er svært positivt. Likevel må vi passe på at dei skulane som i dag er med er sikra kvotar. Det er viktig at distriktsskulane får gode tilbod slik at elevar kan ta dei faga dei treng og ønsker der dei er, poengterer Margoth Sundsbø. Nettskolen Rogaland har i dag 255 elevar. NØGD MED NETTOPPLÆRING: Leiar av Nettskolen Rogaland ser positivt på at fylkeskommunen øn

3 RYFYLKE Fredag 4. oktober Engasjerte suldøler Penge-ja til Salem Gir til tv-aksjonen Aksjonsgruppa i Suldal som kjempa for legevaktflytting samla inn underskrifter, og facebookgruppa «Nei Til Flytting Av Legevakta I Suldal» hadde i går, måndag, 690 stemmer. Tysdag leverte aksjonsgruppa underskriftene til suldalordførar, Torkel Myklebust, som ser positivt på engasjementet. Etter planen skal Sauda, Suldal, Vindafjord og Etne få felles legevakt og ei styringsgruppe føreslår å leggja legevaktsentralen til Ølen. Myklebust lova å sjå på alternativ, opplyser initiativtakar for aksjonen, Tone Fisketjøn, i ein epost til Ryfylke. INITIATIVTAKAR: Tone Fisketjøn har fått mange til å engasjera seg. 24. oktober blir det folkemøte i Suldal, med informasjon og debatt rundt saka. (Foto: Suldalsposten) Salem skal også i november i år arrangera Salems-Cup i fotball i Saudahallen, og har søkt Sauda kommune om økonomisk støtte til arrangementet. Tysdag vedtok eit einstemmig formannskap å bevilga kroner til cupen. Politikarane i formannskapet bestemte seg tysdag for å bevilga kroner til årets tv-aksjon. Tv-akksjonen blir arrangert sundag 20. oktober. Dei innsamla midlane vil i år gå til Nasjonalforeningen for folkehelse og skal vera øyremerka demenssaka. blir utvida Ny driftsmodell Fylkesrådmannen tar styringa. Ei evaluering av nettskulen dei første tre driftsåra viser at organisasjonen ikkje fungerer optimalt på fleire område. At fagtilbodet frå år til år har vore uvisst, at eigarane ikkje har vore styringsmessig involvert og at utvikling av sjølve skulen ikkje har vore drøfta er nokre av punkta som har behov for forbetring. Ein har derfor retta fokus mot om ein må endre driftsmodellen av Nettskolen Rogaland. Prøver i to år Fylkesrådmannen har lagt vekt på ei utgreiing gjort av Høgskolen i Sør-Trøndelag i arbeidet med å optimalisere Nettskolen Rogaland. Høgskulen presenterer sentrale adminstrative funksjoner og kostnader det vil vere behov for å dekke ved ulike alternativ. Det er såleis bestemt at den framtidige nettskulen vil vere best tent med ei koordinering av alle fagtilbod frå og av opplæringsavdelinga. Eit tett og forpliktande samarbeid med samtlege skular involvert vil sikre god utnytting av ressursane. Praktisk og kostandsmessig vil koordinering av IKT-utstyr, administrative oppgåver og fagpersonar generer verdi til alle. Tilførsle og utvikling av pedagogisk kompetanse må ha oppfølging og kontroll og ikkje minst medverknad frå mange, heiter det i sakspapira. Fast organisering Nettskolen i Rogaland som driftseining blir frå og med 1. august neste år organisatorisk direkte underlagt Fylkesrådmannen. Driftsform og -omfang for Nettskolen Rogaland skal vurderast i løpet av ein prøveperiode på to år. Dette er i tråd med det som er ønskeleg for Sauda vidaregåande skule. Det øvste ansvaret blir lagt høgare slik at det får feste i adminstrasjonen i fylket, men arbeidet skal framleis utførast frå dei ulike skulane. Det har tidlegare ikkje vore ei fast endeleg organisering, men det får vi altså nå, kommenterer Laura Seltveit, som sit i opplæringsutvalet i Rogaland fylkeskommune. Utvalet skal sjå på den framtidige organiseringa av nettskulen etter den toårige prøveperioden. Eit løft for Sauda At eit einstemmig opplæringsutval vil vidareutvikle det arbeidet som er gjort i Nettskolen Rogaland til nå er, ifølge Seltveit, ein stor honnør til Sauda vidaregåande skule. Dei blir vist tillit og får behalde oppgåvar og kompetanse. Det er viktig at dei viser at dei er på hogget for å utvikle seg, særleg når ein ser på elevgrunnlaget framover. At Nettskolen Rogaland blir vidareutvikla, med Sauda vidaregåande skule som sentral aktør, er eit løft for Sauda, meiner Seltveit. sker å utvikle tilbodet vidare.

4 4 - Fredag 4. oktober 2013 RYFYLKE Leiar Spennande samarbeid Kor ofte høyrer vi ikkje at ungdommen er lat og får alt opp i henda? Det er ikkje uvanleg at det blir påpeika at alt var betre før, også når det gjeld evne og ikkje minst vilje til å ta i eit tak. Men ein kan ikkje dra alle under ein kam. Det finst mange engasjerte og hardtarbeidande unge menneske, men det er ofte dei som bidrar minst som får størst merksemd. Då skulle det berre mangle om vi ikkje skulle framheve dei som verkeleg utmerkar seg i positiv forstand. Ole Reidar Ljung begynte å jobbe i sin fars firma, Sauda Varme & Bad, då han var 17 år og opparbeida seg både fagkompetanse og arbeidsmoral. Sidan har han tatt utdanning før han vendte tilbake til røyrleggarbedrifta i Sauda. Nå har 25-åringen blitt medeigar i firmaet og delar aksjane likt med faren. Å vere bedriftseigar i midten av 20-åra er ikkje for alle. Sjølv om Rolf Arild Ljung kjenner Ole Reidar betre enn dei fleste hadde han nok vore skeptisk til at sonen skulle inn på eigarsida viss han ikkje visste at han var kvalifisert for oppgåva. Samstundes er det svært imponerande at Ole Reidar, i så ung alder, vågar å satse i ei bedrift som trass alt har eit velrennomert rykte å leve opp til. Unge og arbeidsvillige saudabuar er nødvendig for utvikling av bygda. Sauda har mange veletablerte bedrifter med erfarne drivkrefter i førarsetet. Ein dag må yngre krefter ta over arva, naturleg nok. At det går an å skape ein mjuk overgang, der dei unge slepp til før dei erfarne ter av, er sunt. Ulike generasjonar ser ting med ulike augo og kan lære av kvarandre. På den måten kan næringslivet utviklast på eit spennande og teneleg vis. Pressens faglige utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnd av Norsk Presseforbund. Organet, som har medlemmer frå presseorganisasjonane og frå allmenta, behandlar klager mot pressa i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio og fjernsyn). Adresse: Prinsensgt. 1, p.b. 46, 0101 Oslo. Tlf: Faks: Fairtrade gjør en forskjell Fra styringsgruppa for Fairtrade i Sauda, dro leder Laura Seltveit sammen med Torhild Øvregård Tveit og Tora Hellerdal Fosstveit på internasjonal Fairtrade-konferanse i Oslo september. På konferansen var også Ståle Pedersen og Ellen Skogland. De representerte riktignok Karmøy, men det var tydelig at bånda til Sauda er sterke for dem ennå. Ellers fra Rogaland var det representanter fra Tysvær og Strand og fylkeskommunen. Som Norges første Fairtrade-kommune fikk Sauda æren av å ha stand på konferansen. Det var mange som kom til vårt bord, og det ble fokus både på Fairtrade og Sauda som sted. Vi delte ut mange brosjyrer, og det ble vist flotte bilder fra Sauda som Per Inge Fjellheim har tatt. Fra norske deltakere kom det hyggelige kommentarer om konferanser de hadde deltatt på i Sauda, og oppfordringer om at det måtte bli arrangert nye konferanser i her. På denne konferansen var det samlet mer enn 200 deltakere fra 24 nasjoner. Mange fra Norge og Europa ellers, og noen fra Asia. Neste internasjonale konferanse skal være i Japan. Oslo kommune inviterte deltakerne til mottakelser på Rådhuset, hvor blant andre ordfører Fabian Stang holdt tale. Der var det også en markering av at Nesodden ble Norges 32. Fairtradekommune. Erik Solheim hadde et inspirende foredrag. Han fremholdt at det fremdeles er konflikter og stor skjevdelig av goder, men sammenlignet med tidligere tider har det aldri vært bedre i verden. Mange flere barn vokser opp, og mange flere mennesker har kommet over den grensa som er nødvendig for å ha nok til det daglige brød. Men, vi er ikke i mål, og der er Fairtradebevegelsen et godt bidrag. Det er hjelp til selvhjelp. Under konferansen ble det satt fokus på regler for offentlig innkjøp. Det er EU-regler som gjelder her, og det er derfor de samme regler som gjelder i mange land. For Norge vil det være Sommartemperaturar i september I september månad kunne saudabuen nyta solrike dagar med høge temperaturar. KARIANNE ERIKSEN I starten på september var gradene langt over normalen. Vanlegvis synk temperaturen dess lenger ut i september me kjem. Men ikkje i år. I 2013 byrja september med heile 20,6 grader. Dette var heile 8,6 grader varmare enn på same tid i fjor. Utover månaden varierte gradene, alt frå 18,8 grader og ned til 10,8 grader. Den dagen med høgast temperatur var søndag 8. september. Då var det heile 22,2 gradar. På denne dagen i fjor var Sauda nede i 11,5 gradar. Regnfull laurdag Normalt blir det målt 254 millimeter nedbør i Sauda denne månaden. I år blei det registrert 201 millimeter. Nedbøren har variert, alt i frå store til minimale mengder. Laurdag 7. september var den mest regnfulle dagen. et fokus på dette i november, og innkjøpere i kommunene vil etter det få bedre retningslinjer. Det ble vist til kommuner som fikk til innkjøp på en grei måte, og Oslo var en av dem. Fremtiden i våre hender hadde foredrag ved Carin Lefler om bomullsindustrien. Det er som kjent mye dårlige forhold i den bransjen, men det fokus som nå har vært har gitt noen positive resultat. Fra England fikk vi høre av Brad Hill hvordan Coop-butikkene der har fått god PR og status ved å føre mange Fairtrade-varer. De har for eksempel bare Fairtrade-bananer, og det er flere butikkjeder som gjør det samme. Vi så også filmer fra ulike Fairtrade-produksjoner, som viste hvilken forskjell denne ordningen hadde gitt til arbeiderne. Det var svært interessant å være tilstede på konferansen, og vi fikk bekreftet at det gjør en forskjell når vi velger å kjøpe Fairtrade-varer! Tora Hellerdal Fosstveit GODVÊRET FORTSET: Me i Sauda kan ennå gleda oss over fine solskinsdagar. Då regna det heile 66,4 millimeter. Totalt sett hadde me ni dagar utan noko nedbør. Opp og ned I år har september vore over normalen for temperatur og under normalen for nedbørsmengd. Målingane er gjort klokka 7 om morgonen. Gjennomsnittstemperaturen for september var i år 15,7 gradar. Linda M. Lie Dagleg leiar/redaktør Bente Rasmussen Annonse/abonnement Arvid Horpestad Journalist Ingvil Bakka Journalist Marita Ims Journalist Anne Lise B. Hansen Grafikar/annonse Conny Rasmus Grafikar SENTRALBORD: MANGLANDE AVIS? Tlf (dagtid) Tlf (etter kl ) Redaksjonen: Annonsar: Abonnement: RYFYLKE Vår adresse er: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Org.nr TIPS: SENTRALBORD: FAX: Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: Fredag kl Fredagsavisa: Onsdag kl Heilår/halvår...kr 1030/560 Ryfylke digital...kr 1030 Digital + papiravis...kr 1390 Kontortid: Fredag: Kjem ut kvar tysdag og fredag Ryfylke har innbyggjarar fordelt på seks kommunar. Regionen-som kan by på fjordar, øyrike, fjell, byliv og solid glimt i auga-er ein viktig matprodusent, med stor og variert landbruks- og havproduksjon. Næringslivet elles er er kjenneteikna som kreativt, nyskapande og med solid drift, enten det er tale om store industriverk eller mindre bedrifter. Me som bur i Ryfylke, meiner bestemt at her er det godt å leva.

5 RYFYLKE Fredag 4. oktober Ueinig med formannskapet Fylkesmannen i Rogaland liker dårleg planane om leilighetsbygg i Saudasjøen. INGVIL BAKKA Me har påklaga vedtaket til formannskapet. Nå må politikarane i Sauda ta stilling til om dei skal ta klaga til følge eller stå fast på vedtaket sitt, seier Knut Harald Dobbe, saksbehandlar hos Fylkesmannen i Rogaland. Dersom Sauda kommune vel å ikkje gjera om vedtaket sitt vil saka enda hos ein sette-fylkesmann, mest truleg Fylkesmannen i Vest- Agder, som med det får det siste og endelege ordet i saka. Viss sette-fylkesmannen tar klaga til følge kan det ikkje byggast leiligheter på denne tomta i Saudasjøen, forklarer Dobbe. Tre leiligheter Ryfylke Bygg as søkte i november i fjor om å få føra opp eit leilighetsbygg med tre universelt utforma leiligheter i rekke på dyrka mark i Saudasjøen. Den omsøkte tomta ligg i arealdelen i kommuneplanen i eit såkalla landbruks-, natur- og friluftsområde. Kommunen var likevel positiv til planane og var innstilt på å gi dispensasjon frå regelverket. Gav dispensasjon Saka blei sendt vidare til Fylkesmannen i Rogaland for uttale. I sin uttale i april i år råda fylkesmannen Sauda kommune til å ikkje gi dispensasjon i saka. Etter ein oppheita debatt mellom polikarane vedtok formannskapet i september likevel å gi utbyggar dispensasjon til å bygga leilighetene. Vedtaket blei gjort mot stemmene til Laila Stødle og Ivar Tangeraas frå Høgre og Eirik Birkeland frå Senterpartiet. STRID OM TOMT: Fleirtalet i formannskapet vil gi utbyggar dispensasjon til å bygga leiligheter på denne tomta (midt i biletet) i Saudasjøen. Det er Fylkemannen i Rogaland uenig i. Nå må saka opp til ny politisk behandling. Står kommunen på sitt, vil ein settefylkesmann ta ei endeleg avgjerd i saka. Me landa på at me legg ut denne jorda til leiligheter. Gardsbruket er ikkje i drift, og me manglar universelt utforma leiligheter og tomter i Saudasjøen, sa Arbeidarpartiets Wenche Hoftun etter møtet. Fryktar presedens Fylkesmannen reagerer og klagar nå på vedtaket. I klagebrevet minnar fylkesmannen om at dispensasjon kun skal bli gitt i unntakstilfelle. Dersom det blir gitt mange dispensasjonar, vil kommune- og reguleringsplanar bli svekka som styringsdokument, heiter det i klaga. Fylkesmannen fryktar at eit leilighetsbygg i det omsøkte området kan føra til eit framtidig press på fortetting andre stader i kommunen enn i dei regulerte bustadområdene. vil kommuneog reguleringsplanar bli svekka som styringsdokument Gardsbruket der tomta er lokalisert er på totalt 28 dekar, der elleve dekar er fulldyrka jord, medan 1,5 dekar er beite, skog og anna areal. Staden der leilighetene er ønska plassert er på fulldyrka, flatt og lettdrive areal. Sjølv om det allereie er fleire bustader i området, vil tre nye bueiningar som grensar mot dyrka mark gi eit større potensial for konflikt mellom bustad- og landbruksinteresser, meiner fylkesmannen. Ny behandling I klaga ber fylkesmannen om at kommunen gjer om vedtaket sitt. I klagebrevet blir kommunen også råda til å bruka kommuneplanen til å finna eigna område for bustader med universell utforming. Privat utbygging av nye, fritt omsettelege leiligheter vil ikkje sikra sal til personar med behov for slik tilpassing, heiter det i rådet. Nå som Fylkesmannen i Rogaland har klaga på avgjerda i formannskapet må saka opp til ny politisk behandling i Sauda kommune. Mest truleg skjer dette før jul ein gong. KOM OG PRØV VÅR fargekopi MASKIN Plakatar Hefte Brosjyrar songar Pondus Ta turen innom for kopiering eller utskrift. Mån. - torsdag kl Fredag kl Telefon: E-post: ditt lokale mediehus

6 6 - Fredag 4. oktober 2013 RYFYLKE Leiarskifte i Sauda Varme & Bad Firmaet blir nå hundre prosent eigd av familien Ljung og blir ei rein saudabedrift. INGVIL BAKKA Det blir mykje jobbprat rundt middagsborda, ja. Det blir vel ikkje akkurat mindre nå, vedgår Rolf Arild Ljung, eigar i aksjeselskapet Sauda Varme & Bad. Sonen Ole Reidar Ljung har nå kjøpt opp aksjane som suldølen Svein Klungtveit har hatt i firmaet. Med dette har far og son Ljung kvar sin halvpart av aksjane i røyrleggarfirmaet i Saudasjøen. Har trua Sauda Varme & Bad blei etablert i desember 2004 av saudabuane Rolf Arild Ljung og Gunnar Birkeland og suldølen Svein Klungtveit. Eit par år seinare trekte Birkeland seg ut og Rolf Arild Ljung overtok aksjane hans i firmaet. Suldølen Svein Klungtveit, som driv røyrleggarfirma på Sand, har i alle åra hatt aksjemajoriteten og har vore dagleg leiar i Sauda Varme & Bad. Nå vil han konsentrera seg om bedrifta si i Suldal, som i dag har 27 tilsette. Det har lenge vore planen at når Ole Reidar Ljung fekk papira sine i orden skulle eg trekka meg ut. Han er flink, skikkeleg flink, og kan verkeleg faget sitt. Eg har full tru på at han får det til, seier Klungtveit. Tok meisterfagskulen Ole Reidar Ljung har jobba saman med far sin i Sauda Varme & Bad sidan han var 17 år gammal. For fire år sidan var han ferdig utdanna røyrleggar. Etter dette har eg budd litt vekke, studerte i Spania og var ferdig med meisterfagskulen for eitt og eitt halvt år sidan, fortel Ljung. Det siste halvanna året har han jobba i Sauda Varme & Bad på heiltid og den unge saudamannen har for det meste tatt ansvaret for den daglege drifta av firmaet i Saudasjøen. Eg liker meg her og eg hadde rett og slett lyst til å satsa på firmaet, seier han om aksjeoppkjøpet. Sjølv om Svein Klungtveit ikkje lenger er aksjonær i saudafirmaet vil røyleggarbedriftene på Sand og i Sauda samarbeida, også i framtida. Me hjelper kvarandre og leiger tenester av kvarandre når det trengst. Det har begge firma god nytte av, meiner Svein Klungtveit. Tilbyr totalpakke Rolf Arild Ljung, som har vore medeigar i Sauda Varme & Bad sidan oppstarten for ni år sidan, fortel om travle arbeidsdagar. Arbeidsoppdraga er mange for firmaet, som tar på seg arbeid for både private og det offentlege. Sauda Varme & Bad samarbeider med Rolf Arild Ljung sitt einmannsføretak, som har lastebilar og gravemaskin, og gjer transport- og gravearbeid. Røyrleggarfirmaet kan med dette tilby ein totalpakke når kundar treng røyrleggartenester. Driv også butikk Sauda Varme & Bad ligg på Nesøyra i Saudasjøen, meir eller mindre noko for seg sjølv, hundre meter frå hovudvegen. I dag jobbar det åtte personar i bedrifta. To av desse er butikktilsette, som tar imot kundar i utstillingsog butikkdelen i bygget. Firmaet, som aldri har vore medlem av Sauda handelsforening, blei spådd nord og ned då dei starta opp i 2004 spesielt med tanke på lokaliseringa. Men me har klart oss godt. Det har gått bra, betre enn venta, seier Rolf Arild Ljung. Nå er han glad for å ha fått sonen Ole Reidar Ljung med på eigarsida. Dei unge må våga å satsa for å lukkast. Men, dette er inga sju til tre-jobb. Dette er hardt arbeid og stor innsats heile vegen, seier Rolf Arild Ljung. hadde rett og slett lyst til å satsa Fakta: INNE I VARMEN: Det siste halvanna året har Ole Reidar Ljung (til høgre) jobba i far, Rolf Arild Ljung, si bedrift, Sauda Varme & Bad. Nå har 25-åringen kjøpt aksjane til suldølen Svein Klungtveit og overtar sjefsrolla i firmaet. Sauda Varme & Bad as: Eigd av Nesøyra Eiendom as og Ole Reidar Ljung med 50 prosent kvar. Nesøyra Eiendom as: Eigd av Rolf Arild Ljung. Eig bygget der Sauda Varme & Bad er lokalisert. Einmannsføretaket Rolf Arild Ljung: Er eigd av Rolf Arild Ljung. Gjer gravearbeid og transportoppdrag. Etterlyser svarbrev Rune Hoftun skreiv brev til kommunen i april i fjor, men har ennå ikkje fått skriftleg svar. INGVIL BAKKA Dei lovar at ein skal få eit svar innan tre veker, men nå er det gått halvanna år. Eg har ringt og purra, utan at det har nytta, seier Rune Hoftun. Ifølge 36-åringen har kommunetilsette, mellom dei rådmann og ordførar, svart han at dei skal sjå på saka og at han skal få eit skriftleg og formelt svar. Har svart munnleg Kommunalsjef teknisk, Anders Skaarer, beklagar at Rune Hoftun ikkje har fått eit skriftleg svar, slik han har krav på. Eg har vore i kontakt med han og gitt han eit førebels svar. Men grunna usikkerhet rundt det han spør oss om har saka hans falt mellom to stolar. Dermed har me ikkje fått gitt han eit skikkeleg, formelt og skriftleg svar, seier Skaarer. Plikt til å svara I følge forvaltingslova skal kommunen gi folk som kontaktar dei eit skriftleg svar innan tre-fire veker. Svaret kan vera eit førebels svar, med for eksempel forklaring om lang saksbehandlingstid. Poenget er at folk skal få vita at brevet deira er mottatt og at kommunen vil sjå på saka. Det endelege svaret skal sendast ut skriftleg så snart saka er behandla, utan ugrunna opphald i saksbehandlingsarbeidet. Ventar framleis Sjøl om Rune Hoftun har fått signal om kva veg det går i saka hans, vil han gjerne ha svaret skriftleg. Eg føler at eg ikkje har fått eit endeleg svar før eg får det fastslått i eit brev, seier han. VENTAR: Rune Hoftun skreiv brev til kommunen våren Ennå har han ikkje fått svar i postkassen sin.

7 RYFYLKE Fredag 4. oktober Asylmottak på sakslista Formannskapet ber administrasjonen jobba fram ei sak om asylmottak. ingvil bakka I juli i år fekk Sauda kommune ein epost frå Norsk Mottaksdrift as, eit firma som driftar asylmottak i Norge etter oppdrag frå Utlendingsdirektoratet (UDI). I eposten inviterer selskapet til dialog for å eventuelt finna ut om Sauda er ein aktuell plass for eit nytt statleg asylmottak med plass for rundt 100 asylsøkarar. Eit slikt mottak kan sysselsetta inntil ti personar, og vertskommunen vil også få ekstra statlege midlar til nye stillingar innan barnehage, skule og helse. Tidleg i prosessen I formannskapsmøtet tysdag blei førespurnaden tatt opp av ordførar, Frode Sulen, under punktet Eventuelt. Han lurte på om det var aktuelt for formannskapet å be rådmannen om å laga ei sak på dette. Sjølv om både Karl Erik Han- deland (Sp) Ivar Tangeraas (H) og Knut Atle Seim (H) var skeptiske, blei det vedtatt at formannskapet ber rådmannen om å legga fram ei sak om asylmottak til kommunestyret. Såpass tidleg i prosessen handlar saka nå om at kommunen skal stilla seg positive til å gå i dialog med Norsk Mottaksdrift AS eller ikkje. Det er kommunestyret som skal bestemma om asylmottak er noko Sauda kommune ønsker å vurdera og utgreia vidare. Over hundre epostar Ansvarleg for eigedom og mottaksetablering hos Norsk Mottaksdrift as, Trond Kristoffersen, er glad for at Sauda kommune tar førespurnaden seriøst og at saka får ei politisk behandling. UDI er på desperat jakt etter fleire asylmottaksplassar. Me har sendt same epost til hundre norske kommunar. Nokre stiller seg positive til førespurnaden, men dei aller fleste høyrer me aldri noko frå. Det er i grunnen som forventa, seier Kristoffersen. Han presiserer at det per i dag ikkje eksisterer konkrete planar om å legga eit asylmottak til Sauda. Me veit lite om Sauda. Om Sauda har bygningsmasse og mulighet til å gjera dette er det kommunen sjølv som først må vurdera. Dei sit på lokalkunnskapen, seier Kristoffersen, som gjerne kjem til Sauda for å sjå på eventuelle bygg, dersom kommunen ønsker det. eg et Ta med d hefte t if s Oppskr ne og s d me un de fristen s! tip middags d ne st la - eller eliste k s u H I KIW Må utgreiast Viss kommunestyret stiller seg positive til å gå i dialog med Norsk Mottaksdrift as om ei muleg oppretting av eit asylmottak i Sauda, vil saka trenga ei grundig utgreiing, både med tanke på lokalisering og om Sauda ønsker og er i stand til å ta på seg å ha eit stort asylmottak i sitt nærmiljø. Etablering av asylmottak skaper heftige diskusjonar, og det er fullt forståeleg. Men, kommunane må sjølv vurdera kor realistisk det er for dei, seier Trond Kristoffersen i Norsk Mottaksdrift as. Per 31. august i år budde det asylsøkarar på norske mottak, fordelt på 121 mottak i rundt hundre kommunar FTE FERSK INDREFILET AV SVIN PR IS LØ Gilde, pr. kg Billigst I KIW I LAKSEFILET NATURELL ATURELL FTE PR IS LØ 4x125 g m/skinn, First Price, pr. kg 74, FEKK OPPDRAG: Rådmann Wictor Juul og kommuneadministrasjonen har fått i oppdrag å førebu ei sak om asylmottak til kommunestyret. Førebels ligg det ingen konkrete planar om ei lokalisering i Sauda. (Arkivfoto: Linda Merethe Lie) Også Suldal fekk i sommar førespurnad om å drøfta ei etablering av eit asylmottak i sin kommune. Suldalsrådmann Øyvind Valen svarte på epost at kommunen ikkje var interessert, utan å ta saka opp til politisk sondering. Formannskapet fekk først i sitt møte i september informasjon om kva svar rådmannen hadde gitt. Avisa Suldalsposten skreiv om saka i midten av august og snakka då med ordførar Torkel Myklebust, som støtta rådmannen si avgjerd. Myklebust sa til avisa at Suldal først og fremst vil ta sin del av flyktningarbeidet med å gjera ein skikkeleg jobb med busetting. Suldal var vertskommune for eit asylmottak rundt tusenårsskiftet. Både i 1999 og i 2000 skjedde det drap i tilknyting til mottaket. Kort Pr. bunt Gulrotprisen gjelder uke 40 Suldal sa nei takk Suldalsrådmannen sa nei då eposten kom frå Norsk Mottaksdrift as. NORSK GULROT I BUNT tid etter drapet i 2000 blei mottaket lagt ned. Myklebust innrømmer overfor Suldalsposten at drapa i 1999 og i 2000 har påverka avgjerda nå og gjer at kommunen nå avslår eit initiativ som kan sysselsetta ti personar. Historia som har vore talar ikkje for det. Eg vil ikkje seia at det skal gjelda for all framtid, men det er ikkje aktuelt nå, sa ordføraren til avisa. 91

8 8 - Fredag 4. oktober 2013 RYFYLKE til teneste... FRISØRAR BLOMSTER BILVERKSTAD RØRLEGGER Sjasmin frisørsalong Mandag Hverdager Lørdagsåpent Tlf Drop-inn og timebestilling Tlf Blomster i sorg og glede Tlf Buketter Oppsatser Båredekorasjoner Du ringer - vi bringer... Telefon Linda EU-KONTROLL BILVERKSTED DEKK TIL: BIL - MC INDUSTRI OG LANDBRUK FELGER BILREKVISITA BILPLEIE SERVICE AC SERVICE Hamnaflåt SAUDA TAKSERING MEDLEM AV NORGES TAKSERINGSFORBUND Godkjent for energimerking TAKSERING av bolig og boligsalgsrapport. Naturskade og skjønn. LÅN - VERDI - SKADE Tlf Mob Gudmund Aardal Takstøkonom - Murmester 4208 Saudasjøen VASK / RENS Din lokale rørlegger Fagkunnskap gir trygghet Butikk i sentrum Tlf Kjetil Rasmussen Tlf Jan Erik Rasmussen Tlf DIVERSE Sauda Varme & Bad A/S Rørlegger 24 timer i døgnet Alt innen VVS og andre rørtjenester! Butikk i Saudasjøen Telefon: / E-post: BLI SETT GRAVSTØTTER Salgsutstilling GRAV- MONUMENTER fra 2. etg. Sauda Fargehandel Leveres ferdig montert Henvend: Jan Erik Aartun Tlf privat GRAVMONUMENTER til rimelig pris. Leveres ferdig oppsatt TANNLEGE VASK AV: Arbeidstøy Tepper/ryer (vaskbare) Vasker og ruller duker UTLEIE AV MATTER UTLEIE AV MOPPER Tlf / (p) TANNLEGE PER ALHAUG Brugt. 4 - Tlf på dei gule sidene Kontakt oss for prisar og meir info. Vår kontakt i Sauda: Tlf Vi tar imot nye pasienter. Tlf Tlf

9 RYFYLKE Fredag 4. oktober Aktuelle firma i Sauda... BYGG - ANLEGG TRANSPORT Klima og Energiteknikk a.s Birkelandsvn. 14, Sauda Tlf Faks Mobil KONTAKT OSS NÅR DET GJELDER: Ventilasjonsanlegg Varmluftsanlegg Energiøkonomisering Kjøleanlegg Treaskjæret, pb. 231, 4201 Sauda. Tlf E-post: GRUNNARBEID BETONGARBEID NATURSTEINSMURING SAL AV RØYR OG KUMMER BETONGSKJERING Alt i trelast og byggevarer! - gunstige priser Sauda Tlf Vi tegner og projekserer Hus - hytter - tilbygg Start med oss! Byggmester: Nils TuNglaNd Mobil: Mail: Alt innen Graving og massetransport H / B BYGG AS for fremtiden Snekkerarbeid Betongarbeid Maling Reparasjon Tlf Graving og sprengning - Betongarbeid «Me kjøre buss, óg i Sauda» Turbussar? Ta kontakt. Tlf Aartun Transport a/s Tlf UTLEIE AV: Avfallsconteinere 1-43 m 3 Tippbiler Kranbiler tm Gravmaskiner 1,5-25 t Hjullastere 8-20 t Mobiltelefon: Privat: HS TRANSPORT Utleige av avfallsconteinere Transport og kraning Telefon Saudasjøen HS-HANDEL A - Grus- og ferdigbetong Alt i > Mur > Flis > Stillas > Stillas utleige SAUDA TRAKTOR OG GRAVETJENESTER Utleie av sjåfør og maskinkjører Jan Bergsbakk Tlf Blandeverk: INDUSTRI Sørsvand Sandblåsing Telefon / Telefaks ALT INNEN OVERFLATEBEHANDLING, SANDBLÅSING, SPRØYTEMALING OG METALLISERING Tlf e-post: DIVERSE Blikkenslagerarbeid Autorisert protan Tak- membrantekker Grøvik aluminiumtakrenner Kontakt oss for nærmere opplysninger og tilbud Besøksadresse: Birkeland (Indre Birkeland) Trenger du tømrer? Vi utfører alt av tømrerarbeide! Stilling ledig? Ryfylke når dei som er mest aktuelle... Tlf / Telefon: Tlf

10 10 - Fredag 4. oktober 2013 RYFYLKE Folksam opning i solskin Dei første gjestene inntok Sauda Fjordhotell tysdag. LINDA MERETHE LIE Vi blei så glade då vi såg at flagget var heist her i dag. Det har vore så trist når det har vore mørkt på hotellet, synest Anne Marit Fossveit, som var ei av mange som nytta høvet til å få seg ein omvisning då Sauda Fjordhotell opna dørene etter å ha vore stengt i omlag eit og eit halvt år. Rosar hotellsjefen Nysgjerrige saudabuar strøyma tysdag på for å sjå dei nyoppussa lokala og ikkje minst få helse på dagleg leiar og deleigar Jens Brokmann. Han har verkeleg gjort ein kjempejobb og er ein mann vi har tru på, seier Anne Marit Fosstveit. Ja, vi håpar han og dei tilsette vil lukkast, supplerer Berta Marie Kristiansen. Positive tilbakemeldingar Sjefen sjølv er glad for rosen og fortel om mange positive tilbakemeldingar på opningsdagen. Vi får skryt for at det har blitt fint her. Folk virkar overraska over måten vi har klart å kombinere jugendstilen med det moderne, og ikkje minst at alt er gjennomført, seier Jens Brokmann. Ikkje dyrare enn i «by n» Gjestene som besøkte Sauda Fjordhotell den første dagen fekk spandert både kanapear, kaker og kaffi. Men skal hotellet lukkast i framtida er ein avhengig av betalande kundar. PÅ HOTELLBESØK: Berta Marie Kristiansen (frå venstre), Anne Marit Fosstveit, Charles Hauge, Janne Eikevik, Jon Fosstveit og Laila Hoftun var mellom dei mange som var innom Sauda Fjordhotell på opningsdagen. Saudabuen snakkar ofte om kor dyrt alt er her i bygda, men har ingen problem med å opne lommeboka om dei reiser til dei større byane. Den mentaliteten må vi få vekk, meiner Anne Marit Fosstveit. Freista av middagstilbod Tilbodet om middagsservering på det nyopna hotellet tiltaler fleire. Det begynner å bli ein del tilbod nå så det er nesten vanskeleg å velge, men eg ser ikkje vekk ifrå at eg tar turen på fjordhotellet for å ete middag, seier Jon Fosstveit. Herleg å komme til duk og dekka bord, så dette kjem eg til å nytte meg av innimellom, understrekar Berta Marie Kristiansen. Fine folk Det nyopna hotellet gir jobb til åtte personar, noko Kristiansen, som sjølv var tilsett ved hotellet ein sommar for ein god del år sidan, ser på som svært positivt. Eg hugsar kor kjekt det var å jobbe her. Det var alltid så fint og erverdig her. Og folka var også så fine, minnast ho. Det er slutt på det nå, når vi har komme, humrar Jon Fosstveit. Trur saudabuen har vakna Alt første dagen hadde fleire saudabuar sikra seg bord på Sauda Fjordhotell. Laila Hoftun har god tru på at bestillingane kjem til å fortsette. Eg håpar stenginga er noko som har rista litt liv i saudabuen. Ein må støtte opp om det lokale om vi vil behalde tilboda, minnar ho om. Fest i tre dagar til ende NØGDE: Anne Marie og Olav Kjellevold let seg imponere av arbeidet som er gjort med å omprofilere Mega til Extra-konseptet. Omprofilert butikk freista mange på opningsdagen. LINDA MERETHE LIE Eg held på å skjære opp det andre store brettet med kake alt, seier styreleiar i Sauda krets av Coop Haugaland, Torhild Øvregård Tveit, glad for at svært mange hadde tatt turen på opninga av Coop Extra. Velfylte handlekorger Heilt sidan klokka 8 i går, torsdag, morgon fekk kundane servert både kake, brus og kaffi. Berre nokre timar seinare måtte altså Øvregård Tveit sprette kake nummer to. Men styreleiaren understrekar at saudabuen var interessert i meir enn gratis søtsaker. Det ser ut som om korgene er ganske fulle. Folk er strålande godt nøgde med den nye butikken. Dei seier at dei synest lokalet er romsleg og at butikken har eit godt utval. Og sjølvsagt er dei glade for dei gode prisane, framhevar ho. Var skeptisk Anne Marie og Olav Kjellevold var mellom dei mange som var nysgjerrige på det nye Coop-konseptet. Litt skeptiske vedgår dei at dei har vore. Eg synest det var dumt at ferskvaredisken forsvann og ikkje minst at det blei slutt på sal av elektrovarer. Men nå har dei jo fått til ein ny elektroforretning i Sauda. Dette kjem til å gå fint. Extra har blitt ein veldig fin butikk. Og kaka var god, rosar Anne Marie Kjellevold. Kjekt å møte kundar Torhild Øvregård Tveit har vore styreleiar i Sauda krets av Coop Haugaland sidan 2000 og har med det mellom anna opparbeida seg god erfaring med utdeling av kaker ved ulike feiringar. Ho hugsar godt då Mega opna i nye lokal for fem år sidan, og har god tru på at feiringa av Coop Extra blir like fin. Det er alltid kjekt å gi noko tilbake til dei som kjem og ikkje minst helse på medlemmane i Coop. Vi skal nå servere kake i tre dagar. Dette må jo feirast. Det er ikkje kvar dag det blir opna butikk i Sauda, veit du! konkluderer Torhild Øvregård Tveit nøgd.

11 RYFYLKE Fredag 4. oktober Frå landslagsrumper til lokalnytt KLAR FOR NYE UTFORDRINGAR: Marita Ims gler seg til å bli betre kjent med lokalsamfunnet Sauda i sin nye jobb som journalist i Ryfylke. Marita Ims er nytilsett journalist i Ryfylke. Linda Merethe Lie Eg har gjort ein del forskjellig, men etter å ha fått litt erfaring som journalist føler eg at eg har funne det eg har lyst til å drive med, seier Marita Ims, som denne veka starta som journalist i avisa Ryfylke. Allsidig Marita Ims har, som nemnt, vore innom mange ulike jobbar sjølv om ho berre er 33 år gammal. Ho er utdanna innan idrett og ein del av arbeidet ho har gjort har derfor naturleg nok vore knytta til det. I to år var ho tilsett som idrettsoffiser ved Forsvarets Hovedkvarter...måtte jo då kna rumpa til Edvald Boasson Hagen... i Stavanger. Ims har også jobba i oljeselskap med personal, i barnevernet, som instruktør på treningssenter, lærar, servitør og massør. Eg var massør for sykkellandslaget, og måtte jo då kna rumpa til Edvald Boasson Hagen, ler ho. Starta på Sand I juni 2010 flytta Ims, som opprinneleg kjem frå bygda Ims utanfor Sandnes, til Sauda. Etter å ha prøvd seg som konsulent i rusteamet i Nav og som butikktilsett i klesforretninga Tara søkte ho nye utfordringar. Eg såg at det var ledig stilling i Suldalsposten og hadde veldig lyst til å søke, då eg alltid har likt å skrive. Men eg hadde jo inga utdanning og måtte ringe for å høyre om det i det heile tatt var vits for meg å søke, fortel Marita Ims. Det var det. Ims fekk jobben på Sand. Eg lærte utruleg mykje. Mitt utgangspunkt var at eg, bortsett frå å like å skrive, likte å snakke med folk, ha ansvar for eige arbeid og ikkje minst gjere noko som viser igjen. Dei varierte arbeidsdagane er noko som gjer at eg trivst veldig godt som journalist og at eg føler dette er eit yrke eg har lyst til å slå meg til ro med, forklarer ho, som bur i Maldal saman med sambuar og eitt born. Vil lære meir Ims jobba i Suldalsposten i eitt år før ho gjekk ut i fødselspermisjon. Deretter bestemte ho seg for å prøve seg i lokalavisa i nabokommunen. Logistikken blir litt enklare når ein bur og jobbar i same kommune. Dessutan synest eg det er meir engasjerande å skrive om folk der eg bur, understrekar ho, og legg til at ho framleis har mykje å lære. Eg har gått i god lære i Suldalsposten, men har framleis eit stort utviklingspotensial. Det at eg berre har eitt års erfaring gjer meg veldig audmjuk ovanfor oppgåva, vedgår Ims. Fokus på folk Gladsaker er alltid kjekt, men Marita Ims er klar over at ho må produsere meir enn solskinshistoriar i jobben som journalist. Det er ho førebudd på. Det kjekkaste er å komme innpå folk, personar som driv med noko spesielt, som har oppnådd noko eller som har ein draum. Positive folk som har nye og spennande idear som kan løfte Sauda er også kjekt. Men dessverre er det slik at...har gått i god lære i Suldalsposten... det også vil vere saker vi som journalistar må ta tak i, då noko ikkje er som det skal vere. Det er vår jobb. Det håpar eg folk har forståing for, presiserer ho. Saknar fleire menn Det er nå sju tilsette i lokalavisa i Sauda. Seks av desse er kvinner. Heller ikkje i Suldalsposten er det overflod av mannfolk. Den nytilsette journalisten i Ryfylke, som tidlegare var van med å jobbe i mannsdominerte miljø, kunne derfor tenke seg litt meir testosteron på jobb. Det hadde jo vore kjekt med litt after shave-lukt i gangane, humrar ho. Farmen startar neste veke Lasse Hansen blir reality-stjerne frå måndag. Linda Merethe Lie I begynnelsen av august offentleggjorde TV2 namnet på dei 14 deltakarane som er plukka ut til å kjempe om å vinne hytte og bil i årets utgåve av reality-serien «Farmen». Ein av desse er saudabuen Lasse Rød Hansen. Tøffe kår 23-åringen frå Sauda er mellom dei få som får vere med i «kampen om tilværelsen» denne hausten. TV2 fekk i år inn over søknader. Hansen og dei andre skal drive Berli gård på grensa mellom Arendal og Grimstad kommunar i ti veker. Dei må klare seg utan moderne hjelpemidlar, som straum og vatn. Deltakarane må undervegs kjempe om å få bli på garden gjennom duellar som mellom anna øksekast, mjølkespannhalding og tautrekking. Fjernsynssjåarane kan følge Lasse Hansen og resten av «Farmen»-deltakarane tre dagar i veka frå og med kommande måndag. BLIR TV-KJENIDS: Lasse Rød Hansen er ein av 14 deltakarar i årets «Farmen». (Foto: TV2)

12 12 - Fredag 4. oktober 2013 RYFYLKE Brødrene Selvik as er en allsidig entreprenørbedrift med nær tilknytning til Sauda. Bedriften sysselsetter omkring 40 ansatte med god kompetanse og arbeidsmoral. Virksomheten er allsidig og tilpasset i størrelse til primært å dekke det lokale markedet. Strategien i firma har vært å satse på kompetanseoppbygging før volumøkning, noe som har gjort oss i stand til å ta større prosjekter. Selskapet omsetter varer og tjenester i størrelsesorden mnok 60, og har en solid økonomi. I lokalsammenheng er selskapet kjent for; Service, kvalitet på produktet/ tilbudet, nyskaping, salg/markedsføring, nettverksbygging og evne til samarbeid. Daglig leder vil tre inn i en rolle som Senioringeniør, og vi søker derfor eksternt etter: DAGLIG LEDER AKTUELLE OPPGAVER + Strategi, markedsføring og alliansebygging + Salgsarbeid, kontraktsforhandlinger og organisasjonsutvikling + Personal, HMS og økonomikontroll + Overordnet ansvar for selskapet, med rapportering til styret KOMPETANSEPROFIL + Økonomisk/administrativ utdanning på høgskolenivå + Kjennskap til entreprenørbransjen, produksjon + Oppnådde resultater + Utviklingsorientert med gode lederegenskaper Brødrene Selvik as tilbyr en utfordrende stilling i et selskap med lokalt fotfeste og god økonomi. Arbeidssted er Sauda, men reisevirksomhet regionalt må påregnes. Konkurransedyktige betingelser. For mer informasjon om stillingen kan Bjørn Oddvar Madsen kontaktes på telefon eller Daglig leder Rune Selvik på telefon For å søke stillingen se Søknadsfrist: 13. oktober plomme Syltetøy IngredIenSer 2 kg plommer 700 g sukker 2 dl vann 1 stk sitron, saften 3 stk kanelstang 1 pose jam syltepulver FremgAngSmåte Kok opp saudavann, kanelstenger og sukker. Ha i delte, stenfrie plommer og la det koke til plommene er møre. Tilsett syltepulver og kok videre i 2 min. Hell på varme, rene glass. Legg på tette lokk. tips: Plukk plommene i Hardanger:-) Sitat Reidar Brendeland På jakt etter ei utfordring? Lokalavisa Ryfylke i Sauda søker Journalist i 100% vikariat Vi er på jakt etter ein skrivekunnig, positiv og effektiv person som kan tiltre snarast råd. Vikariatet varer t.o.m. 23. desember med mulegheit for forlenging. Få stillingsannonsen på for kun kr 200,- ekstra når du har annonsen i papiravisa! Plommesyltetøyet blir best på et kjøkken fra Knapphus Kjøkkensenter Kjøkkenpris inkl. benkeplater og vask ,- Vinnarskalle.no Journalist i 50% stilling Vi ønsker å knyte til oss ein journalist som vi gjerne ser byrjar innan januar 2014 eller snarast råd. Tlf E-post: Strai Basis Høyglans - Et tidsriktig, moderne og funksjonelt kjøkken. Kan hentes flatpakket på Knapphus. -40% på utvalgte modeller ved kjøp av komplett kjøkken frem til 26. oktober Vi leitar etter ein person som: Tørstar etter nyhende Har gode norskkunnskapar Liker å samarbeide Er kreativ Arbeider sjølvstendig Er samfunnsengasjert Tar ei utfordring Har godt humør Har førarkort Vil du jobbe hos oss? Då håpar vi at du sender ein søknad med attestar innan 1. november til: LL Ryfylke, Rådhusgata 1, 4200 Sauda eller Har du spørsmål om stillinga? Ta gjerne kontakt med redaktør/dagleg leiar Linda Merethe Lie, tlf eller e-post: - der drøm blir virkelighet - Avd. Sauda: Tlf:

13 RYFYLKE Fredag 4. oktober Sauda komm. kino Turbo - 3D A., 96 min. Fre 4/10 kl Søn 6/10 kl Tors 10/10 kl Merk tid! Premiere: 11 år, 97 min. Fre 4/10 kl Søn 6/10 kl Ons 9/10 kl Merk tid! Grown ups 2 A., egnet u/v, 101 min. Fre 4/10 kl Fysioterapeut TON Tlf Ved Tørr ved i storsekk av bjørk eller furu/blanding til sals. Bjarte Birkeland, tlf Ved til salgs i småsekk. Tlf Sundag 6. oktober: Sauda kyrkje kl : Gudsteneste. Markussen/Bokn. Takkoffer: Det Norske Bibelselskap. Open kyrkje laurdag FELLESMØTE MED BETEL Søndag kl : Sang og musikk kveld. Sang/musikk: Lone Lunde Tale: Tore Lunde Ungdomstreff fredag kl Salemstreninga: fredag kl : 8. og 9. klasse. Kl : 10. klasse og eldre. BØNNETIMEN: torsdager kl Høsttrimmen 2013 til fire forskjellige steder i Sauda Tirsdag 08. oktober: Stadion - Statnett Austarheim Tirsdag 15. oktober: Stadion - Sauda vidaregåande skule på Birkeland Tirsdag 22. oktober: Stadion - Espeland (siste lysstolpe) Tirsdag 29. oktober: Stadion - Svandalskrysset i Saudasjøen Startkontingent kr 40,-. Påmelding/start kl Premiering for 3 fullførte turer. Det blir servert vafl er, kaffe og juice mellom kl og Husk refleks. SIL trimgruppe Radio Salem og Radio 102 på 106,7 og 107,8 A., 72 min. Lør 5/10 kl Akupunktur og pulsdiagnose Helene Sejersted Bødtker Salems-Cupen lørdag 9. nov. Flere utenbygds lag har allerede meldt sin ankomst. Håper du også stiller lag!...sammen med venner og kjente. Annonsen er sponset av: - satser på Vestlandet SAUDA KOMMUNE A., 91 min. Søn 6/10 kl Ons 9/10 kl Merk tid! Billettsalg og biblioteket! Betel Velkommen til fellesmøte med menigheten Salem på Salem søndag 6. oktober kl Foreningen Betel Saudahallen/Fattnes Ring eller send sms til tlf CHRISTENSEN Gravminner Etabl Ring for brosjyre: Noe av utvalget: Oppsetting på gravsted uten ekstra kostnad. Vi utfører nytt navn på gravminne/restaurering. Rosenkrantzgt Stavanger Søndagsbuffet kr 195,- p.p. Varmmat og dessert serveres mellom kl Treng du HJELP? Ring oss på tlf Savner du Topp Bakeren sine børd og bakevarer? Vi kan levere til deg. Ta kontakt på tlf Kontortid: Mandag torsdag kl Saudahallen høstferien 2013 uke 41 Åpningstider i svømmehallen: Familiebading mandag til og med fredag kl til Morgenbading mandag, onsdag og fredag kl til Lørdag, miljøbading kl til og familiebading fra kl til Solariene er åpne fra kl til kl mandag t.o.m. fredag. Lørdag kl til H / B BYGG AS for fremtiden Tlf Vi tar imot inn- og utvendige arbeider som: Snekkerarbeid Fliselegging Betongarbeid Maling Tapetsering Reparasjoner Enebolig m/garasje, Andersengja 41, til salgs - Byggeår Stor tomt (ca. 1 mål) - 1. etg. 86 m 2. Vindfang, gang, stue og kjøkken 2. etg. 50 m 2. 3 soverom + bad. - Kjeller For meir info, kontakt Bente Birkeland, tlf Ikkje fått avis? Ring eller * (*etter kl ) Ting & tang Det Møt oss på Møgedalsmarknaden Prøv promillebriller Bråstopp Kollisjonsvekt Spørsmålskonkurranse. Premiering President Odd Samuelsen og adm. direktør Stig Skjøstad frå NAF, blir å treffa under marknaden. NAF avd. Sauda og Suldal du ikkje treng - kan andre ha bruk for... Fam. på 4 ønsker å leie hytte i nærheten av Svandal i vinterferien (uke 9). Tlf Bolig/hytte i Sauda på Søndenå m/to leiligheter vurderes solgt. Tlf Kjempegod krokstav gjenglemt på byen. Finnerlønn kr 150,-. Tlf Ver ein kremmar du og!

14 14 - Fredag 4. oktober 2013 RYFYLKE Hjernetrim Helgetankar Senk skuldrene Vi driver nå og sammenligner oss med hverandre. Pusser fasaden, på huset, kanskje, på bilen, på de historiene vi forteller om oss selv. Vi trener, for det må man gjøre, på ski, sykkel, løping, eller har dårlig samvittighet fordi man ikke gjør det. Vi drar til høye topper, legger ut på reiser og forteller om det når vi kommer hjem. Tar ansiktsløftning og pynter oss med nye klær. Vi søker muligens interessante stillinger, eller jobber for å få verv i politikk, idrett og menighet. Vi legger ut om hvor godt det står til med familien vår og hvor stor kvalitet det er på vennskapene våre, hvor bra vi prata sammen, hvor godt vi lo osv. Eller kanskje vi har gitt opp dette kjøret, fordi vi ikke klarte å henge med, og føler oss misslykka når vi hører på alt det andre forteller. Eller kanskje føler vi oss stolte over at vi går vår egen vei og ser ned på de som «følger strømmen». Hvem er best av oss? spurte disiplene Jesus en gang. Da tok Jesus fram en person som ikke hadde reist mye, som ikke eide mange og fine ting, som ikke var den mest kunnskapsrike, som ikke var flinkest til å ordlegge seg. Han tok fram et lite barn og sa: Dette barnet er den største i Guds rike. Med andre ord: Senk skuldrene. Legg av jakten på de tingene du føler du må gjøre for å øke din verdi. Du trenger ikke å tenke at livet ditt er mindre verdifullt enn andres. Du er verdifull som den du er! Du er elsket og villet av Gud, ikke for det du har fått til, men fordi du er du. Senk skuldrene. Gled deg over livet, over reiser, over trening og konkurranser, over familie og vennskap. Men bruk det ikke mot noen. Og skulle du miste alt som teller i vårt samfunn, vit at du likevel har det mest verdifulle igjen: Deg selv! Espen Gya Løysinga må vere mottatt Ryfylke, Rådhusgata 1, 4200 Sauda eller innan torsdag 10. oktober kl Me må ha heile kryssordet innlevert. Vinnaren av sist vekes kryssord er Sveinung Astad, Bø i Telemark. Flaxlodd er sendt i posten. Namn:... Adresse:...

15 RYFYLKE Fredag 4. oktober Gratulerer med dagen! Hipp, hurra for Amund Haraldsen Rønhovde som ble 1 år på onsdag. Bursdagsklemmer fra Martine og Iver. Mormor, Moste Sissel og onkel Ole Endre hilser også. Gratulerer så mye med 1-årsdagen din som var på onsdag 2. oktober, Amund Haraldsen Rønhovde! Klemmer fra farmor, Bjørn Terje, oldemor, onkel Arve og Ollie. Hipp, hurra for verdens beste fantafjes, Amund Haraldsen Rønhovde, som ble 1 år onsdag 2. oktober. Me e kjempeglad i deg! Stor klem fra mor og pappa. Storebror hilser óg. Mormor og morfar på Sand gratulerer Emma Stuhr med 2-årsdagen 6. oktober. Kjempeglad i deg! Hipp, hurra for lille prinsen vår, Mathias L. Håheimsnes, som blei 2 år i går, 3. oktober. Me er masse glad i deg. Klem fra mamma, pappa, Marius, Marika, mormor, morfar og Astrid. Gratulere så mye med 2-årsdagen, godgutten vår, Mathias L. Håheimsnes, som var i går, 3. oktober. Mange klemmer fra gjengen på Marvik. Vil også hilse til oldemor, Oliva Håheimsnes. Hipp, hurra for søte Sanna Gilje Bakka som blir 4 år mandag 7. oktober! Håper du får ein fin dag heime i Stavanger! Mange klemmar frå Mari, Hogne og Vilja og resten av familien i Sauda. Nyfødd Verdens beste lillesøster, Sanna Gilje Bakka, fyller 4 år 7. oktober. Dagen blir feira heime i Stavanger. Hipp, hurra! Stor klem frå Siril Eline. Vi vil gratulere Magnus Gulbrandsen med 10-årsdagen som var 3. oktober. Hilsen Una, Iver, onkel Rune, tante Åse og bestemor. Hipp, hipp hurra. Vi vil gratulere Anny Victoria Rustad som fyller 30 år lørdag 5. oktober. Bursdagsklemmer fra Trond, og resten av familien. Anne Gro Rønneberg er 50 år i dag. Gratulerer så mye med dagen. Vi rundt deg er veldig glade i deg. Beste hilsner og klemmer fra familie og venner. Takk Takk for gode ord og helsingar ved vår kjære mor, Ragnhild Anna Berit Fløgstads, sjukdom og gravferd. Ei spesiell takk til personalet ved Sauda DMS for god pleie og omsorg. Helsing Berit, Marion og Torleiv m/fam. Å setja inn gratulasjonar og helsingar er gratis hos oss! Selma og Sverre har fått ei fine lillesøster. Ho heiter Sigrid, og vart født 19. september. Foreldre er Janne Eikevik og Charles Hauge. Mormor og bestefar gratulerer. Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: fredag før kl Fredagsavisa: onsdag før kl Send via - e-post: - mms til tlf Hugs fullt namn på jubilanten. Ved bilete på kamera, hugs å ta med kabel til kameraet. Fredag 4. oktober 2013 På denne dag i: Dagen Komande merkedag: 1669: Den nederlandske målaren Rembrandt døydde. Han var målar og grafikar, og er karakterisert som eit av verdskunsten sine største geni 1883: Orientekspressen, den første interkontinentale jernbanen, vart opna mellom Paris og Instanbul 1941: Offentlege dansetilstellingar vart forbode i Noreg 1955: Flesland flyplass ved Bergen vart innvigd «Born er nokre eineståande skapningar, og det er vi som skal prøve å etterlikne dei, ikkje omvendt». Lone Dybkjær 14. oktober: - Vinterdag i dag Namnedagar: I dag: Frans, Frank, Fanny Laurdag: Brynjar, Boye, Bo Søndag: Målfrid, Møyfrid Måndag: Birgitte, Birgit, Berit Tysdag: Benedikte, Bente Onsdag: Leidulf, Leif, Dennis Torsdag: Fridtjof, Frida, Frits I dag Laur Søn Mån Tys Ons Tors Opp I sør Ned Flo Flo Fjøre Fjøre I dag Laur Søn Mån Tys Ons Tors Sol Flo&Fjøre FAKTA Fiskerett Fiskerett er retten til fiske i sjø eller vassdrag. Grunneigaren har som hovudregel eineretten til fiske på sin eigedom, men i lova finst det ei rekkje unntak. Reglar om fiske ligg inne i lov om laksefiske og innlandsfiske av 1992, i fjellova av 1975 og i allmenningslovgjevinga av ans, Bergen C Levert av PresseTjenester RING vår tipstelefon og få flaxlodd i posten! Vakt: Ingvil Bakka

16 16 - Fredag 4. oktober 2013 RYFYLKE Vêret Sauda i morgen: Regn. Flau vind, 2 m/s frå sør. 0,8 mm nedbør. Sauda 11 Sand Ønsker du å profilere di bedrift? Vêret blir lest av mange og du blir godt synleg her på baksida Bestill annonseplass NÅ ring Bente på tlf Sundag Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Regn. Svak vind, 3 m/s frå sørsørvest. 3,2 mm nedbør. Regn. Svak vind, 3 m/s frå sørvest. 3,1 mm nedbør. Regn. Svak vind, 4 m/s frå vestsørvest. 2,5 mm nedbør. Regn. Svak vind, 4 m/s frå sørsørvest. 3,2 mm nedbør. Siste 30 døger: Snittemperaturen var 11,4 gradar, 1,0 gradar over normalen. Høgste temperatur var 22,2 gradar (8. september), lågaste var 2,1 gradar (27. september). Samla nedbør var 176,2 mm. Mest nedbør på eitt døger var 66,4 mm (7. september), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar. Skya. Flau vind, 2 m/s frå sørsørvest. 0 mm nedbør. Vêrvarsel frå yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK. Sauda for 50 år sidan Ryfylke nr. 36, 4. oktober 1963 Sauda kommunes budsjett 1964 Formannskapet har hatt 3 møter dei to første saman med gruppeførarane og handsama kontorsjef Gramstads budsjettframlegg for Framlegget hans er ein del endra, slik at det vert ikkje forandring på reduksjonstabellen som er IV. Formannskapet går ikkje inn for eigedomsskatt men etter innstillinga vert det ein skatteauke frå 16 1/2 til 18 % på inntekt. Min arbeidsplass Navn: Ola Magnar Birkeland Alder: 44 år Arbeidsplass: Heime på garden Kor mange tilsette: Ingen. Samdrift med Hans Olav Valskår Ansiennitet: Det er 13 år sidan eg overtok garden, men eg vil rekna meir eller mindre heile livet. Tidlegare jobb(ar): Litt på Byggmeister Maldal (nå Byggeriet), samt Skogsentreprenør 1. Når startar dagen din? Sjølve arbeidet startar klokka 07.00, det er kyrne innstilte på. Men før det er det kaffi og skiva, og vekking av resten av familien. Det er eg som er først oppe. I helgane også. 2. Kva er det første du gjer når du kjem på jobb? Då er det mjølking og foring av dyra. Nei, her er det ingen epost å sjekka. Fjøsarbeidet tek eit par timar. Så er det på án igjen rundt fem om ettermiddagen. 3. Kva består jobben din av? Daglegdags fjøsstell og førefallande arbeid. Samt sesongbasert arbeid som til dømes slått, pressing, skogsarbeid og snøbrøyting. 4. Kva er det beste med jobben din? At ein er sjølvstendig næringsdrivande og står såleis fritt til å styra dagane. 5. Kva er det verste? Eg kan ikkje setja fingeren på noko spesielt. Når ein driv gard må ein vera skikkeleg interessert. Elles nyttar det ikkje. 6. Var det dette du drøymde om då du var liten? Ja, det har det nok vore heilt frå dag ein. 7. Kvifor ville du jobbe nettopp her? Det er nok fordi eg har vore med sidan eg var liten og alltid har vore interessert i gardsarbeid. Bonde FYSISK ARBEID: Som bonde er det ikkje epost som står øvst på lista over dagens gjeremål. Ola Magnar Birkeland set pris på å kunna styra arbeidskvardagen som han ønskjer. Guttecupen Resultatet av guttefinalen i fotball ble følgende: Pulje år: Åbødalen Brekke 1-2 Pulje II år: Øyra Brekke 0-3 Oskar Danielsen har løyst Vilttrygdeavgiftskort. Veret i september Det fall 272,2 mm nedbør, normalt 216,0 mm. Maks. temp. 21,1 gr. C, min. temp. 2,5 gr. C. Normalt 10,9 gr. C. Sauda Folkeakademi begynner sesongen mandag 7. okt. Lærer A.S Hvidbergskår holder foredrag om Pasjonsspillene i Oberamergau og gamle kirkespill. Det vil nå bli nye medlemskort, og kontingenten er som i fjor, kr. 5,- for ektepar, kr. 3,- for enslige og kr. 2,- for skoleungdom. Til stats-fylkessjået for småfe i Sauda Onsdag 2. ds. var det anmeldt 501 dyr og sjået ble avviklet på en grei og velorganissert måte med fylkesagronom S. Trondahl som leder og i strålende høstvær med sol og skyfri himmel. ( ) Den yngste utstiller var den 9-årige Oddvar Aarthun, Rød og han var veldig begeistret for den flotte premie han fikk og for rungende hurrarop. Biløpet I anledning det annonserte billøpet i morgen 5. okt., skal vi meddele at løpet er lagt opp som en kombinasjon, slik at deltakerne får kjøreplan etter rebus. Rebusen angir neste post. Hver deltaker får en lukket konvolutt med løsningen (for alle tilfeller). For hver post blir det stilt trafikkspørsmål og løpet avsluttes med ferdighetsprøver ved garasjen på byanlegget.

Ryfylke. Ny Venstre-leiar. Søker koordinator. I fare for nedrykk. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...motivasjon for framtida... Side 4.

Ryfylke. Ny Venstre-leiar. Søker koordinator. I fare for nedrykk. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...motivasjon for framtida... Side 4. Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 1. oktober 2013 Nr. 71 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Opnar i dag Leiar...motivasjon for framtida... Side 4

Detaljer

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4.

RYFYLKE. Set ned farten. Vil utvida. Ennå mildt. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...blei ein realitet trass dystre spådommar... Side 4. RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 10. januar 2014 Nr. 3 Årgang 88 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Ser framover Leiar...blei ein realitet trass dystre spådommar...

Detaljer

Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar

Ryfylke. Nei til 65 - ja til 30. Inviterer til fest. Hytteeigarane ville ha svar. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 15. oktober 2013 Nr. 75 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Slutt etter 58 år Leiar...Skuldar vi dei då ikkje meir

Detaljer

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net

Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Ryfylke lokalavis for indre Ryfylke Tysdag 12. november 2013 Nr. 83 Årgang 87 Laussal kr 20,- www.ryfylke.net Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda 218 kilo, lett! Leiar Slik tenker likevel ikkje ein

Detaljer

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande

Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Sommar i Sauda Gratis informasjonsavis til turistar og fastbuande Utgitt av: 2 - Sommar i Sauda 2012 RYFYLKE Velkommen til Sauda i sommer! Våren er passert og sommeren står for tur. Flere har testet bademulighetene

Detaljer

Helsesenter til 36 millionar

Helsesenter til 36 millionar Sommarpraten: Per Nordstrand SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Ingen grønskolling Lars-Henrik Paarup Michelsen nyttar fartstida si i politikken og datatilsynet godt når har arbeider for eit grønt skifte innanfor

Detaljer

Oppfriskar på Litlakalsøy

Oppfriskar på Litlakalsøy Sommarpraten: Tom Johnson SIDE 16 Sundagsope kl 12-16 Har gitt innsyn Ordførar Renate Møgster Klepsvik (Frp) har gitt kommunestyrerepresentantane innsyn i avtala mellom kommunen og avgått rektor Tor Grini.

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON

KOMMUNEAVISA. Folkefest på Aukradagen NR. 1 2014 INFORMASJON KOMMUNEAVISA Folkefest på Aukradagen Ordførar Bernhard Riksfjord saman med ei nøgd Heidi Løklingholm, som blei Årets Aukraværing NR. 1 2014 INFORMASJON INNHOLD 18 10 16 22 Intervju med rådmannen Songarglede

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell

SYNSTE MØRE TORSDAG 12. NOVEMBER 2009. Tunnel gir hotell 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 12 NOVEMBER 2009 NR 42 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Kulturpris for trufast innsats Kjellaug og Reidar Vik i Syvde har vore trufaste tenarar

Detaljer

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2.

Manglar midlar. Næravisa. Idol-feber. Vi er òg på nett: er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2. NA Næravisa Deltakeren er der som takk for at hun gjorde en elendig opptreden Leder, side 2 Idol-feber Hallgrim Nybø fra Ørsta har overlevd Idol-sirkuset så langt. Side 8 og 9 Lokalavis for Volda og Ørsta

Detaljer

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune.

KOMMUNEAVISA. Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013. Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune. KOMMUNEAVISA Informasjon frå Aukra Kommune nr 3 oktober 2013 Offisiell opning av «nye» Riksfjord skole Ein merkedag for Aukra kommune side 6 Suksess med Øyriket i Romsdal Arrangementet Øyriket i Romsdal

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 SYNSTE MØRE TORSDAG 19. FEBRUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 19 FEBRUAR 2009 NR 8 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Pussar støvet av bruplanane Brusamband over Rovdefjorden må kome før Hareid

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009

SYNSTE MØRE TORSDAG 26. NOVEMBER 2009 1 Frisørloftet Frisør Nina og Else Timebestilling 958 81 785 TORSDAG 26 NOVEMBER 2009 NR 44 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Halve moloen vekk Laurdag føremiddag kunne ein buldrelyd høyrast i fjøra i Vedelda på Rovde.

Detaljer

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 1 fredag 25. februar 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Sunnmørsbunad fra Norge eller Kina? Etterspørselen etter bunader er stor, men håndarbeidstradisjonen er i ferd med å dø ut. Løsningen finnes kanskje i Asia. Midten Lokalavis for Volda og Ørsta.

Detaljer

Ung & engasjert Om Landslaget for lokalaviser (LLA) og lokalavisene sitt Ung & engasjert-arbeid.

Ung & engasjert Om Landslaget for lokalaviser (LLA) og lokalavisene sitt Ung & engasjert-arbeid. «har vore ei påminning om å bruke ungdommen» Bjørn Sletten, Dølen. Side 8 Yousef Shamari (18) var en av flere unge som skrev valgkronikk på oppdrag fra LLA. Side 12 Hva mener unge om lokalavisene? Side

Detaljer

Ungdommen sin kveld på Husnes

Ungdommen sin kveld på Husnes www.innsida.no KVINNHERAD STORD BØMLO FITJAR no du er politikar må du tåla parodiar. Når Knut Arild Hareide KrF-politikar side 12 13 TORSDAG 13. NOVEMBER 2008 NR. 21 1. ÅRGANG Ungdommen sin kveld på Husnes

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning

SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009. Lytta i spaning SYNSTE MØRE TORSDAG 29. JANUAR 2009 1 Varmepumper Ring 700 23990 6143 Fiskåbygd TORSDAG 29 JANUAR 2009 NR 5 ÅRGANG 40 DENNE VEKA Utsett Kvalitetsikringsarbeidet av Stad skipstunnel tek lenger tid og tunnelen

Detaljer

Med landslaget som læremeisterar

Med landslaget som læremeisterar Nyhetsmagasin for Stordal IL www.stordalingen.no Nr. 6 årgang 4 Februar 2005 post@stordalingen.no Med landslaget som læremeisterar Stordalingar har vore på hoppskule i Granåsen. Det som gjer denne hoppskulen

Detaljer

Reisande Sein på avtrekker n?

Reisande Sein på avtrekker n? INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 5 2009 Må M an hoppe over bekken etter vann? foto: scanpix Vi er med er du? Vi syns det er flott at kundene Våre er nysgjerrige og stiller krav. slikt

Detaljer

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor.

Tonje Mork Brautaset er på kontroll med vesle Thea Mork Haugen, som blei født på Volda sjukehus i fjor. NA Næravisa Slik Næravisa ser det, har argumenta for sommarstenging falma. Leiar, side 2 Pyntar til påske Jonas (3) var ein av dei som laga gul og kul påskepynt i Engeset barnehage tysdag. Side 8 og 9

Detaljer

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga.

SYNSTE MØRE TORSDAG 10. JUNI 2010. Vanylven Blandakor, her under profankonserten. nøgde puste ut etter eit velregissert songarstemne på Åheim i helga. 1 TORSDAG 10 JUNI 2010 NR 22 ÅRGANG 41 DENNE VEKA Sjeldan dusj Av eit lesarinnlegg i denne avisa går det fram at pasientar på sjukekeheimen berre får dusje to gonger i månaden. Den administrative leiinga

Detaljer

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar:

mai 2009 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: mai 2009 5 164. årgang aktuelt om misjon og kirke Madagaskar: Motorsykkelkræsj i bushen Utgitt av Det Norske Misjonsselskap (NMS) innhold Adresse: Boks 226 Sentrum, 4001 Stavanger Besøksadresse: Misjonsmarka

Detaljer

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13

Velkomne til Sløvåg. Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 VEDLEGG TI L STR I LEN N R. 109 TOR SDAG 27. SEPTEM B ER 2012 Velkomne til Sløvåg Irene Kjelby Wergeland og Reidun K. Halland håpar snart å ønskja nye aktørar velkomne til Sløvåg. Side 12-13 T O R S D

Detaljer

Ny kurs for livstil. Gløder for målsak. Ein fryd på bygda. Til glede for nokon. Fekk heider. Lite til barnevern

Ny kurs for livstil. Gløder for målsak. Ein fryd på bygda. Til glede for nokon. Fekk heider. Lite til barnevern tema Gløder for målsak SIDE 15 TEMA I GRANNAR TORSDAG 20. MARS BYGG OG BU tema Nr. 1 Måndag 3. mars 2014 Årgang 42 Laussal kr. 20 Ny kurs for livstil Ein fryd på bygda Herr og Frøken Fryd, alias Bent Arne

Detaljer

Vinnerne på Vartdal. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS

Vinnerne på Vartdal. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS NA Næravisa Vinnerne på Vartdal Magasin Magasin Næravisa har laget magasin i anledning påska. Lokalavis for Volda og Ørsta. Nr. 8 fredag 7. april 2005. Øvingsavis for AMF, Høgskulen i Volda. GRATIS Frustrerte

Detaljer

23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011

23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011 Valdres Næringshage Uviss framtid 4-5 Kirsten Inga Kamrud Om å fly 6 Temasider Bil 16-20 www.avisa-valdres.no 23.000 LESERE DAGLIG* * lesertall fra Forbruker & Media 2011 tirsdag Nr. 66 109. årg. løssalg

Detaljer

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett:

Åpner døra. Næravisa. Manglar frivillige. Vi er òg på nett: NA Næravisa De er unge kvinner fra Volda som har innsett at skal noe gjøres, må en gjøre det selv. Leder, side 2 Hamna bar Det kastes, males og sages. Vips har voldingene snart et nytt sted å gå ut. Side

Detaljer

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17

Trygg Havn. Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang. Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 6/2014 126. årgang Tema: Landsmøte 2014 Borgund Folkehøgskole, Ålesund Side 6 17 Les også: Om ny generalsekretær Reportasjer Fritt ord Andakt Innhold Den indre

Detaljer