RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RYFYLKE. Meir nettskule. Vurderer mottak. Ber om endring. lokalavis for indre Ryfylke. Leiar. ...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4."

Transkript

1 RYFYLKE lokalavis for indre Ryfylke Fredag 4. oktober 2013 Nr. 72 Årgang 87 Laussal kr 20,- Returadresse: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Overtar sjefsrolla Leiar...Ein dag må yngre krefter ta over... Side 4 Meir nettskule Eit einstemmig opplæringsutval har vedtatt at Nettskolen Rogaland, med leiar Margoth Sundsbø i spissen, skal vidareutviklast. Side 2 3 Vurderer mottak Formannskapet har gitt rådmann Wictor Juul i oppdrag å førebu ei asylmottak-sak til kommunestyret. Side 7 Ber om endring SIDE8 Ole Reidar Ljung har kjøpt seg inn i røyrleggarbedrifta Sauda Varme & Bad i Saudasjøen. 25-åringen overtar aksjane og dagleg leiar-rolla etter suldølen Svein Klungtveit. Med dette er firmaet nå hundre prosent eigd av familien Ljung. Far Rolf Arild Ljung har vore medeigar sidan oppstarten i (Foto: Ingvil Bakka) Fylkesmannen i Rogaland ber politikarane i Sauda endra vedtaket sitt der dei gir ein utbyggar dispensasjon til å bygga leiligheter i Saudasjøen. Side 5

2 2 - Fredag 4. oktober 2013 RYFYLKE Ja til hyblar Eit einstemmig formannskap vedtok tysdag at May Stangeland Baardsen as får tildelt tomt til bygging av hybelhus og at utbyggar får tomta i Åbøbyen gratis på visse vilkår. Politikarane krev at bygginga skal vera starta innan eitt år etter vedtaksdato og blir fortsett utan ugrunna opphald. Viss ikkje desse vilkåra innfris, skal tomta tilbakeførast til kommunen. Planen til utbyggar er å bygga 90 hyblar fordelt på tre byggetrinn. Rådmannen føreslår at dersom kun delar av arealet er nytta i løpet av fem år kan kommunen kreva det ikkje-utbygde arealet tilbake. Det blir også stilt krav om at det er elevar ved Sauda vidaregåande skule som skal ha prioritet ved tildeling av hyblar, at tomta ikkje kan selgast vidare og at det er utbyggar som skal dekka kostnader for oppmåling, dokumentavgift og tinglysing. Wenche Hoftun, Ap, la fram eit tilleggspunkt om at tildelinga ikkje må vera i strid med EØS-reglementet. Vurderte habilitet Då saka om tildeling av tomt til bygging av hybelhus skulle diskuterast i formannskapet tysdag bad Høgres Ivar Tangeraas om at hans habilitet i saka blei vurdert. Tangeraas har privat relasjon til ekteparet som ønsker å bygga hyblar, Geir Baardsen og May Stangeland Baardsen, og forlot salen medan formannskapet diskuterte habiliteten hans. Formannskapet vedtok deretter at Ivar Tangeraas er habil i saka. Fylkesmannen støttar kommunen Fylkesmannen i Rogaland opprettheld Sauda kommune sitt vedtak i ei byggesak på Birkeland. Kommunen gav i september i fjor Berge Sag og Trelast as dispensajon til oppføring av eit bustadbygg. Utbyggar har blant anna fått dispensajon til endring av takform, avstand til vegkant, høgare gesims og plassering av carport. Vedtaket blei påklaga av fleire naboar. Fylkesmannen i Rogaland har nå valt å ikkje ta klaga til følge. Vedtaket er endeleg. Nettskolen Rogaland Fleire får høve til å auke kompetansen sin der dei bur. LINDA MERETHE LIE Ei skikkeleg gladsak, meiner leiar i Nettskolen Rogaland, Margoth Sundsbø. Etter eit treårig prøveprosjekt med nettskule, der skulane i Strand, Ølen, Dalane og Sauda var med, vedtok Rogaland fylkesting i mai 2010 at Rogaland nettskule skulle leggast til Sauda. Opplæringa starta på Sauda vidaregåande skule i august same år. Nå har opplæringsutvalet i Rogaland Fylkesting bestemt at tilbodet skal utvidast. Målet med nettskulen har vore at distriktskulane skal få eit betre tilbod. Det har vi fått til og nettskulen må så langt seiast å vere ein suksess. Men vi vil også at endå fleire skal få høve til å nytte tilbodet, kommenterer Sundsbø. Fleire målgrupper Rogaland nettskule har per i dag eit tredelt tilbod. Yrkesfagelevar får høve til å ta påbygg på nett og såleis skaffe seg generell studiekompetanse. Den digitaliserte skulen tilbyr ein såkalla 23-timarspakke som inkluderer undervisning i norsk, matematikk, naturfag og historie. I dag er 24 elevar knytt til dette tilbodet. I tillegg får elevar ved skulane i dei fire samarbeidskommunane tilbod om eit nettfag i andre og tredje år. Dei kan velge mellom marknadsføring og leiing, rettslære, geofag, psykologi, reiseliv og språk og teknologi og forsking. Dette er fag vi ikkje kunne ha tilbode i Sauda om vi ikkje hadde vore ein del av nettskulen, forklarer Margoth Sundsbø, og legg til at tysk-opplæring for elevar som går idrettsfag og studiespesialiserande også er ein del av nettskulen. Dette er obligatorisk for elevar som ikke har hatt dette på ungdomsskulen. Dei må jobbe sjølvstendig, men det sett krav til oss om å følge dei opp på ulike måtar, seier skuleleiaren. Nettbasert Tanken bak nettskulen er at ein kan lære kor ein vil, når ein vil. Undervisninga føregår hovudsakleg på nettet, i tillegg til at elevane møter til eit par samlingar i året. Nettskulen gir i stor grad deltakarane fridom til å styre opplegget sjølv, då dei ikkje må følge klasseromsundervisning og timeplanar. Dette betyr at elevane har ein unik mulegheit til å kombinere skule og jobb. Samstundes kan den store fridommen vere ei utfordring, kanskje særleg for ordinære skuleelevar. Det krev struktur, når ein i stor grad må jobbe på eiga hand. Det er viktig at dei som tar fag ved nettskulen passar på at dette ikkje går utover den ordinære timeplanen deira. Men elevane blir standpunktvurdert og må levere inn oppgåvar nesten kvar veke, og må slik sett prestere jamnt sjølv om dei har det fritt, forklarer Margoth Sundsbø. Rosar samarbeidet Sauda vidaregåande skule har hatt det administrative ansvaret for nettskulen, medan kvar av skulane som er med har ein eigen kontaktperson. Lærarar ved kvar av dei vidaregåande skulane i kommunane som er ein del av Nettskolen Rogaland legg opp undervisinga i eit nettprogram. Samarbeidet mellom skulane i Sauda, Ølen, Dalane og Strand har fungert godt, noko Sundsbø meiner nærmast er ei bragd. Fire skular gjer naturleg nok ting på ulike måtar. Slik sett skulle det vere ei utfordring å samkøyre desse. Men det har gått veldig fint. Nå har vi eit system som fungerer og då blir det lettare å kople på fleire skular viss vi skal utvide, meiner Sundsbø. Fleire skal med Og ei utviding av Nettskolen Rogaland kan bli ein realitet i nær framtid. Opplæringsutvalet var denne veka einige om at ein skal opne for at fleire grupper og elevar i fylket kan få tilbod i nettskulen. Det finst elevar ved større skular som har eit ønske om smalare fag, som mellom anna latin. Nettskulen kan også vere aktuelt som opplæringstilbod til dei som sit i fengsel. Poenget er at det finst grupper med ulike behov, som det er muleg at nettskulen kan dekke. Men distriktsskulane skal uansett ha ei aksje i dette, kommenterer seksjonssjef for utdanning i Rogaland fylkeskommune, Randi Hummervoll. Også for private I vedtaket som denne veka blei gjort i Opplæringsutvalet føreslo Kristeleg Folkeparti at tilbodet også skulle utvidast til å også gjelde private vidaregåande skular. Her må vi finne ei ordning og ein betalingssats, men dette er svært positivt. Likevel må vi passe på at dei skulane som i dag er med er sikra kvotar. Det er viktig at distriktsskulane får gode tilbod slik at elevar kan ta dei faga dei treng og ønsker der dei er, poengterer Margoth Sundsbø. Nettskolen Rogaland har i dag 255 elevar. NØGD MED NETTOPPLÆRING: Leiar av Nettskolen Rogaland ser positivt på at fylkeskommunen øn

3 RYFYLKE Fredag 4. oktober Engasjerte suldøler Penge-ja til Salem Gir til tv-aksjonen Aksjonsgruppa i Suldal som kjempa for legevaktflytting samla inn underskrifter, og facebookgruppa «Nei Til Flytting Av Legevakta I Suldal» hadde i går, måndag, 690 stemmer. Tysdag leverte aksjonsgruppa underskriftene til suldalordførar, Torkel Myklebust, som ser positivt på engasjementet. Etter planen skal Sauda, Suldal, Vindafjord og Etne få felles legevakt og ei styringsgruppe føreslår å leggja legevaktsentralen til Ølen. Myklebust lova å sjå på alternativ, opplyser initiativtakar for aksjonen, Tone Fisketjøn, i ein epost til Ryfylke. INITIATIVTAKAR: Tone Fisketjøn har fått mange til å engasjera seg. 24. oktober blir det folkemøte i Suldal, med informasjon og debatt rundt saka. (Foto: Suldalsposten) Salem skal også i november i år arrangera Salems-Cup i fotball i Saudahallen, og har søkt Sauda kommune om økonomisk støtte til arrangementet. Tysdag vedtok eit einstemmig formannskap å bevilga kroner til cupen. Politikarane i formannskapet bestemte seg tysdag for å bevilga kroner til årets tv-aksjon. Tv-akksjonen blir arrangert sundag 20. oktober. Dei innsamla midlane vil i år gå til Nasjonalforeningen for folkehelse og skal vera øyremerka demenssaka. blir utvida Ny driftsmodell Fylkesrådmannen tar styringa. Ei evaluering av nettskulen dei første tre driftsåra viser at organisasjonen ikkje fungerer optimalt på fleire område. At fagtilbodet frå år til år har vore uvisst, at eigarane ikkje har vore styringsmessig involvert og at utvikling av sjølve skulen ikkje har vore drøfta er nokre av punkta som har behov for forbetring. Ein har derfor retta fokus mot om ein må endre driftsmodellen av Nettskolen Rogaland. Prøver i to år Fylkesrådmannen har lagt vekt på ei utgreiing gjort av Høgskolen i Sør-Trøndelag i arbeidet med å optimalisere Nettskolen Rogaland. Høgskulen presenterer sentrale adminstrative funksjoner og kostnader det vil vere behov for å dekke ved ulike alternativ. Det er såleis bestemt at den framtidige nettskulen vil vere best tent med ei koordinering av alle fagtilbod frå og av opplæringsavdelinga. Eit tett og forpliktande samarbeid med samtlege skular involvert vil sikre god utnytting av ressursane. Praktisk og kostandsmessig vil koordinering av IKT-utstyr, administrative oppgåver og fagpersonar generer verdi til alle. Tilførsle og utvikling av pedagogisk kompetanse må ha oppfølging og kontroll og ikkje minst medverknad frå mange, heiter det i sakspapira. Fast organisering Nettskolen i Rogaland som driftseining blir frå og med 1. august neste år organisatorisk direkte underlagt Fylkesrådmannen. Driftsform og -omfang for Nettskolen Rogaland skal vurderast i løpet av ein prøveperiode på to år. Dette er i tråd med det som er ønskeleg for Sauda vidaregåande skule. Det øvste ansvaret blir lagt høgare slik at det får feste i adminstrasjonen i fylket, men arbeidet skal framleis utførast frå dei ulike skulane. Det har tidlegare ikkje vore ei fast endeleg organisering, men det får vi altså nå, kommenterer Laura Seltveit, som sit i opplæringsutvalet i Rogaland fylkeskommune. Utvalet skal sjå på den framtidige organiseringa av nettskulen etter den toårige prøveperioden. Eit løft for Sauda At eit einstemmig opplæringsutval vil vidareutvikle det arbeidet som er gjort i Nettskolen Rogaland til nå er, ifølge Seltveit, ein stor honnør til Sauda vidaregåande skule. Dei blir vist tillit og får behalde oppgåvar og kompetanse. Det er viktig at dei viser at dei er på hogget for å utvikle seg, særleg når ein ser på elevgrunnlaget framover. At Nettskolen Rogaland blir vidareutvikla, med Sauda vidaregåande skule som sentral aktør, er eit løft for Sauda, meiner Seltveit. sker å utvikle tilbodet vidare.

4 4 - Fredag 4. oktober 2013 RYFYLKE Leiar Spennande samarbeid Kor ofte høyrer vi ikkje at ungdommen er lat og får alt opp i henda? Det er ikkje uvanleg at det blir påpeika at alt var betre før, også når det gjeld evne og ikkje minst vilje til å ta i eit tak. Men ein kan ikkje dra alle under ein kam. Det finst mange engasjerte og hardtarbeidande unge menneske, men det er ofte dei som bidrar minst som får størst merksemd. Då skulle det berre mangle om vi ikkje skulle framheve dei som verkeleg utmerkar seg i positiv forstand. Ole Reidar Ljung begynte å jobbe i sin fars firma, Sauda Varme & Bad, då han var 17 år og opparbeida seg både fagkompetanse og arbeidsmoral. Sidan har han tatt utdanning før han vendte tilbake til røyrleggarbedrifta i Sauda. Nå har 25-åringen blitt medeigar i firmaet og delar aksjane likt med faren. Å vere bedriftseigar i midten av 20-åra er ikkje for alle. Sjølv om Rolf Arild Ljung kjenner Ole Reidar betre enn dei fleste hadde han nok vore skeptisk til at sonen skulle inn på eigarsida viss han ikkje visste at han var kvalifisert for oppgåva. Samstundes er det svært imponerande at Ole Reidar, i så ung alder, vågar å satse i ei bedrift som trass alt har eit velrennomert rykte å leve opp til. Unge og arbeidsvillige saudabuar er nødvendig for utvikling av bygda. Sauda har mange veletablerte bedrifter med erfarne drivkrefter i førarsetet. Ein dag må yngre krefter ta over arva, naturleg nok. At det går an å skape ein mjuk overgang, der dei unge slepp til før dei erfarne ter av, er sunt. Ulike generasjonar ser ting med ulike augo og kan lære av kvarandre. På den måten kan næringslivet utviklast på eit spennande og teneleg vis. Pressens faglige utvalg (PFU) er eit klageorgan oppnemnd av Norsk Presseforbund. Organet, som har medlemmer frå presseorganisasjonane og frå allmenta, behandlar klager mot pressa i presseetiske spørsmål (trykt presse, radio og fjernsyn). Adresse: Prinsensgt. 1, p.b. 46, 0101 Oslo. Tlf: Faks: Fairtrade gjør en forskjell Fra styringsgruppa for Fairtrade i Sauda, dro leder Laura Seltveit sammen med Torhild Øvregård Tveit og Tora Hellerdal Fosstveit på internasjonal Fairtrade-konferanse i Oslo september. På konferansen var også Ståle Pedersen og Ellen Skogland. De representerte riktignok Karmøy, men det var tydelig at bånda til Sauda er sterke for dem ennå. Ellers fra Rogaland var det representanter fra Tysvær og Strand og fylkeskommunen. Som Norges første Fairtrade-kommune fikk Sauda æren av å ha stand på konferansen. Det var mange som kom til vårt bord, og det ble fokus både på Fairtrade og Sauda som sted. Vi delte ut mange brosjyrer, og det ble vist flotte bilder fra Sauda som Per Inge Fjellheim har tatt. Fra norske deltakere kom det hyggelige kommentarer om konferanser de hadde deltatt på i Sauda, og oppfordringer om at det måtte bli arrangert nye konferanser i her. På denne konferansen var det samlet mer enn 200 deltakere fra 24 nasjoner. Mange fra Norge og Europa ellers, og noen fra Asia. Neste internasjonale konferanse skal være i Japan. Oslo kommune inviterte deltakerne til mottakelser på Rådhuset, hvor blant andre ordfører Fabian Stang holdt tale. Der var det også en markering av at Nesodden ble Norges 32. Fairtradekommune. Erik Solheim hadde et inspirende foredrag. Han fremholdt at det fremdeles er konflikter og stor skjevdelig av goder, men sammenlignet med tidligere tider har det aldri vært bedre i verden. Mange flere barn vokser opp, og mange flere mennesker har kommet over den grensa som er nødvendig for å ha nok til det daglige brød. Men, vi er ikke i mål, og der er Fairtradebevegelsen et godt bidrag. Det er hjelp til selvhjelp. Under konferansen ble det satt fokus på regler for offentlig innkjøp. Det er EU-regler som gjelder her, og det er derfor de samme regler som gjelder i mange land. For Norge vil det være Sommartemperaturar i september I september månad kunne saudabuen nyta solrike dagar med høge temperaturar. KARIANNE ERIKSEN I starten på september var gradene langt over normalen. Vanlegvis synk temperaturen dess lenger ut i september me kjem. Men ikkje i år. I 2013 byrja september med heile 20,6 grader. Dette var heile 8,6 grader varmare enn på same tid i fjor. Utover månaden varierte gradene, alt frå 18,8 grader og ned til 10,8 grader. Den dagen med høgast temperatur var søndag 8. september. Då var det heile 22,2 gradar. På denne dagen i fjor var Sauda nede i 11,5 gradar. Regnfull laurdag Normalt blir det målt 254 millimeter nedbør i Sauda denne månaden. I år blei det registrert 201 millimeter. Nedbøren har variert, alt i frå store til minimale mengder. Laurdag 7. september var den mest regnfulle dagen. et fokus på dette i november, og innkjøpere i kommunene vil etter det få bedre retningslinjer. Det ble vist til kommuner som fikk til innkjøp på en grei måte, og Oslo var en av dem. Fremtiden i våre hender hadde foredrag ved Carin Lefler om bomullsindustrien. Det er som kjent mye dårlige forhold i den bransjen, men det fokus som nå har vært har gitt noen positive resultat. Fra England fikk vi høre av Brad Hill hvordan Coop-butikkene der har fått god PR og status ved å føre mange Fairtrade-varer. De har for eksempel bare Fairtrade-bananer, og det er flere butikkjeder som gjør det samme. Vi så også filmer fra ulike Fairtrade-produksjoner, som viste hvilken forskjell denne ordningen hadde gitt til arbeiderne. Det var svært interessant å være tilstede på konferansen, og vi fikk bekreftet at det gjør en forskjell når vi velger å kjøpe Fairtrade-varer! Tora Hellerdal Fosstveit GODVÊRET FORTSET: Me i Sauda kan ennå gleda oss over fine solskinsdagar. Då regna det heile 66,4 millimeter. Totalt sett hadde me ni dagar utan noko nedbør. Opp og ned I år har september vore over normalen for temperatur og under normalen for nedbørsmengd. Målingane er gjort klokka 7 om morgonen. Gjennomsnittstemperaturen for september var i år 15,7 gradar. Linda M. Lie Dagleg leiar/redaktør Bente Rasmussen Annonse/abonnement Arvid Horpestad Journalist Ingvil Bakka Journalist Marita Ims Journalist Anne Lise B. Hansen Grafikar/annonse Conny Rasmus Grafikar SENTRALBORD: MANGLANDE AVIS? Tlf (dagtid) Tlf (etter kl ) Redaksjonen: Annonsar: Abonnement: RYFYLKE Vår adresse er: Rådhusgata 1, 4200 Sauda Org.nr TIPS: SENTRALBORD: FAX: Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: Fredag kl Fredagsavisa: Onsdag kl Heilår/halvår...kr 1030/560 Ryfylke digital...kr 1030 Digital + papiravis...kr 1390 Kontortid: Fredag: Kjem ut kvar tysdag og fredag Ryfylke har innbyggjarar fordelt på seks kommunar. Regionen-som kan by på fjordar, øyrike, fjell, byliv og solid glimt i auga-er ein viktig matprodusent, med stor og variert landbruks- og havproduksjon. Næringslivet elles er er kjenneteikna som kreativt, nyskapande og med solid drift, enten det er tale om store industriverk eller mindre bedrifter. Me som bur i Ryfylke, meiner bestemt at her er det godt å leva.

5 RYFYLKE Fredag 4. oktober Ueinig med formannskapet Fylkesmannen i Rogaland liker dårleg planane om leilighetsbygg i Saudasjøen. INGVIL BAKKA Me har påklaga vedtaket til formannskapet. Nå må politikarane i Sauda ta stilling til om dei skal ta klaga til følge eller stå fast på vedtaket sitt, seier Knut Harald Dobbe, saksbehandlar hos Fylkesmannen i Rogaland. Dersom Sauda kommune vel å ikkje gjera om vedtaket sitt vil saka enda hos ein sette-fylkesmann, mest truleg Fylkesmannen i Vest- Agder, som med det får det siste og endelege ordet i saka. Viss sette-fylkesmannen tar klaga til følge kan det ikkje byggast leiligheter på denne tomta i Saudasjøen, forklarer Dobbe. Tre leiligheter Ryfylke Bygg as søkte i november i fjor om å få føra opp eit leilighetsbygg med tre universelt utforma leiligheter i rekke på dyrka mark i Saudasjøen. Den omsøkte tomta ligg i arealdelen i kommuneplanen i eit såkalla landbruks-, natur- og friluftsområde. Kommunen var likevel positiv til planane og var innstilt på å gi dispensasjon frå regelverket. Gav dispensasjon Saka blei sendt vidare til Fylkesmannen i Rogaland for uttale. I sin uttale i april i år råda fylkesmannen Sauda kommune til å ikkje gi dispensasjon i saka. Etter ein oppheita debatt mellom polikarane vedtok formannskapet i september likevel å gi utbyggar dispensasjon til å bygga leilighetene. Vedtaket blei gjort mot stemmene til Laila Stødle og Ivar Tangeraas frå Høgre og Eirik Birkeland frå Senterpartiet. STRID OM TOMT: Fleirtalet i formannskapet vil gi utbyggar dispensasjon til å bygga leiligheter på denne tomta (midt i biletet) i Saudasjøen. Det er Fylkemannen i Rogaland uenig i. Nå må saka opp til ny politisk behandling. Står kommunen på sitt, vil ein settefylkesmann ta ei endeleg avgjerd i saka. Me landa på at me legg ut denne jorda til leiligheter. Gardsbruket er ikkje i drift, og me manglar universelt utforma leiligheter og tomter i Saudasjøen, sa Arbeidarpartiets Wenche Hoftun etter møtet. Fryktar presedens Fylkesmannen reagerer og klagar nå på vedtaket. I klagebrevet minnar fylkesmannen om at dispensasjon kun skal bli gitt i unntakstilfelle. Dersom det blir gitt mange dispensasjonar, vil kommune- og reguleringsplanar bli svekka som styringsdokument, heiter det i klaga. Fylkesmannen fryktar at eit leilighetsbygg i det omsøkte området kan føra til eit framtidig press på fortetting andre stader i kommunen enn i dei regulerte bustadområdene. vil kommuneog reguleringsplanar bli svekka som styringsdokument Gardsbruket der tomta er lokalisert er på totalt 28 dekar, der elleve dekar er fulldyrka jord, medan 1,5 dekar er beite, skog og anna areal. Staden der leilighetene er ønska plassert er på fulldyrka, flatt og lettdrive areal. Sjølv om det allereie er fleire bustader i området, vil tre nye bueiningar som grensar mot dyrka mark gi eit større potensial for konflikt mellom bustad- og landbruksinteresser, meiner fylkesmannen. Ny behandling I klaga ber fylkesmannen om at kommunen gjer om vedtaket sitt. I klagebrevet blir kommunen også råda til å bruka kommuneplanen til å finna eigna område for bustader med universell utforming. Privat utbygging av nye, fritt omsettelege leiligheter vil ikkje sikra sal til personar med behov for slik tilpassing, heiter det i rådet. Nå som Fylkesmannen i Rogaland har klaga på avgjerda i formannskapet må saka opp til ny politisk behandling i Sauda kommune. Mest truleg skjer dette før jul ein gong. KOM OG PRØV VÅR fargekopi MASKIN Plakatar Hefte Brosjyrar songar Pondus Ta turen innom for kopiering eller utskrift. Mån. - torsdag kl Fredag kl Telefon: E-post: ditt lokale mediehus

6 6 - Fredag 4. oktober 2013 RYFYLKE Leiarskifte i Sauda Varme & Bad Firmaet blir nå hundre prosent eigd av familien Ljung og blir ei rein saudabedrift. INGVIL BAKKA Det blir mykje jobbprat rundt middagsborda, ja. Det blir vel ikkje akkurat mindre nå, vedgår Rolf Arild Ljung, eigar i aksjeselskapet Sauda Varme & Bad. Sonen Ole Reidar Ljung har nå kjøpt opp aksjane som suldølen Svein Klungtveit har hatt i firmaet. Med dette har far og son Ljung kvar sin halvpart av aksjane i røyrleggarfirmaet i Saudasjøen. Har trua Sauda Varme & Bad blei etablert i desember 2004 av saudabuane Rolf Arild Ljung og Gunnar Birkeland og suldølen Svein Klungtveit. Eit par år seinare trekte Birkeland seg ut og Rolf Arild Ljung overtok aksjane hans i firmaet. Suldølen Svein Klungtveit, som driv røyrleggarfirma på Sand, har i alle åra hatt aksjemajoriteten og har vore dagleg leiar i Sauda Varme & Bad. Nå vil han konsentrera seg om bedrifta si i Suldal, som i dag har 27 tilsette. Det har lenge vore planen at når Ole Reidar Ljung fekk papira sine i orden skulle eg trekka meg ut. Han er flink, skikkeleg flink, og kan verkeleg faget sitt. Eg har full tru på at han får det til, seier Klungtveit. Tok meisterfagskulen Ole Reidar Ljung har jobba saman med far sin i Sauda Varme & Bad sidan han var 17 år gammal. For fire år sidan var han ferdig utdanna røyrleggar. Etter dette har eg budd litt vekke, studerte i Spania og var ferdig med meisterfagskulen for eitt og eitt halvt år sidan, fortel Ljung. Det siste halvanna året har han jobba i Sauda Varme & Bad på heiltid og den unge saudamannen har for det meste tatt ansvaret for den daglege drifta av firmaet i Saudasjøen. Eg liker meg her og eg hadde rett og slett lyst til å satsa på firmaet, seier han om aksjeoppkjøpet. Sjølv om Svein Klungtveit ikkje lenger er aksjonær i saudafirmaet vil røyleggarbedriftene på Sand og i Sauda samarbeida, også i framtida. Me hjelper kvarandre og leiger tenester av kvarandre når det trengst. Det har begge firma god nytte av, meiner Svein Klungtveit. Tilbyr totalpakke Rolf Arild Ljung, som har vore medeigar i Sauda Varme & Bad sidan oppstarten for ni år sidan, fortel om travle arbeidsdagar. Arbeidsoppdraga er mange for firmaet, som tar på seg arbeid for både private og det offentlege. Sauda Varme & Bad samarbeider med Rolf Arild Ljung sitt einmannsføretak, som har lastebilar og gravemaskin, og gjer transport- og gravearbeid. Røyrleggarfirmaet kan med dette tilby ein totalpakke når kundar treng røyrleggartenester. Driv også butikk Sauda Varme & Bad ligg på Nesøyra i Saudasjøen, meir eller mindre noko for seg sjølv, hundre meter frå hovudvegen. I dag jobbar det åtte personar i bedrifta. To av desse er butikktilsette, som tar imot kundar i utstillingsog butikkdelen i bygget. Firmaet, som aldri har vore medlem av Sauda handelsforening, blei spådd nord og ned då dei starta opp i 2004 spesielt med tanke på lokaliseringa. Men me har klart oss godt. Det har gått bra, betre enn venta, seier Rolf Arild Ljung. Nå er han glad for å ha fått sonen Ole Reidar Ljung med på eigarsida. Dei unge må våga å satsa for å lukkast. Men, dette er inga sju til tre-jobb. Dette er hardt arbeid og stor innsats heile vegen, seier Rolf Arild Ljung. hadde rett og slett lyst til å satsa Fakta: INNE I VARMEN: Det siste halvanna året har Ole Reidar Ljung (til høgre) jobba i far, Rolf Arild Ljung, si bedrift, Sauda Varme & Bad. Nå har 25-åringen kjøpt aksjane til suldølen Svein Klungtveit og overtar sjefsrolla i firmaet. Sauda Varme & Bad as: Eigd av Nesøyra Eiendom as og Ole Reidar Ljung med 50 prosent kvar. Nesøyra Eiendom as: Eigd av Rolf Arild Ljung. Eig bygget der Sauda Varme & Bad er lokalisert. Einmannsføretaket Rolf Arild Ljung: Er eigd av Rolf Arild Ljung. Gjer gravearbeid og transportoppdrag. Etterlyser svarbrev Rune Hoftun skreiv brev til kommunen i april i fjor, men har ennå ikkje fått skriftleg svar. INGVIL BAKKA Dei lovar at ein skal få eit svar innan tre veker, men nå er det gått halvanna år. Eg har ringt og purra, utan at det har nytta, seier Rune Hoftun. Ifølge 36-åringen har kommunetilsette, mellom dei rådmann og ordførar, svart han at dei skal sjå på saka og at han skal få eit skriftleg og formelt svar. Har svart munnleg Kommunalsjef teknisk, Anders Skaarer, beklagar at Rune Hoftun ikkje har fått eit skriftleg svar, slik han har krav på. Eg har vore i kontakt med han og gitt han eit førebels svar. Men grunna usikkerhet rundt det han spør oss om har saka hans falt mellom to stolar. Dermed har me ikkje fått gitt han eit skikkeleg, formelt og skriftleg svar, seier Skaarer. Plikt til å svara I følge forvaltingslova skal kommunen gi folk som kontaktar dei eit skriftleg svar innan tre-fire veker. Svaret kan vera eit førebels svar, med for eksempel forklaring om lang saksbehandlingstid. Poenget er at folk skal få vita at brevet deira er mottatt og at kommunen vil sjå på saka. Det endelege svaret skal sendast ut skriftleg så snart saka er behandla, utan ugrunna opphald i saksbehandlingsarbeidet. Ventar framleis Sjøl om Rune Hoftun har fått signal om kva veg det går i saka hans, vil han gjerne ha svaret skriftleg. Eg føler at eg ikkje har fått eit endeleg svar før eg får det fastslått i eit brev, seier han. VENTAR: Rune Hoftun skreiv brev til kommunen våren Ennå har han ikkje fått svar i postkassen sin.

7 RYFYLKE Fredag 4. oktober Asylmottak på sakslista Formannskapet ber administrasjonen jobba fram ei sak om asylmottak. ingvil bakka I juli i år fekk Sauda kommune ein epost frå Norsk Mottaksdrift as, eit firma som driftar asylmottak i Norge etter oppdrag frå Utlendingsdirektoratet (UDI). I eposten inviterer selskapet til dialog for å eventuelt finna ut om Sauda er ein aktuell plass for eit nytt statleg asylmottak med plass for rundt 100 asylsøkarar. Eit slikt mottak kan sysselsetta inntil ti personar, og vertskommunen vil også få ekstra statlege midlar til nye stillingar innan barnehage, skule og helse. Tidleg i prosessen I formannskapsmøtet tysdag blei førespurnaden tatt opp av ordførar, Frode Sulen, under punktet Eventuelt. Han lurte på om det var aktuelt for formannskapet å be rådmannen om å laga ei sak på dette. Sjølv om både Karl Erik Han- deland (Sp) Ivar Tangeraas (H) og Knut Atle Seim (H) var skeptiske, blei det vedtatt at formannskapet ber rådmannen om å legga fram ei sak om asylmottak til kommunestyret. Såpass tidleg i prosessen handlar saka nå om at kommunen skal stilla seg positive til å gå i dialog med Norsk Mottaksdrift AS eller ikkje. Det er kommunestyret som skal bestemma om asylmottak er noko Sauda kommune ønsker å vurdera og utgreia vidare. Over hundre epostar Ansvarleg for eigedom og mottaksetablering hos Norsk Mottaksdrift as, Trond Kristoffersen, er glad for at Sauda kommune tar førespurnaden seriøst og at saka får ei politisk behandling. UDI er på desperat jakt etter fleire asylmottaksplassar. Me har sendt same epost til hundre norske kommunar. Nokre stiller seg positive til førespurnaden, men dei aller fleste høyrer me aldri noko frå. Det er i grunnen som forventa, seier Kristoffersen. Han presiserer at det per i dag ikkje eksisterer konkrete planar om å legga eit asylmottak til Sauda. Me veit lite om Sauda. Om Sauda har bygningsmasse og mulighet til å gjera dette er det kommunen sjølv som først må vurdera. Dei sit på lokalkunnskapen, seier Kristoffersen, som gjerne kjem til Sauda for å sjå på eventuelle bygg, dersom kommunen ønsker det. eg et Ta med d hefte t if s Oppskr ne og s d me un de fristen s! tip middags d ne st la - eller eliste k s u H I KIW Må utgreiast Viss kommunestyret stiller seg positive til å gå i dialog med Norsk Mottaksdrift as om ei muleg oppretting av eit asylmottak i Sauda, vil saka trenga ei grundig utgreiing, både med tanke på lokalisering og om Sauda ønsker og er i stand til å ta på seg å ha eit stort asylmottak i sitt nærmiljø. Etablering av asylmottak skaper heftige diskusjonar, og det er fullt forståeleg. Men, kommunane må sjølv vurdera kor realistisk det er for dei, seier Trond Kristoffersen i Norsk Mottaksdrift as. Per 31. august i år budde det asylsøkarar på norske mottak, fordelt på 121 mottak i rundt hundre kommunar FTE FERSK INDREFILET AV SVIN PR IS LØ Gilde, pr. kg Billigst I KIW I LAKSEFILET NATURELL ATURELL FTE PR IS LØ 4x125 g m/skinn, First Price, pr. kg 74, FEKK OPPDRAG: Rådmann Wictor Juul og kommuneadministrasjonen har fått i oppdrag å førebu ei sak om asylmottak til kommunestyret. Førebels ligg det ingen konkrete planar om ei lokalisering i Sauda. (Arkivfoto: Linda Merethe Lie) Også Suldal fekk i sommar førespurnad om å drøfta ei etablering av eit asylmottak i sin kommune. Suldalsrådmann Øyvind Valen svarte på epost at kommunen ikkje var interessert, utan å ta saka opp til politisk sondering. Formannskapet fekk først i sitt møte i september informasjon om kva svar rådmannen hadde gitt. Avisa Suldalsposten skreiv om saka i midten av august og snakka då med ordførar Torkel Myklebust, som støtta rådmannen si avgjerd. Myklebust sa til avisa at Suldal først og fremst vil ta sin del av flyktningarbeidet med å gjera ein skikkeleg jobb med busetting. Suldal var vertskommune for eit asylmottak rundt tusenårsskiftet. Både i 1999 og i 2000 skjedde det drap i tilknyting til mottaket. Kort Pr. bunt Gulrotprisen gjelder uke 40 Suldal sa nei takk Suldalsrådmannen sa nei då eposten kom frå Norsk Mottaksdrift as. NORSK GULROT I BUNT tid etter drapet i 2000 blei mottaket lagt ned. Myklebust innrømmer overfor Suldalsposten at drapa i 1999 og i 2000 har påverka avgjerda nå og gjer at kommunen nå avslår eit initiativ som kan sysselsetta ti personar. Historia som har vore talar ikkje for det. Eg vil ikkje seia at det skal gjelda for all framtid, men det er ikkje aktuelt nå, sa ordføraren til avisa. 91

8 8 - Fredag 4. oktober 2013 RYFYLKE til teneste... FRISØRAR BLOMSTER BILVERKSTAD RØRLEGGER Sjasmin frisørsalong Mandag Hverdager Lørdagsåpent Tlf Drop-inn og timebestilling Tlf Blomster i sorg og glede Tlf Buketter Oppsatser Båredekorasjoner Du ringer - vi bringer... Telefon Linda EU-KONTROLL BILVERKSTED DEKK TIL: BIL - MC INDUSTRI OG LANDBRUK FELGER BILREKVISITA BILPLEIE SERVICE AC SERVICE Hamnaflåt SAUDA TAKSERING MEDLEM AV NORGES TAKSERINGSFORBUND Godkjent for energimerking TAKSERING av bolig og boligsalgsrapport. Naturskade og skjønn. LÅN - VERDI - SKADE Tlf Mob Gudmund Aardal Takstøkonom - Murmester 4208 Saudasjøen VASK / RENS Din lokale rørlegger Fagkunnskap gir trygghet Butikk i sentrum Tlf Kjetil Rasmussen Tlf Jan Erik Rasmussen Tlf DIVERSE Sauda Varme & Bad A/S Rørlegger 24 timer i døgnet Alt innen VVS og andre rørtjenester! Butikk i Saudasjøen Telefon: / E-post: BLI SETT GRAVSTØTTER Salgsutstilling GRAV- MONUMENTER fra 2. etg. Sauda Fargehandel Leveres ferdig montert Henvend: Jan Erik Aartun Tlf privat GRAVMONUMENTER til rimelig pris. Leveres ferdig oppsatt TANNLEGE VASK AV: Arbeidstøy Tepper/ryer (vaskbare) Vasker og ruller duker UTLEIE AV MATTER UTLEIE AV MOPPER Tlf / (p) TANNLEGE PER ALHAUG Brugt. 4 - Tlf på dei gule sidene Kontakt oss for prisar og meir info. Vår kontakt i Sauda: Tlf Vi tar imot nye pasienter. Tlf Tlf

9 RYFYLKE Fredag 4. oktober Aktuelle firma i Sauda... BYGG - ANLEGG TRANSPORT Klima og Energiteknikk a.s Birkelandsvn. 14, Sauda Tlf Faks Mobil KONTAKT OSS NÅR DET GJELDER: Ventilasjonsanlegg Varmluftsanlegg Energiøkonomisering Kjøleanlegg Treaskjæret, pb. 231, 4201 Sauda. Tlf E-post: GRUNNARBEID BETONGARBEID NATURSTEINSMURING SAL AV RØYR OG KUMMER BETONGSKJERING Alt i trelast og byggevarer! - gunstige priser Sauda Tlf Vi tegner og projekserer Hus - hytter - tilbygg Start med oss! Byggmester: Nils TuNglaNd Mobil: Mail: Alt innen Graving og massetransport H / B BYGG AS for fremtiden Snekkerarbeid Betongarbeid Maling Reparasjon Tlf Graving og sprengning - Betongarbeid «Me kjøre buss, óg i Sauda» Turbussar? Ta kontakt. Tlf Aartun Transport a/s Tlf UTLEIE AV: Avfallsconteinere 1-43 m 3 Tippbiler Kranbiler tm Gravmaskiner 1,5-25 t Hjullastere 8-20 t Mobiltelefon: Privat: HS TRANSPORT Utleige av avfallsconteinere Transport og kraning Telefon Saudasjøen HS-HANDEL A - Grus- og ferdigbetong Alt i > Mur > Flis > Stillas > Stillas utleige SAUDA TRAKTOR OG GRAVETJENESTER Utleie av sjåfør og maskinkjører Jan Bergsbakk Tlf Blandeverk: INDUSTRI Sørsvand Sandblåsing Telefon / Telefaks ALT INNEN OVERFLATEBEHANDLING, SANDBLÅSING, SPRØYTEMALING OG METALLISERING Tlf e-post: DIVERSE Blikkenslagerarbeid Autorisert protan Tak- membrantekker Grøvik aluminiumtakrenner Kontakt oss for nærmere opplysninger og tilbud Besøksadresse: Birkeland (Indre Birkeland) Trenger du tømrer? Vi utfører alt av tømrerarbeide! Stilling ledig? Ryfylke når dei som er mest aktuelle... Tlf / Telefon: Tlf

10 10 - Fredag 4. oktober 2013 RYFYLKE Folksam opning i solskin Dei første gjestene inntok Sauda Fjordhotell tysdag. LINDA MERETHE LIE Vi blei så glade då vi såg at flagget var heist her i dag. Det har vore så trist når det har vore mørkt på hotellet, synest Anne Marit Fossveit, som var ei av mange som nytta høvet til å få seg ein omvisning då Sauda Fjordhotell opna dørene etter å ha vore stengt i omlag eit og eit halvt år. Rosar hotellsjefen Nysgjerrige saudabuar strøyma tysdag på for å sjå dei nyoppussa lokala og ikkje minst få helse på dagleg leiar og deleigar Jens Brokmann. Han har verkeleg gjort ein kjempejobb og er ein mann vi har tru på, seier Anne Marit Fosstveit. Ja, vi håpar han og dei tilsette vil lukkast, supplerer Berta Marie Kristiansen. Positive tilbakemeldingar Sjefen sjølv er glad for rosen og fortel om mange positive tilbakemeldingar på opningsdagen. Vi får skryt for at det har blitt fint her. Folk virkar overraska over måten vi har klart å kombinere jugendstilen med det moderne, og ikkje minst at alt er gjennomført, seier Jens Brokmann. Ikkje dyrare enn i «by n» Gjestene som besøkte Sauda Fjordhotell den første dagen fekk spandert både kanapear, kaker og kaffi. Men skal hotellet lukkast i framtida er ein avhengig av betalande kundar. PÅ HOTELLBESØK: Berta Marie Kristiansen (frå venstre), Anne Marit Fosstveit, Charles Hauge, Janne Eikevik, Jon Fosstveit og Laila Hoftun var mellom dei mange som var innom Sauda Fjordhotell på opningsdagen. Saudabuen snakkar ofte om kor dyrt alt er her i bygda, men har ingen problem med å opne lommeboka om dei reiser til dei større byane. Den mentaliteten må vi få vekk, meiner Anne Marit Fosstveit. Freista av middagstilbod Tilbodet om middagsservering på det nyopna hotellet tiltaler fleire. Det begynner å bli ein del tilbod nå så det er nesten vanskeleg å velge, men eg ser ikkje vekk ifrå at eg tar turen på fjordhotellet for å ete middag, seier Jon Fosstveit. Herleg å komme til duk og dekka bord, så dette kjem eg til å nytte meg av innimellom, understrekar Berta Marie Kristiansen. Fine folk Det nyopna hotellet gir jobb til åtte personar, noko Kristiansen, som sjølv var tilsett ved hotellet ein sommar for ein god del år sidan, ser på som svært positivt. Eg hugsar kor kjekt det var å jobbe her. Det var alltid så fint og erverdig her. Og folka var også så fine, minnast ho. Det er slutt på det nå, når vi har komme, humrar Jon Fosstveit. Trur saudabuen har vakna Alt første dagen hadde fleire saudabuar sikra seg bord på Sauda Fjordhotell. Laila Hoftun har god tru på at bestillingane kjem til å fortsette. Eg håpar stenginga er noko som har rista litt liv i saudabuen. Ein må støtte opp om det lokale om vi vil behalde tilboda, minnar ho om. Fest i tre dagar til ende NØGDE: Anne Marie og Olav Kjellevold let seg imponere av arbeidet som er gjort med å omprofilere Mega til Extra-konseptet. Omprofilert butikk freista mange på opningsdagen. LINDA MERETHE LIE Eg held på å skjære opp det andre store brettet med kake alt, seier styreleiar i Sauda krets av Coop Haugaland, Torhild Øvregård Tveit, glad for at svært mange hadde tatt turen på opninga av Coop Extra. Velfylte handlekorger Heilt sidan klokka 8 i går, torsdag, morgon fekk kundane servert både kake, brus og kaffi. Berre nokre timar seinare måtte altså Øvregård Tveit sprette kake nummer to. Men styreleiaren understrekar at saudabuen var interessert i meir enn gratis søtsaker. Det ser ut som om korgene er ganske fulle. Folk er strålande godt nøgde med den nye butikken. Dei seier at dei synest lokalet er romsleg og at butikken har eit godt utval. Og sjølvsagt er dei glade for dei gode prisane, framhevar ho. Var skeptisk Anne Marie og Olav Kjellevold var mellom dei mange som var nysgjerrige på det nye Coop-konseptet. Litt skeptiske vedgår dei at dei har vore. Eg synest det var dumt at ferskvaredisken forsvann og ikkje minst at det blei slutt på sal av elektrovarer. Men nå har dei jo fått til ein ny elektroforretning i Sauda. Dette kjem til å gå fint. Extra har blitt ein veldig fin butikk. Og kaka var god, rosar Anne Marie Kjellevold. Kjekt å møte kundar Torhild Øvregård Tveit har vore styreleiar i Sauda krets av Coop Haugaland sidan 2000 og har med det mellom anna opparbeida seg god erfaring med utdeling av kaker ved ulike feiringar. Ho hugsar godt då Mega opna i nye lokal for fem år sidan, og har god tru på at feiringa av Coop Extra blir like fin. Det er alltid kjekt å gi noko tilbake til dei som kjem og ikkje minst helse på medlemmane i Coop. Vi skal nå servere kake i tre dagar. Dette må jo feirast. Det er ikkje kvar dag det blir opna butikk i Sauda, veit du! konkluderer Torhild Øvregård Tveit nøgd.

11 RYFYLKE Fredag 4. oktober Frå landslagsrumper til lokalnytt KLAR FOR NYE UTFORDRINGAR: Marita Ims gler seg til å bli betre kjent med lokalsamfunnet Sauda i sin nye jobb som journalist i Ryfylke. Marita Ims er nytilsett journalist i Ryfylke. Linda Merethe Lie Eg har gjort ein del forskjellig, men etter å ha fått litt erfaring som journalist føler eg at eg har funne det eg har lyst til å drive med, seier Marita Ims, som denne veka starta som journalist i avisa Ryfylke. Allsidig Marita Ims har, som nemnt, vore innom mange ulike jobbar sjølv om ho berre er 33 år gammal. Ho er utdanna innan idrett og ein del av arbeidet ho har gjort har derfor naturleg nok vore knytta til det. I to år var ho tilsett som idrettsoffiser ved Forsvarets Hovedkvarter...måtte jo då kna rumpa til Edvald Boasson Hagen... i Stavanger. Ims har også jobba i oljeselskap med personal, i barnevernet, som instruktør på treningssenter, lærar, servitør og massør. Eg var massør for sykkellandslaget, og måtte jo då kna rumpa til Edvald Boasson Hagen, ler ho. Starta på Sand I juni 2010 flytta Ims, som opprinneleg kjem frå bygda Ims utanfor Sandnes, til Sauda. Etter å ha prøvd seg som konsulent i rusteamet i Nav og som butikktilsett i klesforretninga Tara søkte ho nye utfordringar. Eg såg at det var ledig stilling i Suldalsposten og hadde veldig lyst til å søke, då eg alltid har likt å skrive. Men eg hadde jo inga utdanning og måtte ringe for å høyre om det i det heile tatt var vits for meg å søke, fortel Marita Ims. Det var det. Ims fekk jobben på Sand. Eg lærte utruleg mykje. Mitt utgangspunkt var at eg, bortsett frå å like å skrive, likte å snakke med folk, ha ansvar for eige arbeid og ikkje minst gjere noko som viser igjen. Dei varierte arbeidsdagane er noko som gjer at eg trivst veldig godt som journalist og at eg føler dette er eit yrke eg har lyst til å slå meg til ro med, forklarer ho, som bur i Maldal saman med sambuar og eitt born. Vil lære meir Ims jobba i Suldalsposten i eitt år før ho gjekk ut i fødselspermisjon. Deretter bestemte ho seg for å prøve seg i lokalavisa i nabokommunen. Logistikken blir litt enklare når ein bur og jobbar i same kommune. Dessutan synest eg det er meir engasjerande å skrive om folk der eg bur, understrekar ho, og legg til at ho framleis har mykje å lære. Eg har gått i god lære i Suldalsposten, men har framleis eit stort utviklingspotensial. Det at eg berre har eitt års erfaring gjer meg veldig audmjuk ovanfor oppgåva, vedgår Ims. Fokus på folk Gladsaker er alltid kjekt, men Marita Ims er klar over at ho må produsere meir enn solskinshistoriar i jobben som journalist. Det er ho førebudd på. Det kjekkaste er å komme innpå folk, personar som driv med noko spesielt, som har oppnådd noko eller som har ein draum. Positive folk som har nye og spennande idear som kan løfte Sauda er også kjekt. Men dessverre er det slik at...har gått i god lære i Suldalsposten... det også vil vere saker vi som journalistar må ta tak i, då noko ikkje er som det skal vere. Det er vår jobb. Det håpar eg folk har forståing for, presiserer ho. Saknar fleire menn Det er nå sju tilsette i lokalavisa i Sauda. Seks av desse er kvinner. Heller ikkje i Suldalsposten er det overflod av mannfolk. Den nytilsette journalisten i Ryfylke, som tidlegare var van med å jobbe i mannsdominerte miljø, kunne derfor tenke seg litt meir testosteron på jobb. Det hadde jo vore kjekt med litt after shave-lukt i gangane, humrar ho. Farmen startar neste veke Lasse Hansen blir reality-stjerne frå måndag. Linda Merethe Lie I begynnelsen av august offentleggjorde TV2 namnet på dei 14 deltakarane som er plukka ut til å kjempe om å vinne hytte og bil i årets utgåve av reality-serien «Farmen». Ein av desse er saudabuen Lasse Rød Hansen. Tøffe kår 23-åringen frå Sauda er mellom dei få som får vere med i «kampen om tilværelsen» denne hausten. TV2 fekk i år inn over søknader. Hansen og dei andre skal drive Berli gård på grensa mellom Arendal og Grimstad kommunar i ti veker. Dei må klare seg utan moderne hjelpemidlar, som straum og vatn. Deltakarane må undervegs kjempe om å få bli på garden gjennom duellar som mellom anna øksekast, mjølkespannhalding og tautrekking. Fjernsynssjåarane kan følge Lasse Hansen og resten av «Farmen»-deltakarane tre dagar i veka frå og med kommande måndag. BLIR TV-KJENIDS: Lasse Rød Hansen er ein av 14 deltakarar i årets «Farmen». (Foto: TV2)

12 12 - Fredag 4. oktober 2013 RYFYLKE Brødrene Selvik as er en allsidig entreprenørbedrift med nær tilknytning til Sauda. Bedriften sysselsetter omkring 40 ansatte med god kompetanse og arbeidsmoral. Virksomheten er allsidig og tilpasset i størrelse til primært å dekke det lokale markedet. Strategien i firma har vært å satse på kompetanseoppbygging før volumøkning, noe som har gjort oss i stand til å ta større prosjekter. Selskapet omsetter varer og tjenester i størrelsesorden mnok 60, og har en solid økonomi. I lokalsammenheng er selskapet kjent for; Service, kvalitet på produktet/ tilbudet, nyskaping, salg/markedsføring, nettverksbygging og evne til samarbeid. Daglig leder vil tre inn i en rolle som Senioringeniør, og vi søker derfor eksternt etter: DAGLIG LEDER AKTUELLE OPPGAVER + Strategi, markedsføring og alliansebygging + Salgsarbeid, kontraktsforhandlinger og organisasjonsutvikling + Personal, HMS og økonomikontroll + Overordnet ansvar for selskapet, med rapportering til styret KOMPETANSEPROFIL + Økonomisk/administrativ utdanning på høgskolenivå + Kjennskap til entreprenørbransjen, produksjon + Oppnådde resultater + Utviklingsorientert med gode lederegenskaper Brødrene Selvik as tilbyr en utfordrende stilling i et selskap med lokalt fotfeste og god økonomi. Arbeidssted er Sauda, men reisevirksomhet regionalt må påregnes. Konkurransedyktige betingelser. For mer informasjon om stillingen kan Bjørn Oddvar Madsen kontaktes på telefon eller Daglig leder Rune Selvik på telefon For å søke stillingen se Søknadsfrist: 13. oktober plomme Syltetøy IngredIenSer 2 kg plommer 700 g sukker 2 dl vann 1 stk sitron, saften 3 stk kanelstang 1 pose jam syltepulver FremgAngSmåte Kok opp saudavann, kanelstenger og sukker. Ha i delte, stenfrie plommer og la det koke til plommene er møre. Tilsett syltepulver og kok videre i 2 min. Hell på varme, rene glass. Legg på tette lokk. tips: Plukk plommene i Hardanger:-) Sitat Reidar Brendeland På jakt etter ei utfordring? Lokalavisa Ryfylke i Sauda søker Journalist i 100% vikariat Vi er på jakt etter ein skrivekunnig, positiv og effektiv person som kan tiltre snarast råd. Vikariatet varer t.o.m. 23. desember med mulegheit for forlenging. Få stillingsannonsen på for kun kr 200,- ekstra når du har annonsen i papiravisa! Plommesyltetøyet blir best på et kjøkken fra Knapphus Kjøkkensenter Kjøkkenpris inkl. benkeplater og vask ,- Vinnarskalle.no Journalist i 50% stilling Vi ønsker å knyte til oss ein journalist som vi gjerne ser byrjar innan januar 2014 eller snarast råd. Tlf E-post: Strai Basis Høyglans - Et tidsriktig, moderne og funksjonelt kjøkken. Kan hentes flatpakket på Knapphus. -40% på utvalgte modeller ved kjøp av komplett kjøkken frem til 26. oktober Vi leitar etter ein person som: Tørstar etter nyhende Har gode norskkunnskapar Liker å samarbeide Er kreativ Arbeider sjølvstendig Er samfunnsengasjert Tar ei utfordring Har godt humør Har førarkort Vil du jobbe hos oss? Då håpar vi at du sender ein søknad med attestar innan 1. november til: LL Ryfylke, Rådhusgata 1, 4200 Sauda eller Har du spørsmål om stillinga? Ta gjerne kontakt med redaktør/dagleg leiar Linda Merethe Lie, tlf eller e-post: - der drøm blir virkelighet - Avd. Sauda: Tlf:

13 RYFYLKE Fredag 4. oktober Sauda komm. kino Turbo - 3D A., 96 min. Fre 4/10 kl Søn 6/10 kl Tors 10/10 kl Merk tid! Premiere: 11 år, 97 min. Fre 4/10 kl Søn 6/10 kl Ons 9/10 kl Merk tid! Grown ups 2 A., egnet u/v, 101 min. Fre 4/10 kl Fysioterapeut TON Tlf Ved Tørr ved i storsekk av bjørk eller furu/blanding til sals. Bjarte Birkeland, tlf Ved til salgs i småsekk. Tlf Sundag 6. oktober: Sauda kyrkje kl : Gudsteneste. Markussen/Bokn. Takkoffer: Det Norske Bibelselskap. Open kyrkje laurdag FELLESMØTE MED BETEL Søndag kl : Sang og musikk kveld. Sang/musikk: Lone Lunde Tale: Tore Lunde Ungdomstreff fredag kl Salemstreninga: fredag kl : 8. og 9. klasse. Kl : 10. klasse og eldre. BØNNETIMEN: torsdager kl Høsttrimmen 2013 til fire forskjellige steder i Sauda Tirsdag 08. oktober: Stadion - Statnett Austarheim Tirsdag 15. oktober: Stadion - Sauda vidaregåande skule på Birkeland Tirsdag 22. oktober: Stadion - Espeland (siste lysstolpe) Tirsdag 29. oktober: Stadion - Svandalskrysset i Saudasjøen Startkontingent kr 40,-. Påmelding/start kl Premiering for 3 fullførte turer. Det blir servert vafl er, kaffe og juice mellom kl og Husk refleks. SIL trimgruppe Radio Salem og Radio 102 på 106,7 og 107,8 A., 72 min. Lør 5/10 kl Akupunktur og pulsdiagnose Helene Sejersted Bødtker Salems-Cupen lørdag 9. nov. Flere utenbygds lag har allerede meldt sin ankomst. Håper du også stiller lag!...sammen med venner og kjente. Annonsen er sponset av: - satser på Vestlandet SAUDA KOMMUNE A., 91 min. Søn 6/10 kl Ons 9/10 kl Merk tid! Billettsalg og biblioteket! Betel Velkommen til fellesmøte med menigheten Salem på Salem søndag 6. oktober kl Foreningen Betel Saudahallen/Fattnes Ring eller send sms til tlf CHRISTENSEN Gravminner Etabl Ring for brosjyre: Noe av utvalget: Oppsetting på gravsted uten ekstra kostnad. Vi utfører nytt navn på gravminne/restaurering. Rosenkrantzgt Stavanger Søndagsbuffet kr 195,- p.p. Varmmat og dessert serveres mellom kl Treng du HJELP? Ring oss på tlf Savner du Topp Bakeren sine børd og bakevarer? Vi kan levere til deg. Ta kontakt på tlf Kontortid: Mandag torsdag kl Saudahallen høstferien 2013 uke 41 Åpningstider i svømmehallen: Familiebading mandag til og med fredag kl til Morgenbading mandag, onsdag og fredag kl til Lørdag, miljøbading kl til og familiebading fra kl til Solariene er åpne fra kl til kl mandag t.o.m. fredag. Lørdag kl til H / B BYGG AS for fremtiden Tlf Vi tar imot inn- og utvendige arbeider som: Snekkerarbeid Fliselegging Betongarbeid Maling Tapetsering Reparasjoner Enebolig m/garasje, Andersengja 41, til salgs - Byggeår Stor tomt (ca. 1 mål) - 1. etg. 86 m 2. Vindfang, gang, stue og kjøkken 2. etg. 50 m 2. 3 soverom + bad. - Kjeller For meir info, kontakt Bente Birkeland, tlf Ikkje fått avis? Ring eller * (*etter kl ) Ting & tang Det Møt oss på Møgedalsmarknaden Prøv promillebriller Bråstopp Kollisjonsvekt Spørsmålskonkurranse. Premiering President Odd Samuelsen og adm. direktør Stig Skjøstad frå NAF, blir å treffa under marknaden. NAF avd. Sauda og Suldal du ikkje treng - kan andre ha bruk for... Fam. på 4 ønsker å leie hytte i nærheten av Svandal i vinterferien (uke 9). Tlf Bolig/hytte i Sauda på Søndenå m/to leiligheter vurderes solgt. Tlf Kjempegod krokstav gjenglemt på byen. Finnerlønn kr 150,-. Tlf Ver ein kremmar du og!

14 14 - Fredag 4. oktober 2013 RYFYLKE Hjernetrim Helgetankar Senk skuldrene Vi driver nå og sammenligner oss med hverandre. Pusser fasaden, på huset, kanskje, på bilen, på de historiene vi forteller om oss selv. Vi trener, for det må man gjøre, på ski, sykkel, løping, eller har dårlig samvittighet fordi man ikke gjør det. Vi drar til høye topper, legger ut på reiser og forteller om det når vi kommer hjem. Tar ansiktsløftning og pynter oss med nye klær. Vi søker muligens interessante stillinger, eller jobber for å få verv i politikk, idrett og menighet. Vi legger ut om hvor godt det står til med familien vår og hvor stor kvalitet det er på vennskapene våre, hvor bra vi prata sammen, hvor godt vi lo osv. Eller kanskje vi har gitt opp dette kjøret, fordi vi ikke klarte å henge med, og føler oss misslykka når vi hører på alt det andre forteller. Eller kanskje føler vi oss stolte over at vi går vår egen vei og ser ned på de som «følger strømmen». Hvem er best av oss? spurte disiplene Jesus en gang. Da tok Jesus fram en person som ikke hadde reist mye, som ikke eide mange og fine ting, som ikke var den mest kunnskapsrike, som ikke var flinkest til å ordlegge seg. Han tok fram et lite barn og sa: Dette barnet er den største i Guds rike. Med andre ord: Senk skuldrene. Legg av jakten på de tingene du føler du må gjøre for å øke din verdi. Du trenger ikke å tenke at livet ditt er mindre verdifullt enn andres. Du er verdifull som den du er! Du er elsket og villet av Gud, ikke for det du har fått til, men fordi du er du. Senk skuldrene. Gled deg over livet, over reiser, over trening og konkurranser, over familie og vennskap. Men bruk det ikke mot noen. Og skulle du miste alt som teller i vårt samfunn, vit at du likevel har det mest verdifulle igjen: Deg selv! Espen Gya Løysinga må vere mottatt Ryfylke, Rådhusgata 1, 4200 Sauda eller innan torsdag 10. oktober kl Me må ha heile kryssordet innlevert. Vinnaren av sist vekes kryssord er Sveinung Astad, Bø i Telemark. Flaxlodd er sendt i posten. Namn:... Adresse:...

15 RYFYLKE Fredag 4. oktober Gratulerer med dagen! Hipp, hurra for Amund Haraldsen Rønhovde som ble 1 år på onsdag. Bursdagsklemmer fra Martine og Iver. Mormor, Moste Sissel og onkel Ole Endre hilser også. Gratulerer så mye med 1-årsdagen din som var på onsdag 2. oktober, Amund Haraldsen Rønhovde! Klemmer fra farmor, Bjørn Terje, oldemor, onkel Arve og Ollie. Hipp, hurra for verdens beste fantafjes, Amund Haraldsen Rønhovde, som ble 1 år onsdag 2. oktober. Me e kjempeglad i deg! Stor klem fra mor og pappa. Storebror hilser óg. Mormor og morfar på Sand gratulerer Emma Stuhr med 2-årsdagen 6. oktober. Kjempeglad i deg! Hipp, hurra for lille prinsen vår, Mathias L. Håheimsnes, som blei 2 år i går, 3. oktober. Me er masse glad i deg. Klem fra mamma, pappa, Marius, Marika, mormor, morfar og Astrid. Gratulere så mye med 2-årsdagen, godgutten vår, Mathias L. Håheimsnes, som var i går, 3. oktober. Mange klemmer fra gjengen på Marvik. Vil også hilse til oldemor, Oliva Håheimsnes. Hipp, hurra for søte Sanna Gilje Bakka som blir 4 år mandag 7. oktober! Håper du får ein fin dag heime i Stavanger! Mange klemmar frå Mari, Hogne og Vilja og resten av familien i Sauda. Nyfødd Verdens beste lillesøster, Sanna Gilje Bakka, fyller 4 år 7. oktober. Dagen blir feira heime i Stavanger. Hipp, hurra! Stor klem frå Siril Eline. Vi vil gratulere Magnus Gulbrandsen med 10-årsdagen som var 3. oktober. Hilsen Una, Iver, onkel Rune, tante Åse og bestemor. Hipp, hipp hurra. Vi vil gratulere Anny Victoria Rustad som fyller 30 år lørdag 5. oktober. Bursdagsklemmer fra Trond, og resten av familien. Anne Gro Rønneberg er 50 år i dag. Gratulerer så mye med dagen. Vi rundt deg er veldig glade i deg. Beste hilsner og klemmer fra familie og venner. Takk Takk for gode ord og helsingar ved vår kjære mor, Ragnhild Anna Berit Fløgstads, sjukdom og gravferd. Ei spesiell takk til personalet ved Sauda DMS for god pleie og omsorg. Helsing Berit, Marion og Torleiv m/fam. Å setja inn gratulasjonar og helsingar er gratis hos oss! Selma og Sverre har fått ei fine lillesøster. Ho heiter Sigrid, og vart født 19. september. Foreldre er Janne Eikevik og Charles Hauge. Mormor og bestefar gratulerer. Innleveringsfristar: Tysdagsavisa: fredag før kl Fredagsavisa: onsdag før kl Send via - e-post: - mms til tlf Hugs fullt namn på jubilanten. Ved bilete på kamera, hugs å ta med kabel til kameraet. Fredag 4. oktober 2013 På denne dag i: Dagen Komande merkedag: 1669: Den nederlandske målaren Rembrandt døydde. Han var målar og grafikar, og er karakterisert som eit av verdskunsten sine største geni 1883: Orientekspressen, den første interkontinentale jernbanen, vart opna mellom Paris og Instanbul 1941: Offentlege dansetilstellingar vart forbode i Noreg 1955: Flesland flyplass ved Bergen vart innvigd «Born er nokre eineståande skapningar, og det er vi som skal prøve å etterlikne dei, ikkje omvendt». Lone Dybkjær 14. oktober: - Vinterdag i dag Namnedagar: I dag: Frans, Frank, Fanny Laurdag: Brynjar, Boye, Bo Søndag: Målfrid, Møyfrid Måndag: Birgitte, Birgit, Berit Tysdag: Benedikte, Bente Onsdag: Leidulf, Leif, Dennis Torsdag: Fridtjof, Frida, Frits I dag Laur Søn Mån Tys Ons Tors Opp I sør Ned Flo Flo Fjøre Fjøre I dag Laur Søn Mån Tys Ons Tors Sol Flo&Fjøre FAKTA Fiskerett Fiskerett er retten til fiske i sjø eller vassdrag. Grunneigaren har som hovudregel eineretten til fiske på sin eigedom, men i lova finst det ei rekkje unntak. Reglar om fiske ligg inne i lov om laksefiske og innlandsfiske av 1992, i fjellova av 1975 og i allmenningslovgjevinga av ans, Bergen C Levert av PresseTjenester RING vår tipstelefon og få flaxlodd i posten! Vakt: Ingvil Bakka

16 16 - Fredag 4. oktober 2013 RYFYLKE Vêret Sauda i morgen: Regn. Flau vind, 2 m/s frå sør. 0,8 mm nedbør. Sauda 11 Sand Ønsker du å profilere di bedrift? Vêret blir lest av mange og du blir godt synleg her på baksida Bestill annonseplass NÅ ring Bente på tlf Sundag Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Regn. Svak vind, 3 m/s frå sørsørvest. 3,2 mm nedbør. Regn. Svak vind, 3 m/s frå sørvest. 3,1 mm nedbør. Regn. Svak vind, 4 m/s frå vestsørvest. 2,5 mm nedbør. Regn. Svak vind, 4 m/s frå sørsørvest. 3,2 mm nedbør. Siste 30 døger: Snittemperaturen var 11,4 gradar, 1,0 gradar over normalen. Høgste temperatur var 22,2 gradar (8. september), lågaste var 2,1 gradar (27. september). Samla nedbør var 176,2 mm. Mest nedbør på eitt døger var 66,4 mm (7. september), målt kl 7 (kl 8 sumartid) for siste 24 timar. Skya. Flau vind, 2 m/s frå sørsørvest. 0 mm nedbør. Vêrvarsel frå yr.no, levert av Meteorologisk institutt og NRK. Sauda for 50 år sidan Ryfylke nr. 36, 4. oktober 1963 Sauda kommunes budsjett 1964 Formannskapet har hatt 3 møter dei to første saman med gruppeførarane og handsama kontorsjef Gramstads budsjettframlegg for Framlegget hans er ein del endra, slik at det vert ikkje forandring på reduksjonstabellen som er IV. Formannskapet går ikkje inn for eigedomsskatt men etter innstillinga vert det ein skatteauke frå 16 1/2 til 18 % på inntekt. Min arbeidsplass Navn: Ola Magnar Birkeland Alder: 44 år Arbeidsplass: Heime på garden Kor mange tilsette: Ingen. Samdrift med Hans Olav Valskår Ansiennitet: Det er 13 år sidan eg overtok garden, men eg vil rekna meir eller mindre heile livet. Tidlegare jobb(ar): Litt på Byggmeister Maldal (nå Byggeriet), samt Skogsentreprenør 1. Når startar dagen din? Sjølve arbeidet startar klokka 07.00, det er kyrne innstilte på. Men før det er det kaffi og skiva, og vekking av resten av familien. Det er eg som er først oppe. I helgane også. 2. Kva er det første du gjer når du kjem på jobb? Då er det mjølking og foring av dyra. Nei, her er det ingen epost å sjekka. Fjøsarbeidet tek eit par timar. Så er det på án igjen rundt fem om ettermiddagen. 3. Kva består jobben din av? Daglegdags fjøsstell og førefallande arbeid. Samt sesongbasert arbeid som til dømes slått, pressing, skogsarbeid og snøbrøyting. 4. Kva er det beste med jobben din? At ein er sjølvstendig næringsdrivande og står såleis fritt til å styra dagane. 5. Kva er det verste? Eg kan ikkje setja fingeren på noko spesielt. Når ein driv gard må ein vera skikkeleg interessert. Elles nyttar det ikkje. 6. Var det dette du drøymde om då du var liten? Ja, det har det nok vore heilt frå dag ein. 7. Kvifor ville du jobbe nettopp her? Det er nok fordi eg har vore med sidan eg var liten og alltid har vore interessert i gardsarbeid. Bonde FYSISK ARBEID: Som bonde er det ikkje epost som står øvst på lista over dagens gjeremål. Ola Magnar Birkeland set pris på å kunna styra arbeidskvardagen som han ønskjer. Guttecupen Resultatet av guttefinalen i fotball ble følgende: Pulje år: Åbødalen Brekke 1-2 Pulje II år: Øyra Brekke 0-3 Oskar Danielsen har løyst Vilttrygdeavgiftskort. Veret i september Det fall 272,2 mm nedbør, normalt 216,0 mm. Maks. temp. 21,1 gr. C, min. temp. 2,5 gr. C. Normalt 10,9 gr. C. Sauda Folkeakademi begynner sesongen mandag 7. okt. Lærer A.S Hvidbergskår holder foredrag om Pasjonsspillene i Oberamergau og gamle kirkespill. Det vil nå bli nye medlemskort, og kontingenten er som i fjor, kr. 5,- for ektepar, kr. 3,- for enslige og kr. 2,- for skoleungdom. Til stats-fylkessjået for småfe i Sauda Onsdag 2. ds. var det anmeldt 501 dyr og sjået ble avviklet på en grei og velorganissert måte med fylkesagronom S. Trondahl som leder og i strålende høstvær med sol og skyfri himmel. ( ) Den yngste utstiller var den 9-årige Oddvar Aarthun, Rød og han var veldig begeistret for den flotte premie han fikk og for rungende hurrarop. Biløpet I anledning det annonserte billøpet i morgen 5. okt., skal vi meddele at løpet er lagt opp som en kombinasjon, slik at deltakerne får kjøreplan etter rebus. Rebusen angir neste post. Hver deltaker får en lukket konvolutt med løsningen (for alle tilfeller). For hver post blir det stilt trafikkspørsmål og løpet avsluttes med ferdighetsprøver ved garasjen på byanlegget.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger.

Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. PREPOSISJONAR 1 Set inn passande preposisjonar. Sjå biletet på førre side. Nokre må du kanskje bruke fleire gonger. Luisa går på skule i Ålesund. Skulen ligg midt i byen. Klasserommet ligg i tredje etasje

Detaljer

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball.

2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. HEILSETNINGAR 2 Gjenta setningane. Begynn med adverbialet. Leo speler fotball. Kvar onsdag speler Leo fotball. Vi reiser til Cuba. Carmen les ei bok. Arne lagar middag. Luisa er på skulen. Det snør. I

Detaljer

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba.

3 Gjer setningane om til indirekte tale med verba i preteritum. Han fortalde: Ho bur på Cuba. Han fortalde at ho budde på Cuba. LEDDSETNINGAR 1 Gjer setningane om til forteljande leddsetningar. Carmen er kona hans. Luisa går på skule i byen. Leo er tolv år. Ålesund er ein fin by. Huset er raudt. Det snør i dag. Bilen er ny. Arne

Detaljer

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1

Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013. Vårkonferanse Mandal 1 Serviceskyssen - eit inkluderande tilbod 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 1 Gaular, ein flott kommune i vakre Sogn og Fjordane. 30.04.2013 Vårkonferanse Mandal 2 Gaular, med dei tre ruteområda (2.923 innbyggjarar

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA

LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA LIKNINGA OM DEN VERDIFULLE PERLA TIL LEKSJONEN Fokus: Kjøpmannen og den verdifulle perla. Tekst: Matt 13.45 Likning Kjernepresentasjon MATERIELL: Plassering: Hylle for likningar Deler: Gulleske med kvitt

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2008/2009 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2008/2009 Innleiing Årsmøtet for 2007/08 vart avvikla i grendahuset 20.03.08. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Nynorsk Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling Universitetet i Oslo Hovudtest Elevspørjeskjema 8. klasse Rettleiing I dette heftet vil du finne spørsmål om deg sjølv. Nokre spørsmål dreier seg

Detaljer

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn

Jobbskygging. Innhald. Jobbskygging side 1. ELEVARK 10. trinn Jobbskygging side 1 Jobbskygging Innhald Handverk, industri og primærnæring Omgrepa handverk, industri og primærnæring. Kva betyr omgrepa? Lokalt næringsliv etter 1945 Korleis har lokalt næringsliv utvikla

Detaljer

Birger og bestefar På bytur til Stavanger

Birger og bestefar På bytur til Stavanger Birger og bestefar På bytur til Stavanger Små skodespel laga for mellomtrinnet Forfattarar: Ola Skiftun og Sigrun Fister Omarbeidd til skodespel av Stavanger Sjøfartsmuseum Denne dagen var heilt spesiell,

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter

Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012. Regionalt kompetansesenter Skuletilbod Sauda vidaregåande skule skuleåret 2011-2012 Ein skule ska ver Eit fyrtårn i brottsjø når skoddå står tett tt Ei stjerne ein blink i det fjerne eit vink Som blir sett Det e det me ska få te

Detaljer

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE

KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE SLUTTRAPPORT FOR PROSJEKT: KOMPETANSEHEVING FOR NYE FRUKT- OG BÆRDYRKERE Prosjektet starta opp i 2012 som eit samarbeidsprosjekt mellom Hjeltnes vgs, Sogn jord og hagebruksskule, Norsk fruktrådgiving Hardanger

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Austigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei alle sammen! Plassebakken Barnehage BA I januar har vi nytta oss av det fine veret å vøre mykje ute! Sjølv om det

Detaljer

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg.

Me har sett opp eit tankekart og mål for dei ulike intelligensane, dette heng som vedlegg. JANUAR 2015! Ja, i går vart friluftsåret 2015 erklært for opna og me er alle ved godt mot og har store forhåpningar om eit aktivt år. Det gjeld å ha store tankar og arbeida medvite for å gjennomføra dei.

Detaljer

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET

Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Eit undervisningsopplegg om Barnerettane i LOKALSAMFUNNET Aktivitetsark med oppgåveidear og tips til lærarane Hjelpeark med bakgrunnsinformasjon og kopieringsoriginalar DELTAKING Artikkel 12: DISKRIMINERING

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010

BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Arkiv: K1-070, K3-&3232 Vår ref (saksnr.): 10/51717-666 Journalpostid.: 10/1629494 Saksbeh.: Helge Herigstadad BRUKARUNDERSØKING RENOVASJON 2010 Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Senior- og Brukarrådet

Detaljer

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd.

Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Månadsbrev frå oktober, Grøn avd. Oppsummering/ evaluering av oktober Oktobermånad starta me med eit lite epleprosjekt. Inndelt i grupper, fekk alle barna vere med på tur for å hauste eple og plommer.

Detaljer

Månadsbrev for Rosa september 2014

Månadsbrev for Rosa september 2014 Månadsbrev for Rosa september 2014 Oppsummering/ evaluering av september Språkutvikling Omsorg Ser at borna no stort sett er trygge både på rutinane, dei andre barna og dei vaksne på avdelinga. Dette fører

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

mmm...med SMAK på timeplanen

mmm...med SMAK på timeplanen mmm...med SMAK på timeplanen Eit undervisningsopplegg for 6. trinn utvikla av Opplysningskontora i landbruket i samarbeid med Landbruks- og matdepartementet. Smakssansen Grunnsmakane Forsøk 1 Forsøk 2

Detaljer

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7

Den gode gjetaren. Lukas 15:1-7 Den gode gjetaren Lukas 15:1-7 Bakgrunn I denne forteljinga formidlar du noko om kva ei likning er. Difor er delen om gullboksen relativt lang. Det å snakke om dei ulike filtstykka som ligg i boksen, er

Detaljer

Venstre gjer Bjerkreim grønare.

Venstre gjer Bjerkreim grønare. Bjerkreim Venstre Venstre gjer Bjerkreim grønare. Venstre er miljøpartiet. Me kjempar for fleire grøne lunger, reinare luft, og strakstiltak for å senka klimautsleppa. Det bør alltid vera enklast og billegast

Detaljer

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9

SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 SETNINGSLEDD... 2 Verbal... 2 Subjekt... 2 Objekt... 5 Indirekte objekt... 6 Predikativ... 8 Adverbial... 9 1 SETNINGSLEDD Verbal (V) Eit verbal fortel kva som skjer i ei setning. Verbalet er alltid laga

Detaljer

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN.

MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Nymannsbråtet barnehage MÅNADSPLAN FOR SEPTEMBER, KVITVEISEN. Månadens tema; «Nysgjerrigper» - luft, brann. Månadens song; «Brannmann Sam». Fagområde; «Natur, miljø og teknikk». Veke Tysdag 01.09 Onsdag

Detaljer

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære?

Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Kvifor er dei fleste mobiltelefonar rektangulære? Innlevert av 6. og 7. ved Marvik Skule (Suldal, Rogaland) Årets nysgjerrigper 2015 Det er første gong både lærar og elevar i 6. og 7. ved Marvik skule

Detaljer

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten.

Desse punkta markerar utdrag frå kommentarfeltet i undersøkinga som me har lima inn i rapporten. Rapport. Innbyggjarundersøkinga 2015 Ulvik herad. Generelt om spørsmåla: Spørsmåla kunne graderast på ein skala frå 1-6, kor 1 var dårlegast. Eit gjennomsnitt på 3,5 vil seie ein vurderingsscore midt på

Detaljer

MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO

MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO MARKNADSPLASSEN KONTAKT OSS ABONNEMENT REDAKSJONEN INFO http://www.bomlo-nytt.no/ Søk i politikk Søk POLITIKK: Eigar: Bømlo kommune Skriven av: Håvard Hammarstrøm Publisert: 25.02.2008 18:17 Oppdatert:

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak.

sekstiåring. Vi er sjølvsagt positive til prioriteringa av ungdom, og har allereie utfordra statsråden til å invitere oss med på utforminga av tiltak. Vi takkar for mulegheita til å vere til stades og kommentere nye og spennande tal. For oss som interesseorganisasjon er det naturleg å gå rett på operasjonalisering av ny kunnskap. Bør funna vi har fått

Detaljer

Med tre spesialitetar i kofferten

Med tre spesialitetar i kofferten Med tre spesialitetar i kofferten Av Eli Gunnvor Grønsdal Doktor Dorota Malgorzata Wojcik nøgde seg ikkje med å vere spesialist i eitt fag. Ho tok like godt tre. No brukar ho kunnskapen sin, ikkje berre

Detaljer

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule

Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule Innspel frå elevane på 9. trinn på Leikanger ungdomsskule 10. september var Anne Brit og Mari frå Leikanger kommune på besøk hjå 9. trinn på Leikanger ungdomsskule. Tema for samlinga var lokaldemokrati,

Detaljer

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere!

SFSK-INFO. Ordet fritt - ved fylkesleiar Gunn Sande SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE. Senterkvinnene. gjer fylket til ein endå betre plass å vere! SENTERKVINNENE I SOGN OG FJORDANE Å R G A N G 2 0 1 3 N R. 3 2 5. 1 0. 2 0 1 3 ningslaust å gjere masse arbeid for å få l noko som vi meinar er eit bra opplegg dersom dei vi lagar det for ikkje bryr seg/prioriterar

Detaljer

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike

Molde Domkirke 2016. Konfirmasjonspreike Molde Domkirke 2016 Konfirmasjonspreike Så er altså dagen her. Den store dagen. Dagen eg trur mange av dykk har gleda seg til lenge. Og det er lov å kjenne litt sommarfuglar i magen og både glede og grue

Detaljer

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR

BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR TIME KOMMUNE Arkiv: K1-070, K3-&32 Vår ref (saksnr.): 08/1355-6 JournalpostID: 08/14810 Saksbeh.: Helge Herigstad BRUKARUNDERSØKING 2008 - MOTTAK AV FLYKTNINGAR MOTTAK AV FLYKTNINGAR Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

Plassebakken Barnehage

Plassebakken Barnehage Plassebakken Barnehage Plassebakken Post Sørigard Februar 2012 www.plassebakken.no Hei og hå! I månaden som er gått har vi leika oss ute i snøen, så nær som kvar dag. Vi sila i bakkane og mala på snøen

Detaljer

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking

Innhold. Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders. rjeundersøking Bjørn og Rovdyr Innhold Fakta om bjørn Bilete og video av bjørn Spørjeunders rjeundersøking For eller imot bjørn i Jostedalen? Intervju med nokre ikkje-bønder i dalen Intervju med nokre bønder i dalen

Detaljer

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1

Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen Høyring 1 Rolf Lystad 12.05.14 Oklavegen 4 6155 Ørsta Utdanningsavdelinga v/ståle Solgard Møre og Romsdal fylkeskommune Fylkeshuset, Julsundvegen 9 6404 Molde Om utviklingsplanar for dei vidaregåande skulane i Eiksundregionen

Detaljer

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER

ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER ALF KJETIL WALGERMO KJÆRE SØSTER AV ALF KJETIL WALGERMO Mitt bankande hjarte. Ungdomsroman. Cappelen Damm, 2011 Mor og far i himmelen. Illustrert barnebok. Cappelen Damm, 2009 Keegan og sjiraffen. Illustrert

Detaljer

INFORMASJON om førestellinga:

INFORMASJON om førestellinga: BREIDABLIKK KULTURBARNEHAGE Juni/juli 2015 ************************************************************************************************************ Tema juni: Førestillinga Månadens song: Alle songane

Detaljer

Joakim Hunnes. Bøen. noveller

Joakim Hunnes. Bøen. noveller Joakim Hunnes Bøen noveller Preludium Alt er slik det plar vere, kvifor skulle noko vere annleis. Eg sit ved kjøkenvindauget og ser ut. Det snør, det har snødd i dagevis, eg har allereie vore ute og moka.

Detaljer

No sprett knuppane og sevja stig

No sprett knuppane og sevja stig No sprett knuppane og sevja stig Sein vår i år, men du verda for eit drivande ver når det no fyrst losna; med mildver og regn og ei rekkje kulturhendingar både i vårt lag og leikarringen og i nærskylde

Detaljer

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret

Saksframlegg. Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret TELEMARK FYLKESKOMMUNE Saksframlegg Orientering om Kompetansesenteret og søknad om regionale utviklingsmidlar til Ny GIV-tiltak ved Kompetansesenteret Arkivsaksnr.:13/1766 Arkivkode:A44 Saksbehandlar:

Detaljer

Månadsplan for Hare November

Månadsplan for Hare November Månadsplan for Hare November tlf: 51 78 60 20 VEKE MÅNDAG TYSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG 45 Barn, kropp og berøring 2. 3. 4. 5. 6. «barn, kropp og berøring» 46 Barn, kropp og berøring 9. 10. 11. 12. Åsmund

Detaljer

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min

JAMNE BØLGJER. også dei grøne greinene i jamn rørsle att og fram er som kjærasten min DET MØRKNAR SVEVNENS KJÆRLEIK JAMNE BØLGJER EIT FJELL I DAGEN eg står og ser på dei to hjortane og dei to hjortane står og ser på meg lenge står vi slik eg står urørleg hjortane står urørlege ikkje noko

Detaljer

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg

Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Rundt 1000 var samla på Gulatinget for å feire Grunnlova. Foto: Anne Hovland Her starta det. Og her feira dei grunnlova sist helg Anne Hopland http://www.firda.no/nyhende/article7453154.ece Publisert 01.07.2014

Detaljer

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11

På tur med barnehagen. Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 På tur med barnehagen Mars 2015-juni 2015 Fokusområde 11 Standarane, teikn på kvalitet. Desse tre standarane er felles for alle barnehagane i Eid kommune. Dei skal vise veg til korleis vi skal få god kvalitet

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet

Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Styremøte og opplegg for styret i Regionalt Forskingsfond Vestlandet Sogndal 19-20. juni 2014 Fosshaugane Campus Bilde frå Kvålslid september 2012. Eplesorten Discovery er klar til hausting. Styremøtet

Detaljer

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD

MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD DEN NORSKE KYRKJA Bremnes sokneråd MØTEBOK BREMNES SOKNERÅD Møtestad: Rådhuset Tid: Tysdag 26.11.2013 kl. 19.30-22.00 Desse møtte: Berit Hallaråker, Asbjørn Gundersen, Bjarte Aartun, Karl Mæland, Elin

Detaljer

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.

Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09. Planlegging av partnarskapet Utført av partnarane på ein heil dags work-shop 16.12.09, Bergen Revidert av partnarane 08.09.2010, Sarpsborg - 1. Kom fram til nokre overordna felles mål for partnarskapet

Detaljer

Julebrev 2015 fra familien Jansen

Julebrev 2015 fra familien Jansen Julebrev 2015 fra familien Jansen Nok et år, ja to år faktisk, er gått unna. Hei venner og familie :) Hos oss har de siste 2 årene vært så stadig i endring og travel at vi ikke rakk å skrive noe julebrev

Detaljer

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking

Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Det æ 'kji so lett å gjera eit valg når alt æ på salg Dialektundersøking Mål: Elevane skal kjenne til utbreiinga av hallingmålet i nærmiljøet. Dei skal vita noko om korleis hallingmålet har utvikla seg

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

Kva kompetanse treng bonden i 2014?

Kva kompetanse treng bonden i 2014? Kva kompetanse treng bonden i 2014? Fagleiar Bjørn Gunnar Hansen TINE Rådgjeving Samtalar med 150 mjølkebønder dei siste 6 åra, frå Østfold til Nordland Kompetanse Kunnskap (Fagleg innsikt) Ferdigheiter

Detaljer

Frå novelle til teikneserie

Frå novelle til teikneserie Frå novelle til teikneserie Å arbeide umarkert med nynorsk som sidemål Undervisningsopplegget Mykje av inspirasjonen til arbeidet med novella, er henta frå i praksis: nynorsk sidemål i grunnskule 1 (2008).

Detaljer

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA

NAMNET. Av Jon Fosse GUTEN JENTA NAMNET Av Jon Fosse Handlinga følger eit ungt par som dreg heim til hennar foreldre. Jenta er høggravid og dei manglar bustad. Det er eit drama om kor vanskeleg det er å forstå kvarandre og om lengselen

Detaljer

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN

MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN MÅNADSBREV FOR APRIL GRØN Oppsummering/ evaluering av månaden Også denne månaden har me vore mykje ute. Prøver å komma oss ut to gonger i løpet av dagen om veret er nokon lunde ok. Det er mykje sykling

Detaljer

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv.

Alle svar er anonyme og vil bli tatt vare på ved Norsk Folkemuseum kor vi held til. Ikkje nemn andre personar med namn når du skriv. Særemne 3-100 år med stemmerett I 2013 er det hundre år sidan alle fekk stemmerett i Noreg. På Norsk Folkemuseum arbeider vi i desse dagar med ei utstilling som skal opne i høve jubileet. I 2010 sendte

Detaljer

Jon Fosse. For seint. Libretto

Jon Fosse. For seint. Libretto Jon Fosse For seint Libretto Personar Eldre kvinne, kring seksti-sytti Middelaldrande kvinne, kring førti Mann, kring femti Fylgje Yngre kvinne, kring tretti Med takk til Du Wei 2 Ei seng fremst, godt

Detaljer

Minnebok. Minnebok NYNORSK

Minnebok. Minnebok NYNORSK Minnebok NYNORSK 1 Minnebok Dette vesle heftet er til dykk som har mista nokon de er glad i. Det handlar om livet og døden, og ein del om korleis vi kjenner det inni oss når nokon dør. Når vi er triste,

Detaljer

Page 1 of 7 Forside Elevundersøkinga er ei nettbasert spørjeundersøking der du som elev skal få seie di meining om forhold som er viktige for å lære og trivast på skolen. Det er frivillig å svare på undersøkinga,

Detaljer

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll

for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll for leiarar og medarbeidarar innan handel og service i Askvoll Etablere felles standard innan service og kundehandsaming i Askvoll Guiden tek for seg grunnleggande og enkle reglar - enkelte vil hevde at

Detaljer

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN

RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN SOGN & FJORDANE FYLKESKOMMUNE KULTURAVDELINGA RAPPORT FRÅ OPPFØRING AV KULTURMINNESKILT PÅ ØYA KINN I SAMARBEID MED FLORA HISTORIELAG FLORA KOMMUNE Torleif Reksten og Hermod Seim ved skiltet på rutekaia.

Detaljer

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii

KoønnWEK. v/sidgr.1- or 11(0I: &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. iii KoønnWEK v/sidgr.1- or 11(0I: iii &oluttd,oryvrytidiar inkm32rin3 (stuck:0. Opplysningar om søkjaren: Namn:Jorun Larsen Adresse: Seimsvegen 73 Postnr./stad: 5472 SEIMSFOSS Telefon: 91398512 Organisasjonsnr:

Detaljer

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08

Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Eleven i ein lærande organisasjon vurderingsarbeid i skulen. Presentasjon av eit dr.gradsarbeid Astrid Øydvin 19.09.08 Alternative titlar: Vurderingsarbeid: Arbeid med kvalitet i skolen i spenning mellom

Detaljer

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa

Ungdom i klubb. Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa Ungdom i klubb Geir Thomas Espe https://www.youtube.com/watch?v=1zryggrwesa CASE - FORGUBBING SSFK hadde i lengre tid merka ei «forgubbing» i trenar, leiar og dommarstanden i SFFK. Etter fleire rundar

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din.

Skal skal ikkje. Det startar gjerne med ein vag idé eller ein draum om å bruka interessene dine og kompetansen din på nye måtar på garden din. Skal skal ikkje Har du ein draum om å driva Inn på tunet verksemd? Gjennom dette kapittelet i netthandboka får du tankehjelp og praktisk hjelp i dei første fasane mot etablering; frå draum til forretningsplan.

Detaljer

Vil du vera med å byggja ein ny kommune?

Vil du vera med å byggja ein ny kommune? Vil du vera med å byggja ein ny kommune? - Skal Fjell, Sund eller Øygarden halda fram som eigne kommunar, eller skal vi saman byggja Nye Øygarden kommune? Trygg framtid... Vi håpar at du opplever det godt

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet:

Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: SETNINGSLEDD 1 Analyser setningane under. Det betyr at du skal finne subjekt og verbal. Sjå eksempelet: Leo som budde på Cuba før, snakkar godt norsk. Subjekt: Leo som budde på Cuba før Verbal: snakkar

Detaljer

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid)

Pressemelding. Kor mykje tid brukar du på desse media kvar dag? (fritid) Mikkel, Anders og Tim Pressemelding I årets Kvitebjørnprosjekt valde me å samanlikna lesevanane hjå 12-13 åringar (7. og 8.klasse) i forhold til lesevanane til 17-18 åringar (TVN 2. og 3.vgs). Me tenkte

Detaljer

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.»

Valle Venstre. «Menneska er viktigare enn systemet.» Valle Venstre «Menneska er viktigare enn systemet.» Dette er Valle Venstre: Venstre er eit liberalt parti. Ein liberal politikk tek utgangspunkt i det enkelte mennesket, samstundes med at alle har ansvar

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30

MØTEPROTOKOLL. Personalutvalet. Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 OS KOMMUNE Personalavdelinga MØTEPROTOKOLL Personalutvalet Møtestad: Formannskapssalen Møtedato: 30.11.2009 Frå: 18.00 til 19.30 Innkalte: Funksjon Leiar Nestleiar Medlem Tilsette repr Tilsette repr Namn

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-)

Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Kjære føresette. Nok ein månad er snart over! Tida går veldig fort, spesielt når vi har det kjekt. Og det er akkurat det vi har på SFO:-) Alle borna i 1 klasse byrjar å bli trygge i sine nye omgivelser.

Detaljer

6. trinn. Veke 24 Navn:

6. trinn. Veke 24 Navn: 6. trinn Veke 24 Navn: Takk for ei fantastisk fin førestilling i går! Det var veldig kjekt å sjå dykk, både på formiddagen og på ettermiddagen. Eg vart veldig stolt! No må vi få rydda opp og pakka litt

Detaljer

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage!

Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Til deg som er student i Maurtuå Barnehage! Barnehagens visjon: «Saman set me spor» Velkommen til oss! Dette heftet er ei samling av ulik informasjon som me håper kan være grei for deg når du skal vær

Detaljer

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND

BARNEHAGETILBODET I BALESTRAND MØTEINNKALLING Utval: UTVAL FOR OPPVEKST OG OMSORG Møtestad: rådhuset Møtedato: 01.04.2009 Tid: 15.00 Varamedlemmer møter berre etter nærare innkalling SAKLISTE Sak nr. Arkivsak nr. Tittel 4/09 09/254

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

Månedsbrev april 2015

Månedsbrev april 2015 Månedsbrev april 2015 MARS 2015 Mars har gitt oss nokon solfylte og varme dagar, der me har fått kjenne på våren. Spørsmålet om å gå med jakke og sko kom ganske fort. Uteleiken fekk eit vårpreg over seg,

Detaljer

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET

MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET JÆRLAPPEN Nr. 2, 2015 Meldingsblad for Vennelaget for Jærmuseet - Vitengarden 15. årgang MILLIONSTØTTE TIL JÆRMUSEET På statsbudsjettet fekk Jærmuseet midler til magasin og restureing. Det vil mellom anna

Detaljer

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015

Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes. AUD-notat nr. 1-2015 Lærlingundersøking om eit fagskuletilbod innan agrogastronomi på Hjeltnes AUD-notat nr. 1-2015 Bakgrunn og metode Undersøkinga er utført på oppdrag frå Næringsseksjonen i Hordaland fylkeskommune Bakgrunnen

Detaljer

Teknikk og konsentrasjon viktigast

Teknikk og konsentrasjon viktigast Teknikk og konsentrasjon viktigast Karoline Helgesen frå Bodø er bare 13 år, men hevdar seg likevel godt i bowling der teknikk og konsentrasjon er viktigare enn rein styrke. Ho var ein av dei yngste finalistane

Detaljer

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09

TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE. Sist redigert 15.06.09 TENESTEOMTALE FOR STORD KULTURSKULE Sist redigert 15.06.09 VISJON TILTAK Stord kulturskule skal vera eit synleg og aktivt kunstfagleg ressurssenter for Stord kommune, og ein føregangsskule for kunstfagleg

Detaljer

Månadsbrev for ROSA mars 2015

Månadsbrev for ROSA mars 2015 Månadsbrev for ROSA mars 2015 Oppsummering/ evaluering av mars Mars har vore ein lunefull månad med tanke på veret, men vi gledar oss over mange fine dagar med sol og vårleg varme. Har vore mykje ute og

Detaljer

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015

ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Kultur og fritid ÅRSMELDING FOR VALLE UNGDOMSKLUBB 2014-2015 Velkomne til Valle Ungdomsklubb! Vedlagt finn du årsmelding for Valle ungdomsklubb 2014-2015. Det har vore eit spennande år med mykje aktivitet.

Detaljer

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing

Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet. Samtaleguide om lesing Til bruk i utviklingssamtale på 8. trinnet Samtaleguide om lesing Innleiing Samtaleguiden er meint som ei støtte for opne samtalar mellom lærar, elev og foreldre. Merksemda blir retta mot lesevanar, lesaridentitet

Detaljer

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd

P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd P.R.O.F.F. Plan for Rekruttering og Oppfølging av Frivillige medarbeidarar i Fjell kyrkjelyd VISJON I arbeidet for og med dei medarbeidarane i Fjell sokn har vi utarbeida ein visjon: I Fjell sokn vil vi

Detaljer

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat

5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat 5. Soknerådsmøte 2016 3. mai Referat Mat: Ingunn AU Arbeidsutvalet for soknerådet. Møter kvar månad ca 1 veke før soknerådsmøtet. Tar unna saker av meir forretningsmessig karakter. SR Soknerådet FR Klepp

Detaljer

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt

Ser du det? Ved Odd Erling Vik Nordbrønd døveprest i Møre Anne Marie Sødal kateket i døvekirken Nordenfjelske distrikt Ser du det? Hvordan jobbe med trosopplæring og bibelfortellinger med hovedvekt på det visuelle. Vi lever i en mer og mer visuell tid, og dette bør få konsekvenser for hvordan kirken kommuniserer med og

Detaljer

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer:

Velkomen til. Dette heftet tilhøyrer: Velkomen til Dette heftet tilhøyrer: 1. samling: Kva er Bibelen? Skapinga. Babels tårn Forskaroppgåve 1 På denne samlinga har vi snakka om Bibelen. Det er ei gammal bok som har betydd mykje for mange.

Detaljer

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no

Røldal. Informasjon. Leilegheit 101 & 103. Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Røldal Leilegheit 101 & 103 2011 Informasjon Ve og Vel V/Turid Tveit 53 49 68 18/97 53 02 55 turid.tveit@stord.kommune.no Innhaldsliste Prisar:... 3 Litt om leilegheitane... 4 Røldalsterrassen... 4 Utstyr...

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta

Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bli verande eller reise vidare? avgjerande faktorar når høgt utdanna vel å bu og arbeide i distrikta Bygdeforskingdagen, Trondheim 5. november 2013 Finn Ove Båtevik Ein studie av bedrifter og tilsette

Detaljer

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn

Konsesjonsfritak ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Årdal kommune Telefon: 57 66 50 00 E-post: postmottak@ardal.kommune.no Hjemmeside: http://www.ardal.kommune.no ved kjøp av fast eigedom - eigafråsegn Rettleiing Opplysningar om kjøpar: Er det fleire som

Detaljer

Sirdalsposten. Aktuelt frå Sinneshyttå. God jul

Sirdalsposten. Aktuelt frå Sinneshyttå. God jul Sirdalsposten Årgang 11 Sirdalsposten 2015 Sirdalsposten fortsetter sin høgst uregelmessige gang! Nå er det igjen juletid og det passer godt med ei julehelsing og ønsker om eit godt nytt år til alle våre

Detaljer