SØKNADSKJEMA OG MAL FOR TILTAKSPLAN LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) RUSPOLIKLINIKKEN UNN HF

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SØKNADSKJEMA OG MAL FOR TILTAKSPLAN LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) RUSPOLIKLINIKKEN UNN HF"

Transkript

1 AKTUELLE SKJEMAER Søknadsskjema / tiltaksplan SØKNADSKJEMA OG MAL FOR TILTAKSPLAN LEGEMIDDELASSISTERT REHABILITERING (LAR) RUSPOLIKLINIKKEN UNN HF Grunnlaget for å iverksette LAR er opioidavhengighet etter kriterier gitt i ICD- 10/DSM-IV. En bør ytterligere vurdere LAR når avhengigheten forhindrer behandling av annen alvorlig sykdom ved selvdestruktiv atferd (eksempelvis selvskading, hyppige overdoser og prostitusjon) ved risiko for tilbakefall fra en stabilisert tilværelse til rusmiddelbruk med medfølgende tap av vesentlige goder eller rettigheter. LAR er et aktivt, helhetlig og langsiktig rehabiliteringstilbud ved Ruspoliklinikken med sikte på å skape muligheter og betingelser for rusfrihet, normalisering og god livskvalitet for den enkelte pasient. LAR innebærer, til å begynne med, daglig inntak av Metadon eller Subutex/Suboxone og urinprøver to ganger i uka. Henvisning inkludert søknadsskjema med tiltaksplan og vedlegg sendes til: Rus og spesialpsykiatrisk klinikk Vurderingsteam RUS Postboks Tromsø

2 1. Personopplysninger Etternavn Alle fornavn og mellomnavn Personnummer 11 siffer Postadresse Postnr Poststed Telefon Jobb/skole/annet Nærmeste pårørende: Etternavn Alle fornavn og mellomnavn Relasjon Postadresse Postnr Postssted Telefon Privat/annet 1a. Er det primærkontakt fra sosialtjenesten eller fastlege som har tatt initiativ til henvisningen (evt begge)? 2a. Sosialtjenesten Navn på primærkontakt, adresse, telefon 2b. Legekontor Navn på fastlege, adresse, telefon 2c. Behandlede lege ved behandlingstrengende, kronisk og livstruende medisinsk tilstand Navn, sykehus/avdeling, adresse, telefon NB! Ved henvisning grunnet behandlingstrengende, kronisk og livstruende medisinsk tilstand vedlegges epikrise omkring tilstanden fra lege over 3. Familiesituasjon Enslig Gift/sambo Kjæreste Skilt Enke/-mann Er eventuell partner rusavhengig? Ja Nei Søker partner i metadontiltak? Ja Nei Har du daglig omsorg for egne barn? Ja Nei Lever du sammen med andres barn? Ja Nei Har du samværsordning med egne barn? Ja Nei Gravid? (dersom mann, venter du barn?) Ja Nei Barnets/barnas fødselsår: Har du kontakt med øvrig familie, i tilfelle hvem? 4. Bosituasjon Alene Med partner Hos familie Med venner Selveid bolig Leiet bolig Institusjon/hybelhus Hospits Annet

3 5. Hovedinntektskilde Lønnet arbeid Arbeidsavklaringspenger Sosial stønad 6. Skolegang / arbeidserfaring (lag en kort oversikt, bruk eventuelt også baksiden). 7. Rusmiddelmisbruk (NB! Epikriser, utredningsnotat eller andre relevante dokumenter skal vedlegges) Type rusmiddel brukt noen gang Inntaksmåte (bruk kode) Alder brukt første gang Hvor lenge problemfylt bruk Mest brukte rusmiddel Alkohol Cannabis Opiater/Heroin Amfetamin Ecstacy LSD el.liknende Benzodiasepiner Annet 0=Drikker/spiser 1 = injiserer 2 = Røyker 3 = Sniffer Hvor gammel var du første gang du brukte sprøyte? år 8. Gjennomført rusbehandling Hvor ofte bruk siste 4 uker (bruk kode) 0= Ikke brukt 1= Sjeldnere enn en gang pr uke 2= Omtrent ukentlig 3= 2-4 ganger pr uke 4= daglig eller nesten daglig Antall (ca): Første gang: Siste gang: Totalt antall måneder: _ Institusjonsopphold (NB! Epikriser, utredningsnotat eller andre relevante dokumenter skal vedlegges) Institusjonens navn Årstall/antall mnd i tiltaket Eventuelle kommentarer Bruk evt. baksiden

4 Polikliniske tiltak (NB! Epikriser, utredningsnotat eller andre relevante dokumenter skal vedlegges) Tiltakets navn Årstall/antall mnd i tiltaket Eventuelle kommentarer Bruk evt. baksiden Positive / negative erfaringer med tidligere rusbehandling Dersom ikke medikamentfrie tiltak er prøvd, gi en kort begrunnelse (bruk evt. baksiden): Deltatt i LAR eller annet medikamentstøttet behandlingsopplegg (epikrise eller andre dokumenter skal vedlegges): Årstall: Totalt antall måneder: 9. Annen behandlingserfaring a) Psykiatrisk behandling (epikrise eller andre dokumenter skal vedlegges): Avdeling/poliklinikk: Plager /evt. diagnose: Behandlingsperiode: Aktuell medisinering: b) For somatiske/kroppslige lidelser: Avdeling/poliklinikk: Sykdom: Årstall sykdommen ble kjent: 10. Hepatitt/HIV - status Hepatitt A- smittet Ja Nei Usikker Hepatitt B- smittet Ja Nei Usikker Hepatitt C- smittet Ja Nei Usikker HIV-smittet Ja Nei Usikker Siste verifiserte prøvesvar / andre kommentarer:

5 11. Kriminalomsorg Tidligere straffedømt? Hvis ja, hvor mange dommer? Kontakt med Friomsorgen? Fengselsopphold: Første gang: Siste gang: Totalt antall måneder: Dommer ikke sonet? Uoppgjorte saker? 12. Har du tatt førerkort? Har du det fremdeles? 13. Individuell plan (IP)/Tiltaksplan Som grunnlag for henvisningen bør det foreligge en IP, eventuelt en separat tiltaksplan utarbeidet og undertegnet av pasient, sosialtjeneste og fastlege. Denne skal fylles med følgende opplysninger. Det ønskes svar på: 1. Hva er bakgrunnen for at pasienten henvises til LAR? 2. Oppsummering av oppvekst, rus- og behandlingshistorikk 3. Beskrivelse av nåsituasjon herunder oppfølging / behandling (også legemidler) 4. Forventninger / forandringsønsker (hva er det man ønsker å oppnå?) 5. Oppfølgingsbehov 6. Skisser hvor avrusingen er tenkt gjennomført 7. Oppstart - poliklinisk eller i døgninstitusjon 8. Ønske om type medikament: Suboxone eller metadon 9. Avtalt sted for utlevering av legemiddel (vanlige dager / søndag og helligdager) 10. Avtalt sted for urinprøvetaking (i startfasen 2 ganger pr. uke jevnt fordelt over uken) 11. Avtalte deltakere i ansvarsgruppa (Navn, instans, adresse, tlf) 12. Andre særskilte forhold 14. Underskrifter a) Pasient Jeg ønsker med dette å henvises til behandling i tverrfaglig spesialisert rusbehandling, legemiddelassistert rehabilitering ved Ruspoliklinikken. For å gi en best mulig søknadsvurdering samtykker jeg i at vurderingsteamet ved UNN HF kan kontakte sosialtjenesten, lege, politi, fengselsvesen, KIF og tidligere behandlingstiltak for å få verifisert opplysningene som er gitt i søknaden, jf. fvl. 13 a nr. 1. Det forutsettes at søkeren er kjent med innholdet i taushetspliktbestemmelsene når samtykket til fritak fra taushetsplikten undertegnes. Dato: Underskrift: b) Sosialtjenesten: Dato: Primærkontakts underskrift: c) Fastlegen: Dato: Fastlegens underskrift:

6 Mal for tiltaksplan for legemiddelassistert rehabilitering (LAR) Tiltaksplanen skal lages gjennom et samarbeid mellom søker, primærkontakt fra sosialtjenesten, fastlegen, evt andre. Tiltaksplanen skal fylles ut etter følgende mal og undertegnes av søker og henviser/e. (1) Hva er bakgrunnen for at det søkes om LAR? (2) Oppsummering av oppvekst, rus- og behandlingshistorikk NB! Vedlagt søknaden skal følge relevante epikriser, utredningsnotat, med mer. (3) Beskrivelse av nåsituasjon herunder oppfølging / behandling (også legemidler)

7 (4) Forventninger / forandringsønsker (hva er det man ønsker å oppnå?) (5) Oppfølgingsbehov LAR innebærer at pasienten forplikter seg til en systematisk/programmessig oppfølging fra primærkontakt ved sosialtjenesten, fastlegen og behandler ved Ruspoliklinikken. Sosialtjenesten har i henhold til lov om sosiale tjenester et særskilt ansvar for å gi tett oppfølging og ytelser herunder bidra til å sikre tilfredstillende boforhold, sysselsetting og økonomi. Det forutsettes at behandlingsmessige utgifter dekkes fram til pasienten evt er økonomisk selvhjulpen. Det kan innebære at egenandel til frikort skal dekkes de første 2 årene av sosialtjenesten. Primærkontakt fra sosialtjenesten er kommunens representant i ansvarsgruppa og skal forplikte seg til å følge pasienten tett opp den første tiden, samt initiere til og delta på ansvarsgruppemøter etter behov med et avklart mandat ift aktuelle ytelser, med mer. Fastlegen gir nødvendig helsehjelp og medikamentell forskrivning i tråd med føringer gitt i Nasjonale retningslinjer for LAR.. Dette innebærer at fastlegen/kommuneoverlegen må legge forholdene til rette for daglig utlevering av medikament under tilsyn og mulighet for overvåket urinprøvetaking inntil 2 ganger i uka. Fastlegen deltar på ansvarsgruppemøter etter innkalling fra sosialtjenesten. Etter 1-2 år, forutsatt stabilitet i LAR, vil pasienten overføres til fastlegen i eget overføringsmøte. Ruspoliklinikken skal bidra til å sikre betingelser for rusfrihet gjennom å delta i pasientoppfølgingen de første årene. For stabile pasienter vil etter hvert oppfølgingen skje lokalt gjennom kvalitetssikring og veiledning fra Ruspoliklinikken. Ruspoliklinikken har formelt inntaks- og utskrivningsansvar. Behandler ved Ruspoliklinikken skal delta på ansvarsgruppemøter. Etter overføring av pasienten til fastlegen skal behandler delta på ansvarsgruppemøter en gang i året eller ved behov. Både søker, sosialtjeneste og fastlege er kjent med dette og vil forplikte seg ut fra disse rammene. Skisser andre oppfølgingsbehov som man mener kan være aktuelle (instanser/personer). Hvilken rolle tenker man at pårørende / familie kan ha i LAR (6) Skisser hvor avrusingen er tenkt gjennomført

8 (7) Plan for 2-timers tilsyn etter Metadoninntak 8-10 første dager. For Subutex/Suboxone 1 time 3 første dager. (8) Avtalt apotek/sted for legemiddelutlevering (vanlige dager / søndag og helligdager) (9) Avtalt sted for urinprøvetaking (i startfasen 2 ganger pr. uke, jevnt fordelt over uka, for eksempel Man og Tors) (10) Avtalte deltakere i ansvarsgruppa (Navn, instans, adresse, tlf) (Ruspoliklinikkens behandler vil evt komme i tillegg) (11) Andre særskilte forhold Tiltaksplanen er ført i pennen av (navn og underskrift): Sted/dato: Søker (navn og underskrift): Primærkontakt fra sosialtjenesten (navn og underskrift): Fastlege (navn og underskrift):

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke

Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke Tromsø kommunes rutiner for Tjenestetilbud til personer med antatt eller påvist alvorlig psykisk sykdom utenfor institusjon og som selv ikke kontakter helsetjenesten. Tromsø kommune november 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF

SAMARBEIDSAVTALE. mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF SAMARBEIDSAVTALE mellom.. kommune og Helse Møre og Romsdal HF 1. Innledning Partene er etter lov om kommunale helse og omsorgstjenester av 14. juni 2011 6 1 mfl pålagt å inngå samarbeidsavtale. Denne samarbeidsavtalen

Detaljer

SERAF RAPPORT 1/2014. Statusrapport 2013 Helseforetakene - et godt sted å være?

SERAF RAPPORT 1/2014. Statusrapport 2013 Helseforetakene - et godt sted å være? SERAF RAPPORT 1/2014 Statusrapport 2013 Helseforetakene - et godt sted å være? Helge Waal, Kari Bussesund, Thomas Clausen, Atle Håseth, Pål H Lillevold Senter for rus- og avhengighetsforskning, SERAF Nasjonalt

Detaljer

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling

Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Individuell plan for psykisk helse (voksne) Verktøy for planlegging og samhandling Planleggingsverktøyet inneholder: Veileder Prosess Plan SINTEF Helse med støtte fra Sosial- og helsedirektoratet Oktober

Detaljer

Konsept pionerprosjektet sommeren 2014 og videre ettervern 2014-15

Konsept pionerprosjektet sommeren 2014 og videre ettervern 2014-15 Stiftelsen Veien Ut Rebbansbakken 2 3018 Drammen Hvem er vi Veien Ut er en livssynsnøytral stiftelse etablert i 2013. Veien Ut har primært fokus på rusbehandling, men engasjerer seg også i en rekke andre

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

som psykiatrisk pasient eller pårørende?

som psykiatrisk pasient eller pårørende? Hva har du rett til som psykiatrisk pasient eller pårørende? Psykiske problemer? Du har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunens helsetjeneste og spesialisthelsetjenesten. øyeblikkelig hjelp hvis det

Detaljer

Stiftelsen Veien Ut Rebbansbakken 2 3018 Drammen

Stiftelsen Veien Ut Rebbansbakken 2 3018 Drammen Stiftelsen Veien Ut Rebbansbakken 2 3018 Drammen Hvem er vi Veien Ut er en livssynsnøytral stiftelse etablert i 2013. Veien Ut har primært fokus på rusbehandling, men engasjerer seg også i en rekke andre

Detaljer

Søknad om omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Service og forvaltning Forvaltningsavdelingen Søknad om omsorgstjenester Søknaden sendes til: Service og forvaltning. Forvaltningsavdelingen. Postboks 417

Detaljer

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om?

Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Rapport desember 2012 Hvem er de pårørende som søker behandling, og hva slags belastninger rapporterer de om? Kartlegging av pårørendepasienter ved Borgestadklinikken 2009-2011 Rosanne Kristiansen og Ann-Beate

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av

Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av Översikt ASTRID SKRETTING Fra klient til pasient Vil den norske rusreformen gi rusmiddelmisbrukere et bedre behandlingstilbud? Er misbruk av rusmidler en sykdom eller et produkt av sosiale faktorer og

Detaljer

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den

Informasjon til deg som har mistet din autorisasjon eller som frivillig har gitt avkall på den Utgitt av Statens helsetilsyn Calmeyers gate 1 Pb. 8128 Dep, 0032 Oslo Telefon 21 52 99 00 Telefaks 21 52 99 99 e-post: postmottak@helsetilsynet.no internett: www.helsetilsynet.no Rundskriv IK-1/2009 Saksnr.

Detaljer

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t

t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Pasientrettigheter t Når og for hvem gjelder pasientrettighetene? t Rett til nødvendig helsehjelp t Rett til fritt sykehusvalg t Rett til refusjon av reiseutgifter t Rett til pasientansvarlig lege t Samtykke

Detaljer

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger

VERDAL KOMMUNE. Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Retningslinjer: Bruk av elektroniske meldinger pro-fastleger VERDAL KOMMUNE Retningslinjer for bruk av elektroniske meldinger Pleie-, rehabiliterings- og omsorgstjenesten Verdal kommune 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene?

Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS Nasjonal kompetansetjeneste Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse Utprøving av ACT-team i Norge Hva viser resultatene? Forord KoRus-Øst/Nasjonal

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt

Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp. Nasjonalt topplederprogram. Unni Korshavn. LAR-Midt Utviklingsprosjekt: Nye retningslinjer nye pasientforløp Nasjonalt topplederprogram Unni Korshavn LAR-Midt pr. uke 16. 2010 Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Legemiddelassistert rehabilitering

Detaljer

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692

utredningsserie Statens helsetilsyn 2-2000 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 utredningsserie 2-2000 Statens helsetilsyn KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE OG ALVORLIGE PSYKISKE LIDELSER IK 2692 KOORDINERING AV PSYKOSOSIALT ARBEID FOR PERSONER MED LANGVARIGE

Detaljer

Bruk av Subutex i Norge

Bruk av Subutex i Norge ASTRID SKRETTING & CATHRINE DAMMEN ÖVERSIKTER Bruk av Subutex i Norge Fra metadon- til legemiddelassistert rehabilitering Etter en forsiktig start på slutten av 1980-tallet der en ga metadon til hiv-positive

Detaljer

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling

Vedleggsskjema til søknad om inntak etter individuell behandling Vennligst fest utskrift av vigokvitteringen her! Fest vigokvittering her Unntatt offentlighet jf. Off.lov 13 og FVL 13.1 VIDEREGÅENDE OPPLÆRING SKOLEÅRET 2015-2016 Vedleggsskjema til søknad om inntak etter

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn

En god start. Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn En god start Veileder til bruk i diagnoseprosessen ved funksjonshemning hos foster og barn Forord Når det oppdages funksjonshemninger hos foster og barn vil det være avgjørende for foreldrene hvorledes

Detaljer

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE

HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE HÅNDBOK FOR ARBEID MED SOSIAL KOMPETANSE En håndbok for alle som arbeider med barn og unge i Trysil kommune. Håndboken gir en innføring i hvordan det skal jobbes med barn og unge for å utvikle deres sosiale

Detaljer

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg

Når du er sykmeldt. - eller står i fare for å bli det. Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Kvalitet Trygghet Respekt Omsorg Når du er sykmeldt - eller står i fare for å bli det Informasjon, tips og gode råd UNN HF Raskere tilbake Ortopedi

Detaljer

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER

4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER 4 TILRETTELEGGING FØR OPPLÆRINGSPLIKTIG ALDER Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder Barn under opplæringspliktig alder som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp,

Detaljer

Tillit, tid, tilgjengelighet. Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester

Tillit, tid, tilgjengelighet. Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester Tillit, tid, tilgjengelighet Tett individuell oppfølging av mennesker med behov for sammensatte tjenester Heftets tittel: Tillit, tid, tilgjengelighet Tett individuell oppfølging av mennesker med behov

Detaljer

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER

VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER VEILEDER FOR TILDELING AV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER, VELFERDSTJENESTER OG BARNEVERNTJENESTER Innhold Innledning... 4 Lovanvendelse... 5 Organisering av tjenestetildelingen i Steinkjer kommune... 8 Brukermedvirkning...

Detaljer

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode

Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode Til deg som har fått innvilget refleksjonsperiode 2 Du kan be din advokat eller andre som du har tillit til, om å forklare deg innholdet i dette skrivet. Hva er refleksjonsperiode? Du har fått innvilget

Detaljer