Årsrapport for konsernet 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport for konsernet 2008"

Transkript

1 Årsrapport for konsernet regnskapsår

2 Innhold Styreleders hilsen Konsern- og selskapsstruktur Personalet Nøkkeltall Landkreditt Konsern Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning og kontrollkomitéberetning Landkreditt SA Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Landkreditt Bank AS Styrets beretning Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noter Revisjonsberetning og kontrollkomitéberetning Landkreditt Forvaltning AS Landkreditt Finans AS Landkreditt Invest AS AS Landkredittgården Tillitsvalgte Ytelser til tillitsvalgte og ledende ansatte

3 Styreleders hilsen Vi har lagt bak oss det mest turbulente år i verdens finans - markeder på mange tiår. Kanskje må vi helt tilbake til krisa på tredvetallet for å finne noe tilsvarende. Ufattelig store verdier er borte gjennom sammenbrudd i store finansinstitusjoner verden over og dramatiske fall på alle verdens børser. Myndigheter i en rekke land har tilført kapital i en helt ekstraordinær størrelses - orden for å redusere skadevirkningene av finanskrisa. Til tross for det er de negative konsekvensene for enkeltpersoner og samfunn formidable. Mange har sett et lyspunkt i valget av Obama som USA sin nye president og det er helt klart et framskritt. Men den nye presidenten har store utfordringer å ta tak i. Tallet på arbeidsledige i USA stiger med rekordfart og statsfinansene er i ulage. Verdens største økonomi vakler og det har store globale ringvirkninger. Hele verdens befolkning har fått betale en høy pris for en usunn utvikling i forbruk og livsførsel, en ukritisk tro på økonomisk vekst som verdens frelse og ikke minst dårlig styring, både i politikk og næringsliv. Hvilke krefter dette vil utløse står igjen å se, vi får håpe verden kommer helskinnet gjennom krisa og tar lærdom av det vi har opplevd. Sett i et slik perspektiv er det vi hittil har opplevd av finanskrisa her hjemme mindre dramatisk, men konsekvensene av lavere nasjonal og internasjonal etterspørsel har også gjort seg gjeldende hos oss. Mye tyder på at dette vil forsterke seg utover i 29. For å møte dette har den norske regjering brukt over hundre milliarder kroner for å holde oppe aktivitet og sysselsetting. Samtidig er det satt i verk tiltak som skal sørge for at det norske finansmarkedet fungerer mest mulig normalt, at lån kan skaffes til gode prosjekter og helt normal driftsfinansiering. Likevel ser en at markedet er nervøst og finansiering vanskelig ere å skaffe. Mange banker forlanger høyere egen kapital, bedre sikkerhet og tar høyere pris. Et slikt år har sjølsagt også vært svært spennende og usikkert for Landkreditt. Og effektene av finanskrisa har satt tydelige spor også i vårt regnskap. Sjøl om vi er lite eksponert i aksjer har foreningen sin portefølje av verdipapirer fått hard medfart. Det er likevel viktig å huske på at pengeplassering i aksjer og aksjefond er langsiktige investeringer som over tid historisk gir bedre avkastning enn bankrenter. De øvrige selskapene i konsernet har greid seg godt og Landkreditt Bank leverer sitt beste resultat noensinne. Vi har en godt sikret låneportefølje, tatt moderat risiko og har en solid økonomisk plattform. Sammen med en flott innskuddsvekst har dette brakt oss styrket gjennom et turbulent år. Landkreditt har vært en stødig og solid finansinstitusjon gjennom nesten hundre år og vi fortsetter langs den linjen. Det betyr ikke at Landkreditt ikke har ambisjoner om vekst og utvikling til beste for våre kunder og eiere i årene som kommer. I den nye strategiplanen for setter vi oss høye mål, og jeg vil nevne noen: - dobling av forvaltningskapitalen (landbruk og personmarked) - 3% markedsandel på driftskreditt og pantelån til landbruket i sterk satsing mot bedriftsmarkedet (små og mellomstore bedrifter) - utvide og intensivere samarbeidet med andre organisasjoner i landbruket gjennom samarbeidsavtaler og felleseide selskaper - aktivt eierskap gjennom aktive tillitsvalgte og utvidet kommunikasjon med våre eiere/medlemmer. Som samvirkeforetak har Landkreditt ett formål. Vi skal bidra til bedre økonomi for medlemmene ved å tilby gode og rimelige produkter på finanssektoren. Det skal vi gjøre ved å være den beste banken for landbruket. Samtidig skal vi være et godt alternativ til personmarkedet og små- og mellomstore bedrifter. Skal Landkreditt fortsette å være et samvirkeforetak inn i framtida må vi ha engasjerte tillitsvalgte og eiere som utøver aktiv eierstyring. For å bidra til dette har vi i løpet av 28 økt antall medlemsvalgte årsmøteutsendinger fra 21 til 31 og utvidet kriteriene for medlemskap fra bare å være lån med pant i landbrukseiendom til også å gjelde driftskreditt til landbruket. En snakker ofte om børs og katedral i samvirke. Gjennom det vi har gjort i 28 har vi styrket både børsen og katedralen. Vi står godt rustet til å møte framtida som landbrukets ledende bank. Det er lagspill som har brakt oss dit og mange kloke beslut - ninger gjennom mer enn 9 år. Det er med ydmykhet en tar fatt på det videre arbeidet. Jeg vil takke alle medlemmer, tillitsvalgte og ansatte for samarbeidet i 28. Med vennlig hilsen Ola Jordhøy

4 Konsern- og selskapsstruktur Landkreditt SA ble stiftet i 1915 som kredittforening. Etter lovendring i 27 er foreningen fra 1. januar 28 omorganisert til morselskap i finanskonsern i samsvar med holdingmodellen. Landkreditt SA er foretaksrettslig et samvirkeforetak av låntakere hvor kriteriene for medlemskap er knyttet til samhandling med datterselskap i konsernet med definerte produkter. Konsernet Landkreditt omfatter Landkreditt Bank AS, Landkreditt Forvaltning AS, Landkreditt Finans AS, Landkreditt Invest AS og AS Landkredittgården. Landbruksforsikring AS er et tilknyttet selskap gjennom 33 % eierandel. Landkreditt SA AS Landkreditt Gården Landkreditt Invest AS Landkreditt Bank AS Landkreditt Forvaltning AS Landkreditt Finans AS 2

5 Administrasjonsplan Landkreditt Bank AS Konsernsjef Adm.sekretær Controller Seksjon Marked Økonomiavdelingen IKTavdelingen KS- og PMavdelingen Næringsavdelingen Seksjon Regnskap Faggruppe Plattform Seksjon KS Seksjon Landbruk Seksjon Finans Faggruppe Forretningsutvikling Seksjon Utlån PM Seksjon SMB Seksjon Depot Faggruppe Plassering Personal 3

6 Administrasjonssekretær Inger Neple Konsernsjef Oddvar M Nordnes Controller Trond Solberg Morten Amundsen Landkreditt Forvaltning AS Seksjon Marked Økonomiavdelingen IKT-avdelingen Petter Qvam Jon Martin Østby Ingunn Granaasen Dagfinn Hopsdal Hanne S. Guttormsen Bent Egner Lars Tore Myklatun Petter Bakke Phuong Le Sissel L. Broks Hans Erik Hassel Eva Hopperstad Linda G. Fjeldstad Tommy Lindgren Mina S. Homstvedt Trond Jonassen Erik Ekeberg Ole Henrik Holst Lars Heggernes Ellen Hellgren-Hansen Mariann Baugerud Helen Nordahl Eli Ødegård Stian Torp Anders Dybdahl Frøydis S. Myhrer Øyvind Hestnes Siw H. Farstad Marianne Venaashagen Arooj Imran Per Bjarne Kvande Brita C. Knutsson

7 KS- og PM-avdelingen Unn Benco Arntzen Næringsavdelingen Kathrine K. Kongshaug Landkreditt Finans AS Arne Oseberg Anita Hellerud Lars Johannessen Anett Schei Trond Ole Johnsrud Kenneth Jakobsen Hege Simonsen Maj-Britt Kelle Kjetil Mauseth Bente Liberg Karl Peder Lillebø Ola Standish Sissel Skistad Elisabeth Sundt Karianne L. Pettersen Kristin Almklov Magnussen Lene Huus-Hansen Pernille H. Havaas Torbjørn Skjeppe Christina Flikkeid Synnøve Jamtli Roy Reuterdal Per Kristian Wæhler Anne M. Øsmundset Kjersti Kjeldaas Elise Stette Nicolai W. Stensland Henning Hansen Ole A. Stubberud Charlotte Nguyen Hans Solbakken Anja Kim Søyland-Lier Herman Eckbo Marianne Rudlang Per Morten Lønn Brynjar Østrem Larsen Anne Asli Carl D. Blix Kristoffer Fodnes Odd Gunnar Mosen Johnny Johnsen Vivian O. Øverstad Kristine Ravneberg Anders Sigstad Jan Otto Saggu Hanne Rischman Linda Helgå Bente Skaug Vuong Lu Jeanette Skogrand

8 Nøkkeltall 28 LANDKREDITT Mill. kr. Forvaltningskapital Årsresultat Egenkapital n.a. n.a. n.a. LANDKREDITT BANK Mill. kr. Forvaltningskapital Årsresultat Egenkapital % Kapitaldekning Utlånsvekst Innskuddsvekst Innskuddsdekning Tapsprosent Misligholdsprosent ,51 96,7 36,16 69,85,1 2, ,21 52,86 62,24 98,53,5 1,6 LANDKREDITT FORVALTNING Mill. kr. Forvaltet kapital Årsresultat Egenkapital LANDKREDITT FINANS Mill. kr. Forvaltningskapital Årsresultat Egenkapital

9 Landkreditt konsern Styrets årsberetning for 28 Landkreditt SA ble stiftet i 1915 som en kredittforening. Etter lovendring i 27 er foreningen fra 1. januar 28 omorganisert til morselskap i finanskonsern i samsvar med holdingmodellen. Landkreditt SA er foretaksrettslig et samvirkeforetak av låntakere hvor kriteriene for medlemskap er knyttet til samhandling med datterselskap i konsernet med definerte produkter. Konsernet Landkreditt omfatter Landkreditt Bank AS, Landkreditt Forvaltning AS, Landkreditt Finans AS, Landkreditt Invest AS og AS Landkredittgården. Landbruksforsikring AS er et tilknyttet selskap gjennom en 33 % eierandel. Landkreditt SA har som formål å bidra til bedre økonomi for medlemmene og kundene gjennom å tilby gode finansløsninger. Fra midten av 199-tallet har det vært en målsetting å bygge ut kredittforetaksvirksomheten til et moderne landsdekkende finanskonsern med internett som hovedkanal for salg og kundekontakt. Gjennom lovendring i 27, og ved omorganisering av kredittforeningen til morselskap i finanskonsern organisert som samvirkeforetak (SA), er samvirke likestilt med aksjeselskapsformen (AS og ASA). De begrensende bankkonsesjons - vilkår fra 21 som har hemmet utviklingen i konsernet, er opphevet i forbindelse med omorganiseringen. Med det er en for Landkreditt stor og langvarig sak løst. 28 er foretakets 93. driftsår. Året har internt vært preget av tilpassinger til den nye organiseringen. Lover, regler, vedtekter etc. Landkreditt er som finanskonsern underlagt et omfattende lov- og regelverk. Lovendringen i 27 som medførte omorganisering og fjerning av begrensende konsesjons - vilkår, har medført at Landkreditt i 28 har kunnet redusere sitt arbeid knyttet til lovgivningen. Innføringen i 27 av nye regler for soliditet og kapitaldekningsberegning (Basel II) har også i 28 krevd mye arbeid med opplæring, utvikling av systemer og rutiner. Myndighetsrapporteringen er blitt mer omfattende. I tillegg har problemene i den internasjonale finans - bransjen medført skjerpet oppmerksomhet og økt rapporteringsplikt med hensyn til soliditet og risiko. Styrets arbeid i forhold til regelverksforståelse, analyse og kontroll med alle deler av virksomheten er blitt mer omfattende. Styret har dermed fått et bedre grunnlag for å kunne vurdere alle typer risiko som er knyttet til konsernets finansvirksomhet, noe som anses positivt. Det er i løpet av året ikke avdekket brudd på lover og regler. Samvirkeforetakets vedtekter er i 28 revidert i samsvar med endringene i finanslovgivningen og ny lov om samvirke og godkjent av Kredittilsynet. Bl.a er antall representanter i årsmøtet økt. Virksomheten i Landkreditt forurenser ikke det ytre miljø. Styret er opptatt av at man i den daglige drift har omtanke for bærekraftig utvikling gjennom energiøkonomisering og god ressursutnytting. Virksomheten er lokalisert i Oslo. 7

10 8 Produkt og marked Virksomheten i konsernet retter seg både mot næringsliv og personmarked. Innen næringsliv er landbruksvirksomhet og annen bygderelatert virksomhet et hovedområde. Gjennom banken tilbys pantelån til både bolig og næringsvirksomhet, betalingsformidling, kort og banksparing. Pantesikrede kredittrammer har som produkt økt i omfang. For kunden innebærer løsningen stor fleksibilitet, mens den for banken innebærer løpende kontroll med kredittrammer og utnyttelsesgrad. Gårdskreditt og boligkreditt passer som produkt best for kunder med relativt god og ordnet økonomi og med god betalingshistorikk. Den økonomiske utviklingen i våre kundesegmenter har vært positiv over de siste årene. Den sterke stigningen i rentekostnader gjennom 27 fram til senhøsten 28, har ikke ført til økning i mislighold. Enkelte kundegrupper har tradisjonelt vært noe sene med oppgjør av forfalte terminer, uten at dette har endt med kredittap. Selv om konjunkturutsiktene har endret seg fra å være svært positive ved forrige årsskifte til å bli mer pessimistiske ved dette årsskiftet, er det lite som tyder på systematisk endring av kredittrisikoen knyttet til pantelån. Boliglån er i det vesentlige gitt med forsiktig belåningsgrad til kunder med god betjeningsevne. Fallet i markedsverdier for boliger vi har sett i 28 medfører ikke vesentlig økt sannsynlighet for tap ved eventuelt tvangssalg. Fallende rente mot slutten av 28 ventes ytterligere å falle i 29, noe som letter betjeningen av lånene. Det vurderes heller ikke som særlig sannsynlig at økende arbeidsledighet skal medføre vesentlige tap i bankens boliglånsportefølje. Lån til næringsvirksomhet er i hovedsak gitt med pant i landbrukseiendommer. Omsetningsverdiene på disse eiendommene er i stor grad styrt av regulatoriske forhold og er derfor ikke så utsatt for svingninger i konjunkturene. Størstedelen av eiendomsskifter skjer ved familiesalg. Ved tvangssalg som følge av misligholdte lån, kan det skje at investeringer i bygg og andre tekniske løsninger ikke reflekteres i godkjent maksimalpris eller oppnådd pris. Endring i retning av færre driftsenheter i landbruket har foregått over lang tid. Bankene har likevel i liten grad opplevd tap som følge av investeringer i driftsapparat som må nedskrives ved eiendomssalg. Erfaringene viser at disse forholdene fanges godt opp i avsetningene knyttet til vurderingen av tapsutsatte engasjement. Det er ikke grunnlag i vår kreditthistorikk for å foreta gruppe - nedskrivinger. Banken har innvilget ca en milliard kroner i kredittramme basert på oppgjørs- og driftskredittordningen til landbruket. Ordningen har bestått i 4 år og bankene har hatt minimale tap i denne perioden. Basert på Landkreditt Banks 5-årige historikk med produktet, har det vært lite mislighold og minimale tap. Gjennom året svinger utnyttelsesgraden fra 3 til 6 %. Landkreditt Forvaltning tilbyr fondsprodukter og løsninger for pensjonssparing. Selv om 28 har vært et år preget av kursfall på alle børser og med stor uro knyttet til rentepapirer, har fondene Landkreditt Høyrente, Landkreditt Norge, Landkreditt Aksje Global og Landkreditt Kina klart seg relativt bra sammenlignet med andre fond. Etterspørselen etter rentefond har vært tilfredsstillende, mens salg av aksjefond har vært lavt. Forventningen er at det vil være større interesse for aksjefondene framover basert på at fallet i økonomisk utvikling snur i Sammen med Felleskjøpet Agri BA har Landkreditt Bank etablert Landkreditt Finans AS. Selskapet startet opp sin virksomhet i juni 28 med leasing som hovedprodukt. Markedet for leasing har de senere årene vært økende i de bransjer vi retter vårt tilbud mot. Selv i en periode med vanskeligere økonomiske utsikter, ventes det at selskapet skal kunne bygge opp en tilfredsstillende portefølje med moderat kredittrisiko i løpet av de nærmeste årene. Finansiering og egenkapital Kredittforeningsvirksomheten har tradisjonelt vært henvist til obligasjonsfinansiering, mens Landkreditt Bank har basert sin virksomhet på 1 % innskuddsdekning. Ved sammenslåing av denne virksomheten fra 1. januar 28, overførte Landkreditt SA ca 6 milliarder kroner i innlånsog utlånsportefølje til Landkreditt Bank AS. Dette medførte tilsvarende vekst i bankens balanse og innskuddsdekningen falt dermed til ca 5 %. Gjennom året har det vært arbeidet med å kunne øke innskuddsdekningen og ved årsavslutningen er nivået ca 7 %. Styret er godt fornøyd med denne veksten i innskudd som har sikret at alle obligasjonsforfall i 28 er innfridd. Landkreditt har en mindre beholdning av langsiktige innlån tatt opp før 1996 og med forfallsstruktur til 217. Denne porteføljen ønskes avviklet og det er tilbudt førtidig innfrielse, men mange investorer ser ut til å ville beholde obligasjonene til forfall. I den etablerte konsernstrukturen er innskudd og obligasjonslån hovedkildene for finansiering av utlåns- og leasingvirksomheten. Obligasjonsmarkedet har siden andre halvår 27 utviklet seg i negativ retning med hensyn både til likviditet og kredittpåslag. Det er i denne forbindelse negativt at den norske finans- og pengepolitikken ikke i større grad har bidratt til å utvikle det nasjonale obligasjonsmarkedet. Statlig eierskap og reguleringer, sammen med en god statsfinansiell situasjon ser på mange måter ut til heller å ha svekket enn styrket et norsk obligasjonsmarked. Adgangen til å etablere foretak som utsteder obligasjoner med fortrinnsrett bidrar til å favorisere større foretak eller sammenslutninger, på bekostning av mindre aktører. Tilsvarende bidrar de nye kapitaldekningsreglene (Basel II) til en favorisering av

11 større aktører. I en situasjon med et mer normalt fungerende obligasjonsmarked vil en vente at forskjellene i fundingkostnader i obligasjonsmarkedet kommer klarere til syne. For Landkreditt Bank blir det en prisavveining om man velger innskuddsdekning eller obligasjonsfinansiering. De nye regnskapsreglene (IFRS) som konsernet tok i bruk i 25, medfører at både innlån og investeringer i verdipapirer bokføres til dagsaktuell markedsverdi. Effekten av dette er større svingninger i foretakenes resultater, uavhengig av investeringsmandat eller fundingpolicy. For konsernet Landkreditt påvirker regnskapsreglene resultatet i samvirkeforetaket negativt på grunn av lavere verdi på finansinvesteringene, mens bankens resultat påvirkes positivt ved lavere verdi på obligasjonsgjeld. Obligasjonsinnlån i banken forutsettes å løpe til innfrielse til pari og merverdien i 28 vil således komme tilbake som svakere resultater i senere år. Regnskapsprinsippene for Landkreditt som foretak og konsern er noe forskjellige. Som foretak er Landkreditts egenkapital pr 31. desember millioner kroner (1.145 mill). For Landkreditt som konsern er egenkapitalen tilsvarende millioner kroner (1.321 mill). I Landkreditt er 946 millioner kroner anvendt som egenkapital i datterselskaper, og konsernets kapitaldekning er 13,98 %. Dette indikerer at konsernet har et egenkapitaloverskudd som eventuelt kan nyttes til å støtte eksisterende virksomhet eller til nye tiltak. Det er i løpet av 28 arbeidet med en ny langtidsplan fram til 215. Det legges til grunn at det enkelte selskap og konsernet samlet vil måtte ha en virksomhetsvekst som innebærer større markedsandeler innenfor de fleste produktområdene. Veksten skal baseres på at konsernets soliditet videreføres. Som morselskap er Landkreditt innstilt på at datterselskapene skal ha en positiv inntjening som genererer tilstrekkelig egenkapital i forhold til det enkelte selskaps behov i forhold til vekstmål etc. Det legges til grunn at det ikke trekkes ut aksjeutbytte eller konsernbidrag fra finansforetakene i konsernet. For Landkredittgården og eventuelt også Landkreditt Invest vil det være aktuelt med konsernbidrag/aksjeutbytte. Datterselskapene Beretning og regnskap for datterselskapene er inntatt i den trykte årsrapporten for konsernet Landkreditt. Landkreditt SA eier alle aksjene i Landkreditt Bank AS som igjen har eid 56 % av aksjene i Landkreditt Finans AS. Tidligere Landkreditt Holding AS (etablert som Centralkassen AL i 1925) er omdannet fra å være finansforetak og videreført som et vanlig aksjeselskap under navnet Landkreditt Invest AS. Landkreditt Bank AS kom i stand som selvbetjeningsbank høsten 22, og 28 er bankens 6. hele driftsår. Aksjekapitalen ble i 27 økt til 9 millioner kroner som forberedelse til gjennomføring av omorganiseringen pr 1. januar 28. Bankens årsoverskudd for 28 etter skatt er 48,9 millioner kroner. Ordinær drift viser bedre resultat enn forventet og styret i Landkreditt er meget tilfreds med utviklingen i Landkreditt Bank. Landkreditt Forvaltning AS (tidligere IndexSpar) ble overtatt 1. oktober 24 og Landkreditt eier 97,13 % av aksjene (1 % fra 1. februar 29). Virksomheten i selskapet har i hovedsak bestått av forvaltning av fondene Landkreditt Norge, Landkreditt Aksje Global, Landkreditt Kina og Landkreditt Høyrente. Selv om bakenforliggende aksjeverdier og renteuro har svekket fondene, har de relativt sett klart seg godt og er alle innen det beste kvartil av sammenlignbare fond med hensyn til verdiutvikling i 28. Styret i Landkreditt er fornøyd med forvaltningsselskapets økonomiske utvikling i et år preget av vanskelige markedsforhold. AS Landkredittgården er heleid av Landkreditt SA. Selskapet eier og driver Karl Johans gt 45. Virksomheten viser for 28 et overskudd etter skatt på 7,9 millioner kroner, hvorav 6,4 millioner kroner er overført morselskapet som konsernbidrag. Landkreditt Finans AS ble etablert i 27 sammen med Felleskjøpet Agri og Arella. 56 % av aksjene eies av Landkreditt Bank AS. Selskapets formål er objektsfinansiering med leasing som hovedprodukt. Selskapet kom i drift fra halvårsskiftet 28 og har avsluttet regnskapsåret med en leasingportefølje på ca 1 millioner kroner og et mindre underskudd. God selskapsledelse Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse er gjennomført for konsernet Landkreditt som følge av at det vesentlige av våre obligasjonsinnlån er notert på Oslo Børs. Anbefalingen er i hele sin form rettet inn mot foretak organisert som aksjeselskap. Flere punkter er derfor lite relevant for foretak som er organisert som selveiende eller samvirker. For samvirkeforetak er medlem og kunde en og samme person. Det betyr at eierinteressen mer relateres til hvordan den brukermessige samhandlingen fungerer. Konkurransekraften i leveransen, tilbudt pris, service etc framstår som viktigst for hvordan bedriften oppleves. Samtidig er det en forutsetning og forståelse blant medlemmene at bedriften over tid må generere nok egenkapital til å kunne ivareta foretakets videre vekst og utvikling. 9

12 1 God eierstyring ivaretas ved at alle medlemmene i samvirkeforetaket inviteres til distriktsvise møter hvor virksomheten presenteres og drøftes. Det foretas valg av årsmøterepresentanter. Årsmøtet er samvirkeforetakets høyeste organ, tilsvarende generalforsamlingen i et aksjeselskap. I tillegg til det formelle årsmøtet som holdes om våren, samles representantene også til et høstmøte hvor styret rapporter om utviklingen i konsernet samt vurderinger knyttet til fremtidsutsiktene. Drøftingene gir føringer for styrets videre arbeid med konsernets utvikling. Landkreditt baserer sin virksomhet på de internasjonale samvirkeprinsippene. Våre etiske retningslinjer forutsetter at alle lover og regler, bransjenormer og god folkeskikk skal etterleves. Det er etablert regler for styrets arbeidsorden, administra - sjonens fullmakter, rapporteringsrutiner og lignende. Anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse peker på at vedtekter og hovedstrategier bør framgå av årsmeldingen. Landkreditt benytter Internett som sin hovedkanal i kommunikasjon med konsernets kunder, herunder foreningens medlemmer. Både årsmelding, obligasjonsprospekt og annen relevant informasjon er tilgjengelig på vår hjemmeside. Som finansinstitusjon er Landkreditt underlagt myndighetenes kapitaldekningskrav på minimum 8 %. Ved årsskiftet er kapitaldekningen i konsernet 13,98 %. Dette anses godt dekkende for virksomhetens mål, strategier og risikoprofil. Anbefalingene vedrørende utbyttepolitikk og kapitalforhøyelser er ikke relevante for samvirker. For datterselskapene som er finansforetak er det krav til egenkapitalavkastning, men samtidig også lagt til grunn at morselskapet i langtidsplanperioden fram til 215 ikke vil ta ut konsernbidrag eller kreve aksjeutbytte. Egenkapitaloppbyggingen i det enkelte selskap skal sikre soliditet som grunnlag for vekst. Anbefalingen om likebehandling av aksjeeiere og transaksjoner med nærstående er ikke relevant for samvirker. Landkreditts medlemmer har like rettigheter og plikter og de forretningsmessige relasjonene baseres på rettferdig behandling. Fri omsettelighet av aksjer er ikke relevant. Medlemskap i samvirkeforetaket er knyttet til at det opptas lån sikret med pant i landbrukseiendom eller etableres driftskreditt. Medlemskapet opphører når lånet/kreditt innfris. Anbefalingen om valgkomité er dekket gjennom vanlig organisasjonspraksis i samvirkeforetak og Landkreditts vedtekter. Oversikt over tillitsvalgte, herunder representantskapets valgkomité, framgår av årsmeldingen. Anbefalingen om bedriftsforsamling etc er dels lite relevant. I forbindelse med omorganiseringen av Landkreditt er det i samsvar med godkjente vedtekter etablert et representantskap som organ mellom årsmøtet og styret. De forhold som berører styremedlemmene, valg, uavhengighet og lignende er godt ivaretatt gjennom vedtekter og etablert organisasjonspraksis. Anbefalingen om styrets arbeid er ivaretatt gjennom årsplan for styremøtene, regler for styrets arbeidsorden og lignende. Styrets evaluering av eget arbeid og kompetanse rapportes årlig til årsmøtets ordfører og valgkomiteen. Anbefalingen vedrørende godtgjørelse til styret er ivaretatt gjennom vedtak i årsmøtet og de prosedyrer som gjelder for valgkomiteens forberedelse av behandlingen av denne type forhold. Godtgjørelse til ledende personell fastsettes av styret og alle ytelser til daglig leder framgår av årsmeldingen. Den del av anbefalingen som omtaler aksjer, opsjoner etc er ikke relevant for samvirker. Oversikt over ytelser er gitt i vedlegg til styrets beretning (side 148). Anbefalingen om informasjon og kommunikasjon anses ivaretatt ved at offentlige regler for hvordan rapportering fra finansforetak skal skje, følges. I tillegg foreligger interne retningslinjer ut over offentlige krav. Selskapets Internettside er vår hovedkanal i forhold til investorer og egne kunder og medlemmer. Anbefalingen om overtakelse anses ikke relevant for samvirker. Finansieringsvirksomhetsloven inneholder særlige bestemmelser om eventuell omdanning av samvirkeforetak av låntakere til aksjeselskap. Anbefalingen vedrørende revisor og lignende anses ivare - tatt ut fra vedtektenes bestemmelser og etablert praksis. Finansiell risiko Det er knyttet ulike typer risiki til virksomheten i konsernet Landkreditt. Det er på foretaksnivå fastsatt rammer som dekker alle typer risiki, og utviklingen følges opp innen den enkelte resultatenhet med rapporter til de respektive styrer og til morselskapets styre som konsernstyre. Oppfølging skjer i samarbeide med internrevisor. Til utlån er det knyttet kredittrisiko. Banken har en portefølje av nedbetalingslån og rammekreditter sikret med pant i fast eiendom. Det er styrets vurdering at kredittrisikoen er lav. Dette bekreftes av gjennomgående lave tap over år. Som omtalt under produkt og marked er det gjort nøye vurderinger av de ulike porteføljers

13 følsomhet i forhold til en nedgangskonjunktur, uten at en har funnet grunnlag for å foreta noen gruppenedskriving. Renterisiko knyttet til våre utlån omfatter utlån etablert etter 1996, idet balanseprinsippet gjelder for eldre utlån. Varslingsfrist på 6 uker til låntakerne om renteøkning, medfører fare for at stigende rentekostnader ikke dekkes fullt ut. Høy grad av innskuddsdekning og nøye oppfølging av interne modeller knyttet til renterisiko, sikrer god kontroll med at budsjettert rentemargin kan oppnås. Risiko for kurssvingninger på beholdningen av obligasjoner, aksjer og fondsandeler som følge av renteendringer eller andre forhold, ligger innen rammer fastsatt av styret og er vurdert som forsvarlig i forhold til mål om langsiktig risikojustert avkastning. Det er grunn til å understreke at IFRS som regnskapsstandard medfører større volatilitet i årsresultatet og at en derfor bør se resultatutviklingen over flere år i sammenheng. Det er nyttet ulike typer derivater i arbeidet med å balansere risiko. Likviditetsrisiko knyttet til refinansiering av våre innlån er dekket opp gjennom en sammensetning med god spredning i forfallstruktur på innlånene, en betydelig likvid reserve i form av bankinnskudd og verdipapirer, samt trekkrettig - heter. Banken har i 28 redusert obligasjonsfundingen fra ca 5 % til ca 3 % gjennom økt innskuddsdekning. Også forfall i 29 vil som utgangspunkt bli innfridd med økt innskudd. I denne situasjonen er det følgelig ikke etablert refinansierings program og dette må hensyntas om man vurderer bankens likviditet basert på standard likviditets - indikatorer. Det er styrets vurdering at likviditetsrisikoen i konsernet er behandlet på en betryggende måte. Personalet, likestilling og arbeidsmiljø Ved utgangen av 28 var det totalt 86 ansatte i konsernet Landkreditt, samt 2 innleide vikarer. Ved forrige årsskifte var det 73 ansatte. Økningen skyldes i særlig grad etableringen av Landskreditt Finans med 1 nye med - arbeidere. Av de ansatte er det 43 kvinner og 43 menn. Gjennomsnittsalderen på ansatte i konsernet er 43 år. Totalt i konsernet er det i hovedtrekk en jevn fordeling mellom kjønnene i de ulike stillingskategoriene. Landkreditt har fokus på å legge til rette for å gi begge kjønn like muligheter til kompetanseheving, betingelser, utviklings- og avansementsmuligheter. Konsernet praktiserer en personal- og rekrutteringspolitikk som ikke diskriminerer på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn, eller nedsatt funksjonsevne. Totalt sykefravær for 28 var på 6,2 % mot 3,1 % året før. Konsernet gjennomfører arbeidsmiljøundersøkelser hvert annet år. Hovedinntrykket fra undersøkelsen i 28 er at Landkreditt fremstår som en solid arbeidsplass med et jevnt over godt arbeidsmiljø og motiverte medarbeidere. 88 % av de ansatte sier at de er meget eller ganske sterkt motivert for å yte sitt aller beste i jobben i Landkreditt. De ansattes tillitsvalgte og ledelsen har jevnlige møter for å drøfte aktuelle saker. Samarbeidet har vært konstruktivt og godt, og har bidratt positivt til driften i 28. Det er styrets oppfatning at arbeidsmiljøet i konsernet er godt. Styrende organer og likestilling Medlemskapet i Landkreditt er knyttet til bruk av produkter i banken, driftskreditt og lån med pant i landbrukseiendommer. Ved årsskiftet 28/29 var det medlemmer hvorav 3.81 kvinner. Medlemmer til Landkreditts årsmøte velges gjennom distriktsvise valg. Distrikter med færre enn 5 medlemmer velger en årsmøterepresentant medlemmer gir rett til å velge to representanter. Distrikter med 11 2 medlemmer velger tre representanter og distrikter med mer enn 2 medlemmer velger fire representanter. Årsmøtet 29 vil bestå av 31 representanter. Årsmøte er samvirkeforetakets øverste organ og velger bl.a. 4 av 6 medlemmer i styret. De ansatte velger 2 medlemmer. Som følge av lovendringen i 27, ble det på ordinært årsmøte i mars 28 valgt et representantskap med 15 medlemmer, hvorav 11 velges av årsmøtet og 4 av de ansatte i konsernet. Landkreditts styre består pr 31. desember 28 av 3 menn og 3 kvinner og med 2 menn og en kvinne som varamedlem. Landkreditt deltar i et arbeid som er avtalt mellom myndighetene og samvirkeorganisasjonene med sikte på balanse mellom kjønnene i styrende organer. Spørsmålet er vektlagt i informasjon til alle valgkomiteene i de ulike organene i samvirkeforetaket og konsernets selskaper. Resultat og balanse Det er styrets vurdering at grunnlaget for videre drift er meget godt, og årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Etter omorganiseringen pr 1. januar 28 ble foreningens utlånsvirksomhet overført til Landkreditt Bank og samvirkeforetakets virksomhet framover vil, som konsernspiss i finanskonsern, være forvaltning av sine eierinteresser. 11

14 Som en konsekvens av omorganiseringen 1. januar 28, hvor blant annet all utlåns- og innlånsvirksomhet ble overført til Landkreditt Bank, blir resultatregnskap og balanse i Landkreditt og Landkreditt Bank ikke sammen - lignbare med 27. For 28 utgjør Landkreditts resultat før skatt et underskudd på 31,3 millioner kroner. Resultat av finans - poster utgjør et tap på 19,3 millioner kroner, hvorav verditap på investering i aksjefond bidrar negativt med 29,2 millioner kroner. Andre driftsinntekter utgjør 1,4 millioner kroner, mens driftskostnadene utgjør 13,5 millioner kroner. Foretakets årsresultat etter skatt viser et underskudd på 34,3 millioner kroner. Resultatet foreslås i sin helhet trukket fra egenkapitalen som dermed blir på 1.111,2 millioner kroner. Sum eiendeler i foretaket er 1.197,1 millioner kroner. Egenkapitalen er hovedsakelig kjernekapital og kapitaldekningen er beregnet til 83,11 % for samvirkeforetaket Landkreditt. Konsernets netto utlån er millioner kroner ( mill. kr). Innskudd fra kunder er 8.46 millioner kroner (6.37 mill. kr) og obligasjons- og sertifikatgjeld tilsvarer millioner kroner (6.52 mill. kr). Konsernets balanse er millioner kroner ( mill. kr) og sum egenkapital er millioner kroner (1.321 mill. kr). Kapitaldekningen er beregnet til 13,98 % (12,97 %). Styret tilrår at årets underskudd dekkes slik: Overført fra reservefond Overført fra annen egenkapital Sum overføringer og disponeringer -1,447 mill kr -32,869 mill kr -34,316 mill kr Takk Styret retter en hjertelig takk til alle ansatte i konsernet, tillitsvalgte, forretningsforbindelser og andre samarbeidspartnere for innsats og engasjement i 28. Samlet for konsernet utgjør netto renteinntekter 175,2 millioner kroner (128,4 mill. kr) og diverse andre inntekter utgjør 16,5 millioner kroner (32,8 mill. kr). Kostnader summerer seg til 162,7 millioner kroner (129,5 mill. kr). Etter tapsavsetninger og skatt er konsernets årsresultat 4, millioner kroner (24,3 mill. kr). Oslo, 31. desember februar 29 Styret i LANDKREDITT Ola Jordhøy Styreleder Anders Sigstad Styremedlem Annikken Kjær Haraldsen Styremedlem Maj-Britt Kelle Styremedlem Ola Bergsaker Styremedlem Engebret Dæhlin Varamedlem 12

15 Styret i Landkreditt SA Fra venstre: styremedlemmene Ola Bergsaker, Anders Sigstad, Maj-Britt Kelle, Brita Skallerud, Annikken Kjær Haraldsen og styreleder Ola Jordhøy 13

16 Resultatregnskap (Hele tusen kroner) Konsern Note Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning Gebyrer og provisjonsinntekter Gebyrer og provisjonskostnader Netto inntekt på investeringer regnskapsført til virkelig verdi Andre driftsinntekter Sum andre driftsinntekter Lønn, m.v. og generelle administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Andre driftskostnader Tap på utlån Sum driftskostnader 8,9,1 21, Driftsresultat før skatt Andel resultat tilknyttede selskaper Skattekostnad Årsoverskudd Minoritetsinteressenes andel av resultat Årsoverskudd etter minoritetsinteresser

17 Konsern Balanse (Hele tusen kroner) Eiendeler Note Kontanter, fordringer på sentralbanker ol Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Netto utlån til og fordringer på kunder Sertifikater og obligasjoner Finansielle derivater Aksjer og andeler til virkelig verdi Andre aksjer og andeler Eierinteresser i tilknyttede selskaper Utsatt skattefordel Andre immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Forskuddsbetalinger og opptjente inntekter Sum eiendeler Gjeld og egenkapital Innskudd fra kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til virkelig verdi Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer til amortisert kost Finansielle derivater Annen gjeld Utsatt skatt Påløpte kostnader og forskuddsbetalte inntekter Avsetning for forpliktelser Sum gjeld og forpliktelser 12 13,14, ,25 24, , Minoritetsinteresser Reservefond Annen egenkapital Sum egenkapital Sum gjeld og egenkapital Poster utenom balansen Andre forpliktelser og betingede forpliktelser 3 Oslo, 31. desember februar 29 Styret i Landkreditt Ola Jordhøy Styreleder Anders Sigstad Styremedlem Ola Bergsaker Styremedlem Maj-Britt Kelle Styremedlem Engebret Dæhlin Varamedlem Oddvar M Nordnes Konsernsjef Annikken Kjær Haraldsen Styremedlem 15

18 Kontantstrømoppstilling Noter (Hele tusen kroner) Tilført fra årets virksomhet Verdiendring finansielle instrumenter ført til virkelig verdi Verdiendring renteswapper ført til virkelig verdi Ordinære avskrivninger Betalte skatter Endring nedbetalingslån Endring innbetaling/ utbetaling ved omsetning av rentebærende papirer Endring finansielle derivater Endring innbetalinger/utbetalinger av innskudd fra kunder Endring innbetalinger/utbetalinger av annen gjeld Endring tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter Kjøp av langsiktig investering i aksjer og andre andeler Salg av langsiktig investering i aksjer og andre andeler Positivt resultat fra tilknyttede selskaper Negativt resultat fra tilknyttede selskaper Salg av varige driftsmidler Kjøp av varige driftsmidler Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter Opptak av gjeld bokført til virkelig verdi Nedbetaling av gjeld bokført til virkelig verdi Opptak av gjeld ved utstedelse av verdipapirer til amortisert kost Nedbetaling av gjeld ved utstedelse av verdipapirer til amortisert kost Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring likvider i året Likviditetsbeholdning 1.1 Likviditetsbeholdning ,22 13,14, ,25 18, ,24 23, Endringer i egenkapital (Hele tusen kroner) 16 Endringer i egenkapital Egenkapital Sum inntekter, kostnader og verdiendringer 27 Overføring til minoritetsinteresser Oppløsning reservefond 27 Egenkapital Sum inntekter, kostnader og verdiendringer 28 Korrigering egenkapital Oppløsning reservefond 28 Egenkapital Reservefond Opptjent egenkapital Minoritets interesser Sum

19 Noter Landkreditt konsern Alle tall i 1. kr hvis ikke annet er angitt Note 1 Generell informasjon Landkreditt ble stiftet i 1915 som en kredittforening. Fra 1. januar 28 er foreningen omdannet til morselskap i finanskonsern etter holdingmodellen og benevnt som samvirkeforetak av låntakere. Samvirkeforetaket er morselskap i finanskonsernet Landkreditt. Konsernet omfatter Landkreditt Bank AS, Landkreditt Forvaltning AS, Landkreditt Finans AS, Landkreditt Invest AS og AS Landkredittgården. Landkreditts formål er å eie eller delta i andre foretak som driver bankvirksomhet, forsikringsvirksomhet og virksomhet forbundet med dette. Landkreditts overordnende mål er ved forvaltning av egen formue og gjennom egne datterselskap og/eller deltagelse i andre foretak å bidra til bedret økonomi for medlemmene ved å tilby gode finansielle tjenester. Alle som har lån i Landkreditt Bank, sikret med pant i landbrukseiendom eller driftskreditt er medlemmer i Landkreditt. De siste årene har det vært en målsetting å bygge ut virksomheten til et moderne finanskonsern med internett som hovedkanal. Etter en endring i finansieringsvirksomhetsloven i 27 (Lex Landkreditt) ble det foretatt en omorganisering i konsernet. Dette innebar at all operativ virksomhet i Landkreditt ble overført til Landkreditt Bank. Videre ble enkelte eiendelsposter overført til Landkreditt Invest samtidig som Landkreditt overtok alle aksjer i Landkreditt Bank. Overføringene ble foretatt til bokførte verdier. Landkreditt har etter ingen ansatte. Landkreditt er registrert og hjemmehørende i Norge og har hovedkontor i Karl Johans gate 45, Oslo. Årsregnskapet for konsernet Landkreditt ble behandlet og godkjent av styret 19. februar 29 og offentliggjort samme dag. Note 2 Sammendrag av de viktigste regnskapsprinsipper Nedenfor beskrives de viktigste regnskapsprinsippene som er benyttet ved utarbeidelsen av konsernregnskapet. Disse prinsippene er benyttet på samme måte i alle perioder som er presentert, dersom ikke annet fremgår av beskrivelsen. 2.1 Basisprinsipper Konsernregnskapet til Landkreditt er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) som fastsatt av EU. Konsernregnskapet er utarbeidet basert på historisk kostprinsippet med følgende modifikasjoner: finansielle eiendeler tilgjengelig for salg og finansielle eiendeler og forpliktelser (herunder finansielle derivater) vurdert til virkelig verdi over resultatet. Utarbeidelse av regnskaper i samsvar med IFRS krever bruk av estimater. Videre krever anvendelse av selskapets regnskapsprinsipper at ledelsen må utøve skjønn. Områder som i høy grad inneholder slike skjønnsmessige vurderinger, høy grad av kompleksitet, eller områder hvor forutsetninger og estimater er vesentlige for konsernregnskapet, er beskrevet i note 4. 17

20 (a) Endringer i publiserte standarder med ikrafttredelse i 28 IFRIC 14, IAS 19 The limit on a defined benefit assets, minimum funding requirements and their interaction, gir veiledning for vurdering av størrelsen av overfinansiering som kan balanseføres som eiendel i samsvar med IAS 19. Den forklarer også hvordan pensjonsmidler eller forpliktelser kan påvirkes av lovfestet eller kontraktsmessig minimumskrav til finansiering. Denne fortolkningen har ingen innvirkning på konsernregnskapet siden konsernet har en netto pensjonsforpliktelse. IFRIC 11, IFRS 2 Group and treasury share transactions, gir veiledning om hvorvidt aksjebaserte transaksjoner som involverer egne aksjer eller aksjer i konsernselskaper skal regnskapsføres som oppgjort med egenkapitalinstrumenter eller med kontanter i selskapsregnskapet til morselskap og hvert enkelt konsernselskap. Denne fortolkningen har ingen innvirkning på konsernregnskapet. (b) Standarder, fortolkninger og endringer som er trådt i kraft i 28, men som ikke er relevante for Konsernet. Følgende standarder, endringer og fortolkninger er obligatoriske for årsregnskap som starter 1. januar 28 eller senere, men er vurdert å ikke være relevante for konsernet: IFRIC 12, Service concession arrangements. (c) Fortolkninger til eksisterende standarder som ikke er trådt i kraft og hvor konsernet ikke har valgt tidlig anvendelse. Følgene fortolkninger til eksisterende standarder er offentliggjort og vil være obligatoriske for konsernet i årsregnskap som begynner 1. januar 29 eller senere, men uten at konsernet har valgt tidlig anvendelse: IAS 23 (endret), Borrowing costs (i kraftredelse fra 1. januar 29). Endringen krever at alle lånekostnader skal balanseføres i den grad de er direkte henførbare til anskaffelse, bygging eller produksjon av en kvalifiserende eiendel (en eiendel det tar betydelig tid å klargjøre for bruk eller salg) som en del av anskaffelseskost på eiendelen. Gjeldende valgmulighet for umiddelbar innregning som kostnad av slike lånekostnader faller bort. Konsernet vil anvende IAS 23 (Amended) fra 1. januar 29, men konsernet har per i dag ikke kvalifiserende eiendeler, og standarden er således ikke aktuell. IFRS 8 Operating segments (ikrafttredelse fra 1. januar 29). IFRS 8 erstatter IAS 14 og samordner segmentrapportering med kravene i FASB standarden SFAS 131, Disclosures about segments of an entreprise and related information. Den nye standarden krever at presentert segmentformasjon er basert på ledelsens tilnærming til segmentinformasjon i intern rapportering. Konsernet vil anvende IFRS 8 fra 1. januar 29. Forventet effekt av anvendelsen av standarden er at antall segmenter ikke vil endres, men at metoden segmentene rapporteres på vil endres for å reflektere konsistens med intern rapportering til hovedbeslutningstakere i konsernet. IAS 23 (endret), Borrowing costs (ikrafttredelse fra 1. januar 29). Endringen gjelder definisjon av lånekostnader, slik at rentekostnader skal kalkuleres ved hjelp av effektiv-rentemetoden som definert I IAS 39, Financial instruments: Recognition and measurement. Dette eliminerer den inkonsekvente terminologibruken mellom IAS 39 og IAS 23. Konsernet vil anvende IAS 23 (endret) for balanseføring av renteutgifter knyttet til kvalifiserende eiendeler fra 1. januar 29. IAS 28 (endret), Investments in associates (og følgeendringer i IAS 32, Financial Instruments: Presentation, og IFRS 1, Financial Instruments: Disclosures (ikrafttredelse fra 1. januar 29). Endringen er en del av IASBs årlige forbedrings - prosjekt som ble publisert i mai 28. En investering i et tilknyttet foretak skal behandles som en separat eiendel i forbindelse med test for nedskrivning. En nedskrivning skal ikke allokeres til spesifikke eiendeler innenfor investerimgen, eksempelvis goodwill. Reversering av nedskrivning blir resultatført som en justering av balanseført verdi av investeringen i den grad gjenvinnbart beløp av investeringen øker. Konsernet vil anvende IAS 28 (endret) ved test for nedskrivning relatert til investeringer i tilknyttede selskaper og enhver nedskrivning fra 1. januar

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009

Landkreditt Bank. Delårsrapport 3. kvartal 2009 Landkreditt Bank Delårsrapport 3. kvartal 2009 REGNSKAP PR. 30. SEPTEMBER 2009 Generelt Resultatet av den underliggende driften i Landkreditt Bank AS viser en god utvikling sammenlignet med tilsvarende

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2014 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. halvår 2014 Resultatet Brutto renteinntekter pr 30. juni 2014 utgjør 31,3 millioner kroner (29,0 millioner kroner

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2014 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. kvartal 2014 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2014 utgjør 14,9 millioner kroner (14,2 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 1. Halvår 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Brutto renteinntekter pr 30. juni 2015 utgjør 29,5 millioner kroner (31,3 millioner kroner pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank AS 1. HALVÅR 2011 2 Delårsrapport Landkreditt Bank AS 1. halvår 2011 LANDKREDITT BANK REGNSKAP PR. 30. JUNI 2011 Landkreditt Bank kan i årets første seks måneder vise til

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2015 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 31. mars 2015 utgjør 15,7 millioner kroner (14,9 millioner kroner pr 1.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Boligkreditt 1. Kvartal 2012 Landkreditt boligkreditt Beretning 1. kvartal 2012 Landkreditt Boligkreditt AS ble stiftet 12. august 2010. Selskapet er etablert som en av de strategisk

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2013 utgjør 12,6 millioner kroner (0,1 millioner kroner

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal

DELÅRSRAPPORT. Landkreditt Bank. 31.. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 31.. Kvartal 2011 Landkreditt Bank Kvartalsrapport pr 30. september 2011 Landkreditt Bank kan pr 30. september 2011 vise til et resultat på 41,3 millioner kroner. Resultatet

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Boligkreditt 3. Kvartal 2015 LANDKREDITT BOLIGKREDITT Beretning 3. kvartal 2015 Brutto renteinntekter pr 30. september 2015 utgjør 43,4 millioner kroner (48,9 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS

Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Kvartalsrapport 3. kvartal 2011 SSB Boligkreditt AS Balanse Beløp i tusen kr 30.09.2011 30.09.2010 31.12.2010 Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 323.795

Detaljer

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans

1. Halvår. Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 2013 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2013 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007. Selskapets formål er objektsfinansiering - leasing og salgspantfinansiering

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 3. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 3. 1. Kvartal 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 3. kvartal 2015 Resultatet av driften i konsernet etter ni måneder i 2015 utgjør 95,4 millioner kroner. Etter tilsvarende

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 4. KVARTAL 2009 4. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 4. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt

rapport 1. kvartal BN Boligkreditt rapport 1. kvartal 2009 BN Boligkreditt innhold Styrets beretning... 3 Resultatregnskap... 4 Balanse... 4 Endring i egenkapital... 5 Kontantstrømoppstilling... 5 Noter... 6 [ 2 ] BN boligkreditt AS Innledning

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans

1. Kvartal. DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2014 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 3. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 3. Kvartal 2014 LANDKREDITT FINANS Beretning 3. kvartal 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS. Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 TOTENS SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2012 Innledning Selskapet har overtatt lån fra Totens Sparebank tilsvarende 122 MNOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 1.. Kvartal Halvår 2012 2015 LANDKREDITT BANK Beretning 1. halvår 2015 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2015 utgjør 70,6 millioner kroner (70,6 millioner

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår

Delårsrapport Landkreditt Finans. 1. Halvår Delårsrapport Landkreditt Finans 1. Halvår 2014 Landkreditt finans Beretning 1. halvår 2014 GENERELT Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal

Delårsrapport 1. kvartal Delårsrapport 1. kvartal 2013 Totens Sparebank Boligkreditt AS 1. Kvartalsrapport 2013 Innledning Utlån til kunder er blitt redusert med 40 MNOK hittil i år, og totale utlån til kunder er per 31.3 på 1.584

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Kvartal 2016 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. kvartal 2016 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling

Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling Første kvartal 2013 * Balanse, resultat, noter og kontantstrømoppstilling EnterCard Norge AS EnterCard Norge AS BALANSE PR. 31. MARS 2013 OG 2012 OG 31. DESEMBER 2012 NOK 1000 EIENDELER Note 1. KVT 2013

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 1. Kvartal

DELÅRSRAPPORT Landkreditt. 1. Kvartal DELÅRSRAPPORT Landkreditt 1. Kvartal 2015 LANDKREDITT Beretning 1. halvår 2015 Resultatet av driften i konsernet hittil i 2015 utgjør 72,1 millioner kroner, sammenlignet med 73,7 millioner kroner i samme

Detaljer

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010

01.01-30.09 01.01-30.09 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2011 2010 2010 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.654 2.054 3.433 Renteinntekter og lignende

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Halvår

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Halvår Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal Halvår 2012 2013 Landkreditt bank Beretning 1. halvår 2013 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2013 utgjør 33,9 millioner kroner (24,2 millioner

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011

01.01-30.06 01.01-30.06 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2012 2011 2011 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 928 1.277 2.009 Renteinntekter og lignende

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2013 2012 2012 Renteinntekter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 539 521 1.831 Renteinntekter og lignende inntekter

Detaljer

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as

gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal gjensidige bank boligkreditt as gjensidige.com delårsrapport 1. kvartal 2010 gjensidige bank boligkreditt as Innhold SIDE INNHOLD 3 delårsrapport første kvartal 2010 5 resultatregnskap og balanse 6 Andre resultatkomponenter 6 Oppstilling

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 31.12.2013 Konsern Konsern 4. kv 2013 4. kv 2012 1.-4. kv 2013 1.-4. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-4. kv 2013 2012 Renteinntekter og lignende inntekter 13

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2015 Konsern Konsern Konsern 2014 1-2. kv 2014 1-2. kv 2015 (alle tall i hele tusen) Note 1-2. kv 2015 1-2. kv 2014 2014 Renteinntekter og lignende inntekter 63 15

Detaljer

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009

Sør Boligkreditt AS 3. KVARTAL 2009 3. KVARTAL 2009 Sør Boligkreditt AS 2 3. kvartal 2009 Sør Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Sør. Selskapet er etablert for å være bankens foretak for utstedelse av obligasjoner

Detaljer

Kredittforeningen for Sparebanker

Kredittforeningen for Sparebanker Kredittforeningen for Sparebanker Foreløpig resultat 2011 Resultatregnskapet KfS er i utgangspunktet et non-profit foretak hvor formålet er å skaffe medlemsbankene så gunstige innlån som mulig. Deler av

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Delårsregnskap 3. kvartal 2014

Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Delårsregnskap 3. kvartal 2014 Totens Sparebank Boligkreditt AS Delårsrapport 3. kvartal 2014 Utlån Utlånene i selskapet har økt med 330 MNOK hittil i 2014, og totale utlån til kunder er per 30.9.2014

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

4. kvartalsrapport 2007

4. kvartalsrapport 2007 4. kvartalsrapport 2007 Foreløpig årsregnskap 2007 Banken der du treffer mennesker 4.kvartalsrapport og foreløpig årsregnskap 2007 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 18.593 mill. mot NOK

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 1. Kvartal halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank. 1. Kvartal halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Bank 1. Kvartal halvår 2012 LANDKREDITT BANK Beretning 1. halvår 2012 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 30. juni 2012 utgjør 33,2 millioner kroner (32,3 millioner kroner

Detaljer

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet

Kvartalsrapport 2011. 1. kvartal. Tilstede i lokalmiljøet Kvartalsrapport 2011 1. kvartal Tilstede i lokalmiljøet 1. kvartalsrapport 2011 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken, dersom annet ikke er nevnt. BANKEN I FØRSTE KVARTAL 2011 Banken har i første

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS

Rapport 1. kvartal 2012. BN Boligkreditt AS Rapport 1. kvartal 2012 BN Boligkreditt AS BN Boligkreditt AS 1. kvartal 2012 Styrets beretning Oppsummering for 1. kvartal 2012 Resultat etter skatt i 1. kvartal 2012 ble 7 millioner kroner mot 6 millioner

Detaljer

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014

01.01-31.03 01.01-31.03 (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Resultatregnskap (Beløp angitt i hele 1.000 nok) Noter 2015 2014 2014 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 1.168 2.065 6.955 Renteinnt. o.l. inntekter av utlån til

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2014 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2014 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2014 et driftsresultat før skatt på NOK 6.489 mill. mot NOK

Detaljer

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012

KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Kvartalsrapport Q1 2012 1 KVARTALSRAPPORT PR. 31.03.2012 Virksomhet Pluss Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Sparebanken Pluss, og selskapets virksomhet drives fra Kristiansand. Selskapet har

Detaljer

Rapport for 2. kvartal 2010

Rapport for 2. kvartal 2010 Rapport for 2. kvartal 20 Konsern Hovedlinjene i utviklingen Utvikling i resultat og finansiell stilling Oversikt Konsernet (eksklusiv MetaTech) hadde i 2. kvartal 20 et overskudd før skatt på 9,8 MNOK.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1.. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1.. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1.. Kvartal 2012 2015 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2015 Resultatet i Landkreditt Bank konsern pr 31. mars 2015 utgjør 30,4 millioner kroner (35,0 millioner kroner

Detaljer

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL

FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT. Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT Kvartalsrapport 2013 1. KVARTAL FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Fana Sparebank Boligkreditt AS er et heleiet datterselskap av Fana Sparebank.

Detaljer

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS

Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Kvartalsrapport 3 2012 KLP Kommunekreditt AS Innhold Kvartalsregnskap 3/2012 3 Resultatregnskap 4 Balanse 5 Egenkapitaloppstilling 6 Kontantstrømoppstilling 7 Noter til regnskapet 8 Note 1 Generell informasjon

Detaljer

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår

DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans. 1. Halvår DELÅRSRAPPORT Landkreditt Finans 1. Halvår 2015 LANDKREDITT FINANS Beretning 1. halvår 2015 Landkreditt Finans AS ble stiftet i oktober 2007, og fikk godkjenning som kredittforetak fra Finanstilsynet i

Detaljer

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078

Årsrapport. Resultatregnskap Balanse Noter. Årsberetning. Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 Årsrapport 2009 Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Fana Sparebank Boligkreditt AS Org.nr. 993 567 078 ÅRSBERETNING 2009 FANA SPAREBANK BOLIGKREDITT AS Virksomhet i 2009 Fana Sparebank Boligkreditt

Detaljer

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010.

Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal 2010. Helgeland Boligkreditt AS, 3. kvartal. Kort om virksomheten Helgeland Boligkreditt AS er et heleid datterselskap av Helgeland Sparebank og har hovedkontor i Mo i Rana, med adresse Jernbanegata 8601 Mo

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal Resultatregnskap Resultatregnskap (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 61 767 70 457 266 616 Rentekostnader og lignende kostnader 40 154 57 665 200 426 Netto

Detaljer

Kvartalsregnskap BB Finans ASA

Kvartalsregnskap BB Finans ASA BBF BBF BBF BBF BBF Resultatregnskap pr 30.06.2013 Konsern Konsern Konsern 2. kv 2013 2. kv 2012 2012 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 (alle tall i hele tusen) Note 1.-2. kv 2013 1.-2. kv 2012 2012 Renteinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012

Kvartalsrapport. 3. kvartal 2012 Kvartalsrapport (Beløp i tusen kr) Renteinntekter og lignende inntekter 63 803 59 753 199 498 158 700 225 502 Rentekostnader og lignende kostnader 48 548 49 615 155 737 135 723 193 902 Netto rente- og

Detaljer

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = =

Organisasjonsnummer IFRS 31.12.2014 = = = = Skatteetaten Næringsoppgave 4 for For banker, finansieringsforetak mv. Se i rettledningen (RF-1174) om fortegnsbruk i skjema Vedlegg til selvangivelsen Foretakets navn, adresse mv: Regnskapsperiode Fra

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010

KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 KVARTALSRAPPORT 31. MARS 2010 RESULTATREGNSKAP PR. 31.03.2010 1.kvartal Hele 2010 2009 2009 kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK kr.1000 % av GFK Renteinntekter og lignende inntekter 30.478 4,04 41.334 5,54

Detaljer