Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10"

Transkript

1 Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon Konkurranseprogram, foreløpig versjon

2 1 Innledning Invitasjon Visjon Visjon for området Bakgrunn for visjonen workshop Formål med plan- og designkonkurransen Bakgrunnen for plan- og designkonkurransen Kunst Planområdet Reguleringsplanene Konkurranseområdet Brattørkaia (område A på kart) Ny hurtigbåtterminal og gjestehavn (område B på kart) Brattørmoloen (område C på kart) Kai ved Pirbadet og det nye kongresshotellet (område D på kart) Plassen nord for Tverrforbindelsen (område E på kart) Plassen foran Trondheim Sentralstasjon (område F på kart) Gaterommet vest for Trondheim Sentralstasjon (område G på kart) Fosenkaia (område H på kart) Spesielle forhold Forutsetninger Funksjonelle krav Kvalitetskrav Økonomiske rammer Kriterier for bedømmelse (i uprioritert rekkefølge) Krav til innlevert materiale Leveringsformat Konkurransetekniske bestemmelser Generelt Utlevering av program og befaring i konkurranseområdet Premie for deltakelse Eiendomsrett, opphavsrett og nytterett Forsikring

3 7 Gjennomføringen Spørsmål om konkurranseprogrammet Konkurransefunksjonær Innlevering Honorarkonvolutt Jury og bedømmelse Offentliggjøring Tildeling av oppdraget for den videre prosjektering Videreføring av konkurranseresultatet Vilkår kontrakt Kontraktsbestemmelser Det vil bli etablert en avtale basert på NS 8401 med endringer som fremgår i dette dokument Vedlegg

4 1 Innledning 1.1 Invitasjon Brattørkaia AS, Jernbaneverket, Star Property AS, Rom Eiendom AS, Trondheimsfjorden Interkommunale havn og Trondheim kommune inviterer med dette følgende prekvalifiserte til en begrenset plan- og designkonkurranse om utformingen av området rundt havnebassenget på Brattørkaia og området rundt Trondheim Sentralstasjon: KONKURRANSEDELTAKER 1 KONKURRANSEDELTAKER 2 KONKURRANSEDELTAKER 3 Konkurranseområdet er ferdig regulert i forbindelse med planleggingen av flere større utbyggingprosjekter. De ulike reguleringsplanene omfatter også offentlige oppholds- og trafikkarealer som skal opparbeides til en mer bymessig standard i forbindelse med utbyggingen. Hovedhensikten med konkurransen er å sikre at opparbeidelsen av de offentlige uteområdene undergis en helhetlig utforming uavhengig av avgrensingen av de ulike reguleringsplanene. Vår intensjon er at konkurransen skal resultere i et idéprosjekt for en opparbeidelse av uteområdene. Ideprosjektet skal etter konkurransen viderebearbeides i samarbeid med Trondheim kommune og aktørene i området, jf pkt Planen skal sikre kvalitet i den fysiske utformingen og gi gode løsninger for å utvikle området til en bydel med uterom som syder av liv. Uterommene skal være arena for aktiviteter, opplevelser og ulike møter mellom mennesker. 1.2 Visjon Visjon for området "Brattøra - Møteplassen som sikrer gode og unike opplevelser" Brattørkaia og Trondheim sentralstasjon skal utvikles til et byområde med en tydelig identitet som bygger på det stedsspesifikke ved området: vannet som levende element, det moderne bymiljø som møter fjorden, det varierte og særpregede lyset i Trondheim, "Trondheimsklima" med fire årstider på en dag og havnemiljøet i ytre basseng. Området skal fremstå variert og gi mulighet for ulike typer opplevelser knyttet til kultur, rekreasjon og møtet med fjorden. Området vil også være en møteplass. Først og fremst i form av møte mellom mennesker i alle aldre men også i mellom by og fjord, møtet med regionen som reisende samt gjennom utvikling av nye møteplasser, for eksempel markedsplass Bakgrunn for visjonen workshop I forkant av denne utlysningen ble det arrangert en workshop hvor alle aktørene i området deltok sammen med fagpersoner fra Trondheim kommune. Målsettingen var å få frem forslag som kunne danne grunnlag for en felles visjon for området. Resultatet fra workshopen er gjort rede for i vedlegg 12. Den må ses på/tolkes som en illustrasjon på et ønsket aktivitetsnivå i bydelen og ikke en presis beskrivelse av hva som forventes. Det er viktig å tilrettelegge for størst mulig grad av ulike aktiviteter 3

5 og aktivitetsnivå. I hvor stor grad de som konkurrerer skal ta hensyn til de virkemidlene som er foreslått er åpent, men konkurranseforslagene bør gjøre rede for hvordan forslagstilleren ser for seg at den foreslåtte fysiske løsningen støtter opp under visjonen. Forslagstilleren må gjerne foreslå andre typer virkemidler for å oppnå visjonen. 1.3 Formål med plan- og designkonkurransen Formålet er å få frem gode og kreative løsninger på bakgrunn av krav og forutsetninger i dette konkurranseprogrammet. Det forventes som beskrevet innledningsvis at konkurransen vil resultere i et idéprosjekt som skal være grunnlag for videre bearbeidelse i samråd med Trondheim kommune og aktørene i området. Det bearbeidete prosjektet skal sikre en helhetlig utvikling av utearealene i området, og skal innarbeides i utbyggingsavtalene mellom Trondheim kommune og utbyggerne. På den måten vil utbyggerne forplikte seg til å følge løsningene i prosjektet. 1.4 Bakgrunnen for plan- og designkonkurransen Utbyggingen av Brattøra med etableringen av Nordre avlastningsveg og Tverrforbindelsen er et av de betydeligste byutviklingsprosjektene i Trondheim i de seinere årene. En av hovedintensjonene er at Brattøra skal bli en mer integrert del av sentrum, slik at byen skal strekke seg helt ut til fjorden. Det er også et mål å vitalisere byens havnefront og gjøre området mer tilgjengelig og attraktivt å ferdes i. Området vil i fremtiden være et av Trondheims viktigste byrom. Brattøra er regionens største knutepunkt for kollektivtrafikk og byens hovedadkomst for de som kommer med båt, tog og buss. Når den nye gang- og sykkelforbindelsen (Tverrforbindelsen) fra Trondheim Sentralstasjon over godsterminalen til Brattørkaia står ferdig i 2011/2012 vil Midtbyen endelig være knyttet sammen med fjordsiden. Området innholder arenaer for kultur og opplevelse med Pirbadet som har ca besøkere hvert år og "Rockheim", det nye nasjonale museet for pop og rock. Det skal etableres to nye hoteller, et på Brattørkaia og et i forlengelsen av Trondheim Sentralstasjon. Konferansehotellet på Brattørkaia vil være ett av Skandinavias største med 400 rom, 3000 m2 kongressareal, restaurant og skybar. Hotellet ved Trondheim Sentralstasjon vil inneha 127 rom. En ny hurtigbåtterminal og gjestehavn skal etableres i havnebassenget ved Brattørkaia. Det vil være rundt 6000 arbeidsplasser i området når det er ferdig utbygget. En sentral utfordring mht utviklingen av området er knyttet til det faktum at bydelen p.t. hovedsaklig er regulert til kontor, hotell og terminalvirksomhet. Det innebærer en risiko for en bydel som er "død" utenfor arbeidstid. I tillegg er noen av byrommen relativt store. For eksempel er deler av Brattørkaia 25 meter bredt med fortau, kai og adkomstveg. Her vil det være vesentlig at man klarer å få inn elementer som forholder seg til den menneskelige skalaen, slik at rommene appellerer til mennesker og inviterer til ferdsel og opphold. Det arbeides nå med å finne ny lokalisering for godsterminalen. Så snart det er avklart kan det åpnes muligheter for å bygge boliger i området, men det skal ikke være førende i denne konkurranse. 4

6 1.5 Kunst Parallelt med denne konkurransen skal det foretas en utvelgelsesprosess for kunst. Det kan være i form av konkurranser eller direkteoppdrag. Det er engasjert fem eksterne kunstneriske rådgivere som arbeider med å utvikle et helhetlig konsept for området med forslag til hvor og hvordan kunst skal integreres i området. Dette er beskrevet i vedlegg 11. (kommer 27.september) Det er ikke på dette tidspunkt avklart hvilke kunstnere som skal engasjeres. Kunstnerne vil engasjeres i løpet av høst/vinter 2010/2011 og det forutsettes at konkurransevinneren i bearbeidelsesfasen skal samarbeide med utvalgte kunstnere om å innarbeide kunstnerens forslag i forprosjektet. Hvis forslagstilleren har alternative forslag til plassering av kunst bør det redegjøres for dette i innleverte forslag. Kunst har til alle tider vært en viktig faktor i utviklingen av byrom, både for å skape undring, tilføre estetisk verdi, men også for å synliggjøre byrommets status og bygge identitet. Kunst er essensielt når man vil skape miljøer med særpreg og identitet slik målsettingen er på Brattørkaia/Trondheim Sentralstasjon. Nidarosdomen og nærmiljøet rundt har vært Trondheims fremste og mest identitetsskapende kjennetegn og har som sådan blitt brukt bevisst for å synliggjøre byen både nasjonalt og internasjonalt. Initiativtakernes visjoner for uterommene på Brattørkaia/Trondheim Sentralstasjon er å synliggjøre hvem vi er i dag og skape stolthet og tilhørighet. Kunsten kan fremme og forsterke kvaliteter og egenskaper som bygger på det stedsspesifikke i området. Området skal preges av et mangfold av kunstuttrykk som skal profilere byen og sette Trondheim på kartet som en spennende og fremtidsrettet by nasjonalt og internasjonalt. 2 Planområdet 2.1 Reguleringsplanene Konkurranseområdet omfattes av flere nyere reguleringsplaner. Reguleringsplanene gjelder som premisser for konkurransen. Reguleringsbestemmelsene setter krav til kvalitet på de offentlige utearealene. Det foreligger også illustrasjonsplaner tilknyttet de ulike reguleringsplanene. Illustrasjonsplanene gir føringer for utforming av trafikksystemet og gir et bilde av ønsket kvalitet på utearealene. Det presiseres imidlertid at illustrasjonsplanene ikke skal være bindende for konkurranseforslagene. Det nevnes spesielt at byrommene i begge ender av den planlagte tverrforbindelsen for gang- og sykkeltrafikk over jernbaneområdet, har vært gjenstand for en tidligere plan- og designkonkurranse for utforming av selve tverrforbindelsen. Vinnerforslaget, utarbeidet av Pir II Plan AS og SLA AS Landskapsarkitekter, er innarbeidet i illustrasjonsplanen for reguleringsplan R477b. I denne konkurransen står deltakerne fritt til å foreslå andre løsninger også for disse to plassene. 5

7 Oversikt over reguleringsplaner R477a: Brattørkaia, Trondheim sentralstasjon og ny tverrforbindelse, vedtatt Planområdet utgjør et av Trondheims viktigste og mest sentrale byomformingsområder. Et hovedelement i planen er en ny tverrforbindelse for gang- og sykkeltrafikk over jernbaneområdet i forlengelsen av Søndre gate i Midtbyen. Tverrforbindelsen skal redusere jernbanens barrierevirkning og sikre effektiv og trygg tilgjengelighet til arbeidsplasser og viktige publikumsfunksjoner på yttersiden mot fjorden. Tverrforbindelsen blir samtidig en integrert del av et nytt regionalt knutepunkt for jernbane, buss og båt. Det er regulert ny fellesterminal for jernbane og buss på østsiden av tverrforbindelsen. Planen omfatter i tillegg store utbyggingsområder på begge sider av jernbanen med til sammen vel m 2 bruksareal, primært til kontorformål. I tillegg er det åpnet for forretninger, offentlige og allmennyttige formål. Bebyggelsen langs Brattørkaia skal utformes som tverrstilte lameller i 6-7 etasjer med lavere bebyggelse mellom for å sikre siktrom mot fjorden. Utforming av nye utbyggingsarealer på stasjonssiden øst for tverrforbindelsen skal avklares nærmere gjennom bebyggelsesplan/detaljert reguleringsplan. Her er det regulert bussoppstilling på bakkeplan, offentlig parkeringsdekke i planet over, og kontor-/næringsbebyggelse over parkeringsanlegget. Området vest for den gamle jernbanestasjonen planlegges utbygd til hotell. Regulert byggehøyde på stasjonssiden varierer fra 3 5 etasjer. Den opprinnelige reguleringsplanen R477 ble vedtatt 6

8 Denne er senere erstattet av plan R477b som innebærer en endring av en mindre del av planområdet for å tilrettelegge for etablering av Nasjonalt senter for pop og rock i Mellageret. Plankart, bestemmelser og illustrasjonsplan følger som vedlegg. R477b: Trondheim sentralstasjon og ny tverrforbindelse, vedtatt Planen er en detaljering av plan R 477b og omfatter selve tverrforbindelsen og ny sentralstasjon. Planen avklarer utforming av tverrforbindelsen, tilstøtende byggeområde på Brattørkaia, samt ny stasjonsbygning. Tverrforbindelsen er utformet som et monumentalt trappe- og rampeanlegg og skaper et nytt jernbanetorg i øvre plan over plattformenen på stasjonen og en bred gangbru videre til Brattørkaia. Trappene er splittet på begge side slik at det er åpen sikt på bakkeplan gjennom jernbaneområdet. Planen er basert på resultatet av en arkitektkonkurranse vunnet av Pir II Arkitektkontor og SLA. Plankart, bestemmelser og illustrasjonsplan følger som vedlegg. R477c: Ytre Basseng og Brattørmoloen, vedtatt Reguleringsplanen omfatter hele Ytre basseng, del av Brattøramoloen og del av Brattørkaia. Hovedhensikten med planen er å legge til rette for etablering av en ny pir med hurtigbåtterminal i havnebassenget i direkte forlengelse av den planlagte tverrforbindelsen over jernbanen. Innenfor hurtigbåtpiren legges det tilrette for gjestehavn, charterbåter og lignende havnerelatert aktivitet. Planen omfatter også ny utfylling/plastring på yttersiden av Brattørmoloen for sikring av moloen, samt ny utfylling langs kaikanten på vestre del av Brattørkaia. Denne fyllingen er gjennomført, men planen forutsetter at fyllingskanten bearbeides ved hjelp av ordnende funksjonelle og estetiske elementer. Plankart, bestemmelser og illustrasjonsplan følger som vedlegg. R384h: Brattøra kongresshotell, vedtatt Reguleringsplanen gir rammer for utbygging av nytt kongresshotell på det tidligere parkeringsanlegget foran Pirbadet. Hotelldelen har en byggehøyde på opptil 8 etasjer, mens kongresshallen som er plassert langs Havnegata tilsvarer ca 3 etasjer. Bebyggelsen er utformet som et solitærbygg sammensatt av lameller med et stjerneformet atriumstak. Det er regulert offentlig underjordisk parkeringsanlegg under hotellet. Parkeringsanlegget skal ha innkjøring fra Havnegata. Hotellet skal ha hovedinngang fra Brattørkaia vis a vis Tollkammeret, mens arealer i første etasjer ut mot Ytre basseng er planlagt brukt til restaurant-/kafévirksomhet. Planen omfatter hele kaiarealet mot havnebassenget som forutsettes brukt primært til fotgjengerareal. Planen forutsetter at kaiflaten og nedtrappingen mot sjøen opparbeides på en bymessig måte med høy kvalitet. 7

9 2.2 Konkurranseområdet Brattørkaia (område A på kart) Samtidig som det ønskes å utvikle Brattørkaia til et attraktivt område med gode møteplasser og rom for ulike aktiviteter er Brattørkaia et viktig trafikkområde (se vedlegg 4). Over kaia går en av byens hovedsykkeltraseer mellom øst og vest. Det betyr en betydelig trafikk av syklister på vei til og fra jobb. Traseen er vist på reguleringsplanen delvis som en egen trase og delvis som integrert trafikk på lokalvegen. Det blir opp til konkurransedeltakerne å finne en god løsning for sykkeltraseen. Tverrforbindelsen vil bli en hovedtrasé for gående og syklende fra sentrum til hurtigbåtterminalen, attraksjonene og arbeidsplassene på Brattøra. Også fra sentrum og til det nye friområdet nord for Nordre avlastingsveg og vest for Bratørkaia vil mye av gangtrafikken komme over Tverrforbindelsen. Dette kan i perioder bli store trafikkmengder som det må tas hensyn til i planen. 8

10 På kaiområdet er det regulert kjøretrafikk fra rundkjøringen til veien og parkeringskjelleren mellom Brattørkaia 16 og 17. I tillegg er det regulert inn en høyre avkjøring fra Nordre avlastingsveg. Dette er en gate også for busstrafikk med tilhørende busstopp ved hurtigbåtterminalen. I tillegg til den regulerte trafikken må det være mulig å komme fram med en tankbil til anlegget med drivstoff for gjestehavna på den nye hurtigbåtpiren. Tankbilen må snu ved snuplassen vest for Brattørkaia 17. Utrykningskjøretøy og varelevering må også kunne komme fram langs hele kaiområdet Ny hurtigbåtterminal og gjestehavn (område B på kart) Bakgrunn for etablering av gjestehavn i Ytre Basseng er flyttingen av passasjerterminal med nødvendig utbygging av pir, samt dagens situasjon med lite tilfredsstillende gjestehavner, båter som er prisgitt broåpninger og manglende fasiliteter for brukerne. En nærmere beskrivelse av behovene for gjestehavn er gjort rede for i vedlegg 6. Konkurransen omfatter kun utearealene på den nye piren og ikke selve konstruksjonen. I dette område ønskes det i tillegg å få belyst muligheten for å plassere en temporær scene i det indre bassenget Brattørmoloen (område C på kart) Moloen ut mot Trondheimsfjorden, er stedet der naturelementene kan oppleves sterkest. Området har havnefunksjoner, og er allment tilgjengelig. Området skal gis en enkel, men solid utforming. Det skal legges til rette for å oppleve alle typer vær. Belysning som fremhever byrommet, men som ikke forstyrrer opplevelsen av fjorden i mørket kan vurderes samt møblering og tilrettelegging for aktivitet Kai ved Pirbadet og det nye kongresshotellet (område D på kart) Området ved eksisterende hurtigbåtterminal skal opparbeides med en trapp i hele bassengets bredde slik at det er mulig å komme ned til vannet. Trappen skal også kunne fungere som amfi for konserter på temporær scene ute i det indre basseng. Det skal etableres en kaipromenade på toppen Plassen nord for Tverrforbindelsen (område E på kart) Dette er et viktig knutepunkt for gang- og sykkeltrafikk fra Midtbyen og Trondheim Sentralstasjon. Stedet skal ha særlig høy kvalitet i forhold til materialbruk og design. Plassen bør også utformes med tanke på ulike former for aktivitet og møter. Det må være lett å orientere seg til og fra dette stedet Plassen foran Trondheim Sentralstasjon (område F på kart) Dette er innfallporten til Trondheim Sentralstasjon og Brattørkaia fra Midtbyen. Plassen vil bli noe større og betydelig viktigere enn i dag, både som kobling og som møtested. Plassen må få en innbydende utforming med særlig høy kvalitet i materialbruk og design. Det må være lett å orientere seg og forstå at Brattørkaia med alle dens attraksjoner ligger i andre enden av Tverrforbindelsen. Over plassen vil det kun gå lokaltrafikk til hotellet og Fosenkaia. 9

11 2.2.7 Gaterommet vest for Trondheim Sentralstasjon (område G på kart) Plassen vil være en adkomstsone til hotellet Fosenkaia (område H på kart) Det foreligger ikke noen planer om å opparbeide dette område per i dag. Årsaken til at området er en del av konkurransen er at initiativtakerne ønsker å få innspill til hvordan dette området kan utvikles i fremtiden, spesielt med tanke på den endrede situasjonen som etableringen av hotellet i forlengelsen av stasjonsbygningen vil medføre. Den østre delen av Fosenkaia må se ses i sammenheng med plassen foran Trondheim Sentralstasjon. 2.3 Spesielle forhold Problemstillinger/ spesielle utfordringer, som ønskes belyst/ løst: Hvordan innarbeide den menneskelige målestokken i uterommene? Hvordan utvikle et effektivt transittområde for myke trafikkanter og samtidig skape gode og attraktive områder for opphold? Hvordan legge til rette for aktiviteter året rundt som tiltrekker seg flere målgrupper enn pendlerne? Hvordan legge til rette for opphold i all slags vær? Hvordan motvirke at fravær av boliger skaper en død bydel etter arbeidstid. 3 Forutsetninger 3.1 Funksjonelle krav Området skal preges av en identitetsskapende helhet som forholder seg til den menneskelige skala Det skal være gode og varierte sosiale møteplasser både for planlagte og tilfeldige møter Området skal tilrettelegges for variert og fleksibel bruk. Det skal være mulig å gjennomføre store publikumsrettede arrangement i området Det skal være lett å orientere seg i området for reisende og besøkende Det skal være mulig å innpasse kunst av ulik karakter i området Området må utformes slik at en unngår konflikt mellom syklende, gående og kjørende, og mellom trafikk og sosiale møteplasser Området skal være universelt utformet og tilrettelagt for mennesker i alle livsfaser Det skal legges til rette for aktiviteter og opphold i all slags vær 10

12 Området skal være hensiktsmessig belyst og føles trygt Uteområdene må være fleksible i bruk og skal ha en robusthet i forhold til endringer/ utvikling 3.2 Kvalitetskrav Området skal opparbeides med materialer av god kvalitet og lang holdbarhet. Planene skal legge til rette for lite intensiv skjøtsel, drifts- og vedlikeholdsbehov bl.a gjennom reparasjonsvennlige dekker. Tekniske og funksjonelle løsninger skal være solide og enkle Robust og klimatilpasset vegetasjon 3.3 Økonomiske rammer Budsjettet for entreprisen er på 100 mill. kr eks. mva. Dette skal ikke dekke prosjektering, kun opparbeidelse av området. Kostnad for kunstnerisk utsmykking er heller ikke inkludert. Det er en forutsetning at prosjektet holder seg innenfor denne rammen. Det forutsettes at deltakerne i konkurransen lager et kostnadsoverslag som viser hvordan deres forslag kan stilles ferdig innenfor de økonomiske rammene for prosjektet. Dette vil inngå i juryens grunnlag for å vurdere gjennomførbarheten av forslaget. 4 Kriterier for bedømmelse (i uprioritert rekkefølge) Forslagene vil bedømmes ut ifra deres evne til: å synliggjøre et arkitektonisk hovedgrep, men samtidig skape et variert bymiljø å legge til rette for et mangfoldig, trygt og pulserende byliv å skape en bærende identitet for området å ivareta/ gjenopprette en menneskelig målestokk å utnytte byrommenes egenart, naturgitte forhold, menneskeskapte attraksjoner og trafikkforhold til å bli et attraktivt og godt sted å være å skape gode sammenheng med tilgrensende områder gjennomførbarhet, både teknisk og økonomisk 5 Krav til innlevert materiale Idéprosjektet skal vise: Hovedgrepet for utearealene gjennom en disposisjonsplan i målestokk 1:

13 Utsnitt i målestokk 1:200 og forklarende illustrasjoner for viktige delområder og steder innenfor planområdet Nødvendige perspektiver/illustrasjoner og nødvendige snitt i egnet målestokk for å illustrere løsningen Et Program for Byliv som beskriver mulig aktivitet og bruk av byrommene ved de ulike årstidene, på dag- og kveldstid og i all salgs vær Beskrivelser og forklarende illustrasjoner som viser/beskriver kort: Hovedtankene for den samlende og bærende identiteten av området Hvordan man gjenoppretter/ ivaretar den mennesklige målestokken De enkelte delområdenes særtrekk (innhold, funksjoner,..) Hvordan utforming av området gir mulighet til aktivitet og opplevelser for mennesker i alle livsfaser og med ulike ærender i området (transittreisende, ansatt, hotellgjest, konferansedeltaker, søndagstur, kveldstur, pendler, museumsbesøkende, konsertbesøkende,...) Hvordan utforming av området kan svare på fremtidig utvikling av området (tilpasningsdyktighet) Hovedgrep i materialbruk og vegetasjonsbruk Hovedgrep for møblering/ utstyr, inkl. belysning Kostnadsoverslag som viser at forslaget kan gjennomføres innenfor de gitte økonomiske rammene 5.1 Leveringsformat Ideprosjektet skal presenteres på maksimum 6 plansjer i formatet A1, liggende. I tillegg skal det leveres et A3 hefte med teksten, illustrasjonene og nedfotograferte tegninger. Alt konkurransemateriell ønskes også elektronisk som pdf-filer. 6 Konkurransetekniske bestemmelser 6.1 Generelt Konkurransen gjennomføres i overensstemmelse med bestemmelsene i Forskrift om offentlige anskaffelser. Konkurransens form er definert som en begrenset plan- og designkonkurranse for 12

14 grupper/firma med tverrfaglig kompetanse. Det kreves at gruppene innehar landskapsarkitektkompetanse. Konkurransen offisielle juridiske språk er norsk. 6.2 Utlevering av program og befaring i konkurranseområdet Konkurransematerialet består av dette programmet samt som de dokument som er tilgjengelig på Befaring i området vil bli arrangert onsdag 20.oktober Premie for deltakelse Det utbetales kr ,- til hver av gruppene for fullstendig og rettidig innlevert utkast. I tillegg dekkes nødvendige reiseutgifter for 1 reise for 1 deltaker pr konkurrent. Jf. også pkt. 7.7 vedr honorering av videre bearbeidelse. 6.4 Eiendomsrett, opphavsrett og nytterett Oppdragsgiver overtar eiendomsretten til alt materiale som er innsendt når konkurransematerialet er honorert. Ideer og momenter fra samtlige honorerte utkast kan benyttes av Trondheim kommune og aktørene i området i den videre utvikling av prosjektet, forutsatt at den videre bearbeidelsen av ideprosjektet tildeles en av konkurransedeltagerne. Når prosjektet er ferdig bearbeidet har aktørene i området retten til å videreføre prosjekteringen også om dette skjer med en annen konsulent. 6.5 Forsikring Innbyderen kommer ikke til å forsikre innlevert materiale. Deltakerne plikter å oppbevare et eksemplar av det innsendte materialet. 7 Gjennomføringen 7.1 Spørsmål om konkurranseprogrammet Spørsmål om forståelsen av konkurranseprogram og vedlegg skal rettes til konkurransesekretariatet. Spørsmålene forutsettes sendt som e-post til Frist for innlevering av spørsmål er onsdag 24.november Spørsmålene skal merkes: Plan og designkonkurranse Brattørkaia/Trondheim S Konkurransesekretariatet vil sørge for at alle mottatte spørsmål blir besvart og alle spørsmål med svar vil bli formidlet alle konkurransedeltagere. 7.2 Konkurransefunksjonær Navn: Lena Aalberg, Rådmannens fagstab, byutvikling 13

15 Adresse for levering: Postadresse: E-post: Bytorget, Erling Skakkesgt. 14, 7004 Trondheim Postboks 2300, Sluppen, 7004 Trondheim Telefon: Innlevering Utkastene skal være anonyme. All merking som kan sette anonymiteten i fare, skal unngås. Utkastene sendes til konkurransefunksjonær i stiv pakning påskrevet: <Plan- og designkonkurranse Brattørkaia/Trondheim S> Forslaget skal være konkurransefunksjonæren i hende innen kl Det er avsenders ansvar at materialet er Konkurransefunsksjonæren i hende innen fristen. 7.4 Honorarkonvolutt Vedlagt konkurranseforslaget skal det medfølge en ugjennomsiktig forseglet konvolutt med påskriften HONORAR og forslagets motto. På et A4-ark skal arkitektkontorets gjeldende timepris og evt. kostnader for reising for fremtidig arbeid angis. 7.5 Jury og bedømmelse Utkast der det er gjort brudd på anonymiteten eller vesentlige brudd på bestemmelsene om innlevert materiale, blir utelukket fra bedømmelse. Juryen kan, ved enstemmig og protokollert vedtak, akseptere utkast som i enkelte deler avviker fra programmet hvis juryen finner at avviket er uten betydning eller til fordel for forslaget. Utkastenes anonymitet opprettholdes til bedømmelsen er avsluttet og juryens innstilling er protokollert. Juryen utarbeider en innstilling som baserer seg på en systematisk evaluering av hele konkurransen. Juryen vil innhente uttalelser fra faglige rådgivere etter behov, for eksempel kostnadskontroll, antikvariske forhold, brukere m.m. Juryen avslutter sitt arbeid ved å avgi sin innstilling. Juryen vil ha som sitt mandat å avgjøre selve konkurransen, og har innstillende myndighet i forhold til endelig oppdragstildeling. Deretter åpnes navnekonvoluttene, og anonymiteten brytes. Resultatet av konkurransen vil bli kunngjort med navneseddelen påført. Juryen består av 8 personer og tilfredsstiller forskriftens krav mht kompetanse. Et jurymedlem er oppnevnt av NLA. Landskapsarkitekt/Professor II Tone Lindheim fra Bjørbekk & Lindheim AS (oppnevnt av NLA/juryleder) 14

16 Arkitekt MAA, adm.dir Helle Søholt fra Gehl Architects Havneingeniør Marit Sølvberg, Trondheimsfjorden Interkommunale havn Konsernleder Hans Hoff, Star Property AS/Realinvest AS Direktør marked Cecilie Martinsen, Rom Eiendom AS Sivilarkitekt Ingrid Sætherø, Trondheim kommune v/byplankontoret Landskapsarkitekt Elisabeth Schøttler, Trondheim kommune v/idrett, park og friluftsliv Rådgiver/kunsthistoriker Ulrika Wallin Johansen, Trondheim kommune v/rådmannen 7.6 Offentliggjøring Det tas sikte på at offentliggjøring av juryens innstilling vil skje innen Tildeling av oppdraget for den videre prosjektering Initiativtakerne har som hovedintensjon å gjennomføre prosjektet i samsvar med konkurranseresultatet og at vinneren av konkurransen engasjeres i arbeidet med å bearbeide forslaget i samarbeid med Trondheim kommune og aktørene i området. Honorarrammen for denne bearbeidelse er kr Bearbeidelse av vinnerutkastet vil være et separat oppdrag og kontraheres av Trondheim kommune. Initiativtakerne tar forbehold om muligheten for at det kan være aktuelt å engasjere flere av konkurransedeltakerne for å bearbeide ulike delområder eller elementer og da vil også honorarbeløpet fordeles mellom de som engasjeres. Videre er det hver enkelt utbyggers ansvar å gjennomføre detaljplanlegging og opparbeidelse av området i hht. bestemmelser i reguleringsplaner for området og i henhold til bearbeidet konkurranseforslag. Dette skal også, som tidligere nevnt, legges inn i de respektive utbyggingsavtalene for anlegg innenfor konkurranseområdet mellom Trondheim kommune og de ulike berørte partene. Utarbeidelse av komplett detaljprosjekt for området vil kontraheres av de respektive aktørene/ grunneierne for det enkelte delområdet. Flere av initiativtakerne har utbyggingsprosjekter i området, jf pkt. 6.4 Eiendomsrett, opphavsrett og nytterett. Under utarbeidelse av forprosjektet er det intensjonen at kunstnerisk utsmykking av området skal innarbeides i planen i samarbeid med aktuelle kunstnere. 15

17 8 Videreføring av konkurranseresultatet 8.1 Vilkår kontrakt Som vilkår for å inngå kontrakt om oppdraget kreves det: At landskapsarkitektfirmaet har nødvendig kjennskap til norsk bygningslov med forskrifter. At landskapsarkitekt og underkonsulenter tilfredsstiller kravene i miljøerklæringen fra Trondheim kommune. Skjema for miljøerklæring finnes på 8.2 Kontraktsbestemmelser Det vil bli etablert en avtale basert på NS 8401 med endringer som fremgår i dette dokument. 9 Vedlegg 1. Ortofoto med omriss av konkurranseområdet 2. Skråfoto 3. Illustrasjon: sammenstilling av illustrasjonsplaner 4. Illustrasjon: gang- og sykkeltrafikk 5. Illustrasjoner. X stk fotoillustrasjoner 6. Spesifikasjon gjestehavn 7. Reguleringsplan R477a: Brattørkaia, Trondheim sentralstasjon og ny tverrforbindelse 8. Reguleringsplan R477b: Trondheim sentralstasjon og ny tverrforbindelse 9. Reguleringsplan R477c: Ytre basseng og Brattørmoloen 10. Reguleringsplan R384h: Brattøra kongresshotell 11. Kunstplan 12. Oppsummering workshop 16

INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016

INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016 Foto: Privat INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016 Innledning Norsk landskapsarkitekters forening, NLA, inviterer med dette til designkonkurranse for studenter i forbindelse med

Detaljer

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering SKIEN BRYGGE Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering Skien Brygge er et utviklingsprosjekt fra Rom Eiendom og Grenland Havn Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon

Detaljer

Saksframlegg. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-1 og 33-5, jfr forskrift om konsekvensutredning.

Saksframlegg. Vedtaket fattes i henhold til plan- og bygningsloven 27-1 og 33-5, jfr forskrift om konsekvensutredning. Saksframlegg BRATTØRKAIA, TRONDHEIM SENTRALSTASJON OG NY TVERRFORBINDELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING TIL OFFENTLIG ETTERSYN Arkivsaksnr.: 04/597 Saksbehandler: Ingrid Sætherø Forslag

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING: Begrenset plan- og designkonkurranse for utvikling av del av Varatunområdet i Sandnes kommune

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING: Begrenset plan- og designkonkurranse for utvikling av del av Varatunområdet i Sandnes kommune Sandnes tomteselskap KF Tlf: 51 33 50 00 Org. nr.: 993 360 198 www.sandnes-tomteselskap.no Besøksadresse: Havnegata 15, 4306 Sandnes Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes INVITASJON TIL PREKVALIFISERING:

Detaljer

Nye Gamlingen - invitasjon til lukket konkurranse

Nye Gamlingen - invitasjon til lukket konkurranse Nye Gamlingen - invitasjon til lukket konkurranse Konkurranseprogram 1 Innledning I samsvar med stadfestet kunstplan for Nye Gamlingen, innbyr Stavanger kommune til konkurranse om utforming av kunstprosjekt.

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMS-14/20988-1 111924/14 15.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger.

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger. Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger. Invitasjon Lyse inviterer arkitektfirma til prekvalifisering for deltakelse i en

Detaljer

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre

Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre NOTAT Til: Ungdommens Bystyre -43 () Detaljregulering av Trondheim Stasjonssenter notat til Ungdommens Bystyre 18.10.17 Innledning Rådmannen legger frem sak om Trondheim stasjonssenter til Ungdommens bystyre

Detaljer

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse...

1 Beliggenhet Eiendomsforhold Hovedkonsept Byggehøyder Byggegrenser Grad av utnyttelse... Oppdragsgiver: Strømsbusletta 9 AS Oppdrag: 706128 Strømsbusletta 9 Dato: 2014-05-12 Skrevet av: Johan Nyland Kvalitetskontroll: Per Christensen STRØMSBUSLETTA 9 - PLANLAGT UTBYGGING INNHOLD 1 Beliggenhet...

Detaljer

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015.

Disse bestemmelsene gjelder for regulert område vist med reguleringsgrense på plankart datert 25.9.2015. FORSLAG TIL REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN (DETALJPLAN) FOR KVARTALET STORGATA, RÅDHUSGATA, MUSEUMSGATA, PETER GRØNS GATE GNR 173, BNR 115, 116, 117, 119, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129,

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE Innledning Straume sentrum er i transformasjon under mottoet «fra kjøpesenter til by». Som et

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 1 NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 2 Prekvalifiseringsgrunnlag NorgesEiendom og Skanska Norge inviterer til en begrenset plan og designkonkurranse som skal gjennomføres

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L19

Hurum kommune Arkiv: L19 Hurum kommune Arkiv: L19 Saksmappe: 2016/218 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 28.01.2016 A-sak. Sætre sentrum - Arealdisponeringsplan for område BS 7 Saksnr Utvalg Møtedato 13/16 Planutvalget 08.03.2016

Detaljer

Invitasjon. Bakgrunn. souvenirer fortellingene om Norge og nordmenn? Konkurransen arrangeres i samarbeide med Utenriksdepartementet.

Invitasjon. Bakgrunn. souvenirer fortellingene om Norge og nordmenn? Konkurransen arrangeres i samarbeide med Utenriksdepartementet. >>> 1 Invitasjon Bakgrunn Norsk Form inviterer til deltakelse i Statens Designkonkurranse 2005. Temaet er souvenirer, et begrep som brukes om mye forskjellig som kjøpes eller samles som et minne om en

Detaljer

VEG- OG JERNBANETUNELLER I forbindelse med etableringen av nordre avlastningsvei og opprydding av trafikkforholdene i Osloveien og Innherredsveien, er det vedtatt et omfattende veitunellsystem. Vestre

Detaljer

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET

5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5 BESKRIVELSE AV OPPDRAGET 5.1 BAKGRUNN Prosjektet Strategisk plan for utearealer Tromsø sentrum, hører inn under kommunens 3-årige prosjekt «Transportnett Tromsø (TNT)» under delprosjekt «Miljø». Et resultatmål

Detaljer

- Materialbruk, både i forhold til miljøaspekt og drift/vedlikehold - Arkitektonisk form og detaljering - Konstruktiv realisme og byggbarhet - Økonomi

- Materialbruk, både i forhold til miljøaspekt og drift/vedlikehold - Arkitektonisk form og detaljering - Konstruktiv realisme og byggbarhet - Økonomi KONKURRANSEPROGRAM ÅPEN PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE FOR NYE NEDSTIGNINGSTÅRN Innbydelse Oslo kommune v/ Samferdselsetaten inviterer til designkonkurranse for nye nedstigningstårn i Oslo sentrum. Konkurransen

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERING FOR STORTORGET OG MORTERUDS GATE Arkivopplysninger: Saksbeh.: Geir Cock Arkivsaknr.: 08/4929 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 03.06.2010 Sist revidert:

Detaljer

Illustrasjonsplaner skal utformes i lik målestokk med plankart. Målestokk/originalformat skal oppgis.

Illustrasjonsplaner skal utformes i lik målestokk med plankart. Målestokk/originalformat skal oppgis. VEILEDER FOR ILLUSTRASJONER I PLANSAKER Innledning Formålet med veilederen er å sikre at beslutningsgrunnlaget i plansaker er best mulig. Gode illustrasjoner er viktige for å belyse saken for politikere,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Nytorget, en kulturell møteplass!

Nytorget, en kulturell møteplass! Visjon, mål og strategi Nytorget, en kulturell møteplass! Gjennom 6 mål og tilhørende strategi styrkes Nytorget som en kulturell møteplass. Dette er sentrale premisser for videre utvikling av Nytorget,

Detaljer

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling

Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Teknologidagene 2014, Ann-Margrit Harkjerr Trondheim, arkitekturstrategi og byens utvikling Foto: Ivar Mølsknes Foto: Carl-Erik Eriksson Byens utvikling 1915 1945 1970 1980 2000 Strategier for en langsiktig

Detaljer

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011

Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 NOTAT Gangforbindelse over/under sporområdet ved Hamar kollektivknutepunkt Delutredning til reguleringsplan med konsekvensutredning Ellen Haug 8. juni 2011 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Alternativer i

Detaljer

R 477b. Arkivsak:08/5706 BRATTØRKAIA 17 A, TRONDHEIM SENTRALSTASJON OG NY TVERRFORBINDELSE, REGULERINGSPLAN REGULERINGSBESTEMMELSER

R 477b. Arkivsak:08/5706 BRATTØRKAIA 17 A, TRONDHEIM SENTRALSTASJON OG NY TVERRFORBINDELSE, REGULERINGSPLAN REGULERINGSBESTEMMELSER Byplankontoret R 477b Arkivsak:08/5706 BRATTØRKAIA 17 A, TRONDHEIM SENTRALSTASJON OG NY TVERRFORBINDELSE, REGULERINGSPLAN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :30.06.2008 Dato for siste revisjon

Detaljer

Fem ulike oppgaver én konkurranse

Fem ulike oppgaver én konkurranse Fem ulike oppgaver én konkurranse Bicycle Open Pimp my bike Drammen Bike n ride Asker Cycle freeway Bærum Cycling city centre Oslo Ellen Haug, Civitas Tenk utenfor boksen! Kan levere forslag til deler

Detaljer

Dato: Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... *

Dato: Dato for siste revisjon: Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR FELT K9B OG K10 - PLAN NR. 1686 Dato:... 24.04.08 Dato for siste revisjon:... 22.03.10 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

Nasjonal Steinpark på Østmarkneset

Nasjonal Steinpark på Østmarkneset Konkurransegrunnlagets del II Forprosjekt for Nasjonal Steinpark på Østmarkneset Dato: 26.05.2014 1. Generelt Trondheim kommune, Kommunalteknikk, innbyr til en åpen konkurranse om utarbeiding av et forprosjekt

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Dette er. Grandkvartalet

Dette er. Grandkvartalet Dette er Grandkvartalet Grandkvartalet vil gjøre vandringen mellom Torget og indre havn til en opplevelse. Ta Prinsegata tilbake Larviks gamle hovedgate revitaliseres med butikker i gateplan og varierende

Detaljer

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter 1. Planstatus og avgrensning Området for nytt kirke- og kultursenter er regulert til midlertidig innfartsparkering og fremtidig bypark (IP2)

Detaljer

R 477. Reguleringsplan for BRATTØRKAIA, TRONDHEIM SENTRALSTASJON OG NY TVERRFORBINDELSE.

R 477. Reguleringsplan for BRATTØRKAIA, TRONDHEIM SENTRALSTASJON OG NY TVERRFORBINDELSE. TRONDHEIM KOMMUNE Byplankontoret R 477 Arkivsak:04597 Reguleringsplan for BRATTØRKAIA, TRONDHEIM SENTRALSTASJON OG NY TVERRFORBINDELSE. Reguleringsbestemmelser Planen er datert :03.03.2006 Dato for siste

Detaljer

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune

Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø. Næringsforeningen, , Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Byplan Sortland Eksempel fra Tromsø Næringsforeningen, 25.04.12, Kristine Røiri, arkitekt/ byplanlegger, Byutvikling, Sortland kommune Sentrumsplan for Tromsø Fokus på innhold i den ferdige planen Hvorfor

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 6. desember 2004 i sak 2004/150

Klagenemndas avgjørelse 6. desember 2004 i sak 2004/150 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Selbu kommune arrangerte plan- og designkonkurranse i forbindelse med om- og utbygging av Mebond skole. En evalueringskomité bestående av seks personer bedømte tilbudene

Detaljer

BREKSTAD OPPDRAGSBESKRIVELSE. Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG

BREKSTAD OPPDRAGSBESKRIVELSE. Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG BREKSTAD Utvikling av kystbyen - parallelloppdrag INVITASJON MED FORELØPIG OPPDRAGSBESKRIVELSE Innhold 01 NÅ skal kystbyen Brekstad formes!... 3 02 Bakgrunn... 4 03 Målsetting for Kystbyen Brekstad - Oppgaven...

Detaljer

Januar 2013 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE LIALØKKA INNBYDELSE

Januar 2013 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE LIALØKKA INNBYDELSE Januar 2013 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE LIALØKKA INNBYDELSE PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE LIALØKKA INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1 2. Tomta og husa 1 3. Kort om gjennomføring av konkurransen 1 3.1 Befaring,

Detaljer

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse

Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Vedlegg 1: Forprosjekt Kollektivknutepunkt i Elverum bakgrunn og oppdragsbeskrivelse Bakgrunn og problemstilling Elverum kommune arbeider for tiden med flere større planoppgaver for Elverum sentrum. Dette

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 11/2327-9 SAMLET SAKSFRAMSTILLING OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR ESPERNØSTRE DEL AV NY BYDEL I HAMAR STRANDSONE - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN

Detaljer

R 0384h. Byggeområder Område for hotell med tilhørende anlegg Annet kombinert formål; forretning/kontor/bevertning/hotell

R 0384h. Byggeområder Område for hotell med tilhørende anlegg Annet kombinert formål; forretning/kontor/bevertning/hotell Byplankontoret Arkivsak:05/33491 R 0384h BRATTØRA, KONGRESSHOTELL REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert :10.01.2008 Dato for siste revisjon av plankartet :15.01.2009 Dato for siste revisjon av

Detaljer

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ )

Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe. Forslag til konklusjon (UT/ ) Parallelloppdrag Marienlyst Ny multifunksjonshall Evalueringsruppe Forslag til konklusjon (UT/13 11 12) 1. Bakgrunn Marienlyst Utvikling AS (MU) har 29.04.2013 invitert 4 arkitektkontor til parallelloppdrag

Detaljer

Vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nedre Torg, Bodø sentrum

Vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nedre Torg, Bodø sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 08.10.2015 70964/2015 2014/6568 L13 Byplankontoret Vedtak om utleggelse til høring og offentlig ettersyn av forslag til detaljregulering av Nedre

Detaljer

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014

Sundland. - reguleringsplan - utbyggingsavtale. Formannskapet 09.12.2014 Sundland - reguleringsplan - utbyggingsavtale Formannskapet 09.12.2014 Gjeldende reguleringsplan for Sundland, vedtatt 23.09.2003 Utbyggingspotensial ca. 300.000 m2 BRA Reguleringsplan for Sundland, vedtatt

Detaljer

Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg.

Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. Nye Vardheim Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. KONKURRANSEPROGRAM 19.10.2012 INNHOLD 1 Invitasjon... 3 2 Oppgave og utfordring... 3 2.1

Detaljer

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett

Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett 30.11.2016 Trondheim Stasjonssenter vil samle alt i ett -adressa.no Pluss NYHETER + SPORT EADRESSA KULTUR UKEADRESSA ØKONOMI MENINGER PLUSS + BLI ABONNENT Hei, Torunn ANNONSE FORSIDEN / TRONDHEIM STASJONSSENTER

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN

REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER PLAN NR. 1735 DETALJREGULERINGSPLAN FOR DELFELT VII, STRANDKANTEN Dato:... 12.04.11 Dato for siste revisjon:... Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

1 FELLESBESTEMMELSER

1 FELLESBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR KALDNES FELT K OG N. PLAN NR. 65 221 1 FELLESBESTEMMELSER 1.1 Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til rette og gi rammer for en utbygging

Detaljer

Holmen Områderegulering med konsekvensutredning. Formannskapet

Holmen Områderegulering med konsekvensutredning. Formannskapet Holmen Områderegulering med konsekvensutredning Formannskapet 12.12. 2017 05.01.2016 Planrammer Kommuneplan 2015-2036 gir rammer for reguleringsplanen Holmen-forhold til samarbeidsavtaler med jernbaneaktører

Detaljer

Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Bestemmelser. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet

Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet, Hammerfest kommune Bestemmelser. Hammerfest kommune. Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet Hammerfest kommune Reguleringsplan for Parkeringsareal Batteriet Bestemmelser Vedtatt i Kommunestyret: 08.11.07. Side 1 av 6 1 Planens formål og avgrensning 1.1 Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge

Detaljer

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG - Eller: Kjøpes arkitektur i meter og kilo? Foredrag ved Difi-konferansen 2. november 2010 ved Konkurransesjef Per Rygh Norske Arkitekters Landsforbund

Detaljer

Samlet campus i Trondheim

Samlet campus i Trondheim Foto: Carl Erik Eriksson Nabomøte 5.10..2017 Samlet campus i Trondheim Per A Tefre, planprosjektleder campus, Trondheim kommune NTNUs vedtak om overordnet lokalisering, 18.10.2016: Nye bygg for samlet

Detaljer

KUNSTPLAN BRATTØRKAIA, ST.OLAVS PIR OG MOLOEN

KUNSTPLAN BRATTØRKAIA, ST.OLAVS PIR OG MOLOEN KUNSTPLAN BRATTØRKAIA, ST.OLAVS PIR OG MOLOEN Trondheim desember 2013 Innhold Byutviklingsprosjektet Brattøra... 2 Helhetsplanen... 2 Tanken bak utformingen i helhetsplanen... 4 Visjonen for området...

Detaljer

Figur 72 Klubbgata i dag

Figur 72 Klubbgata i dag 3.3.1.6.3 Klubbgata Klubbgata i dag Klubbgata er en av Stavanger sentrum sine mest markante forretningsgater og en av de få, om ikke den eneste, som har karakter av storbygate med lineær struktur i indre

Detaljer

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum

Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Tettstedskonferansen Odda 28.04. 29.04.2010. Arild Bakken Prosjektleder Hvem er jeg? Kommunalkandidat fra Norges kommunal og sosialhøgskole Erfaringer: Troms

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL OMRÅDEPLAN FOR KJØLELAGERET PLAN NR. 241 Dato 04.12.15 Dato for siste revisjon 04.12.15 Dato for siste revisjon Vågan kommune 04.12.15/06.06.2016/KS 20.06.2016

Detaljer

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET

REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET REVIDERT FORSLAG REGULERINGSPLAN FOR GRANDKVARTALET Justert illustrasjon ned Prinsegata med inntrukket toppetasje REGULERINGSFORSLAGET UTVIKLET ETTER 1. GANGSBEHANDLING OG OFFENTLIG HØRING Reguleringsforslaget

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn BUL idrettspark Arkivsak 05/01042 Arkivkode 20050012 Vedtatt 29.01.07 Oppdatert etter MVE 27.10.09 Oppdatert etter mindre endring 11.11.10 1 Planens intensjon Plankart og

Detaljer

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien

Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Region nord Ressursavdelingen Plan og prosjektering Mars 2017 Bypakke Bodø Detaljregulering fv. 834 Nordstrandveien Informasjon om planoppstart Elisabet Kongsbakk Innhold Innhold... 1 1 Innledning... 2

Detaljer

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR STEINKJER STASJONSOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planforslag, datert

REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR STEINKJER STASJONSOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planforslag, datert Dato: 04.02.2010 Saksnr/Løpenr: 2008/8992-3308/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING) FOR STEINKJER STASJONSOMRÅDE. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planforslag, datert 01.03.10 Saksbehandling:

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Byutvikling med kvalitet -

Byutvikling med kvalitet - Byutviklingsforum Drammen 6. desember 2010 Byutvikling med kvalitet - Hva er nødvendig og ønskelig kvalitet på prosjekter i sentrum? Bjørn Veirud - Byplan Hensikten med dette innlegget HAR VI FELLES OPPFATNINGER

Detaljer

Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009

Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009 Tilbakeblikk på beslutninger om hovedadkomst til Strandsonen/Espern Notat fra Hamar kommune Arealplan 13. mars 2009 Notatet oppsummerer utredninger og beslutninger forut for utforming av plandokumenter

Detaljer

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune

Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Skolen i byen byen i skolen i Kongsvinger sentrum. Kandidat til Bymiljøprisen 2009. Forslagstiller: Kongsvinger kommune Bymiljøprisen 2009 Det siste halve året har Kongsvinger hatt mye å feire. I november

Detaljer

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten

Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten Sandnes nye rådhus - aktive fasader og samspill med havnefronten I Utvalg for byutviklings vedtak 09.03.2016 om å legge ut planforslag for det nye rådhuset på høring, blir prosjektet bedt og å vie særlig

Detaljer

PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE

PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE KONKURRANSEBESTEMMELSER for PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE for Røstad aktivitetsområde Innhold 1 Innbydelse... 3 2 Konkurransegrunnlaget m.v.... 4 2.1 Konkurransegrunnlaget 4 2.2 Spørsmål til konkurransegrunnlaget

Detaljer

Midt-Nordens Logistikknutepunkt Det helhetlige grepet DESEMBER 2010 JSTARKITEKTER AS

Midt-Nordens Logistikknutepunkt Det helhetlige grepet DESEMBER 2010 JSTARKITEKTER AS Midt-Nordens Logistikknutepunkt Det helhetlige grepet DESEMBER 2010 JSTARKITEKTER AS Stjørdal havn Mulig transformasjonsområde 3 Trondheim lufthavn,værnes Mulig transformasjonsområde 1 Mulig transformasjonsområde

Detaljer

Gjeldene planer Nytorget

Gjeldene planer Nytorget Gjeldene planer Nytorget Overordnete planer Kommunedelplan for Stavanger sentrum 1994 2005: Eiendommen er en del av RP20, regulert til erverv/offentlig bygg. Bebyggelsen kan erstattes med nybygg. Kommuneplan

Detaljer

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK Oppdragsgiver: Oppdrag: 610369-01 Lokalklimavurdering Grandkvartalet Notat Dato: 28.09.2016 Skrevet av: Hanne C. Jonassen Kvalitetskontroll: Else Bingen Sande LOKALKLIMA OG SOL_SKYGGE GRANDKVARTALET LARVIK

Detaljer

Gode byrom er viktig for gående!

Gode byrom er viktig for gående! Gode byrom er viktig for gående! Hvordan oppnår vi gode byrom i Oslo Yngvar Hegrenes Sekretariatet for 14.februar 2012 Bakgrunn og formål med prosjektet Byrådet har i sak 1185/05 - Organisering av prosjektet

Detaljer

Ørland kommune Arkiv: L /334 Dato: SAKSFRAMLEGG

Ørland kommune Arkiv: L /334 Dato: SAKSFRAMLEGG Ørland kommune Arkiv: L12-2014/334 Dato: 03.06.2014 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Oddgeir Myklebust Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalget - Ørland kommune Planutkast - områdeplan Brekstad Vedlegg: 1 20140603

Detaljer

Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert

Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert Strandholmen Brygge, Holmestrand Skisseplan Strandpromenade beskrivelse datert 28.10.15. Situasjon Tomten består i dag i hovedsak av et flatt plenareal og gruset område, på tidligere utfyllingsområdet,

Detaljer

Kommunedelplan for Stavanger sentrum

Kommunedelplan for Stavanger sentrum Orientering om rådmannens forslag Kommunedelplan for Stavanger sentrum Grønn by 5.april 2016 Tilgjengelig på: www.stavanger.kommune.no Fra strategi Til plan HAVNEFRONTEN VERN OG FORNYELSE MOBILITET SENTRUMS

Detaljer

INTEGRERT KUNST FASADE NOVA

INTEGRERT KUNST FASADE NOVA KONKURRANSEPROGRAM INTEGRERT KUNST FASADE NOVA CICIGNONS PLASS Presentert under Trondheim Matcmaking 18. - 20. oktober 2009 AØF Arbeidernes Økonomiske Fellesorganisasjon LINK SIGNATUR 19.11.2009 SIDE 1

Detaljer

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst

Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst VEDLEGG Vedrørende vedtak i Planutvalget 16.12.2014 Kommentarer til momenter Planutvalget ønsket belyst INTERESSEAVVEINING MELLOM PRIVATE OG OFFENTLIGE INTERESSER. DET VISES HER SÆRSKILT TIL STRANDPROMENADE

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM

RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak-dok. 13/02878-1 Saksbehandler Janne Weisser Behandles av Utsmykkingsutvalget Bystyret Møtedato RETNINGSLINJER FOR KUNST I KOMMUNALE BYGG OG UTEROM Del 1. (Grunnlag)

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. MOTTAK AV GAVER I FORM AV KUNSTVERK ELLER MONUMENT Arkivsaksnr.: 05/06845

Saksframlegg. Trondheim kommune. MOTTAK AV GAVER I FORM AV KUNSTVERK ELLER MONUMENT Arkivsaksnr.: 05/06845 Saksframlegg MOTTAK AV GAVER I FORM AV KUNSTVERK ELLER MONUMENT Arkivsaksnr.: 05/06845 Forslag til vedtak: Formannskapet vedtar rådmannens forslag til retningslinjer for mottak av gaver i form av kunstverk

Detaljer

1 Reguleringsplan: Strandpromenade og parkering

1 Reguleringsplan: Strandpromenade og parkering 1 Reguleringsplan: Strandpromenade og parkering Plankart og bestemmelser datert: 14.02.2005 Dato for siste revisjon av planen: 04.05.05 Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 14.06.05 Dato for kommunestyrets

Detaljer

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum

Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 29.04.2016 32319/2016 2013/4285 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til nytt offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Rådhusparken/Solparken,

Detaljer

Flyfoto Hinna Park. Sentral tomt på Storhaug. Attraktivt område for 66 boliger til salgs

Flyfoto Hinna Park. Sentral tomt på Storhaug. Attraktivt område for 66 boliger til salgs Flyfoto Hinna Park Sentral tomt på Storhaug Attraktivt område for 66 boliger til salgs Rosenvang 6/10799 Tomten ligger i et attraktivt boligområde sentralt i Storhaug bydel. Den grenser til friområde i

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

ÅPEN IDEKONKURRANSE FOR STUDENTER Walk of Peace. Vil du være designeren bak Trondheims nye attraksjon?

ÅPEN IDEKONKURRANSE FOR STUDENTER Walk of Peace. Vil du være designeren bak Trondheims nye attraksjon? ÅPEN IDEKONKURRANSE FOR STUDENTER Walk of Peace Vil du være designeren bak Trondheims nye attraksjon? Hollywood har lenge hatt sin Walk of Fame, som preges av stjerner nedfelt i bakken. Trondheim vil nå

Detaljer

NY KIRKE PÅ FLEKKERØY

NY KIRKE PÅ FLEKKERØY NY KIRKE PÅ FLEKKERØY Invitasjon til prekvalifisering Foto: Wikimedia Commons Begrenset plan- og designkonkurranse NY KIRKE PÅ FLEKKERØY Den aktive menigheten på Flekkerøy utenfor Kristiansand, har vokst

Detaljer

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 08/360-4 Dato: BYUTVIKLINGSPROSJEKT STRØMSØ TORG - DETALJPROSJEKT

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 08/360-4 Dato: BYUTVIKLINGSPROSJEKT STRØMSØ TORG - DETALJPROSJEKT SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L80 Arkivsaksnr.: 08/360-4 Dato: 17.02.09 BYUTVIKLINGSPROSJEKT STRØMSØ TORG - DETALJPROSJEKT INNSTILLING TIL: Formannskapet 10.03.09 Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted, Stavanger

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted, Stavanger Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted, Stavanger Invitasjon SpareBank 1 SR-Bank (heretter kalt SR-Bank) inviterer arkitektfirma

Detaljer

POWERHOUSE. brattørkaia

POWERHOUSE. brattørkaia POWERHOUSE brattørkaia INNHOLD Form følger miljø 11 Trondheims nye signalbygg 12 Kart 1 Om området 1 Powerhouse Brattørkaia 1 Møteromsenter, kantine og auditorium 20 Snittegning og arealtabell 21 Plantegninger

Detaljer

En bedre start på et godt liv

En bedre start på et godt liv gressoslo.no / illustrasjoner Eve-Images / foto fra Skorpa: Ingebjørg Fyrileiv Guldvik og Interiør Foto AS En bedre start på et godt liv Vi som står bak prosjektet Utbygger for Utlandet er Skorpa Eiendom

Detaljer

Høydestudie Tynset sentrum Notat

Høydestudie Tynset sentrum Notat Høydestudie Tynset sentrum Notat Bakgrunn: Tynset kommune har i forbindelse med reguleringsarbeider i Tynset sentrum engasjert Multiconsult AS for å gjøre en høydestudie. Høydestudien skal på et overordnet

Detaljer

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saksframlegg. Sammendrag STATUS NYTORGET OG NYTT TINGHUS STAVANGER KOMMUNE. Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FVE-14/7732-10 95621/15 19.10.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Stavanger formannskap (AU) / 17.11.2015 Stavanger

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN

BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN II FOR BATTERIET/KIRKEPARKEN Dato: 31.01.13 Dato for siste revisjon: 30.04.13 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning: I I medhold av plan- og bygningslovens

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748 Tromsø kommune REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR STRANDKANTEN DELFELT II - PLAN NR. 1748 Dato:... 12.05.03 Dato for siste revisjon:... 12.05.11 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012

Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Vedlegg 1: Konkurransegrunnlag regler for konkurransen Åpen anbudskonkurranse om parallelle oppdrag for Sandvika sentrum og stasjonsområde 26. mars 2012 Innholdsfortegnelse: Innholdsfortegnelse:... 1 1

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommuneplanutvalget /15 Kommunestyret /15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommuneplanutvalget /15 Kommunestyret /15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommuneplanutvalget 08.10.2015 21/15 Kommunestyret 19.10.2015 118/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi

Detaljer

1. CUMULUS Individuell kritikk

1. CUMULUS Individuell kritikk 1 1. CUMULUS Individuell kritikk 1. Organisering av bebyggelsen, utearealer og trafikk Cumulus foreslår 2 alternative måter å videreutvikle eksisterende fylkeshus, uten å disponere parkareal eller eksisterende

Detaljer

Espern bru Program for parallelloppdrag

Espern bru Program for parallelloppdrag Espern bru Program for parallelloppdrag 01.06.07 1. Bakgrunn Espern bru er en forutsetning for utbyggingen av Strandsonen i henhold til kommunedelplanen for Strandsonen, vedtatt 26.06.2003. Som underlag

Detaljer

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE

Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Vedlegg 3: ESTETISK REDEGJØRELSE Landskap Den fremtredende terrengformasjonen i området, der hele Solberg Spinderi ligger i skrånende terreng med markante høydeforskjeller, vil ikke bli svekket i sitt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune /49 Kommunestyret - Ørland kommune

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune /49 Kommunestyret - Ørland kommune Arkiv: L12-2017/182 Dato: 30.05.2017 Saksbehandler: Thomas Engen SAKSFRAMLEGG Saksnr Utvalg Møtedato 17/22 Planutvalget - Ørland kommune 07.06.2017 17/49 Kommunestyret - Ørland kommune 15.06.2017 REGULERINGSPLAN

Detaljer

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS

NRK B-fløy. Fasaderehabilitering Fuger og vinduer. Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering. Rambøll Norge AS NRK B-fløy Fasaderehabilitering Fuger og vinduer Konkurransegrunnlag Del I Prekvalifisering NRK Rambøll Norge AS januar 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innbydelse... 3 2. Anskaffelsesprosedyre... 3 3. Orientering

Detaljer

Figur 1 Kartutsnitt over studieområdet med lokalisering av området i Trondheim (innfelt).

Figur 1 Kartutsnitt over studieområdet med lokalisering av området i Trondheim (innfelt). Bakgrunn Per Knudsen rkitektkontor S har utarbeidet en tra kkanalyse i forbindelse med en planlagt utbygging av området i Hanskemakerbakken 2 ved Ila i Trondheim. Området ligger inntil Hanskemakerbakken

Detaljer

Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Rettet etter Bystyrets vedtak. 03.03.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 26.02.

Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Rettet etter Bystyrets vedtak. 03.03.2015 Dato for godkjenning av (vedtaksorgan) : 26.02. Byplankontoret Planident: k20110003 Arkivsak: 11/53460 og 07/44293 Tiller, kommunedelplan Planbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene : Rettet etter Bystyrets vedtak. 03.03.2015 Dato for

Detaljer

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury.

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 11037/2013 2012/6849 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/18 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/32 Bystyret 21.03.2013 Arkitektkonkurranse

Detaljer