Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg."

Transkript

1 Nye Vardheim Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. KONKURRANSEPROGRAM

2 INNHOLD 1 Invitasjon Oppgave og utfordring Utgangspunktet Mål og visjon Brukerne i sentrum samhandling Velferdsteknologi Frivillighet Romprogram Rammer og forutsetninger Tomt Vardheim-området Eksisterende bygningsmasse Regulering Utbyggingsstrategi byggetrinn nybygg på 4F byggetrinn nybygg på 4C Rehabilitering av 4D og 4E Grunnforhold Uterom Energi og miljø Universell utforming Økonomi Konkurransebetingelser og tekniske bestemmelser Konkurransebetingelser Utlyser av konkurransen Anskaffelsesprosedyre Språk Tidsplan Evalueringskriterier Kontaktpunkt for ytterligere informasjon konkurransefunksjonær Krav til innlevering av utkast Krav til materialet som skal leveres Innlevering Anonymitet / navneseddel Avvik fra konkurranseprogrammet Bedømmelse av innleverte utkast Utstilling, publisering og kunngjøring Jury Bedømmelse, premiering og honorering Juryens rapport Forsikring og retur av utkast Opphavsrett, eiendomsrett og nytterett Oppdrag etter konkurransen Vedlegg /10

3 1 INVITASJON Randaberg kommune ligger på Nord-Jæren, med Stavanger som nærmeste nabo. Kommunen er del av en region som er preget av sterk vekst og utvikling. I utstrekning er vi landets minste fastlandskommune med et areal på 24,7 km 2, innbyggertallet er på Randaberg sentrum ligger geografisk plassert midt i kommunen, med korte avstander til alle kommunens innbyggere. Her finnes offentlige tjenester, butikker og andre servicefunksjoner. 60% av kommunens areal er landbruk. Det vil si at innbyggerne bor tett og nært hverandre, landbruket og sentrum. Vi ønsker å dyrke de nære relasjonene innbyggerne imellom slik at det skaper trivsel og et tett samfunn der individet blir sett og ivaretatt. Dette har gitt seg utslag i kjerneverdiene Nær, Åpen og Aktiv, samt Randaberg kommunes visjon om at «Sammen skaper vi den grønne landsbyen». Kommunen har en ung og økende befolkning, men andelen eldre innbyggere øker relativt sett mest. For å imøtekomme det økte behovet for helse og velferdstjenester må Randaberg legge til rette for denne utfordringen. Morgendagens helse og velferdstjenester har som mål at innbyggerne skal holde seg friske lenger og leve et selvstendig liv lengst mulig. Dette betyr at vi må drive aktiv innovasjon for å utføre helse og omsorgstjenestene på en fremtidsrettet måte. 2 OPPGAVE OG UTFORDRING 2.1 UTGANGSPUNKTET Store deler av Randabergs helse- og velferdstjenester er knyttet til området Vardheim i Randaberg sentrum. Her finner man omsorgsboliger i bofellesskap, sykehjem, helsestasjon, distriktspsykiatrisk senter, avdeling barn og familie, fysio- og ergoterapitjenester, mv. Samlet bygningsmasse er på knapt 9000 m2 BRA og er oppført i flere etapper fra tidlig 70-tall fram til sent 80-tall. Vardheim skal de neste årene bygges for å huse fremtidens helse- og velferdstjenester i Randaberg. Området tenkes tilført minst nye m2 BRA, i tillegg kommer arealer til erstatning for bygg 4C som rives. Nybygg skal i hovedsak skje på områdene 4F og 4C. 2.2 MÅL OG VISJON BRUKERNE I SENTRUM. Nye Vardheim skal gi Randabergs innbyggere fremtidsrettede helse- og velferdstjenester. Innbyggeren skal være aktivt deltagende i utforming av egne tjenester og stimuleres og støttes i å bruke egne ressurser. Nye Vardheim skal være et pulserende, åpent og trivelig møtested der unge og gamle opplever seg møtt og ivaretatt. Brukerne av senteret vil være mange med ulike behov SAMHANDLING Helse og omsorgstjenestene skal bli bedre på å samhandle tverrfaglig i tjenesteutøvelsen til den enkelte brukeren. Det skal være sammenheng og helhet i tjenestene som den enkelte innbygger tilbys. En viktig forutsetning er at de ulike fagmiljøene kommuniserer godt med hverandre. De arkitektoniske løsningene skal fremme kommunikasjon og samhandling. 3/10

4 2.2.3 VELFERDSTEKNOLOGI Framtidens helse og omsorgstjenester innbefatter å ta i bruk ulike former for velferdsteknologi både i sykehjem og omsorgsboligene, og i samhandling med ulike samarbeidsparter. Det viktigste målet er at pasienten eller beboeren ved hjelp av teknologi skal kunne mestre dagliglivets funksjoner så selvstendig som mulig. Det andre målet er at teknologi skal fremme effektiv samhandling mellom interne og eksterne tjenesteleverandører FRIVILLIGHET Framtidens helse og omsorgstjenester er avhengig av ressursene som finnes i lokalsamfunnet hos pårørende, frivillige organisasjoner og andre. Kommunen må legge til rette for at disse ressursene blir aktivert. I Nye Vardheim ønsker vi å legge til rette lokaler som skal fremme et stimulerende og aktivt miljø for frivillige. 2.3 ROMPROGRAM Det er utarbeidet romprogram for tjenestene som skal lokaliseres til områdene 4C, 4D, 4E og 4F. Her inngår også tjenester som allerede er lokalisert til området. For fullstendig romprogram se Vedlegg 2: Romprogram. 3 RAMMER OG FORUTSETNINGER 3.1 TOMT VARDHEIM-OMRÅDET Vardheim ligger sentralt til i Randaberg, like nedenfor friområdet Varen og henvendt mot Torvmyrveien, kirken og sentrum. Det er de siste par årene jobbet med å se på potensialet på tomten i forhold til utnyttelse av eksisterende bygningsmasse, mulighet for nybygg, etasjeantall etc. Det er med bakgrunn i dette vedtatt en strategi for videre utbygging på tomten, se punkt EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE Eksisterende bygningsmasse på Vardheim: - 4A: Omsorgsboliger. Skal opprettholdes slik det står og inngår ikke i romprogram. - 4B: Omsorgsboliger, dagsenter, kafe. Omsorgsboliger skal opprettholdes slik det står og inngår ikke i romprogram. Dagsenter og kafe skal gjøres endringer i og inngår i romprogrammet. - 4C: Sykehjem, helsestasjon, kjøkken med mer. Bygget skal rives. Tjenestene skal opprettholdes og inngår i romprogrammet. - 4D: Barn- og familie, fysio/ergo, hjemmesykepleien med mer. Tjenestene skal opprettholdes og utvides. Alle arealer medtatt i romprogram. - 4E: Ryfylke distriktspsykiatrisk senter (DPS). Forutsettes flyttet fra området innen 2. byggetrinn. 3.3 REGULERING Det er varslet oppstart av regulering av tomten. Videre reguleringsarbeid vil avvente utfallet av arkitektkonkurransen. Gjeldende planer for området: - Kommuneplan for Randaberg: - Kommunedelplan for Randaberg sentrum: Merk: høyder gitt under «Byggehøyder og utnyttelse» (s.50) er ikke bindende for arkitektkonkurransen. I konkurransefasen vurderer arkitekt etasjeantall og høyder på fritt grunnlag. 4/10

5 3.4 UTBYGGINGSSTRATEGI Det er politisk besluttet en utbyggingsstrategi for Vardheim-området, jfr. Vedlegg 3: Saksframlegg Utbyggingsstrategi for Vardheimprosjektet. Vedtatt utbyggingsstrategi er alternativ 3 i saksframlegget BYGGETRINN NYBYGG PÅ 4F 4F ligger i skråningen på baksiden av eksisterende bygg 4D og barnehagen. Arealet er i dag i hovedsak parkering, noe gresskråning og en del som inngår i uteområdet til barnehagen. Eksisterende parkeringsplass ligger nesten på høyde med taket på 4D. 4F er vurdert til å kunne ta inntil 2 etasjer + parkeringskjeller (jfr politisk vedtatt utbyggingsstrategi). Arkitekt står i konkurransefasen fritt til selv å vurdere etasjeantall og høyder. Tilknytning til 4D: Nybygget er tenkt knyttet til eksisterende bygningsmasse på Vardheim med påbygg på 4D. 4D er opprinnelig bygget med tanke på 1 ekstra etasje og vil konstruksjonsmessig tåle dette. Det må vurderes om påbygg på 4D kun gjøres for å få tilknytningen mellom eksisterende og ny bygningsmasse, eller om hele 4D bygges på med en 3.etasje. Barnehagen (Solbakken barnehage): Solbakken barnehage har parkering, varelevering og hovedinngang fra parkeringsplass på område 4F. Alle disse funksjonene må ivaretas. Deler av barnehagens uteområde ligger også på området som nå er innlemmet i område 4F. Eksisterende uteområde for barnehagen er lite og delvis lite egnet for formålet. Vi ønsker å se på muligheten for samspill mellom barnehagen og Vardheim-komplekset, f.eks ved å ha felles uteområder. På den bakgrunn har vi valgt å ikke sette noen grense for hvor mye av arealet på 4F som kan bebygges, men vi setter som en forutsetning at gjennom nybygget vil barnehagen få: - opprettholdt tilfredsstillende atkomst, parkering, varelevering etc. - bedre og gjerne større uteområder enn hva de har i dag. Må løses i 1. byggetrinn: - Sykehjem og/eller omsorgsboliger i bofellesskap, pkt. 5 og/eller 6 i romprogram. - Utvidelse kontorlokaler for barn- og familie, pkt. 18,1; 18,2; 18,3; 18,4; 18,5; 18,6 og 18,7 i romprogram BYGGETRINN NYBYGG PÅ 4C Eksisterende bygg på 4C rives og nybygg oppføres. 4C er vurdert til å kunne ta inntil 4 etasjer + parkeringskjeller (jfr politisk vedtatt utbyggingsstrategi). Arkitekt står i konkurransefasen fritt til selv å vurdere etasjeantall og høyder REHABILITERING AV 4D OG 4E Eksisterende bygningsmasse på 4D og 4E skal i størst mulig grad benyttes slik den står. Det vil i noen grad være behov for en del rehabilitering og eventuelt ombygging (blant annet avhengig av hvilke tjenester bygget fylles med). På nåværende tidspunkt er denne bygningsmassen vurdert til å skulle beholdes, samtidig ser en at denne vurderingen kan endre seg over tid. På den bakgrunn ønsker en å i størst mulig grad holde åpent for å senere vurdere riving og nybygg på hele eller deler av dette området. Eksisterende bygg 4E - Ryfylke distriktspsykiatrisk senter (DPS): 5/10

6 Det kan forutsettes at bygg 4E frigjøres til 2. byggetrinn. Ryfylke distriktspsykiatriske senter benytter i dag disse lokalene, men vil sannsynligvis flytte ut av området. Gjennom frigjøring av disse lokalene gis det større mulighet til å vurdere tilbygg og ny fasade mot Torvmyrveien. 3.5 GRUNNFORHOLD Grunnen i området antas å bestå av grus og leire. Det er usikkert hvor langt det er ned til fjell. Etter det en kjenner til er det ikke negative erfaringer med grunnforholdene knyttet til tidligere byggeprosjekter på Vardheim. Det skal heller ikke være støtt på fjell ved tidligere byggeprosjekter på Vardheim. Behov for grunnboringer vil bli vurdert på et senere tidspunkt i prosjektet. 3.6 UTEROM Alle brukere av bygget skal ha gode uterom; besøkende, beboere, pasienter og ansatte. Alle uterom for beboere skal tilrettelegges for mennesker med demens. Område 4F strekker seg inn over uteområdene til Solbakken barnehage. Her skal det ses på mulighetene for å få til et samspill mellom behovene Vardheim har til uteområder og barnehagens behov. Kan vi få til et felles uteområde der brukerne av f.eks sykehjemmet eller beboerne i omsorgsboligene kan ha felles uteområde med barnehagen? I utgangspunktet kan dette bidra til spennende møter mellom gammel og ung som kan gi verdifulle opplevelser i hverdagen. For enkelte vil det være nok adspredelse å bare kunne sitte inne å se på ungene som leker ute. Utearealene bør gi muligheter både for skjerming og for åpne fellesrom. Forutsetningene for barnehagen er at den får et minst like stort og helst bedre tilgjengelig uteområdet enn i dag. 3.7 ENERGI OG MILJØ Nybygg skal tilfredsstille krav til lavenergibygg klasse 2 gitt i NS3700 Kriterier for passivhus og lavenergihus - Boligbygninger og NS 3701 Kriterier for passivhus og lavenerebygninger Yrkesbygninger. 3.8 UNIVERSELL UTFORMING Bygg skal utformes i tråd med NS Universell utforming av byggverk. 3.9 ØKONOMI Ny bebyggelse skal ha en god økonomi i et livssyklusperspektiv. I dette ligger at investeringsnivået skal være nøkternt, men gi rom for de beste løsningene sett over tid. Endelige økonomiske rammer for første byggetrinn vil bli lagt i forbindelse med skisseprosjekt. Det er videre av vesentlig betydning at arkitektoniske løsninger gir rom for en god og rasjonell drift av tjenestene som skal ytes i byggene. 4 KONKURRANSEBETINGELSER OG TEKNISKE BESTEMMELSER 4.1 KONKURRANSEBETINGELSER UTLYSER AV KONKURRANSEN Randaberg kommune v/ Kommunal utvikling er utlyser av konkurransen. Besøksadresse: Randaberg kommune, Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg. 6/10

7 4.1.2 ANSKAFFELSESPROSEDYRE Konkurransen gjennomføres som begrenset plan- og designkonkurranse etter prekvalifisering, ihht lov og forskrift om offentlige anskaffelser kapittel 23. Det er valgt ut 4 deltakerteam SPRÅK Konkurransens språk i alle ledd er norsk og utlyser ber konkurransedeltakerne være konsekvent på dette med tanke på teamenes anonymitet TIDSPLAN Arkitektkonkurranse: Innleveringsfrist del 1 - prekvalifisering: Utsending grunnlag for prosjektkonkurranse: oktober 2012 Innleveringsfrist del 2 - prosjektkonkurranse: Evaluering + kåring av vinner: januar 2013 Politisk behandling og kontrahering ARK: februar-mars 2013 Byggeprosjekt 1. byggetrinn: Skisseprosjekt/forprosjekt: vår 2013 Detaljprosjekt: høst/vinter Utførelse: Byggeprosjekt 2. byggetrinn: EVALUERINGSKRITERIER Kriterier for vurdering av arkitektutkast, i uprioritert rekkefølge: - Funksjonalitet (innplassering av romprogram, planløsninger, kommunikasjonas mv) - Arkitektur forholdet til brukere og omgivelsene; byggeriet kan i seg selv være en verdi for brukere og for landsbyen det ligger i. - Uteområder, sansehager. - Økonomi; investeringskostnader, driftskostnader (driftseffektive løsninger). - Logistikk i byggefasen; hvordan driften av tjenestene som finnes på stedet kan opprettholdes i byggeperioden. - Robusthet / fleksibilitet; hvordan er bygget rustet for endrete forutsetninger, driftsformer mv KONTAKTPUNKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON KONKURRANSEFUNKSJONÆR Alle henvendelser i forbindelse med konkurransen skal rettes til konkurransefunksjonær: John Peder Samdal, mob: , e-post: Spørsmål om forståelse av konkurranseprogram og vedlegg kan rettes på e-post til konkurransefunksjonæren, frist for spørsmål avtales i oppstartsmøte. Spørsmål og svar blir samlet opp og i anonymisert form forelagt oppdragsgiver, konkurranseteam og jury. Svarene vil foreligge senest etter en uke og publiseres på prosjektmappe på dropbox.com. 4.2 KRAV TIL INNLEVERING AV UTKAST KRAV TIL MATERIALET SOM SKAL LEVERES Konkurranseforslagene skal leveres anonyme. Alt material skal være påført motto. Materialet skal presenteres klart og lettfattelig og være egnet for reproduksjon. Alle tegninger og beskrivelser skal være montert på stive plater med påført monteringsrekkefølge. 7/10

8 Materiale som skal leveres: - Situasjonsplan/ utomhusplan 1:500 (orientert med nordpil). - Planer, snitt og fasader 1:200 (orientert med nordpil). - 3D illustrasjoner. Nødvendige 3D illustrasjoner for å vise viktige kvaliteter i prosjektet. - Beskrivelser av prosjektet inkl. forslag til utbyggingsrekkefølge med skriftstørrelse som kan leses i 50% reduksjon. - Arealoversikt per etasje relatert til funksjoner listet i romprogram. - Kort beskrivelse av energistrategi. - Lukket konvolutt med motto og navneseddel på alle i teamet. Materialet skal leveres med: - 1 sett plansjer montert på stive plater i A1 format, stående, maks 6 stk. - 2 sett nedfotografert til A3 format, hvorav ett uinnbundet. - Minnepinne som inneholder plansjene i PDF format (ikke over 20 MB). De to A3-settene og minnepinne skal bare inneholde de nedfotografert A1 plansjene. Alt material utover det vil bli avvist og blir ikke tatt opp til vurdering av juryen. Altså: materialet på A1-plansjene skal være det som nedfotograferes til A3 og lagres på minnepinne. Husk ingen digitale spor! INNLEVERING Innleveringsfrist: , kl Innleveringsadresse: Personlig/bud: Randaberg kommune, Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg. Post: Randaberg kommune, Postboks 40, 4096 Randaberg Forslag som sendes med post eller kurérfirma må være poststemplet eller dokumentert innlevert til forsendelse innen utløpet av fristen. Det er deltakernes ansvar å velge en forsendelsesform som sikrer at materialet når fram til konkurransens adresse senest 3 dager etter utløp av fristen, samt å forsikre seg om at mottaker ikke blir belastet for noen kostnader vedr. frakt, toll eller gebyrer. Ved forsendelse fra utlandet anbefales å angi som forsendelsens verdi NCV (No commercial value). Ved postforsendelse sendes kvittering til konkurransefunksjonærens e-post: samme dag slik at materialet kan bli etterlyst dersom det ikke er mottatt innen tre dager. Ved innlevering av konkurransesøknad har deltakeren akseptert programmet og konkurransebetingelsene ANONYMITET / NAVNESEDDEL Innleverte utkast skal være anonyme. Det er deltakernes plikt å sørge for å ivareta sin anonymitet inntil juryens avgjørelse foreligger. Som del av materialet skal det leveres en navneseddel som inneholder navn og kontaktadresse på utkastets forfatter, samt navn på evt. øvrige deltakere i teamet. Navneseddelen skal leveres i en nøytral, lukket og ugjennomsiktig konvolutt, påført utkastets motto. Konvolutten skal legges i samme pakning som konkurranseutkastet. Konkurranseutkastene skal være godt emballert i anonym forpakning og merket: Nye Vardheim, samt utkastets motto. 8/10

9 4.2.4 AVVIK FRA KONKURRANSEPROGRAMMET Utkast der det er gjort brudd på anonymiteten, eller vesentlige brudd på bestemmelser om innlevert materiale, vil bli utelukket fra bedømmelse. Juryen kan imidlertid, ved enstemmig vedtak, premiere utkast som på enkelte punkter avviker fra programmet, dersom juryen finner at avviket er uten vesentlig betydning, eller er klart til fordel for løsning av oppgaven. 4.3 BEDØMMELSE AV INNLEVERTE UTKAST UTSTILLING, PUBLISERING OG KUNNGJØRING Innbyder har rett til å stille ut samtlige utkast før eller parallelt med juryering, eller på et senere tidspunkt. Resultatet av konkurransen skal legges fram for et bredt publikum for å skape interesse for prosjektet, få formidlet god arkitektur og gjerne invitere til tilbakemeldinger og synspunkter fra publikum JURY Juryen har følgende representasjon: NN (foreløpig ukjent) Sivilarkitekt utnevnt av NAL Bjørn Kahrs Ordfører Anna Katharina Kraus Arkitekt Anne Grødem Prosjektleder for helse- og omsorg på Nye Vardheim Anne-Kristin Gangenes Plansjef / landskapsarkitekt Jurysekretærfunksjonen vil bli ivaretatt av NALs konkurransesekretariat BEDØMMELSE, PREMIERING OG HONORERING Juryen vil bedømme de innleverte utkast på basis av de krav, forutsetninger og opplysninger som fremkommer i konkurranseprogrammet og i den formelle spørre- og svareprosedyren. Hvert av teamene vil bli honorert med NOK mva. for sin deltakelse i konkurransen. Juryen har som målsetning å kåre én vinner og eventuelt rangere en nr JURYENS RAPPORT Juryen vil overdra resultatet av konkurransen til innbyder i form av en rapport som skal inneholde: - Fortegnelse over alle innkomne utkast. - Begrunnet vedtak dersom noen er avvist fra bedømmelse. - Kritikk av samtlige bedømte utkast. - Beslutning om kåring av konkurransens vinner. - Generell redegjørelse for konkurransens samlede erfaringer og konklusjoner. - Innstilling om valg av kontraktspart og råd for det videre arbeid med oppgaven. Juryens rapport vil bli offentliggjort samtidig som juryens avgjørelse offentliggjøres FORSIKRING OG RETUR AV UTKAST Arrangøren vil ikke forsikre de mottatte utkastene. Det er deltakernes plikt å sørge for å ha egne kopier av alt innlevert materiale. Utkastene vil ikke bli returnert. 9/10

10 4.3.6 OPPHAVSRETT, EIENDOMSRETT OG NYTTERETT Innbyder har den materielle eiendomsrett til samtlige honorerte utkast, men konkurranse-deltakerne beholder selv opphavsretten til sine utkast. Innbyder har likevel rett til å benytte ideer og momenter fra alle de honorerte utkastene, under forutsetning av at en av de premierte deltagerne, fortrinnsvis vinneren, blir tildelt prosjekteringsoppdraget. 4.4 OPPDRAG ETTER KONKURRANSEN Juryen er suveren myndighet til å kåre konkurransens vinner og eventuell rangere nr. 2, men har kun innstillende myndighet i forhold til senere oppdragstildeling. Juryens innstilling på hvem som skal kontraheres for de videre prosjekteringsarbeidene vil bli forelagt politisk utvalg for behandling. På bakgrunn av politisk vedtak vil det forhandles med det aktuelle arkitektfirma for videre engasjement i prosjektet. Dersom forhandlinger ikke skulle føre frem til et akseptabelt resultat, har oppdragsgiver rett til å invitere forfatteren av utkast nr 2. Kontrahering vil skje ved forhandlinger på bakgrunn av endelig skisseprosjekt. Deltakerne må være forberedt på å ha tilstrekkelig disponibel kapasitet til å kunne påta seg oppdraget og igangsette prosjektering snarest mulig etter kontraktsinngåelse. Videre prosjekt etter arkitektkonkurransen vurderes gjennomført som et BIM-prosjekt. 5 VEDLEGG I dokumentet 00-Dokumentoversikt arkitektkonkurranse Nye Vardheim gis løpende oversikt over dokumenter og grunnlagsdata som gjøres tilgjengelig i konkurransefasen. Alle dokumenter legges ut for nedlasting på dropbox.com. 10/10

Nye Vardheim. PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG (foreløpig versjon av konkurranseprogrammet)

Nye Vardheim. PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG (foreløpig versjon av konkurranseprogrammet) Nye Vardheim Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG (foreløpig versjon av konkurranseprogrammet) INNHOLD 1 Invitasjon...

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG

Prekvalifiseringsgrunnlag NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 1 NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE PREKVALIFISERINGSGRUNNLAG 2 Prekvalifiseringsgrunnlag NorgesEiendom og Skanska Norge inviterer til en begrenset plan og designkonkurranse som skal gjennomføres

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger.

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger. Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for Lyse konsernet på Mariero, Stavanger. Invitasjon Lyse inviterer arkitektfirma til prekvalifisering for deltakelse i en

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING: Begrenset plan- og designkonkurranse for utvikling av del av Varatunområdet i Sandnes kommune

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING: Begrenset plan- og designkonkurranse for utvikling av del av Varatunområdet i Sandnes kommune Sandnes tomteselskap KF Tlf: 51 33 50 00 Org. nr.: 993 360 198 www.sandnes-tomteselskap.no Besøksadresse: Havnegata 15, 4306 Sandnes Postadresse: Postboks 583, 4305 Sandnes INVITASJON TIL PREKVALIFISERING:

Detaljer

INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016

INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016 Foto: Privat INVITASJON TIL STUDENTKONKURRANSE VED LADEMOEN STASJON, 2016 Innledning Norsk landskapsarkitekters forening, NLA, inviterer med dette til designkonkurranse for studenter i forbindelse med

Detaljer

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE

INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE INVITASJON TIL PREKVALIFISERING FOR PROSJEKTKONKURRANSE FESTPLASS OG HØYHUS STRAUME SENTRUM, FJELL KOMMUNE Innledning Straume sentrum er i transformasjon under mottoet «fra kjøpesenter til by». Som et

Detaljer

Fem ulike oppgaver én konkurranse

Fem ulike oppgaver én konkurranse Fem ulike oppgaver én konkurranse Bicycle Open Pimp my bike Drammen Bike n ride Asker Cycle freeway Bærum Cycling city centre Oslo Ellen Haug, Civitas Tenk utenfor boksen! Kan levere forslag til deler

Detaljer

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG - Eller: Kjøpes arkitektur i meter og kilo? Foredrag ved Difi-konferansen 2. november 2010 ved Konkurransesjef Per Rygh Norske Arkitekters Landsforbund

Detaljer

- Materialbruk, både i forhold til miljøaspekt og drift/vedlikehold - Arkitektonisk form og detaljering - Konstruktiv realisme og byggbarhet - Økonomi

- Materialbruk, både i forhold til miljøaspekt og drift/vedlikehold - Arkitektonisk form og detaljering - Konstruktiv realisme og byggbarhet - Økonomi KONKURRANSEPROGRAM ÅPEN PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE FOR NYE NEDSTIGNINGSTÅRN Innbydelse Oslo kommune v/ Samferdselsetaten inviterer til designkonkurranse for nye nedstigningstårn i Oslo sentrum. Konkurransen

Detaljer

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag. Innleveringsfrist 21. juni 2013 kl. 12.

Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling. Plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag. Innleveringsfrist 21. juni 2013 kl. 12. Pilotprosjekt i Nasjonalt program for leverandørutvikling Plan- og designkonkurranse Konkurransegrunnlag Innleveringsfrist 21. juni 2013 kl. 12.00 Konkurranseinnbydelse Direktoratet for byggkvalitet, heretter

Detaljer

Konkurranseregler: Prekvalifisering arkitekt-tjenester - Alta omsorgssenter. Konkurransedokument

Konkurranseregler: Prekvalifisering arkitekt-tjenester - Alta omsorgssenter. Konkurransedokument Konkurransedokument Konkurranse for kjøp av tjenester jf- forskriftens del IV Søknad om prekvalifisering for Plan- og designerkonkurranse Alta Omsorgssenter INNHOLDSFORTEGNELSE 1. KORT OM ANSKAFFELSEN

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted, Stavanger

Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted, Stavanger Invitasjon til prekvalifisering for begrenset prosjektkonkurranse om nytt bygg for SpareBank 1 SR-Bank i Bjergsted, Stavanger Invitasjon SpareBank 1 SR-Bank (heretter kalt SR-Bank) inviterer arkitektfirma

Detaljer

Nye Gamlingen - invitasjon til lukket konkurranse

Nye Gamlingen - invitasjon til lukket konkurranse Nye Gamlingen - invitasjon til lukket konkurranse Konkurranseprogram 1 Innledning I samsvar med stadfestet kunstplan for Nye Gamlingen, innbyr Stavanger kommune til konkurranse om utforming av kunstprosjekt.

Detaljer

Prosjekt Vardheim - forutsetninger for videre prosjekt -

Prosjekt Vardheim - forutsetninger for videre prosjekt - Prosjekt Vardheim - forutsetninger for videre prosjekt - Økonomi Rådmannen anbefaler at investeringene strekkes ut i tid. 150 mill lagt inn i økonomiplanen for 2014-2017; 115 mill for sykehjem og bofellesskap

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag

Prekvalifiseringsgrunnlag Evenes kommune Midt i opplevelsen Prekvalifiseringsgrunnlag Plan- og designkonkurranse Evenes kommune Liland skole, flerbrukshall og svømmehall 23. MAI 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prekvalifiseringsgrunnlagets

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 15. juli 2004 i sak 2004/71

Klagenemndas avgjørelse 15. juli 2004 i sak 2004/71 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en plan- og designkonkurranse der etterfølgende tjenestekontrakt skulle tildeles vinneren av konkurransen. Juryen kåret en vinner, men konkurranse

Detaljer

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering

SKIEN BRYGGE. Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering SKIEN BRYGGE Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon til prekvalifisering Skien Brygge er et utviklingsprosjekt fra Rom Eiendom og Grenland Havn Arkitektkonkurranse for Skien Brygge Invitasjon

Detaljer

NY KIRKE PÅ FLEKKERØY

NY KIRKE PÅ FLEKKERØY NY KIRKE PÅ FLEKKERØY Invitasjon til prekvalifisering Foto: Wikimedia Commons Begrenset plan- og designkonkurranse NY KIRKE PÅ FLEKKERØY Den aktive menigheten på Flekkerøy utenfor Kristiansand, har vokst

Detaljer

Tettstedsutvikling i Randaberg

Tettstedsutvikling i Randaberg Tettstedsutvikling i Randaberg En reise gjennom 30 år Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Disposisjon Arkitektkonkurranse 1982/83 Overordna føringer - regionale Kommuneplan 2007-2020 Kommunedelplan

Detaljer

Invitasjon. Bakgrunn. souvenirer fortellingene om Norge og nordmenn? Konkurransen arrangeres i samarbeide med Utenriksdepartementet.

Invitasjon. Bakgrunn. souvenirer fortellingene om Norge og nordmenn? Konkurransen arrangeres i samarbeide med Utenriksdepartementet. >>> 1 Invitasjon Bakgrunn Norsk Form inviterer til deltakelse i Statens Designkonkurranse 2005. Temaet er souvenirer, et begrep som brukes om mye forskjellig som kjøpes eller samles som et minne om en

Detaljer

Nittedal-eiendom KF. Prekvalifiseringsgrunnlag. Plan- og designkonkurranse Nittedal kommune Sørli skole

Nittedal-eiendom KF. Prekvalifiseringsgrunnlag. Plan- og designkonkurranse Nittedal kommune Sørli skole Nittedal-eiendom KF Prekvalifiseringsgrunnlag Plan- og designkonkurranse Nittedal kommune Sørli skole 14 Desember 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING... 3 1.1 Prekvalifiseringsgrunnlagets oppbygging...

Detaljer

ÅPEN ARKITEKTKONKURRANSE VARMESTUE VED SKOMAKERDIKET PÅ FLØYEN I BERGEN KONKURRANSEPROGRAM

ÅPEN ARKITEKTKONKURRANSE VARMESTUE VED SKOMAKERDIKET PÅ FLØYEN I BERGEN KONKURRANSEPROGRAM ÅPEN ARKITEKTKONKURRANSE VARMESTUE VED SKOMAKERDIKET PÅ FLØYEN I BERGEN KONKURRANSEPROGRAM ÅPEN ARKITEKTKONKURRANSE VARMESTUE PÅ SKOMAKERDIKET PÅ FLØYEN I BERGEN KONKURRANSEPROGRAM INNLEDNING Selskapet

Detaljer

Konkurranseprogram NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE KONKURRANSEPROGRAM

Konkurranseprogram NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE KONKURRANSEPROGRAM 1 NB! NORDAHL BRUNS ARKITEKTURKONKURRANSE KONKURRANSEPROGRAM 2 Innhold 1 INNBYDELSE OG FORVENTNINGER 4 2 BAKGRUNN 6 2.1 BYGNINGENE OG OMGIVELSENE 2.2 TERRENG OG VEGETASJON 2.3 BESKRIVELSE AV EKSISTERENDE

Detaljer

Prekvalifisering til parallelloppdrag

Prekvalifisering til parallelloppdrag Fjell 2020 - Områdeutvikling Fjell Prekvalifisering til parallelloppdrag datert Januar 2012 byplan OMRÅDEUTVIKLING FJELL FJELL 2020 PREKVALIFISERING TIL PARALLELLOPPDRAG DRAMMEN 2011 INVITASJON HENSIKTEN

Detaljer

Kommunedelplan for Dagalifjellet

Kommunedelplan for Dagalifjellet Kommunedelplan for Dagalifjellet KONKURRANSEGRUNNLAG Frist for innlevering av tilbud 30.09.2011 kl. 12.00 NORE OG UVDAL SEPTEMBER 2011 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. OPPDRAGET... 3 1.1 Oppdragsgiver... 3 1.2

Detaljer

Tilbudsinnbydelse. Arkitekttjenester. Tarzanskogen barnehage og ressurssenter

Tilbudsinnbydelse. Arkitekttjenester. Tarzanskogen barnehage og ressurssenter Tilbudsinnbydelse Arkitekttjenester Tarzanskogen barnehage og ressurssenter Innholdsfortegnelse 1 Orientering om oppdraget... 3 1.1 Prosjektets innhold... 3 1.2 Beliggenhet og planstatus... 3 1.3 Oppdrag

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Norske arkitekters landsforbund. Arve Rosvold Alver, Siri Teigum, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Norske arkitekters landsforbund. Arve Rosvold Alver, Siri Teigum, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en plan- og designkonkurranse for ny kirke i Hønefoss. Klagenemnda fant at innklagede ikke hadde brutt regelverket ved å bytte ut et jurymedlem,

Detaljer

Productive Cities EUROPAN 14

Productive Cities EUROPAN 14 Productive Cities Hvordan kan arkitektur og byutvikling bidra til vekstkraft? Segregering av produksjon (lokalt) Offshoring (globalt) -Onshoring -Ny teknologi -Fokus på ressursbruk Hvpordan kan byen bli

Detaljer

Planprosess for bygging av ny barneskole på Brekstad

Planprosess for bygging av ny barneskole på Brekstad Planprosess for bygging av ny barneskole på Brekstad Prosjekteringsfasen fram til byggestart 25.01.2016 Bakgrunn På bakgrunn av gjennomførte forhandlinger med Forsvarsbygg om erstatning for Hårberg skole,

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag

Prekvalifiseringsgrunnlag Embro eiendom AS Prekvalifiseringsgrunnlag Plan- og designkonkurranse Lindtruppbakken 7 og Råkeløkkveien 29. Januar 2016 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning 3 1.1 Prekvalifiseringsgrunnlagets oppbygging 1.2

Detaljer

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter

Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter Lunner Kommune Lunner omsorgssenter Utredning av behov og muligheter for Lunner omsorgssenter 2013-09-17 Oppdragsnr.: 5133752 - 17.09.2013 Utredning G.M.H. H.S H.S Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury.

Arkitektkonkurranse Bodø Rådhus. Opplegg for gjennomføring. Etablering av jury. Eiendomskontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 14.02.2013 11037/2013 2012/6849 614 Saksnummer Utvalg Møtedato 13/18 Komite for plan, næring og miljø 07.03.2013 13/32 Bystyret 21.03.2013 Arkitektkonkurranse

Detaljer

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre?

Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Omsorgsboliger for livskvalitet Kan omsorgsarkitektur fremme verdighet, livskvalitet og helse for eldre? Therese Staal Brekke, prosjektleder Norsk Form Norsk Form Stiftelsen for design og arkitektur i

Detaljer

SVALBARD FORSKNINGSPARK, LONGYEARBYEN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER TILBUDSINNBYDELSE HOVEDENTREPRISE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING

SVALBARD FORSKNINGSPARK, LONGYEARBYEN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER TILBUDSINNBYDELSE HOVEDENTREPRISE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING SVALBARD FORSKNINGSPARK, LONGYEARBYEN UTSKIFTING AV VANNLEDNINGER TILBUDSINNBYDELSE HOVEDENTREPRISE ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE MED FORHANDLING 30.04.2013 Innhold 1 Innledning... 2 1.1 Innbydelse... 2 1.2 Lov

Detaljer

Klagenemndas avgjørelse 6. desember 2004 i sak 2004/150

Klagenemndas avgjørelse 6. desember 2004 i sak 2004/150 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Selbu kommune arrangerte plan- og designkonkurranse i forbindelse med om- og utbygging av Mebond skole. En evalueringskomité bestående av seks personer bedømte tilbudene

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger.

Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Fremtidsrettet og moderne varslings- og kommunikasjonsløsninger i omsorgsboliger. Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe:

Detaljer

universell utforming som strategi i tidligfase

universell utforming som strategi i tidligfase universell utforming som strategi i tidligfase Arkitektkonkurranser og Arkitekturkonkurranser 09.04.2013 1 Lovverk Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven (2008-06-20) Lov om forbud mot diskriminering

Detaljer

Januar 2013 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE LIALØKKA INNBYDELSE

Januar 2013 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE LIALØKKA INNBYDELSE Januar 2013 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE LIALØKKA INNBYDELSE PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE LIALØKKA INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning 1 2. Tomta og husa 1 3. Kort om gjennomføring av konkurransen 1 3.1 Befaring,

Detaljer

NY KIRKE I SOLA SENTRUM

NY KIRKE I SOLA SENTRUM NY KIRKE I SOLA SENTRUM Invitasjon til prekvalifisering Begrenset plan- og designkonkurranse Kirketomten. Foto: Sola kirkelige fellesråd DEN NORSKE KIRKEN SOLA KIRKELIGE FELLESRÅD SOLA KOMMUNE NY KIRKE

Detaljer

Embro eiendom AS. Konkurranseprogram. Plan- og designkonkurranse Lindtruppbakken 7 og Råkeløkkveien 3, 7 og 9. 30. April 2016

Embro eiendom AS. Konkurranseprogram. Plan- og designkonkurranse Lindtruppbakken 7 og Råkeløkkveien 3, 7 og 9. 30. April 2016 Embro eiendom AS Konkurranseprogram Plan- og designkonkurranse Lindtruppbakken 7 og Råkeløkkveien 3, 7 og 9 30. April 2016 INNHOLD 1.0 INNBYDELSE 2.0 GJELDENDE GRUNNLAG 3.0 INTENSJONENE MED KONKURRANSEN

Detaljer

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem John Maaland Olga Nybø

PROTOKOLL. Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem John Maaland Olga Nybø Randaberg kommune PROTOKOLL Utvalg: Eldrerådet Møtedato: 04.10.2010 Møtested: Møterom Rygg Til stede: Medlemmer: Forfall: Børge Solvik, Utvalgsleder Jostein Nybø Asta Karin Todnem John Maaland Olga Nybø

Detaljer

Fremtidsrettet og moderne signalanlegg for nye Lervig sykehjem

Fremtidsrettet og moderne signalanlegg for nye Lervig sykehjem Fremtidsrettet og moderne signalanlegg for nye Lervig sykehjem Notat som grunnlag for dialogprosess med potensielle leverandører frem mot utarbeidelse av kravspesifikasjon. Målgruppe: potensielle leverandører

Detaljer

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207

Alstahaug kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune. Saksnummer:14/1207 Alstahaug kommune Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og Mannskap. for levering til Alstahaug kommune Saksnummer:14/1207 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE

PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE KONKURRANSEBESTEMMELSER for PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE for Røstad aktivitetsområde Innhold 1 Innbydelse... 3 2 Konkurransegrunnlaget m.v.... 4 2.1 Konkurransegrunnlaget 4 2.2 Spørsmål til konkurransegrunnlaget

Detaljer

PREKVALIFISERINGS GRUNNLAG Østre Porsgrunn kirke

PREKVALIFISERINGS GRUNNLAG Østre Porsgrunn kirke PREKVALIFISERINGS GRUNNLAG Østre Porsgrunn kirke Utlysning 20.01.15 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE med begrenset deltakelse Anskaffelse over EØS-terskelverdi for bygge- og anleggskontrakter etter forskriftets

Detaljer

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER...

OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... Konkurransegrunnlag Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/ 716 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 2 1 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER

FOR KOMMUNALE BYGGESAKER REGLEMENT FOR KOMMUNALE BYGGESAKER Sist revidert av kommunestyret 05.03.09 1. VIRKEOMRÅDE Reglementet gjelder for planlegging, bygging eller ombygging av kommunale bygg og idrettsanlegg til en antatt kostnad

Detaljer

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger

EVENES KOMMUNE NY SKOLE. Kostnadsvurderinger NY SKOLE Kostnadsvurderinger Utgave: 1 Dato: 22.03.2017 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Kostnadsvurdering Utgave/dato: 1/22.03.2017 Filnavn: Skisseprosjekt.docx Arkiv ID Oppdrag: 613234-01

Detaljer

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER

RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER TILBUDSINNBYDELSE RAMMEAVTALE OPPGRADERING LEKEPLASSER 1 OPPDRAGSGIVER... 3 1.1 OM RANDABERG KOMMUNE... 3 2 ANSKAFFELSEN... 3 2.1 FORMÅL OG OMFANG... 3 2.2 AVTALENS VARIGHET... 3 2.3 KONKURRANSEGRUNNLAGET...

Detaljer

ARKITEKTKONKURRANSE. Studentboliger i. Bjergsted. Studentsamskipnaden i Stavanger Rennebergstien 30, 4021 Stavanger Tel. 51 83 33 00 eksp@sis.uis.

ARKITEKTKONKURRANSE. Studentboliger i. Bjergsted. Studentsamskipnaden i Stavanger Rennebergstien 30, 4021 Stavanger Tel. 51 83 33 00 eksp@sis.uis. ARKITEKTKONKURRANSE Studentboliger i Bjergsted Studentsamskipnaden i Stavanger Rennebergstien 30, 4021 Stavanger Tel. 51 83 33 00 eksp@sis.uis.no INNHOLD 1. Innledning...3 1.1 Visjoner og mål...3 Bjergstedvisjonen...3

Detaljer

I det videre arbeid foreslår bystyret at parkeringsbehovet søkes løst etter grunnundersøkelsene nå i vår.

I det videre arbeid foreslår bystyret at parkeringsbehovet søkes løst etter grunnundersøkelsene nå i vår. Arkivsak-dok. Sak 49-14 Saksbehandler: Oddgeir Tørset Saksbehandler: Behandles av: Møtedato: Sandnes Eiendomsselskap KF 06.06.2014 NYTT RÅDHUS, ARKITEKTKONKURRANSE Saken gjelder: Nytt rådhus i kvartalet

Detaljer

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen

MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG. Salangen kommune KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE. Salangen Kommune Sentraladministrasjonen 1 Salangen kommune MIDLERTIDIG SKOLEBYGG VASSHAUG KONKURRANSEGRUNNLAG FOR TOTALENTREPRISE Salangen Kommune Sentraladministrasjonen Tore Ratkje prosjektleder Sjøvegan 22. Februar 2012 2 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter

Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter Anbefalinger for utforming av Spikkestad kirkeog kultursenter 1. Planstatus og avgrensning Området for nytt kirke- og kultursenter er regulert til midlertidig innfartsparkering og fremtidig bypark (IP2)

Detaljer

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design.

KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE. Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. KVALIFIKASJONS- GRUNNLAG MELHUS KOMMUNE Begrenset anbudskonkurranse totalentreprise inkl. plan- og design. Ny Lundamo skole og barnehage med idrettsanlegg. INNHOLDSFORTEGNELSE Punkt Beskrivelse Side 1

Detaljer

Invitasjon til prekvalifisering «Pass, ID og Design» utarbeidelse av design på norske pass og nytt nasjonalt ID-kort IDeALT programmet

Invitasjon til prekvalifisering «Pass, ID og Design» utarbeidelse av design på norske pass og nytt nasjonalt ID-kort IDeALT programmet Invitasjon til prekvalifisering «Pass, ID og Design» utarbeidelse av design på norske pass og nytt nasjonalt ID-kort IDeALT programmet Politidirektoratet 201400457 2/8 1. Bakgrunn Norsk nasjonalpass er

Detaljer

Prekvalifiseringsgrunnlag

Prekvalifiseringsgrunnlag TOTALENTREPRISEKONKURRANSE Prekvalifiseringsgrunnlag for prosjektet SAMNANGER BARNESKOLE reorganisering og tilbygg Side 1 av 11 mars 2011 Innhold 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3 4 5 5.1 6 7 INVITASJON...

Detaljer

NSH Helsetjenester til eldre 2009

NSH Helsetjenester til eldre 2009 NSH Helsetjenester til eldre 2009 Sammenhengen mellom omgivelser livskvalitet og helse utvikling av av omsorgsboliger for morgendagens eldre. Tverretatlig kommunenettverk omsorgssektoren - Kultur utvikling

Detaljer

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag

Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag Områdeplan 2424 Madla-Revheim Invitasjon til deltakelse i konkurranse om parallelloppdrag STAVANGER KOMMUNE KULTUR OG BYUTVIKLING Vil du bli med å skape fremtidens bydel i Stavanger? Invitasjon til konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEPROGRAM NYE EGENEIDE HUS OG SALGSLOKALER FOR GARDEROBE-MANNEN AS ÅPEN ARKITEKTKONKURRANSE

KONKURRANSEPROGRAM NYE EGENEIDE HUS OG SALGSLOKALER FOR GARDEROBE-MANNEN AS ÅPEN ARKITEKTKONKURRANSE (Bilde viser et eksisterende bygg vi leier i Tønsberg) ÅPEN ARKITEKTKONKURRANSE NYE EGENEIDE HUS OG SALGSLOKALER FOR GARDEROBE-MANNEN AS KONKURRANSEPROGRAM Bakgrunn for oppgaven Garderobe-Mannen er Norges

Detaljer

Ny fiskerikai i Kjøllefjord

Ny fiskerikai i Kjøllefjord Lebesby kommune Ny fiskerikai i Kjøllefjord Totalentreprise Instruks til tilbyder 2014-03-20 Oppdragsnr.: 5140677 01 2014-03-20 Tilbudsutsending SiSan PM Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent

Detaljer

Forslagsstillers planbeskrivelse

Forslagsstillers planbeskrivelse Forslagsstillers planbeskrivelse Vedlegg: Forslagsstillers planbeskrivelse side 1 av 8 Kommunesenter Tangenåsen Postadresse : Postboks 123 1451 Nesoddtangen Besøksadresse : Vestveien 51, 1451 Nesoddtangen

Detaljer

Ny omsorgsstruktur i Røros kommune Dialogkonferansen

Ny omsorgsstruktur i Røros kommune Dialogkonferansen Ny omsorgsstruktur i Røros kommune Dialogkonferansen 20.12.16 HISTORIEN BAK PROSJEKTET Krevende økonomisk situasjon KOSTRA analyse 2013 Behov for endring/utvikling av omsorgsstrukturen Faglig Fremtidsrettet

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

Otium bo- og velferdssenter. Del 0: Kvalifikasjonsgrunnlag

Otium bo- og velferdssenter. Del 0: Kvalifikasjonsgrunnlag Otium bo- og velferdssenter Del 0: Kvalifikasjonsgrunnlag 26 juni 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. PREKVALIFISERINGSFORESPØRSEL... 3 1.1 Prosedyreform og kunngjøring... 3 1.2 Kontaktpersoner... 3 1.3 Adresse...

Detaljer

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen

Bygging av 12 boenheter på Svartøymoen Saksframlegg Arkivnr. 614 Saksnr. 2012/408-1 Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse og omsorg Formannskapet 20.02.2012 Eldres råd Kommunestyret Saksbehandler: Bernt Midthjell Bygging av 12 boenheter

Detaljer

To nye sykehjem i Porsgrunn

To nye sykehjem i Porsgrunn Eiendomsforvaltningen To nye sykehjem i Porsgrunn Åpen anbudskonkurranse Gjennomgående samspill med insitament Informasjonsmøte - 28. juni 2013 Program: 1. Orientere om prosjektet, bakgrunn, mål og innhold

Detaljer

Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt.

Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt. Smarte anskaffelser av varslingssystemer i helse og omsorg Signalanlegg for nye Lervig sykehjem. Behovsavklaringer og dialog med markedet. erfaringer så langt. Elvur Thorsteinsdottir Fagsjef anskaffelser

Detaljer

Konkurransegrunnlag. for kjøp av

Konkurransegrunnlag. for kjøp av Konkurransegrunnlag for kjøp av Kartlegging og bekjempelse av fremmede og skadelige arter i Meråker kommune For levering til Meråker kommune, v/utmarkskonsulent Anne Haneborg Saksnummer: 2010/449 Konkurransegrunnlag

Detaljer

ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015

ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015 ORIENTERING - STATUS PROSJEKTER, FORMANNSKAPET 5. MARS 2015 Innhold RANDABERG ARENA 2. etg... 2 TORSET BOFELLESSKAP, PÅBYGG... 3 NORDHEIÅ BOFELLESSKAP, PÅBYGG... 4 BARNEHAGE OG RESSURSSENTER I TARZANSKOGEN...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgiverbistand for planlegging av ny skole for Bjørnevatn og Sandnes

KONKURRANSEGRUNNLAG. Rådgiverbistand for planlegging av ny skole for Bjørnevatn og Sandnes KONKURRANSEGRUNNLAG Rådgiverbistand for planlegging av ny skole for Bjørnevatn og Sandnes Kirkenes, 16.02.2016 Teknisk drift INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning/Orientering av prosjektet... 2 1.1 Framdrift...

Detaljer

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET

OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Stavanger eiendom OPPDRAGSBESKRIVELSE / ORIENTERING OM PROSJEKTET Prosjektnr: 4334 Krosshaug omsorgsboliger Dato: 2013 - Februar ORIENTERING OM PROSJEKTET... 2 1 ORGANISASJON... 2 2 GENERELT OM PROSJEKTET...

Detaljer

Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering

Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i omsorg er det mulig? Riche Vestby - KS forskning, innovasjon og digitalisering Innovasjon i omsorg? Innovasjon det er vel bare tekniske duppeditter det Innovasjon har da ingenting med omsorg

Detaljer

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune.

Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. 1 Ny Baksalen skole, Hammerfest kommune. Forprosjekt detaljprosjektering Konkurransegrunnlag for prosjekteringsoppdrag etter NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag etter medgått

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LMS-14/20988-1 111924/14 15.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Åpent informasjonsmøte Sølvsalen på Krona

Åpent informasjonsmøte Sølvsalen på Krona Åpent informasjonsmøte 21.11.2016 Sølvsalen på Krona VELKOMMEN Historikk Kommunestyre vedtak 6. januar 2016 Utredning av plasseringsalternativer for Vestsiden ungdomsskole, mars-mai 2016 Utredning av plasseringsalternativer

Detaljer

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering

Godkjenning av romprogram for utbygging v/ HOBOS og VIBOS, samt finansiering av videre prosjektering Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2011/2371-1 Saksbehandler: Tone Østvang Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for helse- og velferd 4/11 22.08.2011 Formannskapet 34/11 23.08.2011 Kommunestyret 41/11 29.08.2011

Detaljer

Konkurransegrunnlag for kjøp av evaluering av byggtekniske krav til studentboliger

Konkurransegrunnlag for kjøp av evaluering av byggtekniske krav til studentboliger Konkurransegrunnlag for kjøp av evaluering av byggtekniske krav til studentboliger For levering til ref: Side 1 av 7 2 av 7 INNHOLD 1 Oppdraget og administrative bestemmelser... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Hvordan har og vil Randaberg sentrum utvikle seg?

Hvordan har og vil Randaberg sentrum utvikle seg? Hvordan har og vil Randaberg sentrum utvikle seg? Næringsforeningen Sentrumsutvikling på Nord-Jæren 09.12.15 Anne-Kristin Gangenes Plan- og forvaltningssjef Sammen skaper vi den grønne landsbyen Spørsmål:

Detaljer

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER

INNHOLD VEDLEGG: TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER BJØNNES SYKEHJEM INNHOLD TOMTEANALYSE PROSJEKTTALL HOVEDDISPOSISJON AV FUNKSJONER LOGISTIKK AVDELING BEBOERROM FASADE - MATERIALER SANSEHAGER TAKHAGER MILJØSTRATEGI AREALER VOLUMSTUDIER NEDFOTOGRAFERTE

Detaljer

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1)

KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) KVALIFIKASJONSGRUNNLAG (Konkurransens trinn 1) Konkurranse med forhandling etter forskriftens del I og II for anskaffelse av Rådgivning for strategisk utviklingsarbeid Saksnr. 2016-4 Tilbudsfrist: 17.06.2016

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN AV VARDHEIM, PLANID GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK

DETALJREGULERINGSPLAN AV VARDHEIM, PLANID GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK Saksframlegg Arkivsak: 11/1995-29 Sakstittel: DETALJREGULERINGSPLAN AV VARDHEIM, PLANID - 2011008 2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG VEDTAK K-kode: L12 Saken skal behandles av: Kommuneplanutvalget

Detaljer

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS

Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Moss Havn KF Grunnundersøkelser for Moss Havn KF og Høegh Eiendom AS Instruks til tilbyder Oppdragsnr.: Innhold 1 Innledning 4 1.1 Anskaffelsen 4 1.2 Konkurransegrunnlaget 4 1.3 Alminnelige regler for

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse arkitekt. «Eikertun»

Konkurransegrunnlag. Anskaffelse arkitekt. «Eikertun» Konkurransegrunnlag Anskaffelse arkitekt «Eikertun» Innholdsfortegnelse 1. INNBYDELSE... 3 1.1 Befaring/orientering... 3 1.2 Konkurransedokumenter... 3 1.3 Anskaffelsesprosedyre og kunngjøring... 3 2.

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. bistand til utvikling av visuell identitet Konkurransegrunnlag for for kjøp av bistand til utvikling av visuell identitet For levering til Business Region Bergen AS Saksnummer: 2016 2 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl

KONKURRANSEGRUNNLAG. Tilbudsfrist: kl KONKURRANSEGRUNNLAG VEIHØVEL TIL EIDSKOG KOMMUNE Som del av konkurransegrunnlaget inngår følgende: Vedlegg 1: Kravspesifikasjon/Tilbudsskjema Vedlegg 2: HMS-skjema Vedlegg 3: Utkast til kontrakt varekjøp

Detaljer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer

Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Pleie og omsorg Spørsmål knyttet til foreløpig prosjekt «helse- og omsorgssenter» og litt mer Besøksadresse: Strandgata 52 Rådhuset, 8800 Sandnessjøen Tlf. 75 07 50 00 www.alstahaug.kommune.no Plan for

Detaljer

KULTURARENA PÅ RISVOLLAN STUDIE LOKALISERING

KULTURARENA PÅ RISVOLLAN STUDIE LOKALISERING KULTURARENA PÅ RISVOLLAN STUDIE LOKALISERING PIR II AS - 14.12.2012 KULTURARENA - AREALBEHOV Det foreløpige arealbehov for kulturarena er vist i figur under. Arealet varier fra 920-1615m 2, avhengig av

Detaljer

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2

DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 1 ORIENTERING... 2 DEL III: A - TEKNISK ORIENTERING Side 1 av 6 INNHOLD 1 ORIENTERING... 2 1.1 Generelt... 2 1.2 Dagens situasjon... 2 1.3 Regulering... 3 1.4 Bruk av boligene... 4 1.5 Utforming/ arkitektur... 4 1.6 Interiør

Detaljer

Espern bru Program for parallelloppdrag

Espern bru Program for parallelloppdrag Espern bru Program for parallelloppdrag 01.06.07 1. Bakgrunn Espern bru er en forutsetning for utbyggingen av Strandsonen i henhold til kommunedelplanen for Strandsonen, vedtatt 26.06.2003. Som underlag

Detaljer

Prekvalifisering for begrenset plan- og designkonkurranse for. Røstad Ungdomsskole

Prekvalifisering for begrenset plan- og designkonkurranse for. Røstad Ungdomsskole for begrenset plan- og designkonkurranse for Røstad Ungdomsskole INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INVITASJON... 3 2. ORGANISASJON... 3 3. OM PROSJEKTET OG KONKURRANSEN... 3 3.1. Røstad, planområde... 4 3.2. Tentativ

Detaljer

2 Svar på spørsmål

2 Svar på spørsmål Versjon 2 / 6.7.2016 1 av 6 1004910 NYTT REGJERINGSKVARTAL PREKVALIFISERING FOR PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE TILLEGGSOPPLYSNINGER SPØRSMÅL OG SVAR Versjon Beskrivelse Dato 1 Svar på spørsmål fra informasjonsmøte

Detaljer

Ny skole i Rissa sentrum. Prekvalifisering for begrenset anbudskonkurranse med løsningsforslag. (Totalentreprisekonkurranse)

Ny skole i Rissa sentrum. Prekvalifisering for begrenset anbudskonkurranse med løsningsforslag. (Totalentreprisekonkurranse) Ny skole i Rissa sentrum Prekvalifisering for begrenset anbudskonkurranse med løsningsforslag. (Totalentreprisekonkurranse) 1 Innhold Invitasjon... 3 Orientering om prosjektet... 3 Grunnlag for prosjektet...

Detaljer

Rogne barnehage. Utviding. - Prekvalifisering til begrenset prosjektkonkurranse

Rogne barnehage. Utviding. - Prekvalifisering til begrenset prosjektkonkurranse Rogne barnehage. Utviding. - Prekvalifisering til begrenset prosjektkonkurranse Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/32006248.aspx Ekstern anbuds ID M250368/FEB173262 Konkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 19. desember 2005 i sak 2004/301

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas avgjørelse 19. desember 2005 i sak 2004/301 Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en begrenset anbudskonkurranse for arkitekt- og prosjekteringstjenester til et sykehjem. Kvalifikasjonsvurderingen ble foretatt mer enn ett

Detaljer

13192 SKI VIDEREGÅENDE SKOLE NYTT TILBYGG MED AUDITORIUM OG KANTINE

13192 SKI VIDEREGÅENDE SKOLE NYTT TILBYGG MED AUDITORIUM OG KANTINE 13192 SKI VIDEREGÅENDE SKOLE NYTT TILBYGG MED AUDITORIUM OG KANTINE PREKVALIFISERING TIL BEGRENSET ANBUDSKONKURRANSE PROSJEKTERINGSTJENESTER TILBUDSINNBYDELSE Dato:9.8.2013 Side 1 av 11 INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

1 Oppdraget og administrative bestemmelser

1 Oppdraget og administrative bestemmelser 1 Oppdraget og administrative bestemmelser Lebesby kommune inviterer samtlige leverandører til å delta i konkurranse om anskaffelsen: Tilbud på innleie av maskiner/utstyr og mannskap 1.1 Om Oppdragsgiver

Detaljer

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel.

Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstres høringsuttalelse til kommuneplanens samfunnsdel. Nes Venstre synes at samfunnsdelen er et godt gjennomarbeidet dokument, men generelt er verdiene Nærhet, Engasjement og Synlighet lite synlig

Detaljer

Stiftelsen Portåsen. KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Kjøp etter forhandlinger

Stiftelsen Portåsen. KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Kjøp etter forhandlinger Stiftelsen Portåsen. KONKURRANSEGRUNNLAG FOR Kjøp etter forhandlinger Del 1 utvelgelse av aktuelle entreprenører. 1. TILBUDSINNBYDELSE. Stiftelsen Portåsen skal restaurere/rehabilitere bebyggelsen på dikteren

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450)

KONKURRANSEGRUNNLAG. Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll. Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen konkurranse uten forhandling etter forskriftens del l og ll Anskaffelse av minibuss til dagsenter (saksnr 14/450) Oppdragsgiver: Enebakk kommune Tilbudsfrist: 30.06.2014 kl 12:00

Detaljer