Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye Vardheim. Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg."

Transkript

1 Nye Vardheim Begrenset plan- og designkonkurranse for utforming av fremtidens helse- og velferdsbygg i Randaberg. KONKURRANSEPROGRAM

2 INNHOLD 1 Invitasjon Oppgave og utfordring Utgangspunktet Mål og visjon Brukerne i sentrum samhandling Velferdsteknologi Frivillighet Romprogram Rammer og forutsetninger Tomt Vardheim-området Eksisterende bygningsmasse Regulering Utbyggingsstrategi byggetrinn nybygg på 4F byggetrinn nybygg på 4C Rehabilitering av 4D og 4E Grunnforhold Uterom Energi og miljø Universell utforming Økonomi Konkurransebetingelser og tekniske bestemmelser Konkurransebetingelser Utlyser av konkurransen Anskaffelsesprosedyre Språk Tidsplan Evalueringskriterier Kontaktpunkt for ytterligere informasjon konkurransefunksjonær Krav til innlevering av utkast Krav til materialet som skal leveres Innlevering Anonymitet / navneseddel Avvik fra konkurranseprogrammet Bedømmelse av innleverte utkast Utstilling, publisering og kunngjøring Jury Bedømmelse, premiering og honorering Juryens rapport Forsikring og retur av utkast Opphavsrett, eiendomsrett og nytterett Oppdrag etter konkurransen Vedlegg /10

3 1 INVITASJON Randaberg kommune ligger på Nord-Jæren, med Stavanger som nærmeste nabo. Kommunen er del av en region som er preget av sterk vekst og utvikling. I utstrekning er vi landets minste fastlandskommune med et areal på 24,7 km 2, innbyggertallet er på Randaberg sentrum ligger geografisk plassert midt i kommunen, med korte avstander til alle kommunens innbyggere. Her finnes offentlige tjenester, butikker og andre servicefunksjoner. 60% av kommunens areal er landbruk. Det vil si at innbyggerne bor tett og nært hverandre, landbruket og sentrum. Vi ønsker å dyrke de nære relasjonene innbyggerne imellom slik at det skaper trivsel og et tett samfunn der individet blir sett og ivaretatt. Dette har gitt seg utslag i kjerneverdiene Nær, Åpen og Aktiv, samt Randaberg kommunes visjon om at «Sammen skaper vi den grønne landsbyen». Kommunen har en ung og økende befolkning, men andelen eldre innbyggere øker relativt sett mest. For å imøtekomme det økte behovet for helse og velferdstjenester må Randaberg legge til rette for denne utfordringen. Morgendagens helse og velferdstjenester har som mål at innbyggerne skal holde seg friske lenger og leve et selvstendig liv lengst mulig. Dette betyr at vi må drive aktiv innovasjon for å utføre helse og omsorgstjenestene på en fremtidsrettet måte. 2 OPPGAVE OG UTFORDRING 2.1 UTGANGSPUNKTET Store deler av Randabergs helse- og velferdstjenester er knyttet til området Vardheim i Randaberg sentrum. Her finner man omsorgsboliger i bofellesskap, sykehjem, helsestasjon, distriktspsykiatrisk senter, avdeling barn og familie, fysio- og ergoterapitjenester, mv. Samlet bygningsmasse er på knapt 9000 m2 BRA og er oppført i flere etapper fra tidlig 70-tall fram til sent 80-tall. Vardheim skal de neste årene bygges for å huse fremtidens helse- og velferdstjenester i Randaberg. Området tenkes tilført minst nye m2 BRA, i tillegg kommer arealer til erstatning for bygg 4C som rives. Nybygg skal i hovedsak skje på områdene 4F og 4C. 2.2 MÅL OG VISJON BRUKERNE I SENTRUM. Nye Vardheim skal gi Randabergs innbyggere fremtidsrettede helse- og velferdstjenester. Innbyggeren skal være aktivt deltagende i utforming av egne tjenester og stimuleres og støttes i å bruke egne ressurser. Nye Vardheim skal være et pulserende, åpent og trivelig møtested der unge og gamle opplever seg møtt og ivaretatt. Brukerne av senteret vil være mange med ulike behov SAMHANDLING Helse og omsorgstjenestene skal bli bedre på å samhandle tverrfaglig i tjenesteutøvelsen til den enkelte brukeren. Det skal være sammenheng og helhet i tjenestene som den enkelte innbygger tilbys. En viktig forutsetning er at de ulike fagmiljøene kommuniserer godt med hverandre. De arkitektoniske løsningene skal fremme kommunikasjon og samhandling. 3/10

4 2.2.3 VELFERDSTEKNOLOGI Framtidens helse og omsorgstjenester innbefatter å ta i bruk ulike former for velferdsteknologi både i sykehjem og omsorgsboligene, og i samhandling med ulike samarbeidsparter. Det viktigste målet er at pasienten eller beboeren ved hjelp av teknologi skal kunne mestre dagliglivets funksjoner så selvstendig som mulig. Det andre målet er at teknologi skal fremme effektiv samhandling mellom interne og eksterne tjenesteleverandører FRIVILLIGHET Framtidens helse og omsorgstjenester er avhengig av ressursene som finnes i lokalsamfunnet hos pårørende, frivillige organisasjoner og andre. Kommunen må legge til rette for at disse ressursene blir aktivert. I Nye Vardheim ønsker vi å legge til rette lokaler som skal fremme et stimulerende og aktivt miljø for frivillige. 2.3 ROMPROGRAM Det er utarbeidet romprogram for tjenestene som skal lokaliseres til områdene 4C, 4D, 4E og 4F. Her inngår også tjenester som allerede er lokalisert til området. For fullstendig romprogram se Vedlegg 2: Romprogram. 3 RAMMER OG FORUTSETNINGER 3.1 TOMT VARDHEIM-OMRÅDET Vardheim ligger sentralt til i Randaberg, like nedenfor friområdet Varen og henvendt mot Torvmyrveien, kirken og sentrum. Det er de siste par årene jobbet med å se på potensialet på tomten i forhold til utnyttelse av eksisterende bygningsmasse, mulighet for nybygg, etasjeantall etc. Det er med bakgrunn i dette vedtatt en strategi for videre utbygging på tomten, se punkt EKSISTERENDE BYGNINGSMASSE Eksisterende bygningsmasse på Vardheim: - 4A: Omsorgsboliger. Skal opprettholdes slik det står og inngår ikke i romprogram. - 4B: Omsorgsboliger, dagsenter, kafe. Omsorgsboliger skal opprettholdes slik det står og inngår ikke i romprogram. Dagsenter og kafe skal gjøres endringer i og inngår i romprogrammet. - 4C: Sykehjem, helsestasjon, kjøkken med mer. Bygget skal rives. Tjenestene skal opprettholdes og inngår i romprogrammet. - 4D: Barn- og familie, fysio/ergo, hjemmesykepleien med mer. Tjenestene skal opprettholdes og utvides. Alle arealer medtatt i romprogram. - 4E: Ryfylke distriktspsykiatrisk senter (DPS). Forutsettes flyttet fra området innen 2. byggetrinn. 3.3 REGULERING Det er varslet oppstart av regulering av tomten. Videre reguleringsarbeid vil avvente utfallet av arkitektkonkurransen. Gjeldende planer for området: - Kommuneplan for Randaberg: - Kommunedelplan for Randaberg sentrum: Merk: høyder gitt under «Byggehøyder og utnyttelse» (s.50) er ikke bindende for arkitektkonkurransen. I konkurransefasen vurderer arkitekt etasjeantall og høyder på fritt grunnlag. 4/10

5 3.4 UTBYGGINGSSTRATEGI Det er politisk besluttet en utbyggingsstrategi for Vardheim-området, jfr. Vedlegg 3: Saksframlegg Utbyggingsstrategi for Vardheimprosjektet. Vedtatt utbyggingsstrategi er alternativ 3 i saksframlegget BYGGETRINN NYBYGG PÅ 4F 4F ligger i skråningen på baksiden av eksisterende bygg 4D og barnehagen. Arealet er i dag i hovedsak parkering, noe gresskråning og en del som inngår i uteområdet til barnehagen. Eksisterende parkeringsplass ligger nesten på høyde med taket på 4D. 4F er vurdert til å kunne ta inntil 2 etasjer + parkeringskjeller (jfr politisk vedtatt utbyggingsstrategi). Arkitekt står i konkurransefasen fritt til selv å vurdere etasjeantall og høyder. Tilknytning til 4D: Nybygget er tenkt knyttet til eksisterende bygningsmasse på Vardheim med påbygg på 4D. 4D er opprinnelig bygget med tanke på 1 ekstra etasje og vil konstruksjonsmessig tåle dette. Det må vurderes om påbygg på 4D kun gjøres for å få tilknytningen mellom eksisterende og ny bygningsmasse, eller om hele 4D bygges på med en 3.etasje. Barnehagen (Solbakken barnehage): Solbakken barnehage har parkering, varelevering og hovedinngang fra parkeringsplass på område 4F. Alle disse funksjonene må ivaretas. Deler av barnehagens uteområde ligger også på området som nå er innlemmet i område 4F. Eksisterende uteområde for barnehagen er lite og delvis lite egnet for formålet. Vi ønsker å se på muligheten for samspill mellom barnehagen og Vardheim-komplekset, f.eks ved å ha felles uteområder. På den bakgrunn har vi valgt å ikke sette noen grense for hvor mye av arealet på 4F som kan bebygges, men vi setter som en forutsetning at gjennom nybygget vil barnehagen få: - opprettholdt tilfredsstillende atkomst, parkering, varelevering etc. - bedre og gjerne større uteområder enn hva de har i dag. Må løses i 1. byggetrinn: - Sykehjem og/eller omsorgsboliger i bofellesskap, pkt. 5 og/eller 6 i romprogram. - Utvidelse kontorlokaler for barn- og familie, pkt. 18,1; 18,2; 18,3; 18,4; 18,5; 18,6 og 18,7 i romprogram BYGGETRINN NYBYGG PÅ 4C Eksisterende bygg på 4C rives og nybygg oppføres. 4C er vurdert til å kunne ta inntil 4 etasjer + parkeringskjeller (jfr politisk vedtatt utbyggingsstrategi). Arkitekt står i konkurransefasen fritt til selv å vurdere etasjeantall og høyder REHABILITERING AV 4D OG 4E Eksisterende bygningsmasse på 4D og 4E skal i størst mulig grad benyttes slik den står. Det vil i noen grad være behov for en del rehabilitering og eventuelt ombygging (blant annet avhengig av hvilke tjenester bygget fylles med). På nåværende tidspunkt er denne bygningsmassen vurdert til å skulle beholdes, samtidig ser en at denne vurderingen kan endre seg over tid. På den bakgrunn ønsker en å i størst mulig grad holde åpent for å senere vurdere riving og nybygg på hele eller deler av dette området. Eksisterende bygg 4E - Ryfylke distriktspsykiatrisk senter (DPS): 5/10

6 Det kan forutsettes at bygg 4E frigjøres til 2. byggetrinn. Ryfylke distriktspsykiatriske senter benytter i dag disse lokalene, men vil sannsynligvis flytte ut av området. Gjennom frigjøring av disse lokalene gis det større mulighet til å vurdere tilbygg og ny fasade mot Torvmyrveien. 3.5 GRUNNFORHOLD Grunnen i området antas å bestå av grus og leire. Det er usikkert hvor langt det er ned til fjell. Etter det en kjenner til er det ikke negative erfaringer med grunnforholdene knyttet til tidligere byggeprosjekter på Vardheim. Det skal heller ikke være støtt på fjell ved tidligere byggeprosjekter på Vardheim. Behov for grunnboringer vil bli vurdert på et senere tidspunkt i prosjektet. 3.6 UTEROM Alle brukere av bygget skal ha gode uterom; besøkende, beboere, pasienter og ansatte. Alle uterom for beboere skal tilrettelegges for mennesker med demens. Område 4F strekker seg inn over uteområdene til Solbakken barnehage. Her skal det ses på mulighetene for å få til et samspill mellom behovene Vardheim har til uteområder og barnehagens behov. Kan vi få til et felles uteområde der brukerne av f.eks sykehjemmet eller beboerne i omsorgsboligene kan ha felles uteområde med barnehagen? I utgangspunktet kan dette bidra til spennende møter mellom gammel og ung som kan gi verdifulle opplevelser i hverdagen. For enkelte vil det være nok adspredelse å bare kunne sitte inne å se på ungene som leker ute. Utearealene bør gi muligheter både for skjerming og for åpne fellesrom. Forutsetningene for barnehagen er at den får et minst like stort og helst bedre tilgjengelig uteområdet enn i dag. 3.7 ENERGI OG MILJØ Nybygg skal tilfredsstille krav til lavenergibygg klasse 2 gitt i NS3700 Kriterier for passivhus og lavenergihus - Boligbygninger og NS 3701 Kriterier for passivhus og lavenerebygninger Yrkesbygninger. 3.8 UNIVERSELL UTFORMING Bygg skal utformes i tråd med NS Universell utforming av byggverk. 3.9 ØKONOMI Ny bebyggelse skal ha en god økonomi i et livssyklusperspektiv. I dette ligger at investeringsnivået skal være nøkternt, men gi rom for de beste løsningene sett over tid. Endelige økonomiske rammer for første byggetrinn vil bli lagt i forbindelse med skisseprosjekt. Det er videre av vesentlig betydning at arkitektoniske løsninger gir rom for en god og rasjonell drift av tjenestene som skal ytes i byggene. 4 KONKURRANSEBETINGELSER OG TEKNISKE BESTEMMELSER 4.1 KONKURRANSEBETINGELSER UTLYSER AV KONKURRANSEN Randaberg kommune v/ Kommunal utvikling er utlyser av konkurransen. Besøksadresse: Randaberg kommune, Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg. 6/10

7 4.1.2 ANSKAFFELSESPROSEDYRE Konkurransen gjennomføres som begrenset plan- og designkonkurranse etter prekvalifisering, ihht lov og forskrift om offentlige anskaffelser kapittel 23. Det er valgt ut 4 deltakerteam SPRÅK Konkurransens språk i alle ledd er norsk og utlyser ber konkurransedeltakerne være konsekvent på dette med tanke på teamenes anonymitet TIDSPLAN Arkitektkonkurranse: Innleveringsfrist del 1 - prekvalifisering: Utsending grunnlag for prosjektkonkurranse: oktober 2012 Innleveringsfrist del 2 - prosjektkonkurranse: Evaluering + kåring av vinner: januar 2013 Politisk behandling og kontrahering ARK: februar-mars 2013 Byggeprosjekt 1. byggetrinn: Skisseprosjekt/forprosjekt: vår 2013 Detaljprosjekt: høst/vinter Utførelse: Byggeprosjekt 2. byggetrinn: EVALUERINGSKRITERIER Kriterier for vurdering av arkitektutkast, i uprioritert rekkefølge: - Funksjonalitet (innplassering av romprogram, planløsninger, kommunikasjonas mv) - Arkitektur forholdet til brukere og omgivelsene; byggeriet kan i seg selv være en verdi for brukere og for landsbyen det ligger i. - Uteområder, sansehager. - Økonomi; investeringskostnader, driftskostnader (driftseffektive løsninger). - Logistikk i byggefasen; hvordan driften av tjenestene som finnes på stedet kan opprettholdes i byggeperioden. - Robusthet / fleksibilitet; hvordan er bygget rustet for endrete forutsetninger, driftsformer mv KONTAKTPUNKT FOR YTTERLIGERE INFORMASJON KONKURRANSEFUNKSJONÆR Alle henvendelser i forbindelse med konkurransen skal rettes til konkurransefunksjonær: John Peder Samdal, mob: , e-post: Spørsmål om forståelse av konkurranseprogram og vedlegg kan rettes på e-post til konkurransefunksjonæren, frist for spørsmål avtales i oppstartsmøte. Spørsmål og svar blir samlet opp og i anonymisert form forelagt oppdragsgiver, konkurranseteam og jury. Svarene vil foreligge senest etter en uke og publiseres på prosjektmappe på dropbox.com. 4.2 KRAV TIL INNLEVERING AV UTKAST KRAV TIL MATERIALET SOM SKAL LEVERES Konkurranseforslagene skal leveres anonyme. Alt material skal være påført motto. Materialet skal presenteres klart og lettfattelig og være egnet for reproduksjon. Alle tegninger og beskrivelser skal være montert på stive plater med påført monteringsrekkefølge. 7/10

8 Materiale som skal leveres: - Situasjonsplan/ utomhusplan 1:500 (orientert med nordpil). - Planer, snitt og fasader 1:200 (orientert med nordpil). - 3D illustrasjoner. Nødvendige 3D illustrasjoner for å vise viktige kvaliteter i prosjektet. - Beskrivelser av prosjektet inkl. forslag til utbyggingsrekkefølge med skriftstørrelse som kan leses i 50% reduksjon. - Arealoversikt per etasje relatert til funksjoner listet i romprogram. - Kort beskrivelse av energistrategi. - Lukket konvolutt med motto og navneseddel på alle i teamet. Materialet skal leveres med: - 1 sett plansjer montert på stive plater i A1 format, stående, maks 6 stk. - 2 sett nedfotografert til A3 format, hvorav ett uinnbundet. - Minnepinne som inneholder plansjene i PDF format (ikke over 20 MB). De to A3-settene og minnepinne skal bare inneholde de nedfotografert A1 plansjene. Alt material utover det vil bli avvist og blir ikke tatt opp til vurdering av juryen. Altså: materialet på A1-plansjene skal være det som nedfotograferes til A3 og lagres på minnepinne. Husk ingen digitale spor! INNLEVERING Innleveringsfrist: , kl Innleveringsadresse: Personlig/bud: Randaberg kommune, Kommunehuset, Randabergveien 370, 4070 Randaberg. Post: Randaberg kommune, Postboks 40, 4096 Randaberg Forslag som sendes med post eller kurérfirma må være poststemplet eller dokumentert innlevert til forsendelse innen utløpet av fristen. Det er deltakernes ansvar å velge en forsendelsesform som sikrer at materialet når fram til konkurransens adresse senest 3 dager etter utløp av fristen, samt å forsikre seg om at mottaker ikke blir belastet for noen kostnader vedr. frakt, toll eller gebyrer. Ved forsendelse fra utlandet anbefales å angi som forsendelsens verdi NCV (No commercial value). Ved postforsendelse sendes kvittering til konkurransefunksjonærens e-post: samme dag slik at materialet kan bli etterlyst dersom det ikke er mottatt innen tre dager. Ved innlevering av konkurransesøknad har deltakeren akseptert programmet og konkurransebetingelsene ANONYMITET / NAVNESEDDEL Innleverte utkast skal være anonyme. Det er deltakernes plikt å sørge for å ivareta sin anonymitet inntil juryens avgjørelse foreligger. Som del av materialet skal det leveres en navneseddel som inneholder navn og kontaktadresse på utkastets forfatter, samt navn på evt. øvrige deltakere i teamet. Navneseddelen skal leveres i en nøytral, lukket og ugjennomsiktig konvolutt, påført utkastets motto. Konvolutten skal legges i samme pakning som konkurranseutkastet. Konkurranseutkastene skal være godt emballert i anonym forpakning og merket: Nye Vardheim, samt utkastets motto. 8/10

9 4.2.4 AVVIK FRA KONKURRANSEPROGRAMMET Utkast der det er gjort brudd på anonymiteten, eller vesentlige brudd på bestemmelser om innlevert materiale, vil bli utelukket fra bedømmelse. Juryen kan imidlertid, ved enstemmig vedtak, premiere utkast som på enkelte punkter avviker fra programmet, dersom juryen finner at avviket er uten vesentlig betydning, eller er klart til fordel for løsning av oppgaven. 4.3 BEDØMMELSE AV INNLEVERTE UTKAST UTSTILLING, PUBLISERING OG KUNNGJØRING Innbyder har rett til å stille ut samtlige utkast før eller parallelt med juryering, eller på et senere tidspunkt. Resultatet av konkurransen skal legges fram for et bredt publikum for å skape interesse for prosjektet, få formidlet god arkitektur og gjerne invitere til tilbakemeldinger og synspunkter fra publikum JURY Juryen har følgende representasjon: NN (foreløpig ukjent) Sivilarkitekt utnevnt av NAL Bjørn Kahrs Ordfører Anna Katharina Kraus Arkitekt Anne Grødem Prosjektleder for helse- og omsorg på Nye Vardheim Anne-Kristin Gangenes Plansjef / landskapsarkitekt Jurysekretærfunksjonen vil bli ivaretatt av NALs konkurransesekretariat BEDØMMELSE, PREMIERING OG HONORERING Juryen vil bedømme de innleverte utkast på basis av de krav, forutsetninger og opplysninger som fremkommer i konkurranseprogrammet og i den formelle spørre- og svareprosedyren. Hvert av teamene vil bli honorert med NOK mva. for sin deltakelse i konkurransen. Juryen har som målsetning å kåre én vinner og eventuelt rangere en nr JURYENS RAPPORT Juryen vil overdra resultatet av konkurransen til innbyder i form av en rapport som skal inneholde: - Fortegnelse over alle innkomne utkast. - Begrunnet vedtak dersom noen er avvist fra bedømmelse. - Kritikk av samtlige bedømte utkast. - Beslutning om kåring av konkurransens vinner. - Generell redegjørelse for konkurransens samlede erfaringer og konklusjoner. - Innstilling om valg av kontraktspart og råd for det videre arbeid med oppgaven. Juryens rapport vil bli offentliggjort samtidig som juryens avgjørelse offentliggjøres FORSIKRING OG RETUR AV UTKAST Arrangøren vil ikke forsikre de mottatte utkastene. Det er deltakernes plikt å sørge for å ha egne kopier av alt innlevert materiale. Utkastene vil ikke bli returnert. 9/10

10 4.3.6 OPPHAVSRETT, EIENDOMSRETT OG NYTTERETT Innbyder har den materielle eiendomsrett til samtlige honorerte utkast, men konkurranse-deltakerne beholder selv opphavsretten til sine utkast. Innbyder har likevel rett til å benytte ideer og momenter fra alle de honorerte utkastene, under forutsetning av at en av de premierte deltagerne, fortrinnsvis vinneren, blir tildelt prosjekteringsoppdraget. 4.4 OPPDRAG ETTER KONKURRANSEN Juryen er suveren myndighet til å kåre konkurransens vinner og eventuell rangere nr. 2, men har kun innstillende myndighet i forhold til senere oppdragstildeling. Juryens innstilling på hvem som skal kontraheres for de videre prosjekteringsarbeidene vil bli forelagt politisk utvalg for behandling. På bakgrunn av politisk vedtak vil det forhandles med det aktuelle arkitektfirma for videre engasjement i prosjektet. Dersom forhandlinger ikke skulle føre frem til et akseptabelt resultat, har oppdragsgiver rett til å invitere forfatteren av utkast nr 2. Kontrahering vil skje ved forhandlinger på bakgrunn av endelig skisseprosjekt. Deltakerne må være forberedt på å ha tilstrekkelig disponibel kapasitet til å kunne påta seg oppdraget og igangsette prosjektering snarest mulig etter kontraktsinngåelse. Videre prosjekt etter arkitektkonkurransen vurderes gjennomført som et BIM-prosjekt. 5 VEDLEGG I dokumentet 00-Dokumentoversikt arkitektkonkurranse Nye Vardheim gis løpende oversikt over dokumenter og grunnlagsdata som gjøres tilgjengelig i konkurransefasen. Alle dokumenter legges ut for nedlasting på dropbox.com. 10/10

PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om

PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om PROGRAM Åpen arkitektkonkurranse om G Y S TA D M A R K A Jessheims nye bydel Ul l e n s a ke r kom m u n e 20 1 2 Nordover langs gangvegen som er etablert gjennom konkurranseområdet. Fotostandpunkt er

Detaljer

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf.

Innhold. Tekstbilder: Der det ikke er oppgitt annet, er Ullensaker kommune fotograf. Innhold 01 BAKGRUNN... 3 02 KONKURRANSEGRUNNLAG... 8 03 BESKRIVELSE AV KONKURRANSEOMRÅDET... 11 04 TEKNISKE FORHOLD OG KRAV... 19 05 MÅLSETNINGER FOR TVERRFORBINDELSEN... 20 06 OPPGAVEBESKRIVELSE OG KRITERIER

Detaljer

Hallingmoprosjektet Hallingmo viser veg til kunnskap, idrett, kultur og friskliv i nyskapande og berekraftige omgjevnader i hjarta av Hallingdal

Hallingmoprosjektet Hallingmo viser veg til kunnskap, idrett, kultur og friskliv i nyskapande og berekraftige omgjevnader i hjarta av Hallingdal 1 Hallingmoprosjektet Hallingmo viser veg til kunnskap, idrett, kultur og friskliv i nyskapande og berekraftige omgjevnader i hjarta av Hallingdal Åpen plan- og designkonkurranse Konkurranseprogram INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10

Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon. Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10 Plan og designkonkurranse - uterom Brattørkaia og Trondheim Sentralstasjon Konkurranseprogram, foreløpig versjon 17.09.10 1 Innledning... 3 1.1 Invitasjon... 3 1.2 Visjon... 3 1.2.1 Visjon for området...

Detaljer

ØSTRE PORSGRUNN KIRKE

ØSTRE PORSGRUNN KIRKE KONKURRANSEGRUNNLAG ØSTRE PORSGRUNN KIRKE Plan- og designkonkurranse 11.03.15 PLAN- OG DESIGNKONKURRANSE med begrenset deltakelse Anskaffelse over EØS-terskelverdi for bygge og anleggskontrakter etter

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek

KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek Plan- og designkonkurranse Deichmanaksen KONKURRANSEGRUNNLAG Nye Deichmanske hovedbibliotek 1. INNLEDNING...3 2. MÅL MED PLAN- OG DESIGNKONKURRANSEN...5 2.1 Overordnet mål...5 2.2 Kulturpolitiske mål...5

Detaljer

DESIGN OG HELSE INNHOLD. 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp

DESIGN OG HELSE INNHOLD. 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp INNHOLD 02 UTLYSNINGSTEKST 04 Design og helse 05 Om konkurransen 08 Tidsløp OPPDRAG 1: 10 LEGEVAKTEN I OSLO 13 Trygg og informert 16 Designoppdraget 15 Oppgaver 18 Fordypning OPPDRAG 2: 22 KULTURSENSITIV

Detaljer

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum

Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum Vurdering av innkomne forslag til utvikling av Siljan sentrum INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 2 KRITERIER FOR JURYENS BEDØMMELSE... 5 3 Spesielle utfordringer... 6 4 GENERELLE VURDERINGER... 7 4.1 Helhetsgrep...

Detaljer

Sør-Varanger kommune. Tomteområde til salgs - med flott utsikt. Sør-Varanger kommune søker utbygger

Sør-Varanger kommune. Tomteområde til salgs - med flott utsikt. Sør-Varanger kommune søker utbygger UTBYGGERKONKURRANSE Tomteområde til salgs - med flott utsikt søker utbygger konsentrert småhusbebyggelse i felt B2 b - Skytterhusfjellet Kirkenes juni 2011 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 TILBUDSINNBYDELSE

Detaljer

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015

Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 HITRA KOMMUNE Fillan den: 14.12.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen 2011-2015 Medlemmene kalles med dette inn til møte

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Arkivsaksnr.: 13/1541-17 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE- OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Lunner kommunes økonomireglement

Detaljer

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG

KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG KONTRAHERING AV ARKITEKTER TIL OFFENTLIGE OPPDRAG - Eller: Kjøpes arkitektur i meter og kilo? Foredrag ved Difi-konferansen 2. november 2010 ved Konkurransesjef Per Rygh Norske Arkitekters Landsforbund

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 15.08.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 15.08.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM

ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM KVALSUND KOMMUNE FORSLAG TIL ROM - OG FUNKSJONSPROGRAM FOR OMBYGGING OG UTVIDELSE AV KOKELV BO - OG SERVICESENTER KVALSUND, 8. OKTOBER 203. INNHOLD 2. MANDAT OG ARBEID... s.04.. BAKGRUNN... s.04.2. OPPNEVNELSE

Detaljer

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012

Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell. Forprosjektrapport. Endelig utgave, 08.06.2012 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Prosjekt UNN Pasienthotell Endelig utgave, 08.06.2012 Dokumentkontroll Revisjon: Revisjonen gjelder: Godkjent: Dato: 1 Endelig utgave 08.06.2012 Prosjektnr: Arkivnr.:

Detaljer

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling:

LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER. Eldrerådet har følgende uttalelse til rådmannens innstilling: Arkivsaksnr.: 13/1541-3 Arkivnr.: Saksbehandler: Prosjektleder, Rønnaug Egge Braastad LOKALISERING AV NYE LUNNER HELSE-OG OMSORGSSENTER MED TILHØRENDE OMSORGSBOLIGER Hjemmel: Rådmannens innstilling: Eldrerådet

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Helse- og omsorgsutvalget Møtested: Møterom 1, Tana Rådhus Dato: 05.11.2009 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200. Vararepresentanter

Detaljer

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11

Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201104584 : E: L71 &70 : K.Rasmussen, prosjektgruppen m.fl Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Formannskapet 01.11.2011 137/11 Bystyret

Detaljer

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018

LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 LILLESAND KOMMUNE Boligsosial handlingsplan 2012-2018 1 KAPITTEL 1 INNLEDNING...3 1.1. Hva er boligsosial handlingsplan... 3 1.2 Målgruppe... 3 1.3. Relevant lovverk... 4 1.4 Statlige og kommunale føringer...

Detaljer

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på

MØTEINNKALLING LUNNER KOMMUNE. Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen. Med dette innkalles til møte på Til medlemmer av Helse og omsorgskomiteen MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte på Lunner rådhus, Kommunestyresalen Mandag 05.11.2012 kl. 18:00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor HEMNE KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Hemne kommune Møtedato/tid : Fredag 8. desember 2006, kl. 09.00 Møtested/lokaler : Hemne rådhus, møterom i 1. etasje (kulturbygget)

Detaljer

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune

Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap. Namdalseid kommune Evaluering av prosessen ved bygging av Kløvertunet bofellesskap Forvaltningsrevisjon nr 1725-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden oktober 2008 til desember 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon

Detaljer

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011

Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Oppdal sentrum Juryrapport for idékonkurranse med prekvalifisering 26.4.2011 Innhold 1 Hensikten med konkurransen... 2 2 Konkurranseområdet... 2 2.1 Om Oppdal... 3 2.2 Oppdal sentrum... 4 3 Konkurranseprogrammet...

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

Åpen plan- og designkonkurranse

Åpen plan- og designkonkurranse Åpen plan- og designkonkurranse Ansvarlig utgiver: Trondheim kommune v/plan- og bygningsenheten Holtermannsv 1 7004 Trondheim Utarbeidet av: Per A Tefre i samarbeid med NAL v/per Rygh Utforming/trykk:

Detaljer

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS

INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Rambøll Management Consulting, mars 2013 INNSPILL TIL GOD PRAKSIS Erfaringer fra tidligere prosjekter på det boligsosiale området 1. Innledning På bakgrunn av tidligere gjennomførte prosjekter har Rambøll

Detaljer

Møteinnkalling Eldrerådet

Møteinnkalling Eldrerådet Møteinnkalling Eldrerådet Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 32 Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.02.2014 Møtetid: 11:00-00:00

Detaljer

Inn-Trøndelag Helsehus

Inn-Trøndelag Helsehus Rapport datert 20.november 2013 2013-11-20 Foto: Leif Arne Holme, 2009 Revisjon: J03 J03 20.11.2013 Endret ansvaret for DPS til 100% for HNT AtjRo Fiåså J02 06.11.2013 Diverse korrigeringer AtjRo Fiåså

Detaljer

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret

MØTEINNKALLING 1 Kommunestyret Møtetid: 04.05.2015 Kl. 16.30 INVITASJON Kl. 18:00 INNKALLING MØTEINNKALLING 1 t Møtested: Rådhuset, møterom Fraunar Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet, eller

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune

Forvaltningsrevisjon. Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Forvaltningsrevisjon Byggeprosjekter i Sandefjord kommune SAMMENDRAG AV RAPPORTEN Revisjonsområde: Byggeprosjekter i Sandefjord kommune Revisjonsperiode: januar mars 2014 Formål med forvaltningsrevisjonen:

Detaljer