Psykisk helsearbeid i kommunene

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Psykisk helsearbeid i kommunene"

Transkript

1 Psykisk helsearbeid i kommunene Disponering av statlig øremerkede midler gjennom Opptrappings planen for psykisk helse Silje L. Kaspersen og Solveig Osborg Ose

2

3

4

5 Forord I 2008 fikk kommunene for siste gang overført statlig øremerkede midler i forbindelse med Opptrappingsplanen for psykisk helse SINTEF presenterer med dette sin fjerde dokumentasjonsrapport vedrørende kommunenes bruk av opptrappingsplanmidler på det psykiske helsearbeidet, denne gang med data fra hele opptrappingsplanperioden. Som del av prosjektet har SINTEF utført omfattende kontroll av dataene de siste årene. Vi retter stor takk til rådgiverne hos Fylkesmannen og kontaktpersonene i de enkelte kommunene for deres imøtekommenhet og grundighet i responsen på våre spørsmål. Dette har bidratt til at data har god kvalitet og rapporten dokumenterer dermed bruken av de øremerkede midlene på en tilfredsstillende måte. Helsedirektoratet har levert datafilene fra kommunenes rapporteringer og gitt oss oppdraget med å dokumentere utviklingen i kommunene gjennom opptrappingsplanperioden. Vi takker prosjektleder Jørgen Rodal og seniorrådgiver Jan Tvedt for godt samarbeid gjennom flere år. Trondheim, 15. januar 2010 Solveig Osborg Ose Prosjektleder 3

6

7 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innholdsfortegnelse... 5 Tabelloversikt... 8 Figuroversikt Sammendrag Innledning Opptrappingsplanen for psykisk helse i kommunene Mål i Opptrappingsplanen og statlige føringer underveis Rapportens oppbygging og tema Begrepsbruk Nasjonale utviklingstrekk Innledning Tildelte og rapporterte tilskudd Disponible, disponerte og overførte midler Øremerkede midler fordelt på tiltak i perioden Statlig øremerkede midler benyttet på ulike tiltak Årsverk benyttet på ulike tiltak Personell fordelt etter utdanning Resultater oppnådd for statlig øremerkede midler Samarbeid med andre tjenester og rutiner for utarbeiding av individuell plan Oppsummering av nasjonale utviklingstrekk Forskjeller på kommunegruppe- og fylkesnivå 2001, 2005 og Innledning

8 3.2 Tilskudd per innbygger (kommunegruppe, fylke) Utvikling i bruk av midler fordelt på tiltak Andel øremerkede midler brukt på generelle tiltak, tiltak for voksne og tiltak for barn og unge Andel midler brukt i tjenester for voksne Andel øremerkede midler brukt i tjenester for barn og unge Utvikling i andel årsverk fordelt på tiltak Andel årsverk finansiert av øremerkede midler brukt i tjenester for voksne og barn og unge Andel årsverk i tiltak for voksne Andel årsverk i tiltak for barn og unge Personell fordelt etter utdanning Kommunale boliger og omsorgsboliger i perioden Oppsummering Utvalgte tema: De ulike tiltakenes utvikling i perioden på fylkesnivå Innledning Andel midler og årsverk brukt på tjenester til barn og unge i perioden Øremerkede kroner per innbygger i de ulike tiltakene perioden Årsverk per innbygger finansiert av øremerkede midler i de ulike tiltakene perioden Årsverk per innbygger fordelt på utdanningskategorier perioden Andel årsverk fordelt på tiltak i det enkelte fylke perioden Oppsummering Måloppnåelse i Opptrappingsplanen Innledning Mål om vekst i driftsutgifter i kommunale tjenester Mål om nye omsorgsboliger i kommunene Mål om flere årsverk i psykisk helsearbeid Årsverk i tjenester for voksne Årsverk i tjenester for barn og unge Årsverk i tjenester totalt Oppsummering

9 6 Litteratur Vedlegg 1 - Rapporteringsskjema Vedlegg 2 Prisindeks

10 Tabelloversikt Tabell 2.1 Tabell 2.2 Tildelte og rapportert mottatte øremerkede tilskudd til psykisk helsearbeid i kommunene. Prosentvis økning fra året før (nominelt og reelt) kr Tilskudd rapportert overført fra året før, rapporterte tildelte tilskudd, disponibelt beløp, brukte midler og sum overført til året etter. Andel overført av sum disponibelt. 1999, 2002, kroner. Nominelle tall Tabell 2.3 Statlig øremerkede midler benyttet på ulike tiltak. År 2000, kroner (ikke deflatert) Tabell 2.4 Prosentvis fordeling av de totale midlene benyttet på ulike tiltak. År 2000, Tabell 2.5 Antall årsverk finansiert av øremerkede midler fordelt på tiltak. Nasjonalt nivå. År 2000, Tabell 2.6 Prosentvis fordeling av total årsverksinnsats. Nasjonalt nivå. År , Tabell 2.7 Prosentvis fordeling av årsverksinnsatsen innenfor tjenester for hhv. voksne og barn og unge. Nasjonalt nivå. År , Tabell 2.8 Antall årsverk fordelt på utdanningskategorier. År og Tabell 2.9 Prosentvis fordeling av årsverk fordelt etter utdanning. År og Tabell 2.10 Samarbeid og rutiner for individuell plan. Andel og antall kommuner av totalt 430 kommuner som har svart ja på spørsmålet. Nasjonalt nivå Tabell 3.1 Antall kommuner og befolkning i de ulike kommunegruppene i 2001, 2005 og Tabell 3.2 Tabell 3.3 Prosentandel av totale øremerkede midler som er brukt på generelle tiltak, tiltak for voksne og tiltak for barn og unge. Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Prosentandel av totale øremerkede midler som er brukt på generelle tiltak, tiltak for voksne og tiltak for barn og unge. Fylke. År 2001, 2005 og

11 Tabell 3.4 Tabell 3.5 Tabell 3.6 Tabell 3.7 Tabell 3.8 Tabell 3.9 Prosentandel av øremerkede midler brukt på informasjonstiltak. Fylke. År 2001, 2005 og Prosentandel av øremerkede midler brukt på bruker- og pårørendeorganisasjoner. Fylke. År 2001, 2005 og Prosentandel av øremerkede midler brukt på kompetansehevings- og rekrutteringstiltak. Fylke. År 2001, 2005 og Prosentandel av øremerkede midler brukt på kommunalt tilrettelagte botilbud. Fylke. År 2001, 2005 og Prosentandel av øremerkede midler brukt på bistand i bolig og tilrettelagte behandlingstilbud (sammenslått variabel). Fylke. År 2001, 2005 og Prosentandel av øremerkede midler brukt aktivitetstilbud (voksne). Fylke. År 2001, 2005 og Tabell 3.10 Prosentandel øremerkede midler brukt på støttekontakter (voksne). Fylke. År 2001, 2005 og Tabell 3.11 Prosentandel av øremerkede midler brukt på kommunalt tilrettelagte arbeidsplasser (ikke Aetat/NAV). Fylke. År 2001, 2005 og Tabell 3.12 Prosentandel av øremerkede midler brukt på helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Fylke. År 2001, 2005 og Tabell 3.13 Prosentandel av øremerkede midler brukt på annet forebyggende (barn og unge). Fylke. År 2001, 2005 og Tabell 3.14 Prosentandel av øremerkede midler brukt støttekontakter (barn og unge). Fylke. År 2001, 2005 og Tabell 3.15 Prosentandel årsverk finansiert av øremerkede midler som er brukt på tiltak for voksne og tiltak for barn og unge. Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Tabell 3.16 Prosentandel årsverk finansiert av øremerkede midler som er brukt på tiltak for voksne og tiltak for barn og unge. Fylke. År 2001, 2005 og Tabell 3.17 Antall kommunale boliger for mennesker med psykiske lidelser tatt i bruk i løpet av året. Finansiert av øremerkede midler. Kommunegruppe. År Tabell 3.18 Antall kommunale boliger for mennesker med psykiske lidelser tatt i bruk i løpet av året. Finansiert av øremerkede midler. Fylke. År Tabell 3.19 Antall nye omsorgsboliger (finansiert gjennom opptrappingsplanmidler i Husbanken) for mennesker med psykiske lidelser ferdigstilt i løpet av året. Kommunegruppe. År

12 Tabell 3.20 Antall omsorgsboliger (finansiert gjennom opptrappingsplanmidler i Husbanken) for mennesker med psykiske lidelser ferdigstilt i løpet av året. Fylke. År Tabell 4.1 Tabell 4.2 Tabell 4.3 Tabell 4.4 Tabell 4.5 Tabell 4.6 Tabell 4.7 Tabell 4.8 Tabell 4.9 Andel øremerkede midler (av totale midler) som har gått til tjenester i psykisk helsearbeid for barn og unge. Prosent Andel årsverk finansiert av øremerkede midler som har gått til tjenester i psykisk helsearbeid for barn og unge. Prosent Øremerkede kroner per innbyggere som har gått til informasjonstiltak. Nominelle størrelser. Fylkesnivå Øremerkede kroner per innbyggere som har gått til bruker-/ pårørendeorganisasjoner. Nominelle størrelser. Fylkesnivå Øremerkede kroner per innbyggere som har gått til kompetanseheving og rekrutteringstiltak. Nominelle størrelser. Fylkesnivå Øremerkede kroner per innbyggere som har gått til kommunalt tilrettelagte botilbud (ikke omsorgsboliger). Nominelle størrelser. Fylkesnivå Øremerkede kroner per innbyggere som har gått til bistand i bolig og tilrettelagte behandlingstilbud (sammenslått variabel). Nominelle størrelser. Fylkesnivå Øremerkede kroner per innbyggere som har gått til aktivitetstilbud til voksne. Nominelle størrelser. Fylkesnivå Øremerkede kroner per innbyggere som har gått til støttekontakter for voksne. Nominelle størrelser. Fylkesnivå Tabell 4.10 Øremerkede kroner per innbyggere som har gått til kommunale tilrettelagte arbeidsplasser/sysselsettingstiltak (ikke NAV). Nominelle størrelser. Fylkesnivå Tabell 4.11 Øremerkede kroner per innbyggere som har gått til helsestasjonsog skolehelsetjeneste. Nominelle størrelser. Fylkesnivå Tabell 4.12 Øremerkede kroner per innbyggere som har gått til annet forebyggende arbeid (barn og unge). Nominelle størrelser. Fylkesnivå Tabell 4.13 Øremerkede kroner per innbyggere som har gått til støttekontakter for barn og unge. Nominelle størrelser. Fylkesnivå Tabell 4.14 Antall årsverk per innbyggere finansiert av øremerkede midler som har gått til bistand i bolig og tilrettelagte behandlingstilbud (sammenslått variabel)

13 Tabell 4.15 Antall årsverk per innbyggere finansiert av øremerkede midler som har gått til aktivitetstilbud (voksne) Tabell 4.16 Antall årsverk per innbyggere finansiert av øremerkede midler som har gått til støttekontakter (voksne) (ikke rapportert årsverk i 2000) Tabell 4.17 Antall årsverk per innbyggere finansiert av øremerkede midler som har gått til kommunalt tilrettelagte arbeidsplasser/ sysselsettingstiltak Tabell 4.18 Antall årsverk per innbyggere finansiert av øremerkede midler som har gått til helsestasjons- og skolehelsetjeneste Tabell 4.19 Antall årsverk per innbyggere finansiert av øremerkede midler som har gått til annet forebyggende/psykososialt arbeid (barn og unge) Tabell 4.20 Antall årsverk per innbyggere finansiert av øremerkede midler som har gått til støttekontakter (barn og unge) (årsverk ikke rapportert i 2000) Tabell 4.21 Antall årsverk finansiert av øremerkede midler per innbyggere med helse-/sosialfaglig utdanning med videreutdanning i psykisk helsearbeid/psykiatrisk sykepleie Tabell 4.22 Antall årsverk finansiert av øremerkede midler per innbyggere med helse-/sosialfaglig utdanning uten videreutdanning i psykisk helsearbeid/psykiatrisk sykepleie Tabell 4.23 Antall årsverk psykologer finansiert av øremerkede midler per innbyggere Tabell 4.24 Antall årsverk andre med faglig relevant høgskole/universitetsutdanning finansiert av øremerkede midler per innbyggere Tabell 4.25 Antall årsverk andre med faglig relevant videregående opplæring finansiert av øremerkede midler per innbyggere Tabell 4.26 Antall årsverk andre definert som Andre finansiert av øremerkede midler per innbyggere Tabell 4.27 Andel årsverk finansiert av opptrappingsplanmidler som gikk til de ulike tiltakene i Tabell 4.28 Differansen mellom andel årsverk finansiert av opptrappingsplanmidler som gikk til de ulike tiltakene i 2000 (2001 for støttekontakter) og Prosentpoeng Tabell 5.1 Beregnet fordeling av årsverk på ulike faggrupper

14 Tabell 5.2 Tabell 5.3 Alternativ 1. Beregnet økning i antall årsverk (absolutt og i prosent) fra 1998 til Faggrupper Alternativ 2. Beregnet økning i antall årsverk (absolutt og i prosent) fra 1998 til Faggrupper

15 Figuroversikt Figur 2.1 Figur 2.2 Figur 3.1 Figur 3.2 Figur 3.3 Figur 3.4 Figur 3.5 Figur 3.6 Figur 3.7 Figur 3.8 Figur 3.9 Figur 3.10 Figur 3.11 Årlig prosentvis endring i årsverk med utgangspunkt i 1998-nivået. Årsverk fordelt på utdanningskategorier. Perioden Antall kommunale boliger finansiert av øremerkede midler tatt i bruk i løpet av året og antall omsorgsboliger finansiert gjennom Husbankens ordninger ferdigstilt i løpet av året. År Tilskudd per innbygger i hele 2008-kroner. Kommunegruppenivå. År 2001, 2005 og Tilskudd per innbygger i hele 2008-kroner. Fylkesnivå. År 2001, 2005 og Prosentandel av øremerkede midler brukt på informasjonstiltak. Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Prosentandel av øremerkede midler brukt på bruker- og pårørendeorganisasjoner. Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Prosentandel av øremerkede midler brukt kompetansehevings- og rekrutteringstiltak. Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Prosentandel av øremerkede midler brukt på kommunalt tilrettelagte botilbud. Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Prosentandel av øremerkede midler brukt på bistand i bolig og tilrettelagte behandlingstilbud (sammenslått variabel). Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Prosentandel av øremerkede midler brukt på aktivitetstilbud (voksne). Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Prosentandel øremerkede midler brukt på støttekontakter (voksne). Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Prosentandel av øremerkede midler brukt på kommunalt tilrettelagte arbeidsplasser (ikke Aetat/NAV). Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Prosentandel av øremerkede midler brukt på helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Kommunegruppe. År 2001, 2005 og

16 Figur 3.12 Figur 3.13 Figur 3.14 Figur 3.15 Figur 3.16 Figur 3.17 Figur 3.18 Figur 3.19 Figur 3.20 Figur 3.21 Figur 3.22 Figur 3.23 Figur 3.24 Figur 3.25 Figur 3.26 Prosentandel av øremerkede midler brukt på annet forebyggende (barn og unge). Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Prosentandel av øremerkede midler brukt støttekontakter (barn og unge). Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Avvik fra landsgjennomsnittet (prosentpoeng) i andel årsverk finansiert av øremerkede midler som går til tjenester for voksne. Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Avvik fra landsgjennomsnittet (prosentpoeng) i andel årsverk finansiert av øremerkede midler som går til tjenester for voksne. Fylke. År 2001, 2005 og Prosentandel årsverk finansiert av øremerkede midler brukt på bistand i bolig og tilrettelagte behandlingstilbud (sammenslåtte kategorier). Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Prosentandel årsverk finansiert av øremerkede midler i bistand i bolig og tilrettelagte behandlingstilbud (sammenslåtte kategorier). Fylke. År 2001, 2005 og Prosentandel årsverk finansiert av øremerkede midler brukt på aktivitetstilbud for voksne. Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Prosentandel årsverk finansiert av øremerkede midler brukt på aktivitetstilbud for voksne. Fylke. År 2001, 2005 og Prosentandel årsverk finansiert av øremerkede midler brukt på støttekontakter (voksne). Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Prosentandel årsverk finansiert av øremerkede midler brukt på støttekontakter (voksne). Fylke. År 2001, 2005 og Prosentandel årsverk finansiert av øremerkede midler brukt på kommunalt tilrettelagte arbeidsplasser/sysselsettingstiltak. Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Prosentandel årsverk finansiert av øremerkede midler brukt på kommunalt tilrettelagte arbeidsplasser/sysselsettingstiltak. Fylke. År 2001, 2005 og Prosentandel årsverk finansiert av øremerkede midler brukt på helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Prosentandel årsverk finansiert av øremerkede midler brukt på helsestasjons- og skolehelsetjeneste. Fylke. År 2001, 2005 og Prosentandel årsverk finansiert av øremerkede midler brukt på annet forebyggende, psykososialt arbeid og kultur- og fritidstilbud (barn og unge). Kommunegruppe. År 2001, 2005 og

17 Figur 3.27 Figur 3.28 Figur 3.29 Figur 3.30 Figur 3.31 Figur 3.32 Figur 3.33 Figur 3.34 Figur 3.35 Figur 3.36 Figur 3.37 Figur 3.38 Figur 3.39 Prosentandel årsverk finansiert av øremerkede midler brukt på annet forebyggende, psykososialt arbeid og kultur- og fritidstilbud (barn og unge). Fylke. År 2001, 2005 og Prosentandel årsverk finansiert av øremerkede midler brukt på støttekontakter (barn og unge). Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Prosentandel årsverk finansiert av øremerkede midler brukt på støttekontakter (barn og unge). Fylke. År 2001, 2005 og Gjennomsnittlig antall årsverk per innbyggere i psykisk helsearbeid finansiert av øremerkede midler. Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Gjennomsnittlig antall årsverk per innbyggere i psykisk helsearbeid finansiert av øremerkede midler. Fylke. År 2001, 2005 og Gjennomsnittlig antall årsverk helsefaglig utdannede med videreutdanning i psykisk helsearbeid per innbyggere. Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Gjennomsnittlig antall årsverk helsefaglig utdannede med videreutdanning i psykisk helsearbeid per innbyggere. Fylke. År 2001, 2005 og Gjennomsnittlig antall årsverk helsefaglig utdannede uten videreutdanning i psykisk helsearbeid per innbyggere. Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Gjennomsnittlig antall årsverk helsefaglig utdannede uten videreutdanning i psykisk helsearbeid per innbyggere. Fylke. År 2001, 2005 og Gjennomsnittlig antall årsverk psykologer per innbyggere. Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Gjennomsnittlig antall årsverk psykologer per innbyggere. Fylke. År 2001, 2005 og Gjennomsnittlig antall årsverk andre med faglig relevant høyere utdanning (høgskole/universitet) per innbyggere. Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Gjennomsnittlig antall årsverk andre med faglig relevant høyere utdanning (høgskole/universitet) per innbyggere. Fylke. År 2001, 2005 og

18 Figur 3.40 Figur 3.41 Figur 3.42 Figur 3.43 Figur 4.1 Figur 4.2 Figur 4.3 Figur 4.4 Figur 4.5 Figur 4.6 Figur 4.7 Figur 4.8 Figur 4.9 Figur 4.10 Figur 4.11 Figur 4.12 Figur 4.13 Figur 4.14 Gjennomsnittlig antall årsverk med faglig relevant videregående opplæring per innbyggere. Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Gjennomsnittlig antall årsverk med faglig relevant videregående opplæring per innbyggere. Fylke. År 2001, 2005 og Gjennomsnittlig antall årsverk Andre per innbyggere. Kommunegruppe. År 2001, 2005 og Gjennomsnittlig antall årsverk andre per innbyggere. Fylke. År 2001, 2005 og Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Østfold fylke Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Akershus fylke Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Oslo Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Hedmark fylke Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Oppland fylke Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Buskerud fylke Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Vestfold fylke Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Telemark fylke Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Aust-Agder fylke Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Vest-Agder fylke Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Rogaland fylke Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Hordaland fylke Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Sogn og Fjordane fylke Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Møre og Romsdal fylke

19 Figur 4.15 Figur 4.16 Figur 4.17 Figur 4.18 Figur 4.19 Figur 4.20 Figur 5.1 Figur 5.2 Figur 5.3 Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Sør-Trøndelag fylke Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Nord-Trøndelag fylke Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Nordland fylke Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Troms fylke Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Finnmark fylke Andel årsverk av totalt rapporterte årsverk i fylket fordelt på ulike tiltakskategorier. Gjennomsnitt av kommunene i hele landet Utvikling i antall årsverk i tjenester for voksne finansiert av øremerkede midler. Måltall Fratrukket 1998-nivå. År Utvikling i antall årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjeneste finansiert av opptrappingsplanmidler. Måltall Fratrukket nivået i År Utvikling i antall årsverk innen annet forebyggende/psykososialt arbeid for barn og unge finansiert av opptrappingsplanmidler. Måltall Fratrukket nivået i År

20

21 Sammendrag Opptrappingsplanen for psykisk helse (St.prp. nr. 63 ( ), St.prp. nr. 1 ( )) er formelt avsluttet, og det foreligger nå en detaljert oversikt over bruken av statlig øremerkede midler i det psykiske helsearbeidet i kommunene for hele perioden. Denne rapporten gir en deskriptiv framstilling av kommunenes disponering av øremerkede midler, og årsverk finansiert av øremerkede midler, i opptrappingsplanperioden. Kommunenes arbeid med psykisk helsearbeid skal holde fram og prioriteres, selv om Opptrappingsplanen nå er avsluttet, og statlige midler ikke lenger er øremerket. Også rapporteringen på området fortsetter, i form av rapportering til Helsedirektoratet på total årsverksinnsats (og et utvalg andre variabler) i psykisk helsearbeid (kjent som rapportering R2). De første analysene av total innsats i psykisk helsearbeid i kommunene for 2007, viser at omtrent halvparten av årsverkene i denne tjenesten ble finansiert av øremerkede midler (Ose et al. 2009). I 2010 presenteres en ny rapport med analyser av kommunal variasjon i total innsats for 2008 og utvikling fra 2007 til 2008 (Ose et al. 2010). Datagrunnlaget i denne rapporten er basert på den årlige rapporteringen på øremerkede midler kommunene har gjort til Helsedirektoratet via egne rådgivere for psykisk helsearbeid hos Fylkesmannen. Gjennom planperioden har kommunene rapportert om bruk av øremerkede midler og årsverk på følgende tiltak, hvis rekkefølge i rapporteringsskjema danner strukturen i kapittel 2-5 i denne rapporten: Generelle tiltak (kroner) - Informasjonstiltak - Bruker-/pårørendeorganisasjoner - Kompetanseheving, rekrutteringstiltak Tiltak for voksne (kroner og årsverk) - Kommunale tilrettelagte boligtilbud, ikke omsorgsboliger (ikke årsverk) - Bistand i boliger, boveiledning, hjemmebaserte tjenester, miljøarbeid - Aktivitetstilbud (aktivitets-/dagsenter, kultur-/fritidstilbud) - Støttekontakter for voksne - Kommunale tilrettelagte arbeidsplasser/sysselsettingstiltak (ikke NAV) - Tilrettelagt behandlingstilbud, faglig veiledning, koordinering/ledelse Tiltak for barn og unge (kroner og årsverk) - Helsestasjons- og skolehelsetjeneste - Annet forebyggende/psykososialt arbeid, kultur-/fritidstilbud for barn og unge - Støttekontakter for barn Personell finansiert av øremerkede midler (årsverk) - Helse-/sosialfaglig utdanning med videreutdanning i psykisk helsearbeid/ psyk. sykepleie - Helse-/sosialfaglig utdanning uten videreutdanning i psykisk helsearbeid/ psyk. sykepleie 19

22 - Psykologer - Andre med faglig relevant høgskole/universitetsutdanning - Personell med faglig relevant videregående opplæring - Andre Resultater oppnådd for øremerkede midler (antall) - Kommunale boliger for mennesker med psykiske lidelser (ikke omsorgsboliger) tatt i bruk i løpet av året - Omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser ferdigstilt i løpet av året Måloppnåelse i Opptrappingsplanen for psykisk helse Opptrappingsplanen for psykisk helse har vært definert gjennom spesifikke kvantitative mål beregnet allerede på midten av 1990-tallet. Vurderingen av måltallene ble basert på gjennomganger av kommunale planer for psykisk helsearbeid foretatt av daværende Sosialdepartementet og SINTEF Helse. Alt i alt må graden av måloppnåelse i Opptrappingsplanen for det psykiske helsearbeidet i kommunene sies å være svært god. En helt ny tjeneste til mennesker med psykiske vansker og lidelser er bygget opp der folk bor; i kommunene. 10 år med tett oppfølging fra myndighetene av hvordan de øremerkede ressursene har blitt benyttet har gitt resultater. Følgende mål gjaldt for kommunal sektor i Opptrappingsplanen for psykisk helse : Økning på 2,1 milliarder 1998-kroner i øremerkede midler i forhold til nivået i nye omsorgsboliger for mennesker med psykiske lidelser flere årsverk i psykisk helsearbeid i kommunene, herav årsverk i tjenester for voksne og årsverk i tjenester for barn og unge: o årsverk i hjemmetjenester mv. for voksne. o 309 årsverk i behandlingstilbud og veiledning for voksne. o Ca. 720 årsverk i aktivitetstilbud fra voksne. 1 o 800 flere årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjeneste for barn og unge o 260 flere årsverk til forebygging og psykososialt arbeid for barn og unge Målene i Opptrappingsplanen er formulert som økning fra nivået i Da det også eksisterte en ordning med øremerking av midler til psykisk helsearbeid i kommunene i årene før 1998, betyr det at vekstbanen i opptrappingsplanperioden ble kunstig høy. For å kompensere for dette har vi valgt å trekke ut 1998-nivået på årsverksinnsatsen for hvert av årene i Opptrappingsplanen ved beregning av måloppnåelse. Justert for prisendringer har det vært en vekst i tildeling og bruk av øremerkede midler på nær 2,7 milliarder kroner. Målet om ferdigstilte boliger ble ikke nådd i løpet av planperioden. Ved utgangen av 2008 var boliger ferdigstilt og 50 boliger hadde fått utsettelse til Inkludert boligene som ferdigstilles i 2009, innebærer dette at 96 prosent av målet ble nådd. Av de omsorgsboligene som det opprinnelig ble gitt tilsagn om, vil 165 ikke blir ferdigstilt. Av måltallet på nye årsverk i hjemmetjenester og tilrettelagte behandlingstilbud for voksne, tilkom til sammen årsverk i løpet av opptrappingsplanperioden (justert for 1998-nivå). Dette tilsvarer en måloppnåelse på 96 prosent i tjenester for voksne. Det forventede nivået på 720 årsverk i aktivitetstilbud for voksne i 2008 ble nådd med 99 prosent (713 årsverk). 1 Jf. St.prp. nr. 1 ( ); dette er ikke et definert måltall i Opptrappingsplanen, men med utgangspunkt i faktisk utvikling fram til 2003, og økonomiske måltall, ble det anslått et nivå på 720 årsverk ved utgangen av

23 Målet om 260 nye årsverk til annet forebyggende/psykososialt arbeid for barn og unge ble allerede nådd i Justert for 1998-nivået hadde det i 2008 tilkommet 746 årsverk i helsestasjons- og skolehelsetjenesten tilsvarende 93 prosent av måltallet. Ser man tjenester til barn og unge under ett, er målet om nye årsverk overoppnådd (136 prosent). Som andel av planlagt økning ble målet om kapasitetsøkning fra 1998 til 2008 på totalt årsverk i psykisk helsearbeid i kommunene overoppnådd med 105 prosent (5 006 årsverk). Det heftes noe usikkerhet til nivået på antall årsverk i de ulike utdanningskategoriene i To alternative måter å beregne 1998-nivå på gir likevel overoppnåelse av målene knyttet til nye årsverk i Opptrappingsplanen. Det spesifikke målet om 184 nye psykologårsverk i kommunene innen utgangen av 2008 ble imidlertid ikke nådd (66 prosent måloppnåelse), men som forutsett allerede da Opptrappingsplanen ble formulert har mangelen på psykologer blitt kompensert ved ansettelse av annet personell med høyskole- og universitetsutdanning. Generelle tiltak I 2008 ble ca. 97 millioner kroner (tilsvarende 3 prosent) av de totalt 3,4 milliarder øremerkede kronene benyttet på informasjonstiltak, bruker- og pårørendeorganisasjoner og kompetanseheving/rekrutteringstiltak. Andelen midler brukt på generelle tiltak lå stabilt på rundt tre prosent av totale midler i perioden , ned to prosentpoeng fra nivået i på fem prosent. Kompetansehevingstiltak har hele perioden utgjort den største andelen av de tre typer tiltak som omtales som generelle tiltak, men andelen har vært synkende gjennom opptrappingsplanperioden fra å utgjøre 3,7 prosent av totale midler i 2000 til å utgjøre 1,6 av totale midler i Andelen som har gått til informasjonstiltak har ligget på 0,3 prosent hvert eneste år i perioden, mens andelen som har gått til bruker- og pårørendeorganisasjoner har steget marginalt fra 0,9 til 1 prosent. Det er de minst innbyggerrike kommunene som benytter størst andel av midlene på informasjonstiltak, mens de største kommunene benytter en større andel midler på bruker- og pårørendeorganisasjoner. Andel midler som har gått til bruker- og pårørendeorganisasjoner har imidlertid steget gradvis utover i perioden i de minste kommunene. Andelen midler brukt på kompetansehevings- og rekrutteringstiltak har som nevnt blitt redusert gjennom perioden, og mest i de aller minste og aller største kommunene. Tiltak i psykisk helsearbeid for voksne i kommunene I 2008 gikk 2,5 milliarder av de øremerkede kronene i psykisk helsearbeid til tiltak for voksne med psykiske vansker og lidelser. Dette utgjorde ca. 75 prosent av totale midler, noe som andelsmessig utgjør en nedgang på åtte prosentpoeng hvis vi sammenlikner med nivået i år Andelen midler som har gått til tjenester for voksne har årlig blitt redusert. Ser vi på årsverksrapporteringen, finner vi at ca. 77 prosent av årsverkene i psykisk helsearbeid gikk til tjenester for voksne i 2008, noe som utgjør en nedgang på sju prosentpoeng fra 2001 (vi sammenlikner med 2001 her fordi årsverk for støttekontakter ikke inngikk i rapporteringen før dette året). Nedgangen i andelen midler og årsverk som har gått til tiltak for voksne har betydd økte øremerkede ressurser i tiltak for barn og unge med psykiske vansker og lidelser. Denne utviklingen har vært et uttalt ønsket fra myndighetene sin side siden 2001 (jf. St. prp. nr. 1 ( )), og har blitt fulgt opp av de aller fleste kommunene. Det er typisk for utviklingen at de mest innbyggerrike kommunene har benyttet en større andel av midlene 2 Det ble ikke rapportert bruk av midler fordelt på tiltak i 1999, og vi må dermed bruke år 2000 som sammenlikningsgrunnlag når vi omtaler enkelttiltak. 21

Silje L. Kaspersen, Solveig Osborg Ose og Trond Hatling OPPDRAGSGIVER(E) Helsedirektoratet

Silje L. Kaspersen, Solveig Osborg Ose og Trond Hatling OPPDRAGSGIVER(E) Helsedirektoratet TITTEL SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 930 70 500 (Trondheim) Foretaksregisteret:

Detaljer

Psykisk helsearbeid i kommunene

Psykisk helsearbeid i kommunene Psykisk helsearbeid i kommunene Disponering av øremerkede midler i kommunene 1999-2005 Solveig Osborg Ose Prosjektleder SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 ISBN 978-82-14-04233-7

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Sosial- og helsedirektoratet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG VEDLEGG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Sosial- og helsedirektoratet GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG VEDLEGG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse Postadresse: 7465 Trondheim/ Pb 124, Blindern, 0314 Oslo Psykisk helsearbeid i kommunene: Disponering av øremerkede midler 1999-2006. Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim)

Detaljer

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold

Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Innsats innen psykisk helsearbeid i Vestfold Dette dokumentet inneholder en oversikt over årsverksinnsatsen innen psykisk helsearbeid i kommunene i Vestfold. De to første tabellene og figurene illustrerer

Detaljer

Opptrappingsplanen for psykisk helse: Analyser av rapporteringen på bruk av øremerkede midler til psykisk helsearbeid i kommunene.

Opptrappingsplanen for psykisk helse: Analyser av rapporteringen på bruk av øremerkede midler til psykisk helsearbeid i kommunene. STF78 A045028 Åpen RAPPORT Opptrappingsplanen for psykisk helse: Analyser av rapporteringen på bruk av øremerkede midler til psykisk helsearbeid i kommunene. Solveig Osborg Ose Jorid Kalseth SINTEF Helse

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Forord. 15. februar 2009. Solveig Osborg Ose (prosjektleder) Page1

Forord. 15. februar 2009. Solveig Osborg Ose (prosjektleder) Page1 129 ink. vedlegg Forord Rapporten er en av flere leveranser i prosjektet Kvalitetssikring, sammenstilling og analyse av data fra kommunenes rapportering på bruk av statlige øremerkede tilskudd og kommunale

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni Sammendrag OTs målgruppe blir mindre 8 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret / per juni. Det er omtrent færre enn forrige skoleår.

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013

DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT 12/7039 20.12.2012. Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 DET KONGELIGE BARNE-, LIKESTILLINGS- OG INKLUDERINGSDEPARTEMENT Landetskommuner,landetsfylkesmenn Deres ref Vår ref Dato 12/7039 20.12.2012 Retningslinjer for satsing på kommunalt barnevern 2013 Vedlagtfølgertil

Detaljer

Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016

Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 2016 Nr. 0/2017 Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet 201 Analysenotat /2017 SAMDATA Spesialisthelsetjenesten Publikasjonens tittel: Poliklinisk og ambulant personell i det psykiske helsevernet

Detaljer

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge

Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Sysselsatte i offentlig forvaltning i 4. kvartal 2001 Andelen offentlig sysselsatte høyest i Nord-Norge Det er prosentvis flest sysselsatte i offentlig forvaltning i Nord-Norge. har den laveste andelen

Detaljer

Boligmeteret oktober 2014

Boligmeteret oktober 2014 Boligmeteret oktober 2014 Det månedlige Boligmeteret for oktober 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 28.10.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. februar 2015 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. februar Sammendrag OTs målgruppe er mindre enn i februar ungdommer er tilmeldt OT per februar. Det er litt færre enn i februar,

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2007. Johan Håkon Bjørngaard (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2007. Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2007 Johan Håkon Bjørngaard (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/08 ISBN 978-82-14-04511-6 ISSN 0802-4979

Detaljer

3 Opptrappingsplanens mål: Status for kostnader og øremerkede tilskudd

3 Opptrappingsplanens mål: Status for kostnader og øremerkede tilskudd 3 Opptrappingsplanens mål: Status for kostnader og øremerkede tilskudd 1999-2006 Silje L. Kaspersen Måltallet for vekst i driftskostnader til det psykiske helsevernet er nådd Opptrappingsplanens mål for

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

BoligMeteret august 2011

BoligMeteret august 2011 BoligMeteret august 2011 Det månedlige BoligMeteret for AUGUST 2011 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo,22.08.2011 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Boligmeteret juni 2014

Boligmeteret juni 2014 Boligmeteret juni 2014 Det månedlige Boligmeteret for JUNI 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 24.06.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014

EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 EiendomsMegler 1s Boligmeter for desember 2014 Det månedlige Boligmeteret for desember 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 16.12.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 26.8.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008 Kommunale tiltak i helsearbeid 2008 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Solfrid Lilleeng og Jorid Kalseth Forord Rapporten er en av flere leveranser

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 7. mars 2012 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 12000 heldøgns Demensplan omsorgsplasser 2015

Detaljer

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010

Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 2010 Kommunale tiltak innen psykisk helsearbeid, rapportering 21 Opplysninger om kommunen og ansvarlig for rapporteringen Kommunenr Kommunens navn 21 Alta Bydelsnr Bydelsnavn Ansvarlig for innholdet i skjemaet

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Nesten 10 000 voksne fikk grunnskoleopplæring i 2013/14. 60 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 40 prosent

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning

Rapport. Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning Rapport Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Befolkningsundersøkelse om klimatilpasning 2007 Innhold Forord.....................................................................................

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Foreldrebetaling og økt statstilskudd til barnehagene

Foreldrebetaling og økt statstilskudd til barnehagene 1 Foreldrebetaling og økt statstilskudd til barnehagene Rapport fra undersøkelse blant kommunene og private barnehager August 2003 2 Innhold: Side Om undersøkelsen 3 Om utvalget 4 Oppsummering 6 Resultater

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013

Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak av ulike stønader fra 2013 Statsråden Stortingets president Ekspedisjonskontoret Stortinget 0026 Oslo Deres ref Vår ref 17/2257 Dato 29. juni 2017 Spørsmål til skriftlig besvarelse 1354/ 2017, utviklingen i sysselsettingen og mottak

Detaljer

Psykisk helsearbeid i kommunene

Psykisk helsearbeid i kommunene IS-24/2009 Psykisk helsearbeid i kommunene - rapportering for 2009 1 Heftets tittel: Psykisk helsearbeid i kommunene rapportering for 2009 Utgitt: Desember 2009 Bestillingsnummer: IS-24/2009 Utgitt av:

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim

Utdanning. Elisabeth Falnes-Dalheim Utdanning Barnehagedekningen øker, og dermed går stadig større andel av barna mellom 1 og 5 år i barnehage. Størst er økningen av barn i private barnehager. Bruken av heldagsplass i barnehagen øker også.

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Kompetanseløftet 2015

Kompetanseløftet 2015 Kompetanseløftet 2015 Kva kompetanse- og rekrutteringsutfordringar har pleie- og omsorgstenesta i kommunane nå? Sigrun Heskestad, prosjektleiar 1 Gratulerer! Norsk gull i helsearbeidarfaget! 2 Kompetanseløftet

Detaljer

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring

Nesten halvparten av ungdommene er tilmeldt OT fordi de ikke har søkt videregående opplæring Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten per 15.juni 2011 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 15. juni 2011 viser at 20 343 ungdommer var i oppfølgingstjenestens målgruppe

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring 2Voksne i videregående opplæring Opplæringsloven slår fast at voksne over 25 år som har fullført grunnskolen eller tilsvarende, men ikke har fullført videregående opplæring, har rett til gratis videregående

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid

Ungdom utenfor opplæring og arbeid Ungdom utenfor opplæring og arbeid Status fra oppfølgingstjenesten (OT) juni 1 Sammendrag OTs målgruppe er litt mindre enn i skoleåret 1-1 19 1 ungdommer er registrert i OT i skoleåret 1-1 per juni 1.

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012.

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2012. Sammendrag 21 489 ungdommer i OTs målgruppe. Dette er ungdom mellom 16 og 21 år som ikke er i opplæring eller

Detaljer

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og

Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse- og Nasjonalt kvalitetsindikatorsystem: Kvalitetsindikatorbeskrivelse [ID-nr] Kommunale årsverk i psykisk helse- og rusarbeid 1. Definisjon Antall årsverk, totalt og gruppert på utdanningsnivå, i psykisk helse-

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003

EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE NASJONAL SATSING (1998-2006) EVALUERING 2002 OPPTRAPPING 2003 Levanger Kommune mars 2003 1 1. Bakgrunn St.prop nr 63 Opptrappingsplanen for psykisk helse 1999-2006

Detaljer

2Voksne i videregående opplæring

2Voksne i videregående opplæring VOX-SPEILET 2014 VOKSNE I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING 1 kap 2 2Voksne i videregående opplæring Nesten 22 000 voksne som er 25 år eller eldre, deltok i videregående opplæring i 2013. Hovedfunn Antall voksne

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. juni 2013 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. juni 1 Sammendrag 19 9 ungdommer er i oppfølgingstjenestens målgruppe 1/1 19 9 1 ungdommer er tilmeldt OT i skoleåret 1/1

Detaljer

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler

Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Økonomiske utviklingsmidlers betydning for fylkeskommunen som regional samfunnsutvikler Presentasjon SAMSVAR-seminaret 1. juni 2017 Steinar Johansen Forsker 1 Avdeling for bolig-, steds- og regionalforskning

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere

Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Høye prisforventninger og sterkt boligsalg, men fortsatt mange forsiktige kjøpere Det månedlig BoligMeteret for september 29 gjennomført av Opinion as for EiendomsMegler 1 Norge Oslo, 23. september 29

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. desember 2007 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 27 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 7.2.28. // NOTAT Merknad: NAV har foretatt en omlegging

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 22.1.28. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden

6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden 6 Psykisk helsevern i opptrappingsperioden Johan Håkon Bjørngaard, Per Bernhard Pedersen, Silje L. Kaspersen, Ragnild Bremnes, Anne Mette Bjerkan og Tove E. Waagan 6.1 Innledning Dette kapitlet beskriver

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 15. november 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per. november 212 Sammendrag OTs målgruppe er omtrent like stor som i november 211 16 9 1 ungdommer er tilmeldt OT per november 212.

Detaljer

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1

EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar. Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 EiendomsMegler 1s Boligmeter for februar Gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i husholdningenes økonomi og deres forventninger

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret

Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret Fraværet har gått ned endelige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Fraværsgrensen, som ble innført høsten 2016, har skapt mye engasjement. Endelige tall viser at fraværet har gått ned med 40 prosent for

Detaljer

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser

Sisa Årsverk fordelt på ulike tjenester til personer med psykiske vansker/lidelser Midler til brukermedvirkning 1. Hvilket beløp bevilget kommunen til brukermedvirkning i organisert form i 2011? Vennligst oppgi svaret i 1000 kr Omfatter bevilgninger til organisasjoner for mennesker med

Detaljer

Klamydia i Norge 2012

Klamydia i Norge 2012 Klamydia i Norge 2012 I 2012 ble det diagnostisert 21 489 tilfeller av genitale klamydiainfeksjoner i Norge. Dette er en nedgang på 4.5 % fra fjoråret. Siden toppåret i 2008 har antall diagnostierte tilfeller

Detaljer

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

og samfunnskunnskap for voksne innvandrere 4Norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Per 1. januar 211 var det 455 591 innvandrere over 16 år i Norge. 1 Dette utgjør tolv prosent av den totale befolkningen over 16 år. Som innvandrer regnes

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Boligmeteret februar 2014

Boligmeteret februar 2014 Boligmeteret februar 2014 Det månedlige Boligmeteret for FEBRUAR 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.02.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

1Voksne i grunnskoleopplæring

1Voksne i grunnskoleopplæring VOX-SPEILET 2015 VOKSNE I GRUNNSKOLEOPPLÆRING 1 kap 1 1Voksne i grunnskoleopplæring Mer enn 10 000 voksne deltok i grunnskoleopplæring i 2014/15. 64 prosent gikk på ordinær grunnskoleopplæring, mens 36

Detaljer

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012

Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Ungdom utenfor opplæring og arbeid status fra oppfølgingstjenesten (OT) per 1. februar 2012 Sammendrag Tall fra fylkeskommunene per 1. februar 2012 viser at 20 090 ungdommer var i oppfølgingstjenestens

Detaljer

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser året 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser året 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 19.3.29. // NOTAT Flere uføre Økningen i antall uføremottakere fortsetter.

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Fruktbarhet i kommune-norge

Fruktbarhet i kommune-norge Fruktbarhet i kommune-norge Kommuner med lav fruktbarhet er hovedsakelig innlandskommuner, mens kommuner med høy fruktbarhet finner vi hovedsakelig langs kysten. I ett fylke kan det være forskjell mellom

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Boligmeteret oktober 2013

Boligmeteret oktober 2013 Boligmeteret oktober 2013 Det månedlige Boligmeteret for OKTOBER 2013 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 29.10.2013 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen

Detaljer

Tilstandsrapport om kommunale. musikk- og kulturskoler

Tilstandsrapport om kommunale. musikk- og kulturskoler Tilstandsrapport om kommunale musikk- og kulturskoler Skoleåret 2005 2006 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Oppvekst- og utdanningsavdelingen 1 Tilstandsrapport om Kulturskoler 2005-06. Innholdsregister 1.

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

SINTEF Helse. Solveig Osborg Ose SINTEF A1254 RAPPORT. Psykisk helsearbeid i kommunene: Anslag på antall brukere, personellinnsats og udekket

SINTEF Helse. Solveig Osborg Ose SINTEF A1254 RAPPORT. Psykisk helsearbeid i kommunene: Anslag på antall brukere, personellinnsats og udekket SINTEF A1254 RAPPORT Psykisk helsearbeid i kommunene: Anslag på antall brukere, personellinnsats og udekket personellbehov Solveig Osborg Ose SINTEF Helse April 2007 SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Helse

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Boligmeteret mars 2014

Boligmeteret mars 2014 Boligmeteret mars 2014 Det månedlige Boligmeteret for MARS 2014 gjennomført av Prognosesenteret AS for EiendomsMegler 1 Oslo, 25.03.2014 Forord Boligmarkedet er et langsiktig marked hvor utviklingen i

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2012 Analyse av nasjonale prøver i engelsk Denne analysen handler om nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i engelsk på. og 8. trinn i. Gjennomføringen av nasjonale prøver i engelsk

Detaljer