Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2008"

Transkript

1 Kommunale tiltak i helsearbeid 2008 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose, Silje L. Kaspersen, Solfrid Lilleeng og Jorid Kalseth

2

3 Forord Rapporten er en av flere leveranser i prosjektet Kvalitetssikring, sammenstilling og analyser av data fra kommunenes rapportering på bruk av statlige øremerkede tilskudd og kommunale tiltak innen helsearbeid som SINTEF utfører på oppdrag fra Helsedirektoratet. Denne rapporten inneholder beskrivelser og analyser av data som er rapportert fra landets kommuner, jf Rundskriv IS 24, Rapporteringsskjema 2: Kommunale tiltak innen helsearbeid Rapporteringsskjema 1 er rapportering på bruk av øremerkede midler tildelt gjennom Opptrappingsplanen for helse ( ), mens Rapporteringsskjema 2 omhandler kommunale tiltak i helsearbeid totalt, altså uavhengig av finansiering. Siste rapport om hvordan kommunene har disponert de øremerkede midlene ble publisert i januar 2010 (SINTEF Rapport A14135). Rapporteringsskjema 2 var nytt fra rapporteringsåret 2007 og dette er dermed andre rapport i serien. SINTEF har gjennomført grundig datakontroll av innsamlet materiale og gitt innspill til Helsedirektoratet på forbedringer i skjemaet for 2009 rapporteringen. Rådgiverne for helsearbeid hos Fylkesmannen har sørget for å samle inn data fra kommunene i fylket, og de har hatt den løpende kontakten med kommunene. Rådgiverne har også vært viktige aktører i datakontrollen og bidratt med diskusjoner og innspill på en god måte. Kvalitetskontrollen hadde vært vanskelig uten deres sterke fagkompetanse og inngående kunnskap om de enkelte kommunene. Vi retter en stor takk til alle kommuner som bidrar til økt kunnskap om helsearbeid gjennom samvittighetsfull og god rapportering. Helsedirektoratet, representert ved Jan Tvedt og Jørgen Rodal, har hatt det overordnede ansvaret for datainnsamlingen og prosjektet. Vi takker for godt samarbeid, nyttige innspill og faglige bidrag fra Helsedirektoratet. Samarbeidet mellom Helsedirektoratet, Fylkesmannen og SINTEF har fungert svært godt. 10. mars 2010 Solveig Osborg Ose (prosjektleder) Page1

4 Side 2

5 INNHOLD INNHOLD... 3 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER INNLEDNING OG KUNNSKAPSBAKGRUNN Hva har Opptrappingsplanen for helse betydd i kommunene? Kommunenes prioriteringer og egeninnsats Endret rapportering fra 2007 til Innhold i rapporten DATAGRUNNLAG NASJONALE TALL Brukermedvirkning Årsverk totalt i kommunalt helsearbeid Andel av årsverkene finansiert med øremerkede midler Årsverk fordelt på ulike tiltak og tjenester Årsverk fordelt i tjenester og tiltak for voksne Årsverk fordelt i tjenester og tiltak for barn og unge Årsverk fordelt på ulike utdanningsgrupper Antall brukere i utvalgte tiltak Samarbeid med fastlegen Organisering av tjenestene Individuell plan Avgrensning til kommunalt rusarbeid Mange årsverk knyttet til både kommunalt rusarbeid og helsearbeid Generelt om helsearbeid/kommunalt rusarbeid Utviklingen i helsearbeid og forventninger om fremtiden Udekkede behov for tjenester Oppsummering VARIASJON I RAPPORTERTE ÅRSVERK MELLOM KOMMUNER Hvordan sammenlikne kommuner Årsverk totalt i kommunalt helsearbeid Kommunestørrelse KOSTRA Gruppe Helseregion Andel av årsverkene som går til tjenester og tiltak til barn og unge Fylkesforskjeller Kommunestørrelse Kostra gruppe Helseregion Årsverk fordelt på ulike tiltak og tjenester Årsverk til voksne fordelt på ulike tiltak Årsverk til barn og unge fordelt på ulike tiltak Årsverk fordelt på ulike utdanningsgrupper årsverk totalt Årsverk i tjenester og tiltak rettet mot voksne Årsverk i tjenester og tiltak rettet mot barn og unge Antall brukere i utvalgte tiltak Fylkesforskjeller Kommunestørrelse KOSTRA gruppe Side 3

6 Side Organisering av tjenestene Fylkesforskjeller Kommunestørrelse KOSTRA gruppe Helseregion Oppsummering BRUKERE MED INDIVIDUELL PLAN Bakgrunn Kunnskap og forskning på Individuell plan Voksne Pasienter i spesialisthelsetjenesten Barn og unge i spesialisthelsetjenesten Antall mennesker med e lidelser/vansker som vurderes å ha rett til IP blant brukere av kommunale tjenester Nasjonale anslag Andel med utarbeidet plan med tiltak og andel med koordinator Rutiner for IP Oppsummering UFØRE MED PSYKISKE LIDELSER Bakgrunn Hypoteser Datagrunnlag Analyser Oppsummering PASIENTER I PSYKISK HELSEVERN, BEHOV FOR KOMMUNALE TJENESTER OG ÅRSVERKSINNSATS I KOMMUNALT PSYKISK HELSEARBEID RETTET MOT VOKSNE Bakgrunn Datagrunnlag Beregning av andel mottakere av både spesialisthelsetjenester og kommunale tjenester Analyser av pasienter per innbygger og årsverksinnsats i kommunene Oppsummering REFERANSER VEDLEGG: GRUNNLAGSDATA

7 SAMMENDRAG OG KONKLUSJONER Psykisk helsearbeid i kommunene er tiltak rettet inn mot mennesker med e vansker og lidelser og konsekvenser av disse hos den enkelte, deres familier og nettverk. Psykisk helsearbeid er både et kunnskaps og et praksisfelt. Det omfatter også arbeid på systemnivå som helsefremmende og forebyggende arbeid, opplysningsarbeid og annet arbeid for å motvirke stigmatisering og diskriminering. Det forebyggende perspektivet er spesielt sentralt i helsearbeid med barn og ungdom. Målet med helsearbeid i kommunene er å fremme selvstendighet, tilhørighet og at mennesker med e lidelser skal kunne mestre eget liv. Psykisk helsearbeid avgrenses mot helsevern, som betegner helsetjeneste på spesialisttjenestenivå (fra Helsedirektoratets veiledere for helsearbeid i kommunene). OM RAPPORTEN OG DATAGRUNNLAGET I denne rapporten ser vi på ressursinnsats i kommunenes e helsearbeid. Ressursinnsats måles med antall årsverk i tjenester og tiltak til personer med e lidelser og problemer. Psykisk helsearbeid er ikke en egen funksjon i KOSTRA og det er dermed ikke mulig å trekke ut statistikk fra offentlige register for tjenester rettet mot ulike brukergrupper. Helsedirektoratet gjennomfører derfor en egen datainnsamling om årsverksinnsats i helsearbeid. Med unntak av noen få små kommuner, har alle kommuner levert data. Fylkesmannen har en viktig rolle i innsamling av data fra kommunene og de skal kvalitetssikre tallene så langt det er mulig. SINTEF tar deretter over og utfører omfattende kvalitetskontroller og kommuniserer både med rådgivere for helse hos Fylkesmannen, de enkelte kommunene og Helsedirektoratet. SINTEF korrigerer tall der det oppdages feil eller mangler. Kvalitetskontrollerte og korrigerte tall oversendes til SSB for publisering. Videre produserer SINTEF årsverksstatistikk og gjør omfattende analyser av datamaterialet. Tallene kobles med mye annen informasjon på kommunenivå og det utføres både enkle og mer avanserte statistiske analyser. I denne rapporten har vi også koblet sammen informasjon om årsverksinnsats i kommunene med informasjon om pasienter i helsevern (spesialisthelsetjenesten). Basert på ulike datakilder har vi i denne rapporten, for første gang, kunnet anslå på hvor mange som mottar tjenester både fra spesialisthelsetjenesten og fra kommunale tjenester, jf samhandlingsdiskusjonen. Vi har i denne rapporten også undersøkt om det er noen sammenheng mellom årsverksinnsatsen i helsearbeid og hvor mange av innbyggerne som mottar behandling i helsevern. Vi ser først på den kommunale ressursinnsatsen. ANTALL ÅRSVERK I KOMMUNENE OG FORDELING PÅ ULIKE TILTAK I 2008 Gjennom Opptrappingsplanen for helse ( ) har kommunene bygd opp tjenestene for å bedre ta vare på innbyggere som har e lidelser eller problemer. Årsverk beregnes som i KOSTRA og skal være basert på en representativ uke mot slutten av året og hvor den ukentlige arbeidstiden er omregnet til heltid. Antall årsverk har økt kraftig og økningen har vært finansiert både av økte statlige øremerkede midler men også med betydelig bruk av egne kommunale midler. Målene i Opptrappingsplanen er i all hovedsak nådd i kommunene var det siste året i Opptrappingsplanperioden og da ble om lag årsverk finansiert av de øremerkede midlene. I tillegg ble nesten årsverk finansiert av kommunenes egne midler. Dette Side 5

8 betyr at det i 2008 var nesten årsverk i kommunene som utgjorde det kommunale e helsearbeidet. I tillegg kommer et betydelig antall årsverk innen allmennlegetjenesten (om lag legeårsverk i kommunehelsetjenesten) som yter hjelp til mennesker med e lidelser og problemer. I tillegg kommer også fysioterapitjenester, barnevernets innsats eller barnehage /skoleinnsats som for eksempel arbeid med primærforebyggende tiltak. Disse årsverkene er ikke omfattet av denne rapportering. De årsverkene utgjør rundt 9 prosent av alle årsverkene i kommunale helse og sosialtjenester. Dette betyr at helsearbeid nå utgjør en betydelig del av de kommunale tjenestene. Kommunene organiserer tjenester til mennesker med e lidelser og problemer på ulike måter. Noen kommuner har opprettet egne tjenester som på ulike måter samarbeider med andre kommunale tjenester om tilbudet til brukere med e lidelser og problem. Andre kommuner har valgt å tilby tjenester til brukere med e lidelser og problem gjennom de vanlige kommunale tjenestene. Tendensen gjennom opptrappingsplanen har vært at flere og flere kommuner oppretter egne tjenester som betegnes som helsetjeneste, psykiatritjenesten, rus og psykiatrienheten eller liknende. 77 prosent (9 630 årsverk) av de årsverkene går til tjenester og tiltak for voksne og da 23 prosent (2 920 årsverk) til tjenester og tiltak til barn og unge. Årsverkene i tjenester og tiltak for voksne er fordelt på følgende måte: Andre aktiviteter, kultur og fritidstilbud Aktivitetssenter 3 % og/eller dagsenter 9 % Kommunalt tilrettelagte arbeidstiltak 5 % Behandling, oppfølging, rehabilitering, miljøarbeid, koordinering/faglig ledelse 42 % Personell tilknyttet boliger for voksne med e lidelser 41 % Side 6

9 Årsverkene i tjenester og tiltak for barn og unge er fordelt på følgende måte: Behandling, oppfølging, rehabilitering, miljøarbeid 50 % Aktiviteter, kultur og fritidstiltak 12 % Helsestasjons og skolehelsetjeneste 38 % ÅRSVERK I KOMMUNENES PSYKISKE HELSEARBEID ETTER UTDANNING 55 prosent av årsverkene i tjenester og tiltak til voksne har høyskoleutdanning, mens dette gjelder 81 prosent av årsverkene som går til barn og unge. Færre årsverk med høyskoleutdanning i tjenester til voksne kompenseres delvis for med en høy andel med videreutdanning i helsearbeid. 34 prosent av årsverkene i tjenester til voksne har videreutdanning i helsearbeid mens tilsvarende andel i tjenester til barn og unge er 22 prosent. Det er liten endring fra 2007 til 2008 i sammensetningen av årsverk med hensyn til utdanningen i tjenestene. Årsverkene fordeles på ulike utdanningsgrupper på følgende måte (prosent av alle årsverk i helsearbeid): Helse og sosialfag fra vg skole, m/ v.utd i helsearbeid 9 0 Voksne Barn og unge Helse og sosialfag fra vg skole, u/ v.utd i helsearbeid 18 2 Helse /sosialfag fra høyskole m/v.utd i helsearbeid 16 3 Helse /sosialfag fra høyskole u/ v.utd i helsearbeid 20 9 Psykologer Andre med høgskole /universitetsutd. v.utd i helsearbeid Andre med høgskole /universitetsutd. uten v.utd i helsearbeid Andre % Side 7

10 For eksempel viser figuren over at 29 prosent av alle årsverkene i kommunenes e helsearbeid ( årsverk) utføres av personer med helse /sosialfag fra høyskole uten videreutdanning i helsearbeid. 9 prosent av alle årsverkene utføres med denne type kompetanse i tjenester og tiltak til barn og unge. Under 2 prosent av årsverk utføres av psykologer og disse finnes stort sett i tjenester og tiltak til barn og unge. Totalt er det rapportert om 197 psykologårsverk i tjenestene, der 19 av disse finnes i tjenester til voksne. ANTALL BRUKERE I UTVALGTE KOMMUNALE TILTAK Det finnes heller ingen tall fra offentlig statistikk på antall brukere med e lidelser og problemer som mottar ulike tiltak fra kommunene. I denne rapporteringen innhentes det derfor tall fra noen tiltak der antall mottakere skal telles i en representativ uke mot slutten av året Endring (%) Antall voksne som har hatt støttekontakt ,9 Antall barn og unge som har hatt støttekontakt ,7 Antall barn og unge med e lidelser hvor de pårørende mottar ,1 omsorgsønn. Antall barn og unge med e lidelser hvor de pårørende mottar avlastning ,7 Antall innkjøpte heldøgnsplasser ,4 Totalt har altså nesten voksne og barn og unge støttekontakt fordi de har e lidelser eller problemer. Dette utgjør 0,26 prosent av hele befolkningen. Når vi skiller på voksne og barn og unge ser vi at 0,32 prosent eller 3,2 per innbygger av alle under 18 år har støttekontakt fordi de har e lidelser eller vansker og 0,24 prosent av alle voksne innbyggere. Vi refererer i denne rapporten til flere nyere forskningsrapporter som avdekker betydelige udekkede behov for blant annet støttekontakttjenester for mennesker med e lidelser og problemer. BRUKERE MED INDIVIDUELL PLAN (IP) Fra 2001 har personer med behov for langvarige og koordinerte helsetjenester hatt rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). IP skal utarbeides etter bestemmelser gitt i Kommunehelsetjenesteloven 6 2 a, Spesialisthelsetjenesteloven 2 5, Psykisk helsevernloven 4 1 og Sosialtjenesteloven 4 3 a. Pasientene kan reservere seg dersom de ikke ønsker en slik plan. Retten til individuell plan fremgår av pasientrettighetsloven 2 5. Planen er et verktøy utviklet bl.a. med tanke på å ivareta samhandling og kontinuitet slik at pasienten opplever å få et koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud. Koordinatorrollen er sentral i forhold til å få den individuelle planen utviklet etter hensikten fordi det er nødvendig at noen har hovedansvaret for å vedlikeholde planen og oppdatere den i henhold til pasientens tjenestebehov. Side 8

11 I denne rapporteringen er det innehentet en del informasjon fra kommunene om brukere med IP: Antall med rett til IP Antall innbyggere Antall per 1000 innbyggere Prosent av innbyggere Voksne ,2 0,42 Barn og unge ,8 0,48 Totalt ,3 0,43 Vi har beregnet at totalt er det i underkant av mennesker med e lidelser som av kommunene blir vurdert å ha rett til Individuell plan (IP). Dette betyr at rundt mennesker i kommunene vurderes å ha behov for langvarige og sammensatte tjenester. Om lag av disse er barn og unge (25 prosent). Dette betyr at nesten 0,5 prosent av barne og ungdomsbefolkningen og i overkant av 0,4 prosent av voksenbefolkningen vurderes å ha behov for langvarige og koordinerte helsetjenester fordi de har e lidelser eller vansker. Basert på disse tallene og andre beregninger anslår vi at omtrent 14 prosent av voksne mennesker som mottar kommunale tjenester og tiltak har fått utarbeidet Individuell plan med tiltak som er under gjennomføring. Blant barn og unge mennesker med e lidelser og vansker som mottar kommunale tjenester og tiltak, anslår vi at 9 prosent har fått utarbeidet IP der tiltak er under gjennomføring. 96 prosent av de voksne og 90 prosent av barn/unge som har fått utarbeidet IP med tiltak under gjennomføring, har fått angitt koordinator. Vi finner at 45 prosent av de voksne og 36 prosent av barn/unge som vurderes å ha rett til IP, ikke har fått utarbeidet en plan med tiltak som er under gjennomføring. Årsaken til dette bør undersøkes videre. En forklaring kommunene oppgir er at det er svært mange som ikke ønsker å få utarbeidet IP i denne brukergruppen. Andre forklaringer kan være usikkerhet rundt hvem som har ansvaret for å igangsette arbeidet og på hvilket tidspunkt i kontaktforløpet arbeidet med å utvikle IP skal iverksettes. Årsakene til at personer med antatte langvarige og sammensatte behov ikke ønsker å ta i bruk dette verktøyet som er utarbeidet for å sikre et helhetlig, koordinert og individuelt tilpasset tjenestetilbud, må også undersøkes. Funnene betyr sannsynligvis at det er en utfordring å motivere personer til selv å ønske at det utarbeides IP. Mange kommuner har sannsynligvis utviklet gode metoder for å motivere brukerne til å ønske individuell plan, og det kan være behov for erfaringsutveksling på dette området. 83 prosent av kommunene svarer at de har skriftelige rutiner for hvordan aktuelle brukere skal informeres om IP. Flere av de 17 prosentene som ikke har skriftlige rutiner, oppgir at de arbeider med å nedfelle rutinene skriftlig. Fra rapporteringen av bruk av øremerkede midler vet vi at kun 2 3 prosent av kommunene ikke har rutiner for selve utarbeiding av IP i Det er helt klart fokus på Individuell plan i kommunenes e helsearbeid. God informasjon til ulike brukergrupper og motivering av brukerne, ser fortsatt ut til å være viktige stikkord i forhold til individuelle planer og mennesker med e lidelser og vansker. Side 9

12 UFØRE MED PSYKISKE LIDELSER Analysene på forrige års rapportering viste at høyere andel uføre med psykiatrisk diagnose kunne forklare flere årsverk i helse arbeid i noen kommuner sammenliknet med andre, kontrollert for ulike rammebetingelser, størrelse, befolkningssammensetning med mer. I denne rapporten ser vi nærmere på denne sammenhengen. Som i tidligere analyser finner vi store variasjoner i årsverk til helsearbeid per innbygger mellom kommunene. Basert på enkle korrelasjonsanalyser og regresjonsanalyser forsøker vi å forklare noe av variasjonen. Hovedfokuset har vært på sammenhengen mellom andel uføretrygdede med e lidelser og årsverksinnsats i det kommunale e helsearbeidet, men vi har også sett innsatsen i sammenheng med andre sosiale indikatorer og annen kommunal ressursinnsats. Resultatene viser at flere forklaringsmodeller er relevante i forhold til å forstå variasjonene. Årsverksinnsatsen i helsearbeid er korrelert med ressursinnsats innenfor andre kommunale tjenesteområder, så deler av forklaringen kan ligge i ulik størrelse på kommunal sektor i kommunene. Størrelsen på kommunal sektor kan ses på som en funksjon av arbeidsmarked, historiske og politiske preferanser. Noe ser ut til å være etterspørselsdrevet. Andel uføre med e lidelser er positivt korrelert med årsverksinnsatsen. I tillegg har vi sett at andre sosiale indikatorer, som andel arbeidsledige og andel sosialhjelpsmottakere, er positivt korrelert. I regresjonsanalysene er det kun andel uføretrygdede som er signifikant for årsverk i kommunalt helsearbeid rettet mot voksne mennesker. Andel arbeidsledige og andel sosialhjelpsmottakere har ingen signifikant effekt. Både korrelasjonsmatriser og delvis regresjonsanalysene etablerte sammenhenger mellom årsverk i helsearbeid rettet mot for barn og unge og sosiale indikatorer. Resultatet kan tolkes i retning av at innsats i forhold til foreldre med e lidelser bør suppleres med tiltak rettet mot barna. Dette kan også gjelde barn/unge som har foreldre uten arbeidsmarkedstilknytning. Den positive korrelasjonen mellom andel årsverk voksne og andel årsverk barn og unge kan tyde på at kommunene allerede er bevisst denne problemstillingen. PASIENTER I PSYKISK HELSEVERN, BEHOV FOR KOMMUNALE TJENESTER OG ÅRSVERKSINNSATS I KOMMUNALT PSYKISK HELSEARBEID RETTET MOT VOKSNE I kommunale tjenester eksisterer det ikke systematisk informasjon om mennesker med e lidelser og deres hjelpebehov. I et samhandlingsperspektiv kan det for eksempel være nyttig ha et omtrentlig bilde av hvor mange som samtidig mottar tjenester fra kommunene ( helsearbeid) og fra spesialisthelsetjenesten ( helsevern). Å gjøre et anslag på hvor stor andel av de som mottar tjenester fra helsearbeid som også mottar behandling i helsevern er derfor det første formålet med dette kapitlet. Side 10 Selv om vi gjennom dette prosjektet har informasjon om årsverksinnsats i kommunenes e helsearbeid, vet vi lite om ressursinnsatsen i kommunene står i forhold til behovene i befolkningen. Tidligere analyser på området helse indikerer at etterspørselen i befolkningen i større grad enn kommunale rammebetingelser bestemmer kommunal ressursinnsats i tjenestene (Ose et al., 2009). Det andre formålet med denne analysen er derfor å undersøke om antall pasienter i helsevern,

13 gruppert etter hvilken kommune de er bosatt i, har sammenheng med årsverksinnsatsen i helsearbeid. Basert på ulike datakilder beregner vi at 70 prosent av voksne brukere av kommunale tjenester rettet mot mennesker med e lidelser og vansker, også mottar en eller annen form for behandling i spesialisthelsetjenesten. Det er derfor i stor grad behov for samhandling mellom spesialist helsetjenesten og kommunale tjenester også innen tjenester rettet mot mennesker med e lidelser. Det er ingen generell systematisk sammenheng mellom årsverksinnsats i kommunene og relativt antall pasienter i helsevern som er bosatt i kommunen. Dersom vi kun ser på de 15 største kommunene er imidlertid sammenhengen relativt klar. Kommuner med mange voksne innbyggere som mottar behandling i spesialisthelsetjenesten, har også relativt mange årsverk knyttet til det kommunale e helsearbeidet mens kommuner med relativt færre pasienter bosatt i kommunen, har relativt færre årsverk i det kommunale e helsearbeidet. Dette kan bety at de store kommunene i stor grad tilpasser tjenestene til etterspørselen, noe vi også har funnet indikasjoner på i tidligere analyser. De fleste utfall ressursbruk eller brukerrater kan drives av både tilbuds og etterspørselsforhold. For å isolere effektene av en kanal må vi benytte oss av multivariate analyser med spesielt fokus på identifikasjon av etterspørsel eller tilbud. Dette har ikke vært formålet her og det vil heller ikke være mulig før pasientdata blir komplette. Vi har undersøkt de 15 største kommunene og funnet en positiv sammenheng mellom kommunal ressursinnsats og andel innbyggere i kommunen som mottar behandling i spesialisthelsetjenesten, men med noen unntak som bør undersøkes nærmere. KONKLUSJON Målene i Opptrappingsplanen for helse ( ) er ved planens utløp i stor grad oppfylt i kommunene, selv om kommunene har problemer med dekning av utgiftsbehovet innen det e helsearbeidet. Dette kan bli mer utfordrende i årene fremover da øremerkingen av midlene nå er fjernet og midlene går inn i rammeoverføringene til kommunene (fra 2009). Det er derfor svært viktig å følge utviklingen i kommunene i årene fremover for å hindre at tjenester bygges ned når myndighetenes fokus nå rettes mot nye områder og øremerkingen av midlene tas bort. Opptrappingsplanen har gitt kommunene et godt utgangspunkt for det videre arbeidet. Tjenestene utgjør nå nær 9 prosent av alle årsverkene innen helse og sosiale tjenester i kommunene og mange får hjelp. Det er fortsatt store udekkede behov for kommunale tjenester til mennesker med e lidelser og problemer. Mange av dem som har udekkede behov har alvorlige e lidelser og omfattende hjelpebehov. Selv om det fortsatt er behov for flere egnede boliger, for eksempel omsorgsboliger, er det særlig mange som har udekkede behov for støttetjenester som støttekontakt, arbeidstilbud og dagtilbud. Side 11

14 Ut fra vår forskning på området er det noen hovedområder som blir viktig for myndighetene å ta tak i: Bidra til at påviste udekkede behov kan dekkes. Særlig viktig er det sannsynligvis å oppnå større kapasitet innen ulike støttetjenester (støttekontakt, dagtilbud og arbeidstilbud). Slike tiltak kan begrense varigheten av sykdom og hindre at mennesker blir sykere (sekundærforebygging). For andre, kanskje særlig for de med alvorlige og langvarige lidelser, vil slike støttetiltak begrense konsekvensene av sykdommen og kanskje særlig i forhold til å opprettholde sosial kontakt med andre mennesker selv om de er syk (tertiærforebygging). Målene i Opptrappingsplanen var i stor grad formulert som kvantitative måltall og særlig knyttet til årsverksinnsats. Med det gode utgangspunktet som er oppnådd er det nå viktig å se på kvaliteten i de enkelte tjenestene. Her finnes lite systematisk kunnskap som bidrar til at kommunene lærer av hverandre. Samhandlingsreformen vil kreve mye kunnskap om brukere av kommunale tjenester. Det foreligger i dag svært lite informasjon om brukerne i kommunene og IPLOS har betydelige begrensninger for å få god kunnskap. Brukergruppen oppsøker typisk ikke tjenestene selv og ber om å få hjelp, men må ofte hjelpes til å få hjelp. Registrering kan gjøre barrierene høyere. En annen utfordring er at IPLOS ikke omfatter støttetjenestene denne brukergruppen mottar (for eksempel dagsenter, arbeidstiltak, kultur og fritidstiltak m.m.). Det bør derfor tenkes alternative måter å gjøre kartlegginger av brukerne på, for eksempel gjennom brukertellinger tilsvarende pasienttellingene i spesialisthelsetjenesten. Forebyggende arbeid og kartlegging/avdekking av behov i befolkningen er utfordrende og krever mye metodekunnskap. Mange kommuner har utfordringer på dette området. Det bør vurderes om det skal utvikles en felles metodikk som kommunene kan benytte seg av for å få til dette arbeidet. Vi beregner at 70 prosent av alle voksne mennesker med e lidelser og vansker som mottar tjenester og tiltak fra kommunens e helsearbeid, også mottar en eller annen form for behandling i helsevern (spesialisthelsetjenesten). Dette betyr at tiltak og tjenester på ulike nivå må fungere sammen og koordineres. Det er i dag lite kunnskap om hvordan koordineringen faktisk foregår, hvor det er svakheter og hvilke strategier og tiltak som kunne gitt effektiv helhet i tjenestetilbudet. For helse har derfor samhandling mellom tjenester og mellom tjenestenivå stort potensial og godt kommunalt helsearbeid kan ha betydelige sekundær og tertiærforebyggende effekter. Side 12

15 1 INNLEDNING OG KUNNSKAPSBAKGRUNN 1.1 HVA HAR OPPTRAPPINGSPLANEN FOR PSYKISK HELSE BETYDD I KOMMUNENE? 2008 var siste året i Opptrappingsplanen for helse ( ). Gjennom Opptrappingsplanen har kommunene mottatt øremerkede midler. Justert for prisendring har det vært en vekst i tildeling og bruk av øremerkede midler på nær 2,7 milliarder kroner til helsearbeid. Helsedirektoratet har fulgt kommunene tett i perioden og det foreligger nå en detaljert oversikt over bruken av statlig øremerkede midler og måloppnåelse i det e helsearbeidet i kommunene for hele perioden i form av årlige SINTEF rapporter. Den siste rapporten viser hvorvidt målene i Opptrappingsplanen ble nådd (Kaspersen & Ose, 2009). Konklusjonene gjengis i det følgende. Målene i Opptrappingsplanen er formulert som økning fra nivået i Justert for prisendringer har det vært en vekst i tildeling og bruk av øremerkede midler på nær 2,7 milliarder i forhold til nivået i I 2008 ble det brukt 702 øremerkede kroner per innbygger på helsearbeid i kommunene. Av måltallet på nye årsverk i hjemmetjenester og tilrettelagte behandlingstilbud for voksne, tilkom til sammen årsverk i løpet av opptrappingsplanperioden (justert for 1998 nivå). Dette tilsvarer en måloppnåelse på 96 prosent i tjenester for voksne. Det forventede nivået på 720 årsverk i aktivitetstilbud for voksne i 2008 ble nådd med 99 prosent (713 årsverk). Målet om 260 nye årsverk til annet forebyggende/psykososialt arbeid for barn og unge ble allerede nådd i Justert for 1998 nivået hadde det i 2008 tilkommet 746 årsverk i helsestasjons og skolehelsetjenesten tilsvarende 93 prosent av måltallet. Ser man tjenester til barn og unge under ett, er målet om nye årsverk overoppnådd (136 prosent). Målet om ferdigstilte boliger ble ikke fullt ut nådd i løpet av planperioden. Ved utgangen av 2008 var boliger ferdigstilt og 50 boliger hadde fått utsettelse til Inkludert boligene som ferdigstilles i 2009, innebærer dette at 96 prosent av målet ble nådd. Av de omsorgsboligene som det opprinnelig ble gitt tilsagn om, vil 165 ikke blir ferdigstilt. Som andel av planlagt økning ble målet om kapasitetsøkning fra 1998 til 2008 på totalt årsverk i helsearbeid i kommunene overoppnådd med 105 prosent (5 006 årsverk). 1 Da det også eksisterte en ordning med øremerking av midler til helsearbeid i kommunene i årene før 1998, betyr det at vekstbanen i opptrappingsplanperioden ble kunstig høy. For å justere for dette har vi valgt å trekke ut 1998 nivået på årsverksinnsatsen for hvert av årene i Opptrappingsplanen ved beregning av måloppnåelse. Side 13

16 Det heftes noe usikkerhet til nivået på antall årsverk i de ulike utdanningskategoriene i To alternative måter å beregne 1998 nivå på gir likevel overoppnåelse av målene knyttet til nye årsverk i Opptrappingsplanen. Det spesifikke målet om 184 nye psykologårsverk i kommunene innen utgangen av 2008 ble imidlertid ikke nådd (66 prosent måloppnåelse). Totalt rapporterer kommunene at de øremerkede midlene i 2008 finansierte årsverk, der av disse (23 prosent) årsverkene gikk til tjenester og tiltak til barn og unge (Kaspersen & Ose, 2009). I 1998 er det beregnet at det var i underkant av årsverk som var finansiert av statlige øremerkede midler i helsearbeid. Dette betyr en vekst på årsverk (ibid). Kommunene har altså i svært stor grad oppfylt målene for Opptrappingsplanen for helse. Perioden har vært preget av tett og kompetent oppfølging av kommunene fra Helsedirektoratet via Fylkesmannen. Dermed foreligger det nå et godt grunnlag for det videre arbeidet med å utvikle kommunale tjenester til mennesker med e lidelser og problemer. En masteroppgave som er skrevet med tilknytning til dette SINTEF prosjektet, tok for seg iverksettingsprosessen som fant sted i kommunene i forbindelse med Opptrappingsplanen (Kulstad, 2009). Hovedkonklusjonen etter intervjuer med ulike sentrale informanter var at det som har preget iverksettingen i kommunene, er den vellykkede bruken av statlige virkemiddel. De har fungert både som en regulering, som har skjermet helsearbeid som sektor, og de har gitt kommunene et økonomisk insentiv for å satse på helsearbeid. Kommunenes mulighet til dialog med fylkesrådgivere hos Fylkesmannen har også vært essensielt for kommune i denne fasen. Dialog har på mange måter fungert like bra, og vært en like viktig faktor som økonomisk øremerking. Kombinasjonen av virkemidler har fungert, og satt sitt preg på resultatet. Oppgaven konkluderer med at iverksettingen har vært preget av utfordringer knyttet til samarbeid, koordinering og etablering av helsearbeid som et selvstendig felt i det kommunale tjenestetilbudet. Personell med relevant utdanning har nå fått etablert seg og definert sine oppgaver og sin rolle. Psykisk helsearbeid har blitt formalisert, og har blitt flinkere til å samarbeide med andre deler av tjenestetilbudet i kommunene. Kommunene har i løpet av perioden også bygget en kultur for at mennesker med e lidelser er et kommunalt ansvar, og det har skjedd en holdnings og atferdsendring. I liten grad har man sett tegn som tyder på at kommunene har unndratt seg sitt ansvar, og reelle endringer og forbedringer har funnet sted. Kommunen som organisasjon har påvirket hvordan tilbudet til mennesker med e lidelser har blitt utformet, og man har i stor grad fått samsvar med de vedtatte målsetningene. Et siste trekk ved iverksettingen kan sies å være manglende måloppnåelse og fokus på kvalitative målsetninger, som igjen er et resultat av noe vage og uoperasjonaliserbare målsetninger om kvalitet. På aspekter som mestring, brukermedvirkning og normalisering har man ikke kommet langt nok. Her ligger noen av utfordringene som må tas i betraktning når man skal stake ut veien videre. Denne masteroppgaven konkluderer altså med at det nå må fokuseres på kvaliteten i tjenestene, men at grunnlaget som er lagt i kommunene gjennom Opptrappingsplanen er særdeles godt. Side 14

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2011 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Rune T. Slettebak, Silje L. Kaspersen, Heidi Jensberg og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn

Detaljer

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon

Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Kommunale tiltak i psykisk helsearbeid 2012 Årsverksstatistikk og analyser av kommunal variasjon Solveig Osborg Ose og Rune T. Slettebak SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: Postboks 4760 Sluppen

Detaljer

Psykisk helsearbeid i kommunene

Psykisk helsearbeid i kommunene Psykisk helsearbeid i kommunene Disponering av statlig øremerkede midler gjennom Opptrappings planen for psykisk helse 1999 2008 Silje L. Kaspersen og Solveig Osborg Ose Forord I 2008 fikk kommunene

Detaljer

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling

Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling SINTEF Teknologi og samfunn, avd. Helse Vurdering av foreslåtte modeller for kommunal medfinansiering (KMF) av psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling Diskusjonsrapport Forskere: Jorid

Detaljer

1.Innledning og sammendrag

1.Innledning og sammendrag 1.Innledning og sammendrag 1.1 Formål med rapporten Denne rapporten ser på utviklingen i utdanningskapasitet samt rekruttering av personell til psykisk helsevern og psykisk helsearbeid i kommunene gjennom

Detaljer

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak

IS-1554. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak IS-1554 Mennesker med alvorlige psykiske lidelser og behov for særlig tilrettelagte tilbud Vurdering av omfang og behov, samt forslag til tiltak Heftets tittel: Mennesker med alvorlige psykiske lidelser

Detaljer

Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge

Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge Kunnskapsstatus om det samlede tjenestetilbudet for barn og unge Helle Wessel Andersson (Red.) SINTEF Helse 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 3/05 ISBN 82-446-1162-6 ISSN 0802-4979

Detaljer

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder

Forord. Trondheim, januar 2008. Marian Ådnanes Prosjektleder Forord Dette er sluttrapport i evalueringen av lavterskel helsetiltak for rusmiddelavhengige i 33 kommuner. Oppdragsgiver er Sosial- og helsedirektoratet. Evalueringens hovedmål er å gi svar på om lavterskeltiltakene

Detaljer

Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005

Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005 SINTEF A851 RAPPORT Utdanning og rekruttering til psykisk helsevern og kommunene i perioden 1998-2005 Nås Opptrappingsplanens mål innen 2008? Marian Ådnanes og Marit Sitter SINTEF Helse Januar 2007 SINTEF

Detaljer

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose

Rapport. Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne. Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose Åpen Rapport Evaluering av Jobbstrategien for personer med nedsatt funksjonsevne Forfattere Karin Dyrstad, Roland Mandal og Solveig Osborg Ose SINTEF Teknologi og samfunn Avd. helse, Gruppe for arbeid

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2234 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet juni 2014 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet

Detaljer

Notater. Tonje M. Köber. Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene 2008/8

Notater. Tonje M. Köber. Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene 2008/8 2008/8 Notater Tonje M. Köber Notater Vurdering av registerbasert sysselsettingsstatistikk som kilde for rapportering av psykisk helsearbeid i kommunene Avdeling for økonomi, energi og miljø/seksjon for

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF78 A055002 Åpen Signe Bang /Prosjektnummer NFR: 146330/330 GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) STF78 A055002 Åpen Signe Bang /Prosjektnummer NFR: 146330/330 GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT SINTEF Helse Postadresse: Pb 124, Blindern, 0314 Oslo/ 7465 Trondheim Telefon: 40 00 25 90 (Oslo og Trondheim) Telefaks: 22 06 79 09 (Oslo) 73 59 63 61 (Trondheim) TITTEL Tilgjengelighet

Detaljer

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene

Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland. Gull eller gråstein. Status for rekruttering og kompetanseutvikling. i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for rekruttering og kompetanseutvikling i helse- og omsorgstjenestene Siri Ytrehus og Bjørn Richard Nuland Gull eller gråstein Status for

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN

1.0 INNLEDNING 2.0 BAKGRUNN - 1-1.0 INNLEDNING Flatanger kommune fikk første gang vedtatt sin plan for psykisk helsearbeid i desember 1999. Planen inneholder målsettinger for arbeidet framover, og en avklaring av hvilke forpliktelser

Detaljer

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering

IS-1565. PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering IS-1565 PSYKOLOGER I KOMMUNENE - barrierer og tiltak for økt rekruttering Heftets tittel: Psykologer i kommunene barrierer og tiltak for økt rekruttering Utgitt: Juni 2008 Bestillingsnummer: IS-1565 Utgitt

Detaljer

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid

Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid SINTEF A2954 RAPPORT Evaluering av videreutdanning i psykisk helsearbeid Marian Ådnanes og Trond Harsvik SINTEF Helse Oktober2007 Forord Sosial og helsedirektoratet ga i januar 2007 SINTEF Helse oppdraget

Detaljer

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt?

Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Rapport 2012:9 Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene så langt? Birgit Abelsen Toril Ringholm Per-Arne Emaus Margrethe Aanesen Tittel : Forfattere : Hva har Samhandlingsreformen kostet kommunene

Detaljer

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter

Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering av Opptrappingsplanen for psykisk helse (2001 2009) Sluttrapport - Syntese og analyse av evalueringens delprosjekter Evaluering Divisjon for vitenskap Norges forskningsråd 2009 Norges forskningsråd

Detaljer

Innledning... 11 Beskrivelse av verktøyet... 12 Inklusjonskriterier og grunnlag for kartleggingen... 12 Validitet og reliabilitet...

Innledning... 11 Beskrivelse av verktøyet... 12 Inklusjonskriterier og grunnlag for kartleggingen... 12 Validitet og reliabilitet... RUSMIDDELMISBRUK I NORGE BrukerPlan - statistikk 2013 Forord BrukerPlan er et verktøy for kommuner som ønsker å kartlegge omfanget og karakteren av den kjente rusmiddelproblematikken i kommunen. Verktøyet

Detaljer

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014

Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Saksnr.: 03-200815256-39 Saksbehandler: HKKA Delarkiv. SARK-03 PLANDOKUMENT FOR ERGO- OG FYSIOTERAPI TJENESTEN I BERGEN KOMMUNE 2010-2014 Mars 2010 1 INNHOLD Forord 4 Sammendrag 4 DEL I INNLEDENDE DEL

Detaljer

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere.

IMDi-rapport 8-2008. Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. IMDi-rapport 8-2008 Hva koster norsken? Kostnader i syv kommuner til norskopplæring for voksne innvandrere. Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn Foto: Christian Roth Christensen/IMDi

Detaljer

Status for samhandlingsreformen

Status for samhandlingsreformen IS-2026 Status for samhandlingsreformen Forvaltningsmessig følge med-rapport fra Helsedirektoratet november 2012 Heftets tittel: Status for samhandlingsreformen. Forvaltningsmessig følge med-rapport fra

Detaljer

Modellutprøving av psykologer i kommunhelsetjenesten

Modellutprøving av psykologer i kommunhelsetjenesten AFI-rapport 8/2013 Knut Fossestøl og Ingebjørg Skarpaas Modellutprøving av psykologer i kommunhelsetjenesten En evaluering Arbeidsforskningsinstituttet, r2012:10 1 ARBEIDSFORSKNINGSINSTITUTTETS RAPPORTSERIE

Detaljer

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten

Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten Innlandet Revisjon IKS Rapport nr 21-2007 Revisjonsrapport fra prosjektet Ressursbruk i pleie og omsorgstjenesten For kontrollutvalget i Nord-Fron kommune September 2007 FORORD Denne rapporten er et resultat

Detaljer

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008. Per Bernhard Pedersen (Red.)

SAMDATA. Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008. Per Bernhard Pedersen (Red.) SAMDATA Sektorrapport for det psykiske helsevernet 2008 Per Bernhard Pedersen (Red.) SINTEF Teknologi og samfunn Helsetjenesteforskning 7465 TRONDHEIM Telefon: 4000 2590 Telefaks: 932 70 800 Rapport 2/09

Detaljer

FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN

FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN Beregnet til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato September 2011 FOU-PROSJEKT ANALYSE AV RESULTAT- OPPNÅELSE I INTRODUK- SJONSORDNINGEN INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Innledning

Detaljer

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune

Strategi og tiltak for perioden 2012 2025. Helse- og omsorgsplan Harstad kommune Strategi og tiltak for perioden 2012 2025 Helse- og omsorgsplan Harstad kommune 2 Innholdsfortegnelse 1.0 Innledning... 6 2.0 Sammendrag... 8 3.0 Styringssignaler og utvikling... 10 4.0 Utviklingstrekk

Detaljer