Merknadsbehandling Kleivan

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Merknadsbehandling Kleivan"

Transkript

1 Merknadsbehandling Kleivan Det er kommet inn totalt 6 merknader, 4 fra naboer og 2 fra etater (Fylkesmannen i Trøndelag og Trøndelag Fylkeskommune). Disse er gitt et kort tematisk sammendrag. Disse refereres til med: Ref. Innspiller Rolle FM Fylkesmannen i Trøndelag Etat TFK Trøndelag Fylkeskommune Etat AVV Statens vegvesen Etat N1 Jakobsen og Herrem Nabo N2 Brandt og Bratland Nabo N3 Pettersen Nabo N4 Jørgensen og Vansvik Nabo 1. Etater 1.1 Fylkesmannen i Trøndelag, datert Tetthet og jordvern: Fylkesmannen som landbruks- og miljømyndighet spiller inn at tettheten i området er for lav, med begrunnelse i at det er sterkt press på arealer i Ørland kommune, og selv om det ikke innebærer omdisponering av dyrka jord er det viktig at slike områder sikres en god utnytting. Det registreres at areal avsatt til boligformål i KPA, 89,4 daa, er redusert til 49,7 daa i planforslaget. Det påpekes at planbestemmelsene sikrer min. 1,2 boliger per daa, mens det av planbeskrivelsen fremgår at utnyttelse det legges opp til er minimum er 1,7 og maksimum 3,5 boliger per daa. Faglig råd: Fylkesmannen anmoder om at planløsningen og utnyttingsgraden innenfor det samlede planområdet vurderes endret med den hensikt å få rom for flere boenheter innenfor Kleivan boligfelt. Kommentar: Min. antall enheter satt i bestemmelsene korrigeres til det min. antall som er oppgitt i planbeskrivelsen, ca. 1,7 boliger per daa. KPAs opprinnelige regulerte areal til nytt boligformål er 89,4 daa, mens arealformål regulert til nytt boligformål og lekeplasser i planforslaget utgjør til sammen 53,5 daa bebyggelse og anlegg iht. plankartet (inkl. lekeområder). I trinn 1 (unntatt klausulert område) er utnyttelsen justert til min. 2,0 boliger per daa. Helse og omsorg, barn og unge (trafikksikkerhet): Faglig råd: Det anbefales at bestemmelsene sikrer at det utarbeides plan for bygge- og anleggsfasen som sikrer trygg gjennomføring mtp. trafikksikkerhet, massetransport og støy i anleggsperioden. Kommentar: Plan for bygge- og anleggsfasen tas med i bestemmelsene. Det utarbeides også eget notat for trafikksikkerhet. Samfunnssikkerhet (ROS-analyse): Det er referert til DSB veileder fra 2011, mens den bør vise til ny veileder av For øvrig vurderes analysen som godt gjennomarbeidet, men det savnes at fylkes- ROS og kommuneplanens helhetlige ROS samt beredskapsplanverk benyttes som kilde og

2 analysegrunnlag. FM stiller ikke krav om endring av ROS-analysen, men ber om at Kommunen tar eierskap til ROS-analysen og følger opp de mangler som er nødvendig å få rettet. Kommentar: ROS-analysen er utført med bakgrunn i veileder 2017, utarbeidet etter de 5 trinnene veilederen krever, men det er i metodekapittelet feilaktig referert til veileder fra ROS-analysen benytter også analyseskjema for vurdering av hvert enkelt tema, slik det er gitt i vedlegg 1. Det benyttes også en sammenfattende sjekkliste bygd på vedlegg 5 med tilleggstema (miljøkonsekvenser), slik det åpnes for på side 47. Metodekapitlet justeres, slik at det blir tydelig at ny veileder er fulgt. Fylkes-ROS og kommunens helhetlige ROS tas inn som kilder. 1.2 Trøndelag fylkeskommune, datert Kulturminner: Eldre tids kulturminner med hensynssoner H730 og 750 er tatt inn i planforslaget og er ivaretatt på en god måte med bestemmelser. Det kommenteres at foreslått hensynssone 570_2 ikke er tegnet inn i kartet. Supplerende arkeologisk registrering langs Ryggavegen der planen legger opp til gang/sykkelveg er vurdert ikke å være nødvendig. Ved utbygging av område B5 bør allmenn adkomst til panserkuppel nord for område ivaretas. Kommentar: Av nyere tids kulturminner er 570_2 (skyttergraver og bunker sør for Ryggavegen) er redusert og ligger delvis utenfor planområdet. Hensynssone 570_4 (panserkuppel m.m) er i høringsutkastet falt utenfor planområdet (nordøst), mens den i siste revisjon er delvis tatt med, slik at selve panserkuppelen faller innenfor planområdet, mens skyttergraver nord for denne er utelatt. Det er lagt til en hensynssone H570_5 for M-19- bunkeren. Nabo N2 og N3 mener at inngangen til bunkeren befinner seg under foreslått plassert bolighus. Bunkeren er i samråd med TFK kartfestet og definert med en hensynssone som er tatt inn i plankartet. Bolighuset er flyttet. Allmennhetens tilgang til panserkuppel og bunkeren M19 går over privat veigrunn f_skv7 eller via områder utenfor planens avgrensning. Annet enn gangadkomst kan ikke sikres i planen slik den foreligger. Offentlig tilgang til friområder med hensynssone H570_4 og _5 og panserkuppel sikres fra nord (utmark), og gjennom evt. seinere regulering i nord. 1.3 Statens vegvesen, datert Trafikksikkerhet: Peker på at det er 750 meter fra planområdet til opparbeidet gang- og sykkelveg langs fv. 710 (det menes trolig fra toppen av Kleivabakken her) og at dette er skoleveg, der barna i dag får skoleskyss på vinteren. Det er da svært uheldig at Ørland kommune ikke stiller rekkefølgekrav om bygging av fortausløsning i forbindelse med bygging av flere boliger her. Det stilles kun rekkefølgekrav om bygging av fortau forbi område B4b. Statens vegvesen mener fortausløsning bør opparbeides langs hele planområdet. Planen bør også ha rekkefølgebestemmelser for de enkelte delområdene slik at opparbeiding av fortau kan knyttes til de ulike deltrinn. Krysningspunkt (for gående): Det synes som det kan være vanskelig å få tilstrekkelig sikt til og fra det regulerte krysningspunktet på fv Faglige råd: 1. Statens vegvesen mener det bør lages bestemmelser som sier hvilken rekkefølge de enkelte delområdene skal bygges ut, for dermed å kunne lage rekkefølgekrav om opparbeiding av fortausløsning langs planområdet. Avklart i telefon i etterkant (19.6.): Et alternativ til en

3 rekkefølgebestemmelse for fortau fra toppen av Kleivan-bakken mot øst til krysset, kan likevel være å sikre krysset fv. 710/fv Dette må i tilfelle tas opp med Vegvesenet. 2. Det må måles inn sikt ved stedet for tilrettelagt kryssing. Hvis tilstrekkelig sikt ikke oppnås, bør krysningspunkt flyttes. Kommentar: Vurdering av behov for rekkefølgekrav knyttet til g/s og trafikksikkerhetstiltak, eller til sikring av kryss fv. 710/fv. 6410, tas med videre. Det utarbeides eget notat for trafikksikkerhet, der det dokumenteres om foreslått krysningspunkt for gående tilfredsstiller krav, vurderer sikkerhet i avkjørsler og gjør vurdering av foreslåtte trafikksikkerhetstiltak. 2. Naboer 2.1 N1: Jakobsen og Herrem, datert Eier av gnr/bnr 72/33 (nabo til plan), adresse Ryggaune 20 Planomriss: Det påpekes at planlagte boligområder delvis faller utenfor det som er avsatt til bolig i KPA. Område B5 er redusert, noe som åpner for at disse områdene senere kan reguleres til bolig. Disse bør reguleres til grønnstruktur i denne planen. Kommentar: Slik planen er lagt ut til høring reduseres felt B5 med 6092 m 2, mens planområdet utvides med felt B1, på 2803 m 2 byggeformål og et tilleggsareal i felt B12 som utgjør 1935 m 2 byggeformål. Dette gir en netto reduksjon i areal avsatt til boligformål. FM påpeker i sin uttalelse påpeker også at KPAs definerte areal på ca. 89 daa er redusert til rundt halvparten i planforslaget, etter at det er lagt inn grøntarealer, lekeplasser og hensynssoner for kulturminner. Det er riktig slik N1 påpeker at utelatte områder fra B5 fortsatt kan reguleres til boligformål i forbindelse med eventuell plansak for utvidelsesområde, nord for gnr/bnr 78/87 (B5). Denne vurderingen vil da tas i forbindelse med en ny plansak eller rullering av KPA. Det er i denne plansaken også flere grunner til at felt B5 reduseres. Det er vurdert at de uregulerte arealene vil få en bedre adkomstmulighet og henvendelse via et utvidelsesområde enn via felt B5. Planforslaget ønsker å redusere antall boenheter som skal betjenes via f_skv7, både av hensyn til trafikksikkerhet i avkjørsel og av hensyn til eksisterende naboer. TFKs foreslåtte hensynssone for kulturmiljø som er falt utenfor planområdet vil da fremdeles legge bånd på dette området i forbindelse med en eventuell fremtidig regulering. Regulere helhetlig friområde i Lerberen for Klausulert område #4: N1 mener det er feil å utvide boligområdene samtidig som at området Forsvaret har klausul på også er regulert til boligformål, siden dette totalt sett vil gi en økning i boligareal dersom klausulen oppheves. N1 mener at enten må området som klausuleres reguleres til grønnstruktur, eller så kan ikke boligområdene utvides. Ønsker at klausulert område reguleres som hensynssone, ikke bestemmelsessone. Kommentar: Forslag om å regulere klausulert område som friområde vil redusere den totale utnyttelsen i denne planen. En utvidelse av planområdets felter (B1-B4) mot nord, med utelatte deler av B5, vil i neste omgang kunne bli et helhetlig boligområde gjennom en ny prosess med rullering av KPA og/eller konsekvensutredning. Det bør brukes noe tid på å avklare med Forsvaret mulighetene for på kort eller lengre sikt å få opphevet klausuleringen. Boligreguleringen bør tas opp ved ny KPA-rullering, slik at det da kan vurderes om det er hensiktsmessig å videreføre boligformålet.

4 Klausulert område må reguleres som bestemmelsesområde, siden den gjelder for en privatrettslig avtale og ikke en fare, som ville gi en faresone, slik som forsvarets faresone H190 i plankartet, eller båndlegging slik båndleggingssoner defineres for områder som båndlegges i påvente av vedtak etter PBL eller annet lovverk, eks. kulturminneloven. Det er derimot mulig å legge inn denne sonen som illustrasjonslinjer i plankartet for å tydeliggjøre denne sonen i plankartet, siden bestemmelsesområder ikke har egen skravur. Forholdet til krav om konsekvensutredning: Feltene B1 og B12 er i KPA angitt som LNFR-område, omdisponering til boligformål er ikke i tråd med overordnet plan. Felt B5 er redusert, dersom det ikke er aktuelt som boligformål bør det allikevel tas inn i planen og vises som grønnstruktur. Dersom det er uregulert kan det reguleres til bolig ved en senere anledning. Det kommenteres at planbeskrivelsens argumentasjon rundt krav om konsekvensvurdering er inkonsistent. Kommentar: Det vurderes at endringene i planomriss i hovedsak er i tråd med KPA, og at det er snakk om en omdisponering av planlagt byggeformål. Se kommentar til N1 i punkt 1. ROS-analyse: Kommenterer at det henvises til DSB veileder 2011 og at de forventer fylkesmannen ikke vil akseptere en ROS-analyse i tabellform uten nærmere vurdering av enkelte tema. Kommentar: Se kommentar til FM. Trafikksikkerhet: 1. Har ingen sterke synspunkt på plassering av fortau og gang- og sykkelveg, men stiller spørsmålstegn ved om trafikksikkerheten er tilstrekkelig ivaretatt med et krysningspunktet på bakketoppen. N1 ber om at kommunen avklarer dette særskilt med Trøndelag fylkeskommune som vegeier og Politiet som håndhever av lovverket. 2. Stiller spørsmålstegn til at en stigningsgrad på 8% oppfyller gjeldende krav til fremkommelighet. 3. Det refereres til bredde til fortau/gang- og sykkelveg og bes om at dette avklares særskilt med vegeier og at det bekreftes at det tillates avvik fra Statens vegvesens håndbok. 4. Bakketoppen ved Kleivan bør ryddes. Dette samt andre tiltak må sikres i rekkefølgebestemmelsene. 5. Mener at det er kryssing av fv. 710 som er årsak til vedtak om skoleskyss, ikke manglende g/s-tilbud langs Ryggavegen. 6. Mener at planbeskrivelsens opplysning om skiltet til Ørland Hovedflystasjon i krysset ved fv. 710 er feil. Foreslått omskilting vil derfor ha liten effekt. Mener at omlegging av denne trafikken til Uthaug fra Innstrandvegen vil føre til problemer der i stedet med smal veg og bebyggelse tett på. Kommentar: 1) God sikt i krysningspunkt sikres i planen og dokumenteres gjennom notat for trafikksikkerhet. 2) Maksimal stigningsgrad 8% er gitt gjennom Statens Vegvesens håndbok N100 veg- og gateutforming, punkt C ) Fortau er regulert med 3m bredde pga. begrenset plass, mens strekning med gang/sykkelvei har 3m+grøft, og er regulert samlet med 4m bredde, bortsett fra ved bolighus der det også er begrenset bredde. Det vises til trafikksikkerhetsnotat. 4) Tiltak som skal sikre god trafikksikkerhet i området, som utbedring av fartsdempere, bedring av siktforhold og skilting og hvordan dette skal sikres besvares i trafikksikkerhetsnotatet.

5 5) Oppvekstssjefen i Ørland Kommune bekrefter at det er kryssing av fv.710 som er årsak til at skolevei regnes som farlig og for vedtak om skoleskyss vinterstid. Dette korrigeres i planbeskrivelsen. 6) Opplysning om skilting ved dette krysset er en feil og rettes i planbeskrivelsen. Grøntområder, rekreasjon, turstier, naturmangfold: 1) Peker på at Lerberen er et av Ørlandets største sammenhengende friområder og bør bevares. Øvrige friområder i dagens Ørland er i stor grad knyttet til strandsone med ferdselsforbud/begrensninger i deler av året. Tursti og striper av grønt kan ikke erstatte større, sammenhengende grøntområder, verken for rekreasjon, folkehelse eller naturmangfold. 2) Tursti kan ikke erstattes av opparbeidet veg. Dette gir ikke samme verdi og friluftsopplevelse. Turveg fra øst for Andammen og opp til Gapahuken må angis på plankartet på hele strekningen innenfor planområdet. o_skv3 må flyttes nordover slik at det blir plass til turstien mellom veg og Forsvarets gjerde. Omlegging av turstien utenfor planområdet og opp til gapahuken vil medføre en betydelig brattere sti som ikke vil være av samme framkommelighet og brukbarhet som dagens sti. 3) Andammen er opparbeidet for å fremme biologisk mangfold. Det er derfor viktig at det ikke åpnes for at området vest for bekken som kommer ned på østsiden av Andammen, blir tilrettelagt eller inviterer til friluftsaktivitet som kan bidra til å begrense det biologiske mangfoldet, herunder hekking av and, froskeyngling, spiseplass for blant andre hegre og svaner, samt drikkeplass for blant andre rådyr og elg. Kommentar: 1) Viser til kommentar til arealbruk for klausulert område. 2) Turstinettveriket i Lerberen består i dag av flere deler: Turveg mellom Anddamman og forbi lekeområde f_blk3 tas inn i plankartet og får plass tett inntil veien ved hjørnet av Forsvarets gjerde. Omlegging av denne delen av turstiene medfører en bratt sti opp mot gapahuken, men den stien som dette er en erstatning for er også tilsvarende bratt. Dagens traktorvei som også benyttes som tursti gjennom området vil erstattes av planlagt veitrase (dersom klausulert område bygges ut). Traktorveien er ikke opparbeidet som en tursti. De deler av stien som er opparbeidet løper fra Kleivan bakketopp og opp til gapahuken fra baksiden og er i stor grad ivaretatt, men vil gå gjennom en boliggate på strekningen mellom felt B12 og B13. 3) På østsiden av Anddammen er det i dag opparbeidet for rekreasjon i form av benker, grillmuligheter og tursti. Det legges ikke opp til ytterligere tilrettelegging for friluftsliv her. Se også kommentar 2.2 (N2) om naturmangfold, rekreasjon og friluftsliv, punkt 1 og 2. Teknisk infrastruktur: N1 Stiller seg undrende til at felt B12-13 tenkes påkoblet eksisterende avløpsanlegg inntil nytt anlegg er etablert. For 10 år siden fikk N1 ikke tillatelse til påkobling til dette anlegget fordi det ikke oppfyller dagens krav til utslipp. Kommentar: I revidert VA-rapport er det avklart at kommunen vil slitte krav til at B12-B13 kobles til et nytt anlegg.

6 Bestemmelser, plankart og planbeskrivelse: Gir en rekke innspill til detaljer i plankart og bestemmelser. Kommentar: Takker for grundig gjennomgang, og innarbeider innspillene så langt det samsvarer med øvrige valg i planforslaget. En del av innspillene er allerede kommentert i den tematiske gjennomgangen. 2.2 N2: Brandt og Bratland, datert Eier av gnr/bnr 78/35 (berørt), adresse Ryggaveien 61 Tetthet og klausulert område og utvidelsesområde: N2 refererer til klausul knyttet til forsvaret og mener det virker som det skal presses inn flere boliger i gjenstående felter. Dersom klausulen bortfaller vil flere enn oppgitt antall boliger kunne bygges i planområdet. I tillegg har kommunen opsjon på omkringliggende tomter, noe som langt på vei kan indikere at en utbygging vil bli langt større og mer omfattende enn planlagt. Det poengteres videre at foreliggende plan derfor ikke er endelig planlagt løsning. Kommentar: Maksimalt antall primærboliger i området er planlagt til 103, klausulområdet inkludert. Når man trekker ifra klausulert område er det snakk om en mulig utbygging av 57 boliger (primærenheter, ikke medregnet sokkelleiligheter). Dette samsvarer med de opplysningene som er gitt i forbindelse med planoppstart: ca. 100 boliger. Område for opsjon har mulig adkomst via offentlig internvei o_skv5, og skal ikke kobles til privat vei f_skv7. Forholdet til krav om konsekvensutredning: Mener at siden M19-bunkeren er utelatt med hensynssone og det er lagt inn et bolighus som kommer i konflikt med dette, gir dette grunn for revurdering av om planforslaget utløser konsekvensvurdering. Kommentarer: Alle kulturminner tas inn som hensynssoner i planen og skal ikke være i konflikt med planforslaget, også bunker M19 (H-570_5). Dermed er foreslått bolighus også flyttet. Kulturminner: Opplyser om at M-19- bunkerens inngang kommer i konflikt med foreslått plassering av bolighus i felt B5. Kommentarer: se punktet over. Trafikksikkerhet: 1) Stiller seg undrende til at det ikke planlegges utvidelse av fv Stiller spørsmål ved plassering av overgang ved fortauets sideskifte på en uoversiktlig bakketopp. Ønsker g/sløsning langs en side, uten sideskift, men dersom det planlegges for sideskift, bør overgangen legges vest for 78/35, da det vil være minst belastende for beboere, samt at trafikksikkerhet ivaretas. Viser til et sitat fra e-post om at beste plassering av g/s-tilbud er på sørsiden av fylkesveien. 2) Et fortau forbi 78/35 vil medføre fortau 3m fra eksisterende bolig, ekstremt belastende. Er det tenkt kompensasjon i form av gjerde som reduserer støy og innsyn? Kommentarer: 1) Fv planlegges ikke utvidet, annet enn med areal for fortau og g/s. Dette vil påvirke veiens naboer i ulik grad. Fortau anlegges på nordsida av fv. forbi B1-B4 i sammenheng med anlegg av hovedvannledning på samme side. Trafikksikkerheten for krysningspunkt vil

7 omtales i notat for trafikksikkerhet. Sitat fra e-postkorrespondanse er datert og er del av en større korrespondanse og diskusjon, hvor flere løsninger også er tatt opp i særmøte med Statens Vegvesen, der også fartsreduserende løsninger er diskutert. 2) Fortau forbi 78/35 vil komme svært tett på bolig med oppholdsrom og eksisterende terrasse. Dette skal kompenseres med bygging av gjerde for å redusere innsyn. Naturmangfold og rekreasjon 1) Det påpekes at det i plansaken ikke er nevnt observasjoner av dyrearter som piggsvin og grevling. Det nevnes også private observasjoner av ugle, hubro og områder med tilholdssted for rådyr. 2) Anddamman er ikke tenkt som rekreasjonsområde for mennesker, siden her er fugler som trenger ro i hekkesesongen. 3) Det påpekes at tursti gjennom boligfelt kan ikke benevnes som tursti, og at universell tilgjengelighet vil opphøre dersom denne blir omlagt. Det stilles spørsmål om parkeringsmuligheter for å benytte tursti i området. Kommentarer: 1) Det er gjort en skrivebordsutsjekk av naturmangfold i tilgjengelige databaser gjennom sjekkliste for naturmangfold og gjennom ROS-analysen. Planområdet ble befart av Miljøfaglig Utredning i 2012, og en vurdering fra Miljøfaglig Utredning er gjengitt i ROSanalysen. Det er kommet meldinger om flere observasjoner av arter som ikke er bekreftet. Ørland Kommune har vurdert at det ikke er behov for ny gjennomgang av planområdet. Ref. prosjektmøtereferat ) Området som reguleres til friområde, øst for Anddamman er i dag opparbeidet med sittebenker og grillmuligheter. Det er naturlig at dette videreføres i planen, men at det ikke legges opp til opparbeiding for utvidet friluftsliv i dette området. 3) Se kommentar til N1, punkt 2 under Friområder, rekreasjon og naturmangfold. Buffersoner: 1) Ønsker regulert buffersoner mot dyrka mark også langs eksisterende boliger (78/35). 2) Ønsker regulert buffersone i form av friområde mellom felt B5 og egen tomt, på lik linje med tomter på sørsida av Ryggaveien. Kommentar: 1) Det reguleres buffersoner mot dyrka mark for fremtidig bebyggelse, og innenfor byggeområder. Dersom det skal reguleres buffersone for eksisterende bolig (som for 78/35), må denne reguleres på dyrka mark, siden valgt arrondering av tomt ikke tillater en tilsvarende sonebredde. Det altså allerede tatt et valg om plassering og arrondering av de eksisterende tomtene. 2) Det reguleres boligområde med hensynssone for kulturminner for M19. Denne vil opptre som buffer for innsyn og gi en avstand til planlagt bebyggelse. M19-bunkeren kan ikke reguleres som offentlig friområde, siden adkomstveien er privat f_skv7. Derfor reguleres denne som fellesfriområde.

8 2.3 N3: Pettersen, datert Eier av gnr/bnr 78/70 (berørt), adresse Ryggaveien 59 N3: (Planløsning, privat konsekvens) Ønsker ikke bolighus foran sin bolig i felt B5 og begrunner dette med at teknisk infrastruktur ligger under foreslått plassering, og at bunkeren M19s inngang ligger nettopp her. Det påpekes at bestemmelsene tillater en gesimshøyde på 7m over veinivå, noe som reduserer utsikten. Det påpekes også at solstudier ser ut til å være feil. Kommentar: Hensynssone for M19 tas inn i plankartet, noe som medfører at plassering av foreslått bygg endres. Opplysninger om privat teknisk infrastruktur her er ikke registrert i kartgrunnlaget. Solstudier korrigeres med maksimal gesimshøyde over vei, jf. bestemmelsene. Kulturminner: Ml9-bunkeren ser ikke ut til å være tilstrekkelig avmerket på kartet. Inngangen til denne bunkeren befinner seg rett under bolig som er inntegnet rett forran vårt hus. Fra inngangen strekker den seg mot vest. Betongplattingen som er synlig, er taket på bunkeren. Det er privat vei til bunker og panserkuppel. Gjør oppmerksom på at det også eksisterer et steingjerde vest for gapahuken. Dette ligger i skråningen, og er godt skjult i terrenget. Det bes om at dette gjerdet blir sjekka som evt. kulturminne. Kommentar: En hensynssone for M19 er tatt inn i plankartet i samråd med TFK. Det er registrert et steingjerde langs turvei og planavgrensning møt sørøst i felt o_gf2. Dette ivaretas gjennom regulering til friområde. Slik steingjerde beskrives (av N3), beliggende øst for Gapahuken, ligger dette utenfor planavgrensningen. Trafikksikkerhet: N3 er ikke enig i at en avkjørsel på toppen av Kleivan-bakken vil bli trygg: Når man kommer fra Opphaug, så ser man absolutt ingenting før man er på toppen. Her bør det gjennomføres befaringer, og politi eller trafikkorgan bør taes med som rådførende part. Kommentar: Sikt i avkjørsler skal ivaretas og eventuelle tiltak sikres i planen. Trafikksikkerhet vurderes i eget notat. Rekreasjon, friområder: Rekreasjonsområdet Lerberen beskrives som stort og variert, men samtidig lite og avgrenset, der forsvarets aktiviteter har begrenset bruken og det nevnes ulike inngrep som har redusert kvaliteten i området. Det stilles spørsmål om det er nødvendig å ødelegge Lerberen ytterligere nå, og at man heller bør bruke ressurser på å utvikle folkeparken for generasjonene som kommer. Kommentar: Se kommentar til forslag om å regulere helhetlig friområde i Lerberen for Klausulert område #4 - under innspill N1 og N4. Planbeskrivelse/ROS-analyse: Mener det er feil i beskrivelser av vindforhold, og peker spesielt på vintervind fra vest. Kommentar: Det er brukt meteorologiske vindroser som kilde til beskrivelsene, og disse viser fremherskende vindretninger fra sør. Beskrivelsene tas med i revisjon av planmaterialet.

9 2.4 N4: Jørgensen og Vansvik, udatert, (juni 2019) Eier av gnr/bnr 78/64 (berørt), adresse Ryggaveien 57 Klausulert område og planløsning: Stiller spørsmål ang. Forsvarets båndleggingssone. De opprinnelige tomtene i dette feltet er nå redusert til halvparten av opprinnelig plan. Vil ikke det koste mere enn det smaker å drive fram disse tomtene når Fylkeskommunen også slår fast at disse områdene bør ivaretas som friområder? Tatt i betraktning en forestående kommunesammenslåing, er det da mere hensiktsmessig å videreutvikle felt B1-B3, som er langt unna Forsvarets buffersone? Kommentar: N4 fremmer, i likhet med N1, forslag om å trekke ut klausulert område av plan og regulere til friområde, men mot å videreutvikle felt B1-B3. Det er ikke nevnt om det med videreutvikling her menes å utvide planområdet til å omfatte utvidelsesområde nordover. Dette vil i tilfelle medføre ny varsling og en plan som faller inn under forskrift om konsekvensutredning. Trafikksikkerhet: Stiller seg nøytral til sidevalg for fortaus-løsning. Stiller spørsmål ved avkjørsel ved bakketopp og til tomt benyttet til parkering/renovasjon: Hvis denne parkeringen også skal brukes for turstien oppe i Lærberen så ser vi for oss at dette kommer å bli selve Sinsenkrysset, på en allerede farlig bakketopp. Utmarksområdet må gjøres tilgjengelig med egnede parkeringsplasser. Trafikksikkerhet er viktig, små barn bor i dag på begge sider av veien og flere med planlagt utbygging. Vegen er trafikkfarlig og barn har buss i vinterhalvåret. Fartsgrense bør reduseres til 30 km/t, med flere fartsdempere, gatelys til fortau og skilting med forbud om gjennomkjøring av byggefelt. Kommentar: Trafikksikkerhet vurderes i eget notat. Areal markert parkering/renovasjon er tiltenkt parkeringsplasser for utfarttsparkering. Arealbruken endres derfor i plankartet til parkeringsformål. Renovasjon: Stiller spørsmål om hvordan renovasjon er tenkt løst. Område ved Kleivan bakketopp ligger nært eksisterende bebyggelse, og kan medføre ulemper ved ekstra ferdsel, støy og lukt. Kommentar: Dette arealet er markert for renovasjon i illustrasjonsplanen, men regulert eksisterende bolig i plankartet. Det er ikke tatt stilling til renovasjonsløsning enda. Kommunen vil gjøre dette. Området kan evt. brukes for kildesortering, mens restavfall hentes langs vei.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 83/ Kommunestyret 89/ Planid Reguleringsplan Pulden - 2.

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 83/ Kommunestyret 89/ Planid Reguleringsplan Pulden - 2. Side 1 av 6 sider Meråker kommune Arkiv: 2017006 Arkivsaksnr: 2017/424-16 Saksbehandler: Bjørn Gunnarsson Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 83/17 21.09.2017 Kommunestyret 89/17 25.09.2017

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN

DETALJREGULERINGSPLAN DETALJREGULERINGSPLAN TRÆDAL Gnr 20 Bnr 49, Froland verk Froland kommune PLANBESKRIVELSE Utsikt fra området Plankartets dato: 12.05.2011 Sist revidert: 06.09.2011 Innledning Strandli Bygg og Eiendom har

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø 2013/ Kommunestyret 2013/ Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: L12 2012/1651-37 15.04.2013 Inger Helene Kjerkreit Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for plan, teknisk, landbruk og miljø

Detaljer

ARHO/2016/ /233/1. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/

ARHO/2016/ /233/1. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/ OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 23 Vår saksbehandler Arild Hoel Referanse ARHO/2016/1551-22/233/1 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 17/43 09.05.2017 Endring av reguleringsplanen for Vognill

Detaljer

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl.

Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. Dato: 13.01.2017 Forslag til reguleringsbestemmelser for reguleringsplan: Harakollen Øst felt BB10 Gnr/Bnr. 103/220 m.fl. 1. PLANENS FORMÅL Reguleringsplanen skal legge til rette for utbygging av byggeområdet

Detaljer

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl.

Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr 92 bnr 1 mfl. HITRA KOMMUNE Teknisk sektor Arkiv: 0092/0001 Saksmappe: 2014/2672-25 Saksbehandler: Marit Aune Dato: 31.08.2015 Merknadsbehandling og egengodkjenning av reguleringsplan og VAplan for Vikan Nord B14, gnr

Detaljer

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato:

Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Anders Johansen Arkiv: PLAID 305 Arkivsaksnr.: 14/333-12 Dato: 04.05.2015 DEL AV 39/1 - GULLIKSRUD BOLIGGREND REGULERINGSPLAN - FØRSTEGANGSBEHANDLING ::: Sett

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 19/ Kommunestyret 19/

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 19/ Kommunestyret 19/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2012/599 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 19/7 31.01.2019 Kommunestyret 19/6 14.02.2019 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

ARHO/2015/ /283/118. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/

ARHO/2015/ /283/118. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/ Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 19 Referanse ARHO/2015/1210-16/283/118 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 16/42 09.05.2016 Forslag til detaljreguleringsplan for

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Livold boligfelt I Lindesnes kommune 26.08.2013 Innledning/bakgrunn; Lindesnes Bygg AS, har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan (omregulering) for Livold

Detaljer

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA

PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA i PLANBESKRIVELSE MINDRE ENDRING DETALJREGULERING BOLIGFELT KULSTAD/VUKKUSLETTA VERDAL KOMMUNE Forslagsstiller: Norgeshus Kvernmo Dato 22.08.2017 Utarbeidet av: 1. BAKGRUNN Norgeshus AS fremmer på vegne

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN Tjørve, gnr.33 bnr.47 PlanID: Farsund kommune. Konsekvensutredning

DETALJREGULERINGSPLAN Tjørve, gnr.33 bnr.47 PlanID: Farsund kommune. Konsekvensutredning DETALJREGULERINGSPLAN Tjørve, gnr.33 bnr.47 PlanID: 201602 Farsund kommune Konsekvensutredning Dato: 15.4.2019 Konsekvensutredning Tjørve gnr 33, bnr 47 1 1 BAKGRUNN har utarbeidet forslag til Detaljreguleringsplan

Detaljer

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling

Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Byplankontoret Planident: r20100070 Arkivsak:10/26976 Tesliåsen med tilliggende områder, detaljregulering - reguleringsbestemmelser til sluttbehandling Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 13.09.2011

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /18. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte

Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling /18. Utvalg for plan og utvikling har behandlet saken i møte Hol kommune SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 16/04031-24 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Detaljregulering for del av 5/106, Ustaoset Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan og utvikling 08.03.2018 16/18 Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR PLN 1514/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR PLN 1514/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR PLN 1514/17 Vår saksbehandler Tone Bergsmyr -15 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Øvre Sofustrøa 2

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl. REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 02.02.2017 Dato for 2. gangs behandling

Detaljer

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret

ARENDAL KOMMUNE. Kommuneplanutvalget Bystyret ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Andreas Stensland, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2011/5128 / 31 Ordningsverdi: 2017pua3 Pol. saksn r. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Reguleringsplanforslag

Detaljer

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER

DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER DETALJPLAN FOR LANGMO GNR. 38 OG BNR. 5 m.fl REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for 1. gangs behandling i formannskapet : 21.08.2014 Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 26.09.2014 Dato for godkjenning

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn SAKSUTSKRIFT Arkivsak-dok. 17/07876-56 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Detaljreguleringsplan for Grålum alle 2 / Tuneveien 97 - offentlig ettersyn Saksgang Møtedato Saknr 1 Utvalg for plan, miljø

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad.

Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Saksprotokoll - Kommuneplanutvalget 13.04.2016 Behandling: Befaring foretatt. Representant Benedikte Nilsen (H) stilte spørsmål om hun var inhabil i saken pga. tidligere sak vedr. Ole Otterslad. Kommuneplanutvalget

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING

DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 172/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 31.08.2015 DETALJREGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG MELLOM HAUERSETER OG NORDKISA - 1. GANGS

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap /17 Kommunestyret PLANNAVN - Kiserødveiene 69, Arkiv: gbnr 132/428-435 mf., GBNR - 132/428, FA - L13 Arkivsak: 17/72-4 Saksbehandler: Dag Yttri Dato: 17.01.2017 Saksframlegg Saksnr. Utvalg Møtedato 002/17 Formannskap 24.01.2017

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2013/2868 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 17573/2018 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 06.11.2018 86/18 Teknisk utvalg 04.12.2018

Detaljer

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN PARKERINGSPLASS FOR IDRETTSPLASS. Sist revidert: Vedtatt av kommunestyret: Planid:

PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN PARKERINGSPLASS FOR IDRETTSPLASS. Sist revidert: Vedtatt av kommunestyret: Planid: PLANBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN PARKERINGSPLASS FOR IDRETTSPLASS Sist revidert: 12.6.2018 Vedtatt av kommunestyret: Planid: 0536065 Arkivsak: 17/384 1 PLANENS FORMÅL Formålet med reguleringsplanen er

Detaljer

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04.

Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole - planid 2014 04. Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/553-7033/2015 Saksbehandler: Stein Erik Watne Dato: 24.04.2015 Første gangs behandling, detaljreguleringsplan for sykkel- og gangsti fra Vemestad bru i Kvås til Kvås barneskole

Detaljer

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO

DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Arkivsak-dok. 12/00233-31 Saksbehandler Liv L. Sundrehagen Saksgang Utvalg for plan og utvikling DETALJREGULERING FOR EILEVSTØLEN, OMRÅDE F5, GEILO Saken avgjøres av: Reguleringsplanen skal vedtas av kommunestyret

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4972/16 30/85 DETALJREGULERING DRAMMENSVEGEN 64 Plan-id:

Samlet saksfremstilling Arkivsak 4972/16 30/85 DETALJREGULERING DRAMMENSVEGEN 64 Plan-id: Samlet saksfremstilling Arkivsak 4972/16 30/85 DETALJREGULERING DRAMMENSVEGEN 64 Plan-id: 2016026 Saksansvarlig Liv Åshild Lykkja Formannskapet 25.06.2019 PS 91/19 Innstilling Med hjemmel i plan- og bygningsloven

Detaljer

Saksbehandler: Helge Haugan Arkiv: REGPL Arkivsaksnr.: 17/93 PLANID REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK - SLUTTBEHANDLING

Saksbehandler: Helge Haugan Arkiv: REGPL Arkivsaksnr.: 17/93 PLANID REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Helge Haugan Arkiv: REGPL 201701 Arkivsaksnr.: 17/93 PLANID 201701 REGULERINGSPLAN FOR ENGEMARK - SLUTTBEHANDLING Vedlegg: 1. Plankart, sist revidert 9.8.2018 2. Reguleringsbestemmelser

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg. Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 05.12.2015 Saksnr Utvalg Møtedato Planutvalg Saksbehandler: Kjell Vingen Reguleringsplan for Østerheimsgrenda boligområde - detaljregulering - første gangs behandling Vedlegg:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015

PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 Detaljreguleringsplan GS -veg Lunde Farsund Radio Fv 651 Farsund kommune PLANBESKRIVELSE Plankartets dato: 4.6.2014 Bestemmelsenes dato: 29.4.2015 1. Innledning har utarbeidet forslag til detaljreguleringsplan

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Områdeplan for Spangereid sentrum B7-2.gangsbehandling

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat. Områdeplan for Spangereid sentrum B7-2.gangsbehandling LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2010/977 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 17587/2018 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk utvalg 06.11.2018 85/18 Kommunestyret 15.11.2018 41/18

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling

Forslag til detaljreguleringsplan for Gamle His Skole, 2. gangsbehandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2013/5461 / 29 Ordningsverdi: 09062013-17 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN

NOTAT - ENDRINGER I PLANFORSLAG ETTER OFFENTLIG ETTERSYN Oppdragsgiver: TT Eiendomsutvikling AS Oppdrag: 513761 Endring og utvidelse av reg.plan Hatlestad-Valle 3.188.00.00 Del: Dato: 2012-02-21 Skrevet av: Karianne Eriksen/Torhild Wiklund Kvalitetskontroll:

Detaljer

Saksnummer Utvalg Møtedato 058/17 Plan- og teknikkutvalget /17 Kommunestyret

Saksnummer Utvalg Møtedato 058/17 Plan- og teknikkutvalget /17 Kommunestyret Nesodden kommune Rådmannen Saksfremlegg Dato: 03.05.2017 Vår ref: 16/1843-51 - 17/16418 Arkivkode: FA - L12, GBNR - 09/0185, GBNR - 09/0190, GBNR - 09/0197, GBNR - 09/0130, GBNR - 09/0024, GBNR - 09/0192,

Detaljer

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune

Forslag til planprogram. Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Forslag til planprogram Nytt boligfelt Valset, deler av eiendommen gnr. 7 bnr. 1, Agdenes kommune Boligfelt Valset, planprogram for detaljregulering 2 Forord On AS Arkitekter og Ingeniører har utarbeidet

Detaljer

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 18/ Kommunestyret 18/

Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 18/ Kommunestyret 18/ FARSUND KOMMUNE Arkivsaknr: 2017/1121 Arkivkode: L12 Saksbehandler: Øystein Bekkevold Saksgang Saksnr Møtedato Teknisk utvalg 18/118 01.11.2018 Kommunestyret 18/65 15.11.2018 2.gangsbehandling Reguleringsplan

Detaljer

Tlf: e-post: v/ellen M L Sines Tlf.: e-post:

Tlf: e-post: v/ellen M L Sines Tlf.: e-post: 24.01.19 Planinitiativ Detaljregulering for Tjennheia boligfelt Generell informasjon: Kontaktinformasjon oppdragsgiver Kontaktinformasjon konsulent Forslag til navn på plan Fagbo Eigedom AS Tlf: 90542823

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER

REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSBESTEMMELSER REGULERINGSPLAN FOR REINBAKKAN BOLIGOMRÅDE Planen er datert: 04.10.2010 Bestemmelsene er datert: 04.10.2010 Sist revidert i hht til kommunestyrets vedtak: 30.05.2011 Vedtatt av

Detaljer

Laksevåg, gnr. 149, bnr m.fl., Johan Berentsens veg. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Laksevåg, gnr. 149, bnr m.fl., Johan Berentsens veg. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Plan- og bygningsetaten Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Plan- og bygningsetaten Dato: 24.09.2018 Saksnr.: 201611467/61 Emnekode: ESARK 5120 Saksbeh.: IMKA Laksevåg,

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING

LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING LEIRFJORD KOMMUNE SAMLET SAKSFRAMSTILLING 3. GANGS BEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING AV SOLSIDEN BOLIGFELT (id201302) Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkivsak: 13/1158-68 Arkivkode: RNR 201302 Klageadgang:

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG VÅGAN KOMMUNE REGULERINGSBESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR KRETA, KABELVÅG PLAN NR. 210 Dato: 29.05.13 Dato for siste revisjon (Vågan kommune): 03.02.14/27.08.14 Dato for kommunestyrets vedtak:

Detaljer

Ved kommunestyrets behandling av reguleringsplanen vedtok kommunestyret følgende rekkefølgekrav:

Ved kommunestyrets behandling av reguleringsplanen vedtok kommunestyret følgende rekkefølgekrav: Regionalt Planforum Ski, 15.03.2019 Notat: Rekkefølgebestemmelser Linås 1. Bakgrunn Ski kommunestyre vedtok 13.02.2019 detaljreguleringsplan for Linås, gnr. 121 bnr. 3 m/flere. Reguleringsplanen er utarbeidet

Detaljer

Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel for Bergen kommune i 2017

Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel for Bergen kommune i 2017 Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel for Bergen kommune i 2017 Bergen: 27.12.17 Det vises til kunngjøring for planoppstart av rullering av kommuneplanens arealdel for Bergen kommune (planen

Detaljer

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen

Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget /16. Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Planutvalget 07.11.2016 047/16 Arkivsak ID 15/4762 Saksbehandler Linnea Kvinge Karlsen Detaljregulering Hellesjyen boligfelt II - 1. gangs behandling Saksdokumenter

Detaljer

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato. 106/18 Utvalg for drifts- o utviklingssaker

Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato. 106/18 Utvalg for drifts- o utviklingssaker Nærøy kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2018/209-11 Saksbehandler: Ragnhild W. Melgård Dato: 04.10.2018 Saksframlegg Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato 106/18 Utvalg for drifts- o utviklingssaker 11.10.2018 Sak:

Detaljer

PLANBESTEMMELSER For detaljregulering av Mebostad B14, Bjugn kommune

PLANBESTEMMELSER For detaljregulering av Mebostad B14, Bjugn kommune PLANBESTEMMELSER For detaljregulering av Mebostad B14, Bjugn kommune PlanID: r50170139 Planen er datert: 03.07.2018 Siste revisjon av planen: 11.10.2018 Siste revisjon av bestemmelsene: 11.10.2018 VEDTATT

Detaljer

Detaljreguleringsplan for Grålum allé 2 / Tuneveien 97 - sluttbehandling

Detaljreguleringsplan for Grålum allé 2 / Tuneveien 97 - sluttbehandling Arkivsak-dok. 17/07876-100 Saksbehandler Eivor Bjørnarsdotter Bø Saksgang Møtedato Sak nr. Utvalg for plan, miljø og teknikk 2016-2019 05.06.2019 Bystyret 2015-2019 20.06.2019 Detaljreguleringsplan for

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/3150 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HAVREVEIEN - GNR 150/155 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Maria Sundby Haugen Arkiv: 611

Detaljer

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1

Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 Reguleringsplan G-/S-veg Ydse-Fleskhus, Verdal kommune 1 PLANBESKRIVELSE... 3 1 Intensjon... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Planstatus... 3 4 Beskrivelse av planområdet... 4 5 Eiendomsforhold... 4 6 Kommunalteknikk...

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270129 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Detaljer

Rv. 4 Sandvoll-Amundrud

Rv. 4 Sandvoll-Amundrud Side 1 av 5 BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR Rv. 4 Sandvoll-Amundrud Reguleringsbestemmelsene sist revidert: 18.3.2019 Tilhørende plankart sist revidert: 18.3.2019 Godkjent av kommunestyret:

Detaljer

Detaljregulering av Firingen / Planid gangsbehandling og vedtak

Detaljregulering av Firingen / Planid gangsbehandling og vedtak Tønsberg kommune JournalpostID 18/87460 Saksbehandler: Anne Skov, telefon: 33 34 86 27 Kommuneutvikling Detaljregulering av Firingen - 0046/0027 - Planid 0704 20150128-2.gangsbehandling og vedtak Utvalg

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Veslemøy Grindvik SLUTTBEHANDLING DETALJREGULERING FOR KVITBERGET BOLIGFELT

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/ Arkiv: PLNID Saksbehandler: Veslemøy Grindvik SLUTTBEHANDLING DETALJREGULERING FOR KVITBERGET BOLIGFELT SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/5515-32 Arkiv: PLNID 20150006 Saksbehandler: Veslemøy Grindvik Sakstittel: SLUTTBEHANDLING DETALJREGULERING FOR KVITBERGET BOLIGFELT Planlagt behandling: Planutvalget Kommunestyret

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs Salemsveien og Fåmyråsen - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2017/1608-18177/2018 Saksbehandler: Anne Marit Tønnesland Dato: 11.04.2018 Saksframlegg Førstegangsbehandling av detaljreguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5491-14 Arkiv: REG 57/7 GNR.57/7 1. GANGSBEHANDLING AV REGULERINGSPLAN Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering for

Detaljer

Reguleringsplan For Voldstadsletta

Reguleringsplan For Voldstadsletta Planbeskrivelse Reguleringsplan For Voldstadsletta Referanse: 06/1451-29 Arkivkode: 06/1451 Sakstittel: Reguleringsplan for Voldstadsletta 1. Bakgrunn Grua Bygg AS arbeider med planer for utbygging av

Detaljer

Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune

Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune Rælingen kommune Saksbehandler: Mai-Lin Rue Telefon: 908 08 783 E-post: mlr@p1.no Dato: 02.07.2018 Planinitiativ: Reguleringsplan for Tjonåsen, gbnr 82/2, Rælingen kommune På vegne av Tjonåsen Utvikling

Detaljer

Reguleringsplanforslag. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. Sør-Trøndelag Fylkeskommune

Reguleringsplanforslag. Planbestemmelser REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER. Sør-Trøndelag Fylkeskommune Sør-Trøndelag Fylkeskommune 1620201701 REGULERINGSPLAN FRØYA KULTUR- OG KOMPETANSESENTER Reguleringsplanforslag Planbestemmelser 2017-03-13 Oppdragsnr.: 5152047 3 2017-03-13 Til kommunal behandling. 2

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat

BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat BERGEN KOMMUNE Byutvikling, klima og miljø/etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling, klima og miljø Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 21.03.2014 Saksnr.:

Detaljer

Detaljreguleringsplan Nordnessa ( ) Merknadsbehandling etter første gangs- høring og offentlig ettersyn

Detaljreguleringsplan Nordnessa ( ) Merknadsbehandling etter første gangs- høring og offentlig ettersyn Detaljreguleringsplan Nordnessa (1620201702) Merknadsbehandling etter første gangs- høring og offentlig ettersyn Det er innkommet 03 høringsuttalelser, fordelt på 03 fra myndigheter/andre offentlige foretak

Detaljer

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse

HOLTÅLEN KOMMUNE. HOLTÅLEN - mulighetenes kommune. Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse HOLTÅLEN KOMMUNE HOLTÅLEN - mulighetenes kommune Reguleringsplan for Hovsletta Planbeskrivelse Innhold 1. NØKKELOPPLYSNINGER... 3 2. FORMÅL MED PLANEN... 3 3. GJELDENDE PLANSTATUS/OVERORDNETE RETNINGSLINJER...

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Uttalelse - detaljregulering boligområde i Kleivan på Opphaug - Ørland kommune

Uttalelse - detaljregulering boligområde i Kleivan på Opphaug - Ørland kommune Vår dato: Vår ref: 21.05.2019 2018/13659 Deres dato: Deres ref: 16.04.2019 5308/2019/L12/INAMIT Ørland kommune Postboks 401 7129 BREKSTAD Saksbehandler, innvalgstelefon Tor Sæther, 73 19 92 82 Uttalelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/ Kvitsøy kommune SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivkode: Arkivsaknr.: Dato: Helge Koll-Frafjord L12 12/201-37 14.11.2013 2.GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR OMRÅDE B2 PÅ GRØNINGEN GNR/BNR 20/106

Detaljer

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN

PlanID DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV UTHAUGSVEIEN 7986/2015 Ørland kommune PlanID 1621 2013 04 DETALJREGULERING FOR GANG- OG SYKKELVEG - FV 245 - UTHAUGSVEIEN REGULERINGSBESTEMMELSER Planforslag er datert: Dato for siste revisjon av plankartet: Dato for

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 28.01.2016 Sak: 11/16 Tittel: Saksprotokoll: Lund Østre, gnr/bnr 177/717 m.fl., detaljregulering, gang- og sykkelveg, saksfremlegg sluttbehandling Resultat: Behandlet

Detaljer

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut.

Eiendommen 25/24 er for lengst opphørt som egen driftsenhet og våningshuset leies ut. 1 DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKEIME NEDRE GNR. 25, BNR. 24, FARSUND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Dato 8.4.2014 1 BAKGRUNN Grunneier av gnr. 25, bnr. 24, Axel Nesheim, ga i 2011 Asplan Viak i oppdrag å utarbeide

Detaljer

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen

Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Kommunedelplan Fossby sentrum 2014-2026 Bestemmelser til arealdelen Revidert: 23.10.2013 1 Fellesbestemmelser 1.1 Gyldighet Plankart og bestemmelser er juridisk bindende. Vedtatte reguleringsplaner i kommunedelplanområdet

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 18/1 Saksmappe: :2009/278-20 Saksbehandler: :STL Dato: 04.04.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 26/11 Plan- og Bygningsrådet 12.05.2011

Detaljer

Høring av områdereguleringsplan for Vang sentrum - Innsigelse

Høring av områdereguleringsplan for Vang sentrum - Innsigelse Fylkesmannen i Oppland Postboks 987 2626 LILLEHAMMER Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region øst Knut Bergum / 61137224 17/25738-14 31.10.2017 Høring

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Oftenesheia - Plan ID

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Oftenesheia - Plan ID Søgne kommune Arkiv: L13 Saksmappe: 2018/3732-24508/2019 Saksbehandler: Mari Sørskår Larsen Dato: 04.06.2019 Saksframlegg Førstegangsbehandling - Detaljregulering for Oftenesheia - Plan ID 201812 Utv.saksnr

Detaljer

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret

VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3. Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet /13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 12/1133-11 Saksbehandler: Erin Sandberg VEDTAK AV REGULERINGSPLAN R56 HANESTAD VEGKRYSS RV 3 Saksnr. Utvalg Møtedato 30/13 Formannskapet 10.04.2013 15/13

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres

Statens vegvesen. E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy mellom Kirkekrysset og fv. 551. Grunnlag for valg av løsning som skal reguleres Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: Kvitsøy kommune Saksbehandler/innvalgsnr: Bjørn Åmdal - 51911460 Vår dato: 19.10.2011 Vår referanse: 2011/032186-031 E39 Rogfast. Alternativ vegføring på Kvitsøy

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune

Reguleringsbestemmelser for B11 og B12 ved Ervikhaug - Bjugn kommune REGULERINGSBESTEMMELSER Detaljregulering BOLIGOMRÅDE Plan ID: 16270138 Reguleringsplankart 19.03.17 Reguleringsbestemmelser 19.03.17 Vedtatt av kommunestyret 31.10.17 Reguleringsbestemmelser for B11 og

Detaljer

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen

Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Planbeskrivelse R eguleringsplan for Åskammen Plan - ID 24 7 Vedtatt i kommunestyret 16. 03.1 6, sak 34/16 Innhold Innledning... 3 1. Beliggenhet... 3 2. Hensikt... 3 3. Planstatus... 4 Kommuneplan 2015-2027...

Detaljer

Selbu kommune. Saksframlegg. 2.gangs behandling - Privat forslag detaljregulering Sjøbygda hyttefelt - Gnr. 158 bnr. 1. Utvalg Utvalgssak Møtedato

Selbu kommune. Saksframlegg. 2.gangs behandling - Privat forslag detaljregulering Sjøbygda hyttefelt - Gnr. 158 bnr. 1. Utvalg Utvalgssak Møtedato Selbu kommune Arkivkode: 1664/158/1 Arkivsaksnr: 2016/50-15 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - Privat

Detaljer

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser

ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR Fjellstølknatten Beskrivelse og reguleringsbestemmelser Deler av planområdet sett fra området nord for toppen av alpinbakken i Aurdalsåsen. Storstølvegen med avkjørselen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING RINGSAKER KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEG LANGS FV 2, STREKNINGEN RØMÅSBOMMEN TIL GRÅTEN, SJUSJØEN - SLUTTBEHANDLING Sluttbehandles i: Kommunestyret ArkivsakID: JournalpostID: Arkiv: Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg /60 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Arkiv: L12 Dato: 11.09.2017 Saksnr Utvalg Møtedato 17/69 Planutvalg 04.10.2017 17/60 Kommunestyret 31.10.2017 Saksbehandler: Robert Bjørnestøl Reguleringsplan Bergly, Ervika - Sluttbehandling

Detaljer

9.0 Reguleringsbestemmelser

9.0 Reguleringsbestemmelser 9.0 Reguleringsbestemmelser Vedtatt i Eide Kommunestyre 16.02.2017 sak 17/2 1 GENERELT Det regulerte området er vist med plangrense på plankart rev. 17.01.17. Planområdet er i henhold til plan- og bygningslovens

Detaljer

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom

Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom Plan ID 201401 Plan: Reguleringsplan for Langmyrvegen 19b - næringseiendom PLANBESTEMMELSER Plan dato 16.10.2014 Dato sist rev.: 20.03.2015 Dato vedtak: 21.05.2015 I henhold til 12-5 og 12-6 i Plan- og

Detaljer

Reguleringsbestemmelser

Reguleringsbestemmelser Reguleringsbestemmelser DEFINISJONER: PBL Plan- og bygningsloven. BRA Bruksareal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan- og bygningsloven. BYA Bebygd areal. Beregnet etter teknisk forskrift til plan-

Detaljer

Arealet er avsatt til fremtidig boligformål i gjeldende kommuneplans areadel ( ) og i høringsutkast til ny kommuneplans arealdel ( ).

Arealet er avsatt til fremtidig boligformål i gjeldende kommuneplans areadel ( ) og i høringsutkast til ny kommuneplans arealdel ( ). PLANINITIATIV LOESHAGEN BOLIGOMRÅDE - Gnr/bnr 132/2 Redegjørelse for planinitiativet: a. Formålet med planen Formålet med planen er å legge til rette for et nytt boligområde med frittliggende, og eller

Detaljer

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4

Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE Vedlegg 3 Datert: 18.05.2017 Mindre endring av reguleringsplan for Ny- Paradis/Paradis KB4 BERGEN KOMMUNE Fana, gnr.13 bnr.54, 68 mfl. Ny-Paradis/Paradis KB4. Mindre endring.

Detaljer

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato:

Birkenes kommune. Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2012-05-23 Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Del av Lille Tømmeråsen - Planbeskrivelse

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon REGULERINGSBESTEMMELSER I TILKNYTNING TIL PLAN FOR «NILSGARDEN«GBNR. 23/6, 23/1, 21/8, 21/377, 23/44 og 21/256 SKODJE KOMMUNE Plan nr. SAKSBEHANDLING IFLG. PLAN OG BYGNINGSLOVEN SAKSNR. DATO SIGN. Revisjon

Detaljer