FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE"

Transkript

1 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: Utarbeidet av:

2 Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet... 2 Forhold til overordnede planer... 3 Tilstøtende reguleringsplaner... 4 HOVEDINNHOLD... 5 Formålsområder... 5 Boligbebyggelse (1110)... 5 Fritidsbebyggelse (1120)... 5 Avløpsanlegg (1542)... 5 Lekeplass (1610)... 5 Kjøreveg (2011) og Annen veigrunn (2018)... 6 Parkering (2080)... 6 Turvei (3031)... 6 Friområde (3040)... 6 Naturformål (5120)... 6 TEMA... 7 Utsikt/eksponering... 7 Vann og Avløp... 8 VIRKNING... 9 Oppstart / kunngjøring... 9 Sektormyndigheter... 9 Fylkesmannen i Sør -Trøndelag... 9 Sør Trøndelag Fylkeskommune Statens vegvesen Naboer og berørte parter ROS ANALYSE Punkt 13 (grønn) Punkt 15 og punkt 43 (rød) Punkt 47 (gul) Basegjennomgang

3 FORMÅL Oppdragsgiver Kystplan AS er engasjert av grunneier Birger Dyrvik for å utarbeide reguleringsplanforslag for en del av eiendommen Øya gnr. 8, bnr. 4. Hensikt Formålet med reguleringen er å kunne tilby boligtomter for salg på det frie marked. Beskrivelse av planområdet Planområdet har en størrelse på ca. 50 dekar, og samsvarer i all hovedsak med parsellen til eiendommen gnr. 8, bnr. 4 som ligger på Flatøya. Det meste av dette arealet er utmarksareal, og i hovedsak berglendt. Men det er noe dyrka mark på eiendommen i tillegg: ca. 10 dekar innmarksbeite, 1 dekar med overflatedyrka areal og 2,5 dekar med fulldyrka areal. Det er lite eller ingen skog innenfor planområdet. Dagens arealbruk Dagens bruk av planområdet All dyrka mark blir i dag benyttet til beite av sau. 2

4 Forhold til overordnede planer Kommuneplanens arealdel for dette området: Kommuneplanens arealdel for området Reguleringsplan for Øya vil omfatte den sørligste delen av «UB 15»: Ca områdeavgrensning 3

5 Tilstøtende reguleringsplaner Plan for naboeiendommene reguleringsplan for Flatøya er under utbygging. Tilstøtende reguleringsgrense er lagt felles Vi har forholdt oss til denne planens bebyggelse mot sjøsiden, slik det ble avtalt i oppstartsmøtet. 4

6 Formålsområder HOVEDINNHOLD Boligbebyggelse (1110) Planen for området gir mulighet til 13 boligtomter. Tomtene vil i hovedsak ligge innenfor område avsatt til bolig i kommuneplanens arealdel. Det er gjennom planleggingen forsøkt å beholde utsikten fra hver enkelt tomt. Tomtestørrelsene varierer fra dekar. B01-02 vil ligge lavt i terrenget på ca. 4 meters planert høyde med utsikt forbi eksisterende bolig (8/217). B03-08 vil planeres til 8 meter, med unntak av B04 som har mulighet for å bygge hus med sokkel fra 8 meters planert høyde. Alle vil ha utsikt nordover og vil ikke påvirkes av planlagt bebyggelse i forkant. B09 planeres til 6 meter. B10 planeres til 13 meter og vil få en fantastisk utsikt utover Frøy fjorden. Vil ikke komme i konflikt med nedenforliggende fritidsbolig hvis terrenget i fremkant av tomten beholdes. B11, B12 og B13 vil planeres til henholdsvis 11, 12 og 13 meter. Tomtegrensene er tilpasset terrenget for å minske risikoen for silhuettvirkning og dominans i terrenget. Utnyttelse: Det er brukt 3 elementer for å styre utnyttelsen av tomtene slik at de ikke kommer i konflikt med hverandre. Det er kun lov til å bygge 1 etg. med loft (med unntak for B04 som kan bygge med sokkel). Takvinkel må ikke overstige 27 og BYA er satt til 50 %. Med disse kravene vil også tomtene få en universell utforming. Fritidsbebyggelse (1120) En eksisterende tomt med fritidsbolig er med i planen. Avløpsanlegg (1542) Ved avkjøring nordvest i planen er det avsatt et område for vann og avløp. Det er i dag en eksisterende vannpumpe men denne må trolig byttes for å pumpe nok vann til området. Lekeplass (1610) To lekeplasser er planlagt i planen. L01 er avsatt som et område for litt yngre barn og er godt synlig fra flere av husene. L02 er et allerede ledig areal som lett kan tas i bruk som en ballplass eller lignende. 5

7 Kjøreveg (2011) og Annen veigrunn (2018) Tre veier er planlagt i området. V01 skal betjene tomtene B02-B08 og vil bli ca. 110 meter lang og nå en maksimal høyde på 7 moh. V02 er en forlengelse av eksisterende vei og skal betjene tomt B01, B09 B11-B13 samt eksisterende bolig (8/74). Denne veien vil bli ca. 245 meter lang og ha en makshøyde på ca. 12 moh. V03 starter ved en avkjøring fra V02 ved eksisterende tomt (8/74) og er den korteste veien som skal betjene tomt B10 og fritidsbolig. Veien vil bli ca. 65 meter lang og ha en makshøyde på 12 moh. Parkering (2080) I enden av hver vei er det planlagt snuplass og parkeringsplass for besøkende og allmenheten for tilgang til naturområdet ned mot sjøen Turvei (3031) Turvei er planlagt på sørsiden av boligtomtene og vil danne en rundtur fra parkeringsplass til parkeringsplass. Stien gir også adgang til friområdet. En annen sti er planlagt mellom B05 og B06 for husene i sør skal ha lett tilgang til Lekeplass og for at husene i nord skal ha lett tilgang til stien som går videre mot friområdet. Stiene kan tilrettelegges med grusing eller lignende for økt tilgjengelighet. Friområde (3040) Friområdet er avsatt på en flate ned mot sjøen og er tilgjengelig via sti fra kjøreveg. Her er det mulig å tilrettelegge med gapahuk for å øke bruken også når det er vinter eller dårlig vær. Naturformål (5120) Det er avsatt til naturformål innenfor 100metersonen og langs stiene og i nord mot eksisterende bolig (8/217), for å ivareta denne. 6

8 TEMA Utsikt/eksponering Planlagt boligbebyggelse ligger hovedsakelig i området avsatt til boligformål i kommunens arealdel. Nord i planen, mot vågen, er det allerede anlagt vei og boligbebyggelse nærmere sjøen. På sørsiden av planen mot Frøyfjorden ligger noen av tomtene så vidt innenfor 100-meterssonen. Dette er på linje med to eksisterende hus i samme avstand til sjøen. Tomtene vil få utsikt både mot Frøy fjorden og innover vågen. Tomtene planeres og følger skråningen opp og sør i planen. De sørligste tomtene ender da på 11, 12 og 13 meters planert høyde og får flott utsikt både mot sør og nord. Disse tomtene vil trolig være attraktive og lettsolgte. Husene bygges i én etasje (med unntak av B04) og planert høyde følger tomtens høyde. Sammen med innkjørsel i samme høyde som husets plan vil dette gi universell utforming av tomtene. Illustrasjo mulig husplassering Se større skisse og en oversikt over tomtearealene under punkt 9 i permen 7

9 Vann og Avløp Dette er kun en prinsippskisse for mulig vann og avløpsløsning. Dette må prosjekteres og dokumenteres før tiltak kan godkjennes og igangsettes. Se større skisse under punkt 10 i permen 8

10 VIRKNING Oppstart / kunngjøring Oppstartsmøtet for reguleringsplanarbeidet ble holdt Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen ble kunngjort i avisen Hitra / Frøya fredag med innspills frist Tilsvarende kunngjøring ble på samme tidspunkt ble tilgjengeliggjort på Kystplan as sine internettsider. Sektormyndigheter Fylkesmannen i Sør -Trøndelag De ble tilskrevet den og svarte med brev den De påpeker at reguleringsområdet går utover boligområdet som er avsatt i kommuneplanen. Tiltak: Boligområdet ligger i all hovedsak innenfor arealplanens avgrensning. Det er kun justert i forhold til terrenget og i forhold til eksisterende bebyggelse. 9

11 Sør Trøndelag Fylkeskommune De ble tilskrevet den og svarte med brev den Ingen merknader Statens vegvesen De ble tilskrevet den og svarte med brev den De tilrår at det etableres rekkefølgebestemmelser som sikrer at utbygging av gang- og sykkelvei til skolen, før utbygging av flere boliger. Tiltak: Det er i bestemmelsene lagt rekkefølgekrav på utbygging av området. Naboer og berørte parter Det er ikke kommet noen merknader fra naboer eller andre interessenter 10

12 ROS ANALYSE Det ble gjennomført en ros-analyse ihht. skjema med hendelses/ situasjonsbeskrivelser den Vedlagt under punkt 8 i permen Punkt 13 (grønn) Havstigning Stormflo Laveste hus er planlagt på kote 4 TILTAK: Etter våre vurderinger så ligger laveste planlagte hus innenfor akseptabel kote høyde. Resultat: Ingen tiltak. Punkt 15 og punkt 43 (rød) Veg bru kollektivtransport og ulykker med gående og syklende Det er ikke gang og sykkelveg frem til området pr. i dag TILTAK: Det er lagt rekkefølgebestemmelser på utbyggingstakten Resultat: Se i bestemmelsene Punkt 47 (gul) Fallfare ved naturlig terrengformasjoner samt gruver sjakter og lignende. Det finnes rester av et gammelt vannlager innenfor reguleringsområdet. TILTAK: Dette fylles igjen før området blir utbygget. Det er lagt rekkefølgebestemmelser på igjenfyllingen. Resultat: Se i bestemmelsene Basegjennomgang I en gjennomgang av offentlig tilgjengelige databaser for registreringer av alle typer kulturminner, skredrisiko og arter finnes det ikke innenfor området ingen registreringer som forårsaker tiltak innenfor planområdet. 11

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2

BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 BESKRIVELSE FOR DEL AV UTTIAN GNR. 26, BNR. 2 TILTAKSHAVER: FURBERG HOLDING AS PLANID: 1620201409 28. NOVEMBER 2014 Mediehuset, 7240 Hitra Innhold BAKGRUNN, FORMÅL OG FORUTSETNINGER... 2 Oppdragsgiver...

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

SKYLLEVIGA DETALJREGULERING

SKYLLEVIGA DETALJREGULERING PlanID: 1417 18.11.2014 SKYLLEVIGA DETALJREGULERING FLEKKERØY KRISTIANSAND KOMMUNE e PLANBESKRIVELSE Utarbeidet for: Sven Bjørn Hillesund og Reidar Hillesund Prosjektnummer: 3437 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna

Høring av mindre endring av planen Del av Bølingshavna Hvaler kommune Saksnr Arkivkode Saksbehandler 2014/2920 - Endring av reguleringsplan Del av Bølingshavna - Doknr 13 L12 Susanne Lund Johansen Behandlingsrekkefølge Utvalg Møtedato Utvalgssak nr Utvalget

Detaljer

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE

Vedlegg til Planbeskrivelse. KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Vedlegg til Planbeskrivelse KONSEKVENSVURDERING nye og endrede tiltak KOMMUNEPLANENS AREALDEL FOSNES KOMMUNE Konsekvenser av forslag om endret arealbruk tar utgangspunkt i relevante nasjonale, regionale

Detaljer

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl

NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Ard arealplan as Domkirkegaten 3 5017 Bergen FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE NESBAKKEN 10 & 12 GNR/BNR 186/517, 158 m.fl Plannr.:61320000 Saksnr.:200918295 Sist oppdatert: 26.02.13 Side 1 INNHOLD 1 Sammendrag...

Detaljer

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE

Oppdragsgiver. Frednes Bolig AS. Rapporttype. Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE 1 Oppdragsgiver Frednes Bolig AS Rapporttype Planbeskrivelse 20.08.2014 FREDNES BOLIG AS REGULERINGSPLAN ØVRE FREDNES PLANBESKRIVELSE MED ROS-ANALYSE Feil! Fant ikke referansekilden. 2 3 (32) FREDNES BOLIG

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid.

Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. 1. Innledning sid. 2. 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. Forslag til Reguleringsplan for Larkollen sentrum, Rygge kommune. Innhold: 1. Innledning sid. 2 2. Planområdet, eksisterende forhold sid. 2 3. Planforslaget sid. 3 4. Risiko og sårbarhetsanalyse sid. 10

Detaljer

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen

PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen. Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen PLAN-, BYGG- OG OPPMÅLINGSETATEN Planavdelingen Dato 3. mars 2015 Saksnr.: 201205397-71 Saksbehandler Jøran Syversen Saksgang Møtedato Byutviklingsstyret 19.03.2015 Bystyret 25.03.2015 Strømsheia detaljregulering

Detaljer

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005

BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN 20.08.2013 REV. 31.10.13 REV. 22.05.14 Ing. Tor

Detaljer

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A

D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A Oppdragsgiver Svein Peder Abrahamsen Rapporttype Planbeskrivelse 2013-01-23 D ETAL JREGULERI N G FOR HESTEMYR A ( PLAN-I D: 01110106) PLAN BESKRI VELSE PLANBESKRIVELSE 2 (28) Oppdragsnr.: 2120072 Oppdragsnavn:

Detaljer

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland

Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Sjøhaugen Oppsummering av innspill fra offentlig høring. Person/etat Dato Innspill Kommentarer Reindriftsforvaltning en i Nordland Bodø kommune v/byteknikk 26.06.12 Reindriftsforvaltningen ber i sitt brev

Detaljer

Konsekvensvurdering av områder og tiltak

Konsekvensvurdering av områder og tiltak LEKA KOMMUNE Arealdelen av kommuneplanen 2011 2024 Høringsutkast august 2011 Konsekvensvurdering av områder og tiltak vedlegg 1 til Planbeskrivelse med konsekvensutredning Følgende tiltak/ områder er med

Detaljer

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277

ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 1. FORORD 1 ÅS KOMMUNE PLAN ID R-277 DETALJREGULERINGSPLAN GANG OG SYKKELVEI FRA MELBY TIL EGGET PLANBESKRIVELSE 1. FORORD 2 1. FORORD 1.1 Bakgrunn for saken: I februar 2013 ble oppstart av reguleringsarbeid

Detaljer

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland Delegert vedtak Avgjort av: Saksansv.: Terje Premak Arkiv: K2-L12, PlanID-201106 Objekt: Arkivsaknr: 11/675-24 Utleggelse til offentlig ettersyn - Reguleringsplan barnehage og boligfelt Kilen i Finsland

Detaljer

Tosterødberget videregående skole

Tosterødberget videregående skole Halden kommune PLANBESKRIVELSE for Tosterødberget videregående skole detaljregulering Nasjonal PlanId: G 686 Beskrivelse er datert: 07.07.2014 Dato for siste revisjon av beskrivelse: 21.11.2014 Dato for

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11

FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR NY BRANNSTASJON Gnr. 62, bnr. 11 SANDNES KOMMUNE, PLAN NR. 2014108 Planforslaget sett fra sørvest Planforslaget sett fra nordvest 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. Planprosessen

Detaljer

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING.

MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING - GLAHAUG HYTTEFELT. 1. GANGS BEHANDLING. AR plan og landskap Storgata 8 3611 KONGSBERG Vår saksreferanse: Vår arkivreferanse: Deres referanse: Vår dato: Arkivsak: 08/1429 PLAN - 23.12.2014 Løpenr. 11197/14 MELDING OM DELEGERT VEDTAK - DETALJREGULERING

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 21.05.2008 Tid: kl. 13.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr. Arkivsaksnr.

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer