REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE"

Transkript

1 REGULERINGSPLAN FOR NYTT BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 5 BNR. 7, LYSTAD AGDENES KOMMUNE

2 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet er på ca 35 dekar og ligger ca 0,5 km øst for Litjvatnet i Vassbygda. Nord for planområdet er det større områder med dyrka mark, mens det mot sør/sørøst ligger et høydedrag med lauvskog / fjell i dagen. Området er nordvestlig vendt. Området planlegges regulert til boligområde og er tenkt utbygd med eneboliger, evt. også med utleieleilighet i tillegg. Som adkomst til området er det tenkt å oppgradere eksisterende hytte-/landbruksvei som i dag går opp i området. Kart planområdet Andre arealplaner Planområdet omfattes både av kommunedelplan for Vassbygda og kommuneplan som omfatter hele kommunen. Den delen av planområdet som ligger innenfor kommunedelplan for Vassbygda er vist som LNFområde og fremtidig boligområde mrk. B10. Resten av området er i følge kommuneplan i all hovedsak avsatt til LNF-område hvor det tillates spredt bolig-, ervervs- og fritidsbebyggelse. Området omfattes ikke av andre reguleringsplaner. Utsnitt kommunedelplan 2

3 Utsnitt kommuneplanens arealdel Planens hensikt Hensikten med planarbeidene er å tilrettelegge for bygging av boliger på eiendommen. Området ligger landlig til med fin utsikt ut mot bygda. Det er innregulert 17 nye boligtomter og de fleste har en størrelse rundt 1 dekar. I tillegg er det en eksisterende fritidsbolig innenfor området. Tomtene er i utgangspunktet tenkt solgt som selvbyggertomter hvor kjøperne skal ha frihet til og selv velge boligtype og utforming. Bebyggelsen på tomtene skal tilpasses terrenget og det er ved utforming av planen lagt vekt på at alle tomtene skal ha fine utsikts- og solforhold. Landbruk og kulturlandskap Det meste av området består av grunnlendt mark med uproduktiv skog. Det er noe lauvskog på tomtene nr. 8 til nr.17. Området er nordvestlig vendt der det er åpent landskap, mens det ligger en fjellrygg i bakkant mot sørøst. 3

4 Grunnforhold Kvartærgeologiske kart viser at området hovedsakelig består av bart fjell, stedvis tynt dekke, samt noe marin strandavsetning. Løsmassekart (NGU) I følge skreddata på nett er det registrert et utløsningsområde for steinsprang og snøskred nordøst for planområdet. Det er også registrert et lite utløsningsområde og utløpsområde for snøskred innenfor planområdet sørøst for tomtene 8 og 9. Det er imidlertid ikke registrert noen skredhendelser i området. Det er heller ikke registrert kvikkleire innenfor planområdet. Kulturminner Fylkeskommunen har befart planområde og det ble ikke observert automatisk fredete eller andre verneverdige kulturminner som planen kan komme i konflikt med. Natur- og miljøinteresser I følge Direktoratet for naturforvaltning sin naturbase er det ikke registrert spesielle viktige områder for natur, biologisk mangfold og friluftsliv innenfor planområdet. Fylkesmannen sitter heller ikke med noe kunnskap som skulle tilsi noe annet. Teknisk infrastruktur Det er som tidligere nevnt tenkt å benytte eksisterende hytte-/landbruksvei som adkomst inn i området. Avkjørselen fra Fylkesvei 275 må da oppgraderes slik at den tilfredsstiller vegvesenets normer. Veiene skal være private, men de skal dimensjoneres for lastebil med tanke på at renovasjonsbiler og brannberedskap skal kunne komme frem. Offentlig vannledning ligger langs fylkesveien og vil være kurant å koble seg på. Det er avsatt et stort område for plassering av felles renseanlegg for feltet og type renseløsning må beskrives i teknisk plan som må utarbeides ifm. utbygging av området. 4

5 Strømforsyningen til feltet vil bli vurdert i samråd med strømleverandør. Det går en høyspentlinje (132 kv) gjennom området og langs denne er det avsatt en faresone med en bredde på 18,5 meter. Nødvendig bredde på faresone er oppgitt av ledningseier Trønderenergi. Lek- og uteoppholdsareal: Boligfeltet ligger i landlige omgivelser med store friluftsområder i umiddelbar nærhet. Størrelsen på tomtene ligger rundt 1 dekar og med en tillatt utnyttelsesgrad på maks 40 % BYA vil det da være rikelig med plass for uteoppholdsareal på hver enkelt tomt. På situasjonsplanen som skal følge byggesaken skal arealdisponeringen på tomta fremgå. Parkering: Vi har i planbestemmelsene skrevet at det skal avsettes plass for 2 biloppstillingsplasser pr. boenhet. Parkering er planlagt på hver enkelt tomt. Støy: Det er lite trafikk på fylkesveien (ÅDT 21) og avstand til nærmeste bolig vil være på ca 100 meter. Boligene vurderes derfor ikke å være støyutsatt. Skole- og barnehage Lysheim Skole som ligger i gangavstand fra det nye boligfeltet. Mølnbukt barnehage er samlokalisert med skolen og de har en del felles bruk av arealer. Lysheim skole Planprosessen Kunngjøring om planoppstart ble annonsert i avisa Sør-Trøndelag den og på kommunens 5

6 hjemmeside. Naboer og sektormyndigheter ble tilskrevet med brev. Forhåndsuttalelser: Det er mottatt forhåndsuttalelse til planforslaget fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens vegvesen. Kopi av uttalelsene følger vedlagt. Det er ikke mottatt noen merknader fra naboer. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag: Fylkesmannen forutsetter at dyrkamark ikke blir berørt i planarbeidet og minner om kravet til risikoog sårbarhetsanalyse. De kan ikke se at planområdet kommer i berøring med viktige natur- og miljøinteresser. Sør Trøndelag fylkeskommune: Fylkeskommunen har befart området. Det ble ikke observert automatisk fredete kulturminner som planen kan komme i konflikt med. Planbeskrivelsen bør beskrive allmennhetens bruk av området. Minner om prinsippene om universell utforming og at de må ivaretas i planleggingen. Statens vegvesen Har ingen merknader til planarbeidet. Kommentarer til uttalelsene: I planforslaget er det forsøkt og tatt hensyn til innkomne innspill så godt som mulig. Noe dyrkamark blir berørt ved tomt 8 og 9, men dette er et smalt areal med dårlig bonitet som ligger dårlig til arronderingssmessig sett. Naturmangfoldloven 8-12 Ut fra ovennevnte beskrivelser, vurderinger og innkomne høringsuttalelser, mener regulant at prinsippene i naturmangfoldloven 8-12 er vurdert tilstrekkelig. Ut fra foreliggende kunnskap er det ikke noe som tyder på at planforslaget vil kunne føre til noen vesentlig skade på naturmangfoldet. Det er også tatt inn i planbestemmelsene at alle inngrep skal planlegges og utføres slik at skadevirkningene blir så små som mulig og at tomtene skal settes i stand etter hvert som utbygginga blir ferdig. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Generelt 6

7 Plan og bygningslovens 4-3 krever at det ved utarbeidelse av planer for utbygging gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. En ROS analyse er en systematisk gjennomgang av mulig uønskede hendelser og hvor stor risiko de representerer. I analysen er det kun de forhold som vi mener er relevant for planområdet som er vurdert. Sannsynlighetskriterier: Begrep Frekvens 1 Lite sannsynlig Mindre enn en gang hvert 50 år 2 Mindre sannsynlig Mellom en gang hvert 10 år og en gang hvert 50 år 3 Sannsynlig Mellom en gang hvert år og en gang hvert 10 år 4 Meget sannsynlig En gang hvert år Konsekvenskriterier: 1 Ufarlig Ingen/små personskader 2 En viss fare Mindre førstehjelpstiltak/behandling. Ubetydelige skader på materiell og miljø (kostnader opp til ,-) 3 Kritisk Sykehusopphold. Materiell og miljøskader som krever tiltak (kostnader opp til ,-) 4 Farlig Langt sykehusopphold / varig men. Langvarig omfattende skade på materiell og miljø. (kostnader opp til ,-) 5 Katastrofalt Invalid/ Død. Varig skade på materiell og miljø. (kostnader over 50 millioner) Følgende hendelser er vurdert som relevante i denne plansaken: NATURBASERTE HENDELSER Grunnforhold/skred MENNESKE- OG VIRKSOMHETSBASERTE FARER Brann Høyspentledninger Grunnforhold/skred I følge skreddata på nett er det ikke registrert kvikkleire innenfor planområdet (skrednett.no). Som tidligere nevnt viser aktsomhetskart for snøskred at deler av området ligger innenfor utløsningsområde og utløpsområde for snøskred. Aktsomhetskartene for snøskred er grove oversiktskart og de er utarbeidet ved bruk av en datamodell som ut fra helning på fjellsiden gjenkjenner terreng der utløsning av snøskred er mulig. Fra hvert utløsningsområde beregnes utløpsområdet automatisk. Det er ikke gjort feltarbeid ved utarbeidelse av kartene, og effekten av lokale faktorer (for eksempel skog eller utførte sikringstiltak) er derfor ikke vurdert. For å få grunnlag for å vurdere sannsynlighet for snøskred i forhold til sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift, kan kommunen kreve at det utarbeides mer detaljert faresonekart ifm. byggesaken. Dette er inntatt i planbestemmelsene. Brann Årsaken til brann kan være teknisk eller menneskelig svikt og kan føre til personskader/død og store materielle skader. Det vurderes som mindre sannsynlig at dette skal skje, forutsatt at bygningene er oppført ihht. gjeldende branntekniske krav. Viktig at det ved utarbeidelse av teknisk plan tas hensyn til og dimensjoneres for tilkobling av brannhydranter. Høyspentledninger Det går en 132 kv høyspentledning gjennom planområdet. Langs denne er det avsatt en faresone 7

8 med en bredde på 18,5 meter. Det kan ikke oppføres boliger innenfor denne sonen, men bygg som ikke skal benyttes til beboelse kan få godkjenning hvis ledningseier samtykker. Det kan også opparbeides uteareal og parkering innenfor denne sonen. Konklusjon Området vurderes ikke å være utsatt for spesiell risiko eller sårbarhet. Hvis det vurderes som nødvendig, kan kommunen kreve at det utarbeides mer detaljert faresonekart ifm. utbygging på de tomtene som ligger innenfor utløsningsområde og utløpsområde for snøskred. Orkanger On AS Arkitekter og Ingeniører 8

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE

PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT. PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLAN-ID: 16222010004 REGULERINGSPLAN FOR SYNNAVIKA BOLIGFELT PÅ DELER AV EIENDOMMEN GNR. 10 BNR. 3, m.fl. AGDENES KOMMUNE PLANFORSLAG UTARBEIDET AV : Side 1 av 8 Planbeskrivelse Planområdet Planområdet

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE

REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN GNR. 108 BNR. 2 I AGDENES KOMMUNE PLAN-ID 16222010002 Vedtatt av KST 15.12.2010 Ark.sak 09/488 Planbeskrivelse REGULERINGSPLAN FOR UTVIDELSE AV AAREM SMÅBÅTHAVN

Detaljer

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR

FOR NAUST PÅ KVALNES GNR/BNR PLANBESKRIVELSE FOR DETALJREGULERINGSPLAN FOR SMÅBÅTANLEGG OG NAUST PÅ ØVRE KVALNES GNR/BNR 202/4 OG 202/14 PLAN ID 937 Utarbeidet Unikus AS, Terminalveien 10. Bodø Dato 22. 03. 2013. Innhold 1 Sammendrag

Detaljer

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon

Arkitektur Byggeteknikk Planarbeid Kart og oppmåling Prosjektadministrasjon Navn på plan/tiltak: 200921 Detaljplan for Søvik omsorgssenter Kommune: Alstahaug kommune Stedsnavn: Søvik Gårds- og bruksnr: Gnr 8 bnr 124 og bnr 137 Tiltakshaver: Stasbygg v/jøran M Eilertsen 22 95 42

Detaljer

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18)

FLEKKEFJORD KOMMUNE. FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) FLEKKEFJORD KOMMUNE FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR INDREVOLLEN, SIRA PLAN-ID: 1400018A (Gnr. 140 Bnr. 18) Figur: Illustrasjon Indrevollen (Sett fra Sør-Vest) Oppdragets navn: INDREVOLLEN, SIRA Gnr/Bnr:140/18,108,99og

Detaljer

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3

1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 Innhold 1. Innledning bakgrunn... 3 1.1 Generelt...3 1.2 Lokalisering av området...3 2. Planprosess, innspill til planarbeidet... 4 2.1 Innspill fra offentlige innstanser...4 2.2 Innspill fra private...6

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. PLANBESKRIVELSE Reguleringsplan for: MOLDVIKA, JØA 1. Dato: 20.08.2013 Innhold 2. Bakgrunn... 3 3. Om planområdet... 3 3.1 Beskrivelse av området... 3 3.1.1 Beliggenhet... 3 3.1.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealers

Detaljer

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN

PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN PLANBESKRIVELSE DETALJREGULERING FOR BOLIGFELT HANSBRÅTAN GNR. 139 BNR. 105, 103, 90, m.fl. NANNESTAD KOMMUNE Oppdragsgiver: Jos Eiendom AS Måltrostveien 24 2032 Maura Utarbeidet av: BESKRIVELSE/AVGRENSNING.

Detaljer

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien.

Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 105 bnr. 4 i Påterudveien. INNSPILL Arealplan Nr: Kjetil Grongstad - Påterudveien Eiendom Bnr.: 15/4 Beskrivelse av område Grunneier Kjetil Grongstad ønsker å tilrettelegge for boligområde på sin eiendom, gnr. 15 bnr. 4 i Påterudveien.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE

DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE DETALJREGULERING FOR HØYGÅRD, GNR 20 BNR 3 FARSUND KOMMUNE PLANKART 22.05.15 PLAN ID xx 1 PLANBESKRIVELSE 1.1 Forslagsstiller og planlegger På vegne av Pål Vere har Kristiansen & Selmer-Olsen as tatt på

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08

Storbukt Fiskeindustri AS. Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-11-08 Utvidelse Storbukt fiskeindustri Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Utvidelse Storbukt fiskeindustri

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262

Detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103 bnr. 262 Foreløpig planbeskrivelse Forslag til detaljert reguleringsplan for Kyvannsveien 30 gnr. 103, bnr. 262 Foto av området sett fra Kyvannsveien 1 INNHOLD: 1. Bakgrunn 3 2. Kartgrunnlag og planfremstilling

Detaljer

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre

Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre Detaljreguleringsplan for del av gnr 4 bnr 224 og 91 Rafneskåsa på Herre PLANBESKRIVELSE UTARBEIDET AV ASPLAN VIAK FOR APLAND OG HEIBØ AS 7.MAI 2015 1.BAKGRUNN Arbeidet med reguleringsplanen er gjennomført

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD

REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD ADRESSE COWI AS Kongens Gate 12 3611 Kongsberg TLF +47 02694 WWW cowi.no JANUAR 2015 VIKERSUND BAD REGULERINGSPLAN FOR VIKERSUND BAD PLAN-ID: 2013007 VEDLEGG: 1. ANNONSE, OPPSTARTSVARSEL OG ADRESSELISTE

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

SKYLLEVIGA DETALJREGULERING

SKYLLEVIGA DETALJREGULERING PlanID: 1417 18.11.2014 SKYLLEVIGA DETALJREGULERING FLEKKERØY KRISTIANSAND KOMMUNE e PLANBESKRIVELSE Utarbeidet for: Sven Bjørn Hillesund og Reidar Hillesund Prosjektnummer: 3437 INNHOLD 1 INNLEDNING...

Detaljer

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune

Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune Områderegulering for Kjellandsheia Syd i Søgne kommune PlanID: 201219 Dato: 09.03.2015 PLANBESKRIVELSE Bilder av planområdet Utarbeidet for: KJELLANDSHEIA AS 3356 Kjellandsheia Syd, områdeplan, planbeskrivelse

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen

Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen REGULERINGSPLAN Prosjekt: Parsell: Rv. 15 Hp04 km 16,285-16,600 Kryssutbedring rv. 15 - Meadalsvegen Lom kommune TEKNISKE DATA Fra profil: 16,285-16,600 Dimensjoneringsklasse: Fartsgrense: 80 km/t Trafikkgrunnlag

Detaljer

Detaljplan for Dyping settefiskanlegg

Detaljplan for Dyping settefiskanlegg Mainstream Norway AS Detaljplan for Dyping settefiskanlegg Steigen kommune Oppdragsnummer 5110733 Prosjektnummer 5110733 Detaljplan for Dyping settefiskanlegg Steigen kommune 12.10.2011 Detaljplan for

Detaljer

Forslag til detaljreguleringsplan for GISNÅS NEDRE HYTTEGREND, gnr/bnr 93/1 Rennebu kommune.

Forslag til detaljreguleringsplan for GISNÅS NEDRE HYTTEGREND, gnr/bnr 93/1 Rennebu kommune. 1 Forslag til detaljreguleringsplan for Gisnås Nedre hyttegrend, gnr/bnr. 93/1. Rennebu kommune 20.11.2011 Revidert: 13.7.2012 1. INNLEDNING 1.1 Forslagstiller 1.2 Eiendoms - og eierforhold 1.3 Planlegger-

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune

Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del. av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker kommune 1 Forslag til detaljert reguleringsplan for Harakollen delområde B0 g nr/bnr del 1.0 Sammendrag av 101/106 og del av 103/220 m.fl. Øvre Eiker Beskrivelse av planforslaget Dato: 28.4.2015 Siv. Ing. Stener

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR ØYA GNR 8 BNR 4 I FRØYA KOMMUNE Plan ID: 1620201401 Utarbeidet av: Innhold FORMÅL... 2 Oppdragsgiver... 2 Hensikt... 2 Beskrivelse av planområdet... 2 Dagens bruk av planområdet...

Detaljer

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS

Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter. Nore og Uvdal Kommune. Planområdet alpinbakken til høyre. Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS Del av hyttefelt 2, Uvdal alpinsenter Nore og Uvdal Kommune Planområdet alpinbakken til høyre Planbeskrivelse utarbeidet av Areal + AS den 07.11.2011, rev. 15.12.11 v/ Aksel Askeland 1. Innledning Areal

Detaljer

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100

Ing. Tor Egil Rossevatn Haddeland, 4596 EIKEN Tlf. 977 89100 Grimsdalen hyttefelt, Grimsdalsvatnet - planid: 20111005 BYGLAND KOMMUNE DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRIMSDALEN HYTTEFELT, GRIMSDALSVATNET PLANID: 2011005 PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER FOR DETALJREGULERINGSPLANEN

Detaljer

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05

Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse. Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Reguleringsplan 424R Hengsleveien 6 - Boliger Planbeskrivelse Utgave: 1 Dato: 2013-06-05 Planbeskrivelse 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Planbeskrivelse Utgave/dato: 1 / 2013-06-05

Detaljer