Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag Tidspunkt: NB: 09:00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær VEDLEGG: Saksutredningene Side 1

2 Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Rådmannen, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Rolf Magne Hansen, 9060 Lyngseidet Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Ola O. K. Giæver, 9060 Lyngseidet Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet: Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: KomRev Nord, her. Kommunekassereren, her. Økonomisjefen, her NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4). Side 2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 55/10 Årsbudsjett budsjettendringer 2009/5660 PS 56/10 Ventilasjon svømmehall Lenangen skole - finansiering 2010/5447 PS 57/10 Likviditetslån - driftskreditt /5896 PS 58/10 PS 59/10 Utredning og samordning av grunnskole- og barnehagetilbudet i kommunen Årsbudsjett/økonomiplan for Lyngen kommune* 2010/ /2586 PS 60/10 Valg av medlemmer til næringsutvalget 2009/6454 PS 61/10 PS 62/10 Søknad om utvidet skjenkeareal - Kvinnehuset AS Videreføring av lokalt folkehelsesamarbeid mellom kommunene og Troms fylkeskommune. 2010/ /215 PS 63/10 Plan for omsorgstjenestene Mandat 2010/5698 PS 64/10 Plan for atomberedskap for Lyngen kommune 2009/4118 *De som tidligere har fått tilsendt årsbudsjett/økonomiplan , bes ta dette med til møtet og disse sidene vil da mangle i innkallingen/saksdokumentene. Ta evt kontakt med Servicekontoret om du har behov for nytt dokument. I tilknytning til denne saken er det lagt ved to nye vedlegg: - Lenangshallen et sammendrag av forstudien - budsjettrammer tillegg Det vil bli en markering av at Hans-Petter Myrland slutter i Lyngen kommune Side 3

4 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 113/10 Lyngen formannskap /10 Lyngen kommunestyre Årsbudsjett budsjettendringer Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling 1. Det vedtas følgende endringer i netto budsjettrammer drift for 2010: ANSVAR ØKNING REDUKSJON 4400 BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER SKATTER,RAMMETILSKUDD M.V RENTER,AVDRAG, FIN.TRANS.ÅRSOPPGJØR SUM BUDSJETTENDRINGER Investeringsbudsjett 2010 vedtas regulert slik: Reduksjon Økning LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN PRESTSOMMARSETET - VVA-ANLEGG BYGGEFELT VANN- OG AVLØPSLEDNING FRA EINEBAKKEN TIL HOVEDVEIEN SUM ENDRINGER Finansiering ved tilsvarende omdisponering og reduksjon av låneopptak. 3. Rådmannen gis fullmakt til å justere investeringsbudsjettet vedrørende Prestsommarset velforening ballbinge i hht. tilsagn om spillemidler og eksterne bidrag. Side 4

5 Saksopplysninger I forbindelse med kommunestyrets behandling av regnskapsrapport nr. 2/2010 i sak 44/10 ble det vedtatt at evt. forslag om budsjettendringer for 2010 skulle legges fram for kommunestyret i desember. Regjeringen besluttet i november å bevilge 1 milliard ekstra i frie inntekter til kommunene i 2010, hvorav kr ble fordelt til Lyngen kommune. Disse midlene anbefalte fylkesmannen skulle gå til nedbetaling av gjeld, avsetning til fond eller bidrag til egenfinansiering av vedtatte investeringer. Vurdering Rådmannen finner i noen grad å legge fram forslag til budsjettendringer, men vil ikke bruke dette som virkemiddel for å skjule reelle budsjettavvik for Det legges fram noen få endringsforslag for drift og noen for investeringer. Driftsbudsjettet Det ble avsatt ca av regjeringens tiltakspakke i årsregnskapet for Dette er for mye avsatt og kan inntektsføres i Foreslås tatt med i budsjettreguleringen som økt avsetning til disposisjonsfond. Økte frie midler i 2010 på kr er i formannskapets innstilling til årsbudsjett 2011 tatt som en forutsetning skal gå til økt nedbetaling på tidligere års underskudd i Dette innarbeides i budsjettreguleringen for 2010 som økt inndekning av tidligere års underskudd. Dette gir følgende virkninger for budsjettrammene for 2010: ANSVAR ØKNING REDUKSJON 4400 BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER SKATTER,RAMMETILSKUDD M.V RENTER,AVDRAG, FIN.TRANS.ÅRSOPPGJØR SUM BUDSJETTENDRINGER Investeringsbudsjettet Pr viser utskrift av investeringsbudsjett-/ og regnskap følgende: Budsjett Regnskap ÅRØYHOLMEN TYTTEBÆRVIKA INDUSTRIOMRÅDE (RR 34/08) KAI TYTTEBÆRVIK - UTBEDRING (RR 18/09) EGENKAPITALINNSKUDD KLP LYSLØYPE LYNGSEIDET - REHABILITERING FIBERNETT YTRE LYNGEN IKT-BIL INVENTAR OG UTSTYR I SKOLEN SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER EIDEBAKKEN SKOLE LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER SØR-LENANGEN BARNEHAGE - UTVIDELSE KUNSTGRESS GEITNES KUNSTGRESS FURUFLATEN PRESTESOMMERSETH VELFORENING BALLBINGE Side 5

6 43008 LYNGSTUNET ENGERGIBRØNNER NORD-LENANGEN KIRKEGÅRD MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN PRESTSOMMARSETET - VVA-ANLEGG BYGGEFELT VANN- OG AVLØPSLEDNING FRA EINEBAKKEN TIL HOVEDVEIEN Rådmannen kommer tilbake til eventuelle avvik i investeringsregnskapet ved behandling av årsregnskapet for 2010, men vil likevel kommentere noen investeringer Årøyholmen ble innvilget et tilskudd på 0,4 mill. i Dette ble inntektsført i sin helhet i drift for 2009 som et driftsprosjekt. Utgiftene kommer først i 2010 og må finansieres. Tas opp i forbindelse med regnskapsbehandlingen for og Tyttebærvika tas opp som egen sak i forkant av regnskapsbehandlingen for Prosjektet med utgiftsføring og finansiering bør behandles særskilt, jfr. k-sak 38/10 årsregnskap og årsberetning Fibernett Ytre Lyngen vil også bli satt opp som egen sak mht. finansiering i Prosjektet var håndtert på rådmannsnivå ved oppstart og nye opplysninger rundt finansiering er blitt kjent først høsten 2010, bl.a. ved betydelig økte offentlige tilskudd Lyngsdalen oppvekstsenter gjelder grunnkjøp og foreslås finansiert med omdisponering av lånemidler fra Byggefelt Ballbinge Prestsommarsete finansieres gjennom tilskudd av spillemidlene og økonomiske bidrag. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å justere investeringsbudsjettet tilsvarende Nord-Lenangen kirkegård hadde i utgangspunktet en bevilging på 1,5 mill. til grunnkjøp. Av dette er kun 0,5 mill. finansiert gjennom vedtatt låneopptak. Forbruk på ca. 3,3 mill. i 2010 er ikke finansiert. Beløpet er så stort at det foreslås å ta dette opp ved regnskapsbehandlingen for Mudring havner Ytre Lyngen ble ikke godkjent som låneopptak av fylkesmannen. Foreslås at dette tas ut av investeringsbudsjettet for 2010 da det må behandles på nytt i senere år, jfr. formannskapets forslag til investeringsbudsjett for Prestsommarsete VVA-anlegg foreslås overført Vann- og avløpsledning fra Einebakken til Hovedveien (Furuflaten) med 0,7 mill. Prosjektet er blitt betydelig mer kostbart enn forutsatt, men kan finansieres innenfor godkjent låneramme på i alt 1,5 mill. av fylkesmannen. Opprinnelig prosjekt er foreslått på investeringsbudsjett Øvrige prosjekter er i utgangspunktet finansiert gjennom tidligere års vedtak i årsbudsjett og endring av investeringsbudsjettet, men for noen prosjekter er forutsatt finansiering med mvakompensasjonen brukt i drift pga. regnskapsreglene. Disse må derfor finansieres på nytt og det foreslås at det blir tatt opp ved regnskapsbehandlingen for Forholdet rundt bruk av mvakompensasjonen ble tatt opp ved behandlingen av årsregnskapet for 2009 og er også innarbeidet i formannskapets innstilling til årsbudsjett/økonomiplan Dette som økte kapitalkostnader av forventede nye låneopptak. Investeringsbudsjett 2010 foreslås regulert slik: Reduksjon Økning LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN PRESTSOMMARSETET - VVA-ANLEGG BYGGEFELT VANN- OG AVLØPSLEDNING FRA EINEBAKKEN TIL HOVEDVEIEN Side 6

7 SUM ENDRINGER Finansiering ved tilsvarende omdisponering og reduksjon av låneopptak. Side 7

8 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 663 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap 56/10 Lyngen kommunestyre Ventilasjon svømmehall Lenangen skole - finansiering Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret godkjenner utskifting av ventilasjonsaggregat til svømmehall ved Lenangen skole innenfor en kostnadsramme på kr inkl. mva. 2. Ansvar 4410 Bygg og anlegg styrkes med kr med dekning ansvar 8000 kr (mva-kompensasjon) og kr ansvar 9000 (disposisjonsfond). Driftsbudsjettet reguleres tilsvarende enten i 2010 eller 2011 avhengig når anskaffelsen blir bokført. Saksopplysninger Ventilasjonsaggregatene til svømmehallen ved Lenangen barne- og ungdomsskole er ca. 20 år gamle. Teknisk drift meldte tidlig i september 2010 fra om at aggregatene ikke starter lengre pga. lekkasjer og mye rustdannelser. En ekstern fagmann har vurdert anlegget og har kommet til at anlegget må skiftes. Det er bla. ikke mulig å skaffe reservedeler fordi anlegget er så gammelt. Det må nevnes at det må brukes en varmekanon hver morgen før elevene kommer for å varme opp svømmehallen. Kostnadsoverslag over dette arbeidet er vurdert til kr mva., dvs. totalt kr En nødreparasjon kan gjøres til en kostnad av ca. kr , men det er usikkert om dette kommer til å virke. Rådmannen har gitt beskjed om at nytt anlegg ikke får anskaffes før nødvendig finansiering er på plass. Av denne årsak ble det bestemt at det skulle leies en midlertidig avfukter ut 2010 for å ikke måtte stenge svømmehallen i høst. Side 8

9 Rådmannen har også gitt anledning til å lyse dette ut på anbud under forutsetning av at finansiering kan skaffes. Dette ble gjort i november, med samme forbehold, med anbudsåpning Det kom inn 4 anbud. Laveste anbud var på kr mva. I tillegg må det påregnes noe tilleggsarbeid slik at teknisk drift anbefaler en bevilgning på kr mva, dvs. totalt kr Vurdering Rådmannen anser dette arbeidet som helt påkrevet for å kunne holde svømmehallen åpen og anbefaler derfor at kommunestyret framskaffer nødvendig finansiering. Dette er å betrakte som vedlikehold og må derfor dekkes innenfor driftsbudsjettet. Slik det ser ut til, vil det på budsjettet både i 2011 og 2011 være midler tilgjengelig på disposisjonsfond. Det anbefales derfor at det overføres kr til ansvar 4410 teknisk drift med dekning kr fra ansvar 8000 (mva-kompensasjon) og kr fra ansvar 9000 (disposisjonsfond). Driftsbudsjettet reguleres tilsvarende enten i 2010 eller 2011 avhengig når anskaffelsen blir bokført. Side 9

10 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 250 Saksbehandler: Hans Petter Myrland Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 57/10 Lyngen kommunestyre Likviditetslån - driftskreditt 2011 Henvisning til lovverk: Lov om kommuner og fylkeskommuner av nr 207, Rådmannens innstilling - Lyngen kommunestyre vedtar med hjemmel i lov om kommuner og fylkeskommuner av nr 207, 13, å styrke likviditetsreserven med tilføring av midler, med et likviditetslån på kr 25 mill. fra og med til og med Likviditetslånet gjøres opp i henhold i kommunelovens note 7.b. - Rådmannen gies fullmakt til godkjenning av lånevilkår. - Budsjettet reguleres tilsvarende. Saksopplysninger Likviditetsreserven er pr dato belastet med akkumulert regnskapsmessig merforbruk drift på kr 5,192 mill. Kommunens likviditetsreserve er liten og har behov for tilføring av midler i form et løpende likviditetslån for å kunne dekke løpende utgifter. Det er nødvendig med et likviditetslån på kr 25 mill, med oppgjør i henhold til kommunelovens note 7.b. Vurdering Lyngen kommune hadde et likviditetslån på kr 20 mill som løper frem til Likviditetslånets løpetid forlenges frem til , mens lånebeløpet forhøyes til kr. 25 mill. Utgifter ved bruk av likviditetslån er renter for det som til enhver tid er/blir brukt av lånet. Utgifter til renter dekkes innen for budsjetterte renteutgifter i Rådmannen viser til foranstående og til at kommunen har behov for styrking av kontantbeholdningen med et likviditetslån på kr 25 mill. fra og med til og med Side 10

11 Side 11

12 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: A20 Saksbehandler: Leif Egil Lintho Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 17/10 Lyngen levekårsutvalg /10 Lyngen formannskap /10 Lyngen kommunestyre /10 Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utredning om samordning av grunnskole- og barnehagetilbudet i Lyngen kommune Henvisning til lovverk: Opplæringsloven. Barnehageloven. Vedlegg 1 Alternative løsninger for barnehage- og skolestruktur 2 Innspill i forbindelse med skolestrukturen i Lyngen - Lill Helmersen 3 Kommentar fra Eidebakken skole 4 Uttalelse fra personalet i Lyngsdalen Oppvekstsenter 5 Innspill fra Furuflaten industriforum 6 Innspillet 7 Innspill fra Irene og Vidar Sørensen 8 Innspill fra Grendeutvalget v/vigdis Osvaldsen 9 Innspill fra Verneombudet Eidebakken skole 10 Innspill fra Fagforbundet avd. 294 Lyngen 11 Innspill fra FAU v/oksvik skole 12 Innspill fra Utdanningsforbundet 13 Innspill fra Uno Nesvik 14 Innspill fra personalgruppa Solhov barnehage 15 Innspill fra Lyngen AP 16 Innspill fra Oksvik skole 17 Innspill fra Lyngsdalen oppvekstsenter 18 Uttalelse fra kollegiet ved Lyngsdalen oppvekstsenter 19 Innspill fra FAU og foreldreutvalget ved Lyngsdalen Oppvekstssenter 20 Innspill fra Furuflaten Bygdeutvalg 21 Innspill fra Oksvik skole 22 Innspill fra Knøttelia barnehage Side 12

13 23 Vedr. ny lokalisering av Solhov barnehage 24 Ressursberegning Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg Behandling: Rådmannen fremmet flg endringsforslag avsnitt 2 og 3: Det skal foretas en skolekretsvurdering i Lyngen kommune og evt etableres en forskrift for skolekretser. Det nedsettes en plankomite for dette arbeidet. Forslag fra levekårsutvalget: 30.mars 2011 settes som frist for dette arbeidet. Forslag fra Asbjørn Rygh: Opprettholder Ap/SP s forslag i formannskapet i sak 108/10: Årsbudsjett /økonomiplan : trinn og min 2 avd barnehage ved Oksvik Skole (oppvekstsenter) Lyngsdalen oppvekstsenter opprettholdes. Forslag fra Irene Sørensen: Det åpnes for åpne skolekretsgrenser for indre Lyngen skolene. Dette gir foreldre fleksibilitet og valgmuligheter som et virkemiddel for å få befolkningsøkning/tilflytting, valgmuligheter og medbestemmelsesrett for foreldre. Forslag fra Irene Sørensen: Utredning skolealternativ: skole på Oksvik for hele indre Lyngen. Utredningen legges frem med økonomiske konsekvenser for formannskapet , da det er et uteglemt alternativ. Det ble først votert over rådmannens innstilling til vedtak med endringsforslag fremmet i møtet. VEDTAK: Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling med endringsforslaget. Enst. Det ble deretter votert over forslaget fra levekårsutvalget mht tidsfrist for arbeidet. VEDTAK: Lyngen levekårsutvalg tiltrer sitt eget forslag mht tidsfrist for arbeidet. Enst. Det ble votert over forslaget fra Asbjørn Rygh. VEDTAK: Forslaget fra Asbjørn Rygh falt med 3 mot 2 stemmer. Det ble votert over forslaget fra Irene Sørensen om åpne skolekretsgrenser. VEDTAK: Forslaget falt med 4 mot 1 stemme. Side 13

14 Det ble tilslutt votert over forslaget fra Irene Sørensen om skole på Oksvik for hele indre Lyngen. VEDTAK: Forslaget falt med 4 mot 1 stemme. Vedtak: Kommunestyrets vedtak , om å ha en rektor ved kommunens fire skoler tilrås ikke ut fra dagens skolestruktur. Rektorstillingene ved Eidebakken skole, Oksvik skole, Lenangen barne- og ungdomsskole og Lyngsdalen oppvekstsenter skal bestå som i dag med en rektor på hver av de fire grunnskolene. Det skal foretas en skolekretsvurdering i Lyngen kommune og evt etableres en forskrift for skolekretser. Det nedsettes en plankomite for dette arbeidet. 30.mars 2011 settes som frist for dette arbeidet. Protokolltilførsel fra levekårsutvalget: Når det gjelder store strukturendringer som vil gi betydelige konsekvenser for befolkningen i kommunen, må det gis rimelig tid til gjennomføring av nødvendige prosesser, så som høringer etc. Rådmannens innstilling Kommunestyrets vedtak , om å ha en rektor ved kommunens fire skoler tilrås ikke ut fra dagens skolestruktur. Rektorstillingene ved Eidebakken skole, Oksvik skole, Lenangen barne- og ungdomsskole og Lyngsdalen oppvekstsenter skal bestå som i dag med en rektor på hver av de fire grunnskolene. Det skal foretas en skolekretsregulering i Lyngen kommune og etableres en forskrift for skolekretser. Det nedsettes en plankomité for å utrede grensene for inntaksområder (skolekretser). Saksopplysninger I Lyngen kommunestyre , i sak 41/09 ber kommunestyret om en utredning og samordning av grunnskole- og barnehagetilbudet i kommunen (1.13.3) og en samordning av rektorstillinger ved Eidebakken skole, Oksvik skole, Lenangen b/u skole og Lyngsdalen oppvekstsenter (1.14.4). Det er laget et eget dokument, Alternative løsninger for skole- og barnehagestruktur og dokumentet hører med til saksopplysninger i denne saken og det vises til dette dokumentet. Det Side 14

15 har ikke vært mulig å fremskaffe skriftlig dokumentasjon på de skolekretsgrensene som Lyngen kommune praktiserer i dag. Ved eventuelle reguleringer kan kommunen gi forskrifter om hvilke skoler de ulike områdene i kommunen sokner til. Dette er en kan bestemmelse. Et kommunalt vedtak om endring av de eksisterende skolekretsgrensene innebærer at forskriften endres, og dette må skje etter forvaltningslovens regler om forskrift. Dette innebærer blant annet at forskriften må på høring fremla barnehagestyrerne for indre Lyngen frem alternativer for mulige modeller for nye barnehageløsninger, som senere ble kostnadsberegnet. Deretter ble Rådmannens foreløpige arbeidsdokument, med utkast til alternative løsninger for skole- og barnehagestruktur, sendt til alle skolene/barnehager og deres lovfestede organer, grendeutvalg, hovedverneombud, verneombud, fagforbund og arbeidstakerorganisasjoner i brev av I tillegg ble arbeidsdokumentet publisert i pressen og lagt ut på Lyngen kommunes hjemmeside samme dato. Det ble satt en frist på 14 dager for å komme med innspill, reaksjoner, forslag, kommentarer etc. for alle (enkeltpersoner, foreninger, næringsliv etc.). Det ble også avholdt møter med hovedverneombud/verneombud, fagforbund og arbeidstakerorganisasjoner, der Lyngen kommune orienterte om prosessen for alternative løsninger for skole- og barnehagestrukturen. På disse møtene kom det innspill og noen forslag i tilknytning til saken. Etter at fristen for å komme med innspill, synspunkter og forslag var over, har det kommet inn 21 skriftlige tilbakemeldinger fra skoler, barnehager, FAU, grendeutvalg, næringsliv og enkeltpersoner med flere. Alle innspill er gjennomgått og er tatt med i behandling av saken. Skriftlige innspill og uttalelser er vedlegg i saken. Vurdering Det vises til vedlegg Alternative løsninger for skole- og barnehagestruktur, Lyngen kommune 2010 og grove beregninger av ressursbruk ved skolene, som finnes på egne regneark som vedlegg. Samordning av rektorstillinger i kommunen pr. eksisterende skolestruktur vil verken gi et pedagogisk tilfredsstillende tilbud til elevene eller gi lavere lønnskostnader totalt for Lyngen kommune. Dette er argumentasjon for at Eidebakken skole, Oksvik skole, Lyngsdalen oppvekstsenter og Lenangen b/u skole beholder sine enhetsledere som nå. Solhov barnehage har akutt behov for å finne nye lokaler for sin 3 avd. barnehagedrift, da lokalitetene som brukes nå er midlertidige. Side 15

16 Lyngen kommune RÅDMANNEN Alternative løsninger for skole- og barnehagestruktur Lyngen kommune 2010 Ref. Ephorte 10/5236 Jf. Kommunestyrevedtak 41/09 Side 16

17 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Samordning av rektorstillingene...6 Økte lønnskostnader ved innføring av en felles rektor...6 Merknader og konsekvenser Inntaksområdene Skoleskyss - bortfall av rabatt Befolkningsutvikling, elevtall og prognoser...14 Elevtallet i Lyngen skoleåret 2010/ Elever i 1. klasse alle inntaksområder Elevtallsutvikling for indre og ytre Lyngen Elevutvikling skoler indre Lyngen Barnehageutredning indre Lyngen Skolefaglige momenter...26 Organisering av undervisninga...feil! Bokmerke er ikke definert.28 Elevenes skolemiljø...feil! Bokmerke er ikke definert.29 Grunnskolepoeng...Feil! Bokmerke er ikke definert.30 Overgang fra grunnskole til videregående opplæring...feil! Bokmerke er ikke definert.30 Små eller store, fulldelte eller fådelte skoler noen betraktninger...feil! Bokmerke er ikke definert Administrativ vurdering av ulike alternativer...33 Solhov barnehage Eidebakken barneskole...34 Eidebakken barneskole Nye Eidebakken 36 Oksvik skole...38 Knøttelia...40 Lyngsdalen oppvekstsenter...41 Solbakken Privat barnehageutbygging Administrative beregninger av kostnader på ombygging og nye ressursbehov...47 Alternativ 1: Oksvik 3. avd, barnehage skolen nedlegges...50 Alternativ 2.1: Oksvik oppvekstsenter skole og 3 avd. barnehage...51 Alternativ 2.2: Oksvik oppvekstsenter skole med 2 avd. barnehage og bygging av 1 ny avd. v/ Knøttelia53 Alternativ 3: Oksvik 1-2 avd. og Knøttelia 1 avd. barnehage, Lyngsdalen oppvekstsenter og Oksvik nedlegges 55 Alternativ 4: Eidebakken barneskole, 3 avd. barnehage...57 Alternativ 5.1: Oksvik oppvekstsenter skole med 1 avd. barnehage og 2 avd. v/knøttelia...58 Alternativ 5.2: Oksvik oppvekstsenter skole med 1 avd. barnehage og 2 avd. v/eidebakken...59 Alternativ 6: Solbakken 3 avd. barnehage Side 17

18 Alternativ 7: Oksvik 3 avd. barnehage skolenedleggelse Oksvik og Lyngsdalen...61 Alternativ 8: Eidebakken barneskole 3 avd. barnehage Lyngsdalen skole nedlegges...62 Alternativ 9: Oksvik oppvekstsenter skole inkl. elever fra Lyngsdalen, 2 avd. barnehage og etablering av 1 avd. privat barnehage...63 Alternativ 10: Oksvik oppvekstsenter skole inkl. elever fra Lyngsdalen, 2 avd. barnehage og etablering av 1 avd. privat barnehage. Skolenedleggelse Lyngsdalen...65 Alternativ 11: Oksvik oppvekstsenter skole og 2 avd, barnehage. Lyngsdalen oppvekstsenter skole m/barnehage Avsluttende og oppsummerende betraktninger Referanser 71 3 Side 18

19 1. Innledning Lyngen kommunestyre gjorde følgende vedtak i sak 41/09, i møte ; Kommunestyret ber om en utredning og samordning av grunnskole- og barnehagetilbudet i kommunen (1.13.3) Rektorstillingene samordnes: Eidebakken skole, Oksvik skole, Lenangen barne- og ungdomsskole og Lyngsdalen oppvekstsenter får samme rektor (1.14.4) Det presenteres her mulige alternativer for samordning av skole og barnehagetilbud for indre Lyngen og det ses nærmere på vedtak om samordning av rektorstillinger og prosess ved eventuelle endringer av skolekretser/inntaksområder. Det vil også her benyttes synspunkter som er fremkommet etter offentliggjøring av Rådmannens arbeidsdokument: Utkast til alternative løsninger for skole- og barnehagestruktur. Administrative vurderinger av alternativene skal hver for seg her vise anslått kostnad og mulige konsekvenser i hovedsak ut fra et økonomisk ståsted, da en ønsker å kartlegge mulige økonomiske konsekvenser de forskjellige alternativene kan gi. Teknisk drift har foretatt grove kalkyler som angir kostnader på tiltak for alternativene som enten krever utbygging eller ombygging av eksisterende kommunale anlegg. Det er i beregninger her, ikke tatt særlige hensyn til sosiale eller samfunnsmessige betydninger/virkninger for noen av alternativene eller mulig innvirkning disse vil kunne ha for blant annet næringslivet i Lyngen. Det er her heller ikke tatt hensyn til ut- eller innflytting til kommunen eller til andre momenter, som kan påvirke folketallet i positiv eller negativ retning. For å kartlegge elevutviklingen i Lyngen kommune og finne frem til antall barn som skal starte på skolen frem mot skolestart år 2016, er det foretatt beregning av elevtallet innenfor det enkelte inntaksområde. Dette med bakgrunn i dagens elevtall og konkrete fødselstall for kommunen i tidsrommet pr Side 19

20 Når det skal vedtas hvilket av alternativene som kan være det beste og samtidig gi en god skole- og barnehage løsning for Lyngen kommune, må alternativet kostnadsberegnes og utredes ytterligere. I tillegg må det også lages planer for eventuell etterbruk av tidligere skolebygg, dersom nedleggelser. Ansatte (rektor, styrer, pedagogisk personell, assistenter, renholdspersonale, vaktmestere etc.) ved enheter som berøres av mulige endringer i skole- og barnehagestrukturen må særlig ivaretas og gis anledning til å uttale seg før endelige beslutninger fattes. 5 Side 20

21 2. Samordning av rektorstillingene I kommunestyremøte i Lyngen sak 09/41 ble det vedtatt at man skulle ha en felles rektor ved alle skolene i Lyngen kommune. Dette vil innebære at Eidebakken skole, Oksvik skole, Lenangen b/u skole og Lyngsdalen oppvekstsenter vil få samme rektor. Før vedtak i kommunestyret hadde saken ikke vært drøftet med arbeidstakerorganisasjonene, og de betrakter vedtaket som et klart brudd på Hovedavtalen. Fungerende rektorer eller skolefaglig ansvarlig var heller ikke bedt om å gi uttalelser, eller har hatt mulighet til å komme med innspill før vedtaket. Dette innebærer at medbestemmelsen så langt, ikke var ivaretatt og saken må utredes forvaltningsmessig før et endelig vedtak kan fattes og iverksettes. Opplæringsloven 9-1 sier følgende: Hver skole skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse. Opplæringa i skolen skal ledes av rektorer K-vedtak i sak 09/41 vil ikke være i direkte strid med Oppll. 9-1 da loven ikke sier annet en at skolen skal drives av en rektor. Like viktig vil det være og her er loven helt klar, at ledelsen ved den enkelte av skolene skal være faglig og pedagogisk forsvarlig. Med denne begrunnelse og pr. dagens skolestruktur i Lyngen, kan en administrativt ikke se at det vil være mulig å drive en forsvarlig skole ved noen av de fire kommunale skolene i kommunen med kun en felles rektor, uten å endre skolestrukturen. Skolemiljøutvalg, FAU og SU ved alle skolene bør få komme med uttalelser dersom denne type nyorganisering av skolen. Økte lønnskostnader ved innføring av en felles rektor Pr. skoleåret 2009/2010 var lønnsutgiftene til alle rektorene og deres stedfortredere i kommunen på om lag kr ,- Rektors stedfortredere ved de ulike skolene hadde skoleåret 2009/2010 hver ca. kr ,- i lønnskompensasjon. Lønnsberegninger viser, under forutsetning av at alle rektorene beholder lønn de pr. i dag har, selv om de går over i ordinære lærerstillinger/andre stillinger i kommunen, gir økte kostnader fram til dagens rektorer slutter eller blir innhenta av den sentrale lønnsutviklingen. En rektor i Lyngen 6 Side 21

22 kommune ligger anslagsvis mellom i høyere lønn enn en lærer, utdannet som adjunkt med tilleggsutdanning. Dette vil utgjøre en økt årlig kostnad på mellom totalt for alle rektorene, dersom en felles rektor for alle skolene innføres. Figur 1: Økte lønnskostnader Lønn Kostnad Nye avdelingsledere/rektors stedfortreder ved alle 4 skoler Ny felles rektor *Lønnskostnader tidl. rektorer Totalt økte kostnader lønn * Kostnad forutsetter at tidligere rektorer fortsetter i en ordinær lærerstilling i Lyngen kommune (det er her ikke beregnet lønn + sosiale utgifter). Innføring av en felles rektor for alle skolene i Lyngen kommune, vil ut fra denne beregningen medføre økte kostnader for kommunen. I tillegg påløper økte reiseutgifter. Merknader og konsekvenser En felles rektor for alle skolene vil også kunne gi både kort- og langsiktige fordeler og ulemper. Mye av tiden til en felles rektor vil gå til tilsyn, møtevirksomhet og oppfølging av den enkelte av skolene. Ihht. tidsressursen, vil det da trolig være lite å spare. En del av ansvaret for rektors arbeid må legges til avdelingsledere eller rektors stedfortreder ved den enkelte skole. Dette medfører økte lønnskostnader ved økt ansvar, ved rektors fravær. En felles rektor vil gi mindre tilstedeværelse for rektor på den enkelte av skolene. Dette kan gi et noe dårligere skole/hjem samarbeid, da rektor naturlig nok vil være mindre synlig på den enkelte av enhetene. Daglig nærhet til elever og ansatte vil også kunne bli dårligere og grunnlaget for utøvelse av viktig og godt daglig personalansvar, kan dermed også svekkes. En organisering i Lyngen, med en felles rektor vil selvsagt også kunne medføre en stor fordel og mulighet til å få til mer lik pedagogisk utvikling, ved alle skolene og for alle elevene. Dette vil gi besparelser ihht. noe av tiden som den enkelte skole i dag, samlet bruker til dette arbeidet. Ledelse og personalansvar kan bli mer enhetlig og det kan dermed bli enklere å samordne flere områder som: 7 Side 22

23 Internkontroll/HMS Kompetanseutvikling Bibliotekansvarlig/andre fagområder Skolemiljøutvalg Samarbeidsutvalg Spesialpedagogisk team Kompetanseutvikling Læreplanarbeid Prosjekter og utviklingsarbeid Tilstandsrapportering Kvalitetssikringssystem 8 Side 23

24 3. Inntaksområdene Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligg nærmest, eller den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Kommunen kan gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene sokner til. Dette følger av opplæringsloven 8-1 første ledd første pkt, der det står at elevene har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Forskrift om skolekretsgrenser skal være en funksjon av hvordan nærskoleprinsippet skal ivaretas for den enkelte elev i kommunen. En del kommuner har også gått over til flytende skolekretser, dvs. at områdene blir fastsatt ved skolestart hvert år. Lyngen kommune er i dag delt inn i fire inntaksområder og kommunen har egne kart som viser grensene. Så langt en her likevel kan se, er ikke skolekretsgrenser/inntaksområdene i Lyngen kommune formelt forskriftsfestet eller kunngjort i Norsk Lovtidend. Ved eventuell endring av inntaksområder og eventuelle nedleggelser av skoler, berøres foreldre og nærmiljø stort. Disse gruppene må særlig ivaretas og gis anledning til å uttale seg før beslutninger fattes. Et kommunalt vedtak om endring av de eksisterende inntaksområder innebærer at forskriften endres. Kommunestyret i Lyngen fatter det endelige vedtak. Lyngen er per i dag delt inn i fire inntaksområder. Disse er: Furuflaten (1) Oksvik (2) Lyngseidet (3) Lenangen (5) 9 Side 24

25 Figur 2: Kart over inntaksområder for skolene i Lyngen Figur 3: Antall fødte innenfor eksisterende inntaksområder. Tall pr Født år Inntaksområde 1. Furuflaten 2. Oksvik 3. Lyngseidet 5. Lenangen 2005 Skolestart Skolestart skolestart skolestart Skolestart Skolestart Elevgrunnlaget ved skolene vil bli endret dersom justering av inntaksområdene. Dette vil kunne skape konsekvenser for nærmiljø og bygda skolene har tilhørighet til. Å ta hensyn til barns lokalmiljø er viktig da det kan være med å bidra til trygge- og gode oppvekstvilkår. Endringer av eksisterende inntaksområder (formelle/uformelle) for skolene, vil ikke bli foretatt før endelig avklaring om hvordan samordning av barnehage og skolestrukturen i Lyngen tenkes gjennomført. Lyngen kommunestyre kan eventuelt også oppheve til flytende skolekretsgrenser/inntaksområder, og da årlig avgjøre hvilken skole elevene skal gå på. 10 Side

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 09.06.11. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Møterommet 2 etg, kommunehuset, Lyngseidet Dato: 16.06.11 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 22.06.2005 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Kommunestyret Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 18.03.2015 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på mail. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Kvænangen kommunestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 10.03.2010 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 29.04.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 04.05.2011. Lars-Tore Larssen utvalgsleder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen næringsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 11.05.2011 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/

OBS!!!!! Saklisten med vedlegg er tilgjengelig på kommunens hjemmeside: http://www.levanger.kommune.no/ Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Levanger formannskap Møtested: formannskapssalen, Levanger rådhus Dato: 28.11.2012 Tid: 13:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet. Den som har lovlig

Detaljer

Formannskapets medlemmer

Formannskapets medlemmer Verdal kommune Møteinnkalling Formannskapets medlemmer Det innkalles med dette til følgende møte: Utvalg: Verdal formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Verdal Rådhus Dato: 20.08.2009 Tid: 09:00 Evt.

Detaljer

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES

FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES 1. oktober 2008. 1 FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I NES Innhold: 1 Innledning. 3 1.1 Bakgrunn for utredningen. 3 1.2 Organiseringen av utredningsarbeidet. 3 2 Aktuelle bestemmelser

Detaljer

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen

SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING. Formannskapet har møte. den 30.03.2015 kl. 10:00. i møterom Formannskapssalen SAKSDOKUMENT MØTEINNKALLING Formannskapet har møte den 30.03.2015 kl. 10:00 i møterom Formannskapssalen Eventuelle forfall meldes til tlf. 78 45 51 96 eller Epost: postps@alta.kommune.no Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 14.05.2009 Tidspunkt: 11:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på telefon 78402502 som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Detaljer

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon.

De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn i helsehusets ekspedisjon. /\QJHQNRPPXQH Møteinnkalling 8WYDOJ 0 WHVWHG levekårsutvalget 'DWR 26.05.04 7LGVSXQNW 10:00 Eidebakken ungdomsskole Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07

SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00. Sak 82/07 Sak 82/07 SØRUM KOMMUNE, POSTBOKS 113, 1921 SØRUMSAND TLF 63 82 53 00 Sak 82/07 Sakstittel: NY BARNEHAGE I MIDTBYGDA VALG AV LOKALISERING Arkivsaknr: 07/3118 Saksbehandler: BHG/BHG/MNICO Mona Nicolaysen

Detaljer

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune.

Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur. Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985, epost: postmottak@notteroy.kommune. Nøtterøy kommune Møteinnkalling for Hovedutvalg for oppvekst og kultur Møtedato: 05.06.2013 Møtested: Kommunestyresalen, Tinghaugv 18 Møtetid: Kl. 18:00 Forfall meldes til politisk sekretariat tlf. 91877985,

Detaljer

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage

MØTEBOK. Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: SAKER TIL BEHANDLING: Salg av tidligere Furumo barnehage LUNNER KOMMUNE MØTEBOK Styre, råd, utvalg Møtested Møtedato: Formannskapet Lunner rådhus, formannskapssalen 03.06.2010 SAKER TIL BEHANDLING: Sak 12/10 Sak 14/10 Sak 13/10 Sak 15/10 Sak 16/10 Sak 17/10

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008)

MØTEINNKALLING SAKSLISTE. Godkjenning av protokoll fra møte 09.04.2008 (sendt pr. E-post 15.04.2008) Ordføreren MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskapet Møtested: Vadsø Rådhus - Bystyresalen Møtedato: 22.05.2008 Klokkeslett: 1000 Eventuelt forfall meldes på tlf. 78 94 23 13. For varamedlemmenes vedkommende

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 4/07. Kommunestyret Kommunestyresalen Møteinnkalling 4/07 Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: Fredag 11.05.2007 Tidspunkt: 09:00 Forfall meldes på tlf 78 40 25 02 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling

Detaljer

"DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..."

DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1... SØR-VARANGER KOMMUNE "DA KLOKKA KLANG, SÅ FORT VI SPRANG 1..." FRAMTIDIG SKOLESTRUKTUR I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 Da klokka klang, tekst av Margrethe Munte 1 Innledning... 3 1.1 Tilbakeblikk... 5 2 Læreplanen

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE

MØTEINNKALLING SAKLISTE 28/08 REFERATSAKER TIL FORMANNSKAPETS MØTE 14.10.2008 30/08 REHABILITERING SKOLEBYGG OG SVØMMEHALL I GRATANGEN KOMMUNE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Formannskap Møtested: Gratangen Rådhus Møtedato: 14.10.2008 Tid: Kl. 12.00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02 18 00 Varamedlemmer møter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1

MØTEINNKALLING. Gruppemøteoversikt s. 3. SAKSLISTE NR 9 Del 1. Saksnr. Arkivsaksnr. Side Tittel 92/09 09/107 REFERATSAKER 1 RINGERIKE KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 29.10.2009 Tid: 16.00 Temamøte kl. 16.00 17.30: Kommunestyrets rolle som arbeidsgivere. Hva er viktig å vektlegge?

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 23.05.2007 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk.

MØTEINNKALLING. Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap (i pausen til kommunestyret) Pent antrekk. FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: kommunestyret Møtested: Kommunstyresalen Møtedato: TORSDAG 16.06.2011 kl. 13:00 Kl. 13.00: Kommunestyret starter Kl. 15.00: Fotografering av kommunestyre og formannskap

Detaljer

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager

Endret administrativ struktur i kommunale barnehager Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.01.2012 3564/2012 2012/445 034 Barnehagekontoret Saksnummer Utvalg Møtedato Komite for levekår 07.06.2012 Organisasjonsutvalget 12.06.2012 Bystyret 21.06.2012

Detaljer

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15

Møteinnkalling. Skjervøy Kommunestyre. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Møteinnkalling Skjervøy Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 13.06.2012 Tidspunkt: 10:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 7777 5503 eller magnar.solbakken@skjervoy.kommune.no.

Detaljer

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen

HITRA KOMMUNE. Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen. Fillan den: 16.6.2011. Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen HITRA KOMMUNE Fillan den: 16.6.2011 Medlemmer og varamedlemmer av Helse- og omsorgskomiteen Innkalling til møte i Helse- og omsorgskomiteen Medlemmene kalles med dette inn til møte i Frivilligsentralen

Detaljer

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling.

Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling av varamenn. Varamenn møter kun ved spesiell innkalling. Nordkapp kommune Møteinnkalling Utvalg: Kommunestyret Møtested: Rådhuset Dato: Tirsdag 26.04.2005 Tidspunkt: Kl.10:00 Forfall meldes på tlf 78 47 65 04 til sekretær Liv Storhaug, som sørger for innkalling

Detaljer

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Formannskapet Utvalg: Møtested: Magnus Larsenssal, Arktisk kultursenter Dato: 02.09.2010 Tidspunkt: 10:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post svanhild.moen@hammerfest.kommune.no

Detaljer

Hovedutvalg oppvekst og omsorg

Hovedutvalg oppvekst og omsorg GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Hovedutvalg oppvekst og omsorg Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 11.03.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest

Detaljer