Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag Tidspunkt: NB: 09:00

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må muntlig melde fra om dette snarest, slik at varamedlem kan bli innkalt. De varamedlemmene som får tilsendt innkallingen, møter altså bare dersom de får særskilt innkalling. Egenmeldingsskjema finnes på vår hjemmeside under politikk/sakspapirer. De sakene som ikke er unntatt offentlighet er i tida fram til møtet utlagt med alle dokumenter til alminnelig ettersyn på Servicekontoret, kommunehuset. De medlemmene og eventuelle innkalte varamedlemmer som skal delta i behandlingen av saker som er unntatt offentlighet, kan få nærmere innsyn i disse (dersom de ikke følger denne innkallingen) ved henvendelse til Servicekontoret. Lyngen kommune, den Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær VEDLEGG: Saksutredningene Side 1

2 Kopi av innkallingen vedlagt saksutredningene sendes til orientering til: 1. og 2. vararepresentant for hver liste Rådmannen, her. Ordfører, her Sendes på til: Kontrollutvalgets leder Rolf Magne Hansen, 9060 Lyngseidet Kontrollutvalgsmedlem Aud Iversen, 9064 Svensby Kontrollutvalgsmedlem Ola O. K. Giæver, 9060 Lyngseidet Eldrerådets leder Albrigt Albrigtsen, 9068 Nord-Lenangen (Ikke saker unntatt offentlighet). Ungdomsrådet: Fagforbundet, 9060 Lyngseidet (Ikke saker unntatt offentlighet) Utdanningsforbundet v/tone Magelsen, Kvartsveien 183, 9022 Krokelvdalen (Ikke saker unnt.off) Pressen - legges ut på internett: Bladet Nordlys, postboks 2515, 9272 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Framtid i Nord, postboks 102, 9069 Lyngseidet. (Ikke saker unntatt offentlighet.) NRK Troms, 9291 Tromsø. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Biblioteket for utlegging til alminnelig innsyn. (Ikke saker unntatt offentlighet.) Kopi av innkallingen uten vedlegg: KomRev Nord, her. Kommunekassereren, her. Økonomisjefen, her NB! De som mottar kopi av innkallingen (evt. m/vedlegg) møter kun etter eget ønske dersom de ikke blir innkalt særskilt. Evt. talerett er i hht. formannskapets/utvalgets arbeidsreglement (pkt. A, 4). Side 2

3 Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 55/10 Årsbudsjett budsjettendringer 2009/5660 PS 56/10 Ventilasjon svømmehall Lenangen skole - finansiering 2010/5447 PS 57/10 Likviditetslån - driftskreditt /5896 PS 58/10 PS 59/10 Utredning og samordning av grunnskole- og barnehagetilbudet i kommunen Årsbudsjett/økonomiplan for Lyngen kommune* 2010/ /2586 PS 60/10 Valg av medlemmer til næringsutvalget 2009/6454 PS 61/10 PS 62/10 Søknad om utvidet skjenkeareal - Kvinnehuset AS Videreføring av lokalt folkehelsesamarbeid mellom kommunene og Troms fylkeskommune. 2010/ /215 PS 63/10 Plan for omsorgstjenestene Mandat 2010/5698 PS 64/10 Plan for atomberedskap for Lyngen kommune 2009/4118 *De som tidligere har fått tilsendt årsbudsjett/økonomiplan , bes ta dette med til møtet og disse sidene vil da mangle i innkallingen/saksdokumentene. Ta evt kontakt med Servicekontoret om du har behov for nytt dokument. I tilknytning til denne saken er det lagt ved to nye vedlegg: - Lenangshallen et sammendrag av forstudien - budsjettrammer tillegg Det vil bli en markering av at Hans-Petter Myrland slutter i Lyngen kommune Side 3

4 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2009/ Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 113/10 Lyngen formannskap /10 Lyngen kommunestyre Årsbudsjett budsjettendringer Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling 1. Det vedtas følgende endringer i netto budsjettrammer drift for 2010: ANSVAR ØKNING REDUKSJON 4400 BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER SKATTER,RAMMETILSKUDD M.V RENTER,AVDRAG, FIN.TRANS.ÅRSOPPGJØR SUM BUDSJETTENDRINGER Investeringsbudsjett 2010 vedtas regulert slik: Reduksjon Økning LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN PRESTSOMMARSETET - VVA-ANLEGG BYGGEFELT VANN- OG AVLØPSLEDNING FRA EINEBAKKEN TIL HOVEDVEIEN SUM ENDRINGER Finansiering ved tilsvarende omdisponering og reduksjon av låneopptak. 3. Rådmannen gis fullmakt til å justere investeringsbudsjettet vedrørende Prestsommarset velforening ballbinge i hht. tilsagn om spillemidler og eksterne bidrag. Side 4

5 Saksopplysninger I forbindelse med kommunestyrets behandling av regnskapsrapport nr. 2/2010 i sak 44/10 ble det vedtatt at evt. forslag om budsjettendringer for 2010 skulle legges fram for kommunestyret i desember. Regjeringen besluttet i november å bevilge 1 milliard ekstra i frie inntekter til kommunene i 2010, hvorav kr ble fordelt til Lyngen kommune. Disse midlene anbefalte fylkesmannen skulle gå til nedbetaling av gjeld, avsetning til fond eller bidrag til egenfinansiering av vedtatte investeringer. Vurdering Rådmannen finner i noen grad å legge fram forslag til budsjettendringer, men vil ikke bruke dette som virkemiddel for å skjule reelle budsjettavvik for Det legges fram noen få endringsforslag for drift og noen for investeringer. Driftsbudsjettet Det ble avsatt ca av regjeringens tiltakspakke i årsregnskapet for Dette er for mye avsatt og kan inntektsføres i Foreslås tatt med i budsjettreguleringen som økt avsetning til disposisjonsfond. Økte frie midler i 2010 på kr er i formannskapets innstilling til årsbudsjett 2011 tatt som en forutsetning skal gå til økt nedbetaling på tidligere års underskudd i Dette innarbeides i budsjettreguleringen for 2010 som økt inndekning av tidligere års underskudd. Dette gir følgende virkninger for budsjettrammene for 2010: ANSVAR ØKNING REDUKSJON 4400 BYGG OG ANLEGG, PROSJEKTER SKATTER,RAMMETILSKUDD M.V RENTER,AVDRAG, FIN.TRANS.ÅRSOPPGJØR SUM BUDSJETTENDRINGER Investeringsbudsjettet Pr viser utskrift av investeringsbudsjett-/ og regnskap følgende: Budsjett Regnskap ÅRØYHOLMEN TYTTEBÆRVIKA INDUSTRIOMRÅDE (RR 34/08) KAI TYTTEBÆRVIK - UTBEDRING (RR 18/09) EGENKAPITALINNSKUDD KLP LYSLØYPE LYNGSEIDET - REHABILITERING FIBERNETT YTRE LYNGEN IKT-BIL INVENTAR OG UTSTYR I SKOLEN SOLHOV BO- OG AKTIVITETSSENTER EIDEBAKKEN SKOLE LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER SØR-LENANGEN BARNEHAGE - UTVIDELSE KUNSTGRESS GEITNES KUNSTGRESS FURUFLATEN PRESTESOMMERSETH VELFORENING BALLBINGE Side 5

6 43008 LYNGSTUNET ENGERGIBRØNNER NORD-LENANGEN KIRKEGÅRD MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN PRESTSOMMARSETET - VVA-ANLEGG BYGGEFELT VANN- OG AVLØPSLEDNING FRA EINEBAKKEN TIL HOVEDVEIEN Rådmannen kommer tilbake til eventuelle avvik i investeringsregnskapet ved behandling av årsregnskapet for 2010, men vil likevel kommentere noen investeringer Årøyholmen ble innvilget et tilskudd på 0,4 mill. i Dette ble inntektsført i sin helhet i drift for 2009 som et driftsprosjekt. Utgiftene kommer først i 2010 og må finansieres. Tas opp i forbindelse med regnskapsbehandlingen for og Tyttebærvika tas opp som egen sak i forkant av regnskapsbehandlingen for Prosjektet med utgiftsføring og finansiering bør behandles særskilt, jfr. k-sak 38/10 årsregnskap og årsberetning Fibernett Ytre Lyngen vil også bli satt opp som egen sak mht. finansiering i Prosjektet var håndtert på rådmannsnivå ved oppstart og nye opplysninger rundt finansiering er blitt kjent først høsten 2010, bl.a. ved betydelig økte offentlige tilskudd Lyngsdalen oppvekstsenter gjelder grunnkjøp og foreslås finansiert med omdisponering av lånemidler fra Byggefelt Ballbinge Prestsommarsete finansieres gjennom tilskudd av spillemidlene og økonomiske bidrag. Det foreslås at rådmannen gis fullmakt til å justere investeringsbudsjettet tilsvarende Nord-Lenangen kirkegård hadde i utgangspunktet en bevilging på 1,5 mill. til grunnkjøp. Av dette er kun 0,5 mill. finansiert gjennom vedtatt låneopptak. Forbruk på ca. 3,3 mill. i 2010 er ikke finansiert. Beløpet er så stort at det foreslås å ta dette opp ved regnskapsbehandlingen for Mudring havner Ytre Lyngen ble ikke godkjent som låneopptak av fylkesmannen. Foreslås at dette tas ut av investeringsbudsjettet for 2010 da det må behandles på nytt i senere år, jfr. formannskapets forslag til investeringsbudsjett for Prestsommarsete VVA-anlegg foreslås overført Vann- og avløpsledning fra Einebakken til Hovedveien (Furuflaten) med 0,7 mill. Prosjektet er blitt betydelig mer kostbart enn forutsatt, men kan finansieres innenfor godkjent låneramme på i alt 1,5 mill. av fylkesmannen. Opprinnelig prosjekt er foreslått på investeringsbudsjett Øvrige prosjekter er i utgangspunktet finansiert gjennom tidligere års vedtak i årsbudsjett og endring av investeringsbudsjettet, men for noen prosjekter er forutsatt finansiering med mvakompensasjonen brukt i drift pga. regnskapsreglene. Disse må derfor finansieres på nytt og det foreslås at det blir tatt opp ved regnskapsbehandlingen for Forholdet rundt bruk av mvakompensasjonen ble tatt opp ved behandlingen av årsregnskapet for 2009 og er også innarbeidet i formannskapets innstilling til årsbudsjett/økonomiplan Dette som økte kapitalkostnader av forventede nye låneopptak. Investeringsbudsjett 2010 foreslås regulert slik: Reduksjon Økning LYNGSDALEN OPPVEKSTSENTER MUDRING HAVNER YTRE LYNGEN PRESTSOMMARSETET - VVA-ANLEGG BYGGEFELT VANN- OG AVLØPSLEDNING FRA EINEBAKKEN TIL HOVEDVEIEN Side 6

7 SUM ENDRINGER Finansiering ved tilsvarende omdisponering og reduksjon av låneopptak. Side 7

8 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 663 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato Lyngen formannskap 56/10 Lyngen kommunestyre Ventilasjon svømmehall Lenangen skole - finansiering Henvisning til lovverk: Rådmannens innstilling 1. Kommunestyret godkjenner utskifting av ventilasjonsaggregat til svømmehall ved Lenangen skole innenfor en kostnadsramme på kr inkl. mva. 2. Ansvar 4410 Bygg og anlegg styrkes med kr med dekning ansvar 8000 kr (mva-kompensasjon) og kr ansvar 9000 (disposisjonsfond). Driftsbudsjettet reguleres tilsvarende enten i 2010 eller 2011 avhengig når anskaffelsen blir bokført. Saksopplysninger Ventilasjonsaggregatene til svømmehallen ved Lenangen barne- og ungdomsskole er ca. 20 år gamle. Teknisk drift meldte tidlig i september 2010 fra om at aggregatene ikke starter lengre pga. lekkasjer og mye rustdannelser. En ekstern fagmann har vurdert anlegget og har kommet til at anlegget må skiftes. Det er bla. ikke mulig å skaffe reservedeler fordi anlegget er så gammelt. Det må nevnes at det må brukes en varmekanon hver morgen før elevene kommer for å varme opp svømmehallen. Kostnadsoverslag over dette arbeidet er vurdert til kr mva., dvs. totalt kr En nødreparasjon kan gjøres til en kostnad av ca. kr , men det er usikkert om dette kommer til å virke. Rådmannen har gitt beskjed om at nytt anlegg ikke får anskaffes før nødvendig finansiering er på plass. Av denne årsak ble det bestemt at det skulle leies en midlertidig avfukter ut 2010 for å ikke måtte stenge svømmehallen i høst. Side 8

9 Rådmannen har også gitt anledning til å lyse dette ut på anbud under forutsetning av at finansiering kan skaffes. Dette ble gjort i november, med samme forbehold, med anbudsåpning Det kom inn 4 anbud. Laveste anbud var på kr mva. I tillegg må det påregnes noe tilleggsarbeid slik at teknisk drift anbefaler en bevilgning på kr mva, dvs. totalt kr Vurdering Rådmannen anser dette arbeidet som helt påkrevet for å kunne holde svømmehallen åpen og anbefaler derfor at kommunestyret framskaffer nødvendig finansiering. Dette er å betrakte som vedlikehold og må derfor dekkes innenfor driftsbudsjettet. Slik det ser ut til, vil det på budsjettet både i 2011 og 2011 være midler tilgjengelig på disposisjonsfond. Det anbefales derfor at det overføres kr til ansvar 4410 teknisk drift med dekning kr fra ansvar 8000 (mva-kompensasjon) og kr fra ansvar 9000 (disposisjonsfond). Driftsbudsjettet reguleres tilsvarende enten i 2010 eller 2011 avhengig når anskaffelsen blir bokført. Side 9

10 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: 250 Saksbehandler: Hans Petter Myrland Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 57/10 Lyngen kommunestyre Likviditetslån - driftskreditt 2011 Henvisning til lovverk: Lov om kommuner og fylkeskommuner av nr 207, Rådmannens innstilling - Lyngen kommunestyre vedtar med hjemmel i lov om kommuner og fylkeskommuner av nr 207, 13, å styrke likviditetsreserven med tilføring av midler, med et likviditetslån på kr 25 mill. fra og med til og med Likviditetslånet gjøres opp i henhold i kommunelovens note 7.b. - Rådmannen gies fullmakt til godkjenning av lånevilkår. - Budsjettet reguleres tilsvarende. Saksopplysninger Likviditetsreserven er pr dato belastet med akkumulert regnskapsmessig merforbruk drift på kr 5,192 mill. Kommunens likviditetsreserve er liten og har behov for tilføring av midler i form et løpende likviditetslån for å kunne dekke løpende utgifter. Det er nødvendig med et likviditetslån på kr 25 mill, med oppgjør i henhold til kommunelovens note 7.b. Vurdering Lyngen kommune hadde et likviditetslån på kr 20 mill som løper frem til Likviditetslånets løpetid forlenges frem til , mens lånebeløpet forhøyes til kr. 25 mill. Utgifter ved bruk av likviditetslån er renter for det som til enhver tid er/blir brukt av lånet. Utgifter til renter dekkes innen for budsjetterte renteutgifter i Rådmannen viser til foranstående og til at kommunen har behov for styrking av kontantbeholdningen med et likviditetslån på kr 25 mill. fra og med til og med Side 10

11 Side 11

12 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2010/ Arkiv: A20 Saksbehandler: Leif Egil Lintho Dato: Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 17/10 Lyngen levekårsutvalg /10 Lyngen formannskap /10 Lyngen kommunestyre /10 Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utredning om samordning av grunnskole- og barnehagetilbudet i Lyngen kommune Henvisning til lovverk: Opplæringsloven. Barnehageloven. Vedlegg 1 Alternative løsninger for barnehage- og skolestruktur 2 Innspill i forbindelse med skolestrukturen i Lyngen - Lill Helmersen 3 Kommentar fra Eidebakken skole 4 Uttalelse fra personalet i Lyngsdalen Oppvekstsenter 5 Innspill fra Furuflaten industriforum 6 Innspillet 7 Innspill fra Irene og Vidar Sørensen 8 Innspill fra Grendeutvalget v/vigdis Osvaldsen 9 Innspill fra Verneombudet Eidebakken skole 10 Innspill fra Fagforbundet avd. 294 Lyngen 11 Innspill fra FAU v/oksvik skole 12 Innspill fra Utdanningsforbundet 13 Innspill fra Uno Nesvik 14 Innspill fra personalgruppa Solhov barnehage 15 Innspill fra Lyngen AP 16 Innspill fra Oksvik skole 17 Innspill fra Lyngsdalen oppvekstsenter 18 Uttalelse fra kollegiet ved Lyngsdalen oppvekstsenter 19 Innspill fra FAU og foreldreutvalget ved Lyngsdalen Oppvekstssenter 20 Innspill fra Furuflaten Bygdeutvalg 21 Innspill fra Oksvik skole 22 Innspill fra Knøttelia barnehage Side 12

13 23 Vedr. ny lokalisering av Solhov barnehage 24 Ressursberegning Saksprotokoll i Lyngen levekårsutvalg Behandling: Rådmannen fremmet flg endringsforslag avsnitt 2 og 3: Det skal foretas en skolekretsvurdering i Lyngen kommune og evt etableres en forskrift for skolekretser. Det nedsettes en plankomite for dette arbeidet. Forslag fra levekårsutvalget: 30.mars 2011 settes som frist for dette arbeidet. Forslag fra Asbjørn Rygh: Opprettholder Ap/SP s forslag i formannskapet i sak 108/10: Årsbudsjett /økonomiplan : trinn og min 2 avd barnehage ved Oksvik Skole (oppvekstsenter) Lyngsdalen oppvekstsenter opprettholdes. Forslag fra Irene Sørensen: Det åpnes for åpne skolekretsgrenser for indre Lyngen skolene. Dette gir foreldre fleksibilitet og valgmuligheter som et virkemiddel for å få befolkningsøkning/tilflytting, valgmuligheter og medbestemmelsesrett for foreldre. Forslag fra Irene Sørensen: Utredning skolealternativ: skole på Oksvik for hele indre Lyngen. Utredningen legges frem med økonomiske konsekvenser for formannskapet , da det er et uteglemt alternativ. Det ble først votert over rådmannens innstilling til vedtak med endringsforslag fremmet i møtet. VEDTAK: Lyngen levekårsutvalg tiltrer rådmannens innstilling med endringsforslaget. Enst. Det ble deretter votert over forslaget fra levekårsutvalget mht tidsfrist for arbeidet. VEDTAK: Lyngen levekårsutvalg tiltrer sitt eget forslag mht tidsfrist for arbeidet. Enst. Det ble votert over forslaget fra Asbjørn Rygh. VEDTAK: Forslaget fra Asbjørn Rygh falt med 3 mot 2 stemmer. Det ble votert over forslaget fra Irene Sørensen om åpne skolekretsgrenser. VEDTAK: Forslaget falt med 4 mot 1 stemme. Side 13

14 Det ble tilslutt votert over forslaget fra Irene Sørensen om skole på Oksvik for hele indre Lyngen. VEDTAK: Forslaget falt med 4 mot 1 stemme. Vedtak: Kommunestyrets vedtak , om å ha en rektor ved kommunens fire skoler tilrås ikke ut fra dagens skolestruktur. Rektorstillingene ved Eidebakken skole, Oksvik skole, Lenangen barne- og ungdomsskole og Lyngsdalen oppvekstsenter skal bestå som i dag med en rektor på hver av de fire grunnskolene. Det skal foretas en skolekretsvurdering i Lyngen kommune og evt etableres en forskrift for skolekretser. Det nedsettes en plankomite for dette arbeidet. 30.mars 2011 settes som frist for dette arbeidet. Protokolltilførsel fra levekårsutvalget: Når det gjelder store strukturendringer som vil gi betydelige konsekvenser for befolkningen i kommunen, må det gis rimelig tid til gjennomføring av nødvendige prosesser, så som høringer etc. Rådmannens innstilling Kommunestyrets vedtak , om å ha en rektor ved kommunens fire skoler tilrås ikke ut fra dagens skolestruktur. Rektorstillingene ved Eidebakken skole, Oksvik skole, Lenangen barne- og ungdomsskole og Lyngsdalen oppvekstsenter skal bestå som i dag med en rektor på hver av de fire grunnskolene. Det skal foretas en skolekretsregulering i Lyngen kommune og etableres en forskrift for skolekretser. Det nedsettes en plankomité for å utrede grensene for inntaksområder (skolekretser). Saksopplysninger I Lyngen kommunestyre , i sak 41/09 ber kommunestyret om en utredning og samordning av grunnskole- og barnehagetilbudet i kommunen (1.13.3) og en samordning av rektorstillinger ved Eidebakken skole, Oksvik skole, Lenangen b/u skole og Lyngsdalen oppvekstsenter (1.14.4). Det er laget et eget dokument, Alternative løsninger for skole- og barnehagestruktur og dokumentet hører med til saksopplysninger i denne saken og det vises til dette dokumentet. Det Side 14

15 har ikke vært mulig å fremskaffe skriftlig dokumentasjon på de skolekretsgrensene som Lyngen kommune praktiserer i dag. Ved eventuelle reguleringer kan kommunen gi forskrifter om hvilke skoler de ulike områdene i kommunen sokner til. Dette er en kan bestemmelse. Et kommunalt vedtak om endring av de eksisterende skolekretsgrensene innebærer at forskriften endres, og dette må skje etter forvaltningslovens regler om forskrift. Dette innebærer blant annet at forskriften må på høring fremla barnehagestyrerne for indre Lyngen frem alternativer for mulige modeller for nye barnehageløsninger, som senere ble kostnadsberegnet. Deretter ble Rådmannens foreløpige arbeidsdokument, med utkast til alternative løsninger for skole- og barnehagestruktur, sendt til alle skolene/barnehager og deres lovfestede organer, grendeutvalg, hovedverneombud, verneombud, fagforbund og arbeidstakerorganisasjoner i brev av I tillegg ble arbeidsdokumentet publisert i pressen og lagt ut på Lyngen kommunes hjemmeside samme dato. Det ble satt en frist på 14 dager for å komme med innspill, reaksjoner, forslag, kommentarer etc. for alle (enkeltpersoner, foreninger, næringsliv etc.). Det ble også avholdt møter med hovedverneombud/verneombud, fagforbund og arbeidstakerorganisasjoner, der Lyngen kommune orienterte om prosessen for alternative løsninger for skole- og barnehagestrukturen. På disse møtene kom det innspill og noen forslag i tilknytning til saken. Etter at fristen for å komme med innspill, synspunkter og forslag var over, har det kommet inn 21 skriftlige tilbakemeldinger fra skoler, barnehager, FAU, grendeutvalg, næringsliv og enkeltpersoner med flere. Alle innspill er gjennomgått og er tatt med i behandling av saken. Skriftlige innspill og uttalelser er vedlegg i saken. Vurdering Det vises til vedlegg Alternative løsninger for skole- og barnehagestruktur, Lyngen kommune 2010 og grove beregninger av ressursbruk ved skolene, som finnes på egne regneark som vedlegg. Samordning av rektorstillinger i kommunen pr. eksisterende skolestruktur vil verken gi et pedagogisk tilfredsstillende tilbud til elevene eller gi lavere lønnskostnader totalt for Lyngen kommune. Dette er argumentasjon for at Eidebakken skole, Oksvik skole, Lyngsdalen oppvekstsenter og Lenangen b/u skole beholder sine enhetsledere som nå. Solhov barnehage har akutt behov for å finne nye lokaler for sin 3 avd. barnehagedrift, da lokalitetene som brukes nå er midlertidige. Side 15

16 Lyngen kommune RÅDMANNEN Alternative løsninger for skole- og barnehagestruktur Lyngen kommune 2010 Ref. Ephorte 10/5236 Jf. Kommunestyrevedtak 41/09 Side 16

17 Innholdsfortegnelse 1. Innledning Samordning av rektorstillingene...6 Økte lønnskostnader ved innføring av en felles rektor...6 Merknader og konsekvenser Inntaksområdene Skoleskyss - bortfall av rabatt Befolkningsutvikling, elevtall og prognoser...14 Elevtallet i Lyngen skoleåret 2010/ Elever i 1. klasse alle inntaksområder Elevtallsutvikling for indre og ytre Lyngen Elevutvikling skoler indre Lyngen Barnehageutredning indre Lyngen Skolefaglige momenter...26 Organisering av undervisninga...feil! Bokmerke er ikke definert.28 Elevenes skolemiljø...feil! Bokmerke er ikke definert.29 Grunnskolepoeng...Feil! Bokmerke er ikke definert.30 Overgang fra grunnskole til videregående opplæring...feil! Bokmerke er ikke definert.30 Små eller store, fulldelte eller fådelte skoler noen betraktninger...feil! Bokmerke er ikke definert Administrativ vurdering av ulike alternativer...33 Solhov barnehage Eidebakken barneskole...34 Eidebakken barneskole Nye Eidebakken 36 Oksvik skole...38 Knøttelia...40 Lyngsdalen oppvekstsenter...41 Solbakken Privat barnehageutbygging Administrative beregninger av kostnader på ombygging og nye ressursbehov...47 Alternativ 1: Oksvik 3. avd, barnehage skolen nedlegges...50 Alternativ 2.1: Oksvik oppvekstsenter skole og 3 avd. barnehage...51 Alternativ 2.2: Oksvik oppvekstsenter skole med 2 avd. barnehage og bygging av 1 ny avd. v/ Knøttelia53 Alternativ 3: Oksvik 1-2 avd. og Knøttelia 1 avd. barnehage, Lyngsdalen oppvekstsenter og Oksvik nedlegges 55 Alternativ 4: Eidebakken barneskole, 3 avd. barnehage...57 Alternativ 5.1: Oksvik oppvekstsenter skole med 1 avd. barnehage og 2 avd. v/knøttelia...58 Alternativ 5.2: Oksvik oppvekstsenter skole med 1 avd. barnehage og 2 avd. v/eidebakken...59 Alternativ 6: Solbakken 3 avd. barnehage Side 17

18 Alternativ 7: Oksvik 3 avd. barnehage skolenedleggelse Oksvik og Lyngsdalen...61 Alternativ 8: Eidebakken barneskole 3 avd. barnehage Lyngsdalen skole nedlegges...62 Alternativ 9: Oksvik oppvekstsenter skole inkl. elever fra Lyngsdalen, 2 avd. barnehage og etablering av 1 avd. privat barnehage...63 Alternativ 10: Oksvik oppvekstsenter skole inkl. elever fra Lyngsdalen, 2 avd. barnehage og etablering av 1 avd. privat barnehage. Skolenedleggelse Lyngsdalen...65 Alternativ 11: Oksvik oppvekstsenter skole og 2 avd, barnehage. Lyngsdalen oppvekstsenter skole m/barnehage Avsluttende og oppsummerende betraktninger Referanser 71 3 Side 18

19 1. Innledning Lyngen kommunestyre gjorde følgende vedtak i sak 41/09, i møte ; Kommunestyret ber om en utredning og samordning av grunnskole- og barnehagetilbudet i kommunen (1.13.3) Rektorstillingene samordnes: Eidebakken skole, Oksvik skole, Lenangen barne- og ungdomsskole og Lyngsdalen oppvekstsenter får samme rektor (1.14.4) Det presenteres her mulige alternativer for samordning av skole og barnehagetilbud for indre Lyngen og det ses nærmere på vedtak om samordning av rektorstillinger og prosess ved eventuelle endringer av skolekretser/inntaksområder. Det vil også her benyttes synspunkter som er fremkommet etter offentliggjøring av Rådmannens arbeidsdokument: Utkast til alternative løsninger for skole- og barnehagestruktur. Administrative vurderinger av alternativene skal hver for seg her vise anslått kostnad og mulige konsekvenser i hovedsak ut fra et økonomisk ståsted, da en ønsker å kartlegge mulige økonomiske konsekvenser de forskjellige alternativene kan gi. Teknisk drift har foretatt grove kalkyler som angir kostnader på tiltak for alternativene som enten krever utbygging eller ombygging av eksisterende kommunale anlegg. Det er i beregninger her, ikke tatt særlige hensyn til sosiale eller samfunnsmessige betydninger/virkninger for noen av alternativene eller mulig innvirkning disse vil kunne ha for blant annet næringslivet i Lyngen. Det er her heller ikke tatt hensyn til ut- eller innflytting til kommunen eller til andre momenter, som kan påvirke folketallet i positiv eller negativ retning. For å kartlegge elevutviklingen i Lyngen kommune og finne frem til antall barn som skal starte på skolen frem mot skolestart år 2016, er det foretatt beregning av elevtallet innenfor det enkelte inntaksområde. Dette med bakgrunn i dagens elevtall og konkrete fødselstall for kommunen i tidsrommet pr Side 19

20 Når det skal vedtas hvilket av alternativene som kan være det beste og samtidig gi en god skole- og barnehage løsning for Lyngen kommune, må alternativet kostnadsberegnes og utredes ytterligere. I tillegg må det også lages planer for eventuell etterbruk av tidligere skolebygg, dersom nedleggelser. Ansatte (rektor, styrer, pedagogisk personell, assistenter, renholdspersonale, vaktmestere etc.) ved enheter som berøres av mulige endringer i skole- og barnehagestrukturen må særlig ivaretas og gis anledning til å uttale seg før endelige beslutninger fattes. 5 Side 20

21 2. Samordning av rektorstillingene I kommunestyremøte i Lyngen sak 09/41 ble det vedtatt at man skulle ha en felles rektor ved alle skolene i Lyngen kommune. Dette vil innebære at Eidebakken skole, Oksvik skole, Lenangen b/u skole og Lyngsdalen oppvekstsenter vil få samme rektor. Før vedtak i kommunestyret hadde saken ikke vært drøftet med arbeidstakerorganisasjonene, og de betrakter vedtaket som et klart brudd på Hovedavtalen. Fungerende rektorer eller skolefaglig ansvarlig var heller ikke bedt om å gi uttalelser, eller har hatt mulighet til å komme med innspill før vedtaket. Dette innebærer at medbestemmelsen så langt, ikke var ivaretatt og saken må utredes forvaltningsmessig før et endelig vedtak kan fattes og iverksettes. Opplæringsloven 9-1 sier følgende: Hver skole skal ha en forsvarlig faglig, pedagogisk og administrativ ledelse. Opplæringa i skolen skal ledes av rektorer K-vedtak i sak 09/41 vil ikke være i direkte strid med Oppll. 9-1 da loven ikke sier annet en at skolen skal drives av en rektor. Like viktig vil det være og her er loven helt klar, at ledelsen ved den enkelte av skolene skal være faglig og pedagogisk forsvarlig. Med denne begrunnelse og pr. dagens skolestruktur i Lyngen, kan en administrativt ikke se at det vil være mulig å drive en forsvarlig skole ved noen av de fire kommunale skolene i kommunen med kun en felles rektor, uten å endre skolestrukturen. Skolemiljøutvalg, FAU og SU ved alle skolene bør få komme med uttalelser dersom denne type nyorganisering av skolen. Økte lønnskostnader ved innføring av en felles rektor Pr. skoleåret 2009/2010 var lønnsutgiftene til alle rektorene og deres stedfortredere i kommunen på om lag kr ,- Rektors stedfortredere ved de ulike skolene hadde skoleåret 2009/2010 hver ca. kr ,- i lønnskompensasjon. Lønnsberegninger viser, under forutsetning av at alle rektorene beholder lønn de pr. i dag har, selv om de går over i ordinære lærerstillinger/andre stillinger i kommunen, gir økte kostnader fram til dagens rektorer slutter eller blir innhenta av den sentrale lønnsutviklingen. En rektor i Lyngen 6 Side 21

22 kommune ligger anslagsvis mellom i høyere lønn enn en lærer, utdannet som adjunkt med tilleggsutdanning. Dette vil utgjøre en økt årlig kostnad på mellom totalt for alle rektorene, dersom en felles rektor for alle skolene innføres. Figur 1: Økte lønnskostnader Lønn Kostnad Nye avdelingsledere/rektors stedfortreder ved alle 4 skoler Ny felles rektor *Lønnskostnader tidl. rektorer Totalt økte kostnader lønn * Kostnad forutsetter at tidligere rektorer fortsetter i en ordinær lærerstilling i Lyngen kommune (det er her ikke beregnet lønn + sosiale utgifter). Innføring av en felles rektor for alle skolene i Lyngen kommune, vil ut fra denne beregningen medføre økte kostnader for kommunen. I tillegg påløper økte reiseutgifter. Merknader og konsekvenser En felles rektor for alle skolene vil også kunne gi både kort- og langsiktige fordeler og ulemper. Mye av tiden til en felles rektor vil gå til tilsyn, møtevirksomhet og oppfølging av den enkelte av skolene. Ihht. tidsressursen, vil det da trolig være lite å spare. En del av ansvaret for rektors arbeid må legges til avdelingsledere eller rektors stedfortreder ved den enkelte skole. Dette medfører økte lønnskostnader ved økt ansvar, ved rektors fravær. En felles rektor vil gi mindre tilstedeværelse for rektor på den enkelte av skolene. Dette kan gi et noe dårligere skole/hjem samarbeid, da rektor naturlig nok vil være mindre synlig på den enkelte av enhetene. Daglig nærhet til elever og ansatte vil også kunne bli dårligere og grunnlaget for utøvelse av viktig og godt daglig personalansvar, kan dermed også svekkes. En organisering i Lyngen, med en felles rektor vil selvsagt også kunne medføre en stor fordel og mulighet til å få til mer lik pedagogisk utvikling, ved alle skolene og for alle elevene. Dette vil gi besparelser ihht. noe av tiden som den enkelte skole i dag, samlet bruker til dette arbeidet. Ledelse og personalansvar kan bli mer enhetlig og det kan dermed bli enklere å samordne flere områder som: 7 Side 22

23 Internkontroll/HMS Kompetanseutvikling Bibliotekansvarlig/andre fagområder Skolemiljøutvalg Samarbeidsutvalg Spesialpedagogisk team Kompetanseutvikling Læreplanarbeid Prosjekter og utviklingsarbeid Tilstandsrapportering Kvalitetssikringssystem 8 Side 23

24 3. Inntaksområdene Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen som ligg nærmest, eller den skolen i nærmiljøet som de sokner til. Kommunen kan gi forskrifter om hvilken skole de ulike områdene sokner til. Dette følger av opplæringsloven 8-1 første ledd første pkt, der det står at elevene har rett til å gå på den skolen som ligg nærast eller ved den skolen i nærmiljøet som dei soknar til. Forskrift om skolekretsgrenser skal være en funksjon av hvordan nærskoleprinsippet skal ivaretas for den enkelte elev i kommunen. En del kommuner har også gått over til flytende skolekretser, dvs. at områdene blir fastsatt ved skolestart hvert år. Lyngen kommune er i dag delt inn i fire inntaksområder og kommunen har egne kart som viser grensene. Så langt en her likevel kan se, er ikke skolekretsgrenser/inntaksområdene i Lyngen kommune formelt forskriftsfestet eller kunngjort i Norsk Lovtidend. Ved eventuell endring av inntaksområder og eventuelle nedleggelser av skoler, berøres foreldre og nærmiljø stort. Disse gruppene må særlig ivaretas og gis anledning til å uttale seg før beslutninger fattes. Et kommunalt vedtak om endring av de eksisterende inntaksområder innebærer at forskriften endres. Kommunestyret i Lyngen fatter det endelige vedtak. Lyngen er per i dag delt inn i fire inntaksområder. Disse er: Furuflaten (1) Oksvik (2) Lyngseidet (3) Lenangen (5) 9 Side 24

25 Figur 2: Kart over inntaksområder for skolene i Lyngen Figur 3: Antall fødte innenfor eksisterende inntaksområder. Tall pr Født år Inntaksområde 1. Furuflaten 2. Oksvik 3. Lyngseidet 5. Lenangen 2005 Skolestart Skolestart skolestart skolestart Skolestart Skolestart Elevgrunnlaget ved skolene vil bli endret dersom justering av inntaksområdene. Dette vil kunne skape konsekvenser for nærmiljø og bygda skolene har tilhørighet til. Å ta hensyn til barns lokalmiljø er viktig da det kan være med å bidra til trygge- og gode oppvekstvilkår. Endringer av eksisterende inntaksområder (formelle/uformelle) for skolene, vil ikke bli foretatt før endelig avklaring om hvordan samordning av barnehage og skolestrukturen i Lyngen tenkes gjennomført. Lyngen kommunestyre kan eventuelt også oppheve til flytende skolekretsgrenser/inntaksområder, og da årlig avgjøre hvilken skole elevene skal gå på. 10 Side

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 25.11.08. Irene Sørensen sign. leder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 25.11.08. Irene Sørensen sign. leder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen levekårsutvalg Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 02.12.2010 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Lyngstunet, møterommet 1.etg

Lyngstunet, møterommet 1.etg Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Dato: 24.11.2005 Tidspunkt: 9:30 Lyngstunet, møterommet 1.etg Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent-

Lyngen kommune, den 24.09.07. Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen konsulent- Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 02.10.07 Tidspunkt: 10:00 Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 20.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær

ÅRSBUDSJETT/ØKONOMIPLAN 2008-2011 FOR LYNGEN KOMMUNE. Lyngen kommune, den 16.11.07. Stein Åge Midttun sign. leder Åse Henriksen sekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Driftsutvalget Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vigdis Johansen Cecilie Midttun Sigvaldsen LYFRP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Vigdis Johansen Cecilie Midttun Sigvaldsen LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen levekårsutvalg Møtested: Parkeringplassen ved Sør-Lenangen skole/kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 17.06.2011 Tidspunkt: 09:00/11:30 14:45 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07.

Norconsult v/terje Hanssen og Lise M. Hammervold var tilstede under behandlingen av sak 25/07. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 07.12.2007 Tidspunkt: 10:00 14:25 Følgende medlemmer møtte: Tor Petter Christensen Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet, 2 etg Kommunehuset, Lyngseidet Dato: 10.09.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 01.04.14. Werner Kiil leder Eva Holm utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Lyngen havfiske & Tursenter, Nord-Lenangen Dato: 09.04.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 06.02.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - årsbudsjett/økonomiplan 2013-2016 Lyngen kommune Arkivsaknr: 2012/2465-100 Arkiv: 151 Saksbehandler: Tom-Jarle Isaksen Dato: 21.11.2012 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 76/12 Lyngen formannskap 28.11.2012 16/12 Lyngen Råd for

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Karl Halfdan Botngaard MEDL LYKRL Lyngen kommune Lyngen levekårsutvalg Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.02.2013 Tidspunkt: 09:00 13.30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj.

Bente Rognli fikk innvilget permisjon og forlot møtet kl. 14.45. Møtet startet som fellesmøte med driftsutvalget, og utvalgene delte seg etter lunsj. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15.00 Følgende medlemmer møtte: Reidar Lund Asbjørn Rygh Irene Sørensen Følgende medlemmer

Detaljer

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00.

Rita Synnøve Larsen ble innvilget permisjon og forlot møtet kl. 12.00. 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Driftsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 23.11.2007 Tidspunkt: 10:00 15:30 Følgende medlemmer møtte: Åse Marie Berglund Fritz Lund Følgende medlemmer møtte

Detaljer

Driftsutvalget og levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2007 2010 inkl årsbudsjettet 2007 (kl 09.00 kl 11.45).

Driftsutvalget og levekårsutvalget hadde en felles gjennomgang av økonomiplan 2007 2010 inkl årsbudsjettet 2007 (kl 09.00 kl 11.45). 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Kommunestyresalen Dato: 30.11.2006 Tidspunkt: 9:00 14:40 Følgende medlemmer møtte: Lill Tove Andersen Bergmo Wenche Ludvigsen Tor Steinar

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 11:00 13:25

Møteprotokoll. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 11:00 13:25 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 11:00 13:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Hans Karlsen Leder LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 28.06.2011 Tidspunkt: 09:00 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Kay Roger

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Haplasts møterom, Furuflaten Dato: 15.01.2014 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00.

Møteinnkalling. Fra kl 10:00 kl 12:00 blir det åpent møte om veinavnsaken. Levekårsutvalget vil starte den formelle behandlingen av saken ca kl 13:00. Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet, må

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, 20.06.2011. Hans Karlsen leder Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, 20.06.2011. Hans Karlsen leder Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 28.06.2011 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet.

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling

Lyngen kommune. Møteinnkalling Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen Råd for folkehelse Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 04.02.2016 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fred Skogeng MEDL LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen formannskap Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 14.10.2010 Tidspunkt: 10:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 10.04.2012 Tidspunkt: 10:00 14:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 13.11.2012 Tidspunkt: 08:15 08:45 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Tilleggssaksliste. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Tilleggssaksliste Kåfjord Kommunestyre Utvalg: Møtested: Kåfjorddalen grendehus Dato: 21.12.2010 Tidspunkt: 11:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77719000. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur

Møteinnkalling. Storfjord Styret for oppvekst og kultur Møteinnkalling Storfjord Styret for oppvekst og kultur Utvalg: Møtested: møterom 2, Storfjord Rådhus Dato: 12.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00, eller pr

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested:

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00. Utvalg: Møtested: Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Formannskapet Kommunestyresalen Dato: 27.11.2006 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 05.12.2011 Tidspunkt: Umiddelbart etter møtet i PAU Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg

Møteprotokoll. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.09.2013 Tidspunkt: 08:30 08.50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12.

ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. ØKONOMIREGLEMENT FOR MELØY KOMMUNE Vedtatt i kommunestyret 19.12.2012 - sak 123/12. 1. Årsbudsjett og økonomiplan 1.1 Hjemmel Behandling av økonomiplanen og årsbudsjettet skal skje i henhold til Kommunelovens

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12.

MØTEINNKALLING. Tillegg SAKSLISTE. Leirfjord kommune. Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Leirfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Wangbrygga i Bardal Møtedato: 16.12. Tid: 1000 MØTEINNKALLING Det innkalles med dette til møte i KOMMUNESTYRET. Innkallingen sendes alle faste representanter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 13:45

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 13:45 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Levekårsutvalget Møtested: Møterommet i Myra, Lyngseidet Dato: Onsdag 08.10.08 Tidspunkt: 10:00 13:45 Følgende medlemmer møtte: Cecilie Midttun Liv Solberg Følgende

Detaljer

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN

BUDSJETTRAMMER 2006 - ØKONOMIPLAN Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 27.06.05 Tid: 10.30 HOVEDUTSKRIFT Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune

Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Skolekretsgrenser i Porsanger kommune Forskrift om skolekretsgrense i Porsanger kommune. Rutiner for vedtak og saksbehandling. Innholdsfortegnelse 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp 1.2 Andre aktuelle

Detaljer

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Brønnøy kommune Arkiv: A20 Arkivsaksnr: 2014/1089-29 Saksbehandler: Knut Johansen Saksfremlegg Utv.saksnr. Utvalg Møtedato Brønnøy Driftsstyre 1 Brønnøy formannskap Brønnøy kommunestyre Revidert lokal

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Arkiv: 614 Arkivsaksnr: 2010/4117-2 Saksbehandler: Eiliv Elden Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 32/11 21.06.2011 Kommunestyret 31/11 27.06.2011 Folkets Hus utbygging. Vedlegg: Folkets

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30

Møteinnkalling. Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Møteinnkalling Utvalg: Skjervøy Formannskap Møtested: Kantina, Skjervøy Rådhus Dato: 25.10.2010 Tidspunkt: 19:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 7777 5503. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 05.11.2013 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget

Møteinnkalling. Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Møteinnkalling Kvænangen Oppvekst- og omsorgsutvalget Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 06.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 12.03.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur

SAKSFREMLEGG. Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/2294-2 Arkiv: 614 Saksbehandler: Sakstittel: SKOLEUTREDNINGER - BYGG Planlagt behandling: Kommunestyret Formannskapet Hovedutvalg for oppvekst og kultur Administrasjonens innstilling:

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen på rådhuset Møtedato: 19.10.2010 Tid: 18.00 HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Eventuelt lovlig forfall meldes snarest til tlf. 75068000 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Sølvi Jensen Leder LYAP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.11.2013 og 21.11.13 Tidspunkt: 09:00 15.00 og 09.00 13.20 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Stein Åge Midttun Frank Fyhn LYFRP

Møteprotokoll. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Stein Åge Midttun Frank Fyhn LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Oksvik skole, Oksvik Dato: 01.04.2009 Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel:

SAKSFRAMLEGG. Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Saksbehandler: Connie H. Pettersen SAKSFRAMLEGG Sluttbehandlende vedtaksinstans (underinstans): Kommunestyret Dok. offentlig: Ja Nei. Hjemmel: Møte offentlig Ja Nei. Hjemmel: Komm.l 31 Klageadgang: Etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Storfjord rådhus, møterom 2 Dato: 24.02.2011 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05

Møteprotokoll. Lyngen kommunestyre. Lyngen kommune. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 16.10.2014 Tidspunkt: 16:00 18:05 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Line

Detaljer

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER

Saksfremlegg GRATANGEN KOMMUNE. Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& Skolestrukturen i Gratangen

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rolf

Detaljer

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13

SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR. Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer. Informasjonsmøte 15.10.13 SKOLE- OG BARNEHAGESTRUKTUR Utredning av alternative driftsmodeller og lokaliseringer Informasjonsmøte 15.10.13 HØRING Høringen omfatter både: Utredning: Skole- og barnehagestruktur, oktober 2013 Foreløpig

Detaljer

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862. 3. Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer av utvalget

DØNNA KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862. 3. Kommunestyret oppnevner følgende som medlemmer av utvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Tore Westin Arkiv: 410 Arkivsaksnr.: 05/862 STILLINGSREDUKSJONER I BARNEHAGESEKTOREN. Rådmannens innstilling: 1. Kommunestyret tar til etterretning den framlagte konklusjon

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00

Møteinnkalling. Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Møteinnkalling Utvalg: Storfjord Formannskap Møtested: Møterom 3, Storfjord rådhus Dato: 10.11.2010 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 21 28 00 eller pr. e-post til post@storfjord.kommune.no.

Detaljer

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen

Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Kommunestyret Dato: 28.03.2007 Tidspunkt: 10:00 Møterom på Uniprawns i Nord-Lenangen Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!!

Kommunestyret. Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Ekstraordinært møte Kommunestyret Utvalg: Møtested: Hammerfest rådhus, kommunestyresalen Dato: 10.03.2014 Tidspunkt: 18:00 OBS klokkeslettet!! Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post

Detaljer

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014.

Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Økonomiseksjonen Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 20.04.2015 28624/2015 2015/2322 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/42 Bystyret 07.05.2015 Bodø Havn KF. Årsregnskap og årsberetning 2014. Forslag

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018

SAKSFREMLEGG. Andre saksdok.: Kommunestyresak 102/14: Budsjett 2015. Økonomiplan med handlingsdel 2015-2018 SAKSFREMLEGG Saksnummer: 15/807-1 Arkiv: L82 Saksbehandler: Tor Fredriksen Sakstittel: RAFSBOTN BARNEHAGE - MULIG UTVIDELSE Planlagt behandling: Hovedutvalg for oppvekst og kultur Formannskapet Kommunestyret

Detaljer

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet

Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet 1 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Dato: Fredag 15.02.08 Tidspunkt: 09:00 Personal og arbeidsgiverutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017

Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Arkivsaksnr.: 13/784-17 Arkivnr.: C00 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold KOMMUNEDELPLAN KULTUR 2014-2017 Hjemmel: Plan- og bygningsloven Rådmannens innstilling: 1. Kommunedelplan

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00

Dyrøy kommune. Møteinnkalling. Formannskapet. Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Formannskapet Utvalg: Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 30.04.2014 Tidspunkt: 14:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77 18 92 00. Vararepresentanter

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Levekårsutvalget Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.01.2007 Tidspunkt: 9:30 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12

Møteinnkalling. Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg. Lyngen kommune, den 20.08.12 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen personal- og arbeidsgiverutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 27.08.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 31.05.10. Irene Sørensen sign. leder Inger-Helene Isaksen utvalgsssekretær

Møteinnkalling. Lyngen kommune, den 31.05.10. Irene Sørensen sign. leder Inger-Helene Isaksen utvalgsssekretær Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen levekårsutvalg Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 08.06.2010 Tidspunkt: 10:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Saken ble behandlet i Bystyret i Bergen i bystyremøtet 18.6.2014, sak 162-14:

Saken ble behandlet i Bystyret i Bergen i bystyremøtet 18.6.2014, sak 162-14: SU: Sak 5. 9.4.2015. Klassesammenslåinger, -Skoletilbudet ved Haukedalen skole. Saksutredning: Bakgrunn Haukedalen skole ble tatt i bruk i 1973 og var i noen år en kombinert skole for 1. 9. trinn. I dag

Detaljer

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen

Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Frosta kommune Arkivsak: 2009/1599-17 Arkiv: 151 Saksbehandler: Geir Olav Jensen Dato: 19.11.2009 Saksfremlegg SAKSGANG Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 26.11.2009 95/09 Kommunestyret 15.12.2009

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer.

Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær Svanhild Moen, som sørger for innkalling av varamedlemmer. Hammerfest kommune 1 Møteinnkalling 14/04 Ekstraordinært møte Utvalg: Formannskapet Møtested: Formannskapssalen Dato: Torsdag 11.11.04 Tidspunkt: 8:15 Forfall meldes snarest på tlf 78 42 25 07 til formannskapssekretær

Detaljer

Saksfremlegg. Endringen iverksettes ved at 5. 10. klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m. 01.08.2013.

Saksfremlegg. Endringen iverksettes ved at 5. 10. klasse samlokaliseres ved Gratangsbotn skole f.o.m. 01.08.2013. GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: ENDRING AV SKOLESTRUKTUR- VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Rådmannens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE LINJE)

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord Møtedato: 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Sak 50/08 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen formannskap Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.06.2008 Tid: Kl.09:00-11:00 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Endring av veiledende skoleområder i Verdal kommune Saksbehandler: E-post: Tlf.: Randi Segtnan randi.segtnan@verdal.kommune.no 740 48290 Arkivref: 2009/2510 - /B12 Saksordfører:

Detaljer

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget

MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Møte nr. 4/2013 MØTEINNKALLING Omsorgs- og oppvekstutvalget Omsorgs- og oppvekstutvalget holder møte den 17.09.2013 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Robert Wilhelmsen AP Nestleder

Detaljer

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE

REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Saksfremlegg Saksnr.: 09/365-1 Arkiv: 145 Sakbeh.: Arne Dahler Sakstittel: REGJERINGENS TILTAKSPAKKE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Lyngen kommune Rådmannen

Møteinnkalling. Lyngen næringsutvalg. Lyngen kommune Rådmannen Lyngen kommune Rådmannen Møteinnkalling Lyngen næringsutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet i 1.etg på Rådhuset, Lyngseidet Dato: 17.10.2013 Tidspunkt: 12:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer

Detaljer

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER

INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER INVESTERING - INNDEKNING AV RESTERENDE MERFORBRUK 2012 OG ØVRIGE BUDSJETTREGULERINGER Arkivsaksnr.: 13/2420 Arkiv: 151 Saksnr.: Utvalg Møtedato 102/13 Formannskapet 20.08.2013 90/13 Kommunestyret 29.08.2013

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hans Karlsen Medlem LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Hans Karlsen Medlem LYFRP I Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1.etg Rådhuset, Lyngseidet Dato: 16.09.2014 Tidspunkt: 09:30 09:55 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym

Saksfremlegg. HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Arkivsak: 08/2729 Sakstittel: Saksfremlegg HØRING - FORSLAG TIL ENDRING I OPPLÆRINGSLOVEN OG PRIVATSKOLELOVEN K-kode: B00 &13 Saksbehandler: Torbjørg Joramo Pleym Innstilling: Sørum kommune gir høring

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 13/119 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012 - KRØDSHERAD KOMMUNE Saksbehandler: Marit Lesteberg Arkiv: 212 &14 Saksnr.: Utvalg Møtedato 70/13 FORMANNSKAPET 20.06.2013

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08

MØTEINNKALLING SAKSLISTE GODKJENNING AV MØTEBOK FRA MØTET 12.03.08 MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Fast utvalg for plansaker Ekstraordinært møte Gran Rådhus, Møterom Granavollen Møtedato: 27.03.2008 Tid: 15.00 Eventuelt forfall meldes til Kommunetorget tlf. 61 33 84

Detaljer

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune

Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Lokal forskrift om skolekretsgrenser i Overhalla kommune Gjeldende fra 1.8.2013 Vedtatt av Overhalla kommunestyre 11.2.2013 i henhold til Forvaltningsloven 2. 1 Opplæringsloven 1.1 Hovedprinsipp I 8-1

Detaljer

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2015-2018, årsbudsjett 2015. Formannskapet fikk ikke behandlet saken ferdig i dette møtet.

Saksfremlegg. Kommuneplanens handlingsdel - økonomiplan 2015-2018, årsbudsjett 2015. Formannskapet fikk ikke behandlet saken ferdig i dette møtet. Lyngen kommune Arkivsaknr: 2014/1651-52 Arkiv: 151 Saksbehandler: Hilde Grønaas Dato: 03.11.2014 Saksfremlegg Utvalgssak Utvalgsnavn Møtedato 135/14 Lyngen formannskap 12.11.2014 8/14 Lyngen arbeidsmiljøutvalg

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Ronny Nordahl Varaordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 10.06.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1 Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 15:00 Eventuelle forfall meldes til sentralbordet på tlf 77 18 92 00. Varamedlemmer møter kun etter nærmere innkalling.

Detaljer

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET

formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Møtested: formannskapet Kommunestyresalen Dato: 16.12.2005 Tidspunkt: 8:45 MERK TIDSPUNKTET Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha gyldig

Detaljer

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014

Særutskrift. Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110 Formannskapet 26.06.2014 Engerdal kommune Saksmappe: 2013/383-4358/2014 Saksbehandler: Svein Rybråten Særutskrift Vurdering av skolestruktur i Engerdal kommune - forslag til høring Saksgang: Utvalssaksnr Utvalg Møtedato 14/110

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Lyngen Vertshus Dato: 20.06.2007 Tidspunkt: 10:00 15.45 Følgende medlemmer møtte: Kay Roger Fjellsøy Johannes Grønvoll Rolf Johansen Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Reidar Lund Medl LYKRF Hans Karlsen Medl LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen valgstyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.06.2013 Tidspunkt: 15:20 15:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg

Detaljer

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE

Saksfremlegg. Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Saksfremlegg Saksnr.: 09/4355-1 Arkiv: 202 Sakbeh.: Bjørn-Atle Hansen Sakstittel: NORDLYSBADET AS - UTVIDET FINANSIERING - GARANTISTILLELSE Planlagt behandling: Formannskapet Kommunestyret Innstilling:

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen levekårsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 11.10.2012 Tidspunkt: 10:00 Medlemmer som måtte ha gyldig forfall og/eller mulig inhabilitet,

Detaljer

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken

Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken Arkivsaksnr.: 12/1880-1 Arkivnr.: Saksbehandler: Controller og leder Økonomi og personalavd., Kirsti Nesbakken BUDSJETTJUSTERINGER PER 2 TERTIAL 2012 Hjemmel: Kommuneloven 47 Rådmannens innstilling: 1.

Detaljer

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD

Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Nina Bolle Medlem AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Svein Jacob Jæger Medlem FLD Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Nordavindshagen, Arvid Hanssen-huset Dato: 04.10.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 20.02.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte ha

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen arbeidsmiljøutvalg. Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Lyngen arbeidsmiljøutvalg Utvalg: Møtested: Møterommet på Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 22.05.2014 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som

Detaljer

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00

Møteinnkalling. Grane kommune. Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Grane kommune Møteinnkalling Utvalg: Komité for helse og omsorg Møtested: Formannskapssalen Dato: 03.12.2012 Tidspunkt: 17:00 Forfall meldes til Servicetorget tlf. 75 18 22 20. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEINNKALLING - tilleggssak

MØTEINNKALLING - tilleggssak ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING - tilleggssak Formannskapet har møte i Ås kulturhus, Lille sal 13.03.2013 kl. 18:30 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken er unntatt offentlighet eller møtet

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf Espenes Ordfører AP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 23.03.2010 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757 78800. Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Steigen kommunestyre Møtested: Rådhuset, Leinesfjord : 17.02.2010 NB!Tid: Kl. 16:30 Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes meldt snarest til sentralbordet, tlf. 757

Detaljer

Saksfremlegg. Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&&

Saksfremlegg. Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen over (IKKE RØR DENNE LINJE) &&& GRATANGEN KOMMUNE Saksfremlegg Arkivsak: 12/591 Sakstittel: VURDERING AV HØRINGSUTTALELSER Hovedutvalg for skole- oppvekst og kultur sin innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under (IKKE RØR DENNE

Detaljer

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget

MØTEINNKALLING Personal- og økonomiutvalget Sak 23/08 Møte nr. 10/08 MØTEINNKALLING holder møte tirsdag 10.06.2008 kl. 18.00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Ordfører Tor Arvid Myrseth KSL Varaordfører Eli Annie Liland SP Medlem Lasse

Detaljer