Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag Tidspunkt: 10:00 14:30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag 23.09.2010 Tidspunkt: 10:00 14:30"

Transkript

1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Torsdag Tidspunkt: 10:00 14:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette Holst inhabil i sak 38/10 Medlem LYAP Sølvi Jensen Medlem LYAP Lars Tore Larssen Medlem LYAP Liv Solberg Medlem LYAP Tor Petter Christensen perm kl Medlem LYAP Stein Are Olsen Medlem LYAP Karl Arvid Brose Medlem LYSP Rolf Johansen Medlem LYKRF Reidar Lund permisjon ca 1 time sak 40/10 Medlem LYKRF Fred Skogeng Medlem LYHØ Hans Karlsen Leder LYFRP Ola Olasøn Giæver Medlem LYFRP Stein Åge Midttun perm kl Medlem LYFRP Almar Simonsen Medlem LYKRL Irene Sørensen Medlem LYKP Lene Simonsen Medlem LYFRP Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Werner Kiil MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Kay Roger Fjellsøy MEDL LYSP Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Liss Grønnbakk inhabil i sak 38/10 Werner Kiil LYAP Asbjørn Rygh Kay Roger Fjellsøy LYSP Tor-Vilhelm Eriksen Fritz Lund LYFRP Merknader Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent. Etter forslag fra Anette Holst ble Irene Sørensen og Lars Tore Larsen enstemmig valgt til å skrive under protokollen. Anette Holst og Liss Grønnbakk erklærte seg inhabil i sak 38/10.

2 Sølvi Jensen stilte spørsmål om hvorfor private næringsdrivende får presentere sine prosjekt i kommunestyret. Ordføreren svarte på dette spørsmålet. Berglund Gårdsbarnehage v/gunn Marit Berglund et gitt tillatelse til å gi en orientering på møte i dag. Sak vedr Stigen dokumentavgift ble etterspurt. Rådmannen bekreftet at denne saken vil bli satt opp på sakskartet på neste kommunestyremøte. Ordføreren gav en orientering om raset ved Solhov 3.september Etter møte ble det avholdt en spørretime, der rådmannen besvarte de framsatte spørsmål. Fra administrasjonen møtte: Navn Stilling Leif Egil Lintho Rådmann Inger-Helene Isaksen Utvalgssekretær Tom-Jarle Isaksen Økonomisjef sak 38/10 Oddrun Skjemstad Rådgiver sak 40/10 Fra KomRev Nord møtte Ørjan Martnes i sak 38/10. Albrigt Albrigtsen møtte som leder i Eldrerådet. Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført på de sidene vi har signert i møteboka, er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Lyngseidet Hans Karlsen ordfører Inger-Helene Isaksen utvalgssekretær Saksliste Utv.saksnr Sakstittel U.Off Arkivsaksnr PS 37/10 Referatsaker

3 RS 1/10 RS 2/10 Svar på søknad om godkjenning av låneopptak i henhold til k-sak 21/10 Søknad om kommunal garanti på inntil 1 million kroner overfor LyngenAlp BA godkjennes ikke 2009/ /2121 PS 38/10 Årsregnskap og årsberetning /111 PS 39/10 PS 40/10 Politisk organisering - vurdering vedr. opprettesle av næringsutvalg Søknad om dispensasjon fra Verneforskrift for Lyngsalpan landskapsvernområde til etablering av småkraftverk og uttak av skog. 2009/ /267 PS 41/10 Valg av medlemmer til kontrollutvalget 2010/3015 PS 42/10 PS 43/10 Beate Ditlefsen - søknad om fritak fra verv som meddommer Valg av representant og vararepresentant til styret for Nord-Troms Museum 2010/ /4457 PS 37/10 Referatsaker Lyngen kommunestyre tar referatsakene til etterretning. Enst Lyngen kommunestyre tar referatsakene til etterretning. RS 1/10 Svar på søknad om godkjenning av låneopptak i henhold til k-sak 21/10 RS 2/10 Søknad om kommunal garanti på inntil 1 million kroner overfor LyngenAlp BA godkjennes ikke PS 38/10 Årsregnskap og årsberetning Kommunestyret tar rådmannens årsberetning for 2009 til orientering. 2. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2009 tas til orientering. 3. På bakgrunn av innholdet i rådmannens årsberetning og kontrollutvalgets uttalelse vedtar kommunestyret følgende styringssignaler til rullering av årsbudsjett/økonomiplan: a) Tiltak som kan gjenopprette den økonomiske balansen og gi økonomisk handlefrihet på kort og lang sikt. Netto driftsresultat, avsetning til disposisjonsfond og likviditet

4 fokuseres spesielt på. Sammenslåing av driftsenheter og tjenester for å oppnå stordriftsfordeler skal vurderes. b) Realisme i de ulike tjenestenes budsjettrammer. c) Rådmannen bes se på tiltak for å bedre budsjettdisiplinen. d) Se på bedre planlegging av investeringsprosjekter gjennom realistiske og grundige kostnadsoverslag, samt å ikke sette i gang før finansiering er på plass. 4. Lyngen kommunes årsregnskap for 2009 godkjennes. 5. Inndekning av underskudd på investeringsregnskapet for 2009 vedtas slik: Underskudd Lånemidler Tilskudd Lån VAR Kap.innt. Sum PR. TILTAK finansiering KAI TYTTEBÆRVIK - UTBEDRING , , , NAUSTNES EIENDOM KJØP , , , FIBERNETT YTRE LYNGEN , , , KUNSTGRESS GEITNES , , , KUNSTGRESS FURUFLATEN , , , NORD-LENANGEN KIRKEGÅRD , , , VEILYS ØVRE OG NEDRE JENSVOLL , , , , SØR-LENANGEN VANNVERK , , , HUSBANKLÅN INNLÅN , , ,81 Sum underskudd ,72 Sum finansiering ,72 Investeringsregnskapet for 2010 justeres tilsvarende. 6. Inndekning av underskudd på investeringsregnskapet for 2009 medfører at det kan bli manglende finansiering av investeringsregnskapet for 2010 og dette må følges opp ved rullering av årsbudsjett/økonomiplan Anette Holst og Liss Grønnbakk erklærte seg inhabil. Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst. 7. Kommunestyret tar rådmannens årsberetning for 2009 til orientering. 8. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2009 tas til orientering. 9. På bakgrunn av innholdet i rådmannens årsberetning og kontrollutvalgets uttalelse vedtar kommunestyret følgende styringssignaler til rullering av årsbudsjett/økonomiplan:

5 e) Tiltak som kan gjenopprette den økonomiske balansen og gi økonomisk handlefrihet på kort og lang sikt. Netto driftsresultat, avsetning til disposisjonsfond og likviditet fokuseres spesielt på. Sammenslåing av driftsenheter og tjenester for å oppnå stordriftsfordeler skal vurderes. f) Realisme i de ulike tjenestenes budsjettrammer. g) Rådmannen bes se på tiltak for å bedre budsjettdisiplinen. h) Se på bedre planlegging av investeringsprosjekter gjennom realistiske og grundige kostnadsoverslag, samt å ikke sette i gang før finansiering er på plass. 10. Lyngen kommunes årsregnskap for 2009 godkjennes. 11. Inndekning av underskudd på investeringsregnskapet for 2009 vedtas slik: Underskudd Lånemidler Tilskudd Lån VAR Kap.innt. Sum PR. TILTAK finansiering KAI TYTTEBÆRVIK - UTBEDRING , , , NAUSTNES EIENDOM KJØP , , , FIBERNETT YTRE LYNGEN , , , KUNSTGRESS GEITNES , , , KUNSTGRESS FURUFLATEN , , , NORD-LENANGEN KIRKEGÅRD , , , VEILYS ØVRE OG NEDRE JENSVOLL , , , , SØR-LENANGEN VANNVERK , , , HUSBANKLÅN INNLÅN , , ,81 Sum underskudd ,72 Sum finansiering ,72 Investeringsregnskapet for 2010 justeres tilsvarende. 12. Inndekning av underskudd på investeringsregnskapet for 2009 medfører at det kan bli manglende finansiering av investeringsregnskapet for 2010 og dette må følges opp ved rullering av årsbudsjett/økonomiplan Saksprotokoll i Lyngen formannskap Anette Holst fratrådte som inhabil i saken. Lyngen formannskap tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Enst. 13. Kommunestyret tar rådmannens årsberetning for 2009 til orientering. 14. Kontrollutvalgets uttalelse til årsregnskapet for 2009 tas til orientering.

6 15. På bakgrunn av innholdet i rådmannens årsberetning og kontrollutvalgets uttalelse vedtar kommunestyret følgende styringssignaler til rullering av årsbudsjett/økonomiplan: i) Tiltak som kan gjenopprette den økonomiske balansen og gi økonomisk handlefrihet på kort og lang sikt. Netto driftsresultat, avsetning til disposisjonsfond og likviditet fokuseres spesielt på. Sammenslåing av driftsenheter og tjenester for å oppnå stordriftsfordeler skal vurderes. j) Realisme i de ulike tjenestenes budsjettrammer. k) Rådmannen bes se på tiltak for å bedre budsjettdisiplinen. l) Se på bedre planlegging av investeringsprosjekter gjennom realistiske og grundige kostnadsoverslag, samt å ikke sette i gang før finansiering er på plass. 16. Lyngen kommunes årsregnskap for 2009 godkjennes. 17. Inndekning av underskudd på investeringsregnskapet for 2009 vedtas slik: Underskudd Lånemidler Tilskudd Lån VAR Kap.innt. Sum PR. TILTAK finansiering KAI TYTTEBÆRVIK - UTBEDRING , , , NAUSTNES EIENDOM KJØP , , , FIBERNETT YTRE LYNGEN , , , KUNSTGRESS GEITNES , , , KUNSTGRESS FURUFLATEN , , , NORD-LENANGEN KIRKEGÅRD , , , VEILYS ØVRE OG NEDRE JENSVOLL , , , , SØR-LENANGEN VANNVERK , , , HUSBANKLÅN INNLÅN , , ,81 Sum underskudd ,72 Sum finansiering ,72 Investeringsregnskapet for 2010 justeres tilsvarende. 18. Inndekning av underskudd på investeringsregnskapet for 2009 medfører at det kan bli manglende finansiering av investeringsregnskapet for 2010 og dette må følges opp ved rullering av årsbudsjett/økonomiplan PS 39/10 Politisk organisering - vurdering vedr. opprettesle av næringsutvalg Saken legges fram uten innstilling. Lyngen kommunestyre tiltrer formannskapets innstilling til vedtak. Enst 1. Lyngen kommune oppretter et næringsutvalg. 2. Utvalget skal bestå av 7 medlemmer.

7 3. Næringssjef og rådmann skal være med i utvalget. 4. Grunnlaget/arbeidsoppgaver og myndighet for utvalget utredes i forhold til kommunalt lovverk. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Forslag fra ordfører Hans Karlsen: 1. Lyngen kommune oppretter et næringsutvalg. 2. Utvalget skal bestå av 7 medlemmer. 3. Næringssjef og rådmann skal være med i utvalget. 4. Grunnlaget/arbeidsoppgaver og myndighet for utvalget utredes i forhold til kommunalt lovverk. Det ble votert over ordførerens forslag. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra ordfører Hans Karlsen. Enst. 1. Lyngen kommune oppretter et næringsutvalg. 2. Utvalget skal bestå av 7 medlemmer. 3. Næringssjef og rådmann skal være med i utvalget. 4. Grunnlaget/arbeidsoppgaver og myndighet for utvalget utredes i forhold til kommunalt lovverk. PS 40/10 Søknad om dispensasjon fra Verneforskrift for Lyngsalpan landskapsvernområde til etablering av småkraftverk og uttak av skog. Søknad om dispensasjon fra 3 pkt 1.1 i Forskrift om vern av Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugàissàid suodjemeahcci for etablering av småkraftverk innenfor grensen til verneområdet avslås med hjemmel i Naturmangfoldlovens 48. Avslaget begrunnes med at tiltaket vil påvirke verneverdiene og strider imot verneformålet. Forslag fra Lyngen AP v/anette Holst:

8 Som rådmannens innstilling. Det ble votert over rådmannens innstilling. Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til vedtak. Vedtatt mot 4 stemmer. Søknad om dispensasjon fra 3 pkt 1.1 i Forskrift om vern av Lyngsalpan landskapsvernområde/ittugàissàid suodjemeahcci for etablering av småkraftverk innenfor grensen til verneområdet avslås med hjemmel i Naturmangfoldlovens 48. Avslaget begrunnes med at tiltaket vil påvirke verneverdiene og strider imot verneformålet. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Forslag fra Fred Skogeng: Søknaden imøtekommes. Det ble votert over rådmannens innstilling og forslaget fra Fred Skogeng. Lyngen formannskap tiltrer forslaget fra Fred Skogeng mot 3 stemmer avgitt for rådmannens innstilling. Søknaden imøtekommes. Mindretallsanke til f.sak 83/10 fra AP/SP: På bakgrunn av saksutredning samt redegjørelse for hvilke konsekvenser et slikt inngrep i verneområdet får, fremmer vi en mindretallsanke fra AP/SP i denne saken. Saksprotokoll i Lyngen formannskap Lyngen formannskap utsetter behandlingen av denne saken. Enst Lyngen formannskap utsetter behandlingen av denne saken.

9 Saksprotokoll i Lyngen formannskap Forslag fra Stein Åge Midttun: Saken utsettes. Det ble votert over utsettelsesforslaget. Forslaget fra Stein Åge Midttun vedtatt mot 1 stemme. Saken utsettes. PS 41/10 Valg av medlemmer til kontrollutvalget Det ble først votert over hvorvidt Rolf Magne Hansen skulle innvilges fritak fra vervet. Lyngen kommunestyre gir ikke Rolf Magne Hansen fritak fra vervet som leder av kontrollutvalget. Vedtatt mot 2 stemmer. Lyngen kommunestyre gir ikke Rolf Magne Hansen fritak fra vervet som leder av kontrollutvalget. Saksprotokoll i Lyngen kommunestyre

10 Forslag fra ordfører Hans Karlsen: Saken utsettes. Det forventes en skriftlig henvendelse fra kontrollutvalget. Det ble votert over utsettelsesforslaget. Forslaget fra ordfører Hans Karlsen ble vedtatt, enst. Saken utsettes. Det forventes en skriftlig henvendelse fra kontrollutvalget. PS 42/10 Beate Ditlefsen - søknad om fritak fra verv som meddommer 1. Beate Ditlefsen innvilges fritak fra vervet som medlem av meddommerutvalget for Nord- Troms tingrett. 2. velges om medlem av meddommerutvalget for Nord-Troms tingrett. Valget gjelder frem til 1.januar Forslag fra Fred Skogeng: Anita Albrigtsen velges som medlem av meddommerutvalget for Nord-Troms tingrett. Valget gjelder frem til 1.januar Det ble først votert over pkt 1 i rådmannens innstilling til vedtak. Lyngen kommunestyre tiltrer rådmannens innstilling til pkt 1. Enst. Det ble deretter votert over forslaget fra Fred Skogeng. Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Fred Skogeng. Enst. 1. Beate Ditlefsen innvilges fritak fra vervet som medlem av meddommerutvalget for Nord- Troms tingrett. 2. Anita Albrigtsen velges som medlem av meddommerutvalget for Nord-Troms tingrett.

11 Valget gjelder frem til 1.januar PS 43/10 Valg av representant og vararepresentant til styret for Nord-Troms Museum Som Lyngen kommunes representant i styret for Nord-Troms Museum velges.. med som vararepresentant. Valget gjelder for inneværende kommunestyreperiode. Forslag fra Fred Skogeng: Rolf Johansen velges som medlem med Lene Granli som vararepresentant. Forslag fra Karl Arvid Brose: Svein Olav Bårdsen velges som medlem med Lene Granli som vararepresentant. Det ble først votert over hvem som skal velges som medlem. Lyngen kommunestyre tiltrer forslaget fra Fred Skogeng. Vedtatt med 10 stemmer. 9 stemte for forslaget fra Karl Arvid Brose. Det ble deretter votert over valg av varamedlem. Lyngen kommunestyre velger Lene Granli som varamedlem. Enst. Som Lyngen kommunes representant i styret for Nord-Troms Museum velges Rolf Johansen med Lene Granli som vararepresentant. Valget gjelder for inneværende kommunestyreperiode.

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Liv Solberg MEDL LYAP Fritz Lund MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 26.04.2010 Tidspunkt: 10:00 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00

Møteprotokoll. Lyngen kommune. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Tirsdag 22.03.2011 Tidspunkt: 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Anette

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Anette Holst MEDL LYAP Lene Granli MEDL LYFRP Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen formannskap Utvalg: Møtested: Møterommet 1 etg Lyngstunet, Lyngseidet Dato: 18.02.2011 Tidspunkt: 10:00 15:15 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07

Lars Tore Larssen Fritz Lund, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 Lene Simonsen, unntatt sak nr. 53,54 og 55/07 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Kommunestyret Kommunestyresalen Dato: 20.12.2007 Tidspunkt: 10:00 18.00 Følgende medlemmer møtte: Karl Arvid Brose Tor Petter Christensen, unntatt sak nr.

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Kay Roger Fjellsøy Medlem LYSP Line van Gemert Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 12:30 17:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Cecilie

Detaljer

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL

Møteprotokoll. etter behandling av sak 38/15 Cecilie Midttun Sigvaldsen MEDL KL Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen kommunestyre Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 18.06.2015 Tidspunkt: 09:00 16.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bente

Detaljer

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06

Følgende varamedlemmer møtte: Karl Arvid Brose Almar Livius Simonsen, bare i sak nr. 45/06 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.11.2006 Tidspunkt: 10:00 15:45 Følgende medlemmer møtte: Nils Harald Fjellstad Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Almar Simonsen Medlem LYKRL Bernt Olav Johansen Medlem LYHØ Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen levekårsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 03.12.2013 Tidspunkt: 09:00 felles møte med Råd for folkehelse og representanter fra næringsutvalget

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Mona Jørgensen MEDL SKH Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 16.04.2012 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet 18.40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Torgeir

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Møterom 1. etasje Rådhuset, Lyngseidet Dato: 23.06.2015 Tidspunkt: 09:00 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Rolf

Detaljer

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35

Møteprotokoll. Skjervøy Næringsutvalg. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Møteprotokoll Skjervøy Næringsutvalg Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 17.12.2014 Tidspunkt: 20:15 møtet hevet 20:35 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV

Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny Nordahl Varaordfører AP Dag Agnar Solbakk Medlem SP Vigdis Sæbbe Medlem SV Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 26.01.2009 Tidspunkt: 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Ronny

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Møteprotokoll Kåfjord Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2014 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Svein Leiros Medlem KÅSP Følgende

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap

Møteprotokoll. Nordreisa formannskap Møteprotokoll Nordreisa formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 06.06.2013 Tidspunkt: 09:00 13:30 Saker: PS 15/13 PS 20/13 Tilleggssaker PS 21 PS 25/13 Følgende faste medlemmer

Detaljer

Torsken kommune Møteprotokoll

Torsken kommune Møteprotokoll Torsken kommune Møteprotokoll Formannskapet i Torsken Utvalg: Møtested: Skjermmøte - Kommunehuset i Gryllefjord og Medby skole Dato: 29.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Lyngen formannskap. Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Lyngen kommune Lyngen formannskap Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Møterommet 1. etg på rådhuset, Lyngseidet Dato: 25.10.2012 Tidspunkt: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00

Møteprotokoll. Lyngen Råd for folkehelse. Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Lyngen kommune Møteprotokoll Lyngen Råd for folkehelse Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: 08.11.2012 Tidspunkt: 09:00 16:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Harald Haugen

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 24.10.2005 Tidspunkt: 10:00 13:30 Følgende medlemmer møtte: Johannes Grønvoll Sølvi Jensen Werner Kiil Følgende medlemmer

Detaljer

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte 16.01.2013

Søgne kommune. Saksframlegg. Godkjenning av protokoll fra møte 16.01.2013 Søgne kommune Arkiv: 033 Saksmappe: 2012/2494-3381/2013 Saksbehandler: Grethe Murbræch Dato: 28.01.2013 Saksframlegg Godkjenning av protokoll fra møte 16.01.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 14/13 Formannskapet

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen

Møteprotokoll. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Møteprotokoll Utvalg: Kåfjord Samepolitisk utvalg Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 26.01.2010 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Karin Karlsen Leder

Detaljer

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Lauritzen MEDL SKAP

Møteprotokoll. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Einar Lauritzen MEDL SKAP Møteprotokoll Skjervøy Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunestyresalen, Skjervøy rådhus Dato: 07.04.2014 Tidspunkt: 10:15 møtet hevet kl 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25

Møteprotokoll. Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25 Møteprotokoll Utvalg: Storfjord Kommunestyre Møtested: Møterom 2 og 3, Storfjord rådhus Dato: 18.11.2009 Tidspunkt: 14:00 14:25 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hanne Braathen

Detaljer

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00

Møteprotokoll. Formannskapet. Porsanger kommune. Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Porsanger kommune Møteprotokoll Formannskapet Utvalg: Møtested: Ordførers kontor, Rådhuset Dato: 26.09.2013 Tid: 08:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Knut Roger Hanssen Leder HØYRE/FRP Thorvald Aspenes

Detaljer

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte:

Lyngen kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00. Følgende medlemmer møtte: 1 Lyngen kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Kommunestyresalen Dato: 28.01.2008 Tidspunkt: 10:00-14:00 Følgende medlemmer møtte: Rolf Johansen Fred Skogeng Følgende medlemmer møtte ikke:

Detaljer

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen

Møteprotokoll. Nordreisa nærings- og kulturutvalg. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Eirik Kristiansen Møteprotokoll Nordreisa nærings- og kulturutvalg Utvalg: Møtested: Ishavsstudio, Halti Dato: 20.05.2014 Tidspunkt: 09:35 13.00 Saker: 8/14 11/14 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00

Lyngen kommune. Møteinnkalling. Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Lyngen kommune Møteinnkalling Utvalg: Lyngen kommunestyre Møtested: Kommunestyresalen, Lyngseidet Dato: Fredag 17.12.2010 Tidspunkt: NB: 09:00 Medlemmene innkalles med dette til møtet. Medlemmer som måtte

Detaljer

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING

Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Søndre Land kommune Side 1 MØTEINNKALLING Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset, Hov Møtedato: 13.12.2010 Tid: Kl. 18.00 Medlemmene innkalles med dette til ovennevnte møte. Eventuelt

Detaljer

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET

Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møteprotokoll Fauske Kommune KOMMUNESTYRET Møtedato: 27.02.2003 Fra kl. 10:00 Til behandling: Sakene 001/03-013/03 Møte nr: 1/2003 Til kl. 16:30 Møtested: Fauske samfunnshus, storsalen TILSTEDE PÅ MØTET:

Detaljer

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00

Dyrøy kommune. Møteprotokoll. Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Dyrøy kommune Den lærende kommune Møteprotokoll Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom 1, Kommunehuset Dato: 20.03.2007 Tidspunkt: 15:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Rolf

Detaljer

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL

KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL KARLSØY KOMMUNE PROTOKOLL Utvalg: Kommunestyret Møtested: UL Valhall, Kristoffervalen Møtedato: 20.06.2007 Tilstede på møtet: Hanny Ditlefsen, Bent Gabrielsen, Ann-Ellen Johansen, Asle Cebakk, Svein-Egil

Detaljer