HP 3PAR-avstemmingstjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP 3PAR-avstemmingstjeneste"

Transkript

1 HP 3PAR-avstemmingstjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP 3PAR-avstemmingstjenesten bidrar til å avstemme data på tvers av en HP 3PAR-array for å utnytte egenskapene til array-arkitekturen. Tjenesten sørger for analyse, planlegging og implementering av dataflytting og/eller fysisk flytting av stasjonsmagasiner innenfor en array. HP 3PAR-avstemmingstjenesten kan inkludere: Fysisk flytting av stasjonsmagasiner innenfor en HP 3PAR-array eller mellom HP 3PAR-arrayer Dataflytting innenfor en HP 3PAR-array Tjenesten innbefatter ikke innledende utplassering av HP 3PAR-lagringssystemets maskin- eller programvare, og heller ikke utplassering av 3PAR-oppgraderingsprodukter. Separate tjenester er tilgjengelig. Omkonfigurering av en eksisterende array (for eksempel virtuelle volumer, verter eller SAN) er utelukket fra denne tjenesten. Ekstra konfigurerings- og integreringsaktiviteter kan leveres mot en økning i prisen. Fordeler med tjenesten Gjør at IT-ressursene kan konsentrere seg om sine kjerneoppgaver og prioriteringer Reduserer implementeringstiden i tillegg til innvirkningen på og risikoen for lagringsmiljøet Bidrar til å sikre en vellykket avstemming gjennom HPs planlegging og koordinering Bidrar til en mer effektiv utnyttelse av HP 3PAR-lagringssystemet Hovedpunkter om tjenesten Planlegging og koordinering av tjenesten Igangsetting av tjenesten Installasjonsverifiseringstester (IVT) Kundeorienteringsmøte

2 Spesifikasjoner Tabell 1. Om tjenesten Funksjon Leveransespesifikasjoner En HP-tjenestespesialist vil planlegge alle nødvendige aktiviteter, inkludert identifisering av alle forutsetninger (se avsnittet Berettigelse til tjenesten), og tidfeste levering av tjenesten til et gjensidig avtalt tidspunkt, som skal være i HPs vanlige lokale kontortid utenom HPs fridager, hvis ikke noe annet er avtalt. Alle tjenester som ytes utenom HPs vanlige kontortid, kan være gjenstand for tilleggskostnader. Tjenestespesialisten vil sørge for planleggings- og koordineringsaktivitetene som er beskrevet nedenfor, enten via fjernsamband eller på stedet, slik HP finner det best. Planlegging og koordinering av tjenesten Tjenestespesialisten vil utføre følgende planleggings- og koordineringsaktiviteter: Kommunisere med kunden, inkludert håndtere spørsmål fra kunden om levering av tjenesten Kontrollere, ved hjelp av en førleveringssjekkliste, at alle forutsetninger for tjenesten er oppfylt Tidfeste tjenesten til et gjensidig avtalt tidspunkt Be om all nødvendig informasjon fra kunden Lage en skriftlig implementeringsplan, som skal tjene som veiledning ved koordinering av tjenesteleveransene Tjenestespesialisten vil utføre følgende implementeringsaktiviteter for tjenesten: Koordinere implementering av tjenesten Bekrefte at alle tjenesteforutsetninger som er identifisert i førleveringssjekklisten, har blitt oppfylt av kunden Igangsetting av tjenesten Identifisere eventuelle endringer i kundens HP 3PAR-miljø som kan ha innvirkning på implementeringen av tjenesteplanen Vurdere om implementeringsplanen dekker kundens behov Implementere avstemmingstjenesten i henhold til implementeringsplanen Konfigurere aktuelle fjernovervåkings- og supportløsninger fra HP som støttes, der det er aktuelt Tjenestespesialisten vil utføre de aktuelle verifiseringstestene for å kontrollere produktets funksjonalitet etter levering av avstemmingstjenesen, inkludert kontroll av: Installasjonsverifiseringstester (IVT) Vertskommunikasjon til berørte volumer Gjenoppretting av HP 3PAR Adaptive Optimization-funksjonalitet, hvis lisensiert At samlet array-status er grønn At fjernsupportverktøy er installert og i drift, der det er aktuelt Tjenestespesialisten vil holde et orienteringsmøte av opptil én times varighet med sikte på å gå gjennom endringene som er gjort i systemet som følge av tjenesteleveransen. Under orienteringsmøtet vil tjenestespesialisten: Kundeorienteringsmøte Oppsummere tjenesten slik den er levert Ta en kort runde med spørsmål og svar Orienteringsmøtet er uformelt og er ikke tenkt som en klasseromsaktivitet eller som en erstatning for formell produktopplæring. 2 HP Technology Services reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge Standard Betingelser Salg & Service, eller som kunden

3 Berettigelse til tjenesten Kunden må oppfylle følgende maskinvare- og programvareforutsetninger før vi kan starte leveringen av tjenesten på stedet. Forutsetningene inkluderer, men er ikke begrenset til, følgende: Kundens HP 3PAR-lagringssystem må være fullt operativt i en konfigurasjon og i et miljø som støttes av HP, og vertskommunikasjon må være tilgjengelig og operativ. Kunden må sørge for de nødvendige nettverksressursene, slik at HP kan fjernlevere deler av denne tjenesten. Kunden vil bekrefte at deres datasikkerhetskopier er oppdatert før levering av denne tjenesten. Begrensninger av tjenesten Hvis ikke noe annet er angitt i dette dokumentet eller i en separat arbeidsbeskrivelse, vil aktiviteter som, men ikke begrenset til, de følgende være utelukket fra denne tjenesten: Aktiviteter som ikke er identifisert særskilt i kundens tjenesteimplementeringsplan Installering av oppgraderingskomponenter; en separat tjeneste er påkrevd for å installere systemoppgraderinger Integrering med maskinvare- eller programvarekomponenter som ikke støttes av HP 3PARlagringssystemproduktet Inform OS-oppgraderinger; oppgradering til en aktuell versjon av Inform OS, om nødvendig, må finne sted før levering av tjenesten og er tilgjengelig som en separat tjeneste Implementering av programvarerevisjoner, inkludert "hot fixes", rettelser, "service packs" eller oppgraderinger fra tidligere versjoner i kundens eksisterende SAN og vertsmiljø Konfigurering, rådgivning og opplæring i HP 3PAR-tilleggsprogramvare som Adaptive Optimization, Dynamic Optimization, MPIO, Policy Manager, Recovery Manager, Remote Copy, System Reporter, System Tuner, Virtual Copy og Virtual Domains; separate tjenester er tilgjengelig for disse produktene Design eller implementering av høytilgjengelighets- og andre komplekse konfigurasjoner, som vertsklynger Design eller implementering av vertsbaserte logiske volumer og tilhørende filsystemstrukturer Utplasseringsaktiviteter, inkludert planlegging, design, vurdering og konfigurering av svitsjteknologi i forbindelse med implementering av et nytt SAN eller omplassering eller utvidelse av et eksisterende SAN Ytelsestesting eller modellering Flytting av data mellom arrayer Driftsmessig testing av applikasjoner eller løsing av kommunikasjons-, nettverks- eller kompatibilitetsproblemer eller problemer som ikke er knyttet til HP 3PAR-lagringssystemproduktet Bruk av Adaptive Optimization til å utforme, opprette og implementere Adaptive Optimization-policyer; policydesign, -oppretting og -implementering kan utføres ved bruk av policyimplementeringstjenesten for HP 3PAR Adaptive Optimization, som er tilgjengelig via HP Proactive Select-tjenesten HP Technology Services reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge Standard Betingelser Salg & Service, eller som kunden 3

4 Kundens ansvar Kunden må: Kontakte en HP-tjenestespesialist innen 90 dager etter kjøpedatoen for å planlegge leveringen av tjenesten Koordinere iverksetting av tjenesten på tredjepartsvedlikeholdte produkter (der det er aktuelt) med HP Påse at alle forutsetninger for tjenesten, slik de er beskrevet i avsnittet Berettigelse til tjenesten, er oppfylt Fullføre og returnere den forutsatte førleveringssjekklisten fra HP til tjenestespesialisten minst to uker før oppstart av tjenesten, inkludert array-konfigurasjonsinformasjon for oppgraderingsinstallasjoner, der det er nødvendig Utpeke en person i kundens personale som på vegne av kunden skal sørge for alle godkjenninger, skaffe til veie informasjon og ellers være tilgjengelig for å bistå HP i å legge til rette for levering av tjenesten Sørge for at all maskinvare, firmware og programvare som tjenestespesialisten vil trenge for å levere denne tjenesten, er tilgjengelig og at programvareproduktene er riktig lisensiert, Til enhver tid under levering av tjenesten sørge for tilgjengelighet av en eller flere personer som kan gi tilgang på administratornivå til systemene hvor arbeidet skal utføres Sørge for all nødvendig nettverks- og administrativ assistanse for å muliggjøre tilkobling til HP 3PARlagringssystemet og tillate HPs fjernovervåkings- og supportverktøy å kommunisere med HP Support Center Sørge for all nødvendig administrasjon for å muliggjøre ende-til-ende-tilkobling av HP 3PAR-lagringssystemet, inkludert nettverk, SAN-fiber og vert Sørge for server- og nettverksressurser som oppfyller kravene til ekstra programvareprodukter, som Information Management Console Sørge for at alle mulige forutsatte firmware- eller driveravhengighetsforhold i miljøet er håndtert før levering av tjenesten på stedet starter Overholde lisensieringsvilkår og -betingelser angående bruk av eventuelle HP-tjenesteverktøy som brukes til levering av denne tjenesten, eller supportverktøy som brukes til løpende fjernovervåking, der det er aktuelt Være ansvarlig for alle datasikkerhetskopierings- og gjenopprettingsoperasjoner Sørge for et egnet arbeidsområde for levering av tjenesten, inkludert tilgang til en ekstern telefonlinje, strøm og eventuelle nettverkstilkoblinger som kreves Gi HP full og ubegrenset tilgang til alle steder der tjenesten skal utføres Utføre andre rimelige aktiviteter for å hjelpe HP med å identifisere eller løse problemer, på forespørsel fra HP Generelle bestemmelser/andre utelukkelser HP forbeholder seg retten til å endre pris på denne tjenesten hvis kunden ikke tidfester og legger til rette for påfølgende levering innen 90 dager etter kjøpet. HP forbeholder seg retten til å belaste kunden, basert på tid og materiell, for eventuelt ekstra arbeid ut over tjenestepakkens pris som kan følge av arbeid som kreves for å håndtere tjenesteforutsetninger eller andre krav som ikke er oppfylt av kunden. HPs evne til å levere tjenesten er avhengig av kundens fulle og presise samarbeid med HP, i tillegg til nøyaktigheten og fullstendigheten av eventuell informasjon og data som kunden gir HP. Tjenesten leveres innenfor HPs vanlige arbeidstid lokalt. Levering av tjenesten utenom disse tidene er tilgjengelig mot et tillegg i prisen. Denne tjenesten leveres som én enkelt, sammenhengende hendelse hvis ikke noe annet er angitt av HP. Hvis kundens ressurstilgjengelighet eller andre begrensninger hos kunden forsinker installeringen eller krever ekstra besøk ut over det definerte omfanget av tjenesten, kan det påløpe ekstra kostnader. Deler av denne tjenesten leveres via fjernsamband eller på stedet, ut fra HPs vurdering. Reisekostnader kan påløpe; ta kontakt med det lokale kontoret. 4 HP Technology Services reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge Standard Betingelser Salg & Service, eller som kunden

5 Unntak fra denne tjenesten er blant annet følgende tjenester (listen er ikke utfyllende): Igangsetting av tjeneste på maskinvare som ikke dekkes av HP-garanti eller servicevedlikeholdskontrakt Igangsetting av tjeneste på maskinvare som dekkes av tredjeparts vedlikeholdskontrakt Tjenester som, etter HPs vurdering, er nødvendig på grunn av uautoriserte forsøk på installering, reparasjon, vedlikehold eller endring av maskinvare, firmware eller programvare utført av personell utenfor HP Tjenester som kreves av årsaker som ikke har med HP-vedlikeholdt maskinvare eller programvare å gjøre Alle tjenester som ikke er klart spesifisert i dette dokumentet Bestillingsinformasjon Tilgjengelighet av tjenesten er begrenset til kvalifiserte produkter og kan variere hos lokale ressurser. Hvis du ønsker mer informasjon eller ønsker å bestille HP 3PAR-avstemmingstjenesten, kan du kontakte en lokal HPrepresentant eller autorisert HP-kanalpartner og henvise til følgende produktnummer: HA124A1 #5SV for HP 3PAR Rebalance Care Pack-tjeneste Mer informasjon Hvis du ønsker mer informasjon om HP-tjenester, kan du kontakte våre verdensomspennende salgskontorer eller besøke vår nettsteder: Vær tilkoblet hp.com/go/getconnected Aktuelle driver-, support- og sikkerhetsvarsler fra HP leveres direkte til skrivebordet Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og tjenester er fastsatt i den uttrykte erklæringen om begrenset garanti, som følger med hvert produkt og hver tjeneste. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes på den måten at det utgjør en tilleggsgaranti eller et ekstra vilkår, verken uttrykt eller underforstått og verken i sak eller juridisk sett. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. HP Technology Services reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge Standard Betingelser Salg & Service, eller som kunden 4AA4-0280NOE, 1. utgave, juli 2012 Dette er et digitalt HP Indigo-trykk.

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning HP Services Tekniske data Installerings- og oppstartstjenesten for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning sørger for installering

Detaljer

HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester Vårt team av supportspesialister vil raskt starte problemløsningen på systemet for å påse

Detaljer

HP-maskinvareutskifting for forbrukere

HP-maskinvareutskifting for forbrukere Dataark HP-maskinvareutskifting for forbrukere HP Care Pack-tjenester Fordeler med tjenesten Praktisk dør-til-dør-tjeneste Rimeligere alternativ til reparasjon på stedet Fraktkostnadene betales av HP Hovedpunkter

Detaljer

HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service kombinerer bransjeledende teknisk assistanse med proaktive tjenester for å forbedre IT-miljøets stabilitet, tilgjengelighet

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

Oversikt over tjenesten

Oversikt over tjenesten Dataark Returtjeneste for HP ekstern maskinvaresupport for forbrukere HP Care Pack-tjenester Tjenestefordeler Fleksible forsendelsesmuligheter Pålitelig og rimelig alternativ til support på stedet for

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("Avtalen") inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og

Detaljer

HPs distribusjonstjenester: Installasjonstjeneste

HPs distribusjonstjenester: Installasjonstjeneste Dataark HPs distribusjonstjenester: HPs datamaskin- og skrivertjenester Tjenestefordeler Installasjon av datamaskiner og skrivere som er IT- og bruksklare Standard installering over hele verden Enkelt

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenestebeskrivelse Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenesteoversikt Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte er en kundestøttetjeneste som kommer i tillegg til de lovpålagte

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien

Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Tjenestebeskrivelse Service for å sette inn nytt batteri (BRS) ved forseglede batterier og som er utenfor garantien Introduksjon Dell har gleden av å tilby og sette inn nytt batteri ved forseglede batterier

Detaljer

KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER

KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER AVTALEVEDLEGG 1 OVERSIKT OVER DEFINISJONER OG GENERELLE TJENESTER 1. Symantec-tjenester

Detaljer

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Anvendelighet Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse (DPR) gjelder for alle Microsoft-leverandører som samler inn, bruker, distribuerer,

Detaljer

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1.

STANDARDBESTEMMELSER. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015. 1. Canon Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.3 Dato 20. april 2015 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter gjelder

Detaljer

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning

Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning Kaspersky Small Office Security 2 Installasjonsveiledning PROGRAMVERSJON: 9.1 Kjære bruker! Takk for at du har valgt produktet vårt. Vi håper at du vil finne denne dokumentasjonen nyttig og at den vil

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), innput-enhet

Detaljer

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013

Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 Serit Østereng IT Norges standardbetingelser for levering av produkter og tjenester Versjon 4.0 - Dato 6. mars 2013 STANDARDBESTEMMELSER 1.1 Anvendelse 1.1.1 Salg av produkter For salg og levering av produkter

Detaljer

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042.

Tjenesten leveres av SBS Discovery AS ( SBS Discovery ), Nydalen Allé 37, 0484 Oslo, org.nr: 831 193 042. 1 Avtaleinngåelse Disse vilkårene ( Brukervilkårene ) utgjør avtalen mellom deg og SBS Discovery ( Avtalen ), og regulerer din bruk av SBS Discoverys tjeneste ( Tjenesten ), slik denne til hver tid leveres

Detaljer

Dell Channel-forhandleravtale

Dell Channel-forhandleravtale Dell Channel-forhandleravtale 1. Hva er dette dokumentet? 1.1 Dette dokument ( Avtalen) utgjør vilkårene for virksomheter som ønsker å kjøpe hardware, software og dertil relaterte produkter, inkl. printere

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013

Active 24 Brukeravtale. Publisert: januar 2013 Active 24 Brukeravtale Publisert: januar 2013 Norsk BRUKERAVTALE FOR ACTIVE 24s PRODUKTER OG TJENESTER Denne avtalen regulerer avtaleforholdet mellom deg og Active 24 Norway AS, (Org.nr. 997 559 762),

Detaljer

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon

Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD. Introduksjon Betingelser og vilkår VIKTIG JURIDISK MERKNAD Introduksjon Denne juridiske merknaden gjelder alt innholdet i denne bestillingsmotoren. Vi ber deg ta deg tid til å lese disse vilkår og betingelser for bruk

Detaljer

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE

LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE LISENSAVTALE FOR SLUTTBRUKERE VED Å LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE, ÅPNE ELLER BRUKE DENNE PROGRAMVAREN, GODTAR DU BETINGELSENE I DENNE AVTALEN. HVIS DU GODTAR DISSE BETINGELSENE PÅ VEGNE AV EN ANNEN PERSON

Detaljer

Generelle vilkår for bedriftskunder

Generelle vilkår for bedriftskunder Generelle vilkår for bedriftskunder Informasjon om selskapet: Kontraktpartner for alle avtaler som inngås via nettstedet www.staples.no (heretter kalt «nettsted»), er: Staples Norway AS, Online (heretter

Detaljer

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection)

2. ulykkesskade med tyveribeskyttelse (Accidental Damage with Theft Protection) Accidental Damage Protection and Accidental Damage with Theft Protection (forsikring mot skade som følge av uhell og ulykkesskade med tyveribeskyttelse) Betingelser for dekning Oversikt Dette dokumentet

Detaljer

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG)

BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) BBM CHANNELS ADDENDUM (TILLEGG) Velkommen til BBM Channels, et sosialt nettverkstilbud innenfor BBM som utvider nettverket ditt ut over dine familie- og vennekrets og gjør det mulig for deg å komme i kontakt

Detaljer