HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste"

Transkript

1 HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data Riktig konfigurering av lagringsmaskinvare er avgjørende for å forbedre effektiviteten til lagringsenhetene. Når det gjelder virtuelle volumkonfigurasjoner ut over det som gis gjennom utvalget av installerings- og oppstartstjenester, eller utplassering av lagringsutstyr fra HP, sørger HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjenesten for de aktivitetene som organisasjonen trenger for å designe og implementere en ny LUN-, virtuell volum- eller virtuell diskkonfigurasjon (Vdisk). Med assistanse fra deres utpekte IT-lagringsadministrator vil en HP-sertifisert tjenestespesialist gå i gang med registreringsprosessen som skal hjelpe HP med å forstå virksomheten i deres organisasjon og lagringsapplikasjonsbehovene. Dette samarbeidet danner grunnlaget for planlegging, design og realisering av en tilpasset lagringskonfigurasjon. Når dere har godkjent konfigurasjonen, vil den HP-sertifiserte tjenestespesialisten gjennomføre konfigurasjonsplanen og utføre en rekke verifiseringstester på installasjonen, som beskrevet nedenfor under Tjenestefunksjoner. Denne tjenesten er tilgjengelig for følgende lagringssystemer fra HP på de respektive operativsystemene som støttes: HP P9000 XP-disksystemer HP P6000/EVA-disksystemer HP 3PAR-lagringssystemer Tjenesten er begrenset til en enkelt array- og virtuell volumkonfigurasjon og presentasjon for opptil 16 verter. Ytterligere tjenester er påkrevd for større miljøer. Fordeler med tjenesten Design og implementering av en godkjent virtuell volumkonfigurasjon En tilpasset virtuell volumdesign- og implementeringsplan som støtter opp om deres unike konfigurasjonskrav Tilgjengelighet av en HP-tjenestespesialist til å svare på grunnleggende spørsmål om tjenesten under orienteringsmøte Hovedpunkter om tjenesten Tjenesteplanlegging Iverksetting av tjenesten Installasjonsverifiseringstester (IVT) Kundeorienteringsmøte

2 Spesifikasjoner Tabell 1. Om tjenesten Funksjon Tjenesteplanlegging Iverksetting av tjenesten Installasjonsverifiseringstester (IVT) Kundeorientering Leveransespesifikasjoner En HP-sertifisert tjenestespesialist vil planlegge alle nødvendige aktiviteter og tidfeste levering av tjenesten til et tidspunkt som avtales mellom HP eller en HP-sertifisert kanalpartner og kunden, men dette skal være i HPs vanlige lokale kontortid og utenom HPs fridager hvis ikke noe annet er avtalt med HP eller den HP-sertifiserte kanalpartneren. Alle tjenester som ytes utenom HPs vanlige kontortid, vil være gjenstand for tilleggskostnader. Tjenesteplanleggingsaktivitetene vil omfatte: Kommunikasjon med kunden, inkludert kundehenvendelser om levering av tjenesten Verifisering, ved hjelp av en førleveringssjekkliste, av at alle forutsetninger for tjenesten er oppfylt Tidfesting av tjenestelevering på et gjensidig avtalt tidspunkt Utarbeiding av en skriftlig implementeringsplan for virtuelle volumer, som vil tjene som prosjektplan for tjenesten Iverksettingsaktivitetene for tjenesten omfatter: Presentasjon av tjenesteleveringsagendaen Utvikling av en tilpasset virtuell volumdesign som er skreddersydd for kundens programvareapplikasjons- og forretningsbehov, slik dette er beskrevet av kundens IT-lagringsadministrator, databaseadministrator eller en forhåndsutpekt IT-medarbeider hos kunden Implementering av en kundegodkjent virtuell volumdesign Konfigurering av tilleggsbaner i kundens eksisterende, HP-støttede SAN Utarbeiding av konfigurasjonsdokumentasjon HP vil utføre de aktuelle installasjonsverifiseringstestene som kreves for denne tjenesten, inkludert selvtester ved oppstart (POST) og kontroll av at virtuelle volumer er synlige for forhåndsutpekte verter. Tjenestespesialisten vil avholde et orienteringsmøte av opptil to (2) timers varighet på det installerte HP-disksystemet på et gjensidig avtalt tidspunkt, som vil inkludere: En gjennomgang av konfigurasjonsdokumentasjonen som er nevnt ovenfor, som skisserer lagringstopologien til den virtuelle volumdesignen og de tilhørende vertene En kort runde med spørsmål og svar Orienteringsmøtet er uformelt og holdes vanligvis på en administrasjonskonsoll med utvalgte medlemmer av kundens personale, og er ikke tenkt som en klasseromsaktivitet eller som en erstatning for formell produktopplæring. 2 HP Technology Services reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge Standard Betingelser Salg & Service, eller som kunden

3 Berettigelse til tjenesten Kunden må oppfylle følgende forutsetninger før denne tjenesten kan leveres: Kundens HP-lagringsprodukt må være installert, konfigurert, i drift og i en konfigurasjon som støttes av HP. Kundens eksisterende operativsystemplattform(er) må støttes av og være kompatible med HPlagringsproduktet som den dokumenterte virtuelle volumkonfigurasjonen skal implementeres på. SAN-tilkobling må være tilgjengelig og i drift på stedet hvor lagringsproduktet er installert. Kunden må installere eventuelle anbefalte verts- eller SAN-baserte programvareoppgraderinger, rettelser, enhetsdrivere eller multipathing-programvare. Begrensninger av tjenesten Hvis ikke noe annet er angitt i dette dokumentet eller i en separat arbeidsbeskrivelse, vil aktiviteter som, men ikke begrenset til, følgende være utelukket fra denne tjenesten: Virtuell volumdesign og implementering på mer enn én lagrings, mer enn 16 verter eller mer enn fem OS-typer; hver array krever bestilling av et separat eksemplar av tjenesten, og verter og OS-typer ut over de angitte grensene krever tilleggstjenester Maskinvareinstallering og fjerning eller flytting av array-komponenter, som diskstasjoner og adapterkort Planlegging og installering av firmware-oppgraderinger for array Kablingsinstallering som involverer kabelkanaler, kabelgater, patch-paneler og flytting/plassering av gulvpaneler i datarommet Implementering av høytilgjengelighets- og andre komplekse konfigurasjoner, som vertsklynger Implementering av vertsbaserte logiske volumer og tilhørende filsystemstrukturer Installering av operativsystemrettelser og eventuelle tilhørende enhetsdrivere Migrering av eksisterende data til ny array eller til en ny konfigurasjon i en eksisterende array, som migrering av eksisterende data til behovsfordelte (thin-provisioned) volumer Installering og konfigurering av vertsbasert programvare for array-enhetsbehandling; installering av vertsbasert array-behandlingsprogramvare som krever separate tjenester Installering, konfigurering eller integrering av HP datareplikeringsprodukter som HP Business Copy-, Continuous Access-, Remote Copy- og Virtual Copy-programvare Installering av tynnklientprogramvare; aktuell tynnklientprogramvare må være riktig lisensiert og installert Planlegging, design, implementering eller vurdering av kundens totale SAN- eller fiberarkitektur Installering av nye SAN-enheter eller omplassering av eksisterende enheter, inkludert men ikke begrenset til huber, svitsjer og dirigenter Prosjektstyring av andre leverandører når tredjeparts verter, SAN-enheter eller sammenkoblingsenheter blir knyttet til det aktuelle lagringssystemet HP Technology Services reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge Standard Betingelser Salg & Service, eller som kunden 3

4 Kundens ansvar Kunden må: Kontakte en HP-tjenestespesialist innen 90 dager etter kjøpsdatoen for å planlegge leveringen av tjenesten Påse at alle forutsetninger for tjenesten, slik de er beskrevet nedenfor under Berettigelse til tjenesten, er oppfylt Utpeke en person i kundens personale som på vegne av kunden skal sørge for alle godkjenninger, skaffe til veie informasjon og ellers være tilgjengelig for å bistå HP i å legge til rette for levering av tjenesten Sørge for deltakelse fra kundens IT-lagringsadministrator, databaseadministrator og utvalgt annet personell i diskusjoner av kundens forretnings- og driftsmessige målsettinger, i tillegg til eventuelle spesielle krav Sørge for all nødvendig administrasjon for å muliggjøre ende-til-ende-tilkobling av HP-lagringsproduktet, inkludert nettverk, SAN-fiber og vert Sørge for all nødvendig nettverks- og administrativ assistanse for å muliggjøre tilkobling til HPlagringsproduktet og tillate HPs fjernovervåkings- og supportverktøy å kommunisere med HP Support Center Fullføre og returnere den forutsatte førleveringssjekklisten fra HP til tjenestespesialisten minst to uker før oppstart av tjenesten, inkludert array-konfigurasjonsinformasjon for oppgraderingsinstallasjoner, der det er nødvendig Sørger for en oppdatert lagringsplan, der det er aktuelt Til enhver tid under levering av tjenesten sørge for tilgjengelighet av en eller flere personer som kan gi tilgang på administratornivå til systemene hvor arbeidet skal utføres Sørge for at all maskinvare, firmware og programvare som HPs tjenestespesialist vil trenge for å levere tjenesten, er tilgjengelig og, når det gjelder programvareprodukter, er ordentlig lisensiert Sørge for at alle mulige forutsatte firmware- eller driveravhengighetsforhold i miljøet er håndtert før levering av tjenesten på stedet starter Sørge for server- og nettverksressurser som oppfyller kravene til ekstra lagringsprogramvareprodukter Koordinere iverksetting av tjenesten på tredjepartsvedlikeholdte produkter (der det er aktuelt) med HP Overholde lisensieringsvilkår og -betingelser angående bruk av eventuelle HP-tjenesteverktøy som brukes til levering av denne tjenesten, eller supportverktøy som brukes til løpende fjernovervåking, der det er aktuelt Være ansvarlig for alle datasikkerhetskopierings- og gjenopprettingsoperasjoner Gi HP full og ubegrenset tilgang til alle steder der tjenesten skal utføres Sørge for et egnet arbeidsområde for levering av tjenesten, inkludert tilgang til en ekstern telefonlinje, strøm og eventuelle nettverkstilkoblinger som kreves Utføre andre rimelige aktiviteter for å hjelpe HP med å identifisere eller løse problemer, på forespørsel fra HP 4 HP Technology Services reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge Standard Betingelser Salg & Service, eller som kunden

5 Generelle bestemmelser/andre utelukkelser HP forbeholder seg retten til å endre pris på denne tjenesten hvis kunden ikke tidfester og legger til rette for påfølgende levering innen 90 dager etter kjøpet. Tjenesten leveres innenfor HPs vanlige arbeidstid lokalt. Levering av tjenesten utenom disse tidene er tilgjengelig mot et tillegg i prisen. HP forbeholder seg retten til å belaste kunden, basert på tid og materiell, for eventuelt ekstra arbeid ut over tjenestepakkens pris som kan følge av arbeid som kreves for å håndtere tjenesteforutsetninger eller andre krav som ikke er oppfylt av kunden. HPs evne til å levere tjenesten er avhengig av kundens fulle og presise samarbeid med HP, i tillegg til nøyaktigheten og fullstendigheten av eventuell informasjon og data som kunden gir HP. Deler av denne tjenesten leveres via fjernsamband eller på stedet, ut fra HPs vurdering. Reisekostnader kan påløpe; ta kontakt med det lokale kontoret. Unntak fra denne tjenesten er blant annet følgende tjenester (listen er ikke utfyllende): Tjenester som, etter HPs vurdering, er nødvendig på grunn av uautoriserte forsøk på installering, reparasjon, vedlikehold eller endring av maskinvare, firmware eller programvare utført av personell utenfor HP Tjenester som kreves av årsaker som ikke har med HP-vedlikeholdt maskinvare eller programvare å gjøre Iverksetting av tjeneste på maskinvare som ikke dekkes av HP-garanti eller servicevedlikeholdskontrakt Iverksetting av tjeneste på maskinvare som dekkes av tredjeparts vedlikeholdskontrakt Alle tjenester som ikke er klart spesifisert i dette dokumentet Bestillingsinformasjon Hvis du ønsker mer informasjon eller vil bestille HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjenesten, kan du kontakte en lokal HP-representant og referere til følgende produktnumre: HA124A1#5KA for HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste for P9000/XP HA124A1#5KB for HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste for P6000/EVA HA124A1#5KB for HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjeneste for 3PAR Mer informasjon Hvis du ønsker mer informasjon om HP Storage Virtual Volume Design and Implementation-tjenesten, kan du kontakte et av våre salgskontorer, som dekker hele verden, eller besøke vår nettside: Vær tilkoblet hp.com/go/getconnected Aktuelle driver-, support- og sikkerhetsvarsler fra HP leveres direkte til skrivebordet Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. De eneste garantiene for HP-produkter og tjenester er fastsatt i den uttrykte erklæringen om begrenset garanti, som følger med hvert produkt og hver tjeneste. Ikke noe i dette dokumentet skal tolkes på den måten at det utgjør en tilleggsgaranti eller et ekstra vilkår, verken uttrykt eller underforstått og verken i sak eller juridisk sett. HP skal ikke holdes ansvarlig for tekniske eller redaksjonelle feil eller utelatelser i dette dokumentet. HP Technology Services reguleres av det gjeldende dokumentet Hewlett-Packard Norge Standard Betingelser Salg & Service, eller som kunden 4AA2-3764NOE, februar 2012 Dette er et digitalt HP Indigo-trykk.

HP 3PAR-avstemmingstjeneste

HP 3PAR-avstemmingstjeneste HP 3PAR-avstemmingstjeneste HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP 3PAR-avstemmingstjenesten bidrar til å avstemme data på tvers av en HP 3PAR-array for å utnytte egenskapene til array-arkitekturen. Tjenesten

Detaljer

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning

Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning Installerings- og oppstartstjeneste for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning HP Services Tekniske data Installerings- og oppstartstjenesten for HP X5520 G2 nettverkslagringsløsning sørger for installering

Detaljer

HP Installasjons- og oppstartstjeneste for HP BladeSystem c-class-infrastruktur (OS + ICE)

HP Installasjons- og oppstartstjeneste for HP BladeSystem c-class-infrastruktur (OS + ICE) HP Installasjons- og oppstartstjeneste for HP BladeSystem c-class-infrastruktur (OS + ICE) HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP installasjons- og oppstartstjeneste for HP BladeSystem c-class-infrastruktur

Detaljer

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP Technology Services kontraktsfestede tjenester Tekniske data HP support på stedet for maskinvare gir fjernassistanse og support på stedet for kvalifisert maskinvare

Detaljer

HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP maskinvaresupport på stedet med 6 timers garantert reparasjonstid HP kontraktsfestede kundesupporttjenester Vårt team av supportspesialister vil raskt starte problemløsningen på systemet for å påse

Detaljer

HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid

HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid HP Care Pack-tjenester HP Maskinvaresupport på stedet med garantert reparasjonstid gir IT-ledere tilgang til et team av supportspesialister som

Detaljer

HP-maskinvareutskifting for forbrukere

HP-maskinvareutskifting for forbrukere Dataark HP-maskinvareutskifting for forbrukere HP Care Pack-tjenester Fordeler med tjenesten Praktisk dør-til-dør-tjeneste Rimeligere alternativ til reparasjon på stedet Fraktkostnadene betales av HP Hovedpunkter

Detaljer

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE

HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP SUPPORT PÅ STEDET FOR MASKINVARE HP Care Pack-tjenester Tekniske data HP support på stedet for maskinvare gir fjernassistanse og support på stedet av høy kvalitet for maskinvaren som er dekket, og hjelper

Detaljer

HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester

HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service HP kontraktsfestede kundesupporttjenester HP Proactive 24 Service kombinerer bransjeledende teknisk assistanse med proaktive tjenester for å forbedre IT-miljøets stabilitet, tilgjengelighet

Detaljer

HP maskinvarestøtte på stedet

HP maskinvarestøtte på stedet Dataark HP maskinvarestøtte på stedet HP Care Pack-tjenester Tjenesten inkluderer Støtte og fjerndiagnostisering av problemer Maskinvarestøtte på stedet Erstatningsdeler og materialer er inkludert Fastvareoppdateringer

Detaljer

HP sikkerhetsvurderingstjenester HP Technology Services per hendelse

HP sikkerhetsvurderingstjenester HP Technology Services per hendelse HP sikkerhetsvurderingstjenester HP Technology Services per hendelse Forretningsinformasjon og intellektuell eiendom er uvurderlige aktiva som man ikke har råd til å miste eller dele med uautoriserte brukere.

Detaljer

International Passport Advantage Express Agreement

International Passport Advantage Express Agreement International Passport Advantage Express Agreement Denne IBM International Passport Advantage Express Agreement ( Avtalen ) og eventuelle tilhørende Tilleggsbetingelser, Bruksbetingelser og Transaksjonsdokumenter

Detaljer

HPs distribusjonstjenester: Installasjonstjeneste

HPs distribusjonstjenester: Installasjonstjeneste Dataark HPs distribusjonstjenester: HPs datamaskin- og skrivertjenester Tjenestefordeler Installasjon av datamaskiner og skrivere som er IT- og bruksklare Standard installering over hele verden Enkelt

Detaljer

Begrenset garanti og teknisk støtte

Begrenset garanti og teknisk støtte Oppbevares for framtidig referanse Begrenset garanti og teknisk støtte Europa, Midtøsten og Afrika (EMEA) Dette dokumentet inneholder informasjon om begrenset garanti for datamaskinprodukter innkjøpt i

Detaljer

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk

Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Tjenestebeskrivelse Ekstern konfigurering av en Dell KACE K1000, Service Desk Innledning til tjenesteavtalen Denne tjenesten gir fjernimplementering av ett enkelt Dell KACE K1000-series appliance for å

Detaljer

IBM Generelle betingelser

IBM Generelle betingelser IBM Generelle betingelser Disse IBM Generelle betingelser regulerer transaksjoner der Kunden kjøper Maskiner, anskaffer lisens til ICAprogrammer, anskaffer lisens til Programmer samt anskaffer Tjenester,

Detaljer

Oversikt over tjenesten

Oversikt over tjenesten Dataark Returtjeneste for HP ekstern maskinvaresupport for forbrukere HP Care Pack-tjenester Tjenestefordeler Fleksible forsendelsesmuligheter Pålitelig og rimelig alternativ til support på stedet for

Detaljer

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services

ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services ServicePac-avtale om Maintenance, Maintenance Upgrade og Warranty Upgrade Services VIKTIG MERKNAD: LES NØYE DISSE BETINGELSENE FOR LEVERING AV SERVICEPAC-TJENESTER FOR IBM WARRANTY SERVICE UPGRADE, IBM

Detaljer

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag

Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag Beskrivelse av Dell-tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag I. Oversikt over tjenesten Internasjonal service på stedet neste arbeidsdag (INBD International Next Business Day) Internasjonal

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Abonnementsavtale for modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen ("Avtalen") inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og

Detaljer

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2

LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS GP 2013 SP2 MICROSOFT DYNAMICS NAV 2013 R2 Disse lisensvilkårene ( avtalen ) utgjør en rettslig bindende avtale mellom deg og Microsoft Corporation

Detaljer

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor.

Såfremt du etterlever disse lisensvilkårene, har du de rettighetene som er beskrevet nedenfor. LISENSVILKÅR FOR MICROSOFT-PROGRAMVARE MICROSOFT DYNAMICS AX 3.x, AX 4.x, AX 2009 MICROSOFT DYNAMICS GP 9.x, GP 10.x, GP 2010 MICROSOFT DYNAMICS NAV 4.x, NAV 5.x, NAV 2009 MICROSOFT DYNAMICS SL 6.x, SL

Detaljer

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden»)

Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») Share Controls generelle forretningsvilkår for bedrifter av 1.3.2015 Lisensavtale mellom Share Control AS («Share Control») og sluttbruker («Kunden») 1. Innledende bestemmelser Denne avtale («Avtalen»)

Detaljer

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell

Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Tjenestebeskrivelse Modulbaserte tjenester fra Dell Oversikt over vilkår og betingelser Denne avtalen inngås mellom kunden ("Du" eller "Kunden") og Dell for levering og bruk av Modulbaserte tjenester på

Detaljer

KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER

KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER KUN TJENESTEBESKRIVELSENE ELLER AVTALEVEDLEGGENE NEDENFOR SOM SAMSVARER MED TJENESTENE KJØPT UNDER AVTALEN, GJELDER AVTALEVEDLEGG 1 OVERSIKT OVER DEFINISJONER OG GENERELLE TJENESTER 1. Symantec-tjenester

Detaljer

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1

Skytjenester. Underavtale OneDrive for Business. Telenor Norge. [Type text] Page 1 Skytjenester Underavtale OneDrive for Business Telenor Norge [Type text] Page 1 UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Informasjon om Kundens tjenester vil fremkomme i Min Bedrift (http://www.telenor.no/bedrift/minbedrift/)

Detaljer

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge

Skytjenester. Underavtale Telenor med Office 365. Telenor Norge Skytjenester Underavtale Telenor med Office 365 Telenor Norge UNDERAVTALE OM SKYTJENESTE Telenor med Office 365 mellom Telenor Norge AS, Snarøyveien 30, 1331 Fornebu ( Telenor ) Og

Detaljer

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte

Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenestebeskrivelse Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte Tjenesteoversikt Hjemmeservice neste dag med Premium-telefonstøtte er en kundestøttetjeneste som kommer i tillegg til de lovpålagte

Detaljer

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker

Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Tjenestebeskrivelse: Maskinvaretjeneste hjemme hos forbruker Ditt system I forbindelse med denne avtalen identifiseres et Dell-system bestående av følgende komponenter: skjerm, prosessor (CPU), innput-enhet

Detaljer

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto...

Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... Innhold Vilkår for utleiere... 2 Viktige begreper... 2 Juridisk avtale... 2 Endringer til «vilkår for utleiere»... 3 Opprette en konto... 3 Avslutte brukerkonto... 3 Opprette og vedlikeholde en annonse...

Detaljer