Årsplan. Akasia Neshaugane barnehage 2019/2020

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsplan. Akasia Neshaugane barnehage 2019/2020"

Transkript

1 Årsplan Akasia Neshaugane barnehage 2019/2020 1

2 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagens samfunnsmandat, som fremkommer i Lov om barnehager 1 og «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», sier at barnehagen i samarbeid og forståelse med barnets hjem, skal ivareta barnas behov for omsorg og lek, samt fremme læring og danning som grunnlag for allsidig utvikling. Årsplanen er forankret i Lov om barnehager, Rammeplan for barnehager og organisasjonens interne plandokumenter. Årsplanen har et tidsperspektiv på ett år. Den er et arbeidsdokument og arbeidsredskap for den pedagogiske virksomheten i Akasia Neshaugane barnehage med mål for arbeidet vårt i 2019/2020. I forbindelse med utforming av planen har foreldre/ foresatte fått anledning til å påvirke årsplanens innhold blant annet gjennom samarbeidsutvalget som også godkjenner årsplanen. Årsplanen gir i tillegg viktig informasjon til eier, politikere, barnehagen sine samarbeidspartnere, andre interessenter og Bergen kommune som er tilsynsmyndighet for barnehagen. «Alle handlinger og avgjørelser som berører barnet, skal ha barnets beste som grunnleggende hensyn.» (Rammeplan for barnehager) 2

3 Akasia Barnehage Akasia Barnehage er eid av Akasia AS. Akasia Barnehage eier og driver per i dag 20 barnehager med rundt 360 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon er «Verdier for generasjoner» og organisasjonens overordnede verdier er ansvarlig, lærende, nyskapende og åpen. Akasia Barnehage bygger sin virksomhet på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon, ivaretar barndommens egenverdi og legger grunnlag for livslang læring gjennom samspill og lek. I arbeidet med barna vektlegger vi verdiene undring, trygghet, likeverd og tilgivelse. Undring Vi gir rom for undring og utvikling gjennom spørsmål, filosofering og gode samtaler. Vi støtter barnas nysgjerrighet, vitebegjær og lærelyst, og bidrar til å gi et godt grunnlag for livslang læring. Barna oppmuntres til aktivt å gi uttrykk for sine tanker, intensjoner og meninger, og vi anerkjenner deres egne initiativ. Barna er medvirkende aktører i eget liv og hverdag. Vårt utgangspunkt er at den eneste vi kan forandre er oss selv - å lære er å oppdage selv. Vi ser læring som en prosess som er med på å skape mening i barns liv. Læring er nært sammenvevd med lek, danning og omsorg. En forutsetning for læring er at barn opplever tilknytning og fellesskap, og at vi er villig til å se barnets positive ressurser. 3

4 Trygghet Akasia barnehager er et trygt sted å være, mestre og lære. Vi legger til rette for god tilknytning til barnehagen ved å bygge gode relasjoner og ved å øke bevissthet og sensitivisering i forhold til hvilke sider ved samspill som skaper utvikling. Likeverd Alle individer er like mye verdt, og andres opplevelse av virkeligheten er like betydningsfull som ens egen. Vi ivaretar barns beste gjennom å tilby et omsorgs- og læringsmiljø som tar hensyn til det enkelte barn, samtidig som hensynet til fellesskapet ivaretas. Vi forstår og oppdrar barna til aktiv deltakelse i vårt demokratiske samfunn. Tilgivelse Vi har mot til, og ansvar for å foreta nødvendig avvisning av uakseptabel atferd og til å invitere den andre inn igjen i relasjonen slik at vi får mulighet til å starte på nytt. Pedagogisk relasjonskompetanse Kvalitet i barnehagen er først og fremst avhengig av de menneskelige ressursene, det vil si barna, foresatte og barnehagens personale. Barn blir til i møte med sine omgivelser, og i dette møtet bygger barn identitet og kunnskap. Det er av stor betydning at ansatte møter barna med respekt, likeverd og empati. Å anerkjenne barnet som subjekt betyr å møte den enkelte som et individ som kan forholde seg til seg selv, med rettigheter i forhold til egne tanker og følelser. Akasia barnehage tilbyr opplæring for å sikre god relasjonskompetanse hos våre ansatte. Arbeidet med relasjonskompetanse er med på å bevisstgjøre oss på våre holdninger og kommunikasjon i alle våre relasjoner i barnehagen. 4

5 KLAR Akasia Barnehage har et felles utviklingsprosjekt for å heve kvaliteten i barnehagene våre. Vi ser på endring som en mulighet til å skape det som ennå ikke har vært. Gjennom utviklingsprosjektet gjør vi oss klar til å møte nye utfordringer og krav til kvalitet. Målet med prosjektet er å bli bevisst vår egen praksis, bevare det vi gjør bra og tilføre nytt der det er behov for det. KLAR handler om; K Kvalitet og kompetanse L Ledelse for læring A Ansvar R Relasjon Tema for årets KLAR prosjekt er livsmestring for dagen og morgendagen. Vi har valgt dette området fordi det favner bredt og er av stor betydning for livet barnet lever her og nå, men også for livet deres i fremtiden. Å fremme livsmestring handler dels om å legge til rette for at barn utvikler en sunn fysisk og psykisk helse, samtidig som det legger et fundament for fremtidig samfunnsog arbeidsliv. Barnehagen spiller en viktig rolle i å gi barna erfaringer som legger grunnlaget for de muligheter de får seinere i livet og som har verdi for deres videre livsløp og et liv i et komplekst og mangfoldig samfunn. «Alle barn skal erfare å få innflytelse på det som skjer i barnehagen.» (Rammeplan for barnehager) 5

6 Innhold Akasia Neshaugane barnehage Omsorg Lek Danning Læring Medvirkning Barnehagens satsingsområde Planlegging, vurdering og dokumentasjon Kultur og tradisjoner Samarbeid Overganger 6

7 Akasia Neshaugane barnehage Akasia Neshaugane barnehage startet opp høsten Barnehagen er delt inn i fem avdelinger over to etasjer med plass til 80 barn. De store avdelingene ligger i 2.etg Askeladden har 18 barn i alderen 3-6 år Reveenka har 17 barn i alderen 3-6 år Smørbukk har 17 barn i alderen 3-6 år De små avdelingene ligger i 1.etg. Tommeliten har 15 barn i alderen 0-3år Veslefrikk har 13 barn i alderen 0-3 år Vi er lokalisert på Espeland og har en del natur rundt oss, vi har utegrill/grillhytte og vi legger til rette for ulike aktiviteter og turer sammen med barna. Barnehagen bygger på grunnleggende verdier i kristen og humanistisk arv og tradisjon. Strategien vår er å ivareta barndommens egenverdi og legge grunnlag for livslang læring gjennom samspill og lek. I vår barnehage er barnet i fokus. Hvert barn er helt unike mennesker, som vi ansatte, i samarbeid med foreldrene, tar vare på og gir rom for utvikling. Trygghet, omsorg, nærhet og humor preger barnehagen vår. På denne måten danner vi en trygg plattform for læring og utvikling. Ansatte er imøtekommende, fleksibel, løsningsorientert og har god kommunikasjon med foreldre/foresatte og barn. 7

8 I året som har gått har vi jobbet med lek, læring, livsmestring og helse gjennom KLAR prosjekt i Akasia. Dette har vært inspirerende og gitt oss ny kunnskap om hvordan vi i praksis skal kunne bidra til å oppfylle noe av vårt samfunnsmandat. Fokus har vært på lekens betydning og voksenrollen. Voksne er aktive i lek, tar initiativ og lar seg invitere med i lek. For året vil vi fortsette med lek og relasjonskompetanse som hovedsatsing i Akasia Neshaugane barnehage. Disse to hovedsatsingene vil dere få lese om senere i årsplanen. Solidaritetsprosjekt Gjennom norsk misjon øst støtter vi prosjektet «Stefanusbarna» (Stephens Children). Dette er en stiftelse som driver arbeid blant koptere på «søppelfjellet» i Kairo, Egypt. Det handler om å gi barn og unge hjelp og støtte til utdanning, et sosialt nettverk og ballast til å klare seg i fremtiden. Barnehager og hjemmebesøk til fattige familier står sentralt i arbeidet som ledes av «Mamma» Maggie Gobran. Bilde Stefanus«søppelfjellet». Det drives også et omfattende besøksprogram: Hver uke får barnas familier besøk av en diakonal medarbeider. Arbeidet når ut til rundt familier. 8

9 Barnehagen jobber dette året med to prosjekter, et på høsten og et på vårparten. I disse prosjektene vil barna lage noe som de selger til inntekt for Stefanusbarna. Dersom du ønsker å vite mer, så gå inn på Gjennom arbeidet med solidaritetsprosjektet får barna innblikk i viktigheten av medmenneskelighet og om mulighetene vi har for å bidra til at andre barn kan få bedre levevilkår. «I can jeg kan!» Det er Stefanusbarnas motto. Omsorg Å vise omsorg er å bry seg. I vår barnehage opplever barna at de blir ivaretatt på en omsorgsfull og varm måte. De møtes av lyttende og engasjerte voksne som viser nærhet og innlevelse. Omsorg har en egenverdi og er nært knyttet til trygghet, oppdragelse og helse og preger hele barnehagedagen. Vi støtter barna, samt lærer dem å takle motgang og utfordringer og gir de gode mestringsopplevelser. Omsorg må ses i sammenheng med lek, læring og danning. Barna har en god og omsorgsfull hverdag, med balanse mellom utfordring og mestring. 9

10 Vi ivaretar barnas behov for omsorg gjennom å: være imøtekommende voksne som gir varme, omsorg og trygghet gi barna gode relasjoner barn barn og barn voksne være glade voksne som hver dag får alle barn som går i barnehage til å føle seg betydningsfulle bruke pedagogiske materiell som; 10 små vennebøker, psykologisk førstehjelp for barn (Solfrid Raknes «Grønne tanker -glade barn»), Nelly & Hamza, dramatiseringer og sanger knyttet til tema ha møter der vi videreutvikler refleksjon og bevissthet i personalgruppen, med fokus på å støtte barna i å forholde seg til seg selv og andre 10

11 Lek Barn leker for lekens egen del. I lek uttrykker barn seg, og får nye erfaringer sammen med andre. Gjennom leken utvikler barn sosiale ferdigheter, empati og selvfølelse. Leken er den dominerende pedagogiske aktiviteten i barnehagen. Vi legger til rette for allsidig lek og varierte aktiviteter gjennom hele barnehagedagen. Barn erfarer at lek og læring er gøy. Vi deltar aktivt i ulike leke og læringsmiljø for å støtte og veilede barna i deres utfoldelse, ute som inne. Leken fremmer barnas utvikling både språklig, intellektuelt, motorisk, kognitivt, emosjonell, sosialt og den påvirker barnas identitet og selvfølelse. Den skaper også glede, humor, spenning og engasjement. Vi ivaretar barns lek gjennom å: være tilstedeværende voksne som fremmer leken og lekens betydning være oppmerksomme voksne som ser den gode leken og prioriterer denne i hverdagen tilrettelegge for nytt lekemiljøet ute og inne, der vi tar utgangspunkt i barnegruppen være oppmuntrende voksne som hver dag driver leken videre, og fremmer barnas sosiale utvikling igjennom lek 11

12 Danning Danning er noe som skjer til enhver tid i alt vi gjør og opplever. Danning ses på som en livslang prosess som blant annet handler om å utvikle evne til å reflektere over egne handlinger og væremåte. Gjennom en veksling mellom kultur, og voksne og barn skjer danning til ulike tider og steder. I møte med ulike miljøer vil man tilegne seg viktig erfaring som man senere vil dra nytte av. Begrepet har også en demokratisk tilnærming. Gjennom barns møte med omverdenen skal det oppleve at dets tanker, valg og handlinger er viktige, og kan gjøre en forskjell. I barnehagen har vi derfor en viktig rolle knyttet til danning. I barnehage betyr dette at barna blir rik på opplevelser i trygge rammer slik at de bedre vil være i stand til å mestre ulike utfordringer de senere vil møte på. Barnas stemme blir hørt og tatt på alvor. De føler trygghet i forhold til å kunne uttrykke egne meninger og oppleve at meningene har verdi. Vi bruker hverdagsepisoder til å undre oss over livet og ulike verdier. Vi fremmer danning igjennom å: være trygge voksne som er gode rollemodeller og som gir barna muligheten til å bli den beste utgaven av seg selv være lærende voksne som fremmer enkeltbarnet og som gjør at enkeltbarnets egenidentitet blir ivaretatt være lekne voksne som sammen med barna skaper bevissthet rundt egne grenser 12

13 Læring Barn erfarer og lærer i alt de gjør av lek og aktiviteter, både egne, planlagte og voksenstyrte. Barn er ulike og lærer på forskjellige måter. Vi legger til rette for allsidig læring hvor barna får bruke hele seg med kropp og sanseapparat for å oppleve mestring. «la ikke barna være passive mottakere, men aktive deltakere». Vi fremmer læring igjennom å: være engasjerte voksne som stadig er i faglig utvikling være dedikerte voksne som fremmer læring igjennom å lytte til og ta del i barns interesser og behov være undrende voksne som er nysgjerrige og skapende sammen med barna 13

14 Medvirkning Vi tar barna på alvor og er lydhør i forhold til hva slags interesser de har, og gir rom for at vi kan endre på allerede oppsatte planer ut fra dette. Det betyr likevel ikke at vi ukritisk vil la barna styre hverdagen kun ut fra egne ønsker og behov, vi må se helheten og alle de ulike hensyn og behov som må tas i løpet av en dag. Barna møtes med respekt ut fra sine egne premisser. Samtidig er dette situasjonsbetinget og må tilpasses individuelle forutsetninger. Vi ser barns medvirkning som en læringsprosess. I barnehagen arbeider vi med dette igjennom å: være oppmuntrende voksne i møte med barna og deres tanker, og gi rom for å se muligheter møte barna med respekt og anerkjennelse ved fellesarrangementer vektlegger vi fellesskapet gjøre seg kjent med barnas interesser og legge planer rundt dette for å bygge oppunder barnas egne utgangspunkt Barnehagens satsningsområde Lek og relasjonskompetanse Vi styrker barnets selvrespekt; «jeg skal være meg», og formidler også at andre har rett til å være seg selv og ha egne meninger. Vi bryr oss om andre og hjelpe når vi kan. Barnet lærer å ta ansvar, og gir beskjed dersom de opplever eller ser noe som ikke er greit. Barnet er likeverdig med oss voksne og skal har rett til medvirkning. Leken er en grunnleggende livs- og læringsform som barn uttrykker seg gjennom. Den har egenverdi og er en viktig del av barnekulturen. Leken har en sentral plass i barnas hverdag i barnehagen. Leken er en viktig arena for barns utvikling og læring, og for utvikling av sosial, emosjonell og språklig samhandling. 14

15 Barn utvikler sin sosiale kompetanse gjennom å formidle og hevde sine ønsker og behov på en god måte, og ta hensyn til andre. Vi fremmer lek og relasjonskompetanse ved å: legge til rette for et stimulerende lekemiljø la etablert lek bli skjermet slik at de som er i leken skal få leke i fred uten forstyrrelser og avbrytelser inspirere til lek gjennom felles opplevelser hjelpe barn som ikke deltar i lek, står utenfor eller forstyrrer andres lek til å utvikle handlingsmønster for god samhandling med andre være bevisst på og vurdere egen rolle og deltakelse i barnas lek 15

16 Planlegging, vurdering og dokumentasjon Planlegging Planlegging gir personalet grunnlag for å tenke å handle systematisk i det pedagogiske arbeidet. Barnehagen er forpliktet til å begrunne, planlegge, vurdere og dokumentere at det pedagogiske arbeidet er i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Dokumentasjon Rammeplanen fastslår at dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet inngår som en viktig del av barnehagens arbeid. Dokumentasjon av det pedagogiske arbeidet inngår i barnehagens arbeid og planlegging, vurdering og utvikle den pedagogiske virksomheten. Vurdering Vi som barnehage har et ansvar for å tilrettelegge for medvirkning sammen med barn, foresatte, eiere og ansatte. Vi skal hele tiden dokumentere for barnas trivsel og utvikling både i gruppe og som enkeltbarn. Dette skal kontinuerlig observeres og vurderes som en del av barns utvikling i barnehagen. Våre tiltak for dette er: MyKid facebook daglig kommunikasjon ved henting og levering årsplan, dagen i dag, månedsplan bruke planleggingsdager, avdelingsmøter, pedagogiske ledermøter, personalmøter og samling med andre Akasia barnehager å reflekterer i personalgruppen på ulike møter, der vi lærer av egen praksis ved å gjennomføre brukerundersøkelse på våren og lage en handlingsplan basert på resultater 16

17 tilstedeværende voksne som observerer barnets behov ut fra signaler og samtaler. Den enkeltes og barnegruppens behov legger grunnlag for vårt planlegging- og vurderingsarbeid Barnehagens årsplan er forankret i Rammeplanen og fungerer som et redskap i vårt pedagogiske arbeid. Våre månedsplaner, månedsbrev og «dagen i dag» blir publisert på MyKid, et papirløst verktøy for å lette kommunikasjonen mellom barnehage og hjem. Planene utarbeides på bakgrunn av barnehagens årsplan, rammeplanen og barnehageloven for å sikre kvalitet og progresjon i vårt barnehagetilbud. Planene er med på å dokumentere hva vi gjør og hvordan vi arbeider. Vårt mål er å holde oss faglig oppdatert og hele tiden reflektere over egen praksis. Dette gjør vi blant annet ved kontinuerlig evaluere våre planer og gjennomført arbeid. Vi deltar på kurs, utviklingsarbeid, samt har foredrag fra ulike instanser på møter. To dager i måneden blir personalet utfordret til å hospitere på tvers av avdelingene på huset for å vurdere både eget og andres arbeid. For barnehageåret 2019/2020 fokuseres vårt vurderingsområde på satsningsområdet vårt, lek og relasjonskompetanse. 17

18 Kultur og tradisjoner Gjennom barnehages kultur og tradisjoner ønsker vi å skape en kontinuitet og trygghet for alle som er tilknyttet barnehagen. Vi i Akasia Neshaugane barnehage formidler og holder på en tradisjoner som er typisk for vår barnehage. Tradisjoner som å markere, FN dagen, samefolkets dag, barnehagedagen, 17.mai, sommerfest, barnehagens bursdag, Lucia, nissefest, lysfest, karneval, julefrokost og solidaritetsprosjektet vårt bidrar til å skape et fellesskap og en tilhørighet sammen med samfunnet rundt oss. Tradisjoner handler også om verdier som vi ønsker å formidle til barna og er viktig for barnehagens egenverdi. Det handler om å inkludere og å ta vare på hverandre og er med på å gi barna en kulturidentitet og forståelse for hverandres kulturer. Dette skal vi gjøre ved å: opprettholde tradisjoner i forbindelse med den kristne kulturarven inkludere barn fra andre kulturer skal oppleve glede og stolthet over egen kulturell tilhørighet bidra til at kulturelt mangfold blir en berikelse for hele barnegruppe 18

19 Samarbeid God dialog mellom foreldre og personalet er en forutsetning for et godt samarbeid. Vårt samarbeid mellom foreldre, barn og personalet bygger på gjensidig respekt, tillit og ansvar. I tillegg har de innflytelse på barnehagens innhold gjennom FAU og SU, og gjennom disse to arenaene blir foreldre sin medvirkning ivaretatt. Foreldreutvalg (FAU) Utvalget består av alle foreldrene, og fremmer deres fellesinteresser og bidrar til et godt samarbeidsmiljø mellom barnehagen og foreldregruppen. Det medvirker til at foreldre aktivt er med på å skape et godt miljø i barnehagen og i nærmiljøet. Foreldrerådets arbeidsutvalg blir valgt om høsten (to fra hver avdeling). De arrangerer sommeravslutningen, lysfest, og bidrar med 17.mai fanen til barnehagen i prosesjonen på 17.mai. Samarbeidsutvalget (SU) Består av valgte representanter fra foreldrene, personalet og styrer/eier. Samarbeidsutvalget er et rådgivende organ som tar opp saker som gjelder barnehagens utvikling, barns trivsel og utvikling, samt at barnehagens pedagogiske virksomhet drøftes. Utvalget godkjenner årsplanen. Vi gjennomfører brukerundersøkelse hvert år. Her inviteres foreldre til alle barn å si sin mening. Barnehagen behandler svarene i SU og i personalgruppen, og velger ut områder å arbeide med i året som kommer. 19

20 Samarbeid er viktig for å møte barna på en best mulig måte der barnas beste er i fokus. De blir møtt med forståelse og omsorg, vi anerkjenner følelser og arbeider med det sosiale. Dette for å fremme hvert enkelt barns utvikling og læring. Dette gjør vi ved å ha: daglig dialog med foreldre ved henting og levering av barnet tilbud om oppstarts samtale tilbud om to foreldresamtaler, og tolk ved behov foreldremøte, der det blir valgt representanter til FAU og SU, stefanuskafè og julefrokost Su (fau) møte, innspill til årsplan månedsplan og månedsbrev som viser barnehagens målsetning og innhold innspill/bidrag fra foreldre med hensyn til tema/satsningsområde til barnehagen Samarbeid internt i barnehagen Vi samarbeider på tvers av avdelingene oppe og nede. Vi er opptatt av at vi skal kunne navnet på alle barna. Når vi er felles, er det ikke mine og dine barn, men VÅRE barn. Dette gjør vi ved å ha: småbarnsavdelingene og storbarnsavdelingene samlet før frokost, og på ettermiddagene aldersinndelte grupper på tvers av avdelingene samarbeid/passer hverandres barn når det avvikles avdelingsmøter morgenmøte, overføring av informasjon til de voksne på avdelingen 20

21 Samarbeid med eksterne instanser Vår barnehagedrift er omfattet av regler om opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernstjenesten, gjennom barnehageloven 21 og 22. Dette innebærer at vi til beste for barn, blant annet har et tett samarbeid med eksterne instanser som PPT (Pedagogisk-psykologisk tjeneste), BUP (Barne- og ungdomspsykiatrien), barnevernstjenesten, politi og Statens barnehus. Barnehagene deltar jevnlig på samarbeidsmøter med bydelens konsultasjonsteam som består av representanter fra barneverntjenesten, BUP, kommunal helsetjeneste og barnevernvakten. Vi er også omfattet av avvergelsespliktet, som er hjemlet i straffeloven 139 og som omhandler plikten til å avverge forbrytelser. Overganger Tilvenningstiden i barnehagen er viktig for at barna skal trives. Vi legger til rette for at både barn og foreldre skal føle seg trygge og få en så god start som mulig i barnehagen og på nye avdelinger. Dette gjør vi ved: å ha foreldremøte på våren for alle nye barn. De får også tilsendt velkomstbrev med informasjon fra barnehagen og tilbud om besøksdag at alle nye barn får en voksen som blir deres primærkontakt i tilvenningsperioden, den setter av god tid til barnet og foreldrene den første tiden. På denne måten blir starten trygg og god. Primærkontakten står for trygghet og nærhet, og hjelper barnet med å finne seg til rette at pedagogisk leder/barnehagelærer på avdelingen har oppstartsamtale til nye foreldre etter ca. 2-3 uker etter oppstart Overgang fra liten til stor avdeling Personalet skal sørge for at barn og foreldre får tid og rom til å bli kjent med barna og personalet når de bytter barnegruppe. (Rammeplanen, 2017) 21

22 Dette gjør vi ved å ha: tilvenningstid på våren, en av de voksne fra småbarnsavdelingen er med på stor avdeling i starten. Etter hvert kan barna komme opp alene tett samarbeid mellom liten og stor avdeling. Vi har særlig fokus på dette på vårparten velkomstbrev før oppstart foreldremøte for de som skal starte på stor avdeling på våren/sommeren. Overgang barnehage skole Både i Rammeplanen for barnehagen og i Kunnskapsløftet brukes begrepet «livslang læring». For å sikre at barna får trygghet, kontinuitet og helhet i utviklingsforløpet er det viktig med godt samarbeid mellom barnehage og skole. Vi legger vekt på at barna får en fin overgang til det å bli skolebarn, og jobber for at førskolebarna får en minnerik og god avslutning på tiden i barnehagen. Dette gjør vi ved å: ha førskolegrupper på tvers av avdelingene der målet er å gi barna kunnskap, erfaringer og ferdigheter for å forberede og motivere de til skolestart gjennomføre samtaler med lærere fra skolene etter enkeltes behov ha overføringsmøte med skolen, dersom det er spesielle behov og at foreldrene ønsker det ha tett samarbeid og besøksordning med de aktuelle skolene følger Bergen Kommune sine retningslinjer for overføring av informasjon mellom barnehage og skole 22

23 Avdelinger: Askeladden: Reveenka: Smørbukk: Tommeliten: Veslefrikk:

24 e-post: Akasia Neshaugane barnehage Neset Espeland Tlf /

Årsplan. Akasia Paradis barnehage 2018/2019

Årsplan. Akasia Paradis barnehage 2018/2019 Årsplan Akasia Paradis barnehage 2018/2019 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagens samfunnsmandat, som fremkommer i Lov om barnehager 1 og «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», sier at barnehagen

Detaljer

Årsplan. Akasia Neshaugane barnehage 2018/2019

Årsplan. Akasia Neshaugane barnehage 2018/2019 Årsplan Akasia Neshaugane barnehage 2018/2019 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagens samfunnsmandat, som fremkommer i Lov om barnehager 1 og «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», sier at barnehagen

Detaljer

Blåbærskogen barnehage

Blåbærskogen barnehage Blåbærskogen barnehage Årsplan for 2014-15 E-post: bbskogen@online.no Telefon: 22921279 Innhold Innledning... 3 Om barnehagen... 3 Kommunens mål og satsinger for Oslobarnehagene... 3 Barnehagens mål og

Detaljer

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018.

Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Årsplan Furulunden barnehage 2017/2018. Innledning Barnehagen drives etter lov om barnehager med forskrifter. Årsplanen med progresjonsplan gir informasjon om de overordnede målene i barnehageloven og

Detaljer

Barnehagen mål og satsingsområder.

Barnehagen mål og satsingsområder. 1 Barnehagen mål og satsingsområder. SPRÅK OG KOMMUNIKASJON. LEK. Våre tiltak for å oppnå dette. Vi bruker litteratur aktivt i språkarbeidet. Vi er bevisst på at vi er viktige språkmodeller for barna Vi

Detaljer

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget

Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage. Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget Årsplan 2018 for Bekkelaget Kirkes barnehage Versjonsnummer 6 - Fastsatt av Samarbeidsutvalget 01.10.2018 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2017/2018

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2017/2018 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2017/2018 Akasia Barnehage er eid av Akasia AS. Akasia Barnehage eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 360 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2019 VÅR VISJON ER: VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan Ballestad barnehage

Årsplan Ballestad barnehage Årsplan 2018-2019 Ballestad barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted

Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted Tlf.: 74833880 www.bhgnett.no ÅRSPLAN 2013 Kvislabakken barnehage er et mangfoldig læringsverksted som legger vekt på: Dette gir trivsel, trygghet og tilhørighet Som er grunnlaget for en meningsfull dag!

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016

ÅRSPLAN. Akasia Paradis barnehage 2015/2016 ÅRSPLAN Akasia Paradis barnehage 2015/2016 Akasia er en del av Bergen kirkelige fellesråd. Akasia eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 380 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin visjon

Detaljer

ÅRSPLAN FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN

ÅRSPLAN FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN ÅRSPLAN 2018-2019 FRELSESARMEENS BARNEHAGER, AUGLENDSDALEN VELKOMMEN Frelsesarmeens barnehager, Auglendsdalen, er en del av virksomheten Frelsesarmeens barnehager som består av til sammen 4 barnehager

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

Årsplan Gimsøy barnehage

Årsplan Gimsøy barnehage Årsplan 2018-2019 Gimsøy barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage

Tønsberg kommune. «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage Tønsberg kommune «Sammen om barna» samarbeid mellom hjem og barnehage INNLEDNING Sammen om barna - samarbeid mellom hjem og barnehage, er utarbeidet både som en forventningsavklaring og som et arbeidsverktøy

Detaljer

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet

En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet En unik og mangfoldig barnehage! Humor Engasjement Trygghet Gravdal barnehage ligger i naturskjønne omgivelser. Vi har en flott bygning og et godt opparbeidet uteområde i skogen med to store gapahuker.

Detaljer

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE

1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE 1/2 ÅRSPLAN 2012 GRØNBERG BARNEHAGE Visjon: Grønberg barnehage skal ha en inspirerende hverdag med vekt på glede, vennskap og læring Halvårsplan 2012 Dette er en halvårsplan for Grønberg barnehage, som

Detaljer

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager!

«FRISKUS» Friske barn i sunne barnehager! Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. Årsplan del 1, Kroka barnehage. Utdypende innhold leser dere i avdelingenes årsplan del 2. «FRISKUS» Friske barn

Detaljer

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE

LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE Oslo kommune Bydelsnavn Barnehagens navn LOFTHUS FAMILIE- BARNEHAGE ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 POST@lofthusbarnehage.no 951 94 267 Årsplan 2014 2 Innhold Innledning... 4 Om barnehagen...

Detaljer

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR

PLAN FOR FØRSTE HALVÅR PLAN FOR FØRSTE HALVÅR - 2017 VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE DU FINNER OSS I SKOLEGATA 7 2821 GJØVIK VELKOMMEN TIL NYE GJØVIK BARNEHAGE Vi er en 6-avdelings barnehage med plass til 147 enheter Barnehagens

Detaljer

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute.

I året som kommer skal vi øke vår faglige kompetanse på lek og læring og se dette i sammenheng med de rommene vi har i barnehagen; inne og ute. Forord Velkommen til et nytt barnehageår! Vi går et spennende år i møte med samarbeid mellom Frednes og Skrukkerød. Vi har for lengst startet arbeidet, og ser at vi skal få til en faglig utvikling for

Detaljer

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018

ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 ÅRSPLAN FOR LØKEN BARNEHAGE 2018 VÅR VISJON ER : VI LEKER OSS KLOKE! Lov om barnehager; 1 formål: Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme

Detaljer

Årsplan [ Kverndalen Barnehage ]

Årsplan [ Kverndalen Barnehage ] Årsplan 2018 [ Kverndalen Barnehage ] Innholdsfortegnelse 1. Overordnede målsetninger for Ulna-barnehagene 2. Satsningsområder 3. Kverndalen barnehage Hvem er vi? 4. Barnehagens verdigrunnlag 5. Lovverk

Detaljer

Progresjonsplan Capella barnehage

Progresjonsplan Capella barnehage Progresjonsplan Capella barnehage Norlandia sin pedagogiske visjon: «Med livslang lyst til lek og læring» Vårt mål i arbeidet med barna: I Capella alle barna være en del av et inkluderende leke- og læringsmiljø.

Detaljer

Årsplan. Akasia Nygård menighetsbarnehage 2019/2020

Årsplan. Akasia Nygård menighetsbarnehage 2019/2020 Årsplan Akasia Nygård menighetsbarnehage 2019/2020 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagens samfunnsmandat, som fremkommer i Lov om barnehager 1 og «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», sier at

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene

VIRKSOMHETSPLAN 2011-2014 for Ahus barnehagene Ahus barnehagene Besøksadresse: Nordbyhagaveien 33, 1474 Nordbyhagen Postadresse: Akershus universitetssykehus HF, 1478 LØRENSKOG Telefon: 02900 Telefaks: 67 96 88 61 Menneskelig nær faglig sterk VIRKSOMHETSPLAN

Detaljer

Årsplan Tufte barnehage

Årsplan Tufte barnehage Årsplan 2018-2019 Tufte barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

ØYGARDSVATNET BARNEHAGE

ØYGARDSVATNET BARNEHAGE ØYGARDSVATNET BARNEHAGE ÅRSPLAN 2018 2019 GODE ØYEBLIKK SAMMEN INNHOLD Forord 3 Innledning og innhold..4 Lek..5 Danning..6 Læring.7 Sosial kompetanse 8 Barns og foreldres medvirkning.10 Tilvenning..12

Detaljer

Alna Åpen barnehage - Tveita

Alna Åpen barnehage - Tveita Oslo kommune Bydel Alna Alna Åpen barnehage - Tveita Alna Åpen barnehage - Tveita Telefon: 95486209 Webside på kommunens portal: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2017 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: irene.paulsen.salte@gjesdal.kommune.no

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen

Årsplan barnehage. Her kan bilde/logo sette inn. Bærumsbarnehagen Årsplan 20..-20.. barnehage Her kan bilde/logo sette inn Bærumsbarnehagen Innhold Innledning... 2 Årsplan... 2 Barnehagen er en pedagogisk virksomhet... 2 Bærumsbarnehagen... 2 Presentasjon av barnehagen...

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2018-2019 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Barnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet vårt gårdsbarnehage.

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2019 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016

ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 ÅRSPLAN PRESTEFJELLET BARNEHAGE AS 2016 Mye av det jeg virkelig trenger å vite lærte jeg i barnehagen Mesteparten av det jeg virkelig trenger å vite om hvordan jeg skal leve og hva jeg skal gjøre og hvordan

Detaljer

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15

Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 HÅ KOMMUNE BJORHAUG BARNEHAGE Årsplan for BJORHAUG BARNEHAGE 2014-15 Visjon: En felles opplevelse med trygghet og læring gjennom lek Bjorhaug barnehage Gudmestadvegen 24, 4365 Nærbø Tlf. 51 43 22 91 Email:

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag 27.08.13 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og

Detaljer

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune

GJØVIK KOMMUNE. Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune GJØVIK KOMMUNE Pedagogisk plattform Kommunale barnehager i Gjøvik kommune Stortinget synliggjør storsamfunnets forventninger til barnehager i Norge gjennom den vedtatte formålsparagrafen som gjelder for

Detaljer

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene

ÅRSPLAN barnehagen for de gode opplevelsene ÅRSPLAN 2017-2019 - barnehagen for de gode opplevelsene INNHOLD Barnehagens formål og innhold 2 Barnehagene i Lunner 3 Presentasjon av barnehagen 4 Barnehagens visjon og verdier 5 Satsingsområder/fokusområder

Detaljer

Årsplan. Akasia Solahagen barnehage 2019/2020

Årsplan. Akasia Solahagen barnehage 2019/2020 Årsplan Akasia Solahagen barnehage 2019/2020 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagens samfunnsmandat, som fremkommer i Lov om barnehager 1 og «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», sier at barnehagen

Detaljer

Vetlandsveien barnehage

Vetlandsveien barnehage Vetlandsveien barnehage kontor@vetlandsveienbhg.no Telefon: 22260082 Webside på kommunens portal: Private barnehagers webadresse: ÅRSPLAN progresjonsplan og kalender 2015 Innhold INNLEDNING...3 KORT OM

Detaljer

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE

Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Kvalitetsplan for SFO 2016-2019 NANNESTAD KOMMUNE Forord Bakgrunn for planen. I 2013 ble «Strategiplan for mer og bedre læring 2013-2017»utarbeidet og iverksatt ved skolene i Nannestad. Høsten 2014 ble

Detaljer

GJØVIK BARNEHAGE Å R S P L A N

GJØVIK BARNEHAGE Å R S P L A N GJØVIK BARNEHAGE Å R S P L A N 2 0 1 8 Innhold: 1. Forord s.3 5.5 Læring s.10 2. Styringsdokumenter s.3 6. Fagområder s.11 3. Barnehagens verdigrunnlag s.4 7. Vurdering s.12 4. Gjøvik barnehage s.5 8 Barns

Detaljer

Kvalitet i barnehagen

Kvalitet i barnehagen Kvalitet i barnehagen Forord Kvalitet i barnehagen er navnet på et utviklingsprogram som er utviklet og gjennomført i barnehagene i Bydel Østensjø i perioden høsten 2008 til høsten 2010. Kvalitet i barnehagen

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Hafslundsøy barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om

Detaljer

Årsplan Lundedalen barnehage

Årsplan Lundedalen barnehage Årsplan 2018-2019 Lundedalen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

Virksomhetsplan 2014-2019

Virksomhetsplan 2014-2019 Virksomhetsplan 2014-2019 2019 Løkebergstuas årsplan er tredelt og består av: Virksomhetsplan (deles ut og legges ut på barnehagens hjemmeside) Pedagogisk årsplan m/årshjul (internt bruk, legges ut på

Detaljer

Årsplan 2018 for Skovheim barnehage

Årsplan 2018 for Skovheim barnehage Årsplan 2018 for Skovheim barnehage Skovheim barnehage Lindbâckveien 55, 1163 Oslo 22 28 40 90 Om årsplanen og kommunens mål for barnehagene Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt

Detaljer

ÅRSPLAN LYNGRABBEN BARNEHAGE Godkjent i samarbeidsutvalget

ÅRSPLAN LYNGRABBEN BARNEHAGE Godkjent i samarbeidsutvalget ÅRSPLAN LYNGRABBEN BARNEHAGE -2018- Godkjent i samarbeidsutvalget 20.02.18 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Verdigrunnlag side 5 2. Lov og rammeplan 2.1. Omsorg side 6 2.2. Leik side 7 2.3. Danning side

Detaljer

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017

LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 LANGMYRA OG BANEHAUGEN BARNEHAGER Årsplan 2017 FORORD er en enhet i Molde kommune. Det er 12 kommunale barnehager i Molde. I følge loven skal hver barnehage ha en årsplan som skal gi opplysninger om barnehagene

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2017/2018:

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE

VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE VIRKSOMHETSPLAN FOR BRÅTEN BARNEHAGE 2017-2020 Gjelder fra november 2017 til november 2020 INNHOLDSFORTEGNELSE Innledning... 3 Barnehagens samfunnsmandat... 3 Bråten barnehages verdiplattform og visjon...

Detaljer

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO

ÅRSPLAN 2014. SiO BARNEHAGE BAMSEBO ÅRSPLAN 2014 SiO BARNEHAGE BAMSEBO Innhold 1. Presentasjon av barnehagen Side 02 2. Våre verdier Side 03 3. Vår arbeidsmåte Side 06 a. Lek, læring og danning Side 06 b. Arbeidsprosesser Side 07 c. Rammeplanens

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2019-2020 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Barnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet vårt gårdsbarnehage.

Detaljer

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan

Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan Nedre Auren gårdsbarnehage Årsplan 2017-2018 Gode barndomsminner i trygge omgivelser Trygghet Fellesskap Ansvarlighet Nedre Auren gårdsbarnehages konsept Vi i barnehagen er levende opptatt av konseptet

Detaljer

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle

for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle ÅRSPLAN for Nordby barnehage «Læring i alt for alle» Hjerterom for alle Innhold Innledning s. 3-4 Vår pedagogiske profil s. 5 Satsningsområder Kommunale Barnehager s. 6 Våre satsningsområder 2018/2019:

Detaljer

Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019

Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019 Årsplan for de kommunale barnehagene i Nesset 2018/2019 1 05.09.18 Innhold Årsplanens innhold side 3 April side 3 Helse og livsmestring side 3 Overordnet pedagogisk mål for virksomheten side 4 Danning

Detaljer

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN

NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN NARDO BARNEHAGER ÅRSPLAN 2015/2016 JOTUNHEIMEN, NORDSLETTVEIEN OG ØVRE STUBBAN BARNDOMMEN I FOKUS I EN GLAD HVERDAG Ved Nardo barnehager setter vi barnet i fokus. Dere møter positive, fleksible voksne

Detaljer

Årsplan Klosterskogen barnehage

Årsplan Klosterskogen barnehage Årsplan 2018-2019 Klosterskogen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager

Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Årsplan 2018/2019 Enhet Raet barnehager Varteig barnehage Innledning Enhet Raet barnehager skal ha en felles faglig plattform. Vi har en felles virksomhetsplan for enheten som sier noe overordnet om enhetens

Detaljer

Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager

Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager Årsplan 2019/2020 Virksomhet Raet barnehager Varteig barnehage Hafslundsøy barnehage Fosbyløkka barnehage Stasjonsbyen barnehage Innhold Innledning... 2 Barnehagens formål og innhold... 3 Progresjon...

Detaljer

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012

Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Skjold menighetsbarnehage 2011/2012 Visjon Felles visjon for alle BKF Barnehager er Verdier i fokus. Vi vil legge til rette for at barna får mulighet til å utvikle de beste sidene ved seg selv rett og

Detaljer

ÅRSPLAN 2018/2019 FRELSESARMEENS BARNEHAGER, REGNBUEN

ÅRSPLAN 2018/2019 FRELSESARMEENS BARNEHAGER, REGNBUEN FRELSESARMEENS BARNEHAGER, REGNBUEN VELKOMMEN Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen har 88 barn fordelt på 5 avdelinger; Knøttene, Trollstua, Maurtua, Arken og Askeladden, og vi har 22 ansatte og 2 lærlinger.

Detaljer

Fladbyseter barnehage 2015

Fladbyseter barnehage 2015 ÅRSPLAN Fladbyseter barnehage 2015 Lek og glede voksne tilstede INNLEDNING Årsplanen skal sette fokus på barnehagens arbeid og målsettinger for inneværende år. Planen skal fungere som et verktøy i forhold

Detaljer

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran

RAKALAUV BARNEHAGENS VISJON BARNEHAGE SA. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran 01.06.2012 RAKALAUV BARNEHAGE SA BARNEHAGENS VISJON 2012-2015. I Modige Rakalauv får onga vara onger! Torhild Gran Innledning: I 2007 utarbeidet ansatte i Rakalauv Barnehage visjonen, «I modige Rakalauv

Detaljer

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf:

ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE Epost: Tlf: ÅRSPLAN FOR KLARA`S FAMILIEBARNEHAGE 2018 Epost: kl.magne@online.no Tlf: 47 30 26 91 Litt om familiebarnehagen: Familiebarnehagen ble startet i 1989 og drives av Klara Magnetun Brotnow. Den ligger sentralt

Detaljer

Fly som en ørn, slåss som en løve og gå som en panter i natten!

Fly som en ørn, slåss som en løve og gå som en panter i natten! Fly som en ørn, slåss som en løve og gå som en panter i natten! Barna skal få overblikk over livet og verden. De skal lære å hevde seg selv, lære å ha påvirkningskraft, være lure og de skal bruke hodet

Detaljer

ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN BARNEHAGE ÅRSPLAN FOR TUSSELADDEN BARNEHAGE 01.01.19-31.07.19 Innhold FORORD... 2 INFORMASJON OM TUSSELADDEN BARNEHAGE... 2 VERDIGRUNNLAG... 3 LOV OG RAMMEPLAN... 4 OMSORG... 4 LEK... 5 DANNING... 5 LÆRING... 6

Detaljer

Årsplan for Støtvigenga barnehage

Årsplan for Støtvigenga barnehage Årsplan for Støtvigenga barnehage 2016 1 GRUNN TIL ÅRSPLAN: 2 Barnehagens innhold «. Med utgangspunkt i rammeplan for barnehagen skal samarbeidsutvalget (SU) for hver barnehage fastsette en årsplan for

Detaljer

Furuhuset Smart barnehage

Furuhuset Smart barnehage Oslo kommune Bydel Alna Furuhuset Smart barnehage Furuhuset Smart barnehage sisselirene.wang@bal.oslo.kommune.no Telefon: 48125499 Webside på kommunens portal: https://www.oslo.kommune.no/barnehage/alle-barnehager-ioslo/alna-apen-barnehage-avdeling-lindeberg/

Detaljer

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR»

STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» STRAND BARNEHAGE ÅRSPLAN 2019-2020 «BARNETS BESTE VÅRT ANSVAR» Side 1 Årsplan for Strand barnehage 2019/2020 1. Presentasjon: Strand barnehage: Strand barnehagen er en av 7 kommunale barnehager i Sortland.

Detaljer

Årsplan Solvang barnehage, Namsos kommune Side 1 av 13

Årsplan Solvang barnehage, Namsos kommune Side 1 av 13 Årsplan 2019-2020 Solvang barnehage, Namsos kommune Side 1 av 13 Innhold Barnehagens rammer og verdigrunnlag... 3 Barnehageloven 1... 3 Pedagogisk forankring... 3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 3

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2012/15. Visjon: Sammen skaper vi gode øyeblikk Sammen skaper vi gode øyeblikk Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Nettadresse: www.open.barnehageside.no Du finner

Detaljer

Årsplan Gråtenmoen barnehage

Årsplan Gråtenmoen barnehage Årsplan 2018-2019 Gråtenmoen barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst

Detaljer

Årsplan Falkum barnehage

Årsplan Falkum barnehage Årsplan 2018-2019 Falkum barnehage Barnehagens årsplan Barnehagens årsplan bygger på nasjonale og lokale føringer, som Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver og Strategisk plan for Oppvekst 2013-2023.

Detaljer

Årsplan 2016 august - desember

Årsplan 2016 august - desember Granåsen barnehager Granåsen, Brannhaugen, Kolsås Årsplan 2016 august - desember Foto: Carl-Erik Eriksson Velkommen til et nytt barnehageår Årsplanen er laget med utgangspunkt i Barnehageloven, Rammeplanen

Detaljer

ÅRSPLAN LYNGRABBEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN LYNGRABBEN BARNEHAGE ÅRSPLAN LYNGRABBEN BARNEHAGE -2016- Godkjent i samarbeidsutvalget 10.03.16 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Lyngrabben barnehage 1.1. Informasjon 1.2. Ansatte 1.3. Visjon 2. Lov og rammeplan 2.1. Barns

Detaljer

Ellingsrud private barnehage Årsplan

Ellingsrud private barnehage Årsplan Ellingsrud private barnehage Årsplan 2016-2017 Årsplanen gir informasjon om de overordnede målene barnehagen skal jobbe for, og de tiltak barnehagen skal iverksette for å oppnå disse. Barnehagen er en

Detaljer

Årsplan. Akasia Sædalen barnehage 2018/2019

Årsplan. Akasia Sædalen barnehage 2018/2019 Årsplan Akasia Sædalen barnehage 2018/2019 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagens samfunnsmandat, som fremkommer i Lov om barnehager 1 og «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», sier at barnehagen

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag

HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017. Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag HANDLINGSPLAN FOR BARNEHAGEN 2013-2017 Alle skal ha minst en opplevelse av mestring hver dag Barnehagens samfunnsmandat Barnehagen skal gi barn under opplæringspliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter

Detaljer

Årsplan. Akasia Bjerknesparken barnehage 2019/2020

Årsplan. Akasia Bjerknesparken barnehage 2019/2020 Årsplan Akasia Bjerknesparken barnehage 2019/2020 1 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagens samfunnsmandat, som fremkommer i Lov om barnehager 1 og «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», sier

Detaljer

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2018/2019. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle»

ÅRSPLAN. Pedagogisk utvikling 2018/2019. Tiurkroken barnehage. «Læring i alt for alle» ÅRSPLAN Pedagogisk utvikling 2018/2019 Tiurkroken barnehage «Læring i alt for alle» 1 Innholdsfortegnelse: Side 2 Innholdsfortegnelse Side 3 Innledning Side 4 Situasjonsbeskrivelse Side 6 Implementering

Detaljer

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA

HANS OG GRETE BARNEHAGE SA HANS OG GRETE BARNEHAGE SA Årsplan 2016 2017 Årsplan for Hans og Grete Barnehage skal gi en kort oversikt og innføring i barnehagens faste rutiner og aktiviteter, samt barnehagens målsetning og metoder

Detaljer

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage

Pedagogisk plattform. Tolpinrud Barnehage Pedagogisk plattform Tolpinrud Barnehage Formålsparagrafen i Lov om barnehager Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnas behov for omsorg og lek, og fremme læring og danning

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune

Avtaleerklæring Barnehage foreldre. Sørreisa kommune Avtaleerklæring Barnehage foreldre Sørreisa kommune Kommunens visjon, verdier og hovedmål ble vedtatt av Kommunestyret 26. oktober 2006 Barnehagene Vi er kjent for å være: Serviceinnstilt Kvalitetsbevisst

Detaljer

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING VENNSKAP OG FELLESSKAP. Våre tiltak

OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE OM BARNEHAGEN TILVENNING VENNSKAP OG FELLESSKAP. Våre tiltak Årsplan 2019 OM ÅRSPLANEN OG KOMMUNENS MÅL FOR BARNEHAGENE Barnehagen skal ivareta barnas behov for omsorg og lek samt fremme læring og danning. Barnehagens innhold skal være allsidig, variert og tilpasset

Detaljer

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17.

Flyktningebarnehagen. Familiens hus Hokksund. Barnehagen er en velkomstbarnehage for nyankomne flyktningers barn. Årsplan 2015/17. Visjon: På jakt etter barnas perspektiv På jakt etter barneperspektivet Flyktningebarnehagen Flyktningebarnehage Rådhusgt. 8 3330 Hokksund Tlf. 32 25 10 39 Hjemmeside: www.open.oekbarnehage.no Du finner

Detaljer

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE ÅRSPLAN 2017/2018 HARESTUA BARNEHAGE VELKOMMEN TIL OSS - vi har god lek som inkludere alle Hareungan: 47484905 Epost: hareungan@gmail.com Hybelkaninan: 47484906 Epost: hybelkaninan@gmail.com Kontoret:

Detaljer

ÅRSPLAN LYNGRABBEN BARNEHAGE

ÅRSPLAN LYNGRABBEN BARNEHAGE ÅRSPLAN LYNGRABBEN BARNEHAGE -2017- Godkjent i samarbeidsutvalget 16.02.17 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord 1. Lyngrabben barnehage 1.1. Informasjon 1.2. Ansatte 1.3. Visjon 2. Lov og rammeplan 2.1. Barns

Detaljer

ÅRSPLAN. Akasia Neshaugane barnehage 2017/2018

ÅRSPLAN. Akasia Neshaugane barnehage 2017/2018 ÅRSPLAN Akasia Neshaugane barnehage 2017/2018 Akasia Barnehage AS er eid av Akasia AS. Akasia Barnehage AS eier og driver pr i dag 20 barnehager med rundt 360 ansatte og 1500 barnehageplasser. Akasia sin

Detaljer

ÅRSPLAN 2018 BAKKELY BARNEHAGE

ÅRSPLAN 2018 BAKKELY BARNEHAGE ÅRSPLAN 2018 BAKKELY BARNEHAGE s. 2 Barnehagenes årsplan 2018 Innhold: Innledning...3 Om barnehagen...3 Kommunens mål og satsninger for barnehagene i Hemne...4 Barnehagens mål og satsninger...4 Mål fra

Detaljer

G J Ø V I K B A R N E H A G E N E

G J Ø V I K B A R N E H A G E N E ÅRSPLAN BIRI BARNEHA GE G J Ø V I K B A R N E H A G E N E 1. FORORD Ny rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver trådte i kraft 1. august 2017. Det er på bakgrunn av den nye rammeplanen laget en mal

Detaljer

Effektmål: - Alle barn skal være en del av inkluderende lek og ha en venn.

Effektmål: - Alle barn skal være en del av inkluderende lek og ha en venn. Bakgrunn Vi har i år valgt satsing på lek. Lek er det viktigste barn gjør i oppveksten.viktige elementer i lek er inkludering, felleskap, samhold, kreativitet, undring og nygerrighet. Vi har valgt lek

Detaljer

E-post til barnehagen:

E-post til barnehagen: KONTAKTINFORMASJON Barnehagen benytter seg av kommunikasjonsportalen mykid.no Her finnes det aller meste av informasjon om livet i barnehagen. E-post til barnehagen: styrer.nesjane@gjesdal.kommune.no Barnehagens

Detaljer

Årsplan. Akasia Fana barnehage 2018/2019

Årsplan. Akasia Fana barnehage 2018/2019 Årsplan Akasia Fana barnehage 2018/2019 Barnehagens samfunnsmandat Barnehagens samfunnsmandat, som fremkommer i Lov om barnehager 1 og «Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver», sier at barnehagen

Detaljer

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN

PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN PLATTFORM FOR VIRKSOMHETEN 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Barnehagens verdigrunnlag og oppgaver... 3 2.1 Lover og retningslinjer... 3 2.2 Barn og barndom... 3 2.3 Barnehagens pedagogiske grunnsyn... 4 2.4

Detaljer

Årsplan med langtidsperspektiv Nordås barnehage

Årsplan med langtidsperspektiv Nordås barnehage Årsplan med langtidsperspektiv 2019 2022 Nordås barnehage 1 Visjon og mål for kommunale barnehager i Bergen kommune 2 Visjon En mangfoldig barnehage av høy kvalitet for alle barn. I en mangfoldig barnehage

Detaljer