Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2008-2009"

Transkript

1 rundskriv nr. 07/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: MR 19229/2009/040 Ref: Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret No er vi i gang med siste innspurt for å klargjere overføring av karakterar for skoleåret Før skolane melder frå til utdanningsavdelinga om at data er klare for eksport, så skal data vere kontrollert og eventuelle feil vere retta opp. Skolane skal kvalitetssikre sine data etter retningslinjer som er utarbeid for IST Extens. Bruk hjelpedokumentet på Extens i tillegg til dei retningslinjene de finn i dette brevet, og brev frå Utdanningsdirektoratet av , oppdatert per ; Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i kunnskapsløftet. (justerte VMM-koder i Extens) pdf I rundskrivet finn de ei rettleiing for dette arbeidet samt forslag til sjekkar som bør vere gjort. Sjekkane gjeld både elevar, vaksne og privatistar. Sjå kommentarar i teksten. SISTE FRIST for klargjering av data for eksport: fredag 26. juni 2009 Om de er ferdige før fristen, meld frå til: Skriv S-E og skolenamn i emnefeltet i e-posten. Første gongs inntak vert kjørt onsdag 8. juli 2009 Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon: Telefaks: e-post:

2 Det SKAL meldast frå om: Elevar som er ukvalifiserte (til å gå vidare til høgare nivå) > Send liste Ny karakter etter klage eller ved ny, utsett eller særskilt prøve Vi treng ikkje lenger ha melding om dette. Vi har fått ein ny eksport som berre tar med fag med karakterar som har blitt endra etter siste eksport. Du kan kontrollere om karakteren er overført (sjå eige avsnitt). Fritak pga tidlegare fullførte fag: Bruk FAM-kode og Karaktermerknad/Fagmerknad Sjå meir om dette i rundskrivet. Kva gjer vi med søkjarar til Vg2, Vg3 eller lærefag - som ikkje er kvalifisert til å gå vidare? Som de er kjent med frå tidlegare innhentingar av karakterar, så er vi grunna korte tidsfristar i samband med inntak, avhengig av hjelp frå skolane for å kunne stoppe søkjarar som ikkje er kvalifiserte til inntak på Vg2 eller Vg3. I fleire år har vi hatt problem med at elevar søkjer høgare nivå utan å vere kvalifiserte, og har kome inn på ledige plassar. Det er Forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling av lærlingar og lærekandidatar til lærebedrifter, 6-22 og 6-23 som regulerer dette forholdet. I forskrifta går det fram at skolen etter intern vurdering likevel kan vurdere at ein elev kan gå vidare dersom det er dokumentert at søkjaren har kunnskapar til å følgje undervisninga. Dette altså sjølv om eleven har karakteren 1 eller er utan karakter i fag det blir bygd vidare på. Utgangspunktet er likevel at ein må ha bestått i fag det blir bygd vidare på i det vidaregåande kurset. Dersom ein elev går vidare utan bestått i alle fag, vil han/ho måtte ta opp desse faga dersom målet er full kompetanse. Når det gjeld elevar som har mål om å ta fag/sveinebrev så er det Forskrift om vurdering i vidaregåande opplæring , som omhandlar kva krav som må vere oppfylte før ein kan framstille seg til fag/sveineprøve. Dersom ein har ikkje bestått i meir enn to av dei felles allmenne faga, så får ein ikkje framstille seg til fag/ sveineprøve. Dersom ein har ikkje bestått i inntil to av faga, kan ein i visse tilfeller søke om dispensasjon. Side 2 av 36

3 Ukvalifiserte søkjarar blir ikkje stoppa i Vigo Skolen må ta ansvar Sjølv om utgangspunktet altså er at desse elevane som ikkje har bestått, ikkje er kvalifisert til å gå vidare, så klarar ikkje inntaksprogrammet vårt å vurdere dette. Så lenge dei har karakterpoeng nok, så vil dei altså vere med i inntaket. Send oss ei liste over elevane de meiner ikkje er kvalifiserte til å gå vidare Vi ber om at skolen sender oss ein oversikt over dei elevane som skolen meiner ikkje er kvalifiserte til å gå vidare. Skolane må då ta ansvar for at desse elevane får/har fått informasjon om at dei er ukvalifiserte til å gå vidare, og at han/ho vert oppfordra til å sende inn endring av søknaden til eit programområde som søkjaren er kvalifisert til. Side 3 av 36

4 Feltet Til Vigo (J/N) styrer kva som blir eksportert til Vigo. All informasjon som skal eksporterast til Vigo, MÅ ha J i dette feltet. Sjekk desse registra i listeform: Sjekk Enhet Elev Fag Organisasjon- Enhet Sjekk Basisgrupper Register- Basisgrupper Register- Elever Verktøy-Elev- Serieendre tildelte akt. F9-Utvalg/Sort: Tilbakestill evt. utvalg som ligg der. Legg inn Enhet, til dømes ATL* Sjekk at det ligg J i feltet Til Vigo for Hovedenhet, Privatist- og Vaksenenhet Utvalg i listeform. F11-Feltvalg: Hent opp lagret feltvalg *KONTROLL BASISGRUPPER F9Utvalg/Sort: Lagret utvalg *HENTE BASISGRUPPER Legg inn Enhet (hovedenhet, privatistenhet og voksenenhet) Sjekk at alle basisgrupper med elevar som skal eksporterast til Vigo i vår, ligg med J i feltet Til Vigo. Du kan sjekke kva for elevar som ligg i basisgruppa ved å klikke i den grå firkanten til venstre i bildet, høgreklikke, og velge Gå til Elevregister NB: sjekk at 0809-SLUTT ligg på hovedenhet med J til Vigo Sjekk alle elevar som ligg med N til Vigo Sjå sjekk bak i skrivet. TIPS: Om du vil sjekke ein elev frå dette utvalet, kan du merke eleven, høgreklikke og velge Gå til Personer, merk eleven på nytt og velg Gå til Elever. Då får du opp alle rader på eleven.* *) Gjer tilsvarande frå til dømes basisgruppereg.; F7-Markere alle og høgreklikk, Gå til Elevregister. Desse felta MÅ vere utfylt før vi kan eksportere karakterane: Alle elevar må ha utfylt Fullførtkode i Elevskoleår (Vitnemålsflik). Alle elevar må ha utfylt rett Bevistype; KB ( Vg1, Vg2) eller VM (Vg3). Sjekk elevar utan fullførtkode: Verktøy Elev Karakterer - Elevskoleår Side 4 av 36

5 Legg inn aktuell Enhet Legg inn det Nivå/Årstrinn du vil sjekke Legg inn aktuell utdanning Sjekk motsatt: Fullførtkode (tom) Legg evt. inn basisgruppe Sjekk nivå for nivå. Side 5 av 36

6 Fag som ikkje skal ha standpunktvurdering berre T2 (Vg1) Ein kan sette N til Vigo på S-radene for å hindre at dei går over til Vigo, men Vigo taklar at dei kjem med karakter på T2, og utan karakter på S. (For å unnta standpunkt for T2 fag i Skolearena, kan de fjerne gruppe på desse radene). Standpunktkarakterar er karakterar som blir gitt ved slutten av opplæringa på kvart årstrinn i fag der det i Læreplanverket for Kunnskapsløftet er fastsett nasjonale kompetansemål på årstrinnet i faget, og i prosjekt til fordjuping. Elevane skal også få terminkarakterar etter 2. termin på dei årstrinna der det ikkje er fastsett nasjonale kompetansemål i faget i Læreplanverket for Kunnskapsløftet. Dette betyr: Alle fag på studieførebuande, unntatt framandspråk, skal berre ha T1 og S o framandspråk skal ha T1 og T2 Alle fag på yrkesfag, unntatt norsk og engelsk, skal berre ha T1 og S o norsk og engelsk på yrkesfag skal ha T1 og T2 Eventuelle andre T2-rader må få N til Vigo I Vigo: Vigo skal ikkje poengberekne på T2 for disse faga. Dei skal likevel over for at alle fag og karakterinformasjon skal finnast i Vigo. T2-faga blir ikkje med i poengberekninga. Blank i karakterrubrikken for standpunkt fører til at desse faga ikkje blir med når poengsummen skal reknast ut. NB: Sjekk at ingen T2-fag ligg med karakter i S-rad! Følgjande data kontrollerast ved eksport frå Extens (til Vigo): Personid - gir melding viss ikkje gyldig personid Bevistype forventar berre VM og KB Fullførtkoder i elevskoleår. Fullførtkodane er: B - fullført og bestått I - Ikkje bestått i eitt eller fleire fag eller manglar eitt eller fleire fag. A - Fullført med annen vurdering S - Slutta i løpet av skoleåret. Side 6 av 36

7 H Holder på (vaksne, privatistar) I tillegg vil ein framleis ha behov for å nytte M for å få korrekt utskrift av kompetansebevis M2. M vil bli eksportert som I. INGEN ELEV SKAL HA BLANK FULLFØRTKODE FOR DET ÅRET DET EKSPORTERAST FRÅ. Fom aprilversjonen våren 09 gis det melding viss ein prøver å eksportere elevar som manglar fullførtkode, og eksporten avbrytast. Fullførtkode er også nødvendig for korrekt heading på kompetansebevis. Ordenskarakter G/L/N (leser berre 1. tegn) Karakterar gir melding viss ikkje lovleg karakter er brukt Side 7 av 36

8 Følgjande felt blir eksportert: Namn og adresse frå hodet på kartotekskortet. (Folkeregisteradresse eksporterast ikkje, denne blir haldt vedlike av Vigo) Telefonnr, Mobilnr, E-postadresse (NB: Berre EITT telefonnummer i kvart felt!) Kommunenummer Postnummer Morsmålskode diversefliken Elevens utdanning (Inntakskode) Startet utdanningen - inntaksfliken. (Feltet skal berre vere utfylt for elevar som ikkje er tatt inn via Vigo) Avbruddsdato - listeform/endretfliken - fylles ut automatisk ved bruk av sluttfunksjonen/avbruddsårsak Avbruddsårsak Spesialundervisning? - Elevtype SU inntaksflik (rett til spes.und. i hht enkeltvedtak) Bevistype - vitnemålsflik Fullførtkoder (vitnemålsflik Elevskoleår - Fullførtkode) Fråvær i dagar og timar Ordens- og Atferdskarakter Merknad aktivitetsflik feltet Kar.merknad (skal ha FAMxx i Fagmerknad) - (PFO-fag) Elevstatus Vitnemålsmerknader kode Elev vitnemålsflik knappen Merknader type VMM Rettstype inntaksflik Fag-status Elev aktivitet status: E = Elev A = Alternativ opplæringsplan - individuell opplæringsplan i hele faget. F = Fritatt - ikke undervisning * 1-12 (forskrift til OL) eller * 4-34 (forskrift til OL) tatt faget på høyere nivå N = Nettundervisning U = Utenlandsk utvekslingselev i Norge - hvis én "U" blir alle fag "U" og elevstatus "U" P = Privatist R = Realkompetansevurdert S = Sluttet Elevtimer Elev aktivitet elevtimer Overstyrer årstimer på fag (hvis utfylt). Eksamens-termin Tildato på aktivitet H = Høst V = Vår MerknadElev aktivitet merknad F.eks merknad ifbm prosjekt til fordypning Side 8 av 36

9 Fagmerknad - kode Elev - aktivitet - fagmerknad: FAM FAM Fagmerknad tekst Elev - aktivitet - kar.merknad (for enkelte FAM) *)Karakterstatus Elev - aktivitet - Karakterstatus Må være utfylt for eksport av $KAE-Endret pga feilføring, K- Klage på karakter - U- Utsatt, N-Ny, S- Særskilt Oppmøtestatus Elev - aktivitet - oppmøtestatus For sentrale eksamener fylles dette ut av PAS *) NB: NY karaktereksport som tar med fag som har fått Endret karakter etter siste eksport. Denne eksporten blir køyrt før inntaket i sommar. (sjå og side 14 i rundskrivet) Side 9 av 36

10 Elevens fag Blir lagra i Vigo med timar og resultat. Eksporterast til SSB (Kostra i forhold til lærartimar) og lånekassa. Moglege feilkilder: - Eleven sluttar med faget etter at T1 er overført, faget slettes, Vigo får ikkje beskjed om at han har slutta i faget. - Vigo kan ikkje avslutte faget utan å vite at eleven faktisk har slutta med faget. - Eleven har slutta med faget, faget slettes ikkje, men leggast korrekt med IV i henvisning, avbruddsdato og fagstatus Sluttet. Viss ikkje IV tas med ved eksport, får ikkje Vigo beskjed om at eleven har slutta i faget. - Eleven har få fag, men fleire timar i faga elevtimane justerast ikkje. Kva for konsekvensar gir det at et fag ein elev har slutta med ikkje kjem over til Vigo? - Om faget kjem inn med status sluttet gir høgre kursprosent enn om faget manglar. - Om faget kjem inn med status sluttet, eller om det manglar, gir same poengberekning for standpunkt. - Om faget kjem inn med status sluttet, eller om det manglar, kan gi forskjellig poengberekning for T1, avhengig av om eleven fikk terminkarakter før han slutta. - Ryddigast å ta med fag med IV i henvisning og fagstatus Sluttet slik at det totale bildet finnes i Vigo. - Viktig å justere elevtimer ved avvik slik at elevtimer blir korrekt ved overføring til lånekassa. - Fag som ligg i Extens, og ikkje markerast som sluttet, som kjem over til Vigo utan karakter vil ikkje påverke poengberekninga i Vigo. - Fag som ligg i Extens, og ikkje markerast som sluttet, som kjem over til Vigo utan karakter vil påverke SSB sin statistikk. Vigo må ha beskjed om fag ein elev sluttar i. Viss han sluttar før første overføring kan fagstatus sluttet leggast på T1 raden. Ved overføring kommer faget over med fagstatus sluttet. Viss han sluttar etter overføring av T1 kjem ikkje faget normalt sett over til Vigo fordi faget ikkje kopierast til Standpunkt når eleven har slutta i det. Altså får ikkje Vigo beskjed om at eleven har slutta i faget. Side 10 av 36

11 Elev sluttar med fag Fag ein elev sluttar med etter T1, må altså kopierast til S, og det må leggast IV (i Henvisning) og fagstatus Sluttet på faget. NB: Elev som tar privatistfag frå eit anna programområde enn han er elev på, skal ha to kort. Elev som har slutta i eit fag (på T1) som skal ha T2-karakter (sjå eige avsnitt over): Fordi desse T1-radene blir sletta i Vigo, vil denne informasjonen forsvinne. Fagstatus sluttet må difor også ligge på T2 og faget må ha J til Vigo (og IV i feltet Henvisning). Fag eleven har slutta i etter T1, må kopierast til S og det må leggast IV og fagstatus Sluttet på faget. Side 11 av 36

12 Elev blir fritatt i eit fag Elev som blir fritatt i eit fag, skal ha dette faget ut på karakterbevis. Fag skal altså ligge på elevens aktivitetsflik med aktivitestype S. Skal det også skrivast ut på terminmeldingar, må det også ligge med aktivitestype T1 og T2. Les meir i Hjelpefila om kopiering til annen aktivitetstype; kopiering av aktivitet til T2, S og E. I karakterfeltet leggast karakteren F, og i fagmerknad leggast aktuell FAM. NB: Sjå avsnitt om Fagmerknad ; FAM01 m.fl. Verktøy-Elev-Serieendre tildelte aktiviteter (Gruppeinndeling) F11 Feltvalg: *SJEKK FAGSTATUS F9 Utvalg/sort: *SJEKK FAGSTATUS -MERKNAD NB: Klikk på Tilbakestille for å fjerne gamle data - og legg inn: Sjekk og legg inn rett fagmerknad. Legg inn rett enhet (hovedenhet) Får du opp elevar med dette utvalet, må du sjekke og legge inn rett FAMkode på faget. Side 12 av 36

13 Elevar som sluttar ETTER 1. september På grunn av krav om rapportering til SSB og Statens Lånekasse, har IST kome med ei anbefaling om at alle elevar blir overført til sluttskolen når skoleåret er slutt, samt at basisgruppekoden startar med skoleåret. Dette betyr at elevar som har gått eit tre-årig løp er dobbeltelev med 3 kort når ho/han er ferdig. På alle desse 3 korta vises alle fag for alle tre år, men felta enhet og utdanning i aktivitetsfliken vil vise på kva for år og kurs dei er tatt. Skolane skal legge elevar som sluttar etter 1. september i ei sluttbasisgruppe = 0809-SLUTT på hovedenheten, ikkje sluttenhet, til skoleåret er over. Deretter flyttast dei over til sluttenhet saman med elevane som har fullført året. Dette betyr at desse elevane blir med i eksporten etter skoleslutt saman med dei andre elevane, og gjer statistikkdata fullverdige. Det blir då viktig at desse elevane får ein avbruddsdato i feltet Avbruddsdato (finns i elevregisteret i listeform/endretfliken), at dei får fullførtkode S for det aktuelle året og at de får elevstatus sluttet på inntaksfliken. Sjekk at denne basisgruppa ligg med J til Vigo. Sjekk om det er elevar som har Avbruddsdato, men ikkje ligg i basisgruppa 0809-SLUTT Verktøy Elev Serieendre tildelte aktiviteter Legg inn Enhet Får du opp elevar med dette søket, gjer du slik: F7-Marker alle Side 13 av 36

14 Høgre-klikk og Gå til Elevregister I Elevregisteret (listeform) hentar du opp felta Basisgruppe, Avbruddsdato og Avbruddsårsak, dersom desse ikkje ligg i utvalet ditt. (F11-Feltvalg) 1. Sjekk om eleven har slutta. 2. Om dette er tilfelle, endrar du til rett basisgruppe 0809-SLUTT på eleven. 3. Sjekk at det ligg J i feltet Til Vigo! 4. NB: Er Avbruddsdato før , skal eleven ligge på Sluttenheten i basisgruppa SA-08 og ha N i feltet Til Vigo. Side 14 av 36

15 Sjekk START- og SLUTTDATO rett opp feil feltbruk (E+V+P) Det presiserast at feltet Startdato i skole og Sluttdato i skole ikkje lenger skal nyttast. Dette fordi feltet er kopla til person, ikkje elev, og vil vise på alle korta til eleven. Desse felta skal nyttast: Startet utdanningen og Avbruddsdato. Ta elevregisteret i listeform. F11-Feltvalg: Hent opp Lagret feltvalg *START-/SLUTTDATO FEIL FELT F9-Utvalg/sort: Hent opp Lagret utvalg med same namn. Vaks- og Priv-enhet: Legg til evt. Basisgruppe eller J til Vigo for å avgrense søket. 1) Fyll ut Enhet, og gjer utval på (UTFYLT) i feltet Startdato i skole (sjå under). Dersom det er registrert startdato som gjeld inneverande skoleår i dette feltet: Sjekk om informasjonen er frå din skole. Ja: Flytt datoen til Startet utdanningen. Nei: Slett datoen i feltet Startdato i skole (datoen kjem frå ei anna skole). 2) Gjer utval på (UTFYLT) i feltet Sluttdato i skole. Legg * i feltet Startdato i skole. Dersom det er registrert sluttdato som gjeld inneverande skoleår i dette feltet: Sjekk om informasjonen er frå din skole. Ja: Flytt datoen til Avbruddsdato. Nei: Slett datoen i feltet Sluttdato i skole (datoen kjem frå ei anna skole). Side 15 av 36

16 Side 16 av 36

17 Sjekk Fylkes- og Kommunekode (Elevar+Vaksne+Privatistar) Sidan dei fleste elevane på hovedenheten kjem frå Vigo, skal desse ha rett kommunenummer. Det er spesielt elevar som er tatt inn utanom det ordinære inntaket, som kan ligge utan rett kommunenummer. Alle enhetene må sjekke desse felta. Er feltet ikkje utfylt, vil det ligge 00 i Kommunekode (og 00 eller 15 i Fylkeskode). Elevregisteret i listeform. Register Elever - F11 Feltvalg: *Kontroll Elevar VIGO-eksport F9 Utvalg/sort: *KONTROLL kommune-kode Legg inn rett kommunenummer på dei elevane dette gjeld. Sjå Kodefliken i Elevregisteret: Bruk rullegardinknappen og hent fram rett kommune, dei ligg alfabetisk. INNTAKSKODE/Utdanning (i Extens) må ikkje endrast Elevar som er overført frå Vigo til skolen MÅ ha same inntakskode (kurskode) gjennom heile skoleåret. Elles vil vi få feilmelding ved import av karakterar til Vigo. Side 17 av 36

18 Dersom elevar bytter utdanning i løpet av skoleåret, MÅ Inntakskontoret få beskjed! Elev status Viser elevens status på eit programområde (Register Elev fliken Inntak). Det blir store endringar frå hausten, men for skoleåret gjeld følgjande: MÅ oppdaterast med VOK for vaksne elevar for å kunne hente desse fram i Verktøy - elever - serieendre voksne og kunne gjere ein eigen eksport med vaksne elevar. MÅ leggast inn med ALT for elevar som har alternativ opplæring. Alle andre elevstatus eksporterast, men nyttast ikkje av Vigo. Utvekslingselevar Utenlandsk utvekslingselev i Norge skal ligge med Status: Utenl.utv.elev. i NO og J til Vigo på alle fag dei får undervisning i, i tillegg til at det må ligge J til Vigo på Eleven (listeform). NB: Utanlandske utvekslingselevar som er tatt inn på skolen etter skolestart: Send oss ei liste over desse (namn, fødselsdato og fiktivt fnr) på e-post, slik at vi eventuelt får lagt dei inn i Vigo manuelt. Norsk utvekslingselev i utlandet Strenge krav til godkjenning Elevar som har vidaregåande opplæring i utlandet, skal ha dette året registrert i Vigo. Det er rektor som skal avgjere om året i utlandet kan godkjennast som eit Vg1 eller Vg2. Jamfør kap. 1 i Oppl.lova. Utdanningsavdelinga sikrer dei elevane som vi har fått førehandsgodkjenning for, inn på neste nivå i inntaket. NB: Sidan det er særs strenge krav for å få godkjent eit år i utlandet (jamfør Vedlegg 1 til rundskriv F-12-08, Andre bestemmelser, Godkjenning av opplæring i utlandet tilsvarende Vg1 og/eller Vg2 i Norge ), reknar vi med at det vil vere utvekslingselevar som ikkje oppfyller krava dette skoleåret. Dersom skolen allereie no veit at det er elevar som likevel ikkje vil få godkjent året i utlandet som Vg1 eller Vg2, må de gi beskjed til utdanningsavdelinga snarast. Det er viktig at desse elevane får satt opp ønske på rett nivå, før 1. gongs inntak køyrast. Side 18 av 36

19 Kontroller følgjande data (E+V+P) Personid- gir melding om personid ikkje er gyldig (gult felt) Fiktivt fnr skal vere etter denne malen: første siffer i fødselsdag +4, dmmåå + 99(1=gut, 2=jente)15(fylke) Eks: = jente født og busett i Møre og Romsdal. D-nr frå Folkeregisteret kan nyttast både i Vigo og Extens, ikkje berre i samband med Privatistweb. Elevar som ikkje har norsk personnummer eller D-nummer, skal ha ein fiktiv Personid i Extens etter malen ovanfor. Ta kontakt om de er i tvil. Elevar som har fått norsk fødsels- og personnummer eller D- nummer i Extens: Meld frå om desse før vi skal laste inn karakterane, slik at vi kan rette opp i Vigo først. Bevistype skal vere VM eller KB. Sjekk at alle elevane har fått rett bevistype. Ingen skal ligge med tomt bevistypefelt! Vitnemålsfliken Elevskoleår nyttast for å takle overskrifter i karakterbevis i kunnskapsløftet. I elevskoleår registrerast skole, utdanning, årstrinn og fullførtkode per skoleår, med høve til å styre om året skal nyttast ved karakterutskrift eller ikkje. Alle fag og fråvær får samtidig ei kopling til same skoleårsdata. Knappen Elevskoleår finnes i Register - Elever - Vitnemålsfliken. Når ein elev blir lagt inn, anten via Vigo inntak, manuelt i elevregisteret, eller kjem via Privatistweb, dannes ei rad under Elevskoleår. Dersom Enhet eller Utdanning blir endra på ein elev, blir det generert eit nytt Elevskoleår. For å sjå innlagte data, legge inn historiske data eller endre på innlagte data for ein enkeltelev; trykk på knappen Elevskoleår og bruk F3-Endre eller F5-Ny. Side 19 av 36

20 For å sjå eller endre elevskoleår for fleire elevar; gå til Verktøy - Elev - Karakterer Elevskoleår Ein elev kan ha eit utal elevskoleår, men berre eitt per årstrinn med J i På vitnemål ved utskrift. Om du ikkje sletter nokre rader, er du sikker på at den rada du treng ved utskrift finnest. Legg heller N i På vitnemål på rader i staden for å slette. Då kan raden ligge der; den gjer ingen skade! Ein elev må ha eit elevskoleår for det kortet utskrift av KB/VM startar frå. Ein elev må ha eitt elevskoleår med fullførtkode for eksport til Vigo. Ved eksport til Vigo hentast elevar for valt enhet, med J til Vigo, og elevskoleår som samsvarar med dette. Altså elevskoleår med same enhet og utdanning som eleven har, og dermed det korrekte elevskoleåret. Fullførtkode: Fullførtkode er viktig ved eksport til Vigo, og ved utskrift av kompetansebevis. Ved eksport til Vigo nyttast fullførtkode slik: B - Bestått, fullført hele kurset med bestått i alle fag Endring frå tidligare er at B nå skal nyttast for det aktuelle kurset sjølv om eleven har fag han ikkje har bestått frå tidligare år. Ein fullførtkode beskriver no altså berre resultatet for dette aktuelle året, ikkje total status. I - Fullført heile kurset, men ikkje bestått i eitt eller fleire fag (1) A - anna vurdering. Har fullført særskilt tilrettelagt opplegg. S - starta på kurs i henhold til inntak, slutta etter 1. oktober H - "Holder på" - nyttast for elevar i 1. år av eit toårig løp, for privatistar og for vaksne. Når ein elev får innvilga programområde over 2 år 1. året: Bruk vurderingskode H. ALLE faga må ligge inne med T1 1. året, slik at forbruk av rett blir rett utrekna i Vigo. Dersom skolen berre legg inn dei faga eleven har det 1. året, vil eleven og få for liten kursprosent i Vigo. Til våren skal berre faga med Standpunkt, T2 og Eksamen rapporterast. 2. året: Sett rett vurderingskode B eller I (ikkje H). Alle faga må ligge inne på eleven i Extens med T1, slik at vi får lasta over alle faga om hausten. Dermed vil Vigo hente fram karakterane frå 1. året som beste karakter, og poengsummen for å søkje vidare til Vg2 vil bli rett. Side 20 av 36

21 VAKSNE Verktøy - Elev og Serieendre voksne elever. Føresetnad for å kunne hente opp elevar i dette verktøyet er at det ligg elevstatus VOK på elevane i eleveregisteret. Hurtiginntast VOK ved å hente dei aktuelle elevane (Elevregisteret) i listeform og gjer feltval på feltet Elevstatus frå mappa Annet. Finn vaksne (VOK) - med J til Vigo - utan dato Verktøy-Elev-Serieendre voksne elever. F11-Feltvalg: Felles feltvalg: *VAKSNE 1. sjekk F9-Utvalg/sortering: *KONTROLL EKSPORT Om du får opp vaksne med dette utvalet; kopier personid og hent fram eleven i Elevregisteret. Sjekk om eleven skal ha N til Vigo. Legg N til Vigo om det ikkje er data som skal eksporterast på den vaksne eleven. Om du finn fag på eleven i Elevregisteret (med GK eller F), MÅ du legge inn dato for anten søknad vidaregåande opplæring eller søknad realkompetansevurdering ( i Verktøy-Elev-Serieendre voksne elever). Elles vil denne eleven stoppe heile eksporten for denne Vaks-enheten. For å registrere meir data for vaksne elevar: Åpne Verktøy - Elev - Serieendre voksne elever F11-Feltvalg og hent alle felt frå mappe Voksen Legg inn data i aktuelle felt, men merk at det må ligge data i : - anten feltet Dato søkn. vid.oppl. - eller feltet Dato søknad realvurd. Utan data i eitt av desse felta vil ikkje eksport kunne skje. Bruk gjerne hurtiginntast, eller legg inn manuelt. Side 21 av 36

22 Vent på melding frå Utdanningsavdelinga før overføring til sluttskolen! Alle elevar overføres til sluttskole Bruk basisgruppekode 0809-SLUTT På grunn av krav om rapportering til SSB og Statens lånekasse, har IST kome med ei anbefaling om at alle elevar blir overført til sluttskolen når skoleåret er slutt, samt at basisgruppekoden startar med skoleåret. Dette betyr at elevar som har gått eit tre-årig løp er dobbeltelev med 3 kort når ho/han er ferdig. På alle desse 3 korta vises alle fag for alle tre år, men felta enhet og utdanning i aktivitetsfliken vil vise på kva for år og kurs dei er tatt. Det er viktig at skolane ikkje flyttar elevar over til sluttskole, før skoleåret og endeleg karakterinnhenting er avslutta. Sjekk om karakterane er eksportert til Vigo slik: Verktøy Elev Serieendre tildelte aktiviteter F11-Feltvalg: Lagret feltvalg *SJEKK VIGO-EKSPORTDATO F9-Utvalg/sortering: Lagret utvalg *SJEKK VIGO-EKSPORTDATO Legg inn Enhet. Sjekk både hovedenhet, privatistenhet og voksenenhet (kvar for seg) Sjekk nivå for nivå: basisgruppe 1*,2*,3* og 0809V* (eleveksamen (E), privatistar (P), praksiskandidatar (K)) NB: Sjekk i basisgrupperegisteret at det ligg J i feltet Til Vigo for basisgrupper med elevar som skal til Vigo! NY - Eksport av karakter som er endra etter siste eksport Legg til NYE felt i Elevregisteret, Aktivitetsfliken: Ha elevregisteret i kartoteksform Aktivitetsfliken (stå i fliken) F11- Feltvalg. Dobbel-klikk på Alle felt og dra over feltene Vigo eksp.dato og Endret karakter. I desse felta vil du sjå siste eksportdato for overføring av karakter til Vigo og endra karakter (frå>til). Side 22 av 36

23 Føresetnad for eksporten: Faget med karakter må vere eksportert til Vigo ein gong, det vil seie at feltet Vigo eksp.dato er utfylt. Feltet Endret karakter inneheld dato som er nyare enn dato i Vigo eksp.dato. Feltet Karakterstatus er fylt ut med korrekt status. E - Endret pga feilføring, K - Klage på karakter U - Utsatt, N - Ny, S - Særskilt Denne eksporten blir køyrt før inntaket i sommar. Side 23 av 36

24 RETTLEIING FOR KONTROLL AV KARAKTERAR TIL VIGO INNTAK: Standardfelt som må vere utfylt - for at vi skal kunne ta imot data rett i inntakssystemet: Alle aktivitetar må ha utfylt Tildato. Dette for at vi skal få riktig skoleår registrert i VIGO. Felta med Fråver (dag og timar), Atferd og Ordenskarakter skal vere utfylt. Lovlege karakterar i Orden og Atferd: G, NG og LG ( tom blir godtatt) Feltet aktivitetstype må vere S (Standpunkt), E (Eksamen) eller T2 (gjeld Vg1). Feltet type dokumentasjon må vere utfylt. Lovlege verdiar er: KB Kompetansebevis VM Vitnemål Innrapporteringa gjeld Standpunkt og Eksamen inneverande skoleår, og i tillegg T2 for Vg1. Karakterane som skal førast over til inntak skal vere knytt til aktivitetstype i gjeldande periode (07*). Elev som tek fag ved fleire skolar Dersom ein elev tek einskilde fag ved ein skole og er elev ved ein annan skole samstundes, er det berre hovudskolen som skal rapportere inn karakterane. Den skolen der eleven tar einskilde fag, skal legge N i feltet Til Vigo på eleven/faga. Karakterar: I karakterfelta må det berre vere gyldige karakterar. Til dømes verdien I for ikkje grunnlag for vurdering blir ikkje godteken. Rett markering skal vere IV. Heller ikkje karakteren (strek) eller +/- i tillegg til karakter blir godkjent. (Bruk eventuelt karaktermerknad.) Oversikt over lovlege fagkarakterar: (sjå Forskrift til Oppl.lova 4-8 og 4-9) Det skal nyttast talkarakterar på ein skala frå 1-6. Berre heile talkarakterar skal nyttast. Bestått svarer til karakterane 2-6. Departementet kan i spesielle tilfelle bestemme ei anna grense for bestått. Fag med karakteren 1 i standpunktvurdering er bestått når eksamenskarakteren er 2 eller betre. Dette gjeld ikkje dersom eksamenskarakteren er for ein tverrfagleg eksamen. Læreplanverket for Kunnskapsløftet fastset dei faga der det ikkje skal nyttast talkarakterar. Side 24 av 36

25 Ver di Kommentar 1 Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget 2 Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget 3 Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget 5 Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget 6 Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget IV Ikkje grunnlag for vurdering (endrast til 9 i Vigo). IV skal nyttast der det skulle vore talkarakter i faget, men der det ikkje er grunnlag for å gi eleven karakter grunna stort fråvere eller liknande. D Delteke NYTT: F GK FU Friteken for vurdering. NYTT: Godkjent kompetanse. Berre fag som er godkjent (realkompetansevurdert) skal til Vigo med karakteren GK (endrast til R i Vigo) Fullført (endrast til U i Vigo). Side 25 av 36

26 FAM-merknad Feltnamn i Extens: Kar.merknad Feltet finn du i Register Elev Aktivitets-fliken. FAM13 og FAM16 krev at det ligg ein tekst i feltet Kar.merknad, elles vil du få ei feilmelding. Forventa tekst er: FAM13 fagkode for fag i R94 skrivast inn FAM16 årstal for når faget var bestått skrivast inn FAM22 er utgått Sjekk om FAM13 eller FAM16 ligg inne utan tekst i Kar.merknad: Fagmerknad Det kan berre førast merknadstekster godkjent av Utdanningsdirektoratet. De finn meir om dette i eige skriv frå Utdanningsdirektoratet (sjå link på side 1 i rundskrivet). Merknadskodane med tekst finn du i språkkoderegisteret; Organisasjon Fag/ressurser Språkkoder. Fagmerknadens kode, FAMxx, legges inn i feltet Fagmerknad på elevens aktivitet og teksten som hører fagmerknaden til, vil skrives ut på kompetansebeviset/vitnemålet til høgre for det aktuelle faget. (sjå meir om dette i hjelpefila) Det er kode for fagmerknad som vil bli eksportert til NVB. Merknadstekst vil bli eksportert til Vigo, og tema for prosjekt til fordjuping kan vidareformidlast frå Vigo til lærlingeplass. Kopi, skriv frå Udir av , justert , side 7 og 8, Oppsett av vitnemål (sjå og side 11 i skrivet, 5. Oppsett av kompetansebevis og Lærekandidater, side 14, om bruk av FAM31): Fagmerknader Kode Merknadstekst Bruksområde FAM01 Fritatt for opplæring Fagmerknad når det føres fritak for oppl. i hht. forskr. til oppl.lova FAM02 Fritatt for vurdering Fagmerknad når det føres fritak for vurd. i hht. forskr. til oppl.lova FAM03 Jf. vedlegg FAM04 Eksamen annullert FAM12 Karakter føres ikke FAM13 Bestått fag R94 <FAGKODE> FAM14 Frit. for vurd, prakt. del FAM15 Bestått fag utland Fagmerknad når det føres fritak i hht forskr. til oppl.lova 4-27 Fagmerknad for godkjenning av fag fra Reform 94, jf. pkt Fagmerknad vedr. kroppsøving i hht forskr. til oppl.lova 4-12 Fagmerknad ved fritak ført med koder for fag i LK06 Side 26 av 36

27 FAM16 Bestått fag <åååå> FAM17 Bestått fag høyere nivå FAM18 Realkompetansevurder t FAM19 Utv. omf. i norsk FAM20 Jf. F pkt FAM24 Bestått Vg1 utland FAM25 Bestått Vg2 utland FAM26 Utv. omf. I engelsk FAM27 Fagprøve FAM28 Svenneprøve FAM30 Bestått VKI ØA R94 Fagmerknad for godkjenning av fag fra tidl. ordninger, jf. pkt Fagmerknad når det føres fritak for nivået. Jf. pkt Fagmerknad når det føres godkj. i hht forskr. til oppl.lova 4-37 Fagmerknad knyttet til fagkode NOR3001, NOR3002 og NOR3003 Fagmerknad ved vurd. i hht norsk som andrespråk, R 94 Fagmerknad ved fritak for fag ført med kode UPF9xxxx Fagmerknad ved fritak for fag ført med kode UPF9xxxx Fagmerknad knyttet til fagkode ENG3001, ENG3002 og ENG3003 Side 27 av 36

28 Det føres vitnemålsmerknader fastsett av Utdanningsdirektoratet i avsett felt i følgjande tilfelle: Vitnemålsmerknader førstegangsvitnemål Kode Merknadstekst VMM06 Førstegangsvitnemål VMM07 VMM08 VMM09 VMM10 Utvidet tid som følge av deltakelse i internasjonal utveksling som medfører tap av opplæringstid, folkehøgskole, verneplikt eller omsorgsarbeid med et omfang på minst 9 måneder. Utvidet tid som følge av omvalg av Vg1 eller Vg2. Utvidet tid som følge av fravær på grunn av langvarig sjukdom. Utvidet tid som følge av rett til ekstra opplæringstid etter reglene i opplæringslova 3-1 femte ledd. Dersom førstegangsvitnemålet er knyttet til vilkår i hht Forskrift til opplæringslova, 4-31a, 4. ledd, pkt. a d, føres tilleggsmerknad VMM07 VMM10. Andre vitnemålsmerknader: Kode Merknadstekst VMM11 Eksamen avlyst. Jf. vedlegg til vitnemål for videregående opplæring. VMM12 Bestått yrkeskompetanse i henhold til Forskrift til opplæringslova. VMM14 Opplæring i programfag inngår i lærekontrakten, jf. forskrift til opplæringsloven. VMM15 Sum omfang, fravær, orden og atferd gjelder opplæring i skole VMM16 Årsak til fravær dokumentert i vedlegg VMM17 <dispensasjonsvedtak tekst> VMM18 <dispensasjonsvedtak tekst> VMM19 <dispensasjonsvedtak tekst> VMM11 og VMM14 19 kan også føres som merknad på kompetansebevis. Side 28 av 36

29 SJEKK I EXTENS - FØR INNLASTING TIL VIGO Desse sjekkane skal utføres på Hoved-, Vaks- og Priv-enheten. Vi vil først eksportere frå hovedenheten, deretter frå privatist- og vaks-enhetene. NB! Pass på at det er berre etter ikke at det skal vere ordmellomrom. Det skal ligge * på alle andre verdiar enn dei du søker etter. Søk etter ein verdi om gongen. KONTROLL AV ELEVAR Listeform Register-Elever-F11 Feltvalg: *Kontroll Elevar VIGOeksport F9 Utvalg/sort: *KONTROLL VIGOEKSPORT ELEV Sjekk: FELT VERDI MERKNAD Enhet ATL (dette er eit eksempel) Om du skal sjekke for fleire enheter: Sjekk for ein enhet om gongen. Den kan då ligge Bevistype sjekk 1: sjekk 2: Årstrinn sjekk 3: sjekk 4: Vurdering sjekk 5: sjekk 6: (tom) ikke KB,ikke VM (tom) 4,5 (tom) ikke B,ikke I,ikke A,ikke M, ikke H inne til du har sjekka alt på enheten. Viktig Skal vere utfylt ved eksport av S og E. Desse i nedste linje kan sjekkast i ein omgang (søker da etter alt anna enn kompetansebevis og vitnemål) Viktig Det skal ikkje ligge elevar på Årstrinn 4 eller 5, dersom skolen ikkje har TF Viktig H er gyldig for privatistar, vaksne og elevar som tar t.d. Vg1 over 2 år (H berre på 1. år) Sjekk i ein omgang: FELT VERDI MERKNAD Utdanning?????1?????????2?????????3???? Årstrinn Ikke 1 Ikke 2 Ikke 3 Vg1 (10 teikn) Vg2 Vg3 NB: Desse to felta skal sjekkast samtidig. Du må koble rett utdanning (????? 1????) til rett årstrinn (Ikke 1). Side 29 av 36

30 FELT VERDI MERKNAD Utdanning?????1?????????2???? Vg1 Vg2 Bevistype Ikke KB Alt anna er feil Side 30 av 36

31 KONTROLL AV FAG OG KARAKTERDATA Verktøy-Elev-Serieendre tildelte aktiviteter-f11 feltvalg: *Kontroll fag-dokumentasjon F9 Utvalg/sort: *Kontroll Fag- og karakterdata Legg inn Enhet og sjekk først med (tom) i Akt.årstrinn. Akt.årstrinn skal vere 1-3 på vidaregåande. Rett opp og legg inn * i Akt.årstrinn NB: Hugs å legge inn * i det feltet du er ferdig med å sjekke, før du går vidare til neste sjekk. Desse felta skal ligge fast under sjekken: FELT VERDI MERKNAD Enhet???,???? Skal alltid vere med (hovedenhet, Priv- og Vaks-enhet) Periode 081 Skal alltid vere med Henvisning IKKE IV Denne ligg fast til du er ferdig. Akt.type S,E Denne kan ligge fast ved sjekk av Standpunkt og Eksamen. NB: Legg inn sjekkefelt i tillegg før du trykker Enter-tasten/OK! Sjekk og legg inn * i feltet før neste sjekk: Fagtype-sjekk FELT VERDI MERKNAD Hvordan IKKE FF,IKKE FP,IKKE UP,IKKE VP,IKKE PF,IKKE OR F9-Utvalg: *Kontroll Fag Hvordan R94-KL Får du opp nokre rader; sjekk feltet Hvordan og Off.fagkode og rett opp. SF (studieretningsfag)og VF (valfag) høyrer til R94-fag, og skal ikkje brukast i Kunnskapsløftet. Side 31 av 36

32 Kunnskapsløftet har desse fagtypane (Hvordan): FF (fellesfag), FP (felles programfag), UP (uspesifisert programfag), VP (valfritt programfag), PF (prosjekt til fordjuping), OR (orden og atferd). Utfyllande kommentar: Fagtypen er knytt til fagkoden, men kan overstyrast på eleven. (Rettast direkte i feltet Hvordan i Elevregisteret Aktivitetsfliken. Merk at fellesfag som lesast av potten for prosjekt til fordjuping skal ha type FF.). Fagtypen viser korleis faget lesast. Same fagkode kan derfor ha forskjellige fagtypar for ulike elevar. Fagtypen er viktig for utskriving av dokumentasjon og overføring til NVB, Les meir i Hjelpedokument Organisasjon-System-Systemvedlikehold Fag/ressurser Diversefliken-fagregister Side 32 av 36

33 FELT VERDI MERKNAD Akt.form (tom) Finn du E-rader (eksamen) utan akt.form, fyller du ut denne. Sjå Hjelpefila om lovlege kodar. FELT VERDI MERKNAD Off.fagkode (tom) Det skal ikkje ligge fag utan offentleg fagkode. Bytt evt. ut fag på eleven, slik at rett fag ligg inne med rett fagkode. FELT VERDI MERKNAD Utdanning?????1?????????2?????????3?????????4???? Vg1 Vg2 Vg3 PBPBY4* Akt.årstrinn Ikke 1 Ikke 2 Ikke 3 Ikke 4 Vg1 Vg2 Vg3 PBPBY4* NB: Desse to felta skal sjekkast samtidig. Du må koble rett utdanning (?????1????) til rett Akt.årstrinn (Ikke 1). Viss ein elev på 3. årstrinn tar fag på 2. årstrinn, bør desse faga ha akt.årstrinn 3. Viss ein elev på 1. årstrinn tar fag på 2. årstrinn, bør desse faga ha akt.årstrinn 1. Sjekk KARAKTERAR: FELT VERDI MERKNAD Innskr.karakter 1,IV,GOD Det er ingen som skal ligge inne med B på vurdering og ha karakterane 1 eller IV. GOD i Orden må endrast til G. NB: Du vil ikkje sjå vurderingsfeltet i rapporten din. Side 33 av 36

34 Desse kontrollrapportane kan kjørast for å kontrollere innlagt data. Alternativt må ein vere sikker på at ein har gått inn i registeret og gjort alle endringar: Desse 2 kontrollrapportane finn du under: Fil Utskrifter, mappe; Generelle, Kontroll 1. Kontrollrapport: KO_elfa.rpt, kontrollerer fag som manglar data på akt.årstrinn, fradato, tildato, periode eller aktivitetstype. Rapporten skal kjørast for å kontrollere at alle data er kome med. Dersom du får ut elevar på kontrollrapporten må du ta ein runde til, for då er det enno ikkje klart til eksport. Hugs å fylle ut felta bevistype om det er kompetansebevis (KB) vitnemål (VM), og fullførtkode i feltet vurdering. 2. Kontrollrapport: KO_elfr.rpt,(kontrollerer fravær), eller kontroller at det ikkje manglar data på felta årstrinn og periode på fraværet. Denne kontrollrapporten finn du under: Fil Utskrifter, mappe; Skole, Statistikk 3. Kontrollrapport: KSTAT_01.rpt som skriv ut utvalde karakterar må og kjørast. Kontrollerer alle som har fått 1 el. IV som karakter i enkelte fag i forhold til feltet vurdering. Elevar som ligg inne med B på fullførtkode og KB på bevistype er lagt inn feil og må rettast opp. Dersom ein har B for bestått kurs så skal ein ha karakteren to eller meir i alle fag. Dersom dette ikkje er rett utfylt frå skolen si side, blir kontrollarbeidet for utdanningsavdelinga vanskeleg å få til. Vi tek berre stikkprøvar. Dersom ein slik feil ligg inn på standpunktkarakterane, kan det føre til at ein elev som berre har 2 karakterar og IV i dei andre kjem inn på kurs han/ho ikkje er kvalifisert til fordi skolen har fylt ut KB på bevistype og B på fullførtkode. Dersom skolane kjører kontrollrapportane så kan de rette opp evt. feil før vi importerer over data til inntakssystemet. Skolane slepp å få unødvendige tilbakemeldingar om ting som må rettast opp, og utdanningsavdelinga slepp ekstraarbeid med ev. ny innlasting og forseinkingar i arbeidet som oppstår som følgje av feilrettingar på skolane. Side 34 av 36

35 Side 35 av 36

36 Med helsing Per Hoem fylkesutdanningsdirektør Anita K. Waatvik rådgivar Gjenpart: Fylkesdirektøren Fylkesordføraren Lærarorganisasjonane Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda Side 36 av 36

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2007-2008

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2007-2008 rundskriv nr. 11/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 10.05.2008 MR 13926/2008/062 Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007 rundskriv nr. 12/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 02.06.2007 MR 11995/2007/062 Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Detaljer

Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund

Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund rundskriv nr. 05/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund Dato: Ref: 15.01.2008 MR 1078/2008/ Innhenting av karakterar frå 1. termin

Detaljer

Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund

Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund rundskriv nr. 02/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund Dato: Ref: 13.01.2009 MR 1145/2009/ Innhenting av karakterar frå 1. termin

Detaljer

Innsamling av data fra SATS til Vigo

Innsamling av data fra SATS til Vigo Side 1 av 9 Innsamling av data fra SATS til Vigo Generelt Excel-malen består av 4 ark som skal fylles ut. Alle felter skal ha tekstformat slik de er satt opp i malen. Dette betyr at for å kopiere data

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket rundskriv nr. 1/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 08.01.2015 1150/2015/ - Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket Det

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 09/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.06.2013 39247/2013/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar 2013 Inntak til vidaregåande opplæring

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 rundskriv nr. 02/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 07.01.2013 1353/2013/ - Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 Det er no

Detaljer

Utdanningsavdelinga er ansvarleg for rapportering av tenestedata til SSB. I denne omgang er det:

Utdanningsavdelinga er ansvarleg for rapportering av tenestedata til SSB. I denne omgang er det: rundskriv nr. 24/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: 02.11.2007 MR 23487/2007/062 Ref: Registreringar i Extens før eksport til Vigo - SSB NB: Det er viktig

Detaljer

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler Kari-Anne Steen Eksport fra SATS Privatskoler sender data til Vigos Sentralbase via WIS Skoler som bruker SATS benytter VIGO-eksporten til dette arbeidet

Detaljer

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS Privatskolesamling 24. mars 2014 Trude Riple Vigo IKS Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP Endring - gjelder fom skoleåret 2013-2014 Alle elever med enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Extens

BRUKERHÅNDBOK Extens Versjon 2.0 publisert 30.05.2011 BRUKERHÅNDBOK Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Vigo Driftsorganisasjon

Detaljer

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning Videregående opplæring Videregående skoler Vår ref.: 200809049 72 Lillehammer, 8. juni 2011 Deres ref.: Administrativt Vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.05.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Friskoler Extens - Vigo Elin Bjertnes - IST

Friskoler Extens - Vigo Elin Bjertnes - IST Friskoler Extens - Vigo 19.05.08 Elin Bjertnes - IST Utgangspunkt Vigo SSB lånekasse trenger info om elever som: Slutter Begynner Bytter programområde Avbryter fag Bytter fag Fullfører Forslag til rutiner

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 06.02.2012 Sist oppdatert 30.04.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/4199 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.:

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Videregående opplæring Til Videregående skoler Intern FR sak Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak 26.09.2011 1136/11 A 07 Fylkesrådmannen

Detaljer

RAPPORTERING AV VOKSNE

RAPPORTERING AV VOKSNE RAPPORTERING AV VOKSNE Data på voksne elever kan komme inn i Vigo både fra de skoleadministrative systemene (Extens, SATS, TP) og fra voksensystemene (VigoVoksen eller annet voksensystem). På ssbresultat

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012 rundskriv nr. 1/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal - Dato: Ref: 13.01.2012 2320/2012/062 Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012 Det er no klart for innhenting

Detaljer

EXTENS. Sonja Grydeland 16. mars 2015

EXTENS. Sonja Grydeland 16. mars 2015 EXTENS WIS Vigo Sonja Grydeland 16. mars 2015 Korrekt kodeverk som brukes? Alle kan logge seg inn med lesetilgang Kodeverk Fagmerknader Vitnemålsmerknader Utd/programområder Fag -oversettelser Viktig å

Detaljer

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-44 Lillehammer, 5. september 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 05.09.2013 1099/13 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar

Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Vegvisar til vilbli.no for rådgivarar Kva er vilbli.no? vilbli.no er søkjaranes hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal søkjarane til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra

Detaljer

EXTENS. Sonja Grydeland 30. mars 2016

EXTENS. Sonja Grydeland 30. mars 2016 EXTENS WIS Vigo Sonja Grydeland 30. mars 2016 Hvordan håndtere dataflyten? Skolens «behov» for administrasjon (LMS, skoleadministrativt, timeplaner, vitnemål/kb m.m.) Rapportering (WIS-VIGO-> elevens rettigheter,

Detaljer

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Rutiner ved skolestart Eleven må registreres inn med riktig programområdekode. Elever som ikke møter ved skolestart eller slutter i løpet av august måned

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-57 Lillehammer, 30. mai 2014 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 30.05.2014 597/14 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Overføring fra Extens til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken.

Detaljer

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk

Søk regionale miljøtilskudd elektronisk Søk regionale miljøtilskudd elektronisk I 2015 er det endå enklare å levere søknaden om regionalt miljøtilskot på internett. Me vonar du søkjer elektronisk. I denne folderen er det ei skildring av korleis

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TP-systemet

BRUKERHÅNDBOK TP-systemet Versjon 2.0 publisert 07.06.2011 BRUKERHÅNDBOK TP-systemet Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Vigo Driftsorganisasjon

Detaljer

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES

VESTNES KOMMUNE HELLAND SKULE 6390 VESTNES Eksamen nærmar seg, og då vil Helland skule med dette skrivet gje informasjon til elevar og foreldre/føresette om korleis eksamen både skriftleg og munnleg blir gjennomført. Vil også informere om klagerett

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Vi håper derfor at skolane også i år er med på å ta ansvar for at dei data vi rapporterer inn er så pålitelege som mogeleg.

Vi håper derfor at skolane også i år er med på å ta ansvar for at dei data vi rapporterer inn er så pålitelege som mogeleg. rundskriv nr. 17/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 15.10.2009 MR 36327/2009/040 Registreringar i Extens før rapportering til SSB 2009 NB: Det er viktig at denne informasjonen

Detaljer

Extens WIS Vigo. Sonja Grydeland, IST Mars 2014

Extens WIS Vigo. Sonja Grydeland, IST Mars 2014 Extens WIS Vigo Sonja Grydeland, IST Mars 2014 Rapportering Fra Extens Er det forskjell tomt stjerne? Vær obs på akt.årstrinn og fravær, hvis flere kort er på samme enhet TOMT skal vi på vgs ha * gir

Detaljer

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere.

Kl. 09.00: Opplysning om trekkfag (Elevene får vite hvilket fag de kommer opp i til eksamen). Vanlig skoledag. skal opp i engelsk, møter faglærere. RINGSAKER KOMMUNE BRUMUNDDAL UNGDOMSSKOLE Mai 2014 Til elever og foreldre på 10. trinn Informasjon om eksamen og klagerett Dette skrivet inneholder følgende informasjon: om skriftlig eksamen våren 2014

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013

STIMULERINGSMIDLAR FOR 2013 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206348-10 Arkivnr. 545 Saksh. Isdal, Sigrid Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 09.04.2013

Detaljer

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09 Extens Dokumentasjon Jens Petter Ringdal april 09 Dokumentasjon Hva vi skal gå gjennom: Dokumentasjon Kunnskapsløftet Vitnemål er dokumentasjon for: Fullført og bestått treårig opplæringsløp som gir generell

Detaljer

Gjennomgang Extens Vigo for private skoler. 28. mars Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken

Gjennomgang Extens Vigo for private skoler. 28. mars Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken Gjennomgang Extens Vigo for private skoler 28. mars 2012 Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken Pål Espen Husøy IST Innhold Forutsetninger for korrekt innhold i eksportfila....

Detaljer

FOS rundskriv 8-2013 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2013

FOS rundskriv 8-2013 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2013 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-34 Lillehammer, 7. juni 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 03.06.2013 576/13 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV

BRUK AV ALTERNATIVE LØP SOM FØRER FRAM TIL FAGBREV HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Fagopplæringskontoret Arkivsak 201206699-9 Arkivnr. 545 Saksh. Svendsen, Anne Sara Saksgang Yrkesopplæringsnemnda Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Møtedato

Detaljer

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST...

BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... BRUKARRETTLEIING FOR ELEKTRONISK SKJEMA SØKNAD OM STATSTILSKOT TIL POLITISKE PARTI... 2 GENERELLE OPPLYSNINGAR LES DETTE FØRST... 2 KVEN KAN SØKJE/BRUKE DET ELEKTRONISKE SØKNADSSKJEMAET?... 3 STARTSIDE...

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Innhold i IST Skole versjon 1.10

Innhold i IST Skole versjon 1.10 Innhold Innhold i IST Skole versjon 1.10... 1 Karakter og karakterrapporter... 1 Halvårsvurdering... 1 Karakterrapport for sluttvurdering... 2 Vitnemål... 4 Karakterprotokoll... 7 Elev Elevopplysninger...

Detaljer

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Trude Riple Vigo Driftsorganisasjon IKS Registreringshåndboken Registreringshåndboken er et samarbeid mellom

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per :

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per : Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) per 14.05.2013: Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev Forslag til endring Overskrift Fag- og svennebrev Pkt.

Detaljer

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com Rådgiverkonferanse Valgmuligheter og regelverk 14 des 2011 i Bodø Foto: Crestock.com En rettelse etter 14 des Jeg kom antakelig i skade for å si at minoritetsspråklige på studieforberedende kunne omdisponere

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Forskrift til opplæringslova

Forskrift til opplæringslova Forskrift til opplæringslova Fastsett av Kunnskapsdepartementet 23. juni 2006 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 1 3, 2 2 første og femte

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-83 Lillehammer, 28. mai 2015 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 21.05.2015 509/15 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet til

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag utan org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag utan organisasjonsnummer For å få tak i skjemaet «Partifinansiering

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd)

Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1.Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2015-2016, ELEVER Informasjon om: Del 1: Eksamen Del 2: Frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, Del 3: Mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. Del 4: mulighet

Detaljer

16. april 2015. Kurs i matrikkelføring. Adresseoppgåver

16. april 2015. Kurs i matrikkelføring. Adresseoppgåver 16. april 2015 Kurs i matrikkelføring Adresseoppgåver Innhold Oppgåve A1 Opprett ny veg... 3 Oppgåve A2 Etablering av ny vegadresse... 4 Oppgåve A3 Omadressering av adresse... 7 Oppgåve A4 Endre vegadressedata...

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Konfidensielt A SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 13 Vedlegg til web-søknad Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 13/14 1 PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse:

Detaljer

FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET

FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Vår dato: 20.11.2007 Deres dato: Vår referanse: 2007/3781 Deres referanse: Til fylkesmenn, fylkeskommuner og videregående skoler FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet:

Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Spørsmål frå leiar i tenesteutvalet: Har igjen fått sps om dekninga i Sør. Veit ein meir om når utbygging av skal skje? Kor mange barn i sør får ikkje plass i nær? Svar frå administrasjonen: Vi syner til

Detaljer

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under :

Du kan skrive inn data på same måte som i figuren under : Excel som database av Kjell Skjeldestad Sidan ein database i realiteten berre er ei samling tabellar, kan me bruke eit rekneark til å framstille enkle databasar. I Excel er det lagt inn nokre funksjonar

Detaljer

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå Innholdsfortegnelse Fødselsnummer...

Detaljer

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A

Matematikk 1, 4MX15-10E1 A Skriftlig eksamen i Matematikk 1, 4MX15-10E1 A 15 studiepoeng ORDINÆR EKSAMEN 19. desember 2011. BOKMÅL Sensur faller innen onsdag 11. januar 2012. Resultatet blir tilgjengelig på studentweb første virkedag

Detaljer

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland

Endringar i studentreglementet for Fagskolane i Hordaland OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2014/2-69 Saksbehandlar: Adeline Berntsen Landro Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Hordaland fagskulestyre 27.01.2015 Endringar i studentreglementet for Fagskolane

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Inntak på særskilt grunnlag

Inntak på særskilt grunnlag Inntak på særskilt grunnlag Del 9?! Kven kan søkje om inntak til vidaregåande opplæring på særskilt grunnlag? Ikkje alle har dei same føresetnadene for å bli tekne inn i den vidaregåande skolen, eller

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

befo@bergen.kommune.no 20. mai 2015 Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3

befo@bergen.kommune.no 20. mai 2015 Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Innhold Hvem kan det søkes timer til i grunnleggende norsk og morsmål?... 3 Søke om timer til grunnleggende norsk / morsmål / tospråklig fagopplæring.... 3 Vokal - håndtering i Extens... 4 Personale og

Detaljer

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Første side Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Vitnemål Kompetansebevis med skolegang etter KL For utstedelse av kompetansebevis, start fra side 8 pkt 24. Et kompetansebevis

Detaljer

Endringer fra 2012 til grunnskole

Endringer fra 2012 til grunnskole Endringer fra 2012 til 2013 - grunnskole Tekst/pkt. i skrivet Innledningen Forslag til endring Det er også tatt inn retningslinjer for hvordan dere skal føre kompetansebevis for voksne i grunnskolen. og

Detaljer

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving

Undersøking. Berre spør! Få svar. I behandling På sjukehuset. Ved utskriving Berre spør! Undersøking Få svar I behandling På sjukehuset Er du pasient eller pårørande? Det er viktig at du spør dersom noko er uklart. Slik kan du hjelpe til med å redusere risikoen for feil og misforståingar.

Detaljer

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 26.01.016

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 26.01.016 Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 26.01.016 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker Vigo Voksen. Den vil ta

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for

Rettleiar til Partiportalen for Rettleiar til Partiportalen for Sentrale partiorganisasjonar og Sentrale ungdomsorganisasjonar Versjon 1.1 1 Oppdatert november 2015 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane INNHALD Innhald... 2 Innlogging første

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i SATS.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i SATS. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås

«VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås «VURDERING FOR LÆRING» Retningsliner for skulane i Lindås 1 Forord For å kunne styrkje kvaliteten i undervisninga og vurderinga, må vi vite kva god undervisning og vurdering er. God undervisning og vurdering

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti

Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti Rettleiar til Partiportalen for Fylkesparti Versjon 1.4 1 Oppdatert mai 2014 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane INNHALD Innhald... 2 Innlogging første gong... 2 MinId... 2 Registrere ny brukar og søkje om

Detaljer

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver

PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver PAS/PGS BRUKARRETTLEIING FOR PRØVER Nasjonale prøver Kartleggingsprøver Karakterstøttande prøver Læringsstøttande prøver Utdanningsdirektoratet, oktober 201 3 1 GENERELT... 3 1.1 IP adresser og tekniske

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Extens og elevrapportering. Kvalitetssikring av data

Extens og elevrapportering. Kvalitetssikring av data Extens og elevrapportering Kvalitetssikring av data Mars 2012 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVA BRUKES ELEVDATA TIL?... 4 1.1.1 Vigo Sentralbase... 4 1.1.2 Statistisk sentralbyrå... 4 1.1.3 Utdanningsdirektoratet...

Detaljer

Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011

Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011 Brukarmanual 2 for https://ungdomslag.hypersys.no Administrasjon av medlemslisterog tillitsvalde i 2011 Denne manualen kan lastast ned frå www.ungdomslag.no/lagssorvis. Her finn ein og Brukarmanual 1 Levering

Detaljer

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET

AD Travel. Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET AD Travel Brukarmanual for prøvenemnda i Hordaland Fylkeskommune FAGOPPLÆRINGSKONTORET Oppbygging av brukarmanualen Oppbygging av brukarmanualen... 3 Pålogging og forklaring til hovudbilete... 4 Første

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer