Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2007-2008"

Transkript

1 rundskriv nr. 11/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: MR 13926/2008/062 Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret Så er vi klare for innhenting av standpunkt- og eksamenskarakterar for skoleåret Før skolane melder frå til utdanningsavdelinga om at data er klare for eksport, så skal data vere kontrollert og eventuelle feil vere retta opp. Skolane skal kvalitetssikre sine data etter retningslinjer som er utarbeid for IST Extens. Bruk hjelpedokumentet på Extens i tillegg til dei retningslinjene de finn i dette brevet../. Vedlagt (side 4-14) finn de ei rettleiing for dette arbeidet samt forslag til sjekkar som bør vere gjort. Sjekkane gjeld både elevar, vaksne og privatistar. Sjå kommentarar i teksten. SISTE FRIST for klargjering av data for eksport: måndag 23. juni 2008 Om de er ferdige før fristen, meld frå til: Skriv S-E og skolenamn i emnefeltet i e-posten. Dette SKAL meldast frå om: Oversikt over elevar som er ukvalifiserte (til å gå vidare til høgare nivå) Melding om ny karakter ved klage ( ) Melding om ny karakter ved forbetra prøve Fritak på grunn av tidlegare fullførte fag: Bruk feltet Karaktermerknad/Fagmerknad Sjå meir om dette i rundskrivet. Første gongs inntak vert kjørt tysdag 8. juli Feltet Til Vigo (J/N) styrer kva som blir eksportert til Vigo. All informasjon som skal eksporterast til Vigo, MÅ ha J i dette feltet. Sjekk desse registra i listeform: Enhet Organisasjon-Enhet Hovedenhet (sjekk og Privatist- og Vaksenenhet) Basisgruppe Register-Basisgrupper NB: sjekk at 0708SLUTT ligg på hovedenhet med J til Vigo Elev Register-Elever Sjekk alle elevar som ligg med N til Vigo Fag Verktøy-Elev-Serieendre tildelte akt. For føring av Vedlegg i samband med Prosjekt til fordjuping, viser vi til informasjon på ClasFronter og på Udir.no. Ta evt. kontakt med utdanningsavdelinga om dette. Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon: Telefaks: e-post:

2 1. Kva gjer vi med søkjarar til Vg2, Vg3 eller lærefag - som ikkje er kvalifisert til å gå vidare? Som de er kjent med frå tidlegare innhentingar av karakterar, så er vi grunna korte tidsfristar i samband med inntak, avhengig av hjelp frå skolane for å kunne stoppe søkjarar som ikkje er kvalifiserte til inntak på Vg2 eller Vg3. I fleire år har vi hatt problem med at elevar søkjer høgare nivå utan å vere kvalifiserte, og har kome inn på ledige plassar. Det er Forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling av lærlingar og lærekandidatar til lærebedrifter, 6-22 og 6-23 som regulerer dette forholdet. I forskrifta går det fram at skolen etter intern vurdering likevel kan vurdere at ein elev kan gå vidare dersom det er dokumentert at søkjaren har kunnskapar til å følgje undervisninga. Dette altså sjølv om eleven har karakteren 1 eller er utan karakter i fag det blir bygd vidare på. Utgangspunktet er likevel at ein må ha bestått i fag det blir bygd vidare på i det vidaregåande kurset. Dersom ein elev går vidare utan bestått i alle fag, vil han/ho måtte ta opp desse faga dersom målet er full kompetanse. Når det gjeld elevar som har mål om å ta fag/sveinebrev så er det Forskrift om vurdering i vidaregåande opplæring , som omhandlar kva krav som må vere oppfylte før ein kan framstille seg til fag/sveineprøve. Dersom ein har ikkje bestått i meir enn to av dei felles allmenne faga, så får ein ikkje framstille seg til fag/sveineprøve. Dersom ein har ikkje bestått i inntil to av faga, kan ein i visse tilfeller søke om dispensasjon. Ukvalifiserte søkjarar blir ikkje stoppa i Vigo Skolen må ta ansvar Sjølv om utgangspunktet altså er at desse elevane som ikkje har bestått, ikkje er kvalifisert til å gå vidare, så klarar ikkje inntaksprogrammet vårt å vurdere dette. Så lenge dei har karakterpoeng nok, så vil dei altså vere med i inntaket. Send oss ei liste over elevane de meiner ikkje er kvalifiserte til å gå vidare Vi ber om at skolen sender oss ein oversikt over dei elevane som skolen meiner ikkje er kvalifiserte til å gå vidare. Skolane må då ta ansvar for at desse elevane får/har fått informasjon om at dei er ukvalifiserte til å gå vidare, og at han/ho vert oppfordra til å sende inn endring av søknaden til eit programområde som søkjaren er kvalifisert til. Vent på melding frå Utdanningsavdelinga før overføring til sluttskolen! Alle elevar overføres til sluttskole Bruk basisgruppekode 0708SLUTT På grunn av krav om rapportering til SSB og Statens lånekasse, har IST kome med ei anbefaling om at alle elevar blir overført til sluttskolen når skoleåret er slutt, samt at basisgruppekoden startar med skoleåret. Dette betyr at elevar som har gått eit tre-årig løp er dobbeltelev med 3 kort når ho/han er ferdig. På alle desse 3 korta vises alle fag for alle tre år, men felta enhet og utdanning i aktivitetsfliken vil vise på kva for år og kurs dei er tatt. Det er viktig at skolane ikkje flyttar elevar over til sluttskole, før skoleåret og endeleg karakterinnhenting er avslutta. Side 2 av 14

3 Import av Termin 2 (T2) karakterar på Vg1 Dette gjeld Kunnskapsløftet og fag som ikkje skal ha standpunktvurdering, berre T2. I følgjande fag blir det berre gitt T2-karakterar på Vg1: Norsk, Engelsk, Engelsk for sterkt tunghørte og Finsk (på yrkesfaga) og Framandspråk (på studieførebuande). Kopier til T2 berre for dei gruppene som skal ha det. Desse aktivitetsradene skal ha J til Vigo. Eventuelle andre T2-rader må få N til Vigo Eksport til Vigo skjer på T2 berre for rader med J til Vigo I Vigo: Vigo skal ikkje poengberekne på T2 for disse faga. Dei skal likevel over for at alle fag og karakterinformasjon skal finnast i Vigo. Svar frå Utdanningsdirektoratet om T2-faga (kopi frå 2007): Faggruppa i VIGO Inntak sendte følgjande spørsmål til Utdanningsdirektoratet og fekk desse svara: Spørsmål 1: Er det krav om at T2-faga er fullført i Vg1 (dvs. at det er gitt T2-karakterar)? Svar: Forskrift til opplæringslova 6.22 a) annet ledd (avsnitt) gir skolen heimel for å vurdere om eleven er kvalifisert for inntak sjølv om desse faga ikkje er fullført, anten det er snakk om ikkje bestått eller at det ikkje er gitt karaktervurdering. Spørsmål 2: Kva om søkjar har slutta i desse faga? Er søkjar då kvalifisert til å bli tatt inn på Vg2? Svar: Har eleven slutta i faget allereie på dette stadiet, har han ikkje lenger elevstatus (rett til vurdering i faget) og vil dermed ikkje kunne få fullstendig sluttdokumentasjon. Eleven kan likevel takast inn som deltidselev med heimel i 6-2 i forskrifta. T2-faga blir ikkje med i poengberekninga. Blank i karakterrubrikken for standpunkt fører til at desse faga ikkje blir med når poengsummen skal reknast ut. Følgjande felt blir eksportert: Namn og adresse frå hodet på kartotekskortet. Folkeregisteradresse eksporterast ikkje, denne blir haldt vedlike av Vigo. Telefon, mobil, E-postadresse (NB: Berre EITT telefonnummer i kvart felt!) Kommunekode Morsmålskode - diversefliken Startet utdanningen - inntaksfliken. Feltet skal berre vere utfylt for elevar som ikkje er tatt inn via Vigo. Sjekk dette før eksport, og tøm feltet om det ligger gamle datoar her. NB: Feltet Startdato i skole som du ser i Elevregisteret i listeform, skal ikkje lenger nyttast. Om det er lagt inn ein startdato her (for inneverande skoleår), må den flyttast til feltet Startet utdanningen. Avbruddsdato - listeform/endretfliken - fylles automatisk ut for elevar som sluttes via funksjonen slutter/flytter. NB - feltet skal vere tomt for elevar som har fullført eit kurs! Elevtype SU - inntaksflik Opplæring morsmål - J/N - inntaksflik Annetspråk - NO - inntaksflik Bevistype - vitnemålsflik Fullførtkoder - (tidl. Vurderingskode, sjå ovanfor) Fråvær i dagar og timar Ordenskarakter og Atferd (Vg1) Rettstype inntaksflik Kar.merknad frå faget Prosjekt til fordjuping Side 3 av 14

4 Elev sluttar med fag eller blir fritatt Elev sluttar med eit fag Når ein elev sluttar med eit fag i løpet av skoleåret, kan faget anten slettast (sluttar tidleg på hausten) eller ligge historisk. Fag som blir liggande historisk, behandlast slik: I register - Elev - aktivitetsflik hent fram det aktuelle faget. I feltet avbruddsdato (F11-Feltvalg viss feltet ikkje visast) leggast avbruddsdato. I feltet status vel du status Sluttet i faget (dette er viktig for eksport til Vigo) I feltet Henvisning leggast IV for å hindre at faget kjem på karakterutskrift. Feltet Und.gruppe tømmast slik at eleven ikkje lenger er medlem av gruppa og skrivast ut på gruppelister. Dersom ein elev som har slutta i eit fag, begynner igjen på same fag i same skoleår, MÅ ENDRINGA MELDAST TIL VIGO/Utdanningsavdelinga. Blank i Statusfeltet overstyrer IKKJE Sluttet i faget. Dette faget MÅ ha Elev i Statusfeltet. Elev som har slutta i eit fag (på T1) som skal ha T2-karakter (sjå eige avsnitt over): Fordi desse T1-radene blir sletta i Vigo, vil denne informasjonen forsvinne. Fagstatus sluttet må difor også ligge på T2 og faget må ha J til Vigo (og IV i feltet Henvisning). Fag eleven har slutta i etter T1, må kopierast til S og det må leggast IV og fagstatus Sluttet på faget. Elev blir fritatt i eit fag Elev som blir fritatt i eit fag, skal ha dette faget ut på karakterbevis. Fag skal altså ligge på elevens aktivitetsflik med aktivitestype S. Skal det også skrivast ut på terminmeldingar, må det også ligge med aktivitestype T1 og T2. Les meir i Hjelpefila om kopiering til annen aktivitetstype; kopiering av aktivitet til T2, S og E. I karakterfeltet leggast karakteren F, og i karaktermerknad leggast merknad i samsvar med retningslinjer frå Læringssentret. (Eksempel: Bestått fag 1999 eller Bestått GK AF) NB: Sjå avsnitt om Fagmerknad ; FAM01 m.fl. Verktøy-Elev-Serieendre tildelte aktiviteter (Gruppeinndeling) F11 Feltvalg: *SJEKK FAGSTATUS F9 Utvalg/sort: *SJEKK FAGSTATUS NB: Klikk på Tilbakestille for å fjerne gamle data - og legg inn: Enhet??? Legg inn skolens hovedenhet (privatist-/vaks-enhet) Periode 07* Innskr.karakter F Akt.type S,E Sjekk og legg inn rett fagmerknad. Elevar som sluttar ETTER 1. oktober På grunn av krav om rapportering til SSB og Statens Lånekasse, har IST kome med ei anbefaling om at alle elevar blir overført til sluttskolen når skoleåret er slutt, samt at basisgruppekoden startar med skoleåret. Dette betyr at elevar som har gått eit tre-årig løp er dobbeltelev med 3 kort når ho/han er ferdig. På alle desse 3 korta vises alle fag for alle tre år, men felta enhet og utdanning i aktivitetsfliken vil vise på kva for år og kurs dei er tatt. Skolane skal legge elevar som sluttar etter 1. oktober i ei slutt-basisgruppe = 0708SLUTT på hovedenheten, ikkje sluttenhet, til skoleåret er over. Deretter flyttast dei over til sluttenhet saman med elevane som har fullført året. Dette betyr at desse elevane blir med i eksporten etter skoleslutt saman med dei andre elevane, og gjer statistikkdata fullverdige. Det blir då viktig at desse elevane får ein avbruddsdato i feltet Avbruddsdato (finns i elevregisteret i listeform/endretfliken), at dei får fullførtkode S for det aktuelle året og at de får elevstatus sluttet på inntaksfliken. Sjekk at denne basisgruppa ligg med J til Vigo. Side 4 av 14

5 Kontroller følgjande data (E+V+P) Personid- gir melding om personid ikkje er gyldig (gult felt) Fiktivt fnr skal vere etter denne malen: første siffer i fødselsdag +4, dmmåå + 99(1=gut, 2=jente)15(fylke) Eks: = jente født og busett i Møre og Romsdal. NB: Førebels skal D-nr frå Folkeregisteret berre nyttast i samband med Privatistweb. Elevar som ikkje har norsk personnummer skal ha ein fiktiv Personid i Extens etter malen ovanfor. Det er berre desse (fiktive personid) som skal eksporterast til Vigo. Ta kontakt om de er i tvil. Elevar som har fått norsk fødsels- og personnummer: Meld frå om desse før vi skal laste inn karakterane, slik at vi kan rette opp i Vigo først. Bevistype skal vere VM eller KB. (Fagskole-data skal førebels ikkje inn i Vigo.) Sjekk at alle elevane har fått rett bevistype. Ingen skal ligge med tomt bevistypefelt! Vitnemålsfliken Knappen Elevskoleår (nyttast for R94-elevar berre for fullførtkodar). Elevskoleår nyttast for å takle overskrifter i karakterbevis i kunnskapsløftet. I elevskoleår registrerast skole, utdanning, årstrinn og fullførtkode per skoleår, med høve til å styre om året skal nyttast ved karakterutskrift eller ikkje. Alle fag og fråvær får samtidig ei kopling til same skoleårsdata. Knappen Elevskoleår finnes i Register - Elever - Vitnemålsfliken. Når ein elev blir lagt inn, anten via Vigo inntak, manuelt i elevregisteret, eller kjem via Privatistweb, dannes ei rad under Elevskoleår. For å sjå innlagte data, legge inn historiske data eller endre på innlagte data; trykk på knappen Elevskoleår og bruk F3-Endre eller F5-Ny. For å sjå eller endre elevskoleår for fleire elevar; gå til Verktøy - Elev - Karakter - Elevskoleår Feltet Vurdering skal ikkje lenger nyttast. Tidlegare Vurderingskode har no fått namnet Fullførtkode og er frå våren 2008 flytta til knappen Elevskoleår. Utval: F11-Feltvalg: *ELEVSKOLEÅR, F9-Utvalg/sort: *ELEVSKOLEÅR Legg inn det utvalet du vil sjekke på, t.d. enhet og årstrinn. Fullførtkode: Fullførtkode er viktig ved eksport til Vigo, og ved utskrift av kompetansebevis. Ved eksport til Vigo nyttast fullførtkode slik: B - Bestått, fullført hele kurset med bestått i alle fag Endring frå tidligare er at B nå skal nyttast for det aktuelle kurset sjølv om eleven har fag han ikkje har bestått frå tidligare år. Ein fullførtkode beskriver no altså berre resultatet for dette aktuelle året, ikkje total status. I - Fullført heile kurset, men ikkje bestått i eitt eller fleire fag (1) A - anna vurdering. Har fullført særskilt tilrettelagt opplegg. S - starta på kurs i henhold til inntak, slutta etter 1. oktober H - "Holder på" - nyttast for elevar i 1. år av eit toårig løp, for privatistar og for vaksne. Når ein elev får innvilga programområde over 2 år 1. året: Bruk vurderingskode H. ALLE faga må ligge inne med T1 1. året, slik at forbruk av rett blir rett utrekna i Vigo. Dersom skolen berre legg inn dei faga eleven har det 1. året, vil eleven og få for liten kursprosent i Vigo. Til våren skal berre faga med Standpunkt, T2 og Eksamen rapporterast. 2. året: Sett rett vurderingskode (ikkje H). Alle faga må ligge inne på eleven i Extens med T1, slik at vi får lasta over alle faga om hausten. Dermed vil Vigo hente fram karakterane frå 1. året som beste karakter, og poengsummen for å søkje vidare til Vg2 vil bli rett. Side 5 av 14

6 Register - Elever - Aktivitetsflik Fag som skal eksporterast til Vigo skal vere registrert med fagstatus om dei ikkje er vanlege elevfag. Feltet status på aktivitetsradane er default blank, og vil då bli eksportert med status Elev. Er faget ikkje eit elevfag, skal det leggjast status på faget. Dei første vala i statusplukklista (ønsket, antatt...) nyttast i andre samanhang, og skal ikkje nyttast ved eksport til Vigo. Det første som nyttast er Elev. Deretter følgjer ei rekkje status som nyttast; Fritatt, Privatist, Realkompetansevurdert, Klage (som nyttast både for klage, utsatt og ny prøve) osb. 1) Sjekk START- og SLUTTDATO rett opp feil feltbruk (E+V+P) Det presiserast at feltet Startdato i skole og Sluttdato i skole ikkje lenger skal nyttast. Dette fordi feltet er kopla til person, ikkje elev, og vil vise på alle korta til eleven. Ta elevregisteret i listeform. F11-Feltvalg: Hent opp Lagret feltvalg *START-/SLUTTDATO FEIL FELT F9-Utvalg/sort: Hent opp Lagret utvalg med same namn. Vaks- og Priv-enhet: Legg til evt. Basisgruppe eller J til Vigo for å avgrense søket. 1) Fyll ut Enhet, og gjer utval på (UTFYLT) i feltet Startdato i skole (sjå under). Dersom det er registrert startdato som gjeld inneverande skoleår i dette feltet: Sjekk om informasjonen er frå din skole. Ja: Flytt datoen til Startet utdanningen. Nei: Slett datoen i feltet Startdato i skole (datoen kjem frå ei anna skole). 2) Gjer utval på (UTFYLT) i feltet Sluttdato i skole. Legg * i feltet Startdato i skole. Dersom det er registrert sluttdato som gjeld inneverande skoleår i dette feltet: Sjekk om informasjonen er frå din skole. Ja: Flytt datoen til Avbruddsdato. Nei: Slett datoen i feltet Sluttdato i skole (datoen kjem frå ei anna skole). Side 6 av 14

7 2) Sjekk Fylkes- og Kommunekode (Vaksne+Privatistar) Sjekk fliken Koder i Elevregisteret. Kommune skal vere utfylt. De finn rett kommunenummer under Organisasjon Fylker og kommuner. Sidan dei fleste elevane på hovedenheten kjem frå Vigo, skal desse ha rett kommunenummer. Vaksen- og privatistenhetene må sjekke desse felta. Elevregisteret i listeform. Register-Elever-F11 Feltvalg: *Kontroll Elevar VIGOeksport F9 Utvalg/sort: *KONTROLL FYLKESKODE Legg deretter * i Fylkeskode og 00 i Kommunekode. Legg inn rett kommunenummer på dei elevane dette gjeld. INNTAKSKODE/Utdanning (i Extens) må ikkje endrast Elevar som er overført frå Vigo til skolen MÅ ha same inntakskode (kurskode) gjennom heile skoleåret. Elles vil vi få feilmelding ved import av karakterar til Vigo. Dersom elevar bytter utdanning i løpet av skoleåret, MÅ Inntakskontoret få beskjed! Elevar i same basisgruppe frå forskjellige kurs Dersom skolen gir felles undervisning til elevar frå to (eller fleire) kurs, til dømes 8053 VKII allmennfagleg påbygging og 8343 VKII teikning, form, farge, - MÅ de syte for at faga er knytt til rett utdanning. Elevane vil elles bli importert til Vigo med to (eller fleire) kurslinjer. Utvekslingselevar Utenlandsk utvekslingselev i Norge skal ligge med Status: Utenl.utv.elev. i NO og J til Vigo på alle fag dei får undervisning i, i tillegg til at det må ligge J til Vigo på Eleven (listeform). NB: Utanlandske utvekslingselevar som er tatt inn på skolen etter skolestart: Send oss ei liste over desse (namn, fødselsdato og fiktivt fnr) på e-post, slik at vi eventuelt får lagt dei inn i Vigo manuelt. Norsk utvekslingselev i utlandet Elevar som har hatt eit utanlandsopphald, skal ha dette året registrert i Vigo. Når eleven har fått godkjent året i utlandet, må Utdanningsavdelinga få beskjed. Side 7 av 14

8 VAKSNE Verktøy - Elev og Serieendre voksne elever. Føresetnad for å kunne hente opp elevar i dette verktøyet er at det ligg elevstatus VOK på elevane i eleveregisteret. Hurtiginntast VOK ved å hente dei aktuelle elevane (Elevregisteret) i listeform og gjer feltval på feltet Elevstatus frå mappa Annet. Finn vaksne (VOK) - med J til Vigo - utan dato Verktøy-Elev-Serieendre voksne elever. F11-Feltvalg: Felles feltvalg: *VAKSNE 1. sjekk F9-Utvalg/sortering: *KONTROLL EKSPORT Om du får opp vaksne med dette utvalet; kopier personid og hent fram eleven i Elevregisteret. Sjekk om eleven skal ha N til Vigo. Legg N til Vigo om det ikkje er data som skal eksporterast på den vaksne eleven. Om du finn fag på eleven i Elevregisteret (med GK eller F), MÅ du legge inn dato for anten søknad vidaregåande opplæring eller søknad realkompetansevurdering ( i Verktøy-Elev-Serieendre voksne elever). Elles vil denne eleven stoppe heile eksporten for denne Vaks-enheten. For å registrere meir data for vaksne elevar: Åpne Verktøy - Elev - Serieendre voksne elever F11-Feltvalg og hent alle felt frå mappe Voksen Legg inn data i aktuelle felt, men merk at det må ligge data i : - anten feltet Dato søkn. vid.oppl. - eller feltet Dato søknad realvurd. Utan data i eitt av desse felta vil ikkje eksport kunne skje. Bruk gjerne hurtiginntast, eller legg inn manuelt. Side 8 av 14

9 PRIVATISTAR Ingen privatistar skal ligge med Startdato. Feltet Startdato i skole skal ikkje nyttast! Sjå avsnittet Sjekk START- og SLUTTDATO... og rett evt. opp i gamle datoar. Ein elev som ligg med minst eitt elevfag, vil bli overført som Elev til Vigo. Tom i Statusfeltet = Elev i Vigo Hugs: Legg inn Privatist i Statusfeltet på faget på Aktivitetsfliken. Fradato og Tildato på faget = Eksamensdato (skal vere utfylt) For å kunne gjere utval på, og eksport av, privatisteksamen haust og vår, og utsett, ny og særskilt prøve haust og vår, skal det nyttast forskjellige periodar for desse aktivitetane: Ny/utsett og særskilt prøve Ordinære elevar, T1, T2, S og E Privatist haust Privatist vår Sjekk at det ligg fag med Periode 07* på privatistane. Ingen fag; legg N til Vigo på privatisten. Elevregisteret i listeform. om det er privatistar registrert i ei basisgruppe som ligg med J til Vigo: Sjå side 1 om sjekk av feltet Til Vigo (J/N) på Enhet, Basisgruppe osb. I dette lagra utvalet sjekker vi først privatistar med: basisgruppenamn *07*, J til Vigo (på eleven) og utfylt Startdato i skole (feil feltbruk). NB: Dersom basisgruppene ikkje startar med 0708*, må desse endrast til dette formatet! Dette er fordi vi må gjere utval på basisgruppe i tillegg til periode ved eksport til Vigo. Ta evt. kontakt. Etter at du har retta namnet på basisgruppa Om du allereie har gjort sjekken for feil start- og sluttdato, kan du legge * i dette feltet. Side 9 av 14

10 RETTLEIING FOR KONTROLL AV KARAKTERAR TIL VIGO INNTAK: Standardfelt som må vere utfylt - for at vi skal kunne ta imot data rett i inntakssystemet: Alle aktivitetar må ha utfylt Tildato. Dette for at vi skal få riktig skoleår registrert i VIGO. Felta med fråver (dag og timar) og ordenskarakter skal vere utfylt. For Vg1 og Vg2: karakter i Atferd. Lovlege karakterar i Orden: G, NG og LG ( tom blir godtatt) NB! IV er ein ugyldig ordenskarakter. Feltet aktivitetstype må vere S (Standpunkt), E (Eksamen) eller T2 (gjeld Vg1). Feltet type dokumentasjon må vere utfylt. Lovlege verdiar er: KB Kompetansebevis VM Vitnemål (TF, TK Teknisk fagskole) NB: Vi lastar ikkje over frå fagskolane til Vigo førebels. Innrapporteringa gjeld Standpunkt og Eksamen inneverande skoleår, og i tillegg T2 for Vg1. Karakterane som skal førast over til inntak skal vere knytt til aktivitetstype i gjeldande periode (07*). Elev som tek fag ved fleire skolar Dersom ein elev tek einskilde fag ved ein skole og er elev ved ein annan skole samstundes, er det berre hovudskolen som skal rapportere inn karakterane. Den skolen der eleven tar einskilde fag, skal legge N i feltet Til Vigo på eleven/faga. Karakterar: I karakterfelta må det berre vere gyldige karakterar. Til dømes verdien I for ikkje grunnlag for vurdering blir ikkje godteken. Rett markering skal vere IV. Heller ikkje karakteren (strek) eller +/- i tillegg til karakter blir godkjent. (Bruk eventuelt karaktermerknad.) Oversikt over lovlege fagkarakterar: Verdi Kommentar (sjå Forskrift til Oppl.lova 4-8 og 4-9) 1 Karakteren 1 uttrykkjer at eleven har svært låg kompetanse i faget 2 Karakteren 2 uttrykkjer at eleven har låg kompetanse i faget 3 Karakteren 3 uttrykkjer at eleven har nokså god kompetanse i faget 4 Karakteren 4 uttrykkjer at eleven har god kompetanse i faget 5 Karakteren 5 uttrykkjer at eleven har mykje god kompetanse i faget 6 Karakteren 6 uttrykkjer at eleven har framifrå kompetanse i faget IV Ikkje grunnlag for vurdering (endrast til 9 i Vigo). IV skal nyttast der det skulle vore talkarakter i faget, men der det ikkje er grunnlag for å gi eleven karakter grunna stort fråvere eller liknande. D Delteke NYTT: F Friteken for vurdering. NYTT: GK Godkjent kompetanse. Berre fag som er godkjent (realkompetansevurdert) skal til Vigo med karakteren GK (endrast til R i Vigo) FU Fullført (endrast til U i Vigo). NB: Karakterane IB og ID er ikkje lenger i bruk. Side 10 av 14

11 Fagmerknad Det kan berre førast merknadstekster godkjent av Utdanningsdirektoratet. Merknadskodane med tekst finn du i språkkoderegisteret; Organisasjon Fag/ressurser Språkkoder. Fagmerknadens kode, FAMxx, legges inn i feltet Fagmerknad på elevens aktivitet og teksten som hører fagmerknaden til, vil skrives ut på kompetansebeviset/vitnemålet til høgre for det aktuelle faget. (sjå meir om dette i hjelpefila) For fagmerknadene FAM13, 16 og 22 skal henholdsvis <Fagkode> i R94, <åååå> for når faget er bestått og <Betegnelse> på Prosjekt til fordjuping skrives inn i feltet Kar.merknad samtidig som FAMkode leggast inn i Fagmerknad. Det er kode for fagmerknad som vil bli eksportert til NVB. Merknadstekst vil bli eksportert til Vigo, og tema for prosjekt til fordjuping kan vidareformidlast frå Vigo til lærlingeplass. Slik ligg FAMkodane i Extens per i dag. FAM13: Legg inn fagkode i R94 bak teksten FAM16: Legg inn årstal faget er bestått FAM22: Betegnelse (maks 24 teikn) for fagområde frå Vg3 læreplan ved kodar for prosjekt til fordjuping (PFO), t.d. Telekommunikasjon Sjå og brev frå Utdanningsdirektoratet: Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet. Publisert , Sist endra Der finn de meir om: fritak for privatistar og dei som følgjer opplæring spesielt organisert for vaksne, overgangsordningar frå R94 til Kunnskapsløftet, føring av merknadstekster (fagmerknad, vitnemålsmerknad) mm. Side 11 av 14

12 SJEKK AV KARAKTERAR I EXTENS FØR INNLASTING TIL VIGO Desse sjekkane skal utføres på alle Hoved-, Vaks- og Priv-enheten. Vi vil først eksportere frå hovedenheten, deretter frå privatist- og vaks-enhetene. NB! Pass på at det er berre etter ikke at det skal vere ordmellomrom. Det skal ligge * på alle andre verdiar enn dei du søker etter. Søk etter ein verdi om gongen. KONTROLL AV ELEVAR Listeform Register-Elever-F11 Feltvalg: *Kontroll Elevar VIGOeksport F9 Utvalg/sort: *KONTROLL VIGOEKSPORT ELEV Sjekk: Enhet ATL (dette er eit eksempel) Om du skal sjekke for fleire enheter: Sjekk for ein enhet om gongen. Den kan då ligge inne til du har sjekka alt på enheten. Bevistype (sjekk 1,2) Årstrinn (sjekk 3,4) Vurdering (sjekk 5,6) (tom) ikke KB,ikke VM,ikke T* (tom) 4,5 (tom) ikke B,ikke I,ikke A,ikke M, ikke H Viktig Skal vere utfylt ved eksport av S og E. Desse i nedste linje kan sjekkast i ein omgang (søker da etter alt anna enn kompetansebevis, vitnemål og TF) Viktig Det skal ikkje ligge elevar på Årstrinn 4 eller 5, dersom skolen ikkje har TF Viktig H er gyldig for privatistar, vaksne og elevar som tar t.d. Vg1 over 2 år (H på 1. år) Sjekk i ein omgang: Utdanning?????1?????????2?????????? Vg1 (10 teikn) Vg2 VKII Årstrinn Ikke 1 Ikke 2 Ikke 3 NB: Desse to felta skal sjekkast samtidig. Du må koble rett utdanning (?????1????) til rett årstrinn (Ikke 1). Utdanning?????1?????????2???? Vg1 Vg2 Bevistype Ikke KB Alt anna er feil Side 12 av 14

13 KONTROLL AV FAG OG KARAKTERDATA Verktøy-Elev-Serieendre tildelte aktiviteter-f11 feltvalg: *Kontroll før VIGO F9 Utvalg/sort: *KONTROLL FAG/KAR.DATA Desse felta skal ligge fast under sjekken: Enhet??? Skal alltid vere med (hovedenhet, Priv- og Vaks-enhet) Periode 07* Skal alltid vere med Henvisning IKKE IV Denne ligg fast til du er ferdig. Akt.type S,E Denne kan ligge fast ved sjekk av Standpunkt og Eksamen. NB: Legg inn sjekkefelt i tillegg før du trykker Enter-tasten/OK! Sjekk og legg inn * i feltet før neste sjekk: Akt.årstrinn (tom) Akt.årstrinn skal vere 1-3 på vidaregåande >4 (fagskolen: 5,6) Hvordan IKKE FF,IKKE SF,IKKE VF,IKKE OR Får du opp nokre rader; sjekk feltet Hvordan og rett opp. Akt.form (tom) Finn du E-rader (eksamen) utan akt.form, fyller du ut denne. Sjå Hjelpefila om lovlege kodar. Off.fagkode (tom) Det skal ikkje ligge fag utan offentleg fagkode. Bytt evt. ut fag på eleven, slik at rett fag ligg inne med rett fagkode. Utdanning?????1?????????2?????????? Vg1 Vg2 VKII Akt.årstrinn Ikke 1 Ikke 2 Ikke 3,4,5 Vg1 Vg2 VKII NB: Desse to felta skal sjekkast samtidig. Du må koble rett utdanning (?????1????) til rett Akt.årstrinn (Ikke 1). Viss ein elev på 3. årstrinn tar fag på 2. årstrinn, bør desse faga ha akt.årstrinn 3. Viss ein elev på 1. årstrinn tar fag på 2. årstrinn, bør desse faga ha akt.årstrinn 1. Sjekk KARAKTERAR: Vurdering B Mulig denne sjekken ikkje viser rett. Vurderingsfeltet skal ikkje nyttast meir. Kjør sjekken med * i Vurdering og sjekk Fullførtkode på dei som har 1 eller IV. Karakterer 1,IV,GOD Det er ingen som skal ligge inne med B på vurdering og ha karakterane 1 eller IV. GOD i Orden må endrast til G. NB: Du vil ikkje sjå vurderingsfeltet i rapporten din. Side 13 av 14

14 Desse kontrollrapportane kan kjørast for å kontrollere innlagt data. Alternativt må ein vere sikker på at ein har gått inn i registeret og gjort alle endringar: Desse 2 kontrollrapportane finn du under: Fil Utskrifter, mappe; Generelle, Kontroll 1. Kontrollrapport: KO_elfa.rpt, kontrollerer fag som manglar data på akt.årstrinn, fradato, tildato, periode eller aktivitetstype. Rapporten skal kjørast for å kontrollere at alle data er kome med. Dersom du får ut elevar på kontrollrapporten må du ta ein runde til, for då er det enno ikkje klart til eksport. Hugs å fylle ut felta bevistype om det er kompetansebevis (KB) vitnemål (VM), og fullførtkode i feltet vurdering. 2. Kontrollrapport: KO_elfr.rpt,(kontrollerer fravær), eller kontroller at det ikkje manglar data på felta årstrinn og periode på fraværet. Denne kontrollrapporten finn du under: Fil Utskrifter, mappe; Skole, Statistikk 3. Kontrollrapport: KSTAT_01.rpt som skriv ut utvalde karakterar må og kjørast. Kontrollerer alle som har fått 1 el. IV som karakter i enkelte fag i forhold til feltet vurdering. Elevar som ligg inne med B på fullførtkode og KB på bevistype er lagt inn feil og må rettast opp. Dersom ein har B for bestått kurs så skal ein ha karakteren to eller meir i alle fag. Dersom dette ikkje er rett utfylt frå skolen si side, blir kontrollarbeidet for utdanningsavdelinga vanskeleg å få til. Vi tek berre stikkprøvar. Dersom ein slik feil ligg inn på standpunktkarakterane, kan det føre til at ein elev som berre har 2 karakterar og IV i dei andre kjem inn på kurs han/ho ikkje er kvalifisert til fordi skolen har fylt ut KB på bevistype og B på fullførtkode. Dersom skolane kjører kontrollrapportane så kan de rette opp evt. feil før vi importerer over data til inntakssystemet. Skolane slepp å få unødvendige tilbakemeldingar om ting som må rettast opp, og utdanningsavdelinga slepp ekstraarbeid med ev. ny innlasting og forseinkingar i arbeidet som oppstår som følgje av feilrettingar på skolane. Med helsing Per Hoem fylkesutdanningsdirektør Anita K. Waatvik rådgivar Gjenpart: Fylkesdirektøren Fylkesordføraren Lærarorganisasjonane Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda Side 14 av 14

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007 rundskriv nr. 12/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 02.06.2007 MR 11995/2007/062 Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2008-2009

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2008-2009 rundskriv nr. 07/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: 26.05.2009 MR 19229/2009/040 Ref: Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2008-2009 No

Detaljer

Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund

Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund rundskriv nr. 05/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund Dato: Ref: 15.01.2008 MR 1078/2008/ Innhenting av karakterar frå 1. termin

Detaljer

Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund

Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund rundskriv nr. 02/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund Dato: Ref: 13.01.2009 MR 1145/2009/ Innhenting av karakterar frå 1. termin

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket rundskriv nr. 1/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 08.01.2015 1150/2015/ - Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket Det

Detaljer

Utdanningsavdelinga er ansvarleg for rapportering av tenestedata til SSB. I denne omgang er det:

Utdanningsavdelinga er ansvarleg for rapportering av tenestedata til SSB. I denne omgang er det: rundskriv nr. 24/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: 02.11.2007 MR 23487/2007/062 Ref: Registreringar i Extens før eksport til Vigo - SSB NB: Det er viktig

Detaljer

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning Videregående opplæring Videregående skoler Vår ref.: 200809049 72 Lillehammer, 8. juni 2011 Deres ref.: Administrativt Vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-57 Lillehammer, 30. mai 2014 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 30.05.2014 597/14 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

Friskoler Extens - Vigo Elin Bjertnes - IST

Friskoler Extens - Vigo Elin Bjertnes - IST Friskoler Extens - Vigo 19.05.08 Elin Bjertnes - IST Utgangspunkt Vigo SSB lånekasse trenger info om elever som: Slutter Begynner Bytter programområde Avbryter fag Bytter fag Fullfører Forslag til rutiner

Detaljer

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.:

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Videregående opplæring Til Videregående skoler Intern FR sak Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak 26.09.2011 1136/11 A 07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Vi håper derfor at skolane også i år er med på å ta ansvar for at dei data vi rapporterer inn er så pålitelege som mogeleg.

Vi håper derfor at skolane også i år er med på å ta ansvar for at dei data vi rapporterer inn er så pålitelege som mogeleg. rundskriv nr. 17/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 15.10.2009 MR 36327/2009/040 Registreringar i Extens før rapportering til SSB 2009 NB: Det er viktig at denne informasjonen

Detaljer

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-44 Lillehammer, 5. september 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 05.09.2013 1099/13 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

RAPPORTERING AV VOKSNE

RAPPORTERING AV VOKSNE RAPPORTERING AV VOKSNE Data på voksne elever kan komme inn i Vigo både fra de skoleadministrative systemene (Extens, SATS, TP) og fra voksensystemene (VigoVoksen eller annet voksensystem). På ssbresultat

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-83 Lillehammer, 28. mai 2015 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 21.05.2015 509/15 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet til

Detaljer

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler Kari-Anne Steen Eksport fra SATS Privatskoler sender data til Vigos Sentralbase via WIS Skoler som bruker SATS benytter VIGO-eksporten til dette arbeidet

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012 rundskriv nr. 1/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal - Dato: Ref: 13.01.2012 2320/2012/062 Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012 Det er no klart for innhenting

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 09/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.06.2013 39247/2013/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar 2013 Inntak til vidaregåande opplæring

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 rundskriv nr. 02/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 07.01.2013 1353/2013/ - Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 Det er no

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal rundskriv nr. 22/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: 16.10.2008 MR 29630/2008/062 Ref: Registreringar i Extens før eksport til Vigo - SSB NB: Det er viktig

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

Extens WIS Vigo. Sonja Grydeland, IST Mars 2014

Extens WIS Vigo. Sonja Grydeland, IST Mars 2014 Extens WIS Vigo Sonja Grydeland, IST Mars 2014 Rapportering Fra Extens Er det forskjell tomt stjerne? Vær obs på akt.årstrinn og fravær, hvis flere kort er på samme enhet TOMT skal vi på vgs ha * gir

Detaljer

Gjennomgang Extens Vigo for private skoler. 28. mars Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken

Gjennomgang Extens Vigo for private skoler. 28. mars Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken Gjennomgang Extens Vigo for private skoler 28. mars 2012 Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken Pål Espen Husøy IST Innhold Forutsetninger for korrekt innhold i eksportfila....

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Trude Riple Vigo Driftsorganisasjon IKS Registreringshåndboken Registreringshåndboken er et samarbeid mellom

Detaljer

EXTENS. Sonja Grydeland 16. mars 2015

EXTENS. Sonja Grydeland 16. mars 2015 EXTENS WIS Vigo Sonja Grydeland 16. mars 2015 Korrekt kodeverk som brukes? Alle kan logge seg inn med lesetilgang Kodeverk Fagmerknader Vitnemålsmerknader Utd/programområder Fag -oversettelser Viktig å

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Innsamling av data fra SATS til Vigo

Innsamling av data fra SATS til Vigo Side 1 av 9 Innsamling av data fra SATS til Vigo Generelt Excel-malen består av 4 ark som skal fylles ut. Alle felter skal ha tekstformat slik de er satt opp i malen. Dette betyr at for å kopiere data

Detaljer

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Rutiner ved skolestart Eleven må registreres inn med riktig programområdekode. Elever som ikke møter ved skolestart eller slutter i løpet av august måned

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Overføring fra Extens til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken.

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå Innholdsfortegnelse Fødselsnummer...

Detaljer

Extens og elevrapportering. Kvalitetssikring av data

Extens og elevrapportering. Kvalitetssikring av data Extens og elevrapportering Kvalitetssikring av data Mars 2012 Innhold 1 INNLEDNING... 4 1.1 HVA BRUKES ELEVDATA TIL?... 4 1.1.1 Vigo Sentralbase... 4 1.1.2 Statistisk sentralbyrå... 4 1.1.3 Utdanningsdirektoratet...

Detaljer

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Konfidensielt A SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 13 Vedlegg til web-søknad Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 13/14 1 PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse:

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS Privatskolesamling 24. mars 2014 Trude Riple Vigo IKS Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP Endring - gjelder fom skoleåret 2013-2014 Alle elever med enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

EXTENS. Sonja Grydeland 30. mars 2016

EXTENS. Sonja Grydeland 30. mars 2016 EXTENS WIS Vigo Sonja Grydeland 30. mars 2016 Hvordan håndtere dataflyten? Skolens «behov» for administrasjon (LMS, skoleadministrativt, timeplaner, vitnemål/kb m.m.) Rapportering (WIS-VIGO-> elevens rettigheter,

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017 rundskriv nr. 17/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Dei vidaregåande skolane i Møre og Oppfølgingstenesta i Møre og Dei private skolene i Møre og - Dato: Ref: 17.12.2015 82815/2015/062

Detaljer

Oppfølging av tilsynet frå fylkesmannen

Oppfølging av tilsynet frå fylkesmannen rundskriv nr. 26/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Til rektorar ved alle vidaregåande skoler og ressurssentra i Møre og Romsdal Dato: 05.12.2007 MR 25012/2007/062 Ref: Fordeling av vaksenopplæringsmidlar

Detaljer

Fagforum VIGO Voksen Værnes, september 2016

Fagforum VIGO Voksen Værnes, september 2016 Fagforum VIGO Voksen Værnes, 06.-07. september 2016 Kvalitetssikring av data statistikk til SSB og Udir Trude Riple John Kristiansen VIGO Voksen Kandidaten registreres seg på VIGO Web og overføres til

Detaljer

- Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

- Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 18/16 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.11.2016 116213/2016/062 - Retningslinjer for

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 08.12.2015 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPE MED FRAMLEGG OM ENDRINGAR I OPPLÆRINGSLOVA NÅR DET GJELD FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRINGSUTTALE - RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPE MED FRAMLEGG OM ENDRINGAR I OPPLÆRINGSLOVA NÅR DET GJELD FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA Kunnskapsdepartementet Postbokds 8119 Dep 0032 Oslo Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: MR 16971/2006/A50/&13 Anita Steinbru,71 25 86 95 13.09.2006 - HØYRINGSUTTALE - RAPPORT

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09 Extens Dokumentasjon Jens Petter Ringdal april 09 Dokumentasjon Hva vi skal gå gjennom: Dokumentasjon Kunnskapsløftet Vitnemål er dokumentasjon for: Fullført og bestått treårig opplæringsløp som gir generell

Detaljer

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015

Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 Rettleiing til sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 2015 For elevar, lærlingar, praksiskandidatar og sensorar Nynorsk Sentralt gitt skriftleg eksamen i yrkesfag 1 2015 Om rettleiinga Denne rettleiinga

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Extens

BRUKERHÅNDBOK Extens Versjon 2.0 publisert 30.05.2011 BRUKERHÅNDBOK Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Vigo Driftsorganisasjon

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret rundskriv nr. 01/17 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Oppfølgingstenesta i Møre og Romsdal - Dato: Dei private vidaregåande skolane

Detaljer

Internasjonal vidaregåande skule

Internasjonal vidaregåande skule Internasjonal vidaregåande skule Tilbod om eit skuleår i utlandet Elevar som tek Vg1 på Studiespesialiserande utdanningsprogram i år, kan ta Vg2 i Skottland neste år. Møre og Romsdal fylkeskommune 1. Innleiing

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer

Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer SSB. Partifinansiering 2014, lag med org.nr., 06.05.2015, s 1 Rettleiing til rapportering i Altinn, «Partifinansiering 2014», RA-0604 Partilag med organisasjonsnummer Pålogging i Altinn For å få tak i

Detaljer

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring

Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring Handbok for minoritetsspråklege elevar i vidaregåande opplæring www.sfj.no Innleiing: side 3 Arbeidskalender: side 5 Søknadsskjema for vidaregåande opplæring side 6 Vedleggsskjema for minoritetsspråklege

Detaljer

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende.

Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 1 Oppsummeringen fra 2013 ble publisert denne uka på vår nettside. Vi hadde i 2013 noen flere saker enn året år, og noen av sakene var tidkrevende. 2 Elevene skal få informasjon om klageretten og hvordan

Detaljer

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS

SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS 2006 SØKJARINFORMASJON LÆREPLASS FAGOPPLÆRINGSKONTORET Ekspedisjonstider: 15. mai 14. september kl. 08.00 15.00 15. september 14. mai kl. 08.00 15.45 55 23 99 00 Faks: 55 23 99 09 Internett: http://fagbrev.invest.no

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring har rett til vurdering etter reglane i

Detaljer

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2015

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2015 Vigo statistikk til SSB/Udir Opplæring i skole Brukerveiledning 2015 2. september 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 6 FORUTSETNINGER 8 GENERELLE REGLER VED KONTROLLER I LOKALBASEN

Detaljer

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering

Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering Sentrale paragrafar i Forskrift til opplæringslova: Kapittel 5. Klage på vurdering (Opplæringslova 2-3 tredje ledd, 3-4 første ledd, 4A-4 femte ledd) 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar,

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO. Oversendelse av vedtak om endring av forskrift

Utdanningsdirektoratet Postboks 2924 Tøyen 0608 OSLO. Oversendelse av vedtak om endring av forskrift Postadresse Kontoradresse Telefon 22 24 90 90* Opplæringsavdelingen Saksbehandler Pnethnlrc Al 1Q rlan Alna, AA.l-- -- 'Po1eF..., 9 )A 7c ni n:,..., ^:,.r,... l s rrf DET KONGELIGE KUNNSKAPSDEPARTEMENT

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost

Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Brukarrettleiing E-post lesar www.kvam.no/epost Kvam herad Bruka e-post lesaren til Kvam herad Alle ansatte i Kvam herad har gratis e-post via heradet sine nettsider. LOGGE INN OG UT AV E-POSTLESAREN TIL

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Hordaland fylkeskommune Hjemmel: Fastsett av fylkestinget i Hordaland 14.10.2014 med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Brukarrettleiing. epolitiker

Brukarrettleiing. epolitiker Brukarrettleiing epolitiker 1 Kom i gang Du må laste ned appen i AppStore Opne Appstore på ipaden og skriv «epolitiker» i søkjefeltet øvst til høgre. Trykk på dette ikonet og deretter på «hent» og til

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Individuell opplæringsplan

Individuell opplæringsplan Skolen sitt namn: Alle felt der du kan skrive merkast når du sett musepeikar inn på venstre side i feltet. Ikkje offentleg, Jfr. off. lov 13, Fvl 13 Individuell opplæringsplan IOP Halvårsevaluering Årsevaluering

Detaljer

Partifinansiering 2016, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk

Partifinansiering 2016, RA Rettleiing: Web-skjema. Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk SSB, Partifinansiering rapport for 2016, 27.03.2017, s. 1 Partifinansiering 2016, RA-0604. Rettleiing: Web-skjema Finne ID og passord. Hente, fylle ut, signere og sende inn skjemaet elektronisk Innhald

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per :

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per : Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) per 14.05.2013: Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev Forslag til endring Overskrift Fag- og svennebrev Pkt.

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 GENERELL NFORASJON Oppdatert 25.04.2013 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode

Detaljer

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar

Minoritetsspråklege søkarar/ elevar -Ein tydeleg medspelar Minoritetsspråklege søkarar/ elevar Kari Volden, 19 oktober 2016 Kari Volden 2 Kari Volden 3 Søknadsfrist 6-8. Søknadsfrist Søknadsfristen for inntak til vidaregåande opplæring er

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt

Legge til brukar. Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt Legge til brukar Legge til ein lærar Då det er lite utskifting på lærarar så legg eg til dei manuelt 1. Klikk Kontoredigering Legg til Manuelt 2. Skriv inn Fornamn, Etternamn og Klasse. Dersom programmet

Detaljer

DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå Vigo Oppdatert dato: 25. mai 2010 Registreringshåndbok

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER

REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER REGLEMENT OG RETTLEIING FOR EKSAMINANDER Alle eksaminander skal ha gjort seg kjent med Reglement og rettleiing for eksaminander i god tid før de møter til prøvene. 1. GJENNOMFØRING AV EKSAMEN Fremmøte

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i SATS.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i SATS. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

FOS rundskriv 8-2013 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2013

FOS rundskriv 8-2013 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2013 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-34 Lillehammer, 7. juni 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 03.06.2013 576/13 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer:

I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven gjøres følgende endringer: Forskrift om endringer i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven og forskrift om endringer i forskrift 14. juli 2006 nr. 932 til privatskoleloven I I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven

Detaljer

Rettleiing for revisor sin særattestasjon

Rettleiing for revisor sin særattestasjon Rettleiing for revisor sin særattestasjon Om grunnstønad til nasjonalt arbeid til frivillige barne- og ungdomsorganisasjonar, statsbudsjettets kap. 857, post 70 (Jf. føresegn om tilskot til frivillige

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok

Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok Extens Opplæringsmateriell Fakturering Skole Brukerhåndbok 06.06.2003 ELEVFAKTURERING ARBEIDSGANG... 3 Lisenser Rettigheter...3 Faktureringsperiode...3 Registrering av faktureringsperiode...3 Betalingskoder...3

Detaljer

Dei vidargåande skolane i Møre og Romsdal../. Vedlagt følgjer inntaks- og venteliste for første gongs inntak til skoleåret 2009/2010.

Dei vidargåande skolane i Møre og Romsdal../. Vedlagt følgjer inntaks- og venteliste for første gongs inntak til skoleåret 2009/2010. rundskriv nr. 13/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidargåande skolane i Møre og Romsdal Dato: 07.07.2009 MR 26382/2009/040 Ref: Fellesinntaket for skoleåret 2009/2010./. Vedlagt følgjer inntaks- og

Detaljer

Endringer fra 2012 til grunnskole

Endringer fra 2012 til grunnskole Endringer fra 2012 til 2013 - grunnskole Tekst/pkt. i skrivet Innledningen Forslag til endring Det er også tatt inn retningslinjer for hvordan dere skal føre kompetansebevis for voksne i grunnskolen. og

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer