Utdanningsavdelinga er ansvarleg for rapportering av tenestedata til SSB. I denne omgang er det:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utdanningsavdelinga er ansvarleg for rapportering av tenestedata til SSB. I denne omgang er det:"

Transkript

1 rundskriv nr. 24/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: MR 23487/2007/062 Ref: Registreringar i Extens før eksport til Vigo - SSB NB: Det er viktig at denne informasjonen raskt kjem ut til den/dei på skolen som har ansvar for registreringane i EXTENS. Dette gjeld både registreringar på hovedenhet og VAKSenhet, i tillegg til Fagskolen og Privatistar. SVARFRIST: innan onsdag 14. november 2007 Utdanningsavdelinga har frist til å rapportere data til SSB 15. november Dataene skal kvalitetssikrast i perioden november. Før den tid må vi få lasta inn data frå alle skolane og kjørt ei rekkje kontrollrapportar. Utdanningsavdelinga er ansvarleg for rapportering av tenestedata til SSB. I denne omgang er det: Elevar i utdanning pr. 1. oktober 2007 ( vanleg vidaregåande opplæring og fagskole) Fag pr. elev pr 1. oktober 2007 Resultat frå utdanningsaktivitet skoleåret 2006/2007 (elevar og privatistar) Vaksenopplæring (personar i opplæringstilbod og kompetanseprøving tilpassa vaksne) Lærartimar Skoleinformasjon og Kursinformasjon Elevstatus, fullførtkode (Vurdering), slutt-/startdato mm. skal kontrollerast. NYTT: Elevar som har slutta etter 1. september 2007 skal rapporterast til SSB. Desse data vert rapportert inn frå inntakssystemet vårt Vigo. For at vi skal kunne rapportere inn dei data som SSB ønskjer, er vi avhengig av å importere dei fleste data frå Extens. Desse tenestedata vert seinare kopla saman med økonomidata og vert ein del av KOSTRA (KOmmune-STat Postadresse: Fylkeshuset, 6404 Molde Besøksadresse: Julsundveien 9 Telefon: Telefaks: e-post:

2 RApporteringa). Dette er viktige data som er med på å påverke rammetilskotet til Møre og Romsdal fylke. Dataene vert og brukt i utdanningsstatistikk. Vi håper difor at skolane også i år er med på å tek ansvar for at dei data vi rapporterer inn er så pålitelege som mogeleg. HUGS: Elevar registrerast på hovedenhet. Privatistar registrerast på privatistenhet. Om privatisten tar fag både frå Kunnskapsløftet og Reform94, skal faga registrerast på to kort; knytt til rett utdanning. Elev som tar eit privatistfag, registrerast på privatistenhet (i tillegg) og tildeles privatistfaget/a her. Knytt faget til rett utdanning. Faget skal ligge med status=privatist. Elev som bytter utdanning etter at skoleåret har starta, behandlast som elev som sluttar, og leggast inn på nytt med den nye utdanninga. Eleven får dermed ein avbruddsdato og skal ha ajourhaldskode S (sluttet) på det elevkortet som inneheld den gamle utdanninga. På det nye kortet skal det leggast inn dato for når eleven starta utdanninga og ajourhaldskode I (inntatt) (Inntaksfliken). Begge korta skal ligge på hovedenheten.

3 Data som det er viktig at de registrerer og kontrollerer er: 1. Elevfag Alle fag som den enkelte elev tek, vert lagt på Aktivitet med Periode 071. Sjekk at det ligg rett tal med fag på alle elevar. Sjekk at fagkodane er rett. Vg1 og Vg2 skal berre ha fag frå Kunnskapsløftet. VK2 skal berre ha fag frå R Vurdering - på vitnemålsfliken B: Fullført og bestått kurs, I: Ikkje bestått i eitt eller fleire fag, og/eller manglar eitt eller fleire fag, eller er elev på eit kurs som ikkje vert avslutta ved skoleårets slutt. A: Elevar som følgjer alternativ opplæringsplan i alle fag (vidaregåande opplæring som IOP). S: Slutta på heile kurset i løpet av skoleåret, etter 1. september (gjeld frå og med 2007/2008). NB: Blank i vurderingsfeltet blir eksportert som I. Sjå elles forskrift til Oppl.lova 4-34 Føring av karakterar i fag på vitnemål og kompetansebevis. Vurdering rett antall teikn Det presiserast at feltet Vurdering på vitnemålsfliken skal fylles ut med eit antall teikn i samsvar med årstrinn eleven er registrert på: Årstrinn 1 skal ha eit teikn i Vurderingsfeltet, årstrinn 2 skal ha to teikn og årstrinn 3 skal ha tre teikn i vurderingsfeltet. Sjå og vedlegget: Definisjon av fullført og bestått kurs frå Vurderingsfeltet på vitnemålsfliken for Privatistar Dersom eksamenskontoret ikkje er kjent med om privatisten har bestått alle fag frå tidligare år, skal de legge I på tidligare år. Det påpeikast at det er viktig at privatisten koplast til rett utdanning og årstrinn, i høve til dei faga han tar. I vurderingsfeltet på vitnemålsfliken skal eksamenskontoret legge IIB for ein elev som ligg på årstrinn 3 og tar fag på årstrinn 3 (viss de ikkje veit kva som er korrekt). - Tar eleven alle 6 fag som er krav til generell studiekompetanse, skal eleven ha B for det året, viss alle faga er bestått. Kodene for årstrinn 1 og 2 må leggast korrekt, dvs at data må innhentast. -20-timers kurset reknast som årstrinn 3 sjølv om eleven har gått 3 år

4 :/: frå før. Den som skriv ut kompetansebevis/vitnemål må skaffe informasjon om tidligare skolegang, slik at vurderingsfeltet blir korrekt fylt ut. Dette er elevar som skal ligge på eit kurs med Inntakskode Ver merksam på at privatistar kan få endra vurderingskode etter bestått eksamen. Elevar på avviksfag eller som tar VK2 i skole: Sett vurderingskode I til eleven har fullført og bestått fagbrevet. Sjå vedlagte Definisjon av fullført og bestått kurs (Fullførtkode i Vigo = Vurdering i Extens). NY Fullførtkode /Vurderingskode frå skoleåret 2007/2008: H = Holder fremdeles på med opplæringa Denne skal de bruke på elevar på kurs som startar til dømes i januar 2008 og skal vare ut Desse skal ha Vurderingskode H til sommaren 2008 og rett Vurderingskode ved kursslutt. (Denne vurderingskoden ligg ikkje i Extens enno.)

5 3. Personid Dersom feltet er merka gult, er det ein ugyldig personid. Stå på kartotekform og bla gjennom slik at du får luka ut. Det er berre personar som ikkje har fått norsk fødsels- og personnummer, som skal ligge med gult felt. Regel for fiktivt fødselsnummer: Fiktive fødselsnummer (i Vigo inntak og i Extens) skal registrerast etter denne malen: Fødselsdato består av dag+40 dagar (for eksempel født 1.des. 85 blir til ). Personnummer består av 99 + kjønnshenvisning (partal 2 = jente, oddetal 1 = gut) + fylkesnummer (15 for Møre og Romsdal). Ei jente vil då få slik fiktiv personid: Eksempel: jente frå Akershus: og ein gut frå Troms: Om de har ein elev med to forskjellige personid-ar, må desse slås saman (i Personregisteret). NB: Førebels personnummer frå Folkeregisteret blir ikkje godtatt i Vigo (enno), desse skal ikkje registrerast i Extens. Eleven må registrerast med eit fiktivt personnummer etter malen over. Ta kontakt om de er i tvil. 4. Sjekk felt på Inntaksfliken: Elevstatus DEL=delkurselev. For eksport til SSB så vil talet på fag som ligg på eleven bli berekna i VIGO og avgjere delkursprosenten. PRI= personar som er reine privatistar. VOK=vaksen. NB! Det er veldig viktig at dette blir lagt inn på alle som går på opplæringstilbod spesielt organisert for vaksne. (sjå eige avsnitt) Elevtype - Det er viktig at det blir lagt inn SU i dette feltet for alle som har rett til spesialundervisning etter enkeltvedtak. Annetspråk Det skal ligge NO i feltet for dei elevane som har norsk som andrespråk. (For dei andre skal dette feltet vere blankt.) Opplæring i morsmål J/N - registrerast for elevar som får opplæring i morsmål. Rettselev U=Ungdomsrett, V=Vaksenrett, F=Fullføringsrett, I=Ikkje rett.

6 NB! Dette feltet er viktig. 5. Basisgruppenamn For at det skal vere lettare å finne fram til rette data ved eksport frå Extens, ber vi om at alle basisgrupper (på Slutt-enheten) for skoleåret 2006/2007 startar med For skoleåret 2005/2006 skal basisgruppene starte med Det har kome argument for at dette ikkje skal gjelde Privatist- og Vaksenhetene. Vi har gått med på dette, men då er det enno meir viktig at faga ligg med rett periode! Sjekk dette. Privatistar vil dermed ligge med basisgruppe 0708* om dei er oppmeldt i haust. Privatistfag frå tidlegare år skal då ligge med periode frå det året dei vart tatt.

7 6. SAMANHENG MELLOM FAGSTATUS OG ELEVSTATUS Fagstatus - Status for faget for eksempel privatist, slutta i faget, realkompetansevurdert osv. Tomt felt = elev. Feltet ligg på aktivitetsfliken på elev. Fagstatus blir sett i dei skoleadministrative systema og denne blir eksportert til Vigo. Vigo vil knytte fagstatus til det einskilde fag i tabell for fagkarakterdokument. Fagstatus identifiserer korleis eleven planlegg eller har tileigna seg bestått eksamen eller anna vurdering i eit fag. Fagstatus er definert for kvart einskild fag og inngår i individrapportering av fag til SSB. Nedanfor finn du nokre eksempel vedkomande samanhengen mellom elevstatus og fagstatus: Ein elev har fagstatus F, eller P, i to fag eit skoleår, innanfor kurset eleven er elev på. Omfanget av desse to faga målt i årstimar inngår ikkje i kursprosenten i uttrekket til SSB pr. 1. oktober. Neste vår inkluderes resultatet indirekte, dvs. bestått i faga med status F eller P, når elevens kurs blir rapportert med resultata frå skoleåret. Ein elev har IOP i eit enkelt fag, fagstatus A. Rapporteres som elev til SSB. Elevar med fagstatus A i enkeltfag antas å vere registrert med alfanumeriske fagkodar i skoleadministrative system og fagstatus vil derfor ikkje påverke kursprosenten. A som elevstatus krev at eleven følgjer alternativ opplæringsplan i eit heilskapleg opplegg for hele kurset. Ved elevstatus A gis det sjeldan undervisning i fag iht. det alfanumerisk fagkodeverket. Dersom noko av undervisninga er knytt til slike fag vil det ha uheldige konsekvensar for berekning av kursprosent. Eksempel dersom eleven berre har kroppsøving lagt inn som fag i det skoleadminstrative systemet. Eleven vil bli eksportert til VIGO med eitt fag og blir tilordna ein lav kursprosent, 6-7%. Dette har også konsekvensar for rettsberekningane i VIGO. Elevar med elevstatus A tilordnast derfor ein kursprosent = 100 i tilknyting til import til VIGO. Fagkodar som tilordner årstimar til bo-/kvardagstrening og arbeidstrening, tilrettelagt undervisning mv. ville gi betre måling av elevtimar for dei som har elevstatus A. Slike fagkodar må eventuelt fastsettes av Utdanningsdirektoratet. Pr i dag er det ikkje laga slike kodar.

8 Register - Elever - Aktivitetsflik Fag som skal eksporterast til Vigo skal være registrert med fagstatus viss dei ikkje er vanlege elevfag. Feltet status på aktivitetsradene er default blank, og vil då bli eksportert med status = Elev. Er faget ikkje eit elevfag, skal det leggast status på faget. Dei første vala i statusplukklista (ønsket, antatt...) nyttast i andre samamenhengar, og skal ikkje nyttast ved eksport til Vigo. Det første som nyttast er Elev. Deretter følgjer ei rekke status som nyttast; Privatist, Realkompetansevurdert, Fritatt, Klage (som nyttast både for klage, utsatt og ny prøve) osv. I tillegg finn du Alternativ opplæringsplan, Hospitant, Nettundervisning, Utenlandsk utvekslingselev i Norge, Norsk utvekslingselev i utlandet, Sluttet. Merk at Antatt, Søker, Sluttet TPU, SU og særskilt ikkje skal nyttast for fag som skal eksporterast til Vigo og SSB.

9 7. Karakterdata - Klage - Karakterar som er endra (etter eksport av kompetansebevis standpkt. 2006/2007) på bakgrunn av klagebehandling. Desse skal merkast med ein fagstatus =K.(klage) Karakterar gitt på bakgrunn av utsett prøve (eks. pga sjukdom) NB: Det er viktig å sjekke fullførtkoden på kompetansebeviset når karakteren er endra. 8. Elevar som har slutta etter 1. september 2007 NYTT: Frå i år skal elevar som har slutta etter 1. september rapporterast til SSB. Dette betyr at skolane må gjere ein jobb med å flytte elevane som har slutta i september, frå slutt-enheten til hovedenheten. Desse elevane (som slutta i september) skulle no ligge i basisgruppa SLUTT-07 på slutt-enheten. Flytt desse til basisgruppa 0708SLUTT på hoved-enheten. Sjekk at basisgruppa 0708SLUTT ligg på hoved-enheten: Register Basisgrupper F11-Feltvalg: Ta fram Lagret utvalg *KONTROLL BASISGRUPPER F9-Utvalg/Sort: Ta fram Lagret utvalg *HENTE BASISGRUPPER I feltet Basisgruppe skriv du inn: 0708SLUTT Du vil no sjå om basisgruppa ligg på rett enhet. Om den ikkje gjer det, må basisgruppa opprettast på hoved-enheten først. (sjå evt. Hjelpefila) Endre Basisgruppenavn til: Slutta etter 1. sept.-07. I tillegg legg de inn Fradato: og Tildato: (eller skoleslutt om de vil). Etter at de har tømt basisgruppa SLUTT-07, kan de slette denne basisgruppa. Om det ligg basisgrupper med 0 elevar, kan desse slettast. Finn elevar som har slutta i september: Register Elever (listeform) F9-Utvalg/Sort: I feltet Avbruddsdato legg du inn: * Du vil då sjå kva for basisgruppe og enhet desse elevane ligg på. Sjekk at dei ligg med J Til Vigo. F11-Feltvalg: Hent fram felta Enhet, Basisgruppe og Vurdering om desse ikkje ligg der. Marker alle. Hurtiginntast rett Enhet (hovedenhet), rett Basisgruppe (0708SLUTT), J i feltet Til Vigo (om det ikkje ligg frå før), Vurdering: S. Alle som sluttar frå 1. september og ut skoleåret, skal ligge i basisgruppa 0708SLUTT på hovedenheten til skoleåret er slutt. Gjer same sjekk for dei som har slutta i oktober, med * i feltet Avbruddsdato. Flytt til rett basisgruppe og enhet mm. (sjå over). NB: Om det ligg Avbruddsdato på ein elev, blir denne rekna som slutta og ukvalifisert i Vigo, sjølv om det ligg karakterar på faga. Tøm eventuelt datofeltet og sjekk vurderingskoden.

10 9. Periode SKAL vere 07* for skoleåret 2007/2008. Ta opp Verktøy->Elev->Serieendre tildelte aktiviteter Legg inn hovedenhet, Periode IKKE 07*, Til Vigo J Vel den sorteringa som er praktisk for dykk. Dersom de får opp nokre elvar, må de sjekke om desse skal ligge på sluttenheten eller om dei skal ligge med periode 07*. RYDD OPP!

11 10. Startdato i skole NB: Feltet skal berre vere utfylt for elevar som ikkje er tatt inn via Vigo Inntak. Det kan være data i feltet frå ei tidligare registrering. Dette fordi feltet er koplet til person, ikkje elev, og startdato i feltet vil henge med om ein elev som registrerast manuelt, finnes i basen med ei tidligare registrering med startdato i skole på. Sjekk dette før eksport, og tøm feltet viss det ligg gamle datoar her. Ta opp Elevregisteret i listeform F9-Utvalg/sort Bruk dette utvalet: Enhet: IKKE *SLUTT Basisgruppe: 06* Startdato i skole: (UTFYLT) Viss dato som vises er frå eit anna skoleår; marker og tøm feltet, slik at datoen ikkje blir overført til Vigo.

12 11. Lærartimar pr Formålet er å gi informasjon om tal på timar det blir gitt undervisning i. Timar som lærar er i direkte undervisningsarbeid; faktisk ressursbruk lærartimar (kan vere justert i høve til normerte årstimetal for undervisning). Eksklusive timar ikkje direkte relatert til undervisning, til dømes sett av for kontaktlærarverksemd. Mht. definisjon/måleenhet for timar: Tidligare variabel studieretning gir ikkje god informasjon om lærartimar totalt. Det legges inn ein ny variabel funksjon, som i større grad vil reflektere tidsbruk innanfor ulike arbeidsområde for undervisningspersonell. Faktiske undervisningstimar tilordnes KOSTRA-funksjonar i dei skoleadministrative systema, i samhøve med korleis lærartimane faktisk blir kontert frå skolane si side. Forskjellen i forhold til å rapportere lærartimar på studieretninger er at funksjonane no etableres direkte i forhold til korleis lærartimane konteres, slik at timane - på funksjon kan avspeile faktisk regnskapsføring frå skolane. Eksport av lærartimar til SSB har til føresetnad at skolane har tildelt tenester til lærarar, og at tenestene er kopla til funksjon. Tenesteradene har eit felt som heiter Vigofunksjon med plukkliste på aktuelle funksjonar. Skolane må hurtiginntaste funksjon på alle tenesterader før eksport: Gå til Verktøy - Personal - serieendre tildelte tjenester F11-Feltvalg Hent fram: Lagret utvalg *Lærartimar til SSB - NY F9-Utvalg/Sort Hent fram: Lagret utvalg *Lærartimar til SSB NB: Legg * i staden for (TOM) i feltet VigoFunksjon når du starter sjekken.

13 11. forts. Sjekk av Lærartimar forts.: Oversikt over funksjonskodar pr. oktober 2006: Kode Pedagogisk ledelse, pedagogisk fellesutgifter og gjesteelevoppgjør 520-UA Studiespesialisering 521-ST Bygg- og anleggsteknikk 522-BA Elektrofag 523-EL Design og håndverksfag 524-DH Resturant- og næringsmiddelfag 525-RN Helse- og sosialfag 526-HS Idrettsfag 527-ID Teknikk og industriell produksjon 528-TI Musikk, dans og drama 529-MD Medier og kommunikasjon 530-MK Naturbruk 531-NA Service og samferdsel 532-SS Allmennfaglige studieretninger (gammel ordning) 538-AG Yrkesfaglige studieretninger (gammel Ordning) 539-YG Fagskole 554-FS Landslinjer 559-LL Spesialundervisning og særskilt tilpasset opplæring 560-SP Fagopplæring i arbeidslivet 570-FA Voksenopplæring etter opplæringsloven 581-VO Andre undervisningsformål 590-AV

14 12. Eksport av vaksne til SSB Det er laga eit eige verktøy for behandling av vaksne elever. Verktøyet finn de under Verktøy - Elev og Serieendre voksne elever. For å kunne hente opp elevar i dette verktøyet er det naudsynt at det ligg Elevstatus VOK på elevane i Elevregisteret. I tillegg MÅ dei ha dato i eit av to datofelt. Viss ikkje, vil heile eksporten stoppe. Sjå under: F11-Feltvalg og hent Felles feltvalg: *VAKSNE 1. sjekk Legg inn data i aktuelle felt, men merk at det må ligge data i: - anten feltet Dato søkn. vid.oppl. - eller feltet Dato søknad realvurd. NB! Utan data i eit av disse felta vil ikkje eksport kunne skje. Perioden 0607 gjeld frå 1. oktober september Alle vaksne som søkjer vitnemålsløp, fagbrevsløp, realkompetansevurdering eller som ønskjer kompetanse på lågare nivå eller i einskildfag skal rapporterast til SSB. :/: Feltet Ønsket sluttkompetanse er utvida til 10 teikn. F11-Feltvalg og hent Felles feltvalg: *VAKSNE sjekk felt (alle felt frå mappa Voksen + litt til) Datagrunnlaget skal gi eit bilete av løpet for ein vaksen i vidaregåande opplæring, og status ein gong pr år, for løpet som for dei flestes vedkommande strekkjer seg over fleire år. Sjekk at det ligg J til Vigo på elev og fag. På dei faga den vaksne ikkje treng undervisning, skal faga ha fagstatus Realkompetansevurdert og GK som karakter. På dei faga den vaksne har undervisning skal feltet status vere tomt eller ha fagstatus Elev (tomt felt=elev). På dei faga den vaksne tar privatisteksamen, skal det settast fagstatus Privatist. Desse faga skal ligge på Privatist-enheten. Det er berre dei faga som skal rapporterast som skal ha J til Vigo. Sjå utfyllande om dei data som skal rapporterast i avsnittet 1. Omfang ssb99voksen i vedlagte Notat frå SSB Kravspesifikasjon voksne i videregående opplæring 2007 Sjå elles kursmateriell frå januar 2007 (VOKSNE). Om de ikkje har dette, så ta kontakt. Bruk og Hjelpefila i Extens. Med helsing Per Hoem fylkesutdanningsdirektør Anita K. Waatvik rådgivar

15 Gjenpart: Fylkesdirektøren Fylkesordføraren Lærarorganisasjonane Utdanningsutvalet Yrkesopplæringsnemnda

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal

Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal rundskriv nr. 22/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: 16.10.2008 MR 29630/2008/062 Ref: Registreringar i Extens før eksport til Vigo - SSB NB: Det er viktig

Detaljer

Vi håper derfor at skolane også i år er med på å ta ansvar for at dei data vi rapporterer inn er så pålitelege som mogeleg.

Vi håper derfor at skolane også i år er med på å ta ansvar for at dei data vi rapporterer inn er så pålitelege som mogeleg. rundskriv nr. 17/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 15.10.2009 MR 36327/2009/040 Registreringar i Extens før rapportering til SSB 2009 NB: Det er viktig at denne informasjonen

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket rundskriv nr. 1/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 08.01.2015 1150/2015/ - Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2014/2015 frå dei vidaregåande skolane i fylket Det

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2007-2008

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2007-2008 rundskriv nr. 11/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 10.05.2008 MR 13926/2008/062 Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2006/2007 rundskriv nr. 12/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 02.06.2007 MR 11995/2007/062 Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret

Detaljer

Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund

Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund rundskriv nr. 05/08 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund Dato: Ref: 15.01.2008 MR 1078/2008/ Innhenting av karakterar frå 1. termin

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 07/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 13.06.2012 36396/2012/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar for skoleåret 2011/2012 Inntak til

Detaljer

Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund

Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund rundskriv nr. 02/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Vestborg vgs Akademiet vgs Molde Akademiet vgs Ålesund Dato: Ref: 13.01.2009 MR 1145/2009/ Innhenting av karakterar frå 1. termin

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2008-2009

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2008-2009 rundskriv nr. 07/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: 26.05.2009 MR 19229/2009/040 Ref: Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2008-2009 No

Detaljer

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-44 Lillehammer, 5. september 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 05.09.2013 1099/13 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.:

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Videregående opplæring Til Videregående skoler Intern FR sak Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak 26.09.2011 1136/11 A 07 Fylkesrådmannen

Detaljer

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning Videregående opplæring Videregående skoler Vår ref.: 200809049 72 Lillehammer, 8. juni 2011 Deres ref.: Administrativt Vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser

Detaljer

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012

Informasjon om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret 2011/2012 Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 63838/2010/A49 Jane Anita Aspen,71 25 87 75 21.12.2010 - Informasjon

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

Retningsliner for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 5/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 29.01.2015 6082/2015/062 - Retningsliner for lokalt

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Oppfølging av tilsynet frå fylkesmannen

Oppfølging av tilsynet frå fylkesmannen rundskriv nr. 26/07 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Til rektorar ved alle vidaregåande skoler og ressurssentra i Møre og Romsdal Dato: 05.12.2007 MR 25012/2007/062 Ref: Fordeling av vaksenopplæringsmidlar

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012

Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012 rundskriv nr. 1/12 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal - Dato: Ref: 13.01.2012 2320/2012/062 Innhenting av halvårsvurdering - skoleåret 2011/2012 Det er no klart for innhenting

Detaljer

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013

Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 rundskriv nr. 02/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 07.01.2013 1353/2013/ - Innhenting av halvårsvurdering frå ungdomsskolane for skoleåret 2012/2013 Det er no

Detaljer

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen

SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler. Kari-Anne Steen SATS og eksport til VIGO for videregående privatskoler Kari-Anne Steen Eksport fra SATS Privatskoler sender data til Vigos Sentralbase via WIS Skoler som bruker SATS benytter VIGO-eksporten til dette arbeidet

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2014 Videregående opplæring FR-sak Intern Videregående skoler Vår ref.: 201200044-57 Lillehammer, 30. mai 2014 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 30.05.2014 597/14 A-07 Fylkesrådmannen

Detaljer

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet.

OBS! Pass på at De har den siste versjonen av det skoleadministrative systemet. rundskriv nr. 09/13 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.06.2013 39247/2013/062 - Innhenting av standpunkt og eksamenskarakterar 2013 Inntak til vidaregåande opplæring

Detaljer

RAPPORTERING AV VOKSNE

RAPPORTERING AV VOKSNE RAPPORTERING AV VOKSNE Data på voksne elever kan komme inn i Vigo både fra de skoleadministrative systemene (Extens, SATS, TP) og fra voksensystemene (VigoVoksen eller annet voksensystem). På ssbresultat

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Søking til skuleåret 2012-2013

Søking til skuleåret 2012-2013 Søking til skuleåret 2012-2013 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2011 Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no, logg inn med MinID Søknadsfrist: 1. mars for ordinært

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret

Orientering om søking til vidaregåande opplæring for skoleåret rundskriv nr. 01/17 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Ungdomsskolane i Møre og Romsdal Oppfølgingstenesta i Møre og Romsdal - Dato: Dei private vidaregåande skolane

Detaljer

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo)

Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) rundskriv nr 5/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: Ref: 16.03.2009 MR 9146/2009/040 Kompetanseutvikling - 2009/2010 (budsjettåret 2009 - vgo) Fylkesutdanningsdirektøren meiner

Detaljer

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017

Orientering om søking til vidaregåande opplæring skoleåret 2016/2017 rundskriv nr. 17/15 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Ungdomsskolane i Møre og Dei vidaregåande skolane i Møre og Oppfølgingstenesta i Møre og Dei private skolene i Møre og - Dato: Ref: 17.12.2015 82815/2015/062

Detaljer

- Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune

- Retningslinjer for lokalt gitt munnleg eksamen og munnleg-praktisk eksamen i Møre og Romsdal fylkeskommune rundskriv nr. 18/16 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 14.11.2016 116213/2016/062 - Retningslinjer for

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2010

Rådgjevarkonferanse 2010 Rådgjevarkonferanse 2010 Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 Logg inn på vigo.no med MinID Alle må bruke MinID for å

Detaljer

Rådgjevarkonferanse 2009

Rådgjevarkonferanse 2009 Rådgjevarkonferanse 2009 Vidaregåande opplæring Sogn og Fjordane fylkeskommune Opplæringsavdelinga Inntak og formidling Askedalen 2 6863 Leikanger Telefon 57 65 62 99 etter Vg2 Design og duodji Gravørfaget

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

Friskoler Extens - Vigo Elin Bjertnes - IST

Friskoler Extens - Vigo Elin Bjertnes - IST Friskoler Extens - Vigo 19.05.08 Elin Bjertnes - IST Utgangspunkt Vigo SSB lånekasse trenger info om elever som: Slutter Begynner Bytter programområde Avbryter fag Bytter fag Fullfører Forslag til rutiner

Detaljer

Søking til skuleåret 2013-2014

Søking til skuleåret 2013-2014 Søking til skuleåret 2013-2014 Opplæringsavdelinga, inntak og formidling Rådgjevarkonferansen 2012 Helse og sosialfag er endra til helse og oppvekstfag Korleis søkjer du? Du søkjer og svarar på vigo.no,

Detaljer

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes, 71 25 80 56 18.09.2014 Dei Vidaregåande skolane Lærarorganisasjonane Opplæringskontora Landsorganisasjonen Næringslivets hovedorganisasjon - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 58223/2014/ Melvin Tornes,

Detaljer

HØYRINGSUTTALE - RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPE MED FRAMLEGG OM ENDRINGAR I OPPLÆRINGSLOVA NÅR DET GJELD FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA

HØYRINGSUTTALE - RAPPORT FRÅ ARBEIDSGRUPPE MED FRAMLEGG OM ENDRINGAR I OPPLÆRINGSLOVA NÅR DET GJELD FAG- OG YRKESOPPLÆRINGA Kunnskapsdepartementet Postbokds 8119 Dep 0032 Oslo Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: MR 16971/2006/A50/&13 Anita Steinbru,71 25 86 95 13.09.2006 - HØYRINGSUTTALE - RAPPORT

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Overføring fra Extens til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken.

Detaljer

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015

FOS Rundskriv Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlasting våren 2015 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-83 Lillehammer, 28. mai 2015 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 21.05.2015 509/15 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet til

Detaljer

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR

PÅBYGG TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE - ALTERNATIVE VEGAR HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 201209189-1 Arkivnr. 522 Saksh. Krüger, Ragnhild Hvoslef Saksgang Yrkesopplæringsnemda Opplærings- og helseutvalet Møtedato 04.12.2012 04.12.2012 PÅBYGG

Detaljer

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Vidaregåande opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medium og kommunikasjon Naturbruk Restaurant-

Detaljer

Vidaregåande opplæring Ditt val!

Vidaregåande opplæring Ditt val! Vidaregåande opplæring 2006 2007 Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET

NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET NYE FAGKODER FOR ELEVER MED STORE AVVIK I KOMPETANSEMÅLENE FOR ETT ELLER FLERE FAG I UTDANNINGSPROGRAMMET / PROGRAMOMRÅDET Det er opprettetet sett nye fagkoder som ikke er knyttet til offentlige læreplaner

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS

Privatskolesamling 24. mars 2014. Trude Riple Vigo IKS Privatskolesamling 24. mars 2014 Trude Riple Vigo IKS Elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP Endring - gjelder fom skoleåret 2013-2014 Alle elever med enkeltvedtak om spesialundervisning

Detaljer

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE

4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 4A-3 VAKSNE SIN RETT TIL VIDAREGÅANDE 02.11.2016 1 1. Minoritetsspråklege utan dokumentasjon Forskrift til opplæringslova 6-13: Søkjarar som hevdar at dei har gjennomgått allmenn grunnopplæring i utlandet

Detaljer

Gjennomgang Extens Vigo for private skoler. 28. mars Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken

Gjennomgang Extens Vigo for private skoler. 28. mars Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken Gjennomgang Extens Vigo for private skoler 28. mars 2012 Gjennomgangen bygger på definisjonskatalogen - Registreringshåndboken Pål Espen Husøy IST Innhold Forutsetninger for korrekt innhold i eksportfila....

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 GENERELL NFORASJON Oppdatert 25.04.2013 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode

Detaljer

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2

Høyring forslag om overgang frå Vg1 studiespesialiserande til yrkesfaglege programområde på Vg 2 OPPLÆRINGSAVDELINGA Arkivnr: 2017/3318-1 Saksbehandlar: Gerd Kjersti Ytre-Arne Saksframlegg Saksgang Utval Saknr. Møtedato Yrkesopplæringsnemnda 02.05.2017 Utval for opplæring og helse 09.05.2017 Fylkesutvalet

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet

Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Ka vil DU velje? - hjelp til å g jere det rette yrkesvalet Dei 12 utdanningsprogramma er: Ka vil DU velje? 3 studieførebuande: Musikk, dans og drama Idrettsfag Studiespesialisering Val av utdanning er

Detaljer

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass

Ein tydeleg medspelar. frå elev til lærling. Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass Ein tydeleg medspelar frå elev til lærling Informasjon, tips og råd til deg som skal søke læreplass SØKNADEN Må vere ryddig Søknad/CV skal ikkje ha skrivefeil Spør norsklærar om hjelp Hugs å skrive under

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak;

Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013. I sak Ud-6/12 om anonym retting av prøver gjorde utdanningsutvalet slikt vedtak; saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 14.08.2013 49823/2013 Sverre Hollen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 05.09.2013 Anonym retting av prøver våren 2013 Bakgrunn I sak Ud-6/12 om anonym

Detaljer

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Trude Riple Vigo Driftsorganisasjon IKS Registreringshåndboken Registreringshåndboken er et samarbeid mellom

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Extens

BRUKERHÅNDBOK Extens Versjon 2.0 publisert 30.05.2011 BRUKERHÅNDBOK Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Vigo Driftsorganisasjon

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014

Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 2013/2014 Konfidensielt A SØKNADSFRIST: 1. FEBRUAR 13 Vedlegg til web-søknad Søknad om inntak med behov for spesialundervisning skoleåret 13/14 1 PERSONALIA Fornamn, etternamn: Fødsels- og personnummer: Adresse:

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling

- status formidling innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling. - status utvekslingsmodellen innleiing ved seksjonsleiar Inger Anita Sjømæling Møteinnkalling Utval: Yrkesopplæringsnemnda/Utdanningsutvalet Møtestad: 101 Fylkeshuset i Molde Dato: 23.10.2014 Tid: 10:30 Forfall skal meldast til utvalssekretær Ann Torill Vaksvik tlf 71 25 88 56 eller

Detaljer

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning Registrering av elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP. Disse eksemplene er tenkt som en veiledning for fylkene og skolene, i forhold til registrering i de skolesystemene, for å få riktig

Detaljer

Fagforum VIGO Voksen Værnes, september 2016

Fagforum VIGO Voksen Værnes, september 2016 Fagforum VIGO Voksen Værnes, 06.-07. september 2016 Kvalitetssikring av data statistikk til SSB og Udir Trude Riple John Kristiansen VIGO Voksen Kandidaten registreres seg på VIGO Web og overføres til

Detaljer

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Rutiner ved skolestart Eleven må registreres inn med riktig programområdekode. Elever som ikke møter ved skolestart eller slutter i løpet av august måned

Detaljer

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens

Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens Versjon 2.0 publisert 27.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Fagskolen Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå Innholdsfortegnelse Fødselsnummer...

Detaljer

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2015

Vigo statistikk til SSB/Udir. Opplæring i skole. Brukerveiledning 2015 Vigo statistikk til SSB/Udir Opplæring i skole Brukerveiledning 2015 2. september 2015 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 INNLEDNING 6 FORUTSETNINGER 8 GENERELLE REGLER VED KONTROLLER I LOKALBASEN

Detaljer

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17)

Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret 17/18 (UD-12/17) saksframlegg Dato: Referanse Vår saksbehandlar: 28.04.2017 54223/2017 Laila H. Tretnes Nielsen Saksnr Utval Møtedato Utdanningsutvalet 11.05.2017 Ny vurdering av tilbod som ikkje vert sett i gang skoleåret

Detaljer

Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang

Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang -Ein tydeleg medspelar Vidaregåande opplæring for voksne i Møre og Romsdal fylkeskommune Ansvar og omfang Inger Lise Trønningsdal Koordinator vidaregåande opplæring for vaksne Vaksne sin rett til vidaregåande

Detaljer

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune

Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Vedlegg 1 Lokal forskrift om inntak til vidaregåande opplæring og formidling til læreplass i Sogn og Fjordane fylkeskommune Heimel: Fastsett av fylkestinget 14.10.2014, med heimel i forskrift til opplæringslova

Detaljer

Dei vidargåande skolane i Møre og Romsdal../. Vedlagt følgjer inntaks- og venteliste for første gongs inntak til skoleåret 2009/2010.

Dei vidargåande skolane i Møre og Romsdal../. Vedlagt følgjer inntaks- og venteliste for første gongs inntak til skoleåret 2009/2010. rundskriv nr. 13/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidargåande skolane i Møre og Romsdal Dato: 07.07.2009 MR 26382/2009/040 Ref: Fellesinntaket for skoleåret 2009/2010./. Vedlagt følgjer inntaks- og

Detaljer

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR

MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR MINORITETSSPRÅKLEGE ELEVAR LOVEN, INNSØKING OG RUTINAR Forskrift til opplæringslova & inntak Forskrifta til opplæringslova kap.6 regulerer inntak for alle elevar 6-9: Generelle vilkår for inntak til vidaregåande

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.

Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema. 1 Oppdatert 16.05.09 Årsrapport frå opplæringskontor i Hordaland om opplæring av lærlingar og lærekandidatar (Lærebedriftene skal bruka eit eige skjema.) Velkommen til Hordaland fylkeskommune sin portal

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT

UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT UNDERSØKING OM MÅLBRUKEN I NYNORSKKOMMUNAR RAPPORT Språkrådet Landssamanslutninga av nynorskkommunar Nynorsk kultursentrum 17. mars 2011 Undersøking om målbruken i nynorskkommunar er eit samarbeid mellom

Detaljer

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL

GRUPPER MED REDUSERT ELEVTAL HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelinga Arkivsak 200911238-1 Arkivnr. 523 Saksh. Haugland, Kjersti Saksgang Opplærings- og helseutvalet Fylkesutvalet Yrkesopplæringsnemnda Møtedato 02.12.2009 16.12.2009

Detaljer

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE

SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE Rundskriv LS-66-2002 Dato: 30.09.2002 Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunane SENTRALT GITT SKRIFTLEG EKSAMEN FOR ELEVAR VÅREN 2003 OVERSIKT OVER TILLATNE HJELPEMIDDEL I VIDAREGÅANDE

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

10. trinn. Foreldremøte

10. trinn. Foreldremøte 10. trinn Foreldremøte 18.01.2016 INNHALD Presentasjon av ny rektor Våren på 10. trinn v/ Ragnhild Innsøkjing til VGS v/ Erling Våren på 10. trinn 23. 25. februar - Prøvemunnleg April - Heildagsprøvar

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule

Informasjon om Lærekandidatordninga. Bedrift. Elev. Skule Informasjon om Lærekandidatordninga Elev, Opplæring i bedrift Revidert Januar 2017 Opplæring i bedrift for lærekandidatar Ein lærekandidat får ein opplæringskontrakt og tilrettelagt opplæring i bedrift.

Detaljer

Kompetanse 2010 - høyringsuttale frå Møre og Romsdal fylke

Kompetanse 2010 - høyringsuttale frå Møre og Romsdal fylke Utdanningsdirektoratet Postboks 2924, Tøien 0608 Oslo - Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: MR 4579/2006/ Anita Steinbru,71 25 86 95 08.03.2006 Kompetanse 2010 - høyringsuttale

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

Gjennomføring av våreksamen 2013- elevar og privatistar

Gjennomføring av våreksamen 2013- elevar og privatistar rundskriv nr. 13/2012 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dei private vidaregåande skolane i Møre og Romsdal Dato: Ref: 18.12.2012 76969/2012/062 - Gjennomføring av

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) skjema. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) skjema Datert 01.10.2009 Side 1 av 5 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt Namn Postadresse Postnummer/sted Besøksadresse Postnummer/sted Epost Hjemmeside

Detaljer

EXTENS. Sonja Grydeland 30. mars 2016

EXTENS. Sonja Grydeland 30. mars 2016 EXTENS WIS Vigo Sonja Grydeland 30. mars 2016 Hvordan håndtere dataflyten? Skolens «behov» for administrasjon (LMS, skoleadministrativt, timeplaner, vitnemål/kb m.m.) Rapportering (WIS-VIGO-> elevens rettigheter,

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

EKSAMEN VÅREN 2003 I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE. 1. Endringar i eksamensplanen, vedlegg til rundskriv LS-43-2002

EKSAMEN VÅREN 2003 I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE. 1. Endringar i eksamensplanen, vedlegg til rundskriv LS-43-2002 Rundskriv LS-64-2002 Dato: 30.09.2002 Statens utdanningskontor Utdanningsetaten i fylkeskommunane Saksbehandlar: Åshild Herredsvela EKSAMEN VÅREN 2003 I VIDAREGÅANDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE Læringssenteret

Detaljer

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE

Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Torsdag 31.oktober 2013 FAGSAMLING OM SKULE Sentrale hensyn bak bestemmelsene (frå udir sin gjennomgang) Ivareta søkernes rettssikkerhet Likere praksis Hindre usaklig forskjellsbehandling Prioritet i inntaket

Detaljer

Extens WIS Vigo. Sonja Grydeland, IST Mars 2014

Extens WIS Vigo. Sonja Grydeland, IST Mars 2014 Extens WIS Vigo Sonja Grydeland, IST Mars 2014 Rapportering Fra Extens Er det forskjell tomt stjerne? Vær obs på akt.årstrinn og fravær, hvis flere kort er på samme enhet TOMT skal vi på vgs ha * gir

Detaljer

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M

FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M FORELDREMØTE 8. TRINN TORSDAG 22.03.12 VURDERING, FRÅVER M.M Elevvurdering Opplæringslova Forskrift til Opplæringslova Kunnskapsløftet 06 læreplanen Desse dokumenta bestemmer korleis me skal drive skulen

Detaljer

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse

Handlingsprogram 2016 og rapportering Kompetanse saksframlegg Dato: Referanse: Vår saksbehandlar: 21.01.2016 3917/2016 Rune Solenes Opstad Saksnr Utval Møtedato UD 2/16 Utdanningsutvalet 04.02.2016 Fylkesrådmannens tilråding 17.02.2016 Fylkesutvalet

Detaljer

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk

GSI'09. Voksenopplæring (Vo) rettleiing. nynorsk GSI'09 Voksenopplæring (Vo) rettleiing nynorsk Datert 01.10.2009 Side 1 av 11 Grunnskolens Informasjonssystem (GSI) GSI09, Vo-eining Generelt A. Deltakarar i vaksenopplæring på grunnskoleområdet. Alle

Detaljer

Vegvisar til vilbli.no

Vegvisar til vilbli.no Vegvisar til vilbli.no Kva er vilbli.no? vilbli.no er di hovudkjelde til informasjon om vidaregåande opplæring. På vilbli.no skal du til ei kvar tid finne oppdatert og kvalitetssikra informasjon. På grunnlag

Detaljer