Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09"

Transkript

1 Extens Dokumentasjon Jens Petter Ringdal april 09

2 Dokumentasjon Hva vi skal gå gjennom: Dokumentasjon Kunnskapsløftet

3 Vitnemål er dokumentasjon for: Fullført og bestått treårig opplæringsløp som gir generell studiekompetanse Fullført og bestått treårig opplæringsløp som gir yrkeskompetanse Fullført og bestått fagopplæring

4 Endring i aprilversjonen VM 3 varianter for tekst under programområder: - og har oppnådd generell studiekompetanse - Fullført og bestått opplæring Vg1, Vg2 og Vg3 i skole, og har de fag som kreves for generell studiekompetanse. - og har oppnådd yrkeskompetanse - fullført og bestått opplæring i Vg1, Vg2 og Vg3 yrkesfag. - og har bestått fagopplæring - fullført og bestått fagopplæring

5 Løsning i Extens: Vi legger inn nye felt for yrkeskompetanse og fagopplæring på vitnemålsfliken:

6 Kompetansebevis er dokumentasjon for: All vurdering av gjennomgått videregående opplæring som ikke kvalifiserer til vitnemål eller fag-/svennebrev Fullført årstrinn: må elev ha fått standpunktvurdering i alle fag og avlagt alle eksamener som vedkommende har vært trukket ut til. Fullført og bestått årstrinn: alle fag må være vurdert til karakteren 2 eller bedre

7 Førstegangsvitnemål: ha bestått videregående opplæring, som gir generell studiekompetanse, innenfor fastsatt opplæringsløp, normalt tre år ikke fyller mer en 21 år i opptaksåret (til høyere utdanning) Kravet om gjennomført videreg. oppl. på normal tid kan bli utvida til maks fem år: 1. internasjonal utveksling som medfører tap av opplæringstid 2. folkehøgskole 3. omvalg Vg1 eller Vg2 4. verneplikt

8 Førstegangsvitnemål: 5. omsorgsarbeid med et omfang på minst ni måneder 6. fravær pga langvarig sykdom. Skriftlig dokumentasjon må foreligge 7. rett til ekstra opplæringstid etter reglene i opplæringsl. 3-1 femte ledd

9 Førstegangsvitnemål: - bare en gang til samme person, men nytt ved klage - også når vitnemålet inneholder fag fra vgs som er bestått i grunnskolen - også selv om et fag er bestått ved Særskilt eksamen, Utsatt eksamen etter normal tid for fastsatt opplæringsløp (høsteks. avslutningsåret) - også ved Ny eksamen (forbedringseksamen) innenfor normal opplæringstid - ikke ved bestått Ny eksamen etter avsluttet normal opplæringstid - ikke karakterresultater i tilleggsfag tatt etter bestått ordinær videregående opplæring

10 Førstegangsvitnemål: Elever kan ta så mange fag de ønsker og forbedre fag innenfor normal opplæringstid og likevel få utskrevet førstegangsvitnemål. Elever kan velge om kar. i fag som går utover minstekravene til fagsammensetning skal føres på vitnemålet. En forutsetning er at de ikke er trukket ut til eksamen i faget.

11 Førstegangsvitnemål: Normal opplæringstid Fag fra vgs tatt i grunnskole Utsatt eksamen innen normal opplæringstid Utsatt eksamen umiddelbart etter normal opplæringstid Særskilt eksamen innen normal opplæringstid Særskilt eksamen umiddelbart etter normal opplæringstid Ny eksamen innen normal opplæringstid Ny eksamen umiddelbart etter normal opplæringstid Primærvitnemål R-94 Nei Ja Ja Nei Nei Nei Nei Førstegangsvitnemål Kunnskapsløftet Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei

12 Prinsipper for føring av vitnemål: Sluttvurdering skal føres med: - Godkjente karakterer 1 til 6 i fag - God, Nokså god, Lite god i Orden og Atferd - Deltatt Ved fritak for vurdering i Norsk sidemål - Fritatt føres kun unntaksvis på sluttdokumentasjon - For elever: fritak for opplæring i sidemål (opplæringslova 1-11) og fritak på grunnlag av bestått mer omfattende opplæring i faget (opplæringslova 1 12) - For privatister: fritak i sidemål, mer omfattende opplæring, fritak for fellesfag for å oppnå yrkeskompetanse. - Bestått fagprøve B eller BMG - Godkjent realkompetanse etter realkompetansevurdering NB! IV Ikke vurdering er ikke en karakter og skal ikke være på VM eller KB

13 Prinsipper for føring av vitnemål: Bare fagkoder fra Kunnskapsløftet kan føres på dokumentasjon fra KL Disse har 7 tegn: 3 bokstaver og 4 siffer (eks. NOR1211) Krav til antall eksamener må være oppfylt Elever som tar fag utover fastsatte minstekrav (både som elev og privatist) innen ordinært opplæringsløp, kan velge om disse skal påføres vitnemålet Eleveksamen kan forbedres med privatisteksamen Eleveksamen i et fag kan ikke erstattes av privatisteksamen i et annet fag og samtidig gi førstegangsvitnemål

14 Føring av karakterer Forskrift til Opplæringslova I de fellesfagene som har flere nivå som bygger på hverandre, skal bare karakterer som er oppnådde på høyeste nivå i faget, føres på VM og KB - I de programfagene som har flere nivå, skal alle karakterer som er oppnådde på hvert nivå, føres på VM og KB - I fag en tar som privatist, skal bare eksamenskarakteren føres på VM - Eventuelle tidligere stp.kar/eks.kar i faget faller bort når privatisten velger å få den nye kar. på VM

15 Høyeste nivå Det går fram av vurderingskapittelet i de enkelte læreplaner for KL hvilke fag som kan tas på høyeste nivå og samtidig gi godkjenning av lavere nivå i faget. Fellesfag elever: Progr.fag - elever: Progr.fag privatister: Fellesfag føres med standpunktkarakter og eventuelle eksamenskarakterer på høyeste nivå sammen med akkumulert omfang for hele opplæringen i faget. Programfag føres med omfang, standpunktkarakterer og eventuelle eksamenskarakterer på alle nivåer Programfag føres med omfang - for hvert nivå Programfag føres med eksamenskarakterer på høyeste nivå

16 Høyeste nivå - aprilversjonen

17 Høyeste nivå Progr.fag privatister: Valgfritt om eventuelle karakterer for lavere nivå skal føres på vitnemål og kompetansebevis Når karakter ikke føres, føres fagnivået med fagkode og omfang med Fritatt i karakterrubrikken og fagmerknad FAM17 Bestått fag på høyere nivå Dette gjelder også når privatisteksamen i programfag i fremmedspråk nivå III godskriver fremmedspråk som obligatorisk fellesfag.

18 Rekkefølge for fag Føres alfanumerisk etter følgende overskrifter: (styres i Extens av Type/Hvordan) Fellesfag FF Felles programfag Valgfritt programfag Uspesifiserte programfag Prosjekt til fordypning FP (yrkesfagl. progr.områder VP (stud.forb. progr.områder) UP PF Hvis PFO-kvoten benyttes til Vg3 fag og en tar hele faget, kan en skrive ut fagkoden for Vg3-faget og redusere kvoten for PFO. Dette altså i stedet for PFO + FAM3 + vedlegg. Lærefag føres som felles programfag (FP)

19 Omfang: Fellesfag føres med akkumulert årstimetall i 60-minutters enheter Programfag føres med årstimetall i 60-minutters enheter for hvert nivå Omfang synkes fra GREP til feltet Omfang synkes fra GREP til feltet Omfang i fagregisteret i Extens Omfang skrives automatisk ut på VM og KB fra fagregisteret i Extens Merk at NOR1211 er felles kode for Vg3 Norsk hovedmål både de på studieforberedende utdanningsprogram årstimetall 168 og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse årstimetall 281. I begge tilfelle skal faget ut med omfang 393 på dokumentasjonen Omfang for NOR300x og ENG300x fastsettes lokalt med inntil 280 årstimer

20 Fritak Fritak for opplæring i norsk sidemål Forskrift til opplæringslova 1-11 Fritak etter 1-11 føres med Fritatt i karakterrubrikken og med fagmerknad FAM01 Fritatt for opplæring Fritak for vurdering i norsk sidemål Forskrift til opplæringslova 4-11 Fritak for vurdering i sidemål etter 4-11 for elever føres med Deltatt i karakterrubrikken med fagmerknad FAM02 Fritatt for vurdering

21

22

23 Fritak Fritak for vurdering i den praktiske delen av kunnskapsmåla i Kroppsøving Forskrift til opplæringslova 4-12 Fritak fra opplæring og vurdering føres med karakter for den teoretiske delen og med fagmerknad FAM14 Frit. for vurd. prakt. del

24 Fritak Fritak for fag som inngår i fagfordelinga Forskrift til opplæringslova 1-12 Bestått samme eller likeverdig opplæring: Fritaket gjelder fritak fra opplæring det aktuelle skoleåret og forutsetter at det tidligere er satt standpunkt- / eksamenskarakter som dokumenterer grunnlaget for fritaket På VM / KB føres tidligere oppnådd standpunkt-/eksamenskarakter med angivelse av faktisk år når karakteren er fastsatt Fritaket føres ikke på kompetansebevis eller vitnemål

25 Fritak Bestått mer omfattende opplæring i faget: Fritaket gjelder fritak fra opplæring det aktuelle skoleåret og forutsetter at det tidligere er satt standpunkt-/eksamenskarakter i faget på høyere nivå som dokumenterer grunnlaget for fritaket Dersom det ikke også foreligger karakter fra lavere nivå, føres faget det er gitt fritak for på VM/KB med Fritatt i karakterrubrikken og FAM17 Bestått fag høyere nivå

26 Godkjenning av utdanning fra utlandet F , vedlegg 1 Fellesfag og programfag som inngår som krav til fagsammensetning innen aktuelt programområde, føres enkeltvis på vitnemålet med Fritatt i karakterrubrikken og med fagmerknad FAM15 Bestått fag utland Knyttes til ordinære fagkoder Differansen mellom totalt årstimetall og fagene det er ført separat fritak for, føres med fritak for uspesifisert programfag, kode UPF9xxx med omfang som oppfyller krav til totalt årstimetall for årstrinnet og fagmerknad FAM24 Bestått Vg1 utland og/eller FAM25 "Bestått Vg2 utland" Knyttes til UPF-koder Dersom dokumentasjon for godkjent utdanning i utlandet er påført fravær, skal dette påføres vitnemålet. Førstegangsvitnemål skal påføres vitnemålsmerknaden VMM06 Dokumentasjon av den utenlandske utdanningen skal vedlegges vitnemålet

27

28 Tilrettelagt tre-årig løp for elever fra språklige minoriteter Inntil 280 årstimer til styrket opplæring i norsk og engelsk for elever fra språklige minoriteter (Rundskriv F , vedlegg 1) føres som fellesfag (type FF) NOR3001og ENG3001 (Vg1) NOR3002og ENG3002 (Vg2) NOR3003og ENG3003 (Vg3) Føres med vurderingsform Deltatt og fagmerknad FAM19 Utv. omf. i norsk eller FAM26 Utv. omf. i eng Lokalt fastsatt omfang føres for hvert årstrinn som årstimer i 60-minutters enheter Kommer i tillegg til ordinært timetall i norsk og engelsk Kommer i stedet for 280 årstimer som i den ordinære fag- og timefordelingen skal brukes til valg av programfag fra programområder i studieforberedende utdanningsprogrammer.

29 Elevfag felt i fagregisteret

30 Fullført, men ikke bestått opplæring i R94 Påbegynt opplæring i Reform 94 Forskrift til opplæringslova, 24 6 og 24 9 Grunnkurs som er fullført og bestått i Reform 94 innen 1. august 2010, kan godkjennes som tilsvarende Vg1 innenfor samme fagområdet i KL. VKI som er fullført og bestått i R94 innen 1. august 2010, kan godkjennes som tilsvarende Vg2 innenfor same fagområdet i KL. Utdanningsdirektoratet fastsetter hvilke krav som skal stilles til felles allmenne fag/fellesfag og studieretningsfag/programfag for å få godkjenning. De som ikke har fullført og bestått GK eller VKI frå R94 innen 1. august 2010, må tilfredsstille krava i KL fullt ut. Beståtte fag i R94 fra GK og VKI og II kan også enkeltvis erstatte fag i LK06. NB! Opplæring som fullføres med hele årskurs i KL, skal ha KL-dokumentasjon

31 Overgangsordninger fra R94 til KL Fag fra Reform 94 som er videreført som ekvivalente fag i KL i henhold til tabeller i Udirs brev av , føres med: - fagkode og fagbetegnelse for KL - R94-karakter - fagmerknad FAM13 Bestått fag R94 <Fagkode> Fag fra Reform 94 som ikke er videreført i KL, og som skal dokumenteres i KL, føres: - Som uspesifisert programfag - med R94-karakter - med godkjente koder fastsatt av Utdanningsdirektoratet (UPF9xxx) - med fagmerknad FAM13 Bestått fag R94 <Fagkode>

32 Overgangsordninger fra R94 til KL FAM13 føres i feltet Fagmerknad teksten Bestått fag R94 skrives ut automatisk <FAGKODE> føres i feltet Kar.merknad

33 Overgangsordninger fra R94 til KL GK allmenne fag R94, Vg2 + Vg3 studiespesialisering Krav til fag- og timefordeling i Kunnskapsløftet må være oppfylt (jf. f-12-08, tabell 4 og 7 i F timer fellesfag over 3 år timer programfag fra eget programområde timer programfag fra studieforberedende utdanningsprogram timer programfag som godskrives fra bestått Øk.info fra GK AA R94GK1----, STREA2----, STREA3---- skal ha totalt omfang 2523 Øk.info konverteres til uspesifisert programfag Eksamen i geografi og samfunnsfag avlegges som privatist (?) Tre programfag á 140 timer på Vg3

34 Elever som har dette løpet må ta Geografi og Samfunnsfag som Privatist(?) AA1010 Øk.info godskrives som uspesifisert programfag UPF9405

35

36 Overgangsordninger fra R94 til KL GK+ VKI AA og Vg3 studiespesialisering Elever med GK og VK I fra R94 skal normalt ha tre programfag á 140 årstimer i Vg3 Ved oppfylling av krav til årstimetall i Vg3 studiespesialiserende utdanningsprogram blir sum årstimer minimum 2663 når grunnkurs og VKI i R94 er 60 uketimer over to år R94GK1----, R94VKI ----, STREA3---- skal ha totalt omfang minimum 2663 årstimer Øk.info konverteres til uspesifisert programfag på Vg2 Tre programfag á 140 timer på Vg3

37

38 Nytt per Når Vg1 og Vg2 er godkjent grunnkurs og VK1 fra Reform94: brukes koden R94GK1 med tekst Reform 94 - grunnkurs for Vg1 brukes koden R94VK1 - med tekst Reform 94 - VK1 for Vg2.

39

40 Overgangsordninger fra R94 til KL GK + VK I økonomi + Vg3 Samfunnsfag Geografi GEO1001 føres som fritak med omfang og fagkode i KL med fagmerknad FAM30 Bestått VKI ØA R94 Historie HIS1002 føres med fagkode og akkumulert omfang etter Vg3. Eksamen etter Vg3 omfatter hele faget - Elevene kan trekkes ut til en muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget. AA6010 Bedriftsøkonomi I kan inngå som programfag og gi fordypning når faget videreføres med SAM3035 Økonomi og ledelse i KL

41 VL2010 Lokalt valgfag er godskrevet med UPF9402 og 56 årstimer

42

43 Overgangsordninger fra R94 til KL Fag fra ordninger før R94 som kan krediteres i KL, føres med fritak som uspesifiserte programfag: koder UPF9001 UPF9020 eller UPF omfang fastsettes lokalt med merknad FAM16 Bestått fag < åååå> <åååå> viser til hvilket årstall faget er avsluttet <åååå> til FAM16 skrives i feltet Kar.merknad Utdanningsdirektoratet avgjør hvilke fag som kan godkjennes der det oppstår tvil om dette

44 Overgangsordninger fra R94 til KL Fag fra KL som skal føres på dokumentasjon for R94 Karakterer for fag fra Reform 94 som er videreført som ekvivalente fag i KL i henhold til tabell i Utdanningsdirektoratets brev av , føres med fagkode og fagbetegnelse for Reform 94. Karakterer for nye fag i KL føres på dokumentasjon for Reform 94 som uspesifisert studieretningsfag, kode VF0100, VF0200, VF0300 og Kar.merknad Bestått fag LK06<FAGKODE>. Konvertering fra KL til R94 skal kun benyttes når tilleggsfag og fag med forbedret karakter kreves påført R94-dokumentasjon Det skal aldri skrives ut dokumentasjon med kodeverk både fra R94 og KL

45 Realkompetanse Forskrift til opplæringslova 37 opplæringslova 4-37 Godkjent realkompetanse i hele fag føres på vitnemål/kompetansebevis med omfang, fagkode, fagbenevnelse for hvert fag, Godkjent i rubrikken for eksamenskarakter og fagmerknad FAM18 Realkompetansevurdert Godkjent realkompetanse i deler av fag føres på kompetansebevis med omfang, fagkode, fagbenevnelse for hvert fag, stiplet linje i rubrikken for standpunkt- og eksamenskarakter med fagmerknad FAM03 Jf. Vedlegg. I vedlegget føres følgende: Følgende deler av faget <FAGKODE> <FAGNAVN> er godkjent etter realkompetansevurdering: her gjøres rede for delene av faget som er vurdert Det skal ikke skrives ut kompetansebevis i fag med Ikke godkjent realkompetanse

46 Prinsipper for påbygging til generell studiekompetanse i KL Elever som tas inn til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse i KL på bakgrunn av fullført og bestått yrkesfaglig grunnkurs og VKI fra Reform94, følger fastsatt fag- og timefordeling for KL Bare 30-timerskurset skal ha vitnemål Vitnemålet skal påføres nye utdanningskoder for GK: R94GK1---- VK I: R94VK1---- Vg3: PBPBY3---- Det føres ikke Fullført og bestått på vitnemål for påbygging til generell studiekompetanse Elever i påbyggingskursene har rett til førstegangsvitnemål etter samme regler som øvrige elever

47

48 Prinsipper for påbygging til generell studiekompetanse i KL 23-timerskurset skal ha kompetansebevis tillegg til tidligere R94-dokumentasjon Kompetansebevist skal ha utdanningskoder for Vg3: PBPBY4---- Elever som får fritak på grunnlag av tidligere bestått fag skal ha karakteren fra dette faget påført vitnemålet/kompetansebeviset. Faget føres etter reglene for konvertering av fag fra R94 til KL Karakteren F Fritatt skal ikke føres på sluttdokumentasjon Elever som ikke tilfredsstiller kravene til fullført og bestått yrkesfaglig vitnemål må få akkumulert KL-kompetansebevis for et treårig løp

49 Fravær For elever føres fravær i dager og enkelttimer for hvert årstrinn Alt fravær skal føres på vitnemålet Alt fravær etter Vg2 føres samlet for Vg3 Fravær fra godkjent utdanning i utlandet skal også føres Elever som ikke har fravær skal ha 0 dager og 0 timer på dokumentasjonen - dette må i tilfelle føres som egen fraværsrad i Extens Eleven kan kreve at årsaken til fraværet påføres vitnemålet Nytt!! Når eleven krever at årsaken til fraværet påføres dokumentasjonen, føres vitnemålsmerknad VMM16 årsak til fravær dokumentert i vedlegg. Elevens dokumentasjon for årsaken til fraværet føres i attestert vedlegg påført vitnemåls-/kompetansebevisnummer.

50 Aprilversjonen Er det ikke registrert fravær for en elev, eller alle fraværsradene har IV i henvising, skrives det - - i stedet for fravær. Elever som ikke har fravær skal registreres med 0 dager og 0 timer. Dette skrives ut som 0. Hake i boksen Unnta fravær. fravær fjernes fra utskrift.

51 Orden og atferd (aprilversjonen) Det er mulig å unnta fravær og orden og atferd ved utskrift. Det er per i dag ingen forskrift som sier at fravær, orden og atferd ikke skal skrives ut, karakterbevis for voksne er ikke beskrevet ennå. Hake i boksen Unnta orden. orden og atferd fjernes fra utskrift.

52 Eksamensformer Eksamensform Føres på dok. som Skriftlig eksamen S Muntlig eksamen M Muntlig-praktisk eksamen MP Praktisk eksamen P Naturfag for privatister føres med MP Eksamensform er ikke lenger lagt inn i fagregistret i Extens (ligger ennå ikke i Grep-basen) Korrekte koder finnes i læreplanene vurderingskapitelet Skolene må selv påse at korrekt eksamensform påføres i eksamens-/privatistmodulen

53 Oppsett av vitnemål Fag For hvert fag føres: - omfang - fagkode - fagbenevnelse, - standpunktkarakter - eventuelt eksamenskarakter og eksamensform, - året for vurderingen (V<åå>/H<åå>) - eventuelle fagmerknader i høyre marg

54 Oppsett av vitnemål Fagmerknader Det kan bare føres merknadstekster godkjent av Utdanningsdirektoratet -FAM22 er tatt ut skal ikke lenger brukes -FAM19, FAM24, FAM25, FAM26, FAM27 FAM28, FAM30 og FAM 31 ( Kompetanseprøve ) er nye -FAM12 Karakter føres ikke gjelder ikke vitnemål -Dersom passende fagmerknad mangler, kan dette løses ved å bruke FAM03 Vedlegg og legge inn ønsket merknad på vedlegget - Et vedlegg kan innholde flere merknader knyttet til ulike fag. Da må fagkode og fagnavn gjentas på vedlegget. - Også andre merknader til vitnemålet kan føres på samme vedlegg så langt det er plass.

55 Kode FAM01 FAM02 FAM03 FAM04 FAM12 FAM13 FAM14 FAM15 FAM16 FAM17 FAM18 FAM19 FAM20 FAM24 FAM25 FAM26 FAM27 FAM28 FAM30 FAM31 Merknadstekst Fritatt for opplæring Fritatt for vurdering Jf. vedlegg Eksamen annulert Karakter føres ikke Bestått fag R94 <FAGKODE> Fritatt for vurdering, praktisk del Bestått fag utland Bestått fag <åååå> Bestått fag høyere nivå Realkompetansevurdert Utv. omf. i norsk Jf. F pkt Bestått Vg1 utland Bestått Vg2 utland Utv. omf. i engelsk Fagprøve Svenneprøve Bestått VKI ØA R94 Kompetanseprøve Bruksområde Fagm når det føres fritak for oppl. i hht. forskr. til oppl.lova Fagm når det føres fritak for vurd. i hht. forskr. til oppl.lova Fagm. når det føres fritak i hht forskr. til oppl. lova 4-27 Fagm. for godkjenning av fag fra Reform 94, jf. pkt Fagm. vedr. kroppsøving i hht forskr. til oppl.lova 4-12 Fagmerknad ved fritak ført med koder for fag i LK06 Fagmerknad for godkj. av fag fra tidl. ord., jf. pkt Fagmerknad når det føres fritak for nivået. Jf. pkt Fagm. når det føres godkj. i hht forskr. til oppl.lova 4-37 Fagmerknad knyttet til fagkode NOR3001-3, Fagmerknad ved vurdering i hht norsk som andrespråk, R94 Fagmerknad ved fritak for fag ført med kode UPF9xxxx Fagmerknad ved fritak for fag ført med kode UPF9xxxx Fagmerknad knyttet til fagkode ENG3001-3, Omfanget av prøven dokumenteres i vedlegg

56 I Extens ligger Fagmerknader under Organisasjon Fag/ressurser - Språkkoder

57 Kodene ligger i Språkkoder Slik ser registeret ut med utvalg på kode FAM*, Dokument VGS-VIT og GRS/VGS.

58 Vitnemålsmerknader Det føres vitnemålsmerknader fastsatt av Utdanningsdirektoratet i avsatt felt i følgende tilfeller: På førstegangsvitnemål - årsak til utvidet tid På vitnemål for fagopplæring og yrkeskompetanse - Bestått med henvisning til opplæringslova - Når programfag inngår i lærekontrakten - Orden, atferd og fravær gjelder skole Når eksamen er avlyst Når dispensasjon er gitt

59 For å legge inn en vitnemålsmerknad, velg knappen merknad på vitnemålsfliken, velg en merknadstype VGS, plukk deretter aktuell VMM, og lagre. Det er også mulig å kople en merknad til et fag og et elevskoleår. Dette har ikke konsekvens for utskriften, men det er mulig i etterkant å se hvilke fag og elevskoleår vedlegget gjelder.

60 Samme merknad kan hurtiginntastes for flere elever (stå i register elever listeform) via høyre musetast funksjoner Legge til vitnemålsmerknad. Dette er aktuelt for VMM06 Førstegangsvitnemål som skal inn for alle elever som innen normal tid består videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

61 Godkjente vitnemålsmerknader leveres av Udir. Vitnemålsmerknadene lagres ogsåi språkkodetabellen og de vil oversettes til aktuelle språk når oversettelsene leveres fra Grep. (Kode: VMM*) VMM07 10 forutsetter at VMM06 også finnes.

62 Vitnemålsmerknader - førstegangsvitnemål Kode VMM06 VMM07 VMM08 VMM09 VMM10 Merknadstekst Førstegangsvitnemål Utvidet tid som følge av deltakelse i internasjonal utveksling som medfører tap av opplæringstid, folkehøgskole, verneplikt eller omsorgsarbeid med et omfang på minst 9 måneder. Skriftlig dokumentasjon er vedlagt. Utvidet tid som følge av omvalg av Vg1 eller Vg2. Skriftlig dokumentasjon er vedlagt. Utvidet tid som følge av fravær på grunn av langvarig sjukdom. Skriftlig dokumentasjon er vedlagt. Utvidet tid som følge av rett til ekstra opplæringstid etter reglene i opplæringslova 3-1 femte ledd. Skriftlig dokumentasjon er vedlagt. Dersom førstegangsvitnemålet er knyttet til vilkår i hht Forskrift til opplæringslova, 4-31a, 4. ledd, pkt. a d, føres tilleggsmerknad VMM07 VMM10.

63 Kode VMM11 VMM12 VMM14 VMM15 VMM16 VMM17 VMM18 VMM19 Merknadstekst Eksamen avlyst, jf. vedlegg til vitnemål for videregående opplæring. Bestått yrkeskompetanse i henhold til Forskrift til opplæringslova. Opplæring i programfag inngår i lærekontrakten, jf. Forskrift til opplæringsloven. Sum omfang, fravær, orden og atferd gjelder opplæring i skole. Årsak til fravær dokumentert i vedlegg <dispensasjonsvedtak - tekst> <dispensasjonsvedtak - tekst> <dispensasjonsvedtak - tekst> VMM11 og VMM14-19 kan også føres som merknad på kompetansebevis.

64 Dokumentasjon For å skrive ut kompetansebevis/vitnemål i Kunnskapsløftet kan det benyttes tre ulike måter: 1) Fra F11-Kunnskapsløftet når elevkort er hentet fram Stå i elevkort benytt høyre musetast Funksjoner Kunnskapsløftet

65 2) Fra F10-Kunnskapsløftet når elevkort er hentet fram

66 3) Verktøy Elev - Kunnskapsløftet-Dokumentasjon

67

68 Når kompetansebevis/vitnemål skal skrives ut hentes informasjon fra Vitnemålsfliken, legg spesielt merke til at Elevskoleår er av stor betydning. Ved utskrift/testutskrift vil dialogboks Kunnskapsløftet Dokumentasjon komme fram, og her vil siste elevskoleår komme fram i utvalgsboksen. Høyreklikk Elevkort Funksjoner Kunnskapsløftet:

69 Del I Heading Del 2 Fagdel Del 3 Omfang/Or den og Atferd, Fravær Underskrift etc.

70 Del I Heading

71 Velg korrekt Elevskoleår. Informasjon til kompetansebevisets/vitnemålets heading hentes i utgangspunktet fra Elevskoleår: Navn: Hentes fra Fullstendig navn Fødselsnummer hentes fra Personid Programområde/utd.program: Utdanningsprogram = Benevning Programområde = Variant Kode for programområde = Off.kode Navn: Hentes fra Elevkort (Fullstendig navn) Fødselsnummer: Hentes fra elevkort (Personid) Teksten har gjennomført opplæring som omfatter er hardkodet tekst (eller har i. Bestått 3-årig opplæring som omfatter )

72 Teksten i utdanningsprogram for er hardkodet tekst, kode for utdanning er registrert påelevkort, Variant og benevning hentes fra Organisasjon - Utdanning

73 I Elevskoleår ligger Utdanning, for eksempel STREA3---- hentet fra elevens kort. Utdanning med benevning skrives ut påkompetansebevis/vitnemål, og her hentes teksten fra Organisasjon Utdanning i Extens:

74 Fullførtkode overføres fra Elevskoleår til kompetansebevis/vitnemål:

75 Mer om Elevskoleår Ved import fra Vigo, via privatistweb eller innlegging manuelt, vil det dannes en rad i Elevskoleår. Elevskoleår finnes på Elev-kort, Vitnemålsflik

76 eller under Verktøy Elev Karakterer - Elevskoleår

77 I Elevskoleår må det i feltet På vitnemål tilordnes J eller N i forhold til hva som skal ut på vitnemål/kompetansebevis En elev kan ha flere rader per skoleår (for eksempel elev som slutter i en utdanning og begynner i en ny) Aktive elevskoleår skrives ut (unnta et år ved åskrive N i Påvitnemål ) Om det ligger to aktive elevskoleår for samme årstrinn/nivå, skrives ett av dem ut Husk å tilordne korrekt J/N.

78 Det er mulig å gjøre endringer i Elevskoleår, og det er mulig ålegge inn Elevskoleår manuelt.

79 Mer om Fullførtkoder i Extens

80 Del II Fag Omfang Omfang hentes fra feltet Omfang i fagregisteret. Omfang summeres.

81 Fag -Fagnavn og fagkode Kun fag med J i feltet Grep-fagskrives ut på kompetansebevis/vitnemål Fag uten offentlig fagkode skrives ut, men vil ikke bli godtatt av kontrollmotoren Fagnavn og fagkode hentes fra elevens Aktivitet koplet mot Fagregisteret (Organisasjon Fag Fagregister) Kompetansebevis:

82 Fagregister: Elevens aktivitetsflik:

83 Karakter Karakter hentes fra feltet Innskr. karakter i Extens elevens aktivitet. og gyldige karakterer vil være synlige i feltet Karakter. Ikke gyldige karakterer fører til blankt felt i Karakter, og vil heller ikke skrives ut på kompetansebevis/vitnemål. Extens:

84 Eksamensform hentes fra feltet Akt.form i Extens. Det er kun aktiviteter med Akt.type E som skal ha Akt.form. I Kunnskapsløftet er det følgende tillatte verdier (NB! Ingen kontroller av eksamensform): Eksamensform Skriftlig eksamen Muntlig eksamen Muntlig-praktisk eksamen Praktisk eksamen Føres pådokumentasjon som S M MP P Extens Elevens aktivitetsflik - eksamen engelsk skriftlig:

85 NB! I plukkliste Fagmerknad påaktivitet er det kun oppgitt kode, ikke tekst. Ha derfor oversikten over merknadene og tilhørende kode påeget ark. Det er fagmerknads-kodenesom overføres til NVB. Karaktermerknad overføres til Vigo For fagmerknad som krever utfyllende tekst, kommer følgende beskjed ved forsøk på ålagre uten at teksten er lagt inn i Kar.merknad:

86 For FAM16 skal årstall skrives i Kar.merknad Ved utskrift av fagmerknad med fast tekst hentes teksten fra språkkoder og legges inn på vitnemålet. For fagmerknad som krever tekst i Kar.merknad, legges først den faste teksten inn, deretter teksten fra Kar.merknad. Fagmerknad må legges på høyeste nivå, eller begge. Dvs finnes det en E-rad i et fag, må fagmerknad ligge på denne eller både på S og E.

87 For FAM12 kommer merknad om at Karakter føres ikke automatisk. Husk ålegge inn S-aktivitet påelevene med N til Vigo. T2-aktivitet skal ha J til Vigo.

88 I Kunnskapsløftet føres det ikke fordypning som merknad på vitnemål, heller ikke fordypning i realfag (pkt i brev av Føring av )

89 Henvisningsfeltet på aktivitet: Feltet er endret til plukklistefelt, og forberedt for å styre fag til og fra VM/KB. Feltet har følgende verdier. PV presser ut et fag som normalt ikke skrives ut. IV unntar et fag fra utskrift IK inntar en karakter fra utskrift, og legger teksten karakter føres ikke som merknad KV presser karakteren ut på et fag den normalt ikke skrives ut for.

90 Del III

91 Sum omfang Omfang summeres Orden atferd Orden og atferd skrives ut på høyeste nivå. Fravær Fravær skrives ut summert for hvert år For løp som normalt strekker seg over mer enn 3 år skal alt registrert fravær etter Vg2 skrives ut samlet som fravær på Vg3 (pkt. 3.1 og 5.1 i brev av Føring av )

92 Vitnemålsnummer Kompetansebevisnummer Både VM og KB skal nummereres KB nummereres slik: <K> + <skolens org.nr> + <åååå> <løpenummer 4 siffer> VM nummereres slik: <V> + <skolens org.nr> + <åååå> <løpenummer 4 siffer> For testutskrift byttes løpenummer ut med teksten test.

93 Vedlegg til vitnemål: Et vedlegg skal ha samme identifikasjon som vitnemål: - Fornavn + etternavn + fødselsnummer + vitnemålsnummer + løpenummer - Sted, dato og underskrifter Vedlegg skal lagres i basen og alltid følge samme KB/VM. Unntak kan være store vedlegg som er generelle, som lokale læreplaner. I så fall skal vedlegg si at det skal følge en læreplan til vitnemålet. Det er plass til 4000 tegn i vedleggsfeltene Det kan være flere vedlegg til ett VM/KB Det er foreløpig ingen eksempler på vedlegg fra Udir, og ingen detaljert regelverk. Vedlegg skal skrives på samme formular som vitnemålet.

94 Det er følgende metoder for å legge inn vedlegg til et VM/KB: Vedlegg kan enten skrives inn manuelt for den enkelte elev via knappen Vedlegg på elevens vitnemålsflik. Samme tekst kan hurtiginntastes for flere markerte elever ved å benytte Høyre musetast Funksjon Legge til vitnemålsvedlegg. Samme innmatingsdialog som for enkeltelev kommer opp og samme merknad kan skrives inn og lagres for alle markerte elever. Via SkoleArena (PFO-fag) Det er mulig å lagre et vedlegg eller en mal for et vedlegg som mange elever skal ha eller fylket/skolen ønsker å lage en mal for. Vedlegg som skal være tilgjengelig for alle skoler, registreres i Organisasjon meldingstekst med oppgave KLVED

95

96 Samme metode for å hurtiginntaste vedlegg benyttes, men i stedet for å skrive inn tekst, plukkes lagret vedlegg opp.

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

ER-BASERT ABONNEMENT PÅ ENDRINGER FRA GREP

ER-BASERT ABONNEMENT PÅ ENDRINGER FRA GREP Saksnr Utarbeidet av: Grep-prosjektet Direkte tlf: 19.02.2013 Deres dato: (Se revisjonshistorikk i slutten av notatet.) Deres referanse: Til Systemer som skal hente data fra Grep Kopi til: ER-BASERT ABONNEMENT

Detaljer

VigoVoksen Hovedmanual

VigoVoksen Hovedmanual VigoVoksen Hovedmanual Versjon 7.1 Pb11.5. Oktober -2013 Jærtek / OBW 02.10.2013 10:44:00 Innhold Metode 5 Utgangspunkt... 5 Programområdene / Læreplanene i datasystemet.... 5 VigoVoksen - Dataflyt for

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN VÅREN 2015 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2015 Brukerveiledning VIGObedrift 03.05.2015 1 av 64 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Weblogg... 6 Bedriftsinfo... 8 Vis søkere... 13 Søkeroversikt... 14 Mappen

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER

INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER Buskerud fylkeskommune INFORMASJON OM EKSAMEN FOR PRIVATISTER VÅR 2015 INNHOLD Innledning side 3 Hva er en privatist side 3 Reglement og rettledning for kandidater som skal avlegge side 3 Gjennomføring

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014

BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 BRUKERVEILEDNING VigoBedrift 2014 Brukerveiledning VIGObedrift 16.12.2014 1 av 62 Innhold Innloggingsside... 3 Personalia... 5 Bedriftsinfo... 6 Vis søkere... 11 Søkeroversikt... 12 Mappen Registrering...

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om

Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014. Her finner du blant annet informasjon om Trondheim Katedralskole Informasjon til alle elever om EKSAMEN HØSTEN 2014 Her finner du blant annet informasjon om - eksamensordningen - eksamensdagene - regler og prosedyrer ved klage mm I tillegg inneholder

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15

VEIVISER N. for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 VEIVISER N for elever på Nesbru videregående skole 2014 15 Besøksadresse: Nesbru videregående skole Hallvard Torgersens vei 8, 1394 Nesbru Postadresse: Postboks 38, 1378 Nesbru Tlf. 66 85 44 00 Internett:

Detaljer