Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09"

Transkript

1 Extens Dokumentasjon Jens Petter Ringdal april 09

2 Dokumentasjon Hva vi skal gå gjennom: Dokumentasjon Kunnskapsløftet

3 Vitnemål er dokumentasjon for: Fullført og bestått treårig opplæringsløp som gir generell studiekompetanse Fullført og bestått treårig opplæringsløp som gir yrkeskompetanse Fullført og bestått fagopplæring

4 Endring i aprilversjonen VM 3 varianter for tekst under programområder: - og har oppnådd generell studiekompetanse - Fullført og bestått opplæring Vg1, Vg2 og Vg3 i skole, og har de fag som kreves for generell studiekompetanse. - og har oppnådd yrkeskompetanse - fullført og bestått opplæring i Vg1, Vg2 og Vg3 yrkesfag. - og har bestått fagopplæring - fullført og bestått fagopplæring

5 Løsning i Extens: Vi legger inn nye felt for yrkeskompetanse og fagopplæring på vitnemålsfliken:

6 Kompetansebevis er dokumentasjon for: All vurdering av gjennomgått videregående opplæring som ikke kvalifiserer til vitnemål eller fag-/svennebrev Fullført årstrinn: må elev ha fått standpunktvurdering i alle fag og avlagt alle eksamener som vedkommende har vært trukket ut til. Fullført og bestått årstrinn: alle fag må være vurdert til karakteren 2 eller bedre

7 Førstegangsvitnemål: ha bestått videregående opplæring, som gir generell studiekompetanse, innenfor fastsatt opplæringsløp, normalt tre år ikke fyller mer en 21 år i opptaksåret (til høyere utdanning) Kravet om gjennomført videreg. oppl. på normal tid kan bli utvida til maks fem år: 1. internasjonal utveksling som medfører tap av opplæringstid 2. folkehøgskole 3. omvalg Vg1 eller Vg2 4. verneplikt

8 Førstegangsvitnemål: 5. omsorgsarbeid med et omfang på minst ni måneder 6. fravær pga langvarig sykdom. Skriftlig dokumentasjon må foreligge 7. rett til ekstra opplæringstid etter reglene i opplæringsl. 3-1 femte ledd

9 Førstegangsvitnemål: - bare en gang til samme person, men nytt ved klage - også når vitnemålet inneholder fag fra vgs som er bestått i grunnskolen - også selv om et fag er bestått ved Særskilt eksamen, Utsatt eksamen etter normal tid for fastsatt opplæringsløp (høsteks. avslutningsåret) - også ved Ny eksamen (forbedringseksamen) innenfor normal opplæringstid - ikke ved bestått Ny eksamen etter avsluttet normal opplæringstid - ikke karakterresultater i tilleggsfag tatt etter bestått ordinær videregående opplæring

10 Førstegangsvitnemål: Elever kan ta så mange fag de ønsker og forbedre fag innenfor normal opplæringstid og likevel få utskrevet førstegangsvitnemål. Elever kan velge om kar. i fag som går utover minstekravene til fagsammensetning skal føres på vitnemålet. En forutsetning er at de ikke er trukket ut til eksamen i faget.

11 Førstegangsvitnemål: Normal opplæringstid Fag fra vgs tatt i grunnskole Utsatt eksamen innen normal opplæringstid Utsatt eksamen umiddelbart etter normal opplæringstid Særskilt eksamen innen normal opplæringstid Særskilt eksamen umiddelbart etter normal opplæringstid Ny eksamen innen normal opplæringstid Ny eksamen umiddelbart etter normal opplæringstid Primærvitnemål R-94 Nei Ja Ja Nei Nei Nei Nei Førstegangsvitnemål Kunnskapsløftet Ja Ja Ja Ja Ja Ja Nei

12 Prinsipper for føring av vitnemål: Sluttvurdering skal føres med: - Godkjente karakterer 1 til 6 i fag - God, Nokså god, Lite god i Orden og Atferd - Deltatt Ved fritak for vurdering i Norsk sidemål - Fritatt føres kun unntaksvis på sluttdokumentasjon - For elever: fritak for opplæring i sidemål (opplæringslova 1-11) og fritak på grunnlag av bestått mer omfattende opplæring i faget (opplæringslova 1 12) - For privatister: fritak i sidemål, mer omfattende opplæring, fritak for fellesfag for å oppnå yrkeskompetanse. - Bestått fagprøve B eller BMG - Godkjent realkompetanse etter realkompetansevurdering NB! IV Ikke vurdering er ikke en karakter og skal ikke være på VM eller KB

13 Prinsipper for føring av vitnemål: Bare fagkoder fra Kunnskapsløftet kan føres på dokumentasjon fra KL Disse har 7 tegn: 3 bokstaver og 4 siffer (eks. NOR1211) Krav til antall eksamener må være oppfylt Elever som tar fag utover fastsatte minstekrav (både som elev og privatist) innen ordinært opplæringsløp, kan velge om disse skal påføres vitnemålet Eleveksamen kan forbedres med privatisteksamen Eleveksamen i et fag kan ikke erstattes av privatisteksamen i et annet fag og samtidig gi førstegangsvitnemål

14 Føring av karakterer Forskrift til Opplæringslova I de fellesfagene som har flere nivå som bygger på hverandre, skal bare karakterer som er oppnådde på høyeste nivå i faget, føres på VM og KB - I de programfagene som har flere nivå, skal alle karakterer som er oppnådde på hvert nivå, føres på VM og KB - I fag en tar som privatist, skal bare eksamenskarakteren føres på VM - Eventuelle tidligere stp.kar/eks.kar i faget faller bort når privatisten velger å få den nye kar. på VM

15 Høyeste nivå Det går fram av vurderingskapittelet i de enkelte læreplaner for KL hvilke fag som kan tas på høyeste nivå og samtidig gi godkjenning av lavere nivå i faget. Fellesfag elever: Progr.fag - elever: Progr.fag privatister: Fellesfag føres med standpunktkarakter og eventuelle eksamenskarakterer på høyeste nivå sammen med akkumulert omfang for hele opplæringen i faget. Programfag føres med omfang, standpunktkarakterer og eventuelle eksamenskarakterer på alle nivåer Programfag føres med omfang - for hvert nivå Programfag føres med eksamenskarakterer på høyeste nivå

16 Høyeste nivå - aprilversjonen

17 Høyeste nivå Progr.fag privatister: Valgfritt om eventuelle karakterer for lavere nivå skal føres på vitnemål og kompetansebevis Når karakter ikke føres, føres fagnivået med fagkode og omfang med Fritatt i karakterrubrikken og fagmerknad FAM17 Bestått fag på høyere nivå Dette gjelder også når privatisteksamen i programfag i fremmedspråk nivå III godskriver fremmedspråk som obligatorisk fellesfag.

18 Rekkefølge for fag Føres alfanumerisk etter følgende overskrifter: (styres i Extens av Type/Hvordan) Fellesfag FF Felles programfag Valgfritt programfag Uspesifiserte programfag Prosjekt til fordypning FP (yrkesfagl. progr.områder VP (stud.forb. progr.områder) UP PF Hvis PFO-kvoten benyttes til Vg3 fag og en tar hele faget, kan en skrive ut fagkoden for Vg3-faget og redusere kvoten for PFO. Dette altså i stedet for PFO + FAM3 + vedlegg. Lærefag føres som felles programfag (FP)

19 Omfang: Fellesfag føres med akkumulert årstimetall i 60-minutters enheter Programfag føres med årstimetall i 60-minutters enheter for hvert nivå Omfang synkes fra GREP til feltet Omfang synkes fra GREP til feltet Omfang i fagregisteret i Extens Omfang skrives automatisk ut på VM og KB fra fagregisteret i Extens Merk at NOR1211 er felles kode for Vg3 Norsk hovedmål både de på studieforberedende utdanningsprogram årstimetall 168 og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse årstimetall 281. I begge tilfelle skal faget ut med omfang 393 på dokumentasjonen Omfang for NOR300x og ENG300x fastsettes lokalt med inntil 280 årstimer

20 Fritak Fritak for opplæring i norsk sidemål Forskrift til opplæringslova 1-11 Fritak etter 1-11 føres med Fritatt i karakterrubrikken og med fagmerknad FAM01 Fritatt for opplæring Fritak for vurdering i norsk sidemål Forskrift til opplæringslova 4-11 Fritak for vurdering i sidemål etter 4-11 for elever føres med Deltatt i karakterrubrikken med fagmerknad FAM02 Fritatt for vurdering

21

22

23 Fritak Fritak for vurdering i den praktiske delen av kunnskapsmåla i Kroppsøving Forskrift til opplæringslova 4-12 Fritak fra opplæring og vurdering føres med karakter for den teoretiske delen og med fagmerknad FAM14 Frit. for vurd. prakt. del

24 Fritak Fritak for fag som inngår i fagfordelinga Forskrift til opplæringslova 1-12 Bestått samme eller likeverdig opplæring: Fritaket gjelder fritak fra opplæring det aktuelle skoleåret og forutsetter at det tidligere er satt standpunkt- / eksamenskarakter som dokumenterer grunnlaget for fritaket På VM / KB føres tidligere oppnådd standpunkt-/eksamenskarakter med angivelse av faktisk år når karakteren er fastsatt Fritaket føres ikke på kompetansebevis eller vitnemål

25 Fritak Bestått mer omfattende opplæring i faget: Fritaket gjelder fritak fra opplæring det aktuelle skoleåret og forutsetter at det tidligere er satt standpunkt-/eksamenskarakter i faget på høyere nivå som dokumenterer grunnlaget for fritaket Dersom det ikke også foreligger karakter fra lavere nivå, føres faget det er gitt fritak for på VM/KB med Fritatt i karakterrubrikken og FAM17 Bestått fag høyere nivå

26 Godkjenning av utdanning fra utlandet F , vedlegg 1 Fellesfag og programfag som inngår som krav til fagsammensetning innen aktuelt programområde, føres enkeltvis på vitnemålet med Fritatt i karakterrubrikken og med fagmerknad FAM15 Bestått fag utland Knyttes til ordinære fagkoder Differansen mellom totalt årstimetall og fagene det er ført separat fritak for, føres med fritak for uspesifisert programfag, kode UPF9xxx med omfang som oppfyller krav til totalt årstimetall for årstrinnet og fagmerknad FAM24 Bestått Vg1 utland og/eller FAM25 "Bestått Vg2 utland" Knyttes til UPF-koder Dersom dokumentasjon for godkjent utdanning i utlandet er påført fravær, skal dette påføres vitnemålet. Førstegangsvitnemål skal påføres vitnemålsmerknaden VMM06 Dokumentasjon av den utenlandske utdanningen skal vedlegges vitnemålet

27

28 Tilrettelagt tre-årig løp for elever fra språklige minoriteter Inntil 280 årstimer til styrket opplæring i norsk og engelsk for elever fra språklige minoriteter (Rundskriv F , vedlegg 1) føres som fellesfag (type FF) NOR3001og ENG3001 (Vg1) NOR3002og ENG3002 (Vg2) NOR3003og ENG3003 (Vg3) Føres med vurderingsform Deltatt og fagmerknad FAM19 Utv. omf. i norsk eller FAM26 Utv. omf. i eng Lokalt fastsatt omfang føres for hvert årstrinn som årstimer i 60-minutters enheter Kommer i tillegg til ordinært timetall i norsk og engelsk Kommer i stedet for 280 årstimer som i den ordinære fag- og timefordelingen skal brukes til valg av programfag fra programområder i studieforberedende utdanningsprogrammer.

29 Elevfag felt i fagregisteret

30 Fullført, men ikke bestått opplæring i R94 Påbegynt opplæring i Reform 94 Forskrift til opplæringslova, 24 6 og 24 9 Grunnkurs som er fullført og bestått i Reform 94 innen 1. august 2010, kan godkjennes som tilsvarende Vg1 innenfor samme fagområdet i KL. VKI som er fullført og bestått i R94 innen 1. august 2010, kan godkjennes som tilsvarende Vg2 innenfor same fagområdet i KL. Utdanningsdirektoratet fastsetter hvilke krav som skal stilles til felles allmenne fag/fellesfag og studieretningsfag/programfag for å få godkjenning. De som ikke har fullført og bestått GK eller VKI frå R94 innen 1. august 2010, må tilfredsstille krava i KL fullt ut. Beståtte fag i R94 fra GK og VKI og II kan også enkeltvis erstatte fag i LK06. NB! Opplæring som fullføres med hele årskurs i KL, skal ha KL-dokumentasjon

31 Overgangsordninger fra R94 til KL Fag fra Reform 94 som er videreført som ekvivalente fag i KL i henhold til tabeller i Udirs brev av , føres med: - fagkode og fagbetegnelse for KL - R94-karakter - fagmerknad FAM13 Bestått fag R94 <Fagkode> Fag fra Reform 94 som ikke er videreført i KL, og som skal dokumenteres i KL, føres: - Som uspesifisert programfag - med R94-karakter - med godkjente koder fastsatt av Utdanningsdirektoratet (UPF9xxx) - med fagmerknad FAM13 Bestått fag R94 <Fagkode>

32 Overgangsordninger fra R94 til KL FAM13 føres i feltet Fagmerknad teksten Bestått fag R94 skrives ut automatisk <FAGKODE> føres i feltet Kar.merknad

33 Overgangsordninger fra R94 til KL GK allmenne fag R94, Vg2 + Vg3 studiespesialisering Krav til fag- og timefordeling i Kunnskapsløftet må være oppfylt (jf. f-12-08, tabell 4 og 7 i F timer fellesfag over 3 år timer programfag fra eget programområde timer programfag fra studieforberedende utdanningsprogram timer programfag som godskrives fra bestått Øk.info fra GK AA R94GK1----, STREA2----, STREA3---- skal ha totalt omfang 2523 Øk.info konverteres til uspesifisert programfag Eksamen i geografi og samfunnsfag avlegges som privatist (?) Tre programfag á 140 timer på Vg3

34 Elever som har dette løpet må ta Geografi og Samfunnsfag som Privatist(?) AA1010 Øk.info godskrives som uspesifisert programfag UPF9405

35

36 Overgangsordninger fra R94 til KL GK+ VKI AA og Vg3 studiespesialisering Elever med GK og VK I fra R94 skal normalt ha tre programfag á 140 årstimer i Vg3 Ved oppfylling av krav til årstimetall i Vg3 studiespesialiserende utdanningsprogram blir sum årstimer minimum 2663 når grunnkurs og VKI i R94 er 60 uketimer over to år R94GK1----, R94VKI ----, STREA3---- skal ha totalt omfang minimum 2663 årstimer Øk.info konverteres til uspesifisert programfag på Vg2 Tre programfag á 140 timer på Vg3

37

38 Nytt per Når Vg1 og Vg2 er godkjent grunnkurs og VK1 fra Reform94: brukes koden R94GK1 med tekst Reform 94 - grunnkurs for Vg1 brukes koden R94VK1 - med tekst Reform 94 - VK1 for Vg2.

39

40 Overgangsordninger fra R94 til KL GK + VK I økonomi + Vg3 Samfunnsfag Geografi GEO1001 føres som fritak med omfang og fagkode i KL med fagmerknad FAM30 Bestått VKI ØA R94 Historie HIS1002 føres med fagkode og akkumulert omfang etter Vg3. Eksamen etter Vg3 omfatter hele faget - Elevene kan trekkes ut til en muntlig eksamen. Eksamen blir utarbeidet og sensurert lokalt. Eksamen omfatter hele faget. AA6010 Bedriftsøkonomi I kan inngå som programfag og gi fordypning når faget videreføres med SAM3035 Økonomi og ledelse i KL

41 VL2010 Lokalt valgfag er godskrevet med UPF9402 og 56 årstimer

42

43 Overgangsordninger fra R94 til KL Fag fra ordninger før R94 som kan krediteres i KL, føres med fritak som uspesifiserte programfag: koder UPF9001 UPF9020 eller UPF omfang fastsettes lokalt med merknad FAM16 Bestått fag < åååå> <åååå> viser til hvilket årstall faget er avsluttet <åååå> til FAM16 skrives i feltet Kar.merknad Utdanningsdirektoratet avgjør hvilke fag som kan godkjennes der det oppstår tvil om dette

44 Overgangsordninger fra R94 til KL Fag fra KL som skal føres på dokumentasjon for R94 Karakterer for fag fra Reform 94 som er videreført som ekvivalente fag i KL i henhold til tabell i Utdanningsdirektoratets brev av , føres med fagkode og fagbetegnelse for Reform 94. Karakterer for nye fag i KL føres på dokumentasjon for Reform 94 som uspesifisert studieretningsfag, kode VF0100, VF0200, VF0300 og Kar.merknad Bestått fag LK06<FAGKODE>. Konvertering fra KL til R94 skal kun benyttes når tilleggsfag og fag med forbedret karakter kreves påført R94-dokumentasjon Det skal aldri skrives ut dokumentasjon med kodeverk både fra R94 og KL

45 Realkompetanse Forskrift til opplæringslova 37 opplæringslova 4-37 Godkjent realkompetanse i hele fag føres på vitnemål/kompetansebevis med omfang, fagkode, fagbenevnelse for hvert fag, Godkjent i rubrikken for eksamenskarakter og fagmerknad FAM18 Realkompetansevurdert Godkjent realkompetanse i deler av fag føres på kompetansebevis med omfang, fagkode, fagbenevnelse for hvert fag, stiplet linje i rubrikken for standpunkt- og eksamenskarakter med fagmerknad FAM03 Jf. Vedlegg. I vedlegget føres følgende: Følgende deler av faget <FAGKODE> <FAGNAVN> er godkjent etter realkompetansevurdering: her gjøres rede for delene av faget som er vurdert Det skal ikke skrives ut kompetansebevis i fag med Ikke godkjent realkompetanse

46 Prinsipper for påbygging til generell studiekompetanse i KL Elever som tas inn til Vg3 påbygging til generell studiekompetanse i KL på bakgrunn av fullført og bestått yrkesfaglig grunnkurs og VKI fra Reform94, følger fastsatt fag- og timefordeling for KL Bare 30-timerskurset skal ha vitnemål Vitnemålet skal påføres nye utdanningskoder for GK: R94GK1---- VK I: R94VK1---- Vg3: PBPBY3---- Det føres ikke Fullført og bestått på vitnemål for påbygging til generell studiekompetanse Elever i påbyggingskursene har rett til førstegangsvitnemål etter samme regler som øvrige elever

47

48 Prinsipper for påbygging til generell studiekompetanse i KL 23-timerskurset skal ha kompetansebevis tillegg til tidligere R94-dokumentasjon Kompetansebevist skal ha utdanningskoder for Vg3: PBPBY4---- Elever som får fritak på grunnlag av tidligere bestått fag skal ha karakteren fra dette faget påført vitnemålet/kompetansebeviset. Faget føres etter reglene for konvertering av fag fra R94 til KL Karakteren F Fritatt skal ikke føres på sluttdokumentasjon Elever som ikke tilfredsstiller kravene til fullført og bestått yrkesfaglig vitnemål må få akkumulert KL-kompetansebevis for et treårig løp

49 Fravær For elever føres fravær i dager og enkelttimer for hvert årstrinn Alt fravær skal føres på vitnemålet Alt fravær etter Vg2 føres samlet for Vg3 Fravær fra godkjent utdanning i utlandet skal også føres Elever som ikke har fravær skal ha 0 dager og 0 timer på dokumentasjonen - dette må i tilfelle føres som egen fraværsrad i Extens Eleven kan kreve at årsaken til fraværet påføres vitnemålet Nytt!! Når eleven krever at årsaken til fraværet påføres dokumentasjonen, føres vitnemålsmerknad VMM16 årsak til fravær dokumentert i vedlegg. Elevens dokumentasjon for årsaken til fraværet føres i attestert vedlegg påført vitnemåls-/kompetansebevisnummer.

50 Aprilversjonen Er det ikke registrert fravær for en elev, eller alle fraværsradene har IV i henvising, skrives det - - i stedet for fravær. Elever som ikke har fravær skal registreres med 0 dager og 0 timer. Dette skrives ut som 0. Hake i boksen Unnta fravær. fravær fjernes fra utskrift.

51 Orden og atferd (aprilversjonen) Det er mulig å unnta fravær og orden og atferd ved utskrift. Det er per i dag ingen forskrift som sier at fravær, orden og atferd ikke skal skrives ut, karakterbevis for voksne er ikke beskrevet ennå. Hake i boksen Unnta orden. orden og atferd fjernes fra utskrift.

52 Eksamensformer Eksamensform Føres på dok. som Skriftlig eksamen S Muntlig eksamen M Muntlig-praktisk eksamen MP Praktisk eksamen P Naturfag for privatister føres med MP Eksamensform er ikke lenger lagt inn i fagregistret i Extens (ligger ennå ikke i Grep-basen) Korrekte koder finnes i læreplanene vurderingskapitelet Skolene må selv påse at korrekt eksamensform påføres i eksamens-/privatistmodulen

53 Oppsett av vitnemål Fag For hvert fag føres: - omfang - fagkode - fagbenevnelse, - standpunktkarakter - eventuelt eksamenskarakter og eksamensform, - året for vurderingen (V<åå>/H<åå>) - eventuelle fagmerknader i høyre marg

54 Oppsett av vitnemål Fagmerknader Det kan bare føres merknadstekster godkjent av Utdanningsdirektoratet -FAM22 er tatt ut skal ikke lenger brukes -FAM19, FAM24, FAM25, FAM26, FAM27 FAM28, FAM30 og FAM 31 ( Kompetanseprøve ) er nye -FAM12 Karakter føres ikke gjelder ikke vitnemål -Dersom passende fagmerknad mangler, kan dette løses ved å bruke FAM03 Vedlegg og legge inn ønsket merknad på vedlegget - Et vedlegg kan innholde flere merknader knyttet til ulike fag. Da må fagkode og fagnavn gjentas på vedlegget. - Også andre merknader til vitnemålet kan føres på samme vedlegg så langt det er plass.

55 Kode FAM01 FAM02 FAM03 FAM04 FAM12 FAM13 FAM14 FAM15 FAM16 FAM17 FAM18 FAM19 FAM20 FAM24 FAM25 FAM26 FAM27 FAM28 FAM30 FAM31 Merknadstekst Fritatt for opplæring Fritatt for vurdering Jf. vedlegg Eksamen annulert Karakter føres ikke Bestått fag R94 <FAGKODE> Fritatt for vurdering, praktisk del Bestått fag utland Bestått fag <åååå> Bestått fag høyere nivå Realkompetansevurdert Utv. omf. i norsk Jf. F pkt Bestått Vg1 utland Bestått Vg2 utland Utv. omf. i engelsk Fagprøve Svenneprøve Bestått VKI ØA R94 Kompetanseprøve Bruksområde Fagm når det føres fritak for oppl. i hht. forskr. til oppl.lova Fagm når det føres fritak for vurd. i hht. forskr. til oppl.lova Fagm. når det føres fritak i hht forskr. til oppl. lova 4-27 Fagm. for godkjenning av fag fra Reform 94, jf. pkt Fagm. vedr. kroppsøving i hht forskr. til oppl.lova 4-12 Fagmerknad ved fritak ført med koder for fag i LK06 Fagmerknad for godkj. av fag fra tidl. ord., jf. pkt Fagmerknad når det føres fritak for nivået. Jf. pkt Fagm. når det føres godkj. i hht forskr. til oppl.lova 4-37 Fagmerknad knyttet til fagkode NOR3001-3, Fagmerknad ved vurdering i hht norsk som andrespråk, R94 Fagmerknad ved fritak for fag ført med kode UPF9xxxx Fagmerknad ved fritak for fag ført med kode UPF9xxxx Fagmerknad knyttet til fagkode ENG3001-3, Omfanget av prøven dokumenteres i vedlegg

56 I Extens ligger Fagmerknader under Organisasjon Fag/ressurser - Språkkoder

57 Kodene ligger i Språkkoder Slik ser registeret ut med utvalg på kode FAM*, Dokument VGS-VIT og GRS/VGS.

58 Vitnemålsmerknader Det føres vitnemålsmerknader fastsatt av Utdanningsdirektoratet i avsatt felt i følgende tilfeller: På førstegangsvitnemål - årsak til utvidet tid På vitnemål for fagopplæring og yrkeskompetanse - Bestått med henvisning til opplæringslova - Når programfag inngår i lærekontrakten - Orden, atferd og fravær gjelder skole Når eksamen er avlyst Når dispensasjon er gitt

59 For å legge inn en vitnemålsmerknad, velg knappen merknad på vitnemålsfliken, velg en merknadstype VGS, plukk deretter aktuell VMM, og lagre. Det er også mulig å kople en merknad til et fag og et elevskoleår. Dette har ikke konsekvens for utskriften, men det er mulig i etterkant å se hvilke fag og elevskoleår vedlegget gjelder.

60 Samme merknad kan hurtiginntastes for flere elever (stå i register elever listeform) via høyre musetast funksjoner Legge til vitnemålsmerknad. Dette er aktuelt for VMM06 Førstegangsvitnemål som skal inn for alle elever som innen normal tid består videregående opplæring som gir generell studiekompetanse.

61 Godkjente vitnemålsmerknader leveres av Udir. Vitnemålsmerknadene lagres ogsåi språkkodetabellen og de vil oversettes til aktuelle språk når oversettelsene leveres fra Grep. (Kode: VMM*) VMM07 10 forutsetter at VMM06 også finnes.

62 Vitnemålsmerknader - førstegangsvitnemål Kode VMM06 VMM07 VMM08 VMM09 VMM10 Merknadstekst Førstegangsvitnemål Utvidet tid som følge av deltakelse i internasjonal utveksling som medfører tap av opplæringstid, folkehøgskole, verneplikt eller omsorgsarbeid med et omfang på minst 9 måneder. Skriftlig dokumentasjon er vedlagt. Utvidet tid som følge av omvalg av Vg1 eller Vg2. Skriftlig dokumentasjon er vedlagt. Utvidet tid som følge av fravær på grunn av langvarig sjukdom. Skriftlig dokumentasjon er vedlagt. Utvidet tid som følge av rett til ekstra opplæringstid etter reglene i opplæringslova 3-1 femte ledd. Skriftlig dokumentasjon er vedlagt. Dersom førstegangsvitnemålet er knyttet til vilkår i hht Forskrift til opplæringslova, 4-31a, 4. ledd, pkt. a d, føres tilleggsmerknad VMM07 VMM10.

63 Kode VMM11 VMM12 VMM14 VMM15 VMM16 VMM17 VMM18 VMM19 Merknadstekst Eksamen avlyst, jf. vedlegg til vitnemål for videregående opplæring. Bestått yrkeskompetanse i henhold til Forskrift til opplæringslova. Opplæring i programfag inngår i lærekontrakten, jf. Forskrift til opplæringsloven. Sum omfang, fravær, orden og atferd gjelder opplæring i skole. Årsak til fravær dokumentert i vedlegg <dispensasjonsvedtak - tekst> <dispensasjonsvedtak - tekst> <dispensasjonsvedtak - tekst> VMM11 og VMM14-19 kan også føres som merknad på kompetansebevis.

64 Dokumentasjon For å skrive ut kompetansebevis/vitnemål i Kunnskapsløftet kan det benyttes tre ulike måter: 1) Fra F11-Kunnskapsløftet når elevkort er hentet fram Stå i elevkort benytt høyre musetast Funksjoner Kunnskapsløftet

65 2) Fra F10-Kunnskapsløftet når elevkort er hentet fram

66 3) Verktøy Elev - Kunnskapsløftet-Dokumentasjon

67

68 Når kompetansebevis/vitnemål skal skrives ut hentes informasjon fra Vitnemålsfliken, legg spesielt merke til at Elevskoleår er av stor betydning. Ved utskrift/testutskrift vil dialogboks Kunnskapsløftet Dokumentasjon komme fram, og her vil siste elevskoleår komme fram i utvalgsboksen. Høyreklikk Elevkort Funksjoner Kunnskapsløftet:

69 Del I Heading Del 2 Fagdel Del 3 Omfang/Or den og Atferd, Fravær Underskrift etc.

70 Del I Heading

71 Velg korrekt Elevskoleår. Informasjon til kompetansebevisets/vitnemålets heading hentes i utgangspunktet fra Elevskoleår: Navn: Hentes fra Fullstendig navn Fødselsnummer hentes fra Personid Programområde/utd.program: Utdanningsprogram = Benevning Programområde = Variant Kode for programområde = Off.kode Navn: Hentes fra Elevkort (Fullstendig navn) Fødselsnummer: Hentes fra elevkort (Personid) Teksten har gjennomført opplæring som omfatter er hardkodet tekst (eller har i. Bestått 3-årig opplæring som omfatter )

72 Teksten i utdanningsprogram for er hardkodet tekst, kode for utdanning er registrert påelevkort, Variant og benevning hentes fra Organisasjon - Utdanning

73 I Elevskoleår ligger Utdanning, for eksempel STREA3---- hentet fra elevens kort. Utdanning med benevning skrives ut påkompetansebevis/vitnemål, og her hentes teksten fra Organisasjon Utdanning i Extens:

74 Fullførtkode overføres fra Elevskoleår til kompetansebevis/vitnemål:

75 Mer om Elevskoleår Ved import fra Vigo, via privatistweb eller innlegging manuelt, vil det dannes en rad i Elevskoleår. Elevskoleår finnes på Elev-kort, Vitnemålsflik

76 eller under Verktøy Elev Karakterer - Elevskoleår

77 I Elevskoleår må det i feltet På vitnemål tilordnes J eller N i forhold til hva som skal ut på vitnemål/kompetansebevis En elev kan ha flere rader per skoleår (for eksempel elev som slutter i en utdanning og begynner i en ny) Aktive elevskoleår skrives ut (unnta et år ved åskrive N i Påvitnemål ) Om det ligger to aktive elevskoleår for samme årstrinn/nivå, skrives ett av dem ut Husk å tilordne korrekt J/N.

78 Det er mulig å gjøre endringer i Elevskoleår, og det er mulig ålegge inn Elevskoleår manuelt.

79 Mer om Fullførtkoder i Extens

80 Del II Fag Omfang Omfang hentes fra feltet Omfang i fagregisteret. Omfang summeres.

81 Fag -Fagnavn og fagkode Kun fag med J i feltet Grep-fagskrives ut på kompetansebevis/vitnemål Fag uten offentlig fagkode skrives ut, men vil ikke bli godtatt av kontrollmotoren Fagnavn og fagkode hentes fra elevens Aktivitet koplet mot Fagregisteret (Organisasjon Fag Fagregister) Kompetansebevis:

82 Fagregister: Elevens aktivitetsflik:

83 Karakter Karakter hentes fra feltet Innskr. karakter i Extens elevens aktivitet. og gyldige karakterer vil være synlige i feltet Karakter. Ikke gyldige karakterer fører til blankt felt i Karakter, og vil heller ikke skrives ut på kompetansebevis/vitnemål. Extens:

84 Eksamensform hentes fra feltet Akt.form i Extens. Det er kun aktiviteter med Akt.type E som skal ha Akt.form. I Kunnskapsløftet er det følgende tillatte verdier (NB! Ingen kontroller av eksamensform): Eksamensform Skriftlig eksamen Muntlig eksamen Muntlig-praktisk eksamen Praktisk eksamen Føres pådokumentasjon som S M MP P Extens Elevens aktivitetsflik - eksamen engelsk skriftlig:

85 NB! I plukkliste Fagmerknad påaktivitet er det kun oppgitt kode, ikke tekst. Ha derfor oversikten over merknadene og tilhørende kode påeget ark. Det er fagmerknads-kodenesom overføres til NVB. Karaktermerknad overføres til Vigo For fagmerknad som krever utfyllende tekst, kommer følgende beskjed ved forsøk på ålagre uten at teksten er lagt inn i Kar.merknad:

86 For FAM16 skal årstall skrives i Kar.merknad Ved utskrift av fagmerknad med fast tekst hentes teksten fra språkkoder og legges inn på vitnemålet. For fagmerknad som krever tekst i Kar.merknad, legges først den faste teksten inn, deretter teksten fra Kar.merknad. Fagmerknad må legges på høyeste nivå, eller begge. Dvs finnes det en E-rad i et fag, må fagmerknad ligge på denne eller både på S og E.

87 For FAM12 kommer merknad om at Karakter føres ikke automatisk. Husk ålegge inn S-aktivitet påelevene med N til Vigo. T2-aktivitet skal ha J til Vigo.

88 I Kunnskapsløftet føres det ikke fordypning som merknad på vitnemål, heller ikke fordypning i realfag (pkt i brev av Føring av )

89 Henvisningsfeltet på aktivitet: Feltet er endret til plukklistefelt, og forberedt for å styre fag til og fra VM/KB. Feltet har følgende verdier. PV presser ut et fag som normalt ikke skrives ut. IV unntar et fag fra utskrift IK inntar en karakter fra utskrift, og legger teksten karakter føres ikke som merknad KV presser karakteren ut på et fag den normalt ikke skrives ut for.

90 Del III

91 Sum omfang Omfang summeres Orden atferd Orden og atferd skrives ut på høyeste nivå. Fravær Fravær skrives ut summert for hvert år For løp som normalt strekker seg over mer enn 3 år skal alt registrert fravær etter Vg2 skrives ut samlet som fravær på Vg3 (pkt. 3.1 og 5.1 i brev av Føring av )

92 Vitnemålsnummer Kompetansebevisnummer Både VM og KB skal nummereres KB nummereres slik: <K> + <skolens org.nr> + <åååå> <løpenummer 4 siffer> VM nummereres slik: <V> + <skolens org.nr> + <åååå> <løpenummer 4 siffer> For testutskrift byttes løpenummer ut med teksten test.

93 Vedlegg til vitnemål: Et vedlegg skal ha samme identifikasjon som vitnemål: - Fornavn + etternavn + fødselsnummer + vitnemålsnummer + løpenummer - Sted, dato og underskrifter Vedlegg skal lagres i basen og alltid følge samme KB/VM. Unntak kan være store vedlegg som er generelle, som lokale læreplaner. I så fall skal vedlegg si at det skal følge en læreplan til vitnemålet. Det er plass til 4000 tegn i vedleggsfeltene Det kan være flere vedlegg til ett VM/KB Det er foreløpig ingen eksempler på vedlegg fra Udir, og ingen detaljert regelverk. Vedlegg skal skrives på samme formular som vitnemålet.

94 Det er følgende metoder for å legge inn vedlegg til et VM/KB: Vedlegg kan enten skrives inn manuelt for den enkelte elev via knappen Vedlegg på elevens vitnemålsflik. Samme tekst kan hurtiginntastes for flere markerte elever ved å benytte Høyre musetast Funksjon Legge til vitnemålsvedlegg. Samme innmatingsdialog som for enkeltelev kommer opp og samme merknad kan skrives inn og lagres for alle markerte elever. Via SkoleArena (PFO-fag) Det er mulig å lagre et vedlegg eller en mal for et vedlegg som mange elever skal ha eller fylket/skolen ønsker å lage en mal for. Vedlegg som skal være tilgjengelig for alle skoler, registreres i Organisasjon meldingstekst med oppgave KLVED

95

96 Samme metode for å hurtiginntaste vedlegg benyttes, men i stedet for å skrive inn tekst, plukkes lagret vedlegg opp.

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 06.02.2012 Sist oppdatert 30.04.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/4199 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.01.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/50 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av vitnemål

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.05.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål Høsten 2013: Kommentarer og spørsmål til brev om «Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet», datert 14.12.2012 (sist oppdatert 14.05.2013) Udir Føring av VM/KB

Detaljer

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13." Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16.

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13. Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16. Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 10. oktober 2014 Udir Føring av VM/KB (Brev av Kommentar/spørsmål 27.01.2014) 1. Pkt. 1.1 Vitnemål, siste avsnitt " Vitnemålet skal vise både standpunktkarakterer

Detaljer

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Første side Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Vitnemål Kompetansebevis med skolegang etter KL For utstedelse av kompetansebevis, start fra side 8 pkt 24. Et kompetansebevis

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 07.06.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 GENERELL NFORASJON Oppdatert 25.04.2013 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning

FOS rundskriv 16 2011 Kvalitetssikring av data i Extens før karakterutlastning Videregående opplæring Videregående skoler Vår ref.: 200809049 72 Lillehammer, 8. juni 2011 Deres ref.: Administrativt Vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak Fylkesrådmannen gis myndighet til å ta avgjørelser

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Innsamling av data fra SATS til Vigo

Innsamling av data fra SATS til Vigo Side 1 av 9 Innsamling av data fra SATS til Vigo Generelt Excel-malen består av 4 ark som skal fylles ut. Alle felter skal ha tekstformat slik de er satt opp i malen. Dette betyr at for å kopiere data

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 1 1.1 60-minutters enheter... 1 1.2 Omdisponering av

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål. Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat

Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål. Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat NVB statistikk Nesten 700.000 vitnemål fra 524 skoler! 93% vitnemål samlet

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i SATS.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i SATS. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå Vigo Oppdatert dato: 25. mai 2010 Registreringshåndbok

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.:

Intern FR sak. Videregående skoler. Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Videregående opplæring Til Videregående skoler Intern FR sak Vår ref.: 200809049 76 Lillehammer, 26. september 2011 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR sak 26.09.2011 1136/11 A 07 Fylkesrådmannen

Detaljer

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013

FOR Rundskriv 12-2013 Elevtelling og rapportering av elevopplysninger høsten 2013 Videregående opplæring FR-sak Intern Vår ref.: 201200044-44 Lillehammer, 5. september 2013 Deres ref.: Administrativt vedtak Vedtaksdato Sak nr FR-sak 05.09.2013 1099/13 A-07 Fylkesrådmannen gis myndighet

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting av timer... 2 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Overføring fra Extens til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken.

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring Vår saksbehandler: Anita Solheim og Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 27.02.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 14.02.2014 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker Vigo Voksen. Den vil ta

Detaljer

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 18.05.2015 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker Vigo Voksen. Den vil ta

Detaljer

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning Registrering av elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP. Disse eksemplene er tenkt som en veiledning for fylkene og skolene, i forhold til registrering i de skolesystemene, for å få riktig

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 105 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2013 Eksamensdatoer

Detaljer

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014

Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 HJALMAR JOHANSEN VIDEREGÅENDE SKOLE Melding om skriftlige trekkfag: Offentliggjøring av trekk onsdag 15.mai kl.09.00 Eksamen, sluttvurdering og klagerett -informasjon til elevene våren 2014 Eksamensdatoer

Detaljer

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u

Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole. Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilvalgsfag ved Halsen ungdomsskole Presentert av Ragnhild D. Aftret-rådgiver v/halsen u Tilbudet skoleåret 2014/15 2.fremmedspråk: Tysk, spansk og fransk Fordypning: engelsk Praktisk alternativ: arbeidslivsfag

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole

Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Velkommen til orienteringsmøte på Riska ungdomsskole Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess v/ Elin Arntsen- you-rådgiver Gjeldende per 15.10.2014 Side 1 Ditt valg! Videregående opplæring 2015

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015 FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/201 Utdanningsprogram for studiespesialisering Innhold Side Frister fagvalg 2 Krav for å få vitnemål 3 Fag og standpunktkarakter på vitnemål etter vg1, vg2 og vg3 4 Eksamen

Detaljer

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1 Håndbok for samarbeid om og tjenestetilbud til voksne døgnpasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oppland fylkeskommune Del 1 beskriver ansvarsfordelingen og samarbeidsrutiner

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte

Velkommen til informasjonsmøte Velkommen til informasjonsmøte Russ og eksamen 17. mars 2015 Hvorfor foresattemøte? Informere om: Utfordringer for en Vg3-elev Informasjon om skoleåret så langt og russetiden Eksamen Høyere utdanning Aller

Detaljer

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen

Kort om Samordna opptak. Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Kort om Samordna opptak Kristin Haugsøen Opptaksleder Høgskolen i Bergen Søknader til HiB 2012 4965 førsteprioritetssøknader 28 980 søknadsalternativer 42 studietilbud utlyst i Samordna opptak ELEKTRONISK

Detaljer

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 26.01.016

Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 26.01.016 Vigo Voksen BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 26.01.016 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker Vigo Voksen. Den vil ta

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

FØRING AV KOMPETANSEBEVIS OG VITNEMÅL I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE SKOLEÅRET 2001/2002

FØRING AV KOMPETANSEBEVIS OG VITNEMÅL I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING OG TEKNISK FAGSKOLE SKOLEÅRET 2001/2002 Rundskriv LS-20-2002 Dato: 17.04.2002 Til statens utdanningskontor utdanningsetaten i fylkeskommunene videregående skoler tekniske fagskoler FØRING AV KOMPETANSEBEVIS OG VITNEMÅL I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Veier til studier Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Tema Komprimert løp studiespesialisering Søkere med tilsvarende fullført Vg1 og Vg2 fra utlandet 2 Komprimert løp studiespesialisering

Detaljer

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com Rådgiverkonferanse Valgmuligheter og regelverk 14 des 2011 i Bodø Foto: Crestock.com En rettelse etter 14 des Jeg kom antakelig i skade for å si at minoritetsspråklige på studieforberedende kunne omdisponere

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 14.01.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 14.01.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk Vår dato: 26.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning

Detaljer

Informasjonshefte om inntak:

Informasjonshefte om inntak: Videregående opplæring skoleåret 2014-2015. Informasjonshefte om inntak: Fortrinnsrett Individuell vurdering Minoritetsspråklige søkere Krav til dokumentasjon Tilrettelagt opplæring Spesialundervisning

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2016 VG3 STSA, STSB, 3STR OG STF Alle elevene på Vg3 innen studieforberedende utdanningsprogram skal opp til 4 eksamener Eksamen i norsk hovedmål er obligatorisk. Det tilbys

Detaljer

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... )

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er- eller II'er-språk) (internt valg ved skolestart ) Valg av matematikk-variant 1P eller 1T (internt

Detaljer

FORELDREMØTE VG1. 21.januar 2014

FORELDREMØTE VG1. 21.januar 2014 FORELDREMØTE VG1 21.januar 2014 Orientering ved toppidrettssjef Status i treningsgruppene Treningssamlinger Tirsdagstreninger Mental trening Møte med sportssjefene kl.19:00 i angitte klasserom 2. Termin

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Innhold. Udir-1-2015: Endringer. Udir-1-2015: Vedlegg 1. Søk SØK

Innhold. Udir-1-2015: Endringer. Udir-1-2015: Vedlegg 1. Søk SØK Søk SØK SØK MENY Du er her: Forside Regelverk og tilsyn Finn regelverk - skole og opplæring Sortert etter tema Innhold i opplæringen Fag- og timefordeling og tilbuds... Innhold Udir--205: Endringer Endringer

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2012/13 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 0/ Eksamenskarakterene i samtlige fellesfag i matematikk med sentralt utarbeidet eksamen går betydelig opp etter flere års nedgang i de samme fagene.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Extens

BRUKERHÅNDBOK Extens Versjon 2.0 publisert 30.05.2011 BRUKERHÅNDBOK Extens Registrering og kvalitetssikring av data før overføring til Vigo og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Vigo Driftsorganisasjon

Detaljer

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Tema i foredraget Fravær; herunder fravær under rettssaken Vurdering; sluttvurdering og dokumentasjon

Detaljer

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE

Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Orientering OM INNTAK AV MINORITETSSPRÅKLIGE SØKERE Vidaregåande opplæring i Hordaland 2009 Orientering om inntak av minoritetspråklige søkere Hvem kan søke videregående opplæring? Det er samme kravet

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 105 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2008-2009

Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2008-2009 rundskriv nr. 07/09 Frå: Utdanningsavdelinga Til: Dei vidaregåande skolane Dato: 26.05.2009 MR 19229/2009/040 Ref: Innhenting av karakterar frå standpunkt, termin 2 og eksamen - skoleåret 2008-2009 No

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2014 1 St. Svithun videregående skole Ca 720 elever og ca 100 (75+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

RAPPORTERING AV VOKSNE

RAPPORTERING AV VOKSNE RAPPORTERING AV VOKSNE Data på voksne elever kan komme inn i Vigo både fra de skoleadministrative systemene (Extens, SATS, TP) og fra voksensystemene (VigoVoksen eller annet voksensystem). På ssbresultat

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå VIGO Oppdatert dato: 10. februar 2010 Statistikkboken 10.2.2010

Detaljer