Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir."

Transkript

1 Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert, får voksenopplæring og/eller som tar skriftlig Vg3 eksamen og fag-/ svennebrev. Regnearket må sees i samenheng med eksemplene som er utarbeidet for utskriving av kompetansebevis og vitnemål. Rapportering til SSB og Udir høsten 2012: På ssbresultat rapporteres voksne som i skoleåret enten bare har vært realkompetansevurdert i ett eller flere fag, bare har hatt opplæring i ett eller flere fag eller har en kombinasjon av realkompetansevurdering og opplæring har tatt skriftlig eksamen på Vg3 (praksiskandidater) (hentes i hovedsak fra eksamenskontoret) 28. september 1. levering til 12. oktober Fylkene får tilbakemelding 24. oktober Endelig levering I god tid før første levering bør VigoVoksen oppdateres med data fra Extens/SATS/TP (opplæring) og fra Vigo (prøveresultater lærlinger/praksiskandidater). Etter dette må alt som gjelder skoleåret oppdateres i VigoVoksen. Data overføres også direkte fra Extens/SATS/TP til Vigo. Dette gjøres i hovedsak ved skoleårets slutt. Overføring fra VigoVoksen til Vigo bør gjøres senest 24. september. Det er viktig at alle andre overføring til Vigo er på plass før filen fra VigoVoksen importeres. For å komme med på ssbelev må en voksen kandidat ha ett eller flere fag med fagstatus V på skoleåret Det vil si at kandidaten må ha opplæring i minimum ett fag pr november 1. levering til 23. november Fylkene får tilbakemelding 07. desember Endelig levering Før første levering må alle data fra Extens/SATS/TP være overført til Vigo. For fylker som registrere opplæring direkte i VigoVoksen må det også foretas en overføring fra VigoVoksen til Vigo. Tidsfrist: senest 1. november. Oppdatering her gjelder aktivitet fra og med skoleåret OBS! Ved utskrift MÅ dokumentet skrives ut i A3-format

2 Oversikt over noen paragrafer fra opplæringsloven og forskrift til opplæringsloven Oppl.loven 3-5 Fag- og svenneprøve uten læreforhold og skole Det er mulig å ta fag- og svennprøve på bakgrunn av allsidig praksis i faget som er 25 prosent lengre enn den fastsatte læreplanen. Fylkeskommunen avgjør om den praksis kandidaten viser til, kan godkjennes, og kan i særlige tilfeller godkjenne kortere praksis. Forskrift til oppl.loven 1-13 Fritak fra fag for privatister og voksne som følger videregående opplæring spesielt for de. Fylkeskommunene kan etter søknad gi privatister fritak fra fag som inngår i et utdanningsprogram eller programområde, dersom vedkommende tidligere har bestått ett fag som er likeverdig eller mer omfattende. Privatister i yrkesfaglie utdanningsprogram som har minst 5 års allsidig yrkespraksis, eventuelt inkludert opplæring i faget, er fritatt fra kravet om fellesfag for å få vitnemål som gir yrkeskometanse. Det samme gjelder voksne som følger opplæring spesielt organisert for de, og som har minst 5 års allsidig praksis, eventulet inkludert opplæring i faget. ikke for å få generell studiekompetanse. Forskrift til oppl.loven Privatistar Privatist er etter reglane i dette kapitlet ein som har meldt seg til eksamen i eitt eller fleire fag utan å vere elev eller lærling i dette faget eller desse faga. Privatistar går opp til eksamen i fag dei ønskjer å dokumentere kompetanse i. Eksamensforma for privatistar er fastsett i læreplanverket. Det skal vere tilgjengeleg for privatistar kva som er måla for opplæringa og kva som blir lagt vekt på i vurderinga av hennar eller hans kompetanse. I læreplanverket er det for enkelte fag fastsett at privatistar berre treng bestå eksamen på det høgaste nivået for å få godskrive faget på eit lågare nivå. Barn og ungdom i opplæringspliktig alder, jf. opplæringslova 2-1, kan ikkje ta grunnskoleopplæringa som privatist. Forskrift til oppl.loven Melding av privatistar til eksamen i vidaregåande opplæring Privatistar har sjølve ansvaret for å melde seg til eksamen til den skolen eller den instansen som fylkeskommunen fastset. Utdanningsdirektoratet fastset meldingsfristar og korleis eksamen skal gå føre seg. Skolen eller den instansen som fylkeskommunen peikar ut, avgjer om meldinga kan godkjennast. Ein privatist kan ikkje melde seg til eksamen i det same faget fleire stader ved same eksamen. Den som er elev i eit fag ved fristen for melding til privatisteksamen, kan ikkje melde seg som privatist i faget til denne eksamenen. Heiltidselevar kan ikkje utan å endre elevstatusen sin, jf. 6-2, melde seg av eit fag for å ta faget som privatist. Privatistar må betale prøveavgifta i samsvar med fastsette satsar. Dette gjeld ikkje for utsett eksamen etter 3-35 og ny eksamen etter 3-36 og Forskrift til oppl.loven Krav om bestått i fag for å framstille seg til fag- og sveineprøve for lærlingar og elevar Før fag- eller sveineprøva kan gjennomførast, skal lærlingen eller eleven som hovudregel ha bestått dei faga som er fastsette i fag- og timefordelinga for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole for vedkommande yrkesfaglege utdanningsprogram. Det same gjeld for eksamen etter 3-52, 3-53 og Lærlingar og elevar som har følgt opplæringa, men ikkje har bestått i inntil to av fellesfaga, kan likevel få framstille seg til fag- eller sveineprøva. Desse lærlingane og elevane må bestå faga innan to år etter at fag- eller sveineprøva er halden, for at fag- eller sveinebrev kan utferdast. Sjå likevel unntak frå dette i Forskrift til oppl.loven Vurdering for lærlingar som har lærekontrakt som omfattar opplæring i programfag som er fastsette i fag- og timefordelinga for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole Når det i ein lærekontrakt inngår opplæring i programfag som er fastsette i fag- og timefordelinga for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole, skal lærlingen gå opp til ein eksamen etter nærmare føresegner frå Utdanningsdirektoratet. Eksamen skal prøve i kva grad lærlingen har nådd kompetansemåla som er fastsette i den læreplanen for opplæring i bedrift som lærlingen har teikna lærekontrakt i. I lærefag som kjem inn under 3-52, skal eksamen prøve i kva grad lærlingen har nådd kompetansemåla som er fastsette i programfaga for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole. Eksamen blir halden i regi av fylkeskommunen. Eksamen utarbeidast sentralt og sensurerast lokalt. Lærebedrifta melder lærlingen opp til eksamen. Meldinga skal sendast til fylkeskommunen i det fylket der lærekontrakten er registrert. Forskrift til oppl.loven 3-55 Særlige forskrifter om fag- og svenneprøve for praksiskandidater Praksiskandidatar, jf. opplæringslova 3-5, må sjølve melde seg til fag- og sveineprøve. Meldinga går til fylkeskommunen innan fristar som fylkeskommunen fastset. Innhaldet i og omfanget av fag- og sveineprøva er fastsett i Før praksiskandidatar melder seg til fag- eller sveineprøve, skal dei ha bestått ein eigen eksamen etter nærmare føresegner frå Utdanningsdirektoratet. Eksamen skal prøve i kva grad den einskilte praksiskandidaten har nådd kompetansemåla som er fastsette i den læreplanen for opplæring i bedrift som praksiskandidaten tek sikte på å ta fag- eller sveineprøve i. I lærefag som kjem inn under 3-52, skal eksamen prøve i kva grad den einskilte praksiskandidaten har nådd kompetansemåla som er fastsette i programfaga for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 i skole, og som er relevante for lærefaget. Eksamen skal vere bestått før ein praksiskandidat melder seg til fag- eller sveineprøve. Eksamen utarbeidast sentralt og sensurerast lokalt. Dersom prøvenemnda ber om det, kan praksiskandidaten kome med forslag til kvar fag- eller sveineprøva kan haldast, og korleis prøva kan gjennomførast. Dersom praksiskandidaten ikkje består fag- eller sveineprøva, kan ny prøve tidlegast haldast etter seks månader. Praksiskandidatar skal betale prøveavgift etter fastsette satsar. Forskrift til oppl.loven Krav til fag- og sveinebrev Fag- eller sveinebrev blir utferda som dokumentasjon for bestått fag- eller sveineprøve. Før fag- eller sveinebrev kan utferdast, må normalt alle relevante fag og eksamenar vere bestått. I særskilde tilfelle kan fag- eller sveinebrev likevel utferdast til lærlingar og elevar sjølv om dei ikkje har bestått i inntil to av fellesfaga, jf andre ledd. Samtykke til slikt unntak kan bli gitt når: a) lærlingen eller eleven har vore friteken for vurdering med karakter i faget eller faga i grunnskolen b) lærlingen eller eleven har vore friteken for vurdering med karakter i faget eller faga i den vidaregåande skolen c) lærlingen eller eleven har spesifikke lærevanskar, t.d. store lese- og skrivevanskar eller store matematikkvanskar. Slike vanskar kan også vurderast etter at standpunktkarakteren er sett eller eksamen eller fagprøva er gjennomført. Før søknader om unntak kan behandlast, skal det liggje føre dokumentasjon som viser at vilkåra er oppfylte. Før søknader om unntak etter punkt c) kan bli behandla, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering frå den pedagogisk-psykologiske tenesta. Fylkeskommunen avgjer søknader om unntak i samsvar med vilkåra ovanfor. Vedtak kan tidlegast gjerast i samband med overgangen til læreforhold. Det kan ikkje bli gitt førehandstilsegn om unntak etter denne føresegna. Praksiskandidatar er fritekne frå kravet til fellesfag for å få utferda fag- eller sveinebrev. I dei lærefaga der det er knytt offentleg nasjonal eller internasjonal sertifisering til eit utferda fag- eller sveinebrev, kan ein ikkje gi fritak i strid med slike sertifiseringsføresegner. Dette gjeld både elevar, lærlingar og praksiskandidatar. Fylkeskommunen skal gjere bedriftene merksame på dei høva til unntak og fritak som en nemnde ovanfor, når det blir teikna kontrakt. Fylkeskommunen er ansvarleg for utferding av fag- eller sveinebrev.

3 Forskrift til oppl.loven 4-1. Rett til vurdering Deltakarar i offentleg grunnskoleopplæring og offentleg vidaregåande opplæring særskilt organisert for vaksne etter opplæringslova kapittel 4A har rett til vurdering etter reglane i dette kapitlet. Retten til vurdering inneber både ein rett til undervegsvurdering og sluttvurdering og ein rett til dokumentasjon av opplæringa. Kapitlet gjeld også for vaksne privatistar i grunnskolen, så langt det er fastsett i føresegnene her. For privatistar i vidaregåande opplæring gjeld kapittel 3. Vaksne som er tatt inn til ordinær vidaregåande opplæring etter opplæringslova kapittel 3, skal ha vurdering etter kapittel 3. Vaksne som er lærlingar eller lærekandidatar etter opplæringslova kapittel 4, skal ha vurdering etter kapittel 3. Det skal vere kjent for deltakaren kva som er måla for opplæring og kva som blir vektlagt i vurderinga av hennar eller hans kompetanse. Kommunen/fylkeskommunen som skoleeigar har ansvaret for at deltakaren sin rett til vurdering blir oppfylt, jf. opplæringslova første ledd. Forskrift til oppl.loven Realkompetansevurdering Vurderinga av realkompetansen til den vaksne skal gjerast i forhold til kompetansemåla i læreplanen for fag i læreplanverket. Vurderinga skal vise at realkompetanse er likeverdig med kompetansen som er oppnådd gjennom grunnskoleopplæringa eller vidaregåande opplæring. Det er ikkje mogleg å få godkjend fag i Vg3 i yrkesfaglege utdanningsprogram gjennom ei vurdering av realkompetansen som sluttvurdering. Vurderinga skal vere godkjend eller ikkje godkjend realkompetanse i heile eller delar av faget. Kommunen har ansvaret for at vurderinga av realkompetanse i grunnskolen blir utført på forsvarleg grunnlag og utan ugrunna opphald. Fylkeskommunen har ansvaret for at vurderinga av realkompetanse i vidaregåande opplæring blir utført på forsvarleg grunnlag og utan ugrunna opphald. Realkompetansevurderinga er eit enkeltvedtak og kan påklagast til Fylkesmannen, jf Bruk av realkompetansevurdering til å avklare kva slags opplæring den vaksne har behov for er regulert i opplæringslova 4A-3 og forskrift til opplæringslova Forskrift til oppl.loven Fritak frå vurdering i skriftleg sidemål Deltakarar som har fått særskilt språkopplæring på 8., 9. eller 10. årstrinn i grunnskolen eller i Vg1, Vg2 eller Vg3, kan få fritak frå vurdering med karakter i skriftleg sidemål. Når ein deltakar i grunnskolen har enkeltvedtak om spesialundervisning etter opplæringslova 4A-2, avgjer deltakaren om han eller ho skal ha vurdering med karakter i skriftleg sidemål. Valretten gjeld berre dersom enkeltvedtaket om spesialundervisning omfattar skriftleg sidemål. Deltakarar i heile grunnopplæringa og privatistar i vidaregåande opplæring har også rett til fritak frå vurdering i skriftleg sidemål dersom dei: a) på grunn av sjukdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av ein sakkunnig, har problem med å greie begge målforma b) ikkje har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole c) fylte vilkåra for fritak frå opplæring eller vurdering i skriftleg sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikkje fekk fritak. Skoleeigar skal stryke standpunktkarakter eller eksamenskarakter i skriftleg sidemål dersom en deltakar eller privatist som har fått innvilga fritak frå vurdering etter denne føresegna, likevel har fått vurdering i skriftleg sidemål. Forskrift til oppl.loven Fritak frå vurdering i den praktiske delen av faget kroppsøving i vidaregåande opplæring Vaksne som følgjer eit opplæringstilbod som er organisert for dei, og er fritekne frå opplæring i den praktiske delen i faget kroppsøving, er også fritekne frå vurdering med karakter i den praktiske delen av faget kroppsøving. Det blir ikkje gitt fritak frå vurdering med karakter i den teoretiske delen av faget etter denne føresegna. Forskrift til oppl.loven Rett til dokumentasjon Alle som har fullført grunnopplæringa, har rett til å få opplæringa dokumentert. Godkjend realkompetanse er likeverdig med bestått og skal dokumenterast. Deltakarar som har gått gjennom delar av opplæringa, har krav på å få denne dokumentert. Utdanningsdirektoratet fastset dei formulara som skal nyttast. Privatistar som har vore oppe til eksamen i grunnskolen, har rett til å få dette dokumentert. Deltakarar i vidaregåande opplæring som oppnår ny(e) karakter(ar) i fag eller tek nye fag, har rett til ny dokumentasjon. Dersom dokumentasjonen går tapt, skal det skrivast ut ny dokumentasjon som er så identisk som råd er, men dokumentasjonen skal ikkje tilbakedaterast. Forskrift til oppl.loven Vitnemål i vidaregåande opplæring Vitnemål blir gitt som dokumentasjon for bestått opplæringsløp som gir studie- eller yrkeskompetanse. Deltakarar som har samisk i fagkrinsen, skal ha vitnemål med norsk og samisk tekst. For å få vitnemål, må alle fag og eksamenar som skal stå på vitnemålet i samsvar med læreplanverket, vere bestått, med mindre det kan gjerast unntak frå dette kravet med heimel i 1-11 til 1-13, 4-14 til 4-16, 4-35 og Vitnemål for deltakarar skal skrivast ut av fylkeskommunen der deltakaren fullfører og består opplæringa. Nytt vitnemål skal skrivast ut av den skoleeigaren som skreiv ut det opphavlege vitnemålet. Forskrift til oppl.loven Unntak for deltakarar frå vilkåra for å få vitnemål i yrkesfaglege utdanningsprogram Deltakarar i yrkesfaglege utdanningsprogram som har følgt opplæringa, men ikkje bestått i inntil to av fellesfaga som inngår i fag- og timefordelinga for opplæringa, kan likevel i særskilde tilfelle få utferda vitnemål som gir yrkeskompetanse, men ikkje vitnemål som gir generell studiekompetanse. Samtykke til slikt unntak kan bli gitt etter søknad når deltakaren: a) har vore friteken for vurdering med karakter i faget/faga i grunnskolen b) har vore friteken for vurdering med karakter i faget/faga i den vidaregåande skolen c) har spesifikke lærevanskar, t.d. store lese- og skrivevanskar eller store matematikkvanskar. Slike vanskar kan også vurderast etter at standpunktkarakteren er sett eller eksamenen har vore gjennomført. I dei yrkesfaga der det er knytt offentleg nasjonal eller internasjonal sertifisering til eit utferda vitnemål, kan det ikkje gjerast unntak i strid med slike sertifiseringsføresegner. Før søknader om unntak kan bli behandla, skal det liggje føre dokumentasjon som viser at vilkåra er oppfylte. Dokumentasjonen må vere av nyare dato. Før søknader om unntak etter første ledd bokstav c bli behandla, skal det liggje føre ei sakkunnig vurdering. Den pedagogisk-psykologiske tenesta skal sørgje for å få utarbeidd slik vurdering. Skoleeigaren avgjer søknad om unntak i samsvar med vilkåra. Deltakaren kan ikkje få førehandstilsegn om unntak etter denne paragrafen. Forskrift til oppl.loven Føring av karakterar i fag på vitnemål og kompetansebevis For deltakarar skal berre standpunktkarakterar, eksamenskarakterar og godkjend realkompetanse førast på vitnemålet. Det er fastsett i læreplanverket når standpunktkarakterar skal fastsetjast. Halvårsvurdering med karakter skal ikkje førast på vitnemålet. Dersom heile faget er godkjend gjennom realkompetansevurderinga, er dette likeverdig med bestått i faget. I dei programfaga som har fleire nivå, skal alle standpunktkarakterar som er oppnådde på kvart nivå, førast på dokumentasjonen. For deltakarar som får fritak frå vurdering, jf. 4-15, men ikkje fritak frå opplæring i skriftleg sidemål, skal det for skriftleg sidemål stå «Delteke» på vitnemålet eller kompetansebeviset, ikkje talkarakter. For privatistar skal det stå «Friteken». Det er mogleg å få ført på karakterar i fag som går utover minstekravet til studie- og yrkeskompetanse. På kompetansebeviset skal berre kompetansen den vaksne har fått godkjend gjennom realkompetansevurderinga førast. Det den vaksne eventuelt ikkje får godkjend i ei realkompetansevurdering, skal ikkje førast på kompetansebeviset. Kompetansebeviset skal førast på fagnivå, dersom den vaksne har fått godkjend berre delar av eit fag, skal det førast merknad om dette. Kva for kompetansemål som er godkjende, skal gå fram av eit vedlegg til kompetansebeviset.

4 Oversikt over noen punkter i føringsskrivet for videregående opplæring. Føringsskrivet pkt Godkjent realkompetanse en GK skal føres i rubrikken for eksamenskarakter + FAM18 (Realkompetansevurdert). Rubrikken for eksamensform skal ikke fylles ut (tom) Føringsskrivet 5.3 Godkjent realkompetanse Voksne som er realkompetansevurdert, kan få vurdering Godkjent. Godkjent betyr at faget er bestått. Godkjent realkompetanse i hele fag fører dere på vitnemål eller kompetansebevis med omfang, fagkode og fagnavn på vanlig måte. Dere fører Godkjent i rubrikken for eksamenskarakter og FAM18 Realkompetansevurdert. Dere fyller ikke ut rubrikken for eksamensform (tom).... Når dere fører opplæring som er dokumentert ved realkompetansevurdering, skal dere i rubrikken år føre det året vurderingen ble foretatt. Henviser til Forskrift til opplæringsloven Føringsskrivet pkt 6.1 (siste avsnitt) - Fag-/svenneprøve en føres i rubrikken for eksamenskarakter + FAM27 (Fagprøve) eller FAM28 (Svenneprøve). Rubrikken for eksamensform skal ikke fylles ut (tom) Føringsskrivet pkt 6.1 (siste avsnitt) - Fag-s/svenneprøve Dere skal ikke føre noe i rubrikken for eksamensform når dere fører vurderingen av fag-/svenneprøve. Dere skal i stedet føre FAM27 Fagprøve, FAM28 Svenneprøve eller FAM31 Kompetanseprøve (FAM31 bare på kompetansebevis). Føringsskrivet pkt Fritak for privatister og voksne For voksne gjelder dette pkt opplæring særskilt organisert for voksne Bestått et fag som er likverdig eller mer omfattende. en F føres i rubrikken for eksamenskarakter + FAM43 (Fritatt fra fag). Rubrikken for eksamensform skal ikke fylles ut (tom) (Se også føringsskrivet pkt 13 - Overgangsordninger) Er fritatt for praktiske del av kroppsøving (føres som vanlige elever - pkt 7.4) dvs FAM14 + karakter i den teoretiske delen av faget. Privatister og voksne som følger opplæring spesielt for dem, og har minst 5 års yrekskompetanse, er fritatt for kravet om fellesfag for å få vitnemål. ene: en F føres i rubrikken for eksamenskarakter + FAM43 (Fritatt fra fag). Rubrikken for eksamenskarakter skal ikke fylles ut (tom) Føringsskrivet 7.5 Fritak for privatister og voksne Fylkeskommunen kan etter søknad gi privatister og voksne deltakere i opplæring særskilt organisert for dem, fritak fra fag som inngår i et utdanningsprogram eller programområde, dersom vedkommende tidligere har bestått et fag som er likeverdig eller mer omfattende (uavhengig av tid og sted). Dere fører i slike tilfeller Fritatt i rubrikken for eksamenskarakter og dere fører FAM43 Fritatt fra fag. Dere fyller ikke ut eksamensformen (tom). Vi viser til omtalen av overgangsordninger der det framgår i hvilke tilfeller dere kan føre faget med karakter istedenfor Fritatt. Vi viser også til omtale av kryssløp og omvalg i punkt 9.3. Deltakere i opplæring særskilt organisert for voksne kan få fritak i skriftlig sidemål på samme måten som elever og dere fører på samme måten. For privatiser som blir fritatt fra vurdering i skriftlig sidemål, fører dere Fritatt i rubrikken for eksamenskarakter og FAM02. I rubrikken år fører dere samme år som de andre norskkodene. Privatister og voksne som følger opplæring særskilt organisert for dem, er fritatt fra den praktiske delen av kroppsøvingsfaget. Dette fører dere på samme måten som for elever. Privatister og voksne som følger opplæring særskilt organisert for dem, er fritatt fra kravet om fellesfag for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse (i skole). Betingelsen er at de har minst fem års allsidig yrkespraksis, ev. inkludert opplæring i faget. Når dere kan gi slikt fritak, fører dere fritatt i rubrikken for eksamenskarakter og FAM43 Fritatt fra fag. Dere skal ikke fylle ut eksamensform (tom). Henviser til Forskrift til opplæringsloven 1 13, 4-15, Føringsskrivet pkt Unntak fra kravet om bestått i alle fag for å få vitnemål Elever og lærlinger i yrkesfaglige utdanningsprogram som har fullført, men ikke bestått i to fellesfag kan få vitnemål som gir yrkeskompetanse. Rektor må godkjenne vilkårene for å få vitnemålet. en 1 føres i karakterrubrikken + FAM37 (Unntak 3-44 forskr.oppl.) 9.2 Unntak fra kravet om bestått i alle fag for å få vitnemål Elever og lærlinger i yrkesfaglige utdanningsprogram som har fullført, men ikke bestått inntil to av fellesfagene, kan likevel på visse vilkår få vitnemål som gir yrkeskompetanse. Når rektor har vurdert og godkjent at vilkårene er til stede, fører dere for aktuelle fag FAM37 Unntak 3-44 forskr. oppl.. Dere kan bare føre fagmerknaden i merknadsrubrikken i inntil to fellesfag som har karakteren 1 (en). Dette gjelder ikke for fag med IV i karakterrubrikken. Henviser til Forskrift til opplæringsloven Føringsskrivet pkt Prosjekt til fordypning Privatister som oppfyller kravene til prosjekt til fordypning ved å dokumentere praksis i et relevant yrkesfag kan få fritatt. en F føres i rubrikken for eksamenskarakter + FAM03 (Jf vedlegg). Rubrikken for eksamensform skal ikke fylles ut (tom) I rubrikken for år føres det året praksisen ble godkjent av fylkeskommunen.

5 9.4 Prosjekt til fordypning Prosjekt til fordypning fører dere på samme måte som andre fag: omfang, gitte fagkoder (PFO4190 og PFO4290) og standpunktkarakter. Dere fører i tillegg på kompetansebevis FAM03 Jf. vedlegg. Vedlegget skal inneholde den lokale læreplanen i prosjekt til fordypning. I tillegg skal dere legge ved en dokumentasjon av arbeid eleven har utført underveis i opplæringen. Denne dokumentasjonen av arbeid må ikke skrives ut på blankett for kompetansebevis, men må merkes på samme måten som for dokumentasjon fra andre instanser, se omtale av vedlegg til kompetansebevis og vitnemål. Når en lærekontrakt blir inngått, skal vedleggene kunne vises frem. Dere skal ikke føre slik fagmerknad og ha slike vedlegg når dere fører vitnemål. Når prosjekt til fordypning er brukt til å ta relevante fellesfag fra Vg3 påbygging til generell studiekompetanse, fellesfag i fremmedspråk eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogram, fører dere disse fagene med ordinære fagkoder og fagtyper for det enkelte faget. Det samme gjelder dersom det er tatt hele programfag (enkeltfag) fra Vg3 i skole fra yrkesfaglige utdanningsprogram. og programfag fra studieforberedende utdanningsprogram skal ha standpunktvurdering på det nivå læreplanen i faget angir. Dere skal føre Fritatt i rubrikken for eksamenskarakter og FAM03 jf. vedlegg for privatister som oppfyller kravene til prosjekt til fordypning ved å dokumentere praksis i et relevant yrkesfag. I rubrikken år fører dere det året praksisen ble godkjent av fylkeskommunen. Vedlegget skal gi opplysninger om hvilket yrkesfag det gjelder og hvilket omfang praksisen har hatt. Dere skal benytte samme fagkoder for privatister som for elever i prosjekt til fordypning. Dersom en elev har tatt to forskjellige programområder på samme nivå, f.eks. to Vg1 på grunn av omvalg, vil eleven ha dobbelt opp med faget prosjekt til fordypning, knyttet til hvert sitt programområde. På vitnemålet fører dere prosjekt til fordypning på ordinær måte for det programområdet som inngår i et treårig (ev fireårig) opplæringsløp. For prosjekt til fordypning som tilhører det andre programområdet fører dere fagkode PFO4190 dersom dette gjelder Vg1, eller fagkode PFO4290 dersom det gjelder Vg2. Dere setter riktig omfang lokalt. På vitnemål skal dere føre VMM32, jf. omtale under om fag utover minstekravet punkt 4.2. Prosjekt til fordypning ført med PFO4190 eller PFO4290 vil ikke bli regnet med i kravet til omfang i prosjekt til fordypning for de programområdene som inngår i kravene til et treårig (ev fireårig) opplæringsløp. Forskrift om prosjekt til fordypning. Føringsskrivet pkt Opplæring i programfag i bedrift som ordinært gis i skole (full opplæring i bedrift, alt. etter Vg1, alt etter Vg2) Det skal ikke føres standpunktkarakter i programfagene. Lærlingen skal opp til en sentralt gitt skriftlig prøve (eksamen). Når eksamen er bestått føres programfagenen for Vg1, Vg2 (og evt. Vg3 i skole) med omfang og ordinær fagkode. Da føres programfagenen med karakteren F i rubrikken for standpunktkarakter + FAM38 (Jf forskr.oppl.) Eleven er fritatt fra fagene kroppsøving og prosjekt til fordypning. Det skal ikke føres ordinær tverrfaglig eksamen på Vg2. For kroppsøving føres karakteren F i karakterrubrikken for standpunktkarakter + FAM01 (Fritatt for opplæring) Prosjekt til fordypning føres som programfagnene dvs karakteren F i karakterrubrikken for standpunktkarakter + FAM38 (Jf forskr.oppl.) Se nærmere regler dersom eksamen ikke er bestått (siste avsnitt pkt 9.5 i føringsskrivet) Føringsskrivet pkt 9.5 Opplæring i programfag i bedrift som ordinært gis i skole Der lærekontrakten fastsetter at det er bedriften som gir opplæring i programfagene som for Vg1, Vg2 og eventuelt Vg3 ordinært gis i skole, skal dere ikke føre standpunktkarakter i programfagene. Lærlingen skal i stedet opp til en sentralt gitt skriftlig prøve (eksamen) som sensureres lokalt. Bestått eksamen fører dere på vitnemålet/kompetansebeviset med fastsatt fagkode. Når eksamen er bestått, fører dere programfagene for Vg1, Vg2 og ev. Vg3 i skole med omfang, fagkode og med Fritatt i karakterrubrikken for standpunktkarakter (ordinær tverrfaglig eksamen på Vg2 fører dere ikke). For hvert av disse programfagene fører dere FAM38 Jf forskr. oppl. Elevene er fritatt fra fagene kroppsøving og prosjekt til fordypning. For kroppsøving fører dere Fritatt i karakterrubrikken for standpunktkarakter og FAM01 Fritatt fra opplæring. Fritak i prosjekt til fordypning fører dere på samme måte som programfagene. I rubrikken år fører dere i alle disse tilfellene det året som den sentralt gitte eksamenen ble avlagt. Lærlinger som ikke består skriftlig eksamen, har rett til å få utstedt kompetansebevis når de har fullført opplæring i bedrift. Dere kan i slike tilfeller føre fritak fra kroppsøving og prosjekt til fordypning som beskrevet ovenfor. I rubrikken år fører dere det året eksamenen ble avlagt i disse fagene. Dere kan bare føre fritak fra programfag når skriftlig eksamen er bestått. Dersom eksamen ikke er bestått, skal dere i stedet føre på kompetansebeviset VMM14 Opplæring i programfag inngår i lærekontrakten/opplæringskontrakten. Etter reglene vil lærlingen i slike tilfeller heller ikke ha avlagt fag- eller svenneprøven. Dere skal da også føre VMM29 i samsvar med retningslinjene for føring av dokumentasjon av læretid som ikke er fullført punkt 9.9. Henviser til Forskrift til opplæringsloven Rundskriv Udir Føringsskrivet pkt Praksiskandidater Praksiskandidater trenger ikke å ha bestått fellesfagene for å få fag- eller svennebrev. For å få fag-/svennebrev + kompetansebevis når fagprøven og den obligatoriske eksamen er bestått. Praksiskandidater kan får vitnemål dersom de i tillegg har bestått fellesfagene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Da føres programfagene for Vg1, Vg2 (og evt. Vg3 i skole) med omfang og ordinær fagkode. Det føres karakteren F i karakterrubrikken for standpunktkarakter + FAM40 (Jf. oppl. 3-5 og forskr. 3-55). I rubrikken for år føres det året den obligatoriske eksamen er bestått. Praksiskandidater har relevant praksis og fyller derfor kriteriene for fritak fra prosjekt til fordypning som privatist.(se pkt 9.4) Pkt 9.4: Sier kun noe om føring av prosjekt til fordypning på kompetansebevis. Uavklart hvilken FAM-kode som skal benyttes for fritak for PFO. Føringsskrivet pkt 9.7 Praksiskandidater Praksiskandidater trenger ikke å ha bestått fellesfagene for å få fag- eller svennebrev. Praksiskandidater som har bestått fagprøven og obligatorisk eksamen, får i tillegg til fag- eller svennebrev et kompetansebevis som dokumenterer dette. Dere fører det programområdet for opplæring i bedrift som fag-/svenneprøven og eksamenene gjelder. Noen praksiskandidater må også ta en eksamen som dekker programfagene på Vg1 og Vg2 (gjelder avviksfag ). I slike tilfeller fører dere også de programområdene en slik eksamen dekker. Praksiskandidater kan få vitnemål dersom de i tillegg har bestått fellesfagene i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene. Når vilkårene for å få vitnemål er oppfylt, fører dere programfagene for Vg1, Vg2 og ev Vg3 i skole med omfang, fagkode og med Fritatt i karakterrubrikken for standpunktkarakter. For hvert av disse programfagene fører dere FAM40 Jf. oppl. 3-5 forskr I rubrikken år fører dere det året den obligatoriske eksamenen er bestått. Dere fører ikke ordinær tverrfaglig eksamen på Vg2, praksiskandidaten skal i stedet opp til en skriftlig sentralt gitt eksamen. Praksiskandidater har relevant praksis i lærefaget og vil derfor oppfylle kriteriene for å få fritak fra prosjekt til fordypning som privatist. Se omtale under prosjekt til fordypning punkt 9.4 om hvordan dere skal føre dette. Henviser til Forskrift til opplæringsloven 3-42 og 3-55.

6 GENERELL INFORMASJON R V Realkompetansevurdert. kandidat som ikke har hatt opplæring, men er blitt vurdert på bakgrunn av en realkompetansevurdering i hele faget etter bestemmelsene i forskrift til opplæringsloven 4-13 eller er fritatt etter forskrift til opplæringsloven Voksen deltaker som får opplæring i faget på skolen og følger opplæring spesielt organisert for voksne (inkl. nettundervisning spesielt organisert for voksne). Fullførtkoder B I M Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har fullført og bestått hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3). Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har fullført hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3), men har ikke bestått (karakteren 1 eller IB - ikke bestått) i ett eller flere fag. Eleven, kandidaten (voksne) eller privatisten har ikke fullført hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) fordi eleven mangler grunnlag for vurdering (IV - ikke vurderingsgrunnlag eller ID - ikke deltatt) i ett eller flere fag uten at dette skyldes vedtak om spesialundervisning og IOP eller har ikke møtt til eksamen (IM i rubrikken for eksamenskarakter). A H S L K Eleven har gjennomført utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) og har elevstatus A (har fått enkeltvedtak om spesialundervisning og har individuell opplæringsplan) og har hatt opplæring med mål om grunnkompetansen. Eleven (med annet morsmål enn norsk og samisk) har, ved utgangen av skoleåret, fortsatt opplæring etter læreplanen for grunnleggende norsk for språklige minoriteter. Eleven, kandidaten (voksen) eller privatisten har ikke fullført hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3) og holder fortsatt på med opplæringen eller er deltidselev. også elev som har fullført fagopplæring i skole (Vg3 i skole for elev som ikke fikk tilbud om læreplass), men som ikke har tatt fag-/svenneprøven eller kompetanseprøven. Eleven har, i løpet av skoleåret, avbrutt opplæringen på hele utdanningsprogrammet (Vg1)/programområdet (Vg2 eller Vg3). Fullført læretiden. Lærlingen er ferdig med læretiden, men vedkommende har ikke tatt fag-/ svenneprøven. Fullført læretiden. Lærekandidaten er ferdig med læretiden, men vedkommende har ikke tatt kompetanseprøven. Det er utarbeidet et utfyllende dokument på fullførtkoder. Dette ligger på Kategorier til programområdekodene. Vg3 for yrkesfaglige utdanningsprogram hvor Vg3 er lærefag. Kategori Tekst bak programområdenavnet / Forklaring xxxxx3g--- Full opplæring i bedrift Benyttes for personer som tar full opplæring i bedrift som lærling rett fra grunnskolen. xxxxx3g1-- Full opplæring i bedrift etter Vg1 Benyttes for personer som tar full opplæring i bedrift som lærling etter Vg1. xxxxx3g2-- Full opplæring i bedrift etter Vg2 Benyttes for personer som tar full opplæring i bedrift som lærling etter Vg2 (gjelder kun spesielle programområder). xxxxx3y--- Praksiskandidat Benyttes for personen som tar opplæringen som praksiskandidater.

7 FELLESFAG - VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Pr Studieforberedende utd.progr Yrkesfaglige utd.progr Påbygg Fagkode Fagnavn Vg1 Vg2 Vg3 Vg1 Vg2 Vg3 Evt. oppdatering av dokumentet vil ligge på ENG1002 ENGELSK ST ENG1102 ENGELSK MUNTLIG E ENG1001 ENGELSK H2 ENG1003 ENGELSK ST ENG1103 ENGELSK MUNTLIG E NOR1201 NORSK HOVEDMÅL, SKRIFTLIG H2 NOR1202 NORSK SIDEMÅL, SKRIFTLIG H2 NOR1203 NORSK, MUNTLIG H2 NOR1208 NORSK HOVEDMÅL, SKRIFTLIG H2 NOR1209 NORSK SIDEMÅL, SKRIFTLIG H2 NOR1210 NORSK, MUNTLIG H2 NOR1211 NORSK HOVEDMÅL, SKRIFTLIG ST NOR1212 NORSK SIDEMÅL, SKRIFTLIG ST NOR1213 NORSK, MUNTLIG ST NOR1204 NORSK, SKRIFTLIG H2 NOR1205 NORSK, MUNTLIG H2 NOR1206 NORSK, SKRIFTLIG ST NOR1207 NORSK, MUNTLIG ST NOR1231 NORSK HOVEDMÅL, SKRIFTLIG ST * NOR1232 NORSK SIDEMÅL, SKRIFTLIG ST * NOR1233 NORSK, MUNTLIG ST * MAT1011 MATEMATIKK 1P ST MAT1012 MATEMATIKK 1P, MUNTLIG E MAT1013 MATEMATIKK 1T ST MAT1014 MATEMATIKK 1T, MUNTLIG E MAT1015 MATEMATIKK 2P ST MAT1016 MATEMATIKK 2P, MUNTLIG E MAT1017 MATEMATIKK 2T ST MAT1018 MATEMATIKK 2T, MUNTLIG E MAT1001 MATEMATIKK 1P-Y ST MAT1101 MATEMATIKK 1P-Y, MUNTLIG E MAT1006 MATEMATIKK 1T-Y ST MAT1106 MATEMATIKK 1T-Y, MUNTLIG E MAT1005 MATEMATIKK 2P-Y ST * MAT1105 MATEMATIKK 2P-Y, MUNTLIG E MAT1010 MATEMATIKK 2T-Y ST * MAT1110 MATEMATIKK 2T-Y, MUNTLIG E FSPxxxx Nivå II (Samme fr.språk i u.sk og vg sk) H2 ST FSPxxxx Nivå I (Bytter fr.språk mellom u.sk og vg sk) H2 ST FSPxxxx Nivå I + II (Fordypn.i norsk/engelsk i u.sk) H2 H2 ST NAT1001 NATURFAG ST NAT1002 NATURFAG ST NAT1003 NATURFAG ST * KRO1001 KROPPSØVING H2 H2 KRO1002 KROPPSØVING H2 ST/H2 KRO1003 KROPPSØVING ST ST ST * HIS1001 HISTORIE H2 HIS1002 HISTORIE ST HIS1003 HISTORIE ST * GEO1001 GEOGRAFI ST ST REL1001 RELIGION OG ETIKK ST SAF1001 SAMFUNNSFAG ST ST ST H2 Halvårsvurdering 2 ST Standpunktkarakter E Eksamenskarakter For programområder på Vg2 yrkesfaglige utdanningsprogram hvor det er naturlig å gå ut i lære på Vg3 skal det settes standpunktkarakter. Studiespesialisering har geografi på Vg1 Studiespesialisering har samfunnsfag på Vg1 Fagkode for uttrekk til muntlig eksamen. Ved uttrekk til skriftlig eksamen benyttes hovedkoden for faget. matematikk på Vg2 studiespesialisering realfag og språk, samfunn og økonomi. Brukt første gang skoleåret Fagkodene gjelder også for Vg3 Medier og kommunikasjon og Vg3 Naturbruk. Viser også til skriv fra Utdanningsdirektoratet "Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2012", pkt Kryssløp og omvalg - halvårsvurdering og sluttvurdering Vg1 blir høyeste nivå for opplæringen i fremmedspråk fellesfag for elever som iht. tilbudsstrukturen går kryssløp fra Vg1 studieforberedende utdanningsprogram til Vg2 yrkesfaglige programområder. Dette fører dere på dokumentasjonen med språkets fagkode, omfang for Vg1, stiplet linje i rubrikken for standpunkt- og eksamenskarakter og FAM12 føres ikke. Det samme gjelder for Treningslære 1 på Vg1 ved kryssløp fra idrettsfag Vg1 til IKT-servicefag. Eleven må ha hatt en halvårsvurdering med karakter for at dere kan føre på denne måten. Det er ikke et krav om at dette må være en bestått karakter, men elever med IV kan ikke få ført faget med FAM12. I rubrikken år skal det stå det året opplæringen i faget ble avsluttet. Elever fra studieforberedende utdanningsprogram har avsluttet norsk og engelsk på Vg1 når de tar kryssløp til Vg2 yrkesfag. Dere skal ved slike kryssløp føre fagene med fagkoder og standpunktkarakter og fra Vg1 studieforberedende utdanningsprogram. Det samme vil gjelde elever som tar omvalg fra studieforberedende til et yrkesfaglig løp og som får fritak fra fellesfagene som er avsluttet i studieforberedende løp. Viser også til * Udir , pkt Tilpassede ordninger - Kryssløp * Brukerhåndbok, variabel Fagkoder under utfyllende kommentar klagefrist i disse tilfellene.

8 INNHOLD Eks 1 Eks 2 Eks 3 Eks 4 Eks 5 Eks 6 Eks 7 Eks 8 Eks 9 Eks 10 Eks 11 Eks 12 Kompetansebevis Kompetansebevis Vitnemål Vitnemål Vitnemål Vitnemål Vitnemål Vitnemål Vitnemål Vitnemål Vitnemål Kompetansebevis Praksiskandidat uten opplæring i programfagene Praksiskandidat med koprimert opplæring i programfagene Praksiskandidat med fellesfag uten opplæring i programfagene Praksiskandidat med fellesfag med komprimert opplæring i programfagene Praksiskandidat med fellesfag med opplæring i programfagene Praksiskandidat med fellesfag med opplæring i programfagene Praksiskandidat med tisvarende opplæring fra R94 Lærling med full opplæring i bedrift Lærling med full opplæring i bedrift Voksen med opplæring spesielt for voksne Voksen med opplæring spesielt for voksne Voksen med opplæring spesielt for voksne Kandidaten melder seg opp som privatist til skriftlig eksamen på Vg3 og til fag-/svenneprøven Fylket tilbyr en komprimert opplæring (eks på 300 timer) mot kompetansemålene på Vg3. Kandidaten melder seg opp som privatist til skriftlig eksamen på Vg3 og til fag-/svenneprøven Kandidat har GK og VKI fra Reform 94 og får derfor godkjent alle fellesfagene. Kandidaten melder seg opp som privatist til skriftlig eksamen på Vg3 og til fag-/svenneprøve Fylket tilbyr komprimert opplæring i programfagene (eks på 300 timer) mot kompetansemålene på Vg3. Kandidat har GK og VKI fra Reform 94 og derfor får godkjent alle fellesfagene. Kandidaten melder seg selv opp som privatist til skriftlig eksamen på Vg3 og til fag-/svenneprøve Kandidaten får opplæring i programfagene på Vg2. Kandidat har GK og VKI fra Reform 94 og får derfor godkjent alle fellesfagene. Kandidaten melder seg opp som privatist til skriftlig eksamen på Vg3 og til fag-/svenneprøven (Forskriften 3-55). Kandidaten har GK og VKI fra Reform 94 og får derfor godkjent alle fellesfagene. Kandidaten er realkompetansevurdert i programfagene på Vg1 og får opplæring i programfagene på Vg2. Kandidaten melder seg opp som privatist til skriftlig eksamen på Vg3 og til fag-/svenneprøve Kandidaten har GK helse- og sosialfag og VKI Barne- og undgdomsarbeider fra Reform 94 og trenger ikke opplæring i Vg1 og Vg2 i Kunnskapsløftet. Kandidaten melder seg opp som privatist til skriftlig eksamen på Vg3 og til fag-/svenneprøve Lærling som har full opplæring i bedrift. Kandidaten er realkompetansevurdert i programfagene på Vg1 og får opplæring i programfagene på Vg2. Lærebedriften melder lærlingen opp som privatist til skriftlig eksamen på Vg3 og til fag-/svenneprøve uten opplæring. (Forskriften til opplæringsloven 3-54, 6. ledd). Lærling som har full opplæring i bedrift. Kandidaten er realkompetansevurdert i programfagene på Vg1 og får opplæring i programfagene på Vg2 Kandidaten har karakteren 1 i naturfag og samfunnsfag. Lærebedriften melder lærlingen opp som privatist til skriftlig eksamen på Vg3 og til fag-/svenneprøve uten opplæring. (Forskriften til opplæringsloven 3-54, 6. ledd) Kandidat som har minst 5 år allsidig yrkespraksis. Kandidaten er realkompetansevurdert i programfagene på Vg1 og delvis på Vg2 og får opplæring i resterende programfag på Vg2 og alle på Vg3. (Forskrift til opplæringsloven 1-13) Kandidat som har minst 5 år allsidig yrkespraksis. Kandidaten er realkompetansevurdert i programfagene på Vg1 og Vg2 og får opplæring på Vg3. (Forskrift til opplæringsloven 1-13) Må ha fylt 23 år og ha 5 års samlet fulltids erfaring fra arbeid og/eller utdanning (23/5 reglene). 6-pack

9 PRAKSISKANDIDAT - UTEN FELLESFAG - SOM FÅR KOMPETANSEBEVIS Ark: Eks 1 Kandidaten melder seg opp som privatist til skriftlig eksamen på Vg3 og til fag-/svenneprøven Barne- og ungdomsarbeiderfaget, praksiskandidat skal være det året faget ble tatt. Kar.termin Eksamensform FAM Merknad Fullførtkode Barne- og ungdomsarbeiderfaget, praksiskandidat (Ved utskriving av kompetansebevis vil programområdekode HSBUA3----og teksten Barne- og ungdomsrabeiderfaget komme automatisk. Koden med Y i 7. posisjon registreres pga og i forhold til fag-/svenneprøven.) Skriftlig eksamen på Vg3 Skolenummer for privatist-/eksamensenheten BUA3102 Skriftlig eksamen (på Vg3) tom E S 5 P H11 H Blir registrert på privatist-/eksamensenheten når kandidaten meldes opp til eksamen Fagprøve (evt svenneprøve for andre fag) BUA3001 Fagprøve (evt. svenneprøve for andre fag) tom E tom B H11 FAM27 eller FAM28 Blir registrert på fagopplæringskontoret når kandidaten melder seg opp til fag-/svenneprøven Før kandidaten kan meldes opp til fag-/svenneprøven må den teoretiske eksamen være bestått. I Vigo (på skillekortet Prøver i o2s001 Vedlikehold personoppl ) legges inn Bestått i feltet Teori. Når fag-/svenneprøven er gjennomført blir også resultatet for den praktiske prøven lagt inn i Vigo. Skolenummer for fagopplæring (xx000) eller annen enhet som har dette ansvaret Fagprøve (FAM27) Svenneprøve (FAM28) B

10 PRAKSISKANDIDAT - UTEN FELLESFAG - SOM FÅR KOMPETANSEBEVIS Ark: Eks 2 Fylket tilbyr en komprimert opplæring (eks på 300 timer) mot kompetansemålene på Vg3. Kandidaten melder seg opp som privatist til skriftlig eksamen på Vg3 og til fag-/svenneprøven Barne- og ungdomsarbeiderfaget, praksiskandidat skal være det året faget ble tatt. fra GREP Kar.termin Eksamensform FAM Merknad Fullførtkode Elevtimer i SAS Skal ikke ut på Barne- og ungdomsarbeiderfaget, praksiskandidat (Ved utskriving av kompetansebevis vil programområdekode HSBUA3----og teksten Barne- og ungdomsrabeiderfaget komme automatisk. Koden med Y i 7. posisjon registreres pga og i forhold til fag-/svenneprøven.) Komprimert opplæring på en skole eller et studiesenter Skriftlig eksamen på Vg3 Skolenummer for skolen hvor opplæringen blir gitt TEO9000 Komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen innen lærefag tom S tom blank V H11 H 300 t Blir registrert på skolen eller studiesenteret Det settes ikke karakter i forbindelse med det komprimerte løpet på skolen. Denne linjen skal ikke ut på kompetansebeviset. Er kun registrert i forhold til. Skolenummer for privatist-/eksamensenheten BUA3102 Skriftlig eksamen (på Vg3) tom E S 5 P H11 H Blir registrert på privatist-/eksamensenheten når kandidaten meldes opp til eksamen Fagprøve (evt svenneprøve for andre fag) BUA3001 Fagprøve (evt. svenneprøve for andre fag) tom E tom B H11 FAM27 eller FAM28 Blir registrert på fagopplæringskontoret når kandidaten melder seg opp til fag-/svenneprøven Før kandidaten kan meldes opp til fag-/svenneprøven må den teoretiske eksamen være bestått. I Vigo (på skillekortet Prøver i o2s001 Vedlikehold personoppl ) legges inn Bestått i feltet Teori. Når fag-/svenneprøven er gjennomført blir også resultatet for den praktiske prøven lagt inn i Vigo. Skolenummer for fagopplæring (xx000) eller annen enhet som har dette ansvaret Fagprøve (FAM27) Svenneprøve (FAM28) B NB!! Det skal ikke føres karakter i orden og adferd, eller føres fravær for elever i opplæring som er organisert spesielt for voksne. Se skriv fra Udir "Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet", side 7

11 PRAKSISKANDIDAT MED FELLESFAG SOM FÅR FAG-/SVENNEBREV MED VITNEMÅL Kandidat har GK og VKI fra Reform 94 og får derfor godkjent alle fellesfagene. (Forskrift til opplæringsloven 1-12) Kandidaten melder seg opp som privatist til skriftlig eksamen på Vg3 og til fag-/svenneprøve HSHSF1---- HSBUA2--- Helse- og sosialfag Barne- og ungdomsarbeiderfag Barne- og ungdomsarbeiderfaget, praksiskandidat Prosjekt til fordypning Føringsskrivet pkt Praksiskandidater: Praksiskandidater har relevant praksis i lærefaget og vil derfor oppfylle kriteriene for å få fritak fra prosjekt til fordypning som privatist. Se omtale under prosjekt til fordypning punkt 9.4 om hvordan dere skal føre dette. Føringsskrivet pkt Prosjekt til fordypning: Dere skal føre "Fritatt" i rubrikken for eksamenskarakter og FAM03 "jf vedlegg" for privatister som oppfyller kravene til prosjekt til fordypning ved å dokumentere praksis i et relevant yrkesfag. Det står også: Dere skal ikke føre slik fagmerknad og ha slike vedlegg når dere fører vitnemål. skal være det året faget ble tatt. Ark: Eks 3 Kar.temin Eksamensform FAM Merknad Fullførtkode HSHSF1---- Helse- og sosialfag B Skolenummer for den skolen hvor GK i R94 ble tatt Vg1 ENG1001 Engelsk 84 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 MAT1001/MAT1006 Matematikk 1P-Y / Matematikk 1T-Y ** 84 t S 4 E V05 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VF1320 Vg1 NAT1001 Naturfag ** 56 t S 4 E V05 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VF1410 Vg1 NOR1204 Norsk, skriftlig 56 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 NOR1205 Norsk, muntlig H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 KRO1001 Kroppsøving 56 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Skolenummer for fagopplæring (xx000) eller annen enhet som har dette ansvaret Vg1 HSF1001 Helsefremmende arbeid *** 197 t S F R * H11 FAM40 Praksiskandidat med fritak for programfag Vg1 HSF1002 Kommunikasjon og samhandling *** 140 t S F R * H11 FAM40 Praksiskandidat med fritak for programfag Vg1 HSF1003 Yrkesutprøvelse *** 140 t S F R * H11 FAM40 Praksiskandidat med fritak for programfag Vg1 PFOxxxx Prosjekt til fordypning *** 168 t E tom F R* H11 FAM03 Pga praksis (OBS! Se kommentar øvert på arket) Er fra GK i R94 HSBUA2--- Barne- og ungdomsarbeiderfag R * Ikke helt avklart hvilken fagstatus som blir riktig å benytte her. B Skolenummer for den skolen hvor VKI i R94 ble tatt Vg2 ENG1003 Engelsk ** 56 t S 3 E V06 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VF2210 Vg2 ENG1103 Engelsk, muntlig ** Er kode for muntlig eksamen. Vg2 NOR1206 Norsk, skriftlig ** 56 t S 4 E V06 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VF2010 Vg2 NOR1207 Norsk, muntlig ** S 4 E V06 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VF2015 Vg2 SAF1001 Samfunnsfag ** 84 t S 5 E V06 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VG2500 Vg2 KRO1002 Kroppsøving ** 56 t S 5 E V06 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VF2900 Er fra VKI i R94 Skolenummer for fagopplæring (xx000) eller annen enhet som har dette ansvaret Vg2 BUA2001 Helsefremmende arbeid *** 140 t S F R * H11 FAM40 Praksiskandidat med fritak for programfag Vg2 BUA2002 Kommunikasjon og samhandling *** 140 t S F R * H11 FAM40 Praksiskandidat med fritak for programfag Vg2 BUA2003 Yrkesutprøvelse *** 197 t S F R * H11 FAM40 Praksiskandidat med fritak for programfag Vg2 BUA2004 Tverrfaglig eksamen Skal ikke registreres i forhold til voksne pga Vg3 eksamen Vg2 PFOxxxx Prosjekt til fordypning *** 253 t E tom F R * H11 FAM03 Pga praksis (OBS! Se kommentar øvert på arket) * et blir summert med timetallet på Vg2 når fagkoden for Vg2 skrives ut på vitnemålet (alt. kompetansebeviset). Barne- og ungdomsarbeiderfaget, praksiskandidat (Ved utskriving av vitnemål vil programområdekode HSBUA3----og teksten Barne- og ungdomsrabeiderfaget komme automatisk. Koden med Y i 7. posisjon registreres pga og i forhold til fag-/svenneprøven.) Skriftlig eksamen på Vg3 Skolenummer for privatist-/eksamenenheten BUA3102 Skriftlig eksamen (på Vg3) tom E S 5 P H11 H Blir registrert på privatist-/eksamensenheten når kandidaten meldes opp til eksamen Fagprøve (evt svenneprøve for andre fag) BUA3001 Fagprøve (evt. svenneprøve for andre fag) tom E tom B H11 FAM27 eller FAM28 Blir registrert på fagopplæringskontoret når kandidaten melder seg opp til fag-/svenneprøven Skolenummer for fagopplæring (xx000) eller annen enhet som har dette ansvaret Fagprøve (FAM27) Svenneprøve (FAM28) B Før kandidaten kan meldes opp til fag-/svenneprøven må den teoretiske eksamen være bestått. I Vigo (på skillekortet Prøver i o2s001 Vedlikehold personoppl ) legges inn Bestått i feltet Teori. Når fag-/svenneprøven er gjennomført blir også resultatet for den praktiske prøven lagt inn i Vigo. Det skal føres VMM31 Bestått fagopplæring <dd.mm.åååå> NB!! Det skal ikke føres karakter i orden og adferd, eller føres fravær for elever i opplæring som er organisert spesielt for voksne. Se skriv fra Udir "Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet", side 7 ** Fagene skal ligge i Vigo fra tidligere skoleår med skolenummer og kurskode/fagkode fra Reform 94.Ved utskriving av vitnemål må fagopplæringskontoret legge inn programområde- og fagkodene for Kunnskapsløftet med tilhørende FAM-koder. *** Disse fagene må fagopplæringskontoret legge inn i Vigo når vitnemålet skal skrives ut.

12 PRAKSISKANDIDAT MED FELLESFAG SOM FÅR FAG-/SVENNEBREV MED VITNEMÅL Fylket tilbyr komprimert opplæring i programfagene (eks på 300 timer) mot kompetansemålene på Vg3. Kandidat har GK og VKI fra Reform 94 og derfor får godkjent alle fellesfagene. (Forskrift til opplæringsloven 1-12) Kandidaten melder seg opp som privatist til skriftlig eksamen på Vg3 og til fag-/svenneprøve HSHSF1---- HSBUA2--- Helse- og sosialfag Barne- og ungdomsarbeiderfag Barne- og ungdomsarbeiderfaget, praksiskandidat Prosjekt til fordypning Føringsskrivet pkt Praksiskandidater: Praksiskandidater har relevant praksis i lærefaget og vil derfor oppfylle kriteriene for å få fritak fra prosjekt til fordypning som privatist. Se omtale under prosjekt til fordypning punkt 9.4 om hvordan dere skal føre dette. Føringsskrivet pkt Prosjekt til fordypning: Dere skal føre "Fritatt" i rubrikken for eksamenskarakter og FAM03 "jf vedlegg" for privatister som oppfyller kravene til prosjekt til fordypning ved å dokumentere praksis i et relevant yrkesfag. Det står også: Dere skal ikke føre slik fagmerknad og ha slike vedlegg når dere fører vitnemål. skal være det året faget ble tatt. Ark: Eks 4 Kar.temin Eksamensform FAM Merknad Fullførtkode Elevtimer i SAS HSHSF1---- Helse- og sosialfag B Skolenummer for den skolen hvor GK i R94 ble tatt Vg1 ENG1001 Engelsk 84 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 MAT1001/MAT1006 Matematikk 1P-Y / Matematikk 1T-Y ** 84 t S 4 E V05 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VF1320 Vg1 NAT1001 Naturfag ** 56 t S 4 E V05 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VF1410 Vg1 NOR1204 Norsk, skriftlig 56 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 NOR1205 Norsk, muntlig H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 KRO1001 Kroppsøving 56 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Skolenummer for fagopplæring (xx000) eller annen enhet som har dette ansvaret Vg1 HSF1001 Helsefremmende arbeid *** 197 t S F R * H11 FAM40 Praksiskandidat med fritak for programfag Vg1 HSF1002 Kommunikasjon og samhandling *** 140 t S F R * H11 FAM40 Praksiskandidat med fritak for programfag Vg1 HSF1003 Yrkesutprøvelse *** 140 t S F R * H11 FAM40 Praksiskandidat med fritak for programfag Vg1 PFOxxxx Prosjekt til fordypning *** 168 t E tom F R* H11 FAM03 Pga praksis (OBS! Se kommentar øvert på arket) Er fra GK i R94 HSBUA2--- Barne- og ungdomsarbeiderfag R * Ikke helt avklart hvilken fagstatus som blir riktig å benytte her. B Skolenummer for den skolen hvor VKI i R94 ble tatt Vg2 ENG1003 Engelsk ** 56 t S 3 E V06 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VF2210 Vg2 ENG1103 Engelsk, muntlig ** Er kode for muntlig eksamen. Vg2 NOR1206 Norsk, skriftlig ** 56 t S 4 E V06 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VF2010 Vg2 NOR1207 Norsk, muntlig ** S 4 E V06 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VF2015 Vg2 SAF1001 Samfunnsfag ** 84 t S 5 E V06 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VG2500 Vg2 KRO1002 Kroppsøving ** 56 t S 5 E V06 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VF2900 Er fra VKI i R94 Skolenummer for fagopplæring (xx000) eller annen enhet som har dette ansvaret Vg2 BUA2001 Helsefremmende arbeid *** 140 t S F R * H11 FAM40 Praksiskandidat med fritak for programfag Vg2 BUA2002 Kommunikasjon og samhandling *** 140 t S F R * H11 FAM40 Praksiskandidat med fritak for programfag Vg2 BUA2003 Yrkesutprøvelse *** 197 t S F R * H11 FAM40 Praksiskandidat med fritak for programfag Vg2 BUA2004 Tverrfaglig eksamen Skal ikke registreres i forhold til voksne pga Vg3 eksamen Vg2 PFOxxxx Prosjekt til fordypning *** 253 t E tom F R * H11 FAM03 Pga praksis (OBS! Se kommentar øvert på arket) * et blir summert med timetallet på Vg2 når Vg2 fagkoden skal ut på vitnemålet (alt. kompetansebeviset). Barne- og ungdomsarbeiderfaget, praksiskandidat (Ved utskriving av vitnemål vil programområdekode HSBUA3----og teksten Barne- og ungdomsrabeiderfaget komme automatisk. Koden med Y i 7. posisjon registreres pga og i forhold til fag-/svenneprøven.) Komprimert opplæring på en skole eller et studiesenter Skolenummer for skolen hvor opplæringen blir gitt TEO9000 Komprimert opplæring mot skriftlig Vg3 eksamen innen lærefag tom S S blank V H11 H 300 t Blir registrert på skolen eller studiesenteret Denne linjen skal ikke ut på kompetansebeviset. Er kun registrert i forhold til. Det settes ikke karakter i forbindelse med det komprimerte løpet på skolen. Skriftlig eksamen på Vg3 Skolenummer for privatist-/eksamenenheten H BUA3102 Skriftlig eksamen (på Vg3) tom E E 5 P H11 Blir registrert på privatist-/eksamensenheten når kandidaten meldes opp til eksamen Fagprøve (evt svenneprøve for andre fag) BUA3001 Fagprøve (evt. svenneprøve for andre fag) tom E tom B H11 FAM27 eller FAM28 Blir registrert på fagopplæringskontoret når kandidaten melder seg opp til fag-/svenneprøven Skolenummer for fagopplæring (xx000) eller annen enhet som har dette ansvaret Fagprøve (FAM27) Svenneprøve (FAM28) B Før kandidaten kan meldes opp til fag-/svenneprøven må den teoretiske eksamen være bestått. I Vigo (på skillekortet Prøver i o2s001 Vedlikehold personoppl ) legges inn Bestått i feltet Teori. Når fag-/svenneprøven er gjennomført blir også resultatet for den praktiske prøven lagt inn i Vigo. Det skal føres VMM31 Bestått fagopplæring <dd.mm.åååå> NB!! Det skal ikke føres karakter i orden og adferd, eller føres fravær for elever i opplæring som er organisert spesielt for voksne. Se skriv fra Udir "Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet", side 7 ** Fagene skal ligge i Vigo fra tidligere skoleår med skolenummer og kurskode/fagkode fra Reform 94.Ved utskriving av vitnemål må fagopplæringskontoret legge inn programområde- og fagkodene for Kunnskapsløftet med tilhørende FAM-koder. *** Disse fagene må fagopplæringskontoret legge inn i Vigo når vitnemålet skal skrives ut.

13 PRAKSISKANDIDAT MED FELLESFAG SOM FÅR FAG-/SVENNEBREV MED VITNEMÅL Kandidaten har GK og VKI fra Reform 94 fra en annen studieretning og får derfor godkjent alle fellesfagene. (Forskrift til opplæringsloven 1-12) Kandidaten er realkompetansevurdert i programfagene på Vg1 og får opplæring i programfagene på Vg2. Kandidaten melder seg opp som privatist til skriftlig eksamen på Vg3 og til fag-/svenneprøve HSHSF1---- HSBUA2--- Helse- og sosialfag Barne- og ungdomsarbeiderfag Barne- og ungdomsarbeiderfaget, praksiskandidat Prosjekt til fordypning Føringsskrivet pkt Praksiskandidater: Praksiskandidater har relevant praksis i lærefaget og vil derfor oppfylle kriteriene for å få fritak fra prosjekt til fordypning som privatist. Se omtale under prosjekt til fordypning punkt 9.4 om hvordan dere skal føre dette. Føringsskrivet pkt Prosjekt til fordypning: Dere skal føre "Fritatt" i rubrikken for eksamenskarakter og FAM03 "jf vedlegg" for privatister som oppfyller kravene til prosjekt til fordypning ved å dokumentere praksis i et relevant yrkesfag. Det står også: Dere skal ikke føre slik fagmerknad og ha slike vedlegg når dere fører vitnemål. skal være det året faget ble tatt. Ark: Eks 5 Kar.temin Eksamensform FAM Merknad Fullførtkode HSHSF1---- Helse- og sosialfag B Skolenummer for den skolen hvor GK i R94 ble tatt Vg1 ENG1001 Engelsk 84 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 MAT1001/MAT1006 Matematikk 1P-Y / Matematikk 1T-Y ** 84 t S 4 E V05 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VF1320 Vg1 NAT1001 Naturfag ** 56 t S 4 E V05 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VF1410 Vg1 NOR1204 Norsk, skriftlig 56 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 NOR1205 Norsk, muntlig H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 KRO1001 Kroppsøving 56 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Skolenummer for den enheten som foretar realkompetansevuerderingen Vg1 HSF1001 Helsefremmende arbeid *** 197 t E tom GK R V11 FAM18 Realkompetansevurdert Vg1 HSF1002 Kommunikasjon og samhandling *** 140 t E tom GK R V11 FAM18 Realkompetansevurdert Vg1 HSF1003 Yrkesutprøvelse *** 140 t E tom GK R V11 FAM18 Realkompetansevurdert Vg1 PFOxxxx Prosjekt til fordypning 168 t E tom F R * H11 FAM03 Pga praksis (OBS! Se kommentar øvert på arket) HSBUA2--- Barne- og ungdomsarbeiderfag R * Ikke helt avklart hvilken fagstatus som blir riktig å benytte her. B Skolenummer for den skolen hvor VKI i R94 ble tatt Vg2 ENG1003 Engelsk ** 56 t S 3 E V06 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VF2210 Vg2 ENG1103 Engelsk, muntlig ** Er kode for muntlig eksamen. Vg2 NOR1206 Norsk, skriftlig ** 56 t S 4 E V06 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VF2010 Vg2 NOR1207 Norsk, muntlig ** S 4 E V06 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VF2015 Vg2 SAF1001 Samfunnsfag ** 84 t S 5 E V06 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VG2500 Vg2 KRO1002 Kroppsøving ** 56 t S 5 E V06 FAM13 Godkjent fag fra R94 - VF2900 Vg2 BUA2001 Helsefremmende arbeid 140 t S 4 V H11 Vg2 BUA2002 Kommunikasjon og samhandling 140 t S 6 V H11 Vg2 BUA2003 Yrkesutprøvelse 197 t S 5 V H11 Vg2 BUA2004 Tverrfaglig eksamen E P 3 V H11 Skolenummer for skolen hvor opplæringen blir gitt Vg2 PFOxxxx Prosjekt til fordypning 253 t E tom F R * H11 FAM03 Pga praksis (OBS! Se kommentar øvert på arket) * et blir summert med timetallet på Vg2 når Vg2 fagkoden skal ut på Barne- og ungdomsarbeiderfaget, praksiskandidat (Ved utskriving av vitnemål vil programområdekode HSBUA3----og teksten Barne- og ungdomsrabeiderfaget komme automatisk. Koden med Y i 7. posisjon registreres pga og i forhold til fag-/svenneprøven.) Skriftlig eksamen på Vg3 Skolenummer for privatist-/eksamenenheten H BUA3102 Skriftlig eksamen (på Vg3) tom E E 5 P H11 Blir registrert på privatist-/eksamensenheten når kandidaten meldes opp til eksamen Fagprøve (evt svenneprøve for andre fag) Skolenummer for fagopplæring (xx000) eller annen enhet som har dette ansvaret B BUA3001 Fagprøve (evt. svenneprøve for andre fag) tom E tom B H11 FAM27 eller FAM28 Blir registrert på fagopplæringskontoret når kandidaten melder seg opp til fag-/svenneprøven Det skal føres VMM31 Bestått fagopplæring <dd.mm.åååå> Fagprøve (FAM27) Svenneprøve (FAM28) Før kandidaten kan meldes opp til fag-/svenneprøven må den teoretiske eksamen være bestått. I Vigo (på skillekortet Prøver i o2s001 Vedlikehold personoppl ) legges inn Bestått i feltet Teori. Når fag-/svenneprøven er gjennomført blir også resultatet for den praktiske prøven lagt inn i Vigo. NB!! Det skal ikke føres karakter i orden og adferd, eller føres fravær for elever i opplæring som er organisert spesielt for voksne. Se skriv fra Udir "Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet", side 7 ** Fagene skal ligge i Vigo fra tidligere skoleår med skolenummer og kurskode/fagkode fra Reform 94. Ved utskriving av vitnemål må fagopplæringskontoret legge inn programområde- og fagkodene for Kunnskapsløftet med tilhørende FAM-koder. *** Programområdet og fagene overføres fra Vigo Voksen eller tilsvarende system.

14 PRAKSISKANDIDAT MED FELLESFAG SOM FÅR FAG-/SVENNEBREV MED VITNEMÅL Kandidat har Vg1 og Vg2 fra Kunnskapsløftet i et annet utdanningsprogram og får derfor godkjent alle fellesfagene. Kandidaten er realkompetansevurdert i programfagene på Vg1 og får opplæring i programfagene på Vg2. Kandidaten melder seg opp som privatist til skriftlig eksamen på Vg3 og til fag-/svenneprøve HSHSF1---- HSBUA2--- Helse- og sosialfag Barne- og ungdomsarbeiderfag Barne- og ungdomsarbeiderfaget, praksiskandidat Prosjekt til fordypning Føringsskrivet pkt Praksiskandidater: Praksiskandidater har relevant praksis i lærefaget og vil derfor oppfylle kriteriene for å få fritak fra prosjekt til fordypning som privatist. Se omtale under prosjekt til fordypning punkt 9.4 om hvordan dere skal føre dette. Føringsskrivet pkt Prosjekt til fordypning: Dere skal føre "Fritatt" i rubrikken for eksamenskarakter og FAM03 "jf vedlegg" for privatister som oppfyller kravene til prosjekt til fordypning ved å dokumentere praksis i et relevant yrkesfag. Det står også: Dere skal ikke føre slik fagmerknad og ha slike vedlegg når dere fører vitnemål. skal være det året faget ble tatt. Ark: Eks 6 Kar.termin Eksamensform FAM Merknad Fullførtkode HSHSF1---- Helse- og sosialfag B Skolenummer for den skolen hvor Vg1 ble tatt Vg1 ENG1001 Engelsk 84 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 MAT1001/MAT1006 Matematikk 1P-Y / Matematikk 1T-Y ** 84 t S 4 E V07 Vg1 NAT1001 Naturfag ** 56 t S 4 E V07 Vg1 NOR1204 Norsk, skriftlig 56 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 NOR1205 Norsk, muntlig H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 KRO1001 Kroppsøving 56 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Skolenummer for den enheten som foretar realkompetansevuerderingen Vg1 HSF1001 Helsefremmende arbeid 197 t E tom GK R H09 FAM18 Realkompetansevurdert Vg1 HSF1002 Kommunikasjon og samhandling 140 t E tom GK R H09 FAM18 Realkompetansevurdert Vg1 HSF1003 Yrkesutprøvelse 140 t E tom GK R H09 FAM18 Realkompetansevurdert Vg1 PFOxxxx Prosjekt til fordypning 168 t E tom F R * H09 FAM03 Pga praksis (OBS! Se kommentar øvert på arket) HSBUA2--- Barne- og ungdomsarbeiderfag R * Ikke helt avklart hvilken fagstatus som blir riktig å benytte her. B Vg2 ENG1003 Engelsk ** 56 t S 3 E V08 Vg2 ENG1103 Engelsk, muntlig ** E 4 E V08 Vg2 NOR1206 Norsk, skriftlig ** 56 t S 4 E V08 Vg2 NOR1207 Norsk, muntlig ** S 4 E V08 Vg2 SAF1001 Samfunnsfag ** 84 t S 5 E V08 Vg2 KRO1002 Kroppsøving ** 56 t S 5 E V08 Skolenummer for den skolen hvor Vg2 ble tatt Vg2 BUA2001 Helsefremmende arbeid 140 t S 4 V H10 Vg2 BUA2002 Kommunikasjon og samhandling 140 t S 6 V H10 Vg2 BUA2003 Yrkesutprøvelse 197 t S 5 V H10 Vg2 BUA2004 Tverrfaglig eksamen E P 4 V H10 Skolenummer for skolen hvor opplæringen blir gitt Vg2 PFOxxxx Prosjekt til fordypning 253 t E tom F R * H10 FAM03 Pga praksis (OBS! Se kommentar øvert på arket) * et blir summert med timetallet på Vg2 når Vg2 fagkoden skal ut på Barne- og ungdomsarbeiderfaget, praksiskandidat (Ved utskriving av vitnemål vil programområdekode HSBUA3----og teksten Barne- og ungdomsrabeiderfaget komme automatisk. Koden med Y i 7. posisjon registreres pga og i forhold til fag-/svenneprøven.) Skriftlig eksamen på Vg3 Skolenummer for privatist-/eksamensenheten BUA3102 Skriftlig eksamen (på Vg3) tom E S 5 P V11 H Blir registrert på privatist-/eksamensenheten når kandidaten meldes opp til eksamen Fagprøve (evt svenneprøve for andre fag) BUA3001 Fagprøve (evt. svenneprøve for andre fag) tom E tom B H11 FAM27 eller FAM28 Blir registrert på fagopplæringskontoret når kandidaten melder seg opp til fag-/svenneprøven Skolenummer for fagopplæring (xx000) eller annen enhet som har dette ansvaret Fagprøve (FAM27) Svenneprøve (FAM28) B Før kandidaten kan meldes opp til fag-/svenneprøven må den teoretiske eksamen være bestått. I Vigo (på skillekortet Prøver i o2s001 Vedlikehold personoppl ) legges inn Bestått i feltet Teori. Når fag-/svenneprøven er gjennomført blir også resultatet for den praktiske prøven lagt inn i Vigo. Det skal føres VMM31 Bestått fagopplæring <dd.mm.åååå> NB!! Det skal ikke føres karakter i orden og adferd, eller føres fravær for elever i opplæring som er organisert spesielt for voksne. Se skriv fra Udir "Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet", side 7 ** Fagene skal ligge i Vigo fra tidligere skoleår med skolenummer og programområdekode fra tidligere Vg1 og Vg2 i Kunnskapsløftet. Ved utskriving av vitnemål må fagopplæringskontoret legge inn evt. ny programområdekode og tilhørende FAM-koder på aktuelle fag.

15 PRAKSISKANDIDAT MED GK OG VK1 fra R94 SOM FÅR FAG-/SVENNEBREV MED VITNEMÅL Kandidaten har GK helse- og sosialfag og VKI Barne- og undgdomsarbeider fra Reform 94 og trenger ikke opplæring i Vg1 og Vg2 i Kunnskapsløftet. Kandidaten melder seg opp som privatist til skriftlig eksamen på Vg3 og til fag-/svenneprøve R94GK1---- R94VKI---- Reform 94 grunnkurs for Vg1 Reform 94 VKI for Vg2 Barne- og ungdomsarbeiderfaget, praksiskandidat Prosjekt til fordypning Føringsskrivet pkt Praksiskandidater: Praksiskandidater har relevant praksis i lærefaget og vil derfor oppfylle kriteriene for å få fritak fra prosjekt til fordypning som privatist. Se omtale under prosjekt til fordypning punkt 9.4 om hvordan dere skal føre dette. Føringsskrivet pkt Prosjekt til fordypning: Dere skal føre "Fritatt" i rubrikken for eksamenskarakter og FAM03 "jf vedlegg" for privatister som oppfyller kravene til prosjekt til fordypning ved å dokumentere praksis i et relevant yrkesfag. Det står også: Dere skal ikke føre slik fagmerknad og ha slike vedlegg når dere fører vitnemål. skal være det året faget ble tatt. Ark: Eks7 Kar.temin Eksamensform FAM Merknad Fullførtkode R94GK1---- Reform 94 grunnkurs (istedenfor Vg1) B Skolenummer for den skolen hvor GK i R94 ble tatt Vg1 ENG1001 Engelsk 84 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 MAT1001/MAT1006 Matematikk 1P-Y / Matematikk 1T-Y ** 84 t S 4 E V05 FAM13 Fag R94 - VF1320 Vg1 NAT1001 Naturfag ** 56 t S 4 E V05 FAM13 Fag R94 - VF1410 Vg1 NOR1204 Norsk, skriftlig 56 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 NOR1205 Norsk, muntlig H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 KRO1001 Kroppsøving 56 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Skolenummer for den enheten som gir fritaket eller fagopplæringskontoret (xx000) når dokumentasjonen skal skrives ut Vg1 HSF1001 Helsefremmende arbeid 197 t S F R H11 FAM01 Fritatt for opplæring Vg1 HSF1002 Kommunikasjon og samhandling 140 t S F R H11 FAM01 Fritatt for opplæring Vg1 HSF1003 Yrkesutprøvelse 140 t S F R H11 FAM01 Fritatt for opplæring Vg1 PFOxxxx Prosjekt til fordypning 168 t E tom F R * H11 FAM03 Pga praksis (OBS! Se kommentar øvert på arket) Uspesifiserte programfag UPF9405 Uspesifisert programfag S 4 V05 FAM13 Fag R94 HS1010 UPF9441 Uspesifisert programfag S 4 V05 FAM13 Fag R94 HS1020 UPF9460 Uspesifisert programfag S 4 V05 FAM13 Fag R94 HS1030 UPF9402 Uspesifisert programfag S D V05 FAM13 Fag R94 VF0100 UPF9400 Tverrfaglig eksamen E S 5 V05 FAM13 Fag R94 HS1999 R94VKI---- Reform 94 VKI (istedenfor Vg2) B Skolenummer for den skolen hvor VKI i R94 ble tatt Vg2 ENG1003 Engelsk ** 56 t S 3 E V06 FAM13 Fag R94 - VF2210 Vg2 ENG1103 Engelsk, muntlig ** Er kode for muntlig eksamen. Vg2 NOR1206 Norsk, skriftlig ** 56 t S 4 E V06 FAM13 Fag R94 - VF2010 Vg2 NOR1207 Norsk, muntlig ** S 4 E V06 FAM13 Fag R94 - VF2015 Vg2 SAF1001 Samfunnsfag ** 84 t S 5 E V06 FAM13 Fag R94 - VG2500 Vg2 KRO1002 Kroppsøving ** 56 t S 3 E V06 FAM13 Fag R94 - VF2900 Skolenummer for den enheten som gir fritaket eller fagopplæringskontoret (xx000) når dokumentasjonen skal skrives ut Vg2 BUA2001 Helsefremmende arbeid 140 t S F R H11 FAM01 Fritatt for opplæring Vg2 BUA2002 Kommunikasjon og samhandling 140 t S F R H11 FAM01 Fritatt for opplæring Vg2 BUA2003 Yrkesutprøvelse 197 t S F R H11 FAM01 Fritatt for opplæring Vg2 PFOxxxx Prosjekt til fordypning 253 t E tom F R * H11 FAM03 Pga praksis (OBS! Se kommentar øvert på arket) Uspesifiserte programfag UPF9403 Uspesifisert programfag S 4 V06 FAM13 Fag R94 HS2220 UPF9413 Uspesifisert programfag S 4 V06 FAM13 Fag R94 HS2210 UPF9407 Uspesifisert programfag S 4 V06 FAM13 Fag R94 HS2230 UPF9451 Uspesifisert programfag S 4 V06 FAM13 Fag R94 HS2240 UPF9412 Uspesifisert programfag S D V06 FAM13 Fag R94 VF0200 UPF9500 Tverrfaglig eksamen E S 5 V06 FAM13 Fag R94 HS2299 * et blir summert med timetallet på Vg2 når Vg2 fagkoden skal ut på

16 Barne- og ungdomsarbeiderfaget, praksiskandidat (Ved utskriving av vitnemål vil programområdekode HSBUA3----og teksten Barne- og ungdomsrabeiderfaget komme automatisk. Koden med Y i 7. posisjon registreres pga og i forhold til fag-/svenneprøven.) Skriftlig eksamen på Vg3 Skolenummer for privatist-/eksamensenheten BUA3102 Skriftlig eksamen (på Vg3) tom E S 5 P V11 H Blir registrert på privatist-/eksamensenheten når kandidaten meldes opp til eksamen Ark: Eks7 Fagprøve (evt svenneprøve for andre fag) BUA3001 Fagprøve (evt. svenneprøve for andre fag) tom E tom B H11 FAM27 eller FAM28 Blir registrert på fagopplæringskontoret når kandidaten melder seg opp til fag-/svenneprøven Skolenummer for fagopplæring (xx000) eller annen enhet som har dette ansvaret Fagprøve (FAM27) Svenneprøve (FAM28) B Før kandidaten kan meldes opp til fag-/svenneprøven må den teoretiske eksamen være bestått. I Vigo (på skillekortet Prøver i o2s001 Vedlikehold personoppl ) legges inn Bestått i feltet Teori. Når fag-/svenneprøven er gjennomført blir også resultatet for den praktiske prøven lagt inn i Vigo. Det skal føres VMM31 Bestått fagopplæring <dd.mm.åååå> NB!! Det skal ikke føres karakter i orden og adferd, eller føres fravær for elever i opplæring som er organisert spesielt for voksne. ** Fagene skal ligge i Vigo fra tidligere skoleår med skolenummer og kurskode/fagkode fra Reform 94. Ved utskriving av vitnemål må fagopplæringskontoret legge inn programområde- og fagkodene for Kunnskapsløftet med tilhørende FAM-koder.

17 LÆRLING MED FULL OPPLÆRING I BEDRIFT (KOMBINASJON AV REALKOMPETANSEVURDERING OG OPPLÆRING) MED VITNEMÅL Ark: Eks 8 Lærling som har full opplæring i bedrift. Kandidaten er realkompetansevurdert i programfagene på Vg1. Lærebedriften melder lærlingen opp som privatist til skriftlig eksamen på Vg3 og til fag-/svenneprøve. (Forskriften til opplæringsloven 3-54, 6. ledd). HSHSF1---- HSBUA2--- HSBUA3G--- Helse- og sosialfag Barne- og ungdomsarbeiderfag Barne- og ungdomsarbeiderfaget, full opplæring i bedrift skal være det året faget ble tatt. Kar.termin Eksamensform FAM Merknad Fullførtkode HSHSF1---- Helse- og sosialfag B Skolenummer for den skolen hvor Vg1 ble tatt Vg1 ENG1001 Engelsk 84 t H2 4 E Får opplæring på skole - Faget og karakteren skal ikke med på vitnemålet (H2) Vg1 MAT1001/MAT1006 Matematikk 1P-Y / Matematikk 1T-Y 84 t S 4 E V08 Får opplæring på skole Vg1 NAT1001 Naturfag 56 t S 4 E V08 Får opplæring på skole Vg1 NOR1204 Norsk, skriftlig 56 t H2 3 E Får opplæring på skole - Faget og karakteren skal ikke med på vitnemålet (H2) Vg1 NOR1205 Norsk, muntlig H2 4 E Får opplæring på skole - Faget og karakteren skal ikke med på vitnemålet (H2) Vg1 KRO1001 Kroppsøving 56 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til lærlinger med full opplæring i bedrift Skolenummer for den enheten som foretar realkompetansevuerderingen Vg1 HSF1001 Helsefremmende arbeid 197 t E tom GK R V08 FAM18 Realkompetansevurdert (Kan gi fratrekk i læretiden) Vg1 HSF1002 Kommunikasjon og samhandling 140 t E tom GK R V08 FAM18 Realkompetansevurdert (Kan gi fratrekk i læretiden) Vg1 HSF1003 Yrkesutprøvelse 140 t E tom GK R V08 FAM18 Realkompetansevurdert (Kan gi fratrekk i læretiden) Vg1 PFOxxxx Prosjekt til fordypning 168 t S F R * V08 FAM38 Lærling med fritak pga opplæring i bedrift HSBUA2--- Barne- og ungdomsarbeiderfag B Skolenummer for skolen hvor opplæringen blir gitt Vg2 ENG1003 Engelsk 56 t S 3 E V09 Får opplæring på skole Vg2 ENG1103 Engelsk, muntlig E M 4 E V09 Får opplæring på skole Vg2 NOR1206 Norsk, skriftlig 56 t S 4 E V09 Får opplæring på skole Vg2 NOR1207 Norsk, muntlig S 4 E V09 Får opplæring på skole Vg2 SAF1001 Samfunnsfag 84 t S 5 E V09 Får opplæring på skole Vg2 KRO1002 Kroppsøving 56 t S F F V10 FAM01 Skolenummer for fagopplæring (xx000) eller annen enhet som har dette ansvaret Vg2 BUA2001 Helsefremmende arbeid 140 t S F R * V10 FAM38 Lærling med fritak pga opplæring i bedrift Vg2 BUA2002 Kommunikasjon og samhandling 140 t S F R * V10 FAM38 Lærling med fritak pga opplæring i bedrift Vg2 BUA2003 Yrkesutprøvelse 197 t S F R * V10 FAM38 Lærling med fritak pga opplæring i bedrift Vg2 BUA2004 Tverrfaglig eksamen Skal ikke registreres i forhold til lærlinger med full opplæring i bedrift Vg2 PFOxxxx Prosjekt til fordypning 253 t S F R * V10 FAM38 Lærling med fritak pga opplæring i bedrift * et blir summert med timetallet på Vg2 når Vg2 fagkoden skal ut på HSBUA3G--- Barne- og ungdomsarbeiderfaget, full opplæring i bedrift (Ved utskriving av vitnemål vil programområdekode HSBUA3----og teksten Barne- og ungdomsrabeiderfaget komme automatisk. Koden med G i 7. posisjon registreres pga og i forhold til fag-/svenneprøven.) Skriftlig eksamen på Vg3 Skolenummer for privatist-/eksamensenheten BUA3102 Skriftlig eksamen (på Vg3) tom E S 5 P H10 H Blir registrert på privatist-/eksamensenheten når kandidaten meldes opp til eksamen Fagprøve (evt svenneprøve for andre fag) BUA3001 Fagprøve (evt. svenneprøve for andre fag) tom E tom B H11 FAM27 eller FAM28 Blir registrert på fagopplæringskontoret når kandidaten melder seg opp til fag-/svenneprøven Skolenummer for fagopplæring (xx000) eller annen enhet som har dette ansvaret Fagprøve (FAM27) Svenneprøve (FAM28) R * Ikke helt avklart hvilken fagstatus som blir riktig å benytte her. B Før kandidaten kan meldes opp til fag-/svenneprøven må den teoretiske eksamen være bestått. I Vigo (på skillekortet Prøver i o2s001 Vedlikehold personoppl ) legges inn Bestått i feltet Teori. Når fag-/svenneprøven er gjennomført blir også resultatet for den praktiske prøven lagt inn i Vigo. Det skal føres VMM31 Bestått fagopplæring <dd.mm.åååå> NB!! Det skal ikke føres karakter i orden og adferd, eller føres fravær for elever i opplæring som er organisert spesielt for voksne. Se skriv fra Udir "Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet", side 7

18 LÆRLING MED FULL OPPLÆRING I BEDRIFT (KOMBINASJON AV REALKOMPETANSEVURDERING OG OPPLÆRING) MED VITNEMÅL Lærling som har full opplæring i bedrift. Kandidaten er realkompetansevurdert i programfagene på Vg1. Kandidaten har karakteren 1 i naturfag og samfunnsfag. Lærebedriften melder lærlingen opp som privatist til skriftlig eksamen på Vg3 og til fag-/svenneprøve. (Forskriften til opplæringsloven 3-54, 6. ledd) Prosjekt til fordypning Føringsskrivet pkt Praksiskandidater: Praksiskandidater har relevant praksis i lærefaget og vil derfor oppfylle kriteriene for å få fritak fra prosjekt til fordypning som privatist. Se omtale under prosjekt til fordypning punkt 9.4 om hvordan dere skal føre dette. Føringsskrivet pkt Prosjekt til fordypning: Dere skal føre "Fritatt" i rubrikken for eksamenskarakter og FAM03 "jf vedlegg" for privatister som oppfyller kravene til prosjekt til fordypning ved å dokumentere praksis i et relevant yrkesfag. Det står også: Dere skal ikke føre slik fagmerknad og ha slike vedlegg når dere fører vitnemål. Ark: Eks 9 HSHSF1---- HSBUA2--- HSBUA3G--- Helse- og sosialfag Barne- og ungdomsarbeiderfag Barne- og ungdomsarbeiderfaget, full opplæring i bedrift skal være det året faget ble tatt. Kar.termin Eksamensform statistikk til HSHSF1---- Helse- og sosialfag I Skolenummer for skolen hvor opplæringen blir gitt på Vg1 Vg1 ENG1001 Engelsk 84 t H2 4 E Får opplæring på skole - Faget og karakteren skal ikke med på vitnemålet Vg1 MAT1001/MAT1006 Matematikk 1P-Y / Matematikk 1T-Y 84 t S 4 E V08 Får opplæring på skole Vg1 NAT1001 Naturfag 56 t S 1 E V08 FAM37 Får opplæring på skole. Har fått karakteren 1 i faget, men får vitnemål i forhold til forskriften 3-44 Vg1 NOR1204 Norsk, skriftlig 56 t H2 3 E Får opplæring på skole - Faget og karakteren skal ikke med på vitnemålet Vg1 NOR1205 Norsk, muntlig H2 4 E Får opplæring på skole - Faget og karakteren skal ikke med på vitnemålet Vg1 KRO1001 Kroppsøving 56 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til lærlinger med full opplæring i bedrift Skolenummer for den enheten som foretar realkompetansevuerderingen Vg1 HSF1001 Helsefremmende arbeid 197 t E tom GK R V08 FAM18 Realkompetansevurdert (Kan gi fratrekk i læretiden) Vg1 HSF1002 Kommunikasjon og samhandling 140 t E tom GK R V08 FAM18 Realkompetansevurdert (Kan gi fratrekk i læretiden) Vg1 HSF1003 Yrkesutprøvelse 140 t E tom GK R V08 FAM18 Realkompetansevurdert (Kan gi fratrekk i læretiden) Vg1 PFOxxxx Prosjekt til fordypning 168 t E tom F R * V08 FAM03 Pga praksis (OBS! Se kommentar øvert på arket) FAM Fullførtkode HSBUA2--- Barne- og ungdomsarbeiderfag Skolenummer for skolen hvor opplæringen blir gitt på Vg2 Vg2 ENG1003 Engelsk 56 t S 3 E V09 Får opplæring på skole Vg2 ENG1103 Engelsk, muntlig E M 4 E V09 Får opplæring på skole Vg2 NOR1206 Norsk, skriftlig 56 t S 4 E V09 Får opplæring på skole Vg2 NOR1207 Norsk, muntlig S 4 E V09 Får opplæring på skole Vg2 SAF1001 Samfunnsfag 84 t S 1 F V09 FAM37 Får opplæring på skole. Har fått karakteren 1 i faget, men får vitnemål i forhold til forskriften 3-44 Vg2 KRO1002 Kroppsøving 56 t S F F V10 FAM01 Skolenummer for fagopplæring (xx000) eller annen enhet som har dette ansvaret Vg2 BUA2001 Helsefremmende arbeid 140 t S F R * V10 FAM38 Lærling med fritak pga opplæring i bedrift Vg2 BUA2002 Kommunikasjon og samhandling 140 t S F R * V10 FAM38 Lærling med fritak pga opplæring i bedrift Vg2 BUA2003 Yrkesutprøvelse 197 t S F R * V10 FAM38 Lærling med fritak pga opplæring i bedrift Vg2 BUA2004 Tverrfaglig eksamen Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg2 PFOxxxx Prosjekt til fordypning 253 t S F R * V10 FAM38 Lærling med fritak pga opplæring i bedrift * et blir summert med timetallet på Vg2 når Vg2 fagkoden skal ut på HSBUA3G--- Barne- og ungdomsarbeiderfaget, full opplæring i bedrift (Ved utskriving av vitnemål vil programområdekode HSBUA3----og teksten Barne- og ungdomsrabeiderfaget komme automatisk. Koden med G i 7. posisjon registreres pga og i forhold til fag-/svenneprøven.) Skriftlig eksamen på Vg3 Skolenummer for privatist-/eksamensenheten BUA3102 Skriftlig eksamen (på Vg3) tom E S 5 P H10 H Blir registrert på privatist-/eksamensenheten når kandidaten meldes opp til eksamen Fagprøve (evt svenneprøve for andre fag) BUA3001 Fagprøve (evt. svenneprøve for andre fag) tom E tom B H11 FAM27 eller FAM28 Blir registrert på fagopplæringskontoret når kandidaten melder seg opp til fag-/svenneprøven Skolenummer for fagopplæring (xx000) eller annen enhet som har dette ansvaret Fagprøve (FAM27) Svenneprøve (FAM28) R * Ikke helt avklart hvilken fagstatus som blir riktig å benytte her. B Før kandidaten kan meldes opp til fag-/svenneprøven må den teoretiske eksamen være bestått. I Vigo (på skillekortet Prøver i o2s001 Vedlikehold personoppl) legges inn Bestått i feltet Teori. Når fag-/svenneprøven er gjennomført blir også resultatet for den praktiske prøven lagt inn i Vigo. Det skal føres VMM31 Bestått fagopplæring <dd.mm.åååå> VMM14 Opplæring i programfag inngår i lærekontrakten/opplæringskontrakten NB!! Det skal ikke føres karakter i orden og adferd, eller føres fravær for elever i opplæring som er organisert spesielt for voksne.

19 VOKSEN PÅ YRKESFAGLIGE PROGRAMOMRÅDER MED 3 ÅR I SKOLE OG VITNEMÅL SOM GIR YRKESKOMPETANSE Ark: Eks 10 Kandidat som har minst 5 år allsidig yrkespraksis. Kandidaten er realkompetansevurdert i programfagene på Vg1 og delvis på Vg2 og får opplæring i resterende programfag på Vg2 og alle på Vg3. (Forskrift til opplæringsloven 1-13) Opplæringen må være et opplæringsløp spesielt for voksne Prosjekt til fordypning Føringsskrivet pkt Prosjekt til fordypning: Dere skal føre "Fritatt" i rubrikken for eksamenskarakter og FAM03 "jf vedlegg" for privatister som oppfyller kravene til prosjekt til fordypning ved å dokumentere praksis i et relevant yrkesfag. Det står også: Dere skal ikke føre slik fagmerknad og ha slike vedlegg når dere fører vitnemål. HSHSF1---- HSHES2---- HSTAN3---- Helse- og sosialfag Helseservicefag Tannhelsesekretær skal være det året faget ble tatt. Kar.termin Eksamensform FAM Fullførtkode HSHSF1---- Helse- og sosialfag B Skolenummer for den enheten hvor opplæring på Vg3 tas Vg1 ENG1001 Engelsk 84 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 MAT1001/MAT1006 Matematikk 1P-Y / Matematikk 1T-Y 84 t E tom F R H11 FAM43 Forskrift til oppl.loven 1-13 Vg1 NAT1001 Naturfag 56 t E tom F R H11 FAM43 Forskrift til oppl.loven 1-13 Vg1 NOR1204 Norsk, skriftlig 56 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 NOR1205 Norsk, muntlig H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 KRO1001 Kroppsøving 56 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Skolenummer for den enheten som foretar realkompetansevuerderingen Vg1 HSF1001 Helsefremmende arbeid 197 t E tom GK R H09 FAM18 Realkompetansevurdert Vg1 HSF1002 Kommunikasjon og samhandling 140 t E tom GK R H09 FAM18 Realkompetansevurdert Vg1 HSF1003 Yrkesutprøvelse 140 t E tom GK R H09 FAM18 Realkompetansevurdert Vg1 PFOxxxx Prosjekt til fordypning 168 t S F R H09 FAM03 Pga praksis (OBS! Se kommentar øvert på arket) HSHES2---- Helseservicefag B Skolenummer for den enheten hvor opplæring på Vg3 tas Vg2 ENG1003 Engelsk 56 t E tom F R H11 FAM43 Forskrift til oppl.loven 1-13 Vg2 NOR1206 Norsk, skriftlig 56 t E tom F R H11 FAM43 Forskrift til oppl.loven 1-13 Vg2 NOR1207 Norsk, muntlig E tom F R H11 FAM43 Forskrift til oppl.loven 1-13 Vg2 SAF1001 Samfunnsfag 84 t E tom F R H11 FAM43 Forskrift til oppl.loven 1-13 Vg2 KRO1002 Kroppsøving 56 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Skolenummer for den enheten som foretar realkompetansevuerderingen for HES2003 Skolenummer for den enheten hvor opplæring tas for resterende fag Vg2 HES2001 Helsefremmende arbied 197 t S 3 V H09 Vg2 HES2002 Kommunikasjon og samhandling 140 t S 5 V H09 Vg2 HES2003 Yrkesutprøvelse 140 t E tom GK R H09 FAM18 Realkompetansevurdert Vg2 HES2004 Tverrfaglig eksamen helseservicefag E P 5 V H09 Vg2 PFOxxxx Prosjekt til fordypning 253 t S F R H09 FAM03 Pga praksis (OBS! Se kommentar øvert på arket) HSTAN3---- Tannhelsesekretær Skolenummer for den enheten hvor opplæring tas B Vg3 KRO1003 Kroppsøving 56 t E tom F R H11 FAM43 Forskrift til oppl.loven 1-13 Vg3 TAN3001 Helsefremmende arbeid 140 t S 3 V H11 Vg3 TAN3002 Kommunikasjon og samhandling 250 t S 5 V H11 Vg3 TAN3003 Yrkesutprøvelse 426 t S 4 V H11 Vg3 TAN3004 Tverrfaglig eksamen, tannhelsesekretær E P 5 V H11 * et blir summert med timetallet på Vg2 når Vg2 fagkoden (for KRO er det Vg3) skal ut på NB!! Det skal ikke føres karakter i orden og adferd, eller føres fravær for elever i opplæring som er organisert spesielt for voksne.

20 VOKSEN PÅ YRKESFAGLIGE PROGRAMOMRÅDER MED 3 ÅR I SKOLE OG VITNEMÅL SOM GIR YRKESKOMPETANSE Ark: Eks 11 Kandidat som har minst 5 år allsidig yrkespraksis. Kandidaten er realkompetansevurdert i programfagene på Vg1 og Vg2, og får opplæring på Vg3 (Forskrift til opplæringsloven 4-13). (Forskrift til opplæringsloven 1-13) Opplæringen må være et opplæringsløp spesielt for voksne Prosjekt til fordypning Føringsskrivet pkt Prosjekt til fordypning: Dere skal føre "Fritatt" i rubrikken for eksamenskarakter og FAM03 "jf vedlegg" for privatister som oppfyller kravene til prosjekt til fordypning ved å dokumentere praksis i et relevant yrkesfag. Det står også: Dere skal ikke føre slik fagmerknad og ha slike vedlegg når dere fører vitnemål. HSHSF1---- HSHES2---- HSTAN3---- Helse- og sosialfag Helseservicefag Tannhelsesekretær skal være det året faget ble tatt. Kar.termin Eksamensform FAM Fullførtkode HSHSF1---- Helse- og sosialfag B Skolenummer for den enheten hvor opplæring på Vg3 tas Vg1 ENG1001 Engelsk 84 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 MAT1001/MAT1006 Matematikk 1P-Y / Matematikk 1T-Y 84 t E tom F R H11 FAM43 Forskrift til oppl.loven 1-13 Vg1 NAT1001 Naturfag 56 t E tom F R H11 FAM43 Forskrift til oppl.loven 1-13 Vg1 NOR1204 Norsk, skriftlig 56 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 NOR1205 Norsk, muntlig H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Vg1 KRO1001 Kroppsøving 56 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Skolenummer for den enheten som foretar realkompetansevuerderingen Vg1 HSF1001 Helsefremmende arbeid 197 t E tom GK R H09 FAM18 Realkompetansevurdert Vg1 HSF1002 Kommunikasjon og samhandling 140 t E tom GK R H09 FAM18 Realkompetansevurdert Vg1 HSF1003 Yrkesutprøvelse 140 t E tom GK R H09 FAM18 Realkompetansevurdert Vg1 PFOxxxx Prosjekt til fordypning 168 t E tom F R H09 FAM03 Pga praksis (OBS! Se kommentar øvert på arket) HSHES2---- Helseservicefag B Skolenummer for den enheten hvor opplæring på Vg3 tas Vg2 ENG1003 Engelsk 56 t E tom F R H11 FAM43 Forskrift til oppl.loven 1-13 Vg2 NOR1206 Norsk, skriftlig 56 t E tom F R H11 FAM43 Forskrift til oppl.loven 1-13 Vg2 NOR1207 Norsk, muntlig E tom F R H11 FAM43 Forskrift til oppl.loven 1-13 Vg2 SAF1001 Samfunnsfag 84 t E tom F R H11 FAM43 Forskrift til oppl.loven 1-13 Vg2 KRO1002 Kroppsøving 56 t * H2 Skal ikke registreres i forhold til voksne Skolenummer for den enheten som foretar realkompetansevuerderingen Vg2 HES2001 Helsefremmende arbied 197 t E tom GK R H09 FAM18 Realkompetansevurdert Vg2 HES2002 Kommunikasjon og samhandling 140 t E tom GK R H09 FAM18 Realkompetansevurdert Vg2 HES2003 Yrkesutprøvelse 140 t E tom GK R H09 FAM18 Realkompetansevurdert Vg2 HSF2004 Tverrfaglig eksamen helseservicefaget E tom GK R H09 FAM18 Realkompetansevurdert Vg2 PFOxxxx Prosjekt til fordypning 253 t E tom F R H09 FAM03 Pga praksis (OBS! Se kommentar øvert på arket) HSTAN3---- Tannhelsesekretær Skolenummer for den enheten hvor opplæring tas B Vg3 KRO1002 Kroppsøving 56 t E tom F R H11 FAM43 Forskrift til oppl.loven 1-13 Vg3 TAN3001 Helsefremmende arbeid 140 t S 3 V H11 Vg3 TAN3002 Kommunikasjon og samhandling 250 t S 5 V H11 Vg3 TAN3003 Yrkesutprøvelse 426 t S 4 V H11 Vg3 TAN3004 Tverrfaglig eksamen, tannhelsesekretær E P 5 V H11 * et blir summert med timetallet på Vg2 når Vg2 fagkoden (for KRO er det Vg3) skal ut på NB!! Det skal ikke føres karakter i orden og adferd, eller føres fravær for elever i opplæring som er organisert spesielt for voksne.

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 GENERELL NFORASJON Oppdatert 25.04.2013 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode

Detaljer

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE

Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE Utdrag fra FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVA SÆRSKILTE REGLER FOR FAGOPPLÆRINGA FAG- OG SVENNEPRØVE VII. Særskilde føresegner for fag-/sveineprøva og kompetanseprøva Heile kapittel 3 endra ved forskrift 1 juli

Detaljer

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver

Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Forskrift til opplæringslova Særskilte regler for fag- og svenneprøver Utdanningsavdelingen Fagopplæring 3-48. Fag- og sveineprøve Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir gjennomført

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724. Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring http://www.lovdata.no/for/sf/kd/xd-20060623-0724.html#map004 I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST

Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST Hva er nytt? Kan lovendringer være drivkraft for utvikling? LOV- OG FORSKRIFTSENDRING FRA 1. AUGUST NOEN ENDRINGER/PRESISERINGER I LOVEN 8-2. Organisering av elevane i klassar eller basisgrupper I

Detaljer

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011

Gjeldende per 15.10.2009. Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 3 Gjeldende per 15.10.2009 Ditt valg! Videregående opplæring 2010 2011 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 06.02.2012 Sist oppdatert 30.04.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/4199 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.05.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål Høsten 2013: Kommentarer og spørsmål til brev om «Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet», datert 14.12.2012 (sist oppdatert 14.05.2013) Udir Føring av VM/KB

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.01.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/50 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av vitnemål

Detaljer

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring

Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring Kapittel 3. Individuell vurdering i grunnskolen og i vidaregåande opplæring I. Generelle føresegner 3-1. Rett til vurdering Elevar i offentleg grunnskoleopplæring og elevar, lærlingar og lærekandidatar

Detaljer

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13." Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16.

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13. Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16. Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 10. oktober 2014 Udir Føring av VM/KB (Brev av Kommentar/spørsmål 27.01.2014) 1. Pkt. 1.1 Vitnemål, siste avsnitt " Vitnemålet skal vise både standpunktkarakterer

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning Registrering av elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP. Disse eksemplene er tenkt som en veiledning for fylkene og skolene, i forhold til registrering i de skolesystemene, for å få riktig

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE Revidert januar 2012 ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 1 Ansvarsfordeling 1 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Første side Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Vitnemål Kompetansebevis med skolegang etter KL For utstedelse av kompetansebevis, start fra side 8 pkt 24. Et kompetansebevis

Detaljer

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01

Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Inntak ORIENTERINGSMØTET 14.01 Noen aktuelle presiseringer i forhold til ny forskrift til opplæringslova kapittel 6 Jeg redigerte bort det som ikke er så aktuelt for dere.. Søknadsfrister unntak Søkjarar

Detaljer

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com Rådgiverkonferanse Valgmuligheter og regelverk 14 des 2011 i Bodø Foto: Crestock.com En rettelse etter 14 des Jeg kom antakelig i skade for å si at minoritetsspråklige på studieforberedende kunne omdisponere

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Voksne i grunnskole og videregående opplæring. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Voksne i grunnskole og videregående opplæring Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæring for voksne Reguleres av opplæringsloven kapittel 4A Andre bestemmelser i opplæringsloven gjelder kun så langt

Detaljer

Forslag til forskriftsendringer med merknader

Forslag til forskriftsendringer med merknader Forslag til forskriftsendringer med merknader Forslag til endring i forskrift til opplæringsloven I forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringsloven foreslås følgende endringer: 1-12 skal lyde: 1-12

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1

Samarbeidsrutiner. Institusjon. Hjemkommune. Oppland fylkeskommune. Del 1 Håndbok for samarbeid om og tjenestetilbud til voksne døgnpasienter i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (TSB) i Oppland fylkeskommune Del 1 beskriver ansvarsfordelingen og samarbeidsrutiner

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 1 1.1 60-minutters enheter... 1 1.2 Omdisponering av

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017

Minoritetsspråklige søkere til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 til videregående opplæring skoleåret 2016-2017 Søkere med annet morsmål enn norsk og samisk, defineres som minoritetsspråklige søkere De aller fleste av søkerne med annet morsmål enn norsk, er som alle

Detaljer

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet

Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Kunnskapsløftet i vidaregåande opplæring Struktur, innhald og fleksibilitet Strukturen i vidaregåande opplæring Studiekompetanse, yrkeskompetanse eller grunnkompetanse Kunnskapsløftet Mål: at alle elevar

Detaljer

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS

HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS HAUGESUND TOPPIDRETTSGYMNAS RETNINGSLINJER FOR INDIVIDUELL VURDERING Skoleåret 2011-12 2 FORORD Formålet med retningslinjene: De skal tjene som veiledning for lærerne i vurderingsarbeidet, og de skal bidra

Detaljer

RAPPORTERING AV VOKSNE

RAPPORTERING AV VOKSNE RAPPORTERING AV VOKSNE Data på voksne elever kan komme inn i Vigo både fra de skoleadministrative systemene (Extens, SATS, TP) og fra voksensystemene (VigoVoksen eller annet voksensystem). På ssbresultat

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2013-2014, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven Vår saksbehandlere: Kjersti Botnan Larsen og Hilde Austad Vår dato: 31.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4081 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven KAPITTEL

Detaljer

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011

Samling i NAFO- skoleeiernettverket. Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Samling i NAFO- skoleeiernettverket Ingrid Stark og Hilde Austad Oslo 03.11. 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder: Regelverk knyttet til minoritetsspråklige elevers og voksnes opplæringssituasjon

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2007 2008 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2011 2012 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting av timer... 2 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent

Detaljer

ROGALAND FYLKESKOMMUNE

ROGALAND FYLKESKOMMUNE ROGALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for lokalt gitt eksamen 1 Innhold Innledning 3 Ansvarsfordeling 4 fylkeskommunens ansvar skolenes ansvar Trekkordning ved eksamen

Detaljer

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09 Extens Dokumentasjon Jens Petter Ringdal april 09 Dokumentasjon Hva vi skal gå gjennom: Dokumentasjon Kunnskapsløftet Vitnemål er dokumentasjon for: Fullført og bestått treårig opplæringsløp som gir generell

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring Vår saksbehandler: Anita Solheim og Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 27.02.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever

Detaljer

Retten til spesialundervisning

Retten til spesialundervisning Retten til spesialundervisning Elevens individuelle rett til spesialundervisning Gunda Kallestad OT/PPT Opplæringslova 5-1, første ledd Elevar som ikkje har, eller som ikkje kan få tilfredsstillande utbytte

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 10.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/4975 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til endringer i forskrift til opplæringsloven og forskrift til privatskoleloven

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova

Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova Forskrift om endring i forskrift til opplæringslova Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 27. september 2013 med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova)

Detaljer

Forskrift til opplæringslova

Forskrift til opplæringslova Forskrift til opplæringslova Fastsett av Kunnskapsdepartementet 23. juni 2006 med heimel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) 1 3, 2 2 første og femte

Detaljer

Regelverk og føringer

Regelverk og føringer Regelverk og føringer Opplæringsloven Forskrift til opplæringsloven Forskrift om inntak og formidling til videregående opplæring, Hedmark fylkeskommune (lokal forskrift) Rundskriv Veiledere Overordnede

Detaljer

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER

SØR-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE SKJETLEIN VIDEREGÅENDE SKOLE Notat: Avsluttende vurdering skoleåret 2011-2012, ELEVER Informasjon om: 1) gjennomføring av eksamen, 2) frist for klage på standpunktkarakterer og eksamenskarakterer, 3) mulighet for å søke om 10 dagers fratrekk av fravær i hht. til gitte kriterier. 4) mulighet

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING RETNINGSLINJER FOR VURDERING I ROGALAND FYLKESKOMMUNE FORORD Dette heftet «Retningslinjer for vurdering i Rogaland fylkeskommune» bygger på at kapittel 3 i forskrift til opplæringsloven gjelder hele det

Detaljer

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3

Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Informasjon om inntak til videregående opplæring 4A-3 Opplæringslova sin 4A-3: Vaksne som har fullført grunnskolen eller tilsvarande, men som ikkje har fullført vidaregåande opplæring, har etter søknad

Detaljer

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt val! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt val! Vidaregåande opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og handverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medium og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole

Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Videregående opplæring 2011 2012: Ytrebygda skole Utdanningsvalg: 1 time pr uke (aug-okt, jan+febr) Individuell rådgiving/veiledning (nov-febr) Hospitering i videregående skole: 26. oktober Yrkeslabyrinten:

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 07.06.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland

Sakkyndighet og juss. Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Sakkyndighet og juss Marit Olsen rådgiver, jurist, Fylkesmannen i Nordland Elementer fra praksis Tilfredsstillende utbytte? Skjønnsmessig Krav på et likeverdig tilbud Inkludering som prinsipp i lovverket

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2016 2017 Idrettsfag Kunst, design og arkitektur Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk / medieproduksjon

Detaljer

25.02.2015 Margareth Halle

25.02.2015 Margareth Halle 25.02.2015 Margareth Halle Kompetanse for mangfold 2015 Satsingen er rettet mot barnehager og skoler,- og skal gjennomføres som barnehage og skolebasert kompetanseutvikling. FM skal velge ut fire kommuner/fylkeskommuner

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo

Oslo kommune Utdanningsetaten. Veier til studier. Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Veier til studier Opptakskrav og søknadsprosess på videregående opplæring i Oslo Tema Komprimert løp studiespesialisering Søkere med tilsvarende fullført Vg1 og Vg2 fra utlandet 2 Komprimert løp studiespesialisering

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa

Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven. Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Utdanningsdirektoratet - forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa 1-1 Opplæringa i grunnskolen I grunnskolen skal opplæringa skal vere i samsvar med Læreplan

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Videregående opplæring organisert for voksne

Videregående opplæring organisert for voksne Videregående opplæring organisert for voksne HVEM HAR RETT TIL VIDEREGÅENDE OPPLÆRING FOR VOKSNE? Du må fylle 25 år eller mer det året du søker Du må ikke ha fullført videregående opplæring tidligere Du

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 -praktisk realfag REA3002 Biologi 2 realfag REA3003 Biologi 2 -praktisk realfag Muntlig-praktisk prøve inntil

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner som nasjonale minoriteter og (St.meld. nr. 15 (2000-2001)

jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner som nasjonale minoriteter og (St.meld. nr. 15 (2000-2001) Meral Øzerk Seniorrådgiver Elisabeth Mikkelsen Seksjonsleder Det flerkulturelle samfunnet inkluderer nordmenn som majoritetssamfunn samer som urfolk, jøder, kvener, rom, romanifolket og skogfinner som

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2013/2014 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret / Sammendrag Et gjennomgående trekk er at mange av elevene får lave karakterer i matematikk. Dette gjelder særlig fellesfaget praktisk matematikk

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE

TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE TIL DEG SOM SKAL AVLEGGE FAG-/SVENNEPRØVE Lærlinger og praksiskandidater Fag- eller svenneprøven markerer avslutningen av et godkjent utdanningsløp som i hovedmodellen

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål. Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat

Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål. Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat NVB statistikk Nesten 700.000 vitnemål fra 524 skoler! 93% vitnemål samlet

Detaljer