Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:"

Transkript

1 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av ) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og yrkeskompetanse. Kommentar/spørsmål Side 2 pkt. 1.1: Samme vitnemål kan både gi studiekompetanse og yrkeskompetanse og/eller bestått fagopplæring Sammenlignet med pkt. 2.3: Pkt. 2.3: Bare for vitnemål: Oppnådd sluttkompetanse På vitnemålet rett under oversikt over programområde/utdanningsprogram fører dere opplysninger om sluttkompetanse: - og har oppnådd generell studiekompetanse - og har oppnådd yrkeskompetanse - og har bestått fagopplæring. Dersom vitnemålet gir grunnlag for to av disse sluttkompetansene, fører dere begge. Forslag: Forslag endring pkt. 2.3: Dersom vitnemålet gir grunnlag for flere av disse sluttkompetansene, fører dere de aktuelle på vitnemålet. Dette blir lagt inn i pkt Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål utsatt prøve Forskriftens 3-35 omhandler utsatt eksamen. Andre ledd 3-35: "Dersom eleven ikke går opp til førstre etterfølgende eksamen, må han eller hun ta faget som privatist, og eventuell standpunktvurdering i faget faller bort". 1

2 I Udir Individuell vurdering gis følgende kommentar til andre ledd 3-35: I 3-35 annet ledd er det regulert at dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, faller retten til å gå opp til utsatt eksamen bort. Vedkommende mister da standpunktkarakteren i faget og må gå opp til eksamen som privatist. Dette kan også innebære at retten til førstegangsvitnemål etter 3-43 faller bort. Det understrekes at dersom eleven har dokumentert fravær til utsatt eksamen, kan eleven gis en ny utsatt eksamen, jf. over. Er det noen begrensning i forhold til hvor lenge eleven har rett til utsatt prøve for utsatt prøve så lenge eleven kan dokumentere fraværet og dokumentasjonen godkjennes og eleven da også har eventuell rett til førstegangsvitnemål? (Se Rundskriv LS under avsnitt Utfyllende opplysninger om utsatt og ny prøve, fjerde avsnitt: "Elever som har gyldig forfall til ordinær eksamen har rett til utsatt eksamen. Vedkommende går da opp som elev og beholder standpunktvurderingen. Ved utsatt eksamen i trekkfag skal faget trekkes på nytt. Det er bare utsatt eksamen til ordinær eksamen, ikke til utsatt eksamen. Møter en ikke til utsatt eksamen, må en gå opp som privatist senere." Nei, det er det ikke. LS gjelder ikke lenger. 3. Pkt. 1.5 hvem kan få hvilken type dokumentasjon Fra Føringsskrivet: "Praksiskandidater kan bare få vitnemål dersom kandidaten kan dokumentere fellesfagene som kreves for yrkesfag, jf. forskriften 3-42." Forskriftens 3-42: For å få vitnemål må alle fag og eksamenar som skal stå på vitnemålet i samsvar med læreplanverket, vere bestått, med mindre det kan gjerast unntak frå dette kravet med heimel i 1-11 til 1-13, 3-20 til 3-23, 3-44 og Spørsmål/behov for presisering i føringsskrivet: Spørsmål knyttet til begrepet "dokumentere": Voksne og privatister som følger opplæring spesielt organisert for dem kan få fritak for fellesfag jf 1-13 tredje ledd: Privatistar i yrkesfaglege utdanningsprogram som har minst 5 år allsidig yrkespraksis, eventuelt inkludert opplæring i faget, er fritekne frå kravet om fellesfag for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse. Det same gjeld vaksne som følgjer opplæring 2

3 spesielt organisert for dei, og som har minst 5 år allsidig praksis, eventuelt inkludert opplæring i faget. Føresegnene om fritak frå fellesfag for å få yrkeskompetanse gjeld ikkje krava for å få generell studiekompetanse. I dei yrkesfaga der det er knytt offentleg nasjonal eller internasjonal sertifisering til eit utferda vitnemål, kan det ikkje gjerast unntak i strid med slike sertifiseringsføresegner. Privatister og voksne som følger slik opplæring og som går opp til eksamen som praksiskandidat får fritak fra vurdering i programfag når kandidatene også oppfyller kravene til fellesfag på vitnemål: Det er ikke riktig, privatister og voksne etter 1-13 følger et yrkesfaglig skoleløp. Praksiskandidater går opp til fag- eller svenneprøven. Se mitt svar nedenfor. FAM40 Jf. oppl. 3-5 forskr FAM40 brukes for de praksiskandidatene som har bestått fellesfagene, og som skal ha et vitnemål med yrkeskompetanse. FAM40 føres ved siden av programfagene. Brukes for praksiskandidater som får fritak fra vurdering i programfag når kandidatene også oppfyller kravene til fellesfag på vitnemålet. X Vår tolkning er slik at "dokumentert" da betyr at vedkommende må ha: Blitt realkompetansevurdert i faget eller Tatt faget som elev eller privatist Fritak jf 1-13 vil ikke tilfredsstille kravet til å "dokumentere" fellesfagene og vitnemål kan da ikke skrives ut. Er det korrekt tolkning? Kan dette presiseres i føringsskrivet? 3

4 Det må ikke foretas en sammenblanding mellom praksiskandidater (oppl 3-5) og privatister og voksne etter En praksiskandidat som ikke har fellesfagene kan få utstedt et fagbrev og et kompetansebevis. En privatist eller voksen etter 1-13 som heller ikke har fellesfagene kan få utstedt et vitnemål med yrkeskompetanse gjelder kun de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som fører til yrkeskompetanse i et skoleløp uten opplæring i bedrift. Yrkeskompetansen blir da kun dokumentert i et vitnemål. 4. Pkt. 1.6 Ansvar for utstedelse av vitnemål og kompetansebevis og pkt. 7.1 Fritak (i forhold til tidligere ordninger) Fylkeskommunene og skolene får en del henvendelser fra tidligere elever/privatister som har dokumentasjon fra tidligere ordninger og som enten ønsker ny utskrift av dokumentasjon eller ønsker å få innvilget fritak på bakgrunn av tidligere bestått opplæring i faget når de skal gå videre med utdanning. Dokumentasjonen fra tidligere og eksamensprotokoller som er arkivert har sjelden oversikt over omfang. I noen tilfelle kan også eksamensprotokoller være ufullstendige. Spørsmål/kommentar: 1. Det er behov for oversikter over ulike retninger med fag og timetall slik at man kan få innvilget fritak. Finnes det noe slikt i dag eventuelt hvordan kan dette fremskaffes? 2. Dokumentasjon fra tidligere ordninger som er tapt og der det skal skrives ut ny; det finnes ikke lenger formular for utskrift av denne dokumentasjonen. Er det i orden å lage utskrift av eksamensprotokoll? 1. Nei, det finnes ikke en slik oversikt. Direktoratet vil vurdere å utarbeide en slik, men den blir ikke lagt inn i skrivet. Kommer eventuelt som et tillegg. 2. Utskrift av eksamensprotokoll er ikke godkjent dokumentasjon ved opptak til høyere utdanning. Dette vil bli presisert i skrivet. Det er presisert i skrivet hvordan dokumentasjon fra før Kunnskapsløftet skal håndteres. 5. Pkt. 2.3 Opplysning om gjennomført og bestått opplæring innledning til programområder. (og pkt. 3.3 VMM31) "På vitnemål fører dere teksten: har i <åååå> bestått. Dere fører det året det siste faget eller eksamen på vitnemålet ble gjennomført, jf. rubrikken år som fylles ut for hver fagkode på vitnemålet. I vitnemål som dokumenterer bestått fagopplæring, skal dere føre det året som dere har skrevet i VMM31." Når det er utstedt vitnemål i fagopplæring og vedkommende senere tar fag for studiekompetanse skal det i <åååå> 4

5 fortsatt stå det året som er skrevet i VMM31 eller skal <åååå> være året det siste faget eller eksamen på vitnemålet ble gjennomført? Vi mener at det året som vedkommende fullførte fagopplæringen, fortsatt skal stå oppført. Nye fag rokker ikke ved dette. For fagene som er tatt for å oppnå generell studiekompetanse, fører dere det året som faget eller eksamen ble gjennomført 6. Pkt. 2.3 Programområder og utdanningsprogram Kodeverk for utdanningsprogram og programområder: Tidligere var det publisert et skriv på som gjaldt lovlige koder på KB og VM 5 bokstaver +1 tall for nivå og fire bindestreker. Er det mulig å legge inn tekst i føringsskrivet som presiserer hvilke koder som kan benyttes på KB og VM for å avgrense disse mot de mange varianter som benyttes i Vigo inntakssystem og fagopplæring (ulike bokstaver, tall og bindestreker i de fire siste posisjoner)? Dette vil bli omtalt i føringsskrivet. 7. Pkt. 2.6 Kulepunkt: Eksamensform (se også siste punkt) I eksempel på vitnemål på Utdanningsdirektoratets hjemmeside har de fleste vitnemål og kompetansebevis stiplet linje i ubrukte rubrikker jf føringsskrivet skal rubrikken stå tom når vurdering for eksamen ikke er aktuelt. Vil eksemplene bli endret? Eksemplene vil bli gjennomgått og korrigert. 8. Pkt. 2.7 Opplysninger om fravær Vi har forstått det slik at elever som er i opplæring og som ikke har fravær i løpet av et skoleår skal ha ført 0 dager og 0 timer fravær for året (jf tidligere svar på spørsmål). Elever som har et år i utlandet vil i enkelte tilfelle ikke ha fått ført fravær på sin dokumentasjon fra utlandet. 5

6 Skal fravær føres med 0 dager og 0 timer dersom elever med ett år i utlandet ikke har fått ført fravær på denne dokumentasjonen eller skal det føres som for ubrukte rubrikker (stiplet linje)? Kan dette presiseres i føringsskrivet? Dette vil bli presisert i føringsskrivet. 9. Pkt. 2.8 Vitnemåls-- /kompetansebevisnr Fra Føringsskrivet: "Vitnemåls-/kompetansebevisnummeret skrives sammenhengende uten mellomrom. Løpenummeret genereres fortløpende og enhver endring av et vitnemål/kompetansebevis eller ny utstedelse krever et nytt nummer. Det gjelder også duplikat. Skriftstørrelse skal være 9." Spørsmål/kommentar: Jf forskrift til opplæringsloven 3-38 femte ledd: "Dersom dokumentasjonen går tapt, skal det skrivast ut ny dokumentasjon som er så identisk som råd er, men dokumentasjonen skal ikkje tilbakedaterast." Siden forskriften ikke lenger benytter uttrykket "duplikat" bør uttrykket også fjernes fra føringsskrivet. Det vil vi ikke gjøre. Det er i dag mulig å skrive ut "kopier" av tidligere utstedt vitnemål (og kompetansebevis) fra skoleadministrative system. Disse får en ny dato men beholder samme vitnemålsnummer/kompetansebevisnummer. Vitnemålene er tidligere importert til Samordna opptak NVB. Ved utskrift av samme vitnemål på senere tidspunkt vil kontroller og kontroll-motor avgjøre om nytt VM blir godkjent og importert til NVB. Det kan være uheldig. Forslag: Teksten endres slik at det blir gjort mulig å skrive ut kopi av tidligere vitnemål/kompetansebevis med samme vitnemålsnummer/kompetansebevisnummer (uten at disse må eksporteres/importeres til NVB på nytt). Når det ikke er mulig å skrive ut kopi skal det skrives ut ny dokumentasjon som er så identisk som råd er (f.eks. dersom det ikke er mulig å skrive ut kopi eller det har blitt ny rektor og det er behov for nye underskrifter etc.) 6

7 Nytt vitnemål skal ha nytt vitnemålsnummer. Et duplikat skal ikke ha det. 10. Pkt. 2.8 Vitnemålsmerknader og underskrift Det kreves to underskrifter på papir-vitnemålene. Hva kreves for elektroniske vitnemål som går til NVB Samordna opptak? Ikke noe krav om elektronisk signatur. 11. Pkt. 3 Merknader til VM og KB Fra Føringsskrivet: "Det er bare plass til én fagmerknad pr fag/fagkode. Dersom dere iht. retningslinjene skal føre flere fagmerknader på samme fag/fagkode, fører dere den fagmerknaden som har betydning for poengberegning ved inntak til neste årstrinn eller høyere utdanning. For øvrig fører dere den fagmerknaden dere mener gir den viktigste informasjon til mottakere/lesere av dokumentet. I tillegg fører dere VMM23 Se vedlegg. I vedlegget opplyser dere om innholdet i den fagmerknaden som dere ikke fikk ført, og hvilket fag og fagkode dette gjelder." Spørsmål/kommentar: I tilfelle som over føres ytterligere fagmerknader i vedlegg (VMM23) og FAM-kode benyttes i forhold til poengberegning høyere nivå. Som oftest vil dokumentasjon (KB/VM) skrives ut som sluttdokumentasjon (Vg2 yrkesfag og Vg3 st.spes). Det betyr at det ikke er mulig å oppnå full sammenheng mellom føringsregler og overføringer til Vigo. Dette er det vanskelig å få gjort noe med. 12. Pkt. 4 Programområder Elever fra ungdomstrinnet som tar fag fra videregående nivå skal også ha utskrevet dokumentasjon - kompetansebevis. I håndboken for skoleadministrative system fra Vigo IKS er det anført at programområdekode som skal benyttes er: GSGSK0VG--. 7

8 Vil Utdanningsdirektoratet ta inn tekst om bruk av programområdekode i slike tilfelle? Ja, som overskrift. 13. Pkt. 4.1,4.2 og 4.3 Elev med Vg1 og Vg2 yrkesfag som tar fagopplæring og som får vitnemål og senere tar fag for studiekompetanse. Spørsmål og forslag: Er det korrekt å føre dette slik: Utdanningsprogram Vg1 yrkesfag Programområde for Vg2 yrkesfag, Programområde for Vg3 fagopplæring Tekst om at: og har bestått fagopplæring og har oppnådd generell studiekompetanse" Skal det føres VMM32 i så fall hvilket programområde skal føres i og med at PBPBY4---- ikke er et programområde (ihht tilbudsstrukturen). Foreslår at det ikke føres VMM32 i disse tilfellene det bør være nok med å ha med tekst om at det er oppnådd generell studiekompetanse. Foreslår at samme føring gjøres for elever med Vg1, Vg2 og Vg3 yrkesfag med vitnemål som tar six-pack. Det føres: Utdanningsprogram Vg1 yrkesfag Programområde for Vg2 yrkesfag, Programområde for Vg3 fagopplæring Tekst: "og har bestått fagopplæring og har oppnådd generell studiekompetanse" Ingen vitnemålsmerknad 14. Pkt. 5.2, 5.4 og 7.4 Andre Fra pkt. 5.2:.."I noen tilfeller er andre uttrykk også direkte hjemlet i forskrift til opplæringsloven. De andre uttrykkene 8

9 vurderingsuttrykk og Fritak fra vurdering med karakter. er."deltatt"/"ikke deltatt" Fra pkt. 5.4: "kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kompetansen i et fag. I slike tilfeller fører dere "IV" (ikke vurderingsgrunnlag)." Fra pkt. 7.4: " fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. I slike tilfeller fører dere "Deltatt" i rubrikk for.". Når benyttes "Ikke deltatt" og når benyttes "IV" i tilfelle der det er gitt fritak for vurdering i skriftlig sidemål? - Når faget ikke skal vurderes med karakter vil det allikevel være slik at det skal skilles mellom vurdering bestått og vurdering ikke bestått (Ikke deltatt?)? - Dersom eleven har stort fravær eller av andre særlige grunner ikke har vurderingsgrunnlag i skriftlig sidemål (der det er gitt fritak for vurdering med karakter) vil da vurderingsuttrykk bli "IV"? Når eleven ikke skal vurderes med karakter kan det ikke skilles mellom bestått/ikke bestått. 15. Pkt. 5.4 Ikke grunnlag for vurdering i fag Hvordan kan det oppstå en situasjon med hvor læreren ikke har vurderingsgrunnlag når eleven ikke skal ha vurdering med karakter? Vurderingsuttrykket Ikke deltatt brukes ikke. Vil det være mulig å få med at en eventuell eksamenskarakter vil falle bort dersom "IV" blir stående etter eventuell klagebehandling? Nei. 16. Pkt. 5.5 Når faget ikke er bestått føring Utdanningsdirektoratet har gitt informasjon til et fylke at det i fag der det settes "Deltatt" skal det settes IV dersom det 9

10 ikke er grunnlag for å sette karakter (f.eks. pga stort fravær). I hvilke tilfelle skal det settes "ikke bestått" IB og "ikke deltatt" ID? Se svar spørsmål Pkt. 6.1 Eksamensform I tillegg til eksamensformene som er oppgitt i pkt. 6.1 oppgis det at rubrikk for eksamensform i enkelte tilfelle ikke skal fylles ut eller at den skal inneholde stiplet linje. Kommentar: Eksamensform bør alltid fylles ut enten med aktuell eksamensform eller med -- (stiplet linje) av hensyn til kvalitetssikring. Følgende avsnitt i føringsskrivet behandler eksamensform tom: 2.6 avsnitt om Eksamensform 5.3 Realkompetanse 5.8 Høyeste nivå for privatister 6.1 Eksamensform 6.7 Generell dispensasjon ved streiken i 2008 og Generelt om fritak for elever 7.5 Fritak for privatister og voksne 13.3 avsnitt om Ulik vurderingsordning i R94 og Kunnskapsløftet 13.4 avsnitt om Bestått grunnkurs og VKI i R94 Se side seks i grunnskoleskrivet. Vi vil påse at det blir likt og konsekvent bruk av dette (stiplet linje) i skrivene. 18. Pkt. 7.1 Generelt om fritak for elever/pkt. 7.6 IB - International Baccalaureate 10

11 Fritak opplæring utland Elever med IB (enkeltfag eller år) hvilke retningslinjer skal benyttes når disse ønsker et kompetansebevis/vitnemål? Hvordan føres fagene hvilke fagmerknader og eventuelt vitnemålsmerknader skal benyttes? Det finnes ikke direkte bestemmelser i opplæringsloven som regulerer IB-tilbud gitt av fylkeskommunene. De vitnemålskravene som er fastsatt i forskrift til opplæringsloven, herunder 3-42 andre ledd, gjelder vitnemål etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet ikke IB Diploma. IB-elever kan likevel søke om å få godkjent fag etter ny (og pkt. 9.3) Fritak "Rektor kan etter søknad innvilge fritak fra opplæring i fag som inngår i fagfordelingen, dersom eleven tidligere har bestått det samme faget eller har bestått likeverdig eller mer omfattende opplæring i faget (uavhengig av tid og sted). Dere fører i slike tilfeller Fritatt i rubrikken for standpunktkarakter og dere fører FAM01 Fritatt fra opplæring. Dere fyller ikke ut eksamensformen (tom). Vi viser til omtalen av overgangsordninger i pkt. 13 der det framgår i hvilke tilfeller dere kan føre faget med karakter istedenfor Fritatt. Vi viser også til omtale av kryssløp og omvalg i punkt 9.3." Vil det være mulig å endre teksten slik at et slikt fag føres med karakter så sant det er samme faget? Eksempel: Elev som går Vg1 Studiespesialiserende og som gjør omvalg til Vg1 Musikk, dans og drama (studiespesialiserende retning) her vil det være naturlig at eleven eventuelt får innvilget fritak fra opplæring i fellesfagene og at disse føres på dokumentasjonen med karakter. Ja, føringsskrivet blir endret. 20. Pkt. 7.3 Fritak for opplæring i kroppsøving. Forskriftens 1-12 er endret fra Elever kan jf forskriften innvilges fritak fra opplæring i kroppsøving. Spøsmål: Skal et slikt fritak føres med karakter i rubrikk for standpunktkarakter med "Fritatt" og FAM01? Kan dette i så fall tas inn i føringsskrivet? 11

12 Ja, dette tas inn i føringsskrivet. Bestemmelsen om fritak fra opplæring i kroppsøvingsfaget er endret. Vilkårene for å få innvilget fritak fra opplæring i kroppsøving er videreført, men virkeområdet er utvidet. Skillet mellom praktisk og teoretisk del i faget kroppsøving er fjernet. Det vil derfor komme en ny FAM her. Fritak fra opplæring i kroppsøving vil føre til et redusert timetall i henhold til fag- og timefordelingen i læreplanverket. Det må i slike tilfeller søkes om dispensasjon fra kravet til antall timer i læreplanverket. Se punkt 12.1 om dispensasjoner. 21. Pkt. 7.3 Nye koder kroppsøving Bør det lages nytt eksempel som følge av at koder for kroppsøving er endret? Det blir laget ny FAM. 22. Pkt. 7.5 Fritak for privatister og voksne "Privatister og voksne som følger opplæring særskilt organisert for dem, er fritatt fra kravet om fellesfag for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse (i skole). Betingelsen er at de har minst fem års allsidig yrkespraksis, ev. inkludert opplæring i faget. Når dere kan gi slikt fritak, fører dere fritatt i rubrikken for eksamenskarakter og FAM43 Fritatt fra fag. Dere skal ikke fylle ut eksamensform (tom)." Forslag: Retningslinjer for føring i rubrikken År bør settes inn (jf pkt. 2.6 År). Ja, det er greit. 23. Pkt. 7.6 Fritak opplæring Elever med Vg2 utland får fritak i matematikk fra Vg2. Enkelte lærerhøgskoler krever minimum karakter 3 i matematikk 12

13 utland for opptak. Vil det kunne tas inn tekst i føringsskrivet som presiserer denne type problemstilling? Dette er SO sitt regelverk. 24. Pkt. 7.6 Fritak opplæring utland Nordisk avtale grunnlag for fritak og føring av fritak Avtale om nordisk samarbeid (Nordisk ministerråd) - Gymnasieavtalen Samordna opptak nordisk utdanning fag og karakterkrav/poeng Er det grunnlag for fritak for opplæring i norsk i avtalen? Det kan vi ikke se at det er. Hvordan føres et eventuelt fritak for opplæring i norsk på kompetansebevis/vitnemål? Se svaret over. 25. Pkt. 7.7 Fritak på grunn av fag tatt fra vgo på und.trinnet Vil det være mulig for elever på barnetrinnet å følges fag i videregående opplæring? I følge vedtak i en klagesak datert fra KD, er det (teoretisk) mulig. Men det står i vedtaket; «Undervisning på et 13

14 nivå over grunnskolepensum strekker seg utenfor det som er grunnskolens og kommunens plikt til tilpasset undervisning. Frivillig løsning med samarbeid med fylkeskommunen/videregående skole vil selvfølgelig kunne være mulig, men det kan ikke pålegges partene.» Det er imidlertid viktig å merke seg at opplæringsloven 2-1 fjerde ledd og forskrift til opplæringsloven 1-15, er to bestemmelser som regulerer hvert sitt område. 26. Pkt. 8.1 Føring av fravær " Eleven kan kreve at dere fører årsaken til fraværet på et vedlegg til vitnemålet. Det vil da være eleven som har ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet og kreve at dere fører dette som vedlegg." 1. Kravet til å føre årsak til fravær på vedlegg til vitnemålet/kompetansebeviset sett opp mot personopplysningslovens bestemmelser om sensitive opplysninger (opplysninger om helse) kan dette være problematisk? Eleven selv bestemmer om han/ hun vil utgi disse opplysningene. Samtykke. 27. Pkt. 9.3 Kryssløp og omvalg Vil det være behov for å føre en fagmerknad i forbindelse med disse fagene? Det vil fremgå av utdanningsprogram og programområde at eleven har et kryssløp. Når det gjelder om omvalg, er det årstallet som sier at eleven har vært inne i utdanningssystemet før. 28. Pkt. 9.4 Prosjekt til fordypning (andre avsnitt) Elev Vg1 yrkesfag som tar fremmedspråk fellesfag i timer PFO og har halvårsvurdering. Eleven velger å ikke gå videre med faget på Vg2. Hvordan skal fellesfag fra Vg1 (PFO) føres på kompetansebevis for Vg2 yrkesfag? Halvårsvurdering med FAM33? 14

15 Hvordan skal fellesfag fra Vg1 (PFO) føres på vitnemål for yrkesfag og fagopplæring? (FAM33 kan ikke benyttes på vitnemål FAM12?). Kan retningslinjer for føring av dette tas inn i føringsskrivet? Når en elev bruker timer i prosjekt til fordypning til fellesfag, må eleven ta hele fellesfaget og følge vurderingsordningen i faget. Sluttvurdering i faget føres på kompetansebevis eller vitnemål. Dersom en elev bare tar deler av fellesfaget, skal halvårsvurderingen i faget inngå som en del av vurderingsgrunnlaget i den lokale læreplanen i prosjekt til fordypning. 29. Pkt. 9.4 Prosjekt til fordypning vedlegg dokumentasjon av arbeid eleven har utført underveis i opplæringen "Prosjekt til fordypning fører dere på samme måte som andre fag: omfang, gitte fagkoder og standpunktkarakter. Dere fører i tillegg på kompetansebevis FAM03 Jf. vedlegg. Vedlegget skal inneholde den lokale læreplanen i prosjekt til fordypning. I tillegg skal dere legge ved en dokumentasjon av arbeid eleven har utført underveis i opplæringen. Denne dokumentasjonen av arbeid må ikke skrives ut på blankett for kompetansebevis, men må merkes på samme måten som for dokumentasjon fra andre instanser, se omtale av vedlegg til kompetansebevis og vitnemål. Når en lærekontrakt blir inngått, skal vedleggene kunne vises frem. Dere skal ikke føre slik fagmerknad og ha slike vedlegg når dere fører vitnemål." Spørsmål/kommentar: 1. Mange av lærekontraktene inngås før Vg2 er avsluttet. Hvordan skal dette håndteres? Den lokale læreplanen skal være klar ved skoleårets start og vil kunne gi informasjon om innholdet i elevens opplæring i prosjekt til fordypning. I tillegg vil det foreligge noe dokumentasjon av arbeidet underveis. 2. Vil det være krav om å vise denne dokumentasjonen også dersom elever velger andre veier - og etter et visst antall år bestemmer seg for å gå ut i lære? i så fall hvor lenge må eleven ta vare på denne dokumentasjonen? Dette må bli opp til eleven. 3. Det er behov for en avklaring/presisering av hva som menes med "dokumentasjon av arbeid eleven har utført underveis i opplæringen". 15

16 Følgende fremgår av forskrift om prosjekt til fordypning: «Skoleeierne har ansvaret for at det blir utarbeidet lokale læreplaner i prosjekt til fordypning, for at opplæringen blir gjennomført i samsvar med disse læreplanene, og for at elevene blir vurdert i forhold til kompetansemålene i de lokale læreplanene. De lokale læreplanene skal inneholde et kompetansemål om at elevene som del av opplæringen i prosjekt til fordypning skal dokumentere arbeidet underveis. (Det gjelder ikke når eleven bruker prosjekt til fordypning til fellesfag, fellesfag i fremmedspråk eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer.) Den lokale læreplanen og det dokumenterte arbeidet underveis skal være et vedlegg til elevenes kompetansebevis og skal kunne legges fram når en lærekontrakt blir inngått.» 4. Vil det være mulig å håndtere dette elektronisk for fylkeskommuner som har denne løsningen/utvikler denne løsningen? (Systemet åpnes for tilgang for aktuelle personer ved aktuell bedrift). Det må bli opptil skolene og skoleeiere å finne fornuftige løsninger for hvordan dokumentasjonen skal skje. 30. Pkt. 9.7 og pkt. 3.2 Praksiskandidater og VMM31 I pkt. 9.7 omhandles praksiskandidater og utskrift av dokumentasjon med og uten dokumenterte fellesfag. For praksiskandidat som ikke kan dokumentere fellesfag skal det skrives ut kompetansebevis. Praksiskandidater som ikke kan dokumentere fellesfag men som har avlagt fag-/svenneprøve skal ha kompetansebevis. For disse vil det også være viktig å få fram dato for når fagopplæring er bestått. Vil bestemmelsen om føring av VMM31 kunne utvides til også å gjelde kompetansebevis for praksiskandidater? (Og pkt. 3.2 revideres og markeres for at VMM31 også kan skrives ut på kompetansebevis)? Kompetansebevis for praksiskandidater kan bruke VMM31. Forklare hvem det gjelder i skrivet (*) 31. Pkt. 9.7 Praksiskandidater (og pkt. 1.5) Spørsmål om forståelse av begrepet "dokumentere" fellesfagene: Forskriftens 1-13 fjerde ledd: " Privatistar i yrkesfaglege utdanningsprogram som har minst 5 år allsidig yrkespraksis, eventuelt inkludert opplæring i faget, er fritekne frå kravet om fellesfag for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse. Det 16

17 same gjeld vaksne som følgjer opplæring spesielt organisert for dei, og som har minst 5 år allsidig praksis, eventuelt inkludert opplæring i faget. Føresegnene om fritak frå fellesfag for å få yrkeskompetanse gjeld ikkje krava for å få generell studiekompetanse. I dei yrkesfaga der det er knytt offentleg nasjonal eller internasjonal sertifisering til eit utferda vitnemål, kan det ikkje gjerast unntak i strid med slike sertifiseringsføresegner." En del voksne har fått fritak i fellesfag i hht Når disse tar eksamen som praksiskandidat og går opp til fag- /svenneprøve vil disse på bakgrunn av fritak i fellesfagene (jf 1-13) ha innfridd kravet til å dokumentere fellesfagene (pkt. 1.5)? Kan presisering av begrepet "dokumentere" tas inn i føringsskrivet? Dette vil ikke bli en problemstilling fjerde ledd omtaler skoleløpene. Denne gruppen får vitnemål med yrkeskompetanse uten fellesfagene, fordi det er den eneste måten å dokumentere yrkeskompetansen på. Denne gruppen får ikke fag- eller svennebrev. Se svar i punkt Pkt siste ledd Pkt siste ledd gir oversikt over hvordan KB for elev med fagkoder IOP1000 etc. føres. De tre siste avsnitt i pkt utgjør andre del av pkt og kan tenkes å leses isolert fra første del av punktet. Kan det tas inn at også VMM27, VMM26 og VMM23 føres på kompetansebeviset siste avsnitt pkt Vi vurderer å omstrukturere dette punktet i skrivet. 33. Pkt Føring av fag og karakterer fra R94 på dokumentasjon for Kunnskapsløftet Andre avsnitt: Kan det tas inn om karakter skal føres i rubrikk for standpunkt eller eksamen? 17

18 Presisering i skrivet. Standpunkt i standpunktrubrikken og eksamen i eksamensrubrikken. 34. Pkt første ledd Spesielt for yrkesfaglige utdanningsprogram gruppe av studieretningsfag Eksempel: Elev har fullført og bestått GK Byggfag og VKI Tømrer i R94 innen I tillegg har eleven Påbygg til generell studiekompetanse som ikke er fullført innen I 2011 kompletterer eleven fag innenfor påbygg og samtidig forbedres karakter 3 i fellesfaget samfunnslære (VG2500) i R94 ved privatisteksamen i SAF1001 med karakter 5 (Vg2-nivå). Eleven skal da ha utskrevet et vitnemål. På bakgrunn av forbedret karakter i samfunnsfag (fellesfag) kan skolen ikke lenger benytte programområdekode R94VKI---- "Reform 94 - VKI for Vg2" og følge fagføring som i pkt andre ledd (alle programfag føres som UPF-koder med omfang, uten å måtte føre de ordinære programfagkodene i Kunnskapsløftet.Når dere fører på denne måten, vil det ikke være mulig å forbedre karakterene på Vg1og/eller Vg2).. Her må det da istedenfor føres programområdekode BABYG2---- og krav til enkeltfag i Kunnskapsløftet må være oppfylt (pkt. 13.2). Vil det da (ved forbedring av fellesfag) være mulig å føre programområdekode BABYG2---- og benytte ordningen i punkt 13.4 første ledd Programfag og Prosjekt til fordypning føres med koder i Kunnskapsløftet og karakter Fritatt i rubrikk for standpunktkarakter og FAM01. I tillegg føres fagene fra R94 som UPF-koder uten omfang og FAM13 samt karakter. Det vil være mulig å føre slik det er foreslått i spørsmålet. Alternativt kan vitnemålet føres med programområde R94VK1---- «Reform 94 VK1 for Vg2» og med den opprinnelige karakteren i samfunnslære (VG2500 og karakter 3) og så kan et kompetansebevis som dokumenterer forbedringen (SAF1001 og karakter 5) legges ved f.eks. innsøking til universiteter og høyskoler. Det er i følge punkt 13.4 ikke mulig å føre programområde R94VK1---- «Reform 94 VK1 for Vg2» og ta med den forbedrede karakteren. 35. Pkt Overgangsordninger Krav til fordypning og godskriving av fag fra R94 som ikke inngår i fag-/timefordelingen i Kunnskapsløftet Føringsskrivet Pkt. 13.5: " Fag fra R94 som dere har ført som uspesifiserte programfag, kan inngå i kravet til programfag fra studieforberedende utdanningsprogram (ikke i kravet til fordypning)." Jf brev fra Utdanningsdirektoratet om "Overgangsordninger fra R94 til Kunnskapsløftet" pkt : 18

19 Studieretningsfag i Reform 94 som ikke inngår i fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet Studieretningsfag fra Reform 94 som bygger på hverandre og som er bestått, kan godkjennes og gi fordypning i Kunnskapsløftet når samlet omfang for fagene er minimum 8 uketimer. Studieretningsfag fra Reform 94 kan som enkeltfag inngå i krav til fagsammensetning i Kunnskapsløftet som valgfritt programfag. Det forutsettes at kravet til totalt årstimetall er oppfylt. 1. Her er det ulik informasjon i ulike skriv. Hva er korrekt? Det som står i vitnemålsskrivet pkt 13.5 er korrekt. Dette punktet ivaretar kravet til fordypning beskrevet i fag- og timefordelingen. Skrivet om overgangsordninger vil bli rettet opp. Vil elever som tilfredsstilte kravet til fordypning i R94 ikke lenger kunne få dette godskrevet når fagene ikke er videreført i Kunnskapsløftet? (Elever med VM i R94 og som skal ta et nytt fag og få nytt VM?) Nei, de må oppfylle kravet om fordypning slik det er beskrevet i fag- og timefordelingen. 2. Når det ikke finnes tilsvarende fag i Kunnskapsløftet, og fag av denne typen ikke kan godskrives som uspesifiserte programfag og samtidig telle inn i krav til fordypning hvordan skal disse fagene føres på vitnemål (hvilke fagkoder i Kunnskapsløftet skal benyttes slik at elevene får godkjent vitnemålet med fordypning)? 19

20 Fagene skal føres som uspesifisert programfag og ikke gi fordypning. 3. Eksempel: AA6817 Reiselivskunnskap og AA6840 Reiselivstjenester fra R94. Fra tabell i brev om overgangsordninger (tabell 5): "Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet, kan inngå i krav til fagsammensetning. Det forutsettes at kravet til totalt årstimetall er oppfylt." AA6817/ AA6818 AA6840/ AA6841 Reiselivskunnskap Reiselivstjenester Hvordan skal disse to fagene føres på vitnemål i Kunnskapsløftet slik at det tilfredsstiller krav til fordypning? (Eleven har rett til å få dette godskrevet som valgfrie programfag som gir fordypning, fagene kan ikke godskrives som uspesifiserte programfag, det finnes ikke erstatningsfag i Kunnskapsløftet). Disse fagene skal ikke gi fordypning i Kunnskapsløftet, men kan føres som uspesifiserte programfag med omfang likt det R94-faget hadde. 36. Føring av dokumentasjon for Yrkessjåførkurs for voksne Yrkessjårførkurs for voksne Landslinjetilbud ½-årig yrkessjåførkus for voksne Avklaring av kodeverk på dokumentasjon På Utdanningsdirektoratets hjemmeside læreplaner: finnes følgende oversikt under Service og samferdsel: 20

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per :

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per : Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) per 14.05.2013: Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev Forslag til endring Overskrift Fag- og svennebrev Pkt.

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål Høsten 2013: Kommentarer og spørsmål til brev om «Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet», datert 14.12.2012 (sist oppdatert 14.05.2013) Udir Føring av VM/KB

Detaljer

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13." Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16.

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13. Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16. Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 10. oktober 2014 Udir Føring av VM/KB (Brev av Kommentar/spørsmål 27.01.2014) 1. Pkt. 1.1 Vitnemål, siste avsnitt " Vitnemålet skal vise både standpunktkarakterer

Detaljer

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret:

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret: Oversikt over endringer i retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (gammelt skriv 08.02.2016 og nytt skriv 03.03.2017) Rundskriv Udir-1-2015

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.05.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 06.02.2012 Sist oppdatert 30.04.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/4199 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET

FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Vår dato: 20.11.2007 Deres dato: Vår referanse: 2007/3781 Deres referanse: Til fylkesmenn, fylkeskommuner og videregående skoler FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.01.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/50 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av vitnemål

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Endringer fra 2012 til grunnskole

Endringer fra 2012 til grunnskole Endringer fra 2012 til 2013 - grunnskole Tekst/pkt. i skrivet Innledningen Forslag til endring Det er også tatt inn retningslinjer for hvordan dere skal føre kompetansebevis for voksne i grunnskolen. og

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014 Det har kommet nye retningslinjer for 2015. Artikkel Publisert: 14.01.2014 Her finner dere retningslinjene for 2015. Innhold

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017 Disse retningslinjene erstatter retningslinjene dere fikk 08.02.2016. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 05.05.2017 05.05.2017

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015 Utdanningsdirektoratet sender disse retningslinjene til skoleledere i private og offentlige grunnskoler og skoleeiere for å informere om hvordan

Detaljer

Svar: Feil i tekst på Udir. Overskriften er blitt borte. Vi skal rette opp det. Svar: Feil i tekst på Udir. Sette inn to bindestreker.

Svar: Feil i tekst på Udir. Overskriften er blitt borte. Vi skal rette opp det. Svar: Feil i tekst på Udir. Sette inn to bindestreker. Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 10. oktober 2017 (Basert på Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring 2017 (08.02.2017) og Svar på spørsmål fra Vigo Udir Føring av

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner, kommuner, private og offentlige

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet».

kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet». Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 08.02.2016 Deres dato: Vår referanse: 2016/924 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 03.03.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/1643 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av

Detaljer

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 06.02.2012 Sist oppdatert 29.03.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/4199 Deres referanse: Til fylkeskommuner, kommuner

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2010 Oppdatert 11.04.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/4081 Deres referanse: Fylkesmenn, fylkeskommuner

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016 Utdanningsdirektoratet sender disse retningslinjene til skoleledere i friskoler og offentlige grunnskoler og skoleeiere for å informere om hvordan

Detaljer

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09 Extens Dokumentasjon Jens Petter Ringdal april 09 Dokumentasjon Hva vi skal gå gjennom: Dokumentasjon Kunnskapsløftet Vitnemål er dokumentasjon for: Fullført og bestått treårig opplæringsløp som gir generell

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 6. Elever med fritak Generelt om fritak Elever med fritak fra opplæring eller fritak fra vurdering med karakter skal også ha

Detaljer

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Første side Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Vitnemål Kompetansebevis med skolegang etter KL For utstedelse av kompetansebevis, start fra side 8 pkt 24. Et kompetansebevis

Detaljer

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS )

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS ) Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS-20-2002) Dette rundskrivet er utgått. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 07.06.2011 Bestemmelsene om utstedelse av kompetansebevis

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 13.01.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/50 Deres referanse: Fylkeskommuner, kommuner, private og offentlige grunnskoler

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Disse retningslinjene erstatter retningslinjene fra 26.01.2016. Retningslinjene gjelder offentlige grunnskoler og så langt de

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 09.02.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/1643 Deres referanse: Fylkeskommuner, kommuner og grunnskoler Føring

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 GENERELL NFORASJON Oppdatert 25.04.2013 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Kommentar/spørsmål. Udir Føring av VM/KB ( ) 1. Generelt Elektroniske vitnemål

Kommentar/spørsmål. Udir Føring av VM/KB ( ) 1. Generelt Elektroniske vitnemål Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 14. oktober 2016 (Basert på Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring 2016 (25.01.2016 med endringer) og Svar på spørsmål fra Vigo

Detaljer

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2010 Oppdatert 11.04.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/4081 Deres referanse: Til fylkesmenn, kommuner

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål. Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat

Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål. Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat NVB statistikk Nesten 700.000 vitnemål fra 524 skoler! 93% vitnemål samlet

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Føring av vitnemål for videregående opplæring steinerskolene i Norge

Føring av vitnemål for videregående opplæring steinerskolene i Norge Føring av vitnemål for videregående opplæring 2015 steinerskolene i Norge Her finner du reglene for føring av vitnemål i videregående opplæring som gjelder for Rudolf Steinerskolene (steinerskolene) i

Detaljer

Føring av vitnemål for videregående opplæring steinerskolene i Norge

Føring av vitnemål for videregående opplæring steinerskolene i Norge Føring av vitnemål for videregående opplæring 2015 steinerskolene i Norge Her finner du reglene for føring av vitnemål i videregående opplæring som gjelder for Rudolf Steinerskolene (steinerskolene) i

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 5. FORSLAG TIL ORDNING 5.1. HVILKE ELEVER SKAL ORDNINGEN GJELDE FOR? Vi foreslår at ordningen skal gjelde

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2015-2016 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 4. Føring av standpunkt- og eksamenskarakterer mv. Standpunkt- og eksamenskarakterer i fag Standpunktkarakterer er karakterer

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 09022017 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Kommuner Fylkeskommuner Videregående skoler Grunnskoler Udir-04-2013 - Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om ordningen med å

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram 3.5. Studieforberedende Vg3 for naturbruk

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 1 1.1 60-minutters enheter... 1 1.2 Omdisponering av

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO Aktuelle skriv: Forskrift til opplæringslova kap. 3 og Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering Forskrift

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Rutiner ved skolestart Eleven må registreres inn med riktig programområdekode. Elever som ikke møter ved skolestart eller slutter i løpet av august måned

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 29012018 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

Praksiskandidatordningen

Praksiskandidatordningen Praksiskandidatordningen TOLKNINGSUTTALELSE SIST ENDRET: 22.02.2016 Praksiskandidatordningen er en ordning for personer som kan dokumentere lang og allsidig yrkespraksis. Praksiskandidatordningen er derfor

Detaljer

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for frittstående skoler Dette rundskrivet ble oppdatert i 2017 på grunn av endringer i forskrift til friskoleloven. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-4-2016 Rundskrivet omhandler trekk for grunnskole og grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring med studiespesialiserende

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring Vår saksbehandler: Anita Solheim og Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 27.02.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-009-06 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen...2 1.1 Fastsetting av timer...2 1.2

Detaljer

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole

Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Velkommen til foreldremøte på Gjesdal ungdomsskole Bry deg lær deg vær deg Tema Videregående skole - Struktur og søkeprosess Det er du som må gå på skolen. Bruk dine evner, følge dine drømmer. Skape din

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

Praksisbrev Udir

Praksisbrev Udir Praksisbrev Udir-2-2017 Målgruppen for ordningen er definert som elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer, høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte opplæringsbehov, og som man

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Her finner du oversikt over trekkordningen for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.01.2018 Nytt

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 02.12.09 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 02.12.09 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering

Faglig forum for bosetting av flyktninger Voksenopplæring Realkompetansevurdering Faglig forum for bosetting av flyktninger 06.06.2016 Voksenopplæring Realkompetansevurdering Lisbeth Bodahl Lunde Hroar Gravning Østfold fylkeskommune Voksenrett Voksenrett etter opplæringsloven 4A-3 Fire

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen...2 1.1 Fastsetting av timer...2 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent

Detaljer

Overgangsprosjektet juridiske problemstillinger. Avdelingsdirektør Hege Johansen

Overgangsprosjektet juridiske problemstillinger. Avdelingsdirektør Hege Johansen Overgangsprosjektet juridiske problemstillinger Avdelingsdirektør Hege Johansen Juridiske rammer Handlingsrommet i gjeldende regelverk - Tilpasset opplæring - 8-2 - Bruk av 25 % - Læreplanverket Forholdet

Detaljer

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Trude Riple Vigo Driftsorganisasjon IKS Registreringshåndboken Registreringshåndboken er et samarbeid mellom

Detaljer

Generelle krav til læreplanen etter forskrift til friskoleloven 2A-1 gjelder alle skoler som driver etter friskoleloven.

Generelle krav til læreplanen etter forskrift til friskoleloven 2A-1 gjelder alle skoler som driver etter friskoleloven. Veiledning om krav til læreplaner for friskoler Denne veiledningen omhandler hvilke krav til innhold og vurdering av opplæringen som stilles til læreplaner for friskoler etter forskrift til friskoleloven

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting av timer... 2 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent

Detaljer

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING

HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Saknr. 1318/09 Ark.nr.. Saksbehandler: Gro Lindgaard Aresvik HØRING - ENDRING I FORSKRIFT TIL OPPLÆRINGSLOVEN KAPITTEL 3 OG 4 - VURDERING Fylkesdirektørens innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir--204 Dette rundskrivet gjaldt skoleåret 204-205. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 7.06.204 Utgått! Skjul vannmerke Innhold Udir--204: Endringer Endringer

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 07.06.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com Rådgiverkonferanse Valgmuligheter og regelverk 14 des 2011 i Bodø Foto: Crestock.com En rettelse etter 14 des Jeg kom antakelig i skade for å si at minoritetsspråklige på studieforberedende kunne omdisponere

Detaljer

Inntak og overgang til videregående skole

Inntak og overgang til videregående skole Inntak og overgang til videregående skole Fokustreff for grunnskoler 5. april Hanne Haugli www.hioa.no/nafo Opplæringsloven 3-1. Rett til vidaregåande opplæring for ungdom Ungdom som har fullført grunnskolen

Detaljer

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP

INNSPILL TIL STORTINGSMELDING OM LIVSLANG LÆRING OG UTENFORSKAP OPPLÆRINGSREGION SØR-VEST SAMMARBEID MELLOM FYLKESKOMMUNENE Aust-Agder Vest-Agder Hordaland Rogaland Sogn og Fjordane Til: Kunnskapsdepartementet, postmottak@kd.dep.no Fra: Sør-Vest- samarbeidet 21. april

Detaljer

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Uttalelse - Kompetanse Norge Status: Innsendt av: Innsenders

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 3. Den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne Når kommunen har vurdert at den voksne oppfyller vilkårene etter 4A-1

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2008 2009 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Struktur og programmer i VGO

Struktur og programmer i VGO Struktur og programmer i VGO Yrkesfaglig utdanning Studieforberedene utdanning Dette fører frem til en yrkeskompetanse eller et fag-/ svennebrev. Gir generell eller spesiell studiekompetanse Mandal videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2013 2014 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Svar: Vi viser til opplæringsloven hvor dette er regulert nærmere.

Svar: Vi viser til opplæringsloven hvor dette er regulert nærmere. Spørsmål til Utdanningsdirektoratet (inkl. nye spørsmål 27.9.2015) - til møte 08.10.2015 Udir Føring av VM/KB (09.02.2015) 1. Kap. 1. Dokumentasjon i videregående opplæring Kommentar/spørsmål Skal elever

Detaljer