Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:"

Transkript

1 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av ) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og yrkeskompetanse. Kommentar/spørsmål Side 2 pkt. 1.1: Samme vitnemål kan både gi studiekompetanse og yrkeskompetanse og/eller bestått fagopplæring Sammenlignet med pkt. 2.3: Pkt. 2.3: Bare for vitnemål: Oppnådd sluttkompetanse På vitnemålet rett under oversikt over programområde/utdanningsprogram fører dere opplysninger om sluttkompetanse: - og har oppnådd generell studiekompetanse - og har oppnådd yrkeskompetanse - og har bestått fagopplæring. Dersom vitnemålet gir grunnlag for to av disse sluttkompetansene, fører dere begge. Forslag: Forslag endring pkt. 2.3: Dersom vitnemålet gir grunnlag for flere av disse sluttkompetansene, fører dere de aktuelle på vitnemålet. Dette blir lagt inn i pkt Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål utsatt prøve Forskriftens 3-35 omhandler utsatt eksamen. Andre ledd 3-35: "Dersom eleven ikke går opp til førstre etterfølgende eksamen, må han eller hun ta faget som privatist, og eventuell standpunktvurdering i faget faller bort". 1

2 I Udir Individuell vurdering gis følgende kommentar til andre ledd 3-35: I 3-35 annet ledd er det regulert at dersom eleven ikke går opp til første etterfølgende eksamen, faller retten til å gå opp til utsatt eksamen bort. Vedkommende mister da standpunktkarakteren i faget og må gå opp til eksamen som privatist. Dette kan også innebære at retten til førstegangsvitnemål etter 3-43 faller bort. Det understrekes at dersom eleven har dokumentert fravær til utsatt eksamen, kan eleven gis en ny utsatt eksamen, jf. over. Er det noen begrensning i forhold til hvor lenge eleven har rett til utsatt prøve for utsatt prøve så lenge eleven kan dokumentere fraværet og dokumentasjonen godkjennes og eleven da også har eventuell rett til førstegangsvitnemål? (Se Rundskriv LS under avsnitt Utfyllende opplysninger om utsatt og ny prøve, fjerde avsnitt: "Elever som har gyldig forfall til ordinær eksamen har rett til utsatt eksamen. Vedkommende går da opp som elev og beholder standpunktvurderingen. Ved utsatt eksamen i trekkfag skal faget trekkes på nytt. Det er bare utsatt eksamen til ordinær eksamen, ikke til utsatt eksamen. Møter en ikke til utsatt eksamen, må en gå opp som privatist senere." Nei, det er det ikke. LS gjelder ikke lenger. 3. Pkt. 1.5 hvem kan få hvilken type dokumentasjon Fra Føringsskrivet: "Praksiskandidater kan bare få vitnemål dersom kandidaten kan dokumentere fellesfagene som kreves for yrkesfag, jf. forskriften 3-42." Forskriftens 3-42: For å få vitnemål må alle fag og eksamenar som skal stå på vitnemålet i samsvar med læreplanverket, vere bestått, med mindre det kan gjerast unntak frå dette kravet med heimel i 1-11 til 1-13, 3-20 til 3-23, 3-44 og Spørsmål/behov for presisering i føringsskrivet: Spørsmål knyttet til begrepet "dokumentere": Voksne og privatister som følger opplæring spesielt organisert for dem kan få fritak for fellesfag jf 1-13 tredje ledd: Privatistar i yrkesfaglege utdanningsprogram som har minst 5 år allsidig yrkespraksis, eventuelt inkludert opplæring i faget, er fritekne frå kravet om fellesfag for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse. Det same gjeld vaksne som følgjer opplæring 2

3 spesielt organisert for dei, og som har minst 5 år allsidig praksis, eventuelt inkludert opplæring i faget. Føresegnene om fritak frå fellesfag for å få yrkeskompetanse gjeld ikkje krava for å få generell studiekompetanse. I dei yrkesfaga der det er knytt offentleg nasjonal eller internasjonal sertifisering til eit utferda vitnemål, kan det ikkje gjerast unntak i strid med slike sertifiseringsføresegner. Privatister og voksne som følger slik opplæring og som går opp til eksamen som praksiskandidat får fritak fra vurdering i programfag når kandidatene også oppfyller kravene til fellesfag på vitnemål: Det er ikke riktig, privatister og voksne etter 1-13 følger et yrkesfaglig skoleløp. Praksiskandidater går opp til fag- eller svenneprøven. Se mitt svar nedenfor. FAM40 Jf. oppl. 3-5 forskr FAM40 brukes for de praksiskandidatene som har bestått fellesfagene, og som skal ha et vitnemål med yrkeskompetanse. FAM40 føres ved siden av programfagene. Brukes for praksiskandidater som får fritak fra vurdering i programfag når kandidatene også oppfyller kravene til fellesfag på vitnemålet. X Vår tolkning er slik at "dokumentert" da betyr at vedkommende må ha: Blitt realkompetansevurdert i faget eller Tatt faget som elev eller privatist Fritak jf 1-13 vil ikke tilfredsstille kravet til å "dokumentere" fellesfagene og vitnemål kan da ikke skrives ut. Er det korrekt tolkning? Kan dette presiseres i føringsskrivet? 3

4 Det må ikke foretas en sammenblanding mellom praksiskandidater (oppl 3-5) og privatister og voksne etter En praksiskandidat som ikke har fellesfagene kan få utstedt et fagbrev og et kompetansebevis. En privatist eller voksen etter 1-13 som heller ikke har fellesfagene kan få utstedt et vitnemål med yrkeskompetanse gjelder kun de yrkesfaglige utdanningsprogrammene som fører til yrkeskompetanse i et skoleløp uten opplæring i bedrift. Yrkeskompetansen blir da kun dokumentert i et vitnemål. 4. Pkt. 1.6 Ansvar for utstedelse av vitnemål og kompetansebevis og pkt. 7.1 Fritak (i forhold til tidligere ordninger) Fylkeskommunene og skolene får en del henvendelser fra tidligere elever/privatister som har dokumentasjon fra tidligere ordninger og som enten ønsker ny utskrift av dokumentasjon eller ønsker å få innvilget fritak på bakgrunn av tidligere bestått opplæring i faget når de skal gå videre med utdanning. Dokumentasjonen fra tidligere og eksamensprotokoller som er arkivert har sjelden oversikt over omfang. I noen tilfelle kan også eksamensprotokoller være ufullstendige. Spørsmål/kommentar: 1. Det er behov for oversikter over ulike retninger med fag og timetall slik at man kan få innvilget fritak. Finnes det noe slikt i dag eventuelt hvordan kan dette fremskaffes? 2. Dokumentasjon fra tidligere ordninger som er tapt og der det skal skrives ut ny; det finnes ikke lenger formular for utskrift av denne dokumentasjonen. Er det i orden å lage utskrift av eksamensprotokoll? 1. Nei, det finnes ikke en slik oversikt. Direktoratet vil vurdere å utarbeide en slik, men den blir ikke lagt inn i skrivet. Kommer eventuelt som et tillegg. 2. Utskrift av eksamensprotokoll er ikke godkjent dokumentasjon ved opptak til høyere utdanning. Dette vil bli presisert i skrivet. Det er presisert i skrivet hvordan dokumentasjon fra før Kunnskapsløftet skal håndteres. 5. Pkt. 2.3 Opplysning om gjennomført og bestått opplæring innledning til programområder. (og pkt. 3.3 VMM31) "På vitnemål fører dere teksten: har i <åååå> bestått. Dere fører det året det siste faget eller eksamen på vitnemålet ble gjennomført, jf. rubrikken år som fylles ut for hver fagkode på vitnemålet. I vitnemål som dokumenterer bestått fagopplæring, skal dere føre det året som dere har skrevet i VMM31." Når det er utstedt vitnemål i fagopplæring og vedkommende senere tar fag for studiekompetanse skal det i <åååå> 4

5 fortsatt stå det året som er skrevet i VMM31 eller skal <åååå> være året det siste faget eller eksamen på vitnemålet ble gjennomført? Vi mener at det året som vedkommende fullførte fagopplæringen, fortsatt skal stå oppført. Nye fag rokker ikke ved dette. For fagene som er tatt for å oppnå generell studiekompetanse, fører dere det året som faget eller eksamen ble gjennomført 6. Pkt. 2.3 Programområder og utdanningsprogram Kodeverk for utdanningsprogram og programområder: Tidligere var det publisert et skriv på som gjaldt lovlige koder på KB og VM 5 bokstaver +1 tall for nivå og fire bindestreker. Er det mulig å legge inn tekst i føringsskrivet som presiserer hvilke koder som kan benyttes på KB og VM for å avgrense disse mot de mange varianter som benyttes i Vigo inntakssystem og fagopplæring (ulike bokstaver, tall og bindestreker i de fire siste posisjoner)? Dette vil bli omtalt i føringsskrivet. 7. Pkt. 2.6 Kulepunkt: Eksamensform (se også siste punkt) I eksempel på vitnemål på Utdanningsdirektoratets hjemmeside har de fleste vitnemål og kompetansebevis stiplet linje i ubrukte rubrikker jf føringsskrivet skal rubrikken stå tom når vurdering for eksamen ikke er aktuelt. Vil eksemplene bli endret? Eksemplene vil bli gjennomgått og korrigert. 8. Pkt. 2.7 Opplysninger om fravær Vi har forstått det slik at elever som er i opplæring og som ikke har fravær i løpet av et skoleår skal ha ført 0 dager og 0 timer fravær for året (jf tidligere svar på spørsmål). Elever som har et år i utlandet vil i enkelte tilfelle ikke ha fått ført fravær på sin dokumentasjon fra utlandet. 5

6 Skal fravær føres med 0 dager og 0 timer dersom elever med ett år i utlandet ikke har fått ført fravær på denne dokumentasjonen eller skal det føres som for ubrukte rubrikker (stiplet linje)? Kan dette presiseres i føringsskrivet? Dette vil bli presisert i føringsskrivet. 9. Pkt. 2.8 Vitnemåls-- /kompetansebevisnr Fra Føringsskrivet: "Vitnemåls-/kompetansebevisnummeret skrives sammenhengende uten mellomrom. Løpenummeret genereres fortløpende og enhver endring av et vitnemål/kompetansebevis eller ny utstedelse krever et nytt nummer. Det gjelder også duplikat. Skriftstørrelse skal være 9." Spørsmål/kommentar: Jf forskrift til opplæringsloven 3-38 femte ledd: "Dersom dokumentasjonen går tapt, skal det skrivast ut ny dokumentasjon som er så identisk som råd er, men dokumentasjonen skal ikkje tilbakedaterast." Siden forskriften ikke lenger benytter uttrykket "duplikat" bør uttrykket også fjernes fra føringsskrivet. Det vil vi ikke gjøre. Det er i dag mulig å skrive ut "kopier" av tidligere utstedt vitnemål (og kompetansebevis) fra skoleadministrative system. Disse får en ny dato men beholder samme vitnemålsnummer/kompetansebevisnummer. Vitnemålene er tidligere importert til Samordna opptak NVB. Ved utskrift av samme vitnemål på senere tidspunkt vil kontroller og kontroll-motor avgjøre om nytt VM blir godkjent og importert til NVB. Det kan være uheldig. Forslag: Teksten endres slik at det blir gjort mulig å skrive ut kopi av tidligere vitnemål/kompetansebevis med samme vitnemålsnummer/kompetansebevisnummer (uten at disse må eksporteres/importeres til NVB på nytt). Når det ikke er mulig å skrive ut kopi skal det skrives ut ny dokumentasjon som er så identisk som råd er (f.eks. dersom det ikke er mulig å skrive ut kopi eller det har blitt ny rektor og det er behov for nye underskrifter etc.) 6

7 Nytt vitnemål skal ha nytt vitnemålsnummer. Et duplikat skal ikke ha det. 10. Pkt. 2.8 Vitnemålsmerknader og underskrift Det kreves to underskrifter på papir-vitnemålene. Hva kreves for elektroniske vitnemål som går til NVB Samordna opptak? Ikke noe krav om elektronisk signatur. 11. Pkt. 3 Merknader til VM og KB Fra Føringsskrivet: "Det er bare plass til én fagmerknad pr fag/fagkode. Dersom dere iht. retningslinjene skal føre flere fagmerknader på samme fag/fagkode, fører dere den fagmerknaden som har betydning for poengberegning ved inntak til neste årstrinn eller høyere utdanning. For øvrig fører dere den fagmerknaden dere mener gir den viktigste informasjon til mottakere/lesere av dokumentet. I tillegg fører dere VMM23 Se vedlegg. I vedlegget opplyser dere om innholdet i den fagmerknaden som dere ikke fikk ført, og hvilket fag og fagkode dette gjelder." Spørsmål/kommentar: I tilfelle som over føres ytterligere fagmerknader i vedlegg (VMM23) og FAM-kode benyttes i forhold til poengberegning høyere nivå. Som oftest vil dokumentasjon (KB/VM) skrives ut som sluttdokumentasjon (Vg2 yrkesfag og Vg3 st.spes). Det betyr at det ikke er mulig å oppnå full sammenheng mellom føringsregler og overføringer til Vigo. Dette er det vanskelig å få gjort noe med. 12. Pkt. 4 Programområder Elever fra ungdomstrinnet som tar fag fra videregående nivå skal også ha utskrevet dokumentasjon - kompetansebevis. I håndboken for skoleadministrative system fra Vigo IKS er det anført at programområdekode som skal benyttes er: GSGSK0VG--. 7

8 Vil Utdanningsdirektoratet ta inn tekst om bruk av programområdekode i slike tilfelle? Ja, som overskrift. 13. Pkt. 4.1,4.2 og 4.3 Elev med Vg1 og Vg2 yrkesfag som tar fagopplæring og som får vitnemål og senere tar fag for studiekompetanse. Spørsmål og forslag: Er det korrekt å føre dette slik: Utdanningsprogram Vg1 yrkesfag Programområde for Vg2 yrkesfag, Programområde for Vg3 fagopplæring Tekst om at: og har bestått fagopplæring og har oppnådd generell studiekompetanse" Skal det føres VMM32 i så fall hvilket programområde skal føres i og med at PBPBY4---- ikke er et programområde (ihht tilbudsstrukturen). Foreslår at det ikke føres VMM32 i disse tilfellene det bør være nok med å ha med tekst om at det er oppnådd generell studiekompetanse. Foreslår at samme føring gjøres for elever med Vg1, Vg2 og Vg3 yrkesfag med vitnemål som tar six-pack. Det føres: Utdanningsprogram Vg1 yrkesfag Programområde for Vg2 yrkesfag, Programområde for Vg3 fagopplæring Tekst: "og har bestått fagopplæring og har oppnådd generell studiekompetanse" Ingen vitnemålsmerknad 14. Pkt. 5.2, 5.4 og 7.4 Andre Fra pkt. 5.2:.."I noen tilfeller er andre uttrykk også direkte hjemlet i forskrift til opplæringsloven. De andre uttrykkene 8

9 vurderingsuttrykk og Fritak fra vurdering med karakter. er."deltatt"/"ikke deltatt" Fra pkt. 5.4: "kan føre til at læreren ikke har tilstrekkelig grunnlag for å vurdere kompetansen i et fag. I slike tilfeller fører dere "IV" (ikke vurderingsgrunnlag)." Fra pkt. 7.4: " fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål. I slike tilfeller fører dere "Deltatt" i rubrikk for.". Når benyttes "Ikke deltatt" og når benyttes "IV" i tilfelle der det er gitt fritak for vurdering i skriftlig sidemål? - Når faget ikke skal vurderes med karakter vil det allikevel være slik at det skal skilles mellom vurdering bestått og vurdering ikke bestått (Ikke deltatt?)? - Dersom eleven har stort fravær eller av andre særlige grunner ikke har vurderingsgrunnlag i skriftlig sidemål (der det er gitt fritak for vurdering med karakter) vil da vurderingsuttrykk bli "IV"? Når eleven ikke skal vurderes med karakter kan det ikke skilles mellom bestått/ikke bestått. 15. Pkt. 5.4 Ikke grunnlag for vurdering i fag Hvordan kan det oppstå en situasjon med hvor læreren ikke har vurderingsgrunnlag når eleven ikke skal ha vurdering med karakter? Vurderingsuttrykket Ikke deltatt brukes ikke. Vil det være mulig å få med at en eventuell eksamenskarakter vil falle bort dersom "IV" blir stående etter eventuell klagebehandling? Nei. 16. Pkt. 5.5 Når faget ikke er bestått føring Utdanningsdirektoratet har gitt informasjon til et fylke at det i fag der det settes "Deltatt" skal det settes IV dersom det 9

10 ikke er grunnlag for å sette karakter (f.eks. pga stort fravær). I hvilke tilfelle skal det settes "ikke bestått" IB og "ikke deltatt" ID? Se svar spørsmål Pkt. 6.1 Eksamensform I tillegg til eksamensformene som er oppgitt i pkt. 6.1 oppgis det at rubrikk for eksamensform i enkelte tilfelle ikke skal fylles ut eller at den skal inneholde stiplet linje. Kommentar: Eksamensform bør alltid fylles ut enten med aktuell eksamensform eller med -- (stiplet linje) av hensyn til kvalitetssikring. Følgende avsnitt i føringsskrivet behandler eksamensform tom: 2.6 avsnitt om Eksamensform 5.3 Realkompetanse 5.8 Høyeste nivå for privatister 6.1 Eksamensform 6.7 Generell dispensasjon ved streiken i 2008 og Generelt om fritak for elever 7.5 Fritak for privatister og voksne 13.3 avsnitt om Ulik vurderingsordning i R94 og Kunnskapsløftet 13.4 avsnitt om Bestått grunnkurs og VKI i R94 Se side seks i grunnskoleskrivet. Vi vil påse at det blir likt og konsekvent bruk av dette (stiplet linje) i skrivene. 18. Pkt. 7.1 Generelt om fritak for elever/pkt. 7.6 IB - International Baccalaureate 10

11 Fritak opplæring utland Elever med IB (enkeltfag eller år) hvilke retningslinjer skal benyttes når disse ønsker et kompetansebevis/vitnemål? Hvordan føres fagene hvilke fagmerknader og eventuelt vitnemålsmerknader skal benyttes? Det finnes ikke direkte bestemmelser i opplæringsloven som regulerer IB-tilbud gitt av fylkeskommunene. De vitnemålskravene som er fastsatt i forskrift til opplæringsloven, herunder 3-42 andre ledd, gjelder vitnemål etter Læreplanverket for Kunnskapsløftet ikke IB Diploma. IB-elever kan likevel søke om å få godkjent fag etter ny (og pkt. 9.3) Fritak "Rektor kan etter søknad innvilge fritak fra opplæring i fag som inngår i fagfordelingen, dersom eleven tidligere har bestått det samme faget eller har bestått likeverdig eller mer omfattende opplæring i faget (uavhengig av tid og sted). Dere fører i slike tilfeller Fritatt i rubrikken for standpunktkarakter og dere fører FAM01 Fritatt fra opplæring. Dere fyller ikke ut eksamensformen (tom). Vi viser til omtalen av overgangsordninger i pkt. 13 der det framgår i hvilke tilfeller dere kan føre faget med karakter istedenfor Fritatt. Vi viser også til omtale av kryssløp og omvalg i punkt 9.3." Vil det være mulig å endre teksten slik at et slikt fag føres med karakter så sant det er samme faget? Eksempel: Elev som går Vg1 Studiespesialiserende og som gjør omvalg til Vg1 Musikk, dans og drama (studiespesialiserende retning) her vil det være naturlig at eleven eventuelt får innvilget fritak fra opplæring i fellesfagene og at disse føres på dokumentasjonen med karakter. Ja, føringsskrivet blir endret. 20. Pkt. 7.3 Fritak for opplæring i kroppsøving. Forskriftens 1-12 er endret fra Elever kan jf forskriften innvilges fritak fra opplæring i kroppsøving. Spøsmål: Skal et slikt fritak føres med karakter i rubrikk for standpunktkarakter med "Fritatt" og FAM01? Kan dette i så fall tas inn i føringsskrivet? 11

12 Ja, dette tas inn i føringsskrivet. Bestemmelsen om fritak fra opplæring i kroppsøvingsfaget er endret. Vilkårene for å få innvilget fritak fra opplæring i kroppsøving er videreført, men virkeområdet er utvidet. Skillet mellom praktisk og teoretisk del i faget kroppsøving er fjernet. Det vil derfor komme en ny FAM her. Fritak fra opplæring i kroppsøving vil føre til et redusert timetall i henhold til fag- og timefordelingen i læreplanverket. Det må i slike tilfeller søkes om dispensasjon fra kravet til antall timer i læreplanverket. Se punkt 12.1 om dispensasjoner. 21. Pkt. 7.3 Nye koder kroppsøving Bør det lages nytt eksempel som følge av at koder for kroppsøving er endret? Det blir laget ny FAM. 22. Pkt. 7.5 Fritak for privatister og voksne "Privatister og voksne som følger opplæring særskilt organisert for dem, er fritatt fra kravet om fellesfag for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse (i skole). Betingelsen er at de har minst fem års allsidig yrkespraksis, ev. inkludert opplæring i faget. Når dere kan gi slikt fritak, fører dere fritatt i rubrikken for eksamenskarakter og FAM43 Fritatt fra fag. Dere skal ikke fylle ut eksamensform (tom)." Forslag: Retningslinjer for føring i rubrikken År bør settes inn (jf pkt. 2.6 År). Ja, det er greit. 23. Pkt. 7.6 Fritak opplæring Elever med Vg2 utland får fritak i matematikk fra Vg2. Enkelte lærerhøgskoler krever minimum karakter 3 i matematikk 12

13 utland for opptak. Vil det kunne tas inn tekst i føringsskrivet som presiserer denne type problemstilling? Dette er SO sitt regelverk. 24. Pkt. 7.6 Fritak opplæring utland Nordisk avtale grunnlag for fritak og føring av fritak Avtale om nordisk samarbeid (Nordisk ministerråd) - Gymnasieavtalen Samordna opptak nordisk utdanning fag og karakterkrav/poeng Er det grunnlag for fritak for opplæring i norsk i avtalen? Det kan vi ikke se at det er. Hvordan føres et eventuelt fritak for opplæring i norsk på kompetansebevis/vitnemål? Se svaret over. 25. Pkt. 7.7 Fritak på grunn av fag tatt fra vgo på und.trinnet Vil det være mulig for elever på barnetrinnet å følges fag i videregående opplæring? I følge vedtak i en klagesak datert fra KD, er det (teoretisk) mulig. Men det står i vedtaket; «Undervisning på et 13

14 nivå over grunnskolepensum strekker seg utenfor det som er grunnskolens og kommunens plikt til tilpasset undervisning. Frivillig løsning med samarbeid med fylkeskommunen/videregående skole vil selvfølgelig kunne være mulig, men det kan ikke pålegges partene.» Det er imidlertid viktig å merke seg at opplæringsloven 2-1 fjerde ledd og forskrift til opplæringsloven 1-15, er to bestemmelser som regulerer hvert sitt område. 26. Pkt. 8.1 Føring av fravær " Eleven kan kreve at dere fører årsaken til fraværet på et vedlegg til vitnemålet. Det vil da være eleven som har ansvaret for å dokumentere årsaken til fraværet og kreve at dere fører dette som vedlegg." 1. Kravet til å føre årsak til fravær på vedlegg til vitnemålet/kompetansebeviset sett opp mot personopplysningslovens bestemmelser om sensitive opplysninger (opplysninger om helse) kan dette være problematisk? Eleven selv bestemmer om han/ hun vil utgi disse opplysningene. Samtykke. 27. Pkt. 9.3 Kryssløp og omvalg Vil det være behov for å føre en fagmerknad i forbindelse med disse fagene? Det vil fremgå av utdanningsprogram og programområde at eleven har et kryssløp. Når det gjelder om omvalg, er det årstallet som sier at eleven har vært inne i utdanningssystemet før. 28. Pkt. 9.4 Prosjekt til fordypning (andre avsnitt) Elev Vg1 yrkesfag som tar fremmedspråk fellesfag i timer PFO og har halvårsvurdering. Eleven velger å ikke gå videre med faget på Vg2. Hvordan skal fellesfag fra Vg1 (PFO) føres på kompetansebevis for Vg2 yrkesfag? Halvårsvurdering med FAM33? 14

15 Hvordan skal fellesfag fra Vg1 (PFO) føres på vitnemål for yrkesfag og fagopplæring? (FAM33 kan ikke benyttes på vitnemål FAM12?). Kan retningslinjer for føring av dette tas inn i føringsskrivet? Når en elev bruker timer i prosjekt til fordypning til fellesfag, må eleven ta hele fellesfaget og følge vurderingsordningen i faget. Sluttvurdering i faget føres på kompetansebevis eller vitnemål. Dersom en elev bare tar deler av fellesfaget, skal halvårsvurderingen i faget inngå som en del av vurderingsgrunnlaget i den lokale læreplanen i prosjekt til fordypning. 29. Pkt. 9.4 Prosjekt til fordypning vedlegg dokumentasjon av arbeid eleven har utført underveis i opplæringen "Prosjekt til fordypning fører dere på samme måte som andre fag: omfang, gitte fagkoder og standpunktkarakter. Dere fører i tillegg på kompetansebevis FAM03 Jf. vedlegg. Vedlegget skal inneholde den lokale læreplanen i prosjekt til fordypning. I tillegg skal dere legge ved en dokumentasjon av arbeid eleven har utført underveis i opplæringen. Denne dokumentasjonen av arbeid må ikke skrives ut på blankett for kompetansebevis, men må merkes på samme måten som for dokumentasjon fra andre instanser, se omtale av vedlegg til kompetansebevis og vitnemål. Når en lærekontrakt blir inngått, skal vedleggene kunne vises frem. Dere skal ikke føre slik fagmerknad og ha slike vedlegg når dere fører vitnemål." Spørsmål/kommentar: 1. Mange av lærekontraktene inngås før Vg2 er avsluttet. Hvordan skal dette håndteres? Den lokale læreplanen skal være klar ved skoleårets start og vil kunne gi informasjon om innholdet i elevens opplæring i prosjekt til fordypning. I tillegg vil det foreligge noe dokumentasjon av arbeidet underveis. 2. Vil det være krav om å vise denne dokumentasjonen også dersom elever velger andre veier - og etter et visst antall år bestemmer seg for å gå ut i lære? i så fall hvor lenge må eleven ta vare på denne dokumentasjonen? Dette må bli opp til eleven. 3. Det er behov for en avklaring/presisering av hva som menes med "dokumentasjon av arbeid eleven har utført underveis i opplæringen". 15

16 Følgende fremgår av forskrift om prosjekt til fordypning: «Skoleeierne har ansvaret for at det blir utarbeidet lokale læreplaner i prosjekt til fordypning, for at opplæringen blir gjennomført i samsvar med disse læreplanene, og for at elevene blir vurdert i forhold til kompetansemålene i de lokale læreplanene. De lokale læreplanene skal inneholde et kompetansemål om at elevene som del av opplæringen i prosjekt til fordypning skal dokumentere arbeidet underveis. (Det gjelder ikke når eleven bruker prosjekt til fordypning til fellesfag, fellesfag i fremmedspråk eller programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer.) Den lokale læreplanen og det dokumenterte arbeidet underveis skal være et vedlegg til elevenes kompetansebevis og skal kunne legges fram når en lærekontrakt blir inngått.» 4. Vil det være mulig å håndtere dette elektronisk for fylkeskommuner som har denne løsningen/utvikler denne løsningen? (Systemet åpnes for tilgang for aktuelle personer ved aktuell bedrift). Det må bli opptil skolene og skoleeiere å finne fornuftige løsninger for hvordan dokumentasjonen skal skje. 30. Pkt. 9.7 og pkt. 3.2 Praksiskandidater og VMM31 I pkt. 9.7 omhandles praksiskandidater og utskrift av dokumentasjon med og uten dokumenterte fellesfag. For praksiskandidat som ikke kan dokumentere fellesfag skal det skrives ut kompetansebevis. Praksiskandidater som ikke kan dokumentere fellesfag men som har avlagt fag-/svenneprøve skal ha kompetansebevis. For disse vil det også være viktig å få fram dato for når fagopplæring er bestått. Vil bestemmelsen om føring av VMM31 kunne utvides til også å gjelde kompetansebevis for praksiskandidater? (Og pkt. 3.2 revideres og markeres for at VMM31 også kan skrives ut på kompetansebevis)? Kompetansebevis for praksiskandidater kan bruke VMM31. Forklare hvem det gjelder i skrivet (*) 31. Pkt. 9.7 Praksiskandidater (og pkt. 1.5) Spørsmål om forståelse av begrepet "dokumentere" fellesfagene: Forskriftens 1-13 fjerde ledd: " Privatistar i yrkesfaglege utdanningsprogram som har minst 5 år allsidig yrkespraksis, eventuelt inkludert opplæring i faget, er fritekne frå kravet om fellesfag for å få vitnemål som gir yrkeskompetanse. Det 16

17 same gjeld vaksne som følgjer opplæring spesielt organisert for dei, og som har minst 5 år allsidig praksis, eventuelt inkludert opplæring i faget. Føresegnene om fritak frå fellesfag for å få yrkeskompetanse gjeld ikkje krava for å få generell studiekompetanse. I dei yrkesfaga der det er knytt offentleg nasjonal eller internasjonal sertifisering til eit utferda vitnemål, kan det ikkje gjerast unntak i strid med slike sertifiseringsføresegner." En del voksne har fått fritak i fellesfag i hht Når disse tar eksamen som praksiskandidat og går opp til fag- /svenneprøve vil disse på bakgrunn av fritak i fellesfagene (jf 1-13) ha innfridd kravet til å dokumentere fellesfagene (pkt. 1.5)? Kan presisering av begrepet "dokumentere" tas inn i føringsskrivet? Dette vil ikke bli en problemstilling fjerde ledd omtaler skoleløpene. Denne gruppen får vitnemål med yrkeskompetanse uten fellesfagene, fordi det er den eneste måten å dokumentere yrkeskompetansen på. Denne gruppen får ikke fag- eller svennebrev. Se svar i punkt Pkt siste ledd Pkt siste ledd gir oversikt over hvordan KB for elev med fagkoder IOP1000 etc. føres. De tre siste avsnitt i pkt utgjør andre del av pkt og kan tenkes å leses isolert fra første del av punktet. Kan det tas inn at også VMM27, VMM26 og VMM23 føres på kompetansebeviset siste avsnitt pkt Vi vurderer å omstrukturere dette punktet i skrivet. 33. Pkt Føring av fag og karakterer fra R94 på dokumentasjon for Kunnskapsløftet Andre avsnitt: Kan det tas inn om karakter skal føres i rubrikk for standpunkt eller eksamen? 17

18 Presisering i skrivet. Standpunkt i standpunktrubrikken og eksamen i eksamensrubrikken. 34. Pkt første ledd Spesielt for yrkesfaglige utdanningsprogram gruppe av studieretningsfag Eksempel: Elev har fullført og bestått GK Byggfag og VKI Tømrer i R94 innen I tillegg har eleven Påbygg til generell studiekompetanse som ikke er fullført innen I 2011 kompletterer eleven fag innenfor påbygg og samtidig forbedres karakter 3 i fellesfaget samfunnslære (VG2500) i R94 ved privatisteksamen i SAF1001 med karakter 5 (Vg2-nivå). Eleven skal da ha utskrevet et vitnemål. På bakgrunn av forbedret karakter i samfunnsfag (fellesfag) kan skolen ikke lenger benytte programområdekode R94VKI---- "Reform 94 - VKI for Vg2" og følge fagføring som i pkt andre ledd (alle programfag føres som UPF-koder med omfang, uten å måtte føre de ordinære programfagkodene i Kunnskapsløftet.Når dere fører på denne måten, vil det ikke være mulig å forbedre karakterene på Vg1og/eller Vg2).. Her må det da istedenfor føres programområdekode BABYG2---- og krav til enkeltfag i Kunnskapsløftet må være oppfylt (pkt. 13.2). Vil det da (ved forbedring av fellesfag) være mulig å føre programområdekode BABYG2---- og benytte ordningen i punkt 13.4 første ledd Programfag og Prosjekt til fordypning føres med koder i Kunnskapsløftet og karakter Fritatt i rubrikk for standpunktkarakter og FAM01. I tillegg føres fagene fra R94 som UPF-koder uten omfang og FAM13 samt karakter. Det vil være mulig å føre slik det er foreslått i spørsmålet. Alternativt kan vitnemålet føres med programområde R94VK1---- «Reform 94 VK1 for Vg2» og med den opprinnelige karakteren i samfunnslære (VG2500 og karakter 3) og så kan et kompetansebevis som dokumenterer forbedringen (SAF1001 og karakter 5) legges ved f.eks. innsøking til universiteter og høyskoler. Det er i følge punkt 13.4 ikke mulig å føre programområde R94VK1---- «Reform 94 VK1 for Vg2» og ta med den forbedrede karakteren. 35. Pkt Overgangsordninger Krav til fordypning og godskriving av fag fra R94 som ikke inngår i fag-/timefordelingen i Kunnskapsløftet Føringsskrivet Pkt. 13.5: " Fag fra R94 som dere har ført som uspesifiserte programfag, kan inngå i kravet til programfag fra studieforberedende utdanningsprogram (ikke i kravet til fordypning)." Jf brev fra Utdanningsdirektoratet om "Overgangsordninger fra R94 til Kunnskapsløftet" pkt : 18

19 Studieretningsfag i Reform 94 som ikke inngår i fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet Studieretningsfag fra Reform 94 som bygger på hverandre og som er bestått, kan godkjennes og gi fordypning i Kunnskapsløftet når samlet omfang for fagene er minimum 8 uketimer. Studieretningsfag fra Reform 94 kan som enkeltfag inngå i krav til fagsammensetning i Kunnskapsløftet som valgfritt programfag. Det forutsettes at kravet til totalt årstimetall er oppfylt. 1. Her er det ulik informasjon i ulike skriv. Hva er korrekt? Det som står i vitnemålsskrivet pkt 13.5 er korrekt. Dette punktet ivaretar kravet til fordypning beskrevet i fag- og timefordelingen. Skrivet om overgangsordninger vil bli rettet opp. Vil elever som tilfredsstilte kravet til fordypning i R94 ikke lenger kunne få dette godskrevet når fagene ikke er videreført i Kunnskapsløftet? (Elever med VM i R94 og som skal ta et nytt fag og få nytt VM?) Nei, de må oppfylle kravet om fordypning slik det er beskrevet i fag- og timefordelingen. 2. Når det ikke finnes tilsvarende fag i Kunnskapsløftet, og fag av denne typen ikke kan godskrives som uspesifiserte programfag og samtidig telle inn i krav til fordypning hvordan skal disse fagene føres på vitnemål (hvilke fagkoder i Kunnskapsløftet skal benyttes slik at elevene får godkjent vitnemålet med fordypning)? 19

20 Fagene skal føres som uspesifisert programfag og ikke gi fordypning. 3. Eksempel: AA6817 Reiselivskunnskap og AA6840 Reiselivstjenester fra R94. Fra tabell i brev om overgangsordninger (tabell 5): "Studieretningsfag fra Reform 94 som er bestått og som ikke er del av fag- og timefordelingen i Kunnskapsløftet, kan inngå i krav til fagsammensetning. Det forutsettes at kravet til totalt årstimetall er oppfylt." AA6817/ AA6818 AA6840/ AA6841 Reiselivskunnskap Reiselivstjenester Hvordan skal disse to fagene føres på vitnemål i Kunnskapsløftet slik at det tilfredsstiller krav til fordypning? (Eleven har rett til å få dette godskrevet som valgfrie programfag som gir fordypning, fagene kan ikke godskrives som uspesifiserte programfag, det finnes ikke erstatningsfag i Kunnskapsløftet). Disse fagene skal ikke gi fordypning i Kunnskapsløftet, men kan føres som uspesifiserte programfag med omfang likt det R94-faget hadde. 36. Føring av dokumentasjon for Yrkessjåførkurs for voksne Yrkessjårførkurs for voksne Landslinjetilbud ½-årig yrkessjåførkus for voksne Avklaring av kodeverk på dokumentasjon På Utdanningsdirektoratets hjemmeside læreplaner: finnes følgende oversikt under Service og samferdsel: 20

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m.

Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant kompetanse i undervisningsfaget m.m. Saksbehandler: Ingrid Stark Husby Vår dato: 14.06.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/4032 Deres referanse: Jf. liste over høringsinstanser Høringsbrev - Forslag til forskriftsendringer Krav til relevant

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00 Dok.id.: 2.1.4.4.3.19 VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 27.02.2014 Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring

Rapport. fra tilsyn med. Vestfold fylkeskommune. Voksnes rett til videregående opplæring Avdeling for oppvekst og opplæring Rapport fra tilsyn med Vestfold fylkeskommune Voksnes rett til videregående opplæring Opplæringsloven kapittel 4A Tilsyn gjennomført april 2011 Innholdsfortegnelse 1.

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader

F-01-15 14/3741-72 26.01.2015. Endringer i forskrift om opptak til høyere utdanning - oppdatert versjon med merknader Rundskriv Norges miljø- og biovitenskapelige universitet Erstatter tidligere rundskriv F-01-14, F-01-13, F-07-11 og F-15-10 Nr. Vår ref Dato F-01-15 14/3741-72 26.01.2015 Endringer i forskrift om opptak

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2014 2015 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist

NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist NOKUTs tilsynsrapporter Revidering av Makeupartist JCK AS, FACE Stockholm Make Up School Mars 2015 / juni 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Prosjekt til fordyping

Prosjekt til fordyping Virksomhet: Østfold fylkeskommune Omfatter: Prosjekt til fordyping Hjemmel: Opplæringsloven 13-10 Ansvarsomfang 2. ledd Godkjent av: Direktør for Opplæringsavdelingen Dokumentutgave: Dokumentdato: Versjon

Detaljer

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet

Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet 1 Vurdering for og av læring Elevvurdering i Kunnskapsløftet Johs Totland tidl. rådgiver i Utdanningsdirektoratet 2 Innhold Styringsdokumentene planer, stortingsmeldinger, lover og forskrifter, læreplanverket

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009

Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 Saksutredning: TILSTANDSRAPPORT 2009 1. Bakgrunn Fylkesrådmannen legger med dette fram sak om resultatrapportering for 2009. Saken inneholder resultatvurdering for felles satsingsområder, elev- og lærlingstatistikk

Detaljer

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold

Byggdrifterfaget veien videre. omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget veien videre omtanke solidaritet samhold Byggdrifterfaget Veien videre Byggdrifterfaget ble 15. januar 2013 vedtatt av kunnskapsdepartementet som eget lærefag innen fag- og yrkesopplæringen,

Detaljer

Opptaksforskriften med samlede merknader

Opptaksforskriften med samlede merknader SAMORDNA OPPTAK AJOURFØRT UTGAVE MED ENDRINGER GJELDENDE FOR OPPTAK I FORBINDELSE MED STUDIEÅRET: 2012-2013 Opptaksforskriften med samlede merknader Forskrift av 31. januar 2007 nr. 173 (Forskriften trådte

Detaljer

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune

Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Plan for spesialpedagogiske tjenester Revidert utgave 2014 Grimstad kommune Innhold Innledning 4 1 Visjon, verdigrunnlag og mål for oppvekstsektoren 5 1.1 Forholdet mellom ordinær undervisning og spesialundervisning

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT LÆRLINGER SOM GÅR PÅ 3-ÅRIG VIDEREGÅENDE SKOLE 2010 UTARBEIDET AV www.vestfoldkommunerevisjon.no INNHOLDSFORTEGNELSE: 0. SAMMENDRAG... 3 1. INNLEDNING... 5 1.1 BAKGRUNN FOR

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET) Utdannings- og forskningsdepartementet Postboks 8119 Dep. 0032 OSLO 03/01713-026 010073/03 PS 670.00 Oslo, 20.10.2003 NOU 2003:16 I FØRSTE REKKE - FORSTERKET KVALITET I EN GRUNNOPPLÆRING FOR ALLE - (SØGNENUTVALGET)

Detaljer