Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av , rev ) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål"

Transkript

1 Høsten 2013: Kommentarer og spørsmål til brev om «Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet», datert (sist oppdatert ) Udir Føring av VM/KB (Brev av , rev ) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden Kommentar/spørsmål Forholdet mellom føringsskrivet og eksemplene på KB og VM på Utdanningsdirektoratets hjemmeside omhandles i siste avsnitt i Innledningen. Det er uheldig om det er manglende samsvar mellom føringsskriv og eksemplene på hjemmesiden eksemplene blir mye benyttet av de som arbeider med dokumentasjon ved skolene: "I noen tilfeller har vi tatt med konkrete eksempler som illustrerer hvordan dere skal føre spesielle forhold. For øvrig viser vi til eksempler som er lagt ut på vår hjemmeside." Vil det være mulighet for å oppdatere eksemplene på KB og VM på hjemmesiden samtidig med føringsskrivet? Det vil vi forsøke å gjøre. 2. Pkt. 1.3 Kompetansebevis fullført og bestått årstrinn Forslag til endring under overskriften Fullført og bestått årstrinn fra føringsskrivet: "Også fag med halvårsvurdering må ha karakter som er bestått (2 til 6) eller stiplet linje med FAM12 (se omtale av kryssløp)." Forslag til endring: Også fag med halvårsvurdering må ha karakter som er bestått (2 til 6) eller stiplet linje med FAM12 (unntak - se omtale av kryssløp). Dette er lagt inn. 3. Pkt. 1.3 Kompetansebevis orden og adferd Jf. forskrift til opplæringsloven 3-6 skal elever i videregående skoler ha vurdering i orden og adferd. Forskriftens 3-7 gir bestemmelser om varsling (vurdering fag og orden/adferd). Føringsskrivets pkt. 1.3 og 5.6 omhandler kompetansebevis og orden og adferd. 1

2 Spørsmål 1: Skal elever fra grunnskolen som tar fag fra videregående opplæring ha vurdering i orden og adferd som føres på kompetansebeviset fra videregående skole? Nei, dette føres på vitnemålet for grunnskolen. Spørsmål 2: Vil det være mulig å få et eget punkt i føringsskrivet om elever fra grunnskolen som tar fag fra videregående opplæring - programområdekode, føring av fravær (jf pkt. 8.1), orden og adferd, eventuelle muligheter for å ta faget om igjen i videregående skole som elev etc.? Det er ikke nødvendig da dette ivaretas av grunnskolen. 4. Pkt. 1.6 Ansvar for utstedelse av vitnemål og kompetansebevis og pkt. 7.1 Fritak (i forhold til tidligere ordninger) Fylkeskommunene og skolene får en del henvendelser fra tidligere elever/privatister som har dokumentasjon fra tidligere ordninger og som enten ønsker ny utskrift av dokumentasjon eller ønsker å få innvilget fritak på bakgrunn av tidligere bestått opplæring i faget når de skal gå videre med utdanning. Dokumentasjonen fra tidligere og eksamensprotokoller som er arkivert har sjelden oversikt over omfang. I noen tilfelle kan også eksamensprotokoller være ufullstendige. Spørsmål/kommentar: Det er behov for oversikter over ulike retninger med fag/koder og timetall slik at man kan få innvilget fritak. Vil Utdanningsdirektoratet igangsette arbeid med å lage slike oversikter? Vi vil vurdere å lage slike oversikter. 5. Pkt. 1.6 Hvem kan få hvilken type dokumentasjon og Pkt. 1.7 Ansvar for utstedelse av vitnemål og Hvilken dokumentasjon (vitnemål/kompetansebevis) skal skrives ut når Fag-/svennebrev er i R94 Fag til generell studiekompetanse tatt i LK06 2

3 kompetansebevis, pkt Vi mener det må være tilstrekkelig å dokumentere med fag-/svennebrev fra R94 og all videregående opplæring som ligger til grunn for fag-/svennebrevet jf. info på SO hjemmeside: og kompetansebevis for fagene til generell studiekompetanse tatt i LK06. Er det mulig å konvertere fag-/svenneprøve fra R94 til LK06? 1) når fag for studiekompetanse tas i tillegg eller 2) når fullt påbygg tas i tillegg og så skrive ut vitnemål i Kunnskapsløftet? Vitnemål i LK06 må følge reglene for vitnemål etter LK Pkt. 2.3 Programområder og utdanningsprogram Kodeverk for utdanningsprogram og programområder: Tidligere var det publisert et skriv på som gjaldt lovlige koder på KB og VM 5 bokstaver + et tall for nivå etterfulgt av fire bindestreker. Er det mulig å legge inn tekst i føringsskrivet som presiserer hvilke koder som kan benyttes på KB og VM for å avgrense disse mot de mange varianter som benyttes i Vigo inntakssystem og fagopplæring (ulike bokstaver, tall og bindestreker i de fire siste posisjoner)? Dette er mulig. Vi har lagt innfølgende: Hovedregel (Kunnskapsløftet): 5 bokstaver, 1 tall, 4 bindestreker. Unntak: -Den Tyske Skole Oslo: 5 bokstaver, 1 tall, «TY», 2 bindestreker -Steinerskoler: 5 bokstaver, 1 tall, «RS», 2 bindestreker -Montessoriskoler: 5 bokstaver, 1 tall, «MO», 2 bindestreker 7. Pkt. 2.6 Opplysninger om hvert fag i henhold til ledetekstene, andre Fagkode og fagnavn Det er tatt i bruk nye læreplaner i en del fag fra skoleåret Blant annet gjelder dette norsk. Her er det foretatt endringer i forhold til tidligere når det gjelder vurdering. Elevene på Vg2 yrkesfag skal ha en standpunktkarakter i faget norsk. 3

4 kulepunkt Inntil har elevene fått standpunktvurdering i norsk skriftlig og norsk muntlig. Når elever med vurdering etter tidligere ordning skal ha ny dokumentasjon etter forbedring av andre fag/å ha tatt nye fag hvordan føres faget på dokumentasjonen (i og med at tidligere fagkode for norsk muntlig utgår)? Må UPF-fagkode uten omfang benyttes? Elevene på Vg2 yrkesfag skal ha en standpunktvurdering fra vår 2014, men de kan trekkes ut til muntlig eksamen som føres med egen kode. Skriftlig eksamen føres på samme kode som standpunktvurderingen. Dersom eleven vil forbedre karakteren sin, følger eleven ny læreplan og dermed ny vurderingsordning (for privatister både skriftlig og muntlig). Skal «gamle» resultater føres på ny dokumentasjon, brukes gamle koder. Så lenge norskfaget ikke er forbedret, skal de føres med de kodene de hadde ( )? NOR1207 gyldig for de som hadde undervisning frem til våren2013 (og NUS-eksamen frem til høsten 2013). 8. Pkt. 2.7 Opplysninger om sum omfang, orden og adferd og fravær, tredje kulepunkt, andre og syvende strekpunkt Fra pkt. 2.7, tredje kulepunkt: Fravær spesifisert for hvert år. Andre strekpunkt: - Dersom det er flere programområder på samme nivå, fører dere fravær samlet for nivået. Mange elevar har omval t.d. på Vg2 YF og får fritak for fellesfaga. Dermed får dei KB/VM med fellesfag frå eitt år og programfaga frå neste år. På VM vert det berre ført programområdekode for det siste Vg2-kurset viss vi skal få det kontrollert og innsendt til nvb. Nokre skular summerer fråværet for begge Vg2-kursa, andre skular fører kun fråværet frå det programområdet som er påført KB/VM. Er det meininga at det på dokumentasjonen skal førast fråvær for fleire år enn det er programområdekodar i toppen på KB/VM? Fravær spesifiseres for hvert år. Vi har fjernet annet strekpunkt. Syvende strekpunkt: 4

5 - Dere fører ikke fravær for voksne. Er det her meint kun opplæring etter forskrifta kap. 4 (spesielt organisert for vaksne)? I så fall må det presiserast! Ja, det er det. Voksne som går i ordinær videregående opplæring er elever og har de samme rettigheter og plikter som andre elever etter opplæringsloven med forskrifter. Vi har lagt inn en presisering i forhold til voksne som får opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A. 9. Pkt. 2.8 Vitnemåls-- /kompetansebevisnr Fra Føringsskrivet, pkt. 2.8 under Vitnemål- /kompetansebevisnummer: "Nytt vitnemål skal ha nytt vitnemålsnummer. Dett gjelder også duplikater" Fra Utdanningsdirektoratets svar på spørsmål fra Vigo høsten 2012: "Nytt vitnemål skal ha nytt vitnemålsnummer. Et duplikat skal ikke ha det". Spørsmål/kommentar: Vil føringsskrivet bli endret slik at det ikke kreves nytt nummer til duplikat? Et duplikat skal forstås som en (original)erstatning for originalvitnemålet eleven/lærlingen har. Duplikat skal stemples med duplikat og det skal påføres en ny dato og underskrift. For øvrig vil et duplikat være identisk med originalvitnemålet. Det kan være flere måter å utstede et duplikat på: 1. Eleven har ikke vitnemål i det skoleadministrative systemet, men får et nytt vitnemål fra arkivet på skolen uten nytt vitnemålsnummer. 2. Skolen/fylkeskommunen skriver ut et duplikat fra det skoleadministrative systemet, men uten at det gis et nytt vitnemålsnummer. 3. Skolen/fylkeskommune skriver ut et duplikat fra det skoleadministrative systemet med et nytt vitnemålsnummer. Vi legger til grunn at alle de ovennevnte alternativene vil være gyldige duplikater, uavhengig om de får et nytt vitnemålsnummer eller ikke. Det som er viktig, er at duplikat skal være en erstatning (altså identisk) for originalvitnemålet. Bortsett fra at det skal føres på en 5

6 ny dato og underskrift. Saken er tatt opp med SO, som ikke har noen innvendinger og mener alle disse alternativene er greie i forhold til NVB. 10. Pkt om dispensasjonsvedtak NVB har på sin hjemmeside informasjon om nødvendig føring av dispensasjonsvedtak (19. juni 2009): o * at dispensasjonsvitnemål har merknadskode VMM17, VMM18(?) eller VMM19. o * og at teksten til den koden inneholder en dispensasjonsidentifikator som angitt av Udir på formen ÅÅ/NNNN (ÅÅÅÅ/NNNN godtas også) Vil det være mulig å endre teksten i føringsskrivet noe slik at krav til føring fra NVB og Udir for skolene uttrykkes i føringsskrivet? Her er det ikke gjort noen endringer. 11. Pkt. 3.2 Vitnelmålsmerknader som bare kan stå på førstegangsvitnemål Utdanningsdirektoratet gir i visse tilfeller dispensasjoner som gjelder muligheten til å få førstegangsvitnemål helt spesifikt. VMM17/18/19 gjør ikke at disse blir godtatt av kontrollen (for eksempel med ordinær eksamen på høsten etter Vg3 ) Forslag: VMMxx <dispensasjonsvedtak fra Utdanningsdirektoratet tekst> Her det ikke gjort noen endringer. 12. Pkt. 4.2 Fag utover minstekravet Skal fagtype endres fra FP til VP når det er tatt felles programfag utover minstekrav fra et annet yrkesfaglig løp? Kan ikke gjøre om FP til VP, men kan inngå i lokal læreplan til prosjekt til fordypning dersom det er relevant for utdanningsprogrammet. 13. Pkt. 5.2 Andre Forskriftens 3-4 hjemler vurderingsuttrykk som ikke er nevnt i pkt. 5.2: 6

7 vurderingsuttrykk Forslag: Føringsskrivet skal omtale alle vurderingsuttrykk som er forskriftsfestet. Dette er gjort bevisst for at det ikke skal brukes andre uttrykk enn de som fremgår av læreplanverket. Vi har gått gjennom læreplanene og kvalitetssikret dette. 14. Pkt. 5.4 Ikke grunnlag for vurdering i fag Fra føringsskrivet: "Dersom en elev ikke får medhold i klage på vedtak om å ikke fastsette standpunktkarakter "Ikke vurderingsgrunnlag" (IV), blir eksamen annullert og en eventuell eksamenskarakter faller bort." Vil det være mulig å få en presisering av hva det innebærer å annullere en eksamen eller at eventuell eksamenskarakter faller bort? (Det er en utfordring at det ikke er en felles forståelse av hva det innebærer og det er en generell oppfatning at karakterer aldri skal slettes fra et system: karakteren forsetter å eksistere i systemet/systemene og blir en potensiell feilkilde). Dersom en eksamen er annullert har skolen en plikt til å fjerne karakteren. Dette er presisert. 15. Pkt. 5.5 Når faget ikke er bestått Forslag til endring: Det føyes til etter andre avsnitt: "Dette gjelder ikke programfag på yrkesfag når tverrfaglig eksamen er bestått". Dette er tatt inn. 16. Pkt. 5.6 Karakter i oden og i adferd "Dere skal føre karakter i orden og i adferd dersom minst ett av fagene er tatt som elev". For å hindre feiltolkning vil det være mulig å få inn en presisering at det gjelder også når faget/fagene er IOP-fag (IOP1000 IOP5000)? 7

8 Det er ikke noe som heter IOP-fag. Vi har presisert at dette også gjelder når eleven får opplæring etter IOP. 17. Pkt. 5.8 Høyeste nivå for privatister eksempel på føring Det mangler stiplet linje i felt for eks.form for FSP5020, PSP5015 og PSP5016 Dette er lagt inn. 18. Pkt. 6.1 Eksamensform Under forutsetning av at ny eksamensform vedtas for fremmedspråk nivå I: Vil det komme en ny eksamensform "Skriftlig-muntlig eksamen" SM? Eventuelle endringer i regelverket vil bli tatt inn skrivet. 19. Pkt. 6.2 Annullering av eksamen Fra føringsskrivet: "Annullering av karakter til eksamen etter klage Når fylkestinget eller den de gir myndighet har annullert karakter til muntlig eksamen etter klage, " Forslag: Dette vil gjelde flere eksamenstyper enn bare muntlig f.eks. muntlig-praktisk, praktisk og (noen få) skriftlige. Kan "muntlig eksamen" derfor endres i teksten? Dette er presisert. 20. Pkt. 6.2 Annullering av eksamen eller Forslag: Tilføyelse etter første avsnitt: 8

9 karakter til eksamen ( vedtaket skal legges ved vitnemålet) dersom årsaken ikke går fram av vedtaksteksten Dette er ikke endret. 21. Pkt. 6.3 Elever som ikke møter til eksamen eksempel på føring og spørsmål om standpunkt Skal karakter føres i standpunkt når eleven ikke har gyldig fravær jf. forskriftens 3-35 er det kun de med gyldig fravær som får beholde standpunkt? Dette innebærer at de som ikke har gyldig fravær mister standpunkt? Hvordan skal i så fall rubrikk for standpunkt fylles ut? Eksempel på føring - omfang: Omfang skal være utfylt med to tankestreker for fagkoder uten omfang jf. pkt. 2.6: Jf spørsmål over hvordan føre standpunkt for elev som ikke har dokumentert fravær? Tall under omfang er tatt bort. 22. Pkt. 6.5 Annullering på grunn av fusk eksempel Det mangler stiplet linje i felt for eksamensform jf. pkt. 2.6: 9

10 Forslag til endring: Elev som er trukket ut til og har fusket ved muntlig eksamen i engelsk Vg1 studiespesialisering: Standpunkt- Eksamens- Eks- Omfang Kode Fag karakter karakter form År Merknader Fellesfag 140 ENG1002 Engelsk V12 Eksamen annullert -- ENG1102 Engelsk muntlig M V12 Eksamen annullert Stiplet linje er lagt inn. 23. Pkt. 6.8 Fag med flere eksamensformer Føringsskrivet har endret ordlyd fra 2012 til 2013, noe som har ført til ulike tolkninger. Litt kort historikk: 1.Fra brev fra Utdanningsdirektoratet av om Eksamensformen for privatister: I de tilfeller der det bare kan gis én standpunktkarakter i faget, men det finnes to eksamensformer (vanligvis skriftlig og muntlig), kan ikke privatister forbedre én av eksamenene. Bakgrunnen for dette er at den skriftlige og muntlige kompetansen i faget kommer til utrykk i en samlet standpunktkarakter. Hvis standpunktkarakteren faller bort, vil man stå igjen med uttrykt kompetanse/eksamenskarakter i kun én disiplin. 2. Forslag til endringer av føringsskrivet fra Vigo, og svar fra Udir : "Når elever bare skal ha én standpunktkarakter i et fag, men faget for privatister har to eksamensformer (f. eks. skriftlig og muntlig), kan ikke privatister forbedre bare én av eksamenene uavhengig av den andre. De må gå opp til begge eksamenene." Forslag til ytterligere presisering: Det bør legges til følgende setninger: Det er ikke krav om at vurderingen må være gitt ved samme eksamen. Når eksamenene er avlagt kan privatisten velge å forbedre den ene eksamenen uavhengig av den andre. 10

11 Dette er endret. 3. Fra pkt. 6.8 Føringsskrivet 2012: Når elever bare skal ha én standpunktkarakter i et fag, men faget for privatister har to eksamensformer (f. eks. skriftlig og muntlig), kan ikke privatister forbedre bare én av eksamenene uavhengig av den andre. De må gå opp til begge eksamenene. Det er ikke et krav om at vurderingen må være gitt ved samme eksamen. Når eksamenene er avlagt kan privatisten velge å forbedre den ene eksamenen uavhengig av den andre. 4. Fra pkt. 6.8 føringsskrivet 2013: Når elever bare skal ha én standpunktkarakter i et fag, men faget for privatister har to eksamensformer (skriftlig og muntlig), kan ikke privatister forbedre bare én av eksamenene uavhengig av den andre. De må gå opp til begge eksamenene. Det er ikke et krav om at de må gå opp til begge eksamenene samtidig. Forslag til endringer til føringsskrivet 2014: Tidligere setning om at privatister kan velge å forbedre den ene eksamenen uavhengig av den andre når begge eksamener er avlagt som privatist fra tidligere tas inn igjen i føringsskrivet sammen med setningen om at det er ikke krav om at vurderingen må være gitt ved samme eksamen. (For fag der elever har en standpunkt og privatister må opp til flere eksamenformer). Det vil være urimelig å kreve at privatisten som har avlagt begge prøver som privatist må ta begge prøver på nytt dersom kun den ene ønskes forbedret. Det vil ikke være mulig å kontrollere om eventuelt begge tidligere privatisteksamener er forbedret eller om det kun er en av eksamenene som er forbedret. Dette er forsøkt tydeliggjort. 24. Pkt. 7.1 Generelt om godkjenning av fag fra Norge eller utlandet, andre avsnitt "Vi viser til omtalen av overgangsordninger i pkt. 13 der det framgår i hvilke tilfeller dere kan føre faget med karakter istedenfor "Bestått" eller "Godkjent!". Er det valgfritt om fag kan føres med karakter eller "Bestått" eller "Godkjent"? Valgfrihet i føring med/uten karakter vil gi utslag på poengberegning til høyere nivå innenfor videregående opplæring og høyere utdanning. Forslag: "kan" endres til "skal" i teksten i føringsskrivet. Dette er endret. Det skal føres med «Godkjent». 11

12 25. Pkt. 7.1 Pkt. 7.1 Generelt om godkjenning av fag fra Norge eller utlandet 1) Forslag: Avsnitt 2: Setning nr.3 " Dere fører stiplet linje i rubrikken for eksamensform" bør fjernes da det her omtales standpunktkarakter. Dette er fjernet. 2) Kan det tas inn en setning om at tidligere fag må være bestått og hvilket årstall som skal føres? Vi ser på denne. 3) Er det noe «konflikt» her i forhold til 7.6 vedr når de forskjellige karakteruttrykkene og FAM-koden skal føres? Vi ser på denne. 26. Pkt. 7.1 Generelt om godkjenning av fag fra Norge eller utlandet Elev som skoleåret gikk studiespesialisering Vg1 har tatt opp naturfag som privatist og ønsker nytt kompetansebevis. Alle fag er bestått. Skoleårene og var norsk-faget todelt med vurdering i norsk skriftlig og norsk muntlig. Fra og med ble det også egen vurdering i norsk sidemål. Ved utskrift av nytt kompetansebevis er det regelverket ved utskriftstidspunkt som gjelder. Eleven har hatt opplæring i hele læreplanen, men uten egen vurdering i norsk sidemål. Vil det være mulig å føre nytt KB på følgende måte: Standpunkt- Eksamens- Eks- Omfang Kode Fag karakter karakter form År Merknader Fellesfag NOR1201 Norsk hovedmål, skriftlig 3 tre 3 tre S V07 -- NOR1202 Norsk sidemål Godkjent V07 Godkjent etter søknad -- NOR1203 Norsk muntlig 3 tre V07 12

13 Føres med koder fra Vg1; altså opprinnelige koder. 27. Pkt. 7.1 Generelt om godkjenning av fag fra Norge eller utlandet, andre avsnitt Elever som søker omvalg Vg1/Vg2 har allerede karakter i en del fellesfag. Jf Utdanningsdirektoratets brev til Fylkesmannen i Troms og svar på spørsmål fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus (lenker under) er det ikke lov å ta fagene som elev om igjen. Hvor hjemles dette? (fra brevene: a..."når eleven gjør et omvalg vil eleven allerede ha bestått en del fag og skal derfor ikke ta dem om igjen". b. Gjelder elev som skal gå Vg3 om igjen (utvidet opplæringstid): Kan han få elevstatus på nytt i disse fagene, og gå opp til ordinær eksamen, og dermed se bort fra den sluttvurderingen han allerede har fått i disse fagene? Svar: Nei, så lenge han har sluttvurdering, kan han ikke få tilbake elevstatus i disse fagene) Brev fra Udir om omvalg og fritak fag: Her er også en lenke til et brev som i forbindelse med spørsmål om vitnemål også omhandler elevstatus i fag: En elev som har fått innvilget et omvalg med hjemmel i opplæringsloven 3-1 fjerde ledd skal som hovedregel tas inn som fulltidselev. Eventuelle tidligere sluttvurderinger i fellesfagene faller da bort (de regnes som nulliteter). Sluttvurderinger i eventuelle programfag faller ikke bort. Eleven kan også tas inn deltidselev året etter omvalget. Han eller hun vil få godkjent en del av fellesfagene på for eksempel Vg1 og skal ikke ta disse igjen. 28. Pkt. 7.2 Fritak fra opplæring i skriftlig sidemål - eksempel Det mangler stiplet linje i felt for eksamensform: 13

14 Forslag til endring: Eksempel: Elev som er fritatt fra opplæring i norsk sidemål fordi eleven har vedtak om særskilt språkopplæring: Standpunkt- Eksamens- Eks- Omfang Kode Fag karakter karakter form År Merknader Fellesfag 393 NOR1211 Norsk hovedmål, skriftlig 3 tre 3 tre S V12 -- NOR1212 Norsk sidemål Fritatt V12 Fritatt fra opplæring -- NOR1213 Norsk muntlig 3 tre V12 Stiplet linje er lagt inn. 29. Pkt. 7.4 Fritak fra vurdering med karakter i sidemål og kroppsøving for elever eksempel 14

15 Forslag til endring: Eksempel: Elev som er fritatt fra vurdering med karakter (gjelder også voksne deltakere i videregående opplæring særskilt organisert for dem, jf. punkt 7.5) Standpunkt- Eksamens- Eks- Omfang Kode Fag karakter karakter form År Merknader Fellesfag 393 NOR1211 Norsk hovedmål, skriftlig 5 fem 5 fem S V12 -- NOR1212 Norsk sidemål Deltatt V12 Fritatt fra vurd. med kar. -- NOR1213 Norsk muntlig 5 fem V12 Sj Stiplet linje er lagt inn. 30. Pkt. 7.5 Godkjenning og fritak for privatister og voksne 1) Andre avsnitt, fjerde setning bør det fjernes setning om stiplet linje i eksamensform i og med at det er standpunkt som omtales? Dette er fjernet. 2) Under punkt 7.5 omtales fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål fritak for opplæring i norsk sidemål er ikke omtalt. Kan også voksne få fritak fra opplæring i norsk sidemål og FAM01? Kan det i så fall tas inn under dette punktet? Dette er ikke endret. 3) Fritak fra kroppsøvingsfaget for voksne som følger opplæring etter kap 4A og som ikke skal ha kroppsøving. Dette er ikke et løp beskrevet i Udir med egen fag- og timefordeling og lavere timetall enn det normale. Vitnemål ført slik som beskrevet går ikke gjennom kontrollmotoren NVB. Fylkene løser dette ved å føre faget med et fritak og FAM01. Vi foreslår at dette blir godkjent føring og at den omtales i føringsskrivet. Dette skal ikke inn i NVB. Det er ikke egne kontroller for voksne. 15

16 31. Pkt. 7.6 Godkjenning innen videregående opplæring av bestått et helt opplæringsår i utlandet Spørsmål til fremmedspråk nivå I + II: Elever som leser fremmedspråk fellesfag nivå I+II og som har et år i utlandet uten at faget kan godkjennes derfra: Skal man se bort fra dette i og med at det er et fag med halvårsvurdering? Eleven fortsetter med faget på neste trinn i Norge og får sluttvurdering på Vg3? eller eleven må ta faget som privatist (nivå I eller nivå II) Vi mener at fremmedspråk I+II må behandles på samme måte som norsk: eleven fortsetter med faget på neste trinn og får sluttvurdering på Vg3. Men eleven kan vel også ta nivå II eller nivå III som privatist og så søke om fritak fra opplæring. 32. Pkt. 7.6 Godkjenning av bestått helt opplæringsår fra utlandet I pkt. 7.6 beskrives tidligere praksis der det var opprettholdt et skille mellom fellesfag som kreves for generell studiekompetanse og andre fellesfag som inngår i kravet til fagsammensetning. Det angis to ulike FAM-koder. I brev fra Utdanningsdirektoratet til Fylkesmannen i Hordaland, samt i informasjon på hjemmesiden, kan det virke som man går bort fra dette skillet : På Vg1 og Vg2 er det bare to fellesfag som avsluttes og som ikke inngår i kravet til generell studiekompetanse geografi og fremmedspråk. Er dette avsnittet gyldig det synes å være i strid med de nye tolkningene: Her er det ikke gjort noen endringer. 33. Pkt. 7.7 Fag tatt fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Elever fra ungdomstrinnet som tar fag fra videregående opplæring: Vil disse ikke kunne ta fagene på nytt som elev når de går i videregående skole og hvis de kan ta dem vil de kunne eventuelt velge karakter som ønskes ført på dokumentasjonen? Nei, dersom de har fått en standpunktkarakter kan de ikke det, jf. rundskriv Udir Dette gjelder imidlertid ikke for elever som forserer skoleåret 2013/14. De kan velge om de vil ha elevstatus i faget når de begynner i videregående opplæring, jf. brev 16

17 fra Utdanningsdirektoratet datert Pkt. 9 Yrkesfaglige utdanningsprogram Hvilken eksamensform skal føres på xxx3102? S eller stiplet linje? 3102-kodene ligger i Grep med eksamensform på vitnemålet: Skriftlig 35. Pkt. 9.3 Kryssløp og omvalg halvårsvurdering og sluttvurdering Fra føringsskrivets pkt. 9.3: "Elever fra studieforberedende utdanningsprogram har avsluttet norsk og engelsk på Vg1 når de tar kryssløp til Vg2 yrkesfag. Dere skal ved slike kryssløp føre fagene med fagkoder og standpunktkarakter fra Vg1 studieforberedende utdanningsprogram. Det samme vil gjelde elever som tar omvalg fra studieforberedende til et yrkesfaglig løp og som får fritak fra fellesfagene som er avsluttet i studieforberedende løp." Bør teksten endres slik at begrepet "fritak" blir i overenstemmelse med forskrift og retningslinjer? (Forslag:.og som får godkjent fellesfagene som e r avsluttet i studieforberedende løp"). Elever som gjør omvalg fra et yrkesfaglig utdanningsprogram/programområde til et annet vil i mange tilfelle ha samme fag- og timefordeling i fellesfag. Tidligere har det vært publisert informasjon på Utdanningsdirektoratets hjemmeside i forhold til "fritak" (godkjenning) av fag ved omvalg og valg av beste karakter ved utskrift av dokumentasjon når eleven leser samme fag om igjen som elev. Denne informasjonen er nå fjernet fra Utdanningsdirektoratets hjemmeside. Samtidig har det via svarbrev fra Utdannningsdirektoratet framkommet informasjon som bryter med tidligere føringer. 1. Vil elever kunne lese samme fagene om igjen som elev ved omvalg av utdanningsprogram/programområde? (Eksempel: Vil eleven kunne lese NAT1001 Naturfag fra Vg1 yrkesfag om igjen ved omvalg fra Vg1 ELELE1---- til Vg1 BABAT1---- eller et annet Vg1 yrkesfag?) Se svar under spørsmål

18 2.Når eleven har samme faget med ulik karakter kan eleven velge beste resultat, eller må sist oppnådde resultat føres på dokumentasjonen? (Eksempel: Vil elev som har gjort omvalg fra Vg1 ELELE1---- til Vg1 BABAT1---- og som har faget NAT1001 med karakter 3 fra første året (ELELE1----) og som har samme fag NAT1001 med karakter 2 fra andre året (BABAT1----) kunne velge å beholde karakteren fra første året med karakter 3?) Se svar under spørsmål Elever som går opp som privatist i fag men oppnår dårligere resultat enn vedkommende har fra tidligere som elev hva må føres på dokumentasjonen? (Eksempel: Elev uavhengig av utdanningsprogram/programområde har oppnådd karakteren 3 i et fag. Vedkommende melder seg til privatisteksamen i faget for å forbedre resultatet, - men oppnår resultat 2. Kan eleven velge å beholde karakteren 3 til føring på dokumentasjonen eller må siste resultat føres på elevens sluttdokumentasjon?) Eleven kan velge. 36. Pkt. 9.4 Prosjekt til fordypning Føring av Prosjekt til fordypning slik det er beskrevet i føringsskrivet avsnitt om privatistordning, aksepteres ikke av NVB kontrollmotoren. Kan det tas inn punkt om realkompetansevurdering i Prosjekt til fordypning i tillegg til privatistordningen? (Begrunnelse: Voksne legges inn med «Godkjent» i rubrikk for standpunkt, stiplet linje i eksamensform og FAM18 (fra pkt 5.3). Det er bare dette som går igjennom NVB kontrollmotoren.) Dette skal gå gjennom kontrollmotoren. 37. Pkt Elever med rett til særskilt språkopplæring Første avsnitt, siste setning: "Skolen kan bare gi vurdering med karakter i norskfaget etter den ordinære læreplanen i norsk." Bør det føyes til ",men med fritak for opplæring i sidemål. " (jf forskriftens 1-11) 18

19 Fritakene er behandlet over. 38. Pkt Skriftlig eksamen i norsk som andrespråk for minoritetsspråklige Ny læreplan i norsk nye føringsregler? Spørsmålet gjelder den «midlertidig fastsatte» læreplanen i «norsk for elever med kort botid i Norge». Vurderingskapitlet ligger ikke i læreplanene som er fastsatt og det er ennå ikke avklart hvordan dette skal føres. For «kort botid[ ]» har vi opprettet fagkoder for Vg1. Uten standpunkt og eksamen, kun halvårskarakterer med timetall. For de gamle «norsk som andrespråk»-kodene er det ikke gjort endringer foreløpig. (NOR1045 Vg2 YF, NOR1049 Vg3 SF + påbygg til SF). 39. Pkt Dispensasjoner Vil det være mulig å få inn henvisning til tidligere punkt som omhandler dispensasjonsidentifikator (NVB/Udir)? (pkt. 3.3) Dette er lagt inn. 40. Pkt Føring av fag og karakter fra Reform 94 på dokumentasjon for Kunnskapsløftet under Ulik vurderingsordning i R94 og Kunnskapsløftet 41. Pkt Spesielt for yrkesfaglige utdanningsprogram Andre setning:.."dersom dette gjelder eksamensform, fyller dere ikke ut eksamensform for faget i Kunnskapsløftet, men fører likevel eksamenskarakter fra R94". Forslag: " fyller dere ikke ut eksamensform for faget " erstattes med " fyller dere ut eksamensform med stiplet linje for faget i Kunnskapsløftet " Ok. Det er signalisert at det er behov for flere UPF-koder for tverrfaglig eksamen dersom en elev har gått to GK og to VKI. 19

20 Vil det bli laget ytterligere koder? Det er laget nye koder. 42. Pkt Spesielt for utdanningsprogram for studiespesialisering under Bedriftsøkonomi I Forslag til endring: Endre 1 til I i (romertall en) første setning: For elever/privatister som hadde bedriftsøkonomi 1 som fellesfag.. endres til bedriftsøkonomi I Dette er endret. 43. Pkt Dokumentasjon fra R94 og forbedringer av fagkarakter Føringsskrivet fra 2012 hadde med en siste setning i pkt sammen med lenke: Vi viser til Samordna opptak sitt regelverk for kombinasjon av kompetansebevis i Kunnskapsløftet og dokumentasjon fra Reform 94: Lenken er endret hos Samordna opptak og ny lenke til samme informasjon er: Det er praktisk å ha slike lenker i føringsskrivet da de sparer brukere for mye tid. Vil det være mulig å få til et samarbeid med Samordna opptak slik at lenkene kommer på plass igjen i føringsskrivet og at eventuelle endringer som gjøres hos SO gjøres slik at man sendes videre til den nye aktuelle siden fra gammel lenke? (Spørsmålet går like mye til Samordna opptak som til Utdanningsdirektoratet). Her oppdaterte vi i føringsskrivet i vår. Dersom SO endrer sine lenker ofte, er det ikke så mye vi kan gjøre. 44. Pkt Fag fra ordninger før R94 Som forrige punkt 20

21 Se over. 45. Pkt Kombinasjon i Kunnskapsløftet av matematikk Burde dette punktet vært plassert i kap. 4 om fag- og mulige kombinasjoner. Kap. 13 handler om overgangen fra R94 og andre tidligere ordninger fra før Kunnskapsløftet? Dette er gjort. 46. Pkt Som pkt og 13.9 Overgangsordninger fra R94 til Lenker, se over svar på spørsmål 43. Kunnskapsløftet 47. Pkt Spørsmål om eventuell mulighet for konvertering av fag/deler av fag fra R94 hva er et bestått fag? Forskrift til opplæringslova 24-9, 3.avsnitt: "Beståtte fag i Reform 94 fra grunnkurs og videregående kurs I og II kan også enkeltvis erstatte fag i Kunnskapsløftet". Hvordan defineres "bestått" når det gjelder norskfaget? En tidligere elev har bestått norsk hovedmål og sidemål, men har IV i norsk muntlig. Kan karakterene for norsk hovedmål og sidemål konverteres til Kunnskapsløftet, slik at det er nok for den tidligere eleven å avlegge privatisteksamen i norsk muntlig for å bestå hele norskfaget? Eller må vedkommende avlegge privatisteksamen i hele norskfaget i Kunnskapsløftet? 21

22 Vedkommende kan nøye seg med å gå opp i norsk muntlig. 48. Pkt og 24-4 i forskrift til opplæringsloven definerer valg av nivå for fremmedspråk som fellesfag for elever som fullførte 10.årstrinnet skoleårene 2005/2006, 2006/2007 og 2007/2008. Elever som hadde hatt fremmedspråk i grunnskolen kunne velge samme fremmedspråk nivå I om igjen i videregående skole, og elever som ikke hadde hatt fremmedspråk i grunnskolen kunne velge fremmedspråk I over 2 år. Er det slik at elever som ble omfattet av denne ordningen, og som ikke besto det fremmedspråket de hadde valgt mens de var elever i videregående opplæring, må forholde seg til nåværende regler for valg av fremmedspråk dersom de ønsker å avlegge privatisteksamen i fellesfag fremmedspråk? Nei, disse reglene gjelder fortsatt. 22

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per :

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per : Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) per 14.05.2013: Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev Forslag til endring Overskrift Fag- og svennebrev Pkt.

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret:

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret: Oversikt over endringer i retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (gammelt skriv 08.02.2016 og nytt skriv 03.03.2017) Rundskriv Udir-1-2015

Detaljer

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13." Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16.

Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13. Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16. Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 10. oktober 2014 Udir Føring av VM/KB (Brev av Kommentar/spørsmål 27.01.2014) 1. Pkt. 1.1 Vitnemål, siste avsnitt " Vitnemålet skal vise både standpunktkarakterer

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 06.02.2012 Sist oppdatert 30.04.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/4199 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.05.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.01.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/50 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av vitnemål

Detaljer

Endringer fra 2012 til grunnskole

Endringer fra 2012 til grunnskole Endringer fra 2012 til 2013 - grunnskole Tekst/pkt. i skrivet Innledningen Forslag til endring Det er også tatt inn retningslinjer for hvordan dere skal føre kompetansebevis for voksne i grunnskolen. og

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015 Utdanningsdirektoratet sender disse retningslinjene til skoleledere i private og offentlige grunnskoler og skoleeiere for å informere om hvordan

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014 Det har kommet nye retningslinjer for 2015. Artikkel Publisert: 14.01.2014 Her finner dere retningslinjene for 2015. Innhold

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016 Utdanningsdirektoratet sender disse retningslinjene til skoleledere i friskoler og offentlige grunnskoler og skoleeiere for å informere om hvordan

Detaljer

FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET

FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Vår dato: 20.11.2007 Deres dato: Vår referanse: 2007/3781 Deres referanse: Til fylkesmenn, fylkeskommuner og videregående skoler FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 6. Elever med fritak Generelt om fritak Elever med fritak fra opplæring eller fritak fra vurdering med karakter skal også ha

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 13.01.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/50 Deres referanse: Fylkeskommuner, kommuner, private og offentlige grunnskoler

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner, kommuner, private og offentlige

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017 Disse retningslinjene erstatter retningslinjene dere fikk 08.02.2016. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 05.05.2017 05.05.2017

Detaljer

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 06.02.2012 Sist oppdatert 29.03.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/4199 Deres referanse: Til fylkeskommuner, kommuner

Detaljer

Svar: Feil i tekst på Udir. Overskriften er blitt borte. Vi skal rette opp det. Svar: Feil i tekst på Udir. Sette inn to bindestreker.

Svar: Feil i tekst på Udir. Overskriften er blitt borte. Vi skal rette opp det. Svar: Feil i tekst på Udir. Sette inn to bindestreker. Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 10. oktober 2017 (Basert på Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring 2017 (08.02.2017) og Svar på spørsmål fra Vigo Udir Føring av

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Disse retningslinjene erstatter retningslinjene fra 26.01.2016. Retningslinjene gjelder offentlige grunnskoler og så langt de

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 09.02.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/1643 Deres referanse: Fylkeskommuner, kommuner og grunnskoler Føring

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 03.03.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/1643 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2010 Oppdatert 11.04.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/4081 Deres referanse: Fylkesmenn, fylkeskommuner

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 4. Føring av standpunkt- og eksamenskarakterer mv. Standpunkt- og eksamenskarakterer i fag Standpunktkarakterer er karakterer

Detaljer

kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet».

kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet». Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 08.02.2016 Deres dato: Vår referanse: 2016/924 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av

Detaljer

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO Aktuelle skriv: Forskrift til opplæringslova kap. 3 og Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering Forskrift

Detaljer

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2010 Oppdatert 11.04.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/4081 Deres referanse: Til fylkesmenn, kommuner

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS )

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS ) Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS-20-2002) Dette rundskrivet er utgått. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 07.06.2011 Bestemmelsene om utstedelse av kompetansebevis

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Første side Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Vitnemål Kompetansebevis med skolegang etter KL For utstedelse av kompetansebevis, start fra side 8 pkt 24. Et kompetansebevis

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 GENERELL NFORASJON Oppdatert 25.04.2013 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode

Detaljer

Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål. Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat

Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål. Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat NVB statistikk Nesten 700.000 vitnemål fra 524 skoler! 93% vitnemål samlet

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning Registrering av elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP. Disse eksemplene er tenkt som en veiledning for fylkene og skolene, i forhold til registrering i de skolesystemene, for å få riktig

Detaljer

Kommentar/spørsmål. Udir Føring av VM/KB ( ) 1. Generelt Elektroniske vitnemål

Kommentar/spørsmål. Udir Føring av VM/KB ( ) 1. Generelt Elektroniske vitnemål Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 14. oktober 2016 (Basert på Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring 2016 (25.01.2016 med endringer) og Svar på spørsmål fra Vigo

Detaljer

Føring av vitnemål for videregående opplæring steinerskolene i Norge

Føring av vitnemål for videregående opplæring steinerskolene i Norge Føring av vitnemål for videregående opplæring 2015 steinerskolene i Norge Her finner du reglene for føring av vitnemål i videregående opplæring som gjelder for Rudolf Steinerskolene (steinerskolene) i

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2015-2016 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Føring av vitnemål for videregående opplæring steinerskolene i Norge

Føring av vitnemål for videregående opplæring steinerskolene i Norge Føring av vitnemål for videregående opplæring 2015 steinerskolene i Norge Her finner du reglene for føring av vitnemål i videregående opplæring som gjelder for Rudolf Steinerskolene (steinerskolene) i

Detaljer

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Kommuner Fylkeskommuner Videregående skoler Grunnskoler Udir-04-2013 - Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om ordningen med å

Detaljer

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09 Extens Dokumentasjon Jens Petter Ringdal april 09 Dokumentasjon Hva vi skal gå gjennom: Dokumentasjon Kunnskapsløftet Vitnemål er dokumentasjon for: Fullført og bestått treårig opplæringsløp som gir generell

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 5. FORSLAG TIL ORDNING 5.1. HVILKE ELEVER SKAL ORDNINGEN GJELDE FOR? Vi foreslår at ordningen skal gjelde

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-4-2016 Rundskrivet omhandler trekk for grunnskole og grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring med studiespesialiserende

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Omgjøring av status fra fulltidselev til deltidselev Regler for godkjenning av tidligere bestått fag

Omgjøring av status fra fulltidselev til deltidselev Regler for godkjenning av tidligere bestått fag Vår dato: 29.08.2014 Vår referanse: 14/38448 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Andøy videregående Postboks 14 8483 ANDENES Rundskriv THM 17-2014 Erstatter rundskriv KMA 41-2011 Omgjøring

Detaljer

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Rutiner ved skolestart Eleven må registreres inn med riktig programområdekode. Elever som ikke møter ved skolestart eller slutter i løpet av august måned

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015 Utgått! Skjul vannmerke 2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen 2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn Skoleeier

Detaljer

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring Fleksibilitet i fag- og timefordeling 1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring 1.1 Hvorfor fleksibilitet i fag- og timefordelingen? Hensikten med fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 1 1.1 60-minutters enheter... 1 1.2 Omdisponering av

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Her finner du oversikt over trekkordningen for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.01.2018 Nytt

Detaljer

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Trude Riple Vigo Driftsorganisasjon IKS Registreringshåndboken Registreringshåndboken er et samarbeid mellom

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for frittstående skoler Dette rundskrivet ble oppdatert i 2017 på grunn av endringer i forskrift til friskoleloven. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring Vår saksbehandler: Anita Solheim og Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 27.02.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever

Detaljer

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com Rådgiverkonferanse Valgmuligheter og regelverk 14 des 2011 i Bodø Foto: Crestock.com En rettelse etter 14 des Jeg kom antakelig i skade for å si at minoritetsspråklige på studieforberedende kunne omdisponere

Detaljer

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk Vår dato: 26.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning

Detaljer

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til friskoleloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 13.11.2015 Retten til vurdering Elever i grunn- og videregående

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-009-06 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen...2 1.1 Fastsetting av timer...2 1.2

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 3. Den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne Når kommunen har vurdert at den voksne oppfyller vilkårene etter 4A-1

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram 3.5. Studieforberedende Vg3 for naturbruk

Detaljer

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring

Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Høring - Forslag til forskriftsendringer - Bruk av læreplan i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge - videregående opplæring Uttalelse - Kompetanse Norge Status: Innsendt av: Innsenders

Detaljer

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011

Høgskolen i Oslo. Oslo 6. mai 2011 Høgskolen i Oslo Oslo 6. mai 2011 Dokumenter fra Utdanningsdirektoratet Veileder om minoritetsspråklige elevers og voksnes rettigheter (2009) Rundskriv Udir-4-2009 Rett til inntak til videregående opplæring

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

Høring - forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser

Høring - forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser Høring - forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgrenser Uttalelse - Foreldreutvalget for grunnopplæringen (FUG) Status: Innsendt til Utdanningsdirektoratet. Bekreftet

Detaljer

Fag og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir 1 2015 Gyldig Erstatter: Fag og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir 1 2014 Kunnskapsløftet ble innført høsten 2006

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting av timer... 2 1.2 Omdisponering av inntil 25 prosent

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.01.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

Svar: Vi viser til opplæringsloven hvor dette er regulert nærmere.

Svar: Vi viser til opplæringsloven hvor dette er regulert nærmere. Spørsmål til Utdanningsdirektoratet (inkl. nye spørsmål 27.9.2015) - til møte 08.10.2015 Udir Føring av VM/KB (09.02.2015) 1. Kap. 1. Dokumentasjon i videregående opplæring Kommentar/spørsmål Skal elever

Detaljer

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret

Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret Karakterstatistikk for videregående opplæring skoleåret 2009-2010 Sammendrag Det er svært små endringer i gjennomsnittskarakterene fra i fjor til i år på nasjonalt nivå, både til standpunkt og til eksamen.

Detaljer

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud

2. Fritak fra vurdering med karakter for elever i innføringstilbud Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 22.02.2011 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 2 Forslag til forskriftsendringer Vurdering i innføringstilbud, retningslinjer

Detaljer

Foreldremøte 16.april trinn 2015/16. Flatåsen skole

Foreldremøte 16.april trinn 2015/16. Flatåsen skole Foreldremøte 16.april 2015 8.trinn 2015/16 Flatåsen skole Styringsdokumenter» Opplæringsloven» Kunnskapsløftet» Virksomhetsplan» Årsplaner» Periodeplaner» Rutiner /regler Visjon: «Flatåsen skole- en skole

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir--206 Dette rundskrivet gjaldt skoleåret 206/207. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 22.06.206 Utgått Udir-0-206 erstattes av rundskriv Udir-0-207 Innhold

Detaljer

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder

Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Det juridiske aspektet og rettigheter for sent ankomne minoritetsspråkliges elever i ungdomsalder Susanne M. Hammernes seniorrådgiver Fylkesmannen i Vestfold Porsgrunn 11. februar 2014 Definisjoner Minoritetsspråklige

Detaljer

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas

Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Inntaksreglement til Studiespesialisering Vg1, Vg2 og Vg3 med programfaget Toppidrett ved Haugesund Toppidrettsgymnas Gjeldende for skoleåret 2011/12. Opplæringslova og Privatskolelova. Vedtatt av styret

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011:

Retningslinjer for gjennomføring av lokalt gitt eksamen våren 2011: Saksbehandler: Saksnr.: Arkiv: Anne-Lise Olstad 09/03434-15 527 NOTAT TIL OPPFØLGING Dato: 10.12.2010 Ugradert Postmottak videregående skoler i Nord-Trøndelag Eksamensledere Retningslinjer for gjennomføring

Detaljer

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM

PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VIDEREGÅENDE TRINN 1 og 2 YRKESFAGLIGE UTDANNINGSPROGRAM Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 31.01.2007 etter delegasjon i brev av 26. september 2005 fra Utdannings-

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir--204 Dette rundskrivet gjaldt skoleåret 204-205. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 7.06.204 Utgått! Skjul vannmerke Innhold Udir--204: Endringer Endringer

Detaljer

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet

Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet Fylkesmennene Fylkeskommuner Videregående skoler Udir-6-2012 - Godkjenning av tidligere bestått videregående opplæring i Norge og utlandet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om forskriftsendringer

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK Alle elever skal opp til 3 eksamener: Obligatorisk eksamen i norsk hovedmål, skriftlig Obligatorisk praktisk eksamen i medier og kommunikasjon Eksamen i et trekkfag

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer