Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13." Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13." Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16."

Transkript

1 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 10. oktober 2014 Udir Føring av VM/KB (Brev av Kommentar/spørsmål ) 1. Pkt. 1.1 Vitnemål, siste avsnitt " Vitnemålet skal vise både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i fag, standpunktkarakterer i orden og i adferd og fravær. Fag kan også være godkjent etter realkompetansevurdering og i bestemte tilfeller kan det være gitt fritak for opplæring/vurdering. Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13." Ønske om endring Vil det være hensiktsmessig å ta med tekst om "godkjent etter 1-16" (etter realkompetansevurdering) og nevne 1-16 og eventuelt andre paragrafer (som 1-12 og 1-13) fra forskriften? Vi legger inn henvisning til forskriften Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål, tredje avsnitt Ønske om endring: "Elever med utvidet «normal tid» Elever som har rett til ny eksamen på grunn av ikke bestått eksamenskarakter ( 3-34 i forskriften), kan ikke få førstegangsvitnemål." Innhold i avsnittet gjelder alle elever og overskriften bør endres (fjernes). Forslag til tillegg i teksten: "Elever som har rett til ny eksamen på grunn av ikke bestått eksamenskarakter ( 3-34 i forskriften) etter utløpet av "normal tid", kan ikke få førstegangsvitnemål." Ok. 1

2 3. Pkt. 1.3 Kompetansebevis Pkt Vedlegg til vitnemål og kompetansebevis Pkt. 4.1 Antall programområder på samme dokumentasjon Pkt. 4.3 Føring av programområde for fag tatt etter 23/5-regelen Retningslinjer som gjelder for føring av vitnemål og kompetansebevis finnes nå i flere ulike skriv: Rundskriv Udir har i pkt følgende tekst: De som tar Vg4 påbygging til generell studiekompetanse har allerede et vitnemål. Dokumentasjon på gjennomført og bestått Vg4 påbygging føres på et kompetansebevis som vedlegg til vitnemålet Ønske om endring: Vi foreslår at føringsbestemmelsene fullt ut finnes i brev om "Retningslinjer for føring av." og tas ut av Udir (både av praktiske og kvalitetsmessige årsaker). Føringsskrivet oppdateres i hht Udir pkt , men det er ønskelig at begrepet "vedlegg" i denne sammenhengen fjernes (slik at det ikke forveksles med begrepet benyttet i føringsskrivet og bestemmelsene som gjelder for vedlegg. ) Det er ikke presisert i føringsskrivet hvordan fagopplæring + fjerde påbygg skal føre; det er ønskelig. (Det kan se ut som opptaksorgan til høyere utdanning ønsker all kompetanse ført på samme dokument). Det kommer til å bli omtalt i begge skriv. Dette er en del av fag- og timefordelingen og må stå i Udir Tas inn i vitnemålsskrivet og det blir samordnet. Retningslinjer for føring blir tatt ut av Udir Vedlegg fjernes. 4. Pkt. 2.3 Opplysning om gjennomført og bestått opplæring Forslag til endring Siste ledd under avsnitt om Programområder og utdanningsprogram: "Det er kun de sentralt gitte programområdekodene som kan føres på vitnemålet." Kan setningen endres slik at også kompetansebevis tas med: Det er kun de sentralt gitte programområdekodene som kan føres på kompetansebevis og vitnemål. 2

3 Ja, det er greit. 5. Pkt Duplikat Kommentar (SO): Pkt (1 og 2) har ingen konsekvenser for NVB. Pkt (3) det er ingen tekniske begrensninger for import av flere vitnemål med identisk innhold, unntatt vitnemålsnummeret, dato og navn på personer som signerer papirutgaven, men eksport av flere identiske vitnemål til NVB fører til merarbeid ved behandling av søknader om opptak til høyere utdanning. NB: for å kunne importere «nytt» førstegangsvitnemål for samme person, må det opprinnelige vitnemålet annulleres i NVB. T.E. 6. Pkt. 3.1 Fagmerknader Kommentar (SO): Kontrollmotor gir verken varsel eller feil når fagmerknader som kun kan stå på KB føres på VM. Vi har forsøkt å få dette inn i Grep. Dette følges opp av Udir og SO. 7. Pkt. 3.1 Fagmerknader Spørsmål: Spesielt for privatister betyr bestemmelsen om føring av FAM46 Fullført <fagkode> u.tr. en del tidkrevende arbeid for å få på plass nødvendig informasjon om elevens fagkode i fremmedspråk fra ungdomstrinnet. Nødvendigheten av FAM46 er ikke begrunnet, og vi har et ønske om en forklaring på årsaken til at FAM46 skal føres på dokumentasjonen. 3

4 Det er hjemlet i forskrift til opplæringsloven på hvilket nivå elevene skal ta fremmedspråk. Det var nødvendig med en kontroll på dette, jf. dispensasjonssøknader mv. 8. Pkt. 3.1 Fagmerknader Gjelder føring av manglende grunnlag for vurdering i fag med vurderingsuttrykk Deltatt (f.eks. fritak fra vurdering i norsk sidemål): Utdanningsdirektoratet har avklart følgende: I noen fag er vurderingsuttrykket Deltatt. I disse fagene skal det føres stiplet linje (istedenfor Deltatt) dersom det ikke er grunnlag for vurdering i faget (avklaring mai 2014 teksten er fra registreringshåndboken) Spørsmål: Siden dokumentasjonen her ikke gir noen opplysninger om feil eller mangler kan det se ut som alt er i orden med norsk-faget (dersom hovedmål skriftlig og muntlig er på plass). Av hensyn til lesbarhet og kvalitetssikring ønsker vi at det i slike tilfelle føres som minimum en fagmerknad. Vil dette være mulig å få til? Dette vil vi komme tilbake til. 9. Pkt. 3.3 Andre vitnemålsmerknader Spørsmål: Er det mulig å få en egen vitnemålsmerknad for elektrikere som har vært gjennom fagprøve som inneholder de skipselektriske elementene (skipselektrikere)? Dere fører FAM03 «Jf. vedlegg» på vitnemålene til de elektrikerne som også kan jobbe på båt, og så lager dere et vedlegg som dokumenterer at opplæringen er gjennomført og fagprøven avlagt i henhold til kravene. 10. Pkt. 4.2 Fag utover minstekravet Fra Føringsskrivet pkt. 4.2 første avsnitt: Elever som tar fag utover fastsatte minstekrav til timetall og fagsammensetning i et programområde i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet, kan velge om disse fagene skal føres på 4

5 vitnemålet/kompetansebeviset. Det samme gjelder om fagene utover minstekravet er tatt som privatist. For elever, må antall eksamener iht. gjeldende bestemmelser om uttrekk til eksamen, være oppfylt. Spørsmål: Kva er same fag? Døme 1: Ein elev er trekt ut til eksamen i matematikk 1P på Vg1. I løpet av Vg2 tek denne eleven privatisteksamen i 1T. Kan denne eleven få førstegangs-vm? Kan ikke erstatte 1P med 1T. Døme 2: Ein elev er trekt ut til skriftleg eksamen i Tysk 2. I løpet av Vg3 tek han privatisteksamen i Spansk 1(skr. og munnl). Kan denne eleven få førstegangs-vm? Kan ikke erstatte Tysk 2 med Spansk 1. Vi ser at i læreplanane vert «Fellesfaget framandspråk» omtala som eit «fag» Tilsvarande for matematikk. Breiddeidrett er også eitt «fag»(breiddeidrett 1, 2 og 3). Kan elev uttrekt til breiddeidrett 1 erstatte det med Breiddeidrett 2 som privatist og få førstegangs-vm? De kan ikke erstatte breddeidrett 1 med breddeidrett 2. Dette vil vi tydeliggjøre i føringsskrivet. 11. Pkt. 4.3 Føring av programområde for fag tatt etter 23/5-regelen (se også tidligere punkt) Kommentar (SO): Bør kontrollmotoren avvise VM ført med PBPBY4---- på toppen av 3 yrkesfaglige programområdekoder? Per i dag blir disse importert fordi importprogrammet vårt ignorerer at PBPBY4---- er ført. De kontrollene vi gjennomfører av fagsammensetningen for et gitt løp ser altså bort fra PBPBY4---- og bruker bare programområdekodene for det yrkesfaglige løpet. Vi følger slavisk tilbudsstrukturen slik de er presentert i rundskrivet. Dersom skolen har krysset av for at løpet gir GSK vil vi imidlertid sjekke for det og avvise vitnemål som har denne påstanden, men ikke fyller kravene. 5

6 Vi leser i det nye pkt (Udir )at vg4 påbygging til generell studiekompetanse skal føres på et kompetansebevis som skal være vedlegg til vitnemålet. Vi har ikke noe system for import av kompetansebevis og kommer heller ikke til å få det i nær fremtid. Vedlegg til vitnemål blir heller ikke importert i NVB. Det forutsettes at kompetansebeviset utstedes til personer med vitnemål som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring fra og med år 2014, innen utgangen av det året de fyller 24 år og som ikke har stryk i fellesfag, jf. forskrift til opplæringsloven 3-67 tredje ledd. NVB sjekker ikke gyldighet av ulike dokumenter utstedt til en og samme person mot hverandre, med et unntak av kontroll som sjekker at det kun er ett førstegangsvitnemål utstedt til en og samme person. Det vil ikke være mulig å lage kontroller som sjekker at kompetansebevis for vg4 påbygging til GSK utstedes til personer som ifølge pkt har rett til slik dokumentasjon. Kontrollprogrammet for vitnemål bruker bare de seks første posisjonene i programområdekoden. Kontroll av programområdekoder er programmert til kun å godkjenne koder i tråd med Utdanningsdirektoratets retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis jf. pkt. 2.3: «Det er kun de sentralt gitte programområdekodene som kan føres på vitnemålet. Disse har formen 5 bokstaver, 1 tall, 4 bindestreker.» Det skal i teori på lengre sikt være mulig å lage kontroller for kompetansebevis som har fag- og timefordeling jf. tabell 25 kolonne 1-3. Vi er imidlertid usikre på hvilken dokumentasjon fag- og timer spesifisert i kolonner 4-6 skal føres på. Bør ikke avvise. Dette gjelder bl.a. for TAF-elever. Dette vil vi tydeliggjøre. 12. Pkt. 5.2 Andre vurderingsformer /-uttrykk Ønske om endring: Vurderingsuttrykket "Godkjent" bør inkluderes (nevnes også i forskrift til opplæringsloven; bl.a. 4-4). Kommentar (SO): «Fritatt» ble endret til «Godkjent» flere steder (pkt 7.1, 7.5 og 7.6) og bør derfor nevnes her også? 6

7 Ok, Godkjent blir lagt inn. 13. Pkt. 5.6 Karakterer i orden og i adferd Kommentar (SO): Karakterer i orden og i adferd vises ikke på elektroniske vitnemål. Dette er SO sitt ansvar. 14. Pkt. 5.7 Nivå for føring av karakter på vitnemål Spørsmål (SO): Kan FSP (vg1) stå på yrkesfaglig VM uten FAM12? Det skal stå FAM 12. Kan FSP (vg1) stå med FAM12 på studieforberedende vitnemål? Nei, her skal det ikke stå FAM Pkt. 5.8 Høyeste nivå for privatister Ønske om endring: Eksempel på føring av godskriving underliggende nivå i forhold til Fransk nivå III er ført for Vg1 fellesfag kun med en kode. Siden privatistordningen i faget er eksamen både i skriftlig og muntlig ønskes både skriftlig og muntlig ført som fritak. 7

8 På nivå I er det bare en standpunkt. 16. Pkt. 6.1 Eksamensform Endring: Kommentar under tabell med eksamensform som gjelder privatisteksamen bør fjernes på grunn av endret eksamensform fra skriftlig og muntlig-praktisk eksamen til muntlig-praktisk eksamen i naturfag. Dette blir endret. 17. Pkt. 6.2 Annullering av eksamen eller karakter til eksamen Endring eksempel: Eksempel (Utdanningsdirektoratet har gitt dispensasjon) omfang 393 mangler for NOR1211 Norsk hovedmål, skriftlig Ok, omfang legges inn. 18. Pkt. 6.3 Elever som ikke møter til eksamen Spørsmål: Eksemplene som er gitt i føringsskrivet gjelder norsk muntlig og har naturlig nok ikke omfang knyttet til 8

9 denne koden. Omfang i norsk er knyttet til skriftlig del av faget. Gjennomgående er det gjort slik i skolesystemene at omfang er knyttet til skriftlig del av fag når det består av flere deler og koder. Vi tolker det slik at pkt. 6.3 ikke omhandler omfang som element i føring av fag der elever ikke møter til eksamen. Er dette korrekt tolkning? Det er riktig forstått. Eleven får omfang, jf. standpunkt. 19. Pkt. 6.3 (?) Ønske: Det er et ønske om at det skal føres IM i rubrikk for fag- og svenneprøve når kandidaten ikke møter, slik som det føres for elever som ikke møter til eksamen. Dette ok ift. kompetansebevis. Vi lager et punkt for lærlinger, pkt Pkt. 6.3 Elever som ikke møter til eksamen og pkt. 6.4 Bortvisning fra eksamen Spørsmål og ønske om endring: Usikkerhet om tolkning av 3-35 Innebærer siste setning her at de som ikke har gyldig fravær faktisk mister karakteren, dvs at den annulleres? At standpunkt er gjort ugyldig ved det ikke-dokumenterte fraværet? (Samme spørsmål gjelder føring av standpunktkarakteren i punkt 6.4) 9

10 Nei, det blir ikke riktig. Eleven beholder standpunktkarakteren, men har ikke rett til å fremstille seg til første etterfølgende eksamen, se forskriften Pkt. 6.3 Elever som ikke møter til eksamen Ønske om endring: For elever som ikke møter til eksamen føres Ikke møtt (IM) i rubrikken for eksamenskarakter og aktuell eksamensform. Fagmerknader som benyttes på eksamen i disse tilfelle er FAM29 eller FAM39. I tilfelle der det er avvik mellom fagkode for standpunkt og eksamen vil standpunktkarakter bli stående igjen uten merknad. Dette blir svak kvalitetssikring, og det er ønskelig med samme løsning som beskrevet i pkt. 6.5 Annullering på grunn av fusk. Det er ønskelig at en FAM-merknad også knyttes til standpunkt når det handler om ikke møtt til eksamen (og helst også føring av stiplet linje i rubrikk for standpunkt når denne er knyttet mot udokumentert fravær, da denne kan uansett aldri bli benyttet igjen selv om forskriften ikke nevner at den skal annulleres). Her er reglene forskjellig mellom IM og fusk. Ved fusk faller eksamenskarakteren bort, jf. forskriften 3-37 fjerde ledd. Ved IM som ikke er dokumentert beholder eleven standpunkt, men får ikke rett til ny eksamen. Her er det viktig å lese bestemmelsene i forskriften, jf. forskriften

11 22. Pkt. 6.4 Bortvisning fra eksamen Ønske om endring: Når elev/privatist bortvises fra eksamen skal dette føres med IV i rubrikk for eksamenskarakter og aktuell eksamensform, samt FAM29 Eksamen ikke avlagt. I tilfelle der det er avvik mellom fagkode for standpunkt og eksamen vil standpunktkarakter bli stående igjen uten merknad. Dette blir svak kvalitetssikring, og det er ønskelig med samme løsning som beskrevet i pkt. 6.5 Annullering på grunn av fusk. Det er ønskelig at FAM-merknad også knyttes til standpunkt når det handler om bortvisning (og helst også føring av stiplet linje i rubrikk for standpunkt denne kan uansett aldri bli benyttet igjen selv om forskriften ikke nevner at den skal annulleres). Se svar over. 23. Pkt. 6.6 Avlyst eksamen (Første og andre avsnitt) Spørsmål (SO): «Eksempler på force majeure er streik, naturkatastrofer eller sykdom hos sensor kort tid før eksamen. Dersom en elev får avlyst eksamen, fører dere en stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter, aktuell eksamensform og FAM36 Eksamen avlyst, jf. vedlegg. Bør man ved omtale av streik i dette punktet referere til unntaket som gjelder føring av streikene i 2008, 2010 og 2012 omtalt i pkt 6.7? Vi vurderer dette. 24. Pkt. 6.8 Fag med flere eksamensformer Ønske om endring: Føringsskrivet fra 2012 var klart og tydelig mht privatisteksamen i fag der elever har en standpunktkarakter, men faget for privatister har to eksamensformer kan siste setning fra 2012 (med en endring) tas inn i føringsskrivet pkt. 6.8 slik at tvil om tolkning fjernes og lik praksis sikres: 11

12 Når elever bare skal ha én standpunktkarakter i et fag, men faget for privatister har to eksamensformer (f. eks. skriftlig og muntlig), kan ikke privatister forbedre bare én av eksamenene uavhengig av den andre. De må gå opp til begge eksamenene. Det er ikke et krav om at vurderingen må være gitt ved samme eksamen. Når eksamenene er avlagt(skriftlig og muntlig/muntlig-praktisk) som privatist, kan privatisten velge å forbedre den ene eksamenen uavhengig av den andre. Eksempel ENG1002: Privatisteksamen i ENG1002 og ENG1102 (skriftlig og muntlig). Når disse to eksamenene er avlagt som privatist er det vel mulig å forbedre kun den ene (f.eks. skriftlig) uten også være nødt til å avlegge privatisteksamen på nytt i den andre (muntlig). Korrekt? Ok, vi har lagt dette inn. 25. Pkt. 6.8 Fag med flere eksamensformer (og også pkt. 5.8 Høyeste nivå for privatister) Spørsmål/kommentar (SO): NVB har fått spørsmål om kontroll av punkt 5.8 mot kontroll av pkt 6.8 i samme føringsskriv Hva betyr disse formuleringene for føring av høyeste nivå: «Det er ikke et krav om at de må gå opp til begge eksamenene samtidig.» og «Privatist som bare tar én eksamen (f.eks. skriftlig), beholder ev. standpunktkarakteren og/eller en ev. eksamenskarakter i den andre delen (f.eks. muntlig).»? Dette ble forklart i møte. 26. Pkt. 7.1, 7.5 og 7.6 føring av karkter "Godkjent" Kommentar (SO): Kontrollmotor: «Godkjent» godtas fom 5.juni T.E. 12

13 27. Pkt. 7.1 Generelt om godkjenning av fag fra Norge eller utlandet, andre avsnitt Spørsmål 1: "Godkjenning av fag fra Norge Når faget er tatt i Norge og rektor etter søknad har godkjent det som det samme faget, likeverdig med eller mer omfattende enn et fag etter læreplanverket (uavhengig av tid og sted), fører dere FAM47 Godkjent etter søknad og Godkjent i rubrikken for standpunktkarakter" Når det kommer til sluttdokumentasjonen, så fører man vel som hovedregel faget med oppnådd karakter på det året faget ble vurdert, men bruker Godkjent dersom dette ikke er mulig? (jf. også punktene om kryssløp og omvalg, samt konvertering av fag) Samme faget er greit. Likeverdig eller mer omfattende må føres som godkjent. Spørsmål 2: For elever som gjør omvalg (og elever som går samme pr.omr. om igjen) skal i hht brev fra KD til Oslo kommune av sluttvurderingen fra tidligere følge eleven fram til vitnemål. Vil det da være slik at man må gjøre vedtak om godkjenning av fag fra tidligere etter forskriftens 1-16 når eleven ikke kan tas inn i faget på nytt som elev? (Eller kun gjøre vedtak om status som deltidselev?) Ja, det må man. 28. Pkt. 7.2 Fritak fra opplæring i skriftlig sidemål Endring eksempel: Eksempel mangler stiplet linje i felt for Eks-form: 13

14 Ok, det legger vi inn. 29. Pkt. 7.3 Fritak fra opplæring i kroppsøving for elever Kommentar (SO): Kontrollmotoren sjekker at KRO-koden er ført og at det er enten FAM14 (slik føringsregelen var før 2013) eller FAM01. Kontrollmotoren sjekker ikke tiden- tidsbestemt regel krever endring av kontrollene. T.E. 30. Pkt. 7.5 Godkjenning og fritak for privatister og voksne Spørsmål: Kroppsøvingsfaget Voksne som får opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A skal ikke ha kroppsøving. 14

15 I prinsippet er dette rett, men vil U-dir allikevel vurdere å godkjenne at det føres med Fritatt og FAM01 slik at vi kan bruke kontrollmotoren på vitnemål for voksne? Kommentar (SO): Kan ikke kontrolleres. Når faget ikke er ført, kan ikke kontrollmotoren sjekke om mangel av faget er gyldig. (Nytt VMM ville ha løst problemet.) Vitnemålet blir merket med VMM som viser at det er for voksne VMM36 «Opplæring etter opplæringsloven 4A-3» 31. Pkt. 7.8 Opplæring i fremmedspråk på ungdomstrinnet og krav til fremmedspråk i studieforberedende utdanningsprogram (se også tidligere pkt. om fagmerknad FAM46) Kommentar (SO): NVB/Kontrollmotor kan ikke kontrollere hvilket språk eleven hadde på ungdomsskolen. Forstår vi regelen riktig?: - når FAM46 er ført så er det ikke lov med nivå I Nei, dette er ikke riktig. Det kan være nivå I i et nytt språk. - nivå I+II er kun lov å føre uten FAM46 Dette er riktig. 32. Pkt. 7.9 Elever som gjør omvalg 2014_Omvalg_karakt erer_brev fra KD om i Kunnskapsdepartementets brev til Oslo kommune av gir en tolkning av inntakforskriften som ikke samsvarer med innholdet i pkt Spørsmål 1: Er dette korrekt tolkning?: Elever som gjør omvalg etter opplæringsloven 3-1 fjerde ledd, skal regnes som fulltidselev ved inntaket til videregående opplæring. Når tidligere sluttvurdering i fag er 2 eller bedre skal fagene følge eleven helt fram til vitnemålet, med mindre eleven tar faget på nytt som privatist. 15

16 (Endring av punktet vil også ha betydning for pkt. 9.3 Kryssløp og omvalg halvårsvurdering og sluttvurdering) Dette er riktig. Spørsmål 2: Pkt. 7.9: "Elever som gjør omvalg etter opplæringsloven 3-1 fjerde ledd, skal som hovedregel tas inn som fulltidselev til videregående opplæring. Elevens tidligere sluttvurdering i fellesfagene faller da bort (anses som nulliteter). Eleven beholder eventuelle sluttvurderinger i programfagene. Dersom eleven tas inn som deltidselev etter omvalg beholder han/hun sluttvurderingen i de fagene han/hun ikke er elev og får opplæring i." Hvordan skal vi forholde oss til elever som har flere sluttvurderinger i samme fag som elev - (gjelder både elever som gjør omvalg og andre elever)? Det skal ikke være mulig å ha flere sluttvurderinger i samme fag (unntak: karakteren 1 og IV, elever som har tatt fag fra vgo på ungdomstrinnet). Kan elev som har gjort omvalg velge å ta et tidligere gjennomført fag på nytt som elev? Nei, det er ikke mulig, kfr. unntak ovenfor. Hva om eleven fikk karakteren 1 første gang? Hva om eleven fikk IV første gang? Hva om eleven var trukket ut til eksamen i faget? Elever som får karakteren 1 eller IV kan ta faget på nytt som elev. Spørsmål 3: a) Vil det knytte seg vilkår i forhold til om tidligere fag (med sluttvurdering to eller bedre) er tatt som elev eller privatist når det gjelder muligheten for å ta faget på nytt som elev (gjelder både elever som gjør omvalg og andre elever)? 16

17 Dersom faget er tatt som privatist, vil vedkommende ha mulighet til å ta faget på nytt som elev. Dersom faget er tatt som elev kan faget bare tas på nytt som privatist. Privatisten vil kunne få følge opplæringen i faget dersom skolen tilbyr det, men har ikke rett til det og vil ikke ha elevstatus. b) Hvordan forholder dette seg for elever som etter opplæring har fått karakter 1 (eller IV) og som deretter tar privatisteksamen i faget og består. Vil disse ha mulighet til å ta faget på nytt som elev? Ja, det vil de kunne. c) Elev som har fått karakter 1 og har rett til særskilt eksamen (eller har fått karakter 1 til eksamen og har rett til ny eksamen) og søker om omvalg. Kan disse ta faget på nytt som elev eller må de avlegge særskilt/ny prøve og deretter få avklart status i aktuelt/aktuelle fag på bakgrunn av oppnådd resultat på prøve? De kan ta faget på nytt som elev forutsatt at de ikke har avlagt særskilt eksamen og bestått denne. Spørsmål 4: Dersom en elev får godkjent fag fra tidligere pga omvalg og bare følger for eksempel programfagene, blir eleven da en deltidselev? Ja, eleven blir deltidselev.( Ved selve inntaket behandles de som fulltidselever). Hvis svaret er Ja på spørsmålet over: 1. Kan en elev som har gjort omvalg og som velger å ta et fag på nytt, avslutte opplæringen midt i skoleåret og i det velge den gamle karakteren i faget? Hvor langt ut i skoleåret skal i såfall dette være mulig? Dersom eleven har begynt på Tip, fått halvårsvurdering i desember og avbryter i februar. Det vil ikke være grunnlag for å sette halvårsvurdering eller standpunkt i juni. Eleven har ikke noen sluttvurdering og kan ta det om igjen. 17

18 Dersom eleven har fått en sluttvurdering (halvårsvurdering eller standpunkt ) i juni følger denne sluttvurderingen eleven frem til vitnemål. 2. Skal den gamle karakteren slettes idet en elev velger å ta faget på nytt? Dersom eleven har en sluttvurdering kan eleven ikke velge å ta faget på nytt. 3. Kan eleven gjennomføre faget på nytt og så velge mellom de to karakterene? Nei, det er ikke mulig. Sluttvurderingen følger eleven helt ut dersom den ikke blir forbedret som privatist. 4. Stiller saken seg annerledes dersom eleven var oppe til eksamen i faget han nå tar på nytt? Nei, det har ingen betydning, jf. svaret over. Spørsmål 5: a. Elever som tar omvalg kan disse følge fag med halvårsvurdering om igjen. Nei, det skal ikke følge faget om igjen som elev. b. Kan elever som tar omvalg få fritak fra å ta fag med halvårsvurdering om igjen? (f.eks. fag fra Vg1 som norsk, engelsk, kroppsøving i yrkesfaglige retninger)? Ja, de skal ha slikt fritak. c. Kan elever som tar omvalg (Vg1) fra studiespesialiserende retninger ta følgende fag: - norsk yrkesfag (56 timer) istedenfor norsk fra studiespesialiserende retninger (inkluderer vurdering i norsk sidemål) (113 timer) Nei. - engelsk yrkesfag (84 timer) Vg1 istedenfor engelsk fra studiespesialiserende retninger (140 timer) 18

19 Nei. - matematikk yrkesfag (84 timer) istedenfor matematikk fra studiespesialiserende retninger (140 timer) Nei. - naturfag yrkesfag (56 timer) istedenfor naturfag fra studiespesialiserende retninger (140 timer) Nei. d. For de som deretter (etter omvalget fra studiespesialiserende retning til yrkesfaglig retning) skal ta tredje påbyggingsår vil det være tillatt å fullføre påbygging også i faget naturfag? Nei, jf. overlapp. Spørsmål 6: Dersom eleven ikke kan ta alle fag på nytt ved omvalg og må gjøres om til deltidselev; vil da retten til omvalg hjemlet i opplæringslovens 3-1 fjerde ledd bli illusorisk (da det dermed ikke lenger gis grunnlag for stipend/lån fullt ut i Lånekassa)? KD jobber med avklaringer i forhold til Lånekassen. Kommentar/spørsmål (SO): Bør man vise til VMM08 her? Det bør man gjøre. 33. Pkt. 8 Fravær Spørsmål: Tolkning av føring av fravær finnes på følgende lenker: 19

20 epslanguage=no Når eleven har gjennomført fag i løpet av et skoleår, men benytter seg av retten til ikke å få dette ført på dokumentasjonen skal fravær for faget føres på dokumentasjonen eller skal dette unntas? Hva med elever som har avbrutt fag i løpet av året skal fravær for disse fagene komme til uttrykk på dokumentasjonen eller skal fravær på dokumentasjon kun være i forhold til fagene som kommer til uttrykk på samme dokumentasjon? Alt fravær skal føres. Fravær tilbake i tid skal ikke fjernes. 34. Pkt. 9 Yrkesfaglige utdanningsprogram Ønske retningslinjer/veiledning: 1. Vi ønsker en veiledning for vitnemål bestått fagprøve Vg3 Yrkesssjåførfaget og føring av ekstern eksamen. 2. Vi ønsker også veiledning angående hvordan vi skal innhente resultat og hva slags dokumentasjon vi må skaffe før vi kan føre faget inn i de skoleadministrative system. Dette skal ikke inn føringsskrivet. 20

21 35. Pkt. 9.2 Unntak fra kravet om bestått i alle fag for å få vitnemål (tredje setning) Kommentar (SO): "Elever og lærlinger i yrkesfaglige utdanningsprogram som har fullført, men ikke bestått inntil to av fellesfagene, kan likevel på visse vilkår få vitnemål som gir yrkeskompetanse. Når rektor har vurdert og godkjent at vilkårene er til stede, fører dere for aktuelle fag FAM37 Unntak 3-44 forskr. oppl.. Dere kan bare føre fagmerknaden i merknadsrubrikken i inntil to fellesfag som har karakteren 1 (en). Eksempelvis vil norsk hovedmål skriftlig og norsk hovedmål muntlig (norskfaget) være ett fag. " Må fortsatt endre kontrollene mht dette punktet. Kontrollmotoren regner fortsatt stryk per fagkode, slik at stryk i f.eks. norsk muntlig og norsk skriftlig ble regnet som stryk i 2 fag. Dette skal etter avklaringer med UDIR endres - har stått på arbeidslisten en stund. T.E. 36. Pkt. 9.3 Kryssløp og omvalg halvårsvurdering og sluttvurdering Siste ledd omhandler blant annet elever som tar omvalg fra studieforberedende til yrkesfaglig løp: Elever fra studieforberedende utdanningsprogram har avsluttet norsk og engelsk på Vg1 når de tar kryssløp til Vg2 yrkesfag. Dere skal ved slike kryssløp føre fagene med fagkoder og standpunktkarakter fra Vg1 studieforberedende utdanningsprogram. Det samme vil gjelde elever som tar omvalg fra studieforberedende til et yrkesfaglig løp og som får fritak fra fellesfagene som er avsluttet i studieforberedende løp. Spørsmål: Vil det med ny inntaksforskrift være slik at elever som har norsk fra studieforberedende Vg1 med halvårsvurdering i hovedmål, sidemål og muntlig ikke kan få ta norsk yrkesfag Vg1 og Vg2 ved omvalg? Ja. 21

22 Spørsmål: Vil det være mulig å dele punktet i to første del om kryssløp i et eget punkt og andre del om omvalg i eget punkt? Ja. 37. Pkt. 9.6 Tekniske allmennfag (TAF) og pkt. 3.3 Andre vitnemålsmerknader (VMM28) Spørsmål/begrepsavklaring: Pkt. 9.6 og 3.3 inneholder begrepet Teknisk allmennfag (TAF), en tidligere ordning fra R94. Uttrykket Yrkes- og studiekompetanse (YSK) benyttes ofte i dag for de fire-årige løpene som gir "dobbel kompetanse". Er det hensiktsmessig å endre begrepsbruk fra TAF til YSK? Den vil ikke bli endret. 38. Pkt. 9.8 Kompetanseprøve for lærekandidater Spørsmål: "De som avslutter opplæringen som lærekandidat, får ikke vitnemål, men kompetansebevis. På kompetansebeviset fører dere kompetanseprøve for lærekandidater med samme fagkode som for fag- /svenneprøve i det lærefaget opplæringskontrakten dekker. Dere fører karakterer som for fag-/svenneprøve og FAM31 Kompetanseprøve. Dere fører VMM23 Se vedlegg og i vedlegget fører dere opplæringsmålene som er fastsatt for lærekandidaten. Dere kan ikke føre FAM31 på vitnemål." Vil det være slik at disse også skal ha ført VMM26 i slike tilfelle i og med at alle lærekandidater per definisjon vil ha avvik fra minst en læreplan? Ja, det stemmer. 22

23 39. Pkt Ikke vurderingsgrunnlag (IV) kompetansebevis Spørsmål: Elever som har vedtak om spesialundervisning vil i noen tilfelle ha fag med ordinære fagkoder, vurdering IV og FAM05. Eleven kan ha brukt flere timer i faget enn ordinært omfang tilsier. Av kompetansebeviset framgår sum omfang timer og dette kan i slike tilfelle være lavere enn faktisk timetall eleven har hatt. Hvordan kan faktisk timetall for eleven kunne komme til uttrykk på kompetansebeviset? Vil det være mulig å benytte fagkode IOPxxxx med aktuelt timetall som er i tillegg til fagets timetall? Omfang ikke viktig for disse elevene. Omfanget styres av vedtaket. 40. Pkt Dispensasjoner Ønske om endring: Punktet nevner både føring av vitnemålsmerknader og fagmerknad. I tilfelle der dispensasjonen kan knyttes til ett eller flere fag er det ønskelig at følgende informasjon også tas inn: Hvilken verdi føres i karakter? Føres verdi i felt for standpunktkarakter eller eksamenskarakter? Skal det eventuelt føres eksamensform? Det er viktig å få avstemt dette mot kontrollmotoren og NVB slik at flest mulig vitnemål med dispensasjon kan bli importert til Nasjonal vitnemålsbase. Dette vil vi vurdere. 41. Pkt føring av fag og karakterer fra Reform 94 Ønske om endring: Avsnitt om "Ulik vurderingsordning i R94 og Kunnskapsløftet" Av kvalitetshensyn har skolesystemene i større og større grad gjort det mulig å legge inn faste størrelser som f.eks. eksamensform knyttet til spesifikke fagkoder. I tilfelle der det er avvik mellom eksamensform R94 og 23

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09 Extens Dokumentasjon Jens Petter Ringdal april 09 Dokumentasjon Hva vi skal gå gjennom: Dokumentasjon Kunnskapsløftet Vitnemål er dokumentasjon for: Fullført og bestått treårig opplæringsløp som gir generell

Detaljer

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Første side Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Vitnemål Kompetansebevis med skolegang etter KL For utstedelse av kompetansebevis, start fra side 8 pkt 24. Et kompetansebevis

Detaljer

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven

1. 1 Nødvendige endringer på bakgrunn av Læreplan for Kunnskapsløftet og endringer i opplæringsloven Utdanningsdirektoratet - kommentarer til forslag til endring i forskrift til opplæringsloven Kapittel 1 Innhaldet i opplæringa Inneholder følgende hovedpunkter: 1. Nødvendige endringer pga innføring av

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012

BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 04.06.2012 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå Vigo Oppdatert dato: 25. mai 2010 Registreringshåndbok

Detaljer

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring

Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Vår saksbehandler: Vår dato: 14.08.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/ Deres referanse: Retningslinjer for realkompetansevurdering av voksne - videregående opplæring Innhold 1. Innledning... 3 Del 1

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i SATS.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i SATS. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11

BRUKERHÅNDBOK. Sist oppdatert: 07.06.11 BRUKERHÅNDBOK Sist oppdatert: 07.06.11 FORORD Målsettingen med denne brukerhåndboka er å sikre likeverdig behandling av voksne søkere i de fylkeskommuner som bruker VigoVoksen. Manualen vil ta for seg

Detaljer

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1.

Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med privatisteksamen og vurdering av behov for endringer. 1. Vår dato : Vår referanse : 03.12.2012 2012/1598 Deres dato : Deres referanse : Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 dep. 0032 Oslo Direktoratets anbefaling Oppdragsbrev 13-12 Gjennomgang av ordningen med

Detaljer

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole

Høringsnotat om innføring av en fraværsgrense i videregående skole Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 23 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om innføring

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK Registrering og kvalitetssikring av data i Extens. Overføring fra Extens til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken.

Detaljer

Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Statistikkboken DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå VIGO Oppdatert dato: 10. februar 2010 Statistikkboken 10.2.2010

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK SAMMENDRAG Disse retningslinjene for lokal eksamen er utarbeidet for å legge til rette for en forsvarlig og lik gjennomføring av lokalt gitt eksamen i Telemark. Telemark fylkeskommune 05.03.2015 EKSAMENSREGLEMENT

Detaljer

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune

Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Interne rutiner for mottak og behandling av voksne søkere for Hedmark fylkeskommune Dato: 7. februar 2011 Siden 1 av 15 Av Jorunn Fossen Endringslogg Dato Endring Godkjent 18.01.11 1. utgave KAT 30.01.12

Detaljer

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK

EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK 12.01.2015 EKSAMENSREGLEMENT OG RETNINGSLINJER FOR KLAGEBEHANDLING I TELEMARK Drøftingssak 1-2015 TELEMARK FYLKESKOMMUNE Innhold 1 Innledning og forskrift... 2 1.1 Formål:... 2 1.2 Om retningslinjene...

Detaljer

Individuell vurdering Udir 1 2010

Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering Udir 1 2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 (vurderingsforskriften). Hensikten med rundskrivet er å være

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei

Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei Regionsamlinger våren 2015 17.mars i Trondheim Oppfølging av Meld.St.20 På rett vei 1 Fra Utdanningsdirektoratet: Eli Karin Flagtvedt Hilde Austad Ellen Marie Bech Frode Midtgård Unni Teien Program Kl.

Detaljer

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3

Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående opplæring etter forskrift til opplæringsloven kapittel 3 Rundskriv Udir -1-2010 1 Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Statlige skoler Private grunnskoler Private skoler med rett til statstilskudd Udir-1-2010 Individuell vurdering i grunnskolen og videregående

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013

Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møteinnkalling Sakskart til møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 23.04.2013 Møtested Schweigaardsgt. 4, Oslo, Galleriet Fylkestingssalen Møtedato 23.04.2013 Tid 15:00 Saksliste Saksnr Tittel

Detaljer

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Vår saksbehandler: Kjersti Botnan Larsen, Anne Husby, Frode Midtgård Vår dato: 08.12.2011 Deres dato: Vårreferanse: 2011/3251 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om endringer i faget kroppsøving

Detaljer

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole

Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Nettbasert agronomkurs for voksne ved Tvedestrand og Åmli videregående skole Plan for gjennomføring av landbruksopplæring, slik at voksne deltakere får et tilpassa opplegg, både når det gjelder innhold

Detaljer

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School

NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School NOKUTs tilsynsrapporter JCK AS, FACE Stockholm Makeup School Revidering av Makeupartist Mars 2015 Tilbyder/Utdanningssted: Utdanningstilbudets navn: JCK AS, FACE Stockholm Makeup School, studiestedene

Detaljer

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5

Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5. 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 Innholdsfortegnelse Innhold Innledning... 4 A GENERELLE RETNINGSLINJER... 5 1 Rektors ansvar... 5 1.1 Uttrekk... 5 1.2 Eksamensdato og -tidspunkt... 5 2 Gjennomføring av eksamen... 5 2.1 Oppmøte og identitet...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune

Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Oppland fylkeskommune Lærlingeordningen Rapport 2011-15 FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet Lærlingeordningen som er gjennomført

Detaljer