Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13." Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13." Vi legger inn henvisning til forskriften 1-16."

Transkript

1 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 10. oktober 2014 Udir Føring av VM/KB (Brev av Kommentar/spørsmål ) 1. Pkt. 1.1 Vitnemål, siste avsnitt " Vitnemålet skal vise både standpunktkarakterer og eksamenskarakterer i fag, standpunktkarakterer i orden og i adferd og fravær. Fag kan også være godkjent etter realkompetansevurdering og i bestemte tilfeller kan det være gitt fritak for opplæring/vurdering. Forskrift til opplæringsloven 3-42, 3-43, 3-44, 3-46, 3-47, 3-68 og 4-13." Ønske om endring Vil det være hensiktsmessig å ta med tekst om "godkjent etter 1-16" (etter realkompetansevurdering) og nevne 1-16 og eventuelt andre paragrafer (som 1-12 og 1-13) fra forskriften? Vi legger inn henvisning til forskriften Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål, tredje avsnitt Ønske om endring: "Elever med utvidet «normal tid» Elever som har rett til ny eksamen på grunn av ikke bestått eksamenskarakter ( 3-34 i forskriften), kan ikke få førstegangsvitnemål." Innhold i avsnittet gjelder alle elever og overskriften bør endres (fjernes). Forslag til tillegg i teksten: "Elever som har rett til ny eksamen på grunn av ikke bestått eksamenskarakter ( 3-34 i forskriften) etter utløpet av "normal tid", kan ikke få førstegangsvitnemål." Ok. 1

2 3. Pkt. 1.3 Kompetansebevis Pkt Vedlegg til vitnemål og kompetansebevis Pkt. 4.1 Antall programområder på samme dokumentasjon Pkt. 4.3 Føring av programområde for fag tatt etter 23/5-regelen Retningslinjer som gjelder for føring av vitnemål og kompetansebevis finnes nå i flere ulike skriv: Rundskriv Udir har i pkt følgende tekst: De som tar Vg4 påbygging til generell studiekompetanse har allerede et vitnemål. Dokumentasjon på gjennomført og bestått Vg4 påbygging føres på et kompetansebevis som vedlegg til vitnemålet Ønske om endring: Vi foreslår at føringsbestemmelsene fullt ut finnes i brev om "Retningslinjer for føring av." og tas ut av Udir (både av praktiske og kvalitetsmessige årsaker). Føringsskrivet oppdateres i hht Udir pkt , men det er ønskelig at begrepet "vedlegg" i denne sammenhengen fjernes (slik at det ikke forveksles med begrepet benyttet i føringsskrivet og bestemmelsene som gjelder for vedlegg. ) Det er ikke presisert i føringsskrivet hvordan fagopplæring + fjerde påbygg skal føre; det er ønskelig. (Det kan se ut som opptaksorgan til høyere utdanning ønsker all kompetanse ført på samme dokument). Det kommer til å bli omtalt i begge skriv. Dette er en del av fag- og timefordelingen og må stå i Udir Tas inn i vitnemålsskrivet og det blir samordnet. Retningslinjer for føring blir tatt ut av Udir Vedlegg fjernes. 4. Pkt. 2.3 Opplysning om gjennomført og bestått opplæring Forslag til endring Siste ledd under avsnitt om Programområder og utdanningsprogram: "Det er kun de sentralt gitte programområdekodene som kan føres på vitnemålet." Kan setningen endres slik at også kompetansebevis tas med: Det er kun de sentralt gitte programområdekodene som kan føres på kompetansebevis og vitnemål. 2

3 Ja, det er greit. 5. Pkt Duplikat Kommentar (SO): Pkt (1 og 2) har ingen konsekvenser for NVB. Pkt (3) det er ingen tekniske begrensninger for import av flere vitnemål med identisk innhold, unntatt vitnemålsnummeret, dato og navn på personer som signerer papirutgaven, men eksport av flere identiske vitnemål til NVB fører til merarbeid ved behandling av søknader om opptak til høyere utdanning. NB: for å kunne importere «nytt» førstegangsvitnemål for samme person, må det opprinnelige vitnemålet annulleres i NVB. T.E. 6. Pkt. 3.1 Fagmerknader Kommentar (SO): Kontrollmotor gir verken varsel eller feil når fagmerknader som kun kan stå på KB føres på VM. Vi har forsøkt å få dette inn i Grep. Dette følges opp av Udir og SO. 7. Pkt. 3.1 Fagmerknader Spørsmål: Spesielt for privatister betyr bestemmelsen om føring av FAM46 Fullført <fagkode> u.tr. en del tidkrevende arbeid for å få på plass nødvendig informasjon om elevens fagkode i fremmedspråk fra ungdomstrinnet. Nødvendigheten av FAM46 er ikke begrunnet, og vi har et ønske om en forklaring på årsaken til at FAM46 skal føres på dokumentasjonen. 3

4 Det er hjemlet i forskrift til opplæringsloven på hvilket nivå elevene skal ta fremmedspråk. Det var nødvendig med en kontroll på dette, jf. dispensasjonssøknader mv. 8. Pkt. 3.1 Fagmerknader Gjelder føring av manglende grunnlag for vurdering i fag med vurderingsuttrykk Deltatt (f.eks. fritak fra vurdering i norsk sidemål): Utdanningsdirektoratet har avklart følgende: I noen fag er vurderingsuttrykket Deltatt. I disse fagene skal det føres stiplet linje (istedenfor Deltatt) dersom det ikke er grunnlag for vurdering i faget (avklaring mai 2014 teksten er fra registreringshåndboken) Spørsmål: Siden dokumentasjonen her ikke gir noen opplysninger om feil eller mangler kan det se ut som alt er i orden med norsk-faget (dersom hovedmål skriftlig og muntlig er på plass). Av hensyn til lesbarhet og kvalitetssikring ønsker vi at det i slike tilfelle føres som minimum en fagmerknad. Vil dette være mulig å få til? Dette vil vi komme tilbake til. 9. Pkt. 3.3 Andre vitnemålsmerknader Spørsmål: Er det mulig å få en egen vitnemålsmerknad for elektrikere som har vært gjennom fagprøve som inneholder de skipselektriske elementene (skipselektrikere)? Dere fører FAM03 «Jf. vedlegg» på vitnemålene til de elektrikerne som også kan jobbe på båt, og så lager dere et vedlegg som dokumenterer at opplæringen er gjennomført og fagprøven avlagt i henhold til kravene. 10. Pkt. 4.2 Fag utover minstekravet Fra Føringsskrivet pkt. 4.2 første avsnitt: Elever som tar fag utover fastsatte minstekrav til timetall og fagsammensetning i et programområde i samsvar med Læreplanverket for Kunnskapsløftet, kan velge om disse fagene skal føres på 4

5 vitnemålet/kompetansebeviset. Det samme gjelder om fagene utover minstekravet er tatt som privatist. For elever, må antall eksamener iht. gjeldende bestemmelser om uttrekk til eksamen, være oppfylt. Spørsmål: Kva er same fag? Døme 1: Ein elev er trekt ut til eksamen i matematikk 1P på Vg1. I løpet av Vg2 tek denne eleven privatisteksamen i 1T. Kan denne eleven få førstegangs-vm? Kan ikke erstatte 1P med 1T. Døme 2: Ein elev er trekt ut til skriftleg eksamen i Tysk 2. I løpet av Vg3 tek han privatisteksamen i Spansk 1(skr. og munnl). Kan denne eleven få førstegangs-vm? Kan ikke erstatte Tysk 2 med Spansk 1. Vi ser at i læreplanane vert «Fellesfaget framandspråk» omtala som eit «fag» Tilsvarande for matematikk. Breiddeidrett er også eitt «fag»(breiddeidrett 1, 2 og 3). Kan elev uttrekt til breiddeidrett 1 erstatte det med Breiddeidrett 2 som privatist og få førstegangs-vm? De kan ikke erstatte breddeidrett 1 med breddeidrett 2. Dette vil vi tydeliggjøre i føringsskrivet. 11. Pkt. 4.3 Føring av programområde for fag tatt etter 23/5-regelen (se også tidligere punkt) Kommentar (SO): Bør kontrollmotoren avvise VM ført med PBPBY4---- på toppen av 3 yrkesfaglige programområdekoder? Per i dag blir disse importert fordi importprogrammet vårt ignorerer at PBPBY4---- er ført. De kontrollene vi gjennomfører av fagsammensetningen for et gitt løp ser altså bort fra PBPBY4---- og bruker bare programområdekodene for det yrkesfaglige løpet. Vi følger slavisk tilbudsstrukturen slik de er presentert i rundskrivet. Dersom skolen har krysset av for at løpet gir GSK vil vi imidlertid sjekke for det og avvise vitnemål som har denne påstanden, men ikke fyller kravene. 5

6 Vi leser i det nye pkt (Udir )at vg4 påbygging til generell studiekompetanse skal føres på et kompetansebevis som skal være vedlegg til vitnemålet. Vi har ikke noe system for import av kompetansebevis og kommer heller ikke til å få det i nær fremtid. Vedlegg til vitnemål blir heller ikke importert i NVB. Det forutsettes at kompetansebeviset utstedes til personer med vitnemål som har fullført og bestått fag- og yrkesopplæring fra og med år 2014, innen utgangen av det året de fyller 24 år og som ikke har stryk i fellesfag, jf. forskrift til opplæringsloven 3-67 tredje ledd. NVB sjekker ikke gyldighet av ulike dokumenter utstedt til en og samme person mot hverandre, med et unntak av kontroll som sjekker at det kun er ett førstegangsvitnemål utstedt til en og samme person. Det vil ikke være mulig å lage kontroller som sjekker at kompetansebevis for vg4 påbygging til GSK utstedes til personer som ifølge pkt har rett til slik dokumentasjon. Kontrollprogrammet for vitnemål bruker bare de seks første posisjonene i programområdekoden. Kontroll av programområdekoder er programmert til kun å godkjenne koder i tråd med Utdanningsdirektoratets retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis jf. pkt. 2.3: «Det er kun de sentralt gitte programområdekodene som kan føres på vitnemålet. Disse har formen 5 bokstaver, 1 tall, 4 bindestreker.» Det skal i teori på lengre sikt være mulig å lage kontroller for kompetansebevis som har fag- og timefordeling jf. tabell 25 kolonne 1-3. Vi er imidlertid usikre på hvilken dokumentasjon fag- og timer spesifisert i kolonner 4-6 skal føres på. Bør ikke avvise. Dette gjelder bl.a. for TAF-elever. Dette vil vi tydeliggjøre. 12. Pkt. 5.2 Andre vurderingsformer /-uttrykk Ønske om endring: Vurderingsuttrykket "Godkjent" bør inkluderes (nevnes også i forskrift til opplæringsloven; bl.a. 4-4). Kommentar (SO): «Fritatt» ble endret til «Godkjent» flere steder (pkt 7.1, 7.5 og 7.6) og bør derfor nevnes her også? 6

7 Ok, Godkjent blir lagt inn. 13. Pkt. 5.6 Karakterer i orden og i adferd Kommentar (SO): Karakterer i orden og i adferd vises ikke på elektroniske vitnemål. Dette er SO sitt ansvar. 14. Pkt. 5.7 Nivå for føring av karakter på vitnemål Spørsmål (SO): Kan FSP (vg1) stå på yrkesfaglig VM uten FAM12? Det skal stå FAM 12. Kan FSP (vg1) stå med FAM12 på studieforberedende vitnemål? Nei, her skal det ikke stå FAM Pkt. 5.8 Høyeste nivå for privatister Ønske om endring: Eksempel på føring av godskriving underliggende nivå i forhold til Fransk nivå III er ført for Vg1 fellesfag kun med en kode. Siden privatistordningen i faget er eksamen både i skriftlig og muntlig ønskes både skriftlig og muntlig ført som fritak. 7

8 På nivå I er det bare en standpunkt. 16. Pkt. 6.1 Eksamensform Endring: Kommentar under tabell med eksamensform som gjelder privatisteksamen bør fjernes på grunn av endret eksamensform fra skriftlig og muntlig-praktisk eksamen til muntlig-praktisk eksamen i naturfag. Dette blir endret. 17. Pkt. 6.2 Annullering av eksamen eller karakter til eksamen Endring eksempel: Eksempel (Utdanningsdirektoratet har gitt dispensasjon) omfang 393 mangler for NOR1211 Norsk hovedmål, skriftlig Ok, omfang legges inn. 18. Pkt. 6.3 Elever som ikke møter til eksamen Spørsmål: Eksemplene som er gitt i føringsskrivet gjelder norsk muntlig og har naturlig nok ikke omfang knyttet til 8

9 denne koden. Omfang i norsk er knyttet til skriftlig del av faget. Gjennomgående er det gjort slik i skolesystemene at omfang er knyttet til skriftlig del av fag når det består av flere deler og koder. Vi tolker det slik at pkt. 6.3 ikke omhandler omfang som element i føring av fag der elever ikke møter til eksamen. Er dette korrekt tolkning? Det er riktig forstått. Eleven får omfang, jf. standpunkt. 19. Pkt. 6.3 (?) Ønske: Det er et ønske om at det skal føres IM i rubrikk for fag- og svenneprøve når kandidaten ikke møter, slik som det føres for elever som ikke møter til eksamen. Dette ok ift. kompetansebevis. Vi lager et punkt for lærlinger, pkt Pkt. 6.3 Elever som ikke møter til eksamen og pkt. 6.4 Bortvisning fra eksamen Spørsmål og ønske om endring: Usikkerhet om tolkning av 3-35 Innebærer siste setning her at de som ikke har gyldig fravær faktisk mister karakteren, dvs at den annulleres? At standpunkt er gjort ugyldig ved det ikke-dokumenterte fraværet? (Samme spørsmål gjelder føring av standpunktkarakteren i punkt 6.4) 9

10 Nei, det blir ikke riktig. Eleven beholder standpunktkarakteren, men har ikke rett til å fremstille seg til første etterfølgende eksamen, se forskriften Pkt. 6.3 Elever som ikke møter til eksamen Ønske om endring: For elever som ikke møter til eksamen føres Ikke møtt (IM) i rubrikken for eksamenskarakter og aktuell eksamensform. Fagmerknader som benyttes på eksamen i disse tilfelle er FAM29 eller FAM39. I tilfelle der det er avvik mellom fagkode for standpunkt og eksamen vil standpunktkarakter bli stående igjen uten merknad. Dette blir svak kvalitetssikring, og det er ønskelig med samme løsning som beskrevet i pkt. 6.5 Annullering på grunn av fusk. Det er ønskelig at en FAM-merknad også knyttes til standpunkt når det handler om ikke møtt til eksamen (og helst også føring av stiplet linje i rubrikk for standpunkt når denne er knyttet mot udokumentert fravær, da denne kan uansett aldri bli benyttet igjen selv om forskriften ikke nevner at den skal annulleres). Her er reglene forskjellig mellom IM og fusk. Ved fusk faller eksamenskarakteren bort, jf. forskriften 3-37 fjerde ledd. Ved IM som ikke er dokumentert beholder eleven standpunkt, men får ikke rett til ny eksamen. Her er det viktig å lese bestemmelsene i forskriften, jf. forskriften

11 22. Pkt. 6.4 Bortvisning fra eksamen Ønske om endring: Når elev/privatist bortvises fra eksamen skal dette føres med IV i rubrikk for eksamenskarakter og aktuell eksamensform, samt FAM29 Eksamen ikke avlagt. I tilfelle der det er avvik mellom fagkode for standpunkt og eksamen vil standpunktkarakter bli stående igjen uten merknad. Dette blir svak kvalitetssikring, og det er ønskelig med samme løsning som beskrevet i pkt. 6.5 Annullering på grunn av fusk. Det er ønskelig at FAM-merknad også knyttes til standpunkt når det handler om bortvisning (og helst også føring av stiplet linje i rubrikk for standpunkt denne kan uansett aldri bli benyttet igjen selv om forskriften ikke nevner at den skal annulleres). Se svar over. 23. Pkt. 6.6 Avlyst eksamen (Første og andre avsnitt) Spørsmål (SO): «Eksempler på force majeure er streik, naturkatastrofer eller sykdom hos sensor kort tid før eksamen. Dersom en elev får avlyst eksamen, fører dere en stiplet linje i rubrikken for eksamenskarakter, aktuell eksamensform og FAM36 Eksamen avlyst, jf. vedlegg. Bør man ved omtale av streik i dette punktet referere til unntaket som gjelder føring av streikene i 2008, 2010 og 2012 omtalt i pkt 6.7? Vi vurderer dette. 24. Pkt. 6.8 Fag med flere eksamensformer Ønske om endring: Føringsskrivet fra 2012 var klart og tydelig mht privatisteksamen i fag der elever har en standpunktkarakter, men faget for privatister har to eksamensformer kan siste setning fra 2012 (med en endring) tas inn i føringsskrivet pkt. 6.8 slik at tvil om tolkning fjernes og lik praksis sikres: 11

12 Når elever bare skal ha én standpunktkarakter i et fag, men faget for privatister har to eksamensformer (f. eks. skriftlig og muntlig), kan ikke privatister forbedre bare én av eksamenene uavhengig av den andre. De må gå opp til begge eksamenene. Det er ikke et krav om at vurderingen må være gitt ved samme eksamen. Når eksamenene er avlagt(skriftlig og muntlig/muntlig-praktisk) som privatist, kan privatisten velge å forbedre den ene eksamenen uavhengig av den andre. Eksempel ENG1002: Privatisteksamen i ENG1002 og ENG1102 (skriftlig og muntlig). Når disse to eksamenene er avlagt som privatist er det vel mulig å forbedre kun den ene (f.eks. skriftlig) uten også være nødt til å avlegge privatisteksamen på nytt i den andre (muntlig). Korrekt? Ok, vi har lagt dette inn. 25. Pkt. 6.8 Fag med flere eksamensformer (og også pkt. 5.8 Høyeste nivå for privatister) Spørsmål/kommentar (SO): NVB har fått spørsmål om kontroll av punkt 5.8 mot kontroll av pkt 6.8 i samme føringsskriv Hva betyr disse formuleringene for føring av høyeste nivå: «Det er ikke et krav om at de må gå opp til begge eksamenene samtidig.» og «Privatist som bare tar én eksamen (f.eks. skriftlig), beholder ev. standpunktkarakteren og/eller en ev. eksamenskarakter i den andre delen (f.eks. muntlig).»? Dette ble forklart i møte. 26. Pkt. 7.1, 7.5 og 7.6 føring av karkter "Godkjent" Kommentar (SO): Kontrollmotor: «Godkjent» godtas fom 5.juni T.E. 12

13 27. Pkt. 7.1 Generelt om godkjenning av fag fra Norge eller utlandet, andre avsnitt Spørsmål 1: "Godkjenning av fag fra Norge Når faget er tatt i Norge og rektor etter søknad har godkjent det som det samme faget, likeverdig med eller mer omfattende enn et fag etter læreplanverket (uavhengig av tid og sted), fører dere FAM47 Godkjent etter søknad og Godkjent i rubrikken for standpunktkarakter" Når det kommer til sluttdokumentasjonen, så fører man vel som hovedregel faget med oppnådd karakter på det året faget ble vurdert, men bruker Godkjent dersom dette ikke er mulig? (jf. også punktene om kryssløp og omvalg, samt konvertering av fag) Samme faget er greit. Likeverdig eller mer omfattende må føres som godkjent. Spørsmål 2: For elever som gjør omvalg (og elever som går samme pr.omr. om igjen) skal i hht brev fra KD til Oslo kommune av sluttvurderingen fra tidligere følge eleven fram til vitnemål. Vil det da være slik at man må gjøre vedtak om godkjenning av fag fra tidligere etter forskriftens 1-16 når eleven ikke kan tas inn i faget på nytt som elev? (Eller kun gjøre vedtak om status som deltidselev?) Ja, det må man. 28. Pkt. 7.2 Fritak fra opplæring i skriftlig sidemål Endring eksempel: Eksempel mangler stiplet linje i felt for Eks-form: 13

14 Ok, det legger vi inn. 29. Pkt. 7.3 Fritak fra opplæring i kroppsøving for elever Kommentar (SO): Kontrollmotoren sjekker at KRO-koden er ført og at det er enten FAM14 (slik føringsregelen var før 2013) eller FAM01. Kontrollmotoren sjekker ikke tiden- tidsbestemt regel krever endring av kontrollene. T.E. 30. Pkt. 7.5 Godkjenning og fritak for privatister og voksne Spørsmål: Kroppsøvingsfaget Voksne som får opplæring etter opplæringsloven kapittel 4A skal ikke ha kroppsøving. 14

15 I prinsippet er dette rett, men vil U-dir allikevel vurdere å godkjenne at det føres med Fritatt og FAM01 slik at vi kan bruke kontrollmotoren på vitnemål for voksne? Kommentar (SO): Kan ikke kontrolleres. Når faget ikke er ført, kan ikke kontrollmotoren sjekke om mangel av faget er gyldig. (Nytt VMM ville ha løst problemet.) Vitnemålet blir merket med VMM som viser at det er for voksne VMM36 «Opplæring etter opplæringsloven 4A-3» 31. Pkt. 7.8 Opplæring i fremmedspråk på ungdomstrinnet og krav til fremmedspråk i studieforberedende utdanningsprogram (se også tidligere pkt. om fagmerknad FAM46) Kommentar (SO): NVB/Kontrollmotor kan ikke kontrollere hvilket språk eleven hadde på ungdomsskolen. Forstår vi regelen riktig?: - når FAM46 er ført så er det ikke lov med nivå I Nei, dette er ikke riktig. Det kan være nivå I i et nytt språk. - nivå I+II er kun lov å føre uten FAM46 Dette er riktig. 32. Pkt. 7.9 Elever som gjør omvalg 2014_Omvalg_karakt erer_brev fra KD om i Kunnskapsdepartementets brev til Oslo kommune av gir en tolkning av inntakforskriften som ikke samsvarer med innholdet i pkt Spørsmål 1: Er dette korrekt tolkning?: Elever som gjør omvalg etter opplæringsloven 3-1 fjerde ledd, skal regnes som fulltidselev ved inntaket til videregående opplæring. Når tidligere sluttvurdering i fag er 2 eller bedre skal fagene følge eleven helt fram til vitnemålet, med mindre eleven tar faget på nytt som privatist. 15

16 (Endring av punktet vil også ha betydning for pkt. 9.3 Kryssløp og omvalg halvårsvurdering og sluttvurdering) Dette er riktig. Spørsmål 2: Pkt. 7.9: "Elever som gjør omvalg etter opplæringsloven 3-1 fjerde ledd, skal som hovedregel tas inn som fulltidselev til videregående opplæring. Elevens tidligere sluttvurdering i fellesfagene faller da bort (anses som nulliteter). Eleven beholder eventuelle sluttvurderinger i programfagene. Dersom eleven tas inn som deltidselev etter omvalg beholder han/hun sluttvurderingen i de fagene han/hun ikke er elev og får opplæring i." Hvordan skal vi forholde oss til elever som har flere sluttvurderinger i samme fag som elev - (gjelder både elever som gjør omvalg og andre elever)? Det skal ikke være mulig å ha flere sluttvurderinger i samme fag (unntak: karakteren 1 og IV, elever som har tatt fag fra vgo på ungdomstrinnet). Kan elev som har gjort omvalg velge å ta et tidligere gjennomført fag på nytt som elev? Nei, det er ikke mulig, kfr. unntak ovenfor. Hva om eleven fikk karakteren 1 første gang? Hva om eleven fikk IV første gang? Hva om eleven var trukket ut til eksamen i faget? Elever som får karakteren 1 eller IV kan ta faget på nytt som elev. Spørsmål 3: a) Vil det knytte seg vilkår i forhold til om tidligere fag (med sluttvurdering to eller bedre) er tatt som elev eller privatist når det gjelder muligheten for å ta faget på nytt som elev (gjelder både elever som gjør omvalg og andre elever)? 16

17 Dersom faget er tatt som privatist, vil vedkommende ha mulighet til å ta faget på nytt som elev. Dersom faget er tatt som elev kan faget bare tas på nytt som privatist. Privatisten vil kunne få følge opplæringen i faget dersom skolen tilbyr det, men har ikke rett til det og vil ikke ha elevstatus. b) Hvordan forholder dette seg for elever som etter opplæring har fått karakter 1 (eller IV) og som deretter tar privatisteksamen i faget og består. Vil disse ha mulighet til å ta faget på nytt som elev? Ja, det vil de kunne. c) Elev som har fått karakter 1 og har rett til særskilt eksamen (eller har fått karakter 1 til eksamen og har rett til ny eksamen) og søker om omvalg. Kan disse ta faget på nytt som elev eller må de avlegge særskilt/ny prøve og deretter få avklart status i aktuelt/aktuelle fag på bakgrunn av oppnådd resultat på prøve? De kan ta faget på nytt som elev forutsatt at de ikke har avlagt særskilt eksamen og bestått denne. Spørsmål 4: Dersom en elev får godkjent fag fra tidligere pga omvalg og bare følger for eksempel programfagene, blir eleven da en deltidselev? Ja, eleven blir deltidselev.( Ved selve inntaket behandles de som fulltidselever). Hvis svaret er Ja på spørsmålet over: 1. Kan en elev som har gjort omvalg og som velger å ta et fag på nytt, avslutte opplæringen midt i skoleåret og i det velge den gamle karakteren i faget? Hvor langt ut i skoleåret skal i såfall dette være mulig? Dersom eleven har begynt på Tip, fått halvårsvurdering i desember og avbryter i februar. Det vil ikke være grunnlag for å sette halvårsvurdering eller standpunkt i juni. Eleven har ikke noen sluttvurdering og kan ta det om igjen. 17

18 Dersom eleven har fått en sluttvurdering (halvårsvurdering eller standpunkt ) i juni følger denne sluttvurderingen eleven frem til vitnemål. 2. Skal den gamle karakteren slettes idet en elev velger å ta faget på nytt? Dersom eleven har en sluttvurdering kan eleven ikke velge å ta faget på nytt. 3. Kan eleven gjennomføre faget på nytt og så velge mellom de to karakterene? Nei, det er ikke mulig. Sluttvurderingen følger eleven helt ut dersom den ikke blir forbedret som privatist. 4. Stiller saken seg annerledes dersom eleven var oppe til eksamen i faget han nå tar på nytt? Nei, det har ingen betydning, jf. svaret over. Spørsmål 5: a. Elever som tar omvalg kan disse følge fag med halvårsvurdering om igjen. Nei, det skal ikke følge faget om igjen som elev. b. Kan elever som tar omvalg få fritak fra å ta fag med halvårsvurdering om igjen? (f.eks. fag fra Vg1 som norsk, engelsk, kroppsøving i yrkesfaglige retninger)? Ja, de skal ha slikt fritak. c. Kan elever som tar omvalg (Vg1) fra studiespesialiserende retninger ta følgende fag: - norsk yrkesfag (56 timer) istedenfor norsk fra studiespesialiserende retninger (inkluderer vurdering i norsk sidemål) (113 timer) Nei. - engelsk yrkesfag (84 timer) Vg1 istedenfor engelsk fra studiespesialiserende retninger (140 timer) 18

19 Nei. - matematikk yrkesfag (84 timer) istedenfor matematikk fra studiespesialiserende retninger (140 timer) Nei. - naturfag yrkesfag (56 timer) istedenfor naturfag fra studiespesialiserende retninger (140 timer) Nei. d. For de som deretter (etter omvalget fra studiespesialiserende retning til yrkesfaglig retning) skal ta tredje påbyggingsår vil det være tillatt å fullføre påbygging også i faget naturfag? Nei, jf. overlapp. Spørsmål 6: Dersom eleven ikke kan ta alle fag på nytt ved omvalg og må gjøres om til deltidselev; vil da retten til omvalg hjemlet i opplæringslovens 3-1 fjerde ledd bli illusorisk (da det dermed ikke lenger gis grunnlag for stipend/lån fullt ut i Lånekassa)? KD jobber med avklaringer i forhold til Lånekassen. Kommentar/spørsmål (SO): Bør man vise til VMM08 her? Det bør man gjøre. 33. Pkt. 8 Fravær Spørsmål: Tolkning av føring av fravær finnes på følgende lenker: 19

20 epslanguage=no Når eleven har gjennomført fag i løpet av et skoleår, men benytter seg av retten til ikke å få dette ført på dokumentasjonen skal fravær for faget føres på dokumentasjonen eller skal dette unntas? Hva med elever som har avbrutt fag i løpet av året skal fravær for disse fagene komme til uttrykk på dokumentasjonen eller skal fravær på dokumentasjon kun være i forhold til fagene som kommer til uttrykk på samme dokumentasjon? Alt fravær skal føres. Fravær tilbake i tid skal ikke fjernes. 34. Pkt. 9 Yrkesfaglige utdanningsprogram Ønske retningslinjer/veiledning: 1. Vi ønsker en veiledning for vitnemål bestått fagprøve Vg3 Yrkesssjåførfaget og føring av ekstern eksamen. 2. Vi ønsker også veiledning angående hvordan vi skal innhente resultat og hva slags dokumentasjon vi må skaffe før vi kan føre faget inn i de skoleadministrative system. Dette skal ikke inn føringsskrivet. 20

21 35. Pkt. 9.2 Unntak fra kravet om bestått i alle fag for å få vitnemål (tredje setning) Kommentar (SO): "Elever og lærlinger i yrkesfaglige utdanningsprogram som har fullført, men ikke bestått inntil to av fellesfagene, kan likevel på visse vilkår få vitnemål som gir yrkeskompetanse. Når rektor har vurdert og godkjent at vilkårene er til stede, fører dere for aktuelle fag FAM37 Unntak 3-44 forskr. oppl.. Dere kan bare føre fagmerknaden i merknadsrubrikken i inntil to fellesfag som har karakteren 1 (en). Eksempelvis vil norsk hovedmål skriftlig og norsk hovedmål muntlig (norskfaget) være ett fag. " Må fortsatt endre kontrollene mht dette punktet. Kontrollmotoren regner fortsatt stryk per fagkode, slik at stryk i f.eks. norsk muntlig og norsk skriftlig ble regnet som stryk i 2 fag. Dette skal etter avklaringer med UDIR endres - har stått på arbeidslisten en stund. T.E. 36. Pkt. 9.3 Kryssløp og omvalg halvårsvurdering og sluttvurdering Siste ledd omhandler blant annet elever som tar omvalg fra studieforberedende til yrkesfaglig løp: Elever fra studieforberedende utdanningsprogram har avsluttet norsk og engelsk på Vg1 når de tar kryssløp til Vg2 yrkesfag. Dere skal ved slike kryssløp føre fagene med fagkoder og standpunktkarakter fra Vg1 studieforberedende utdanningsprogram. Det samme vil gjelde elever som tar omvalg fra studieforberedende til et yrkesfaglig løp og som får fritak fra fellesfagene som er avsluttet i studieforberedende løp. Spørsmål: Vil det med ny inntaksforskrift være slik at elever som har norsk fra studieforberedende Vg1 med halvårsvurdering i hovedmål, sidemål og muntlig ikke kan få ta norsk yrkesfag Vg1 og Vg2 ved omvalg? Ja. 21

22 Spørsmål: Vil det være mulig å dele punktet i to første del om kryssløp i et eget punkt og andre del om omvalg i eget punkt? Ja. 37. Pkt. 9.6 Tekniske allmennfag (TAF) og pkt. 3.3 Andre vitnemålsmerknader (VMM28) Spørsmål/begrepsavklaring: Pkt. 9.6 og 3.3 inneholder begrepet Teknisk allmennfag (TAF), en tidligere ordning fra R94. Uttrykket Yrkes- og studiekompetanse (YSK) benyttes ofte i dag for de fire-årige løpene som gir "dobbel kompetanse". Er det hensiktsmessig å endre begrepsbruk fra TAF til YSK? Den vil ikke bli endret. 38. Pkt. 9.8 Kompetanseprøve for lærekandidater Spørsmål: "De som avslutter opplæringen som lærekandidat, får ikke vitnemål, men kompetansebevis. På kompetansebeviset fører dere kompetanseprøve for lærekandidater med samme fagkode som for fag- /svenneprøve i det lærefaget opplæringskontrakten dekker. Dere fører karakterer som for fag-/svenneprøve og FAM31 Kompetanseprøve. Dere fører VMM23 Se vedlegg og i vedlegget fører dere opplæringsmålene som er fastsatt for lærekandidaten. Dere kan ikke føre FAM31 på vitnemål." Vil det være slik at disse også skal ha ført VMM26 i slike tilfelle i og med at alle lærekandidater per definisjon vil ha avvik fra minst en læreplan? Ja, det stemmer. 22

23 39. Pkt Ikke vurderingsgrunnlag (IV) kompetansebevis Spørsmål: Elever som har vedtak om spesialundervisning vil i noen tilfelle ha fag med ordinære fagkoder, vurdering IV og FAM05. Eleven kan ha brukt flere timer i faget enn ordinært omfang tilsier. Av kompetansebeviset framgår sum omfang timer og dette kan i slike tilfelle være lavere enn faktisk timetall eleven har hatt. Hvordan kan faktisk timetall for eleven kunne komme til uttrykk på kompetansebeviset? Vil det være mulig å benytte fagkode IOPxxxx med aktuelt timetall som er i tillegg til fagets timetall? Omfang ikke viktig for disse elevene. Omfanget styres av vedtaket. 40. Pkt Dispensasjoner Ønske om endring: Punktet nevner både føring av vitnemålsmerknader og fagmerknad. I tilfelle der dispensasjonen kan knyttes til ett eller flere fag er det ønskelig at følgende informasjon også tas inn: Hvilken verdi føres i karakter? Føres verdi i felt for standpunktkarakter eller eksamenskarakter? Skal det eventuelt føres eksamensform? Det er viktig å få avstemt dette mot kontrollmotoren og NVB slik at flest mulig vitnemål med dispensasjon kan bli importert til Nasjonal vitnemålsbase. Dette vil vi vurdere. 41. Pkt føring av fag og karakterer fra Reform 94 Ønske om endring: Avsnitt om "Ulik vurderingsordning i R94 og Kunnskapsløftet" Av kvalitetshensyn har skolesystemene i større og større grad gjort det mulig å legge inn faste størrelser som f.eks. eksamensform knyttet til spesifikke fagkoder. I tilfelle der det er avvik mellom eksamensform R94 og 23

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012)

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1 Dokumentasjon i videregående opplæring Pkt. 1.2 Førstegangsvitnemål Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (24.01.2014) Det er gjort noen få små språklige endringer som ikke er tatt

Detaljer

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.

Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02. Oversikt over endringer i retningslinjer for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (04.02.2015) Gjennom hele skrivet er rundskriv Udir1-3013 endret til Udir-1-2014.

Detaljer

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret:

Endret: Det er gjort endringer i datoene. Endret: Oversikt over endringer i retningslinjene for føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet (gammelt skriv 08.02.2016 og nytt skriv 03.03.2017) Rundskriv Udir-1-2015

Detaljer

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per :

Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring ( ) per : Oversikt over endringer i føringsskrivet for videregående opplæring (14.12.2012) per 14.05.2013: Tekst/pkt i skrivet Pkt. 1.4 Fag- eller svennebrev Forslag til endring Overskrift Fag- og svennebrev Pkt.

Detaljer

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål

Høsten 2013: Udir Føring av VM/KB (Brev av 14.12.2012, rev. 14.05.2013) 1. Innledningen eksempel på VM og KB på hjemmesiden. Kommentar/spørsmål Høsten 2013: Kommentarer og spørsmål til brev om «Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet», datert 14.12.2012 (sist oppdatert 14.05.2013) Udir Føring av VM/KB

Detaljer

Endringer fra 2012 til grunnskole

Endringer fra 2012 til grunnskole Endringer fra 2012 til 2013 - grunnskole Tekst/pkt. i skrivet Innledningen Forslag til endring Det er også tatt inn retningslinjer for hvordan dere skal føre kompetansebevis for voksne i grunnskolen. og

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.01.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 06.02.2012 Sist oppdatert 30.04.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/4199 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 4. Føring av standpunkt- og eksamenskarakterer mv. Standpunkt- og eksamenskarakterer i fag Standpunktkarakterer er karakterer

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2014 Det har kommet nye retningslinjer for 2015. Artikkel Publisert: 14.01.2014 Her finner dere retningslinjene for 2015. Innhold

Detaljer

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar:

10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet. Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: 10.09.2012 Spørsmål til Utdanningsdirektoratet Nedenfor følger Utdanningsdirektoratets svar: Udir Føring av VM/KB (Brev av 30.04.2012) 1. Pkt. 1.1 (side 2) Samme vitnemål kan gi både studiekompetanse og

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2015 Utdanningsdirektoratet sender disse retningslinjene til skoleledere i private og offentlige grunnskoler og skoleeiere for å informere om hvordan

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2012 Revidert: 14.05.2013 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående

Detaljer

Svar: Feil i tekst på Udir. Overskriften er blitt borte. Vi skal rette opp det. Svar: Feil i tekst på Udir. Sette inn to bindestreker.

Svar: Feil i tekst på Udir. Overskriften er blitt borte. Vi skal rette opp det. Svar: Feil i tekst på Udir. Sette inn to bindestreker. Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 10. oktober 2017 (Basert på Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring 2017 (08.02.2017) og Svar på spørsmål fra Vigo Udir Føring av

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen 2016 Utdanningsdirektoratet sender disse retningslinjene til skoleledere i friskoler og offentlige grunnskoler og skoleeiere for å informere om hvordan

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 27.01.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/50 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av vitnemål

Detaljer

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 06.02.2012 Sist oppdatert 29.03.2012 Deres dato: Vår referanse: 2011/4199 Deres referanse: Til fylkeskommuner, kommuner

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 6. Elever med fritak Generelt om fritak Elever med fritak fra opplæring eller fritak fra vurdering med karakter skal også ha

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 04.12.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/6167 Deres referanse: Fylkeskommuner, kommuner, private og offentlige

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2014-2015 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2013-2014 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO

KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER. Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO KARAKTEREN 1 ELLER IV INFORMASJON OM KONSEKVENSER Vg2 HSS Elever som søker inntak til Vg3 HO Aktuelle skriv: Forskrift til opplæringslova kap. 3 og Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering Forskrift

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 13.01.2014 Deres dato: Vår referanse: 2014/50 Deres referanse: Fylkeskommuner, kommuner, private og offentlige grunnskoler

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2012-2013 GENERELL NFORASJON Oppdatert 25.04.2013 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet 2017 Disse retningslinjene erstatter retningslinjene fra 26.01.2016. Retningslinjene gjelder offentlige grunnskoler og så langt de

Detaljer

Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål. Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat

Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål. Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat Ulike problemstillinger knyttet til NVB og kontroll av elektroniske vitnemål Natasha Harkness Rådgiver NVB/Samordna opptak/fsat NVB statistikk Nesten 700.000 vitnemål fra 524 skoler! 93% vitnemål samlet

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 09.02.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/1643 Deres referanse: Fylkeskommuner, kommuner og grunnskoler Føring

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2010 Oppdatert 11.04.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/4081 Deres referanse: Fylkesmenn, fylkeskommuner

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017 Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet 2017 Disse retningslinjene erstatter retningslinjene dere fikk 08.02.2016. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 05.05.2017 05.05.2017

Detaljer

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1

Første side. Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Første side Long Le Marianne Waage Unn Holth Silja Solberg VIGO 2.4.6.0-0103.2012 1 Vitnemål Kompetansebevis med skolegang etter KL For utstedelse av kompetansebevis, start fra side 8 pkt 24. Et kompetansebevis

Detaljer

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 03.03.2017 Deres dato: Vår referanse: 2017/1643 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av

Detaljer

FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET

FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Vår dato: 20.11.2007 Deres dato: Vår referanse: 2007/3781 Deres referanse: Til fylkesmenn, fylkeskommuner og videregående skoler FØRING AV VITNEMÅL OG KOMPETANSEBEVIS FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET

Detaljer

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET

FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET FULLFØRTKODER FOR SKOLEÅRET 2015-2016 Dette regnearket består av 6 mappekort Ark 1 Generell informasjon (dette arket) Ark 2 ehandlingsregler for setting av fullførtkode på Vg1 Ark 3 ehandlingsregler for

Detaljer

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet

Føring av vitnemål for grunnskolen i Kunnskapsløftet Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: postmottak@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 14.12.2010 Oppdatert 11.04.2011 Deres dato: Vår referanse: 2010/4081 Deres referanse: Til fylkesmenn, kommuner

Detaljer

kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet».

kompetansebevis for videregående opplæring i Kunnskapsløftet». Utdanningsdirektoratet Tlf: 23 30 12 00 E-post: post@utdanningsdirektoratet.no Vår dato: 08.02.2016 Deres dato: Vår referanse: 2016/924 Deres referanse: Fylkeskommuner og videregående skoler Føring av

Detaljer

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV

BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV BETINGELSER FOR Å FÅ VITNEMÅL, FAG- OG SVENNEBREV VIKTIG Å VITE FOR PLANLEGGING AV SPESIALUNDERVISNING I GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Kari Gording Rådgiver Fylkesopplæringssjefen Opplæringslovens

Detaljer

Kommentar/spørsmål. Udir Føring av VM/KB ( ) 1. Generelt Elektroniske vitnemål

Kommentar/spørsmål. Udir Føring av VM/KB ( ) 1. Generelt Elektroniske vitnemål Spørsmål til Utdanningsdirektoratet - til møte 14. oktober 2016 (Basert på Føring av vitnemål og kompetansebevis for videregående opplæring 2016 (25.01.2016 med endringer) og Svar på spørsmål fra Vigo

Detaljer

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir.

Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til SSB/Udir. Kvalitetssikring av data i forbindelse med rapportering av voksne til. Oppdatert 14.09.2012 Innledning Dette regnearket håper vi kan være en hjelp i forbindelse med registrering av voksne som blir realkompetansevurdert,

Detaljer

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS )

Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS ) Føring av kompetansebevis og vitnemål i videregående opplæring og teknisk fagskole 2002 (LS-20-2002) Dette rundskrivet er utgått. RUNDSKRIV SIST ENDRET: 07.06.2011 Bestemmelsene om utstedelse av kompetansebevis

Detaljer

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS

Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Friskolesamling 28. mars 2017 Trude Riple, Vigo IKS Rutiner ved skolestart Eleven må registreres inn med riktig programområdekode. Elever som ikke møter ved skolestart eller slutter i løpet av august måned

Detaljer

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne?

Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? Hvem har rett til videregående opplæring for voksne? 10. mars 2015 Ved fagkoordinator Siri Eidissen Voksenopplæringen i Rogaland Viktige regler innenfor videregående opplæring for voksne: 1. Hvem har

Detaljer

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet

Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Kommuner Fylkeskommuner Videregående skoler Grunnskoler Udir-04-2013 - Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet 1. Innledning I dette rundskrivet informerer vi om ordningen med å

Detaljer

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2

Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder på Vg2 5. FORSLAG TIL ORDNING 5.1. HVILKE ELEVER SKAL ORDNINGEN GJELDE FOR? Vi foreslår at ordningen skal gjelde

Detaljer

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST

Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole. Informasjon - ST Eksamen våren 2015 Dalane videregående skole Informasjon - ST Plan for eksamen Plan for eksamen finner du på skolens hjemmeside. Plan for eksamen våren 2015 Trekkordning 1ST og 2ST Vg1 Ca. 20 % av elevene

Detaljer

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012

OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 OVERSIKT OVER AKTIVITETER I FAGOPPLÆRINGEN BASERT PÅ OPPLÆRINGSLOVEN MED FORSKRIFT 2011/2012 AKTIVITET HENVISNING TIL LOV OG FORSKRIFT RUTINEBESKRIVELSER Rett til opplæring for ungdom Opplæringsordningen

Detaljer

Føring av vitnemål for videregående opplæring steinerskolene i Norge

Føring av vitnemål for videregående opplæring steinerskolene i Norge Føring av vitnemål for videregående opplæring 2015 steinerskolene i Norge Her finner du reglene for føring av vitnemål i videregående opplæring som gjelder for Rudolf Steinerskolene (steinerskolene) i

Detaljer

Føring av vitnemål for videregående opplæring steinerskolene i Norge

Føring av vitnemål for videregående opplæring steinerskolene i Norge Føring av vitnemål for videregående opplæring 2015 steinerskolene i Norge Her finner du reglene for føring av vitnemål i videregående opplæring som gjelder for Rudolf Steinerskolene (steinerskolene) i

Detaljer

Rektormøte 19. mars 2014

Rektormøte 19. mars 2014 Gjennomgang av vilkår knyttet til hovedregelen om bestått i alle fag 6-28 og unntaksbestemmelsen i 6-37. Rektormøte 19. mars 2014 Lov og forskrift setter ytre rammer for vårt arbeid. Skal ivareta rettssikkerheten.

Detaljer

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring

Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Endringer i forskrift til opplæringsloven kapittel 3: Individuell vurdering i grunnskoler og videregående opplæring Gerd Gylder-Corneliussen 09.12.2015 Retten til vurdering Elever i offentlige grunn- og

Detaljer

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo

Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Samling for privatskolene 28. mars 2012 Kvalitetssikring av data i forb. med overføring til Vigo Trude Riple Vigo Driftsorganisasjon IKS Registreringshåndboken Registreringshåndboken er et samarbeid mellom

Detaljer

FRIST FOR UTTALELSE

FRIST FOR UTTALELSE AVSENDER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 24.05.2017 24.02.2017 2017/2515 Høring forslag om overgang fra Vg1 studiespesialisering til yrkesfaglige programområder

Detaljer

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09

Extens Dokumentasjon. Jens Petter Ringdal april 09 Extens Dokumentasjon Jens Petter Ringdal april 09 Dokumentasjon Hva vi skal gå gjennom: Dokumentasjon Kunnskapsløftet Vitnemål er dokumentasjon for: Fullført og bestått treårig opplæringsløp som gir generell

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 26.01.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-4-2016 Rundskrivet omhandler trekk for grunnskole og grunnskoleopplæring for voksne og videregående opplæring med studiespesialiserende

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 09022017 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag helårskurs 2014/2015 SØKNADSSKJEA Fellesfag helårskurs 2014/2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring. 2. Fra og

Detaljer

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Kunnskapsdepartementet har utarbeidet denne veiledningen til elever. ARTIKKEL SIST ENDRET: 06.09.2016 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Omgjøring av status fra fulltidselev til deltidselev Regler for godkjenning av tidligere bestått fag

Omgjøring av status fra fulltidselev til deltidselev Regler for godkjenning av tidligere bestått fag Vår dato: 29.08.2014 Vår referanse: 14/38448 Deres dato: Deres referanse: Org.nr: 964 982 953 Andøy videregående Postboks 14 8483 ANDENES Rundskriv THM 17-2014 Erstatter rundskriv KMA 41-2011 Omgjøring

Detaljer

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012

Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Oppfølging etter 22. juli Hva sier regelverket? Cathrine Børnes og Hilde Austad Gardermoen 26. mars 2012 Tema i foredraget Fravær; herunder fravær under rettssaken Vurdering; sluttvurdering og dokumentasjon

Detaljer

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter

Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Oppdatert desember 2013 Informasjon om fritak fra vurdering med karakter Noen elever i grunnskolen har rett til fritak fra vurdering med karakter. Fritak fra vurdering med karakter betyr ikke fritak fra

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir- - 205 Utgått! Skjul vannmerke 3.5 Studieforberedende tilbud innenfor yrkesfaglige utdanningsprogram 3.5. Studieforberedende Vg3 for naturbruk

Detaljer

Svar: Vi viser til opplæringsloven hvor dette er regulert nærmere.

Svar: Vi viser til opplæringsloven hvor dette er regulert nærmere. Spørsmål til Utdanningsdirektoratet (inkl. nye spørsmål 27.9.2015) - til møte 08.10.2015 Udir Føring av VM/KB (09.02.2015) 1. Kap. 1. Dokumentasjon i videregående opplæring Kommentar/spørsmål Skal elever

Detaljer

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring

Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever på ungdomstrinnet til å ta fag fra videregående opplæring Vår saksbehandler: Anita Solheim og Kjersti Botnan Larsen Vår dato: 27.02.2012 Deres dato: Vår referanse: 2012/1012 Deres referanse: Vedlegg 1 Forslag til forskriftsendring - Utvidet adgang for elever

Detaljer

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg!

Videregående opplæring 2006 2007. Ditt valg! Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir

Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir Fag- og timefordeling og tilbudsstruktur for Kunnskapsløftet Udir-1-2015 Utgått! Skjul vannmerke 2.1 Bestemmelser for alle elever i grunnskolen 2.1.1 Inntil 5 prosent fleksibilitet for 1.-10.trinn Skoleeier

Detaljer

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning

Oppdatert 09.05.2014. Skal registreres på grunnkoden Elevstatus: A=Spesialundervisning Registrering av elever med enkeltvedtak om spesialundervisning og IOP. Disse eksemplene er tenkt som en veiledning for fylkene og skolene, i forhold til registrering i de skolesystemene, for å få riktig

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag.

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER. Muntlig-praktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER FAGKODE FAG EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER REA3001 Biologi 1 Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle

Detaljer

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring

1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring Fleksibilitet i fag- og timefordeling 1. Fleksibilitet i fag- og timefordeling i videregående opplæring 1.1 Hvorfor fleksibilitet i fag- og timefordelingen? Hensikten med fleksibilitet i fag- og timefordelingen

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

RETNINGSLINJER FOR VURDERING I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Dok.id.: 2.1.1.2.3.8 VP-S-Retningslinjer for vurdering Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: 12.08.2014 Dok.type: Styringsdokumenter Sidenr: 1 av 10

Detaljer

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK

INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK INFORMASJON OM EKSAMEN VÅREN 2017 Vg3 MK Alle elever skal opp til 3 eksamener: Obligatorisk eksamen i norsk hovedmål, skriftlig Obligatorisk praktisk eksamen i medier og kommunikasjon Eksamen i et trekkfag

Detaljer

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal»

«Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» «Hjelp til selvhjelp for karriereveiledere i Møre og Romsdal» Av Einar Hoem Innhold Videregående opplæring... 2 Oversikt videregående skoler i Møre og Romsdal... 3 Slik får du studiekompetanse... 4 De

Detaljer

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram.

Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående trinn 1 og 2, yrkesfaglige utdanningsprogram. Side 1 av 7 VÅR SAKSBEHANDLER FRIST FOR UTTALELSE PUBLISERT DATO VÅR REFERANSE Avdeling for læreplanutvikling 19.12.201 12.09.201 2013/612 Høring - Forslag til endring i prosjekt til fordypning for videregående

Detaljer

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2

Muntlig prøve inntil 30 minutter Forberedelse inntil 30 minutter. I tillegg MÅ privatisten avlegge skriftlig eksamen i REA3002 Biologi 2 Hjelpemidler til fag med lokalt gitt muntlig, muntlig-praktisk eksamen, studieforberedende fellesfag og programfag realfag og språk, samfunn og økonomi Fagkode Fag Eksamensform og tid for privatister Tillatte

Detaljer

Praksisbrev Udir

Praksisbrev Udir Praksisbrev Udir-2-2017 Målgruppen for ordningen er definert som elever fra grunnskolen som kan ha svake karakterer, høyt fravær, men som ikke har lærevansker eller særskilte opplæringsbehov, og som man

Detaljer

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011

Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 2010-2011 Karakterstatistikk for viderega ende opplæring skolea ret 00-0 Sammendrag Eksamenskarakterene i praktisk og teoretisk matematikk på Vg på studieforberedende utdanningsprogrammer og i programfaget matematikk

Detaljer

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir

Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir Voksnes rett til grunnskoleopplæring etter opplæringsloven kapittel 4A Udir-3-2012 3. Den ordinære grunnskoleopplæringen for voksne Når kommunen har vurdert at den voksne oppfyller vilkårene etter 4A-1

Detaljer

Videregående opplæring

Videregående opplæring Videregående opplæring 2006 2007 Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE

FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE FAG- OG TIMEFORDELINGEN FOR GRUNNSKOLE OG VIDEREGÅENDE OPPLÆRING I KUNNSKAPSLØFTET Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser for hele grunnopplæringen... 1 1.1 60-minutters enheter... 1 1.2 Omdisponering av

Detaljer

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring

Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i videregående opplæring Vår saksbehandler: Ellen Marie Bech/Hilde Austad Vår dato: 24.04.2014 Vår referanse: 2014/1466 Til høringsinstansene, jf liste Høring om forskriftsendringer - Fleksibilitet i fag- og timefordelingen i

Detaljer

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler

Rundskriv Udir Krav til læreplaner for frittstående skoler Rundskriv Udir-02-2011 - Krav til læreplaner for frittstående skoler Dette rundskrivet ble oppdatert i 2017 på grunn av endringer i forskrift til friskoleloven. Rundskrivet er særlig aktuelt for nye skoler

Detaljer

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING

Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Registreringshåndbok DEFINISJON AV SENTRALE STATISTISKE BEGREPER FOR VIDEREGÅENDE OPPLÆRING Utgiver: Utdanningsdirektoratet Statistisk Sentralbyrå IKS Utskriftsdato: 29012018 Innholdsfortegnelse Innledning

Detaljer

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir

Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir Trekkordning ved eksamen for grunnskole og videregående opplæring Udir-2-2018 Her finner du oversikt over trekkordningen for grunnskolen og videregående opplæring. ARTIKKEL SIST ENDRET: 09.01.2018 Nytt

Detaljer

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER

PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER FAG, FAGKODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER EKSAMENSFORM OG TID FOR PRIVATISTER PRIVATISTEKSAMEN OVERSIKT OVER, KODER, EKSAMENSFORM OG HJELPEMIDLER KODE REA3001 Biologi 1 Muntlig Muntligpraktisk prøve inntil 45 minutter med eksperimentelle innslag. Forberedelse inntil 45 minutter.

Detaljer

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2.

Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og 6A-2. Kapitteloversikt: I. Inntak II. Formidling III. Felles bestemmelser Hjemmel: Fastsatt av Sør - Trøndelag fylkesting, desember 2015 med hjemmel i forskrift 23. juni 2006 nr. 724 til opplæringslova 6-2 og

Detaljer

Eksamensrutiner og reglement 2017

Eksamensrutiner og reglement 2017 Eksamensrutiner og reglement 2017 Bamble videregående skole Kunngjøringer Skriftlig eksamen: Fredag12. Mai kl. 09.00 Kunngjøring av skriftlige eksamener for Bamble vgs I noen fag er det en forberedelsedel,

Detaljer

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com

Rådgiverkonferanse. Valgmuligheter og regelverk. 14 des 2011 i Bodø. Foto: Crestock.com Rådgiverkonferanse Valgmuligheter og regelverk 14 des 2011 i Bodø Foto: Crestock.com En rettelse etter 14 des Jeg kom antakelig i skade for å si at minoritetsspråklige på studieforberedende kunne omdisponere

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene.

Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. Til elever - spørsmål og svar om fraværsgrensen Det er utarbeidet en veiledning til elever om de nye fraværsreglene. ARTIKKEL SIST ENDRET: 12.05.2017 Når du går på videregående skole har du i utgangspunktet

Detaljer

Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir

Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir Elever som tar fag fra videregående opplæring på ungdomstrinnet Udir-4-2013 I dette rundskrivet informerer vi om ordningen med å tilby fag fra videregående opplæring til elever på ungdomstrinnet. RUNDSKRIV

Detaljer

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener

Eksamenstrekk. VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener EKSAMEN 2017 Eksamenstrekk VG1-20% av elevene trekkes ut til eksamen VG2 - alle elever trekkes ut til én eksamen VG3 - alle elever skal opp til 4 eksamener SKRIFTLIG: alle elever skal opp i norsk hovedmål

Detaljer

Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler

Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler Vurdering av elevens ungdomsrett ved inntak til videregående friskoler I denne artikkelen redegjør vi for reglene som gjelder inntak til videregående friskoler og hvilken dokumentasjon som kreves dersom

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP.

BRUKERHÅNDBOK. Registrering og kvalitetssikring av data i TP. Versjon 1.0 08.06.2010 BRUKERHÅNDBOK kvalitetssikring av data i. Overføring fra til VIGO og videre til Statistisk sentralbyrå og Utdanningsdirektoratet Gule felt er fra Registreringshåndboken. Innholdsfortegnelse

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

Ny forskrift om inntak og formidling

Ny forskrift om inntak og formidling Ny forskrift om inntak og formidling Rektormøte 16.1.14 Tolkninger og rutiner rundt nytt kapittel 6 i forskrift til opplæringslova er ikke utarbeidet. Disse vil bli fastsatt i lokal inntaksforskrift høsten

Detaljer

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk

Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk Vår dato: 26.02.2013 Deres dato: Vår referanse: 2013/1032 Deres referanse: Til høringsinstansene Høringsbrev om forslag til endring av eksamensordning på nivå I i læreplan i fremmedspråk 1. Innledning

Detaljer