Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord. Versjon: 1.00"

Transkript

1 Dok.id.: VP-I-Håndbok i eksamensarbeid Skrevet av: Anne Fjellanger Godkjent av: Bjørn Inge Thomasjord Versjon: 1.00 Gjelder fra: Dok.type: Generelt Sidenr: 1 av 10 EKSAMEN I VIDEREGÅENDE OPPLÆRING En enkel håndbok i eksamensarbeid. Vår ref: AF jan 2014 INNHOLD Begrepsavklaringer DEL I: ELEVEKSAMEN 1.1 Yrkesfag Obligatoriske eksamener og trekkfag-eksamener Skriftlig eksamen Muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen Praktisk eksamen Særskilt, ny og utsatt eksamen Hjelpemidler/PC Digital eksamen/ PGS-eksamen 1.2 Studieforberedende Obligatoriske eksamener Trekkfag-eksamener Skriftlig eksamen Muntlig og muntlig-praktisk eksamen Særskilt eksamen, NY eksamen og Utsatt eksamen Hjelpemidler/PC Digital eksamen DEL II: PRIVATISTEKSAMEN 2.1 Hvem kan ta privatisteksamen? 2.2 Oppmelding og eksamensgebyr 2.3 Hvor forgår eksamen? 2.4 Generell studiekompetanse 2.6 Skriftlig eksamen 2.7 Muntlig og muntlig-praktisk eksamen 2.8 Leselister i enkelte muntlige fag

2 Side: 2 av Praktisk eksamen 2.10 Tverrfaglig eksamen for praksiskandidater 2.11 Særskilt tilrettelegging av eksamen 2.12 Dokumentasjon (kompetansebevis/vitnemål) 3. 0 Sensur 4.0 Klage 5.0 Styringsdokumenter - henvisninger Begrepsavklaringer Sentralt gitt eksamen: ( 3-28) Eksamen som er styrt av Utdanningsdirektoratet. Oppgave lages sentralt og er felles for hele landet. Utdanningsdirektoratet plukker også ut sensorer. Dette er som oftest skriftlige fag i utdanningsprogram for studiespesialisering. Det gjelder også engelsk på yrkesfag. Lokalt gitt eksamen: ( 3-30) Eksamen som fylkeskommunen eller den enkelte skole er ansvarlig for. Dette gjelder de fleste eksamener på yrkesfag og alle muntlige og muntligpraktiske eksamener. Praktisk eksamen: Disse eksamenene er lokale eksamener. Gjelder alle tverrfaglige eksamener på Vg2 for yrkesfag. Trekkfag-eksamener: (Udir ) Fag der det gjennomføres tilfeldig trekk av elever. På studieforberedende utdanningsprogram skal elevene ha et bestemt antall eksamener på de forskjellige årstrinn for å oppfylle kravet til vitnemål. På yrkesfag skal det også trekkes ut en viss prosent elever hvert år som skal opp til eksamen i fellesfag. Særskilt eksamen ( 3-33) Elever som har stryk i standpunktkarakter, har rett til særskilt eksamen til høsten. Det er elevens eget ansvar å melde seg opp til skolen. Retten gjelder bare høsteksamen samme året. Dersom en elev ikke melder seg opp, må man ta eksamen som privatist på et senere tidspunkt. Ny eksamen ( 3-34) Elever som har strykkarakter til eksamen, har rett til ny eksamen høsten etter. De samme forutsetninger gjelder som til særskilt eksamen. Utsatt eksamen ( 3-35) For elever som er syk til ordinær eksamen. Legeattest må forevises. De samme forutsetninger som for særskilt og ny eksamen. Særskilt tilrettelagt eksamen ( 3-32) Elever med særskilt behov for det, kan få tilrettelagt eksamen slik at de får vist sin kompetanse ut fra målene i læreplanen. Tiltakene skal være tilpasset den enkelte elev å ha som formål å kompensere for elevens problemer. Tilretteleggingen må ikke være så omfattende at eleven ikke blir prøvd i kompetansemålene eller at eleven får fordeler fremfor

3 Side: 3 av 10 andre. Dersom eksamensformen har som formål å prøve skriftlige eller muntlige ferdigheter i henhold til læreplanen, kan det ikke være en tilrettelegging som overser slike kompetansemål. 1.1 YRKESFAG DEL I ELEVEKSAMEN Obligatoriske eksamener og trekkfag-eksamener På yrkesfag er det kun tverrfaglig, praktisk eksamen etter VG2 (evnt. VG3) som er obligatorisk. Elevene kan trekkes ut til eksamen på Vg1 eller Vg2 i de fellesfag som avsluttes. Det skal være et minimumstrekk på 20% av elevmassen over en to års periode. Skriftlig eksamen Man kan trekkes ut til en skriftlig eksamen i norsk, engelsk og matematikk. Norsk og matematikk er lokalt gitte eksamener. Engelsk er en sentralt gitt eksamen med forberedelse dagen før. I norsk og matematikk forsøker vi å få laget felles oppgaver i fylket. Eksamen sensureres av faglærer i tillegg til en ekstern sensor. Matematikkeksamen er to-delt. Den første delen er uten hjelpemidler og den andre delen er med hjelpemidler. Muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen Alle muntlige og muntlig-praktiske eksamener er lokale eksamener. Elevene skal få vite hva de kommer opp i 48 timer før eksamen. Muntlig eksamener har 24 t. forberedelse og 30 min. eksaminasjon. Elevene skal trekke en oppgave med et tema og en gitt problemstilling. De skal forberede et foredrag på inntil 10 minutter. På selve eksamen skal elevene presentere dette og deretter samtale med sensorene rundt presentasjonen og til slutt eksaminasjon av andre relaterte kompetansemål. Ved muntlig-praktisk eksamen har elevene 48 t. forberedelse. De skal trekke tema og selv lage problemstilling Oppgavene/temaet skal være vid(t) og dekke flere kompetansemål i læreplanen. Praktisk eksamen Alle elever i toårig yrkesfaglig skoleløp, skal ha tverrfaglig, praktisk eksamen på Vg2.

4 Side: 4 av 10 Det kan være inntil 2 dager forberedelse. Tema/oppgave bør være så praktisk som mulig og av en slik art at den kan bygges videre på under selve eksamen. Forberedelsesdelen skal normalt ikke vurderes. Selve eksamen skal vare inntil 5 timer. Sensor skal observere eleven i utøvelse av et stykke arbeid. Individuell vurdering medfører individuell muntlig høring i tillegg til vurdering av den praktiske utøvelsen. Den muntlige høringen kan skje under den praktiske utførelsen eller som egen høring. Hjelpemidler Skriftlige eksamener foregår nå med alle hjelpemidler unntatt internett og annet kommunikasjonsutstyr. Unntaket er stort sett i realfag som ofte er todelte eksamener hvor del 1 skal løses uten hjelpemidler. Alle hjelpemidler betyr at man kan ha med seg læreboka og alt annet man tror man kan få bruk for. PC er også et hjelpemiddel. Man kan skrive oppgaven på egen PC og ha med seg minnepenn med hjelpemidler/filer. Ved eksamener med forberedelsesdel er alle hjelpemidler tillatt i forberedelsesdelen. Digital eksamen (PGS-eksamen De fleste skriftlig sentralt gitte eksamener for elever avvikles nå digitalt. Unntak gjelder for en del todelte realfagseksamener og for enkelte privatisteksamener. Internett skal ikke være tilgjengelig på eksamen, men bestemte adresser (ordnett, NDLA og Lokus) skal være tilgjengelig. Troms fylkeskommune og skolene har kontrollsystemer som vil fange opp dem som prøver å komme inn på internett. Dette ansees som fusk og vil få store konsekvenser for den enkelte. 1.2 STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM Obligatoriske eksamener Det er bare norsk hovedmål skriftlig (eller samisk som førstespråk), som er obligatorisk eksamen på studieforberedende utdanningsprogram og påbygning. Dette er sentralt gitte eksamener. Trekkfag-eksamener I programområde for realfag og i programområde for språk, samfunnsfag og økonomi skal elevene trekkes ut til skriftlig eksamen i to fag. I tillegg skal elevene trekkes ut til én muntlig / muntlig-praktisk eksamen. I programområde for formgivingsfag skal elevene trekkes ut til eksamen i tre fag. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for formgivingsfag. Utdanningsprogram for idrettsfag: Elevene skal trekkes ut til eksamen i tre fag. Minst ett trekkfag skal være innen programområde for idrettsfag. Utdanningsprogram for musikk, dans og drama: Elevene skal trekkes ut til eksamen i to fag. I tillegg skal elevene opp til én obligatorisk muntlig-praktisk eksamen i fag innen programområdene for musikk, dans eller drama. Påbygging til generell studiekompetanse:

5 Side: 5 av 10 Elevene skal opp til skriftlig eksamen i ett trekkfag. I tillegg skal elevene opp til én muntlig / muntlig-praktisk eksamen. Skriftlig eksamen De fleste skriftlige eksamener på studieforberedende, er sentralt gitte eksamener og av 5 timers varighet. Alle hjelpemidler er tillatt bortsett fra internett og annet kommunikasjonsutstyr. Unntak gjelder for enkelte fag (spesielt realfag) som har todelt eksamen hvor del 1 er uten hjelpemidler og del 2 med hjelpemidler. De fleste skriftlige fag har nå digital eksamen (oppgave hentes og sendes digitalt). Muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen Alle muntlige og muntlig-praktiske eksamener er lokale eksamener. Elevene skal få vite hva de kommer opp i 48 timer før eksamen. Muntlig eksamener har 24 t. forberedelse og 30 min. eksaminasjon. Elevene skal trekke en oppgave med et tema og en gitt problemstilling. De skal forberede et foredrag på inntil 10 minutter. På selve eksamen skal elevene presentere dette og deretter samtale med sensorene rundt presentasjonen og til slutt eksaminasjon av andre relaterte kompetansemål. Ved muntlig-praktisk eksamen har elevene 48 t. forberedelse. De skal trekke tema og selv lage problemstilling Oppgavene/temaet skal være vid(t) og dekke flere kompetansemål i læreplanen. Hjelpemidler ( 3-31) Alle skriftlige eksamener foregår nå med alle hjelpemidler bortsett fra internett og annet kommunikasjonsutstyr. Unntaket er stort sett i realfag som ofte er todelte eksamener hvor del 1 skal løses uten hjelpemidler. Alle hjelpemidler betyr at man kan ha med seg læreboka og alt annet man tror man kan få bruk for. PC er også et hjelpemiddel. Man kan skrive oppgaven på egen PC og ha med seg minnepenn med hjelpemidler/filer. Ved eksamener med forberedelsesdel er alle hjelpemidler tillatt i forberedelsesdelen. Digital eksamen (PAS-eksamen) De fleste skriftlige, sentralt gitt eksamener for elever avvikles nå digitalt Unntak gjelder for en del todelte realfagseksamener og for privatisteksamener. Internett skal ikke være tilgjengelig på eksamen, men bestemte adresser (ordnett, NDLA og Lokus) skal være tilgjengelig. og skolene har kontrollsystemer som vil fange opp dem som prøver å komme inn på internett. Dette ansees som fusk og vil få store konsekvenser for den enkelte.

6 Side: 6 av 10 DEL II PRIVATISTEKSAMEN 2.1 Hvem kan ta privatisteksamen? En privatist er en som melder seg til eksamen uten å være elev i faget ved en skole på oppmeldingstidspunktet. Som privatist får man ikke standpunktkarakter i faget. En privatisteksamen er likeverdig med en eleveksamen, men man kan ikke være elev i faget og samtidig melde seg opp som privatist. Hvem tar privatisteksamener: Elever i vgs. som ønsker ekstra fag/fordypninger på vitnemålet Tidligere elever som ønsker å forbedre vitnemålet sitt, eventuelt fullføre et løp. Voksne som ønsker studiekompetanse Praksiskandidater som trenger teoretisk tverrfaglig eksamen for å kunne ta fagprøven. 2.2 Når og hvor arrangeres privatisteksamen? er ansvarlig for privatisteksamen i Troms. Vi har 5 skoler som avvikler privatisteksamen i Troms: Nord-Troms vgs., Bardufoss-Høgtun vgs., Stangnes vgs., Heggen vgs., Breivika vgs. og Studiekompetanse Tromsø. Eksamen arrangeres 2 ganger i året, våreksamen og høsteksamen. 2.3 Hvordan melder en seg opp til privatisteksamen? Oppmelding skjer på Det åpnes for oppmelding til våreksamen 1.januar tom. 31.januar. Høstoppmelding skjer mellom 1.september og 15.september. Det må betales med kort direkte på nett ved oppmelding. Dersom det er Nytt fag, er avgiften lavere enn ved forbedring. Eksamensavgiften bestemmes i statsbudsjettet 2.4 Generell studiekompetanse kan oppnås på forskjellige måter: Utdanning/praksis: Fullført og bestått 3-årig videregående utdanning eller Fagopplæring med fag- / svennebrev eller Yrkespraksis og utdanning etter 23/5-regelen OG Fagkrav (23/5-regelen): Norsk Hovedmål, sidemål og muntlig, 393 timer Engelsk 140 timer Samfunnsfag 84timer Historie 140timer Matematikk 224 timer Naturfag 140 timer

7 Side: 7 av 10 Skriftlig eksamen De fleste skriftlige eksamener for studieforberedende, er sentralt gitte eksamener og av 5 timers varighet. De fleste skriftlige yrkesfageksamener er 4 t. (bortsett fra tverrfaglig eksamen for praksiskandidater som er 5 timer). Alle hjelpemidler er tillatt bortsett fra internett og annet kommunikasjonsutstyr. Unntak gjelder for enkelte fag (spesielt realfag) som har todelt eksamen hvor del 1 er uten hjelpemidler og del 2 med hjelpemidler. Muntlig eksamen og muntlig-praktisk eksamen Alle muntlige og muntlig-praktiske eksamener er lokale eksamener. Alle disse eksamener har enten 30 min. forberedelse (muntlig eksamen) eller 45 min. forberedelse (muntlig-praktisk eksamen) og henholdsvis 30/45 min. eksaminasjon etterpå. Enkelte muntlige fag krever leseliste, f.eks. norsk og språkfag. Eksamenskontoret har utarbeidet forslag til leseliste som ligger på hjemmesiden vår: Dersom man velger en egen leseliste, må den sendes inn til eksamenskontoret. Vær oppmerksom på at enkelte fag krever et fordypningsemne. Sjekk læreplanen i faget. Hjelpemidler Alle skriftlige eksamener foregår nå med alle hjelpemidler bortsett fra internett og annet kommunikasjonsutstyr. Unntaket er stort sett i realfag (og noen idrettsfageksamener) som ofte er todelte eksamener hvor del 1 skal løses uten hjelpemidler. Alle hjelpemidler betyr at man kan ha med seg læreboka og alt annet man tror man kan få bruk for. PC er også et hjelpemiddel. Man kan skrive oppgaven på egen PC og ha med seg minnepenn med hjelpemidler/filer. Ved eksamener med forberedelsesdel er alle hjelpemidler tillatt i forberedelsesdelen. Digital eksamen (PAS-eksamen) Høsten 2012 begynte Studiekompetanse Tromsø å prøve ut digital eksamen også for privatister. Det er innkjøpt utstyr som gjør at man er uavhengig av lokalt nett eller trådløst nett. Vi kan nå avvikle digital eksamen uansett lokale, men det er ofte eksamensansvarlig som leverer på vegne av kandidatene. Kandidatene leverer på en minnepinne som blir lastet opp på PGS og leveres på vegne av kandidaten. Dette er ordning som antagelig vil bli en ordning de øvrige eksamensskolene i fylket også må over på Dokumentasjon ( 3-42 til 3-47) Kompetansebevis er en bekreftelse på gjennomførte fag. Kompetansebevis viser hvilke standpunkt- og eksamenskarakterer som er oppnådd i de tilfeller der vitnemål eller- fag og svennebrev ikke er oppfylt. Dersom man tar privatisteksamener, kan skolen som arrangerer privatisteksamen skrive ut kompetansebevis på de fag man har tatt som privatist. Man må be om å få tilsendt kompetansebevis dersom man trenger det. Vitnemål blir gitt som dokumentasjon studiekompetanse eller yrkeskompetanse. Alle fag og eksamener må være bestått for å få vitnemål.(det finnes noen unntak i forskriften.) Et

8 Side: 8 av 10 vitnemål kan bare skrives ut av den opprinnelige videregående skole. Dette gjelder også dersom man har forbedret fag og ønsker disse inn på vitnemålet. Førstegangsvitnemål er en betegnelse som brukes ved inntak til høyere utdanning. Det er et vitnemål som gir studiekompetanse hvor i hovedsak alle fag er tatt innenfor normal opplæringstid (3 år). Det finnes noen unntak her. 3.0 SENSURERING AV EKSAMEN Det er alltid 2 sensorer som vurderer en eksamen. Sentralt gitt eksamen med sentral sensur På sentralt gitt eksamen vurderes besvarelsene av to eksterne fagpersoner som oppnevnes etter retningslinjer fra Utdanningsdirektoratet. Dette kan være fagpersoner fra hele landet. Sentralt gitt eksamen med lokal sensur Dette er ofte yrkesfageksamener for lærlinger og praksiskandidater. For privatister vurderes oppgavene av fagpersoner som fylkeskommunen har utpekt. For elever skal faglærer være den ene sensor og den andre skal være en ekstern sensor som fylkeskommunen utpeker. Muntlig og muntlig-praktisk eksamen For privatister utpeker fylkeskommunen begge sensorene. For elever skal normalt faglærer være den ene sensoren og en ekstern sensor som utpekes av fylkeskommunen er den andre sensoren. For skriftlig eksamen settes en dato hvor sensuren skal være ferdig. Sentralt gitt eksamen har fellessensur ca. 20.juni (vår) og ca. 4. januar (høst). På fellessensuren reguleres nivået på vurderingen og sensorene møtes for å bli enig om karakterene for hver enkelt oppgave. Ingen karakterer for sentralt gitt eksamen settes før fellessensuren. For oppgaver som fylkeskommunen har ansvar for å sensurere, settes ofte en sensurfrist som samsvarer noenlunde med fellessensuren. Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen skal karakteren oppgis straks eksamen er ferdig. 4.0 KLAGER Eksamensresultat er et enkeltvedtak og kan påklages. Frist for å klage er 10 fortløpende dager. Frist for å klage gjelder fra den dagen eksamensresultatene er kommet fram til den som har klagerett eller når den som har klagerett, burde ha gjort seg kjent med vedtaket. Fristen for klage blir brutt når den som har klagerett ber om begrunnelse for karakteren. Fristen løper videre når klager har mottatt begrunnelse for karakteren. Klagen sendes eksamensskolen Klagebehandling kan også resultere i at klager får dårligere karakter. Klagesensorene skal kontrollere at besvarelsen ikke er urimelig. Ved muntlig og muntlig-praktisk eksamen og ved praktisk eksamen er det kun anledning til å klage på formelle feil. Man kan ikke klage på karakteren. Formelle feil kan være: oppgaven er

9 Side: 9 av 10 ikke innenfor læreplanens mål, det har vært forstyrrelser og uro under eksamen, utstyr mangler etc. 5.0 DIGITALE SYSTEMER bruker SATS Eksamensmodulen for å administrere eksamensarbeidet. Det er utarbeidet egne rutiner for hvordan man legger inn eksamensdokumentasjon i SATS («Årshjul for elever» og «Årshjul for privatister»). Her er rutinene for arbeidet i SATS tidfestet og beskrevet. Et nytt administrativt system er under utvikling og vil bli tatt i bruk tidligst våren For privatister brukes internettportalen for oppmelding til eksamen. Det betales for eksamens samtidig som man melder seg opp. Oppmeldingene overføres til SATS. For oppmelding til sentralt gitt eksamen melder fylkene sine kandidater opp via PASsystemet. Dette er utdanningsdirektoratets administrative system for sentralt gitt eksamen. Fylkene overfører sine kandidater fra SATS til PAS. PGS er en del av PAS og brukes til å gjennomføre digital eksamen. Alle fylker bruker nå digital eksamen i større og større grad også for privatister. 6.0 STYRINGSDOKUMENTER For både elever og privatister Læreplan for Kunnskapsløftet Forskrift til opplæringsloven Rundskriv Udir Individuell-vurdering/ For elever: Retningslinjer for muntlig og muntlig-praktisk eksamen for elever Retningslinjer for praktisk eksamen for elever. Gode råd ved klage på karakterer For privatister: Retningslinjer for muntlig og muntlig-praktisk eksamen for privatister (ment for kandidater) Retningslinjer for muntlig og muntlig-praktisk eksamen for privatister (ment for sensorer). Eksamensreglement For skolene Årshjul for eksamen elever Årshjul for eksamen privatister

10 Side: 10 av 10 I tillegg er det opprettet et rom i Fronter som heter «Eksamen» under TFK. Her finner man alle retningslinjer, skjema og andre maler man kan ha bruk for i eksamensarbeidet på en skole. Husk å fjerne gamle skjema fra intranettet på skolen og hente oppdatert informasjon fra Eksamensrommet i Fronter! Tromsø Januar 2014 Anne Fjellanger Kryssreferanser Eksterne referanser

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I AUST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK, SKRIFTLIG OG PRAKTISK EKSAMEN VÅREN 2014 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene

Detaljer

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015

Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 Informasjon og retningslinjer - Eksamen 10.trinn 2015 I siste del av vårsemesteret 2015 vil 10.trinns elever få fastsatt karakterene som skal stå på Vitnemål for grunnskolen". Her vil både karakterene

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN

RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN VED VIDEREGÅENDE SKOLER I VEST-AGDER MUNTLIG, MUNTLIG-PRAKTISK OG SKRIFTLIG EKSAMEN 1 RETNINGSLINJER FOR LOKALT GITT EKSAMEN Retningslinjene er revidert i henhold

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole

Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL KLAGE PÅ KARAKTERER. i videregående skole Til elever og foresatte ORIENTERING OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER i videregående skole GENERELLE BESTEMMELSER Dette er en orientering om de bestemmelsene som gjelder for å klage på karakterer i videregående

Detaljer

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen

Rogaland fylkeskommune. Opplæringsavdelingen Rogaland fylkeskommune Opplæringsavdelingen Fylkeskommunale retningslinjer for vurdering 2010 2 FORORD Formålet med disse fylkeskommunale retningslinjene om vurdering er todelt: For det første skal de

Detaljer

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5

1. FORORD... 3. 2.1 Skolens forberedelse før eksamen... 5 UTDANNING Retningslinjer for praktisk eksamen Yrkesfaglige utdanningsprogram og studiespesialiserende utdanningsprogram med formgiving Buskerud fylkeskommune Utdanningsavdelingen Eksamensseksjonen april

Detaljer

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN

TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN TIL DEG SOM SKAL OPP TIL EKSAMEN Det er viktig at du og dine medelever gjør dere godt kjent med dette skrivet. Det beskriver hvordan du skal forholde deg i en eksamenssituasjon. Eksamen oppleves av mange

Detaljer

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring

Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående opplæring Fylkesmenn Fylkeskommuner Kommuner Videregående skoler Grunnskoler Privatskoleorganisasjonene Universitet og høyskoler Vox Udir 08 2012 - Informasjon om endringer i faget kroppsøving i grunnskolen og videregående

Detaljer

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015

TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 TIL DEG SOM ER ELEV PÅ 10. TRINN SKOLEÅRET 2014/2015 I løpet av våren 2015 vil du få fastsatt karakterene som skal stå på VITNEMÅL FOR GRUNNSKOLEN. I enkelte fag kan du ha fått avgangskarakter tidligere,

Detaljer

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier

Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Gjeldende reglement for fagskoleutdanninger ved NKS Nettstudier Utarbeidet i samsvar med: LOV 2003 06 20 nr 56: Lov om fagskoleutdanning, Forskrift om kvalitetssikring og kvalitetsutvikling i høyere utdanning

Detaljer

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring.

Dette rundskrivet har to deler, del en omhandler grunnskolen, del to omhandler videregående opplæring. Fylkesmennene Fylkeskommuner Kommuner Skoler Private skoler Udir-02-2014 Lokalt gitt muntlig eksamen Innledning Utdanningsdirektoratet informerer her om endringer for lokalt gitt muntlig eksamen i grunnskolen

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV:

DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: DENNE ELEVHÅNDBOKA TILHØRER: NAVN: KLASSE: MIN KONTAKTLÆRER: KJÆRE ELEV: Velkommen til et nytt skoleår på Rud. Spesielt velkommen til deg som er ny elev. Vi vil gjøre vårt beste for at du skal oppleve

Detaljer

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015

Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 Veiledning til sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 2015 For elever, lærlinger, praksiskandidater og sensorer Bokmål Sentralt gitt skriftlig eksamen i yrkesfag 1 2015 Om veiledningen Denne veiledningen

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/norskprøven for siste versjon. Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere . Reglement for gjennomføring av norskprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning...3 2. Ansvar og roller...4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6 3. Før gjennomføring

Detaljer

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere

Oppdatert 07.07.2015. Se www.vox.no/prøver for siste versjon. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere Oppdatert 07.07.2015. Reglement for gjennomføring av samfunnskunnskapsprøven for voksne innvandrere 2 Innhold 1. Innledning 3 2. Ansvar og roller 4 2.1 Delegasjon av myndighet... 4 2.2 Lokal rutinebeskrivelse...6

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE

MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE MALVIK VIDEREGÅENDE SKOLE E L E V H E F T E Skoleåret 2012/2013 Tlf. 73 98 70 00 Fax. 73 98 70 01 E-mail: postmottak.malvik@stfk.no Web.adr.: http://www.malvik.vgs.no Side 1 av 36 Innhold side 3 Hilsen

Detaljer

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen

Rettigheter og plikter. Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Rettigheter og plikter Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen Her finner du som er forelder til en elev som går på grunnskolen, en oversikt over sentrale rettigheter og plikter. Rettighetene

Detaljer

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk

Eksamensveiledning. SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Eksamensveiledning - om vurdering av eksamenssvar 2015 SAS0012 samisk som andrespråk nordsamisk SAS0038 samisk som andrespråk lulesamisk SAS0025 samisk som andrespråk sørsamisk Sentralt gitt skriftlig

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs

SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs SKRIFTLIG EKSAMEN I K06 FORM OG INNHOLD. ERFARINGER FRA SENSUREN VÅR 08. Sonja Skjær 1 Hellerud vgs Første eksamen i videregående skole etter den nye læreplanen i fremmedspråk i Kunnskapsløftet (K06) ble

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp

Utarbeiding av IOP i Elevinfo. - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Utarbeiding av IOP i Elevinfo - veiledningshefte for planlegging, vurdering og dokumentering av individuelle opplæringsløp Høsten 2010 Innhold: Side: Sakkyndig vurdering, enkeltvedtak og IOP 3 Grunnkompetanse

Detaljer