Legitimerende argumentasjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Legitimerende argumentasjon"

Transkript

1 Per Arne Rød Associate professor Bergen University College Legitimerende argumentasjon I Norge har antall barn med hjelp fra det kommunale barnevernet de siste 20 år økt betydelig mer enn økningen i antall barnevernsarbeidere. Sammen med økte krav til dokumentasjon og samarbeid med barn, foreldre og andre hjelpeinstanser, setter det større krav til den profesjonelle utøvelsen av barnevernsarbeidet. I den undersøkelsen det her refereres til, var hensikten å få nærmere kunnskap om hvordan profesjonens kunnskap viste seg i deres analyser av alvorlige barnevernssaker. Datainnsamlingen ble gjennomført som observasjon av diskusjoner mellom de faglig ansatte ved tre forskjellige barneverntjenester i en større by i Norge. Resultatene tyder på omfattende mangler i analyser og argumentasjon, mangler som internt og eksternt kan medføre undergraving av profesjonens legitimitet i enkeltsaker og mer generelt. Innledning Anne var en erfaren barnevernsarbeider. Siden hun i år 2001 fullførte sin norske sosionomutdanning, hadde hun i alle år jobbet i kommunens barnevernstjeneste. Selv om hun ikke på noen måte hadde utmerket seg som skribent i fagtidsskrifter eller som debattant på møter og seminarer, så hadde Anne et godt omdømme som en solid barnevernsarbeider. Saken Anne hadde skrevet til fylkesnemnda for sosiale saker, var et forslag om at to mindreårige barn burde flyttes i fosterhjem. Hun hadde i flere år vært i kontakt med familien, og det var i disse årene iverksatt ulike hjelpetiltak. Nå mente Anne at barnas utvikling måtte sikres ved at de flyttet fra sin mor og til et fosterhjem. Saken hadde flere ganger blitt drøftet på interne møter i barnevernstjenesten. Leder av barnevernstjenesten hadde jevnlig fått informasjon om sakens utvikling, og hun hadde støttet Annes konklusjon. I fylkesnemnda måtte Anne i flere timer forsvare barneverntjenestens forslag til vedtak. Mors advokat spurte på ulike måter hvilke vurderinger barnevernstjenesten hadde gjort i løpet av de årene de hadde hatt kontakt med familien. Anne fortalte om bekymringene barneverntjenesten hadde hatt for barna helt fra den første meldingen og fram til dags dato. Hun redegjorde også for hvilke tiltak de hadde satt i gang, men at de fortsatt var bekymret for barna. Advokaten var likevel ikke fornøyd. Han ville vite hvordan de hadde vurdert ressursene hos barna, hos mor og i nettverket, opp mot de bekymringene som Anne la frem. Anne forklarte gang på gang at de hele tiden hadde vært bekymret for barna, at hun hadde vært mye hjemme hos familien og at barneverntjenesten hadde satt i gang en rekke hjelpetiltak. Men advokaten var fortsatt ikke fornøyd med Annes svar han ville vite mer konkret hvilke vurderinger barnevernet hadde gjort i sine møter med familien, og hvordan de underveis hadde evaluert de tiltak som var satt inn. Med et oppgitt blikk mot fylkesnemndas leder håpet Anne at han skulle gripe inn og stoppe utspørringen. Men da fylkesnemndas leder grep ordet, var også han opptatt av hvilke analyser og oppsummeringer barnevernet hadde gjort underveis og ut fra det hvilket informasjonsgrunnlag de vektla i sine beslutninger. Anne opplevde situasjonen som uutholdelig: Hun hadde jo forklart på nytt og på nytt hvor bekymret de hadde vært for barna, og hvordan de hadde prøvd å hjelpe familien. Undersøkelsen, resultater fra den og refleksjoner om legitimerende argumentasjon, har sin bakgrunn blant annet i Anne-lignende situasjoner. Som sakkyndig medlem i fylkesnemnda 1

2 har det noen ganger vært ubehagelig å oppleve at både erfarne og nyutdannede barnevernsarbeidere lite har vært i stand til konkret å kunne beskrive hvilken informasjon og hvilke vurderinger de har lagt til grunn i den enkelte sak. Med det mener jeg hvordan de har forstått barnas og familiens situasjon, og hvordan de har vektlagt de ulike faktorene, slik at de har endt opp med det forslag til vedtak som fylkesnemnda har fått seg forelagt. I tillegg har en tidligere undersøkelse om barnevernets beslutninger i lys av kommunale ressurser (Rød 1998) ført til at jeg ville vite mer om hvordan barnevernet internt resonnerer og argumenterer seg frem i komplekse og alvorlige barnevernssaker. Nevnte undersøkelse konkluderte med at tjenestenes personalmessige og økonomiske ressurser hadde liten betydning for beslutningene. Derimot så det ut til at lederne ved den enkelte barnevernstjeneste hadde mye å si for beslutningene. Ved skifte av leder kunne det spores betydelige endringer i beslutningsmønstre, herunder hvor mye penger barnevernstjenesten brukte. Dessuten har det mer overordnede spørsmålet om barnevernets legitimitet vært utgangspunkt for den undersøkelsen jeg nå vil vise til. I et stadig åpnere samfunn, der brukere, samarbeidsparter, advokater og media er opptatt av hva barnevernet mener og gjør, er det viktig å finne ut om barnevernet er i stand til å møte denne typen utfordringer. Fra min synsvinkel har det utviklet seg en merkbar polarisering når barnevernssaker havner i media. Som oftest er starten et negativt oppslag om hvor dårlig arbeid barnevernet har gjort i en sak. Foreldre føler seg overkjørt og misforstått og stiller seg uforstående til inngripende tiltak. Barnevernet på sin side gir stort sett ingen kommentarer og viser til taushetsplikten, men behandler mediekjøret mer prinsipielt i sine fagblad. Innspillene fra barnevernet har mange ganger vært preget av oppgitte beskrivelser av manglende forståelse for barnevernets oppgaver hos foreldre, advokater og fylkesnemnda. Før barnevernet fatter sine beslutninger i komplekse saker, har de som oftest samlet mye informasjon om familien. Fra det omfattende informasjonstilfanget foretar de på ulikt vis en siling, ved at de trekker ut og med det definerer et kunnskapsgrunnlag som avgjørende for beslutningene. I lys av alle parter som på et eller annet vis har noe med saken å gjøre, er det av særlig interesse å kartlegge hvilke beslutningsmønstre som legges til grunn for avgjørelsene. Særlig er dette viktig i saker som på en avgjørende måte griper inn i barns og familiers liv. Og selv om det ut fra systematiserte erfaringer har vist seg at samarbeidsrelasjonen med brukerne er av avgjørende betydning for brukernes opplevelse av å få hjelp, jf. blant annet Uggerhøj (1997), samt at samarbeidskompetansen mer generelt er av avgjørende betydning, jf. NOU 2000: 12, så foregår en vesentlig del av beslutningsprosessen i barnevernet mellom kolleger i barnevernstjenesten. Denne undersøkelsen dreide seg om dette arbeidet - hvilke beslutningsmønstre og hvilken beslutningskultur som kan identifiseres. Problemstillingen ble formulert som følger: Hva vektlegger barnevernsarbeidere i sitt analysearbeid når de skal fatte beslutninger i alvorlige barnevernssaker? Metode Siden temaet for undersøkelsen var å få frem hvordan barnevernsarbeidere arbeidet seg frem mot beslutninger i alvorlige barnevernssaker, var det ønskelig å kunne se og høre hvordan dette arbeidet ble utført. Det ideelle ville vært å observere mange barnevernsarbeidere i mange saker, være til stede på alle de møter som foregår mellom barnevernsarbeidere, barn og 2

3 foreldre, samarbeidsparter og andre som har noe med sakene å gjøre. På den måten kunne en fått fram beslutningsmønstre ut fra et mangfoldig sakstilfang. Innenfor de rammene som undersøkelsen skulle foregå, var dette urealistisk å få til. Dessuten var fokus i undersøkelsen særlig rettet mot det som foregår innenfor selve barnevernstjenesten. Da barnevernsarbeidere på ulike vis samarbeider om beslutningene, var det viktig å være til stede i møter der beslutningene ble tatt. Derfor ble undersøkelsen lagt slik at de tilsatte ved den enkelte barnevernstjeneste skulle komme sammen og komme fram til de beslutninger de mente var de riktige. Siden det var uråd å følge over tid arbeidet med reelle saker, ble barnevernsarbeiderne presentert en omskrevet sak som hadde vært behandlet av fylkesnemnda. Bakgrunn for saken var en tradisjonell familiesituasjon der to barn bodde hjemme hos sine foreldre. Barnevernet hadde kjent familien i ett år. Saken ble presentert i form av 3,5 sider tekst. Etter at barnevernsarbeiderne hadde lest saken, fikk de se et videoopptak som illustrerte siste samtale mellom familien og barnevernstjenesten. Samtalen foregikk på barnevernsarbeiderens kontor og ble avsluttet ved at far i familien sa: Vi vil ikke ha mer med barnevernet å gjøre. Nå vil vi klare oss selv. Etter det forlot familien kontoret. På denne bakgrunn skulle barnevernsarbeiderne som deltok i undersøkelsen, fatte sine beslutninger. Tidsrammen var en dag. Samtalene mellom informantene, som var samlet på hvert sitt arbeidssted, ble tatt opp på video og på lydbånd. Til sammen 20 barnevernsarbeidere deltok i undersøkelsen. Siden undersøkelsen hadde fokus på beslutningsmønstre i barnevernstjenesten, ville det være interessant å se om det var samme mønstre i ulike barnevernstjenester. Derfor ble undersøkelsen foretatt ved tre barnevernstjenester. Og siden kommunale retningslinjer kan ha betydning for handlings- og beslutningsmønstre, ble det bestemt at tre barnevernstjenester innenfor samme by skulle utgjøre utvalget. De tre representerte tre befolkningsmessig like store bydeler. Derimot var det stor variasjon når det gjaldt antall barn under omsorg versus barn med hjelpetiltak. Dette kunne gi indikasjoner på at det var ulike beslutningskulturer i de tre bydelene, at befolkningsgrunnlaget var ulikt, eller at forskjellene hadde sitt grunnlag i tilfeldigheter. Da mye av hensikten med denne undersøkelsen var å få fram hvordan barnevernsarbeidere sorterer informasjon, argumenterer for sine standpunkt og danner sine beslutningsmønstre, ble det valgt å bruke et konstruktivistisk perspektiv. Internasjonalt har det foregått mange diskusjoner om hvorvidt vi mennesker observerer og analyserer eksisterende objektive realiteter, eller om våre begrep og kategorier er konstruksjoner som ikke primært har sin gyldighet i kraft av et antatt samsvar med en ekstern, uavhengig virkelighet (Börjesson 2003). Diskusjonene har ført til spørsmål om hva som, om noe, kan gjøre krav på objektivitet eller om en ender opp i en kunnskapsteoretisk relativisme. I de siste tiårene har teorier om betydningen av det språklige og symbolske grunnlaget for kunnskap og ideer, identitet, handling og sosial orden, gitt premisser for å diskutere problem rundt spenningen mellom konstruktivisme og realisme. Resultater I det følgende vil resultater fra undersøkelsen bli referert og kommentert. Det er først og fremst utvalgte praksismønstre som kan forbedres, og ikke det som allerede fungerer bra, som her blir beskrevet. 3

4 Gap mellom barnevernets faglige argumentasjon og beslutningene Et gjennomgående mønster fra undersøkelsen er at barnevernet mangler en tydelig sammenbinding mellom de tolkinger og vurderinger de gjør underveis, og de beslutninger de ender ut med. Argumentasjonen er teorifattig. Analysearbeidet mangler en gjennomgående beslutningsstruktur. Dette er å forstå slik at det settes mange ord på og understrekes bekymringer for barnas omsorgssituasjon, men det mangler begrep og argumentasjon som konkretiserer og viderefører konsekvenser av bekymringene. Helt på slutten av analyseprosessen, når hovedbeslutningene skal taes, ordsettes hva som skal gjøres og hvorfor. Men hele analyseprosessen av den omfattende mengde informasjon som foreligger, mangler en klar og tydelig struktur. I saker som så sterkt berører de gjeldende barn og familier, og der samfunnets sterkeste maktmiddel kan anvendes, må det være av avgjørende viktighet at grunnlaget for beslutningene, og vurderingene av disse, er tilgjengelige og synlige. Slik det nå fremstår, ser det ut som om barnevernet underveis i analyseprosessen bygger på et eget, innforstått kunnskapsgrunnlag, slik at ikke andre enn de selv kan vite hvilke vurderinger som legges til grunn, og hvilke konsekvenser dette i neste omgang medfører. Det vil alltid kunne argumenteres for at når en sak oversendes fylkesnemnda, så må det være gode begrunnelser for forslaget til vedtak. Det innebærer at barnevernet på tidspunktet for oversendelse må ha klar en argumentasjon som bygger opp under forslaget. Etter min mening er ikke dette godt nok. Dersom det mangler struktur i arbeidsprosessen underveis, vil det kunne stilles spørsmål om hvilke vurderinger som er gjort, mål med tiltak som er satt inn og vurderingene av disse. Erfaringsmessig er det en svært omfattende informasjonsmengde som barnevernet må håndtere i slike saker. En av de store utfordringene er å gjennomføre en bevisst og målrettet siling og tolking av informasjonen. Dersom ikke dette gjøres ut fra de oppgaver barnevernet er satt til å gjøre, så er faren stor for at det gjøres feilslutninger og iverksettes feil tiltak. Beslutninger som foretas underveis, må gjøres synlige. Dette er nødvendig for barnevernets egne behov i det pågående analysearbeidet. Men dessuten er en tydelig vurdering og vekting av informasjon avgjørende for å få til et tillitbyggende samarbeid med familie og andre. For mer generelt å trygge barnevernets legitimitet, er det også avgjørende at deres konstruksjon av virkeligheten for barna og familien kan forståes og følges gjennom sakens gang. En offentlig tjeneste som skal handle på vegne av samfunnet, som har stor makt, og som utøves av profesjonsutdannede aktører, må vise hva beslutningene bygger på, og hvilke observasjoner og opplysninger som har vært retningsgivende for sakens utvikling. Mangler begrep som kobler argumenter og beslutninger Barnevernsarbeiderne brukte nesten ikke begrep som fordi, derfor, på dette grunnlag, og lignende sammenbindingsord. Resultatet kan sees i sammenheng med det påviste gapet mellom faglig argumentasjon og beslutninger, men argumentasjonsmønsteret gir også grunnlag for å reise andre hypoteser. Informantene var selv overrasket over at de ikke brukte sammenbindingsordene, og de hadde ingen forklaring til det. Kan en av forklaringene være at barnevernsarbeidere er redde for å framstå med enkle årsaksforklaringer på komplekse problemer? Hypotesen kunne styrkes eller svekkes ved å følge argumentasjonen deres i andre situasjoner. I denne undersøkelsen er mønsteret at det en kan kalle kontorkultur, preges av mangel på begrep som binder argument og konklusjoner. Analysene domineres av svikt og mangler ved foreldrenes atferd Det er kanskje rimelig i en alvorlig barnevernssak at barnevernsarbeidere særlig fokuserer på svikt hos foreldrene. Andre undersøkelser har påvist lignende mønster, jf. Egelund og 4

5 Thomsen (2002). Ut fra begrepet omsorgssvikt tenker trolig de fleste på svikt i foreldrenes omsorg for sine barn, selv om omsorgssvikten også kan ha blitt gjennomført i regi av offentlige tiltak. Uansett må det i slike saker utføres en omfattende kartlegging, kategorisering og vekting av mangler og overlast i barnas daglige omsorgssituasjon. Når ett av mønstrene i barnevernets arbeidsprosess er det dominerende fokuset på foreldrenes svikt og mangler i den daglige omsorgen, kan det være viktig å reflektere bredere omkring konsekvensene av denne dominansen. En ekspertgruppe, nedsatt av Barne- og familiedepartementet, gjennomgikk hva som måtte tas med i vurderingsgrunnlaget i alvorlige barnevernssaker (Backe-Hansen, 2002). Denne gruppen kom blant annet til at ni nødvendige betingelser måtte gjennomgåes som del av vurderingsgrunnlaget. Ekspertgruppen vektlegger også forhold ved foreldrene, så som deres omsorgshistorie, personlige forutsetninger, forholdet mellom foreldrene, innlevelsesevne og sosiale nettverk. Men fire av de ni betingelsene som vektlegges, har utgangspunkt i det aktuelle barnet. Barnets fungering i ulike kontekster, dets mestringsstrategier, utviklingshistorie og sosiale nettverk må ha en helt sentral posisjon i vurderingene i alvorlige barnevernssaker. I denne undersøkelsen blir barnas situasjon og sårbarhet benevnt og vurdert flere ganger. Likevel er det gjennomgående foreldrenes atferd som dominerer drøftingene. Et så sterkt fokus på foreldresvikt hadde vært hensiktsmessig dersom analyse- og arbeidsprosessen konsekvent knyttet mangler ved foreldrene opp mot konsekvenser for barna. Dette blir bare i liten grad gjennomført. Derfor er det en fare for at små og store foreldremangler blir samlet i en argumentgryte som ingen har oversikt over hva inneholder. Barnevernets virkelighetsforståelser kan derfor i sterkere grad enn en systematisk barneorientert analyse ende opp med en overdreven svartmaling av foreldrenes omsorgsutøvelse. Egelund, Kvilhaug, Liebing og Östberg (2000) påpeker at undervisningen om barn i risikosituasjoner i svenske og danske profesjonsutdanninger er relativt entydig orientert mot foreldrenes avvikende livsførsel og overgrep mot barna. Andre risikofaktorer i barnas nære omgivelser, så som i skolen, gis lite oppmerksomhet. Om denne beskrivelsen også er dekkende for profesjonsutdanningen norske barnevernsarbeidere får, noe det er gode grunner for å anta, er grunnlaget for fokus på foreldreavvik forankret før praksisfeltet disiplinerer gjennom sine normer og verdier. En alternativ analyse kunne ta utgangspunkt i hva som går bra i familien. Ved først å konstruere virkelighetsbilder av hva som går bra, ville mulighetene trolig øke for å unngå svartmalingsfellen. Denne innfallsvinkelen kan begrunnes ut fra en av grunnpilarene i den norske barnevernstjenesteloven at barnevernet så langt som mulig skal støtte foreldrene med deres oppgaver som foreldre. Uansett vil dette arbeidet være svært krevende for barnevernet. Meldinger fra barnehage og skole, sosial- og helsetjenester og andre samarbeidsinstanser kommer først når noe går galdt eller vekker bekymring. Barnevernets siling og strukturering av informasjon vil derfor i stor grad være å tolke og sette inn i de riktige sammenhenger informasjon de har fått om familien gjennom andre. Belastnings- og bekymringsinformasjonen blir dominerende. Oppgaven for barnevernet blir derfor å ha nærhet nok til å forstå hva informasjonen de får innebærer, samtidig som de må ha avstand nok til å se hvilken betydning denne informasjonen har for barnets omsorgssituasjon. 5

6 Selve omsorgssvikten er mangelfullt synliggjort Beslutningen om å foreslå omsorgsovertakelse av barna framstår som en ingen-annen-utveikonklusjon. Foreldrenes psykiske vansker og rusmisbruk graderes ikke i forhold til hva som konstituerer eller fører til en ikke-akseptabel omsorgssituasjon. Det mangler klare beskrivelser av hva som utgjør selve omsorgssvikten, det vil si hva som gjør at disse barna med sine ressurser og sårbarhetsområder er i en situasjon ut over akseptabel omsorg. Konkret så mangler det en synliggjøring av omsorgssituasjonen ved å sette belastningene barna utsettes for og hvilke behov de derved trenger å få tilfredsstilt, opp mot ressursene hos barn, familie og nettverket for øvrig. Flere av informantene brukte uttrykk som: Barn skal ikke ha det slik som disse barna. Disse barna har lidd nok. Omsorgssvikten har sikkert foregått i mange år. Men forståelsen av beskrivelsene ble ikke konkretisert, verken av dem selv eller ved at andre i barnevernsgruppen ba om konkretiseringer. Derfor ble selve omsorgssvikten noe som informantene behandlet som innforstått at alle tilstedeværende på grunnlag av de drøftinger som ble foretatt, ville forstå hva det innebar. Faglige kilder trekkes ikke inn som støtte for beslutningene I løpet av hele undersøkelsen ble det bare én gang vist til faglitteratur. Referansen var til temaheftet Avgjørelse, angst, ansvar (Voll 1995). Ingen av informantene henviste til andre forskningsresultater eller stilte spørsmål om hvilke kunnskapskilder som kunne være relevante. I den kompliserte analyseprosessen, der ulike hensyn skal ivaretaes, kunne det forventes at barnevernet søkte støtte for sine valg og konklusjoner i faglige autoriteter. Med det mener jeg nyere forskning omkring barns behov og utvikling, faglitteratur om psykiske vansker og alkoholmisbruk hos foreldre, og hvilke konsekvenser dette har for barnas omsorgssituasjon. Resultatene tyder på at barnevernet mangler tradisjon for å bruke slike kilder som støtte eller problematisering av hypoteser og beslutninger. Hvis dette er tilfellet, kan det stilles spørsmål om barnevernets arbeidsprosess er i tråd med de intensjoner Stortinget har for et kvalitativt godt barnevern, jf. St.meld. nr. 40 ( ). I Stortingsmeldingen heter det på side 151: Barnevernspersonell må kunne møte problemstillingar knytte til dei tyngste sakene i barnevernet, det vil sei ulike typar mishandlings- og omsorgssviktsaker. Slike saker krev kompetanse i å oppdage problema og i å ta vare på barna for å hindre ytterlegare mishandling eller omsorgssvikt. Dette inneber kompetanse i og forstå signal som kan tyde på at barna sin situasjon i heimen er uhaldbar. Kompetanse blir i samme dokument, side 151, beskrevet som teoretisk og metodisk kunnskap, praktiske dugleikar, og etikk og moral. Ut fra den nærmest totalt manglende kildebruk er det grunn til å stille spørsmål om barnevernets analyse- og beslutningspraksis baserer seg på anerkjent, ny kunnskap. Hvis det er slik at barnevernet likevel har den kunnskap som de kan få fra nyere forskning og empiriske studier, så er en praksis med manglende kildehenvisning lite forenlig med målsettingen om å gjøre tydelig grunnlaget for beslutningene. For nyutdannede barnevernsarbeidere vil en slik innforstått kunnskapspraksis være vanskelig å lære av. For den berørte familie og andre involverte vil det uuttalte kunnskapsgrunnlaget lett føre til usikkerhet, misforståelser og unødige konflikter. For å nå målet om å heve barnevernets 6

7 legitimitet vil kritisk og systematisk bruk av kilder være et av de viktigste virkemidlene. Kilder kan andre forholde seg til, og det kan redusere bildet av barnevernet som de hemmelige tjenester. Innholdet i sentrale begrep diskuteres ikke Det vil alltid være spørsmål om hvilke ord og uttrykk som har en nøkkelposisjon og som det derfor er særlig viktig fremstår entydig. I saken som danner utgangspunkt for denne undersøkelsen, er foreldrenes psykiske vansker og periodemisbruk av alkohol en del av informasjonen barnevernsarbeiderne må ta stilling til. Men som i andre saker er det også en betydelig mengde informasjon som er av mer bekymringsfri karakter. For å synliggjøre hva informantene sier og hvor det kunne vært behov for diskusjon og avklaringer av begrepsinnhold, refereres følgende uttalelser fra ulike informanter, men innenfor den samme barnevernstjenesten: Far har ingen innlevelsesevne. Far er veldig stolt, går på jobb hver dag. Bekymringen går jo på alkohol han lukter alkohol på møter med barnevernet. Far ser ikke behovene til barna og ønsker ikke å gå inn i det heller. Alt som foreldrene vil være med på frivillig, vil jo gagne ungene. For å dekke gapet mellom faglig argumentasjon og beslutningene er begrepsavklaringer ofte tvingende nødvendig. I barnevernssaker gjentaes sentrale begrep i sak etter sak. Dette kan føre til en høy grad av tro på at alle vet hva vi mener. Begrepet omsorg er eksempel på et slikt begrep, et begrep som en lett tar for gitt innholdet av, men som likevel kan forståes svært ulikt (Alvsvåg & Gjengedal, 2000). Utfordringen er at barns og voksnes tilsynelatende like atferdsmønstre kan ha svært ulike konsekvenser for barna og familien som helhet. Når det i et av de refererte eksemplene sies at far har ingen innlevelsesevne, så blir de helt nødvendige oppfølgingsspørsmålene: I forhold til hva? I hvilke sammenhenger og i hvilket omfang? Hvilke konsekvenser får dette for barna? Det er ingen av informantene som stiller spørsmål som vil føre til konkretiseringer av denne typen påstander. Det er lite rom for kontrafaktisk argumentasjon Selv om det ved alle de tre kontorene som deltok i undersøkelsen ble løftet fram spørsmål og konstateringer som gikk i en annen retning enn de endelige beslutningene, så hadde spørsmålene liten tyngde og førte i liten grad til støttekommentarer fra de andre barnevernsarbeiderne. Motargumentene fikk mer preg av pliktøvelser Vi må jo nesten se om det er noen tilløp til utviklingsmuligheter som en av informantene uttrykte det. Ett av kontorene hadde en arbeidsprosedyre der en barnevernsarbeider gjennom analyse- og beslutningsprosessen skulle ivareta foreldreinteressene hva foreldrene ønsket og hadde vektlagt. Det viste seg at det var vanskelig å holde fast på foreldreperspektivet, argumentene ble også raskt foreldrenegative for vedkommende barnevernsarbeider. Det var tilsynelatende vanskelig å tro på egne argumenter. Dette kan en se i sammenheng med den gjennomgående virkelighetsstrukturen i samtalene, med hovedorientering mot svikt og mangler hos foreldrene. Også oppsummeringen en av lederne gjorde, understreker det sterke fokus mot den ene, aksepterte beslutningen: Hvis vi oppsummerer nå, så er det ingen her som er i tvil om at disse ungene skal flyttes. Når en sak skal forelegges fylkesnemnda med forslag om omsorgsovertakelse, vil det være nødvendig at argumentene som taler for at barn fortsatt blir boende hjemme, er nøye gjennomgått, og at fordeler og ulemper er nøye vurdert. Beslutninger som konkluderer med at 7

8 barn skal flyttes eller at de skal bli boende hjemme, vil i begge tilfelle ha sine omkostninger. Det vil derfor alltid være argumenter som taler for et annet handlingsvalg enn det foretrukne. Det er en faglig forenkling av virkeligheten dersom ikke motargumentene settes ord på og aksepteres som reelle. Barnevernsarbeideres faglige autoritet vil også ha godt av at de er i stand til å vise hvordan de har vurdert andre beslutninger og tiltak enn det som det ble konkludert med. Ut fra erfaringen som sakkyndig medlem i fylkesnemnda er det min klare oppfatning at barnevernsarbeidere trenger å øve seg på denne argumentasjonen. Erfaringer fra tidligere saker benyttes i liten grad Et av de klare argumentasjonsmønstrene var et annet mangelmønster: Det ble nesten ikke vist til erfaringer fra saker som barnevernsarbeiderne hadde arbeidet med tidligere. Selv om problemene som familien i denne undersøkelsen omhandler er gjengangertema i barnevernssaker, så markerte ikke barnevernsarbeiderne erfaringer og likhetspunkt fra tidligere saker. Et unntak var barnevernsarbeideren som fra starten skulle ivareta foreldreperspektivet: Denne mannen kjenner jeg! Hun viste til hans stolthet som yrkesutøver og trakk paralleller til andre saker der fast arbeid var en stabiliserende kraft. Denne kunnskapen ble veid og vurdert av andre barnevernsarbeidere. Hva er det da som gjør at barnevernsarbeidere i svært liten grad argumenterer for at nye saker har likhetstrekk med saker de tidligere har arbeidet med? Særlig blir dette spørsmålet viktig når barnevernsarbeidere ofte selv understreker at kunnskapsutvikling først og fremst foregår gjennom erfaringer. Kan manglende beskrivelser av likhetstrekk skyldes en redsel for å framstå som faglig naiv, ved at andre kan tro at vedkommende barnevernsarbeider ikke har en mer kompleks analyse av en ny sak? Eller er det slik at det er en manglende kultur for å sette ord på likhetstrekk fra tidligere saker, da kunnskapen oppfattes som forstått av alle og derfor ikke trengs å uttrykkes? Sett i forhold til tidligere påpekninger av gap mellom faglige avveiinger og beslutninger, ser det ut som barnevernsarbeidere mangler tradisjon for å uttrykke likhetspunkter mellom saker de arbeider med. At læring blant annet skjer i mester svenn-situasjoner, vet vi en god del om (Lave & Wenger, 1998). Men ferdighetene som kan læres av andre og ofte mer erfarne kolleger, vil i barnevernsarbeid være kompliserte å forholde seg til dersom ikke vedkommende setter ord på hvilke erfaringer som har relevans i den konkrete sak det arbeides med. I mange tilfelle vil barnevernsarbeidere stå alene i møter med barn, familier og samarbeidsparter. Det er derfor av særlig betydning at overført kunnskap fra andre saker er forstått og håndtert ut fra hva som ikke er person- og situasjonsspesifikk, men mulig overførbar kunnskap. Konsekvenser for praksis Dersom barnevernets interne analyse- og beslutningsprosesser foregår etter lignende mønstre som i denne undersøkelsen, vil det være grunn til å spørre hvilke kvalitetskriterier barnevernet arbeider ut fra. Noen vil hevde at dersom de beslutninger og tiltak som iverksettes er ønsket av barn og familie, så er det en kvalitet god nok. Den manglende systematikk og argumentasjon i arbeidsprosessen kan i dette perspektivet begrunnes ut fra brukerinteresser og relasjonelle hensyn kunden vet best. Beslutningsarbeidet vil da bli sterkt tjenesteorientert i retning av et her-og-nå-orientert serviceorgan. Slike hensyn er viktige og må ha sin sentrale plass i beslutningsgrunnlaget, men kan ikke alene styre prosessen og beslutningene. Problem vil blant annet oppstå når det er interessekonflikt mellom barn og foreldre, og når barnevernet og familie har ulike vurderinger av hvilken hjelp som er til barnets beste. I slike situasjoner er det særlig viktig at barnevernets vurderinger, mål og evalueringer er tilgjengelige og tydelige. I dette arbeidet vil tiltaksplaner som samarbeidsverktøy være et hensiktsmessig hjelpemiddel. 8

9 Tiltaksplanen er å betrakte som en kontrakt mellom barnevernstjenesten og barnet om hvordan barneverntjenesten har tenkt å ivareta barnets behov (Rød, 2004). Tiltaksplanen bygger på en systematikk som er i tråd med den systematikk barnevernets undersøkelser vil kunne forbedres gjennom. På samme måte som tiltaksplaner blir et feilspor ved en instrumentell anvendelse, vil også systematikk og argumentasjon i undersøkelsesarbeidet måtte tilpasses de personer og livssituasjoner undersøkelsene omhandler. I praksis betyr dette at person- og kontekstkunnskap må være utgangspunkt i analysearbeidet, men at barnevernets vurderinger gjennomgående bør systematiseres ut fra de grunnleggende spørsmål: Hva er evalueringen av iverksatte tiltak og annen innsats? Hva er barnas særlige behov nå og framover? Hvilke tiltak kan nå målene? Hvilke omkostninger har de ulike tiltakene? Hva er realistiske tidsperspektiv for å nå målene? Analysen informantene i denne undersøkelsen gjennomførte, baserte seg på et utydelig kunnskapsgrunnlag. Avveiinger og vurderinger underveis bygde på innforstått kunnskap, mens det i minimal grad ble vist til teori og faglitteratur. Et nærliggende spørsmål er om slike mønstre har blitt institusjonalisert som tilpasninger til de drøftingene som foregår i fylkesnemnda. I fylkesnemnda har fylkesnemndsledere og advokater i stor grad vært opptatt av konkrete, kronologiske beskrivelser av hva som er blitt gjort i saken. En mer bevisst bruk av faglitteratur og nyere forskning fra barnevernets side kan på ulikt vis styrke analyse- og beslutningsgrunnlaget, samt styrke barnevernets selvbilde og legitimitet. En endring i analysearbeidet som her blir foreslått, kan oppfattes som merarbeid og tidkrevende. Noen vil innvende at barnevernet ikke har tid til mer omfattende analyser, ut fra lovbestemte tidsfrister og sterke forventninger til handling. På samme måte som bruk av tiltaksplaner har blitt møtt med bekymring for mer arbeid i en allerede krevende arbeidssituasjon, er det også et stort arbeidssparende potensial i en systematisk, faglig forankret analyseprosess. Et målrettet vurderingsarbeid styrkes og fokuseres gjennom en tydelig beslutningsorientering. Dette vil blant annet gi muligheter for å kunne avslutte undersøkelsene tidligere. Avsluttende kommentarer I dette kapitlet har jeg vektlagt å framstille barnevernstjenestens interne argumentasjons- og beslutningsmønstre i alvorlige barnevernssaker. Hensikten har vært å få fram hvordan virkelighetsbilder oppbygges, med vekt på konstruksjoner som det kan være gode grunner for å endre. Og selv om vi vet at både forhold ved klientene, relasjonen til barnevernsarbeiderne og forhold ved barnevernsarbeiderne har betydning for de beslutninger som blir tatt (DePanfilis & Scannapieco, 1994), så har denne undersøkelsen fokusert på barnevernsarbeideres drøftinger. Metoden som ble brukt har, som alle andre vitenskaplige metoder, sine feilkilder. Virkeligheten er alltid annerledes og mer sammensatt enn det en bestemt undersøkelse kan få fram. Argumentasjonsmønstrene ved de tre barneverntjenestene hadde samme struktur og framsto som svært like. Analysene deres mangler tradisjon for å nedfelle skriftlig beslutninger som gjøres underveis. Dette medfører at barnevernsarbeideren som skal skrive sak til fylkesnemnda, selv må gjennomføre fortolkingene av hva som var delbeslutningene og hva som var grunnlaget for dem. Dette gjør vedkommende dårlig forberedt til fylkesnemndas gjennomgang av saken. Ledere av barnevernstjenesten må ta et særlig ansvar for å sikre at vurderingene som barnevernet internt gjennomfører, blir systematisert og konkretisert, og har sin basis i et faglig og tilgjengelig kunnskapsgrunnlag. Legitimitet for forslag om dypt 9

10 inngripende tiltak oppnås først og fremst gjennom forståelig og systematisk oppbygd argumentasjon. Litteratur Alvsvåg, H. og Gjengedal, E. (2000): Omsorgstenkning. En innføring i Kari Martinsens forfatterskap. Bergen: Fagbokforlaget. Backe-Hansen, E. (red.) (2002): Vurderingsgrunnlaget i alvorlige barnevernssaker. Oslo: NOVA, Skriftserien 3/02. Börjesson, M. (2003): Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok. Lund: Studentlitteratur. DePanfilis, D. og Scannapieco, M. (1994): Assessing the safety of children at risk of maltreatment: decision-making models. Child Welfare, 73, Egelund, T., Kvilhaug, A., Liebing, A. og Östberg, F. (2000): Social børneforsorg kundskab og professionalisering. Et komparativt studie af undervisningen om social børneforsorg i svensk socionomuddannelse og dansk socialrådgiveruddannelse. Stockholm: CUS-skrift 2000:2. Egelund, T. og Thomsen, S. (2002): Tærskler for anbringelse. En vignetundersøgelse om socialforvaltningernes vurderinger i undersøgelsessager. København: Socialforskningsinstituttet. Lave, J. og Wenger, E. (1998): Stuated learning. Legtimate peripheral participation. Cambridge University Press. Lov om barneverntjenester av 17.juli Munton,A.G.,Mooney, A. og Rowland, L. (1995): Deconstructing quality: a conceptual framework for the new paradigm in day care provision for the under eights. I Egelund og Sundell (2000), Til barnets beste. Undersøgelser af børn og familier En forskningsoversigt. København: Hans Reitzels Forlag. NOU 2000: 12 Barnevernet i Norge. Tilstandsvurderinger, nye perspektiver og forslag til reformer. Rød, P.A. (1998): Barnevernets beslutninger i lys av kommunale ressurser. Bergen: Barnevernets Utviklingssenter på Vestlandet, UIB, Rapportserien 2/1998. Rød, P.A. (2004): Tiltaksplaner i barnevernet. I Schjelderup, Omre og Marthinsen, Nye metoder i barnevernet mangfold og muligheter. Bergen: Fagbokforlaget. St.meld. nr. 40 ( ) Om barne- og ungdomsvernet. Uggerhøj, L. (1997): Hjælp eller afhængighed? Aalborg: Aalborgs Universitetsforlag. Voll, Ingrid (1995): Avgjørelse, angst, ansvar barnevernsarbeideres vurdering av omsorgsovertakelse ved tvang. Bergen: Barnevernets Utviklingssenter på Vestlandet, UIB, Skriftserien 3/

BARNS DELTAKELSE I EGNE

BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNS DELTAKELSE I EGNE BARNEVERNSSAKER Redd barnas barnerettighetsfrokost 08.09.2011 Berit Skauge Master i sosialt arbeid HOVEDFUNN FRA MASTEROPPGAVEN ER DET NOEN SOM VIL HØRE PÅ MEG? Dokumentgjennomgang

Detaljer

Barnevernet vil tettere på barnehagene

Barnevernet vil tettere på barnehagene fagartikkel Kari Emilsen er sosiolog og førstelektor ved Dronning Mauds Minne høgskole (DMMH) for barnehagelærerutdanning. Barnevern Åse Bratterud er sosiolog og seniorforsker ved Barnevernets utviklingssenter

Detaljer

Master i barnevern av Anita Sæther Jensen

Master i barnevern av Anita Sæther Jensen Master i barnevern av Anita Sæther Jensen «Vurderinger av akutte saker i barnevernet» En kvantitativ undersøkelse Geiranger 2015 Problemstilling «Hva vurderer barneverntjenesten som en akutt sak?» Metode

Detaljer

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning

7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Barns medvirkning 7. Barn og foreldres medvirkning i kontakten med barnevernet Både barn og foreldre skal medvirke i kontakten med barnevernet. Barn og foreldre kalles ofte for brukere, selv om en ikke alltid opplever seg

Detaljer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer

HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer HANDLINGSVEILEDER FOR ANSATTE I NOME KOMMUNES BARNEHAGER/SKOLER: Barn som bekymrer 1. JEG ER BEKYMRET Hver dag et barn vi er bekymret for blir gående uten at vi gjør noe, er en dag for mye. Hensynet til

Detaljer

Innspill til barnevernslovutvalget

Innspill til barnevernslovutvalget Innspill til barnevernslovutvalget April 2015 Innspill til barnevernslovutvalget Barneombudet takker for anledningen til å gi innspill til barnevernlovsutvalget. Utvalget har et viktig og sammensatt mandat,

Detaljer

Barnevernet - til barnets beste

Barnevernet - til barnets beste Barnevernet - til barnets beste I Norge er omsorg og oppdragelse av barn i første rekke foreldrenes ansvar. Men noen ganger kan foreldre trenge hjelp til å ta vare på barnet sitt. Foreldre kan ha behov

Detaljer

INNSPILL ETTER MØTET 15.NOVEMBER

INNSPILL ETTER MØTET 15.NOVEMBER INNSPILL ETTER MØTET 15.NOVEMBER Utdanningsforbundet Oslo stiller seg undrende til hva vi har påvirkningskraft på i referansegruppen? Vi vil under komme med noen innspill og noen spørsmål. Spørsmålene

Detaljer

Praktisk-Pedagogisk utdanning

Praktisk-Pedagogisk utdanning Veiledningshefte Praktisk-Pedagogisk utdanning De ulike målområdene i rammeplanen for Praktisk-pedagogisk utdanning er å betrakte som innholdet i praksisopplæringen. Samlet sett skal praksisopplæringen

Detaljer

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser

Hovedmål: Kongsbergbarnehagene; godt leke- og læringsmiljø i et inkluderende fellesskap - på barnas premisser Kvalitetsutviklingsplan for kongsbergbarnehagene 2010 2014 Forord Alle barnehager innen kommunens grenser er en viktig del av kongsbergsamfunnet. Kommunestyret har fastsatt en kommuneplan som ved sin visjon

Detaljer

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke

Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Etterrettelig skriving Mariell Karlsen Bakke Barnevernet 1 Problemstilling: Hvilke regler må barnevernet forholde seg til, og hvordan påvirker dette deres arbeid. Oppgaven I 2011 kom over 14 000 nye barn

Detaljer

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole

Oppdatert august 2014. Helhetlig regneplan Olsvik skole Oppdatert august 2014 Helhetlig regneplan Olsvik skole Å regne Skolens er en strategier basis for for livslang å få gode, læring. funksjonelle elever i regning. 1 Vi på Olsvik skole tror at eleven ønsker

Detaljer

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen

Denne informasjonen vises kun i forhåndsvisningen 1 of 16 18.12.2014 09:09 ALM. MEDLEMMER_NORGE_161214 Kjære alminnelige medlemmer i Fylkesnemndene, Denne spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som tar for seg beslutningsfatning i barnevernssystemer

Detaljer

ELISABETH BACKE-H ANSEN (RED.) Barn utenfor hjemmet. Flytting i barnevernets regi GYLDENDAL AKADEMISK

ELISABETH BACKE-H ANSEN (RED.) Barn utenfor hjemmet. Flytting i barnevernets regi GYLDENDAL AKADEMISK ELISABETH BACKE-H ANSEN (RED.) Barn utenfor hjemmet Flytting i barnevernets regi GYLDENDAL AKADEMISK INNHOLD NÅR FLYTTINGER I BARNEVERNETS REGI GJØRES TIL GJENSTAND FOR NÆRMERE UTFORSKING 13 Av Elisabeth

Detaljer

Systematikk i barnevernets undersøkelsesarbeid

Systematikk i barnevernets undersøkelsesarbeid «Systematisk» arbeid Systematikk i barnevernets undersøkelsesarbeid Øivin Christiansen RKBU Vest, Uni Research Helse Bergen 13. november 2014 På et overordnet nivå kan vi si at begrepet systematikk omfatter

Detaljer

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon»

Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Revidert veiledningstekst til dilemmaet «Uoffisiell informasjon» Et eksempel på et relevant dilemma: Uoffisiell informasjon Dette dilemmaet var opprinnelig et av dilemmaene i den praktiske prøven i etikk

Detaljer

Spørreundersøkelsen vil ta om lag 9-13 minutter å besvare.

Spørreundersøkelsen vil ta om lag 9-13 minutter å besvare. 1 of 10 18.12.2014 09:11 NEMNDSLEDERE_NORWAY_2_12_14 Kjære nemndsledere i Fylkesnemndene, Denne spørreundersøkelsen er del av et forskningsprosjekt som tar for seg beslutningsfatning i barnevernssystemer

Detaljer

LP-modellen og barns læring og utvikling. Professor Thomas Nordahl Randers 05.08.08.

LP-modellen og barns læring og utvikling. Professor Thomas Nordahl Randers 05.08.08. LP-modellen og barns læring og utvikling Professor Thomas Nordahl Randers 05.08.08. Barns læring og utvikling Læring og utvikling foregår i et miljø og i en interaksjon mellom barn, voksne og et innhold/lærestoff.

Detaljer

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon

Psykologisk kontrakt - felles kontrakt (allianse) - metakommunikasjon Tre kvalitetstemaer og en undersøkelse Psykologisk kontrakt felles kontrakt/arbeidsallianse og metakommunikasjon som redskap Empati Mestringsfokus 9 konkrete anbefalinger basert på gruppevurderinger av

Detaljer

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen

RAPPORT. Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen RAPPORT Veilederutdanning av mentorer for nyutdannede lærere - forslag til rammer for utdanningen Studiet skal kvalifisere lærere til å utøve veiledningsoppgaver for nytilsatte nyutdannende lærere i barnehage,

Detaljer

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir

Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir Skolepersonalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Udir-0-0. Opplysningsplikt på eget initiativ, meldeplikten Skolepersonalet skal, på eget initiativ og uten hinder av taushetsplikten, gi opplysninger

Detaljer

Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere. I-46/95

Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere. I-46/95 Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere. I-46/95 Rundskriv I-46/95 fra Sosial- og helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet Til: Landets fylkesmenn Landets fylkeskommuner Landets kommuner

Detaljer

Undersøkende matematikk i barnehage og skole. Barnehagekonferanser Bodø og Oslo, november 2016

Undersøkende matematikk i barnehage og skole. Barnehagekonferanser Bodø og Oslo, november 2016 Undersøkende matematikk i barnehage og skole Barnehagekonferanser Bodø og Oslo, november 2016 Camilla.justnes@matematikksenteret.no Undersøkende matematikk hva er det? Ett av flere kjennetegn på god læring

Detaljer

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering

FAGPLAN. Planlegging, dokumentasjon og vurdering FAGPLAN Planlegging, dokumentasjon og vurdering Frampå 2013 2016 «Frampå 2013-2016» er Grenland Barnehagedrifts (GBD) overordnede strategidokument. Det bygger på styringsdokumenter som barnehageloven med

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Fylkesmannens vurdering av klage på barnevernet i Kvam

Fylkesmannens vurdering av klage på barnevernet i Kvam Fylkesmannensvurderingavklagepå barnevernetikvam AvRuneFardal,psykologistudent,September2008 Abstrakt UnderfølgerfylkesmanneniHordalandsinvurderingavklagepåbarnevernet i Kvam. Barnevernet besvarer ikke

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring. Thomas Nordahl 19.08.15

Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring. Thomas Nordahl 19.08.15 Kollektiv kompetanseutvikling i videregående pplæring Thomas Nordahl 19.08.15 Utfordringer i videregående opplæring handler ikke om organisering eller insentiver, men primært om kompetanse hos lærere og

Detaljer

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G

1D E L. OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» Dag 1 del en side 1 D A G D A G OPPLÆRINGSPROGRAMMET «Tidlig inn» 1D E L EN Banana Stock Ltd Dag 1 del en side 1 Opplæringen handler om: Tidlig intervensjon ved vansker knyttet til psykisk helse, rusmiddelbruk, og vold i nære relasjoner.

Detaljer

Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter

Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter Verktøy for design av forvaltningsrevisjonsprosjekter Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon 17-18 oktober 2006 Lillin Cathrine Knudtzon og Kristin Amundsen DESIGNMATRISE HVA HVOR- DAN GJENNOMFØR-

Detaljer

Innføring i sosiologisk forståelse

Innføring i sosiologisk forståelse INNLEDNING Innføring i sosiologisk forståelse Sosiologistudenter blir av og til møtt med spørsmål om hva de egentlig driver på med, og om hva som er hensikten med å studere dette faget. Svaret på spørsmålet

Detaljer

Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA

Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA Barnevern i Norden om ti år ny balanse mellom velferd og beskyttelse? Elisabeth Backe-Hansen, NOVA PAGE 1 Innholdet i foredraget Velferdsstaten og barnevernet Barnevernet og marginalisering Barnevernet

Detaljer

Nettverkssamling for USHT 11. mai Kompetanse hva er det?

Nettverkssamling for USHT 11. mai Kompetanse hva er det? Nettverkssamling for USHT 11. mai 2016 Kompetanse hva er det? Hva menes med begrepet kompetanse? Nordhaugs definisjon fra 1996: anvendte og anvendbare kunnskaper, ferdigheter og evner som har bruksverdi

Detaljer

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296

Effektiv møteledelse. Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Effektiv møteledelse Ole I. Iversen Assessit AS Mob: +47 992 36 296 Definisjon En situasjon der flere mennesker er samlet for å løse en oppgave En situasjon hvor arbeidsmåten velges ut fra møtets mål hensikt

Detaljer

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk

Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Language descriptors in Norwegian Norwegian listening Beskrivelser for lytting i historie/samfunnsfag og matematikk Forstå faktainformasjon og forklaringer Forstå instruksjoner og veiledning Forstå meninger

Detaljer

Pedagogisk analyse Relasjonsbasert klasseledelse Haugalandet, 25. januar 2016. Lars Arild Myhr, SePU.

Pedagogisk analyse Relasjonsbasert klasseledelse Haugalandet, 25. januar 2016. Lars Arild Myhr, SePU. Pedagogisk analyse Relasjonsbasert klasseledelse Haugalandet, 25. januar 2016 Lars Arild Myhr, SePU. Kjøreplan for i dag Tidsramme kl 11.45 15.30 Pause ca kl 1300 1320 kl 1420-1440 Tema Bakgrunn og hensikt

Detaljer

Utforskeren. Stille gode spørsmål

Utforskeren. Stille gode spørsmål Utforskeren Stille gode spørsmål Utforskeren 8-10 En «mal» for timene? Kognisjon og metakognisjon I praksis handler kognisjon om kunnskap (hvor mange meter er det i en kilometer), ordforståelse (hva er,

Detaljer

Ungdomstrinn- satsing 2013-2017

Ungdomstrinn- satsing 2013-2017 Ungdomstrinn- satsing 2013-2017 1 V I V I A N R O B I N S O N S F O R S K N I N G R U N D T E L E V S E N T R E R T L E D E L S E I E T U T V I K L I N G S V E I L E D E R P E R S P E K T I V 2 2. 5. 2

Detaljer

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring

Pedagogisk innhold Trygghet - en betingelse for utvikling og læring Pedagogisk innhold Hva mener vi er viktigst i vårt arbeid med barna? Dette ønsker vi å forklare litt grundig, slik at dere som foreldre får et ganske klart bilde av hva barnehagene våre står for og hva

Detaljer

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole

Studentevaluering av undervisning. En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole Studentevaluering av undervisning En håndbok for lærere og studenter ved Norges musikkhøgskole 1 Studentevaluering av undervisning Hva menes med studentevaluering av undervisning? Ofte forbindes begrepet

Detaljer

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune

Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune Retningslinjer for samarbeid mellom barneverntjenesten og barnehagene i Tromsø kommune Godkjent av enhetsleder i barneverntjenesten og enhetslederne for barnehagene i Tromsø kommune. April 2010 INNHOLD:

Detaljer

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten...

RINGERIKE KOMMUNE. Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern. Innhold : Bekymringsmelding fra barnehage til barneverntjenesten... RINGERIKE KOMMUNE Samarbeidsrutiner mellom barnehage og barnevern 2013 Samarbeidsavtalen evalueres en gang i året. Ansvarlig for innholdet er leder for barneverntjenesten og kommunalsjef for oppvekst i

Detaljer

Om utviklingssamtalen

Om utviklingssamtalen Om utviklingssamtalen NMH vektlegger i sin personalpolitiske plattform at systematisk oppfølging av den enkelte medarbeider gjennom blant annet regelmessige utviklingssamtaler er viktig. Formålet med utviklingssamtalen

Detaljer

Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk

Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk Lokale forhandlinger Prosess og forhandlingsskikk Kurs for folkehøgskolene 27. september 2012 Bjørn Sævareid Noen misforståelser om forhandlinger Den andre er bare motstander Forhandlinger handler bare

Detaljer

Opplysningsplikt til barnevernet

Opplysningsplikt til barnevernet Intern retningslinje En intern retningslinje (IR) sikrer en effektiv og kvalitetsmessig god nok behandling og avgjørelse av UNEs saker ved å gi sentrale og grunnleggende rutiner for saksbehandlingen. En

Detaljer

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011

- kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Et åpent barnevern - kommunikasjonsstrategi for barnevernet 2008 2011 Innhold 1. Innledning 1 2. Nå-situasjon 2 3. Mål for kommunikasjon om barnevernet 3 4. Ambisjoner, utfordringer og løsninger 3 1. Alle

Detaljer

Barnas stemme stilner i stormen

Barnas stemme stilner i stormen Barnas stemme stilner i stormen Larvik 16. januar 2013 Hilde Rakvaag seniorrådgiver Barneombudet Talsperson for barn og unge Mandat - lov og instruks Barneombudets hovedoppgave: fremme barns interesser

Detaljer

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger

Skriftlig veiledning til Samtalen. Finansnæringens autorisasjonsordninger Skriftlig veiledning til Samtalen Finansnæringens autorisasjonsordninger Versjonsnr 1- mars 2015 Forord Finansnæringens autorisasjonsordninger har innført en elektronisk prøve i etikk, og prøven har fått

Detaljer

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6

Innhold: Helsestasjonen s. 2. Familiehuset s. 2. PPT s.3. Barnevernet s.4. BUPA s. 6 Start studentbarnehage og de ulike instanser vi samarbeider med Innhold: Helsestasjonen s. 2 Familiehuset s. 2 PPT s.3 Barnevernet s.4 BUPA s. 6 1 Helsestasjonen Helsestasjonstjenesten er en lovpålagt

Detaljer

Sør Varanger KOMMUNE RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE

Sør Varanger KOMMUNE RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE Sør Varanger KOMMUNE 30.10.05 RAPPORT OM KRITERIER BRUKT I TILKNYTNING TIL EN VURDERING AV FORVALTNINGSPRAKSISEN I SØR-VARANGER KOMMUNE KS-K as Jan Alm Knudsen 1. INNLEDNING Praksiskriteriene som er brukt

Detaljer

8 Vedlegg 8 - TIGRIS 1

8 Vedlegg 8 - TIGRIS 1 8 Vedlegg 8 - TIGRIS 1 Innhold Screeningsverktøy TWEAK med tilleggsspørsmål... 3 Tiltak overfor gravide rusmiddelmisbrukere Rundskriv I-46/95 fra Sosial- og helsedepartementet og Barne- og familiedepartementet...

Detaljer

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Barnehagene i Lillehammer kommune

Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd. Barnehagene i Lillehammer kommune Handlingsplan mot mobbing og krenkende atferd Barnehagene i Lillehammer kommune 1 1. DEFINISJON, MÅL, SUKSESSKRITERIER OG VURDERING. Krenkende atferd defineres ulikt, men noen av trekkene i ulike definisjoner

Detaljer

Evalueringer i barnevernet. Gardermoen, 2. september 2011 Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge

Evalueringer i barnevernet. Gardermoen, 2. september 2011 Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge Evalueringer i barnevernet Gardermoen, 2. september 2011 Ekspedisjonssjef Oddbjørn Hauge Hvorfor evalueringer? Et ledd i å skaffe et kvalifiserte beslutningsgrunnlag, som Ledd i kunnskapsbasert tjenesteproduksjon

Detaljer

Oppgave. (ingen overskrift enda). 23.04.04.

Oppgave. (ingen overskrift enda). 23.04.04. Oppgave. (ingen overskrift enda). 23.04.04. Innholdsfortegnelse: Innledning Oppsummering. Problemstilling Metode og prosess. Egen gruppeprosess. Presentasjon av bedriftene Teori: Data: Drøfting. Metarefleksjon.

Detaljer

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner

Informasjon om personalets. opplysningsplikt til barneverntjenesten. Melderutiner Informasjon om personalets opplysningsplikt til barneverntjenesten Melderutiner Midtre Gauldal kommune 2012 Hensikt og lovgrunnlag Hensikten med dette heftet er å gi informasjon og veiledning til ledere

Detaljer

BARN I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER

BARN I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER BARN I VANSKELIGE LIVSSITUASJONER I denne oppgaven har vi valgt barn i vanskelige livssituasjoner som tema, og innenfor dette vil vi fokusere på barn som opplever omsorgssvikt. "Omsorgssvikt innebærer

Detaljer

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014

Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Justis- og beredskapsdepartementet Innvandringsavdelingen Postboks 8005 Dep 0030 Oslo Oslo, 3. september 2014 Høring om endringer i utlendingsforskriften - varig ordning for lengeværende barn og begrunnelse

Detaljer

Systematikk i barnevernets undersøkelsesarbeid

Systematikk i barnevernets undersøkelsesarbeid Systematikk i barnevernets undersøkelsesarbeid Presentasjon av funn fra en spørreundersøkelse blant landets barnevernsledere Dag Skilbred RKBU Vest Bergen november 2014 Spørreundersøkelsen Hva brukes

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

Metodefrihet og profesjonsfelleskap Tolkning av Oslo Kommunes oppdrag

Metodefrihet og profesjonsfelleskap Tolkning av Oslo Kommunes oppdrag Metodefrihet og profesjonsfelleskap Tolkning av Oslo Kommunes oppdrag Oslo kommunes oppdrag Fra vedtaket Det etableres obligatorisk spra kkartlegging av alle 3-a ringer i forbindelse med 3-a rskontroll

Detaljer

Barnevern og omsorgsovertakelse

Barnevern og omsorgsovertakelse Barnevern og omsorgsovertakelse Publisert 2011-02-28 13:18 (/file/331165.jpg) I denne artikkelen gir vi en kort oversikt over regelverket for barneverntjenestens omsorgsovertakelse av barn. Barneverntjenesten

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Holdninger, etikk og ledelse Grunnfilosofi I ULNA ønsker vi å skape et inkluderende miljø der ulikheter sees på som et gode, der man blir anerkjent for den man er og der opplevelsen av likeverd står sentralt

Detaljer

Når barn er pårørende

Når barn er pårørende Når barn er pårørende - informasjon til voksne med omsorgsansvar for barn som er pårørende Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes

Detaljer

Gus Strømfors og Marit Edland-Gryt

Gus Strømfors og Marit Edland-Gryt art forord] forord Dette er en bok om å utvikle faglig skjønn og om å utvikle faglig dyktighet. Filosofen og sykepleieren Kari Martinsen sier: «Godt skjønn er den rette bedømmelsen, hvor handlingsfornuft,

Detaljer

Oslo kommune Kommunerevisjonen

Oslo kommune Kommunerevisjonen Oslo kommune Kommunerevisjonen Kontrollutvalget Dato: 17.09.2012 Deres ref: Vår ref (saksnr.): Saksbeh: Arkivkode 201200044-5 Hanne Sophie Hem 126.6 Revisjonsref: Tlf.: 23 48 68 18 BARNEVERNTJENESTENES

Detaljer

Inf1510: Oppsummering. Rune Rosseland

Inf1510: Oppsummering. Rune Rosseland Inf1510: Oppsummering Rune Rosseland Plan Gjennomgang av evalueringskriterier Læringsmål Hva gir en god / dårlig karakter? Svare på spørsmål 3 Læringsmål 1. Bruke flere metoder for bruks-orientert design.

Detaljer

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen

Revidert Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Revidert 060110 Læringsmiljø og pedagogisk analyse en modell for å løse utfordringer i skolen Skoler som anvender LP-modellen lykkes i å utvikle både læringsmiljøet og kulturen ved skolen. Modellen involverer

Detaljer

Høringsnotat notat av 20.oktober 2014,

Høringsnotat notat av 20.oktober 2014, Oslo Barnevernssamband Liv H Wiborg Thunes vei 5 0274 Oslo liv@tussilago.org 22 44 29 69/ 92 48 20 96 Barne- likestillings og inkluderingsdepartementet postmottak@bld.dep.no PB 8036 Dep 0030 Oslo Høringsnotat

Detaljer

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3

Bakgrunn. ASSIST-kurset består av: Klasseromsundervisning: 7 ganger Veiledningsgrupper: 8 ganger Små skriftlige oppgaver: 4 Praktiske oppgaver: 3 ASSIST Bakgrunn ASSIST-kurset er basert på Sagenemodellen (KNB), som var en modell for intern opplæring som ble utviklet og implementert i Bydel Sagene i Oslo. Evalueringer av KNB indikerer at dette er

Detaljer

De sårbare barna. Deres liv vårt felles ansvar

De sårbare barna. Deres liv vårt felles ansvar Tor Slettebø De sårbare barna. Deres liv vårt felles ansvar Fagseminar i regi av Kirken Bymisjon onsdag 9. september 2015 Oppfølging av foreldre med barn under omsorg behov for en utvidet forståelsesramme

Detaljer

Små barn i risiko. - styrket kompetanse hos pedagogisk personale. Charlotte U Johannessen Bærum kommune 2016

Små barn i risiko. - styrket kompetanse hos pedagogisk personale. Charlotte U Johannessen Bærum kommune 2016 Små barn i risiko - styrket kompetanse hos pedagogisk personale Charlotte U Johannessen Bærum kommune 2016 Presentasjon av videreutdanningen Tittel: Små barn i risiko- styrket kompetanse hos pedagogisk

Detaljer

Kapittel 3 Barnets planer

Kapittel 3 Barnets planer Kapittel 3 Barnets planer Lovpålagte planer etter barnevernloven I dette kapitlet kan du lese mer om de planer barneverntjenesten skal utarbeide for barn i barnevernet, både de som for hjelpetiltak og

Detaljer

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar.

Leder: En person som er formelt valgt eller tilsatt som leder og som har arbeidsgiveransvar. Vår ref. 03/20362-3707/09 Konflikthåndtering Retningslinjer Meløy Kommune: 1. FORMÅL Retningslinjene viser saksgang i konfliktsaker i Meløy kommune, samt ansvar, oppgaver og koordinering mellom ulike instanser

Detaljer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer

IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer IDRI3001 Bacheloroppgave i Drift av datasystemer Kjell Toft Hansen, 15.04.2015 Bachelor Informatikk Drift av datasystemer Sammendrag Her er noen studiespesifikke retningslinjer for veiledning og vurdering

Detaljer

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012

Therese Rieber Mohn. Ringsaker kommune 10. mai 2012 Ringsaker kommune 10. mai 2012 Landsforeningen for barnevernsbarn For sent For lite Faglige og politiske føringer Barneombudet Barne og likestillingsministeren Justisministeren Forskningsmiljøene Media

Detaljer

Evaluering. Samarbeidsforum IK Direktoratet for økonomistyring

Evaluering. Samarbeidsforum IK Direktoratet for økonomistyring Evaluering Samarbeidsforum IK 2014 Side 1 Dette vil jeg snakke om Hva er evaluering? Hvorfor evaluere? Når bør man evaluere og «Hvor» bør det gjennomføres evalueringer? Evalueringsportalen og hvilken nytte

Detaljer

Velocardiofacialt syndrom

Velocardiofacialt syndrom Velocardiofacialt syndrom Sosial utvikling Nonverbale lærevansker Anne-Kin Pfister Spesialpedagog Juni 2012 2 For å fungere sosialt, er det ikke bare viktig å forstå hvilke regler som gjelder i den sosiale

Detaljer

Personer med psykisk utviklingshemming sin opplevelse av bruk av tvang og makt. rådgiver/ nestleder NAKU - Kim Berge

Personer med psykisk utviklingshemming sin opplevelse av bruk av tvang og makt. rådgiver/ nestleder NAKU - Kim Berge Personer med psykisk utviklingshemming sin opplevelse av bruk av tvang og makt Bakgrunn Tvang og makt brukt mot utviklingshemmede ble lenge tatt for gitt. Dagens lovregulering (Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Til alle som leser faglitteratur!

Til alle som leser faglitteratur! November 2010 Til alle som leser faglitteratur! Odin Bok og Papir er fagbokhandelen i Molde. Vår viktigste oppgave er å forsyne studenter, lærekrefter og regionens næringsliv med den faglitteratur de trenger

Detaljer

Ph.dprosjekter. Vanlige punkter fra vurderingskommisjonen

Ph.dprosjekter. Vanlige punkter fra vurderingskommisjonen Ph.dprosjekter Vanlige punkter fra vurderingskommisjonen Støtteverdig: Vanlige punkter Tema: Interessant, relevant, nyskapende Problemstillingen håndterbar innen normert tid søknaden signalerer trygghet

Detaljer

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen

NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen NFSS Trondheim 11-13.mars 2014 Presentasjon av masteroppgaven Snart Voksen En undersøkelse av hva jenter med utviklingshemming lærer om tema seksualitet og kjønn i grunnskolen. Litteratur og Metode Kompetansemålene

Detaljer

Det nytter ikke å være en skinnende stjerne på himmelen alene.

Det nytter ikke å være en skinnende stjerne på himmelen alene. Ledelse av læringsprosesser ved Halsen Ungdomsskole Det nytter ikke å være en skinnende stjerne på himmelen alene. Gro Harlem Brundtland Katrine Iversen seniorrådgiver Møller-Trøndelag kompetansesenter

Detaljer

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1

til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager 1 KRÅD gir råd til helsestasjoner og barnehager Barn i Norge har hovedsakelig gode oppvekstsvilkår. De har omsorgsfulle

Detaljer

Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker:

Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Mai 2009 Ja, takk! Vi vil gjerne bestille følgende bøker: Ant Forfatter Tittel Pris Lindboe Barnevernloven Kr. 199,00 Øvreeide Samtaler med barn Kr. 349,00 Hærem mfl Barnevernets undersøkelse Kr. 269,00

Detaljer

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge

Barn som pårørende et ansvar for alle. Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge Barn som pårørende et ansvar for alle Foretakskoordinator for barn som pårørende i UNN Janne Hessen Universitetssykehuset i Nord Norge 09.02.2015 Barn som pårørende OSO 5.februar 2015 1 Når en i familien

Detaljer

Implementering av utviklingsarbeid i skolen

Implementering av utviklingsarbeid i skolen Implementering av utviklingsarbeid i skolen Høgskolelektor Anne-Karin Sunnevåg Hamar 26.10.2009 Hvorfor utviklingsarbeid? Kunnskapsløftet og Stortingsmelding nr. 30 har begge som visjon å skape en bedre

Detaljer

Konstruktivistisk Veiledning

Konstruktivistisk Veiledning Konstruktivistisk Veiledning innhold innhold 09.15 Introduksjon til konstruktivistisk veiledning 10.15 Visualisering som redskap i konstruktivistisk veiledning. Videoopptak visualisering. 11.30 Lunsj 12.30

Detaljer

Høringssvar fra Sandnes kommune - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester.

Høringssvar fra Sandnes kommune - Forslag om å utvide adgangen til å pålegge hjelpetiltak med hjemmel i lov om barneverntjenester. Det kongelige Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Samfunnsplan Mette Solum Sandnes, 05.12.2014 Deres ref: Vår ref: 14/08285-2 Saksbehandler: Anne-Lene Slåtterø

Detaljer

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER"

Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Kristine Holmbakken Arkiv: X40 &13 Arkivsaksnr.: 13/2641-2 Dato: * HØRING - RAPPORT OM "AVHØR AV SÆRLIG SÅRBARE PERONER I STRAFFESAKER" â INNSTILLING TIL: BYSTYREKOMITÈ OPPVEKST

Detaljer

Analysemodellen til Claussen: Samlet beskrivelse/sammenfatning. Vurdering. Konklusjon: Grunn til bekymring * Ikke grunn til bekymring

Analysemodellen til Claussen: Samlet beskrivelse/sammenfatning. Vurdering. Konklusjon: Grunn til bekymring * Ikke grunn til bekymring Fra mage til hode Som førskolelærer har vi et etisk ansvar i vårt samspill med barn, og det kan komme dager hvor man kan få en magefølelse av at det er et barn som ikke får den omsorgen det trenger, dette

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer

Rudolf Steinerhøyskolen

Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steinerhøyskolen Rudolf Steiner University College Undersøkelse blant tidligere studenter ved Rudolf Steinerhøyskolen Foreløpig rapport 2008 Arve Mathisen Bakgrunn På forsommeren 2008 ble alle studenter

Detaljer

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no

Etisk refleksjon Forskjellige metoder. Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Etisk refleksjon Forskjellige metoder Bert Molewijk 22.11.11 bert.molewijk@medisin.uio.no Hva er moral deliberation / etisk refleksjon En reell kasuistikk Et etisk spørsmål: hva er god behandling/omsorg/praksis

Detaljer

Boligsosialt arbeid. Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Høsten 2015 våren 2016

Boligsosialt arbeid. Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Høsten 2015 våren 2016 Boligsosialt arbeid Kunnskapsutvikling på arbeidsplassen Høsten 2015 våren 2016 Boligsosiale mål Bolig for velferd 2014-2020 Mål Alle skal ha et godt sted å bo Alle med behov for tjenester skal få hjelp

Detaljer

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap

Medarbeidersamtaler. Universitetet for miljø- og biovitenskap Medarbeidersamtaler Universitetet for miljø- og biovitenskap 1 UMBs visjon Universitetet for miljø- og biovitenskap skal gjennom utdanning og forskning bidra til å sikre livsgrunnlaget til dagens og fremtidens

Detaljer

EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT

EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT EUREKA Digital 15-2006 METODOLOGISKE ASPEKTER VED DYBDEINTERVJU I ET RADIOGRAFFAGLIG PROSJEKT Høgskolelektor Helen Egestad Høgskolen i Tromsø EUREKA DIGITAL 15-2006 ISSN 0809-8360 ISBN-13:978-82-7389-112-9

Detaljer

Barn, ungdom og deltakelse

Barn, ungdom og deltakelse Barn, ungdom og deltakelse Emnekode: MSO190_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Semester eksamen/vurdering: Vår Fagpersoner - Cecilie Omre (Hovedansvarlig)

Detaljer

Betraktninger om teori og praksis fra et barneverntjenesteperspektiv

Betraktninger om teori og praksis fra et barneverntjenesteperspektiv debatt Navn: Jorunn Gjedrem Tittel og arbeidssted: Sosionom og Cand. polit med hovedfag i sosialt arbeid Fagkonsulent i Barneverntjenesten Kristiansand Betraktninger om teori og praksis fra et barneverntjenesteperspektiv

Detaljer